Page 1

rlîEHil I ".f -=''é1

. T

' r:t:''

j--

{.1

i*4, .::)

t.ta'

t.' !


car system

Die >Rollende Landstrafle<<mit dem FALLER car system. Jetzr kommt nlcht nù Ì,eber auJ diè Modelbadsiraier, sondem der Schwèilasive.Lelù wùd aa dèr Siadl auJ dre Schière ver bmr, Die ca system l,Kws l<ó!ner nD dnèk auf Niededlwa gen der Modeleìseròah ialùen don aúomatisch dhalten einer

nach den adÈer uE am zielbEtuìlol aùtomatisch wiedeÌ hèr ù1eu ufèlren. Cestèuèrt wie von ceisteùand somft Ér dre verbrndùg von Stune ùd Schiere nù auch ati der Módelbalnadqe

>Tnck-nù rcll.orl/rou-ofi ( with thè FAILER cd systd. Now ùè rÒads Òlyóù modeling y ljveaedup, but ddldderoto hearT-dlty trafic i! slifted lron .oad tÒÉil. Tle cd sFtem ùucks cú rov more dùecdy on low-platiom mggo4 ol yoù úodd Ìan way, stop theÉ aùlonalrcally ore after the orher ard leave ùe mg-

gor ar rhe destjmtio4 lration ihe lnk befteen @ad md Éil is th6 aìso pÒssiblè on you model hn way. the basic sel (1680)ed tle loadùs pladom (Ì682) ae rccessart 6 b6iÒ eqripment Ihe addjs needed útutLer Ònse1(1681) nte@ediate waggore @ nsed

ANg@qsPúld nnseÌes nenen cd sysiem KÒlzeples )Róllendè Ldd sùa0e( ist der PdtPlatz d der

T!è pdkùg dea at the ian{ay loadilg stalion rs ùe staîùg poinl oi où )llùck rall rcl on/ rcI ofl( cd

Diè Abbildug zeilr dte wanenden l,(\1ls diè dùch eingebaute Slóppstelen ùter den FahbalúPdkpliitzen dgehaltd wèÌder Eingebaute eleLbische Abzwei gúqen sorgen tù ernenrerburqsósèn ÀblanJder eilzelnen md nacleindder abzùrxJènden lbll

'l'ie ilNbabor s!ÒÉ t!è @iting tucks which de búnglt tÒa sladstil bt stóps buit bènealh the cùiagewat pdLnq spaces 9uil! ù elecEical lurctio4 pamit a smooih now of the tacks to be

t]|er einen handelsiiblicler ImpuÌsschaltÈ wdden diè Fénr zeuge einzel,a abgèrùJèn ud ial rcn ìjber ùe VeiadeÉnpe (1682) auf den úchstnògLicneo freien Plalz der Niederíwasen. Ieder nn8 eingeserzte NjededÌmgen (1680, mir einem WagqÒnèinsatz 1681)bestiickl sein, der zwei Dauenagneler eruàlt (siehe Skizze @) F:iìn ein úit RèèclkontaLt ausgedi stetes fahzeug iiber einen sol chen Maqneter, bleibt es antÒúa tisch stehen gdz gleich óbvón roÌr óder vón hilte! aui den wag qon aúJgèiahèr wd Sàmuiche Iblùzeuge aui dem Zùg {eÌden willùed deÌ lurn dúch dièsen Daùeúagaèten rsùlgelegl( Eine uler dem Gleis posiEonlete elektrscne FÌeinaclspde sÒÌgt daJiù da0 ein nóch slaùkercs Magnedeld als das des ?emanerbnagreien auJgebautnnd somit de. Reedkoniak dés falù zeuges Iieigeschaltet wird (sié!e Skizze @). Der FèlEeùgmolor wird aktrùelt ud der IKW fihn vom ÍIaggon wiedd irbeÌ die Vèr zùùck alf die Sùal]e, ladúúpe Àis CMdansstaltlng wùd ei! Basìs-Set mit VerladèÌúpè (1680) benòtiigt. fú die geteùte Be úd Ertladùq mùn eine zlsàlzljcle vedadermpe (Ì682) nnd eine der Waggomènge èatspreclen de -Àùahl f utrionselenerte (1683) beso4Ì werden. fùù Modelqleise von I leischmú úd Màidin (K úd C Cleise) ver

The ltucks de údividùally clled by a comercialy avajla.ble iNtúlùeo$ sitch @d ùey move io dre nali possiblè fr€ s,Ece o! ùè LówpladÒm waggotr via 'ùe loading pladóú (1682).Evùf iÒw pladom waggo! 6ed m6 be lrovided ritÌi a mggon bloi< (1680 1681)with rFo pelrrEeli mgnets (sèe .Lawinq @). As soo! d a Íuck to wnich a leed co act ts tuted move ore $cI a magnel, it wil aùtotuticdllt come 1Òa situdstil, !egùcù* oi wlelìer il apprcachs the eaggon from frort or reù. À]l tùck oa the waqqor wil be ,shùt domd by ùi! pètuent magnet dùing Ihe

