Page 1

CMYK

meeF& efme×er ìgme& De@C[ ì^J@ nume

thaneshabdmudra@gmail.com

‡ keÀeskeÀCeeleerue meJe& efþkeÀeCeer uekeÌPejer yeme yegkeÀeRie ‡ De<ìefJevee³ekeÀ ceneyeUsMJej ieesJee, ceeLesjeve Je Flej efþkeÀeCe®es He@kesÀpe GHeueyOe ‡ ceefnueebmeeþer menue Dee³eesefpele keÀªve efou³ee peeleerue. ‡keÀej Je yeme Yee[îeeves GHeueyOe.

AIR TICKETS & E-TICKETAVAILABLE HERE

mebHeke&À ë mekeÀeUer 10 les je$eer 10 JeepesHe³e¥le Ye´ceCeOJeveer ë - 9820574895/25349926

Heesmìue ke´À. TNC/262/2012-2014 www.shabdamudra.com

‡mebHeeokeÀ ë He´HegÀue JeeIeesues

Je<e& ë 5 ‡DebkeÀ ë 8 ‡ 16 meHìWyej 2013 les 22 meHìWyej 2013 RNI No. MAHMAR/2009/30554

‡He=<þ ë 4 ‡efkebÀ. ë 1 ©.

þeC³ee®³ee keÀueskeÌìj keÀ®esjerle Keemeieer keÀce&®eeN³eeb®eer pe$ee

DeefOekeÀeN³eebveer Ye´<ìe®eejemeeþer efve³egkeÌle kesÀues He´e³eJnsì keBÀ[er[sì

þeCes(He´efleefveOeer) - þeC³ee®es keÀueskeÌìj Dee@HeÀerme efJeefJeOe keÀejCeebveer vesnceer®e ®e®exle jeefnues Deens. meO³ee ³ee keÀueskeÌìj Dee@HeÀermeuee Keemeieer keÀce&®eeN³eeb®ee Jes{e yemeuee Deens. DeefOekeÀeN³eebvee Lesì Ye´<ìe®eej keÀjCes Meke̳e nesle vemeu³eeves l³ee DeefOekeÀeN³eebveer Keemeieer keÀce&®eejer efve³egkeÌle kes À ues Deens l e. ns keÀce& ® eejer veeieef j keÀeb ® eer keÀeces keÀjC³eemeeþer uee®e IesTve leer DeefOekeÀeN³eebvee osle Deensle. l³eecegUs keÀueskeÌìj Dee@HeÀerme ns Ye´<ìe®eeje®es kegÀjCe yeveues Deens. cenmetue Keel³eeves mene ceefnv³eeHetJeer& SkeÀe DeeosMeeÜejs Keemeieer keÀce&®eeN³eebvee efpeuneefOekeÀejer, lenmeerue, leueeþer, ceb[ue DeefOekeÀejer, Heb®ee³ele meefceleer Deeoer keÀe³ee&ue³eebceO³es Keemeieer keÀce&®eeN³eebvee efve³egkeÌle keÀjC³eeme ceveeF& keÀjC³eele Deeueer Deens. DeMee He×leer®es keÀce&®eejer efve³egkeÌle kesÀu³ee®es Dee{Uu³eeme mebyebefOele KeelesHe´cegKe leLee lenmeerueoej ³eeb®³eeJej HeÀewpeoejer iegvns oeKeue keÀjC³eele ³esleerue, Demesner veceto keÀjC³eele Deeues Deens. efJeMes<e cnCepes Heer. Jesueejemet

³eebveer efpeuneefOekeÀejerHeoe®ee HeoYeej mJeerkeÀeju³eeveblej ueies®e®e Demes Keemeieer keÀce&®eejer efve³egkeÌle keÀjCeeN³eebJej keÀejJeeF& keÀjC³eele ³esF&ue, Demes cnìues nesles. cee$e, efpeuneefOekeÀeN³eebvee®e l³eeb®³ee ³ee FMeeN³ee®ee efJemej He[uee Deens. efpeuneefOekeÀejer keÀe³ee&ue³eeleerue He´l³eskeÀ efJeYeeieele meO³ee Keemeieer keÀce&®eeN³eeb®ee JeeJej Jee{uee Deens. efyeiejMeslekeÀer oeKeues osCeeN³ee efJeYeeieele lej ³ee Keemeieer

ieCesMeeslmeJeele oeefceveeruee GÊece ³eMe 88 ceb[Uebveer Iesleueer DeefOeke=Àle Jeerpe

þeCes(He´efleefveOeer) - meeceeefpekeÀ DeeefCe meebmke=ÀeflekeÀ he´yeesOevee®ee mebosMe osCeeN³ee ieCesMeeslmeJe ceb[Uebvee he´l³e#eele cee$e GlmeJe meepeje keÀjleevee ns Yeeve jeKee³e®es Demeles ³ee®ee efJemej he[lees. GlmeJeebmeeþer ueeieCeejer Jeerpe ne l³eeleerue cenlJee®ee Yeeie. ceb[Uebveer GlmeJe keÀeUele DeefOeke=Àle Jeerpe keÀveskeÌMeve I³eeJes, ³ee ceneefJelejCe®³ee he´eflemeeoeuee ³eboe ®eebieues ³eMe efceUeues Deens. iesu³ee Je<eea ieCesMeeslmeJeele þeCes Menj Yeeieele 388 ceb [ Ueb v eer Deef Oeke= À le Jeer pe keÀveskeÌMeve Iesleues nesles. ³eboe ner meb K ³ee 272 Peeueer Deens. ieCesMeeslmeJe keÀeUele ieCesMe ceb[Us meje&me DeveeefOeke=Àefjl³ee Jeerpe keÀveskeÌMeve IesTve Jeer p e®ees j er keÀjleele. yeN³ee®eoe DeMee he´ k eÀej®³ee Jeer p e keÀveskeÌMevecegUs ogIe&ìveener Ie[leele. DeveefOeke=Àle keÀveskeÌMevmevee DeeUe IeeueC³eemeeþer ceneefJelejCeves ³eboe ceefnuee DeefYe³ebl³eeb®ee meceeJesMe Demeuesu³ee `oeefceveer ' heLekeÀe®eer mLeehevee kesÀueer Deens. ³ee heLekeÀele 1 ceefnuee GhekeÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee, 4 keÀefveÿ DeefYe³ebles, 2 megj#eej#ekeÀ DeeefCe efJeYeeieeleerue ueeF&veceve ³eeb®ee meceeJesMe Deens. ³ee heLekeÀeves ieCesMeeslmeJeehetJeea keÀener efoJeme ceb[UebkeÀ[s Jeerpe keÀveskeÌMevemeeþer heeþhegjeJee kesÀuee. l³ee- l³ee efJeYeeieeleerue MeeKee keÀe³ee&ue³eebveer ³eele me¬eÀer³e menYeeie Iesleuee. ³ee he´³elveebletve ³eboe meg©Jeeleeruee 198 ceb[Uebveer Jeerpe keÀveskeÌMevemeeþer Depe& kesÀues. l³eeleerue 181 ceb[Ueb®es Depe& cebpetj Peeues DeeefCe 71 ceb[Uebvee pees[C³ee efou³ee. heCe ceneefJelejCe®³ee DeeJeenveeuee he´eflemeeo osle meesceJeejhe³e¥le he´l³e#eele 388 ceb[Uebveer DeefOeke=Àle Jeerpe keÀveskeÌMeve Iesleu³ee®eer ceeefnleer met$eebveer efoueer.

keÀu³eeCeele 198 ceb[Ueb®ee heg{ekeÀej

yeehheebmeceesj jes<eCeeF& keÀjC³eemeeþer ceb[Uebveer leelhegjl³ee mJe©heele efJepes®es efceìj I³eeJesle ³ee ceneefJelejCe®³ee DeeJneveeuee 198 ceb[Uebveer he´eflemeeo efouee Demetve, GJe&efjle ceb[Uebveer leele[er v es Jeer p e pees [ C³ee I³eeJ³eele Demes DeeJeenve ceneefJelejCekeÀ[tve DeeJeenve keÀjC³eele Deeues Deens. ieg©Jeejheemetve ceneefJelejCe®es oeefceveer Yejejer heLekeÀ íehes IeeueCeej Demetve, l³eeb®³eeJej Jeerpe ®eesjer®ee iegvne oeKeue nesF&ue, l³eecegUs ceb[Uebveer menkeÀe³e& keÀjeJes, Demes DeeJeenve ceneefJelejCeves kesÀues Deens. keÀu³eeCeele 250hes#ee DeefOekeÀ ieCeheleer ceb[Us Demetve leer Deepetyeepet®³ee JemleerceOetve ®eesªve Jeerpe Jeehejleele. ³ee ceb[Uebvee lelkeÀeU ceerìj GheueyOe keÀªve osC³ee®eer J³eJemLee ceneefJelejCe keÀ[tve keÀjC³eele Deeueer Deens. CMYK

keÀce&®eeN³eebvee ®ekeÌkeÀ ìsyeue osC³eele Deeues Deens. ³ee efþkeÀeCeer ns Keemeieer keÀce&®eejer MeemekeÀer³e keÀce&®eejer Demeu³ee®³ee DeefJeYee&Jeele ieesHeveer³e HeÀe³eueerosKeerue neleeUle Deensle. ceeef n leer Deef O ekeÀej keÀe³eÐeevJe³es os C ³eele ³es C eejer ceeefnleerosKeerue efuentve osC³ee®es keÀece Keemeieer keÀce&®eejer keÀjerle Deensle. DeefOekeÀeN³eeb®³ee me¿eebmeeþer jKe[uesueer He´keÀjCes ³ee Keemeieer keÀce&®eeN³eebvee ef®ejerecf ejer efou³eeefMeJee³e HetCe&lJeeme peele vemeu³ee®es efomele Deens. þeC³eeleerue lenmeerue, He´elb e keÀe³ee&ue³eebceO³es efkeÀceeve 40 les 50 Keemeieer keÀce&®eejer keÀe³e&jle Demetve GlHeVee®³ee oeKeu³eeHeemetve Lesì Deke=Àef<ekeÀ HejJeev³eeHe³e¥le®³ee meJe& mesìeRime ns ueeskeÀ keÀjerle Deensle. l³eecegUs Meemevee®³ee ieesHeveer³elee keÀe³eÐee®ee Yebie nesle Deens. lemes®e MeemekeÀer³e keÀecekeÀepeeleerue HeejoMe&keÀlee njJeueer iesueer Deens. ³ee Keemeieer keÀce&®eeN³eebvee keÀeceeJej þsJeCeeN³ee DeefOekeÀeN³eebJej HeÀewpeoejer iegvns oeKeue keÀjeJesle, DeMeer ceeieCeer Meyocegêeves cenmegueceb$³eebkeÀ[s kesÀueer Deens.

efvejesHe Ieslees Deelee Deecne Dee%ee DemeeJeer~ ®egkeÀues Deece®es keÀener l³ee®eer #ecee DemeeJeer~~

Heg{®³ee Je<eea ueJekeÀj ³ee...

meesMeue meeF&ìdmecegUs ceWot neslees nBie

þeCes(He´efleefveOeer) - meesMeue vesìJee\keÀie meeF&ìmJej leemeved leeme `he[erkeÀ' DemeCeeN³ee le©Ceeb®eer DeeefCe Je³eesJe=×eb®eer celeer kegbÀefþle keÀªve þsJeC³ee®es keÀmeye HesÀmeyegkeÀ ueerue³ee meeOeles, Demes efometve Deeues Deens. l³eecegUs le©Ceeb®eer ¬eÀ³eMeÊeÀer DeeefCe p³esÿeb®³ee efveJe=Êeerveblej efJemeeJee IesC³ee®ee yengcetu³e JesU Jee³ee peelees. meesMeue vesìJee\keÀiecegUs J³eÊeÀer meesMeue nesle Demeueer, lejer l³eeb®ee hejmhejebMeer DemeCeeje veelesmebyebOee®ee hee³ee efoJemeWefoJeme efþmetU neslees. peieeleerue he´iele osMeebceO³es meesMeue vesìJee\keÀie meeF&ìm®ee cegueeb®³ee YeeJeefJeéeeJej keÀmee heefjCeece neslees, ³ee®eer vegkeÀleer®e heenCeer keÀjC³eele Deeueer. Dee@veueeF&ve Sef[Meve

Dee@HeÀ peve&ue Dee@HeÀ S@[esuemevì nsuLe' ³ee efJe<e³eeJej Peeuesu³ee meJex#eCeele ner yeeye mheä Peeueer Deens. efoJemeYejele 250 oMeue#e íe³eeef®e$es `heesmì' nesle Demeleele. ³ee íe³eeef®e$eebceO³es GlmeJeer JeeleeJejCe Demeles, mesefueye´sMeve cet[ Demelees, Iejele Deeuesu³ee veJ³ee heengC³ee®es mJeeiele Demeles, Deeheeheu³ee cegueeb®eer íe³eeef®e$eb Demeleele. ³ee HeÀesìeW®³ee, keÀceWìm®³ee efveefceÊeeves SkeÀceskeÀeb®³ee kegÀìgbyee®eener heefj®e³e neslees. megKe-ogKee®es MesDeeEjiener nesles. meeceeefpekeÀ Yeeve pehele DeveskeÀ efJeOee³ekeÀ Ghe¬eÀceebvee neleYeej ueeJeeJee, Demee ³eeceeieerue GoeÊe nslet Demeuee lejer he´l³e#eele keÀe³e nesles, ³ee®eer heenCeer kesÀueer lej heg{s Deeuesues efve<keÀ<e& OekeÌkeÀeoe³ekeÀ (Heeve 4 Jej)

keÀesHejerleerue `keÀ©³ee efvemeiee&Meer cew$eer' mebosMe osCeeje osKeeJee þjlees³e YeeefJekeÀeb®es DeekeÀ<e&Ce þeCes ( He´ e f l eef v eOeer ) - peveles c eO³es He³ee& J ejCee®es cenlJe Jee{eJes Je He³ee&JejCee®ee meceleesue keÀmee jeKelee ³esF&ue ³ee GÎsMeeves HeejMeerJee[erleerue meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJeele `keÀ©³ee efvemeiee&Meer cew$eer' ne osKeeJee meekeÀejC³eele Deeuee Deens. keÀes H ejer ³es L eer u e HeejMeer J ee[er ³es L es meeJe& p eef v ekeÀ ieCes M ees l meJe ceb [ Ueves He³ee&JejCeeefJe<e³eer pevepeeie=leer kneJeer ³ee meekeÀejuee Deens. ³eboe®es ns ceb[Ue®es 43 Jes nslegves `keÀ©³ee efvemeiee&Meer cew$eer' ne osKeeJee Je<e& Deens. ³ee mepeeJeìer®eer (Heeve 4 Jej)

