Page 1

PUBLICA}IA OFICIAL| A TUI TravelCenter PRIN EUROLINES

EXEMPLAR GRATUIT

WE PUT A SMILE ON PEOPLE’S FACES Nr. 1(16) I edi]ie nou\ Septembrie I noiembrie 2012

Be TUI, Nr. 1(16), edi]ie nou\, septembrieInoiembrie 2012

Be TUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter prin Eurolines

Be

~MPLINE{TE UN AN


CUPRINS

ACTUALITATE

LA DRUM PE MAPAMOND

2.

8. O vacan]\ perfect\ `n insula Corfu 14. Continentul `n miniatur\ - Gran Canaria 18. „Am zburat pentru prima dat\ în via]\ cu balonul în vacan]a mea în Turcia“ 22. Te-ai gândit unde faci Revelionul anul acesta? Ce zici de Antalya? 26. Schi `n inima Alpilor bavarezi la Garmisch- Partenkirchen 30. Cu toate cupele sus, pe gustosul „Drum al vinului” 34. S\pån]a, loc de pelerinaj unic `n lume

4.

Editorial - TUI TravelCenter `mpline[te un an! Interviul edi]iei - Daniel Buzdugan. „Septembrie Grecia ... Vreme excelent\. Ultima mea destina]ie din vacan]a mare!”

MOZAIC 52. 54. 56. 59.

FOCUS CORPORATE 40. Un an cu TUI TravelCenter 42. Oferte recomandate 48. City Break - Budapesta, Praga, Ljubljana

Evenimente `n avanpremier\ Apari]ii editoriale Tendin]e stil Silueta `n vacan]a all inclusive

1


Be TUI

2 ACTUALITATE / EDITORIAL

a turi[tilor str\ini `n Romånia, TUI [i Eurolines desenau un proiect de distribu]ie a produselor TUI, dar [i a altor produse turistice de calitate printr-o re]ea de vånzare ce urma s\ se cheme „TUI Travel Center “. TUI, cu produsele, experien]a interna]ional\, brandul [i know-how-ul turistic `mpreun\ cu Eurolines, ca [i juc\tor important pe pia]a turistic\ romåneasc\ `[i d\deau måna pentru a ridica standardul industriei turistice romåne[ti. O alt\ imagine a agen]iilor de turism, al consultan]ilor din agen]ie, o mai bun\ preg\tire profesional\, dar [i mai mult zåmbet (we put a smile on people’s faces, acesta este sloganul TUI `n lume!), o mai mare transparen]\, o mai mare `ncredere sau, altfel spus, un alt fel de sentiment `n leg\tur\ cu o agen]ie de turism, asta era ceea ce noi ne propuneam cånd lansam acest parteneriat. Tot atunci [i tot `mpreun\ ne stabileam [i ni[te ]inte, care d\deau fiori colaboratorilor no[tri pentru c\ erau considerate prea optimiste [i imposibil de atins.

2

~MPLINE{TE UN AN! Aproape doi ani au durat discu]iile [i negocierile cu liderul mondial al turismului `n ceea ce prive[te viitorul numelui TUI `n Romånia. A fost o perioad\ lung\ [i grea, cu atåt mai mult cu cåt a coincis cu o conjunctur\ na]ional\ [i interna]ional\ dificil\ din punct de vedere economic. Iar, `n astfel de perioade, deciziile trebuie s\ fie rapide [i urgent implementate. {i, totusi,

Be TUI Nr. 1(15 - rebranding) Septembrie - Noiembrie 2012 Revista oficial\ a TUI Travel Center Foto copert\: TUI Publica]ie editat\ de

dup\ aproape doi ani, pe 20 septembrie 2011 a avut loc ceea ce, cei mai mul]i participan]i au numit „Evenimentul turistic al anului 2011”. TUI [i Eurolines anun]au atunci, `n prezen]a `ntregii industrii turistice, faptul c\ au ales s\ lucreze `mpreun\ pentru a avea un viitor comun `n Romånia. Dup\ o prezen]\ de cå]iva ani prin societatea Danubius din Constan]a pe zona de aducere

Editor in chief Mario Alexandru Seniori editori Sa[a Dima Art Director Marcel {TEF (mstef@justcpr.ro)

JUST COMMUNICATION & PR

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3 sect. 2, Bucure[ti, Tel.: +40 031 40 41 138 +40 724 357 227 www.justcpr.ro

DTP Chira L|Z|ROIU Corector Adelina Apostol

Photo Monica Minerva (arhiva personala), Shutterstock, Dreamstime, Ana A. Negru(revista-satul.ro) Colaboratori Stelu]a N\stase M\d\lina R\corean Ana Negru (revista-satul.ro) Anca Du[e Director Publicitate Camelia L\z\roiu GSM: +40 724 357 227 clazaroiu@justcpr.ro Produc]ie: Just CPR/Grafis ART

Ceea ce s-a `nt`mplat `n acest an ne-a dep\[it a[tept\rile! }intele de vånz\ri nu numai c\ au fost atinse, dar [i dep\[ite, num\rul de agen]ii TUI Travel Center a fost mai mare decåt ceea ce ne-am propus pentru acest prim an, colaboratorii no[tri interni [i externi au `nv\]at mai repede decåt ne a[teptam, atåt produsele, cåt [i tehnologia. Am avut lans\ri `n toate ora[ele mari ([i nu doar `n ele) din Romånia, unde am putut sta de vorb\ cu cei din industrie. Am avut sute de apari]ii `n ziare [i reviste, mii de fani pe facebook [i un site (www.tui-travelcenter.ro), care a crescut precum F\t-Frumos.

Copyright: Tui Travel Center prin Eurolines Po[ta redac]iei: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail. Just Communication & PR de]ine brandurile Just Be [i are `n portofoliu publica]iile: „Be Blue Air” „Be TUI” „C\l\tor Eurolines”. R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare. Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


3 Se pare c\ pia]a avea nevoie de a[a ceva. O pia]\ dezorientat\ [i dezam\git\ de multe p\]anii din ultimii ani. Turi[ti romåni abandona]i prin recep]iile hotelurilor, agen]ii prin tot felul de cotloane, cu h\r]i lipite `n geam [i praf ne[ters de luni de zile, consultan]i de turism care nici nu au deschis cartea de geografie. O pia]\ care spune despre agen]iile de turism c\ „nu le pas\”, care crede c\ agen]iile sunt ni[te intermediari inutili [i care scumpesc pre]ul. {i care sunt predispuse la ]epe. Evident c\ nu to]i gåndesc a[a, dar studiile noastre au ar\tat c\ acesta este adev\rul la modul general. ~ntr-un astfel de mediu clien]ii one[ti simt nevoia s\ aib\ `ncredere `n consultan]ii lor. Simt nevoia cuiva despre care s\ spun\ „uite, chiar `i pas\ de mine [i de cea mai important\ parte a anului pentru mine, concediul”. Simte nevoia unei agen]ii `n care s\ intre cu pl\cere [i s\ vorbeasc\ cu oameni profesioni[ti [i „p\s\tori”. Simt nevoia siguran]ei concediilor lor. Simt nevoia cuiva, c\ruia s\-i pl\teasc\ un concediu `n avans avånd certitudinea c\ acela nici nu dispare cu banii [i `i [i d\ exact ceea ce a pl\tit. Este vorba despre ceea ce `n societatea romåneasc\, `n general, [i `n industria turismului

de la noi, `n special, s-a pierdut `n mare parte: ~NCREDEREA! Prin tot ce am f\cut `n ultimii 18 ani, grupul Eurolines [i cei care-l conduc au avut un singur ]el final: s\ cå[tige `ncrederea colaboratorilor, a furnizorilor, a partenerilor [i, nu `n ultimul rånd, a clien]ilor. Brand-ul TUI s-a potrivit de minune unei companii, pe care pån\ atunci toat\ lumea o asimila cu transportul cu autocarul. Nu se putea `ntåmpla ceva mai bun decåt aceast\ asociere a unei firme axat\ pe cå[tigarea `ncrederii, a[a cum a fost [i este Eurolines, [i cel mai de pre] brand din industria turistic\ mondial\, adic\ TUI. Rezultatele din primul an stau m\rturie pentru acest lucru. Dublarea vånz\rilor turistice `ntr-un an greu precum 2012 nu se putea realiza f\r\ `ncrederea partenerilor, a colaboratorilor dar mai ales a clien]ilor. Nimeni nu este perfect [i cu to]ii facem gre[eli. Clien]ii nu vor fi niciodat\ cu to]ii mul]umi]i. Ceea ce `ns\ noi `ncerc\m este ca [i atunci cånd nu putem `ndeplini toate a[tept\rile clien]ilor, ace[tia s\ nu-[i piard\ `ncrederea `n noi. O agen]ie de turism este dependent\ de mult prea mul]i furnizori (transportatori, hoteluri, gastronomi etc.) pentru a fi `n stare s\ contro-

leze toate serviciile, pe care le ofer\. La råndul ei, `ns\, agen]ia de turism trebuie s\ aib\ `ncredere (ce altceva?) `n partenerii s\i [i s\ se bazeze pe ei. Iar atunci cånd ceva nu a mers bine, s\ stea cu fruntea sus `n fa]a clien]ilor, s\ fie sincer\ [i onest\. Clien]ii vor aprecia chiar dac\ pe moment s-au sup\rat. Dar nu-[i vor pierde `ncrederea. Asta este miza noastr\, miza TUI Travel Center , parte a grupului Eurolines. Ne dorim zåmbetul dat de sigla TUI pe fe]ele clien]ilor no[tri pentru care dorim ca o c\l\torie s\ fie, `ntr-adev\r, un eveniment, de care s\-[i aduc\ aminte mult timp. Succesul din primul an ne face s\ fim convin[i c\ vom schimba fa]a industriei `n urm\torii ani. Cu deosebit\ stim\, al Dvs. Drago[ Anastasiu General Manager

dragos.anastasiu@eurolines.ro www.eurolines.ro www.tui-travelcenter.ro


Be TUI

ACTUALITATE / LA4 DRUM PE MAPAMOND / INTERVIU

4

BUZDUGAN „SEPTEMBRIE GRECIA ... VREME EXCELENT|. ULTIMA MEA DESTINA}IE DIN VACAN}A MARE!”


5

Cunoscutul om de radio nu i-a f\cut vacan]ei de var\ nicio fars\... A fost loial sejururilor [i c\l\toriilor pe care [i-a propus s\ le consume al\turi de prieteni [i familie înc\ de la începutul anului, declarându-se mai însetat ca oricând de excursii [i peripe]ii, de care se bucur\ [i acum, atât în ]ar\ cât [i în str\in\tate. La sfâr[it de var\ îl g\sim pe Daniel Buzdugan într-un peisaj mirific în Grecia, pe insula Creta.

De ce Grecia, de ce Creta? D.B.- Pentru c\ e o ]ar\ minunat\, iar vacan]ele aici le tr\iesc la maxim. Acum, de exemplu, sunt pe un traseu în Creta, al\turi de mai mul]i prieteni... Vremea este

excelent\ aici în luna septembrie, iar eu stau într-un hotel foarte elegant, numit Aldemar Knossos Royal. Din p\cate aceasta este ultima destina]ie din Vacan]a Mare! Trebuie s\ m\ întorc la lucru.

Ce e interesant în Creta? Am s\ repet c\ în luna septembrie vremea este excelent\ în Creta [i temperatura m\rii este perfect\ pentru o vacan]\ reu[it\. Este o insul\ minunat\, iar în


Be TUI

ACTUALITATE / LA6 DRUM PE MAPAMOND / INTERVIU

turismul mondial, a doua limb\ dup\ englez\ va fi rusa. {i în Grecia, ca peste tot în lume, se vorbe[te [i se scrie [i în ruse[te, lucru de-a dreptul uimitor... Turi[tii ru[i sunt omniprezen]i. Se vorbe[te ruse[te la restaurant, la hotel, la magazine, peste tot... Ru[ii sunt oriunde [i cheltuie foarte, foarte mul]i bani. Ei sunt cei care au aruncat pre]urile în aer în turism! Pe unde te-ai mai plimbat în aceast\ var\? D.B. - Am mai fost în Germania. Am plecat cu un grup de prieteni [i am ajuns la Stuttgart, la Metzingen... Un sejur pentru care trebuie s\ le mul]umesc tuturor celor care mi-au dat sugestii pentru a c\l\tori în cele mai frumoase locuri din Germania. {tii, nu este ceva mai frumos decât s\ umbli prin lume [i s\ vezi oameni civiliza]i, lipsi]i de frustr\ri [i care-]i zâmbesc de[i nu te cunosc. Am tr\it momente minunate într-o ]ar\ în care ai ce admira. Aici, în România, înainte de plecarea

6

aceast\ perioad\ pre]urile sunt mult mai mici... De exemplu po]i sta la un hotel de dou\ stele cu 238 de euro pentru o persoan\, cu mic dejun inclus [i cu 300 de euro la hotel de patru stele, cu demipensiune. În rest mult\ b\l\ceal\, soare [i drume]ii cu prietenii. Cei care vin cu ma[ina trebuie s\ aib\ mare grij\ la regulile de circula]ie din Grecia. Am r\mas uimit când am v\zut c\ amenda pentru parcarea ma[inii pe trotuar este de 720 de euro. Eu nu am ma[in\, nu îmi place s\ conduc, dar cred c\ este o informa]ie bun\ pentru cei care vin cu ma[ina [i nu cunosc legisla]ia rutier\ de pe aici...

Ce ne mai împ\rt\[e[ti despre Creta? D.B. -Da, ar mai fi ceva. O chestie la care nu m\ a[teptam... Se pare c\ în curând, în


7

în Grecia am avut pl\cerea s\ m\ desf\t cu aroma toamnei în paradisul podgoriei vinurilor Gramma de lâng\ Ia[i. Am mâncat struguri [i am b\ut must direct de la surs\. M-am sim]i ca în copil\rie. Anul acesta a început culesul viilor cu o lun\ mai devreme decât de obicei, din cauza temperaturilor foarte ridicate. Cred c\ oricine ajunge prin Ia[i trebuie s\ se abat\ pentru o clip\ de r\gaz la aproximativ 300 de metri deasupra ora[ului, în comuna Barnova, lâng\ m\n\stirea Bårnova, în satul Vi[ani. Aici e o priveli[te încânt\toare [i v\ pute]i bucura de câ]iva stropi de licoare aleas\ de la Casa Olteanu. În zon\ pute]i admira [i ni[te codri seculari, în care se afl\ [i ultima ctitorie a lui {tefan cel Mare, M\n\stirea Dobrov\]. Veni]i la Ia[i! Ve]i fi bine primi]i!

{tiu c\ te atrag pensiunile din mediul rural. Unde obi[nuie[ti s\ mergi? Obi[nuiesc s\ merg la pensiunile aflate în Moldova. La cele de pe lâng\ Boto[ani, Suceava, Neam]... Îmi place zona de pe lâng\ m\n\strirea Agapia, de lâng\ V\ratec. Pensiunea mea preferat\ este Pungu]a cu doi bani de lâng\ Agapia. Este pozi]ionat\ lâng\ o p\dure, iar în fa]\ curge un râu cu ap\ limpede [i rece care îmi aminte[te de copil\rie. De câte ori merg acolo îmi b\l\cesc picioarele exact ca atunci când eram copil. Este [i o stân\ de oi, iar ciobanii obi[nuiesc s\ cânte din bucium. {i asta îmi place cel mai mult. Cât despre mâncare, e natural\... Ce ne-am putea dori mai mult?

de M\d\lina R\corean


Be TUI

ACTUALITATE / LA8 DRUM PE MAPAMOND / INSULA CORFU

O VACAN}| PERFECT| ~N

INSULA CORFU 8 Dup\ c책]iva ani `n care am fost `n aproximativ 10 insule grece[ti (o nimica toat\ dac\ stau s\ socotesc c\ a[ mai avea de vizitat `nc\ aproximativ 1990), anul acesta am mers `n Corfu. Las la o parte informa]iile legate de localizarea sa `n Marea Ionica [i despre parcursul istoric, nu pentru c\ ar avea o importan]\ minor\, ci pentru c\ aceste informa]ii se g\sesc din abunden]\ pe in-

ternet [i `n ghiduri de c\l\torie. Am ales s\ fiu ignorant\ [i s\ nu m\ documentez excesiv, ci s\ merg pe inspira]ia de moment [i pe recomand\rile primite la fa]a locului. Iat\ cum au trecut (prea repede, desigur) cele 7 zile de vacan]\ `n Corfu! Paleokastritsa Zborul tip charter a decurs f\r\ pro-

bleme, mai ales c\ ne-am bucurat de panoramele deosebite oferite de insule. Pista de aterizate din Corfu este una inedit\, pentru c\ pare a porni din mare direct, oferind o provocare chiar [i pentru pilo]i. Transferul la hotel a durat aprox. 20 minute, Paleokastritsa (de departe cea mai spectaculoas\ sta]iune din Corfu), fiind pe partea vestic\ a insulei, diametral opus fa]\


Frumuse]ea perlei M\rii Ionice las\ turistul într-o trans\ împietrit\. Occidentalii care pun piciorul pe aceste t\râmuri r\mân be]i de uimire `n fa]a peisajului, parc\, cl\dit de zei.

