Page 1

CMYK

meeF& efme×er ìgme& De@C[ ì^J@ nume ‡ keÀeskeÀCeeleerue meJe& efþkeÀeCeer uekeÌPejer yeme yegkeÀeRie ‡ De<ìefJevee³ekeÀ ceneyeUsMJej ieesJee, ceeLesjeve Je Flej efþkeÀeCe®es He@kesÀpe GHeueyOe ‡ ceefnueebmeeþer menue Dee³eesefpele keÀªve efou³ee peeleerue. ‡keÀej Je yeme Yee[îeeves GHeueyOe.

AIR TICKETS & E-TICKETAVAILABLE HERE

mebHeke&À ë mekeÀeUer 10 les je$eer 10 JeepesHe³e¥le Ye´ceCeOJeveer ë - 9820574895/25349926

Heesmìue ke´À. TNC/262/2012-2014 www.shabdamudra.com

Je<e& ë 5 ‡DebkeÀ ë 15 ‡11 veesJnWyej 2013 les 17 veesJnWyej 2013‡He=<þ ë 4

RNI No. MAHMAR/2009/30554

cegu³e ë1

18 uLh;" Ohhy[, khght[ wh;y[k Bhmh[ fhghzhutih

þeCes(He´efleefveOeer) - þeCes efpeu¿ee®³ee efkeÀveejheÆerJejerue Jee{l³ee iegvnsieejer®³ee heeÞJeYetceerJej meeiejer Dee³egÊeÀeue³e mLeeheve keÀjC³ee®³ee ceeieCeerves hegvne peesj Oejuee Deens. iesu³ee 18Je<ee¥heemetve ³ee ceeieCeeryeeyele heeþhegjeJee keÀjC³eele ³esle Deens. ³eeyeeyele®ee he´mleeJe cenemeb®eeuekeÀebkeÀ[s he´uebefyele Demetve l³ee®³ee peeies®eer nÎefveeq½eleerner Peeueer Deens. cee$e DeÐeehe l³ee®eer DebceueyepeeJeCeer Peeuesueer veener. þeCes efpeu¿ee®eer heeq½ece efkeÀveejheÆer cnCepes [neCetheemetve Lesì YeeFbohe³e¥le®ee Yeeie. ne heÆe þeCes ie´eceerCe heesueerme þeC³ee®³ee nÎerle ³eslees. ³ee efþkeÀeCeer keÀeefMeceerje, ceerje jes[, YeeFboj, veeueemeesheeje, ceeefCekeÀhetj, JemeF&, efJejej, veJeIej, meHeÀeUe, heeueIej, meeleheeìer, yeesF&mej, leejehetj, JeeCeieeJe, [neCet, JeeueerJe, GÊeve, Devee&Ue DeeefCe kesÀUJee ³ee heesueerme þeC³eeb®ee meceeJesMe Deens. ³ee efþkeÀeCe®eer Jee{leer ueeskeÀmebK³ee DeeefCe iegvnsieejer®es he´ceeCe

meoes<e eflekeÀerìIejecegUs he´JeeMeeb®³ee veefMeyeer jebiesleuee KeesUbyee keÀe³ece "eCes ( He´ e f l eef v eOeer ) Gheveiejer ³ e ceeiee& J ejer u e meJee&efOekeÀ ieoea®es mLeevekeÀ DeMeer Dees U Ke Demeues u ³ee þeCes mLeevekeÀeleerue eflekeÀerì jebiesleerue ieoeaJej efve³eb$eCe DeeCeC³eemeeþer mLeevekeÀeleerue veJ³eeves yeebOeC³eele Deeues u es 'YeJ³e' ef l ekeÀer ì Iej Dehegjs he[t ueeieues Deens. SkeÀe®e ef þ keÀeCeer mees U e ef K e[keÌ ³ ee Demetvener jebiee ueeJeC³eemeeþer cee$e hegjsMeer peeiee vemeu³eeves ³ee eflekeÀerì Iejele ieoea®³ee keÀeUele he´ J eeMeeb v ee hee³e þs J ee³eueener peeiee vemeles . ef M eJee³e DemJe®ílee, íleeJejer u e ìekeÀerleueer heeC³ee®eer ieUleer, pekeÀeleer®³ee kesÀefyevme ³eecegUs ne Yeeie hetCe&heCes iewjmees³eer®ee yeveuee Deens. l³eecegUs veJ³ee eflekeÀerì IejecegUs keÀesCel³eener he´keÀej®ee HeÀe³eoe nesle vemeu³ee®ee Deejeshe he´Jeemeer keÀª ueeieues Deensle. þeCes mLeevekeÀele mejkeÀles ef p eves yemeJet v e he´ J eeMeeb v ee DeeOeg e f v ekeÀ meg e f J eOee os C ³ee®ee he´³elve keÀjCeejs jsuJes he´Meemeve eflekeÀerì efKe[ke̳eeb®³ee jebiesheemetve he´JeeMeeb®eer megìkeÀe keÀjC³eele hetCe&heCes Dehe³eMeer þjuee Deens. þeCes heeq½eceskeÀ[erue oesve De©bo peg v ³ee ef l ekeÀer ì Iejeb h eemet v e he´JeeMeeb®eer megìkeÀe keÀjC³eemeeþer veJes eflekeÀerì Iej GYeejC³eele Deeues. 16 efKe[ke̳eeb®es efJemle=le DeeefCe YeJ³e eflekeÀerì Iej DeMeer ³ee ef l ekeÀer ì Ieje®eer Dees U Ke jsuJes®³ee Jeleerves keÀªve osC³eele Deeueer nesleer. efMeJee³e eflekeÀerì efKe[ke̳eebJ³eefleefjÊeÀ SìerJnerSce, meerJnerSce DeMee Del³eeOegefvekeÀ ³eb$eCee DeeefCe Keemeieer eflekeÀerì efJelejCe J³eJemLee megª keÀjC³eele Deeueer Demeu³eeves ef l ekeÀer ì efKe[ke̳eebJejerue Yeej keÀceer®e Demesue, Demes jsuJes®³ee Jeleerves meebefieleues peele nesles. cee$e ³ee veJ³ee eflekeÀerìIejeuee SkeÀ Je<e& het C e& Peeues veener , lees J ej®e l³ee®³ee ce³ee&oe efomet ueeieu³ee Deensle. De©bo peeiescegUs jebie

efMe#ekeÀeb®es Heieej jKe[Ceej CMYK

ueeJeCes he´JeeMeebvee De[Leȳee®es Jeeìt ueeieues Deens . 16 efKe[ke̳ee Demeu³ee lejer l³ee hew k eÀer mejemejer 10 les 12 efKe[ke̳ee®e ieoea®³ee keÀeUele megª Demelee. l³eecegUs yeekeÀer®³ee efKe[ke̳eebJej ceesþe leeCe ³eslees. ef l ekeÀer ì ef K e[keÌ ³ ee yeb o jenC³eeceeies ceveg < ³eyeUe®eer keÀcelejlee Demeu³ee®es keÀejCe js u Jes he´ M eemeve ves n ceer ® e os l e Demeles. veJ³ee eflekeÀerì IejeceO³es 60ìkeÌ k es À he´ J eemeer ef l ekeÀer ì keÀe{leele. Demes Demeues lejer l³eebvee DeeJeM³ekeÀ megefJeOeebheemetve cee$e Jebef®ele jeneJes ueeiele Deens. ef l ekeÀer ì keÀe{le Demeleevee he´ J eeMeeb v ee js u Jes iee[?eb ® eer ceeef n leer ef c eUt Mekes À ue, Demes Fbef[kesÀìme& ³ee heefjmejele veenerle. l³eecegUs keÀesCel³ee ì^sveves he´Jeeme keÀje³e®ee ³ee®ee ef v eCe& ³ e jebiesleu³ee J³eÊeÀeruee Ieslee ³esle veener. veJ³ee eflekeÀerì IejeJej Demeuesu³ee heeC³ee®³ee ìekeÀeruee ieUleer ueeieueer Demeu³eeves ieUCee´³ee heeC³eecegUs jebie mejU jeKeCes n er MekeÌ ³ e nes l e veener . l³eeceg U s ieoea Jee{les . heef j mejeleer u e pekeÀele veekeÀe Deeef C e Jeenlet k eÀ hees e f u emeeb ® ³ee kes À ef y evme®ee De[LeUe Demet v e HesÀjerJeeu³eeb®ee $eemener vesnceer®ee yeveuee Deens. Sìer J ner S ce, meer J ner S ce®ee DeeefCe Keemeieer eflekeÀerì efJelejCe he´CeeueeR®eener he´JeeMeebvee he³ee&³e Demeuee lejer l³eeb ® ³ee meoes < e J³eJemLescegUs he´Jeemeer l³eekeÀ[s heeþ ef H eÀjJeleele. veeog © mle SìerJnerSce ceMeervme, meerJnerSce keg À hevme®ee leg ì Je[e ³eeceg U s l³eeb ® ³ee JeehejeJejner ce³ee& o e ³esles. lej pevemeeOeejCe eflekeÀerì J³eJemLesceO³es veJes heeme keÀe{Ces, he´Jeeme efJemleejerkeÀjCe, eflekeÀerì jÎ keÀjCes ³eeb m eejKeer he´ e f ¬ eÀ³ee vemeu³eeves he´ J eemeer ef l ekeÀer ì efKe[ke̳eebJej®e peemle ieoea keÀjerle Demeleele, Demes he´Jeemeer meebieleele.

(mebie´nerle íe³eeef®e$e) heentve ³ee Yeeieeuee Menjer opee& osTve lesLes meeiejer Dee³egÊeÀeue³e mLeeheve keÀjeJes, DeMeer ceeieCeer 1995 heemetve efveYe&³e peveceb®eeleHexÀ keÀjC³eele ³esle Deens. ³ee ceeieCeermeeþer ³eehetJeea pevelee oueevesner ceesþe cees®ee& keÀe{uee neslee. 2005DeeefCe 2012 ceO³es lemee he´mleeJe heeþefJeu³ee®es meebieC³eele Deeues nesles. cee$e nÎefveeq½eleer Peeueer Demetve ueJekeÀj®e DeefOemet®evee efveIesue, Demes

Deeéeemeve osC³eele ³esle Deens. ³eeyeeyele cenejeä^ he´osMe pevelee ouee®es (mes) cenemeef®eJe ceveJesue legmkeÀevees ³eebveer meebefieleues keÀer, iesueer 18 Je<ex Deecner ner ceeieCeer keÀjlees³e. l³ee keÀeUer peer heefjeqmLeleer nesleer, leer Deelee DeefleYe³eevekeÀ Peeuesueer Deens. DeveskeÀ iegvnsieej ³ee heƳeele DeeÞe³eeuee Deensle. ojjespe iegvnsieejer®es he´ceeCe Jee{le Deens. heesueerme yeU Dehegjs Deens. kesÀJeU 4 veJeerve heesueerme þeC³eeb®eer efvee|celeer kesÀueer iesueer. heCe heesueerme yeU Jee{ues veener. l³eecegUs iegvnsieejerJej efve³eb$eCe Ieeuelee ³esle veener. l³eecegUs ³ee Yeeieeuee Menjer heesefuemeeb®ee opee& osTve meeiejer heesueerme Dee³egÊeÀeue³e mLeeheve keÀjeJes, DeMeer Deece®eer ceeieCeer Deens. ie=nceb$³eebvesner vegkeÀles®e ueJekeÀj®e meeiejer Dee³egÊeÀeue³e mLeeheve kesÀues peeF&ue Demes Deeéeemeve efoues Deens. Deecner meelel³eeves heeþhegjeJee keÀjle Deenesle. l³eecegUs ueJekeÀj®e meeiejer Dee³egÊeÀeue³e Deceueele ³esF&ue, Demee efJeéeemener legmkeÀevees ³eebveer J³eÊeÀ kesÀuee Deens.