Smeìer®eer pecyees Yejleer

þeCes ( He´ e f l eef v eOeer ) ie´ e ceer C e cenejeä^ e ®eer peer J eveJeeef n veer Demeues u ³ee Smeìerle ®eeuekeÀeb®ee og<keÀeU Deens. oesve cesiee keÀce&®eejer Yejleerveblejner keÀeskeÀCeeleerue Smeìer Deeieejeb l eer u e ®eeuekeÀeb®³ee peeiee ceesþîee he´ceeCeeJej efjÊeÀ®e jeefnu³ee Deens l e. l³eeceg U s meg c eejs 1100 ®eeuekeÀebmeeþer Yejleer ueJekeÀj®e megª kesÀueer peeCeej Deens . ³ee Yejleer m eeþer Keemeieer keb À heveer ® ee Mees O e Smeìerves megª kesÀuee Deens. Smeìer ceneceb[Uele keÀece keÀjC³eeme ®eeuekeÀ efceUle veenerle. ceOeu³ee keÀeUele Deves k eÀ ®eeuekeÀebveer ceneceb[Ueuee jece jece kesÀuee neslee. oesve Je<ee¥le ceneceb[Ueves oesve ceesþîee Yejleer he´ef¬eÀ³ee jeyeefJeu³ee; hejbleg l³eeletve ceneceb [ Ueuee heg j s m es ®eeuekeÀ ef c eUeues veener l e. ef J eMes < ele: keÀes k eÀCeeleu³ee Smeìer yemeDeeieejebleerue ®eeuekeÀeb®eer heos ceesþîee he´ceeCeele efjÊeÀ Deensle. l³ee®ee (Heeve 4 Jej)

ieCesMeeslmeJeeleerue êe#e mebmke=Àleer yebo nesCeej keÀe? ``SkeÀer k eÀ[s êe#e meb m ke= À leer pees H eemeCeejer He´ÀevmemeejKeer je<ì^s ceÐeHeeve keÀjerle Deensle. Deved ogmejerkeÀ[s jêe#e mebmke=Àleer®es DeefYeceeveer DeeHeCe yeg×er osCeeN³ee osJelesHeg{s ceÐeOegbo nesTve vee®ele Deenesle, Mejce Jeeìueer Heeefnpes DeeHeCeeuee!'', Hegjesieeceer ®eUJeUer®es DeOJe³eg&, DebOeÞe×e efvecet&ueve meefceleer®es DeO³e#e Menero [e@. vejWê oeYeesUkeÀj ³eebveer ceeb[uesueer ner Keble. ³esl³ee yegOeJeejer yeg×er®eer osJelee cnCetve p³ee ieCeje³ee®eer ceveesYeeJes Hegpee kesÀueer peeles. l³ee®e ieCeje³ee®³ee efJemepe&veele ceÐemebmke=Àleer Jee{erme ueeieueer Deens . keÀeue-HejJee Hee®e ef o Jemeeb ® ³ee ieCeje³eeb®es efJemepe&ve keÀjleevee þeC³eele oesve efþkeÀeCeer

neCeeceeN³ee Peeu³ee. ³ee neCeeceeN³eebceeies HeÀkeÌle DeeefCe HeÀkeÌle êe#e mebmke=Àleer®ee Goes Goes®e neslee. ieCeeb®eer osJelee, yeg×er®eer osJelee, mebmke=Àleer®eer osJelee cnCetve ieCeje³ee®es Hegpeve kesÀues peeles. cee$e, ³ee Hegpeveelener mJeeLe& DeefOekeÀ He´ceeCeele Demelees. Yeejleer³e efnbog mebmke=Àleerle ieCeje³eeuee He´Lece mLeeve osC³eele Deeues Deens. YeieJele ieerlesle ieCeje³eeuee He´Lece mLeeve osC³eele Deeues vemeues lejerner Flej meJe&®e Oece&ie´bLeebveer DeeefCe Oeeefce&keÀ DeefOe<þeveebveer ieCeje³eeuee ceevee®es mLeeve efoues Deens. lejerosKeerue ieCeje³ee®es ns mLeeve DeHe´ l ³e#e keÀe nes F & v ee [UceUer l e keÀªve ceÐe efHeCeeN³eebveer SkeÀHe´keÀejs ieCeje³ee®es DeJecegu³eve®e ®eeueefJeues Deens. ``DeeHeCe ieCeHeleer ceeb[lee ner osJee®eer YekeÌleer veener, ©{er Deens... ieCeHeleer DeeCeleevee ye@C[yeepee ueeJelee, Deejl³ee keÀjlee, MesJe쮳ee efoJeMeer l³eeuee yeg[Jetve ceejlee ner YekeÌleer veener. ner ©{er mees[e'', Demes je<ì^meble iee[iesyeeyeebveer DeeHeu³ee efkeÀle&veele meebefieleues. ueeskeÀebveer 2-4 efoJeme ne efJe<e³e ueeJetve Oejuee. Heg{s ³esjs ceeP³ee ceeieu³ee ³ee He´ceeCes lees mees[tve efouee. 70-80 Je<ee&HetJeea iee[iesyeeyeebveer meebefieleuesuee ne efJe®eej Deepener lesJe{e®e leekeÀoer®ee Deens. Hejbleg, Jeie&C³ee©Heer Keb[C³ee ieesUe keÀªve pes uees k eÀ ieCes M ees l meJe meepeje keÀjleele. l³eeb v ee ieCesMeeslmeJe cnCepes HeJe&Ceer Demeles. l³ee®ee HeÀe³eoe keÀªve DeKeb[ oe©le [gbyeleele. ieCeeb®es He´efleefveOeerlJe keÀjCeeje ieCeje³e iepekeÀCe& Deens. Hejbleg, l³ee®es ns iepekeÀCe& YekeÌleeb®³ee mecem³ee SskeÀC³eemeeþer Deensle. HejosMeeletve Deeuesueer [e@uyeer mebmke=Àleer ieCeje³eeuee vekeÀes. l³eeuee veeoceOetj Yepevee®es mebieerle DeeJe[les. lejerosKeerue `®eesueer kesÀ efHeís ke̳ee nw', `efMeuee keÀer peJeeveer' ieCeje³ee®³ee keÀeveebJej DeeoUJeueer peeles. Oeeefce&keÀ ©{er HejbHejevegmeej, meeOeejCeHeCes 5000 Je<ee&HetJeea ieCesMeeslmeJee®eer megªJeele kesÀueer iesueer. l³eeJesUer kegÀþsner iegueeue GOeUC³ee®ee He´Ieele veJnlee. cee$e, Deelee Deb O e meb m ke= À leer ® ³ee GHeemekeÀeb v eer DebOeÞe×s®³ee veeJeeJej ³ee ieCeeb®³ee vee³ekeÀeuee ©{er HejbHejebceO³es pesjyebo kesÀues Deens. meeJejkeÀjebveer SkeÀe efþkeÀeCeer Demes cnìues nesles keÀer, ieCeHeleeruee ueeKe ogjJee JeenC³ee®ee mebkeÀuHener Oev³e®e Deens. leemeveleeme SkeÀSkeÀ keÀe[er Keg[e³e®eer DeeefCe lees Yeeje ieCeHeleer®³ee [eske̳eeJej Jeentve l³eeuee iegoceªve ìekeÀe³e®eb... keÀMeemeeþer ns ieJele j®ee³e®eb? ieCeHeleer ieJele Keelees keÀe? ns Je´le keÀer efJeìbyevee? meeJejkeÀjeb®ee ne He´Mve JeemleJeoMeea DeeefCe efJe%eeveJeeoer Deens. [e@. Þeerjece ueeiet ³eebveer peesHe³e¥le osJe ner keÀuHevee Deecner ueeskeÀeb®³ee [eske̳eeletve GKe[tve ìekeÀle veener. leesHe³e¥le DebOeÞe×e ef v ecet & u eve nes C eej veener , Demes meeb e f i eleues Deens . meeJejkeÀj DeeefCe ueeiet ³eebveer ceeb[uesu³ee mebkeÀuHevee KeN³ee DeLee&ves ceeveJeer peerJeveeuee JeUCe osCeeN³ee Deensle. lejerosKeerue keÀener ueeskeÀ ³ee oesvner efJe®eejebvee kegÀpekeÀì ceeveefmekeÀles®es DeeqJe<keÀej Demes®e mebyeesOeleerue. ieCeje³ee®³ee YekeÌ l eeb v eer keÀOeer l ejer leejlec³e HeeUe³euee nJes. ieCesMe efJemepe&veeleerue efOebieeCee keÀjCeeN³eebveer keÀOeerlejer JeejkeÀN³eeb®eer Jeejer Heene³euee nJeer. JeejkeÀN³eeb®³ee Jeejerle efveeqM®ele®e efJemepe&vee®³ee efcejJeCegkeÀerHes#ee peemle mebK³ee Demeles. lejerosKeerue efleLes efMemle Demeles. keÀejCe l³eebvee osJeeuee Yesìe³e®es Demeles. ³ee efþkeÀeCeer cee$e osJee®³ee veeJeeJej Deemegjer Deevebo efceUefJeC³ee®ee DeÆeneme Demelees. cnCetve®e meble legkeÀejeceebveer ieCeje³eeHes#ee efJeÇueeuee DeefOekeÀ cenlJe efoues. les cnCeleele... ieCeesyee efJeke´ÀeU, uee[t-ceesokeÀeb®ee keÀeU MeWojer ner owJeer owJeles, keÀesCe leer Hegpeer Yegles-Kesles yeUer³ee ceePee Heb{jer jeJe pees ³ee osJeeb®eener osJe legkeÀe cnCes Heener efJeÇue ieCeHeleer ogpee veener.


Heeve 2 ‡16 meHìWyej 2013 les 22 meHìWyej 2013 þjef J eues u ³ee keÀeceele meYees J eleeueer Ie[Cee´³ee IeìveebcegUs keÀener HesÀjHeÀej keÀjCes ¬eÀcehe´ e hle neF& u e. Iejieg l eer keÀe³e& ¬ eÀce, ef c e$eceb [ Uer , veelesJeeF&keÀ ³eeb®³eecegUs efove¬eÀce yeoueeJee ueeiesue. IejeceO³es ³esCee´³ee heengC³eeb®es DeeielemJeeiele keÀjCes, l³eeb®³ee DeeJe[erefveJe[er peheCes ³ee ieesäeRvee cenÊJe Ðeeue. efhe´³e J³eÊeÀeR®es uee[ hegjJeeue. ³eecegUs efKeMeeJej Lees[emee leeCe ³esF&ue, heCe l³ee®es JeeF&ì JeeìCeej veener. veeskeÀjer J³eJemee³eele keÀeceekeÀefjlee Kethe OeeJeheU nesF&ue.

ces<e

mJele:keÀefjlee, IejekeÀefjlee DeeefCe keg À ìg b y eeleer u e meom³eeb k eÀef j lee Jes U IeeueJeeJee Demes ceveesceve Jeeìsue. heCe Flej J³eeheecegUs l³eeuee v³ee³e osT MekeÀCeej veener. SKeeos Deeefce<e oeKeJetve meieȳeebvee Ket<e þsJeeue. DeMee JesUsuee keÀeìkeÀmej Jeiewjs ieesäer yeepetuee þsJeeue. J³eJemee³e GÐeesieele je$e Lees[er meeWieb HeÀej DeMeer eqmLeleer Demesue. Yejhetj keÀece Peeu³eecegUs efKemee iejce jenerue. veeskeÀjerceO³es þjJeuesu³ee keÀeceele Jeefjÿeb®³ee DeeefCe mebmLes®³ee iejpeebcegUs pes yeoue nesleerue l³ee®ee jeie ³esFu& e.

Je=<eYe

efceLetve

pecee-Ke®ee&®es ieefCele Jeiewjs ieesäer yeepetuee þsJetve peerJevee®ee mJewj Deevebo I³eeue. l³eele DeeheguekeÀer®³ee J³eÊeÀeRvee Deeie´neves meeceerue keÀªve I³eeue. veJeerve peeiee eEkeÀJee Jeenve Kejsoer keÀjleevee yepesìyeensj peeTve neleeletve hewmes megìleerue. J³eeJemeeef³ekeÀ Jeiee&uee efie´neF&keÀebvee DeekeÀe|<ele keÀjCes, heìJeCes, mheOe&keÀeb®³ee ³eespeveebcegUs keÀþerCe peeF&ue. veeskeÀjerceO³es legce®³eeefJe©× kegÀjeheleer keÀjCeeN³eeb®eer ceeefnleer legce®³ee keÀeveeJej ³esF&ue. mJele:®eer oerIe&keÀeU®eer F®íe hetCe& keÀªve I³eeue. keÀes C el³ee J³eÊeÀer M eer keÀmes Jeeiee³e®es ns leg c neuee ®eeb i eues ® e keÀUles. l³eecegUs keÀesCeeueener efJejesOe ve keÀjlee legce®eer keÀeces efyeveyeesYeeìheCes heej hee[eue. ³eesi³e J³eÊeÀeR®eer ³eesi³e keÀeceekeÀefjlee efveJe[ keÀªve legce®es ³eMe efÜiegefCele keÀjeue. J³eeheej OebÐeeleerue DeeJekeÀ Jee{sue. keÀecee®ee leeCe Kethe Demeu³eecegUs mJeemL³e Demes ueeYeCeej veener. veeskeÀjerle mJe³ebYet jeefnueele lej DeefÜleer³e keÀeceefiejer keÀª MekeÀeue. IejeceO³es efhe´³e J³eÊeÀeR®ee menJeeme ueeYesue. legcneuee SKeeÐee ®eebieu³ee keÀe³e&¬eÀcee®es efveceb$eCe efceUsue. l³eeletve he´emf e×er®es ³eesie mebYeJeleele. Iejiegleer ieesäeRceOes pesJne iejpe Demeles l³eeJesUsuee legcner l³eeJej ue#e keWÀefêle keÀjlee. owvebefove keÀeceeJ³eefleefjÊeÀ DeMee keÀeceele mJele:ntve heg{ekeÀej I³eeue. J³eJemee³e OebÐeele keÀecee®es he´ceeCe ®eebieues jenerue. l³eele GOeejer®es he´ceeCe peemle Demeu³eeves KesUl³ee Yeeb[Jeuee®eer ìb®eeF& peeCeJesue. veeskeÀjer®³ee efþkeÀeCeer mJele:®es cenÊJe Jee{JeC³eekeÀefjlee DeefOekeÀejeb®ee og©he³eesie keÀjC³eekeÀ[s keÀue jenerue. keÀener menkeÀeN³eebMeer ogjeJee efvecee&Ce nesF&ue.

