Affarslivet miljoteknik final

Page 1

ANNONS

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

AFFÄRSLIVET OKTOBER · 2016 UTGÅVA

MILJÖTEKNIK

Förorenaren ska betala – viktig princip för Liberalerna LARS TYSKLIND

DEBATTARTIKEL, s. 4

"Du ska vara lika pigg när du går hem som då du kommer till arbetet på morgonen" RENLUFTSTEKNIK, s. 16

”DET DUGER INTE ATT BARA HÅLLA FINA HÖGTIDSTAL..." IBRAHIM BAYLAN sid 10-11


2

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

LEDARE

Vi måste ta tillvara på skogens fulla potential Sveriges yta täcks till nästan 70 procent av skog, vilket är unikt. Skogen är grunden för det hållbara och biobaserade samhället och skapar mängder av jobb och möjligheter för rekreation. Skogen är det gröna guldet och att uthålligt bruka den är inte bara en möjlighet – det är vårt ansvar. Skogsnäringen är en av våra viktigaste basnäringar. Den svenska skogsindustrin skapar direkt jobb åt nästan 60 000 anställda och tillsammans med sina underleverantörer ca 200 000 arbetstillfällen och sysselsättning åt tusentals självverksamma skogsägare i hela landet. Biomassan är en förnybar resurs med en gigantisk utvecklingspotential att ersätta fossila råvaror vad gäller energi och andra produkter. En politik med incitament för ett aktivt, hållbart skogsbruk har en central roll i denna klimatomställning och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi. En sådan politik bidrar också till regeringens mål för sysselsättning, tillväxt och regional utveckling. Det finns dessutom stora värden i biologisk mångfald och skogen producerar en rad olika ekosystemtjänster till exempel friluftsliv och naturupplevelser. Att uthålligt bruka skogen, vårt gröna guld, är inte bara en möjlighet – det är vårt ansvar. I Sverige har vi under lång tid skött skogarna så att möjligheterna att ta ut förnybar råvara hela tiden ökat och i dag är skogstillväxten betydligt större än skogsavverkningen. En långsiktigt ökad tillväxt i skogen är en förutsättning för att det ska vara möjligt med ett ökat uttag av skogsråvara för att möta efterfrågan på förnybara biobaserade produkter. Skogsindustriernas analys av olika framtidsscenarier har visat att det kan finnas potential för upp till 25 000 nya jobb genom utveckling och innovationer med förnybara råvaror. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Redan i dag har vår skogindustri ett högt exportvärde, 2015 var det 127 miljarder, och det kan bli ännu mer. I dag möter skogsnäringen en rad utmaningar, som en strukturomvandling med förändrade konsumtionsmönster och brist på arbetskraft. Detta måste mötas genom utveckling av nya, innovativa, produkter från skogsråvaran som till exempel textilproduktion byggd på skogsråvara och nya innovativa kemikalier och energiprodukter samt insatser för att öka tillgången på utbildad arbetskraft i hela värdekedjan. Det finns även potential att utveckla nya material baserade på förnybar råvara för materialintensiva produkter, till exempel biobaserade plaster, kompositer och kolfiber. Även inom traditionella produktområden som

AFFÄRSLIVET: En periodisk tidskrift som belyser och når ut till Sveriges näringsliv.

Svenska Dagbladet 6 oktober, 2016 V-TAB PROJEKTANSVARIG: Erik Jönsson

DISTRIBUTION:

TRYCK: DATUM:

VI PÅ GRFF PUBLISHING:

John Sigvant Oscar Ljunggren KONTAKT: 0764 17 82 65 hej@affarslivet.se VD: CHEFREDAKTÖR:

trävaror finns stor utvecklingspotential för nya miljövänliga och kostnadseffektiva produkter och system. För att realisera utvecklingspotentialen behöver vi samla våra gemensamma resurser för omställningen mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta gör vi nu inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Satsningar som genomförs i samverkan, det vill säga mellan näringslivet, offentlig sektor, universitet och högskolor samt institut, kommer att bidra till stärkt och hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och jobb i hela landet. Omställningen kommer samtidigt att bidra till att nå miljömålen. Regeringen arbetar också intensivt tillsammans med intressenterna i skogens hela värdekedja med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram, som ska sträcka sig över mandatperioder och partigränser. I arbetet med det nationella skogsprogrammet är visionen att skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Tillsammans med andra politikområden, företrädare för skogens intressenter och intresseorganisationer diskuterar vi strategiskt viktiga frågor i skogens hela värdekedja och för politiken vidare. Regeringen utformar det nationella skogsprogrammet med utgångspunkt i skogspolitikens jämställda mål samt med viktiga utgångspunkter i underlag från dialogprocessen. Under 2017 avser regeringen att återkomma till riksdagen angående skogsprogrammet samt därefter utarbeta handlingsplan för genomförandet. Skogen kan och ska bidra ännu mer till en växande bioekonomi och till jobb och tillväxt i hela landet. Vi ser också att Sverige kan bidra internationellt både med tekniskt kunnande och till en ökad export av både varor och tjänster. Fler företag kan exportera högkvalitativa produkter från skogen och skogen kan skapa fler jobb på landsbygden. Och ju bättre vi blir på att sköta skogen uthålligt och att utveckla våra möjligheter att använda förnybar råvara, desto mer bidrar vi i det stora och viktiga arbetet att motverka klimatförändringarna. LANDSBYGGDSMINISTER

SVEN-ERIK BUCHT (S)

ECOKRAFT

Solceller med 30 års produktgaranti Kompletta Solcellssystem och 30 års 87% effektgaranti för villa, lantbruk och företag!

SOLCELLSPAKET FÖR DIN EGEN ELPRODUKTION!

SOLCELLSPAKET FÖR DIN EGEN ELPRODUKTION!

ECOKRAFT SOLCELLSPAKET FÖR DIN EGEN ELPRODUKTION!

Vi har installerat solceller sedan 2008 – och har över 25 års samlad erfarenhet

Ec oKraft AB Kungsgatan 65, 63221 Eskilstuna 016-551 99 20 info@ecokraft.se

Vi utför kompletta snö- och vindlastberäkningar

www.ecokraft.se

Kontakta oss för kostnadsfri projektering och offert!

www.ecokraft.se KUNGSGATAN 65, 632 21 ESKILSTUNA • 016-551 99 20 • INFO@ECOKRAFT.SE


UTMANING #100

Kan en undervattensdrake lösa en stor del av världens energibehov?

Hur ska vi kunna lösa världens energiförsörjning utan att vi förstör miljön på vårt jordklot? Det var den inte helt enkla utmaningen som ledde fram till en helt ny teknik framtagen av Minesto. Ett företag som Midrocs investmentbolag Midroc New Technology investerar i.

Det kommer inget annat system i närheten av. Elutvinning under havet har en enorm potential.

Till skillnad från andra förnyelsebara energislag är tidvatten och strömmar lätta att förutse. Och drakens turbin rör sig tio gånger snabbare än det strömmande vattnet, vilket Tekniken som kallas Deep Green fungerar som en flygande betyder att tusen gånger mer kraft kan utvinnas än om drake under havsytan. Draken med dess turbin på magen turbinen stod still. Därför kan Deep Green bli ett konkursveper fram och alstrar el från havsströmmar som rör sig så renskraftigt alternativ även jämfört med traditionella långsamt som en meter per sekund. bränslen som olja och kol.


4

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

DEBATTARTIKEL

FÖRORENAREN SKA BETALA – VIKTIG PRINCIP FÖR LIBERALERNA

M

iljöförstöring och klimathot stannar inte vid nationsgränser och klimatförändringarna påverkar i förlängningen allt liv på jorden. Med Parisavtalet som grund står Liberalerna självklart bakom de ambitiösa nationella klimatmål som sju partier enats om inom ramen för Miljömålsberedningen. Det övergripande målet är nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Sverige ska vara en förebild och en pådrivande kraft inom EU och globalt. Ett land som visar att det går att förena välstånd med ansvar för miljö och klimat. Principen att förorenaren ska betala är viktig för oss liberaler. Detta kräver kostnadseffektiva, generella och teknikneutrala ekonomiska styrmedel. Goda exempel på detta är koldioxidskatt på fossila bränslen och ett utvecklat och skärpt utsläppshandelssystem inom EU. Som liberal vill jag se åtgärder som bygger på forskning och kunskap. Det är genom den tekniska utvecklingen och marknadsekonomin som vi finner lösningarna.

skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet inte byggas ut utan istället succesivt avskaffas. När det gäller vår energiproduktion är den redan klimatsmart. Genom en kombination av vattenkraft, annan förnybar el och kärnkraft är Sveriges elproduktion i princip helt utsläppsfri.

Företagare, forskare och ingenjörer driver på utvecklingen medan politikernas roll ska vara att sätta upp de långsiktiga spelreglerna. Det handlar också om att förenkla för människor att ta ansvar utan att detaljstyra deras vardagsliv. Som konsument ska det vara enkelt att göra rätt. Med hänsynstagande till jobben och konkurrenskraften ska ekonomiska styrmedel användas för att möta klimatkrisen. Sverige behöver då en grön skatteväxling. Liberalerna vill se lägre skatt på arbete medan olika former av miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter bör höjas.