Oetj Oetmej Peeuee ef J eef J eOe he´ k eÀej®es Jee{les he´ o t < eCe, l³eeceg U s he³ee&JejCeeuee efvecee&Ce Peeuesu³ee Oeeske̳eeyeeyele peveceevemeele DeueerkeÀ[s peeCeerJe nesT ueeieueer Deens. efoJeeUerle l³ee®es he´l³eblej Deeues. l³ee¢äerves ³eb o e®eer ef o JeeUer ves n ceer h es # ee Jes i eUer þjueer . HeÀìekeÌ ³ eeb c eg U s cees þ îee he´ c eeCeele OJeveer Deeef C e Jee³eghe´ot<eCe nesles, ns ueeskeÀebvee keÀUtve ®egkeÀues Deens. efoJeeUerle HeÀìeke̳eeb®eer Deele<eyeepeer Peeueer; heCe leer keÀjleevee meeceeefpekeÀ peeefCeJes®es Yeeve þsJeues ies u es . cees þ îee DeeJeepee®es HeÀìekes À JeepeJet v e ogmeN³ee®³ee Gjele Oe[keÀer YejJeC³ee®ee Deemegjer Deevebo IesC³eeuee cegj[ Ieeleueer iesueer. DeeJeepe ve keÀjCee³ee& HeÀìeke̳eeb®ee Jeehej Peeuee. cevemeesÊeÀ HeÀìekes À Kejs o er keÀªve DeuhekeÀeUele npeejes ©he³eeb®ee Oetj keÀjC³eeJej mJeefve³eb$eCe DeeCeues iesues.l³ee®es keÀewlegkeÀ®e kesÀues Heeefnpes. ceneieeF& DeeefCe he³ee&JejCe peeie=leer®ee ognsjer

mejkeÀej®eer mJemle Yeepeer keWÀêsner ceneieeF&®³ee JeeìsJej

DeeCeueer. meg©Jeeleer®³ee ìhh³eele SheerScemeerleerue IeeTkeÀ J³eeheejer cenemebIee®eer ceole Iesle heCeve efJeYeeieeves leyyeue 40 keWÀês megª kesÀueer. ³eeveblej ìhh³eeìh³eeves keÀener ie=nefvecee&Ce JemeenleeRceO³es ner keWÀês megª keÀjC³eele Deeueer. jep³e mejkeÀej®es Lesì heCeve®ee hejJeevee Demeuesues efyeie yeePeej, [er-ceeì&, efjuee³evme He´sÀMe, ceesj DeMee cee@ueceO³es mJemle Yeepeer keWÀê megª keÀjCes yebOevekeÀejkeÀ keÀjC³eele Deeues Deens. DeMeehe´keÀejs Deeleehe³e¥le leyyeue 212keWÀês megª keÀjC³eele Deeueer Deensle. cee$e DeJee{J³e DeMee ueeskeÀmebK³es®³ee he´ceeCeele ner keWÀês DeefleMe³e legjUkeÀ þeCes ( He´ e f l eef v eOeer ) - ceg b y eF& , þeCes , veJeer ceg b y eF& lemes ® e Demeu³eeves efkeÀjkeÀesU yeepeejeleerue veHesÀKeesjercegUs meeceev³e ie´enkeÀ Deemeheeme®³ee Gheveiejeb c eOeer u e ef k eÀjkeÀes U yeepeejele De#ejMe: efheUtve efveIele Demeu³ee®es ef®e$e efomet ueeieues Deens. J³eeheejer DemenkeÀeje®³ee heefJe$³eele DeJelejuesu³ee ceneieeF&Jej Gleeje cnCetve jep³e mejkeÀejves megª kesÀuesu³ee mJemle Yeepeer keWÀêebvee meJeueleer®³ee ojele Yeep³eeb®ee jep³e mejkeÀejves megª kesÀuesu³ee mJemle YeepeerefJe¬eÀer keWÀêele Lesì hegjJeþe keÀjleevee J³eeheeN³eebveener Ieece HegÀìt ueeieuee Demetve, Mesleeletve ceeue DeeCeuee peeF&ue, DeMee efkeÀleerner Jeuievee mejkeÀej keÀjle Sheer S cemeer c eOet v e ef c eUCeeN³ee jmeos ® ³ee pees j eJej meg ª Demeues, lejer SheerScemeerceOeerue IeeTkeÀ J³eeheeN³eeb®³ee peesjeJej ³ee Demeuesu³ee efkeÀceeve 35 les 40keWÀêebveener J³eeheeN³eeb®³ee keWÀêeb®ee keÀejYeej megª Demeu³ee®es efometve ³esles. IeeTkeÀ Yeepeerheeuee DemenkeÀejecegUs ceneieeF&®ee pJej ®e{C³ee®eer Meke̳elee Jele&Jeueer yeepeejeletve leyyeue 38 les 40 keWÀêebvee Lesì hegjJeþe kesÀuee peele peele Deens. Demetve, IeeTkeÀ yeepeejele Jee{uesues oj ue#eele Ieslee mejkeÀej cnCesue IeeTkeÀ yeepeejele Yeep³eeb®es oj Jee{lee®e efkeÀjkeÀesU efJe¬esÀles l³ee ojele mJemle Yeepeer keWÀêebvee hegjJeþe keÀjCes pe[ peele Deens, ³ee DeJee®³ee meJJee ojeves ie´enkeÀeb®eer uetì keÀª ueeieues Demetve keÀeboe (80), efJe¬eÀer keWÀêele GÊece he´leer®es keÀebos (42 ©he³es), ìesce@ìes (48) mJemle yeìeìe (40), uemetCe (80 les 100), ìesce@ìes (60 les 80), ieJeej ojele efoues peele Demeues lejer pecee-Ke®ee&®es ieefCele peceefJeCes IeeTkeÀ (60), HeÀjmeyeer (60) ³ee Yeep³eebveer kesÀJne®e meeþer Deesueeb[ueer Deens. J³eehee´³eebveener keÀþerCe nesTve yemeues Deens. l³eecegUs ojele Jee{ jep³e mejkeÀej®³eeJeleerves megª keÀjC³eele ³esCee´³ee mJemle YeepeerefJe¬eÀer keÀjC³ee®eer hejJeeveieer Ðee, DeMeer ceeieCeer SheerScemeer®³ee meef®eJeebkeÀ[s keWÀêele SheerScemeer þjJesue l³eehe´ceeCes Yeep³eeb®es ojhe$ekeÀ þsJeues peele keÀjC³eele Deeueer Deens, Demes efheieUs ³eebveer mheä kesÀues. Deens. IeeTkeÀ yeepeejele GÊece he´leer®ee ìesce@ìes 40 ©he³eebvee efJekeÀuee ojc³eeve, DeMeer keÀesCeleerner uesKeer ceeieCeer DeÐeehe J³eeheeN³eebkeÀ[tve peele Demeleeveener efkeÀjkeÀesU yeepeejele GÊece he´leer®ee ìesce@ìes 60 les Deeuesueer veener. ³eemebyebOeer SkeÀe yewþkeÀerle keÀener J³eeheeN³eebveer ns cele 80 ©he³eebveer efJekeÀuee peele Demeu³ee®³ee le¬eÀejer heg{s ³esle Deensle. ceeb[ues Deens, Demee oeJee SheerScemeer®es Ghemeef®eJe DeefJeveeMe heeìerue efkeÀjkeÀesU yeepeejeleerue ³ee veHesÀKeesjerme ueieece yemeeJee ³eemeeþer jep³e ³eebveer kesÀuee. SheerScemeerceeHe&Àle ®eeueefJeu³ee peeCeeN³ee 40 keWÀêebvee mejkeÀejves oesve ceefnv³eebhetJeea mJemle Yeepeer efJe¬eÀer keWÀêeb®eer ³eespevee heg{s meO³ee lejer OeeskeÀe veener.

þeC³eele le©CeeJej ieesUeryeej

þeCes(He´efleefveOeer) - þeC³eeleerue JeeIeyeerU ³esLes jenCeeje meboerhe mes v eJeeue (29) ne le©Ce ieesUeryeej Peeu³eeves peyej peKeceer DeJemLes l e þeCes mìs M eveveef p ekeÀ Meg ¬ eÀJeejer je$eer mee[s D eeþ®³ee meg c eejeme SkeÀe he´ J eeMeeuee Dee{Uuee. l³eeuee Keemeieer ne@eqmheìueceO³es oeKeue keÀjC³eele Deeues Demetve l³eeuee JnWefìuesìjJej þsJeC³eele Deeues Deens. meboerhe®³ee ®esnN³ee®³ee [eJ³ee yeepetuee He´@ÀkeÌ®ej Peeues Demetve ner ogKeehele ieesUercegUs®e Peeu³ee®es ne@eqmheìueceOeerue [e@keÌìjeb®es cnCeCes Deens . ³eeyeeyele þeCes js u Jes heesefuemeebveer iegvne oeKeue kesÀuee kes À uee Deens . JeeIeyeer U ³es L es ® e jenCeeje cevemes®ee keÀe³e&keÀlee& jJeer Iejle ³eeves ieesUeryeej kesÀu³ee®ee

meb M e³e Demet v e l³eeuee DeìkeÀ keÀjC³eemeeþer hees e f u emeeb v eer MeesOeceesnerce megª kesÀueer Deens. meboerhe®³ee ®esnN³eeJej ieesUer Pee[C³eele Deeueer Demet v e lees peKeceer DeJemLes l e hue@ ì HeÀe@ c e& ¬eÀceebkeÀ 2 veefpekeÀ keÀu³eeCekeÀ[s peeCeeN³ee ì^ @ k eÀJej he[ues u ee Dee{Uuee. þeC³eele JeeIeyeer U ³es L eer u e Jemeb l e ef u euee keÀe@chueskeÌmeceO³es jenCeeje meboerhe yes u eehet j ceO³es keÀece keÀjlees . Meg¬eÀJeejer je$eer lees keÀeceeJeªve hejleu³eeveb l ej þeC³eele yeme hekeÀ[C³eemeeþer ef m e[keÀes yeme mìe@ h ekeÀ[s peele nes l ee. meb o er h e Meg×erJej Demeu³eeves l³ee®³eekeÀ[tve l³ee®³ee yeefnCeer®ee HeÀesve IeTve efleuee SkeÀe he´JeeMeeves ner ceeefnleer efoueer.

þeCes(He´efleefveOeer) - efMe#ekeÀeb®es Dee@veueeF&ve Jesleve p³ee mee@HeÌìJesDej®³ee ceeO³eceeletve nesles, l³ee MeeueeLe& mee@HeÌìJesDej®es mebkesÀlemLeU 24 Dee@keÌìesyejheemetve yebo Deens. l³eecegUs efMe#ekeÀeb®es ³ee ceefnv³ee®es Jesleve jKe[C³ee®eer Meke̳elee Deens. megj#es®³ee keÀejCeemleJe ns mebkesÀlemLeU yebo þsJeues Deens, he´l³eskeÀ ceefnv³ee®³ee 8 leejKeshe³e¥le efMe#ekeÀebvee l³eeb®eer GheeqmLeleer, Jeslevee®ee he´keÀej, JepeeJeì Deeoer leheMeerue YejeJe³ee®ee Demelees. MeeUs®es cegK³eeO³eehekeÀ efueefhekeÀe®³ee mene³³eeves ne leheMeerue Dee@veueeF&ve Yejleele. he´l³eskeÀ efMe#ekeÀemeeþer mJeleb$e keÀes[ ¬eÀceebkeÀ Demelees. Yejuesu³ee leheefMeuee®³ee oesve he´leer keÀe{u³ee peeleele. l³eeleueer SkeÀ he´le efMe#eCe efvejer#ekeÀe®³ee keÀe³ee&ue³eele Jesleve efvejer#ekeÀekeÀ[s pecee nesles DeeefCe ogmejer he´le MeeUskeÀ[s jenles. ner meieUer he´ef¬eÀ³ee ³ee ceefnv³eele mebkesÀlemLeU yebo Demeu³eeves jKe[ueer Deens. ³eeyeeyele cegbyeF&®es efMe#eCe Ghemeb®eeuekeÀ Sve. yeer. ®eJneCe ³eeb®³eeMeer mebheke&À meeOeuee Demelee les cnCeeues, "megj#es®³ee keÀejCeemleJe ns mebkesÀlemLeU yebo Deens; cee$e ³eecegUs Jesleve he´ef¬eÀ³esme efJeuebye nesCeej veener. keÀejCe Dee@veueeF&ve he´ef¬eÀ³esle efJeuebye nesle veener.'

yeeUemeensyeeb®³ee mce=leerefoveer `®euees efMeJeleerLe&'

ceg b y eF& ( He´ e f l eef v eOeer ) ef M eJemes v eehe´ c eg K e yeeUemeens y e þekeÀjs ³eeb ® ³ee he´ L ece hegC³eefleLeerefveefceÊe efMeJemesvesves jep³eYejeleerue efMeJemewefvekeÀebvee `®euees efMeJeleerLe&'®ee veeje efouee Deens. l³eecegUs 17 veesJnWyej jespeer ef M eJeepeer heeke& À ³es L eer u e yeeUemeensyeeb®³ee mce=leer GÐeevee®³ee efþkeÀeCeer npeejeW®³ee mebK³esves ef M eJemew e f v ekeÀ Deeojeb p eueer JeenC³eemeeþer GheeqmLele jenCeej

jepe þekeÀjs- vejWê ceesoer ³eeb®eer GHeeqmLeleer?

efMeJemesveehe´cegKe yeeUemeensye þekeÀjs ³eeb®³ee he´Lece mce=efleefoveer 17 veesJnWyej jespeer l³eebvee Deeojebpeueer JeenC³eekeÀefjlee cenejeä^e®³ee keÀeveekeÀeshe´³eeletve efkeÀceeve oesve les hee®e ueeKe efMeJemewefvekeÀ efMeJeepeer heeke&ÀJej npej jenleerue, Demee efMeJemesves®ee Deboepe Demetve l³ee ¢äerves meJe& J³eJemLee keÀjC³eele ³esCeej Deens. yeeUemeensyeebvee Deeojebpeueer Dehe&Ce keÀjC³eekeÀefjlee Yeepehe®es heblehe´Oeeveheoe®es GcesoJeej vejWê ceesoer lemes®e cevemes®es DeO³e#e jepe þekeÀjs ns GheeqmLele jenCeej keÀe ³eeyeeyele Deewlmegke̳e Deens. Deensle. yeeUemeens y eeb ® eer mce= l eer keÀe³ece ef M eJeepeer heeke& À Deeef C e jeneJeer ³eemeeþer les L es uenevemes yeeUemeensyeeb®es Deletì veeles nesles. GÐeeve meekeÀejC³eele ³esle Deens. ef M eJemes v es ® ³ee omeje ces U eJ³eele yeeUemeens y eeb ® ³ee he´ L ece l³eeb ® es ef J e®eej Ss k eÀC³eemeeþer heg C ³eef l eLeer uee lesLes Deeojebpeueer ef M eJemew e f v ekeÀeb v ee ojJe<eea `®euees JeenC³eemeeþer mees u eehet j ³es L et v e ef M eJeleer L e& ' ®ee veeje ef o uee peele efMeJemewevf ekeÀeb®eer SkeÀ legkeÀ[er heo³ee$esves neslee. Deelee ³ee cesUeJ³eeheeþesheeþ efMeJeepeer heeke&À®³ee efoMesves efveIeeueer hegC³eefleLeerefveefceÊener ne veeje osC³eele Deens. jep³eYejeletvener efMeJemewefvekeÀ Deeuee Deens. efMeJeepeer heeke&ÀceO³es ceesþîee mebK³esves lesLes ³esCeej Deensle.