@

@

Àn eÌeclical clèding .elay located bèneath tlte track causes a magrctic iield sEanger rhù ùat oi the pemaent magnets to be bujld np, th6 isÒlating ùè rèèd cóntacr oi t!é b:uck (see dawúg @). The rflck moror will be actrmied ùd tiLeùncik leaves lhe waggon ùd noves back to the úad da the

A basic ser with loading pladom {1680)G ùe úininm éqùipúèrt requùed. For sepmte loadig ùd ùLoading, d addirional loadhg pladom (1682)ed a nuúbd oi nrctiÒn eleúènis 0683) which equals the Nnrber ol waggons Dlst be avanablè. Model nacks iÌoú I leGdúm ùd MZùklir (tacks ( dd C) con be used,


c:u system

o

I x 1680

fte@.hs,*€'h"rb d- cì€jse (Funno^èle'ùÈr oBHffi;gJJ""1"""ì'sH'*" LI cìedinq Ìeìars berN 0r€ùacks (rìnrtrù €rehè81

1x168tl+ 2 x1681

I r 1680

Skilz6 Or Belaitevoryds Ubd die Vedaderampe Iann del blau dùgesleuie l(w Ùòer den lItercn Wagqon, d*ser Da!èr ma@el nù HiÌé der fteimach spule koúpeBien wiId, hinaus auJ den vordeH Wagen, wo er dùch dèn EiniuB des dofi engeldse@r

UGelzen der Lok in lahrrjotug der l,KWs ù die ÀbfélÍhdpe rdgieÍ weder D&gestelt jsr au3èr deF die z6alzLiche VeMendùg súdzze@l vo! Èqiilfuss-Sel 1681sowie A!.kuú rd nagiere! bei lBlallation eires méiten Bei tulolJt der )BoueadenledVèrladebahloÈ derÀltike]1682 shale( mGsen die WaggoF drùch úd 1683,

Der zweitél,(W hailtedspÉchend auJdem hinlere! Waggór.

1680

1683

,RoUeldè tJùdshatlé< Desès Set benhaftet 2 WaggonEinseue zm AUJ-@d Ahfaljlen mi 4 Sloppnagneièn, 2 IlD]<tioB elenente úil 3 MagretÈejnach spden (16 V necnselsPtumq, jé 0,5 A), I Velladempe úd An.chhS: 16 V, Wechrel.pdrúE (FA!IrER.A:dJo 841). UnpÌoblematjscld Einba! dúcl yomontietè Tèlle. Mit austuIr UcheÌ ÀilèihDg, Die Waggo!Elcàtze sind remèndbd iiù die Nredefl wagen !ón Miùklit (An. 4?40,4706, 47s?) ud flejsclÈ m@ (ÀJl. 5270). Fit Modelsleise von neisclndn urd M?tklin ((úd C Cleise) veMen.lbd rT!úck.tall

sldzz€ @r Eùtlaalevotsùs Zú FieischÈlten deÌ Ll3iÍs weÌ den beim Entlade!óigdg die el| sprecheder Frcjmacbspdèn aki-

pl!-on/bu-oft

'lhis set cóú!úsès 2 mggor úsèrts ior roljng on dd rolinq otr rith 4 stop malrnèts, 2 iucton elene s with 3 magnebc cleMg lelays (Ì6 VAC, 0 5 A each) I lóading rdp and I loading pladom &d corlaci tre. (FALLER t!ùBfom€t 64D 'lhese waggon inséns cù be aed lor Lowpladóm waggons fton Mijrkli! (a1 nos. 4?40,47eo 4?97) (an. ro, 5270) and nejsclútu

Modè ù" rs from ne-scImd dd Miùklin (tracls K dd c) coD be -s-d.

f0ól :_:-_:rlgE'lfuE8-set ,Roléndé Led3tr.géc Bet Hinzulúge! weiterd Zwische!-

a..onpd-d byÒ-'al-o iBtnctioc, CoMectior 16V". (FALLER trùsf6iúer 64D. lùese scoqon rBeG de Bed ió, -m-"-a r"gsomaom te ". vdldir d. _ó. 1-1r d d:e sdr. -o. r2l rs.dr

1682 í"""YvtHffi3,1t*:"4:Hì.s :l"sp"***t'$i iil1ilfff,:,"".*. ,EF: m wî"n::'se'ts'î b' Úo f _ r Mdsn-dJ-mdBp l-n ! 681, uo , M:-"i,--,"h-

lcn,t6Fìj,,n.

r:r,i-n Mjl ausJiitùicherÀdeihDg. ArÉclluí: 16 V, WectuelsDenqE (FALLER-Î.afo 641). Diese Waggon Einselze weÌden lit dte Zwischenwaggons aón Miù kln (An. 4?41)ùd neiscnnann

,Éuik-lail

rou-or/toU-off

<

TnG packaqe wil be needed in addition lo the bdic set (1680),ij nliire! ntemediate waggon5 ùe added. Ii conlaùs a special waggón tuè.r with two stop magmets,t irúctión e]èúent with 2 mgnetic cleùing relays (1683)

m

we.hselseiùgóî

86 úd

F

ldden der woggons wid, z. sdu iich zln Basis-Set (1680),I Verla (óúpletr mí Fólldiéh

úd ans-

Fi1Ì Modellslejse vor fleischmm Dd M?ùklin (K úd C Glei!) ve!