Vägen mot ett klimatsmart samhälle kräver långsiktiga investeringar och det är rimligt att staten delfinansierar vissa infrastrukturmässiga klimatinvesteringar. Det kan handla om biogasanläggningar, metangasreducering eller laddstolpar. Vårt fokus på investeringarna ska vara att få ner utsläppen och olika stöd ska inriktas mot insatser där investerade medel har störst klimateffekt. Viktigt är att medel endast ska gå till insatser som utan stöd inte skulle bli av. Insatserna måste vara marknadskompletterande och får inte slå ut eller på annat sätt snedvrida konkurrensen.

Tyvärr kan man konstatera att nuvarande rödgröna regeringen helt saknar denna gröna skatteväxling. Istället höjs bara nu skatterna och då inte minst på arbete. Skattepengar läggs på kortsiktiga subventioner och administrativt krångliga stöd med begränsad klimatnytta. Flera av de stora klimatinvesteringar regeringen säger sig vilja genomföra skjuts fram till efter denna mandatperiod Det långsiktiga målet med en fossilfri fordonsflotta kräver en rad åtgärder. Användandet av fossila bränslen måste minska och att höja bensinskatten är därför rimligt liksom att indexera bränsleskatten. Vägavgifter på motorvägssträckor där det finns särskilt goda kollektivtrafikalternativ bör också övervägas, miljöbilar undantas. Förorenaren ska betala och därför vill vi se att miljöbilsbonusen istället utformas som en förhöjd skatt på bilar med negativ klimatpåverkan. Det är inte rimligt att skattemedel ska läggas på en bonus för att en bil köps in. Liberalerna förordar därför en omvänd miljöbilsbonus där bilar som inte skulle vara berättigade för en miljöbilspremie, enligt gällande regelverk, under de första fem åren får en förhöjd fordonsskatt. Vi vill också reformera reseavdraget. Där det finns bra kollektiva lösningar ska avdraget helt enkelt sänkas eftersom man då har ett alternativ till bilen. På landsbygden finns ofta inga alternativ till bilen och det måste vi självklart ta hänsyn till. Förmånsvärdet av bilar som inte är miljöbilar måste höjas vilket ger en skattehöjning om man har en bil som inte är miljöbil. På så sätt premieras inköp av bilar som är något bättre för miljön. Dessutom finns en rad andra åtgärder som främjar en fossilfri fordonsflotta. Det kan handla om fri parkering, bussfiler och slopad trängselskatt för eldrivna lätta lastbilar, taxi och personbilar. När det gäller de stora och tunga transporterna vill vi tillåta längre och tyngre lastbilar. Då går det att minska utsläppen samtidigt som effektiviteten och lönsamheten ökar. Klimatavtalet från Paris underströk vikten av att avskaffa subventioner och stöd till fossila bränslen. Därför vill vi ta bort subventionerna för diesel inom gruvindustrin. Även dieselsubventionerna till jordbruket måste i enlighet med klimatavtalet successivt avskaffas. För att öka drivkrafterna för jordbruket att ytterligare bidra till klimatomställningen bör nedsättningen av energiskatten på diesel för arbetsmaskiner i jordbruks-,

Tyvärr har fem partier ingått en energiöverenskommelse som är dyr och ineffektiv när det gäller klimatnytta. Fokus läggs på att av politiska skäl öka dyra subventioner till energislag som är väderberoende och försvagar vårt elsystem. Målet om ett 100 procent fossilfritt elsystem årets alla dagar är det enda viktiga för klimatet. Vi anser att det är samhällsekonomiskt slöseri att stänga klimatsmart kärnkraft. För klimatets skull är det viktigare att göra insatser inom de sektorer som har höga klimatutsläpp.

Eftersom vi utgår från principen om att förorenaren ska betala vill vi genom skatter styra bort det som är dåligt. Ofta är det enklare och mer populistiskt att höja bidragen och stöden eftersom det anses visa på engagemang och satsningar. Men stöd och subventioner är ofta kortsiktiga, byråkratiska och hämmar utvecklingen. Många gången vill inte heller olika branscher ha krångliga stöd. Vad som efterfrågas är långsiktighet så att man vågar satsa. Man vill vara mindre beroende av statliga allmosor som snart kan ryckas undan. Vi tror att det är betydligt mer långsiktigt att genom ekonomiska styrmedel få bort det som är dåligt. Det är mer komplicerat och mindre populistiskt men bättre i längden. Viktigt att fokusera på de sektorer där utsläppen är som högst. Och det är inom transport, processindustri och jordbruk.

RIKSDAGSLEDAMOT (L) MILJÖPOLITISK TALESPERSON

LARS TYSKLIND


Visste du detta om vattenkraften?

Är detta 2010-talets häxprocess?

Småskalig vattenkraft omfattar turbiner med effekt upp till 10 000 kW.

DET ÄR DAGS för den svenska allmänheten och våra politiker att sätta ner foten och inse vad som håller på att hända med våra små vattenkraftverk. Skicklig propaganda från kända lobbygrupper säger att små vattenkraftverk bör rivas ut. De gör stor skada och knappast ingen nytta alls. Turismen, som till följd av utrivningarna förväntas öka enormt, kommer att rädda landsbygden genom mängder av nya arbetstillfällen, påstås det.

Sveriges småskaliga vattenkraftverk producerar cirka 5 000 000 000 kWh på ett normalår. Om vi ersätter drygt 2 000 000 bensin/dieseldrivna personbilar med eldrift kommer energin som produceras varje år i småskaliga vattenkraftverk att reducera bränsleåtgången med 1 800 000 000 liter. Det är lika mycket som ryms i 30 000 fullastade tankbilar med släp, som skulle kunna bilda en 75 mil lång kö som sträcker sig mellan Uppsala och Ystad. Småskalig vattenkraft finns till största delen i södra Sverige där energibehovet är som störst, detta gör att överföringsförlusterna från den norrländska vattenkraften minskar. Kraftbolagen betalar cirka 25% extra för den ökade nätstabiliteten. Småskalig vattenkraft behövs i synnerhet när Sverige har lovat att bli ett koldioxidfritt samhälle.

Det har gått så långt att godtrogna människor inom vissa kommuner använder skattepengar för att köpa in kraftverk och lägga ner dem. Vissa kraftverk har funnits i 100 år utan vattendom enligt 1918 års vattenlag, därför att myndigheterna har godtagit gammal hävd som rättslig grund. Nu hotas dessa av utrivning eller en orimligt dyr miljöprövning, därför att motståndarna har tagit plats på just dessa myndigheter. Dessa handläggare utnyttjar lagens alla tänkbara möjligheter för att motarbeta den enskilde fallrättsägaren. Det är naturligtvis de mindre bemedlade kraftverksägarna man siktar in sig på. De som inte har kunskap eller pengar nog att stå emot trycket. Dessutom utnyttjas EU:s vattendirektiv in absurdum. Sverige hotas av enorma viten hävdar man. I själva verket är det enskilda svenska tjänstemän som driver

tolkningen av direktivet i en viss riktning och t.ex. minimerar andelen svenska vatten som klassas som kraftigt modifierade (KMV) till 3%. Detta är vattendrag som får mindre krav på miljöanpassning via vattendirektivet. Tjeckien har ca 65% KMV och många länder 30-40%! Detta ger naturligtvis mycket mindre kostnader i dessa länder. De flesta kraftverksägare är beredda att på ett energieffektivt sätt förbättra passagerna för våra vandrande fiskarter. Men kraftverkens stora värde får inte i onödan raseras för att andra aktörer tycker att de gärna kan offras till förmån för deras intressen. Energiproduktion utan CO2-utsläpp och förmåga att bidra till nätets reglering väger tyngre än enskilda gruppers särintressen. Därför måste vapenvila proklameras och myndighetsförelägganden, om olika åtgärder, vänta tills Riksdagen är klar med en ny och förenklad tillståndsprocess. Tro inte allt som utrivningslobbyn ropar ut och skriver. Småskalig vattenkraft sysselsätter idag cirka 4 000 personer, varav 35 stolta yrkesmänniskor i vårt företag. Vi tror inte att många av dessa vill bli tjänsteandar åt en kräsen och säsongsbetonad turistnäring.

Sveriges tillverkare av turbiner för småskalig vattenkraft.