9 de Kerkyra (Corfu Town), unde este situat aeroportul (mic [i plin de englezi, ru[i [i germani, a[ ad\uga). Hotel Akrotiri Beach are una dintre cele mai bune localiz\ri pe care le-am experimentat. Asta pentru c\ toate camerele au vedere la mare, construc]ia aflåndu-se pe o peninsul\ ce se `ntinde `n mare. Pe o parte a hotelului este plaja public\, cu pietricele (recomand `nc\lt\minte special\, care la fa]a locului cost\ 7-8 euro la orice butique), cu intrare relativ treptat\ `n mare, dar cu grij\ pentru c\ sunt forma]iuni ståncoase sub acele ape turcoise! Aici sunt concentrate [coala de scuba, sta]ia de taxi boat, `nchirierile de ambarca]iuni (f\r\ permis necesar), hidrobiciclete [i caiace, precum [i panoplia de sporturi acvatice de tipul ski, banan\, trasul cu colacul cu barca de mare vitez\ etc. Surprinzator, totul e organizat [i se respect\ aceste lucru! Sunt culoare alocate fiecarei activit\]i [i nu te vei trezi c\ cineva vrea s\-[i `ncordeze mu[chii aproape de mal `n timp ce tu `no]i lini[tit. Pe partea opus\ este stånca ce coboar\ abrupt `n mare. Surpriza oferit\ exclusiv clien]ilor hotelului const\ `n faptul c\ au terasat aceast\ stånc\, au pus sezlonguri [i umbrelu]e pe aceste terase [i o scar\ ce

coboar\ direct `n mare. Po]i face s\rituri de pe stånci [i `nota, pe propria r\spundere, dup\ cum te avertizeaz\ pl\cu]a de lång\ sc\ri. Tot pe partea acesta este piscina, da, din aceea idilic\, ce pare s\ se `nvecineze direct cu marea, cele dou\ nuan]e de albastru juxtapunåndu-se perfect. Hotelul este situat la jum\tatea sta]iunii, acesta continuånd de-a lungul costei ståncoase c\tre La Grota Bay `n dreapta cum ie[i din hotel [i cu alte cåteva plaje create de mai multe peninsule ce ies `n mare, c\tre stånga, terminåndu-se cu Portul Alipa. Cert este c\ `ti vine s\ te opre[ti din 5 `n 5 m s\ faci cåte o poz\, pentru c\ peisajul este dramatic [i memorabil, atåt ziua cåt [i `n apus! Mi-a pl\cut mixul se pini, palmieri, leandrii [i chiparo[i ce coboar\ pån\ pe plaje [i pe pantele abrupte, dånd insulei distinc]ia de “cea mai verde din Grecia”. Jumatatea nordic\ a insulei Dup\ dou\ zile de acomodare, måncat lucru bun [i z\cut [opårle[te la soare, am zis s\ `nchiriem ma[ina s\ vizit\m [i alte zone ale insulei. ~n dou\ zile cåt am avut ma[ina am reu[it s\ vedem destul de pu]ine loca]ii, pentru c\ sunt atat de multe plaje, sate, golfuri [i locuri cu panorame care `]i dau

senza]ia total\ de libertate! Am ajuns `n Sidari, cu ståncile sale bine poli[ate de ap\ [i vånt [i cu plaja lung\, cu nisip [i intrarea lin\ `n ap\, plin de familii de romåni, cu copii mici. Mi-a atras aten]ia un mic grup de copii indieni care ie[eau cu totul din peisaj prin culoare, atitudine [i fascina]ia cu care se uitau la gesturile europenilor. Pe lång\ faptul c\ p\reau s\ nu fi v\zut mare niciodat\ [i se t\v\leau ferici]i prin nisip [i ap\ de la mal, se opreau [i se uitau v\dit intriga]i la doamna care `l d\dea pe domnul cu crem\ de protec]ie solar\, sau la p\rin]ii care `[i `mbr\cau copiii `n haine de neopren. Asta sigur nu se `ntampl\ la ei! Plaja corespondent\ geografic celei de la Sidari, dar situat\ pe coasta vestic\ se numeste Glyfada. Relativ u[or de ajuns ]inånd drumul catre Pelekas, plaja este una dintre cele mai late [i animate din insula. Dup\ o baie `n larg (geamandura fiind departe-departe) am pornit catre Antinioni Lagoon, o delt\ cu ecosistem propriu, pe lång\ care am trecut razant, deoarece nu ne a[teptam s\ fie a[a de aproape, iar apoi neam oprit `n Kasiopi. Drumurile sunt ca `n majoritatea insulelor mici: extrem de `nguste [i cu multe serpentine provocatoare prin unghiurile abrupte. Kasiopi are un port colorat, un fort


Be TUI

10 DRUM PE MAPAMOND / INSULA CORFU ACTUALITATE / LA

10 medieval [i cåteva terase cu fructe de mare proaspete [i ieftine, spre deosebire de alte sta]iuni. Pisici multe. Cu mici excep]ii (må]a din Agni Bay), pisicile corfiote sunt slabe, indecise [i rezervate cu turi[tii. Ne-a pl\cut deosebit urm\torul loc recomandat: Agni Bay. Greu accesibil pe un drumeag asfaltat, dar lat de o ma[in\ [i un pic doar, cu pante d\t\toare de emo]ii veritabile, meritånd din plin premiul pentru cel mai cochet golfule] de pe coasta de est. O mic\ plaj\ cu pietricele, cu terase, cu cåteva vile pentru oaspe]ii veni]i cu ambarca]iuni diverse, vegeta]ie din plin, verde crud [i nuan]e infinite de albastru + umbrelu]e galbene. Perfect! Adaug\ la aceast\ scen\ [i cea mai bun\ baclava ever servit\ la Taverna Agni [i po]i spune c\ ai g\sit `nc\ o buca]ic\ de Paradis. Corfu Town (Kerkyra) Transportul public al insulei are ca punct de plecare sta]ia din Corfu. De aici exist\ curse regulate c\tre principalele sta]iuni/ ora[e. De exemplu, c\tre Paleokastritsa pleac\ din dou\ `n dou\ ore [i cost\ cca 2 euro/one way. Sta]ia de autocare este situat\ foarte

aproape de ora[ul vechi, cu stradute `nguste, pline de magazine [i de vånz\tori care `]i promit produse “just for you”, `ntr-un mod prietenos. Merit\ s\ r\t\ce[ti printre ele pentru a cump\ra suveniruri inscrip]ionate

cu numele insulei (nu rata produsele rezultate `n urma prelucr\rii fructului kumquat, care creste numai `n Corfu). Dintre cele dou\ forturi noi am vizitat doar unul, deoarece soarele din miezul zilei de iulie are puterea de a te topi la propriu. Din fericire, `n vårful fortului grecii au pus o teras\ cu o priveli[te nemaipomenit\ astfel `ncåt po]i s\-]i tragi sufletul [i s\ te hidratezi. Centrul insulei Ocolind aeroportul din Kerkyra [i `ndreptåndu-m\ c\tre sud, am f\cut dreapta `nspre palatul Achilleio, dedicat memoriei eroului mitic grec Achile (statuia acestuia, creata la Berlin, e piesa tematica a propiet\]ii). ~mp\r\teasa Elisabeta a Austriei (Sisi) a primit proprietatea de la un grec corfiot [i a construit palatul aici, `n 1890. Panorama este fantastic\: marea `n dep\rtare, p\durile de pini din inima insulei [i o re[edin]\ de vacan]\ alba, simpl\, care ad\poste[te o colec]ie impresionant\ de art\. Acesta a fost cel mai sudic punct `n care am ajuns eu, `ns\ nu v\ opri]i aici, pentru c\ sudul insulei este plin de surprize placute!


Via]a subacvatic\ corfiot\ Tema acestei vacan]e a fost snorkelingul! Echipa]i corespunz\tor [i preg\ti]i s\ descoperim fauna inventariat\ la acvariul din Paleokastritsa am f\cut nenum\rate incursiuni `n diverse locuri ale coastei. {i nu ne-a p\rut r\u, apele din jurul sta]iunii fiind pline de faun\ f\r\ s\ fie nevoie s\ ne aventur\m prea departe de plaj\. Dar s\ v\ facem cuno[tin]\. Cei mai numero[i [i simpatici sunt pe[tii Dorada (seabream `n englez\). ~i cuno[team desigur dup\ gustul delicios, dar nu eram preg\ti]i pentru cåt de colora]i [i vioi sunt `n elementul lor natural. Dorada Alba, Dorada V\rgat\, Dorada Inelat\ (toate trei albe la culoare [i toate afi[ånd un inel sau un punct negru la baza cozii) [i Dorada Vac\ (sau Salema Porgy, al c\rui nume vine probabil datorit\ faptului c\ traiesc `n bancuri mari [i odat\ ajun[i la maturitate devin exclusiv ierbivori) sunt speciile cele mai r\spandite [i le ve]i localiza cu u[urin]\ `n jurul ståncilor subacvatice aflate la mic\ adåncime [i pline de vegeta]ie. Ultimele dou\ specii sunt cele mai populare, tr\iesc grupate `n bancuri variate ca num\r (de la 3-4 la 20 [i ceva de indivizi) [i dimensiune (de la 10 la 50 de cm), iar culorile vii le vor face u[or de reperat. Sunt pe[ti prieteno[i [i ve]i descoperi c\ nu au o problem\ `n a sta aproape de `not\torii curio[i, `ndep\rtåndu-se calm la cå]iva centimetri doar cånd `ncerca]i s\ `i prinde]i. Tot `n jurul acestor stånci (prezente din plin `n zona Paleokastritsei) am g\sit [i cå]iva locatari mai sfio[i [i mai mici `n dimensiuni, `ns\ foarte colora]i. Damselfish tr\ie[te `n bancuri la suprafa]a apei [i v\ va urm\ri `ndeaproape `n toate explor\rile voastre, `n timp ce Pe[tele Cardinal va c\uta s\ se ascund\ `ntre ståncile de pe fundul apei atunci cånd v\ va sim]i prin preajm\. Cel mai mult am apreciat `ns\ pe[tii buza]i Pe[tele buzat curcubeu [i Pe[tele buzat turcesc - care afi[eaz\ culori pastelate [i o atitudine de indiferen]\ `n privin]a curio[ilor. {i asta nu e tot. Dac\ pe[tii de mai sus iam putut vedea cu u[urin]\, `ntr-o b\l\ceala de 10 minute, la 2-3 metri de t\rm chiar [i lång\ plajele populate, pentru cei dispusi s\ se aventureze pe plaje neumblate [i `narma]i cu r\bdare exist\ recompense pe m\sur\.

11


Be TUI

12 DRUM PE MAPAMOND / INSULA CORFU ACTUALITATE / LA

~n umbra ståncilor, `n micile scorburi sau `n zonele plate cu nisip, `n micile crevase subacvatice, tr\iesc, perfect camuflate cåteva specii mai exotice. Este vorba de Pe[tele scorpion de stånc\ pitic [i de cå]iva fra]i ai lui, asem\n\tori Guvidul de stånc\ [i a[a numitul Dusky Grouper , ultimul considerat `n Spania [i Portugalia ca cel mai bun la gust din toata Mediterana. Ceea ce am v\zut noi a fost puiet de aproximativ 20 de cm, de[i pe[tii din aceast\ specie pot dep\[i un metru. La fel de interesante, dar mult mai greu de localizat, sunt nevertebratele. Pe lang\ aricii de mare prezen]i cam peste tot, pute]i avea norocul de a vedea o stea de mare (cafenie ca nisipul [i greu de observat), un vierme de mare (mai u[or de remarcat datorit\ culorilor mai pastelate [i a dimen-

12

siunii de 30-40 de cm!) [i poate chiar o caracati]\ comun\ (noi nu am avut noroc, de[i localnicii spuneau c\ se g\sesc din abuden]\ [i c\ ne putem chiar juca cu ele, fiind destul de mici `n dimensiuni). Dincolo `ns\ de specii [i identific\ri, a explora cu propriile sim]uri lumea subacvatic\ ne-a oferit o experien]\ de neuitat. Pe m\sur\ ce zilele au trecut ne-am aventurat din ce `n ce mai departe [i am stat din ce `n ce mai mult `n ap\, pur [i simplu vr\jiti de noua lume pe care o descopeream. V\ recomand\m cu c\ldur\ s\ `ncerca]i, dar cu aten]ie! De[i snorkelling-ul este o activitate sigur\ [i potrivit\ [i copiilor, unele specii pot fi periculoase [i, atåt timp cåt nu [ti]i exact cu ce ave]i de-a-face, este recomandat s\ v\ feri]i de la a-i atinge sau provoca. ~n plus, dat fiind camuflajul aproape perfect, v\ reco-

mand\m s\ purta]i protec]ii `n picioare (cipici sau labe de `not) pentru c\ exist\ riscul s\ c\lca]i pur [i simplu din gre[eal\ pe un arici, o stånc\ mai ascu]it\ sau un pe[te `ngropat `n nisip. Paleokastritsa v\zut\ din kaiac canoe O premier\ pentru mine, cu ceva emo]ii date de problema stabilit\]ii [i de grija camerei foto f\r\ carcas\ rezistent\ la ap\, `ns\ o experien]\ care merit\ `ncercat\! 10 euro/ora, caiac pentru dou\ persoane. Am `ncercat dou\ modele, `n zile diferite. Prima dat\ nu am reu[it s\ ie[im din golf, pentru c\ b\tea våntul „grupa mare” [i a fost cam sisific\ `ncercarea de a-l combate. Astfel, ne-am mul]umit cu o tur\ prin perimetrul golfului, admirånd peisajul plin de verdea]\ de pe coast\ [i numeroasele b\rci ancorate.


A doua oar\, nu numai c\ am ie[it pe mare, dar am [i ocolit peninsula pe care era situat hotelul [i am traversat al doilea golf pån\ la ]\rmul ståncos cu plaje accesibile doar de pe mare. Am ales una `ngust\ (un metru de plaj\, apoi stånc\ stratificat\, abrupt\) care se `nvecina cu o pe[ter\ pu]in adånc\ `n interiorul c\reia se adunase pietri[, formånd o plaj\ acoperit\. Snorkelling pe lang\ pere]ii stånco[i, printre pe[tii curio[i, `ntr-o ap\ limpede

precum cristalul. Fundul m\rii format din al\tur\ri [i suprapuneri de mal ståncos, pr\v\lit de-a lungul timpului `n ap\, cu crevase ideale pentru bancurile de dorade sau pe[ti[ori-curcubeu. Minunat! Sigur c\ exist\ mii [i mii de insule, fiecare aparte, dar p\rerea mea este s\ ad\uga]i [i Corfu `n top 10, pentru c\ are prea multe atuuri la un loc!

Oferte TUI TravelCenter pentru luna septembrie SEJUR ~N INSULA CORFU Hotel Gemini 3 Messonghi

Hotel Nissaki Beach 4  + Nissaki

Tarif: 134 euro/persoana/sejur Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, demipensiune Perioada: 29.09.-06.10.2012

Tarif: 207 euro/persoan\/sejur Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, demipensiune Perioada: 29.09.-06.10.2012

de Anca Du[e

13


Be TUI

14 DRUM PE MAPAMOND / GRAN CANARIA ACTUALITATE / LA

CONTINENTUL ~N MINIATUR|

GRAN CANARIA

Ultima relaxare `n centrele de wellness [i SPA `nainte de a `ncepe aventura la Oceanul Pacific. Este ultimul port de escal\ european\. Un amestec `nc책nt\tor de arome, culori [i culturi te cople[e[te dintr-o dat\.

14


Sejur `n Gran Canaria Hotel Astoria , Las Palmas

Sejur `n Gran Canaria Hotel RIU Waikiki , Playa del Ingles

Tarif: 616 euro/persoan\/sejur Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun, bilet de avion, transferuri, taxe aeroport Perioada: 24.11.-01.12.2012 Plecare din Frankfurt. La cerere oferim bilete de avion cu plecare din Romånia.

Tarif: 708 euro/persoan\/sejur Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, all inclusive, bilet de avion, transferuri, taxe aeroport Perioada: 24.11.-01.12.2012 Plecare din Frankfurt. La cerere oferim bilete de avion cu plecare din Romånia.