)Trúck-!a! rcU-où!óU-of loadhg plattom

(

1 loading pladóm is Ìeqùed jn addilion to the bsic set (l6m) ior aÌemaltDg loadrng ùd uiloadilg. Tllis packaqe come6 complele wilh contacl wire dd dèhned iBtnclioc, Model fiacks irón dd Mai*.li4 (Eack6 K nejscbm

tuw.nr

Ds stden ,Folrendèrùdsodè(

rRouértlé Latrdrttaf e( Dieses FunLióBèlèúent wúd bei 6piel6weÉe bèi Vwèndúg rcr ryei ods mehl 9e ùd E Lade tupèr (1682)ruàElch benòtigt. l'4rt ausiiitulicher -&neiúg. Anrcúlu0: 16 v, wechselspdnqs (FALIER-frafo 641). ,Ttuck-nil

bU-o!/!oU-of

<

'lhjs nrctior eleúèrt G reqred addinon, lor e)mple, if twó or more lóadinq dd ulLloading plad()m (1682)de ued. Detailed irstarctios erclosed (FÀIillR

ÉùrtdM!

641).

ú


caf system

FALLER car system - die faszinierendeSpielídee... The F!-LLER.r sts:èn B Jle naúè tor a iascinatjig teclmcal f,iora rehi.Ìe aLorq FÒrîe:ed b'i re

spèÒièlltstr.ng nagret n.ùnted

lÉ .a. -7reÌ dè a-Al|En esi un non pour ùne solxir.! lÉcnlrqùé arrr óirexrele C.ré CLne sùs lenJnn à ùoFpoùt Lh enai renl lor'r lné rr lé nére ih. ..rp.èmèni, assure ie gruiCagedu

Teqhricar details of the vèhlclèsr p.aeúl lullt . L.!.i r:jj,! . -.n? i:s:ng úber

ares all

.2 r..rrEeall. .atrenes icells riÌ 2 41.ì . : jlfn .hî!-rg scc{et inc reed . :v:ax] hoùs .: rùq

:.L. rnns

. Chaging -ùne lor lanenes (1694)is I spèoal chlgernl included 1 tLe Ìaage lpécitcaÍjons

fécàrr'ques des

. i'1óleNi è ùiuil e! ....lre sa.r! aeÌ ré5tiaìi à I urù.,- el àlne . !xÉ!s .eorr.iou. pleln à ierÈle . , eccui (rries Jolies tl tl . D.urlle .e cla(reneii i.oÌpcréé anxs .'e ra!.ùle .ie5 . rlusèùs neuresciul.r.nre 5,ùès .iéque n.utexè rc.lrarlr. cé: ar.!s srr/!!i r. 9é.r-. r_!-Érsiùn!-ssirLerClociena.li.r V.tór m: bF ?! 800 Lad.zt <len:nd ùbe.2 aoo Dauelle

. Duréé dÈ re.négeneil Ces a..us er1 7t ùt aptar.r de per-r. du trogr"dne

9ElNrAùS ScneL,.scialter zu3 Stùter ..!d irhelter .es F3hl

Tècìnische bijzonitethedér

Feúanentna-dre: O Errrrker aii C:r drèrlunktgelaqe.€n lbr

. kachrig. C:r2ane er onder houdsdìle pre.Fre eletrrnotor

den engsrer,(ùrèn OÙÉr ii: Le.l.bucrs= iiercen nùie Àkkus ixeder nùrÈr

. IrlasslercÉn lrjjz.nd:r slltvaste . O! hel !.emg ij.n

a.hse iÀ.lsrelle Schn..li.n 2ahnirC ùn.l Anùie"sschn:.k:) OJbÉr eirer ìeed roltalt kòr rer Ie farzerge an Sr.lpste AmpÉE Ednùberqànle)

va

aang.tÌachte

.! hùn a']Àatsn ler l'oeÍurq

. l!,ie:rdereledarlsùÉn ler ac.ù . OplàaCtdran Ce a.c,r s ca


... und wie's darin ausschaut,geht jeden etwas an. .

r\.scHINt(tR I '-l EUROCARGÓ ''.:.

1260

tl /-1

I

il|

;><_:

#R-m*

ffi[n ^J

I .€

I

lr-ffi

I-

@

-riljf i

@

T **

F U @ II @


car system 1626 Pad<age ccdtdins:Bùs MB 0 405 CWIKING)*,shrÉgè batlèry chdgd, spécial guide wire, t0 m, rcadmy hifing iùer loadway mdkjlgs, rcadmy painl, @6h tdids, Idlerp6is slbp sèction, dètailed

fnhoud vú deze bègiBe1: bns MS 0 405 (WIKNG)*, accu opledappeat, l0 m speciaal njùmd, wegdeknofel a -ved, weeErù Leingen, @gÉils, re!èctcúpa1en, stópplats, úligebièidè