Törstig eller sugen på att bada? Otjänligt dricks- och badvatten är inte enbart en avloppsfråga. Men osäkra avloppslösningar är en av de bidragande orsaker som skadar miljön. Vi ser det som en självklarhet att kunna få rent dricksvatten i kranen. Att det inte ska lukta illa, inte innehålla bakterier eller mikroorganismer som gör oss sjuka. Vi vill fortsätta bada i havet utan att behöva navigera i en geggig sörja. Avlopp som inte håller måttet behövs således åtgärdas. Tryckavlopp kan vara ditt alternativ och vi kan hjälpa dig! Ring 08-544 407 90

www.kommunalteknik.se


6

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

Vattenrening i klimatförändringarnas tid I Sverige har vi länge varit lyckligt lottade med ett råvatten av bra kvalitet. Men i takt med ökade klimatförändringar blir utmaningarna allt fler, samtidigt som försöken att minska kemikalieanvändningen ökar. I Sverige har vi haft tur när det gäller det dric¬ksvatten vi alla tar del av från de över 1700 kommunala vattenverk vi har i landet. Det säger Gullvy Hedenberg, expert på dricksvatten och vattenskydd på branschorganisationen Svenskt Vatten. Historiskt har vi inte behövt tampas mot samma kemikalie- och avfallsmängder som till exempel Tyskland och Frankrike, som länge tagit dricksvatten från förorenade floder som Reine och Seine.

något av en självklarhet, men framöver kommer användningen av membranfilter att öka även i vårt land. Klimatförändringarna berör alla, oberoende av landgränser, och följderna är bland annat plötsliga skyfall som sköljer med sig avfall som måste desinficeras om det kommer ner i grundvattenmagasinet. På senare år har klimatförändringarna även orsakat en alltmer utbredd vattenbrist på Öland, Gotland och på sistone även på fastlandet kring Kalmar.

Samtidigt är det kanske just därför som vi kommit lite efter vissa andra länder med införandet av alternativa vattenreningsmetoder med mindre mängd kemikalier, som till exempel membranfilter, resonerar Gullvy Hedenberg och pekar på det faktum att vi redan följer Livsmedelsverkets gränsvärdesföreskrifter för dricksvattenkvalitet.

Genom membranfiltret, som förenklat kan beskrivas som ett slags kaffefilter, pressas vattnet under högt tryck genom mycket små porer. Detta ger så kallad omvänd osmos som har mycket små hål i sitt membran. Ett nanofilter har något större hål, medan ultrafilter har ännu större hål. En av fördelarna med denna process är att membran kan ta bort andra typer av kemikalier än traditionella metoder för dricksvattenrening. Metoden har även en förmåga att ta bort större del av vattnets bruna humus, vilket är extra viktigt när råvatten tas från sjöar och vattendrag. Humusen, som blir mat åt bakterier och parasiter, måste fällas bort med järn- eller aluminiumsalter för att den så kallade brunifiering inte ska bli för hög. Även andra typer av filter används, såsom sand-, kol- och långsamfilter, som på olika vis avlägsnar partiklar, dålig lukt och smak. Membranfilter används i nuläget bland annat i Göteborg, där det faktum att dricksvattnet tas från Göta älv gör det extra viktigt att vattnet är fritt från virus och parasiter. Som del i desinficeringen används nuförtiden även effektiva UV-lampor, vilket dödar virus och parasiter som Cryptosporidium och Giardia lamblia.

Den kemiska fällningen är en traditionell och välbeprövad metod för vattenrening. Den har använts länge och blivit

Nackdelen med membran är att metoden kräver mycket energi. Vi kan idag inte bli helt oberoende av kemika-

”Framöver kommer användningen av membranfilter att öka i vårt land.” Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten

lieanvändning i dricksvattenreningen, påpekar Gullvy Hedenberg, av den anledningen att dricksvattnet måste vara hälsosamt och rent. Vattentäkter som försörjer många människor måste vara pålitliga och det finns inget utrymme för risktagande.

VA-Ingenjörerna

Världsledande och naturlig samarbetspartner

VA-Ingenjörerna arbetar med att skapa säkert och hållbart vatten. Vi har mer än 25 års erfarenhet av design, leverans och optimering av anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening till både kommun och industri.

Automation och IT

VA-Ingenjörerna är en del av Veolia Water Technologies som är världsledande inom processtekniska lösningar för vatten- och slambehandling. Vi har tillgång till flera tusen forsknings- och innovationsexperter, internationella forskningscentra, egna testplattformar och fältprovplatser, samt akademiska och industriella partners. Genom avancerad teknologi och automation ser vi till att kunden får en så låg investeringsoch driftskostnad som möjligt. Vi strävar alltid efter att skapa effektiva och resursoptimerade lösningar för att leverera ett säkert vatten som lever upp till miljökraven.

www.vaing.se 046-18 21 50 | info@vaing.se

AkvapurServices

AnoxServices


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

7

Bioenergins fördelar för industrin blir allt fler Idag utgör bioenergi Sveriges främsta energislag, framför både olja, kärnkraft och vattenkraft. För industrier och företag har fördelarna med att konvertera till ett bioenergisystem blivit allt fler. Förra året uppgick andelen bioenergi till 35% av den slutliga energianvändningen i vårt land. Att detta är vårt främsta energislag är det få svenskar som känner till, men redan 1980 startades Svebio, en intresseorganisation för företag och enskilda som arbetar med bioenergiutveckling. Bland Svebios 270 medlemsföretag och hundratalet enskilda medlemmar finns allt från stora energiföretag till lokala skogsentreprenörer. Förenklat är bioenergi förnybar energi; växter lever av solens energi, medan nästa steg i processen är bioenergi. Bioenergi är när man använder plantan för att producera energi, eller de djur som ätit andra plantor. ”Bio” betyder liv och bioenergi är alltså livets energi – produkter från växt och djurriket, förklarar Gustav Melin, vd för Svebio. I Sverige består bioenergin till stor del av råvaror från skog och jordbruk, till exempel omvandlas biprodukter och avfall från industrier, slakterier och restauranger till drivmedel eller andra typer av bränslen, istället för att deponeras på soptipp. Inom svensk industri sker redan nu många konverteringar till bioenergisystem, berättar Gustav Melin. Med tiden har konverteringarna blivit alltmer lönsamma, eftersom koldioxidskatten ökat för industrin utanför EU:s utsläppsrättshandelssystem. Inom detta är utsläppen billiga – man köper rätten att släppa ut koldioxid, vilket kostar ungefär 6 euro/ton. CO2-skatten för svensk industri utanför

Minimera CO2 utsläpp med konvertering från olja till biobränsle. ”Med Färdig Värme från Neova konverterade vi till uppvärmning baserad på biobränsle utan egna investeringar.” - Jonas Brovinius, Lutze Conveying

systemet uppgår däremot till kring 100 euro/ton. Den 1 januari 2018 höjs skatten ytterligare, till samma nivå som svenska hushåll betalar om de använder olja, ungefär 120 euro per ton CO2. På världsmarknaden är fossil olja sedan oljeprisfallet lite billigare än exempelvis bränslepellets, men får vi en prishöjning igen är oljan dyrare även utan skatt. Den gör att det blir lönsamt för all industri att byta bränsle.

”Så länge klimatproblemen finns kvar måste målet vara att åtgärda dem.” Gustav Melin, vd Svebio Konverteringen till bioenergisystem är även något som med framgång börjat användas i företagens marknadsföring. De fossilfria bolagen blir fler, där ett tydligt exempel är asfaltsåkerierna. I Sverige används idag 5 terawattimmar energi för att producera 7 miljoner ton asfalt och skatteförändringen får därmed stora konsekvenser. Samtidigt är det skäligt att det ska kosta att förstöra klimatet, påpekar Gustav Melin, som tror att det utöver skatt med tiden kommer att införas förbud mot fossila bränslen. Så länge klimatproblemen finns kvar måste målet vara att åtgärda dem. Över lag tycker ändå Gustav Melin att svensk industri tar sitt ansvar – faktum är att industrierna ofta går före politikerna. Idag är industrin duktig på att hitta förnybara möjligheter, som både gynnar miljö och uppskattas av kunder. Exempelvis Spendrups tog bort sin omfattande oljeanvändning och numera ger deras egna avfallsprodukter 50 % av energibehovet. Investeringar kostar, men de rörliga utgifterna blir mycket lägre. Utöver ekonomiska vinster tjänar både miljö och människor på lägre utsläpp, poängterar Gustav Melin, och här har industrin alla möjligheter att vara ett gott föredöme.

Text av KRISTINA JÄGFELDT

HERZ BIOVÄRME VÄRME PÅ RIKITGT!

Lea och sing - Ri våra fråga eftng förm er prise ånliga r!

Herz biovärme med helautomatiska pannor från 20 kW till 30 MW. • Extremt hög kvalitet. • Extremt hög driftsäkerhet. • PLC styrning - touchpanel med styrning via internet. • Användarvändliga. • Färdiga värmecentraler. • Rikstäckande service. • Service avtal. • Färdig värme.

