Page 1

เครื่องนวดฟนฟูกลามเนื้อ ดวยระบบอัลตราซาวนด (Ultrasound Therapy Unit)


บทนํา UltraCombi 707 เปนเครื่องนวดกระตุนไฟฟาและอัลตราซาวด ซึ่งใชความถี่ต่ําและอัลตราซาวดในการนวด

กระตุนผิวหนัง และลดความเจ็บปวดของกลามเนื้อและอวัยวะชั้นนอ โดยการสงพลังงานไฟฟาไปใตเนื้อเยื่อชั้น ผิวหนัง โดยการติดตัวนํากระแสไฟฟาและอัลตราซาวดไวที่บริเวณผิวหนัง UltraCombi 707 เปนเครื่องนวดกระตุนโดยใชความถี่อัลตราโซนิกขนาด 1 MHz และ 3 MHz และคลื่นความถี่

ต่ํา (Low frequency wave) - การใช คลื่นความถี่ต่ํา และ คลื่นอัลตราโซนิกในโพรบเดียวกัน มีผลชวยประสานในการนวดกระตุน - การใชความถี่อัลตราซาวดทั้งสองโพรบ สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค - ความถี่ของโพรบอัลตราซาวด 3 MHz เหมาะสําหรับใชกับใบหนา - ใชโปรแกรมตางๆ กันสําหรับอวัยวะภายใน - รูปทรงออกแบบทันสมัย สะดวกตอการใชงาน เพียงสัมผัส คุณลักษณะ ทั่วไป กําลังไฟที่ใช ปริมาณไฟที่ใชสูงสุด Classifition (EN60601-1) ฟวสหลัก ขนาด(สูง * กวาง * ลึก) น้ําหนัก พารามิเตอรของคลื่นความถี่ต่ํา ความถี่ ความแรงสูงสุด เวลาในการนวดกระตุน Safety Device พารามิเตอรของคลื่นอัลตราซาวด ความถี่ ความแรงสูงสุด เวลาในการนวดกระตุน Safety Device

220-230 Vac 50/60 Hz 40VA Class 2, Type BF 2 x T2A (5 x 20 mm) 460 x 270 x 150 mm 5 กก. 5, 10 , 30, 50, 100 Hz 6 mA RMS 0 – 30 นาที Zero start 1 และ 3 MHz 3 W/cm2 0 – 30 นาที Zero start

2


ตัวเครื่องมีปุมสําหรับปรับ จังหวะการนวด และ ความแรง ของกระแสไฟฟา ในการกระตุน หลายระดับ ตั้งเวลาในการ นวด ดังตอไปนี้ คือ

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ชื่อปุมทํางาน หนาจอแสดงเวลาในการนวด ปุมสําหรับตั้งระยะเวลาในการนวดตอครั้ง คือ 0.3, 5, 10, 15, 20 นาที ปุมสําหรับปรับความถี่ในการนวด (ชา เร็ว) หนาจอแสดงระดับความแรงเขมของกระแสไฟฟาในการนวด หนาจอแสดงระดับความแรงเขมของกระแสไฟฟาในการนวด ในระดับต่ําๆ ไฟแสดงการทํางานของโพรบ 1 MHz. หรือแสดงการทํางานตอเนื่อง หรือ เปนจังหวะ 1: 2 ไฟแสดงการทํางานของโพรบ 3 MHz. หรือแสดงการทํางานตอเนื่อง หรือ เปนจังหวะ 1: 2 ปุมสําหรับปรับเลือก การทํางานระหวาง โพรบ 1 MHz. และ โพรบ 3 MHz. และเลือก การทํางานตอเนื่อง หรือ เปนจังหวะ 1: 2 โพรบ 3 MHz โพรบ 1 MHz. ปุมปรับระดับความแรงเขมของกระแสไฟฟาในการนวด ในระดับต่ํา เตาเสียบ สายนํากระแสไฟฟา Electrode เตาเสียบ โพรบ 1 MHz เตาเสียบ โพรบ 3 MHz ปุมปรับระดับความแรงเขมของกระแสไฟฟาในการนวดแบบ ultrasonic สวิทซ ปด- เปด เครื่อง

3


หมายเหตุ ในการเลือก โพรบ (1 หรือ 3 MHz) ความถี่ในการนวด (Frequency) และความแรงเขมของกระแสไฟฟาในการกระตุน (Intensity) อยูในดุลยพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และ ความเหมาะสม ของอาการที่พบ การนวดควรจะเริ่มจาก ความถี่ใน การนวด (Frequency) และความแรงของการกระตุน (Intensity) จากนอย ไปมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพิจารณาของ ผูเชี่ยวชาญ และ ความเหมาะสม ของอาการที่พบ การใชงาน 1. วิธีการใชงาน 1) การเตรียมตัวเพื่อใชงาน - ตรวจสอบดูวามีอุปกรณที่จําเปนตางๆ สําหรับใชในการกระตุน ครบหรือไม เชน ตัวนําการกระตุน (Stimulator conductor) เปนตน หากสายไฟของตัวเชื่อมตอของตัวนํากระตุนหลวม หรืออยูในสภาพไมดี ใหติดตอตัวแทน จําหนาย 2) การใชงาน - สําหรับโพรบ Supersonic ขนาด 1 และ 3 MHz 1) ตรวจสอบวาตัวเชื่อมตอของสวนหัวของโพรบตอกับเครื่องในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม 2) ตั้งเวลาทํางาน 3) ใสแผนรอง (Pad) ในที่ครอบแผน (cover) แลวทําใหสวนครอบแผนรองเปยกใหพอเหมาะ 4) ติดแผนกระตุนที่บริเวณที่ตองการนวดโดยใชแถบรัด เลือกโปรแกรมความถี่ต่ําที่ตองการโดยใช ปุม สําหรับปรับความถี่ในการนวด (ชา-เร็ว) 5) ทาเจลที่บริเวณที่ตองการนวด 6) คอย ๆ เพิ่มปริมาณไฟฟาชา ๆ ตามระดับที่ตองการ และพยายามนวดโดยเคลื่อนไหวโพรบเปนแนว วงกลมบนบริเวณที่ตองการนวด มีไฟสีเขียวแสดงที่หนาปด 7) เคลื่อนโพรบบนใบหนาโดยใหผิวหนาสัมผัสกับผิวหนังในมุมที่ถูกตอง จากสวนกลางไปยังดานนอก จาก ลางขึ้นบน

