Page 1

El cavaller enamorat F

Cavalleresc, valent q = 108 - 116

Tutti

2 &4

Bell,

œ & œ. œ œ

7

lent

œ

˙

jo -

,

˙

i de - ci - dit,

œ

œ

ve,

fort

que

gua - nyà

F œ œ. œ œ & œ J œ œ ˙

brandant llan-çaIes - pa-sa iIes - cut,

F V œ œ ˙ lal lal

la

?Fœ œ ˙ lal lal

la

lal lal

˙

˙

˙

˙

˙

œ ‰Œ J

bb . p & b . œ œ œ œ œ œ

22

D'u - na don - ze - llaIel jou

? b .. pœ œ œ œ bb la

la

lal lal

lal lal

a-ra

˙

la

ga - lant,

>œ .

œ œ œ

cops,

en jus - tes

fa

-

˙

œ œ

- ma iIho - nor,

œ ‰ Œ .. b b b J

l'a-mor l'ha ven - çut.

3 3 j‰ j ‰ 3 3 j ‰ Œ .. b b b ‰ ‰ ‰ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ

lal

lal

lal

la la la la lal

la lal

la lal

lal

lal

lal

la la la la lal

la lal

la lal

lal

lal

lal

3

Œ

la

lal lal

la

la

œ œ œ Œ

3

la la la la lal

3

la lal

œ-

la lal

œ. œ œ œ

˙

œ

j‰ Œ œ œ œ œ

la

œ

so - freix el ca - va - ller,

la

œ

va

j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Œ .. b b b J J

>œ œ

la

ca - va - ller

˙

3

œ œ œ Œ

lal lal

mil

el

3 3 3 3 j j j b œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Œ .. b b

œ ‰Œ J

œ œ œ

lal lal

˙

œ

œ

œ œ

œ

j‰ œ œ . œ œ œ ˙ œ œ j ‰Œ œ

bb . p & b . œ œ œ œ la lal lal la bb . p V b . œ œ œ œ

i

œ œ œ œ

13

F & œ œ ˙

œ œ

Música: Joan Manen (1883 - 1971) Versió coral: Àngel Colomer (1915 - 2001) Text anònim. Revisió: Joan Costa i Oriol Martorell

la

œ

œ œ

lal lal

tan

la

œ œ œ œ

trist iIe - na - mo -

œ

lal lal

la

œ œ

œ œ œ œ‰Œ J

œ

œ œ

lal lal

œ œ

la

œ

lal lal

œ œ

la

lal lal

la

la

lal lal

la

lal lal

la

lal lal

la

la

lal lal

Edicions musicals de Tomeu Quetgles Roca, núm. 105, Sabadell, febrer de 2008

œ œ œ œ‰Œ J

œ

œ œ


29

bb

& b œ b &bb

rat, queIen

œ

la

perd

œ œ

b Vbb œ

lal lal

? b œ bb

œ œ

la

la

œ œœ ˙

œ

œ

œ œ

lal lal

lal lal

el

ser.

j‰ Œ œ

la

la

la

la

? b œ bb

la

lal

lal

la

? b bb ˙

la

ETQR-105

la

la

lal lal

la

lal lal

la

IIu-na

la

la

lal

lal

la lal lal

la

la

lal

˙ ˙ ˙

lal

lal

la

lal lal

la

lal

lal

la

lal lal

la

œ œ œ œ

lal lal

la

œ œ œ œ

la

la lal lal

la

Aœ œ

po - bre,

˙

la

lal

la

j œ œ œ‰Œ j œ œ œ‰Œ

l'al - tra

la

˙

˙

hi

la

˙

la

la

lal

˙

la

˙

la

˙

la

ro-daIa l'en

-

la

la

œ. ‰

˙

œ. ‰

˙

˙

œ. ‰

la

la

la

œ. ‰ œ œ œ œ

œ œ

œ.

per

a - van

˙

œ œ

la

œ. ‰ n˙

œ œ

œ. ‰ n˙

œ œ

˙

œ. ‰

˙

˙

˙

˙

la

la

la

la

-

çar,

torn.

