Page 1


TEMATSKI ATLAS ROMSKE POSELITVE V SLOVENIJI

©


Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji Izdajatelj in zaloĹžnik: Zasnova in izdelava atlasa: Vodja izvedbe: Zasnova in uredniĹĄtvo atlasa: Avtorji in izdelovalci tematskih kart: Avtorja besedil: Prelom: GrafiÄ?no oblikovanje: Tisk: Naklada:

Geodetski inĹĄtitut Slovenije Geodetski inĹĄtitut Slovenije BlaĹž BarboriÄ? Ksenija Ĺ˝agar, BlaĹž BarboriÄ?, dr. Dalibor Radovan Ksenija Ĺ˝agar, Matija KlanjĹĄÄ?ek, BlaĹž BarboriÄ?, PrimoĹž Kete, Jani DemĹĄar Ksenija Ĺ˝agar, BlaĹž BarboriÄ? Bojan Dejak Jani DemĹĄar, Bojan Dejak, Roman RaĹžman R-tisk 50 izvodov

LJUBLJANA | marec 2013

CIP - KataloĹžni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjiĹžnica, Ljubljana 912.442:316.347(497.4=214.58) 316.347(497.4=214.58)(084.4) TEMATSKI atlas romske poselitve v Sloveniji [Kartografsko gradivo] / [zasnova in izdelava Geodetski inĹĄtitut Slovenije ; avtorji in izdelovalci tematskih kart Ksenija Ĺ˝agar ... [et al.] ; avtorja besedil Ksenija Ĺ˝agar, BlaĹž BarboriÄ?]. - Ljubljana : Geodetski inĹĄtitut Slovenije, 2013 ISBN 978-961-90543-3-8 1. Geodetski inĹĄtitut Slovenije

Tematski atlas je nastal v okviru projekta 'Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer äJWJKP QSFETUBWOJLJ SPNTLF TLVQOPTUJh ,PPSEJOBUPS QSPKFLUB *OĂ?UJUVU [B OBSPEOPTUOB WQSBĂ?BOKB ,PO[PSDJKTLJQBSUOFSKJ1FEBHPĂ?LJJOĂ?UJUVU-KVCMKBOB (FPEFUTLJJOĂ?UJUVU4MPWFOJKF 3PNTLJBLBEFNTLJ LMVC %SVĂ?UWP[BSB[WJKBOKFQSPTUPWPMKOFHBEFMB/PWPNFTUP 0TOPWOBĂ?PMB-FTLPWFDQSJ,SĂ?LFNo &OPUBWSUFD $FOUFS[BTPDJBMOPEFMP5SFCOKF 1SPKFLU KF EFMOP ĂśOBODJSBMB &WSPQTLB VOJKB J[ &WSPQTLFHB TPDJBMOFHB TLMBEB UFS .JOJTUSTUWP [B J[PCSBäFWBOKF [OBOPTU JO Ă?QPSU 1SPKFLU KF CJM J[WFEFO W PLWJSV 0QFSBUJWOFHB QSPHSBNB SB[WPKB Ç?MPWFĂ?LJIWJSPW[BPCEPCKF SB[WPKOFQSJPSJUFUF3B[WPKÇ?MPWFĂ?LJIWJSPWJOWTFäJWMKFOKTLFHB VÇ?FOKB QSFEOPTUOF VTNFSJUWF *[CPMKĂ?BOKF LBLPWPTUJ JO VÇ?JOLPWJUPTUJ TJTUFNPW J[PCSBäFWBOKB JO VTQPTBCMKBOKB


Te m atsk i atlas rom ske po se lit ve

UVOD Pred vami je Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji, ki je nastal v sklopu projekta 'Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti'. Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Koordinator projekta je bil Inštitut za narodnostna vprašanja, v njem pa je sodelovalo več konzorcijskih in projektnih partnerjev. Kot pove že naslov, je bil glavni namen projekta dvig socialnega in kulturnega kapitala, ki je najboljše orodje za preseganje ovir, s katerimi se srečujejo predstavniki romske skupnosti. Kot ključni dejavnik večje vključenosti romske populacije v vsakodnevno življenje in aktivnosti širše skupnosti, je bil v vsebinskem sklopu projekta poudarek na izobraževanju. Geodetski inštitut Slovenije je v sklopu projekta izvedel prostorske in demografske analize območij z romskim prebivalstvom, analize nepremičnin, infrastrukture in topografije romskih naselij ter tematsko kartiranje romske poselitve. V Tematskem atlasu romske poselitve v Sloveniji so kartografsko prikazani rezultati omenjenih analiz. V atlasu so kartografska gradiva z opisi razdeljena na štiri vsebinske dele: prostorski, demografski, vzgojno-izobraževalni in nepremičninski del. • Prostorski del obsega prostorsko analizo in tematsko kartiranje romske poselitve, vključno s prikazom prostorskega razvoja nekaterih romskih naselij. Podatke o naseljih z romskim prebivalstvom smo locirali v prostor ter kartirali na različne načine in v različnih merilih. • Demografski del prikazuje rezultate kartiranja demografske analize romske poselitve. Zbrani in geolocirani so bili raznovrstni demografski viri. Demografske značilnosti romske populacije, s poudarkom na šoloobveznih otrocih in mladini, smo kartografsko upodobili v različnih merilih. • Vzgojno-izobraževalni del vključuje prostorsko analizo in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov, ki so bili zajeti v pregledno kartiranje posameznih regij. Izdelali smo tudi enotne karte prostorske in časovne oddaljenosti romskih naselij od osnovnih šol. • Nepremičninski del je najobsežnejši vsebinski sklop, ki prikazuje detajlno prostorsko dokumentacijo naselij z romskim prebivalstvom in širšo okolico. Slednja je bila podlaga za izvedbo analize nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij. Posamezna naselja smo prikazali na enoten način in v enotnem merilu. Verjamemo, da bodo zbrani, obdelani in kartografsko upodobljeni tematski podatki novega atlasa uporabni za stroko. Njihov pomen pa je tudi širši, tako za sam projekt, kakor tudi za nadaljnje urejanje problematike naselij z romskim prebivalstvom.

