Page 1

Memòria 2008 i pressupost 2009

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

1


Memòria 2008 i pressupost 2009

Sumari

1. Introducció 2. La Entitat 3. Organigrama de l’entitat 4. Organigrama de funcions 5. Eixos

EIX 1: LA COHESIÓ COM A EINA DE SUPERVIVÈNCIA PROGRAMA 1: COHESIÓ AMB ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES DEL POBLE, com a entitat que treball en xarxa

EIX 2: LA FORMACIÓ COM A EINA D’ARRELAMENT AFECTIU DEL BALL EN LA SOCIETAT PROGRAMA 2: FORMACIÓ NO REGLADA

EIX 3: LA DIFUSIÓ DEL BALL COM A EXPRESSIÓ DE LA NOSTRA CULTURA PROGRAMA 3: DIVULGACIÓ del ball com a entitat cultural del poble PROGRAMA 4 : Gestió i transparència en la informació

EIX 4: PRESERVACIÓ I RECERCA PROGRAMA 5 : La recerca PROGRAMA 6 : La digitalització

6. Que pot fer la cultura pels altres?

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

2


Memòria 2008 i pressupost 2009

Volem donar les gràcies a tots els que han contribuït en la colla d’una manera o altre durant aquests dos anys amb la colla. Sense la seva COOPERACIÓ, la nostra dansa no hauria pogut sostenir-se. Una societat en xarxa que porta a un creixement social de tota la COMUNITAT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. Ens agradaria molt fer més llarga si és possible, la llista de participació pels propers anys!

-Colla de petits de Santa Eulàlia de Ronçana,Sense vosaltres no hi hauria continuïtat -Colla de grans, per l’entusiasme, dinamisme i comprensió -Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana -Amb el personal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia que en un moment o altre ens ha ajudat en la gestió -Als Regidors/Regidores de l’Ajuntament per la seva participació pública en les ballades -A la Mancomunitat de la Vall del Tenes, per implicar-nos en el seu projecte cultural -CANAL SET, Gràcies per destinar esforços i temps! -AMPA I AFA, perquè amb la vostra extraescolar aporteu els nens. -Els pares i mares que acompanyen als seus fills pels pobles, perquè aporten temps i diners en desplaçaments. -Les àvies del Casal Parroquial que van fer les primeres faldilles de la colla de petits -A la Colla de Bastoners, per compartir generosament amb nosaltres les activitats culturals al nostre poble -Directores del CEIP RONÇANA Elisabeth Palou i del CEIP LA SAGRERA, Marta Areñas, per la vostra implicació amb la colla -La Direcció de l’Escola de Música de la Vall del Tenes, perquè ens ha permès crear un campus virtual. -Ronçana Comerç Actiu, per difondre la nostra activitat a través del seu teixit econòmic -Al sector industrial de Santa Eulàlia, al qual hem fet arribar totes les activitats i del que hem rebut suport escrit -El Casal Parroquial, perquè ens ha cedit l’espai per enregistrar punts digitals -La Revista Ronçana, que ens va cedir drets per poder difondre a través del campus virtual bibliografia sobre gitanes. -Al Centre Cívic, per un treball en equip en gestió d’espais de treball -A l’Associació de Colles del Vallès, per deixar-nos participar en la roda dintre de les nostre possibilitats Finalment Gràcies a tots els avis i àvies, que una vegada van ballar gitanes i ens ho van deixar en herència al llarg del temps!

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

3


Memòria 2008 i pressupost 2009

1. Introducció La colla de gitanes de Santa Eulàlia reconeix coma a principis ètics de funcionament la “Carta de drets humans” de Nacions Unides. L’article 27 de la carta diu:

“TOTA PERSONA TÉ DRET A PARTICIPAR LLIUREMENT EN LA VIDA CULTURAL DE LA COMUNITAT, A GAUDIR DE LES ARTS I A PARTICIPAR I BENEFICIAR-SE DEL PROGRÉS CIENTÍFIC” En aquest principi bàsic de la carta se sustenta l’activitat cultural de la nostra entitat, així com els altres principis de solidaritat i igualtat cap a totes les cultures que formen part de la humanitat.

