Page 1

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqς wωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmq ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ wertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσ ΓΙΓΑ΢ΚΑΛΔΙΟ « ΓΗΜΗΣΡΗ΢ ΓΛΗΝΟ΢ » Σμήμα Γενικής Παιδείας παwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxc Β΄Δξάμηνο vλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρωυdfg ΜΑΘΗΜΑ : Διδαςκαλία των Μαθηματικών ΙΙ hjργklαzxcvbnβφδγωmζqwertλκοθξy ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Γεωργία Δούβλη uiύαςφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβ sdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzx cηvbnαςφδmqwertαςδyuiopasdfαςδ φγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξτςδφrt yuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcvαςδφbn γμ,mqwertyuiopasdfgαςργκοϊτbnmq wertyςδφγuiopasςδφγdfghjklzxςδδγ ςφγcvbΟρέ Εργαςία των: Γεωργίαnmqwertyuioβκςλπpasdfghjk Κατερίνασ Καπετάνιου lzxcvbnmqwertyuiopasdγαεορlzxcvb Γεωργίασ Ορέ Αναςταςίου Παπά nmqwertyuiopasdfghjkαεργαεργαγρq Θεςςαλονίκη Μάιοσ 2010 wertyuiopasdfghjklzxαςδφmοιηξηωχ ψφςuioψαςεφγvbnmqwertyuiopasdf


Τα Τρία γουρουνάκια Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζαλ ζ` έλα όκνξθν παξακπζόδαζνο κηα νηθνγέλεηα όκνξθσλ, ζηξνπκπνπιώλ γνπξνπληώλ. Ο κπακπάο δνύιεπε ζην δάζνο σο μπινθόπνο, ε κακά πνπινύζε ρόξηα ζηε ιατθή θαη ηα ηξία κηθξά γνπξνπλάθηα κεγάισλαλ όιν αγάπε θαη μελνηαζηά! Οη ήξσέο καο, ν…Σθξνπηδ πνπ ήηαλ ν κεγαιύηεξνο, γλσζηόο γηα ηελ ηζηγθνπληά ηνπ ζε όια ηα δώα ηνπ δάζνπο, ν… Χνπδνύξεο, κέγαο ηεκπέιεο θαη ππλαξάο θαη

ν…Μειέηεο,

πνπ

κειεηνύζε

θαη

πξόζερε θάζε ηνπ βήκα θαη ελεκεξσλόηαλ γηα θαζεηί γύξσ ηνπ, ήηαλ επηπρηζκέλνη ζην κηθξό ηνπο ζπηηάθη ζην δάζνο θαη κόλε ηνπο έγλνηα ήηαλ ην παηρλίδη θαη νη ππόινηπνη θίινη ηνπο.


Κακηά θνξά εξρόηαλ από ην ρσξηό θαη ν παππνύο κε ηε γηαγηά θαη έθεξλαλ καδί θαη ηα ηέζζεξα κηθξόηεξα μαδειθάθηα ηνπο. Τόηε, βέβαηα, επεηδή ην ζπίηη ηνπο ήηαλ κηθξό θαη είρε κόλν ηα δηθά ηνπο θξεβάηηα, αλαγθάδνληαλ λα θνηκνύληαη ζην πάησκα, όκσο απηό δελ πείξαδε ηα ηξία αδειθάθηα. Όηαλ

όκσο

κεγάισζαλ

αξθεηά,

απνθάζηζαλ πσο ήξζε ε ώξα λα πάλε λα ρηίζνπλ ην δηθό ηνπο ζπίηη ν θαζέλαο, ώζηε

λα

θηινμελνύλ

θη

απηά

ηνπο

ζπγγελείο ηνπο. Αο δνύκε ηη έθαλε ην θάζε γνπξνπλάθη μερσξηζηά θαη κε πνην ηξόπν έθηηαμε ην ζπίηη ηνπ.