3


4

Te matsk i atlas rom ske po se lit ve


Te m atsk i atlas rom ske po se lit ve

KAZALO PROSTORSKI DEL 1. Prostorska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve 1.1. Območja, kjer živijo Romi in Sinti 1.2. Prostorski razvoj 1.3. Delež objektov brez hišne številke 1.4. Delež lastništva zemljišč romskih naselij glede na površino parcele DEMOGRAFSKI DEL

7 9 10 22 32 44 51

2. Demografska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve 2.1. Število romskega prebivalstva 2.2. Delež romskega prebivalstva 2.3. Število romskih otrok v osnovnih šolah 2.4. Delež romskih otrok v osnovnih šolah

53 54 62 70 78

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI DEL

85

3. Prostorska analiza in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov 3.1. Lokacije obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov 3.2. Prostorska oddaljenost romskih naselij 3.3. Časovna oddaljenost romskih naselij

88 94 114

NEPREMIČNINSKI DEL

125

4. Izdelava detaljne prostorske dokumentacije naselij z romskim prebivalstvom 4.1. Topografski načrti

127 128

5. Analiza nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij z romskim prebivalstvom 5.1. Infrastrukturni načrti

197 198

PRILOGE

267

87

6. Abecedno kazalo romskih naselij

269

7. Viri in literatura

271

5


6

Te matsk i atlas rom ske p ose lit ve


1SP TUP STL J E F M

PROSTORSKI DEL

7


8

1SP T UP S T L J E F M


1SP TUP STL J E F M

Ä• 1SPTUPSTLBBOBMJ[BJOUFNBUTLPLBSUJSBOKFSPNTLFQPTFMJUWF 1.1. ObmoÄ?ja, kjer Ĺživijo Romi in Sinti 1.4. Prostorski razvoj 1.2. DeleĹž objektov brez hiĹĄne ĹĄtevilke 1.3. DeleĹž lastniĹĄtva zemljiĹĄÄ? romskih naselij glede na povrĹĄino parcele

10 22 32 44

9


10

1SP T UP S T L J E F M  0 C N P Ç? K B L KF S ä JW JK P 3 P N J J O 4 JOUJ

ÿÿ 0CNPÇ?KB LKFSäJWJKP3PNJJO4JOUJ a) Pregledna karta poselitve Romov in Sintov v Sloveniji b) PodrobnejĹĄi prikazi naselij z romskim prebivalstvom znotraj posameznih obÄ?in: Cankova, Kuzma, Murska Sobota, Puconci, RogaĹĄovci, Ĺ alovci, TiĹĄina Beltinci, ÄŒrenĹĄovci, Dobrovnik, TurniĹĄÄ?e Lendava Grosuplje Trebnje Ribnica KoÄ?evje ÄŒrnomelj, Metlika, SemiÄ? Novo mesto, Ĺ entjernej, Ĺ kocjan BreĹžice, KrĹĄko Osnovni namen prostorskega dela tematskega atlasa je bilo geolociranje pridobljenih podatkov o romski populaciji ter kartografski prikaz obmoÄ?ij, kjer se le-ta nahajajo. Podatki so bili pridobljeni iz razliÄ?nih virov: StatistiÄ?nega urada Republike Slovenije (popis prebivalstva), Ministrstva za izobraĹževanje, znanost in ĹĄport ter centrov za socialno delo. Pri omenjenih virih je ĹĄlo predvsem za podatke o ĹĄtevilu oziroma ocenah o ĹĄtevilu romskega prebivalstva. Podatki so bili organizacijsko razliÄ?no strukturirani. VeÄ?inoma so tabelariÄ?no prikazovali ĹĄtevilo Romov po obÄ?inah, posameznih ĹĄolah, obmoÄ?ju delovanja centra za socialno delo, nekateri pa so vsebovali tudi podatke, ki so se nanaĹĄali na posamezna romska naselja. Za pridobivanje informacij o lokacijah romskih naselij so bili zelo uporabni tudi razliÄ?ni elaborati (predvsem dela dr. Jerneja ZupanÄ?iÄ?a in Strokovne skupine za reĹĄevanje prostorske problematike romskih naselij) ter ostali, na spletu dostopni viri in informacije. Osnovni prostorski podatki so bili pridobljeni na Geodetski upravi Republike Slovenije. Nekateri podatki so bili zbrani oziroma preverjeni tudi na terenu. Vse pridobljene podatke je bilo potrebno geolocirati - vsakemu romskemu naselju je bila doloÄ?ena lokacija v prostoru. Romska naselja so bila razvrĹĄÄ?ena v posamezne obÄ?ine in naselja (glede na register prostorskih enot - RPE). Za potrebe zajema so bila klasificirana, nato pa jim je bilo s pomoÄ?jo kartografskih virov manjĹĄih meril doloÄ?eno ĹĄirĹĄe obmoÄ?je rednega naselja ter dodeljen ustrezen list digitalnega ortofota (DOF), ki ga pokriva. S pomoÄ?jo pregledovanja DOF-ov smo iskali prostorske poselitvene vzorce, ki so znaÄ?ilni za romska naselja. Vzorci oziroma poselitvena struktura romskih naselij je bila definirana na podlagi prouÄ?evanj nekaj izbranih znanih in preverjenih primerov in s pomoÄ?jo pridobljenih informacij o prostorskih znaÄ?ilnostih romskih naselij. Naseljem je bila tako doloÄ?ena lokacija (koordinatei x,y) srediĹĄÄ?ne toÄ?ke ter zaÄ?rtana meja oziroma obmoÄ?je, ki ga naselja zajema. Lokacija je bila doloÄ?ena 98 obmoÄ?jem, kjer Ĺživi romsko prebivalstvo (s klasifikacijo smo izloÄ?ili romsko populacijo, ki se nahaja razprĹĄeno po mestih, npr. v stanovanjskih blokih), obmoÄ?ja pa so bila zaÄ?rtana 81 romskim naseljem po naĹĄih izbranih kriterijih. Pregledna karta poselitve Romov in Sintov v Sloveniji prikazuje vse obÄ?ine, v katerih Ĺživijo Romi in Sinti. Sinti so prikazani enotno, romska poselitev pa je razdeljena v dva dela: v tradicionalno romsko poselitev ter v priseljene Rome (druge obÄ?ine z romsko poselitvijo), ki veÄ?inoma Ĺživijo v urbanih obmoÄ?jih. PodrobnejĹĄi prikazi naselij z romskim prebivalstvom znotraj posameznih obÄ?in prikazujejo naselja (po RPE), kjer je prisotno romsko prebivalstvo (tradicionalna poselitev) ter toÄ?kovno tudi lokacijo romskega naselja znotraj obÄ?ine oziroma rednega naselja (po RPE). Kriterij za uporabo pojma 'romsko naselje' oziroma za doloÄ?anje romskih naselij in za toÄ?kovni prikaz lokacije le–teh na kartah na naslednjih straneh je doloÄ?al, da mora naselje obsegati strnjeno poselitev, ki vsebuje vsaj 3 hiĹĄe in je vidno loÄ?ena od ostalih objektov ne-romskega prebivalstva znotraj istega naselja (po RPE). V prostoru je torej vidno, da gre za drugaÄ?no organizacijo poselitve. Zato toÄ?kovno niso prikazane tiste lokacije v naselju, ker Ĺživijo Romi 'pomeĹĄani' z neromskim prebivalstvom (npr. v naselju Romi Ĺživijo v nekaj hiĹĄah, ki so loÄ?ene ena od druge oziroma 'pomeĹĄane' med ostale hiĹĄe) in pa tiste lokacije, kjer Romi Ĺživijo sicer strnjeno in prostorsko loÄ?eno od drugih, vendar naseljujejo le 3 hiĹĄe ali manj. Lokacij obmoÄ?ij z romskih prebivalstvom je tako dejansko veÄ?, kot jih je toÄ?kovno prikazanih na kartah na naslednjih straneh.


1SP T UP S T L J E F M  0 C N P Ç?K B L K F S äJ W JK P 3 P N J JO 4J OU J

30 km 20 10

obĆine, kjer çivijo Sinti

druge obĆine z romsko prisotnostjo

obĆine s tradicionalno romsko poselitvijo

lokacije romskih naselij

0

!