HeÀìkeÀe yemeu³ee®eer Deesj[ HeÀìekesÀ efJe¬esÀl³eebkeÀ[tve nes l e Deens . ceg b y eF& , þeCes , heg C es , Deew j b i eeyeeo, veeiehetj, veeefMekeÀ ³ee he´cegKe Menjeble ieleJe<eea®³ee leg u eves l e ³eb o e HeÀìekeÌ ³ eeb ® eer ceeieCeer cees þ îee he´ceeCeele Ieìu³ee®es SkeÀe heenCeerle Dee{Utve Deeues. cees þ îee HeÀìekeÌ ³ eeb y ejes y ej®e jes < eCeeF& ® ³ee HeÀìeke̳eeb®eer efJe¬eÀerner Ieìueer. 2012 ®³ee leguevesle ner efJe¬eÀer Kethe®e keÀceer Deens. he³ee&JejCeeyeeyele ueeskeÀ efJeMes<e keÀeUpeer Iesle Deensle. Deeheu³ee ke=Àleerletve he´ot<eCeele he´l³e#e-Dehe´l³e#eheCes Yej he[Ceej veener ³eekeÀ[s ue#e efoues peele Deens. Oeee|cekeÀ GlmeJeebletve veoer he´ot<eCeeuee ceesþe neleYeej ueeielees. efvecee&u³e veoerle ìekeÀC³ee®eer hejbheje l³eele Yej Ieeueles. ogie¥OeercegUs veoerkeÀeþeJeªve HesÀjHeÀìkeÀe ceejC³ee®³ee Deeveboeme heejKes JneJes ueeieles. veoer he´ot<eCeeyeeyele meeceeef p ekeÀ meb m Leeb v eer Deueer k eÀ[®³ee keÀeUele ®eebieueer pevepeeie=leer kesÀueer Deens. l³ee®ee ®eebieuee heef j Ceece ef o mele Deens . ieCes M ees l meJe Deeef C e veJeje$eeslmeJeele l³ee®eer he´ef®eleer Deeueer. veeefMekeÀ ceneheeefuekesÀves efvecee&u³e ieesUe keÀjC³ee®eer efJeMes<e J³eJemLee kesÀueer. cetleeaoevee®ee Ghe¬eÀce jeyeJeuee. l³eeme veeefMekeÀkeÀjeb®ee ceesþe he´eflemeeo ueeYeuee. DeveskeÀ meeceeefpekeÀ mebmLeener Ghe¬eÀceele menYeeieer Peeu³ee. efJeMes<e cnCepes ³egJee efhe{er ³eele efnjerjerves menYeeie Ies l e Deens . he³ee& J ejCe peeie= l eer y eeyele Je=Êehe$es, FueskeÌì^e@efvekeÀ ceeO³eces yengceesue ³eesieoeve osle Deensle. HeÀìekesÀ JeepeJetve #eefCekeÀ Deevebo Iesleevee ogmejerkeÀ[s he³ee&JejCeeuee Fpee heesnes®eles ³ee®eer peeCeerJe ueneve-Leesjebvee nesle Deens, ner meJee&le cenÊJee®eer yeeye Deens. HeÀìekesÀ JeepeJetve hewMeeb®eer GOeUheÆer nesles. Jee³eghe´ot<eCeeuee neleYeej ueeielees . J³eef Ê eÀiele Deeef C e meeJe& p eef v ekeÀ Deejesi³eeueener yeeOee heesnes®eles ns ueeskeÀebvee mecepet ueeieues Deens . l³eeceg U s ® e he³ee& J ejCe j#eCe ®eUJeUerle pevelee mJe³ebmHetÀleeaves menYeeieer nesle Deens . he³ee& J ejCeeyeeyele meceepeele ³es C eejer peeie©keÀlee ne SkeÀ DeefYeveboveer³e, iejpes®ee Je mJeeieleen& yeoue Deens.

MJeeve HeLekeÀ keÀe³ee&ue³eele mHeÀesì þeCes(He´efleefveOeer) - þeCes ie´eceerCe heesefuemeeb®³ee éeeve heLekeÀeb®³ee keÀe³ee&ue³eeleerue keÀheeìebletve DeveeJeOeeveeves yee@cye Keeueer he[t v e Peeues u ³ee mHeÀesìele leerve heesueerme peKeceer Peeues Deens l e. peKeceer hees e f u emeeb v ee p³eg e f h eìj ©iCeeue³eele oeKeue keÀjC³eele Deeues Deens. JeeieUs hees e f u emeeb ® ³ee nÎer l eer u e éeeve heLekeÀ keÀe³ee&ue³eele Meg¬eÀJeejer je$eer ner og I e& ì vee Ie[ueer . ³ee mHeÀesìele þeCes ie´eceerCe®es heer. Sve. heìe[s, heer. meer. heeìerue DeeefCe yeer. Sve. Kewjs ns efleIes

peKeceer Peeues Deens l e. ogIe&ìves®eer ceeefnleer efceUlee®e Jeefjÿ heesueerme DeefOekeÀeN³eebveer IeìveemLeUer OeeJe Ies T ve heefjeqmLeleer®eer heenCeer kesÀueer. lemes®e peKeceer heesefuemeebvee ©iCeeue³eele oeKeue kesÀues. l³eeb ® ³eeJej Ghe®eej meg ª Demetve meJee¥®eer he´ke=Àleer eqmLej Demeu³ee®es keÀUles. ne DeheIeeleer mHeÀes ì Demeu³ee®es he´ e Leef c ekeÀ ®eewkeÀMeerle meceesj Deeues Demeues lejer Ieìves®es ieebYeer³e& DeesUKetve ³ee he´ k eÀjCee®³ee meKees u e ®eewkeÀMeer®es DeeosMe osC³eele Deeues Deensle.


He=<þ 2

11 veesJnWyej 2013 les 17 veesJnWyej 2013 ‡

meeHleeefnkeÀ jeMeerYeefJe<³e J³eeheejerJeiee&uee l³eeb®³ee otjoMeea ces<e efJe®eejebcegUs DeeefCe keÀäebcegUs vesnceerhes#ee peemle

DeeþJe[e GÊece Deens, heCe l³ee®eyejesyej peceeKe®e& ceeb[u³eeJej Demes Jeeìsue keÀer DeeheCe yepesìyeensj peeTve keÀener ieesäer kesÀu³ee. Iejemeeþer Ghe³egÊeÀ Jemletb®eer Kejsoer nesF&ue. SKeeÐee keÀe³e&¬eÀceele Lees[sHeÀej HesÀjyeoue nesC³ee®eer Meke̳elee Deens. ³esCeeN³ee J³eÊeÀeRMeer ceespetve-ceehetve keÀceeF& keÀjlee ³es F & u e. vees k eÀjer c eO³es yeesuee. Je³eesJe=× J³eÊeÀeR®³ee he´ke=ÀleerkeÀ[s ue#e Ðee. peeiee, Jeenve Kejsoer neleeKeeue®³ee J³eÊeÀeRkeÀ[tve yeeyeeheglee keÀªve keÀece keÀe{tve I³eeJes ueeiesue. keÀjleevee keÀeieohe$es veerì DeY³eemee. Jeefjÿeb®es cet[ yeouele jenleerue. veJeerve veeskeÀjermebyebOeer®ee efveCe&³e SKeeoe ®eeb i eues Deeef C e JeeF& ì meejK³ee®e DeeþJe[e ueebyeJee. IejeceO³es legce®³ee Glmeener mJeYeeJeeJej Lees[ms es yebOeve he´ceeCeele legce®³ee Jeeìsuee ³esCeej Deens. Deeu³eemeejKes Jeeìsue. keÀesCeer efJeveekeÀejCe Kees[er keÀe{ueer lej legcneuee les veeskeÀjerceO³es Jeefjÿeb®es yeoueCeejs cet[, mebmLes®³ee iejpee menve nesle veener, Demee DevegYeJe pejer Deeuee lejer he´Mve efve³eb$eCeele DeeefCe melele nesCeejer OeeJeheU ³eecegUs keÀecee®ee kebÀìeUe ³esF&ue. þsJeC³eemeeþer JeeoefJeJeeo ef®eIeUt osT vekeÀe. J³eJemee³e-OebÐeele he´JeeneefJe©× heesnC³ee®eer KegceKegceer efvecee&Ce oesve ceeCemes cnìueer keÀer efJe®eejebceOeerue nes F & u e, hejb l eg keÀe³eÐee®es Yeeve þs J ee. l³ee®ehe´ c eeCes Lees [ îee leHeÀeJele Demeles, heCe l³eeletvener megJeCe&ceO³e HeÀe³eÐeekeÀjlee De³eesi³e mebiele ìeUe. keÀe{tve heg{s Demeuesu³ee #eCee®ee ®eebieuee keÀener JesUsuee Ke®e& nesCeejs hewmes, HeÀe³eoe GþJelee ³eslees. mJele:®³ee DeeJe[erefveJe[erJej cegj[ IeeueeJeer Jes U ³ee ieesäeR®ee legcner efJe®eej keÀjle ueeiesue. Iejeleerue Je³eesJe=× J³eÊeÀeR®³ee he´ke=ÀleerkeÀ[s DeeefCe iejpeebkeÀ[s ue#e ÐeeJes ueeiesue. J³eeheej GÐeesieele KesUl³ee Yeeb[Jeuee®eer keÀcelejlee Demetvener veener. heCe F®íehetleeakeÀjlee J³eJemee³e-OebÐeele YeJ³eefoJ³e keÀuhevee legcner JesU ceeªve v³eeue. veJeerve keÀjej eEkeÀJee meewoe Meke̳elees ³ee DeeþJe[îeele ke=ÀleerceO³es GlejJeC³ee®ee efJe®eej Demesue. heCe l³eeleerue mejkeÀejer keÀª vekeÀe. veeskeÀjerceO³es Jeefjÿebveer Dee³el³ee JesUer keÀecee®es JesUehe$ekeÀ yeoueu³eecegUs efve³ece, keÀe³eos ³eeb®es GuuebIeve keÀª vekeÀe. hewMee®eer DeeJekeÀ ceveehe´ceeCes legce®eer OeeJeheU nesFu& e. Jee{sue. veeskeÀjerceO³es peeoe keÀece keÀªve peeoe hewmes efceUJelee ³esleerue. J³eefÊeÀiele peerJeveele eEkeÀJee Deee|LekeÀ Lees [ s m es keÀece Deeef C e Lees [ e Deejece keÀejCeecegUs legce®³ee ceveeJej SkeÀhe´keÀej®ee keÀje³e®ee Demee ognsjer nslet legce®³ee ceveele leCeeJe Demesue, heCe ³ee ieesäeR®ee efJe®eej ve keÀjlee Demesue. lees meeO³e keÀjC³eekeÀjlee JesUs®es DeeefCe hewMee®es ³eesi³e efve³eespeve kesÀuesle lej legce®³ee Deeveboele keÀmej legcner Flejeb®³ee Deeveboele Glmeeneves menYeeieer Jneue. J³eeheejerJeiee&uee jenCeej veener. veeskeÀjer®³ee efþkeÀeCeer mebmLes®³ee efve³eceeb®es eEkeÀJee DeeþJe[e ®eebieuee Deens. hewMee®ee DeesIe melele ®eeuet Demeu³eeves Jeefjÿeb®³ee met®eveeb®es GuuebIeve keÀjC³ee®ee ceesn DeveeJej nesF&ue. DeelceefJeéeeme Jee{sue. mebmLesleHexÀ Deee|LekeÀ eEkeÀJee Flej megefJeOee legcneuee efceUt MekesÀue. IejeceO³es yeng l eeb M eer ie´ n ceeve leg c e®³ee F®íeceesþer Kejsoer eEkeÀJee hetJeea ueebyeJeeJee ueeieuesuee meceejbYe þjsue. DeekeÀeb#esuee ieJemeCeer IeeueCeejs Deens. hejb l eg ³eMee®³ee ®e{l³ee keÀceeveeruee kegÀþslejer ieeueyeesì ie´nceeve megKeog:Kee®ee mecemeceeve Jeeìe osCeejs Deens. SkeÀerkeÀ[s legce®ee ueeieles®e ³ee®ee legcneuee DevegYeJe ³esF&ue. J³eeheej-GÐeesieele DeefÜleer³e keÀeceefiejer legcner keÀª MekeÀeue, heCe l³eekeÀjlee he´efleeqÿle J³eÊeÀeR®es leb$e cet[ ®eebieuee Demeu³eecegUs legcneuee yejs®e keÀener keÀjeJesmes meebYeeUeJes ueeiesue. lemes®e mejkeÀejer efve³eceebkeÀ[sner ue#e þsJeeJes Jeeìsue, hejbleg Iejeleerue J³eÊeÀeR®³ee De[®eCeer DeeefCe Flej ce³ee&oebcegUs ueeiesue. veeskeÀjerceO³es efpeJeehee[ cesnvele keÀªve keÀþerCe GefÎä meeO³e Lees[s yebOeve ³esF&ue. ceeveefmekeÀ leesue {Ut ve oslee meJe& DeeIee[îeebJej keÀjeue. meleke&À jeneJes ueeiesue. J³eeheejerJeiee&uee keÀeceieejebvee KetMe þsJetve keÀece IejeceOeerue keÀener efveCe&³e jWieeUleerue. keÀªve I³eeJes ueeiesue. mejkeÀejer efve³ece [eJeuetve ®eeueCeej veener. leyyeue ®eej ceefnv³eeb®³ee DeJeOeerveblej cenÊJee®es meewos ueebyeJee. veeskeÀjerceO³es meÊesheg{s MeneCeheCe vemeles ns ue#eele ®elegLe&mLeeveeleerue Meg¬eÀ heb®ecemLeeveele ³esle þsJee. Deeheu³ee ce³ee&osle jentve keÀece keÀje. Deens. ³ee Meg¬eÀeves keÀener Iejiegleer keÀeceebvee ®eeuevee efoueer, hejbleg peer ieesä legcneuee heeefnpes Deens leer J³eeJemeeef³ekeÀ¢äîee cee$e efMeefLeuelee DeeCeueer Demesue. Deelee ³eeletve menpeemenpeer efceUC³ee®eer Dehes#ee keÀª keÀOeer SkeÀoe yeensj he[tve hegvne SkeÀoe vesnceer®³ee keÀeceeuee Jesie ³esF&ue vekeÀe. efJeMes<ele: Jeef[ueOeeN³ee J³eÊeÀeRkeÀ[tve DeMeer legce®³ee ceveele eE®elee Demesue. l³eeuee efJejesOe Peeu³eecegUs Lees[e $eeme nesF&ue, heCe DeKesj legcner heb®ecemLeeveeleerue jJeer n<e&ueeMeer ef$ekeÀesCe meHeÀue Jneue. J³eJemee³e-Oeb Ð eele keÀecekeÀepe GÊece jener u e. DeeefCe iegªMeer ueeYe³eesie keÀjCeej Deens. keÀe³eoskeÀevet DeeefCe he´efleeqÿle J³eÊeÀeRvee meebYeeUeJes ueeiesue. veeskeÀjerceO³es DeefleGlmeene®³ee Yejele efouesueer Deeéeemeves hetCe& keÀjeJeer Meg¬eÀ jeMeeryeoue keÀªve ®elegLe&mLeeveele ³esF&ue. l³eehetJeea l³ee®ee MeveerMeer ef$ekeÀesCe ³eesie nesF&ue. meke=ÀloMe&veer ner meJe& ie´neqmLeleer legcneuee DevegketÀue ueeieleerue. Jeefjÿeb®es meceeOeeve keÀjCes keÀþerCe Demesue. Deens. l³eecegUs legce®³ee ceveeceO³es DeveskeÀ veJeerve lejbie Gþle Demeleerue. DeepekeÀeue ³eMe Deeef C e Deeveb o e®es ³ee DeeþJe[îeele Meveer hegvne SkeÀoe jeMeeryeoue keÀªve DeäcemLeeveele cetu³eceeheve hewMeeves efceUCeeN³ee megKee®³ee he´JesMe keÀjsue. ³ee De[er®e Je<ee¥®³ee keÀeUele legcneuee efJeefJeOe he´keÀej®³ee mJeªheele kesÀues peeles. l³ee ¢äerves efJe®eej kesÀuee lej mecem³eebvee leeW[ ÐeeJes ueeiesue.