Huvudkontor - Boden Lokala kontor - Västerås - Mora

HUVUDKONTOR BULLERLEDEN 7 • 961 67 BODEN TEL (VXL) 0921 578 00 • E-POST INFO@SWEBO.COM • INTERNET WWW.SWEBO.COM


8

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

GEOENERGI ELLER FJÄRRVÄRME? Geoenergi och fjärrvärme är två olika sätt att förse byggnader med värme. Men vad skiljer dem åt och hur ser egentligen den enskildes möjlighet att välja ut? Vi ber Dominika Rydel reda ut begreppen. Hon är VD på Avanti, som är en branschorganisation för borrentreprenörer. “Geoenergi är en förnybar energikälla. De flesta är familjära med benämningen bergvärme, men borrhålslager, akviferlager och sjövärme är andra system som är vanliga och används till något större fastigheter. Alla dessa ingår i begreppet geoenergi och de ger, förutom värme, även kostnadsfri kyla”, förklarar Dominika Rydel.

De flesta geoenergianläggningar i Sverige används för att försörja byggnader med värme via värmepump. Principen går ut på att skapa värmeväxling mellan värmepumpen och marken. Med en mindre andel elektricitet som input uppgraderar värmepumpen den gratisenergi som kommer från marken till en högre temperaturnivå. Energin levereras därefter till ett uppvärmningssystem och används ofta även till varmvattenproduktion. Temperaturen några meter ner i marken ligger nära luftens årsmedeltemperatur, även om temperaturen påverkas något av lokala faktorer som bland annat snötäcke och byggnader. Detta medför att det med fördel går att använda marken som energikälla när temperaturen i luften växlar kraftigt över året, medan markens temperatur är jämn och stabil året om. Medeldjupet för energibrunnar idag är cirka 180 meter, men i tätbebyggda områden där tillgänglig borrningsyta är begränsad har det även borrats upp till 600 meters djup. I en sedvanlig villaanläggning levererar värmepumpen tre till fem gånger så mycket energi som den själv förbrukar. I mer avancerade anläggningar avsedda för större fastigheter, där även produktion av kyla ofta ingår, blir energivinsten avsevärt större. Utvecklingen inom geoenergin har de senaste åren varit stark. I Sverige finns det mer än en halv miljon geoenergianläggningar som idag levererar ungefär 15 TWh/ år. Vi är det land i världen med mest geoenergi per capita. Ett annat sätt att värma och kyla fastigheter är genom fjärrvärme respektive fjärrkyla. Fjärrvärmen levererar varmt respektive kallt vatten som leds i rör från värmeverk eller andra källor, för att värma upp och

kyla bostadshus och andra byggnader. Geoenergi och värmepumpsteknikens fördelar används redan idag för produktion av stora energimängder för fjärrvärme och fjärrkyla. ”I Stockholm använder till exempel Fortum och Norrenergi vatten från Värtahamnen, som genom en av världens största sjövärmepumpar respektive ett enkelt kylsystem plockar geoenergi och levererar värme och kyla till stora delar av staden.”, berättar Dominika. Fjärrvärmen och fjärrkylan är på många sätt en fördelaktig teknik, men det är en mycket specifik marknad med sina stora investeringar i nät och anläggningar, vilket leder till högre priser. Geoenergi är lokalt utvunnen och behöver inte transporteras, vilket innebär att geoenergin har stora fördelar ur miljösynpunkt. Sett ur ett livscykelperspektiv medför den även en lättnad för plånboken. Energimyndigheten har uttalat att både fjärrvärme och geoenergi kan ses som bästa möjliga teknik. Trots detta argumenteras det fortfarande mot geoenergin och många gånger låser man in kunder i fjärrvärmenäten vid köp av fastighet. ”Om den ena tekniken är bättre än den andra borde kunden kunna ta del av detta, och ha friheten att välja energislag. I framtiden ser vi gärna mer samspel mellan olika energislag för att skapa ett optimalt system och en minskad miljöpåverkan. Berget är ett energilager, vilket betyder att fjärrvärme och fjärrkyla skulle kunna använda berget för att flytta stora energimängder från tid till annan när behovet uppstår”, avslutar Dominika.

Statligt monopol kan försena klimatmålen Växjö kommun fick i somras rätt av Stockholms Tingsrätt att tvinga villaägare att välja fjärrvärme på den mark kommunen sålde. Ett monopol skapas där husköparen inte fritt kan välja energiförsörjning. Ulf Jonströmer, VD och ägare av BrainHeart Energy, ser med oroliga ögon på hur den offentliga sektorn utnyttjar sin position och ostraffat begränsar vägen till klimatmålen och tillväxten för privata energiföretag. - Jag satt i samtal med Konkurrensverket under rättsprocessen. Att Konkurrensverket inte överklagar då de anser lagstiftningen för svag skapar en oro för framtiden, för både konsumenter och branschen, säger Ulf. BrainHeart Energy levererar bergvärmelösningar. Som störst på marknaden jobbar koncernen hårt med att industrialisera branschen.

- Jämfört med fjärrvärme kan bergvärme sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 50 % och minska CO2-utsläppen med upp till 97 %. Visst krävs en investering men med 10 % avkastning per år är det en säker sådan. Ska vi nå klimatmålet måste privata och offentliga aktörer jobba tillsammans och med teknologi som kombinerar olika förnybara energikällor. Eftersom solen inte lyser jämnt och vinden inte alltid blåser kräver dessa energikällor komplement - Bergvärme är ett idealiskt sådant. Installation av bergvärme i fastigheter är ofta komplicerat. BrainHeart Energy har därför inlett en industriell satsning som heter Energy-in-aBox. Äldre, större fastigheter är en utmaning när bergvärme skall ersätta fjärrvärme i en redan trång värmecentral. Energy-in-a-Box innebär att bergvärme monteras i en container i fabriksmiljö innan leverans till kund. Det effektiviserar processen och ökar fastighetsägares möjligheter att kunna implementera mer effektiv och miljövänlig teknik, avslutar Ulf.

Text av CATHERINE KIHLSTRÖM


Alltid gröna lösningar med minsta möjliga miljöbelastning. Telia Company´s satsning på extremt energieffektiv och säker kylning av sina data och teknikcenter kallas för ” Green Cooling Concept” och bygger på ett nära och långvarigt samarbete med SEE Cooling. Grunden för kylproduktion i Green Cooling är Frikyla med Kylmedelskylare och GEO – kyla. SEE Cooling står för hög köldbärartemperatur, energieffektiv kylning, garanterat inga hot eller cold spot i kall gång, vi dimensionerar kyleffekt efter exakt vald temperatur i kall gång, med minsta möjliga interna drivenergi. SEE Cooling Concept innebär datahallslayout med Mid- och High densitetszoner för hög effektlast / Datarack samt 100 % redundans med högpresterande, deplacerande SEE Cooling datakylaggregat. BPS är ett välrenommerat borrföretag i Geoenergibranschen, som med extrem precision kan utföra kvalificerade borrningsuppdrag, som kräver att man kan verifiera samtliga borrhålslägen. Man utför också uppdrag där man borrar för geokyla i anläggningar som har samhällskritiska funktioner som bergrum, vilket kräver en maskinpark som är anpassad för låg takhöjd och trånga utrymmen, men klarar borrhål på 300 m djup. I ett av BPS projekt, där man borrat 1,2 MW geokyla, med 300 m djupa hål, 2 rader i solfjädersform, i stadsmiljö, kräver kompetens, erfarenhet, modern maskinpark, samt en egenutvecklad metod att borra raka hål. BPS är engagerade i ett uppdrag där man innanför skalskyddet i bergrum borrar för 1,5 MW.

Typ av referensjobb: • Provtagning, förorening:

– Kemtvättar. – Impregneringsanläggningar. – Petroleumläckage. – Gasver

• Provtagning geologi:

– Infrastruktur, väg-, brobygge. – Grustäkt, fraktioner.

• Installationer: – – – – –

Miljörör/grundvattenrör. Flerkanalsrör, CMT. Filterbrunnar. Luftinjekteringsbrunnar. Korrosionskydd, telekablar.

Sonic Geo Drill Sköttning 513 91 FRISSTAD telefon: 033 24 53 00 www.sonicgeodrill.com


10

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVERIGES ENERGIOMSTÄLLNING En historisk energiuppgörelse och snabb ratificering av Parisavtalet – nu ska Ibrahim Baylan bidra till att forma morgondagens hållbara svenska energipolitik. – Att de tre största utsläpparna av växthusgaser, USA, Kina och Indien, redan meddelat att de kommer att ratificera Parisavtalet innebär att det kommer att kunna träda i kraft redan i år, vilket är oerhört glädjande. Att Sverige nu också gör det ganska snabbt tror jag är viktigt för att visa att vi är, och vill fortsätta att vara i frontlinjen vad gäller att bekämpa den globala uppvärmningen, säger Ibrahim Baylan. Som ett exempel på svenska framsteg nämner Ibrahim Baylan värmesektorn, som för 30 år sedan var helt beroende av olja men där man idag fasar ut det fossila och övergår till bl.a. bioenergi och återvunnen värme. Samtidigt har han förståelse för att inte alla delar hans bild av Sverige som hållbart föregångsland, särskilt med tanke på att kunskapsläget i klimatfrågan ser så annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Nu ska det emellertid börja hända saker. Den nya energiuppgörelsen har stöd av fem partier, runt 75 procent av riksdagsledamöterna, vilket kan skapa en plattform vars omfattning och stabilitet saknar motstycke i svensk energipolitik. – De senaste tio åren har Sverige inte varit lika offensivt. Vi har haft en regering som inte har sett det här som ett prioriterat område. Det gör emellertid den nuvarande regeringen. Efter långvariga politiska strider har vi nu lyckats samla ihop större delen av det politiska systemet för att sätta upp ett mål om 100 procent förnybart energisystem till 2040, säger Baylan. – Förutsatt att vi implementerar den här uppgörelsen så har vi en stabil tillförsel av energi och el, en klimatsmart sådan och till konkurrenskraftiga priser, och det är precis vad svenska företag behöver för att kunna hävda sig internationellt, fortsätter han.