4


ขอควรระวัง - เคลื่อนการนวดเปนแนววงกลม - การนวดสวนเดิมควรใชเครื่องเพียงวันละครั้ง และหากตองการใชงานเครื่องอีกภายในวันเดียวกัน ควรให เครื่องมีระยะพักหาง 6 ชั่วโมง - ไมควรใชโพรบที่บริเวณลิ้นไก (Uvula), เปลือกตา, รอบ ๆ snail tube of right below ear. - หากตองการใชงานโพรบมากกวา 2 นาที ขอแนะนําใหใชที่กําลังไฟฟาต่ํา - การเริ่มใชงานเครื่องคอนขางออนไหวมากสําหรับการกระตุนโดยใชความถี่ต่ํา ดังนั้นควรคอย ๆ เพิ่ม กําลังไฟฟา ชา ๆ ควรใชการกระตุนออน ๆ ในหลาย ๆ ครั้งแรก และเมื่อรางกายปรับตัวเขากับการกระตุน แลวจากนั้นคอยเพิ่มแรงกระตุน - ปดเครื่องที่ปุมเปดปดหลังใชงาน 2. เกี่ยวกับโปรแกรม ใหใชความถี่ต่ําและอัลตราซาวดผสมกัน พรอมกับ Overlaying Micropulse จะชวยใหการนวดนี้ไมเพียงแตให จังหวะการนวดกลามเนื้อที่ดี แตยังชวยในการเรงการผลัดเซลลผิวและทําใหดูออนเยาว ขณะเดียวกันก็จะสงความชุม ชื้นผานปงบริเวณที่ทําการนวดอีกดวย เปนเสมือนการนวดในระดับผิวหนังและกลามเนื้อชั้นลึก ซึ่งจะเจาะไปยังใต เซลล และสรางสวนบํารุงอีลาสตินและคอลลาเจนสําหรับผิวหนัง ขณะที่ยังเปนการใหออกซิเจนกับกลามเนื้อและชวย ใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและแข็งแรงกระฉับกระเฉงอีกดวย 1) ผลของ 1 MHz: continuous แบบตอเนื่อง

2) ผลของ 3 MHz: continuous แบบตอเนื่อง

3) ผลของจังหวะการเตน : Pulse Ratios – 1: 2

5


การบํารุงรักษา 1. เคล็ดลับเรื่องความปลอดภัย - เมื่อไมใชงานใหดึงสายไฟออกจากเตาเสียบ - หามถอดชิ้นสวน ดัดแปลง หรือพยายามซอมเครื่องเอง ใหติดตอตัวแทนจําหนายเมื่อตองการซอมแซม - หากไดยินหรือพบวามีเสียงหรือดครื่องทํางานผิดปกติ ใหปดเครื่องทันทีและติดตอตัวแทนจําหนาย - หามหักงอสายไฟฟา เพราะอาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได - ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ หากมีปญหาเรื่องกระแสไฟฟา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย การลัดวงจรและไฟไหม - หามถือ หรือดึงสายไฟฟาเมื่อมือเปยก จะทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได - หามเสียบปลั๊ก กับเตาเสียบที่มีเครื่องใชไฟฟาอื่นเสียบปลั๊กใชงานอยู เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหมได - หามใชสายไฟฟาหรือเตาเสียบที่เสียหาย เพราะอาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหมได - หากเครื่องโดนน้ําหรือความชื้น ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบและงดการใชงาน - หามใชเครื่องในหองน้ําหรือหองครัว ปญหา ตรวจสอบ 1. ไมมีสัญญาณไฟแสดงที่หนาปด

การแกไข

- ตรวจสอบสายไฟฟา - ตรวจสอบสวิทชปดเปดเครื่อง - ตรวจสอบฟวส

เสียบปลั๊กที่เตาเสียบ เปดสวิทช เปลี่ยนฟวสใหม หากแกไขไมได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย

2. แผนรอง (pad) (ความถี่ต่ํา ,แขน/ตนขา,ทอง) ไมทํางาน - ตรวจสอบการตอเชื่อม - ตรวจสอบวาเปด volume หรือยัง - ตรวจสอบวาปริมาณความเขมตั้งที่ ศูนย หรือไม

เสียบปลั๊กที่เตาเสียบ เปด volume ใหตั้งคาความเขมทั้งหมดที่ ศูนย หากแกไขไมได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย

3. อัลตราซาวนดไมทํางาน - ตรวจสอบการตอเชื่อม - ตรวจสอบวาเปด volume หรือยัง - ตรวจสอบวาปริมาณความเขมตั้งที่ ศูนย หรือไม

เสียบปลั๊กที่เตาเสียบ เปด volume ใหตั้งคาความเขมทั้งหมดที่ ศูนย หากแกไขไมได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย 6

ultracombi707  
ultracombi707  

• An easy-to-use membrane panel designed for quick set-up and simple operation • This new combo unit performs muscle stimulation and ther...

Advertisement