legU

Je=<eYe

Je=eMq ®ekeÀ

efceLetve

Oeveg

cekeÀj

keÀke&À

kegbÀYe

efmebn

ceerve

keÀv³ee

DeO³eelce

efovesMe DeY³ebkeÀj 9224127208

Þeer iepeeveve efJepe³e ie´bLeeleerue keÀener yeesOeHe´le DeesJ³ee DeO³ee³e 2 je ë

leerve ®elegLee¥Me Yeeie HeeCeer DeeefCe SkeÀ ®elegLee¥Me Yeeie peceerve. pej ieeYee cnCepes meJe& Fbefê³es mJe®í Je keÀe³ee&eqvJele Demeleerue lej Jej®es ìjHeÀue cnCepes keÀe³ee cnCepes®e yeensªve effomeCeeje ne osn efvejesieer jenlees. nJeeceeveele nesCeeN³ee yeoueecegUs efvecee&Ce nesCeejs Deepeej DeeHeCeeme menpe Pesuelee ³esleele. oemeieCeg cnCeleele DeeHeues Mejerj ns SkeÀ mejesJej®e Deens. Deeef C e l³ee®eer Mees Y ee cnCepes ® e cenejepeeb ® eer ke= À Hee Deens . ³eesi³eeJeeb®etveer SsMee efke´À³ee~ efceUleer ve keÀesþs HeneJe³ee~ HetJe& megke=Àlee Jee®eesefve³ee~ nesCes ve oMe&ve DeMeeb®es~~(De.2, Dees. 18) let Iesleues oMe&ve~ pevce legPee Oev³e Oev³e~ Yesìlee les legpe ueeietve~ ves ceueener oMe&vee~~(De.2, Dees.19) yebkeÀìueeue DeeefCe oeceesojHeble kegÀUkeÀCeea ³eebveer cenejepeebvee DeesUKeues DeeefCe l³eeb®es Hee³e OejeJe³eeme iesues lesJne cenejepe efleLetve Jee³egJesieeves HeUle HeUle iesues. yebkeÀìueeueuee ngjngj ueeietve jeefnueer. cenejepe kegÀþs®e efomesveele. mebHetCe& MesieeJe HeeueLes Ieeleues lejer keÀener®e HeÊee ueeiesvee. l³eebvee efpekeÀ[s eflekeÀ[s cenejepe efomele Deensle Demee Yeeme nesT ueeieuee. ³eeuee®e cnCeleele O³eeme ueeieCes. Demee O³eeme ueeieCes ³eeuee meg×e Yeei³e ueeieles. yebkeÀìueeueeb®eer Heb®eeF&le Peeueer. ceveeuee ueeieuesueer ngjntj Jeef[ueebmeceesj yeesueC³ee®es Oee[me nesF&vee. l³eeb®³ee Mespeejer jenele Demeuesu³ee jeceepeerHeble osMecegKe ³eebvee yebkeÀìueeueebveer Peeuee He´keÀej meebefieleuee. les cnCeeues keÀer, leguee les Hejle Yesìues lej ceueener l³eeb®³ee oMe&veeme ves keÀejCe DeMee ueeruee ³eesi³eeJee®etve, mebleebJee®etve kegÀCeeueener Meke̳e veener. legPes HetJe&megke=Àle ®eebieues nesles cnCetve®e leguee l³eeb®es oMe&ve Peeues. ns cee$e mel³e Deens keÀer legce®es ceeieerue pevcee®es keÀce& pej ®eebieues Demesue lej®e ³ee pevceele DeMee Leesj mebleceb[UeR®es oMe&ve nesT MekeÀles. DeeefCe ne pevce meeLe&keÀer ueeiet MekeÀlees. ns veeCes legce®es J³eJenejer~ ceuee ve l³ee®eer pe©jer~ YeeJeYeefkeÌle veeC³eeJejer~ mebleg<ì ceer jnelemes~~(De.2, Dees. 50) les legP³eepeJeU nesles~ cnCetve Yesìuees Hegvneb letb les~ ³ee®ee efJe®eej ef®eÊeeles~ keÀjer cnCepes keÀUsue~~(De.2, Dees.51) MesieeJeer ®eej Hee®e efoJeme MeesOe IesTvemeg×e cenejepe kegÀþs efomeues veenerle. SkeÀ efoJeme ieesefJeboyegJee ìekeÀUerkeÀjeb®es efkeÀle&ve MebkeÀje®³ee cebefojer

Dee³eesefpele kesÀues nesles. efleLes yebkeÀìueeue DeeefCe efHeleebyej veeJee®es efMebHeer efkeÀle&veemeeþer Deeues Demeleevee l³eebveer cenejepeebvee ceeieerue yeepetme HeÀjMeerJej yemeuesues Heeefnues. efkeÀle&ve efJemeªve oesIes cenejepeebHeeMeer Deeues. pemee HeeJemee®ee {ie yeefIeleuee keÀer ceesjeme Deevebo neslees, pemee ceelesuee Heg$ee®³ee ³eMeeves Deevebo neslees leMeer eqmLeleer cenejepeebvee yeefIeleu³eeJej oesIeeb®eer Peeueer. yebkeÀìueeueeves cenejepeebvee keÀener KeeJe³eeme osT keÀe efJe®eejues lesJne cenejepe ceesþîee efJeve³eeves yeesueues, ``leguee iejpe Demesue lej PegCekeÀeYeekeÀjer IesGÀve ³es.'' PegCekeÀeYeekeÀj Keele Demeleevee cenejepeebveer efHeleebyejuee Dees{îeeletve legbyee Yeªve HeeCeer DeeCee³euee meebefieleues. efHeleebyej Dees{îeeJej HeeCeer DeeCeeJe³eeme iesuee. pescelesce HeeTue efYepesue SJe{s®e HeeCeer Dees{îeeuee nesles. cenejepeebveer legbyee yeg[Jetve HeeCeerYej Demes meebefieleues nesles. FkeÀ[s Dee[ eflekeÀ[s efJenerj DeMeer eqmLeleer efHeleebyeje®eer Peeueer. MesJeìer efn³³ee keÀªve l³eeves legbyee yeg[Jee³euee megªJeele kesÀueer DeeefCe ®ecelkeÀej Ie[uee. efpeLes efpeLes legbyee HeeC³eeuee ìskeÀkeuee efleLes efleLes KeUiee He[t ueeieuee DeeefCe ¢<ìeruee ie{tU efomeCeejs HeeCeer legby³eeceO³es Yeju³eeJej cenejepeeb®³ee MekeÌleer®eer He´ef®eleer Deeueer. l³eeves cenejepeebvee HeeCeer DeeCetve efoues. cenejepeebveer yebkeÀìueeuekeÀ[s megHeejer ceeefieleueer. megHeejeryejesyej l³eeves cenejepeebvee oesve Hewmes efoues. lesJne cenejepe cnCeeues, ``³ee®eer iejpe J³eJenejele Deens. ceuee veener. YeeJeYekeÌleer®³ee veeC³eeJej ceer mebleg<ì Deens. les veeCes legP³eepeJeU Deens cnCetve DeeHeCe Hegvne Yesìuees. ³ee®ee veerì efJe®eej keÀj cnCepes leguee mecepesue.'' ³eeDeesJ³eeb®ee yeesOeeLe& Demee Deens keÀer, meble, HejcesMJej ³eebvee legce®es Oeve Deefpeyeele vekeÀes Deens. keÀener J³ekeÌleer ceesþîee efkeÀceleer®es nej, efceþeF&®es

keÀceueekeÀj osJe(ieg©peer) 022-25430442 Þeerceled DeeÐeMebkeÀje®ee³ee¥®es Hejceieg© YeieJeod Hegp³eHeeo Þeer ieew [ Heeoe®ee³e& ³eeb v eer mJeHveebyeÎue J³ekeÌle kesÀuesues efJe®eej. les cnCeleele F&MJej Deens, Deelcee Deens, Demes pej SKeeÐee ceneHeg © <eeves DeeHeu³eeuee meebefieleues lej l³ee ceneHeg©<eeuee Gueì He´Mve efJe®eejuee peelees, keÀMeeJeªve F&MJej Deens, efme× keÀªve oeKeJee. Deelee l³ee ceneHeg©<eeves efJe®eejues, legcner Deenele, peie Deens ns efme× keÀªve oeKeJee, lej DeeHeCe cnCet keÀer mJeleë®eer Je peiee®es Deeq m lelJe ef m e× keÀªve oeKeef J eC³ee®eer iejpe®e keÀe³e? DeeHeCee meJee¥®³ee He´l³e#euee, DevegYeJeeuee ³esles, DeeCeKeer keÀe³e ef m e× keÀjCeej? KejesKej®e DevegYeJeeHes#ee ceesþs He´ceeCe veener. ieew[Heeo cnCeleele, DeeHeCe peeies Demeleevee peie Henelees. HeCe les mel³e Deens keÀe? keÀer lemee DeeHeu³eeuee DevegYeJe ³eslees? Hejbleg, Deieoer Demee®e DevegYeJe DeeHeu³eeuee os K eer u e ³es l e Demelees. mJeHveeuee DeeHeCe mJeHve kes À Jne cnCelees ? DeeHeu³eeuee peeie Deeu³eeJej. HeCe mJeHveele Demeleevee les mJeHvece³e peie Keesìs Deens Demes mJeHveeJemLes l e DeeHeu³eeuee Jeeìle veener. eqmLejHeCes efJe®eej kesÀuee lej DeeHeu³eeuee Dee{Utve ³esF&ue keÀer mJeHve Je peeie=efle ³eele l³ee ¢<ìerves keÀenerner HeÀjkeÀ veener. ns oesvner DevegYeJe

meejKes®e Deensle. SkeÀeoer iees<ì mel³e Deens ns þjefJeC³ee®eer SkeÀcee$e efveeqM®ele efveefJe&Jeeo Je efveCee&³ekeÀ keÀmeesìer cnCepes DevegYeJe. l³ee DevegYeJee®es ¢<ìerves Heeefnu³eeme mJeHveeleerue DeeHeCe, mJeHveeleerue veevee Jemlet DeeefCe l³ee JemlegbcegUs DeeHeu³ee nesCeejer leNnsleNns®eer megKeogëKes ner meJe& mel³e nes l e. Hejb l eg , JemlegeqmLeleer efJeHejerle Demeles. HeJe&le, veÐee F. p³ee iees<ìer DeeHeCe mJeHveele Heenlees l³ee DeeHeu³ee ceveeb l e, Mejer j ele Demeleele, keÀejCe l³ee pej Mejerjeyeensj Demel³ee lej l³ee DeeHeu³eeuee mJeHveele Heenele Demeleevee Flejebveener efomeu³ee Demel³ee Je DeeHeu³ee Mejerjele veÐee-HeJe&le

ieew [ Heeoe®ee³e& cnCeleele Yeesi³e, YeeskeÌle Je Yeesiece³e peie, JebO³eeHeg$eemeceeve Demeled Jee efceL³ee Demeles lemee meJe&$e veener. Demee Metv³eles®ee DevegYeJe Deeuee Demelee. HeCe Jeb O ³eeHeg $ eemeejKes Kees ì s cegUer®e veener. Goe. jppet meHe&. oesjerJej keÀeUesKeele meHee&®ee Yeeme HeCe Gpes[ He[lee®e les Keesì.s Demeled leer HeÀkeÌle oesjer Deens ne DevegYeJe ³eslees. leer oesjer®e meHe& ©Heeves efJeueemele nesleer. l³eeuee®e DeeHeCe Kejs mecepetve Ieeyejuees. leodJele DeeHeu³ee He´l³e³eeme ³esle Demeuesuee YeeskeÌlee, Yeesi³e, Yeesie ©Hee®es ns peieled efceL³ee Demeues Heeefnpes. meHee&uee DeeOeejYetle Demeuesueer oesjer pejer meHe&©Heeves efJeuemele Demeles. l³ee®eHe´ceeCes ³ee

