Page 1

Komunitateko Jabegoa Antxon Mendizabal (Euskal Herriko Unibertsitatea)


Komunitateko Jabegoa  

Gure sustraietan eta gure historian uztartzen da. Funtsezko elementua da gure herriaren iraunkortasunerako eta beronen erresistentziarako asimilazioaren aurrean. Komunitate izaera duen jabetzaren eta legearen nagusigoa adierazten du//.Jabegotzaren eta komunitateko legearen nagusigoa irudikatzen du.

Gure piriniotar eskubidearen giltzarria da.


Bere Egitura Soziala  Lurren banaketa familien artean.  Komunitateko

Herri - lurrak

 Famili - buruen Asanblada


Funtzionamendua historian zehar  Familien arteko elkarrekikotasuna.  Batzarra (Asanbladaren erabakiak) 

Auzolana (talde-lana).

 Piriniotar eskubidea.


Prozesua historian zehar  Bi guda behar izan ziren:

lehengo eta bigarren guda karlistak, Euskal Herrian komunitate izaerako jabegoa suntsitzeko • •

Gure azken botere politikoaren oinarria Bioaniztasun natural eta kulturaleko toki pribilegiatua

 Garapen kapitalista gurean ez da izan

Holanda, Ingalaterra edo Frantziakoa bezalakoa. Gure lurarren suntsitzailea, gure gizartearen kolonizatzailea eta gure herriaren hiltzailea izan da


Komunitateko jabego berria         

Printzipio Gidari Berriak Eskualdea Egitura sozial berria. Komunitate izaerako jabegoaren logika bikoitza Aztarna ekologikoa eta Iraunkortasuna. Soldataren forma sozializatuak. Komunitate Izaerako Garapenaren finantziazioa. Auto antolaketa prozesua Egitura Politiko berria.


Printzipio Gidari Berriak 

Gaur egun sufritzen dugun krisi ekonomiko, finantzario, sozial, energetiko, ekologiko eta zibilizazio-krisiaren aurrean, hauxe da helburua: komunitate izaerako gure garapena berreskuratzea eta indartzea eremu lokaletan, honela ahalbidetuz oinarrizko beharrei irtenbidea ematea eta gure boterea, kultura, bioaniztasuna eta demokrazia soziala bereskuratzea. Larrialdi -Plan bat sortzea energia, ekologia, elikadura, kultura eta gizarte arloetan: • • • • •

Aztarna Ekologikoa gutxiagotzeko Elikadur - burujabetzari laguntzeko Gure bioaniztasuna berreskuratzeko Gure hizkuntza eta kultura propioak indartzeko Gure komunitateko sektore sozial baztertuei zor zaienari erantzuteko


Eskualdea ďƒ˜ Lurraldearekin dugun harreman naturala da ďƒ˜ Parte hartzerako demokrazia bermatzen du ďƒ˜ Gure bio aniztasun natural eta kulturalari

hobeto egokitzen zaion garapen bat defendatzen du. ďƒ˜ Eskumen politikoa balute, gure lurralde askoren garapen ekonomiko eta demografikoa parte hartzearekin eta hurbiltasun sozialarekin planifikatu zezaketen.


Egitura Sozial Berria 

Ekimen orokor eta orekatua ardatz hauetan

Gaur egun eskuragarri dagoen lurraren munizipalizazioa

Eskualdeentzako eskumensistema bat lantzea.

Herri – parte hartzea duen gizarte-sistema baten konfigurazioa


Komunitateko Jabegoaren logika bikoitza  Komunitatearen barrualderuntz:

erabilpenbalioaren gizartearen nagusitasuna ekitatea ,parte hartzea,elkartasuna,eta abar  Komunitatearen kanpo alderuntz: 

Trukeko balioaren gizartearen nagusitasunaren aurrean merkantilismoa eta eraginkortasuna. Gizarte eraldatzeko esperientzien aurrean elkartasuna eta solidaritatea


Aztarna Ekologikoa eta Iraunkortasuna        

Metaketa-sistema berri bat lan aldiaren murrizketa Ondasun iraunkorren elaborazioa Ondasun kolektiboen ekoizpena Elikadur - burujabetzaren aldeko apustua. Garapen eta ekoizpen kognitiboaren aldeko aukera Gizarte soldataren garapena Bertako merkataritza bultzatu Monetarik gabeko kontsumo moten garapena «Zoriontasun kolektiboaren» nozio bat


Soldataren Forma Sozializatuak(I)          

Hezkuntza mailan Osasun-laguntza mailan. Kirol mailan. Energia mailan. Kultura mailan. Euskalduntzearen mailan. Etxebizitza mailan. Oinarrizko zerbitzu eta uraren mailan. Garraioaren mailan. Gizarte-segurantzaren mailan.