Kít dè he @ syÉtèm Contènu: Au obB MB A 405 @,ìIflNGY, awaeil de chdsemqt dhc@ùlateú,6l de cúlact spédal 10m, pate úasttc, mùquages erpèúrué dé rólle 9/rssiè6, pÒteaú de délimilatión, slop

1629 ce systèn beginset )ruiblE'Ihe set @nhiEi Cdbage colector (HERPA)*, battèry chargèr, oadway sectioG wilh gridè wirè to mal<e!p a oval oi rcadmt coEpreh@i@ iElncti@. Kìt dè .lémùtagè @ sfstú (Cantú .Ie colecte .I'or.IM

bhoùd vd deze begiGet; ruilnjswageD (ilE!P,A.)* accùwegdekelèmènte! oplúdappdai, met djdÉad vooÌ de aadeg vù eer @aa], ùtgebreide hddleiding.

Contetu: Cúiot de callecte $18RPA)*, awùeil de chas@qr des accùs, elémúts de &dit,

1630 @ sFt* 6tal-6et MAN úMy Padcgè contaiB: MAN lory (HEllA)*, battey cldger, spedal guide wire, 10m, rcadmy lojf.ag fllér, markings ùd paùi, ddsl bd ns, @ker posts, stop sècbon, elecEical blech-of €ection, dètailed dsèmbly jBtrucnoB. Kìt dè .lémùtégè @ sÍstú cariú MAN Cútenu de la boîte: (hmiÒt MAN (ltEPP,A*, appùen d6 accús, frldè cit de chùqúút cuit spécia! 1Am, pAte nastrc, penlúe poú raute, ignalisti@ húi z@lale d6 bulér gli$ràes de pb tecti@, b@6 de délinnatiú, dùi vatian é|e.l!iqde, stap, i6lllctjoÚ

blold vù deze begiEel MAN (EERPA)*, acd úchtMgen opledappdaat, wegdek-modeLleeÌpoeder, wegdelqnùkerilgen, @gails reilectolpaaltj*, stop pÌe1s, uitgebÉide hddleidinq

1631 Package contaiN MB 0 302 PostbE OVIKNG)*, storage baitery chdgq, speciaÌ sroidewire, l0 n, Ìoadway lîifng fller, tuadwat ndkùgs, tuadway paùt, déh bdie6, mùks posls, stop section, detaned

lnìóld rú deze begiBet postbns MB 0 302 (wlnNc)*, aca opled appaat l0 m speciaal rijdEad wegdelúdtel en ved, wègrndkdingen, @glails, Eilècrorpalèn, stopplais, uilgeblejde n detding.

Kìt .tè he @ sysTú Contetù:Aùtobùs MB A 342 P.sle M1TJNG)*, appùett cte ches+ frl de cóttacl úenl daccMdates, spédal 10ú, pe|é maslic, mùqùa ges elpedt@ de rcufe erlssset pateaú de délimianú, stop,

ld

Newlvoweau/Nteuw2otlo


cÍu system 1633 Packagè coúanE: l]ont MB SK 88 (flERP,{)*, batlery chalge! special guide wire, l0 m, @d@ylúifng !lld, ldkings dd pailt, @ashbadas, údker posl6, siop seclio!, elecEical blech oiI section, detailed dsènbly lchùcdÒG. Lìt .tè .lémúge tu system ConÍúú de la bote: Ceiar MB (HERPA)*, 5K 88 awùeil de a\ù gúent d8 acca, tl de cncùit sp+ cial I0 m, pàte maslic, peittúe poù rcub, ngblintion hoíbntèle d6 tuules, glÀrères de p@lecú@, bomes de déLimìtati@,<lènvatan éle ctriqd e, slap itslnctiú

hhoud vo deze begiNe| MB sK 88 mchtwage! (EERPA)*, actuóplúdappdmt, wesdek-modellea?oeder wegdeknakeinge!, vdeEajls, lenecio&aalÙes, stop plaats, uitgèbreide hddleidinq

1635 car sFién Éhn 5et rcity tw( the sèt contaiisr BE CWInNG)*, battèry charger, bad@y sectio4 wit! guide wùe to makè up ù o!€t oi roadmt comFeheNive Lìt .tè .lémúge

r.ncúd vú deze beqiNet; bus (mIlNG)*, aÒm óplaadapp@at, wègdek elenènte! mei rij&aad voor de aanleg @ een oEal ùitgebrcide h@dleiding

tu stsTem

Cattqu: Autobus (MKING) *, appùeil de chùgú%t des acas, AAúènLs de chausée avec fl de cbcùn poù éalisù ù oval, iD-

1636 Package codaùs L@yMB SK (EERPA)* s1ùase balte,-ycneser, specÌal gride wire l0 ú, tuadway hinng fius, rcadway markjngs, loadway paint (rch bdiss, m@kd posls, siop lecti@ detaled

inloud vd deze begisel Eaclf wagd Ml SK (EERIÀ)*, accu oplùdappdet, 10ú spèdaal njdraad, wegdekrcrtel en và-J, wegÌldkertnge4, @gEans renèc brpérèr, stopplaab, uùgebeide