keÀke&À

efmebn

keÀewMeu³eeuee Yejhetj JeeJe keÀv³ee Demesleguce.e®³eepes keÀece keÀjeue l³eele legce®eer

j®eveelcekeÀ Deeef C e ef v e³ees p eveye×lee ef o met v e ³es F & u e. veeskeÀjerceO³es Jeefjÿ Jesieȳee he´espeskeÌìkeÀefjlee efveJe[ keÀjleerue. legcner les DeeJneve mJeerkeÀeªve heg{s peeue. veeskeÀjerle yeoue nJee Demeu³eeme he´³elve keÀjeJesle. J³eeheejer Jeiee&uee Yejhetj keÀece DeeefCe hewmes efceUleerue. keÀceer iegbleJeCetkeÀ keÀªve peemle DeLe&he´ehleer keÀªve I³eeue. keÀeceeefveefceÊe íesìe he´Jeeme Ie[sue. meecetefnkeÀ meceejbYee®ee kegÀìgbyeer³eebmeceJesle DeemJeeo I³eeue. IejeceOes mepeeJeì, jbiejbieesìer ³eemeejKes yesle keÀjeue.

hesju³eeefMeJee³e GieJele veener ³ee®eer he´e®f eleer ³esF&ue. hetJeea®³ee cesnveleer®es ®eebieues HeÀU efceUC³ee®eer Meke̳elee Jeeìsue. l³eecegUs legce®³eele Glmeen meb®eejsue. J³eJemee³e OebÐeele keÀeceeuee leesìe vemesue. GlheVee®es he´ceeCe Jee{le jenerue. cee$e neleele he[Cee´³ee hewMee®ee þjefJeuesu³ee keÀejCeekeÀefjlee®e Jeehej keÀje. Meke̳elees GOeej GmeveJeejer keÀª vekeÀe. veeskeÀjerceO³es peeoe meJeueleer YeÊes efceUJeC³eekeÀefjlee efJeefMeä keÀeceeJej ue#e keWÀefêle keÀjeue.

legU

Je=eMq ®ekeÀ

leg c e®³eeleer u e pees c e Deeef C e Glmeen Jee{Ceej Deens. p³ee keÀeceele De[LeUs ³esle nesles l³eeJej ceeie& efveIeC³ee®eer DeeMee efomet ueeiesue. legce®³ee neue®eeueeRvee ieleer ³esF&ue. neleele he[Ceejs hewmes DeeefCe veJ³eeves ³esCee´³ee mebOeer ns he´l³eskeÀe®³ee he´ieleeruee DeeJeM³ekeÀ ìe@efvekeÀ Demeles. les legcneuee efceUeu³eecegUs yejs®e keÀener keÀjeJesmes Jeeìsue. mJele:®es mJeeleb$³e peheC³eekeÀjlee legcner hewmes, JesU DeeefCe MeejerefjkeÀ cesnvele ³eeb®eer heJee& ve keÀjlee Denesje$e keÀece keÀjle jenlee. J³eeheej GÐeesieele peieeJesieUer keÀuhevee Deceueele DeeCetve legcner legce®es DeeqmlelJe efme× keÀjC³ee®ee he´³elve keÀjeue. veeskeÀjerceO³es keÀecee®ee Lees[emee kebÀìeUe ³esF&ue.

Oeveg

hewmes Ke®e& keÀjCes ner ieesä legcneuee leÊJele: DeeJe[le veener. heCe p³eeJesUsuee meg³eesi³e keÀejCe Demeles eEkeÀJee mebOeer®ee HeÀe³eoe GþJee³e®ee Demelees, l³eeJesUsuee legcner peceeKe®ee&®es ieefCele ceeb[le ve yemelee mJele:®ee HeÀe³eoe keÀªve Ieslee. ner legce®eer J³eeJeneefjkeÀ yeg×er ³ee DeeþJe[³eele legcneuee Deee|LekeÀ DeeefCe Flej Þes³e osTve peeF&ue. J³eeheejele Yejhetj keÀece Demesue. hewMee®ee DeesIe ®eeuet jenerue. keÀeceieejebvee KetMe þsJeeJes ueeiesue. veJes ®ewlev³e efvecee&Ce keÀjCeejs ie´nceeve Deens. DeefleefJe®eej eEkeÀJee Deefleefve³eespeve ³ee®ee HeÀejmee Ghe³eesie nesle veener. nele®eer mebOeer ieceJeeJeer ueeiet ve³es cnCetve Oee[meer heeTue G®euee³euee le³eej Jneue. J³eeJemeeef³ekeÀ J³eÊeÀer DeefMeueebvee DeekeÀe|<ele keÀjC³eemeeþer mevemeveeìer ³eespevee Deceueele DeeCesue. l³eeuee ®eebieuee he´elf emeeo efceUsue. cee$e he´elf eeqÿle J³eÊeÀeRMeer celeYeso nesCeej veenerle ³eekeÀ[s ue#e þsJee. keÀOeer keÀOeer hewMee®es J³eJenej ceveeuee $eeme osCeejs Demeleele. legce®eer jeme Kethe keÀeìkeÀmej Jeiewjs ieesäeRvee cenÊJe osT MekeÀle veener. heCe keÀceer hewMeele Deeuesu³ee #eCee®ee Deevebo keÀmee Ieslee ³esF&ue, ³eeyeeyele efJe®eej keÀje. J³eeheejeceO³es efceUeuesu³ee hewMeele Ke®ee&®eer leeW[efceUJeCeer keÀjlee ³esF&ue. keÀpe& Iesleues Demeu³eeme l³ee®³ee hejleHesÀ[ermeeþer jkeÌkeÀce jeKetve þsJee. veeskeÀjerceO³es keÀecee®³ee mJeªheeceO³es leelhegjlee yeoue nesC³ee®eer Meke̳elee Deens. l³eekeÀefjlee meYeesJeleeue®³ee J³eÊeÀeRMeer pegUJetve I³eeJes ueeiesue.

cekeÀj

kegbÀYe

ceerve

Deeblejjeä^er³e KesUe[tbmeeþer 5 ueeKeehe³e¥le DeLe&mene³³e þeCes : cenejeä^ Meemevee®³ee ¬eÀer[e Je ³egJekeÀ mesJee meb®eeueveeue³ee®³eeJeleerves cenejeä^eleerue Deeblejjeä^er³e KesUe[tbveer Deeieeceer Dee@efueeÅchekeÀ, DeeefMe³eeF& mheOexle ³eMe mebheeove keÀjC³ee®³ee ¢äerves l³eebvee DeÐeeJele GhekeÀjCee®³ee ceeO³eceeletve opexoej he´efMe#ekeÀebJoejs he´efMe#eCe GheueyOe keÀjC³eekeÀefjlee ©.5 ueeKe ce³ee&oshe³e¥le Deee|LekeÀ mene³³e osC³eele ³esCeej Deens. ner ³eespevee jeyeefJeC³eekeÀefjlee Meemeve efve³egÊeÀ meefceleerJoejs Deeblejjeä^er³e KesUe[tb®eer efveJe[ keÀ©ve ef v eJe[ues u ³ee Kes U e[t b ® ³ee he´ m leeJee®eer ef M eHeÀejme Meemeveeme kes À ueer peeles . MeemeveekeÀ[t v e ceev³elee

Deeu³eeveblej DeMee Deeblejjeä^er³e KesUe[tbvee keÀceeue ©.5 ueeKe ce³ee&oshe³e¥le Deee|LekeÀ mene³³e efoues peeles. ³ee ³eespeves®ee efJeefnle vecegv³eeleerue Depe& efpeune ¬eÀer[e keÀe³ee&ue³e,efpeuneefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e DeeJeej, keÀes ì & veekeÀe,þeCes ³es L es GheueyOe Deens l e. þeCes efpeun³eele JeemleJ³e DemeCee-³ee ueeYeeLeeAveer efo.16 mehìWyej 2013 he³e¥le Depe& meeoj keÀjeJesle.DeefOekeÀ ceeefnleermeeþer 022-25368755 ³ee otjOJeveer ¬eÀceebkeÀeJej mebheke&À meeOeeJee, Demes DeeJeenve þeC³ee®es efpeune ¬eÀer[e DeefOekeÀejer jcesMe heesMecehesueuet ³eebveer kesÀues Deens.

cetue nesle vemeu³eeves leevngueer®es DehenjCe

efYeJeb[er(He´efleefveOeer) - cetue nesle veener cnCetve efYeJeb[erleu³ee Meyevece Deyyeeme MesKe ³ee ceefnuesves nepeer Deueer Yeeieeletve SkeÀe ®eej ceefnv³eeb®³ee cegueer®es DehenjCe kesÀu³ee®eer Ieìvee GIe[ Peeueer Deens. cegueermen ueKeveT ³esLes hemeej nesC³ee®³ee le³eejerle Demeuesu³ee ³ee ceefnuesuee kegÀuee& jsuJes mìsMeveeletve ceesþîee keÀewMeu³eeves DeìkeÀ keÀjC³eele heesefuemeebvee ³eMe Deeues Deens. ceefve<ee meevehe THe&À DeeHe´Àerve Keeve (23) ner ceefnuee nepeer Deueer pebkeÌMeve ³esLes eE®e®ee-yeesjb efJekeÀles. Deeheu³ee ®eej ceef n v³eeb ® ³ee leevng u eer m eeþer ef l eves Het À ìheeLepeJeU®³ee SkeÀe Keeb y eeuee Dees { Ceer ® ³ee mene³³eeves heeUCee le³eej kesÀuee neslee. cegueeruee ³ee heeUC³eele þsTve efceve<ee yeesjb efJekeÀle Demeleevee efle®eer cegueieer De®eevekeÀ yesheÊee Peeueer nesleer. ³eeyeeyele®eer le¬eÀej ieeJeosJeer heesefueme mìsMeveele oeKeue Peeu³eeveblej heesefuemeebveer pebkeÌMeveJejerue meermeerìerJner ke@Àces´³ee®es HetÀìspe

leheemeues. l³eele SkeÀe ceefnuesves cegueeruee heUefJeu³ee®es Dee{Uues . ns Het À ìs p e keÀener ì@ k eÌ m eer ®eeuekeÀeb v ee oeKeefJeu³eeveblej l³ee ceefnuesuee kegÀuee& mìsMeveele mees[u³ee®eer ceeefnleer GceekeÀeble heìsue ³ee [^e³eJnjves efoueer. ì^keÌmeerle yemeu³eeveblej ueKeveT ³esLes peeC³ee®eer ®e®ee& leer keÀjle nesleer, Demesner heìsue ³eebveer heesefuemeebvee meebefieleues. Ghee³eg Ê eÀ ef v emeej leeb y ees U er Deeef C e meer e f v eDej FvmheskeÌìj he´oerhe ueesCebokeÀj ³eeb®³ee vesle=lJeeKeeueerue heLekeÀ ueKeveT®³ee ef o Mes v es peeCee´ ³ ee SkeÌ m he´ s m e iee[îeebJej vepej þsTve nesles. jsuJes heesefuemeeb®esner menkeÀe³e& Iesleues peele nesles. ogheejer ®eej JeepeC³ee®³ee megceejeme jsuJes®es heeseuf eme nJeeueoej YeeuesjeJe ³eebvee kegÀuee& jsuJes mìsMeveele SkeÀ ceefnuee ueneve cegueermen Dee{Uueer. efle®³eekeÀ[s meKeesue ®eewkeÀMeer kesÀu³eeveblej leevngueer®³ee DehenjCee®ee ieglb ee megìuee. nJeeueoej YeeuesjeJe ³eebvee hee®e npeej ©he³eeb®es yeef#eme heeseuf emeebveer peenerj kesÀues Deens.

Del³ee®eejheeref[leebvee mejkeÀejkeÀ[tve `ceveesOew³e&'

cegbyeF&/He´efleefveOeer ë yeueelkeÀej DeeefCe De@efme[ nuu³eele yeUer he[uesu³ee ceefnueebmen ueQefiekeÀ Del³ee®eej Peeuesu³ee yeeuekeÀebvee DeLe&meene³³e keÀªve l³eeb®³ee hegveJe&meveemeeþer "ceveesOew³e&' ner veJeerve ³eespevee jep³eele megª keÀjC³ee®ee efveCe&³e cebef$eceb[Ueves Deepe Iesleuee. ner ³eespevee jep³eele 2 Dee@keÌìesyej 2013 heemetve megª keÀjC³eele ³esCeej Demeu³ee®eer ceeefnleer cegK³eceb$eer he=LJeerjepe ®eJneCe ³eebveer me¿eeêer DeefleefLeie=nele Dee³eesefpele he$ekeÀej heefj<eosle efoueer. ³ee ³eespeveWleie&le yeueelkeÀej Je yeeuekeÀebJejerue ueQefiekeÀ Del³ee®eej he´keÀjCeer efkeÀceeve oesve ueeKe ©he³es Je efJeMes<e he´keÀjCeebceO³es keÀceeue leerve ueeKe ©he³es FlekesÀ DeLe&meene³³e osC³eele ³esCeej Deens. l³ee®ehe´ceeCes S@efme[ nuu³eele peKeceer Peeuesu³ee ceefnuee Je yeeuekeÀeme l³ee®ee ®esnje efJeêthe Peeu³eeme DeLeJee keÀe³ece®es DehebielJe Deeu³eeme leerve ueeKe ©he³es DeeefCe Flej peKeceebmeeþer heVeeme npeej ©he³es FlekesÀ DeLe&meene³³e

osC³eele ³esCeej Deens. ³ee DeLe&meene³³eeefMeJee³e DeMee heeref[le ceefnuee Je yeeuekeÀebvee eEkeÀJee l³eeb®³ee Jeejmeoejebvee iejpesvegmeej efveJeeje, mecegheosMeve, JewÐekeÀer³e ceole, keÀe³eosMeerj meene³³e, efMe#eCe Je J³eeJemeeef³ekeÀ he´efMe#eCe ³eemeejK³ee DeeOeejmesJee GheueyOe keÀªve osC³eele ³esCeej Deensle,'' Demes cegK³eceb$³eebveer meebefieleues. ³eeefMeJee³e, he´l³eskeÀ he´keÀjCeele heVeeme npeej ©he³eebhe³e¥le DeLe&meene³³e JewÐekeÀer³e Ghe®eej, he´Jeeme Je Flej leele[er®³ee Ke®ee&meeþer osC³eele ³esCeej Deens. ³ee ³eespeves®eer DebceueyepeeJeCeer efpeuneefOekeÀeN³eeb®³ee DeO³e#elesKeeueer efpeune mlejeJejerue efpeune #eefle meene³³e Je hegveJe&meve ceb[UeceeHe&Àle keÀjC³eele ³esF&ue. meÐe:eqmLeleerle ³ee ³eespevesmeeþer ³esCeeje Ke®e& jep³e MeemeveeceeHe&Àle YeeieefJeC³eele ³esCeej Deens. ³eeyeeyele keWÀê Meemevee®eer ³eespevee Deceueele Deeu³eeJej l³eehe´ceeCes ³eespeves®eer DebceueyepeeJeCeer keÀªve efveOeer GheueyOe keÀªve osC³ee®ee efveCe&³e cebe$f eceb[Ueves Iesleuee Demeu³ee®es cegK³eceb$³eebveer meebeif eleues.

cegbyeF&-Denceoeyeeo ceneceeiee&Jejerue leheemeCeer veeke̳eeyeeyele ceb$eeue³eele yewþkeÀ

þeCes / Òeef l eef v eOeer : ceg b y eF& Denceoeyeeo jeä^ e r ³ e ceneceeiee&Jejerue oeye®ejer ³esLeerue leheemeCeer veekeÌ ³ eeJej mLeeef v ekeÀ he´keÀuheie´mleebvee veeskeÀjerle he´eOeev³e osCes lemes®e Flej he´ M ve ceeieea ueeJeC³eeyeeyele ceb$eeue³eele ueJekeÀjele ueJekeÀj yewþkeÀ ueeJeC³eele ³es F & u e, Demes Deeéeemeve þeCes efpeun³ee®es heeuekeÀceb$eer Þeer.ieCesMe veeF&keÀ ³eebveer Deepe þeCes ³esLeerue ie[keÀjer jbiee³eleve veeì³eie=nele Peeuesu³ee yewþkeÀerle efoues.