Πξώηνο μεθίλεζε ν Σθξνπηδ, ν νπνίνο πήγε ζε έλα κάζηνξα θαη ηνλ ξώηεζε πόζν ζα ηνπ ζηνίρηδε έλα κηθξό ζπηηάθη θαη ζε πόζν ρξόλν ζα ήηαλ έηνηκν. Όηαλ ν κάζηνξαο μεθίλεζε λα ηνπ ιέεη ηα πιηθά, θαη πξηλ αθόκε πξνιάβεη λα ηειεηώζεη, ν Σθξνπηδ ηξειάζεθε. Δελ ήζειε λα μνδέςεη ηόζα ρξήκαηα, νύηε ην ζεσξνύζε απαξαίηεην. Απνθάζηζε λα ρηίζεη γξήγνξα έλα κηθξό ζπηηάθη κε ηα πην θζελά πιηθά. Έθηηαμε έλα ζπίηη από άρπξα θαη εγθαηαζηάζεθε όζν πην γξήγνξα κπνξνύζε.


Ο Χνπδνύξεο βαξηόηαλ πνιύ θη έθαλε πνιιέο κέξεο λα θηάζεη ζηνλ κάζηνξα. Τνπ δήηεζε

λα ηνπ πεη ηα πιηθά,

όκσο…κόιηο ν κάζηνξαο άξρηζε λα ηνπ δηαβάδεη

ηε

Χνπδνύξεο

ιίζηα

ησλ

βαξέζεθε,

πιηθώλ,

ν

ραζκνπξήζεθε

θαη… ηνλ πήξε ν ύπλνο. Όηαλ μύπλεζε, απνθάζηζε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπ θαη έηζη θώλαμε ηα πέληε γνπξνπλάθηα ηεο γεηηνληάο ηνπ θαη ηηο δύν μαδέιθεο ηνπ. Ο

Χνπδνύξεο

όκσο

θαη

πάιη

απνθνηκήζεθε θη νη θίινη ηνπ έθπγαλ θαη ηνλ άθεζαλ κόλν ηνπ, θη απηόο, όηαλ μύπλεζε, αλαγθάζηεθε λα ρηίζεη κόλνο ηνπ ην ζπίηη, κε ό,ηη πιηθά βξήθε γύξσ ηνπ, θαη έηζη έρηηζε ην ζπηηάθη ηνπ κε …θιαδηά. Επηηέινπο…κπνξνύζε ήζπρνο!!!!!!!

λα

θνηκεζεί


Αο πάκε λα δνύκε ηη έθαλε θη ν Μειέηεο κε ην ζπίηη ηνπ. Τν ηξίην θαη κηθξόηεξν γνπξνπλάθη απνθάζηζε

λα

ζρεδηάζεη

κε

πνιύ

πξνζνρή ην ζπίηη ηνπ θαη κάιηζηα ζέιεζε λα ην θάλεη θαη νηθνινγηθό, κε ζεβαζκό ζην δάζνο πνπ ηόζν ηνλ αγαπνύζε. Πήξε ραξηί θαη κνιύβη θαη καδί κε ην γλσζηό καο κάζηνξα θαη ηνπο βνεζνύο ηνπ, ζρεδίαζαλ ην ζπίηη ησλ νλείξσλ ηνπ. Έθηηαμαλ έλα κεγάιν ηεηξάγσλν ζπίηη κε πνιιά παξάζπξα, κε ηξίγσλε θόθθηλε ζθεπή.

Μπξνζηά

θαληάζηεθε

έλα

καθξόζηελν θήπν θαη κέζα ζ` απηόλ κηα κηθξή ζηξόγγπιε ιηκλνύια. Ο Μειέηεο δνύιεςε κε πξνζνρή, κειέηε, ππνκνλή θαη ζε ιίγν θαηξό ην ζπίηη ηνπ

ήηαλ

έηνηκν.

παξαδεηζέλην!!!