Legenda

1SFHMFEOBLBSUBQPTFMJUWF3PNPWJO4JOUPWW4MPWFOJKJ

11


22

1SP T UP S T L J E F M  1SP T UP S T L J SB [ WP K SP N T L J I O B T F MJ K

ÿĀ1SPTUPSTLJSB[WPK Prikaz prostorskega razvoja izbranih romskih naselij: Boriha Dolga vas Hudeje Lokve PuĹĄÄ?a Serdica Ĺ˝abjak - Brezje Ĺ˝eljne

PreuÄ?evanje prostorskega razvoja in ĹĄirjenja romskih naselij spada med pomembne dele analiziranja sploĹĄnih zakonitosti prostorskih vzorcev romske poselitve. S pomoÄ?jo poznavanja preteklih vzorcev in razlogov za izbor in ĹĄirjenje na izbrano lokacijo, lahko napovedujemo prostorski razvoj v prihodnosti. Za Ä?asovni pregled prostorskega razvoja romskih naselij in izdelavo kart prostorskega ĹĄirjenja je bila uporabljena serija starejĹĄih in novejĹĄih listov digitalnega ortofota. S pomoÄ?jo seznama listov DOF, ki pokrivajo romska naselja, ter prostorskih koordinat srediĹĄÄ?nih toÄ?k romskih naselij, je bilo pridobljenih veÄ? serij starejĹĄih posnetkov cikliÄ?nih aerosnemanj – iz 80. in 90. let prejĹĄnjega stoletja ter zadnjega aerosnemanja. Pri kartografskem zajemanju je bila za vsako romsko naselje najprej doloÄ?ena meja naselja v 80. letih, nato je bilo zajeto obmoÄ?je naselja. Enak postopek je sledil za 90. leta in leti 2009-2010. Zajeti podatki so bili obdelani in usklajeni na enotni kartografski podlagi, poligoni razliÄ?nih obdobij pa zdruĹženi v enoten tematski prikaz. NaĹĄteta romska naselja so bila za kartografski prikaz izbrana po kriteriju, ki ga je narekoval prikaz veÄ?jih romskih naselij (veÄ? kot 100 prebivalcev), zastopanost posameznih regij ter dostopnost podatkov.


1SPT UPS T L J E F M  1SPT UP S TL J SB[ WP K SP N TL JI OBT F M JK

ROMSKO NASELJE: Boriha OBÄ…INA: Metlika

Legenda 1980 1997 2010

0

100

200 m

23


32

1SP T UP S T L J E F M  % F MF ä P C K F L UPW C SF [ I J � OF � UF W J ML F

ĂżÄ %FMFäPCKFLUPWCSF[IJĂ?OFĂ?UFWJMLF a) Pregledni prikaz geografskih regij b) PodrobnejĹĄi prikazi po obÄ?inah in naseljih znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija

Kot eden izmed kriterijev legalizacije oziroma urejenosti formalno-pravnih razmer v naseljih, kjer Ĺživijo pripadniki romske skupnosti, je bil izbran tudi podatek o ĹĄtevilu objektov. Za raÄ?unanje razmerij med objekti s hiĹĄno ĹĄtevilko in objekti brez nje, so bili uporabljeni podatki registra prostorskih enot (hiĹĄne ĹĄtevilke), katastra stavb in digitalni ortofoti iz let 2010-2011, s pomoÄ?jo katerih je bilo za vsako romsko naselje preverjeno stanje uradnih evidenc. UpoĹĄtevani so bili vsi obstojeÄ?i objekti, ki se nahajajo v romskem naselju (hiĹĄe, barake, bivalni kontejnerji). Podatek o ĹĄtevilu objektov smo s pomoÄ?jo navedenih evidenc in kontrolnega pregleda DOF-ov pridobili za vsako romsko naselje posebej. Od tega podatka smo odĹĄteli podatek o hiĹĄnih ĹĄtevilkah iz registra prostorskih enot. Tako je bilo dobljeno razmerje med ĹĄtevilom objektov z in ĹĄtevilom objektov brez hiĹĄne ĹĄtevilke. Podatki so kartografsko upodobljeni za posamezne regije na nivoju celotne Slovenije, za posamezne obÄ?ine na nivoju izbranih regij ter s pomoÄ?jo grafov tudi za vsako romsko naselje posebej. Stolpci ponazarjajo razmerje med objekti s hiĹĄno ĹĄtevilko in objekti brez hiĹĄne ĹĄtevilke. ViĹĄina stolpca izraĹža podatek o ĹĄtevilu objektov v izbranem romskem naselju in sluĹži tudi za primerjavo velikosti posameznih romskih naselij.


1SP TUP S T L J E F M  % F M F ä P C KF L UPW C SF [ IJ ÝOF Ý UF W JM LF

1SFHMFEOJQSJLB[HFPHSBGTLJISFHJK

33


34

1SP T UP S T L J E F M  % F MF ä P C K F L UPW C SF [ I J Ý OF Ý UF W J ML F

1PESPCOFKÝJQSJLB[QPPCǏJOBI[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Prekmurje


1SP TUP S T L J E F M  % F M F รค P C KF L UPW C SF [ IJ รOF ร UF W JM LF

(SBรถวOJQSJLB[QPOBTFMKJI[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Prekmurje

35


44

1SP T UP S T L J E F M  % F MF ä MB T U OJ Ă? U WB [F N MKJ Ă? Ç? H MF E F OB Q PW S Ă? JO F Q BSDF M F

ÿĂ%FMFäMBTUOJĂ?UWB[FNMKJĂ?Ç?SPNTLJIOBTFMJKHMFEFOBQPWSĂ?JOPQBSDFMF a) Pregledni prikaz geografskih regij b) PodrobnejĹĄi prikazi po obÄ?inah znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija

Urejenost formalno-pravnih razmer v naseljih, kjer Ĺživijo pripadniki romske skupnosti, se kaĹže tudi preko lastniĹĄtev zemljiĹĄÄ?, na katerih se ta naselja nahajajo. Tovrstni podatki nas usmerjajo tudi na potencialno okolje, kjer obstajajo moĹžnosti za reĹĄevanje problemov legalizacije. Za analizo lastniĹĄke strukture zemljiĹĄÄ? - glede na lastniĹĄtvo fiziÄ?nih in pravnih oseb - so bili uporabljeni podatki evidenc zemljiĹĄkega katastra in registra nepremiÄ?nin (katastrske obÄ?ine, parcele, povrĹĄina, EMĹ O, ime in tip EMĹ O), za katere je bil izveden prostorski presek s prostorsko bazo podatkov o romskih naseljih. Podatki so bili obdelani po povrĹĄinah glede na lastniĹĄtvo parcel - za vsako romsko naselje posebej oziroma za vsako parcelo znotraj posameznega naselja. Za lastniĹĄtvo zemljiĹĄÄ? so bile opredeljene naslednje kategorije: zasebnik, obÄ?ina, drĹžava in ostali. Zaradi varovanja osebnih podatkov pri sami analizi in teĹžavnosti razloÄ?evanja, se pri posameznih parcelah ni uporabilo razÄ?lenjevanje zasebnikov na Rome in ne-Rome. Podatki so kartografsko upodobljeni za posamezne regije na nivoju celotne Slovenije. PodrobnejĹĄi kartografski prikaz zajema informiranje o lastniĹĄtvu zemljiĹĄÄ? v romskih naseljih na nivoju obÄ?in. Za vsako obÄ?ino je bila narejena analiza lastniĹĄtev glede na povrĹĄino parcele. Za vsako kategorijo lastnikov je bila izraÄ?unana absolutna povrĹĄina zemljiĹĄÄ?a.