³eeyeeyele keÀes k eÀCe ef J ekeÀeme ueIegheeìyebOeejs ceneceb[Ue®es ceepeer DeO³e#e Þeer . Deeveb o þeket À j, [neCet®es ceepeer veiejeO³e#e jepesMe heejs K e , ceepeer Deeceoej Þeer . ke= À <Cee Iees [ e lemes ® e Flej heoeefOekeÀejer GheeqmLele nesles. ³ee yewþkeÀerme meJe& meb y eb e f O ele MeemekeÀer ³ e Deef O ekeÀejer Deeef C e uees k eÀhe´ e f l eef v eOeeR v ee Gheeq m Lele jenC³ee®³ee met ® evee osC³eele ³eeJ³eele, Demesner ³eeJesUer heeuekeÀceb$eer ³eebveer meebefieleues. efpeun³eeleerue Menjer DeeefCe ie´eceerCe heesefuemeebveer iegvns Ie[t ve³esle

cnCetve efJeMes<e he´³elve keÀjeJesle. iegvnsieejer he´Je=Êeer®³ee ueeskeÀebJej vepej þsTve l³eeb®³eeJej keÀejJeeF& keÀjeJeer meleke& À jneJes , Demes heeuekeÀceb$eer Þeer.ieCesMe veeF&keÀ ³eebveer ³es L eer u e pevelee ojyeejele meebefieleues. les heg{s cnCeeues keÀer, meO³ee ieCesMeelmeJe meJe&$e Deeveboele meg© Deens. l³eecegUs ³ee GlmeJekeÀeUele Deefhe´³e Ieìvee Ie[t ve³es ³eekeÀ[s ue#e os T ve veeieef j keÀeb v ee menkeÀe³e& keÀjeJes. Deepe®³ee pevelee ojyeejele peJeUheeme 60 he´ k eÀjCeeb J ej keÀejJeeF& keÀjC³eele Deeueer . ³eeJes U er ef J eef J eOe Keel³ee®es DeefOekeÀejer GheeqmLele nesles.

keÀesHejerle meekeÀejuee DebOeÞe×e efvecet&uevee®ee osKeeJee

þeCes ( He´ e f l eef v eOeer ) peeog ì es C ee, vejyeUer DeMee He´ L eeb k eÀ[s uees k eÀ cees þ îee He´ c eeCeele JeUle Deens l e. uees k eÀeb c eO³es ³ee ef J e<e³eer pevepeeie=leer JneJeer ³eemeeþer keÀes H ejer ieCes M ees l meJeele `Deb O eÞe×e ef v ece& t u eve'®ee osKeeje meekeÀejC³eele Deeuee Deens. keÀesHejer ³esLeerue veiejmesJekeÀ Yejle ®eJneCe ³eeb ® ³ee ceeie&oMe&veeKeeueer leejeceeTueer mesJee YeeJeer mebmLee Je v³eg ieeJeosJeer Yeepeer ceekex À ì ³eeb ® ³eeJeleer v es meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eele ³es l ees . ³eb o e®es ns ceb [ Ue®es 9 Jes Je<e& Deens . jep³eeleer u e yeng l eeb M eer uees k eÀ peeogìesCee, vejyeUer DeMee YeskeÀ[

©{er-HejbHejebkeÀ[s ceesþîee He´ceeCeele JeUle Deensle. ³eecegUs ueeskeÀebceO³es ³ee He´LeebefJe©× pevepeeie=leer JneJeer ³ee GÎs M eeves meoj ceb [ Ue®³eeJeleer v es `Deb O eÞe×e ef v eceg & u evee®ee' os K eeJee meekeÀejC³eele Deeuee Deens. meoj os K eeJee ne ³ee®e ceb [ Ue®³ee keÀe³e&keÀl³ee¥veer 6 les 7 efoJeme

HeefjÞece Iesle meekeÀejuee Deens. leejeceeTueer mesJeeYeeJeer mebmLee Je v³eg ieeJeosJeer Yeepeer ceekexÀì ³eeb®³eeJeleerves ojJe<eea meceepe He´yeesOevee®es osKeeJes meekeÀejC³eele ³esleele. ³eboe®³ee Je<eea osKeerue Demee®e meceepe He´ y ees O evee®ee `DebOeÞe×e efvecet&ueve' osKeeJee meekeÀejuee Deens.

Jeerpe He[tve le©Cee®ee ce=l³et

cegjyee[/He´efleefveOeer ë leeuegke̳eele meesceJeejer De®eevekeÀ efJepes®³ee keÀ[keÀ[eìemen peesjoej HeeTme He[uee. l³eele efHebHeUieeJe-HeJeeUs ³esLeerue jefnJeemeer efkeÀjCe oÊee$e³e HeJeej(32) ³ee le©Cee®³ee DebieeJej Jeerpe He[tve ce=l³et Peeu³ee®eer Ieìvee meesceJeejer je$eer Deeþ®³ee megceejeme Ie[ueer. efkeÀjCe ne MesleeJeªve Iejer ³esle Demeleevee efJepe®³ee keÀ[keÀ[eìemen peesjoej HeeTme Peeuee. l³ee®³ee DebieeJej Jeerpe He[tve l³ee®ee peeieer®e ce=l³et Peeuee. ³ee Ieìves®eer ceeefnleer efceUlee®e cegjyee[ lenmeerueoejebveer IeìveemLeUer Yesì osTve efkeÀjCe®³ee veelesJeeF&keÀebvee lelkeÀeU MeemekeÀer³e ceole cnCetve oer[ ueeKeeb®eer Yesì peenerj kesÀueer.

keÀceueekeÀj osJe(ieg©peer) 022-25430442

Meðe - Deðe DeeefCe ceb$eeðe

³ee®eer mebLee ieg©keÀ[tve IesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. Jesoeb yeÎue yeesueeJe³ee®es Peeues lej Jesoeleerue Yee<esle Lees[îee Meyoeble DeefOekeÀeefOekeÀ DeLe& Yejuesuee Dee{Utve JeeveieeroeKeue SkeÀ ceb$e Hene... ³eslees. Goe. DeMJe cnCepes Iees[e. Hejbleg, DeMee Yees Yees megoMe&ve og<ìb oej³e ogefjleb nvenve ³ee Meyoe®ee GHe³eesie He´eCeekeÀefjlee, cevee®³ee Hee³eb MekeÌleerkeÀefjlee, MJeemees®íJeemeekeÀefjlee Je DeOe& ce³ece³e... ne ne ngb ngb HeÀìd mJeene ìb ìb nve ceeveefmekeÀ - DeOe& MeejerefjkeÀ J³eeHeej p³eecegUs ceve nve efÜ<eë~ Je pe[lelJe SkeÀceskeÀebme meebOeues peeles. l³eekeÀefjlee Jejerue ceb$eeb®³ee DeLee&Hes#ee l³ee®³ee Meyoes®eejeves JeeHejleele. l³ee®es cegU Oeeletle ieefleceevelJe, MekeÌleer, peer OJeveer kebÀHeves efvecee&Ce nesleele l³eeuee SkeÀ leeyee, Deevebo ns ner DeLe& Deensle. He´e®eerve Dee³e& efJeefMe<ì efHe´ÀkeÌJesvmeer Deens. l³ee uenjer efvecee&(Heeve Ce $eÝ<eeR 1 Jeªve) ®es Yee<ee JeeHejC³eele Demes SkeÀ JewefMe<ìîe nesTve DeeHeues ue#e meeOeleele. GHe³eesie keÀjCeeN³ee nesles keÀer, Meyo peerJeble JeeìeJesle. ³ee DeMee ceb$ees®®eejeves J³ekeÌleerves l³ee®ee GHe³eesie keÀjC³eeHetJeea Deveg<þeve efvecee&Ce nesCeejer kebÀHeves leer leer Feq®íle ue#e meeOeerle keÀªve Jee lelmece efJeefOe keÀªve l³ee®eer efme×er Demele. ceb$eeb®ee #esHekeÀ l³eeuee keÀe³e DeLe& DeefYeHe´sle efceUefJeuesueer Demeles. Meyoes®®eej keÀmes keÀjeJe³ee®es Deens. ³eeJej les efJeefMe<ì ue#e®e JesOe meeOele Demes..