Kít .le h@ @ systèn MB SK6IERPN*, C@tenú: cùiot àppùei| de chùgemql dhMulal-.6, ril de coriacl spédìd l0 m, peb mastic, mec{úag* et peihtùe de rcùle grssiè€, pof@u de déLìmitaliÒn,sLÒp,ibslrúctiú

1685 Ituck set )IFqk rou-oa/rcU-of <4yEten tuck MÀN dd tuck MB SK with tailer (HERPA). (Àouúe roddle) ,ièl de cad@ Cùian MAN er c@ior MB SK avec rcmotque (HEM . )Rollèn.lè LardlEd.e< MÀN racht@gà d MB S( wacntivager met aanhùger

iAEb&s@€@]FFd'idrmololdGsè

r ib,, resrehidrs ffr é@téè dù nóé4 9eà/ èr dú tu6d Ed (s?;, *.{l3 voetuiqs ztn rcoBim m mba 34 s,dúnui:ìrj.q adsn'jFúl 4È.fu

lfl

Néwroeau/Nieuw 2000


H0 car system 1601

].iERPA-

\ 5!t] lf tÀ

Irory MB ActÌos x:f. ùar.e.

Vrachtwagen MB Actros

HERrr!--1604

1602 Loryl

Caru órlvrachtwagen

1603 LorrylCffi

MB

MAN F 90 ,ùÌh sloli lgr: lvtqN F 90 ,t.. rer d! si.p MAN F 90

HiRFri* ionlvrachtwagen -\_i]l.8É{frj

liEìFÀi

1605 torly MB SK r:h ti'lèr

il'"

"g@@ 1608 =.t.,

1696 "*.n:r...jonlvrachtwager

Lorryl Cam

1619 ',o!ry MAN F 2.000 Vrachtwager MAN F 2.000

t62l

urrei. 1609 Lorry MCO rnih si.p hqht Ceìon IYECO arec èu C-. sró!

!orry/Cmion/Vrachlwagen

IVECO

1686

.--:-:Pn+

toEy MAN F 2,000 Vrachtwaqen MAN r 2.000

1682

.rrr"'1623

Lorry/ CamionlVrachiwagèn MAN F9O Vrachtwaqen MAN Dièsèl

j'i1ìi New/^rowea!/NÍeuw

2000


caf system 1688 LoBylCdiorlvnchtwagetr

1614

v/'rrcNc*1 639

MB 0 302Bus

1620

HERPÀ*

MB Splintet

wlNNC*

MB03llKPost.EEB

1640 1643

(HERPA)*

BRE(lN,l*

Bus MB 0 31?I<

1689 86

uenra.1644

HERPA*

Sèth S 315 EDE ,KaiasfbDhonschuiz( Wrùout siemaleLecEonic, Sas cligtatàtts Aéù@jques Zoder m@ilichtebla:odca.

1691

WKING*

B$ MB 0 4OE

1692

nsÀre. 1693

HERPA+

lus Seta S 315ÍDE >Iècùrical

1632

émdqèrcy

cdlr.<

1694

HERPÀ*

169s

HERP,{+

\4rtlioùl signal èlèctronic. 5e s cng, atants éIéctlani9a es, Zonder zmailicltelel:tónica.

1638

BREKNT\*

VW-BW >Po* fereUedien.t(

MB Sraùtq

lfl

rBlaùé!ffige!<

Nedlvou'€aú/Nterwzooo


círl system

Ihren Spielideensind keine Grenzengesetzt. be lelt over Òi roadwaF wi! have to You cd buùd nlnti Plde rcntes dd ro yoù rehcles n Ònedrec don or in tÍo dilectioN Ìt's Ìoad vÒus ave2 la possibilité de catstraíi. lke in @El life. h sone casès lrurc des ctculs à plusreur{ î is qute possinle dEt not éx con rores éùal dans ù, sers el ddr pÒlelts contained in lhe package I autre. vaus pÒùvú ai6i Òbtenir yiu be needed i e soFe Pans rrll serdlabje à ld u! tar.loùl

ftaLté. DaB cenary cas .14 pièces cantehues daú I enballage ,e sorl pas urlsaòlei c àl', Ésle des plèces óu des c,haussées U !ú1 ùegen aadesgen met ee!dere ijshokèn, in éér ncltnq of

úer regenve*eèr njden Daedoor ortstaat wèqve*eer als in de wer' kelijl]1eid. lìr sonmigè gèvalèn is het nogeljjÌ dat èrige wegdelniet elene4ter ot dèlen da.m meteen wóÌden gebnill éù nèn

1661 ctG6ovs junciion roadway seqtior dÒnble lùe, 15r l5 m with 4 ioadway secbÒnstó maxe up a dossoler jmction j! corj with rcadmy sectioN 1650,16601665. rottes Cùtefóut à CeîÒú.1è 2 vóies de 15t l5 ú. Poú réalÈèr ùt cúefoù catuplel utiàser les éniclès FALLER 1654.1660,)665. Wegdekélénenten rlqqtupst( iweebads 15x 15cn mèt 4 wég dèkelenenÌer roór dè aaÌleg vd règlf,uishqen brt toepNsirg vù de wegdelèÌèmenten un Ì650 16601665

hveebaans wegdekelementen vooÌ de aadeg rd een lnkse en eer Ìecltsè spltsng voor de werking èfld is 2 x 1676,wegspliisirg

1650

r, 30cm

6 sbaight! 2-Idè tóad sectior. Car be cut to lergin d desred. 6 éléme,ts dè cha6séè, dbits a u qorès ,'epaEÈles su/al 4cht tv{e 6 weqde&èlèn6t4' b:d, è1k30m (@ op qèdènste lèngte worder algesnéden.