15

Vamos a la playa! Insula spaniol\ cu un munte care se `nal]\ seme] din apele Oceanului Atlantic `]i d\ impresia c\ vizitezi trei continente: Africa, Europa continental\ [i America. De Africa `]i amintesc dunele de nisip - Dunas de Maspalomas, interiorul muntos [i rezervoa-

rele de ap\ dulce parc\ sunt desprinse din Europa continental\, iar canioanele adånci ar putea s\ te poarte cu gåndul `n America. Dar mai presus de toate e relaxarea pe frumoasele plaje pudrate cu nisip, mång`iate de soare tot timpul anului [i a[ezate stra-

tegic `ntr-un peisaj vulcanic. Preg\te[te-te s\ ]ii pasul cu distrac]ia, s\ fii spectator la showuri desprinse parc\ de pe Broadway, s\ explorezi lumea subacvatic\, s\ te bucuri de experien]a Skydiving sau s\ `nchiriezi o biciclet\ pentru un minitur al insulei.


Be TUI

16 DRUM PE MAPAMOND / GRAN CANARIA ACTUALITATE / LA

16

Vamos a la playa! Muzee, parcuri tematice, parcuri acvatice [i cele mai frumoase plaje din lume [i-au dat `ntålnire `n Gran Canaria. O vizit\ pe plaja Puerto Rico este cea mai bun\ alegere dac\ `]i dore[ti s\ leneve[ti pe [ezlong `n timp ce briza Oceanului te r\core[te discret. ~ntr-un decor alc\tuit din gr\dini tropicale, vei g\si nisip auriu adus din Sahara [i dou\ piscine, aflate chiar lång\ plaj\. Sunt cele mai `nsorite locuri ale insulei, un adev\rat paradis pentru iubitorii de bronz. Resortul este renumit [i pentru sporturile acvatice: water-skiing [i windsurfing. De asemenea, se organizeaz\ excursii cu vaporul de-a lungul coastei, croaziere `n care devii spectator la show-ul delfinilor sau excursii `n barca cu fundal de sticl\. Po]i `mbina sesiunile de plaj\ cu o partid\ de pescuit `n adåncime, iar pe sear\ preg\te[te-te pentru un mix savuros de fructe de mare cu vinuri de origine vulcanic\. O alt\ alegere inspirat\ este Playa del Ingles, una dintre cele mai frumoase [i mai str\lucitoare de pe insul\. `mpreun\ cu Maspalomas [i San Augustin formeaz\ cel mai mare complex de vacan]\ din Gran Canaria. Este numai bun\ pentru distrac]ie, relaxare [i activit\]i sportive precum: naviga]ie, windsurfing [i jet ski. Playa de las Canteras aflat\ `n capitala Las Palmas te cucere[te cu recifele de corali naturali.

La pas prin istorie `n Las Palmas

Mica Sahara din Gran Canaria

Dac\ ]i se face dor de duc\ cu harta `n måna, capitala Las Palmas este un amestec `ncånt\tor de culturi `ntr-un climat `nsorit cåt e anul de lung. Ora[ul se bucur\ de un amplasament de vis, `ntre dou\ golfuri cu splendidele plaje Playa de las Canteras [i Playa de las Alcaravaneras. Aici a poposit [i Cristofor Columb `n prima sa c\l\torie spre America, ora[ul p\stråndu-i memoria vie prin casa memoriala [i statuia din centrul istoric Vegueta. Casa lui Columb prezint\ istoria Insulelor Canare [i rela]ia lor cu America [i se måndre[te cu 13 s\li de expozi]ie permanent\, o bibliotec\, un centru de studiu [i diverse spa]ii pentru activit\]i de divertisment. Tot `n centrul istoric vei g\si [i Muzeul Canario - cu cea mai mare colec]ie de artefacte din Insulele Canariene [i o bibliotec\ cu peste 60.000 de volume. Cu o pereche de pantofi comozi [i haine lejere, porne[te la shopping: parfumurile, bijuteriile, `mbr\c\mintea [i electronicele sunt ieftine `n magazinele duty free din Las Palmas. Seara preg\te[tete s\ iei cu asalt teatrele, cazinourile [i cluburile pentru o atmosfer\ de petrecere care ]ine pån\ `n zori.

Våntul adie u[or pe plaj\ [i creeaz\ linii ondulate de nisip, un peisaj idilic desprins parc\ din de[ert. Canarienii chiar au reu[it s\ creeaze aici o mini Sahara, au adus nisip din vestitul de[ert [i au `mp\r]it Maspalomas, cea mai frumoas\ plaj\ din insul\, `n trei zone, dedicate familiilor cu copii, nudi[tilor [i gay-lor. Alege o plimbare pe c\mil\ la apus de soare, pentru a admira dunele magnifice [i popose[te lång\ laguna La Charca, cu ap\ de mare m\rginit\ cu palmieri, o adev\rat\ oaz\ `n mijlocul dunelor care g\zduie[te numeroase specii de p\s\ri migratoare [i cuiburile lor. La Rancho Park, `n apropiere de Plaja Maspalomas, po]i face excursii sau deprinzi tainele echita]iei la cursurile organizate aici. Cei mai mici dintre oaspe]i vor g\si raiul distrac]iei la numai 3 km de mini de[ert. Aici se afl\ Aqualand - cel mai mare parc acvatic din Insulele Canare cu peste 50 de tobogane, unele labirintice, cu piscine pentru adul]i [i copii [i un mini teren de golf. La Holiday World ve]i g\si un sat de vacan]\, cu roller coastere, restaurante [i un centru SPA, iar Ocean Park v\ a[teapt\ la b\l\ceal\ `n piscine cu valuri.


Unde te cazezi Imagineaz\-]i dimine]ile `n care, din pat, admiri valurile Oceanului Atlantic sau dunele de nisip de pe Plaja Maspalomas. Hotelurile se `ntrec `n cele mai frumoase priveli[ti [i cele mai luxoase sunt situate pe Playa del Ingles - cel mai mare resort din Gran Canaria, un mix de distrac]ie, relaxare [i sporturi nautice. Te vei caza `n vilu]e construite `n stil colonial, `nconjurate de gr\dini tropicale, cu piscine spa]ioase [i cele mai romantice terase.

cazinouri [i spectacole de cabaret toate sunt la ordinea nop]ilor `n Playa del Ingles. Distreaz\-te pån\ `n zori `n dou\ dintre cele mai populare cluburi din ora[ Joy - cu muzic\ pop [i `n Cream - cu muzic\ dance [i hardcore.

DON't MISS 1. Arucas - Ora[ul renumit pentru producerea celui mai bun rom din insula "Arehucas" . Degust\ lichiorurile delicioase de la Fabrica de Rom, admir\ Gran Canaria din partea de sus a Montaña de Arucas [i petrece cåteva momente `n Jardin de la Marquesa - un paradis cu o TO DO • A[az\-te comod la una dintre terasele colec]ie uimitoare de plante tropicale. 2. Artenara - Cel mai `nalt sat din umbrite de palmieri de pe malul m\rii sau Gran Canaria. Viziteaz\ Cuevas Casas din centrul istoric Vegueta [i comand\ o pe[teri `nc\ locuite de localnici, biserica cafea. Vei primi o cafea pur\, din suc de boabe de cafea (cum le place canarienilor s\ crestat\ `n piatr\ Virgen de la Cuevita [i surprinde cele mai frumoase priveli[ti de spun\) tapetat\ cu mult\ crem\ [i servit\ pe muntele Mirador de Unamuno. `ntr-o cea[c\ de por]elan cu o pungu]\ de 3. Apusul [i r\s\ritul soarelui `n zah\r [i o linguri]\ din argint. Dac\ vrei s\ te r\core[ti, alege café con hielo - un espresso Maspalomas - renumite `n `ntreaga lume datorit\ spectacolului creat de reflexiile servit cu cuburi de ghea]\. razelor pe `ntinderile de nisip sub forma • Gran Canaria este recunoscut\ `nc\ din secolul XIX pentru cele mai bune ierni valurilor. 4. Palmitos Park - o gr\din\ botanic\ din Europa, pentru microclimatul ideal pentru tratatea anumitor afec]iuni. Alege [i ornitologic\ cu mii de palmieri, orhidee terapia solar\ sau talasoterapia, precum [i [i cea mai mare colec]ie de fluturi vii din tratamentele cu pietre vulcanice [i fructe Europa. Asist\ la spectacolele delfininilor cu salturi, agilitate, coordonare, ritm [i de mare, m\[tile de regenerare [i mult umor. ~ntr-un amfiteatru cu teras\ `mpachet\rile cu alge, n\mol [i nisip. situat pe vårful unui munte [i `nconjurat Masajele `]i asigur\ o siluet\ de vis, te de vederi panoramice, vei admira vulturi, scap\ de stres, iar piscinele cu jeturi `]i [oimi [i specii de bufni]e care zboar\ liber fortific\ organismul. [i fac acroba]ii spectaculoase. • Petreceri cu spum\, karaoke,

5. Cocodrilo Park - parcul crocodililior care de]ine cea mai mare colec]ie de crocodili din Europa. Nu rata nici Sioux City - un or\[el din vestul s\lbatic cu cow-boy [i lupte `ntre indieni. Delicii culinare Buc\t\ria canar\ combin\ specialit\]ile tradi]ionale spaniole cu influen]ele africane [i latino-americane. Merit\ s\ te r\sfe]i [i cu delicatesele locale: sosuri numite „mojos canarios” care au la baz\ uleiul de m\sline, „mojo picon” - un sos de culoare ro[ie cu ardei iute [i „mojo verde” - sos cu avocado. Dac\ `]i place pe[tele, aici vei g\si paradisul pe[telui oceanic. Bonito, ton, dorada, lubina, vieja, gallo, pulpo, calamari [i creve]i, sunt doar cåteva dintre sortimentele zilnice omniprezente. Iar pentru a cunoa[te savoarea minunat\ a buc\t\riei canare, pe malul Oceanului se g\se[te un sat pesc\resc - Castillo del Romeral - cu diverse restaurante tradi]ionale cu pe[te proasp\t pescuit: „Casa Mama Gata", Restaurant "Marina" [i „Cofradía de pescadores". Programul lor de lucru ]ine „atåt timp cåt ajunge pe[tele proasp\t“. La desert, delecteaz\-te cu bienmesabe („are un gust bun pentru mine"), o combina]ie de migdale m\cinate, coaj\ de l\måie, zah\r [i ou\. Nu e de refuzat nici Huevos mole - o budinc\ cu sirop de zah\r [i scor]i[oar\ sau pralinele din mar]ipan din Tejeda [i bezelele din Moya.

de Stelu]a N\stase

17


Be TUI

18 DRUM PE MAPAMOND / INTERVIU ACTUALITATE / LA

18

AmaliaENACHE

„AM ZBURAT PENTRU PRIMA DAT| ÎN VIA}| CU BALONUL ÎN VACAN}A MEA ÎN TURCIA“ „Am mers în vacan]\ pe urmele unor civiliza]ii de mii de ani în b\trâna [i fascinanta Anatolia. Turcia, cum îi spunem noi acum, este locul în care sim]i cum s-a n\scut [i a evoluat lumea. De la spectacolul uimitor dat de natur\, fie printre stâncile ce par nep\mânte[ti din Cappadocia, hornurile de poveste cum li se mai spune, fie în b\ile

termale acoperite ca de o p\tur\ groas\ de z\pad\ de doi metri, care e de fapt calcar din Pamukkale, pân\ la succesiunea de civiliza]ii care au g\urit stâncile [i p\mântul s\ tr\iasc\ în ele, apoi la urmele maiestuoase l\sate de civiliza]ia greac\ [i de Imperiul Roman, de cel Bizantin [i de cel Otoman, pân\ la Orientul zilelor noastre, eu am venit mai plin\ de

informa]ii decât a[ fi reu[it dup\ câteva luni de studiu. Traseul meu a fost astfel: Istanbul, pe vremuri Constantinopol, toat\ Cappadocia, pe p\mânt, cu scuterul [i de sus din balon - Fetihe [i Oludeniz pentru briza de mare [i o lagun\ albastr\ ca în pove[ti. Am v\zut Pamukkale [i impresionantul Hierapolis. Efes este unul dintre cele mai mari


A fost într-o vacan]\ în Turcia, în locuri unde spune c\ a sim]it cum s-a n\scut [i a evoluat omenirea. Farmecul acestei ]\ri i-a oferit frumuse]i înc\ nedescoperite de foarte mul]i turi[ti. {i a zburat pentru prima dat\ „lin“ cu balonul deasupra Cappadociei, iar asta i-a pl\cut cel mai mult. Amalia Enache ne prezint\ povestea ei din Turcia.

19

ora[e ale antichit\]ii [i casa în care se spune c\ a tr\it Fecioara Maria, dup\ r\stignirea lui Isus, pân\ la sfår[itul vie]ii ei. Mi-a pl\cut Sirice, un adorabil sat grecesc, din aceast\ parte a M\rii Egee, acum teritoriu turcesc. La final am vizitat Izmir, vechea Smyrna, despre care Flaubert spunea c\ nu v\zuse vreodat\, pân\ nu a ajuns acolo, un apus de soare [i o priveli[te mai frumoas\.

Am zburat pentru prima dat\ în via]\ cu balonul [i înc\ peste una dintre cele mai spectaculoase imagini care poate fi v\zut\ în lume. Am v\zut, astfel, în zborul lin al balonului, la r\s\ritul soarelui „p\durea” de stânci din Cappadocia care are fel de fel de forme. E, de departe, una dintre cele mai frumoase experien]e din via]a mea [i o imagine la care am s\ m\ întorc ori de câte

ori voi dori s\ îmi amintesc frumosul pur. Am locuit acolo a[a cum stau de mii de ani oamenii locului, în g\urile s\pate de acele stânci. Ca ursule]ii, direct în pe[ter\... Am vizitat fabuloasele ora[e subterane, etaje întregi de case [i str\zi sub p\mânt, cum nu mi-am imaginat vreodat\ c\ pot fi. Ad\posteau pân\ la 35.000 de oameni dac\ la suprafa]\ erau asedia]i de invadatori.


Be TUI

20 DRUM PE MAPAMOND / INTERVIU ACTUALITATE / LA

20 Info util pentru zborul cu balonul Echipajul te ia direct de la hotel înainte ca soarele s\ r\sar\ [i te conduce direct la locul de decolare. În timp ce iei un mic dejun u[or, balonul este preg\tit, iar echipajul î]i explic\ regulile de baz\ [i m\surile de siguran]\. Dup\ lansare, vei pluti deasupra peisajului Cappadociei pres\rat\ cu sate, vii [i livezi de fructe, totul pentru aproximativ o or\. La aterizare, echipajul te a[teapt\ cu [ampanie pentru a s\rb\tori aventura aeronautic\ de succes [i vei primi un certificat de zbor. Cea mai bun\ perioad\ pentru a zbura este din aprilie pân\ în octombrie, când cerul este senin [i vântul bate moderat. Exist\ [i companii care ofer\ zboruri cu balonul iarna sau ori de câte ori vremea e pl\cut\. O astfel de aventur\ cost\ de la 160 Euro/pers./zbor standard.


21

M-am îmb\iat în Pamukkale, în b\ile a[ezate în trepte într-un munte alb acoperit acum de calcar [i am urcat apoi pe ruinele din Hierapolis. Am analizat fiecare piatr\ pe care romanii au cl\dit-o în fascinanta lor civiliza]ie, în Efes. M-am bucurat de moschei

[i de biserici ortodoxe b\trâne de 1.000 de ani, am râs cu turcii [i kurzii în egal\ m\sur\, am mâncat toate bun\t\]ile pe care le-au putut pl\smui acolo, le-am admirat arta me[te[ugului în bijuterii [i covoare, am trecut pe strada lui Orhan Pamuk, unul

dintre scriitorii mei prefera]i. A fost o vacan]\ ca senza]ia pe care am tr\it-o în balon: s-a scurs lin într-un nesfâr[it frumos.“

de Stelu]a N\stase


Be TUI

22 DRUM PE MAPAMOND / REVELION ~N ANTALIA ACTUALITATE / LA

TE-AI GÂNDIT UNDE FACI R

22


I REVELIONUL ANUL ACESTA?

CE ZICI DE ANTALYA?