iet{ meeOevee

1)Oetcee#e meeOevee ë mceMeeveele yemetve je$eer®es JesUer ner meeOevee kesÀueer peeles. efveYe&³eles®³ee Heefj#ee Heeme Peeu³eeveblej veT efkebÀJee DekeÀjeJ³ee je$eer Oetce´e#e ³ee efHeMee®®e ueeskeÀeleerue SkeÀe efJeefMe<ì DeefOekeÀejer Deelc³ee®eer He´meVelee He´eHle nesles. Je ³eecegUs keÀener efJeefMe<ì MekeÌleer He´eHle nesleele. keÀener efHeMee®®es JeefMeYetle nesleele. JeefMeYetle Peeuesu³ee ³ee efHeMee®®eebÜeje otj DeblejeJejerue DeeJeM³ekeÀ l³ee Jemlet yemeu³eepeeieer Kes®etve DeeCelee ³esleele. meeOekeÀ p³ee HeoeLee&®eer F®íe keÀjerue lees HeoeLe& ner JeefMeYetle efHeMee®®es l³ee meeOekeÀeme DeeCetve osleele. ³ee efHeMee®®eebÜejs meeOekeÀ SKeeÐee otj®³ee J³ekeÌleerme þesketÀvener keÀe{t MekeÀlees. ³ee efHeMee®®eeb®es DeekeÀej HeÀej®e efJeeq®e$e Demeleele. keÀener efHeMee®®eeb®eer leeW[s SKeeÐee peveeJeje®³ee leeW[eSJe{er lej neleHee³e ieJelee®³ee keÀe[ermeejKes lej Gb®eer pescelesce oesve Jee De[er®e HetÀì lej keÀener efHeMee®®es one-one HetÀì Gb®eer®eer Demeleele. Oetce´e#e ne efHeMee®®eeleerue je#eme Demetve lees yejer®e keÀeces keÀjlees. meeOekeÀe®³ee Me$etb®es jkeÌlener efHelees. 2)keÀCe&efHeMee®®e meeOevee ë ner meeOevee efJeMes<e keÀþerCe veener. Iejelener keÀjlee ³eslees, mceMeeveele peeJes ueeiele veener, HeÀej ceesþe yeUerner ÐeeJee ueeiele veener. ³ee SsJepeer HejcesMJeje®eer meeOevee keÀe keÀjle veenerle? ogozJeer®e cnCeeJes. DeveskeÀ peCe ner meeOevee keÀjleele. cee$e Flej ®eebieueer meeOevee l³eeveblej keÀjlee ³esle veener. lemes®e keÀCe&efHeMee®®e ³eeJejner leeyee þsJelee ³esle veener. meeOekeÀ meJe& yeepetves ceebpetve peelees. Ye³eevekeÀ DemJemLelee ne meeOeves®ee HeefjCeece nes³e. cee$e DeveskeÀ peCe ner meeOevee keÀjleele l³ee meeOevesves kegÀCee®eener YeglekeÀeU De®etkeÀ meebielee ³eslees. ner meeOevee je$eer kesÀueer peeles, keÀeneRvee lej HeÀkeÌle leerve je$eerle®e ner meeOevee He´eHle Peeueer. SkeÀoe ner efme×er efceUeueer keÀer keÀCe&efHeMee®®e meeOekeÀe®³ee keÀeveeb meejKes meebiele jenles. Je meeOekeÀe®es leeW[ DeeHeesDeeHe yeesuet ueeieles. l³ee®³ee leeW[eJejerue leeyee efveIetve peelees. HeefjCeeceer meJe&meeceev³e ceveg<³e p³eeHe´ceeCes efJe®eej keÀªve yeesuelees l³eeHe´ceeCes ne meeOekeÀ Jeeiele veener. Jeeiet MekeÀle veener. keÀCe&efHeMee®®ee®³ee melele meeefveO³eeves l³ee®eer efJeJeskeÀ MekeÌleer ve<ì nesles. pe³ee®eer F®íe veener, DeMee iees<ìeR®es %eeve nesles. MesJeìer DeMee meeOekeÀeuee SkeÀlej SkeÀe Keesueerle keÀe³ece®es keÀeW[tve I³eeJes ueeieles efkebÀJee DejC³eele efveIetve peeJes ueeieles. Je pesLes ceeCemeeb®es oMe&ve nesCeej veener. DeMee efþkeÀeCeer jeneJes ueeieles. 3)JesleeU meeOevee ë ³ee meeOevesves keÀesCel³eener k³ekeÌleer®es Yetle, YeefJe<³e Je Jele&ceeve peeCelee ³esles. mebmeejer ueeskeÀeb®³ee mecem³eeb®es meceeOeeve keÀjlee ³esles. keÀener efJeefMe<ì JevemHeleeR®es %eeve nesles. JesleeU meeOevesÜeje Me$etbvee vegkeÀmeeve Heesnes®eefJelee ³esles. ³ee eqMeJee³e Flej efJeefJeOe He´keÀej®³ee MekeÌleer ³ee meeOevesÜeje meeO³e nesleele. ³ee leeceme ceeiee&®es meeOekeÀ Jejerue meeOevee He´Lece efme× keÀªve Iesleele. 4)³e#e-³eef#eCeer meeOevee ë ³eebvee ieewCe osJelee ceeveues peeles. osJelee ³ee meeOekeÀe®es Meke̳elees vegkeÀmeeve keÀjerle veenerle. DeveskeÀ ³e#e-³eef#eCeerb®es JeemleJ³e Je=#eebceO³es Demeles. ³e#e-³eeef#eCeer DemebK³e Deensle. ³ee meeOekeÀeuee ce³ee&oerle mJe©Heele ceole keÀjleele. Hejbleg, l³ee®eer DeO³eeeqlcekeÀ ¢<ìerves ceole nesle veener. ³e#e³eeef#eCeer meeOekeÀeuee efJeefJeOe Jemletb®ee HegjJeþe keÀjleele. l³eeb®³ee mene³³eeves DeveskeÀ meeOekeÀ nJesletve efvejefvejeȳee Jemlet efvecee&Ce keÀª MekeÀlees. Je meeOekeÀe®³ee YekeÌleeuee osT MekeÀlees. Hejbleg DeMee He´keÀejs keÀesCel³eener Deelc³eeuee DeeHeues veeskeÀj cnCetve jeyeefJeCeeN³ee meeOekeÀeuee ce=l³etveblej l³eeb®³ee ueeskeÀeble peeTve jeneJes ueeieles Je ogmeN³ee SKeeÐee meeOekeÀe®es iegueece JneJes ueeieles. cnCetve Keje DeO³eeeqlcekeÀ meeOekeÀ keÀesþu³eener Deelc³eeuee ceie lees keÀesCel³eener mlejeJej Demees, mJele뮳ee DeeefOeve keÀªve Iesle veener. meeOekeÀeves SkeÀ ue#eele þsJeeJes, p³ee mlejeJejerue Deelc³eeuee legcner JeMe keÀjlee, legcneueener l³ee®e mlejeJej ce=l³etveblej peeTve jeneJes ueeiesue. cnCetve p³eebvee DeeO³eeeqlcekeÀ He´ieleer keÀjeJe³ee®eer Deens l³eebveer keÀesþu³eener Deelc³eeuee JeMe keÀjC³ee®ee He´³elve keÀªve ve³es. les HeÀej IeelekeÀ Deens. ³ee leeceme ceeiee&ves meeOevee kesÀueer Demelee lJejerle He´eHle nesles. DeveskeÀ ®ecelkeÀej keÀjlee ³esleele. ueeskeÀebJej He´YeeJe Hee[lee ³eslees. ³ee®ecegUs ueeskeÀ ³ee leeceme ceeiee&keÀ[s DeekeÀeq<e&le nesleele. veeJe keÀceeJeC³ee®³ee ceeies ueeieleele. DeMee meeOekeÀebveer cenlJee®ee efve³ece ue#eele þsJeeJee keÀer peesj peyejomleerves keÀesCeeueener JeMe keÀjC³ee®ee He´³elve keÀª ve³es. keÀejCe DeeHeCe kegÀCeeuee iegueece kesÀues lej ce=l³etveblej DeeHeCeeueener kegÀCee®es lejer iegueece JneJes ueeieles. cnCetve HejcesMJeje®ee YekeÌleerceeie& ne meJe&Þes<þ ceeie& nes³e. HeÀej®e Lees[s meeOekeÀ ³ee leeceme ceeiee&ves Hejceelc³eeHe³e¥le Heesnes®euesues Deensle. HeCe Demes meeOekeÀ meg©JeeleerHeemetve®e efveëmJeeLe& Je yeg×erves meeOevee keÀjleele. meceepeeHeemetve les KetHe otj DejC³eele jenleele. nsJee-oeJee keÀjerle veenerle. Hejbleg, Demes ueeskeÀ HeÀej®e Lees[s Demeleele. 5)keÀ®®ee keÀueJee - ner meeOevee je$eer®esJesUer mceMeeveele keÀjleele. meeOekeÀ je$eer mceMeeveele peelees. l³ee efoJeMeer Hegjuesues SKeeos cegue GkeÀªve keÀe{lees. l³eeJej ceb$eHe´³eesie megª keÀjlees. l³ee ce=le cegueeceO³es efHeMee®®e MekeÌleer mebke´Àefcele nesles. cegue [esUs GIe[les. meeOekeÀ l³ee®³ee cegKeele Yeesie HeoeLe& DeHe&Ce keÀjlees. efHeMee®®e MekeÌleer l³eecegUs mebleg<ì nesles. veblej les cetue Hegvne ce=le nesles. DeMeer leerve je$eer meeOevee kesÀueer peeles. eflemeN³ee je$eer keÀ®®ee keÀueJee ner MekeÌleer meeOekeÀeme JeMeerYetle nesles. mceMeeveeleerue YetleHe´sle F. MekeÌleeRveener mebleg<ì þsJeues peeles. ³ee meeOevesves meeOekeÀeuee 2-3 iees<ìer meeO³e nesleele. efJeefMe<ì peeiesJej SkeÀ mLeU efvecee&Ce keÀjC³eele ³esles. mLeU He´efleyebOe keÀjCeejer MekeÌlepeer nes³e. l³eeuee ®eewkeÀer cnCeleele. meeOekeÀepeJeU 2-3 He´eCeer Jee J³ekeÌleer Demeleerue lej meeOekeÀ l³eebvee l³ee ®eewkeÀerle þsJelees. l³ee HeUtve peeT MekeÀle veenerle. l³ee efþkeÀeCeer yeensj SkeÀ De¢M³e js<ee efvecee&Ce keÀjlees. meeOekeÀ efveIetve peelees. SKeeoe He´eCeer HeUtve peeT ueeieuee lej l³ee yebOe js<esJej Deeu³eeJej l³eeuee SkeÀ He´keÀej®ee Mee@keÀ yemelees. leerJe´ Jesovee, Mejerjele keÀUe ceejleele. Mejerj mlebefYele nesles. le js<esyeensj lees He´eCeer peeT MekeÀle veener. ³ee efJeÐes®ee ogmeje GHe³eesie KeeÐeHeoeLe& efvecee&Ce keÀjC³eemeeþer neslees. SKeeÐee Iejeleerue Jee ne@ìsueeleerue HeoeLe& Kes®etve DeeCet MekeÀlees. ns HeoeLe& HeÀkeÌle ogmeN³eebvee®e efoues peeleele. meeOekeÀeves mJeleë Keeuues lej ner MekeÌleer ve<ì nesles. SKeeÐee J³ekeÌleeruee $eemener oslee ³eslees. meeOekeÀ meoe DemJemLe ef®e[Keesj Demee Demelees. efHeMee®®eMekeÌleer l³eeuee SkeÀe peeieer mJemLe yemet osle veener, l³eeuee PeesHener ueeiele veener.

ceveg<³e pevce J³eLe& IeeueJeCeejer ner meeOevee. kegÀCeerner keÀª ve³es. l³ee®ee Deble JeeF&ì leNnsves neslees. ce=l³etveblejner megìkeÀe nesle veener. meewpev³e ë Yeejleer³e ieg{ efJeÐee(mJee. oÊeeJeOegle) ceOeerue keÀener Yeeie.)

p³eesefle<e ceeie&oMe&ve Je Oeeefce&keÀ efJeOeermeeþer Yesìe keÀceueekeÀj osJe(ieg©peer)

oeoe HeeìerueJee[er, ieesKeues jes[, veewHee[e, þeCes-400602.

ogjOJeveer ë 022-25430442


‡16 meHìWyej 2013 les 22meHìWyej 2013‡ Heeve 3

mebHeeokeÀer³e ce=l³etob[®e!

mebhetCe& osMeYejele mebleehee®eer ueeì p³ee Deceeveg<e IeìvescegUs GmeUueer DeeefCe m$eer megj#ee DeeefCe m$eer mevceeve ³ee oesvner ieesäeRkeÀ[s meceepee®es ue#e JesOeues iesues, l³ee efouueerleerue yeueelkeÀej he´keÀjCeeleerue ®eewIeener DeejesheeRvee v³ee³eeue³eeves keÀeue HeÀeMeer®eer mepee megveeJeueer. hee®eJ³ee Deejesheerves leg©ib eele®e Deelcenl³ee kesÀuesueer Deens DeeefCe SkeÀe meeLeeroejeuee l³ee®³ee DeuheJe³eerve DemeC³eecegUs megOeejie=nele heeþJeC³eele Deeues Deens. hejekeÀesìer®eer ceeveJeer Jeemevee DeeefCe ¬eÀew³e& ³eeb®eer yeUer þjuesu³ee `l³ee' ogozJeer leªCeer®eer leieceie leer efpeLes kegÀþs Demesue efleLes Deepe Lees[er HeÀej lejer Leebyeueer Demesue. DeLee&le ne me$e v³ee³eeue³ee®ee efveJee[e Deens DeeefCe Yeejleer³e v³ee³ehejbhejshe´ceeCes G®®e v³ee³eeue³e, meJeex®®e v³ee³eeue³e DeeefCe jeä^heleeRkeÀ[erue o³es®eer ³ee®evee ns meejs ìhhes Deesueeb[vt e ³ee HeÀeMeer®³ee efMe#es®eer keÀe³e&Jeener nesF&mleesJej Depetve yeje®e keÀeU pee³e®ee Deens, hejbleg v³ee³ee®eer heefnueer hee³ejer cnCetve ³ee efveJee[îee®esner Sself eneefmekeÀ cenÊJe Deens DeeefCe l³ee®es mJeeiele Jne³euee nJes. ne efveJee[e jepekeÀer³e oyeeJeeheesìer Iesleuee iesuee, ceeO³eceeb®³ee oyeeJeeheesìer Iesleuee iesuee, peveles®³ee oyeeJeeheesìer Iesleuee iesuee Demee keÀebieeJee Deelee Deejesheer®es JekeÀerue keÀjleerue. l³eeefJe©× G®®e v³ee³eeue³eele oeoner ceeieleerue. hejbleg v³ee³eosJelesves Deeheu³ee meodmeefÜJeskeÀyeg×eruee mceªve ne efveJee[e efouesuee Deens. l³ee DehejeOee®eer Yeer<eCelee®e SJe{er nesleer keÀer ceeveJelesuee keÀuebkeÀ HeÀemeCee³ee& ³ee ke=Àl³eeuee HeÀeMeer®eer mepee Peeueer vemeleer lej v³ee³eJ³eJemLesJejerue osMee®ee efJeéeeme®e {Uuee Demelee. ³ee efveJee[îeeves lees DeefOekeÀ ¢{cetue Peeuee Deens. Deeheu³ee vee veel³ee®eer, vee heel³ee®eer, vee DeesUKeer heeUKeer®eer DeMee SkeÀe leªCeerJej Peeuesu³ee Del³ee®eejeves nsueeJeuesu³ee DeeefCe neoªve iesuesu³ee ³ee osMeYejeleerue De#ejMeë ueeKees veeieefjkeÀebveer efpe®³eemeeþer efle®³ee Debelf ece #eCeehe³e¥le he´eLe&vee kesÀueer, efleuee v³ee³e efceUeJee cnCetve meekeÀ[er Ieeleueer DeeefCe v³ee³eeue³eele efveJee[e megveeJeuee peele Demeleeveener éeeme jesKetve l³ee efveJee[îee®eer he´leer#ee kesÀueer, DeMee SkeÀe Yeejleceeles®³ee keÀv³es®³ee heeþerMeer meeje meceepe GYee jeefnuee ns ¢M³e®e DehetJe& Deens, DeYetlehetJe& Deens. ³eeceO³es keÀeneR®ee meJebie he´efme×er®ee meesme Demesue, hejbleg ìerJner®³ee ke@Àces³ee¥ceO³es p³eeb®eer íyeer keÀOeer ef®e$eerle Peeueer veener, Demes osMeYejeleerue ueeKees ueeskeÀ Deepe Deeheu³ee Iejer efoJeeUer meepejer keÀjerle Deensle, ner mepeielee DeeefCe meeceeefpekeÀ Yeeve vekeÌkeÀer®e mebmcejCeer³e þjsue. efouueerleerue yeueelkeÀej ner kesÀJeU SkeÀ he´eefleefveefOekeÀ Ieìvee Deens. Demes heeMeJeer Del³ee®eej osMee®³ee keÀeveekeÀeshe³ee¥le efoJemeeieefCekeÀ megª Deensle. oes v e Je<ee¥ ® ³ee yeeef u ekes À heemet v e meÊej Je<ee¥ ® ³ee DeepeeryeeF¥he³e¥le m$eerosne®eer efJeìbyevee keÀjCee³ee& vejeOeceebvee Deeheu³ee meceepeele l³eeb®³ee DehejeOee®eer DeMeer®e keÀþesjeleueer keÀþesj efMe#ee efceUsue, l³eeb®³ee Deceeveg<elesuee keÀesCeleerner o³eecee³ee oeKeJeueer peeCeej veener, Demee efJeéeeme keÀeue®³ee ³ee efvekeÀeueeves peeieuee Deens. ``Deepe eqm$e³eebefJe©×®es DehejeOe efMeiesuee heesnes®euesues Demeleevee v³ee³eeue³es DeMee he´keÀej®³ee Deceeveg<e DeeefCe efveIe=&Ce iegv¿eekeÀ[s keÀevee[esUe keÀª MekeÀle veenerle. Demes iegvns menve kesÀs ues peeCeej veenerle. ne iegvne meJe& he´keÀejs ogec| eUeleuee ogceeaU iegvne Demetve l³eeuee HeÀeMeer®e ³eesi³e Deens'' Demes GÃej v³ee³ecetleeAveer ³ee efveJee[îeeJesUer keÀe{ues. SkeÀe `efveYe&³ee'uee v³ee³e efceUeuee. DeMee npeejes jeä^keÀv³ee Deeheu³eeuee Dee³eg<³eeletve GþJeCee³ee& mewleeveebvee ³ee peieeletve nÎheej kesÀues peeJes ner Deeme yeeUietve v³ee³eosJeleskeÀ[s [esUs ueeJetve yemeuesu³ee Deensle. kesÀJeU efouueerle Ieìvee Ie[ueer cnCetve efle®³eekeÀ[s ceeO³eceeb®es SJe{s ue#e ueeietve jeefnues DeeefCe l³eebveer #eCee#eCee®ee meelel³eeves heeþhegjeJee kesÀuee. ³ee osMee®³ee Kes[îeehee[îeeble Demes DeeefCe ³eentve Deceeveg<e Del³ee®eej Ie[leele, p³eeb®eer DeveskeÀoe yeeleceerner yevele veener. l³eener cegueeryeeUeRvee v³ee³e nJee Deens. l³eebvee lees efceUsue ner Meeéeleer Deeheu³ee v³ee³eJ³eJemLeskeÀ[tve, he´MeemeveekeÀ[tve nJeer Deens. `efveYe&³ee' he´keÀjCeeveblej osMeeleerue m$eer Del³ee®eejefJe<e³ekeÀ keÀe³eos keÀ[keÀ Peeues. l³eemeeþer he´®eb[ meeceeefpekeÀ o[heCe mejkeÀejJej Deeues. DeMee he´l³eskeÀ IeìvesceO³es Demes heeþyeU Del³ee®eeefjle m$eer®³ee heeþerMeer meceepe GYes keÀª MekeÀuee, lej he´l³eskeÀer®³ee heojer efveeq½eleheCes v³ee³ee®es oeve efceUsue. SKeeo ogme³ee& he´keÀjCeekeÀ[s vepej ueeJeuesu³ee meceepeeves pej Deepetyeepet®³ee DeMee Ieìveebyeeyele heg{s `ceuee l³ee®es keÀe³e?' ner Je=Êeer®e mJeerkeÀejueer, lej efveYe&³eeb®ee yeUer peele jenerue. ne efveJee[e ne l³ee meeceeefpekeÀ peeie=leer®ee G<eëkeÀeue þjeJee. m$eer megj#ee DeeefCe mevceeveehe´leer mepeieles®es ns he´ejbYeheJe& þjeJes, lej®e ne efveJee[e meeLe&keÀer ueeiesue.