I a més... Tal com diuen els estatuts “preservar el Ball de Gitanes” és una de les funcions bàsiques de l’entitat. El Ball, com a forma viva d’expressió cultural, es podrà preservar en la mesura que es divulgui i que sigui reconegut públicament. Perquè els 125 anys d’història de la colla és un fet insòlit de la història del poble, la satisfacció d’haver mantingut fins als nostres dies un ball tan propi de Santa Eulàlia de Ronçana, com de tota la comarca del Vallès.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

4


Memòria 2008 i pressupost 2009

2. La entitat 2.1- La creació de la entitat Al juliol de 2008 la colla de gitanes es planteja per primera vegada crear una entitat jurídica de caire cultural i registrar-la a la Direcció General d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Per poder fer aquest tràmit, la colla va començar a elaborar els estatuts i l’acta fundacional. Fins l’1 d’abril no s’han fet els tràmits a la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament això s’ha fet també la tramitació al Registre municipal d’Entitats de Santa Eulàlia de Ronçana.

2.2- Els recursos humans

La colla disposa d’una total de 17 persones, entre les quals hi ha la presidenta, el vicepresident, el tresorer, la secretària i els vocals que gestionen i debaten els temes importants de la colla. Tots els membres són voluntaris i tots els són a més balladors de la colla.

2.3-Recursos econòmics La colla no té socis. Els ingressos provenen de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de la formació que es fa a través de les associacions de pares i mares l’AMPA del CEIP Ronçana i AFA del CEIP la Sagrera.

2.4-Recursos tecnològics

La colla disposa d’un espai web al portal d’entitats de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i també d’un correu electrònic Adreça física: Centre Cívic la Fàbrica, núm. 40 Adreça electrònica: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat/ Correu electrònic: gitanesantaeulaliaron@gmail.com CANAL YOUTUBE DE GITANES http://www.youtube.com/user/gitaseron

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

5


Memòria 2008 i pressupost 2009

3. Organigrama de la Junta

Colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana

Antònia Cladellas Pou Presidenta

Xavier Costa Prats Vicepresident

Mercè Pujol Vilardell Secretària

JUNTA

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

Josep Solé Padrós Tresorer

Vocals: Mercè Altimira Araceli Barroso Isidre Bonet Josep Ma. Bonet Vila Anna Brosa Montserrat Brosa Josep Casals Mireia Cladellas Mercè Franch Joana Martí Maria Torrellas Lluïsa Cano Pere Bellavista Xavier Requena

6


Memòria 2008 i pressupost 2009

4. Organigrama de funcions

Elabora el calendari de les ballades de les colles

Contacta amb les entitats

Presidenta Vicepresident

Fa les declaracions a Canal SET

Elabora els nous balls de la colla

Proposa la creació de comissions específiques a la colla.

