Revista gitanos.cat / número 6

Page 7

Entrevista

Raquel Sánchez, membre de la Junta Directiva de CampusRom

universitat per a més grans de 25 anys del Pla integral del Poble Gitano (Generalitat de Catalunya). Qui pot formar part de CampusRom? Actualment som quasi 40 persones gitanes a CampusRom que participem com a membres de la Xarxa. Els membres de CampusRom ajuden de manera voluntària al desenvolupament de les activitats de la Xarxa. Per tant, pot ser membre de la Xarxa qualsevol persona gitana que vulgui donar aquesta ajuda o recolzament. També en són col·laboradores i col· laboradors de CampusRom altres persones gitanes o no gitanes que no hi poden participar tan activament. Finalment, hem de dir que tot i no ser membre de la Xarxa, qualsevol persona gitana es pot beneficiar de les activitats o accions que desenvolupament, ja que el nostre objectiu es ajudar a que aquestes persones aconsegueixin arribar a la universitat, siguin membres o no de CampusRom. Tot i que la veritat, la major part de gent que comença rebent ajuda nostra, al final s’acaba fent membre per tal de poder ajudar a altres persones gitanes. Podem dir que es genera una solidaritat molt gitana.

Gitanos cat

Per què són tan important els referents? Sense referents, els nostres nens i nenes mai podran somniar igual que la resta. No podran imaginar-se sent professors, psicòlegs o directors d’un banc, perquè mai ho han vist, perquè poden creure que deixen de ser gitanos, i perquè el conjunt de la societat d’una manera molt subtil ja els hi va dient que mai hi arribaran. Però a més, sense referents, la resta de la població de Catalunya tampoc canviarà la seva imatge sobre la nostra comunitat. Els referents avui són molt importants. I els estudis? Sense estudis no podem arribar amb igualtat d’oportunitats. Sense estudis ens quedem enrere, i patim moltes més situacions de vulnerabilitat. Ara bé, no és que el Poble Gitano no hi cregui en l’educació, com freqüentment es diu, si no que no som tractats amb igualtat al sistema educatiu, i acabem fracassant. L’educació, com ho és per a la resta de persones, és l’eix principal del nostre desenvolupament com a persones i com a poble. Quina presència té el poble gitano en l’educació obligatòria?

L’assistència del poble gitano a l’educació primària està pràcticament normalitzada. Els problemes arriben a la secundària, on només el 30% dels gitanos i gitanes finalitzen amb èxit, mentre que el 60% de la resta d’alumnat ho aconsegueix. Amb quines dificultats es pot trobar una persona gitana per iniciar o acabar els estudis? Les dificultats dels joves gitanos a l’hora d’accedir a l’educació superior comencen malauradament molt aviat. L’alumnat gitano pateix una forta segregació educativa des de l’educació primària, i molt especialment durant l’educació secundària. Nombrosos estudis i projectes de recerca ja han denunciat que l’alumnat gitano tendeix a ser segregat a aules “especials”, el que fa que no tinguin l’oportunitat de rebre el mateix currículum que la resta d’alumnat que es troba a les aules ordinàries. D’altra banda, la major part d’escoles que es troben a barris amb una alta concentració de població gitana, redueixen el nivell de continguts del currículum, pel que novament l’alumnat gitano té moltes més dificultats per a poder sortir preparat de l’institut. Com a resultat, només aproxima-

octubre / desembre 2016

#

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.