– Det duger ju inte att bara skriva under avtal eller hålla fina högtidstal, det måste också komma faktiska åtgärder. Det går ju inte att säga att ”vi är väldigt angelägna om att åtgärda klimatproblemen men vi är inte alls beredda att vidta några åtgärder vad gäller utsläppen inom transportsektorn”. Det blir förstås en prövning för de svenska riksdagspartierna, men ingen ska behöva tvivla på regeringens ambition om att Sverige ska ligga i frontlinjen. Vi lägger löpande fram förslag i vår budget som handlar om att fortsätta omställningen till en mer klimatsmart ekonomi och ett mer klimatsmart samhälle. I uppgörelsen ingår en utbyggnad av elcertifikatsystemet med 18 TWh till 2030 samt klartecken för ny kärnkraft. Men eftersom inte mycket idag tyder på att vi kommer att få se några nya reaktorer i framtiden, kommer det behövas kraftfulla insatser för att säkra Sveriges framtida elförsörjning. – Ägarna säger att de med goda förutsättningar kan driva reaktorerna till 2040, därför är det viktigt att vi fortsätter bygga ut det förnybara och sätter nya mål i god tid för att öka stödet till den förnybara elproduk-


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

tionen. Samtidigt kan det uppstå nya behov – nya aktörer inom transportsektorn, serverhallar och annan elintensiv industri och helt nya branscher, och då måste vi ha fokus på såväl tillförsel som energieffektivitet. Det svenska energisystemet genererar idag inte mycket koldioxid, menar Baylan, men det gör transporterna. Därför måste vi först och främst fokusera på att ställa om transportsystemet. – Något som vi kommer att fokusera på nästa år är att ta fram ett nytt stödsystem för biodrivmedel. Här råder ju en stor osäkerhet sedan 2014 när den förra regeringens förslag föll. Vi har bedrivit ett intensivt lobbyarbete mot EU och jag hoppas att vårt förslag till nytt stödsystem ska gå igenom senast första januari 2018 så att vi kan börja investera i att ställa om transportsystemet. När det gäller tunga transporter på väg är det svårt att tänka sig elektrifiering på kort sikt, så där är biodrivmedel en nyckel och därför kommer jag att fokusera mycket på det som energiminister, förutom att implementera energiuppgörelsen.

”Det duger inte att bara hålla fina högtidstal, det måste också komma faktiska åtgärder” Ibrahim Baylan Transportdiskussionen är minst lika komplex som den om el- och värmekraft, och om möjligt ännu mer politiskt infekterad. Ibrahim Baylan låter märkbart bekymrad över den låsta situationen, liksom över det eftersatta järnvägsunderhållet som skapat stora problem med tillförlitligheten. – Oavsett om det handlar om godstransporter – på väg eller järnväg – eller om kapaciteten på våra järnvägsspår, kan jag känna mig orolig över den defensiva karaktären på de diskussioner som förs. Att vi ska fortsätta att investera i vår järnväg är för mig helt avgörande för att vi ska kunna ställa om transportsystemet. Både privatpersoner och företag vill ju använda järnvägen. Men då måste vi politiker våga ta modiga beslut och se till att förutsättningarna finns. Om det inte funkar kommer man att känna att ”jag kommer inte till jobbet” eller ”det går inte att skicka varorna”.

Det går förstås inte att prata järnväg i Sverige idag utan att beröra höghastighetstågens vara eller icke vara. Enligt Ibrahim Baylan hade finansieringen redan kunnat finnas på plats om det inte vore för förra regeringens massiva skattesänkningar. – Om järnvägen ska ha en framtid räcker det inte att bara underhålla, utan vi måste också bygga nytt. Sverige är tillräckligt rikt för att kunna både investera i ny järnväg och underhålla den vi har. Järnvägen är så pass populär och välanvänd idag att jag tror att vi även måste investera i nya spår. Exakt vad det ska innebära i form av teknik och annat kommer vi att presentera i infrastrukturprepositionen, men det går inte att, som förra regeringen, bara privatisera och konkurrensutsätta och tro att det ska bli fantastiskt. Om spåren är fulla så är de fulla, en sådan politik leder till att de slits ned snabbare, och vips så meddelar Trafikverket att de måste sänka hastigheten på södra stambanan. Vi är ett rikt land och vi måste investera i det som vi tror ger människor modernitet och framtidstro. Ibrahim Baylan talar sig även varm för forskning och utveckling inom energi. Han vill att Sverige blir en testbädd för nya lösningar, och kommer att verka för ökat forskningsstöd. Han ser möjligheter i att inkorporera klimatomställningen i den svenska ekonomiska strategin och nämner den enorma potentialen i att spara energi och att ta tillvara exempelvis spillvärme ute i industrin. I dagarna reser han till Indien med en delegation svenska företag. – Fokus ligger på digitalisering, värme/kyla, energieffektivisering, områden där Sverige redan har gjort en hel del, och där vi tror att vi kan hjälpa Indien med att ge befolkningen tillgång till energi och el, på ett sätt som inte försämrar miljön och klimatet. Jag är fullt och fast övertygad om att det här är något som inte bara är moraliskt rätt att göra, utan det är också riktigt smart att göra för ett litet exportberoendeland som Sverige.

11

Förslag till skärpta krav på enskilda avloppsanläggningar Det finns nära en miljon fastigheter i Sverige utan anslutning till kommunalt avlopp, varav cirka 700 000 har vattentoalett. Många avloppsanläggningar saknar egentlig rening, är felplacerade eller fungerar inte som avsett. De utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag, samt riskerar att förorena dricksvatten och badvatten. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) lämnade den 9 september ett förslag till en ny förordning till regeringen. Avsikten är att förtydliga regelverket kring små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion. HaV vill också ställa högre krav på rening i särskilt känsliga områden. Skandinavisk Kommunalteknik är specialiserade på att leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. De har 40 års erfarenhet av VA-lösningar i knepiga områden, som till exempel sommarstugeområden nära sjö eller kust. Enkelt förklarat transporterar de det smutsiga vattnet till en gemensam reningsplats. VD Torbjörn Jansson menar att ett skärpt förslag skulle vara gynnsam för alla, eftersom det skulle kunna innebära minskad övergödning och renare vatten: ”Det nya förslaget innebär ett förtydligande av regelverket som, om det blir verklighet, kan leda till en minskad belastning på vår miljö, vilket i praktiken vore en investering för framtida generationer.”

Text av FREDRIK VRANG

Långsiktiga energilösningar www.biosystembergslagen.se

Värmer du fortfarande din villa, fastighet och industri med el eller fossila bränslen? Då är det hög tid att börja planera inför framtiden. Biosystem i Bergslagen är ett värme och vvs-företag med mångårig erfarenhet. Tillsammans med vår leverantör Clean Burn Bioenergi hjälper vi dig att ta ett kliv mot framtidens energilösningar. Ett byte från fossila bränslen till Biobränsle är en god affär för både dig, miljön och kommande generationer.


Våga investera i miljöteknik! När svenska miljöteknikföretag behöver hitta och attrahera riskvilligt kapital, för att ta verifierad teknik ut på marknaden, möts de av stora utmaningar. Samtidigt hårdnar kraven på utsläpp, kretslopp och reduktion av näringsämnen, som till exempel fosfor.

Som erfarna och framgångsrika privatinvesterare har våra investeringar främst gått till skalbar IT och digital teknik, men sedan flera år tillbaka är vi båda engagerade i miljöteknikföretaget Ecofiltration Nordic AB. Det var tack vare en investeringshandläggare fick vi upp ögonen för att göra tydlig miljö- och samhällsnytta och samtidigt försöka tjäna pengar. Men utmaningarna med att finansiera angelägen miljöteknik är flera och tröskeln kan verka hög: • • • •

det handlar i många fall om industriell verksamhet – längre tid innan effekt uppnås det behövs relativt mycket kapital då tekniken oftast befinner sig i en utvecklingsfas marknaden är i större utsträckning reglerad av lagar och bestämmelser tiden till exit är längre – det är en långsiktig investering

Trots detta så finns det enorma möjligheter att påverka sin omvärld och att ta ut spännande innovationer på marknaden. Marknaden för exempelvis vatten- och avloppsrening är i mångt och mycket en testmarknad, där investering och finansiering behövs från flera parter för att starta upp pilotinstallationer som sedan kan skalas upp och ersätta etablerade, traditionella tekniker. Det handlar om långsiktighet och effekt som utvecklas under en längre tid.