peveceeveme ceboej peesMeer

9867111663 Meeues ³ e ef J eÐeeL³ee¥ m eeþer meceg h eos M ekeÀ ves c eC³ee®ee mejkeÀej®ee ef v eCe& ³ e mleg l ³e DeeefCe otjoMeea Deens. l³eeves efJeÐeeL³ee¥®³ee YeeJeer peerJeveele efveeq½ele®e mekeÀejelcekeÀ Je=Êeer Je=eE×iele nesC³eeme neleYeej ueeiesue. efJeÐeeLeea ne osMee®ee DeeOeejmlebYe Deens. lees®e pej efKeUefKeUe Peeuee lej osMe keÀmee leie Oejerue? Deepe®³ee OekeÀeOekeÀer®³ee, iegbleeiegbleer®³ee peerJeveele cegueebvee Deeheu³ee ceeleeefhel³eeb®ee Deuhe menJeeme ueeYeu³eecegUs cegues SkeÀuekeÀeW [ er yeveleele. mheOee& l cekeÀ DeY³eemee®³ee DeesP³eeKeeueer o[heu³eecegUs ef v ejeMes ® ³ee ielex l e keÀOeer Dees { ueer peeleele l³ee®ee heeuekeÀebvee LeebieheÊee ueeiele vemeu³eeceg U s ceg u eeb ® ³ee peerJeveeJej l³ee®es otjieeceer heefjCeece nesleele. ne De#ec³e ef v e<keÀeUpeer h eCee ceg u eeb ® eer meJe&lenx®eer Deheefjceerle neveer

keÀjCeeje Deens. peerJeveeleerue #eCeYebiegjlee, Deef v eeq ½ elelee, l³eelet v e GÓJeCeejer YeefJe<³ee®eer eE®elee, meceepeele Ie[CeeN³ee Yeer<eCe DeMee DekeÀuheveer³e Ieìvee ³eeves mebJesoveMeerue ceeCetme Deeheuee Oeerj ieceeJetve yemeuee Deens. peCet keÀe³e Yeer < eCe DeehelkeÀeUeuee he´ejbYe Peeuee Deens. JeemleJeeuee meeceesjs ve peeC³ee®ee keÀue Jee{le ®eeueuee Deens . l³eeceg U s ceeCet m e Deelcenl³esuee he´Je=Êe neslees. ner meJe& eE®eleepevekeÀ ieesä Deens. `ceve keÀje js he´meVe, meJe& ef m e×er ® es keÀejCe' Demes meb l eJe®eve Demeues , lejer n er ieef u e®í jepekeÀejCe, peerJeIesCeer mheOee&, HeÀesHeÀeJeuesuee Ye´ ä e®eej, eq m $e³eeb e f J e<e³eer

ªheele Deves k eÀ ueeb [ ies keÀes J eȳee ceg u eeR ® es ue®ekes À lees [ C³eemeeþer meceepeele JeeJejle Deensle. heeuekeÀebvee Deelee he´l³eskeÀ #eCeer cegueeR®³ee mebj#eCeemeeþer efme× DeeefCe meleke&À jneJes ueeieCeej Deens. l³eeyeÎue®eer peeie=lelee ³ee³euee nJeer . l³eeuee Meeues ³ e DeY³eeme¬eÀceele he´eOeev³e osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. mejkeÀej®es

Jee{Ceejer heeheYeeJevee, Del³ee®eej ³eeves JeeleeJejCe ie{t U yeveues Deens . Jele& c eevehe$eeb ® es jkeÀeves ³eemeb y eb O eer ® ³ee yeelec³eeb v eer Yejues u es Demeleele. meenefpekeÀ®e ³ee®ee heefjCeece ef J eÐeeL³ee¥ J ej nes l ees . Deepe og o z J ee®eer iees ä DeMeer keÀer , DeeHeu³eekeÀ[s ef M e#eCeeJ³eef l eef j ÊeÀ Flej Ghe¬eÀce þeceheCes jeyeefJeues peele veenerle. Deepe ceeveJeer

meJe& efMe#ee DeefYe³eeve Je Flej Deves k eÀ ³ees p eveeb ® es ³eMe he´Mebmeveer³e Deens. efMe#eCee®³ee #es$eele he´ieleer ue#eCeer³e Deens. Deepe DeveskeÀ cegues MeeUsle peeleele, peer keÀOeer ® e peele veJnleer . hejb l eg ef J eÐeeL³ee¥ l e Demegjef#eleles®eer YeeJevee Jee{le Deens. melele `DeY³eeme Skes À DeY³eeme' ³eeves cegues peKe[tve jenleele. Deece®³eeJes U er keÀye·er, Kees-Kees, efJeìeroeb[t

³eebmeejK³ee osMeer KesUeves Mejerj me¢{ Jne³e®es. Yejerme l³ee Kes U e®es [eJehes ® e Deb i eer cegju³eeves yeg×eruee ®eeuevee ef c eUt v e l³ee®eer YeeJeer peer J eveeleu³ee meb k eÀìeb v ee meeceesjs peeC³ee®es keÀmeye DeeefCe yeU efYeveues peeles. Deepe®eer ef h e{er ef ¬ eÀkes À ìmeejK³ee OebosJeeF&keÀ DeeefCe veerleernerve KesUebvee Deefle cenÊJe osle

ceeCetme Ie[JeCeejs efMe#eCe nJes

Demeu³eecegUs ³ee KesUebkeÀ[s ogue&#e kesÀues peeles. Deepe cegueeb®es heeuekeÀ eEkeÀJee efMe#ekeÀ cegueeb®³ee ceeO³eceeletve Deeheu³ee Dehes#eeb®eer hetle&lee keÀjC³ee®ee GÎs M e mecees j þsJeleele. hejbleg l³ee®eer ceesþer eE k eÀcele ceg u eeb v ee ®eg k eÀJeeJeer ueeieles. men³eesieer efJeÐeeL³ee¥Meer mheOex®³ee oyeeJeecegUs l³ee®eer melele keg À ®eb y eCee nes l es . iegCeebceO³es ceeiesheg{s nesCes ner SkeÀ meeceev³e yeeye Demetve

Yeejle ne GlmeJeefhe´³e osMe Deens. l³eecegUs Yeejleele GlmeJeeuee keÀceer veener. keÀesCel³eener ®eesìîee ceesþe³ee meCeeuee iueesyeue ©he osTve l³eeÜejs ceesþer he´efme×er efceUefJeC³ee®ee vesnceer®e he´³elve kesÀuee iesuee Deens. meesceJeej®³ee oefnkeÀeuee GlmeJeelener Demee®e he´keÀej þeCes-cegyb eF&le Peeuee. keÀOeerkeÀeUer ceLegje-keÀeMeerle he´®eb[ Glmenele meepeje kesÀuee peeCeeje ne meCe Deelee cenejeä^elener meepeje kesÀuee peele Deens. DeLee&le jep³ee®eer meebmke=ÀeflekeÀ GhejepeOeeveer cnCetve DeesUKeu³ee peeCeeN³ee þeCes Menjele®e oefnkeÀeuee DeLee&le oefnnb[er®eer mheOee&lcekeÀ meg©Jeele Peeueer Deens. þeCes Menjele meJe&he´Lece Deevebo efoIes ³eebveer oefnnb[eruee mheOex®es ©he efoues nesles. Deelee ³ee oefnnb[er®³ee efveefceÊeeves jepekeÀer³e mheOee& DeeefCe kegÀjIees[îeeb®es jepekeÀejCe meg© Peeues Deens. Deepe ieuueeryeesUele oefnnb[er GYee©ve l³eeÜejs jepekeÀer³e nslet meeO³e keÀjC³ee®ee he´³elve kesÀuee peele Deens. þeCes Menjele hee®e Je<ee¥hetJeea SkeÀ®e mheOee&lcekeÀ nb[er GYeejueer peele nesleer. cee$e, Deelee iueesyeuee³ePesMeve®³ee veeJeeKeeueer þeCes Menjele DeveskeÀ efþkeÀeCeer nb[îee GYeeju³ee peele Deensle. ³ee nb[îeeb®eer Gb®eer SJe{er He´À®eb[ Demeles keÀer nb[îee HeÀes[C³ee®³ee veeoele DeveskeÀebvee pee³eyeboer JneJes ueeiele Deens. ceeieerue Je<eea nb[er HeÀes[C³ee®³ee he´³elveele oesve les leerve peCeebvee

GlmeJe meJe&meceeJesMekeÀ DemeeJes Deeheues he´eCe ieceJeeJes ueeieues nesles. lej DeveskeÀpeCe pee³eyeboer Peeues nesles. heesueerme oueele efMeheeF& DemeCeeje SkeÀ le©Ce lej Deepe DebLe©Ceeletve Gþtvener yemet MekeÀle veener, DeMeer l³ee®eer DeJemLee nb[erves kesÀueer Dens. nb[er®³ee efveefceÊeeves yeef#emeeb®eer keÀesìer®³ee keÀesìer G·eCes YejCee³ee¥vee l³ee®es cee$e, keÀesCel³eener he´keÀej®es mees³ejmeglekeÀ veener. p³eeb®³ee nb[erJe©ve he[tve ieeseJE eoe heLekeÀ oieeJeleele, l³eeb®³ee kegÀìgbefye³eeb®eer DeJemLee heg{s keÀe³e nesle Demesue ³eekeÀ[s keÀOeerlejer Dee³eespekeÀebkeÀ[tve ue#e efoues peeles keÀe³e? Dee³eespekeÀebveer peenerj kesÀuesueer yeef#emeeb®eer jkeÌkeÀ DeeefCe he´l³e#eele efoueer peeCeejer jkeÌkeÀce ³eeb®³eele he´®eb[ leHeÀeJele Demeles. ceesþceesþîee jkeÌkeÀceeb®eer yeef#emes peenerj kesÀueer peeleele. l³eeÜejs ®eebieue®eer he´emf eÎerner efceUJeueer peeles. cee$e, he´l³e#eele lesJe{er jkeÌkeÀce efoueer®e peele veener. nb[er Keeueer GlejJeue peele Demeu³ee®ee cegÐee heg{s keÀ©ve nb[er®eer jkeÌkeÀcener Keeueer GlejefJeC³eele ³esle Demeles. Demes Demeues lejer pesJe{er jkeÌkeÀce efoueer peele Demeles. l³ee®³ee DeOeea jkeÌkeÀce lejer peKeceer ieeseEJeoebvee efoueer lejer l³eeb®³ee Ghe®eeje®ee Ke®e& Ye©ve efveIet MekeÀlees. hejbleg, lemes nesle veener. l³eecegUs peKeceer ieeseJE eoevee Deeheu³ee Ghe®eejemeeþer GmeveJeejer keÀjeJeer ueeieles, ³eekeÀ[s Dee³eespekeÀeb®es keÀOeer®e ue#e peele veener. l³eele®e Deepe osMeeheg{s DeveskeÀ mecem³ee Deensle. ieesjiejerye MeslekeÀjer keÀpee&®³ee DeesP³eeKeeueer JeekeÀuee Deens. meeJekeÀejeb®³ee pee®eeuee Jewleeietve MeslekeÀjer Deelcenl³ee keÀjerle Deens. l³eeb®es kegÀìgeb yf e³eebvee oesveJesU®es heesì YejC³ee®eer Ye´eble he[le Deens. Deee|LekeÀ efJe<ecelesle Jee{ nesle ®eeueueer Deens. Þeercebleeb®³ee eflepeesjerle Yej®e he[le Deens. lej iejeryeeb®eer Peer efjkeÀeceer jnele Deens. DeMee eqmLeleerceO³esner ueeskeÀhe´elf eefveOeer ueeKees ©he³eeb®³ee nb[îee GYee©ve keÀesìîeJeOeer ©he³eeb®ee ®egje[e keÀjerle Deensle. p³eeb®³ee Iejele SkeÀJesU®es