23REVELION DE 5 ALL INCLUSIVE IN ANTALYA (5 nop]i/ 6 zile) Charter Antalya - plec\ri din Bucure[ti: 23.12.2012, 28.12.2012, 02.01.2013, 07.01.2013 Tarif: 556 euro/persoan\/sejur In oferta sunt incluse urm\toarele servicii: • transport cu avionul curs\ charter (zbor direct) Bucure[ti - Antalya [i retur • 5 nop]i cazare [i mas\ conform ofertei • transfer aeroport - hotel - aeroport • taxe de aeroport (95 euro/pers); ~n ofert\ sunt cuprinse doar hoteluri de 5 [i 5 Premium, serviciile de mas\ fiind `n general `n sistem All Inclusive dar [i Ultra All Inclusive sau All Exclusive All Inclusive. AVANTAJELE UNUI REVELION IN ANTALYA:

• U[or de ajuns, dup\ un zbor de doar 1h si 45min, [i un

transfer rapid c\tre hotelurile aflate `n sta]iuni apropiate de aeroportul Antalya;

M\rginit\ de cele mai bune plaje din Turcia [i protejat\ de mun]ii Taurus, sta]iunea Antalya `]i face cu ochiul de pe un promontoriu care coboar\ direct în mare. {tie cum s\ te îmbie în mini croaziere [i promite 300 de zile de soare pe an. Are 14-15 grade Celsius în plus fa]\ de România [i, indiferent de sezon r\mâne la fel de ospitalier\, tocmai de aceea ar trebui s\

• Vremea pl\cut\ cu temperaturi medii `ntre 12-16 grade, num\r ridicat de zile insorite; • Ospitalitatea recunoscut\ a personalului turc [i modul impecabil de tratare a clientilor aici aplicandu-se cu adevarat deviza “clientul nostru, st\pånul nostru” • Numeroasele posibilit\]i de petrecere a timpului liber puse la dispozi]ie de c\tre majoritatea hotelurilor din oferta (piscine interioare [i exterioare, terenuri de sport, s\li de fitness, discotec\, locurile de joac\ special amenajate pentru copii); • Facilit\]ile de tip spa [i centrele de `nfrumuse]are din cadrul hotelurilor (jacuzzi, saun\, baie turceasc\, masaj etc.) • Gastronomia local\ bogat\ dar [i numeroasele restaurante cu specific interna]ional (italian, fran]uzesc, mexican, etc.), existente `n hotelurile Premium;

• Programele de divertisment variate organizate de hoteluri cu ocazia Revelionului, serile de discotec\, numeroasele baruri;

nu ezi]i s\ o vizitezi chiar [i pe timp de iarn\, mai ales c\ ofertele de Revelion sunt foarte atractive.

piscinele estivale din aceast\ sta]iune sunt înlocuite cu plimb\rile romantice în Kaleici, un paradis în miniatur\ în centrul ora[ului. Vei descoperi un labirint de str\zi înguste c\ptu[ite cu un amestec eclectic de case otomane cu ]igl\ ro[ie [i ferestre încadrate de flori bougainvillea [i iasomie. Lâng\ ele se întinde lene[ Bazarul Istoric, cu magazinele sale în care po]i g\si tapiserii, covoare, e[arfe

Ce po]i face iarna în Antalya? Dac\ te-ai gândit ca anul acesta s\ petreci Revelionul în Antalya, te asigur\m c\ e o alegere foarte bun\. Iarna, plajele [i

POSIBILITATILE MULTIPLE DE EXCURSII ~N ZON|: • Plimbare cu vapora[ul de-a lungul ]\rmului • Antalya Shopping - cele mai bune loca]ii pentru suveniruri, bijuterii de aur, `mbr\c\minte [i `nc\l]\minte din piele, dulciuri turce[ti [i multe altele; • Perge [i Aspendos - c\l\torie `n timp pe vremea ora[elor romane; • Side - cu relicvele sale arheologice `ntålnite la tot pasul `n ora[ul vechi, cel mai cunoscut - Templul lui Apollo; • Hamam (baie turceasc\) - pentru o piele fin\, detoxifiat\ [i revigorat\.


Be TUI

24 DRUM PE MAPAMOND / REVELION ~N ANTALIA ACTUALITATE / LA

24 din m\tase [i p\pu[i din materiale textile din Cappadocia. Restaurantul Castle, a[ezat pe o stânc\, te îmbie cu o selec]ie de meeze, kebab [i vederi splendide asupra ora[ului. Regiunea are chiar [i un paradis de schi, ascuns la numai o or\ de mers cu ma[ina de Antalya, la poalele Muntelui Bakirli. Sezonul începe la sfâr[itul lunii decembrie [i dureaz\ pân\ în aprilie, iar Saklıkent Ski Center, aflat

în zona muntoas\ este dotat cu un restaurant [i un hotel de tip boutique. Printre alte atrac]ii se num\r\ plimb\rile cu telescaunul pân\ la 2500 de metri. Localncii o mai numesc Pamphylia, iar dac\ ar fi s\ facem o descriere a unei c\l\torii în acest col] de rai, trebuie s\ punem accentul pe fumuse]ea natural\ a peisajelor care contureaz\ Antalya. Loca]iile [i locurile

de cazare ofer\ servicii de calitate, la standarde înalte, iar dac\ alegi un hotel ieftin, de dou\ sau trei stele, vei fi uimit s\ descoperi c\ pân\ [i aici gazdele se str\duiesc s\ ofere turi[tilor condi]ii optime de cazare. Una dintre cele mai mari atrac]ii ale sta]iunii este Parcul Natural Duzlercami, aflat în nordul Antalyei. Aici po]i gusta pl\cerea


25 unei evacu\ri totale din urban. Via]a s\lbatic\ a zonei ofer\ iubitorilor de natur\ escapade [i excursii, unde oricine poate sim]i r\suflarea florei [i faunei de o frumuse]e rar\, mai ales dac\ se opre[te la Gr\dina Zoologic\ a acestui parc. Lâng\ canionul Guver, adânc de 115 metri, se afl\ un muzeu arheologic care g\zduie[te r\m\[i]ele epocii otomane. Este locul ideal pentru turi[tii a c\ror vacan]\ nu ar avea savoare dac\ nu afl\ câte ceva din istoria Turciei. Aici informa]iile despre trecutul glorios al Imperiului Otoman sunt puse la dispozi]ia tuturor celor care doresc s\ îl cunoasc\.

Shopping în Antalya Una dintre activit\]ile de top în Antalya este shoppingul. Mai ales cel practicat de turi[ti. Frenezia magnetic\ a bazarurilor, a pie]elor [i a centrelor comerciale mari din acest ]inut este unic\. Este t\râmul visurilor oric\rui shopaholic. Astfel, unele dintre cele mai bune locuri de cump\r\turi din Orientul Mijlociu pot fi g\site în aceast\ destina]ie magnific\, iar produsele sunt la cald! Cele mai cunoscute pie]e [i mall-uri din Antalya, unde ofertele î]i fac cu ochiul la fiecare pas sunt Migros Shopping Mall, Dogu Garaji

Market- o pia]\ mare situat\ chiar în centrul ora[ului, Deepo Outlet Center, unde te po]i bucura chiar [i de un patinoar, Kaleici, un bazar din ora[ul vechi, istoric, care te îmbie cu o varietate de fructe uscate, obiecte hand-made [i me[te[uguri tradi]ionale. O alt\ pia]\, foarte popular\, mai ales în weekend este Laura Street Market, pres\rat\ cu centre comerciale cu produse interna]ionale [i locale, produse alimentare [i costume pentru dansul din buric.

Via]a de noapte în Antalya În vacan]a de pe t\râmul Mediteranei nu te vei plictisi niciodat\. Nici m\car noaptea, când varietatea de cluburi, baruri [i discoteci ofer\ turi[tilor ocazia unei distrac]ii de neuitat. Clubul de noapte cel mai cunoscut din Antalya [i foarte apreciat de amatorii de distrac]ii este Ally’s. Un alt club foarte animat, mai ales de cei care se aliniaz\ ultimelor tendin]e în mod\ este Inferno, iar cel mai mare se nume[te Club29, un loc de distrac]ie care se distinge mai ales datorit\ priveli[tii minunate spre docul din Antalya. Acesta se afl\ în ora[ul vechi, Kaleici.

de Stelu]a N\stase

Ce m\nânci în Antalya?

• Aperitive tradi]ionale meze (legume împ\nate sau pr\jite în ulei de m\sline, salate foarte picante, iaurturi sau paste ce con]in baghete din aluat crocant [i nelipsitele fructe de mare). • Kebab cu pe[te [i carne de miel • Doner Kebab ( miel fript la pro]ap) • Sarma (s\rm\lu]e cu orez, carne [i stafide) • Cerkez Tavugu ( pui fript în lut servit cu pesmet) • Borek, pl\cinte cu umpluturi diverse • Helva, binecunoscuta halva turceasc\ • Asure, un desert din cereale [i zah\r [i multe feluri de baclavale. Ce s\ nu ratezi în Antalya?

• Portul Vechi al sta]iunii Antalya • Saat Kulesi, sau Turnul cu ceas • Moscheea Tehneli Mehmed Passa • Hadrian Kapisi, sau Poarta lui Adrian • Pe[tera Kocain Magarasi • Dedeman Aquapark • Saklıkent Ski Center din Muntele Bakirli • Moscheea Iskele • Moscheea Yvli Minare


Be TUI

26 DRUM PE MAPAMOND / GARMISCH -- PARTENKIRCHEN ACTUALITATE / LA

26

P창rtieee!

Schi `n inima Alpilor bavarezi la

GARMISCH -Cele dou\ sate Garmische [i Partenkirche, fiecare cu o vechime de peste 1100 de ani, au devenit o singur\ sta]iune `n 1936, printr-un decret al lui Hitler care [i-a dorit s\ atrag\ Jocurile Olimpice de Iarn\ `n Germania. De[i vestea nu i-a bucurat pe localnici, unificarea a fost

aprobat\ repede [i sta]iunea s-a dezvoltat armonios. Azi, chiar dac\ sunt oficial unite, satele `nc\ concureaz\ neoficial unul cu cel\lalt, `n sta]iune exist창nd c창te dou\ institu]ii din fiecare categorie: dou\ sta]ii de pompieri, dou\ [coli. Numai Jocurile de iarn\ sunt

motiv comun de bucurie [i de responsabilitate, dar [i de aceast\ dat\ sarcinile sunt `mp\r]ite: Partenkirchen se ocup\ de toate aranjamentele pentru competi]iile de s\rituri cu schiurile [i gestioneaz\ veniturile, iar Garmisch are grij\ de cursele pe pante.


27

La poalele celui mai `nalt munte din Germania, Zugspitze, `n mijlocul unui peisaj montan care te las\ f\r\ cuvinte te a[teapt\ Garmisch-Partenkirchen - sta]iunea cu peste [apte luni de z\pad\, numeroase concerte pe pârtie, spectacole [i buticuri `ncânt\toare pentru shopping.

-- PARTENKIRCHEN Pârtieee! Peste 60 de km de trasee, z\pad\ vis din noiembrie pân\ `n mai, pârtii bine `ngrijite, numai bune pentru `nv\]\cei, dar [i pentru experimenta]i, lifturi moderne, vederi panoramice [i telecabine agile… A[a poate fi descris\ sta]iunea Garmisch-Partenkirchen. Este `mp\r]it\ `n peste 12 zone bine definite,

destinate `ncep\torilor, dar [i intermediarilor, iar un sistem eficient de transport conecteaz\ pârtiile. Cele mai bune zone de schi sunt Alpspitz, Kreuzeck [i Hausberg. Dac\ e[ti `ncep\tor alege zona Hausberg cu 18 km de pârtii, iar dac\ ai ceva experien]\ `n schi, afl\ c\ cele mai multe pârtii sunt

prietenoase cu intermediarii, mai ales cele din zona Hausberg/Alpspitze. Pentru aventuro[i exist\ Muntele Zugspitze, cu pârtii care ajung la 2720 m [i o suprafa]\ glacial\ pentru senza]ii extreme. Nu rata celebra trambulin\ pentru s\rituri cu schiurile, care face parte din „turneul celor


Be TUI

28 DRUM PE MAPAMOND / GARMISCH -- PARTENKIRCHEN ACTUALITATE / LA

28

patru trambuline“ (Competi]ie de s\rituri cu schiurile care se desf\[oar\ `n Germania [i Austria)!

Apres Ski Garmisch-Partenkirchen este plin de via]\ pe tot parcursul anului, dup\ o zi friguroas\ pe pârtie te po]i relaxa `n lounge barurile sofisticate care te ademenesc cu ciocolat\ cald\ sau `n pub-urile animate. O alegere inspirat\ `n acest sens este pub-ul

A{EZARE Garmisch-Partenkirchen se afl\ la mai pu]in de o or\ de München [i la aproximativ o or\ [i jum\tate de noul aeroport din München. Dac\ popose[ti `n Hamburg sau `n Dortmund, `ntr-o zi de sâmb\t\, po]i apela la InterCity Express (ICE). Pre]ul unui bilet porne[te de la de 29 de euro. Autorit\]ile ora[ului au creat o serie de domenii de schi interna]ional (prin alian]e cu fo[tii concuren]i din Austria: Lermoos [i Seefeld), la care turi[tii au acces cu un bilet de telecabin\ sau cu Happy Ski Card. Telecabinele Garmisch-Partenkirchen [i pantele de schi nu se afl\ chiar `n ora[, a[a c\ o ma[in\ `]i face vacan]a mai frumoas\, mai ales dac\ ai de gând s\ profi]i de oricare dintre sta]iunile de schi din Germania.

TO DO Shopping altfel decât la mall! Porne[te la pas pe str\du]ele c\ptu[ite de magazine tradi]ionale. Pe strada Ludwigstrasse cu trafic aproape inexistent vei g\si buticuri [ic cu cizme, haine, bijuterii, obiecte de art\ [i antichit\]i. Dac\ `]i plac rochiile tradi]ionale bavareze, dar nu vrei s\ cheltuie[ti o avere, mergi la magazinul Loisachtaler - unde vei g\si [i accesorii pentru rochii. Un program personalizat `n centrele SPA, specializate `n terapiile climatice: medicii calculeaz\ rezisten]a organismului, iar terapaeu]ii `]i recomand\ trasee [i exerci]ii u[oare `n aer liber care sunt benefice pentru sistemul imunitar, pentru tensiunea arterial\, tulbur\ri metabolice [i respiratorii.

FACILIT|}I: Hotelurile ofer\ carduri oaspe]ilor care permit utilizarea gratuit\ a autobuzelor, intrare gratuit\ `n ora[, acces gratuit `n multe locuri din sta]iune [i reduceri, plus asigurare `n caz de accident. Dac\ e[ti oaspete timp de o s\pt\mân\, unele hoteluri ofer\ un card special care permite intrarea gratuit\ la muzee, plimbare cu sania tras\ de cai, cursuri de patinaj [i de snowboard. Ski Pass - Dac\ mergi o s\pt\mân\ la schi cel mai avantajos este skipass-ul de [ase zile care cost\ 195 Euro/adult [i 117 Euro/copil fa]\ de 36 Euro/adult/zi [i 20 Euro/copil/zi.

DON'T MISS Muzeul Werdenfels - o cas\ frumoas\ p\strat\ din secolul XVIII, cu o serie de artefacte, chipuri sculptate `n lemn, costume [i fotografii de la carnavalurile din Bavaria. ~n mansard\, vei descoperi instrumentele mari din lemn folosite `n diverse meserii tradi]ionale bavareze. Institutul Richard Strauss - cu o mic\ expozi]ie a compozitorului, arhive muzicale [i concerte. Muzeul Aschenbrenner - cu figurine de por]elan, p\pu[i [i scene ale Na[terii lui Iisus Hristos.

irlandez care serve[te bere Guinness. Mai târziu, ia cu asalt discotecile deschise pân\ la primele ore ale dimine]ii sau `ncearc\-]i norocul la cazinoul cu peste 100 de ma[ini magic slot. Te po]i retrage la un film bun la cinematograf, la concertele de muzic\ clasic\ la Kleines Kurtheatre sau la spectacolele folclorice bavareze de la Peasant's Theatre. Dac\ e[ti mai energic din fire, alege patinajul sau spectacolele de dans pe ghea]\ [i meciurile de hochei pe ghea]\

• •

de la Patinoarul Olimpic.

Case pictate `n or\[elul alpin Partenkirchen este dr\gu], confortabil, cu str\zi `nguste pe care te-ai plimba ore `n [ir admirând casele pictate cu scene din via]\, me[te[uguri [i petreceri la han. Aici zona veche se `ntrep\trunde cu zona modern\. Garmisch pare mai organizat decât Partenkirchen, cu zone bine definite `n


Unde te cazezi Pentru a sim]i farmecul bavarez, alege s\ te cazezi `n hoteluri rustice (recomandarea noastr\: Atlas Posthotel) cu dormitoare c\lduroase [i confortabile care `mbin\ mobila veche cu accesorii moderne [i un spa]iu numai bun pentru relaxare: cea mai frumoas\ teras\ din Bavaria care serve[te bere, cafea [i pr\jituri `n timp ce admiri Alpii. Pentru o noapte po]i `ncerca o experien]\ altfel: cazare `n Igluul-Dorf Zugspitze, un minihotel construit din z\pad\ care include mai multe tipuri de igluri: standard, romantic, pentru familii [i igluul hot. Atmosfera este dezghe]at\, gazdele `]i pun la dispozi]ie saci de dormit foarte c\lduro[i [i dormitoare decorate cu piei de animale. Locul este potrivit pentru flirt [i momente speciale, iglurile romantice fiind dotate [i cu o cad\ de hidromasaj, vin fiert [i un meniu de brânzeturi fondue. Pre]urile pornesc de la 99 Euro / pers. / noapte [i includ transportul, ski pass [i o plimbare nocturn\ cu sania.