DemeCes Meke̳e veener, mebYeJeveer³e veener. cnCetve l³ee Jemlet Deieoer Demel³e Deensle DeeefCe lejerner mJeHve Heenele Demeleevee l³ee KeN³ee Deensle Demee®e DevegYeJe ³eslees, l³eeJesUer megKeogëKes ner meJe& Kejer Jeeìleele. lemee He´l³e#e mJeHveele DevegYeJe ³eslees. cnCetve peeie=leerceOeerue Jemlet KeN³ee cnìu³ee lej lemee®e DevegYeJe mJeHveele HeCe ³eslees. mJeHveeleerue Jemlet KeN³ee ceeveCes ns leke&Àmebiele nesF&ue. mJeHveeleerue Jemlet Demeled Demeleele, efceL³ee Demeleele ns Heìues Deens. cnCetve Deveg Y eJeeme Deeues u ³ee peeie= l eer c eOeer u e Jemlet KeN³ee cnìu³ee Heeefnpesle. Jemlegleë l³ee Demeled, efceL³ee Demeleele ns efme× nesles. ceie DeeHeu³eeuee Megv³eles®ee kegÀþs®e keÀener veener, Demee DevegYeJe keÀe ³esle veener? Yeesi³e Jemleg veenerle, ceer veener megKeogëKe veener Demee DevegYeJe DeeHeu³eeuee ³eeJe³eeme Heeefnpes. Hejbleg, DeeHeu³eeuee DevegYeJe ³eslees lees melele Deens®ee. Yeesie Deens, Yeesi³e Deens, YeeskeÌlee Deens®e.

mecemle efJeMJeeuee DeeOeejYetle Demeuesuee ef®evce³e He´Yeg®e l³ee Yeesi³e YeeskeÌlee ©Heeves efJeueme Demelees . mecemle kes À JeU ef ® eod e f J eueeme Deens ; Deeef C e cnCetve®e DeeHeu³eeuee meJe&$e Deens Demee, He´l³e#e Deens Demee Yeeme Demelees. ye=noejC³ekeÀ GHeefve<eoele ³ee%eJeukeÌ ³ e $eÝCeer mece´ e ì pevekeÀeuee ³ee mJe³eb p³ees l eer Deelc³ee®es mJe©He JeCe&ve keÀjleevee cnCeleele. SkeÀeoe ceesþe ceemee pemee veoer®³ee ³ee eflejeJeªve l³ee eflejekeÀ[s Je l³ee eflejekeÀ[tve ³ee eflejekeÀ[s Demee mJe®íbo meb®eej keÀjerle Demelees. l³ee®eHe´ceeCes ne Hejce Heg©<e mJe³ebp³eesleer Deelcee mJeHve DeeefCe peeie=leer ³ee oesvner DeJemLeeb l e ef J e®ejCe keÀjer l e Demelees. (4,3,18) meejebMe mJeHveeleerue ceer Je peeie=leerceOeerue ceer mJe©Heeleë lees mJe³ebp³eesleer Deelcee®e Demelees . lees ® e ceer , Deecner legcner Fl³eeoermeJe& meJe& ©Heebveer efueuee keÀjerle Demelees. ieew[Heeoebvee mJeHveebceO³es Jejerue DeLe& efomeuee. [e@ . He´ À e@ F & [ ves mJeHveeb ® ee

mJeHve oMe&ve (Yeeie - 3)

ceþeceO³es þsJeleevee efomeleele Hejbleg l³eeves keÀener meeO³e nesle veener. keÀener vegmelee yeensªve vecemkeÀej keÀjleele. les meceeOeeveer efomeleele. keÀejCe YeeJeYekeÌleer®es veeCes l³eeb®³eepeJeU Demeles. YeeJeYekeÌleer®es veeCes cnCepes®e leve ceve pej cenejepeebvee DeHe&Ce kesÀues lej l³ee®eer He´ef®eleer Deeu³eeefMeJee³e jenele veener. cenejepeebvee ns®e meebiee³e®es Deens. ``efpeLes ceer Deens efleLes ceer veener, efpeLes ceer veener efleLes ceer Deens.'' DeeHeCe pesJne cnCelees ceer ns kesÀues, ceer vemelees lej ns Peeues vemeles, lej ceie les cnCeleele keÀer ceie efleLes ceer veener. l³ee®eer HeÀUs leg®e Yeesie. HeCe pesJne DeeHeCe vece´lesves cnCelees keÀer ns ceer veener kesÀues. keÀlee& keÀjefJelee DeeHeCe®e Deenele, ceer SkeÀ efveefcel³ecee$e Deens. lesJne les cnCeleele keÀer nes³e ceie efleLes ceer Deens. Ieeyeª vekeÀesme. ns YeeJeYekeÌleer®es veeCes cnCepes®e leve ceve pej DeeHeCe l³eebvee DeHe&Ce kesÀues lej pemes yebkeÀìueeueeme cenejepeebveer Hegvne oMe&ve efoues lemes ³ee ³egieele DeeHeCeeme les oMe&ve osleerue ³eele efleUcee$e MebkeÀe veener. legcner mee#eele MebkeÀj~ yejs ve yemeCes yeensj~ Oeev³eeJee®etve cebefoj~ Metv³e mee®e meceLee&~~(De.2, Dees.60) cenejepeebveer yebkeÀìueeue DeeefCe efHeleebyejuee efkeÀle&ve SskeÀC³eeme pee cnCetve meebefieleues Je mJeleë yeenjs®e efuebyee®³ee Pee[eKeeueer yemeues. ieesefJeboyegJeebveer SkeÀveeLeer YeeieJeleeleerue nbmeieerleeleerue 11 J³ee mkebÀOee®ee MueeskeÀ efveJe[uee DeeefCe l³ee®ee HetJee&Oe& keÀLeve kesÀuee. cenejepeebveer yeensªve®e l³ee®ee GÊejeOe& meebefieleuee. l³eeyejesyej ieesefJebo yegJee IeesìeUues. ne vekeÌkeÀer®e kegÀCeerlejer DeeqOekeÀejer Heg©<e DemeeJee cnCetve l³eebveer cenejepeebvee Deele IesTve ³ee Demes meebefieleues. Hejbleg, cenejepe nueues veenerle. MesJeìer mJeleë ieesefJeboyegJee yeensj Deeues Je l³eebveer cenejepeebvee vecemkeÀej kesÀuee. FLes SkeÀ yeeye ue#eele I³ee³euee nJeer keÀer DeeHeu³eeHes#ee %eeveeves Je³eeves pej keÀesCeer Demesue lej vesnceer DeeHeuee DenbYeeJe mees[tve l³ee®³eeHeg{s MejCe iesues Heeefnpes lej®e DeeHeu³ee %eeveele l³eeb®³ee DeeMeerJee&oeves Yej He[t MekeÀles. ieesefJeboyegJee cnCeeues, ``cenejepe DeeHeCe mee#eele MebkeÀj Deenele. Demes yeensj yemeCes yejs veJns. keÀejCe ³ee cebefoje®es Oeveer Kejs lej DeeHeCe®e Deenele. Oev³eeJee®etve cebefoje®eer efkebÀcele Metv³e Deens.'' ieesefJebojeJe Heg{s cnCeleele... HetJe&pevceer®es HegC³e Yeues~ ceePes Deepe Gosues~ cnCetve ¢<ìer He[ues~ mee#eele ®ejCe efMeJee®es~~(De.2, Dees.61) ...ceePes HetJe& pevceer®es HegC³e Deepe Go³eeme Deeues. cnCetve®e DeeHeu³ee ©Heeves mee#eele efMeJee®es ®ejCe ceeP³ee ¢<ìerme He[ues. ceer Oev³e Peeuees. ke=ÀHee keÀªve cebefojele ®eueeJes. pemes HetJe&pevceer®es HegC³e ³ee pevceele ³esT MekeÀles lemes®e ³ee pevceer pesJe{s HegC³ekeÀce& kesÀues peeF&ue lesJe{s ³ee®³ee Heg{s ³esCeeN³ee pevceele GHe³eesieer He[sue. ne®e mebkesÀle FLes meebefieleuee iesuee Deens. ieesefJebojeJeebvee cenejepe cnCeleele, ``legP³ee JeeCeerle SkeÀJeeke̳elee þsJe. let DeeÊee®e cnCeeueeme meJe& F&MJejJ³eeHeer Deens. Deeleyeensj Demeb keÀener®e veener. ceie ceuee Deele ³esC³ee®ee Deeie´n keÀe keÀjleesme? cenejepe ieesefJeboyegJeebvee GÎsMetve Heg{s cnCeleele... pes pes pe³eeves meebieeJes~ les les Dee®ejeJes~ Meyo®íueemeer ve keÀjeJes~ meeOekeÀeves kesÀJneneR~~(De.2, Dees.65) ...let pes keÀener yeesueleesme lemes Dee®ejCe þsJe. cegKeeletve efveIeeuesu³ee

GHe³eesie ceeveJee®³ee vesefCeJesle keÀe³e o[ues Deens ns peeCeC³eemeeþer lej ieew[Heeoebveer peiee®es Je ceeveJee®es mJe©He keÀe³e Deens, ns DeekeÀueveemeeþer mJeHveeb®ee DeLe& ueeJetve [e@. He´Àe@F[& oeKeJet Henele Demeuesuee ceeCetme ne keÀecece³e peerJe Deens. l³ee Jeemevesuee Jeeì osTve efle®eer le=Hleer keÀjC³eele ceeveJee®eer FeflekeÀle&J³elee Deens, Demes vemetve ceeCetme ne efvel³e Meg×, efvel³e yeg×, efvel³e cegkeÌle, Deevebo©He Deelcee Deens ns oeKeJetve efoues. veevee oes<e, Jeemevee, DeHeef J e$elee, HeeHe Fl³eeoer ogo&ce l³ee®³ee þe³eer Dee{Uleele. ³ee®es keÀejCe l³eeuee mJele뮳ee KeN³ee mJe©Hee®ee efJemej He[uesuee Deens. ³eesi³e meeOevesves Ëo³e Meg× keÀªve DeeHeues peerJeve l³ee ef u eueece³ee®ee ef u euee efJeueeme®e Deens, DeeHeCe l³ee®es DebMe Deenesle, Je mJe©Heleë lees meeq®®eoevebo®e Deenesle. ns mel³e peeCeCes ceveg < ³e pevcee®es SkeÀcesJe GefÎ<ì nes³e. [e@. He´Àe@F&[vee mJeHve ns ceeveJee®³ee veseCf eJes®es yebo kegÀuetHe GIe[C³ee®eer efkeÀuueer Jeeìueer lej ieew[Heeoebvee mJeHve ns ceeveJeeuee KeN³ee mJe©Hee®ee efJemej HeeJeCeeN³ee De%eevee®es ef J eef ® e$e keg À uet H e GIe[C³ee®eer efkeÀuueer Jeeìueer. [e@. He´Àe@F&[ves mJeHveeb®ee DeLe& ueeJet v e Deb O eeN³ee ves e f C eJes l e [eskeÀeJeC³ee®ee He´³elve kesÀuee lej Dee. ieew [ Heeoeb v eer mJeHveeb ® ee Yes o keÀªve ceeveJee®³ee p³ees e f l ece& ³ e mJe³ebHe´Ye, mJe³ebp³eesefle, mJemJe©Hee®es oMe&ve Ie[efJeues. [e@. He´ À e@ F & [ ®³ee cevees e f J eÐes u ee YeeJeveeb ® es ceevemeMeeðe cnCeleele. ieew [ Heeoeb ® ³ee DeelceefJeÐesuee peerJevee®es Meeðe Demes cnCelee ³es F & u e. peerJeveefJekeÀeme petve 1958 DeeOeejs.