1665

1662 2 roadway Bections )brdch-o$( to make up left dd ngÉhdd bÌdcl olf sections 2 r16?6 Bre qùed to operate thè roùle seltmg (bíútdtioù 2 éIénents de.itul E|énetLs de circún à daùble vÒie der 'pou. q a u ccórslrui.e heetadrÒ , èbr'turarÓrs à P . ù Ò P é r cl ta nÒtèur Étu.dLÒt ù Idùt 2 r 1676, de cÒnnúde .les bilùt?ùars

1660

R l : 2 1 2m m , 4145' 2190'

6 cwèd, 2-lùè bad sectiotrs Cù be ot tÒlengù as desiÌed. 6 élénènls de úa'sée, ú @úbè s+aables s4Èni néces1é 6 wegdekel€nenten, gebog€n lweebam, kù op geÙemrè lerqié rorden aJqesnedèa

"=',,*,-.,.16?0 firè

C@ be cut to lengt! ff desired. 4 Aémènls .le .haEséè, 4 @ùbè -9épaÈòles su/el rédesle gèbogen 4 weqdèkelenerte& tweebad, ka op ge{èúle Leng te wordèr aJgesneder

glide-wne (not sn ) Special 10m. Dia dd malenal designèd lor usè witl steemg magret Fil <le @ntact spécìal ltus frg) el alliage adapl$ à 1Am, .liùète laimel dù qsrèúe .1e .litecnon Spèciarè dj.irdd (niet aJqèbèe]d) Ì0 ú, door$ede en Legerilg zln aJgestemd op de stùmagleet

16?1 Ths pacl,age contain" ax PaÌts lnr bujlding ú opèratonar bs stop: - EleÒùonic ÒolfoÌ seÒtio! 112 16VDc Ac I Jorcontollúg èù fmcdonal elemèoLs ultr bùllt ú - 3 conEol sèNoF (Al. No. 1r3) tor moútilg jn cmagetaY

- addilioral magtet ld fiilirg to ca high pr,.osion mombng lemplate - detaned nÒùlilg iGtùctoN 'lhe sensois ae opeialed ua ùe steajng magners ol the cds. lhe eLectonic con ùol sècdÒnis a!at1 able loÌ ouer apPlcaùons @de. ùe cù system sPde Pú PróCùm rndèr An. No. U72 dd the sen soÌs ùdeÌ Ar. No. U?3, 6 welL Both anicbs Peúil lhe lolotug dd a úde rdiety of othèr con ligdations tÒbe inplèmented, lor Cochuction snes on orc srdè úiu oicoúing Ealfrc PeEoì slabon erties @d eds (with iolLowing EaÍi.)

A pdL!g bay ior l:lìe "ù!.&-Ìail ro[-o ÌóI ÒiJsysle4" (with Obsedng Òlcommg Èdîic with sirgl+]de city-gate Pasages nghl/left. CodÌoUed túilq Aubette .lè b8 @ system Ce pa@el contenl loutés les pièces poù la cans4nclian d\úe aubètlè de Lùs fancd.ùÉlle : Mde Q2 to v../") poù ta hdóeune de fóùs les eléùerb ianctionnels, avec relaÈ de tem-

- 3 palpèùs .le cotuode aan1nA) pout úÒLtagè dans ]a

piè.6 délÉcrées ce s/slen sous le ùt, 1272,de r.ème lès palpeú

- ) biIùatiat

Les .leùr anjcles petuetlett

ètecLattque:

at ti addiliottd Paùf ) équipenern dù véhjcule .aIbfe de .nórtaqe PrecEi - úslructrbrs de nórlÉge ,es pdpem Jórl acúres pa lé bria! des arra8 de !ùrdagè des v,Àhicules,Paùr daùtres applca tiÒts, )a pjèce élèctanlqùe de peùt ètre achetéè .Òtuùde sépeé,mett du prÒgú1me .le

dès clarúds

sùr ure tore atec

- dès erfées €f sóirer de Po$es dèserce larec t aarcsuccessrt ùne h.Ae de Pùknq Paut ta FÒùtemùlúte ! (at ec sigra]Éè )e rcspect dú catte'tafic aùr Pssages de pcn4esde vile à úe ure m&oeuwe de btùruttat gauche/à drctte et autÉ.