Gestiona amb el tresorer el pressupost

Contacta amb l’associació de colles de gitanes del Vallès

Elabora les actes

Fa la formació presencial de la colla

Secretària Gestiona el correu

Porta la recerca i la investigació sobre la colla de gitanes

Tresorer

Convoca reunions i prepara ordres del dia

Elabora el pressupost i la memoria econòmica de la colla

Alimenta l’arxiu digital de l’entitat

Controla le entrades i sortides de la caixa

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

7


Memòria 2008 i pressupost 2009

5. EIXOS, PROGRAMES i ACCIONS EIX 1: LA COHESIÓ COM A EINA DE SUPERVIVÈNCIA

PROGRAMA 1: Cohesió amb altres entitats i institucions del poble, com a entitat que treball en xarxa Per què COHESIONAR? En el cas de la colla de gitanes és una qüestió de supervivència. La colla no té un local propi ni recursos materials ni de personal. Per aquest motiu depèn totalment d’altres institucions i entitats del poble. Una entitat relacional és aquella que veu oportunitat de cooperació i desenvolupament amb les altres. Entitats en xarxa que possibilitin el creixement i la defensa de la cultura. Només cooperant es pot aconseguir que el ball de gitanes sobrevisqui, que la nostra cultura no es difumini en l’espai i el temps. Si es perd el ball de gitanes, és perd una part de la història del nostre poble. a)-Relacions amb l’AMPA i l’AFA Les entitats que ens han ajudat a recuperar les colles infantils i que més han fomentat el ball entre els seus associats han estat l’AMPA i l’AFA. Gràcies a una extraescolar que es promou des de les dues entitats, els pares i mares també han pres contacte amb la nostra entitat. A la colla li ha permès vincular-se a l’escola i arrelar-nos entre els més petits. b)-Relacions amb les direccions de les escoles públiques del CEIP RONÇANA i el CEIP LA SAGRERA El suport de les dues escoles públiques, que sempre han vista la nostra activitat com una extraescolar de qualitat, ja que per una banda fomenta el treball en equip alhora fes promou la cultura catalana a través del ball.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

8


Memòria 2008 i pressupost 2009

c)-Relacions amb l’Ajuntament. La colla ha necessitat espais per fer els diferents assajos al poble. En el cas de les escoles públiques l’Ajuntament ha cedit el CEIP RONÇANA cada dijous de 21:30 fins a 22:30 per poder formar nous balladors a la colla de grans. L’Ajuntament ha gestionat administrativament l’activitat de la colla de Gitanes, cobrant als pares els rebuts i pagant a la formadora de l’activitat. d)-Relacions amb el Centre Cívic La Fàbrica La interacció amb el centre cívic ha estat molt positiu. Perquè la colla o la comissió de vestuari (creada recentment) s’hagi pogut reunir, ha calgut una relació directe amb el Centre Cívic i la reserva dels espais. Totes les gestions s’han fet per correu electrònic. D’altra banda el centre cívic ha fet de DIFUSOR de l’activitat de la colla en el nostre poble, mitjançant el seu correu electrònic.

e)-Relacions amb CANAL SET Canal SET ha estat una de les entitats més col·laboradores amb la colla de gitanes. Per una banda fent difusió de la nostra activitat com a entitat cultural i per un altre banda perquè hem involucrat amb les seves eines tècniques en l’elaboració dels continguts digitals pel curs virtual de gitanes a l’Escola de Música de la Vall del Tenes. f)-Relacions amb Ronçana comerç actiu

L’associació de comerciants de Santa Eulàlia és un gran difusor de l’activitat de la colla. Per una banda permeten difondre la nostra activitat perquè ens deixen penjar cartells informatius als diferents comerços. D’altra banda la difusió personalitzada com “el boca a boca” amb els ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana que fan les seves compres al poble. La colla vol que els diners de vestuari es quedin a Santa Eulàlia de Ronçana. Per una banda els complements que la colla de grans i petits es fan al comerç de proximitat. Només es compra fora allò que no pot ser proveït pels comerciants: espardenyes o castanyoles i alguna peça de roba que no es pot trobar a Santa Eulàlia.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

9


Memòria 2008 i pressupost 2009

D’altra banda el vestuari es confeccionat a Santa Eulàlia de Ronçana per la Raquel que viu al Molí Vell, i és modista. Enguany cosirà tot el vestuari de la colla.

g)-Relacions amb l’Escola de música de la Vall del Tenes. Aquest any l’escola de música ens ha deixat un espai docent i virtual al seu campus. Ha esta una experiència pilot molt interessant i sens cost per a la colla. L’aplicatiu del campus virtual ens ha permès enregistrar els punts del ball, posar bibliografia sobre el ball de gitanes i penjar les músiques. La formació presencial del dijous per a nous balladors, s’ha complementat amb la formació virtual. Creiem que aquest curs pot ser aprofitat per les escoles o fins i tot per l’IES la Vall del Tenes, així com també per les colles de gitanes de la Mancomunitat. h)-La participació del Casal Parroquial El casal parroquial ha cedit l’espai per poder enregistrar els punts del ball. Sense aquest espai tant bo en sonoritat com en equip tècnic de so, no s’haurien pogut enregistrar part dels punts del curs virtual de gitanes. A més des de fa dos anys, la colla de petits participa de l’obra teatral “Els pastorets” amb una petita intervenció. Ens ha ajudat a difondre també la nostra activitat. i)-La participació de la Revista Ronçana La revista Ronçana ens ha cedit l’article com a fons i bibliografia del curs virtual de Gitanes. j)-Relacions amb l’Associació DE GITANES DEL VALLÈS La colla s’ha associat amb les altres colles de gitanes del Vallès. Ens permet participar de la ballada de Montserrat i també ballar a altres pobles. La difusió de la nostra activitat fora dels límits municipals ens permet entra en contacte amb d’altres balladors i a més ens permet pensar en projectes comuns com pot ser la creació d’un portal del ball de gitanes i altres projectes que puguin ajudar a posar el ball de gitanes i els municipis on és tradició cultural, al món.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