JeeCeerHe´ceeCes Jele&CetkeÀ Heeefnpes. Meyoe®eer efHeÀjJeeefHeÀjJeer keÀª vekeÀesme. pees Keje meeOekeÀ Deens l³eeves l³ee®es Jele&ve JeeCeerletve efveIeeuesu³ee MeyoeHe´ceeCes þsJeeJes. cnìueb®e Deens vee. ``yeesues lewmee ®eeues l³ee®eer JeboeJeer HeeTues.'' YeeieJeleeleerue MueeskeÀ meebieleesme Je l³ee®³eeefJe©× Jeeieleesme. keÀLeskeÀN³ee®eer ner jerle ®eebieueer veener. ³ee YetleueeJej let Heesì YejC³eemeeþer keÀLeskeÀjer nesT vekeÀesme. let efkeÀle&ve meceeHle keÀj. ceer FLetve SskeÀlees. yegJee cebefojele Hejle Deeues Je meJee¥vee iepet&ve meebefieleues keÀer, legce®³ee MesieeJeer ns Deveceesue jlve Deeues Deens. les meebYeeUe. Deelee ns MesieeJe jeefnuesues veener lej ®eeuelee yeesuelee Heeb[gjbie®e FLes Deeuee Deens. l³eecegUs ns MesieeJe Heb{jHetj®e Peeues Deens. ³eeb®eer lejleto þsJeeJeer~ mesJee ³eeb®eer keÀjeJeer~ ³eeb®eer Dee%ee ceeveeJeer~ JesoJeeke̳eeHejer nes~~(De.2, Dees.70) ieesefJeboyegJee ueeskeÀebvee GHeosMe keÀjleele keÀer cenejepeeb®eer meJe& mees³e keÀje. ³eeb®eer mesJee keÀje. ³eeb®³ee Dee%es®es Heeueve keÀje. keÀejCe ³eeb®³ee cegKeeletve efveIeeuesueer Dee%ee cnCepes mebkesÀle Deensle. p³eeHe´ceeCes JesoebceOeerue He´l³eskeÀ Jeeke̳eeceO³es jnm³e, mebkesÀle Deensle. les meebieleele... lejer®e legce®es keÀu³eeCe~ nesF&ue efveëmebMe³e keÀªve~ Devee³eemes ns efJeOeeve~ pees[ues l³ee oJe[t vekeÀe~~(De.2, Dees.71) ueeskeÀnes, legce®es keÀu³eeCe ³eeb®eer mesJee keÀjC³eele DeeefCe ³eeb®eer Dee%ee HeeUC³eele®e Deens. ³eeyeÎue Deefpeyeele mebMe³e veener. DeeHeCeebme ³ee®eer mesJee keÀjC³eeme Devee³eemes mebOeer Deeueer Deens leer HegÀkeÀì oJe[t vekeÀe. ³eele yeesOeeLe& yeIee. meblemesJee keÀjCes ns ceesþs Yeei³ee®es ue#eCe Deens. Deeuesueer mebOeer oJe[ueer lej Hejle ³eesie ³esF&ue®e ns meebielee ³esCeej veener. meblemesJee cnCepes SkeÀ efMe[er®e Deens. Deeuesuee #eCe meeOelee Deeuee Heeefnpes. keÀener JesUsuee Demes DevegYeJe ³esleele keÀer He´l³e#e meceesj ³esTve GYee jeefnuesuee HejcesMJej DeeHeu³eeuee DeesUKelee ³esle veener. lees ceeveJee®³ee ©Heele ³esTve DeeHeu³eeuee keÀener mebosMe oslees HeCe lees DeeHeu³eeuee mecepele veener. DeeHeCe ®ejCemHeMe& keÀjC³eeme efJemejlees DeeefCe lees efveIetve iesu³eeJej DeeHeCeeme l³ee®es DeekeÀueve nesles. HeCe leesHe³e¥le JesU efveIetve iesuesueer Demeles. cnCetve®e ieesefJeboyegJee ueeskeÀebvee meebiele Deensle keÀer cenejepeeb®eer mesJee keÀjC³ee®es Yeei³e legcneme He´eHle Peeuesues Deens. ner mebOeer oJe[t vekeÀe. efkeÀle&ve mebHeJetve yebkeÀìueeue DeefleMe³e He´meVe ceveeves Iejer Deeues. Ie[uee He´keÀej DeeHeues Je[erue YeJeeveerjeceebvee l³eebveer meebefieleuee DeeefCe cenejepeebvee Iejer DeeCe DeMeer Dee%ee kesÀueer. yebkeÀìueeueebvee cenejepeeb®eer Dees{ ueeieueer. leerve ®eej efoJemeebveer ceeefCekeÀ®eewkeÀele leerveermeebpes®³ee JesUsuee cenejepeeb®eer DeeefCe yebkeÀìueeueeb®eer Yesì Peeueer. FkeÀ[s met³ee&mle nesle neslee. yebkeÀìueeueeb®es ceesþs Yeei³e nesles keÀer cenejepe l³eebvee Hegvne Yesìues. jeveele ®eje³euee iesuesu³ee iee³eer, iegjeKeer IesTve ieeJeele ³esle neslee. nUgnUt meJe& iee³eer cenejepeeb®³ee YeesJeleer pecee Peeu³ee. l³eebvee cenejepeeb®³ee ©Heele ke=À<Ce keÀvnw³ee®e peCet Demeu³eemeejKes Jeeìle nesles. Pee[ebJej He#eer cebpetU mJej keÀe{le nesles. DeefleMe³e He´meVe JeeleeJejCe efvecee&Ce Peeues nesles. ner cenejepeeb®eer efkeÀce³ee nesleer. efoJesueeieCeer®eer JesU Peeueer nesleer. (ke´ÀceMeë)

ns meeHleeefnkeÀ ceeuekeÀ, cegêkeÀ, ÒekeÀeMekeÀ DeeefCe mebHeeokeÀ ÒeHegÀue YeieJeeve JeeIeesues ³eebveer veJeYeejle efÒebìeRie Òesme efue., meeveHee[e, veJeer cegbyeF&-400705 (cenejeä^) ³esLes íeHetve keÀe³ee&ue³e ë 401, meeF&ke=ÀHee DeHee. Souepeer jes[, ®ejF&, þeCes (He.) 400601 (cenejeä^) ³esLes ÒekeÀeefMele kesÀues. mebHeke&À ë 9029761333 RNI No. MAHMAR/2009/30554 (v³ee³eeue³eerve #es$e þeCes) Heesmìue ke´À. TNC/191/2009-2011


CMYK

11 veesJnWyej 2013 les 17 veesJnWyej 2013 ‡

mebHeeokeÀer³e ceneieeF&®eer efoJeeUer

ceneieeF& ® es les ® e j[ieeCes Deeef C e jes p e®³ee peieC³ee®ee lees ® e Ke[lej meb I e<e& . heCe lejer n er ojJe<eeahe´ceeCes ®ewlev³eoeve IesTve efoJeeUer Deeueer. IejesIejer DeekeÀeMeoerhe ueeieues, jebieesȳeebveer oejs mepeueer. ceveeleues DebOeejues keÀesvee[s ³ee oerheheJee&®³ee he´keÀeMeeves Deelee GpeUJee³e®es Deensle. peieC³eeuee veJ³ee Glmeeneves meeceesjs pee³e®es Deens. ojJe<eea®ee®e ne mebkeÀuhe Keje, hejbleg peieC³eeuee lees veJeer GYeejer vekeÌkeÀer®e osle Demelees. ieesjieefjyee®³ee IejebceO³es ner efoJeeUer Deepe keÀMeer meepejer nesle Demesue ³ee®eer keÀuheveener keÀjJele veener . DeeOeer ® e leg ì heg b p ³ee DemeCeeN³ee heieejeceO³es efoJeeUer cnCetve iees[Oees[ keÀmes keÀje³e®es , ceg u eeyeeUeb ® eer new m eceew p e keÀMeer keÀje³e®eer cnCetve eE®eeflele Peeuesu³ee meJe&meeceev³eeb®³ee og:KeeMeer vesl³eeb®es veeles legìuesues Deens cnCetve®e lej Deepe®eer heef j eq m Leleer os M eele Dees { Jeues u eer Deens . keÀu³eeCe³ees p eveeb ® eer ef K ejehele cnCepes ieef j yeeb ® es og:KeefveJeejCe veJns. hejbleg he´l³eskeÀ ieesäer®eer celeebMeer meebie[ IeeueC³ee®³ee Je=Êeerheesìer jespe®³ee peieC³eeleerue mecem³ee efleLes®e jeefnu³ee Deens. Þeerceble DeefOekeÀeefOekeÀ Þeerceble nesle ®eeueues Deensle, DeeefueMeeve iee[îee G[Jele efveIeeues Deensle, lej iejerye cee$e iejerye®e jenlees Deens. l³ee®es peieCes efoJemeWefoJeme DeefOekeÀeefOekeÀ Ke[lej nesle ®eeueues Deens. l³ee®es DeÞet hegmeCeejs nele Deepe nJes Deensle. l³eebvee vegmeleer keÀesj[er keÀCeJe vekeÀes Deens, l³eeb®³ee og:KeeMeer mecejme nesTve les efveJeejCeejs êäs vesles nJes Deensle. osMeeceO³es Deee|LekeÀ ceboer®es {ie Depetve efomeleensle. efJekeÀemeJesieeJej Deeuesu³ee ce³ee&oe DeÐeehe nìt MekeÀuesu³ee veenerle. he´l³eskeÀ #es$eeceO³es efve©lmeen DeeefCe efvejeMes®eer keÀepeUer oeìuesueer efomeles Deens. Ye´äe®eej, IeesìeUs ³eeb®eer hejbheje keÀener Leebyeleevee efomele veener. Gueì l³eemeeþer veJeveJes ceeie& MeesOeues peeT ueeieues Deensle. meeceeefpekeÀ meÓeJe DeeefCe meueesK³ee®eer peeiee Üs<e DeeefCe eflejmkeÀej IesT heenlees Deens. #eguuekeÀ keÀejCeebJeªve he´l³eskeÀe®³ee meb³ecee®ee keÀ[sueesì nesT ueeieuee Deens. efpelespeeieles vejkeÀemegj jmleesjmleer nwoesme Ieeueleevee heene³euee efceUle Deensle. DeJeleerYeJeleer®es ns meejs ef®e$e DemJemLe keÀjCeejs Deens . heCe ³eelet v e heej Jne³e®es Deens . je$eer®³ee DebOeejeletve G<e:keÀeuee®eer keÀUer Gceueles®e, lecemees cee p³eesefleie&ce³e ne Deeheu³ee mebmke=Àleerves Deeheu³eeuee efouesuee efJeéeeme Deens. l³eecegUs l³ee he´keÀeMeheJee&®ee he´ejbYe ³ee oerheeJeueerletve nesF&ue DeMeer DeeMee ceveele peeieer þsJet³ee. ³ee osMeeuee efvejeMesletve yeensj keÀe{Ces ns Deepe®³ee Ie[er®es ceesþs DeeJneve Deens. SkeÀerkeÀ[s osMe ®ebêeJej, cebieUeJej peeC³ee®³ee ceesefncee DeeKelees Deens Deeef C e og m ejer k eÀ[s peef c eveer J ej®es peieCes®e ogmlej Peeues Deens DeMeer ³esLeueer efJeef®e$e heef j eq m Leleer Deens . vekeÀes Demeues u ³ee YeeJeef v ekeÀ he´ M veeb l et v e yeens j keÀe{t v e peieC³eeMeer meb y eb e f O ele ef J e<e³eeb v ee Les ì ef Y e[Ceejs , mJele: ®eeef j $³eJeeve Demeuesues DeeefCe ®eeefj$³eJeeve meceepe Ie[JeC³ee®eer Deeme yeeUieCeejs, ieefjyeeb®³ee og:Keehe´leer mecejme Peeues u es Deeef C e mJele:®³ee meele ef h e{îeeb ® ³ee keÀesìkeÀu³eeCeehes#ee ieesjieefjyeeb®³ee GVe³eveemeeþer Jeentve Iesleuesues nele Deepe ³ee osMeeuee nJes Deensle. Demes nele Ie[JeC³eemeeþer Deieoer leUeheemet v e megªJeele keÀjeJeer ueeiesue. efMe#eCe he×leerheemetve mebmkeÀejebhe³e¥le he´l³eskeÀ heeleUerJej yeouee®eer iejpe Yeemeles Deens. ceeO³eceebceOetve Denesje$e ®eeueuesuee Yeb h ekeÀ iees ä eR ® ee ceeje Deeheu³ee ceg u eeb v ee keg À þs YeueleerkeÀ[s®e IesTve ®eeueuesuee Deens. veJ³ee efhe{er®³ee pe[CeIe[CeerkeÀ[s pej ue#e efoues iesues lej GÐee®ee meceepe JesieUe Demesue. lees Deeefce<eebvee yeUer he[Ceej veener. ceW{îeebmeejKee keÀesCee®³ee ceeies OeeJele peeCeej veener. ceeleuesu³ee vejkeÀemegjebvee ceveele DeeCeues lej meceepe peceerveoesmle keÀª MekeÀlees. heCe heefnueer ®et[ ueeJee³e®eer keÀesCeer ne®e lej meJeeue Demelees. Deeheuee meceepe ne megmle heng[uesu³ee DepeiejemeejKee Deens. lees peeiee Peeuee lej cees þ cees þ îeeb v ee #eCeeOee& l e efieUbke=Àle keÀªve vesmleveeyetle keÀª MekeÀlees. heCe lees menmee peeiee nesle veener, megmleheCes meieUs yeIelees, meesmelees ner®e lej MeeskeÀebeflekeÀe Deens. efveefêmle meceepehegª<eeuee peeieJeC³ee®ee, ®esleJeC³ee®ee Jemee IesTve Deeheueer veJehe´Yee Jeeì®eeue keÀjles Deens. Deeheu³ee hejerves peeie=leer®es oerhe ueeJeles Deens. ³eboe Deecner Deeheu³eemeeþer ceeefmekeÀe®³ee DeekeÀejeleerue oer h eeJeueer Deb k eÀ Ies T ve Deeuees . Deeheu³eeuee lees YeeJeuee Demes u e DeMeer Dehes # ee Deens . heg { ®³ee Je<eeaheemetve lees DeefOekeÀ he=ÿs, DeefOekeÀ cepeketÀj IesTve Deeheu³ee Yesìeruee DeeCeC³ee®ee mebkeÀuhener ³esLes peenerj keÀjerle Deenesle. Deeheu³ee megKeog:KeeMeer Deece®es ¢{ veeles Deens ³ee®eer iJeener os l e ³ee oer h eeJeueer ® ³ee cebieuece³e meCee®³ee Deeheu³ee meJee¥vee ceve:hetJe&keÀ MegYes®íe. peerJevemebIe<ee&uee DeefOekeÀ peesceeves, efpeÎerves meeceesjs peeC³ee®es yeU DeeheCee meJee¥vee ueeYees ³ee meoer®íe! CMYK