à


532 36 cn lorg I steel gùder piècès de 40ùred on 4 córcrete pie6 (each s cm liìqh) noadway aÌO6 cn wide). SereÌd bndqes cù be 4sembled together Cleaùce height: I 3 cn. Specialy designed lor use ù1h ihe FILER cd s]slem LÒngueù tÒtde: 36 cm Les arcs oè pór. a acrer respNrt ù I pnie6 de I cm de hauteur tB .hausée de 10,6ctu de tuge, ne se decoupe Pds Plùsèm ports peurcnt ète úb]jsès e, pdatg€ méli |u de l'aul€ lasaqe sous pont: 8,3 cm Matérlel rccomù,j,à

Lenqle 3€ cn, Mel S sraten Ùqgabngdelen op 4 bèrorprtt* re[<I mnooq]. De ruerdèèù.ùe wegdeklaeedte kén niet wÒrden và5qald8. E. l:me! hee.dere bruggd ad èl&ad worden gebouwd Doorijhóoq1e: 8,3 cn -Algeslend óp de nibaúdelen vd EÌa/époqùetìjdpe*:

Il

1626

506

&úqh"otf junciion (ùt shom) ElecEo-mechdicéIy opèrared, with movirg poinls Coùection

Especiaìy desig4ed ior ce wÌh lhe |AILER @ sFten

ior Gemdy {1948 1911).Conte sl I dry tùsfer sheet rdster róot

Bì{watioúde mut6 (ran in) Ut procédé élécltatiEre permel dè dtiger le véhiculè dús ]a dìrcc

PèrticuIiète ee.t rcc ó@ad ée dans ra corsln.tb, des cléussées du cù sJslem FALLER

WeqEpUtsllqÉcha&elad (net aJgeb ) Elel<lfÒmècldlsche amùijving net veFteùjdè njnchdng. Aandijving: t2 l6V=

VoÒÌ de realisiische Èleqsreltinq vù wèsen Brjzonder qèschùn tóor de aùl€q vù{eqetrbn ler

P3fuèau .lè signaljsadon HO Póú Alleúa.fi e Q918- 19n). Cantúù: I îeuile à nppatrer et îattatl d4 cùillèts à lÀttèr 5 allacier arec parnea"t

E0 ttaÍIc Eigls riùope htdational (l9?? 1985). Conteds I dry tanster sheei trùslèÌ iool, 5 spees wfth pLares. Púèaú de n@alísatiú E0 Eùape it.ffitiÒnal ú9?7- 19I 5) Contetu: I leùile à ftpponet et lrÒltùt, .16 cúíllers à fròtlPl 5 adacles avec pa,leauf

voor DultslandO94e-t977).Intond: 1 aimijfîe], qijispatel en 5 q1èf

voor Euopa (19?7 t985). Ltoùd: I èJmijir'el Mijlspalel en 5 sref

16Zt

654

fttépoque/tijdpe.k

Èa/épóqùe/tjdpe*:

!!e.h-ofi Jhctior (notshoM) Ì2-i6V=, Bìieatìoa.tè btúe Gús ns) 12 16V-. WègsDtitsi!q.ciakelad

Lniling fiIèt

595

25od 594

m

500g

IV

{or ieEair con-

ft is péniculùly súila.ble ior temir ad rcck modeling ad fù rcad corsù_dÒtiorin the lAlt ER ca M8tìc poù la réalisatìoi

1690 Ealtery qhaÌge unlt (220V) AWeiI.!è

chùgúdt.les

(220r, ka8 ns)

Accr-oplaaatappdút

500.",",""'

",.,

atu

(220 Y)

,9epréle esserùè/émql éu módelage de patségés ef de rocres el é la corsracro, d.-é rout$ pau le cù slneù FALLER IJd.t8ihap-modeueerpoedèt ued&eeuJk te veùerken Biizon der qeschill vod het modelerèn @ het lddschap Ìotsen er bqgd er roór de aartèq va weoe! ook bij fALt ER

idd@b 5oog

Knifirs ffner Used ior rcad ùd teraìa constuc tion. Seìi-adhesive nÒdeùing natùièl to be noded mur no problem wlatsÒerd Thìs matènEl rs pdlicùlùLy sunéble lÒr rcad co! sllÙcnon n the FAÌ]LER cd sFlen, Four la ÉalitatiÒt de cncùìts -ètde patÉges Ute paè dè módelage aùtÉÒllante, tès facile à tavaills, 5e plélé partculèreme,l è la féalr, saró, des crtcu,ils du.dqrsleD FALLER Voor de vomgering rd weger en lddschap Wordt mel watèr nechtende pasta. Zeer gèsoìil<1 voor fÀILER cd system weqèn.