10


Memòria 2008 i pressupost 2009

EIX 2: LA FORMACIÓ COM A EINA D’ARRELAMENT AFECTIU DEL BALL EN LA SOCIETAT

PROGRAMA 2: FORMACIÓ NO REGLADA Acció 1. Extraescolar de les escoles públiques

©Manel Hermosilla

L’any 2008 i per primera vegada en la història del ball de gitanes, la colla es vincula a dues associacions: AMPA del CEIP Ronçana i l’AFA del CEIP La Sagrera. La colla arriba a un acord tàcit amb les dues entitats per fer del ball de gitanes com una extraescolar més.

Aprovades pel Consell escolar,i amb la participació de les direccions del CEIP RONÇANA (Elisabeth Palou) i el CEIP LA SAGRERA (Marta Arenyes) , l’activitat es porta a terme dins del recinte escolar. El primer any 2007-2008 fan l’extraescolar 12 infants. El segona any 2008-2009 fan l’extraescolar 20 infants Cada extraescolar es porta a terme en el centre on els infants fan l’activitat escolar. Un cop acabat l’horari escolar els infant són recollits per les formadores per realitzar l’activitat. L’Ajuntament ha assumit la part administrativa de la gestió dels rebuts i ha descarregat de feina a la colla. D’altra banda les direccions dels Centres escolars, veuen amb bons ulls la realització d’aquesta activitat que promou la cultura catalana. L’activitat també va generar la participació directe en la festa major i l’espectacle Ronçana dancing show!, una forma més de participació i vinculació a la vida soclal del poble. Per últim la colla aporta dues assajadores: Irina Quintana Cladellas Alba Quintana Cladellas

©Susana Barrios Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

11


Memòria 2008 i pressupost 2009

Acció 2: Formació de nous balladors a la colla de grans. Acció 2.1.1- Formació presencial

L’any 2009 la colla inicia una nova etapa. La incorporació de nous balladors. S’arriba a un acord tàcit 1amb l’Ajuntament. La colla de grans podrà assajar al CEIP Ronçana, a la sala d’usos múltiples del centre. La colla es compromet a fer un ús racional i curós de l’espai i té obert un canal a la Directora del Centre, Elisabeth Palou a la qual se li comunica qualsevol incidència que es pugui produïr amb l’ús, així com també es mantè una relació oberta amb la regidora sobre qualsevol canvi d’horari o ús d’aquest espai. El total de persones incorporades a la colla de grans és de 8, tot un èxit, ja que la colla va tornar aparèixer a l’any 2005 però no havia incorporat nous balladors.

Acció 2.1- Formació virtual La formació presencial s’ha acompanyat aquesta vegada per un campus virtual cedit per l’Escola de Música de la Vall del Tenes La colla de gitanes creu que caldria fer un CONVENVI DE COL.LABORACIÓ amb l’Escola de música on quedessin parametritzats els drets d’autor i els beneficis econòmics si és que el curs pot arribar a compartir amb altres pobles de la Vall del Tenes.