Delicii culinare Situat `n peisajul uluitor al Alpilor, Garmisch-Partenkirchen urmeaz\ `ntocmai motto-ul s\u "Descoper\ adev\rat\ natur\!" [i te `ncânt\ cu mânc\ruri autentice ob]inute din produse locale. Maestrul buc\tar de la Hotelul Zugspitze, Hans Jörg Betz, demonstreaz\ angajamentul deplin fa]\ de filozofia alpin\ [i preg\te[te `mpreun\ cu echipa sa delicii gastronomice folosind ierburi [i fructe alpine, precum [i carne de vit\

care sunt cl\dirile, casele, cabanele de munte, str\zile comerciale [i celebrul centru climatoterapeutic. Dar `n ambele p\r]i ale ora[ului, vei `ntâlni: oameni prieteno[i, `mbr\ca]i `n stil tradi]ional f\r\ a fi pl\ti]i pentru acest gest, case vechi de secole decorate cu fresce deosebite toate `ntr-un peisaj spectaculos dominat de Alpi.

De Stelu]a N\stase

Murnau-Werdenfelser, una dintre cele mai vechi rase de bovine care se hr\ne[te doar cu iarba de pe paji[tile alpine. O alegere inspirat\ pentru micul dejun [i prânz este Graseck Forsthaus, o cas\ tradi]ional\ bavarez\. Dac\ e[ti aici la primele ore ale dimine]ii `ncearc\: weisswurst - cârna]i din carne de mânzat [i ierburi, servi]i respectând trei reguli: tapeta]i cu mu[tar dulce, savura]i

`mpreun\ cu covrigi [i asocia]i cu weissbier(bere). Printre delicatesele de la prânz se num\r\: sup\-crem\ de morcovi cu semin]e de pin, friptura de porc cu ro[ii [i brânz\ gratinate, rulad\ de vit\, piept de pui cu migdale, ro[ii [i t\ie]ei, cl\tite cu fructe de p\dure [i rom, gogo[i cu mere [i scor]i[oar\. Un meniu cost\ `ntre 16,5 [i 25 Euro.

Sejur la ski in Germania Alphotel Garmish-Partenkirchen +, Garmish Partenkirchen Tarif: 183 euro/persoan\/sejur Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\ economy, mic dejun Perioada: 01.12.-08.12.2012

Sejur la ski in Germania Pensiunea Angela , Garmish Partenkirchen Tarif: 133 euro/persoan\/sejur Oferta include: 7 nop]i cazare `n camera dubl\ standard, mic dejun Perioada: 11.12.-18.12.2012

29


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÅNE{TI / PODGORIILE VRANCEI

CU TOATE CUPELE SUS, PE GUSTOSUL „DRUM AL VINULUI” 30

Podgoriile Vrancei


31

Ce poate fi mai frumos [i mai „gustos” decât „Drumul vinului”, luat la roat`, la începutul toamnei, atunci când frunza cap`t` nuan]e de ro[u copt, iar vinul nou, înc` neoprit din fiert, te pi[c` la limb`?!

„Drumul vinului” în România, proiect gândit [i pus în oper\, pe ici pe colo, înc\ din „zorii mileniului trei”, preia o idee mai veche, evident, performant\ [i bine pus\ la punct, în Fran]a, Spania, Italia, Portugalia, acolo unde turismul de gen e distrac]ie [i industrie, în acela[i timp. Poten]ialul României în domeniu, ca de]in\toare a unui onorant loc [ase în Europa [i 10 în lume, în ceea ce prive[te produc]ia de

vinuri, este excep]ional. Ca de obicei, îns\, acolo unde nu sunt bani [i infrastructur\ rutier\, totul r\mâne doar o idee remarcabil\. În rest, cine a avut mai multe fonduri de investit la nivel de conducere de jude] [i mai mult\ ini]iativ\, [i-a f\cut treaba pe lâng\ cas\, urmând ca, într-un final, „Drumul vinului” s\ prind\ contur pe întreg cuprinsul patriei. Pân\ atunci, v\ propunem s\ lu\m lucrurile pe rând [i s\ înce-

pem cu segmentul aferent jude]ului cu cea mai mare suprafa]\ cultivat\ cu vi]\ de vie – 10 la sut\ din suprafa]a viticol\ a ]\rii -, zon\ cunoscut\ de altfel sub denumirea de „]ara viei [i vinului” – Vrancea.

Podgoria Panciu Odat\ ajun[i în Vrancea, ave]i de ales între cele trei podgorii de renume ale locului - Panciu, Cote[ti [i Odobe[ti -, dac\ nu v\ ]in papilele ca s\ le colinda]i pe


airportView

.

shopping

.

the stars of 2008

32 ACTUALITATE / BRANDURI ROMÅNE{TI / PODGORIILE VRANCEI

32

toate într-o zi. Prima între ele, cu o suprafa]\ de aproape 10.000 de ha, Panciu, are, la rândul s\u, trei centre viticole – Panciu, }ife[ti [i P\une[ti. Turi[tii, îndr\gosti]i de viticultur\, în general, [i pofticio[i la vinuri bune, în special, afla]i prin preajm\, pot urm\ri procesul de vinifica]ie, `n situ, „ini]iind” apoi degust\ri aprofundate în cramele r\coroase. De vizitat în context bahic, fabricile, complexurile de vinifica]ie [i cramele locului, inclusiv „Hrubele lui {tefan cel Mare, s\pate în sec. XIII. În completare, mai pute]i vedea [i aprecia: Monumentul Eroilor (1916 – 1918) - Panciu; Mormântul [i statuia scriitorului Ioan Slavici; Cimitirul osta[ilor germani; Schitul „Sf. Ioan”; Schitul Brazi; Cimitirul nem]esc Frunzoaica – }ife[ti.

Podgoria Odobe[ti A doua ca m\rime în Vrancea – 7000 ha –, Odobe[ti, este podgoria-

decan de vårst\ a tuturor suratelor ei din ]ar\. Întregul s\u cuprinde centrele Odobe[ti, Jari[tea [i Bolote[ti. Ajun[i aici, pute]i trece la o nou\ rund\ de degust\ri, odat\ cu efectuarea unui periplu de ini]iere prin crame [i beciuri - mai ales în Beciul Domnesc, obiectiv de patrimoniu cultural -, unde pute]i z\bovi cât v\ las\ timpul. În zon\, mai pute]i vizita: Monumentul Eroilor (1916 – 1918) Odobe[ti; Biserica “Na[terea Maicii Domnului” – construit\ sub domnia lui Grigore Ghica; Biserica Cazacilor; Ansamblul Bisericii “Sf. Cruce”; Conacul „F\r\oanele” – locul na[terii lui Duiliu Zamfirescu -, Casa memorial\ Al. Vlahu]\ din Dragosloveni. Bolote[ti - M\n\stirea Tarni]a; Schitul Duminica Mironosi]elor; Schitul Sf. Voievozi. Jari[tea Biserica Scânteia; Schitul Buluc.

Podgoria Cote[ti Cote[tiul – aprox 6500 ha – este o prelungire a Odobe[tiului, care cuprinde [ase centre viticole: Cote[ti, Vîrte[coiu, Cîrligele, Ureche[ti, Tîmboie[ti [i Dumbr\veni. {i aici v\ pute]i continua circuitul „tematic” prin combinate de vinifica]ie [i crame cu important\ tradi]ie. Între celelalte obiective, pute]i vizita: Vîrte[coi - Conacul „Duiliu Zamfirescu”; Biserica de la Beciu - atestat\ 1720; Sit arheologic „Beciu”. Cote[ti - M\n\stirea Cote[ti; Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”. Ureche[ti - M\n\stirea V\rz\re[ti. Dumbr\veni - M\n\stirea Recea - cazare [i mas\; Muzeul memorial “Alexandru Vlahu]\”; Statuia Alexandru Suvorov.


33

Tîmboie[ti - Biserica Adormirea Maicii Domnului; Mormântul fiului lui Cezar Petrescu; Casa în

care a decedat fiul scriitorului Cezar Petrescu. Cårligele - Biserica Sf. Arhangheli Mihail [i Gavril,

ctitorit\ sub domnia lui {tefan cel Mare. Face parte din Ansamblul M\n\stiresc D\lh\u]i. TRASEE AUTO Ca s\ pute]i vedea toate aceste minun\]ii, nu trebuie decât s\ v\ urca]i în propriul autoturism sau în autocar – dac\ e vorba de o ac]iune organizat\ – [i s\ porni]i la drum. Dac\ pleca]i din Bucure[ti, merge]i pe DN2/E85, pân\ la Foc[ani – 175 km -, aproximativ 3 ore - 3 ore [i jum\tate. Apoi, de la Foc[ani, înc\ 20 de minute pân\ la Odobe[ti pe DN2D, apoi pe DN2M [i, în continuare, pe DJ205B. De la Odobe[ti la Panciu mai parcurge]i înc\ 22 de km pe care îi ve]i traversa în 25-30 de minute pe traseul DJ205B, DN2L, DJ204E.


Be TUI

34 ACTUALITATE / BRANDURI ROMÅNE{TI / S|PÅN}A

34

S|PÂN}A LOC DE PELERINAJ UNIC ~N LUME Iat\-m\ în S\pân]a - localitate situat\ la 18 km de Sighetul Marma]iei, atestat\ documentar din 1373. E vreme frumoas\, de ]i-e mai mare dragul de plimbare.


35

Râul care str\bate satul [i care poart\ acela[i nume curge învolburat, desp\r]ind dou\ [iruri de case printr-un pod îngust, pe care încape nu mai mult de o persoan\. Ca [i arhitectur\, v\d c\ [i aici predomin\ casele

moderne, în detrimentul celor tradi]ionale din lemn. Înaintând în sat, î]i dai seama cu u[urin]\ c\ activit\]ile specifice zonei sunt comer]ul cu artizanat – în special cergi, traiste,

[tergare, covoare ]esute – pe care le v\d expuse la aproape fiecare poart\ -, agroturismul (aici fiind multe pensiuni cu specific tradi]ional), cre[terea animalelor, pomicultura [i agricultura.


Be TUI

36 ACTUALITATE / BRANDURI ROMÅNE{TI / S|PÅN}A

36


37

Biserica S\pân]a – Peri, cea mai înalt\ construc]ie de lemn din Europa Odat\ ajun\ în sat, vreau s\ v\d întâi Biserica S\pân]a – Peri. Pân\ acolo am mers cam 2 km, având pe o parte p\durea, iar pe cealalt\, râul S\pân]a. Drumul [erpuie[te apoi la dreapta [i dup\ cca 100 m, ajungem. Biserica este aproape ascuns\ în p\dure. Exteriorul este impozant. Turnul are 54 m [i este înconjurat de alte patru mici turnule]e. În\l]imea total\ a m\n\stirii

este de 75 m, fiind considerat\ cea mai înalt\ construc]ie de lemn din Europa. Decorul interior al bisericii este simplu, f\r\ picturi pe pere]i, dar atmosfera este una special\, în mare parte datorat\ luminii naturale care e îng\duit\ a intra pe geamurile mici laterale.

Cimitirul vesel de la S\pân]a Dup\ vizitarea bisericii, am pornit c\tre Cimitirul Vesel – atrac]ia turistic\ a zonei. Autocare întregi erau parcate în fa]a acestuia,

motiv de speran]\ [i bucurie pentru micii comercian]i cu artizanat ce î]i expun marfa chiar în apropiere. Cimitirul se afl\ în centrul comunei, la biserica parohial\ [i cuprinde cca 1000 de monumente funerare de art\ popular\, cu o înf\]i[are [i semnifica]ii cu totul aparte. Prin specificul s\u, acest cimitir, datând din anul 1935 este unic în lume. Cimitirul este crea]ia renumitului sculptor, pictor [i poet popular Ioan Stan P\tra[, continuat\ de ucenicul s\u Dumitru Pop, zis Tincu.


Be TUI

38 ACTUALITATE / BRANDURI ROMÅNE{TI / S|PÅN}A

Maestrul P\tra[ a f\urit crucile de lemn într-o manier\ cât se poate de original\, reu[ind, prin lucr\rile sale, s\ alunge triste]ea [i dramatismul [i s\ ironizeze moartea cu luciditate [i umor, punând accent pe însemn\tatea vie]ii. Ineditul acestui cimitir este diferen]ierea fa]\ de majoritatea culturilor popoarelor, care consider\ moartea ca un eveniment foarte solemn. Uneori, cultura aparte a acestui cimitir a fost pus\ în leg\tur\ cu cultura dacilor, a c\ror filosofie era bazat\ pe nemurire [i pe considera]ia c\ moartea era un motiv de bucurie, persoana respectiv\ ajungând întro alt\ via]\, mai bun\.

Crucile sunt sculptate în lemn de stejar, apoi pictate [i îmbog\]ite cu epitafuri în versuri populare, majoritatea având o not\ de umor, fapt ce a atras [i denumirea de „Cimitirul Vesel”. Fiecare epitaf surprinde în modul cel mai sugestiv momente din via]a celui r\posat – ce meserie a avut, ce i-a pl\cut s\ fac\ în via]\, câ]i copii a avut, cauza mor]ii. Toate crucile sunt vopsite în nuan]e de albastru, a[a-numitul „albastru de S\pân]a”, cu ornamente realizate în culori vii: ro[u, verde, galben, negru. Deasupra epitafului, se afl\ chipul r\posatului pictat în culori aprinse, surprins într-un moment esen]ial al

vie]ii sale. Personajele sunt în mi[care, active, adesea zâmbitoare. Originalele monumente din S\pân]a r\mân un loc de pelerinaj unic în lume.

Ana A. Negru www.revista-satul.ro


Toamn\ 2012

FOCUS CORPORATE / TUI39 TravelCenter

focus 39


FOCUS CORPORATE / TUI TravelCenter

UN AN CU we put a smile on people’s faces

40

Anul trecut, pe 20 septembrie, lansam printr-o petrecere organizat\ la Hotelul Caro din Bucure[ti proiectul TUI TravelCenter. Aventura `nceput\ atunci s-a transformat `ntr-un proiect extrem de complex, cu astept\ri mari atåt din partea clien]ilor cåt [i din partea partenerilor [i a celorlalti juc\tori din turism. Parteneriatul strategic `ncheiat `n 2011 `ntre Grupul Eurolines [i TUI Travel PLC a reprezentat finalizarea unei tranzac]ii care a extins opera]iunile Grupului condus de Dragos Anastasiu `n sectorul turistic [i a marcat `nceputul colabor\rii pentru pia]a din Romånia [i Moldova. Acest lucru a presupus o concentrare de ac]iuni, grupate `n jurul unui plan foarte ambi]ios, cu ramifica]ii puternice atåt `n sectorul educ\rii publicului, cåt [i `n cel al vånz\rilor.

DESPRE TUI {I PIA}A DIN ROMÅNIA TUI este brandul numarul 1 `n lume cånd vine vorba de turism. Este prezent `n peste 180 de ]\ri [i mul]umeste anual peste 30 de milioane de c\l\tori, din 31 de pie]e-cheie. Are peste 200 de sub-branduri, de la Arke la Zegrahm Expeditions, ca s\ d\m dou\ exemple alfabetic opuse. ~n Germania, TUI are un grad de recunoa[tere `n råndul popula]iei de aproape 98%! ~n Romånia, statutul s\u intr\ sub sintagma din social media “it's complicated”! De ce? Pentru c\ exist\ mai multe categorii de romåni care sunt activi dpdv turistic. Exist\ romånul umblat sau romånul matur, care este familiarizat [i cunoa[te

brandul TUI din str\in\tate sau din anii `n care activitatea de incoming pe Litoralul Romånesc era `nfloritoare. De aici o prim\ confuzie `ntre activitatea de outgoing [i cea de incoming, confuzie ce nu poate fi `ndep\rtat\ decåt printr-un program de informare. Grupul Eurolines este prezent [i implicat `n cele dou\ sectoare principale de activitate specifice industriei turistice - incoming [i outgoing - prin dou\ companii specializate. Danubius Travel, compania de]inut\ de TUI `n Romånia [i preluat\ de Grupul Eurolines `n septembrie 2011 gestioneaz\ activitatea de incoming, iar Touring Europabus Romania, prin re]eaua de agen]ii TUI TravelCenter [i Eurolines, coordoneaz\ activitatea de outgoing, trimi]ånd romåni `n str\in\tate, `n vacan]e la standarde TUI. Apoi, exist\ o mare mas\ de romåni care sunt dispu[i s\ `[i ri[te vacan]a, doar pentru a avea satisfac]ia c\ a pl\tit pre]ul cel mai mic. Aceast\ categorie trebuie informat\ [i educat\ `n privin]a riscurilor la care se expune, de la primirea unor servicii de slab\ calitate, pe masura pre]ului pl\tit, pån\ la urm\, pån\ la compromiterea total\ a vacan]ei, prin falimentul agen]iei „no name” care i-a våndut pachetul, dar nu a mai achitat mai departe [i la tour-operatorul s\u hotelul din str\in\tate. De-a lungul `ntregului an am comunicat c\tre romåni atåt riscurile pe care, fie trebuie s\ [i le asume, fie s\ le cunoasc\ [i s\ le evite, cåt [i alternativele pe care le au `n pia]\.