Ecofiltration har utvecklat ett filtermaterial, ett bearbetat mineral, som på ett mycket effektivt sätt fångar och renar fosfor ur avloppsvatten och samtidigt möjliggör återförande av den fångade fosforn till åkermark på ett hållbart sätt. Ett kretsloppsbaserat och miljövänligt alternativ till dagens etablerade teknik med kemfällning som binder fosforn för hårt och gör den icke återanvändningsbar. Fosfor tillsammans med kväve är en av orsakerna till exempelvis Östersjöns övergödningsproblematik. Det är dessutom är ett näringsämne som det snart är brist på och en del tror att vi kommer att nå ”peak fosfor” redan 2030. Det finns flera möjliga applikationsområden med olika sätt att tjäna pengar på.

Investerare och affärsänglar bör adressera denna brist på riskvilligt kapital för miljöteknik. Investeringstakten är på tok för låg. Offentliga bidrag och finansiering är inte tillräckliga och lika stora investeringar som idag görs i digital teknik behöver också läggas på viktig, angelägen miljöteknik.

Vi måste skifta fokus från enbart snabba digitala investeringar till att också investera i vår omvärld och speciellt i vår miljö. Det behövs mer så kallade ”impact investments” som leder vägen till tydlig samhällsnytta – i det här fallet ett hållbart kretslopp som återför näringsämnen som är en bristvara och samtidigt renar våra vatten och hav. Men tiden är knapp och det är skarpt läge.

Peter Nilsson, Ordförande Ecofiltration Nordic AB Anders Berggren, Interim VD Ecofiltration Nordic AB

För mer information, kontakta oss på: finance@ecofiltration.se

www.ecofiltration.se

NYTT LIV förbrukade metaller kommer ändliga resurser att räcka längre. Man sparar stora mängder energi genom återvinning i jämförelse med jungfrulig råvara. Dessutom reducerar återvinningen utsläppen till luft och vatten i mycket stor omfattning. genom att återvinna

- en viktig spelare i det framtida samhället.

metallvärden

Med effektiv, ekonomisk, hållbar, logistisk, energisnål och miljöanpassad återvinning. Det tjänar du på. Och moder jord. 1988 har Metallvärden arbetat med att ge råvaror nytt liv. Ett arbete som via teknikförbättring, kompetensframsteg och erfarenhetsutveckling ständigt givit även företaget Metallvärden nytt liv

alltsedan starten

Metallvärden i Sverige AB (publ.) • Box 3143 • 103 62 Stockholm Tel: 08-440 84 60 • www.metallvarden.se


Ren och frisk luft på Din arbetsplats

Är du också för klimatoch ursprungsmärkning av drivmedel? Var med och påverka – gå in och gilla Gröna Bilisters upprop nu!

OxySan TM förbättrar ditt välbefinnande

Tar bort byggdamm, sjukdomsalstrande mikroorganismer, pollen, rök, odörer från kök, garage, soprum, färger, bensin/diesel, mögelsporer samt bakterier och virus. Frisk, sval och ren luft med en naturlig nivå av bipolära joner förbättrar både luftens syretillförsel och kroppens upptagningsförmåga

Tel: 031-690 300 Metangatan 1, 431 53 Mölndal www.rlt.se

Jag V ill Veta!

www.facebook.com/JagVillVeta

Sortera dina matrester du också. Så är du med och skapar biogas. Biogas som blir bränsle till bland annat bussar, sop- och taxibilar. Restprodukten blir gödsel som matproducenterna kan använda för att odla ny mat. Och bäst av allt – du är med och bidrar till en bättre miljö i framtiden. Läs mer på www.sorab.se

Vi får jordens resurser att räcka längre


Flickan i gungan är vår uppdragsgivare Vi kallar det cirkulär ekonomi. Att se avfall som en resurs som ska tas tillvara, med målet att inget avfall uppstår. Ekokem är en nordisk helhetsleverantör inom miljö och avfallshantering med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi skapar helhetslösningar för avfallshantering som ger mätbara resultat för ekonomi, säkerhet och miljö. För mer information: www.ekokem.com/sv

OP System – 26 år i återvinningens tjänst!

alias design malmö

När avfall blir resurs, blir vi alla vinnare! vinnare.

För många kan avfall vara synonymt med problem. En restprodukt som saknar intresse och som kostar pengar att bli av med. Så tänker inte vi! Med marknadens mest kompletta lösningar för att omvandla avfall till resurs, kan vi vända på begreppen.

Avfall blir tillgång. Med rätt utrustning kan man omvandla det som varit en belastning till en tillgång och samtidigt värna om miljön. Detta är något som vi verkligen brinner för och det är inte bara tomma ord. Vi måste kunna visa för kunden

att en investering betalar sig och det har vi lyckats med under våra 26 år i branschen. Nästan 800 sålda Doppstadt och Sennebogen återvinningsmaskiner talar sitt tydliga språk. Detta tillsammans med en kraftfull eftermarknad har gjort oss marknadsledande inom återvinningsområdet.

Utveckling ger mer återvinning. Effektivare maskiner som sorterar och sönderdelar avfall, gör att vi kan återvinna mer och mer, samtidigt som vi får ut en finare slutprodukt. Vi strävar hela tiden

A KINSHOFER COMPANY

Tel 010–456 70 00 www.opsystem.se Billeberga • Malmköping Borås • Sundsvall • Piteå

efter att utveckla och förbättra återvinningsmaskinerna genom att lyssna på våra kunders önskemål och synpunkter. Det är värdefullt för oss, och det gör oss till en pålitlig partner inom återvinning. Vår ambition är att ständigt hitta nya sätt att tänka när det gäller återvinning, samt att följa utvecklingen i omvärlden både inom forskning och maskiner. Målet är att vi i framtiden ska kunna omvandla i stort sett allt avfall till resurser. Då blir vi alla vinnare. Våra kunder, våra leverantörer, vi själva och inte minst vår miljö!

ett starkt val!


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

15

Slit utan släng. I den cirkulära ekonomin tas jordens resurser tillvara I den cirkulära ekonomin står återvinning, återanvändning och hushållning av jordens resurser i fokus. Nu står en ny typ av företag redo att ta över. 3,7 jordklot. Så många skulle det enligt WWF behövas om jordens befolkning konsumerade i samma utsträckning som den svenska. För att skynda på övergången till ett fossiloberoende samhälle, och motverka klimatförändringar, miljöförstöring och en allt snabbare förbrukning av ändliga resurser, avsatte regeringen nyligen 16 miljoner till Vinnova. Uppdraget går ut på att de fyra kommande åren stärka banden mellan industri och cirkulära affärsmodeller – bort från den linjära ekonomins bryta, bruka, slänga. Principen för det cirkulära tänkandet är enkel: tillverka inga onödiga prylar. Återvinn eller återanvänd i så stor utsträckning som möjligt. Producera bara sådant som är biologiskt nedbrytbart eller möjligt att återinföra till det naturliga kretsloppet. Förutom stora miljö- och klimatvinster väntas den cirkulära ekonomin öppna upp en rad nya marknader och förändra vår syn på ägande. Navet för ekonomin är effekten

av maskinerna, inte själva ägandet av dem. I takt med att den digitala delningsekonomin växer sig starkare hoppas därför många att det ska bli lättare och mer lönsamt att låna och hyra saker av varandra. En marknadsförskjutning som i så fall skulle omvandla konsumenter till användare och produkter till funktioner. Eller som Walter R Stahel, upphovsman till idén om cirkulär ekonomi och numera direktör vid Product-Life Institute i Geneve, sammanfattar: – Att äga en vara som ökar i värde är förnuftigt. Att äga något som ska slängas är inte det. Den cirkulära ekonomin utesluter dock inte traditionella köp- och säljtransaktioner, och gränserna för vad som anses möjligt att återvinna och återinföra på marknaden flyttas allteftersom nya affärsidéer lanseras. Ett känt exempel är den holländska mobiltelefontillverkaren Fairphone, som skapat en ny marknad med sin lättreparerade smartphone tillverkad av återvunna komponenter och mineraler.

restauranger. Grundaren Zeenath Hasan menar att initiativet är ett sätt att slå två flugor i en smäll. – Genom att skänka en del av maten till behövande ser vi till att den hamnar där den hör hemma, i magen. Återvinning är också ett sätt att minska behovet av nya resursutvinningar, vilket i sin tur mildrar vår klimatpåverkan.