1SP TUP S T L J E F M  % F M F ä M B T U O JÝ U WB [F N M KJÝ Ǐ H M F E F OB Q PW SÝ JO F Q B SDF MF

1SFHMFEOJQSJLB[HFPHSBGTLJISFHJK

45


50

1SP T UP S T L J E F M  % F MF ä MB T U OJ Ă? U WB [F N MKJ Ă? Ç? H MF E F OB Q PW S Ă? JO F Q BSDF M F

1PESPCOFKĂ?JQSJLB[QPPCÇ?JOBI[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Spodnjeposavska regija


% F NP HSB GTL J E FM

%&.0(3"'4,*%&-

51


52

% F N P HSB GT L J E F M


% F NP HSB GTL J E FM

Ä– %FNPHSBGTLBBOBMJ[BJOUFNBUTLPLBSUJSBOKFSPNTLFQPTFMJUWF 2.1. Ĺ tevilo romskega prebivalstva 2.2. DeleĹž romskega prebivalstva 2.3. Ĺ tevilo romskih otrok v osnovnih ĹĄolah 2.4. DeleĹž romskih otrok v osnovnih ĹĄolah

54 62 70 78

53


54

% F N P HSB GT L J E F M  ÀUF W JMP SP N T L F H B Q SF C JWB MT U WB

ĀÿÀUFWJMPSPNTLFHBQSFCJWBMTUWB a) Pregledni prikaz po obÄ?inah v Sloveniji b) Pregledni prikaz po statistiÄ?nih regijah v Sloveniji c) PodrobnejĹĄi prikazi po naseljih znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija Zaradi teĹžko dosegljivih, nepopolnih in razliÄ?nih podatkov o ĹĄtevilu romske populacije, je bilo za kartografske prikaze na naslednjih straneh uporabljenih veÄ? razliÄ?nih virov. Le na tak naÄ?in je bil zagotovljen prikaz za veÄ?ji del Slovenije, kjer se nahajajo predstavniki romske skupnosti. Podatki so prikazani za vsa naselja (glede na register prostorskih enot RPE), obÄ?ine oziroma statistiÄ?ne regije, kjer se romska naselja pojavljajo kot tradicionalna poselitev in kot loÄ?ene naselbinske enote, ter za tista naselja, obÄ?ine in statistiÄ?ne regije izven tega kriterija, za katere so bili na voljo podatki (mestne obÄ?ine – Ljubljana, Maribor, Celje, ‌). Uporabljeni so bili naslednji viri: • ZupanÄ?iÄ?, 2010: Romi in romska naselja v Sloveniji (kratko delovno poroÄ?ilo o rezultatih raziskave v okviru dela strokovne skupine za reĹĄevanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji); • ZupanÄ?iÄ?, 2010: Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji – elaborat (Strokovna skupina za reĹĄevanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji); • Urad za narodnosti Republike Slovenije, 2004: PoroÄ?ilo o poloĹžaju Romov v Republiki Sloveniji; Priloga 2: Pregled stanja romskih naselij v Republiki Sloveniji v obÄ?inah, kjer so Romi tradicionalno, zgodovinsko poseljeni; • Ocene o ĹĄtevilu in demografski strukturi romskega prebivalstva, ĹživeÄ?ih na obmoÄ?ju delovanja centrov za socialno delo, 2011. Podatki so bili analizirani, predelani in uporabljeni na naslednji naÄ?in: • • • •

kjer so bili na voljo, so bili uporabljeni najnovejĹĄi podatki (za leti 2010 in 2011); kjer so se najnovejĹĄi podatki med seboj razlikovali, je bila uporabljena srednja vrednost; kjer najnovejĹĄih podatkov ni bilo na voljo, so bili uporabljeni starejĹĄi; kjer so bili najnovejĹĄi podatki nepopolni oziroma je prihajalo do veÄ?jih odstopanj, je bila narejena kombinacija s starejĹĄimi podatki.

Zaradi zgoraj naĹĄtetih kriterijev lahko prihaja pri prikazih za posamezne prostorske enote do manjĹĄih odstopanj od realnega stanja. Velja pa tudi poudariti, da gre pri prikazu ĹĄtevila Romov zgolj za pridobljene ocene. V primerih, kjer se eno romsko naselje nahaja znotraj veÄ? rednih po RPE opredeljenih naselij, smo za doloÄ?evanje ĹĄtevila Romov (za posamezno RPE naselje) upoĹĄtevali oceno na podlagi ĹĄtevila Romov znotraj romskega naselja, ter ĹĄtevila romskih objektov znotraj izbranega naselja po RPE. Enako velja za obÄ?ine v tistih primerih, kjer eno romsko naselje leĹži znotraj dveh obÄ?in. Taka romska naselja so naslednja: • • • • • •

BeleÄ?nik (v naseljih: Mihelja vas, RuÄ?etna vas, Nestoplja vas, Starihov vrh), Oaza (v naseljih: PraproÄ?e pri Grosupljem, Malo MlaÄ?evo), Smrekec (v naseljih: Brezje pri Grosupljem, Grosuplje), Loke (v naseljih: Loke, Leskovec pri KrĹĄkem), DobruĹĄka vas (v naseljih: DobruĹĄka vas, Dobrava pri Ĺ kocjanu), VanÄ?a vas - Borejci.


% F N P HSBGT L J E F M  ÀUF W JM P SPN TL F H B Q SF C JWB MTU WB

30 km 20 10 0

0 ali ni podatka 1 - 300 301 - 600 601 - 900 901 - 1200 nad 1200

Legenda

1SFHMFEOJQSJLB[QPPCÇ?JOBIW4MPWFOJKJ

55


% F N P HSB GT L J E F M  ÀUF W JMP SP N T L F H B Q SF C JWB MT U WB

20 10 0

0 - 300 301 - 600 601 - 1500 1501 - 3000 nad 3000

30 km

1SFHMFEOJQSJLB[QPTUBUJTUJǏOJISFHJKBIW4MPWFOJKJ

Legenda

56


% F N P HSBGT L J E F M  ÀUF W JM P SPN TL F H B Q SF C JWB MTU WB

4 2 0

nad 250

151 - 250

101 - 150

51 - 100

1 - 50

0

Legenda

6 km

1PESPCOFKĂ?JQSJLB[QPOBTFMKJI[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Prekmurje

57


62

% F N P HSB GT L J E F M  % F MF ä SP N T L F H B Q SF C J WB MT U WB

ĀĀ%FMFäSPNTLFHBQSFCJWBMTUWB a) Pregledni prikaz po obÄ?inah v Sloveniji b) Pregledni prikaz po statistiÄ?nih regijah v Sloveniji c) PodrobnejĹĄi prikazi po naseljih znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija

Poleg podatka o ĹĄtevilu romskega prebivalstva po posameznih prostorskih enotah, je z vidika razumevanja romske problematike zanimiv tudi podatek o deleĹžu romskega prebivalstva glede na celotno populacijo znotraj obravnavanih prostorskih enot. Za pripravo kart, ki po razliÄ?nih prostorskih enotah prikazujejo deleĹže romskega prebivalstva glede na skupno ĹĄtevilo prebivalcev, so bili uporabljeni podatki o ĹĄtevilu romskega prebivalstva (viri so omenjeni v prejĹĄnjem poglavju) ter najnovejĹĄi podatki StatistiÄ?nega urada Republike Slovenije (registrski popis prebivalstva) o skupnem ĹĄtevilu prebivalcev v izbranem naselju, obÄ?ini in statistiÄ?ni regiji. Za doloÄ?ena naselja (predvsem tista, ki so popolnoma romska) je bilo ugotovljeno nepopolno stanje podatkov registrskega popisa prebivalstva. Verjamemo, da vsi Romi v registrskem popisu prebivalstva niso bili zajeti, zato lahko v doloÄ?enih primerih prihaja do odstopanj od realnega stanja.


% F N P HSBGT L J E F M  % F M F ä SPN TL F H B Q SF C JWB M TU WB

30 km 20 10 0

0 ali ni podatka 0,1 - 2 % 2,1 - 4 % 4,1 - 6 % 6,1 - 8 % 8,1 - 10 % nad 10 %

Legenda

1SFHMFEOJQSJLB[QPPCÇ?JOBIW4MPWFOJKJ

63


% F N P HSB GT L J E F M  % F MF ä SP N T L F H B Q SF C J WB MT U WB

20 10 0

0 - 0,1 % 0,1 - 1 % 1,1 - 2 % nad 2 %

30 km

1SFHMFEOJQSJLB[QPTUBUJTUJǏOJISFHJKBIW4MPWFOJKJ

Legenda

64


% F N P HSBGT L J E F M  % F M F ä SPN TL F H B Q SF C JWB M TU WB

6 km 4 2 0

0 0,1 - 10 % 10,1 - 20 % 20,1 - 30 % 30,1 - 50 % 50,1 - 70 % nad 70 %

Legenda

1PESPCOFKĂ?JQSJLB[QPOBTFMKJI[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Prekmurje

65


70

% F N P HSB GT L J E F M  ÀUF W JMP SP N T L J I P USP L W P T OPW O J I � P MB I

Ä€Ä Ă€UFWJMPSPNTLJIPUSPLWPTOPWOJIĂ?PMBI a) Pregledni prikaz po ĹĄolskih okoliĹĄih v Sloveniji b) PodrobnejĹĄi prikazi po ĹĄolskih okoliĹĄih znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija

Za kartografske prikaze ĹĄtevila romskih otrok v osnovnih ĹĄolah so bili uporabljeni podatki Ministrstva za izobraĹževanje, znanost in ĹĄport o romskih uÄ?encih v slovenskih osnovnih ĹĄolah v ĹĄolskem letu 2010-11 (pridobljeni s strani InĹĄtituta za narodnostna vpraĹĄanja), ter skupnem ĹĄtevilu otrok na izbrani ĹĄoli. Le-ti tabelariÄ?no prikazujejo ĹĄtevilo otrok po posameznih osnovnih ĹĄolah. V prikaz so zajete tudi podruĹžniÄ?ne ĹĄole, podatki o osnovnih ĹĄolah s prilagojenim programom pa niso bili upoĹĄtevani. Podatki so bili pripravljeni po razredih za posamezno ĹĄolo. Iz podatkov je razvidno ĹĄtevilo romskih otrok na izbrani osnovni ĹĄoli. Kartografsko so zato predstavljeni po ĹĄolskih okoliĹĄih in ne izraĹžajo lokacije romskega naselja, iz katerega prihaja romski uÄ?enec, niti ne rednega naselja ali celo obÄ?ine, v kateri ta uÄ?enec Ĺživi. UÄ?enci lahko tako Ĺživijo v eni obÄ?ini in prihajajo v ĹĄolo v sosednjo obÄ?ino, ker jim je ta lokacijsko bliĹžje kot ĹĄola v matiÄ?ni obÄ?ini.


% F N P HSBGT L J E F M  ÀUF W JM P SPN T L J I PU SP L W P TOPW OJI � P MB I

30 km 20 10 0

0 ali ni podatka 1 - 40 41 - 60 61 - 80 nad 80

Legenda

1SFHMFEOJQSJLB[QPĂ?PMTLJIPLPMJĂ?JIW4MPWFOJKJ

71


78

% F N P HSB GT L J E F M  % F MF ä SP N T L JI P USP L W P T O PW OJI � P MB I

ĀĂ%FMFäSPNTLJIPUSPLWPTOPWOJIĂ?PMBI a) Pregledni prikaz po ĹĄolskih okoliĹĄih v Sloveniji b) PodrobnejĹĄi prikazi po ĹĄolskih okoliĹĄih znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija

Za kartografske prikaze deleĹžev romskih otrok v osnovnih ĹĄolah so bili uporabljeni isti podatki kot v prejĹĄnjem poglavju (podatki Ministrstva za izobraĹževanje, znanost in ĹĄport o ĹĄtevilu romskih otrok, ki obiskujejo osnovno ĹĄolo in o skupnem ĹĄtevilu otrok na izbrani ĹĄoli). Skupno ĹĄtevilo romskih otrok, ki obiskujejo posamezen razred znotraj izbrane ĹĄole, je bilo s pomoÄ?jo celotnega ĹĄtevila otrok na tej ĹĄoli preraÄ?unano v odstotke ter kartografsko prikazano znotraj prostorske enote ĹĄolski okoliĹĄ.


% F N P HSBGT L J E F M  % F M F ä SPN T L J I P USP L W P T OPWO JI � P MB I

30 km 20 10 0

nad 50 %

25,1 - 50 %

15,1 - 25 %

5,1 - 15 %

0,1 - 5 %

0 ali ni podatka

Legenda

1SFHMFEOJQSJLB[QPĂ?PMTLJIPLPMJĂ?JIW4MPWFOJKJ

79


% F N P HSB GT L J E F M  % F MF ä SP N T L JI P USP L W P T O PW OJI � P MB I

6 km 4 2 0

0 ali ni podatka 0,1 - 5 % 5,1 - 15 % 15,1 - 25 % 25,1 - 50 % nad 50 %

1PESPCOFKĂ?JQSJLB[QPĂ?PMTLJIPLPMJĂ?JI[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Spodnjeposavska regija