Far\ fals\ laud\ de sine, este realmente o performan]\ s\ ai posibilitatea de a vinde cei trei tour-operatori germani de top pe pia]a din Romånia, [i aici vorbim de TUI, Dertour [i ITS, precum [i pe cei mai serio[i [i de `ncredere tour-operatori romåni.

DE UNDE SE POT CUMP|RA PRODUSE TUI {I NU NUMAI Planul ambi]ios al Grupul Eurolines prevede ca, `n decurs de trei ani, s\ ajung\ la un num\r de 100 de agen]ii TUI TravelCenter `n toat\ ]ara. Pån\ `n prezent, sub brandul TUI TravelCenter exist\ 34 de agen]ii destinate clientului final, dou\ birouri dedicate clien]ilor corporate [i respectiv agen]iilor revånz\toare, precum [i o agen]ie on-line. Num\rul punctelor de lucru este `n cre[tere constant\, `n ultima lun\ deschizåndu-se trei noi agen]ii TUI TravelCenter `n centre comerciale din Timi[oara, Craiova [i Bucure[ti. Num\rul agen]iilor Eurolines se ridic\ `n prezent la 23, de asemenea `n cre[tere prin deschiderea `n aprilie a agen]iei Pite[ti Autogar\. Pentru a sumariza, un num\r total de 57 de agen]ii proprii, la care se adaug\ francizele [i cele peste 500 de agen]ii revånz\tore, care distribuie produsele celor mai mari tour-operatori romåni [i interna]ionali, cota produselor TUI fiind `n ascensiune.


INDICATORI FINANCIARI Ca `n orice domeniu, rapoartele de vånz\ri dau consisten]\ business-ului [i sunt, poate, cel mai relevant instrument de m\sur\toare a performan]ei. Volumul tranzac]iilor din sfera activit\]ii de turism a Grupului Eurolines a crescut semnificativ, cu 104% `n primele 6 luni ale anului 2012, fa]\ de primele 6 luni ale anului trecut, numele TUI TravelCenter fiind un atu important.

~n perioada ianuarie - iunie 2012, comparativ cu aceea[i perioad\ a anului 2011, Touring Europabus Romania a `nregistrat urm\toarele cre[teri:

Per total, Grupul Eurolines a `ncheiat primele [ase luni ale lui 2012 cu o cifr\ de afaceri de aproximativ 121.7 milioane de lei fa]\ de 82.88 milioane lei `nregistrate `n primele 6 luni din 2011. 60% din cifra de afaceri a grupului `n acest\ perioad\ o reprezint\ activitatea companiei TOURING EUROPABUS Romånia, firma care de]ine re]elele de agen]ii de turism Eurolines [i TUI TravelCenter.

Trendul ascendent s-a datorat `n primul rånd l\rgirii re]elei de agen]ii TUI TravelCenter, aceast\ dinamic\ p\stråndu-se [i pentru a doua jum\tate a anului, pe fondul unei pie]i f\r\ salturi spectaculoase. Cre[teri importante de men]ionat le-au avut [i alte companii din Grup. Astfel, pe lang\

18,00% 45,00% 116,00% 49,00%

Transport interna]ional cu autocarul, operat sub brandul Eurolines Romånia Bilete de avion Pachete turistice distribuite prin re]elele de agen]ii TUI TravelCenter [i Eurolines Total

TOURING EUROPABUS, care a `ncheiat semestrul 1/2012 cu o cre[tere de 49% fa]\ de semestrul 1/2011, ne face pl\cere s\ mai men]ion\m urm\toarele companii: NOVA Travel, tour-operatorul Grupului, a `ncheiat semestrul 1/2012 cu o cre[tere de 40% fa]\ de semestrul 1/2011. TOURING RENT AUTO, care opereaz\

`n pia]\ sub brandul Payless, a avut o cre[tere de 34% `n semestrul 1/2012 fa]\ de semestrul 1/2011. ~n direct\ leg\tur\ cu expansiunea re]elei se afl\ [i num\rul de angaja]i ai Grupului, acesta ajungånd `n iulie 2012 la 425 angaja]i fa]\ de 383 `n 2011.

MUL}UMIRI Poate cel mai important aspect dup\ un prim an de activitate, chiar dac\ un an este o unitate mic\ de timp, `l reprezint\ recunoa[terea aportului cåtorva categorii de oameni. Mul]umim clien]ilor care au avut `ncredere `n promisiunile noastre [i ne-au `ncredin]at vacan]ele lor!

Mul]umim partenerilor interni [i externi, cu care am reu[it s\ leg\m colabor\ri durabile [i cu ajutorul c\rora am reu[it s\ ne respect\m promisiunile f\cute clien]ilor!

Mul]umim echipei de peste 150 de consultan]i de turism [i echipelor manageriale care propulseaz\ cele dou\ branduri: Eurolines [i TUI TravelCenter, zi de zi.

The share of tourism activity in Eurolines Group increased significantly by 104% in first 6 months of 2012, compared to the first six months of 2011, certifying that TUI TravelCenter name is an important asset. Overall, Eurolines Group turnover for the first six months of 2012 was around 121.7 million LEI (aprox. 27.5 million EUR) versus 82.88 million LEI (19.55 million EUR) recorded in the first six months of 2011.

41


FOCUS CORPORATE / TUI TravelCenter / OFERTE RECOMANDATE

42


FOCUS CORPORATE / TUI TRAVEL CENTER / TTR

43

Nume de cod TTR TÅRGUL DE TURISM AL ROMÅNIEI De dou\ ori pe an are loc aventura numit\ “Tårgul de Turism”. Este cu adevar\t o aventur\ atåt pentru organizatori, cåt [i pentru agen]iile de turism participante. Nu mai vorbim pentru vizitatorii asalta]i din toate p\r]ile de oferte! Complementar cu dinamismul unui astfel de eveniment, Tårgul de Turism ofer\ oportunitatea de a ne g\si fa]\ `n fa]\ cu beneficiarul eforturilor noastre - clientul, acest lucru fiind de departe cel mai important aspect. Pån\ `n septembrie 2011 am participat constant la aceste expozi]ii cu vånzare, folosind brandul Eurolines. Am `ncercat s\-i

15 - 17 noiembrie 2012

ata[\m atribute legate de turism [i am reu[it `n parte, s\ cre[tem componen]a de travel. Din toamna anului trecut `ns\, particip\m cu succes sub cupola noului brand TUI TravelCenter - [i cu promisiunea lui: vånzarea unor pachete caracterizate prin calitate, siguran]\ [i diversitate. Ne face pl\cere s\ `nt`mpin\m [i anul acesta vizitatorii cu bro[ura TUI TravelCenter care cuprinde: oferte pentru City Break-uri - modalitatea ideal\ de a mai „`n[ela” timpul pån\ la concediul de iarn\; oferte de Cr\ciun [i Revelion; foarte multe oferte de ski, pentru c\

• • •

sezonul se apropie cu pa[i repezi [i se anun]\ o iarn\ cu mult\ zapad\; circuite [i croaziere, dou\ produse inedite, care ofer\ experien]e complexe; destina]ii exotice, ideale de vizitat `n perioada cånd la noi este iarn\; oferte destinate “seniorilor” [i nu numai; avanpremier\ var\ 2013, pentru a v\ inspira de pe acum. Ca de fiecare dat\, vom preg\ti oferte valabile doar `n perioada tårgului. De[i este organizat foarte tårziu `n an (15 noiembrie), „punem de-o parte” pentru vizitatorii no[tri oferte speciale greu de refuzat.

• • • •

V\ a[tept\m `n aceea[i loca]ie ca [i `n var\, `n a doua sal\, chiar lång\ intrare!


FOCUS CORPORATE / TUI TravelCenter / OFERTE RECOMANDATE

44 C|LDUR| {I FAMILIARITAEA VACAN}ELOR DIN COPIL|RIE

STUPINA Situat\ `ntr-o zon\ foarte lini[tit\ [i plin\ de verdea]\ a ora[ului Bra[ov, se `nal]\ måndr\ o cas\ de oaspe]i (mai degrab\ decåt o pensiune) condus\ cu m\iestrie de Ioana [i Marius, cei doi tineri proprietari ai Stupinei. {i-au dorit s\ construiasc\ un spa]iu primitor, care s\ trezeasc\ vizitatorului sentimentul de relaxare din timpul vacan]elor la bunici, [i au reu[it.

~nc\ din curte, intuie[ti pu]in din atmosfera pe care au mizat proprietarii. Aleea ce [erpuie[te organic [i firesc printre pomii fructiferi, m\rginit\ de cåteva surse de lumin\ `]i d\ o senza]ie de bucurie simpl\. Chiar din parcare `]i la[i nu numai ma[ina ci [i toate grijile [i cape]i senza]ia c\ te `ntorci acas\. ~n livada, `n func]ie de anotimp, po]i culege coac\ze, fragi, zmeur\, c\p[uni, mere, pere, gutui sau po]i sta la umbr\ pomilor [i privi cerul printre ramuri [i frunze. Tot aici exist\ o teras\ luminat\ preg\-

tit\ pentru 30 persoane, iar iarna, `mpreun\ cu copiii sau ca un copil, te po]i bucura de derdelu[ul special amenajat. Odata intrat `n pensiune privirea `]i este captat\ de un acvariu mare [i plin de pe[ti aurii pe care `i po]i admira din zona de relaxare aflat\ `n imediata apropiere a biroului de recep]ie. Dinningul, de[i dotat cu multe mese, arat\ ca o sufragerie pus\ `n ordine [i luminat\ oricånd, fie cu lumina natural\ care se

revars\ peste tot `n timpul zilei fie din candelabrele repartizate uniform. La parter se afl\ buc\t\ria care s-a dorit s\ arate ca una domestic\, dotat\ cu aparatur\ modern\ [i toate instrumentele necesare. Inten]ia a fost ca oaspe]ii s\ se simt\ suficient de confortabil `ncåt s\ intre f\r\ s\ se formalizeze. Camerele sunt `n num\r de 8, dispuse simetric fa]\ de o scar\ generoas\, iluminat\ natural pe 2 nivele.


45 Buc\t\ria Stupina este un loc special, la mare cinste, nu doar ca spa]iu [i ca amplasare, ci este locul `n care månc\ruri elaborate [i deserturi gustoase se prepar\ pentru fiecare oaspete `n parte. Gazda noastr\ primitoare, Ioana, `[i intr\ cu adev\rat "`n mån\" cånd `ncepe s\ preg\teasc\ meniurile bogate, delicioase, care devin imediat celebre. O [edere la Stupina nu este de ajuns,

pån\ cånd oaspe]ii nu apuc\ s\ guste fine]urile invårtite de Ileana [i Marius pe plita buc\t\riei lor luminoase. O men]iune special\ o merit\ camerele de la mansard\, solu]ia propus\ aici fiind de mare efect, cu patul situat pe o platform\ deasupra b\ii. Ca tot a venit vorba de b\i, ele pastreaz\ aceea[i linie modern\, dar mate-

rialele folosite sunt `n mare parte organice: lemn [i piatr\ . Exact ca o loca]ie domestic\ `n care g\se[ti `ns\ tot confortul. La demisol este localizat un spa]iu foarte versatil. Din sala de conferin]\ poate fi transformat foarte u[or `n sal\ de sport [i recreere, dotat\ cu biciclet\ magnetic\, aparat de vibromasaj, biciclet\ eliptic\, mas\ de tennis, darts, saun\ etc.

O cas\ de oaspe]i de unde vizitatorii pleac\ cu regret [i revin cu prima ocazie.

Date de contact Pensiunea Stupina str. Plugarilor, nr. 6, Bra[ov, Romånia

Telefon : 0268 440 315 0722 22 88 32

Fax : 0268 440 314 contact@stupina.eu


VACAN}| ~N MEXIC TUI a fost al\turi de noi de la bun `nceput, deoarece am vrut o variant\ cåt mai simpl\ de zbor pån\ `n Mexic, la Cancun, ceea ce nu este u[or de realizat pornind din Romånia, multe dintre zborurile c\tre Cancun fiind cu dou\ escale. Consultan]ii TUI Romånia au g\sit, chiar dac\ planul nostru a fost f\cut oarecum last-minute, cea mai bun\ variant\, inclusiv pentru clasele de zbor superioare.

46

~n ceea ce prive[te hotelul, [i aici am fost clien]i dificili, deoarece voiam neapar\t o anumit\ re]ea [i o anumit\ structur\ de camer\, cu o vedere cåt mai frumoas\ la mare, dar iara[i, am primit tot suportul necesar pentru a g\si ceea ce c\ut\m. Vacan]a a fost excelent\, cu to]ii ne-am sim]it foarte bine [i fiecare a avut ceva interesant de f\cut, Cancun fiind o destina]ie de excep]ie atåt pentru adul]i cåt [i pentru copii. Zona este cu siguran]\ cea mai complet\ destina]ie turistic\ din Mexic [i probabil din `ntraga zon\ a Caraibelor, avånd de oferit nu

doar o mul]ime de hoteluri de lux [i plaje spectaculoase, ci [i zone excelente de diving pentru scufund\tori, avånd cel mai important recif de corali din toat\ zona Golfului Mexic [i a M\rii Caraibilor. ~n plus, parcurile

tematice `n[irate de-a lungul coastei denumit\ `n mod potrivit Riviera Maya au cåte ceva interesant pentru toate vårstele, de la spectacole [i atrac]ii culturale pån\ la parcuri acvatice, `not cu delfinii [i multe alte activit\]i pe care, cel pu]in `n unele cazuri, nu le po]i `ncerca decat acolo. Nu `n ultimul rånd, la distan]\ mic\ de Cancun se afl\ [i unele dintre cele mai importante vestigii ale civilizatiei Maya, la Chichen Itza, o excursie care nu trebuie ratat\, dac\ ajunge]i vreodat\ la Cancun. Marius Ghenea

MARINA ALM|{AN A C|L|TORIT CU TUI TravelCenter ~nt`lnirea mea cu TUI s-a desf\[urat sub semnul ...pove[tilor! Spun aceasta, pentru c\ TUI ne-a dus, pe mine [i pe fiul meu, la Disneyland. Feeria `nt`lnirii cu personajele copilariei, cu eroii desenelor animate care ne-au marcat, fec\ruia, cei mai frumo[i ani, s-a combinat cu pl\cuta surprindere de a `ntålni, `n TUI, o agen]ie profesionist\ (of, ce dor `mi era, `ntr-o Romånie total deraiat\, de a[a ceva!), care a `n]eles exact ce anume `mi doresc [i care m-a trimis la"punct fix", far\ s\ ia pielea de pe mine! Ba, mai mult, econimist fiind, la origine, am f\cut repede o compara]ie cu pre]urile pe care mi le-au fluturat alte agen]ii de turism, pentru aceea[i cerere [i... am optat,

cu inima deschis\, pentru TUI! {ederea noastr\ la Paris, la Hotelul Dream Castle ( iat\ c\ [i numele hotelului are leg\tur\ direct\ cu visele!), combinat\ cu orele investite `n celebrul parc de distrac]ie, cu excursiile prin Paris, cu nelipsitul shopping, care ne orneaz\ , ca o regul\, vacan]ele, au generat toate un munte de amintiri frumoase, de fotografii memorabile, de dorin]e de revenire. Una peste alta, nu [tiu dac\ neap\rat datorit\ destina]iei alese, dar `nt`lnirea noastr\ cu TUI a fost una de vis! Nu r\måne de v\zut, decåt dac\ [i urm\toarea „`ncercare" va avea acela[i „efect"! Deci, la urm\toarele alegeri (de vacan]\) vot\m cu TUI din nou! Marina Alm\[an


C|L|TORIA CU AUTOCARELE EUROLINES REZERV|RI ONLINE

SERVICII LA BORDUL AUTOCARULUI

Pe www.eurolines.ro po]i rezerva biletul de autocar on line, rapid, fie de acas\, de la birou, de la un internet-cafe sau din orice loc `n care ai conexiune de internet. Este foarte u[or [i comod! Pa[ii c\tre rezervare sunt simpli: alege punctul de plecare, destina]ia [i data când dore[ti s\ c\l\tore[ti. Sistemul `]i afi[eaz\ op]iunile pe care le ai, astfel `ncât s\ po]i alege cursa dorit\ [i data de `ntoarcere. Plata se poate face online prin card Visa sau MasterCard. Datele cardului t\u sunt procesate `ntr-un mediu securizat, f\r\ posibilitatea de a fi fraudate. Vei primi imediat pe email o confirmare a rezerv\rii efectuate, iar ulterior `]i va fi transmis [i biletul. Ca alternativ\, po]i pl\ti `n oricare agen]ie Eurolines cu numerar, card de credit/debit sau ordin de plat\. Biletul `l po]i ridica pe loc sau po]i s\-l prime[ti la `mbarcarea `n autocar.