DeVener efMepeC³ee®eer ceejeceej Deens. l³eebvee Demes JewYeJe oeKeefJeC³eele keÀesCeles nMeerue Deens. ner GYee©ve `mebmke=Àleer' Jee®eefJeC³ee®ee Deece®ee `mebIe<e&' Demetve l³eemeeþer®e meCeeb®ee `mecevJe³e' meeOeC³ee®ee Deecner `mebkeÀuhe' mees[uee Deens, Demes ns nb[er GYeejCeejs Dee³eespekeÀ meebiele Deensle. cee$e, p³ee osMeeleerue pevelee YegkesÀkebÀieeue nesT ueeieueer Deens. l³eebvee mebmke=Àleermeeþer mebIe<e& keÀjC³ee®eer iejpe®e Jeeìle veener. l³eehes#ee Þeercebleebveer Deeheehemeele mecevJe³e meeOetve iejeryeeb®³ee heesìe®eer KeUieer YejC³eemeeþer Deeheueer eflepeesjer keÀenerDebMeer efjkeÀeceer keÀ©ve oeveOecee&®ee mebkeÀuhe kesÀuee lej®e ceeCetme DeeefCe he³ee&³eeves meCe GlmeJe efìkeÀleerue. SKeeÐee GlmeJeeletve he´®eb[ he´efme×er efceUJee³e®eer DeeefCe ³ee he´emf e×erletve efveJe[CegkeÀe ue{Jee³e®³ee ns®e ieefCele pej yeeOeues iesues Demesue lej l³ee®ee meeceev³e pevelesuee keÀe³e HeÀe³eoe? DeeefoJeemeer Yeeieeleerue ef®ecegj[er kegÀhees<eCeeves ceevee Keeueer ìekeÀle Deensle. l³eebvee oesvehewMeeb®eer ceole kesÀueer lej Ke³ee& DeLee&ves mebmke=Àleer®es hegve:peeaJeve nesFu& e. cenejeä^eleerue keÀejKeeves yebo nesle Densle. ³ee yebo keÀejKeev³eeletve yesjespeieejer ns Glheeove yeensj he[le Deens. ³ee yesjespeieejeb®³ee neleebvee keÀece osC³eemeeþer pej ne hewmee Jeehejuee lej l³ee®es heefjCeece otjieeceer nesCeej Deensle. cee$e, l³ee®³eeMeer keÀesCeeuee®e osCesIesCes veener. mJele:uee ueeskeÀhe´efleefveOeer cnCeJetve IesCeejs celeeb®³ee DeeefCe he´emf e×er®³ee nJ³eeMeeves meJe&meeceev³e pevelesuee Jesþerme Oejerle Demeleerue lej Demes meCe-Glmele keÀe keÀecee®es? nb[ermeejK³ee GlmeJeeletve Jeejsceehe hewmee GOeUuee peele Deens. ne®e hewmee pej osMee®³ee cnCepes®e ieesjiejerye cegueeb®³ee efMe#eCe, jespeieejemeeþer Jeehejuee lej efveeq½ele®e l³eeletve keÀener lejer veJeerve ®eebieues Ie[sue, ³ee®ee nb[er Dee³eespekeÀebveer efJe®eej keÀje³euee®e nJee.

l³eele keÀeUpeer keÀjC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee veener DeMeer mekeÀejelcekeÀ YeeJevee ©peJeCes ns cegueeb®³ee efnlee®es Deens. l³eebvee heeuekeÀebveer efnCeJeCes, Ieeuetve hee[tve yeesueCes. ogmeN³ee cegueebMeer leguevee keÀªve l³eebvee keÀceer uesKeCes ³eeves l³eeb®³eele vekeÀejelcekeÀ YeeJevee ©pele peeTve heef j Ceeceer ceg u es ef ® e[ef ® e[er yeveleele. leer efMe#eCee®ee efleìkeÀeje keÀjleele. l³eebvee peerJeve efvejLe&keÀ Jeeìles. l³ee melele leCeeJeeKeeueer JeeJejleele. GÊece ieg C e efceUeues veenerle lej meceepeele Deeheueer yes D eyet nes F & u e ner OeejCee ceg U ele®e ®eg k eÀer ® eer Deens. heeuekeÀeb®³ee ³ee pee®eeuee kebÀìeUtve cegues l³eebvee Oe[e efMekeÀJeC³eemeeþer Deelcenl³ee eEkeÀJee Dev³e ceeie& helkeÀjleele. veeheeme nesTve heefnu³eeboe `{' þªve JeeUerle ìekeÀuesu³ee DeveskeÀ cegueebveer heg{s efJeefJeOe #es$eeble Deeheues meece´ep³e GYes kesÀues Deensle. he´l³eskeÀ cegueiee eE k eÀJee ceg u eieer [e@ k eÌ ì j Jee Fbefpeefve³ej yevet MekeÀle veener DeeefCe kesÀJeU ³ee®e #es$eele YeefJe<³e Deens Demes veener. GpJeue YeefJe<³eemeeþer Flej DeveskeÀ #es$es Deensle. l³eemeeþer cegueeb®ee keÀue peeCetve IesCes cenÊJee®es Deens. meO³ee®³ee keÀeUele kesÀJeU DeY³eemeele heg{s DemeCes cnCepes meeO³e Peeues Demes ceeveCes Ghe³eesieer vemetve keÀuee keÀewMeu³e Demesue lej heg { s l³eele GpJeue YeefJeleJ³e keÀjlee ³esF&ue. Deepe cegueebvee G®®e efMeef#ele keÀje³euee meieUs®e peCe heg{s mejmeeJeues Deensle. heCe les meppeve vemeleerue lej l³eeb®ee keÀe³e Ghe³eesie? efJeÐeeue³eebveer cegueeb®³ee iegCeebvee he´efleÿs®ee he´Mve yeveJeues Deens. cegueebvee GÊece iegCe efceUeues veenerle lej MeeUs ® es veeJe Kejeye

nesF&ue. Deecner efMe#eCeeuee `ce@ve ceseEkeÀie ceMeerve' SsJepeer `ceveer DeB [ Schuee@ ³ eceW ì ceseEkeÀie ceMeerve' yeveJeues Deens. ner eqmLeleer DeefleMe³e IeelekeÀ Deens. `cegues ner osJeeIej®eer HegÀues' Demes cnCeleele. ceie l³eebvee Deeheu³ee hejerves HegÀuet Ðee. l³eebvee keÀescespetve ìekeÀC³ee®ee DeefOekeÀej Deecneuee keÀesCeer ef o uee? ceg u eeb v ee leeCeleCeeJeeheemetve otj þsJeCes ner heeuekeÀ Deeef C e ef l elekeÀer ® e cenÊJehet C e& peyeeyeoejer MeeUeb ® eer n er Deens . ³ees i ³e ceeie& o Me& v e, menpemeg u eYe efMe#eCeheodIeleer ner ³eMee®eer ieg©efkeÀuueer Deens. Deepe ceg u eeb v ee mecegheosMekeÀe®eer peMeer efveleeble DeeJeM³ekeÀlee Deens, lemes®e heeuekeÀebveener keÀener he´ceeCeele meb³ecee®es [esme heepeC³ee®eer eflelekeÀer®e DeeJeM³ekeÀlee Deens. Deepe Deves k eÀ meeceeef p ekeÀ meb m Lee keÀe³e& j le Deens l e. l³eehewkeÀer ³ee efJe<e³eebJej peeie=leer keÀjCeeN³ee kesÀJeU nelee®³ee yees ì eJej cees p eC³eeFlekes À ®e Deensle. cnCetve mejkeÀejves MeeUeb l e meceg h eos M ekeÀ vesceC³ee®ee Iesleuesuee efveCe&³e ne cenÊJehetCe& DeeefCe he´Mebmeveer³e Deens. ³egJekeÀeb®es DeeoMe& mJeeceer ef J eJes k eÀeveb o cnCeleeleMejerjeves me¢{ yevee, ceveeves Oeerì yevee. yeU ns®e peerJeve. ogye&uelee cnCepes ce=l³et. yeU ne®e hejceeveb o Deens . ³ee peieeleerue mecemle ogëKee®es keÀejCe ogye&uelee ns®e Deens. mJeleë®ee ef J ekeÀeme keÀje. O³eeveele þsJee keÀer, ieleer DeeefCe Jee{ ner kesÀJeU efpeJebleheCee®eer ue#eCes nes l e. mJeeceer ef J eJes k eÀeveb o eb ® es ns ef J e®eej cegueeb®³ee mecegheosMekeÀe®³ee ¢äer v es ceew e f u ekeÀ Deeef C e he´js Ceeoe³eer Deensle.

otJee& cenelc³e! ÞeerieCesMee®³ee hetpesceO³es otJee&uee Devev³emeeOeejCe cenlJe Deens. 21 otJee&®eer peg[er ÞeerieCesMeeuee JeenC³ee®eer he´Lee hetJee&heej ª{ Deens. DeLee&le keÀesCel³eener Yeejleer³e hejbheje DeeefCe ª{er ³eeceeies meKeesue ef J e®eej kes À ues u ee ef o melees . ef M eJee³e ³ee hejb h ejeb ® ee ceeveJee®³ee Deejesi³eeMeerner peJeU®ee mebyebOe Deens. ieCesMeeslmeJe ne Yeeêheo ceefnv³eele meepeje kesÀuee peelees. ³eeJesUer meJe&$e efnJeU oeìtve Deeuesueer Demeles. meieUerkeÀ[s®e JeeleeJejCe n<eesunemeeves he´sefjle Peeuesues Demeles. ceeUjeveeJej lemes®e efþkeÀefþkeÀeCeer JesieJesieUer HegÀues Gceueuesueer Demeleele. ÞeerieCesMeeuee 21 he$eer JeenC³ee®eer he´Le ª{ Deens. ÞeerieCesMe hetpeveemeeþer he$eer, otJee& ieesUe keÀjleevee lemes®e JesieJesieUer HegÀues ieesUe keÀjleevee meenefpekeÀ®e efvemeiee&®³ee meeefVeO³eele HesÀjHeÀìkeÀe nesle Demes. l³eeletve ceeskeÀUer DeeefCe Meg× nJee efceUeu³eecegUs leve DeeefCe ceve he´HegÀequuele nesF&. hetJeea meCeeJeeje®³ee keÀeUele DeveJeeCeer hee³eebveer ®eeueC³ee®eer he´Lee nesleer. efnjJeUerJej DeveJeeCeer hee³eeves ®eeueu³eeves Mejerjeleerue G<Celee keÀceer nesles, ne Meem$eer³e efme×eble Deens. efMeJee³e otJee& ner G<Celes®³ee DeveskeÀ efJekeÀejeJej Ghe³egÊeÀ Deens. efMeJee³e jme efve³eceerle Iesleu³eeme G<Celes®ee keÀesCeleener $eeme nesle veener. jespe mekeÀeUer eEkeÀJee mebO³eekeÀeUer efHeÀje³euee peeleevee Meke̳elees efnjJeUerJej ®eeueeJes . l³eeceg U s Mejer j eleer u e G<Celee keÀceer nes C ³eeyejes y ej®e leUhee³ee®eer Deeiener keÀceer nesles. ogäeb®³ee efveoe&ueveeveblej ÞeerieCesMee®³ee Debiee®ee Demee®e oen nesT ueeieuee. l³eeJesUer otJee¥®³ee he´YeeJeecegUs l³ee®³ee Debieeleerue G<Celee keÀceer Peeueer. cnCetve l³ee JesUsheemetve ÞeerieCesMeeuee otJee& Jeeefnu³ee peeleele. Lees [ keÌ ³ eele, keÀes C el³eener meCehejb h ejeb v ee Meem$eer ³ e DeeOeej Demeu³ee®es efomeles. meÐeeqmLeleerleerue mebieCekeÀ ³egieelener ³ee hejbhejeb®es cenlJe JesUesJesUer mheä Peeues Deens l³eecegUs ³ee hejbhejebkeÀ[s hegjeleve ogue&#e keÀjC³eeSsJepeer l³eeb®ee DeeOegefvekeÀ keÀeUevegmeej DeLe& ue#eele IesCes iejpes®es þjsue. - Deejleer osMeheeb[s


CMYK

Heeve 4 ‡16 meHìWyej 2013 les 22 meHìWyej 2013

ghmhthoh t'gh[ t'ghy;... Dee. He´leeHe mejveeF&keÀ ³eeb®³ee efveJeememLeeveer yemeuesu³ee Þeer ieCesMee®eer Deejleer keÀjleevee Je[erue yeeyetjeJe mejveeF&keÀ, veiejmesefJekeÀe Hejer<ee mejveeF&keÀ, veiejmesJekeÀ efJenbie mejveeF&keÀ, ³egJeemesvee meef®eJe HetJexMe mejveeF&keÀ ³eeb®³eemeceJesle Meyocegêe®es mebHeeokeÀ He´HegÀue JeeIeesues.

veJemeeuee HeeJeCeeje `þeC³ee®ee jepee' vejJeerj leeveepeer meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJe ceb[Ue®eer ceveceesnkeÀ ieCesMecetleea hee®eheeKee[er,þeCes (íe³ee - ieCesMe kegÀjkegbÀ[s)

nsceble jeTle ³eeb®³ee Iejeleerue DeekeÀ<e&keÀ mepeeJeìerle yemeefJeuesuee Þeer ieCesMe

ceepeer ceneHeewj DeMeeskeÀ Jewleer ³eebveer keÀepegJee[er ³esLes ceg<ekeÀ ceneuee®eer Deejeme mepeJeueer Deens.