Ett mer jordnära är den Malmöbaserade cateringservicen Rude Food, som lagar och serverar mat tillagad på överbliven och räddad mat från lokala bespisningar och

SÖRAB återbrukar för framtiden 1978 grundades SÖRAB och är idag ett miljöcertifierat företag med gedigen kunskap inom avfallsområdet. Förutom att hantera avfall och förädla resurser driver de även utvecklingsprojekt och bidrar med information till samhället och en plan för framtiden. Sammanlagt ägs SÖRAB av 10 olika kommuner i norra Stockholms län från vilka de tar tillvara på de resurser som avfall ger och använder dessa på ett sätt som bidrar till ett förnyelsebart samhälle. Utöver att ta hand om avfallet som kommer till återvinningscentralerna hjälper bolaget även till att informera kommunernas invånare kring hur man sorterar sina sopor för att skapa en bättre miljö för nuvarande generationer och för kommande. Arbetet och intresset för att sprida information och att hela tiden förbättra sig inom området har lett till att många studenter väljer att göra sina ex-jobb hos SÖRAB.

Som ett led i utvecklingen samarbetar SÖRAB med bland annat secondhandorganisationerna Human Bridge, Myrorna och Stadsmissionen för att minska mängden avfall. Hos SÖRAB kan man lämna de flesta typer av avfall vilket Johan Lausing, VD, ser som en bra service till de boende i kommunerna. Med ett servicetänk i företaget har man även tagit fram en återvinningscentral på hjul som ambulerar på olika ställen i ägarkommunerna. Detta skapar möjligheter för personer utan bil eller med mindre tid att kunna sortera och rensa ut saker som sedan kan återanvändas eller återvinnas.

Text av PETTER ANDERSSON


16

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

Bättre byggmiljö med joniseringsteknik Renluftsteknik utvecklar effektiva innovationer som genom jonisering motverkar problem med byggdamm, färggifter och allergiframkallande partiklar. Det låter enkelt då Renluftstekniks grundare och VD, Lennart Bergh, förklarar principerna bakom sina innovationer. Jonisering innebär att små partiklar i luften laddas elektroniskt och blir tyngre. Då sjunker de ihopklumpade till golvet där de enkelt kan damsugas upp – istället för att andas in och hamna i människors lungor. Till exempel byggarbetsplatser, där dammproblemet är ständigt närvarande, utgör miljöer där joniseringen gör stor nytta. – Du ska vara lika pigg när du går hem som då du kommer till arbetet på morgonen. Tidigare har joniseringen framförallt används på sjukhus och kontor för att förbättra miljön. Damm, rök, mögel och till och med virus går att rensa bort från luften. Nu har Renluftsteknik AB i Göteborg tagit fram system som passar för byggen, snickerier, arbetsplatser där måleri utförs och vid andra situationer då damm och gifter påverkar arbetsmiljön negativt. Den nya tekniken är extra aktuell efter införandet av strängare gränsvärden för flera ämnen som ofta förekommer på byggarbetsplatser. Bland annat har reglerna för hantering av formaldehyd, kobolt, radon och anhydrider – som finns i lacker – skärpts. Arbetsmiljöverket underströk också extra noga att

kvartsdamm (betongdamm, som även finns i tegel och puts) är cancerogent om gränsvärdena överstigs. OxySan 2000 är namnet på den mobila enhet som har blivit en favorit inom industri- och byggverksamhet. Den är mycket energisnål och minimalt underhållskrävande, väger 55 kilo och går att rulla på hjul. Till det yttre påminner den om en vanlig luftrenare, men där slutar likheterna. Under höljet återfinns ett joniseringsaggregat med sex urladdningsrör samt tre filter och en steglös fläkt. Rören är gjorda av glas och metallklädda både in– och utvändigt. Den smutsiga luften sugs in i lådan för att renas genom jonisering – ett förlopp som ligger nära det som sker i naturen då luften känns lättare att andas efter ett häftigt åskoväder. Men den vanliga metoden i dag är att använda olika typer av fläktsystem, något som enligt Lennart Bergh i värsta fall förvärrar situationen. Redan besvärliga små partiklar tenderar nämligen att ytterligare finfördelas av fläktbladen och därmed komma att utgöra ett ännu större hot mot människors hälsa, då de lättare tar sig förbi andningsskydd. Partiklarna blir också flyktigare och sprider sig snabbare och längre i rummet.

LUKTPROBLEM? Sveriges största aktör inom Bergenergilösningar

OZON ÄR NATURENS EGET SÄTT ATT RENA LUFTEN!

AIRMASTER OZONAGGREGAT ELIMINERAR LUKTER FRÅN: Nikotin - Fukt - Mögel - Sopor - Husdjur

Varför byta från Fjärrvärme till Bergvärme? Produktfilm

• Det minskar fastighetens driftskostnad med ca 50 % • Det ökar värdet på din fastighet – mångdubbelt din investering • Bergvärme är en förnybar energikälla som ger i snitt 97 % lägre CO2-utsläpp per kWh www.brainheartenergy.se

Tel: 040-16 40 50 www.airmaster-shop.com SOPRUM | HOTELLRUM | BOSTÄDER | BILAR | RESTAURANGER


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

Renluftsteknik utvecklar även en helt ny luftreningsmaskin som till exempel passar behoven inom skolverksamhet och sjukvård. Den får ordning på ingångsluften i kombination med ventilationen. Resultatet blir sänkt dammhalt samt fräschare och renare luft som gör att eleverna blir piggare och tar åt sig kunskaperna bättre. Samtidigt minskas nivån av koldioxid, vilket resulterar i att inandningsluften upplevs som mindre kvav och syrefattig. Enligt Lennart Bergh finns det flera studier som visar att koncentrationsförmågan ökar markant när eleverna vistas i en bra luftmiljö. Han hoppas och tror att ansvariga inom landets kommuner ska ha detta i åtanke då framtidens skolor iordningsställs, något som också ligger i linje med regeringens uppsatta mål. Lennart Berg sammanfattar situationen med orden: ”Dålig skolmiljö ger dåliga resultat, bra miljö ger bra resultat”. Även i nybyggda hus finns ofta utsatta miljöer. Gaser och riktigt små partiklar stannar kvar i byggnaden länge efter uppförandet och kan till och med röra sig mot luftströmmen. Lennart Bergh påpekar att speciellt känsliga personer, som allergiker, kan lida av dålig inomhusmiljö som förorenats av små partiklar från byggperioden i upp till ett år. Jonisering får ner nivåerna dramatiskt på bara ett par dagar. Renluftsteknik tillhandahåller också mindre luftreningsutrustningar (Oxysan 200) som passar för denna situation. Ytterligare ett användningsområde är även det kopplat till vanliga bostadsförhållanden. Åtskilliga mindre lägenheter i storstäderna byggdes för länge sedan och har inga spisfläktar, eller fläktar med primitiva kolfilter. En liten portabel joniseringsmaskin (Oxysan 100) avhjälper problem med matos. Detsamma gäller för hemmasnickraren som rör upp stora mängder damm, eller är i färd med att renovera i ett badrum – återigen är jonisering ett verksamt motmedel. OxyClean, som är en av företagets storsäljare, är också den användbar i köks- och boendesammanhang. Den är populär i miljö- och soprum där behovet av lukt- och

luftrening är stort. I en studie ”Effekterna av förbättrad luftkvalitet på produktivitet och hälsa på arbetsplatsen - John Jukes, Andrew Jenkins och Julian Laws” som publicerades 2010 visade forskarna att negativa joner har en mycket positiv effekt på hälsan. De djupintervjuade under sex år 1159 anställda på åtta olika arbetsplatser. Resultatet visade att negativa joner i dålig inomhusmiljö minskar miljöpåfrestningar i arbetet med 57 procent och sjukfrånvaron med 35 procent. Dessutom pekar forskning mot att det under alla omständigheter är nyttigt att andas in luft som mättats med negativa joner, den har mer gemensamt med frisk utomhusluft än innemiljö brukar ha. Andningssvårigheter, halstorrhet, kliande utslag och influensaliknande känsla samt allmänna stressymptom som sömnsvårigheter, dåligt korttidsminne och koncentrationssvårigheter plågar många människor som vistas mycket inomhus.