Este important s\ cuno[ti facilit\]ile oferite de autocarele noastre `n timpul c\l\toriei: Limita de bagaje. Cantitatea bagajelor acceptate gratuit la transport - 45 kg incluse `n pre]ul biletului. Serviciul de colet\rie. Po]i trimite colete c\tre rude/prieteni afla]i `n alt\ ]ar\. Pachetele sunt preluate de noi [i expediate cu primul autocar care pleac\ spre destina]ia dorit\. Leg\tura cea mai trainic\ e cu Germania, datorit\ agen]iilor noastre de acolo - re]eaua Intertouring - care depoziteaz\ coletele. ~mbarcatorul. La urcarea `n autocar vei fi `ndrumat de un `mbarcator care te va ghida c\tre locul t\u [i te va ajuta cu plasarea bagajului `n cal\. Scaunele [i spa]iul necesar unei c\l\torii

• •

• •

confortabile. ~n func]ie de tipul [i de marca autocarului, poi regla sp\tarul scaunului. P\rerea ta conteaz\! G\se[ti la bordul autocarelor o condic\ de reclama]ii [i sugestii `n care ne po]i scrie opiniile tale. Este important s\ [tim ce-]i dore[ti. Opririle. Pe parcursul c\l\toriei, autocarul va opri de mai multe ori pentru nevoi diverse. Respect\ timpul de escal\ stabilit de [ofer. Mijloacele de divertisment. Toate autocarele sunt dotate cu mijloace audio [i video pentru a-]i face c\l\toria pl\cut\. {tim c\ ai preferin]e `n ceea ce prive[te muzica sau filmul difuzat, dar vei în]elege c\ trebuie s\ ]inem cont de marea majoritate a c\l\torilor. Achizi]ii. La bordul autocarelor po]i achizi]iona cartele SIM prepaid pentru urm\torii operatori: Vodafone, Orange [i Cosmote.

• • •

RESPONSABILIT|}ILE {OFERILOR NO{TRI SUNT URM|TOARELE: a. {oferii Eurolines trebuie s\ fie mereu `ntr-o form\ fizic\ [i mental\ adecvate profesiei practicate. b. Scaunul [oferului trebuie s\ fie pozi]ionat astfel `ncât s\ asigure un confort sporit, cu toate comenzile la `ndemân\. c. Centura de siguran]\ trebuie purtat\ atât de [ofer cât [i de co-pilot [i/sau ghidul `nso]itor. d. {oferul trebuie s\ respecte cerin]ele legale privind orele de conducere [i de odihn\. e. Este interzis consumul de b\uturi alcoolice `nainte [i `n

timpul condusului, precum [i administrarea de medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. f. {oferul trebuie s\ fac\ opriri regulate pentru a cobor` din autocar [i a se dezmor]i. g. ~nainte de plecarea `n curs\, [oferul trebuie s\ verifice dac\ frânele, pneurile, lichidul de r\cire [i uleiul func]ioneaz\ normal. De asemenea, trebuie s\ se asigure c\ oglinzile retrovizoare [i geamurile permit o vizibilitate bun\. ~n final, trebuie s\ verifice echipamentele speciale,

47

cum ar fi sting\torul de incendiu sau lan]urile de z\pad\ (dac\ este cazul) [i starea de cur\]enie a autocarului. h. {oferii trebuie s\ se asigure c\: • num\rul de pasageri este cel corect • pasagerii stau adecvat `n scaun [i au asupra lor documentele de c\l\torie necesare [tiu unde se afl\ echipamentul de urgen]\ [i ie[irile de siguran]\ • bagajele sunt echilibrat dispuse `n cala autocarului, iar cele din interior nu risc\ s\ cad\ [i nu incomodeaz\ trecerea pe culoar.


FOCUS CORPORATE / EUROLINES

CITY BREAK CU AUTOCARUL ~N 3 DESTINA}II ROMANTICE!

48

~nceputul toamnei este perioada perfect\ pentru un city break, pentru o scurt\ relaxare, `nainte de venirea frigului. Pentru a beneficia la maxim de avantajele descoperirii unor noi ora[e, noi `]i propunem o scurt\ vacan]\, un drum spectaculos cu autocarul, cazare `n cele mai frumoase loca]ii [i aventuri de neuitat. Tot ce trebuie s\ faci este s\ `]i rezervi un loc [i s\ `]i iei cu tine camera foto... Iat\ mai jos propunerile noastre... ~n primul rånd, `nainte de a-]i prezenta or[ele de poveste `n care te invit\m, trebuie s\ precizez c\ toate cele 3 city break-uri cu

autocarul sunt la pre]ul imbatabil de 99 de euro! Este un pre] atractiv pentru o vacan]\ scurt\ [i `nc\rcat\ de emo]ii pozitive, mai

ales c\ este inclus transportul, 3 sau 4 nop]i de cazare `n func]ie de destina]ia aleasa, `n hoteluri de 3 sau 4 stele, cu mic dejun!

BUDAPESTA Budapesta este un ora[ incredibil de romantic [i de curat, cu alei superbe, cu poduri [i castele seduc\toare. Ora[ul de pe Dunare te a[teapt\ cu vreme superb\, dar [i cu baruri [i restaurante unde po]i gusta bun\t\]ile locale. ~n plus, o cin\ pe un vapora[ care alunec\ la apus pe Dun\re te va fascina cu siguran]\! Iat\ ce s\ nu ratezi `ntr-un city break petrecut la Budapesta:

• O plimbare cu funicularul din Pia]a Adam Clark pån\ `n vårful Dealului Gellert, situat la 140 metri deasupra fluviului. • Renumita este strada Vaci Vaci, unde pasiona]ii de cump\r\turi g\sesc o diversitate de magazine care le vor `ntrece a[tept\rile.

• Un spectacol la Opera de Stat sau o croazier\ pe Dun\re. • Hotelul Gellert, o minunat\ construc]ie Art Nouveau ridicat\ `ntre 1912-1918. Hotelul profit\ din plin de apele termale din zon\, ape al c\ror efect a fost descoperit `nc\ din secolul al XIII-lea de c\tre regele Andrei al II-lea, care a construit aici un spital pentru a preveni o epidemie de cium\. • Bisericu]a `n stånc\ a c\lug\rilor carmeli]i, redeschis\ `n 27 august 1989. • Memorialul Gellert, cel mai de admirat monument al acestei zone. • Basilica Matei Corvin [i Bastionul Pescarilor, situate pe Dealul Gellert. • Impozantul Palat Regal, datånd din sec. al XIII-lea. • Cafenelele elegante [i restaurantele vintage de pe malul Dunarii.

Hotel Belvedere 3  99 euro/persoana `n camer\ dubl\ PRE} GARANTAT Perioada: 15.09.-15.12.2012, 15.01.-31.03.2013 Oferta include: transport autocar Eurolines, 4 nop]i cazare, de persoan\, `n camer\ dubl\, mic dejun, tax\ local\, acces internet, acces piscin\ [i saun\ Localizare: `n partea central\ a ora[ului, lang\ Castelul Buda [i `n apropiere de Insula Margitsziget


49

PRAGA Praga - ora[ul `ndr\gostitilor - este Capitala Republicii Cehe [i este situat\ `n NV-ul ]\rii, pe råul Vltava. Praga este unul dintre cele mai romantice [i mai frumoase ora[e din Europa, cu diverse atrac]ii culturale, castele, poduri [i pie]e pitore[ti. Un city break `n Praga poate fi costisitor, `ns\ dac\ vei ]ine cont de ofertele noastre, vei avea o vacan]\ de vis, din toate punctele de vedere... Centrul istoric al ora[ului Praga este inclus pe lista UNESCO World Heritage din 1992 [i este de o frumuse]e f\r\ seam\n. Cartierul evreiesc, Podul Charles sau Castelul Praga te asteapt\ s\ le vizitezi! 10 Atrac]ii turistice `n Praga pe care s\ nu le ratezi `ntr-un city break: 1. Castelul Praga [i Catedrala St. Vitus, care ad\poste[te bijuteriile coroanei 2. Catedrala Saint Nicholas - cea mai frumoas\ cl\dire baroc

3. Centrul vechi al orasului [i Ceasul Astronomic 4. Muzeul Artelor Decorative [i Sinagoga Spaniola 5. Pia]a Wenceslas Square 6. Teatrul Na]ional [i Muzeul na]ional, dar [i Dancing House 7. Castelul Vysehrad [i Metronomul 8. Aquapalace Praha - cel mai mare parc acvatic din Europa Central\ 9. Petrínská rozhledna - un turn de observa]ie pe dealul Petrin, care ne aduce aminte de Eiffel. 10. Pitorescul Pod Charles Centrul vechi al ora[ului [i nu numai este plin de b\ruri [i restaurante care servesc bucate gustoase [i o bere excelent\. Restaurantul Allegro este cel mai bun din Praga! I]i recomand\m s\ `ncerci cårnaciorii de bere, [ni]elele, gula[ul [i preparatele pe baz\ de carne. Via]a de noapte `n Praga este vibrant\ [i plin\ de culoare.

Hotel Aron 3  99 euro/persoan\ `n camer\ dubl\, PRE} GARANTAT Perioada: 15.09.-15.12.2012, 15.01.-31.03.2013 Oferta include: transport autocar Eurolines, 3 nop]i cazare, de persoan\, `n camer\ dubl\, mic dejun, taxa local\ Localizare: central, avånd conexiuni foarte bune cu mijloacele de transport `n comun c\tre centrul ora[ului.


FOCUS CORPORATE / EUROLINES

LJUBLJANA 50 Ljubljana este capitala Sloveniei [i cel mai mare ora[ din ]ar\, cu peste 270.000 de locuitori. De-a lungul istoriei a fost un ora[ aflat la r\scruce `ntre culturile slave, germanice [i latine, s-a dezvoltat armonios `n ultimii ani [i este un important centru cultural, industrial [i [tiin]ific al Europei. Simbolul orasului Ljubljana este dragonul, care sugereaz\ putere, curaj [i m\re]ie. Acesta domin\ ora[ul de pe cel mai `nalt turn al Castelului Ljubljana [i de pe celebrul pod Dragon Bridge, considerat unul dintre cele mai frumoase construite `n Europa Central\ [i de Est. Obiective turistice `n Ljubljana, pe care s\ nu le ratezi `ntr-un city break: Cl\dirile baroc, bisericile superbe, stradu]ele pietruite [i parcurile sunt motive suficiente ca s\ vizitezi acest ora[. ~ns\ iat\ ce `]i recomand\m noi s\ vezi `ntr-un city break `n Ljubljana:

• mergi `n Preseren Square, probabil cel mai popular loc de `ntålnire a localnicilor

• viziteaz\ Castelul Ljubljana, un palat medieval aflat pe un deal care domin\ centrul ora[ului, cu o fort\rea]\ care dateaz\ din secolul al 12-lea. Aici g\se[ti expozi]ii [i evenimente culturale, iar un funicular "leag\" castelul de centrul ora[ului • plimb\-te pe Podul Dragonului, construit `n stil Art Nouveau • mergi agale [i f\ poze `n Centrul Vechi, alc\tuit din trei pie]e: Mestni trg, Stari trg [i Gornji trg [i construit `n anul 1584 • Mergi `n Pia]a Central\ pentru a observa oamenii [i turi[tii • Relaxeaza-te `n Parcul Tivoli • Una dintre atrac]iile turistice este [i Triple Bridges - cele trei poduri din centrul ora[ului • Viziteaz\ Catedrala St. Nicolas, construit\ `n stil baroc `n 1701 • F\ o plimbare pe råul Ljubljanka • Stai pe treptele Bisericii Franciscane, locul unde se adun\ turi[tii din lumea `ntreag\ • Mergi `n pia]a de suveniruri deschis\ duminic\ `n apropierea celor trei poduri • Viziteaz\ Universitatea din Ljubljana, construit\ de un arhitect austriac `n stil renascentist

Ie[i la un pahar de bere `n barul Salon, aflat `n apropiere de centru • Viziteaz\ cele mai bune baruri din ora[, ca: Che Bar sau Skeleton Bar In Ljubljana vei g\si o mul]ime de malluri, magazine [i pie]e unde `]i vei putea face cump\r\turile, la pre]uri excelente. Printre acestea se num\r\: BTC City (cel mai mare mall), Central Market, Emporium ("depozit" imens de haine), Zara Shop, Big Bang Music, Muller, High Street Fashion, Krasevka (magazin de suveniruri).

Hotel Park 3 99 euro/persoan\ `n camer\ dubl\, PRE} GARANTAT Perioada: 01.10.-15.12.2012, 15.01.-31.03.2013 Oferta include: transport autocar Eurolines, 3 nop]i cazare, de persoan\, `n camer\ dubl\, mic dejun, taxa local\, acces internet Localizare: Hotelul este localizat la intrarea `n centrul vechi al ora[ului, chiar lång\ Castelul din Ljubljana.

Orice ora[ ai alege dintre aceste 3 frumoase destin]ii, vei avea parte de o vacan]\ romantic\, de o escapad\ relaxant\, plin\ de surprize. Po]i vizita ora[ele, po]i s\ te plimbi [i s\ bei o cafea minunat\ admirånd localnicii sau po]i merge la spectacole [i evenimente.


mozaic 51


Be TUI

52 MOZAIC / EVENIMENTE

Septembrie - noiembrie 2012

EVENIMENTE ~N AVANPREMIER| Leonard Cohen revine la Bucure[ti 22 septembrie, Pia]a Constitu]iei Muzicianul canadian Leonard Cohen revine la Bucure[ti, pe 22 septembrie, pentru a sus]ine un concert în Pia]a Constitu]iei, în cadrul turneului de promovare a celui de-al doisprezecelea album de studio al s\u, „Old Ideas". Albumul aduce „zece cântece noi, pe care nimeni nu le [tie”. „Old Ideas Tour 2012" pune fa]\ în fa]\ cântecele de pe noul album [i majoritatea pieselor care l-au transformat în legend\ pe poetul-cânt\re].

52

BZN, Band Zonder Naam, "trupa f\r\ nume" 28 octombrie 2012, Sala Palatului din Bucure[ti BZN revine `n Romånia pentru un nou concert. Acesta este programat pentru data de 28 octombrie 2012 la Sala Palatului din Bucure[ti. Pentru arti[ti nu este primul concert `n Romånia dar le promit fanilor un spectacol nou, plin de hituri precum „Blue eyes, blue eye", „Dance dance" sau „Mon amour". Vocea forma]iei este reprezentat\ de Annie Schilder [i Jan Keiser. BZN a devenit cea mai populara formatie olandez\ a tuturor timpurilor! BZN, o carier\ de peste 40 de ani [i 40 de albume vandute. Numele lor a stat mult timp `n topurile muzicale alaturi de Beatles, ABBA, Rolling Stone, etc...

Festivalul de film Kinofest la Bucure[ti 26 - 28 Octombrie 2012 Festivalul de film digital Kinofest are anul acesta trei sec]iuni de concurs: Anima]ie, Fic]iune [i Micromovie. ~n afar\ de competi]ie, festivalul cuprinde evenimente [i proiecte diverse: prezent\ri [i proiec]ii ale unor invita]i (arti[ti/festivaluri/[coli de profil, etc), concerte, performance live, o galerie virtual\ [i art\ digital\. Scopul este de a oferi publicului nostru o perspectiv\ cåt mai larg\ asupra fenomenului digital.

Trupa britanic\ Status Quo 17 octombrie 2012, Bucure[ti, Sala Palatului Trupa britanic\ va prezenta publicului român piesele celui mai recent album „Quid Pro Quo”, lansat în 2011, dar [i o deosebit\ incursiune în istoria muzical\ a forma]iei. Având originile în trupa rock The Specters, înfiin]at\ în 1962, Status Quo [i-a definitivat în 1967 componen]a [i noua indentitate muzical\. A fost prima trup\ contemporan\ care a cântat în fa]a reprezentan]ilor Casei Regale, evenimentul având loc în 1982, în cadrul unui concert caritabil sold-out la care a luat parte Prin]ul Charles.


Trupa Cranberries revine la Bucure[ti 11 octombrie, Romexpo `n Pavilionul Central The Cranberries au `n palmares peste 14 milioane de discuri våndute doar `n Statele Unite, 4 albume `n Billboard 200 top 20 („Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?”; „No Need To Argue”; „To the Faithful Departed and Bury the Hatchet”) [i 8 single-uri `n topul „Modern Rock Tracks chart” din Billboard Magazine. ~n 2010, dup\ reuniunea lor oficial\ dup\ [ase ani de pauz\, au vizitat pentru prima ora Romånia [i au promis c\ se `ntorc.