þeceHee mLee³eer meefceleer meYeeHeleer jJeeRê HeÀeìkeÀ ³eeb®³ee efnjeceesleerveiej ieCesMeeslmeJeele Þeer ieCesMee®eer Deejleer keÀjleevee jJeeRê HeÀeìkeÀ, veiejmesefJekeÀe pe³eÞeer HeÀeìkeÀÐe

[eJeerkeÀ[erue íe³eeef®e$e efnbog pevepeeie=leer ieCesMeeslmeJe ceb[U, IebìeUer ³eebveer `DebKe[ Yeejle' ®eueleef®e$e osKeeJee meeoj kesÀuee Deens lej GpeJeerkeÀ[erue íe³eeef®e$eele DeebyesJee[er, JeeieUs Fmìsì ³esLeerue efMeJeMekeÌleer efce$eceb[Ue®³eeJeleerves `ðeer MekeÌleer®eer cenleer meebieCeeje osKeeJee meeoj kesÀuee Deens. (meJe& íe³eeef®e$es ë ieCesMe kegÀjkegbÀ[s)

efMeJemesvee ieCesMeoMe&ve mHeOexle Deesce MekeÌleer efJevee³ekeÀ efce$e ceb[Ueuee He´Lece ¬eÀceebkeÀ

þeC³ee-cegyb eF&leerue Je=Êehe$e efJe¬esÀl³eeb®³ee mìe@ueyeeyele ieCesMeeslmeJeeveblej efveCe&³e

cegbyeF&/He´efleefveOeer ë Menjeleerue Jele&ceevehe$e efJe¬esÀl³eebvee mìe@umemeeþer keÀe³ece peeiee osC³eeyeeyele ieCesMeeslmeJeeveblej mebyebeOf ele DeefOekeÀejer, Je=Êehe$e mecetneb®es Jeefjÿ DeefOekeÀejer; lemes®e Je=Êehe$e efJe¬esÀl³eeb®³ee he´efleefveOeeRmeesyele yewþkeÀ IesTve efveCe&³e IesC³eele ³esF&ue, Demes Deeéeemeve cegK³eceb$eer he=LJeerjepe ®eJneCe ³eebveer efoues. Je=Êehe$e efJe¬esÀl³eeb®³ee ceeieC³eebyeeyele `me¿eeêer' DeefleLeerie=nele yewþkeÀ Peeueer. ³ee yewþkeÀeruee GÐeesieceb$eer veeje³eCe jeCes, mJeeefYeceeve mebIeìves®es DeO³e#e efvelesMe jeCes, ³egvee³eìs[ HeÀesjce Dee@HeÀ v³etpehesheme& (cegbyeF&)®es meom³e, efJeefJeOe Je=Êehe$e mecetneb®es mebheeokeÀ, DeefOekeÀejer, ye=nvcegbyeF& Je=Êehe$e efJe¬esÀlee mebIe, cegbyeF&-þeCes Je=Êehe$e efJe¬esÀlee SkeÀerkeÀjCe meefceleer®es heoeefOekeÀejer GheeqmLele nesles. Je=Êehe$e ner ueeskeÀeb®eer efvel³ee®eer iejpe Deens. yengleskeÀ Je=Êehe$e efJe¬esÀles jml³ee®³ee keÀ[suee DeefleMe³e keÀceer peeiesle JeenlegkeÀerme De[LeUe nesCeej veener ³ee®eer keÀeUpeer

IesTve Je=Êehe$es efJekeÀleele; cee$e ceneheeefuekeÀe DeefOekeÀejer Je heesefueme l³eeb®³eeJej JeejbJeej keÀejJeeF& keÀjleele. þeCes ceneheeefuekeÀe nÎerle Je=Êehe$e efJe¬esÀl³eebvee keÀe³ece mìe@ume osC³eele Deeues Deensle. cegbyeF&lener Demes mìe@ume efceUeJesle, DeMeer ceeieCeer ³ee JesUer keÀjC³eele Deeueer. l³eeJej, ³eeyeeyele þeCes ceneheeefuekesÀves keÀesCeles efvekeÀ<e ueeJeues Deensle; lemes®e ceneheeefuekeÀe DeefOekeÀeN³eeb®es cele peeCetve IesTve Je=Êehe$e efJe¬esÀl³eebvee peeiee osC³eeyeeyele efJe®eej kesÀuee peeF&ue, ieCesMeeslmeJeeveblej mebyebeOf eleeb®eer yewþkeÀ IesTve l³eeyeeyele efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, Demes Deeéeemeve cegK³eceb$³eebveer efoues. ³ee yewþkeÀeruee oebieì v³etpeheshej Spevmeer®es yeepeerjeJe oebieì, hejeie oebieì, efJeefJeOe Je=Êehe$eeb®es mebheeokeÀ, ye=nvcegyb eF& Je=Êehe$e efJe¬esÀlee mebIee®es njer heJeej, vejnjer Deewìer, ieesheerveeLe ®eJneCe, nsceble ceesj,s mebpe³e heeJemes, meblees<e efJe®eejs, cegyb eF&-þeCe= Je=Êehe$e efJe¬esÀlee SkeÀerkeÀjCe meefceleer®es Deefpele heeìerue, pe³eJeble [HeÀUs, ceOet meo[skeÀj, jJeer ef®eues, efMejer<e heJeej, Deefpele menñeyeg×s, meer. Sue. eEmeie Deeoer GheeqmLele nesles.

þeCes(He´efleefveOeer) - efMeJemesvee þeCes ef p eune MeeKes ® ³ee Jeleer v es Dee³eesefpele kesÀuesu³ee ieCesMe oMe&ve mHeOexle kegÀÿjesie JemeenleerceOeerue Dees c e MekeÌ l eer ef J evee³ekeÀ ef c e$e ceb[Ueves He´Lece ¬eÀceebkeÀ HeìkeÀeJeues Deens. ³ee ceb[Ueves ceve: MekeÌleer efn®e Kejer MekeÌleer ³ee efJe<e³eeJej osKeeJee le³eej kesÀuee Deens. ef M eJemes v ee þeCes ef p eune MeeKes ® ³eeJeleer v es ieCes M e oMe& v e mHeOes&®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues nes l es . ceev³eJej Heef j #ekeÀeb v eer kesÀuesu³ee Heefj#eCee®³ee DeeOeejs ³ee mHeOex®ee efvekeÀeue Megke´ÀJeej peenerj

veiejef J ekeÀeme jep³eceb $ eer Go³e meeceb l e ³eeb v eer þeCes ceneveiej heeefuekesÀ®³ee í$eheefle ef M eJeepeer cenejepe ne@eqmheìueceO³es heenCeer kesÀueer. l³eeJes U er mees y ele ef J eOeeve heef j <eo GhemeYeeheleer Jemeb l e [eJeKejs, jeä^Jeeoer keÀe@bie´sme®es keÀe³ee&O³e#e efpeleWê DeeJne[, þeceHee Dee³egkeÌle Demeerce iegHlee, veiejmesJekeÀ ceveesnj meeUJeer Deeoer ceev³eJej Gheeq m Lele nesles(íe³ee ë Deceesue keÀoce)

23 veesJnWyejuee ceneueeskeÀ Deoeuele

þeCes/ÒeefleefveOeer : ueeskeÀ ve JeìCes , cees ì ej DeheIeele Deoeueleer c eg U s ef p eune veg k eÀmeeve YejheeF& lemes ® e v³ee³eeue³eemen efpeu¿eeleerue oeKeue het J e& he´ k eÀjCeb meJe& v³ee³eeue³eeb c eO³es le[pees[ermeeþer þsJeueer peeCeej Dee³eesefpele ceneueeskeÀ Deoeuele nesleer. heCe je<ì^er³e efJeOeer mesJee Deelee 23 mehìWyej jespeer SsJepeer he´eefOekeÀjCeeve osMeeleerue meJe& 23 vees J nW y ejuee Dee³ees e f p ele v³ee³eeue³eele ueeskeÀ Deoeueleer®es keÀjC³eele ³esCeej Deens. Dee³eespeve keÀjC³ee®es DeeosMe efpeu¿eeleerue meJe& leeuegkeÀe efoues Deensle.l³eevegmeej efpeune v³ee³eeue³e, keÀew ì g b e f y ekeÀ v³ee³eeue³eemen ef p eu¿eeleer u e v³ee³eeue³e, keÀeceieej meJe& v³ee³eeue³eeb c eO³es v³ee³eeue³e, menkeÀej lemes ® e ceneuees k eÀ Deoeueleer ® es Flej meJe& v³ee³eeue³eebceO³es ner Dee³eespeve Deelee 22 mehìWyej (íe³ee ë Deceesue keÀoce) ceneueeskeÀ Deoeuele Dee³eesefpele jespeer SsJepeer 23 veesJnWyejuee keÀjC³eele Deeueer nes l eer . ³ee keÀjC³eele ³esCeej Deens. 22 keÀjC³eele Deeuee. ef c e$e ceb [ U (JeeieUs Fmìs ì ); ceneuees k eÀ Deoeueleer c eO³es mehìWyej®eer®e meJe& he´keÀjCe 23 ieebOeerveiej kegÀ<þjesie Jemeenle pevepeeie=leer efce$e ceb[U (JeeieUs) efoJeeCeer mJeªhee®eer, le[pees[erme vees J nW y ej®³ee je<ì^ e r ³ e uees k eÀ þeCes(Het.) ³esLeerue Deesce MekeÌleer keÀesueyee[ efce$e ceb[U ³eebvee peenerj hee$e HeÀew p eoejer mJeªhee®eer , Deoeueleer þs J eueer peeCeej ef J evee³ekeÀ ef c e$e ceb [ Ue®³ee keÀjC³eele Deeues Deens. JewJeeefnkeÀ mJeªhee®eer, OeveeosMe Deensle. `ceveëMekeÌleer efn®e Kejer MekeÌleer' ³ee (Heeve 1 Jeªve) os K eeJ³eeme ÒeLece Heeef j lees < eer k eÀ peener j keÀjC³eele Deeues Deens . meesMeue meeF&ìdmecegUs ceWot neslees nBie efÜleer³e ke´ÀceebkeÀ HeìkeÀeJeCeeN³ee Deensle. jespe®³ee jespe `Deheuees[' nesCeejs ns HeÀesìes, he[CeeN³ee `ueeF&keÌme'ceO³es le©Ce cegues FlekeÀer iegbie nesleele efMeJemece´eì efce$e ceb[U kegÀ<þjesie keÀer l³eebvee JeemleJee®es Yeeve jenle veener. ³ee DeeYeemeer peieele leer jceceeCe nesleele. leemeved leeme JesU Jee³ee Jemeenle, þeCes(Het.) ³eebveer `o#e IeeueJeleele. ³eeleerue Flej cegueeb®es mesefueye´sMeve®³ee veeJeeKeeueer oeª efheleevee, mceeseEkeÀie keÀjleevee efomeCeeN³ee veeieefjkeÀ' ne osKeeJee meekeÀejuee íe³eeef®e$eebcegUs l³ee®eener heefjCeece cegueeb®³ee ceeveefmekeÀlesJej neslees. l³ee he×leer®es Jele&ve keÀjC³eemeeþer ner cegues Deens. lej le=leer³e ke´ÀceebkeÀ SkeÀefJeje he´Je=Êe nesleele. melele vesìJee\keÀie keÀjerle jeefnu³eecegUs l³eeb®eer celeer kegÀeEþle nesles. leemeved leeme les l³ee®e efJeéeele efce$eceb[U, ceneefiejer keÀesUerJee[e, jceleele. DeeYeemeer peieeceOeerue mheOee& le³eej nesles. Flej cegues peMeer Jeeieleele, lemes®e DeeheCener JeeieeJes, keÀjeJes þeCes (He.) ³eebveer `Yeejle ceePee osMe ne efJe®eej l³eeb®³ee ceveele yeUkeÀì neslees. l³eeletve ³ee cegueebceO³es J³emeveeOeervelee Jee{C³ee®eer Meke̳elee Demeles, Deens ?' ne osKeeJee meekeÀejuee neslee. Demes ns meJex#eCe meebiele Deens. Glke= À <ì cet l eea k eÀej cnCet v e mJeeqHveue peeOeJe ³eebveer He´Lece lej cees j s M Jej HeJeej ³eeb v eer ef f Ü leer ³ e heefjCeece ceneceb[Ue®³ee mesJesJej Peeuee Deens. GheueyOe yeme®eeuekeÀebvee DeesJnjìeFce keÀjeJes ueeiele Deens. ke´ÀceebkeÀ HeìkeÀeJeuee Deens. DeeoMe& l³eecegUs 1100 ®eeuekeÀeb®eer heos YejC³ee®³ee neue®eeueer ceneceb[Ueves megª kesÀu³ee Deensle. ³eeyeeyele Jeefjÿ ieCes M ees l meJe ceb [ U cnCet v e DeefOekeÀe´³eeb®eer vegkeÀleer®e yewþkeÀ Peeueer. ner Yejleer he´ef¬eÀ³ee jeyeefJeC³eemeeþer Keemeieer kebÀheveer®eer efve³egÊeÀer keÀjC³eele ieCesMeeslmeJe ueeskeÀceev³e DeeUer, ³esCeej Demetve, l³eemeeþer kebÀhev³eebkeÀ[tve mJeejm³e DeefYeJ³eÊeÀer ceeieefJeC³eele ³esCeej Deensle, DeMeer ceeefnleer Deef n u³eeos J eer yeeies p eJeU, ceneceb[Ueleerue met$eebveer efoueer. ueeskeÀceev³e DeeUer Je MeemekeÀer³e keÀesHejerleerue `keÀ©³ee efvemeiee&Meer cew$eer' keÀce& ® eejer Je cevees © iCeeue³e mebkeÀuHevee Fbie´peer ef®e$eHeì DeJeleej ³eeJeªve Deeueer Deens. 22 HegÀìe®³ee ceb[Heele mebHetCe& efvemeie&ce³e JeeleeJejCe meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJe ceb[U, keÀjC³eele Deeues Deens. efJeMes<eleë mebHetCe& mepeeJeì FkeÀesHe´bsÀ[ueer He×leerves kesÀueer Deens. ne osKeeJee keÀuee efoioMe&keÀ JeeieUs Fmìs ì , þeCes Deeoer oÊee$e³e JeveceeUer Je ceb[Ue®³ee ueneveebHeemetve LeesjebHe³e¥le meJe&®e ceb[UeRveer efJeMes<e HeefjÞece Iesleues Deensle. ceb[Uebveer Heeefjleeseq<ekesÀ HeìkeÀeJeueerle HeejMeerJee[er meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJe ceb[Ue®eer veJemeeuee HeeJeCeeje cnCetve ceesþer K³eeleer Deens. ³ee ceb[Ueuee Deens l e. l³eeef M eJee³e Glke= À ÿ meve 2011 meeueer þeceHee®ee He´Lece ke´ÀceebkeÀ efceUeuee neslee. ³ee ceb[Ue®³eeJeleerves ieCesMeeslmeJe keÀeUele ceesHeÀle mepeeJeìer®es Heeefjlees<eerkeÀ cemkeÀej Deejesi³e efMeefyeje®es Dee³eespeve keÀjC³eele ³esles. lemes®e iejpet efJeÐeeL³ee¥vee HeoJeerHe³e¥le®³ee efMe#eCeemeeþer HegmlekesÀ efce$e ceb[U (keÀUJee); pe³eYeJeeveer osC³eele ³esleele.

Smeìer®eer pecyees Yejleer

ns meeHleeefnkeÀ ceeuekeÀ, cegêkeÀ, ÒekeÀeMekeÀ DeeefCe mebHeeokeÀ ÒeHegÀue YeieJeeve JeeIeesues ³eebveer veJeYeejle efÒebìeRie Òesme efue., meeveHee[e, veJeer cegbyeF&-400705 (cenejeä^) ³esLes íeHetve keÀe³ee&ue³e ë 401, meeF&ke=ÀHee DeHee. Souepeer jes[, ®ejF&, þeCes (He.) 400601 (cenejeä^) ³esLes ÒekeÀeefMele kesÀues. mebHeke&À ë 9029761333 RNI No. MAHMAR/2009/30554 (v³ee³eeue³eerve #es$e þeCes) Heesmìue ke´À. TNC/262/2012-2014 CMYK

16092013 22092013  

16092013 22092013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you