peveceeveme ceboej peesMeer

9867111663 efoJeeUer meCee®es cenÊJe DeeheCe JesieJesieȳee DeLee&ves ueeJet MekeÀlees. yeesueCee³ee¥veer SskeÀCee³ee¥®³ee celeeves efoJeeUer meepejer keÀjeJeer. Demes ceeCemee ceeCemeeb®³ee mebJesovee®es JeCe&ve Deeheu³ee Jesieȳee Yee<esle ceeb[leevee eEkeÀJee meebieleevee %eeveséej ceeTueer cnCeleele, `yeesueles pes DeCe&Je efHe³eg<eeb®es' Demes meebiele oesIeebceOeerue mebJeeo cnCepes eEkeÀJee mebJeeoeleerue Meyo cnCepes Dece=lee®es DeeYeeU DemeeJes. cee$e DeeheCe meepeje keÀjle Deenesle eEkeÀJee keÀjC³ee®ee he´³elve keÀjle Deenesle lees SkeÀ osKeeJee Demes cnìu³eeme DeefleMe³eesÊeÀer þjCeej veener. Deepe®eer Deece®eer efoJeeUer ner ceeCemeeceeCemeebleerue mebJeeoehes#ee DeeefCe hejmhejebleerue veel³eebhes#ee Je ceeveJeer cetu³eebhes#ee HeÀìekesÀ eEkeÀJee oe©keÀecee®eer Deele<eyeepeer keÀjC³eele DeeheCe Deemegjer Deevebo Iesle Demelees. efoJeeUer®³ee ceeO³eceeletve kegÀìgbyee®ee efJe®eej kesÀuee lej efoJeeUer®³ee efoJemeeble ceeCemee-ceeCemeebleerue Jewcevem³ee®eer

YeeJevee efceìJetve veel³eeb®es eEkeÀJee ceeveJeer mebyebOee®es veJeerve Oeeies pees[leevee oesIeeb®³eener ceveele Deevebo efÜiegefCele nesC³eemeeþer he´³elve nesC³ee®eer iejpe Deens. cee$e ogozJeeves lemes nesles keÀe? l³ee he´Mvee®es GÊej MeesOeC³ee®eer iejpe Deens. ner meg©Jeele he´l³eskeÀeves Deeheu³eeheemetve kesÀu³eeme efoJeeUer®³ee meCeeletve DeeheCe Kethe keÀener meeO³e kesÀues Deens, Demes cnCeC³eeme JeeJe Deens. meceepee®eer efJeYeeieCeer efJeefJeOe he×leerves Peeueer Deens ns DeeheCeeme efomeles. cee$e Deee|LekeÀ¢äîee me#ece nesle peeCee³ee& meceepeeves veel³eebceO³es DeLe& DeeCeuee heeefnpes. ³ee efþkeÀeCeer DeLee&®ee DeLe& cnCepes Oeve, hewmee Demee veener, lej oesve veel³eebceO³es DeeheguekeÀer, efpeJneȳee®es veeles efvecee&Ce JneJes Demee nesCes iejpes®es Deens. cnCetve meeceeefpekeÀ mlejeJej efJe®eej keÀjCee³ee¥veer efoJeeUer®ee Deevebo meepeje keÀjleevee Deeheu³ee efce$eceb[Uer, veelesJeeF&keÀ, Mespeej®eer ceb[Uer ³eeb®³eeMeer ®eebieues mebyebOe ¢{ keÀjeJesle, l³ee®eyejesyej Deeheu³ee ceeie®³ee efhe{eryejesyej veeles pegUJetve IesC³ee®eer iejpe Deens. p³eeb®³ee Dee®eej - efJe®eejeves DeeheCe meceepeele ceevee®es mLeeve IesTve JeeJejlees, l³eeb®³eeMeer pe[uesues veeles keÀener keÀeUehegjles meerefcele ve jenlee les hejbhejeiele jneJes eEkeÀyengvee l³eele DeeCeKeerve ¢{lee efvecee&Ce JneJeer ³eemeeþer he´³elve nesC³ee®eer iejpe Deens. SJe{smeg×e meeO³e Peeues keÀer

³esCee³ee& he´l³eskeÀ efoJeeUer®ee Deevebo cevecegjeoheCes Ieslee ³esCeej Deens. Yeejleer³e mebmke=Àleer®eer DeveskeÀ Debies Deensle. l³ee Debieebletve

DeeOegefvekeÀ peiee®³ee OeeceOegceerle hejmhejeble efvecee&Ce Peeuesueer ogjeJ³ee®eer eqmLeleer veä nesTve ®ewlev³ee®eer veJeer heneì Go³eeuee ³eeJeer Demee he´³elve

efoJeeUerletve veel³eebvee nJee mheMe& meepeje keÀjC³eele ³esCeeN³ee meCeeleerue Oeee|cekeÀ efJeOeeRhes#ee ceeCemee®es SkeÀef$ele ³esCes ns meJee¥le peemle cenÊJee®es ceeveues peeles. DeeOegefvekeÀ peieele eEkeÀJee peerJeveeleerue YegueYeguew³³ee®³ee veeoele ceeCemes SkeÀceskeÀebheemetve efJeueie nesleevee efomeleele. ³eeletve meejer ceeveJepeele mecem³eeb®³ee mebkeÀìeb®³ee KeeF&le De[keÀu³eeme Dee½e³e& Jeeìt ve³es. cnCetve efoJeeUer®ee meCe l³eeb®³eeceO³es veJeerve Deeveboe®ee DeO³ee³e megª keÀjC³eemeeþer cenÊJee®ee ìhhee þjeJee.

nesC³ee®eer Keeme iejpe Deens. efoJeeUer®ee meCe ne hee®e efoJemeeb®ee Demelees. cee$e ³ee®e efoJemeeleerue he´l³eskeÀ efoJeme meJe&®e ¢eqäkeÀesveeletve cenÊJee®ee ceeveuee peele Deens. meCeeleerue he´l³eskeÀ efoJeme ceeveJepeeleeruee keÀener vee keÀener lejer veJeerve efMe#eCe osCeeje þjle Deens. ³eeleerue SkeÀ cenÊJee®eer he´ef¬eÀ³ee cnCepes ceeCemeebvee ceeCemeeMeer pees[tve þsJeC³ee®es meboYe&ner YeeTyeefnCeeR®³ee YeeTyeerpe ³ee Oeee|cekeÀ YeeJevesletve efouesues Deensle. YeeTyeerpe ner Oeee|cekeÀ he´ef¬eÀ³ee YeeJee-

ns meKK³ee YeeJee-yeefnCeerMeer ce³ee&efole ve jenlee meceepeeleu³ee Dev³e m$eer³eebkeÀ[s, cegueeRkeÀ[s heenC³ee®ee ¢äerkeÀesve mekeÀejelcekeÀ efomee³euee nJee. hee½eel³e mebmke=Àleerle DeeheCeemeceesj veJeveJeerve He@ÀMeve mJe©heeleerue peieC³eecegUs meceepee®es efvecee&Ce Peeuesues efn[erme mJe©hee®es oMe&ve Ie[les. l³eeJej ceele keÀªve ceeCemeebbceO³es efMeª heenCeejs heMegefJe®eej otj þsJee³e®es Demeleerue lej yenerCeYeeJeeles veeles ceveeceO³es, leveeceO³es efvecee&Ce nesC³ee®eer

keÀeUe®eer iejpe Deens. hejm$eer ceelesmeceeve DeMeer YeeJevee efvecee&Ce Peeu³eeme YeeTyeerpes®ee Keje DeLe& meceesj ³esF&ue. ogozJeeves Demee efJe®eej Deece®³eeceO³es veener, ner Kesoe®eer®e yeeye Deens. YetlekeÀeUe®³ee DeeþJeCeer®ee meboYe& IesTve veJeerve peieele peieC³ee®es meeceL³e& osCeejer Deepeer Deeheu³ee kegÀìgbyeeletve efJeYeÊeÀ nesTve leer Je=×eÞecee®³ee keÀeW[Jee[îeele peiele Demeles. ceeCetme cnCes DeveskeÀ mJe©hee®es efJe®eej ns Deepeer®³ee ieesäeRletve®e efMekeÀle Demelees. cee$e Deepe Deepeer®eer ceeb[er®e DeeheCe njJetve yemeuees Deenesle. Jele&ceeveele keÀmes peieeJes les efMekeÀefJeles leer Deepeer. cnCetve®e Deepeer-Deepeesyeeb®es mLeeve DeyeeefOele jne³euee nJes. Deepe®eer Deeheueer efoJeeUer ner Deepeer-DeepeesyeebefJevee meepejer keÀjC³eele ³esle Deens. DeMee mJe©hee®eer efoJeeUer Deeheueer Deeveboe®eer, ceebieu³ee®eer cnCeC³eehes#ee Jew®eeefjkeÀ efoJeeUKeesjer®eer cnìu³eeme DeefleMe³eesÊeÀer þjCeej veener. hee®e efoJemeeb®ee ne meCe DeekeÀ<e&keÀ jes<eCeeF& Je ueKKe he´keÀeMee®³ee ceeO³eceeletve Deeheu³ee [eske̳eele ueKKe mJe©hee®es efJe®eej ìekeÀerle veener lej ner keÀmeueer efoJeeUer? SkeÀe yeepetves Iej efJeÐegle jes<eCeeF&ves, heCel³eebveer mepeJeeJes Je ogme³ee& yeepetves Iejeleerue ceeCemeeb®eer leeW[s Jew®eeefjkeÀ mebIe<ee&letve ®eej efoMeebvee JneJeerle ³eeuee keÀe³e DeLe& Deens?

veJes leb$e... efJekeÀemee®ee ceb$e...