582 Bus stop shèlte Ìinnù corshrc ùon s liequèndI met ú sùalì Aubetlès de hs ,an bÒis,came ,pllesse trourcrt téqùemmerl dab A.bÈiwot busdieBten iD houf bolwijze, zoals deze leelalle vin dea zijn in Ueine steder en 6,0x 33 x 3,8/ 7,0r 2 5 r 3,6

591

592

Roailway tukings Of selJ ad hèsve, Èb oD Letieirg oi aì rtre necessart Ìoadway mdking

Clash búi* to saJe$ùd the Ìoadway Coalùing 32 mùkà posls dd 80 cn of c6h búi* Glisìèrès .lè pmtè.tiú, hotu6 rle .Iélùnilatìon pÒù ùatéoet ta chausée. c;'tet; i2 b;nès dc déltzldrb4 glisè.es d!,e )at@eù latale de 80 m Vdglalls, rctleciolpaletr róór mùkemg vm net ùèqdek. b]]ónd: 32 rcnedo@aler en 80 cm

Sigrtalì@tíonho,ìtutalè .les búes Décalcanù)iès arec les rgnalisa, W€qmdkednEétr Vù zèúhech lendè afrijlioùè nef de brj het weweÌl<èer sebtuileijjkè


carrsystem

? !

il

ottl,"

&Try

1652

5?8 htenational trèlfrc slgns, Place rmes, drectiónaL signs. Ílaíic ligìis, pehng metèF dd w$te Patueav de sì@aliÉtion roútieÉ ittemaiónaux, Dútéaùx d'' loca ti#ti()t el d'indicaùorL feux ltìcÒ lorcs, pù@èttes e1 Paubelles

Iniemationale ve.keerslekeN, plaatsraúrbo.dèr, aadudúgs Lordèr er weo{iizeF. vèrkeen_ liclten, pdkèèm;t@s e! arval' Èalépóquehjdpe*:

fv

Ib easily cross oveÌ dódel @Ìwal n..rs Snitable lor tle most track

VooÌ het Fobleènnoos l<uGen vd EodeLails Cèschih voor de mees

Pasage à riueau Ce pdssage è nrreaù esl lrrrsanre pour le plupaf d€ dt?ersrbrs dè

s 16?5 Tle naqnetjc lields oi tlie electnc coil intènpls ùè PoweÌ hÒú L\e banery by operahg a specDl swilc! (SRK) in ùe rclicle Powèrsoùce: 12 l6V= Gúce (SRn par ]a tereiú

1655

1656

2 trafic Ughts with switch 'Ìhe mi€o Prccessor conúxeq traJfrclrqlt eleclloùca cù opeÉ€ 4 ÍaÍic-rqhts 12-tov2 tev dìcolore. aw etuutaléu Pasibilite dè hne tanctiÒmel ìùs 'à 4 ieù à lade dùi mìúÒ

2 tlalic lighis without switch (Nor shóú). Designed lor ùse iù conjúctjon with the opeÉting

hèt 2 vdkeéÉlichten sclra!èlapPafut ,4lle voefinqen mèÎ een heeo contact (SRK) stóppen als het licht Òprood st@t er gaù weeÌ nlde! als het licht op mÒen sFúSr'

(Njèt aJqeb). Voor èdslùbnq oP het scha!èlapp@at 1655

2 feB ttícoloret sú @ffiatateú (sas tq) Posùtrié dlrlrÀel le 2 velk€éÉllchtètr

net

à ú cammrtaleù sPèc)ar te chúps magéùqre ùéé bóbite cle set ittetÒmPt la daccúLnateù à )ùénevr

Dóor her maqnelì,sc! veld vd de electiscùe spoel wordt de accu spinffg ua èèr specialescìòke_ lad LlpFd.cóntact)n riet voeÌlug Ié$lulting

op L2 l6V=


úff,'oilMf


PlayStreet

Unpack, build up, play! Tbe laiesi play idea fton |ÀIIER >cù system Playstreek< - ts as smple as Àn easy to-burld up pÌay system wil\ ready to Dse cmageiray elenenis whicn lerds

most dúerent ttpes ol cds krom flom the butùg additionalcomponentssuchas strdght elements,clres crossùgsddlun ciions whrch lend themselves fo. assenbLjnq

Playing made easy!


GS Playstreet 1801 Playstleei - basic sel ó r ò 1 . . ú c g er a / / r t t Ì t v / o str.rchtelemFnls/20 .ml .r.rt] bls vebrclel4B 0 405 (r,!:kúc) detailèdirsh:!ctrors Tc be elterded b,vbuting addr lionalcmagerat Pafisúd cd

rahlbahnbteiièr 11,0cm Eahtbahnhóhè: 0,8 cn

1810

1811 stajglt ÌQ+ 5 cm ea.n

t8l2 strarghrÌ?.5.m ea.l

1815

tùo cúiageway bends 45'(Rl/30.m1

lE

New/Nouvèa'/Nieuw2000


PlayStreet

t82l

1820

Individual elements (schematic)

1822

1850

2Ox2Ocm

mechanical

Examples of application

6x$15+2r1Sl0+ I r1322 l?r1310+ 6 f1312+ 3 f1311 + ]l x Ans + 4r l{|20+ 4r r32r + I x1322

lhr FÀll,ER-IhchìandÌer

rlase! Sie nach den errolgréiclrcr rA!!ER cd systen

&t FaclihànaUe! lnlorhl€l Sté qetrc tlrr w€ttere EiMelhettèn. wù lassen Síe Bich daE neue cd BtBtem rvodahte4<? @

Cebr. FALLERGmbH Fabrik fijr QualitàtsspieLwaren D-78l4BGùtenbach/Schwarzwald

lfl

NedNo@aulNieuw 2000

Faller car system  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you