FAKTA: RENLUFTSTEKNIK RENLUFTSTEKNIK: Har sedan starten 1982 profilerat sig som en stark aktör inom produkter för luftrening. MÅLGRUPP: Bland annat sjukhus, daghem, byggarbetsplatser och kontor. BASERAT: Mölndal Text av OSSIAN GRAHN

17

Världsunika ventilationsaggregat – en liten tungviktare Kuben Ventilation och grundaren Staffan Berg har en imponerande resa att berätta. Sedan starten 2004 har man specialiserat sig på att konstruera ”skräddarsydda” ventilationsaggregat med värmeåtervinning enligt kundernas önskemål. - Jämfört med våra konkurrenter är vi väldigt små. Vi ser det som en styrka, tack vare vår lilla organisation är vi flexibla och kan anpassa oss mer efter kunderna än de stora ”drakarna”, säger Staffan Berg. Kuben Ventilation levererar en stor del av produktionen till skolor och förskolor som ställer höga krav på ett bra inomhusklimat med stora luftmängder och låga ljudnivåer. Ett av Kubens ventilationsaggregat placeras direkt i rummet utan ett speciellt fläktrum, s.k. rumsaggregat. - Skolsalar är svåra eftersom de kräver mycket ventilation och samtidigt väldigt låga ljudvärden av typ dB(A) och dB(C). Vilket resulterat i att många av aktörerna som tidigare levererat rumsaggregat fått lägga ner produktionen. Vi har under åren utvecklat en produktserie med riktigt låga ljudnivåer och klarar därför de hårda ljudkraven trots att aggregaten placeras direkt i skolsalen. Den goda ventilationen med frisk, filtrerad och tempererad luft håller barnen pigga hela skoldagen. Grönt byggande är något som allt fler efterfrågar. 40% av den totala energianvändningen representeras av byggnader. Kuben Ventilations aggregat är extremt energisnåla tack vare en inbyggd värmepump. Aggregaten passar perfekt för kommersiella fastigheter som söker efter en mer energisnål ventilations- och uppvärmningslösning. - I vanliga fall installerar man värmepump, kylmaskin, ventilationsaggregat, varmvattenberedare var för sig. I våra produkter för vi ihop dessa komponenter i en enda produkt, vilket påverkar miljön och energiåtgången positivt. Dessutom blir det endast en leverantör och en aktör som är ansvarig för hela fastighetens energi- och klimatinstallation vilket är fördelaktigt för den samlade funktionen. Detta koncept gör oss faktiskt världsunika, avslutar Staffan.

SYNLIGT DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där. Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Webbshop

Dustcontrol Sverige


18

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

Med siktet på en hållbar utveckling SveBorr AB startade 2003, företaget är anslutet till branschorganisationen Avanti och drivs idag av Tomas Söderqvist och Conny Vinkvist. Det Karlskoga-baserade företaget har sedan starten haft siktet inställt på att utveckla den svenska geoenergimarknaden genom att erbjuda kompletta borrlösningar för geoenergiborrningar. Idag omsätter bolaget cirka 27 miljoner kronor med ett tiotal anställda. Man kan tro att framtiden ser ljus ut, men Tomas är kluven tack vare initiativ och beslut som tagits av politikerna. Geoenergi är ett väldigt bra alternativ för att minska eller göra sig av med det fossila bränslebehovet. Tyvärr upplever man att politikerna och kommunerna jobbar emot de privata företagen inom geoenergi. - Politikerna bestämde sig för att fjärrvärme var det bästa alternativet. Kommunerna startade egna energibolag men klarade inte av att hålla företagen lönsamma. Detta har resulterat i att politikerna försöker begränsa konkurrensen till fördel för fjärrvärmebolagen för att dessa ska kunna överleva. Detta har i sin

tur gjort att man istället för att fokusera på de bästa energilösningarna försöker rädda kommunernas fjärrvärmeföretag. Tittar vi på Växsjömålet där kommunen i stort sett tvingade nyblivna villaägare till att använda sig av fjärrvärme så blir man orolig, säger Tomas Söderqvist. Tomas menar på att den fria marknaden är den som löser detta på bästa tänkbara sätt. När kommunerna själva blir ägare av det här så låser de skattebetalarnas pengar och det hela har från första början grundat sig i felaktiga beslut. - Sverige ligger långt framme när det gäller geoenergin. Med ett flertal stora internationella samarbeten ses vi ofta som ett föregångsland när det kommer till miljöeffektiva energilösningar. Framför allt på den akademiska nivån ligger både Chalmers och KTH i framkant. Politikerna borde ta tillvara på detta. Vi kan med den kunskap vi har idag bidra till en bättre miljö för hela världen, avslutar Tomas.


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

Smidigt förpackad produkt på fasta bränslen 2007 tog Neova upp kampen mot det fossila bränslebehovet. Idag är de en av de större aktörerna på den svenska marknaden. Med den finska energijätten Vapo i ryggen har de lyckats implementera kostnads- och miljöeffektiva metoder riktade mot företag och konsumenter. Färdig Värme är en produkt som erbjuder företag och fastighetsbestånd en möjlighet att ersätta sin fossila bränsleförsörjning. Lösningen är baserad på pellets och flis, inhemska fasta bränslen. ”Vi ville skapa ett koncept som var lika enkelt som när man köper el. Kunden får därför en värmeanläggning placerad hos sig som ansluts till den befintliga värmelösningen. Enkelt och bekvämt. Vi står för investeringen och driften. Kunden betalar endast en energiavgift under avtalsperioden baserad på sin energiförbrukning.”, säger Kenny Westlund, försäljningschef för värme på Neova. En god investering både för miljön och

verksamheten. Framtidsutsikterna för biobränslen ser lovande ut. ”Den förste januari i år beslutade regeringen att minska återbäringen på koldioxidskatten på fossila bränslen till 20% för tillverkande industrier. Ett förslag ligger på att helt slopa denna skatteåterbäring den 1/1 2018. Detta leder till ökade energikostnader för användare av fossila bränslen. En tydlig markering av statens inriktning mot ett hållbarare och klimatsmartare samhälle.”, fortsätter han. Ca 25% av det svenska fossila bränsleutsläppet kommer från hushåll och lokaler. Neova erbjuder industrier och fastighetsägare en möjlighet till att bryta den trenden genom Färdig Värme och fjärrvärme. ”Från Kramfors i norr till Bjuv i söder erbjuder vi privatpersoner och företag en möjlighet till en klimatsmartare lösning av sitt värmebehov.”, avslutar Kenny Westlund.

KVALITÉTSÄKRADE PRODUKTER FÖR GEOENERGI! Fusion Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av samlingsbrunnar och fördelningsrör för geoenergi. Vi har för att säkerställa optimal funktion i er anläggning mätt det totala tryckfallet i våra produkter. Detta bidrar till en i slutändan välfungerande geoenergianläggning. Alla tester är utförda av tredje part. Samtliga våra samlingsbrunnar & fördelningsrör tillverkas av oss i Varberg

Vill du veta mer om våra produkter och övrigt sortiment kontakta oss gärna. Tel: 0340-599110 Mail: info@fusionsweden.se Eller besök vår hemsida www.fusionsweden.se

19

Jonisering för förbättrad arbetsmiljö Många arbetsplatser har stora problem med dålig inomhusluft som orsakar andningssvårigheter, sjukdomar och allergier. Det handlar om allt från industri, måleri, byggarbetsplatser och verkstäder till bageri och verksamheter i mögeldrabbade hus. Jonisering är ett effektivt sätt att förbättra inomhusmiljön i den här typen av miljöer. Effekten vid jonisering är att föroreningar i luften klumpas ihop till stora partiklar som sjunker till golvet och gör de lätta att städa bort. Jonerna rensar även luften genom att oxidera flyktiga organiska föreningar och gasmolekyler som orsakar lukter, mögelsporer, bakterier och virus. En engelsk studie av effekten av jonisering och filtrering av luft, visar på betydande minskningar av sjukfrånvaro, stress, personalomsättning samt en ökad produktivitet på flera olika typer av arbetsplatser. Renluftsteknik i Göteborg är ett företag som sedan starten 1982 har specialiserat sig på avancerad luftrening, bland annat genom jonisering. ”Jonisering kan även kombineras med olika typer av filter för att ytterligare förbättra den hälsofrämjande förmågan att döda bakterier och virus, mögelsporer samt rengöra luften från kraftiga odörer, farliga stoftpartiklar och damm”, förklarar Lennart Bergh, vd på Renluftsteknik.


Hur ger bra miljötänk bättre lönsamhet?

Tekniska lösningar som leder till minskad miljöpåverkan är bra. De som även leder till ökad lönsamhet är ännu bättre. Att uppnå båda är självklart för oss. Det gör man genom att upptäcka och tillvarata resurser ur ett helhetsperspektiv. Genom smarta lösningar som skapar synergier och sluter kretslopp, det vill säga en cirkulär ekonomi. Då uppstår värden i det till synes värde-

lösa som sammantaget ger ökad lönsamhet och större konkurrenskraft. Samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Som världsledande inom resursoptimering med fokus på energi, vatten och avfall har vi den förmågan. I våra händer blir nämligen restprodukter tillgångar. Spillvärme blir ett sätt att värma lokaler. Avfall blir bränsle till energiförsörjningen. Det är bara ett

par exempel på hur vi stärker våra kunders ekonomi och hjälper dom att uppnå sina miljömål. Detta kräver ett stort engagemang. Det är därför vi, förutom driften, även kan designa, bygga och finansiera de lösningar som krävs. Vi tillför det som behövs för ett långsiktigt resultat – expertis, kapital och förändringsledning. Vinsterna som våra lösningar innebär delar vi på.

Veolia-koncernen omsätter 25 miljarder euro med 174 000 anställda världen över och är världsledande inom optimerad resurshantering. Veolia utformar och tillhandahåller lösningar inom energi, vatten, förädling av avfall som bidrar till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Veolia möjliggör därmed övergången till en cirkulär ekonomi. Veolia Nordic AB representerar Veolia i de nordiska länderna och omsatte 2015 2,1 miljarder kronor med 1 200 anställda. www.veolia.se