1

No hi ha signat cap conveni sobre l’ús de l’espai públic del CEIP Ronçana

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

12


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

13


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

14


Memòria 2008 i pressupost 2009

©ESCOLA DE MÚSICA DE LA VALL DEL TENES

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

15


Memòria 2008 i pressupost 2009

EIX 3: LA DIFUSIÓ DEL BALL COM A EXPRESSIÓ DE LA NOSTRA CULTURA

PROGRAMA 3: DIVULGACIÓ del ball com a entitat cultural del poble. És l’any 2005 quan la colla torna a ballar a Sant Simple. Aquest grup impulsor de balladors inicial ha estat la peça clau per recuperar el ball. -Assajador: Pepet Pineda -Miquel Barbany -Mercè Altimira - Estrella Lavandeira -Josep Ma. Bonet Vila, -Anna Brossa, -Montserrat Brossa, -Josep Casals, -Mireia Cladellas -Xavier Requena -Maria Torrellas, -Pere Bellavista, ©Pere Bonet, Sta. Eulàlia de Ronçana, -Antònia Cladellas, Sant Simple, juliol 2005 - Francesc Cladellas -Mercè Pujol -Joana Martí -i Josep Solé Padrós. La continuïtat a Sant simple a l’any 2006, 2007 i 2008 ha donat pas a la recuperació total del ball de gitanes al nostre municipi.

La participació de la colla en la festa major d’hivern ha estat la consolidació de les dues ballades importants al nostre poble ha fet possible una continuïtat en els assajos d’aquesta manera ha organitza la vida formativa de la colla, que fins ara només assajava pels volts de maig per la ©Araceli Barroso, Sta Eulàlia de Ronçana, desembre, 2008 Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

16


Memòria 2008 i pressupost 2009

ballada de la festa major d’estiu.

Acció 1 Ballades al poble La colla ha consolidat les dues ballades que es fan al poble, una per Sant Simple i dins de la Festa Major i la segona ballada que es fa al desembre dins dels actes de la Festa Major d’hivern. Tant la colla de grans com la de petits ha participat de les activitats. Acció 2 Ballades als altres pobles i Montserrat Durant l’any 2009, la colla de grans i petits s’ha bellugat pel Vallès. Colla de petits Ha fet dues ballades: 1. Santa Perpètua de Mogoda, el 15 de març 2. Castellar del Vallès, 26 d’abril 3. Trobada 30 de maig Canovelles Es farà un altre ballada 4. Montserrat el 24 de maig

©Mireia Solomando, Santa Perpètua, març 2009

Colla de grans

S’han fet dos ballades: 1.A la Llagosta 2. A Cerdanyola 3. Montserrat el 24 de maig

©Toni Solvez, La Llagosta Abril 2009 Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

17


Memòria 2008 i pressupost 2009

PROGRAMA 4 : Gestió i transparència en la informació

La colla ha treballat dos tipus d’informació: Acció 1: La informació-comunicació interna, centrada en la comunicació via correu electrònic amb els membres de la colla i pares i mares de la colla de petits. Model de missatge comunicació interna

Model de missatge comunicació externa

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

18


Memòria 2008 i pressupost 2009

Acció 2: La comunicació externa, centrada bàsicament en el portal d’entitat on s’ha anat recollint la informació de les diferents activitats de la colla, tan formatives com de ballades als diferents muncipis de la comarca.

PROGRAMA DE RECERCA I PRESERVACIÓ

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

19


Memòria 2008 i pressupost 2009

Acció 3: Les altres dues formes de comunicar la nostra activitat ha estat gràcies a l’Anuari de Santa Eulàlia de Ronçana i també la publicació de notícies a la televisió local, CANAL SET. La televisió en col.laboració amb la colla ha fet seguiment de les ballades de les dues colles, tan la gran com la petita a les diferents poblacions. També ha publicitat els cursos que s’han fet a les dues escoles i la formació que s’ha dut a terme durant el 2009 amb la colla de grans. La cooperació amb Canal SET ha estat molt productiva. Acció 4: Des de l’any 2006 la colla publica a l’anuari local una pàgina sobre l’activitat de pública de l’entitat.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

20


Memòria 2008 i pressupost 2009

EIX 4 PRESERVACIÓ I RECERCA PROGRAMA 5: La Recerca

Acció 2: Cerca documental sobre l’origen de la colla de gitanes, ha donat com a resultat la localització d’un document, Lo ball de gitanes, Escrit pel Folklorista Francesc Maspons i Labrós que parla de que l’any 1884 ja existia una colla de gitanes

Acció 1: Durant l’estiu del 2008, la colla ha fet tot un procés de cerca d’informació en imatges i entrevistes amb els balladors del poble. Les fotografies en suport paper i les entrevistes enregistrades són una font d’informació molt valuosa.