Legenda

84


7[H P KO P J [P C SB äF WB M OJ E F M

7;(0+/0ű*;0#3"Ç&7"-/*%&-

85


86

7[H P K OP J[P C SB äF WB MOJ E F M


7[H P KO P J [P C SB äF WB M OJ E F M

Ä— 1SPTUPSTLBBOBMJ[BJOEPTUPQOPTUMPLBDJKPCTUPKFÇ?JIW[HPKOP J[PCSBäFWBMOJI LVMUVSOJI Ă?QPSUOJIJOESVHJIPCKFLUPW 3.1. Lokacije obstojeÄ?ih vzgojno-izobraĹževalnih, kulturnih, ĹĄportnih in drugih objektov 3.2. Prostorska oddaljenost romskih naselij 3.3. ÄŒasovna oddaljenost romskih naselij

88 94 114

87


88

7[H P K OP J[P C SB äF WB MOJ E F M  -P L B D JK F P C K F L UPW

Ä Ăż-PLBDJKFPCTUPKFÇ?JIW[HPKOPJ[PCSBäFWBMOJI LVMUVSOJI Ă?QPSUOJIJOESVHJIPCKFLUPW Pregledni prikazi lokacij objektov (osnovne ĹĄole, srednje ĹĄole, kulturni objekti, ĹĄportni objekti, CSD) znotraj posameznih geografskih regij: Prekmurje Dolenjska Bela Krajina KoÄ?evje in Ribnica Spodnjeposavska regija

Na uspeĹĄno vkljuÄ?evanje Romov oziroma njihovo integracijo v okolje, v katerem Ĺživijo, vpliva tudi prisotnost v institucijah ĹĄirĹĄe druĹžbe. Velik pomen ima predvsem vkljuÄ?enost v izobraĹževalni sistem. Prav zaradi tega dejstva igra pomembno vlogo pri moĹžnostih obiskovanja tovrstnih objektov (in poslediÄ?no integracije) tudi sama lokacija vzgojno– izobraĹževalnih, kulturnih, ĹĄportnih in drugih objektov glede na lokacijo romskega naselja, ter njihova oddaljenost in dostopnost. Za potrebe tega dela atlasa so bili pridobljeni podatki o vzgojno-izobraĹževalnih, kulturnih in ĹĄportnih objektih s pomoÄ?jo registra nepremiÄ?nin. Pred tematskim kartiranjem so bili ti podatki ustrezno analizirani in urejeni. Lokacije centrov za socialno delo (CSD) so bile doloÄ?ene s pomoÄ?jo seznama vseh CSD na spletni strani Ministrstva za delo, druĹžino, socialne zadeve in enake moĹžnosti. Nastala je evidenca obstojeÄ?ih objektov, ki sluĹži kot pregled umeĹĄÄ?enosti objektov v prostor in ugotavljanje njihove oddaljenosti od romskih naselij.


0

2

4

6 km

X

!

"

CANKOVA

Legenda " osnovne šole # srednje šole X kulturni objekti ! športni objekti centri za socialno delo ³ ² ! lokacije romske poselitve naselja z romskim prebivalstvom

!

! "

X

ROGAÅ OVCI

!

TIÅ INA

!

"

!

"

"

!

!

X !

!

X!"

"

X

!

" X !!

MURSKA SOBOTA

"

Å ALOVCI

"

BELTINCI

X

GORNJI PETROVCI

#X ! !

X# !!!### !! ! !"X X# ! X# X ² ³ ! !" ! !

!!

!

PUCONCI

X

X

GRAD

KUZMA

"

"

ODRANCI

"

"

Ä…RENÅ OVCI

"

TURNIÅ Ä…E

"

"

"

"

LENDAVA

"

KOBILJE

VELIKA POLANA

DOBROVNIK

HODOÅ

MORAVSKE TOPLICE

"

"

"

³# ²

7[ H PK O P J[P C SBäF WBM O J E F M  -P L B DJK F P C KF LUPW

1SFHMFEOJQSJLB[MPLBDJKPCKFLUPW[OPUSBKHFPHSBGTLFSFHJKF Prekmurje

89


94

7[H P K OP J[P C SB äF WB MOJ E F M  1SP T UP S T L B P E E B MK F O P T U SP N T L J I O BT F M JK PE P T O PW O JI � PM

Ä Ä€1SPTUPSTLBPEEBMKFOPTUSPNTLJIOBTFMJK Prikaz prostorske oddaljenosti izbranih romskih naselij od osnovnih ĹĄol: Cankova ÄŒudno selo Dolina Hudeje Kerinov Grm KraĹĄÄ?i - Olga Loke Lokve Marof NemÄ?avci PuĹĄÄ?a RopoÄ?a Serdica Ĺ mihel VanÄ?a vas – Borejci Zenkovci – Breg Ĺ˝abjak – Brezje Ĺ˝eljne

Za kartografski prikaz prostorske oddaljenosti romskih naselij od obstojeÄ?ih objektov so bile - zaradi pomembnosti vkljuÄ?enosti Romov v primarno izobraĹževanje in dostopnosti podatkov - izbrane osnovne ĹĄole. Prikazana romska naselja so bila izbrana po kljuÄ?u velikosti naselja, zastopanosti vseh geografskih regij ter pestrosti prikazov velikosti poligonov oddaljenosti. Posamezne karte prikazujejo lokacijo romskega naselja, lokacije osnovnih ĹĄol ter poligone prostorske oddaljenosti. Romsko naselje je prikazano z znakom in s poligonom, ki predstavlja velikost in obliko naselja v prostoru. Osnovne ĹĄole so prikazane z znakom, prostorska oddaljenost pa s ploskvami oddaljenosti od srediĹĄÄ?a romskega naselja glede na zraÄ?no razdaljo. Velikosti ploskev oddaljenosti so bile izbrane glede na smiselnost in logiÄ?nost prikaza ter laĹžjo predstavljivost oddaljenosti romskega naselja od osnovnih ĹĄol, zato niso enake za vsako naselje.


7[ H PK O P J[P C SB äF WBM O J E F M  1SPT UP S TL B PE E B M KF O PT U SP N T L JI O B T F MJK P E P TOPW OJI �P M

3PNTLPOBTFMKF$BOLPWB

R !

R !

R ! R ! "

R !

"

Legenda

R ! "

0

lokacija romskega naselja lokacije osnovnih ĹĄol 1000 m 1500 m

1

2

3 km

"

"

95


114

7[H P K OP J[P C SB äF WB MOJ E F M  ƎB T PW O B P E E B MK F O PT U SP N T L J I O BT F M JK PE P T O PW OJI � P M

Ä Ä ĆŽBTPWOBPEEBMKFOPTUSPNTLJIOBTFMJK Prikaz Ä?asovne oddaljenosti izbranih romskih naselij od osnovnih ĹĄol: Dolga vas Hudeje Kerinov Grm Kustanovci Lokve PuĹĄÄ?a Serdica VanÄ?a vas - Borejci Ĺ˝abjak – Brezje Ĺ˝eljne