MebYet YeeT yeeboskeÀj Deeblejjeä^er³e heeleUerJej mJeleëyejesyej®e osMee®esner veeJe ceesþs keÀjCeeN³ee `ceemìj yueemìj' meef®eve leW[guekeÀjves Deeheu³ee MesJe쮳ee jCepeer meecev³eelener heoehe&Ceeleu³ee meecev³eeFlekeÀer®e ®ecekeÀ oeKeJetve Deeheu³ee keÀerleeale Yej Ieeleueer Deens. ne jCepeer meecevee vegkeÀlee®e jesnlekeÀ ³esLes KesUuee iesuee. nefj³eeCeeefJe©×®³ee jCepeer meecev³eele cegbyeF&®ee hejeYeJe [esȳeebmeceesj efomele Demeleevee meef®eveves veeyeeo 79 OeeJee keÀe{tve cegbyeF&uee ³eMe efceUJetve efoues Je ®eeUerMeerkeÀ[s hees®euee lejer Depetvener `nce Yeer kegÀí keÀce vener ®egCetkeÀ oeKeefJeueer. ef¬eÀkesÀì #es$eele efJe¬eÀceebJej efJe¬eÀce keÀjCee³ee& ³ee efJe¬eÀceeefol³eeves DeeCeKeer SkeÀ efJe¬eÀce veeWoefJeuee, Demes cnìues heeefnpes. Deelee meef®eve®eer Kejer keÀmeesìer Deens leer l³ee®³ee MesJe쮳ee 200 J³ee keÀmeesìer meecev³eele. ³ee meecev³eele l³eeuee Jesmì Fbef[peMeer meecevee keÀjeJee ueeieCeej Deens. Jesmì Fbef[pe®es ef¬eÀkesÀìJeerj ieerue ef¸emì Je [@jsve me@ceer ³eebveer HegÀMeejkeÀer ceejle ne meef®eve®ee MesJeì®ee keÀmeesìer meecevee Demeuee lejer l³eeuee ueJekeÀj®e yeeo keÀªve l³ee®ee `MesJeì' keÀª Demes cnìues Deens. DeLee&le DeMeeves meef®eve®ee cegKeYebie nesCeej veener lej lees DeeCeKeer efpeÎerves KesUtve Jesmì Fbef[pe®ee OegJJee G[efJeue, Demee efJeéeeme þsJee³euee njkeÀle veener, keÀejCe Depetvener meef®eve cewoeveeJej KesUe³euee hetCe& DeelceefJeéeemeeves ³eslees. ³eeJesUer hetJeea®³ee®e ®eheUeF&ves oesvner neleeble ye@ì IesTve OeeJee pees[Ces, l³ee®es heoueeefuel³e, HeÀìke̳eeb®eer efveJe[, ye@ìuee DeeJej IeeueC³ee®eer he×le DeeefCe he´mebieer SkesÀjer - ognsjer OeeJeebJej meceeOeeve ceevetve cewoeveeJej IeÆ ef®ekeÀìtve jenCes ns meejs Depetvener pemes®³ee lemes Deens. DeLee&le MesJeìer lees ef¬eÀkesÀì®ee KesU Deens DeeefCe ³ee KesUele `efHeÀkeÌmeeRiener yeeskeÀeUuesues Deens. lesJne ³ee meecev³eebyeÎue Deelee®e efJemleejeves efueefnCes yejs veJns. Demes Demeues lejer ueeKees ef¬eÀkesÀì jefmekeÀeb®³ee ceveeuee YegjU hee[Ceeje DeeefCe MeskeÀ[es ef¬eÀkesÀì KesUe[tb®ee DeeoMe& iegª, osJe DemeCee³ee& meef®eveuee l³ee®es iegª Dee®ejskeÀj, l³ee®ee DeeoMe& [e@ve ye´@[ceve DeeefCe DeeeqmlekeÀ Demeuesu³ee meef®eveuee l³ee®ee osJe heeJetve lees ³ee keÀmeesìerleerue KesUelener efJe¬eÀce veeWoJeerue DeMeer DeeMee yeeUiet³ee. meef®eve®ee DeeCeKeer SkeÀ efJe¬eÀce Deens. l³ee®³eekeÀ[s DeveskeÀeb®es ue#e iesuesues efomele veener. les cnCepes SkeÀoe Deece®es ef¬eÀkesÀì KesUe[t Deeblejjeä^er³e KesUele ®eceketÀ ueeieues keÀer, les jCepeer meecev³eebkeÀ[s heeþ efHeÀjJeleele. heCe ceemìjyueemìj ³eeuee DeheJeeo Deens. Deeblejjeä^er³e heeleUerJej KesUe[t peeieeflekeÀ efJe¬eÀce kesÀu³eeJejner meef®eve pesJne Meke̳e nesF&ue lesJne jCepeer meeceves KesUe³e®ee. cnCetve®e cewoeveeleerue DevegYeJeeuee `ieg©' ceevetve KesUuesuee meef®eve jCepeer meecev³eele pemee ®ecekeÀuee lemee®e meeleemecegêeheej l³eeves efJepe³eer PeW[e jesJeuee. DeMee ³ee efJe¬eÀceeefol³eeves nuueer®e DeeCeKeer SkeÀ efJe¬eÀce kesÀuee. heCe lees KesUeleerue veJns lej

yeefnCeer®³ee veel³eehegjleer meerefcele jeefnuesueer Deens. cee$e Jele&ceeveele ³ee®eer meebie[ Ieeleu³eeme l³eele yeoue nesC³ee®eer iejpe Deens. meoj veeles

He=<þ 5

efJe¬eÀceeefol³ee®ee Demeener efJe¬eÀce

yeesueC³eeleerue! jepekeÀejCeele meef®eve®eer cepeue jep³emeYes®³ee Keemeoejebhe³e¥le iesueer. heCe kegÀþu³eener jepekeÀer³e he#ee®³ee heeþyeUeJej meef®eve Keemeoej yeveuee veener. lej peiehe´efme× ef¬eÀkesÀìheìtuee jeä^heleeRveer jep³emeYes®es meom³elJe osTve l³eeuee Keemeoej cnCetve efve³egÊeÀ kesÀues nesles. ³ee Keemeoejheoe®³ee hetJeea keÀe³e eEkeÀJee veblej keÀe³e, kegÀþu³eener jepekeÀer³e he#eeMeer meef®eveves peJeUerkeÀ þsJeueer veener, ³ee®es keÀejCe l³ee®es Je[erue kewÀ. he´e. jcesMe leW[guekeÀj ³eeb®ee l³eeuee lemee DeeosMe neslee. 2014 meeueer nesT Ieeleuesu³ee ueeskeÀmeYes®³ee efveJe[CegkeÀer®³ee he´®eejeojc³eeve l³eebvee pesJne efJe®eejC³eele Deeues, lesJne l³eebveer meeHeÀ meeHeÀ meebietve ìekeÀues, ``ceer keÀesCel³eener jepekeÀer³e he#ee®ee he´®eej keÀjCeej veener. keÀejCe ceeP³ee yeeyeeb®eer leMeer F®íe nesleer.’ Deepe meÊee, mebheÊeer®³ee peceev³eele DeeF&-yeeyeeb®³ee F®ísuee pegceevelees keÀesCe? heCe meef®eve l³eeuee DeheJeeo þjuee Deens DeeefCe ef¬eÀkesÀ쮳ee cewoeveeJej efJe¬eÀceebJej efJe¬eÀce keÀjCee³ee& meef®eveves Jeef[ueeb®³ee F®ísheg{s ceeve PegkeÀJetve Deeheuee DeeCeKeer SkeÀ efJe¬eÀce Deeheu³ee efMejhes®eele KeesJeuee Deens. ns efueefnle Demeleevee SkeÀe ieesäer®eer cee$e he´keÀ<ee&ves DeeþJeCe nesle Deens, leer cnCepes meef®eve®ee efce$e jepe þekeÀjs ³eeves efMeJemesvesuee jece jece keÀªve pesJne cenejeä^ veJeefvecee&Ce mesvee mLeeheve kesÀueer, l³eeJesUer SkeÀ-oesve JesUe meef®eve jepeyejesyej cegbyeF&le cevemes®³ee J³eemeheerþeJej efomeuee. heCe pesJne yegpegiee¥veer meef®eveuee l³ee®³ee Je[erueeb®³ee F®ís®eer DeeþJeCe keÀªve efoueer, l³eeveblej lees cevemes®³ee®e veJns lej kegÀþu³eener jepekeÀer³e J³eemeheerþeJej iesuee veener. Deelee hegvejefhe l³eeves Deeheu³ee Jeef[ueeb®³ee F®ís®ee ceeve jeKetve l³ee®ee he´l³e³e DeeCetve efouee Deens. SkeÀerkeÀ[s le©CeeF& jepekeÀejCeekeÀ[s Deeke=Àä nesle Demeleevee Jeef[ueeb®³ee F®ísKeelej leer Jeeì ve ®eeueCeejs Je keÀener kesÀJeU Jeef[ueeb®³ee F®ísKeelej, jepekeÀejCeeleues keÀener keÀUle vemeleevee jepekeÀejCeekeÀ[s JeUCeejs Demes ef®e$e Deepe efomeles Deens. meef®evemeejK³ee efJe¬eÀceeefol³eeJeªve ³eeJej efueneJes, Demes Jeeìues cnCetve ne uesKehe´heb®e!

keÀeskeÀCe cnìueb keÀer nehetme®eer DeeþJeCe ³esCeej®e. FLeu³ee [eWiej GlejeJej Deeby³ee®³ee yeeiee ceesþîee he´ceeCeele heene³euee efceUleele. Deeby³eebveer ueie[uesues [ewueoej Je=#e vepejsle Yejleele. cee$e DeefOekeÀ Je³ee®³ee keÀener keÀueceeb®eer heeveebJej cee$e Flej Pee[ebhe´ceeCes uekeÀekeÀer efomele veener. DeMee keÀueceebvee HeÀUOeejCeener keÀceer nesles. Fm$ee³eueceO³es Ghe³ees i eele DeeCeu³ee peeCee´ ³ ee Deeef C e [e@.yeeUemeensye meeJeble keÀeskeÀCe ke=Àef<e efJeÐeeheerþeves efMeHeÀejme kesÀuesu³ee ke@Àveesheer leb$ee®³ee mene³³eeves keÀueceeb®eer HeÀUOeejCee Jee{efJelee ³esles. jlveeefiejer®³ee iegneiej leeuegke̳eeleerue jepeWê efvecekeÀj ³ee he´³eesieMeerue MeslekeÀ´³eebves ³ee leb$ee®ee ³eMemJeer Jeehej kesÀuee Deens. Demeesjs ieeJeele efvecekeÀj ³eeb®eer 7 SkeÀjeJej yeeiee³ele Mesleer Deens. hewkeÀer 5 SkeÀjele 200 les 250 Deebyee keÀueces Deensle. GJe&jerle Yeeieele megheejer®eer 150 Pee[s Deensle. megheejer®³ee yeeieebheemetve Je<ee&uee 250 efkeÀuees megheejer®es Glheeove nesles. l³eeletve Je<ee&uee 35 npeejehe³e¥le GlheVe efceUles. megheejer®³ee yeeieebceO³es heejbheefjkeÀ leb$eele yeoue DeeOegefvekeÀ eEme®eve he×leer®ee he´YeeJeer Jeehej kesÀuee Deens. mebhetCe& yeeiesuee efJenerjerJej meyecee|meyeue hebhe yemeJetve heeC³ee®eer mees³e keÀjC³eele Deeueer Deens. ner®e he´³eesieMeeruelee l³eebveer Deeby³ee®³ee keÀueceebyeeyelener Jeehejueer Deens. efvecekeÀj ³eebveer ke@Àveesheer leb$ee®ee Jeehej keÀjC³eemeeþer 18 les 20 Je<ee&®³ee 41 pegv³ee Deebyee keÀueceeb®eer efveJe[ kesÀueer. ³ee 41 keÀueceebbheemetve kesÀJeU 50 les 60 hesìer GlheVe efceUle nesles. ³ee keÀueceebvee 7 les 8 HegÀìebhe³e¥le íeìC³eele Deeues Deens. peemle Gb®eer®³ee keÀueceeb®eer 13 HegÀìehe³e¥le íeìCeer keÀjC³eele Deeueer. keÀueceebvee efve³eefceleheCes HeÀJeejCeer keÀjC³eele ³esle Deens. ³ee veJ³ee leb$eecegUs veJ³eeves Deeuesu³ee HeÀebÐeebvee ueeieuesu³ee heeveeb®ee lepesueoejheCee ®eìkeÀve vepejsle Yejlees. SkeÀ Je<ee&veblej cnCepes®e heg{®³ee Je<eea meJe& keÀueces Deeby³eebveer ueie[uesueer Demeleerue, Demee efJeéeeme efvecekeÀj ³eebveer J³eÊeÀ kesÀuee. ³ee he´¬eÀer³esmeeþer ke=Àef<e efJeYeeieeceeHe&Àle DeLe&mene³³e GheueyOe keÀªve osC³eele Deeues Deens. ³ee he´ef¬eÀ³esDebleie&le Kees[efkeÀ[e efve³eb$eCe HeÀJeejCeer DeeefCe Flej osKeYeeueermeeþer 200 les 250 ©he³es Ke®e& ³eslees. keÀueceebvee SkeÀ ceefnv³eeves HeÀJeejCeer keÀjC³eele ³esles. cee$e ne Ke®e& efceUCee´³ee ueeYee®³ee leguevesle Deuhe Deens. pegv³ee ueeieJe[erleerue Demeuesues 30 HegÀìe®es Deblej keÀceer nesTve oesve keÀueceebceO³es veJeer ueeieJe[ keÀjCes Meke̳e nesCeej Deens. lemes®e keÀuecee®eer Gb®eer keÀceer Peeu³eeves Iesj Jee{tve Deebyee lees[Ceerle nesCeejs vegkeÀmeeve keÀceer nesCeej Deens. íeìveer kesÀu³eeves oesve Pee[ebceO³es DeeCeKeer SkeÀe keÀuecee®eer ueeieJe[ keÀjCes Meke̳e nesCeej Demeu³eeves SketÀCe efceUCeejs Glheeove 400 efkeÀueesJe©ve 1 ìvee®³ee heg{s GlheVe peeC³ee®ee Deboepe Deens. ³ee leguevesle Ke®e& cee$e kesÀJeU SkeÀjer 8 les 10 npeej nesCeej Deens. efMeJee³e HeÀueOeejCesle efve³eefcelelee ³esF&ue, Demes efvecekeÀj ³eebveer meebefieleues. efvecekeÀj ³eebveer yeeiesle 10 ueeskeÀebvee jespeieej efouee Deens. he´¬eÀer³ee GÐeesiee®es ³egefveìner ke=Àef<e efJeYeeiee®³ee menkeÀe³ee&ves mLeeheerle keÀªve ye´BC[eRie kesÀuesues heoeLe& yeepeejele heeþefJeues peele Deensle. ueesCe®es, cegjyyee, mejyele Deeoer efJeefJeOe Glheeoveebvee yeepeejele ceeieCeer Deens. Je<ee&®eer SketÀCe Guee{eue 20 ueeKeehe³e¥le heesnes®eueer Deens. he´¬eÀer³ee GÐeesie DeeCeKeer efJemleejerle keÀjC³ee®ee efvecekeÀj ³eeb®ee ceeveme Deens. HeÀUyeeies®es veJes 'leb$e' Deelcemeele keÀjleevee efJekeÀemee®ee veJee 'ceb$e' l³eebveer Flej MeslekeÀ´³eebvee efouee Deens. -[e@.efkeÀjCe ceesIes


CMYK

He=<þ 4

CMYK

‡11 veesJnWyej 2013 les 17 veesJnWyej 2013 ‡

11112013 17112013  

11112013 17112013

11112013 17112013  

11112013 17112013

Advertisement