El procés de recerca encara continua. ©Maria Vila, Ballada a l’Era de Can Bonet, Santa Eulàlia de Ronçana, 1945

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

21


Memòria 2008 i pressupost 2009

PROGRAMA 6: La digitalització Acció 1: Una de les coses que més ha preocupat a la colla ha estat la preservació de patrimoni digital i de l’arxiu de l’entitat que és totalment virtual i que està inventariat en el google documents de la colla.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

22


Memòria 2008 i pressupost 2009

Acció 2: El patrimoni digital de fotografies també s’han preservat en l’aplicatiu de google. Es possible que la colla proposi a la Mancomunitat de la Vall del Tenes la creació d’un repositori Conservació del patrimoni virtual en el seu servidor per tal de poder fer públiques i amb qualitat les imatges de la colla.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

23


Memòria 2008 i pressupost 2009

Acció 3: Per últim, la preservació de les ballades mitjançant el portal youtube. Canal Youtube de la colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

24


Memòria 2008 i pressupost 2009

6. Que pot fer la cultura pels altres? La colla de gitanes considera que la cultura també pot invertir temps en la tasca social. Altres iniciatives per aquest any són les ballades al les residències del poble i un acte de celebració homenatge de 125 anys de la colla. L’objectiu final és vincular la cultura, a l’economia, l’educació, a la societat mitjançant les entitats del poble i externes al poble, la tasca social, les tecnologies de la informació, i fer de d’una activitat cultural una eina de cohesió social. Els valors que transmet un ball en forma de treball d’equip, de transmissió d’informació d’anys, de conversa, de cooperació, de solidaritat, poden aportar molt a una societat actual basada en la buidor del consum. És la cooperació i la participació la que mou la societat.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

25


Memòria 2008 i pressupost 2009

MEMÒRIA ECONÒMICA

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

26


Memòria 2008 i pressupost 2009

2008

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

27


Memòria 2008 i pressupost 2009

2008 Continuació fins a final d’any

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

28


Memòria 2008 i pressupost 2009

PROPOSTA DE PRESSUPOT 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

29


Memòria 2008 i pressupost 2009

Afegim aquest contingut econòmic, informació de caire estadístic en nombre de balladors i la proporció de creixement en nombre. Cal dir que l’evolució és lenta però la tendència és créixer. La xarxa social que forma la colla de gitanes ha de permetre augmentar el nombre de balladors en els propers anys per poder consolidar encara més el grup.

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

30


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de petits

Colla de petits. Balladors

20

12

2007-2008

2008-2009

Colla de grans Colla de grans. Balladors 26

17

2007-2008

Colla de Gitanes de Santa Eulà lia de Ronçana:

2008-2009

125 anys de la cultura en dansa!

31


Memòria 2008 i pressupost 2009

ANNEXES DOCUMENTS DE LA COLLA DE GITANES

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

32


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

33


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

34


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

35


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

36


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

37


Memòria 2008 i pressupost 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

38


Memòria 2008 i pressupost 2009

FONTS D’INFORMACIÓ Arxiu digital de l’entitat Colla de gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana Pàgina web de la colla de gitanes del portal d’entitats de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat/

Canal Youtube de la Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana http://www.youtube.com/user/gitaseron

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

39


Memòria 2008 i pressupost 2009

ANNEXES JUSTIFICANTS DE PAGAMENT DE LES DESPESES 2008 i 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

40


Memòria 2008 i pressupost 2009

JUSTIFICANTS DE PAGAMENT DE LES DESPESES 2008

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

41


Memòria 2008 i pressupost 2009

JUSTIFICANTS DE PAGAMENT DE LES DESPESES 2009

Colla de Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana:

125 anys de la cultura en dansa!

42

Memòria d'activitats 2008 i pressupost 2009  

Memòria justificativa per als ajuts que dona l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l'any 2009

Advertisement