Tudi za kartografski prikaz Ä?asovne oddaljenosti romskih naselij od obstojeÄ?ih objektov so bile - zaradi pomembnosti vkljuÄ?enosti Romov v primarno izobraĹževanje in dostopnosti podatkov - izbrane osnovne ĹĄole. Prikazana romska naselja so bila izbrana po kljuÄ?u velikosti naselja, zastopanosti vseh geografskih regij ter razpoloĹžljivosti podatkov. Uporabljeni so bili naslednji viri: topoloĹĄko urejeno cestno omreĹžje (zajeto na osnovi digitalnih ortofotov z upoĹĄtevanjem topoloĹĄkih pravil in ustrezne kakovosti, kot jo omogoÄ?a zajem po omenjeni metodi), register prostorskih enot, topografske podlage ter v predhodnih analizah pridobljeni podatki o lokacijah osnovnih ĹĄol in romskih naselij. ÄŒasovna dostopnost romskih naselij do osnovnih ĹĄol je prikazana s ploskvami Ä?asovne oddaljenosti od srediĹĄÄ?a izbranega romskega naselja. Osnova doloÄ?anja ploskev Ä?asovne oddaljenosti je bila mreĹžna analiza cestnega omreĹžja. V postopku mreĹžne analize sta nujna vhodna podatka topoloĹĄko urejen vektorski sloj cest in parametri Ä?asovne oddaljenosti od srediĹĄÄ?a romskega naselja. V naĹĄem primeru so bili izbrani parametri za izraÄ?un ploskev 5, 10 in 15 minutne oddaljenosti od srediĹĄÄ?a romskega naselja pri povpreÄ?ni hitrosti 50 km/h. KonÄ?ne ploskve Ä?asovne oddaljenosti so generalizirane in prikazane na topografski podlagi skupaj z lokacijami osnovnih ĹĄol v obmoÄ?ju mreĹžne analize.


7[H P K O P J [PC SB äF WBM O J E F M   ƎB T PW O B PE E B M KF O PT U SP N T L JI O B T F MJK P E P TO PW OJ I � PM

3PNTLPOBTFMKF,FSJOPW(SN

"

" " " "

"

" "

"

"

"

R ! "

"

"

"

Legenda

R ! "

0

lokacija romskega naselja lokacije osnovnih ĹĄol 5 min 10 min 15 min

2

4

6 km

117


124

7[H P K OP J[P C SB äF WB MOJ E F M  ƎB T PW O B P E E B MK F O PT U SP N T L J I O BT F M JK PE P T O PW OJI � P M

3PNTLPOBTFMKFÇFMKOF

" "

"

"

R ! " "

Legenda

R ! "

0

lokacija romskega naselja lokacije osnovnih ĹĄol 5 min 10 min 15 min

2

4

6 km

"

"


/ F Q SF NJ Ǐ OJOTL J E F M

/&13&.*Ǝ/*/4,*%&-

125


126

/ F Q SF N JǏ OJO T L J E F M


/ F Q SF NJ Ǐ OJOTL J E F M

Ę *[EFMBWBEFUBMKOFQSPTUPSTLFEPLVNFOUBDJKFOBTFMJK[SPNTLJN QSFCJWBMTUWPN 4.1. Topografski načrti

128

127


128

/ F Q SF N JÇ? OJO T L J E F M 5P Q P HSB GT L J OB Ç? S UJ

Ä‚Ăż5PQPHSBGTLJOBÇ?SUJ 68 x

Topografski naÄ?rti predstavljajo kartiranje detajlne prostorske dokumentacije naselij z romskim prebivalstvom in ĹĄirĹĄo okolico. V podrobnem merilu 1 : 5000 je prikazana detajlna topografija posameznih naselij in okolice s poudarjenimi obmoÄ?ji posameznih romskih naselij. Za Ä?imbolj realistiÄ?no predstavo poskrbijo barvni listi ortofota iz najnovejĹĄega cikliÄ?nega aerosnemanja Slovenije, morfologija terena pa je podana s pomoÄ?jo reliefne upodobitve na osnovi temeljnih topografskih naÄ?rtov merila 1 : 5000 in 1 : 10 000. Za boljĹĄo informativnost so na istem nivoju natanÄ?nosti dodana imena iz registra zemljepisnih imen. ObmoÄ?ja posameznih romskih naselij so prikazana na enoten naÄ?in in v enotnem merilu. Topografski naÄ?rti so razvrĹĄÄ?eni po abecednem vrstnem redu glede na poimenovanje romskega naselja.


176

/ F Q SF N JÇ? OJO T L J E F M 5P Q P HSB GT L J OB Ç? S UJ

ROMSKO NASELJE: OtoĆec OBąINA: Novo mesto

Ve lik a

PrapreĀe

Hrib

Na PrapreĀah TiĀnica

OtoĀec

Gmajna

Vejer

GRAD OTOĂżEC

Krka

Legenda

obmoĆje romskega naselja 0

100

200 m

do li

na


196

/ F Q SF N JÇ? OJO T L J E F M 5P Q P HSB GT L J OB Ç? S UJ

ROMSKO NASELJE: Ìeljne OBąINA: KoĆevje

Travniki

Pri studencu

ĂŚeljne

Bajduh

Legenda

obmoĆje romskega naselja 0

100

200 m


/ F Q SF NJ ว OJOTL J E F M

ฤ™ "OBMJ[BOFQSFNJวOJO JOGSBTUSVLUVSFJOUPQPHSBรถKFOBTFMJK[ SPNTLJNQSFCJWBMTUWPN 5.1. Infrastrukturni naฤrti

198

197


198

/ F Q SF N JÇ? OJO T L J E F M  * O G SB T U S V L UV S OJ O B Ç? S UJ

ăĂż*OGSBTUSVLUVSOJOBÇ?SUJ 68 x

Infrastrukturni naÄ?rti predstavljajo kartiranje detajlne prostorske in infrastrukturne dokumentacije naselij z romskim prebivalstvom in ĹĄirĹĄo okolico. V podrobnem merilu 1 : 5000 je prikazana detajlna infrastruktura posameznih naselij in okolice s poudarjenimi obmoÄ?ji posameznih romskih naselij. Infrastrukturni objekti in vodi so prikazani na osnovi uradnih prostorskih evidenc (podatki katastra stavb in gospodarske javne infrastrukture). Za realistiÄ?no predstavo poskrbijo Ä?rnobeli listi ortofota iz najnovejĹĄega cikliÄ?nega aerosnemanja Slovenije, za boljĹĄo informativnost pa so dodana imena iz registra zemljepisnih imen. ObmoÄ?ja posameznih romskih naselij so prikazana na enoten naÄ?in in v enotnem merilu. Infrastrukturni naÄ?rti so razvrĹĄÄ?eni po abecednem vrstnem redu glede na poimenovanje romskega naselja.