Soldataren Forma Sozializatuak(II) 

Hezkuntza mailan:

doakotasuna

• Printzipio soziala: sarbidea doakoa eta unibertsala • Jasangarritasun printzipioa: herri – parte hartzea eta herriburujabetza • Parte hartzea eta ikerkuntza bultzatu

    

Osasun mailan: laguntza doakoa eta unibertsala komunitatearen biztanleentzako. Kirola mailan: sarbidea doakoa eta unibertsala Energia mailan: neurriak hartzea etxebizitzetan energiaren efizientzia hobetzeko. Kultura mailan: sarbidea doakoa eta unibertsala Euskalduntze mailan: sarbide doakoa eta unibertsala


Soldataren Forma Sozializatuak(III) 

Exebizitza mailan: larrialdi-plana

Udalerriko eta eskualdeko

• Alokairuzko etxebizitza parke publikoen aldeko apustu garbia • Etxebizitza sozial eta kolektiboak gazteentzako.

 

Oinarrizko zerbitzu eta uraren mailan: sarbide unibertsal eta doakoa zerbitzu hauetara Garraioaren mailan: publikoa eta ia doakoa. • Hiri-lurraldearen peatonalizazioa eta soilik garraio publikoaren aldeko apustua • Errepidearen bideko garraio publikoaren eta trenbide eta itsaso bideko zerbitzu publikoaren eredu bat

Gizarte-segurantza mailan: komunitateko biztanle guztien gizarte-segurantzaren ordainketa segurtatuz.


Komunitateko Jabegoaren Finantzazioa ďƒ˜ Komunitatearen garapenerako zerga bat

jartzea eragile sozio-ekoizle ezberdinei. ďƒ˜ Udalerriko aurrekontu-sailen berregituratzetik eratorritako dirusarrerak


Auto antolaketa prozesua ďƒ˜

ďƒ˜

ďƒ˜

ďƒ˜

Egitasmoa martxan jartzeko ideia hartu eta herria sentsibilizatzeko, ardura hartuko duen lan-talde bat sortu Udal politika buruzko herritarren ekimen, eztabaida eta kontrola bideratzeko, elkargunea sortu. Energia, elikadura eta gizarte arloko larrialdiplan bat sortzea karbono aztarna gutxiagotu, elikadura -burujabetza lagundu eta sozialki bazterturiko sektoreei zor zaionari erantzuteko. Tokian - tokiko administrazioarekin kontaktuan jarri, ekimenean lagundu dezan eta beronen parte izan dadin.


Egitura Politiko Berria  Jabeen aintzineko batzarra gaurkotzea

Asanblada Berria • Parte hartu nahi duten guztiak barne hartzen dituela • Biztanleria antolatzeko plataforma gisa balio behar duena • Auzoko bolondresen batzarra • Udaleko bolondresen batzarra


Bost Norabide 

Sektore baztertuen defentsa bideratu

Egitura soziala, sozialagoa gauzatu

Parte hartzean oinarritutako gune demokratikoak sortu

Bizitza komunitarioagoa bihurtu

Petrolioaren agorpena eta aldaketa klimatikoaren aurrean aukerak bideratu


Sintesi Eskematikoa  Komunitateko Jabegotza

(Hurbilketa Historikoa)

 Komunitateko Jabegotza Berria  Aztarna Ekologikoa eta Iraunkortasuna  Soldataren Forma Sozializatuak


Garrantzi Historikoa

Egitura Soziala

Komunitateko Jabegoa (Hurbilketa Historikoa)

Funtzionamendu Historikoa

Prozesu Historikoa


Printzipio Gidari Berriak

Aztarna ekologikoa eta Iraunkortasuna

Finantziazioa

Eskualdea

Komunitateko Jabegoa Berria

Komunitateko Jabegoaren Logika Bikoitza

Egitura Sozial Berria

Soldataren Forma Sozializatuak

Egitura Politiko Berria


Ondasun Iraunkorren elaborazioa

Metaketa Sistema Berri bat

Elikadur Burujabetza

Ondasun kolektiboen ekoizpena

Aztarna ekologikoa Eta Iraunkortasuna

Zoriontasun Kolektiboaren Nozio bat

Ekoizpen Kognitiboa


Hezkuntza

Kultura

Euskera

Osasuna

Kirola

Soldataren Forma Sozializatuak

Etxebizitza

Garraioa

Energia

Ura eta Oinarrizko Zerbitzuak

Gizarte Segurantza

Auzolan: Komunitate Izaerako Jabegotza  

Komunitateko Jabegoa. Antxon Mendizabal