œ. ‰

œ œ

la

œœ ˙

es -

j‰ Œ œ œ œ

nit re-ra

œ œ œ œ œ œ ‰œ ‰ ˙ J J

lal

lluny

œ

œ œœ ˙ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ‰œ ‰ ˙ J J

I no té co - rat - geIel

b V b b n˙

la

la,

œ, œ œ œ œœ œ œ

la lal lal

bb œ. œ. œ. œ. œ œ & b

la

la

lal lal

j j œ œ œ œ œ œ ‰œ ‰ ˙

45

b & b b n˙

lal - la-ra - la,

la

guar-daIel fosc con - torn.

b Vbb œ

œ œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ‰œ‰ J J

œ‰ Œ J

b œ. œ œ œ ˙ &bb

la

D'e- llaIel cas - tell, al

nœ œ œ nœ ‰ œ ‰ J J

36

b &bb œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

la

j œ‰ Œ

œ.

œ-

i molts, i molts

la

la

˙

la


b œ œ &bb

53

di - es

b &bb ˙ b ˙ b V b ? b bb ˙ 61

bb

& b

˙

œ œ

al

bell

˙

œ Œ

œ.

la

˙

˙

œ Œ

œ.

˙

˙

pas - sen

sen - se

˙

la

f j‰ œ œ

dur

œ Œ

œœ œ œ œ œ

F j‰ œœœ œ œ ˙ jat, lal lal la. Don - ze b œ œ œ œ ‰Fœ ˙ b V b J b b & b

jat.

œ œ œ

œ œ

Don - zella, - que n'has fet del

œ œ

-

lla queIel

œ œ

la

œ.

la

œœ

œ œ

˙

œ œ œ

œ œ œœ

˙

œ œ œ

œ œ œœ

ca - va - ller

el con - hort

la,

el con - hort

˙

œ.

la

la

la

œ.

la

la

la

la

œ œ œ œ œ œ œœ ˙

œ J

VindràIun -

œ œ œ œ.

#œ œ œ

cor

œ J

œ‰ œ œ J

cor queIal teu re - tens pre - so - ner!

˙

de - sit -

œ nœ. J œ J

œ.

˙

de - sit -

tens pre - so - ner! lal lal la;

˙

œœ œ œ œ .

n œœ œ n œ

? b œ œ œ œ ‰F‰ œj œj‰ ‰ œj œj‰ ‰ œj œj ‰ ‰ œj œj‰‰ œj œj‰ œ œ œ . bb J la lal lal la.

la lal lal

Don - ze

la

lal

la

-

lla queIel

lal

la

lal

cor

la

tens pre - so - ner! lal-lal - la;

lal

la

lal

la

lal lal la;

>œ . œ œ œ œ. & b

‰ œ. œ œ œ n˙

j f œ œ œœœ ˙ œ ‰nœ

j . œ œ

‰ œ. œ œ œ #˙

˙

69

bb

temps queIe-nyo-ra - ràs,

b b & b œ.

temps,

lal

temps,

lal

b œ. b V b ? b b b œ.

temps,

ETQR-105

la,

œ œ. J

sols per tu haIes - tat

sols per tu haIes - tat,

‰ œ. œ nœ œ

j œ fœ œ œ . œ œ œ œ

lal

la,

la, qui

˙

sols per tu haIes - tat,

˙

sols per tu haIes - tat,

f nœ œ

ca-va - lléIe - na-mo - rat!

j œ‰Œ

f œ ‰nœ œ œ nœ œ J lal

la

fAœ œ œ‰Œ J

la.

˙

ca-va - lléIe - na-mo - rat!

lal lal

˙

la.

‰ ‰ ‰

œ ‰ Œ .. J j ‰ Œ .. œ œ ‰ Œ .. J j œ ‰ Œ ..

Cavaller enamorat  
Cavaller enamorat  

Sardana catalana