Page 1


Stevns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen på mødet den 27. august 2009. I politikken beskrives visioner, målsætninger og aktuelle indsatsområder. De første vedtagne indsatsområder er: Udvikling af Boesdal Kalkbrud til kultur- og fritidsaktiviteter Børn og unges møde med kulturen Børn og unges deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter Venskabskommunesamarbejde

Udvikling af Boesdal Kalkbrud til kultur- og fritidsaktiviteter Målsætning

• •

at udvikle Boesdal Kalkbrud til brug for kultur- og fritidsaktiviteter at der i Boesdal Kalkbrud kan arrangeres udstillinger inden for forskellige genrer

Handleplan

I efteråret 2009 undersøges muligheder for at udvikle Boesdal Kalkbrud i forhold til gældende lovgivning og lokalplan.

2


• •

Der indhentes tilbud på fast nødbelysning og arbejdslys i pyramiden samt afretning af gulv. Hvis der er økonomisk grundlag herfor i 2009 udføres arbejdet. I starten af 2010 indkaldes forslag til aktivitetsmuligheder / idekonkurrence i Boesdal Kalkbrud. En arbejdsgruppe af interessenter nedsættes. Denne har til opgave at udvikle og prioritere indkomne forslag. Arbejdsgruppens medlemmer: Stevns Kommune ved repræsentant fra Teknik & Miljøafdelingen, Kulturafdelingen, evt. Naturvejleder, Østsjællands Museum samt brugere/arrangører. Der udarbejdes budgetønsker vedr. forbedringer af Boesdal Kalkbrud, da disse bør indarbejdes i budget 2011. Inden for de økonomiske muligheder i 2010 igangsættes projekter til udvikling af Boesdal Kalkbrud. Ved udgangen af 2012 evalueres på målsætningen.

Børn og unges møde med kulturen Målsætning

• • • • •

at Stevns Musikskole fortsat udvikles, så eventuelle ventelister minimeres at børn og unge sikres mulighed for at opleve levende musik af høj professionel kvalitet at børn og unge igennem deres opvækst får mulighed for at opleve professionelt teater af høj kvalitet at børn og unge får mulighed for at opleve glæden ved selv at spille skuespil/optræde at børn og unge får mulighed for at få undervisning i teater og drama

3


• • • •

at der oprettes en kulturskole med bl.a. teater, dans og gøgl at der oprettes en billedskole for børn og unge at børn og unge lærer om og kender den stevnske kultur-natur at bibliotekerne formidler og skaber kultur for og sammen med børn og unge

Handleplan

I efteråret 2009 indkaldes repræsentanter fra skole og institutionsområdet til en arbejdsgruppe, der skal dokumentere allerede eksisterende kulturelle tiltag inden for skole- og institutionsområdet. Formålet er at få et klart billede af de forskellige genres udbredelse og samtidig et billede af, hvor der er størst behov for indsats. I begyndelsen af 2010 indledes dialog med skoler/ institutioner og foreninger, for at orientere om den overordnede målsætning. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skoler/ institutioner samt foreningsliv, der har til opgave at

4


• •

beskrive de realistiske muligheder for implementering, enten i skole/institutions- eller i foreningsregi. Samme arbejdsgruppe fremsender i løbet af foråret, forslag om opfyldelse af målsætningen til politisk behandling. Af forslaget skal den forventede økonomi fremgå, til indarbejdelse i budget 2011. Senest i foråret 2011 vil tiltag til opfyldelse af den overordnede målsætning kunne iværksættes. Ved udgangen af 2012 evalueres på målsætningen.

Børn og unges deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter Målsætning

at være blandt de kommuner i landet som har procentvis flest unge borgere under 25 år, der er medlemmer af en forening eller et kommunalt fritidstilbud

5


at være blandt de kommuner i landet som har procentvis flest unge borgere under 25 år, der rør sig dagligt at støtte de foreninger der er med til at øge motionen og folkesundheden blandt borgerne

Handleplan

I 2010 indledes de første dialoger mellem fritidskonsulenten, Skole- & Institutionsafdelingen, Ungdomsskolen og Sundhedsafdelingen, og der nedsættes en arbejdsgruppe. I 2010 er målsætningen, at der udarbejdes projektmateriale, og der søges penge i interne udvalg og eksterne fonde. I 2011 indledes dialogen med foreninger og skoler ud fra det materiale, der er udarbejdet. Ved foreningernes sæsonstart 2011/2012 starter projekter op. I slutningen af 2012 evalueres på målsætningerne. Hvor mange medlemmer har vi i vore foreninger under 25 år? Hvor mange dyrker selvstændigt idræt, cykler til skole eller lign. uden at være organiseret?

Venskabskommunesamarbejde Målsætning

at venskabskommunesamarbejdet udvikles med særlig vægt på formidling og kontakt mellem kultur og idræt at skolebørn mindst én gang i deres skoleforløb besøger én af venskabskommunerne

6


Handleplan

• •

• •

I 2009 inviteres Foreningen Norden til et indledende møde med EKU omkring ovenstående målsætninger. Foreningen Norden tager i 2010 kontakt til venskabskommunerne og indleder en dialog omkring nedenstående målsætninger. Ligeledes skal der tages kontakt til Skole- & Institutionsafdelingen i Stevns Kommune. Ultimo 2010 er der udarbejdet konkrete handleplaner, og der søges midler i interne udvalg. I 2011 besøger de første skoleklasser én af venskabskommunerne med særlig vægt på kultur og idræt.

Illustrationer: Forsiden: Children playing under sprinkler/by Bill A. (flickr non commercial), side 4: Stevns Musikskole/fra brochure med tilladelse, side 5: Fodboldskole/Stevns Kommunes Billedarkiv, side 7: Shaking Hands/by Alpheretta CVB (flickr non commercial). Bagsiden: Aktiv sommer/Stevns Kommunes Billedarkiv.

7


Kulturkonsulent Carsten Grønholt-Pedersen Tlf.: 56 57 50 54, Mobil: 40 82 55 56 Mail: cargro@stevns.dk Kulturafdelingen Store Heddinge Bibliotek Kirketorvet 2 4660 Store Heddinge Tlf.: 56 50 30 70

Fritidskonsulent Yasmina Liv Zacares Tlf.: 56 57 52 77 Mail: yaszac@stevns.dk Fællessekretariatet Rådhuset i Hårlev 8 Hovedgaden 46 4652 Hårlev Tlf.: 56 57 57 57

Aktuelle indsatsområder - Kultur og Fritidspolitik  
Aktuelle indsatsområder - Kultur og Fritidspolitik  

Kultur og Fritidspolitik, indsatsområder, Stevns Kommune

Advertisement