Boris Berezovsky [i Dmitri Liss 6 noiembrie 2012, Ateneul Român, Bucure[ti Mar]i, 6 noiembrie 2012, de la ora 19:00, Ateneul Român din Bucure[ti va fi gazda unuia dintre cei mai importan]i piani[ti ai lumii, Boris Berezovsky. Binecunsocutul artist rus va oferi un program muzical complex sub bagheta dirijorului Dmitri Liss. ~n 1990 câ[tig\ medalia de aur la Concursul Interna]ional „Ceaikovski” de la Moscova. Artistul are colabor\ri cu cele mai importante orchestre ale lumii: Filarmonica din Londra, New York Filarmonica, Filarmonica din München, Filarmonica din Oslo, Orchestra Simfonic\ Radio din Frankfurt [i nu numai.

Tårg de fitness, wellness & bodycare 21- 23 septembrie 2012 la WTC Bucure[ti Is Time for Fitness A IV-a edi]ie WELLFIT Expo - Expozi]ia de Fitness, Wellness [i Bodycare, aduce `n premier\, `n Romånia, `n perioada 21-23 septembrie 2012, la World Trade Center Bucucre[ti , circuitul Milon. Renumitul brand german Milon, primul produc\tor ce aduce pe pia]a `nc\ din 1986 echipamente fitness controlate `n `ntregime electronic, prezint\ circuitul for]\-cardio `n cadrul celor trei zile de expozi]ie, la World Trade Center Bucure[ti.

Expo Drink & Wine, edi]ia a XV-a 31 octombrie - 4 noiembrie 2012 Manifestarea se constituie `ntr-un mediu optim de `ntålnire [i schimb de experien]\ a companiilor produc\toare, importatoare [i distribuitoare de vinuri, b\uturi alcoolice [i r\coritoare, precum [i de echipamente [i tehnologii pentru prelucrare, ambalaje pentru b\uturi [i produse chimice destinate viticulturii. Expozan]ii, `n råndul c\rora se vor num\ra furnizori de produse destinate consumatorului final, de utilaje sau de servicii, vor avea ocazia s\ `ntålneasc\ noi clien]i [i parteneri de afaceri, s\ `ncheie contracte [i s\ `[i promoveze produsele.

53


MOZAIC / EDUCA}IE / CARTE Septembrie - noiembrie 2012

APARI}II EDITORIALE

54

Editura TREI Peter Gay - Freud O VIA}| PENTRU TIMPUL NOSTRU 79 lei Freud. O via]\ pentru timpul nostru este o biografie magistral\ care va r\mâne emblematic\ pentru istoria întemeierii psihanalizei. Istoricul Peter Gay combin\ cu elegan]\ [i talent secven]e de via]a privat\ cu ini]ierea [i extinderea zbuciumat\ a mi[c\rii psihanalitice. Viena începutului de secol XX, c\ut\rile [i temerile lui Freud, prieteniile [i dezam\girile sale, iubirea sufocant\ pentru fiica preferat\ Anna, precum [i atitudinea fa]\ de feminitate, religie [i originile sale iudaice - toate aceste fa]ete biografice sunt privite original, prin intermediul unor asocieri surprinz\toare între via]a intim\ [i inova]iile teoretice.

Editura POLIROM Joyce Carol Oates GR|DINA PL|CERILOR LUME{TI 34.95 lei Gr\dina pl\cerilor lume[ti este o poveste în care drama [i via]a se împletesc, o capodoper\ timpurie ce apar]ine uneia dintre cele mai mari scriitoare americane în via]\. O ve]i iubi pe Clara, frumoasa fiic\ a unor muncitori afla]i mereu pe drumuri. Hot\rât\ s\ se ridice deasupra s\r\ciei, Clara se lupt\ pentru independen]\ bazînduse pe cei patru b\rba]i care îi marcheaz\ destinul: tat\l ei - un om aspru, clocotind de resentimente, Lowry - iubitul care o salveaz\ de familia ei [i îi ofer\ prima dragoste, Revere - bog\ta[ul însurat care îi promite stabilitate [i Swan - fiul ei, care poart\ povara identit\]ii bulversate a mamei sale.

Editura Humanitas Fiction Vicki Myron DEWEY Pisoiul din biblioteca unui mic ora[ cucere[te lumea

29 lei O carte dedicat\ iubitorilor de pisici! Povestea din Dewey. Pisoiul din biblioteca unui mic ora[ cucere[te lumea începe într-o diminea]\ friguroas\ de ianuarie de la mijlocul anilor 80, când a fost g\sit abandonat într-o cutie de recuperare a c\r]ilor unei biblioteci. Salvatoarea sa, o bibliocar\, l-a v\zut drept raza de speran]\ [i alinare într-o perioad\ în care via]a ei era în impas. În urm\torii 19 ani, Dewey i-a încântat pe vizitatorii bibliotecii cu entuziasmul, c\ldura [i mai ales cu cel de-al [aselea sim] . www.spencerlibrary.com.

Editura Spandugino Yasmina Khadra CEEA CE ZIUA DATOREAZ| NOP}II 33 lei Ceea ce ziua datoreaz\ nop]ii este unul dintre succcesele mondiale ale autorului de origine algerian\ Yasmina Khadra. O poveste emo]ionant\ despre dezr\d\cinare, leg\turile fragile dintre copii [i p\rin]i în societatea musulman\, iubirile pierdute din motive religioase, la[itate [i suferin]\. În mod evident, o lectur\ feminin\, chiar dac\ e scris\ de un b\rbat care a îmbr\]i[at din tinere]e cariera militar\ [i nu era susceptibil de asemenea sensibilitate.


Editura Nemira Dan Simmons DROOD 99.90 lei „Diferen]a dintre durere [i lux este c\ durerea ne-o amintim într-un fel general, dar nu o p\str\m cu adev\rat în memorie; luxul ni-l amintim în toate am\nuntele“, spune Charles Dickens în Drood de Dan Simmons. E ca diferen]a dintre c\r]ile pe care le citim la metru, pentru destindere, [i acele rare lecturi care ne r\mân în memorie. Drood este una dintre lecturile memorabile. În cartea despre avatarurile lui Dickens, dezv\luite de prietenul s\u, Wilkie Collins, Simmons este un povestitor de excep]ie, un biograf dedicat [i un obsedat al micilor detalii. Rezultatul? O proz\ magistral\!

Editura Nemira Shafique Kesavjee PRIN}ESA {I PROFETUL POVESTE DESPRE GLOBALIZARE 36.90 lei Prin]esa [i Profetul. Poveste despre globalizare de Shafique Kesavjee este o parabol\ crud\ a lumii moderne, dar un scenariu perfect posibil în viitor. În metropola indian\ Bombay se întâlnesc cer[etori, mistici, prostituate, oameni de [tiin]\, escroci, corporati[ti, fiecare având un trecut u[or voalat, un prezent conflictual [i un viitor incert. S\r\\cia, violen]a [i imoralitatea sunt puse fa]\ în fa]\ cu bog\]ia, blânde]ea [i bun\tatea. Kesavjee spune acum o poveste trist\, al c\rei deznod\mânt depinde de fiecare cititor – po]i r\mâne cu mesajul pozitiv sau cu scenariul pesimist.

Editura Pandora M Stephen Kelman {I PORUMBEII VORBESC ENGLEZE{TE 29 lei O poveste despre inocen]\ [i experien]\, [i porumbeii vorbesc engleze[te este portretul hipnotizant al unui b\iat care încearc\ s\[i g\seasc\ echilibrul pe muchia fragil\ dintre copil\rie [i maturitate. Harrison Opoku este un pu[ti de 11 ani, de origine ghanez\, care tr\ie[te într-un ghetou londonez. Fascinat de ga[ca „b\ie]ilor r\i“ – Dell Farm Crew – [i de porumbelul care îi viziteaz\ balconul [i cu care vorbe[te, Harri absoarbe toate elementele ciudate ale noii sale vie]i londoneze observând, ascultând [i înv\]ând trucurile supravie]uirii urbane. O lectur\ recomandat\ tinerilor.

Editura RAO Michael Grant DISP|RU}I 39.99 lei Cum ar fi o lume din care s\ dispar\ peste noapte adul]ii, comunica]iile [i resursele? R\mân doar adolescen]ii, care încep lupta pentru supravie]uire. Micile g\[ti devin modele primare ale unei noi ordini sociale. În distopia Disp\ru]i adolescen]ii se schimb\ [i ei, le apar talente noi, puteri inimaginabile, periculoase, mortale, care sporesc din zi în zi. Este o lume nou\ [i terifiant\. Se fac alian]e, cei puternici îi elimin\ pe cei mai slabi. Iar timpul se scurge inexorabil: de ziua ta dispari, la fel ca to]i ceilal]i. Crede]i-m\, e o lectur\ potrivit\ pentru canicul\, fiorii sunt autentici!

Editura Litera Ray Kluun O FEMEIE LA DOCTOR 29.90 lei Scriitorul Ray Kluun a scandalizat lumea literar\ vorbind despre episoadele delicate din via]a sa. A început cu O femeie la doctor, o carte care va stârni comentarii acerbe din partea puritanilor. Pe scurt, este vorba despre un b\rbat care, în timp ce so]ia îi este m\cinat\ de un cancer la sân, adultereaz\ pe unde apuc\ [i chiar se îndr\goste[te de alt\ femeie. Cum poate fi atât de cinic [i egoist\ Cum de nu e m\cinat de remu[c\ri? Cartea v\ va r\spunde la toate întreb\rile [i v\ va da o lec]ie important\ despre cât de diferit reac]ioneaz\ oamenii în fa]a implacabilului.

55


56

Piese de inspira]ie exotic\, ca s\ fii `nc\ pu]in `n vacan]\ DAC| VREMEA NE PERMITE‌ Hai s\ ne alegem imprimeuri etnice, geometrice, care ne duc cu gündul la America de Sud, culori incandescente, puternice desprinse de pe plajele din Miami sau Ibiza, imprimeuri florale mari care ne sugereaz\ o insul\ tropical\ sau nuan]e fierbin]i care imit\ caldur\ savanei africane.


MOZAIC / FASHION / TENDIN}E / SFATUL STILISTULUI

Inspira]ie

Miami Ibiza Ambele destina]ii sunt recunoscute pentru distrac]ia de noapte, pentru muzic\, pentru plaje [i culori puternice, acidulate purtate de tineri. Aici nu este loc de negru [i culori `nchise, de haine casual sau sobre. A[adar, toate ]inutele tale vor trebui sa fie `n culori fluorescente [i cu linii sexy (umerii decolta]i, fustele mini), costumul de baie `n tonuri de galben, roz sau turcoaz, adaug\ pantaloni scur]i foarte colora]i, maieuri multicolore [i accesorii `n nuan]e la fel de intense.

Pantaloni scurti portocalii

Tricou roz corai cu imprimeu fluture

Tricou ciclam Rochie mini galben\

57


MOZAIC / FASHION / TENDIN}E / SFATUL STILISTULUI

Inspira]ie:

Mexic Peru

Inspira]ia aztec\ [i imprimeurile „amerindiene� sunt protagonistele acestui look. Po]i folosi desene geome trice pe o rochie sau un costum de baie, detalii navajo (franjuri, impletituri) la o geant\ de um\r sau o vesta din piele, tes\turi artizanale cu dungi orizontale. De asemenea, te po]i orienta c\tre culori tradi]ional asociate acestei destina]ii: turcoaz, kaki, portocaliu stins, galben.

Irina Markovits consultant de stil

58 Esarf\ cu imprimeuri aztece

Rochie maxi cu imprimeuri geometrice Bluz\ cu imprimeu turcoaz/galben

Fust\ mini plisat\


SILUETA ~N VACAN}A

ALL IN CLU SIVE Când auzi concediu, spui mare, soare, cocktailuri, gust\ri inutile, dar atât de tentante, spui allinclusive. Te gânde[ti s\ te mi[ti cât mai pu]in, s\ zaci la soare toat\ ziua [i, dac\ se poate, pe falez\ s\ existe o band\ rulant\, ca s\ nu te mi[ti prea mult.Gre[it! Dac\ pleci 10 zile în vacan]\, faci excese alimentare [i ui]i s\ te mai mi[ti, [ansele sunt s\ te întorci din concediu cu 2-3 kg în plus.

Iat\ cum po]i avea grij\ de silueta ta, bucurându-te în acela[i timp de vacan]\!

Power walking Diminea]a, pe stomacul gol, înainte de micul dejun, f\ power walking pe falez\. Mergi 15-20 de minute în pas alert [i apoi înc\ 10 minute pe malul m\rii, cu picioarele prin ap\. Î]i va stimula circula]ia sângelui [i vei profita de aerosolii de diminea]\. Po]i, de asemenea, s\ închei ziua cu o plimbare de o or\, în pas mai lent, dar constant. Dup\ o zi de plaj\, soare [i agita]ie, plimbarea de sear\ este cel mai bun somnifer.

Aqua-gym Unele hoteluri oranizeaz\ clase speciale de aqua gym. Sunt foarte distractive [i eficiente! Dac\ ai ocazia s\ participi m\car o dat\ pe zi, nu sta pe gânduri! În cazul în care

59


Be TUI

60 ACTUALITATE / FITNESS / SILUETA ~N VACAN}|

î]i place s\ lucrezi dup\ propriul ritm sau nu te-ai trezit la vreme ca s\ participi la ora de grup, po]i s\ încerci s\ faci câteva mi[c\ri de una singur\, sau m\car s\ îno]i câteva lungimi de bazin f\r\ oprire. Este un cardio foarte bun [i î]i modeleaz\ corpul ca nici un alt sport.

Sport în propria camer\ de hotel Dac\ nu î]i place s\ te antrenezi în aer liber sau vrei s\ ai o anumit\ intimitate când faci sport, po]i s\ lucrezi chiar în camera de hotel dup\ DVD-ul Lady Fit Home Edition! Acesta con]ine exerci]ii de tonifiere pe care le pot executa toate categoriile de cliente: de la încep\toare la avansate. Antrenamentul dureaz\ 53 de minute [i este foarte eficient!

60

Bun, dar de mâncat ce mânc\m? Î]i po]i adapta meniul în func]ie de ]ara pe care o vizitezi. Dar ceea ce o s\ g\se[ti

peste tot sunt legumele, fructele, carnea slab\, fructele de mare [i lactatele. Ocazionala pr\jitur\, tart\ cu fructe sau croissantele fragede de la cafeaua de diminea]\ trebuie s\ r\mân\ excep]ii: o dat\ la dou\ zile [i în cantit\]i moderate + pu]in cardio = ]i-ai satisf\cut pofta [i silueta ta nu a fost afectat\! Diminea]a po]i mânca o omlet\ [i salat\, cereale integrale [i câteva fructe uscate sau un bol de fructe proaspete. La prânz po]i alege o salat\ consistent\, cu piept de pui la gr\tar [i o sup\ de legume, iar seara po]i opta pentru legume la gr\tar sau fierte (broccoli, fasole p\st\i, maz\re, spanac, conopid\, etc) cu pe[te, mu[chi de vit\ sau friptur\ de curcan.

Nu uita s\ te hidratezi (berea nu se pune) Bea mult\ ap\, ceaiuri reci neîndulcite [i limonad\ cu pu]in\ miere, la care po]i

Cori Gr\mescu, Master Trainer Ultimate Pilates la Lady Fit Gym (Str. B\r\]iei n 35, parter, sector 3, Bucure[ti), telefon 021-311.10.95

ad\gua câteva frunze de ment\. Nu exagera nici cu freshurile de fructe, pentru c\ au un con]inut ridicat de fructoz\. Fiind vorba de vacan]\ [i dezm\], automat bei alcool mai mult decât în mod obi[nuit. }i se face foame [i în toiul nop]ii mergi cu prietenii s\ mânca]i ceva. E re]eta clasic\ pentru balonarea pe care o sim]i a doua zi, fa]a obosit\ [i aspectul nefericit al coapselor tale. Solu]ia în acest caz e s\ bei mai pu]in. Ca s\ nu te trag\ prietenii de mânec\, alege un cocktail la pahar mare [i o sticl\ de ap\ plat\. Când ]i se face sete, bea întâi câteva guri de ap\, apoi încearc\ cocktailul. Alcoolul deshidrateaz\ [i împiedic\ arderea gr\similor. Dac\ îns\ te hidratezi corespunz\tor, vei limita [i cantitatea de alcool [i efectele nocive ale acestuia. Când vine vorba de mâncatul dup\ „b\ut\” vezi regula comandatului la restaurant sau fastfood, în func]ie de locul în care v\ opri]i. „Salat\ cu carne slab\, v\ rog!”


PUBLICA}IA OFICIAL| A TUI TravelCenter PRIN EUROLINES

EXEMPLAR GRATUIT

WE PUT A SMILE ON PEOPLE’S FACES Nr. 1(16) I edi]ie nou\ Septembrie I noiembrie 2012

Be TUI, Nr. 1(16), edi]ie nou\, septembrieInoiembrie 2012

Be TUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter prin Eurolines

Be

~MPLINE{TE UN AN

BeTUI  
BeTUI  

Be TUI for justcpr project

Advertisement