Issuu on Google+


Dur ant el os úl t i mos 1 5 años,hubo var i os i nt ent os de r omperel r ecor ddeconduci ral amayoral t ur aendi f er ent es par t esdelpl anet a.A medi daquel aal t ur aasi dosuper ada unayot r avezconelpasardel osaños,l acompet i ci ónpar a quedar seconelt í t ul osehavuel t omásdur aymásexi gent e. Unapar t ei mpor t ant edel osi nt ent ospar aquedar secon el pr eci adot í t ul o, hasi doenChi l e, t odosenel vol cánmásal t o del mundo,l osOj osdel Sal ado,enl af r ont er adeAr gent i nay Chi l e.Ot r os i nt ent os han t omado como escenar i oI ndi a, Chi na,Nepal ,Ar gent i nayRusi a. Después de l a exi t osa expedi ci ón r eal i z ada por un equi poAl emánpat r oci nadoporVol k swagen, esquenosot r os deci di mosi nt ent ar l o.Gr aci asanuest r aext ensaexper i enci a enact i vi dadesOf f Road,esquedeci di mosempr enderuna exi t osaexpedi ci óndebaj ocost oenAbr i ldel2007quenos di ó elt í t ul o que desde ent oncesno ha si do super ado por nadi e. Mi ent r ast ant o,elr ecor dmundi aldeal t ur aenATVconl l evaot r ot i podedi f i cul t adest écni casynohasi donuncai nt ent adonidocument ado.


Dadoqueelvol cánLosOj osdelSal adoeselmej orl ugarenel mundopar ai nt ent arest edesaf í o, esquenoshemospr opuest oel r et o de l l egaralpunt o másal t of í si cament e posi bl e delmundo, t ant opar aaut oscomopar aATV‘ s, conel f i ndehacerest er ecor d i nquebr ant abl eenelf ut ur o.


=


•Naci doel1 8021 969. •I ngeni er oFor est al . •Act ualposeedordelRecor ddeal t ur a. •Par t i ci pant edelUl t i mat eAdvent ur e201 3USA. •Vast aexper i enci aenconst r ucci ónymanej odevehí cul os4x4. •Dueñodelf or ot écni coof f r oadmásgr andedel at i noamér i ca. www. t wi st edandes. com

•Publ i ci st a. •Act ualposeedordelRecor ddeal t ur a. •Vast aexper i enci aor gani z andoexpedi ci onesout door . •Gui adeRaf t i ng. •Bomber oconent r enami ent oder escat eypar amédi co.


•Naci doel071 01 977. •Empr esar i o,dueñodeunacompañi adeper f or aci ones. •Pi l ot opr of esi onaldeATV. •Hapar t i ci padoenl asúl t i mas3edi ci onesdelRal l yDak ar . •5to l ugarenl agener aldelDak ar201 3. •Ganó1 3de1 4et apasdel acat egor í aATV4x4enelDak ar201 3. •Ha Ganadopr áct i cament et odasl ascompet enci asdeATV naci onal esal asquehaasi st i do. •Pr act i cadepor t esext r emos.

•Naci doel21 1 01 981 . •Ar qui t ect o. •Har ecor r i doenl osmayor esdesi er t osde4cont i nent es. •Exper i enci aor gani z andoypar t i ci pandoenevent osext r emos. •Haest adoi nvol ucr adoen5Ral l yDak ar . •Haest adoenelmundodelOf f Roadpormásde2décadas. •Pr act i cadepor t esext r emos.


Elnuevo Renegade™ est á pr opul sado porelmot ormáspot ent edel ai ndust r i a,el nuevoRot ax1 000.Esl amez cl aper f ect ade r endi mi ent o depor t i vo ycapaci dad.ElRenegade X xcof r ece t r i modo de di r ecci ón asi st i dadi námi ca( DPS™) ,bl oqueodedi f er enci aldel ant er oVi scoLokQEyl asuspen si ónconamor t i guador esFoxRaci ng.

•Mot orde976cc,VTwi n •I nyecci ónel ect r óni ca •Chasi sSSTG2 •Amor t i guador esdel ant er osyt r aser os FoxRaci ng •Sel ect or2x4/ 4x4condi f er enci aldel ant er oVi scoLokQE •Di r ecci ónasi st i dadi námi cadet r esmodos * T odasl asf ot ogr af í assondeambospi l ot os.


Dadoel conoci mi ent oadqui r i doenl apasadaexpedi ci ón, est eaño ut i l i z ar emosl ami smar ut adel2007, Si nembar go,par aal canz arl osnuevosni vel esdeal t ur aquenos hemospr opuest o,esnecesar i oext enderl ar ut a or i gi nalypar a el l o debemosexpl or arl aci madel vol caánpar aencont r arl al í neamásf avor abl eyr omperelr ecor d.

Ali gualque enl a pasada expedi ci ón,par a asegur arunópt i mo gr ado de capaci dad f í si ca,segui r emos un pl an de acl i mat aci ón dur ant el osdosmesespr evi osenl osAndesCent r al essobr el os4. 000 met r osde al t ur a.En par al el o,desar r ol l ar emosdi f er ent esascenci onesconl osvehí cul ospar aasegur ar nosuncor r ect odesempeñode l osmi smosenelascensodel al ader adelvol cán.

Par a no dor mi r sobr el a cot a 5. 000 y consi der ando l ai nf r aest r uct ur aenell ugar ,elcampament obaseser áempl az adoenel r ef ugi o Cl audi o Lucer o ubi cado a 30k m.de l a base delvol cán a 4. 600mt s.


er o Di a1 : Ar r i boalcampament obase. do Di a2 : Tr epadader econoci mi ent oal os5. 1 00msnm Dí a3ero:Tr epadader econoci mi ent oal os6. 1 00msnm t o Dí a4 : Pr i meri nt ent oder omperelr ecor d. Dí a5to: Segundoi nt ent oder omperelr ecor d. Dí a6to: T er ceri nt ent oder omperelr ecor d. Di a5to,6to ó7to:Vol veracasaycel ebr ar !World Record Expedition