/ F Q SF N JÇ?O JO T L J E F M  * O G SB TU SV LU VS OJ OB Ç?S U J

ROMSKO NASELJE: Kaniçarica OBąINA: ąrnomelj

Kaniçarski okljuk

KostelĀa loka

Novi Blatnik

Cirnik

Sre dn

ji p

oto k

Kaniçarica

Stara Kolonija

Cigansko naselje

TOMC

Srednji potok

Legenda stavba vodovod kanalizacija elektriĆna napeljava plinovod toplovod vroĆevod telekomunikacijski vod obmoĆje romskega naselja 0

100

200 m

TOMC

229


266

/ F Q SF N JÇ? OJO T L J E F M  * O G SB T U S V L UV S OJ O B Ç? S UJ

ROMSKO NASELJE: Ìeljne OBąINA: KoĆevje

Travniki

Pri studencu

ĂŚeljne

Legenda

Bajduh

0

stavba vodovod kanalizacija elektriĆna napeljava plinovod toplovod vroĆevod telekomunikacijski vod obmoĆje romskega naselja 100

200 m


Pr i lo ge

13*-0(&

267


268

Pr ilog e


Pr i lo ge

Äš "CFDFEOPLB[BMPSPNTLJIOBTFMJK

Romsko naselje

Prostorski razvoj

Prostorska oddaljenost

ÄŒasovna oddaljenost

Topografski naÄ?rt

Infrastrukturni naÄ?rt

BeleÄ?nik

129

199

Beltinci

130

200

Benat

131

201

Blatnik

132

202

Boriha

23

133

203

134

204

ÄŒernelavci

178

248

ÄŒrenĹĄovci

135

205

136

206

Cankova

95

ÄŒudno selo

96

Dobravice

137

207

Dobrovnik I

138

208

Dobrovnik II

139

209

DobruĹĄka vas

140

210

DokleĹžovje

141

211

142

212

Dolga vas

24

115

DoliÄ? Dolina

97

143

213

144

214

Domajinci

145

215

Drenovec

146

216

Drnovo

147

217

Gline

148

218

Gomilica

149

219

GoriÄ?a vas

150

220

Gornje LepovÄ?e

151

221

Gornji ÄŒrnci

134

204

Gornji SlaveÄ?i

152

222

Gotna vas

153

223

Graben

154

224

Gradac

155

225

156

226

GriÄ?ek Hudeje

25

98

116

JedinĹĄÄ?ica KaniĹžarica Kerinov Grm

99

117

KoÄ?evje Korita KraĹĄÄ?i

100

KriĹževska vas KruĹĄÄ?e KuĹĄtanovci

118

Lemerje Loke Lokve

101 26

102

119

Mali Ĺ alovci Marof

103

Mihovica NemÄ?avci

104

157

227

158

228

159

229

160

230

161

231

162

232

163

233

164

234

165

235

166

236

167

237

168

238

169

239

170

240

171

241

172

242

173

243

Niko

174

244

Oaza

174

244

Otavice

175

245

OtoÄ?ec

176

246

PertoÄ?a PuĹĄÄ?a

27

105

120

177

247

178

248

269


270

Pr ilog e

Romsko naselje

Prostorski razvoj

Topografski načrt

Infrastrukturni načrt

Rimš

179

249

Roje

180

250

Ropoča

Prostorska oddaljenost

Časovna oddaljenost

106

Ruperč vrh Serdica

28

107

121

181

251

182

252

183

253

Smrekec

184

254

Sotina

183

253

Sovinek

185

255

Stari Log

186

256

Svržaki Šmihel

108

187

257

188

258

Trata

189

259

Trdinova cesta

190

260

Trnje

149

219

Vadarci

191

261

Vanča vas - Borejci

109

122

Vrčice Zagorica Zenkovci

110

192

262

132

202

193

263

194

264

Žabjak - Brezje

29

111

123

195

265

Željne

30

112

124

196

266


Pr i lo g e

Ä› 7JSJJOMJUFSBUVSB 1JTOJWJSJ • Baranja, S., et al. 2010: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer Ĺživijo predstavniki romske skupnosti. Projektna knjiga. InĹĄtitut za narodnostna vpraĹĄanja. Ljubljana • Centri za socialno delo. Ministrsto za delo, druĹžino, socialne zadeve in enake moĹžnosti. URL: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/ • Ocene o ĹĄtevilu in demografski strukturi romskega prebivalstva, ĹživeÄ?ih na obmoÄ?ju delovanja centrov za socialno delo, 2011 • Podatki Ministrstva za izobraĹževanje, znanost in ĹĄport o Romskih uÄ?encih v slovenskih osnovnih ĹĄolah v ĹĄolskem letu 2010-11, 2011 • Podatki o ĹĄtevilu prebivalcev po posameznih naseljih: Krajevna imena, SURS, URL: www.stat.si/krajevnaimena/ • Podatki o ĹĄtevilu prebivalcev za obÄ?ine in statistiÄ?ne regije: KASPeR, SURS, URL: www. gis.si/kasper/si/index.html • Prebivalci, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za Rome, obÄ?ine, Slovenija, Popis 2002; StatistiÄ?ni urad Republike Slovenije, URL: www.stat.si/popis2002/si/rezultati/ rezultati_red.asp?ter=OBC&st=5 • Prebivalci, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za Rome, statistiÄ?ne regije, Slovenija, Popis 2002. StatistiÄ?ni urad Republike Slovenije. URL: www.stat.si/popis2002/ si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=REG&st=5 • Seznam romskih naselij v Sloveniji po regijah. Anketa, ZupanÄ?iÄ? J., 2010 • Slovenske obÄ?ine v ĹĄtevilkah, StatistiÄ?ni urad Republike Slovenije, URL: www.stat.si/ obcinevstevilkah/Default.aspx?leto=2012 • Urad za narodnosti Republike Slovenije, 2004: PoroÄ?ilo o poloĹžaju Romov v Republiki Sloveniji; Priloga 2: Pregled stanja romskih naselij v Republiki Sloveniji v obÄ?inah, kjer so Romi tradicionalno, zgodovinsko poseljeni • ZupanÄ?iÄ?, J., 2010: Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji: elaborat. URL: www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/publikacije/prostorski_problemi_ romskih_naselij_elaborat.pdf • ZupanÄ?iÄ?, J., 2010: Romi in romska naselja v Sloveniji (kratko delovno poroÄ?ilo o rezultatih raziskave v okviru dela strokovne skupine za reĹĄevanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji). URL: www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/ podrocja/prostor/pdf/romi_in_romska_naselja.pdf

7JSJQSPTUPSTLJIQPEBULPW • • • • • • • • • •

GIS, 2006: Cestno omreĹžje merila 1 : 5000 (zajeto na osnovi ortofotov) GURS, 2006: Digitalni model viĹĄin 5Ă—5 m GURS, 2012: Evidenca drĹžavne meje GURS, 2011: Kataster stavb GURS, 1980, 1987, 1995-2000, 2010-2011: Ortofoto merila 1 : 5000 GURS, 2011: Register nepremiÄ?nin GURS, 2012: Register prostorskih enot GURS, 2012: Register zemljepisnih imen GURS, 2011: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GURS, 2011: ZemljiĹĄki kataster

,BSUPHSBGTLJWJSJ • • • • •

GIS, 2012: SIGI 1000 GIS, 2012: SIGI 250 GIS, 2012: SIGI 50 GIS, 2012: SIGI 5 GURS, 1995: Temeljni topografski naÄ?rti merila 1 : 5000 in 1 : 10 000

271


Profile for Geodetski inštitut Slovenije

Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji  

Pred vami je spletni predogled nekaj vzorčnih strani Tematskega atlasa romske poselitve. Geodetski inštitut Slovenije je v sklopu projekta "...

Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji  

Pred vami je spletni predogled nekaj vzorčnih strani Tematskega atlasa romske poselitve. Geodetski inštitut Slovenije je v sklopu projekta "...

Advertisement