Γεξό,

όκνξθν,


Τελ ώξα πνπ ηα ηξία γνπξνπλάθηα έρηηδαλ ηα ζπίηηα ηνπο, ζε κηα άιιε γσληά ηνπ δάζνπο, δνύζε έλαο … ρνξηνθάγνο ιύθνο, πνπ δελ ηνπ άξεζε θαζόινπ ην θξέαο θαη δελ ήζειε λα θπλεγάεη ηα κηθξά δσάθηα. Οη

ππόινηπνη

ιύθνη

όκσο

ηνλ

θνξόηδεπαλ θαη ηνλ ιέγαλε δεηιό θαη αλήκπνξν. Όηαλ ν ιύθνο είδε ην ζπίηη ηνπ Σθξνπηδ, ζθέθηεθε πσο ηώξα ήηαλ ε επθαηξία λα απνδείμεη ζε όινπο πσο θάλνπλ ιάζνο. Σηάζεθε έμσ από ηα αρπξέλην ζπηηάθη, θύζεμε δπλαηά κηα, δπν θνξέο θαη ην ζπηηάθη δηαιύζεθε ζαλ ράξηηλνο πύξγνο. Τν θαεκέλν ην γνπξνπλάθη δελ ήμεξε πνύ λα ηξέμεη λα θξπθηεί. Έβαιε όζε δύλακε είρε ζηα πόδηα ηνπ θαη πήγε ζην ζπίηη ηνπ αδεξθνύ ηνπ, ηνπ Χνπδνύξε.


Ο ιύθνο θπλεγνύζε ην γνπξνπλάθη, όκσο,

θαζώο

θεξαζηά

έηξερε,

γεκάηε

είδε

ηελ

όκνξθα,

θαηαθόθθηλα θεξάζηα θαη…θπζηθά ηα πξνηίκεζε από ην Σθξνπηδ, ν νπνίνο θαηάθεξε λα μππλήζεη ην Χνπδνύξε θαη λα κπεη κέζα λα γιηηώζεη. Όηαλ ν ιύθνο θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ, ζύκσζε θαη απνθάζηζε λα πάεη θαη λα θάεη θαη ηα δπν γνπξνπλάθηα καδί. Έθηαζε έμσ από ην ζπίηη κε ηα θιαδηά θαη μεθίλεζε λα θπζάεη. Φύζεμε ηέηαξηε

κηα, θνξά

θαηέξξεπζε.

δπν, ην

ηξεηο…ηελ ζπηηάθη


Τα γνπξνπλάθηα έηξεραλ θνβηζκέλα θη ν ιύθνο από πίζσ όιν θαη ηνπο πιεζίαδε. Καη ζα είρε θαηαθέξεη λα ηα θηάζεη, αλ ηελ πξνζνρή ηνπ δελ έθιεβε

κηα

βεξηθνθηά

γεκάηε

δνπκεξά, θαηαθίηξηλα βεξίθνθα. Ο ιύθνο πήγε πξνο ηα θξνύηα θαη ηα γνπξνπλάθηα

θαηάθεξαλ

λα

θξπθηνύλ ζην ζπίηη ηνπ Μειέηε. Τη ληξνπή όκσο γηα ην ιύθν!!! Θα είραλ δίθην νη άιινη ιύθνη λα ηνλ θνξντδεύνπλ δηπιά. Ε, ινηπόλ δε ζα ην ‘βαδε θάησ. Θα έηξσγε θαη ηα ηξία γνπξνπλάθηα.


Πάεη έμσ από ην ζπίηη ηνπ Μειέηε θη αξρίδεη λα θπζά, λα μεθπζά, λα μεθπζά, κα ηίπνηα. Κνπξάζηεθε

θαη

βαξηέηαη.

Εμάιινπ

θεξάζηα

θαη

άξρηζε κε

βεξίθνθα

λα ηόζα είρε

ρνξηάζεη. Να έθεπγε ίζσο; Τα ηξία αδεξθάθηα κέζα από ην ζπίηη ηνπ θώλαμαλ πσο ην ζπίηη είλαη ηόζν γεξό πνπ δε πέθηεη κε ηίπνηα.


«Μα δε ζέισ λα ζαο θάσ, απιά δε ζέισ λα κε θνξντδεύνπλ νη θίινη κνπ!», ηνπο είπε. «Οη θίινη καο πξέπεη λα καο αγαπνύλ όπσο είκαζηε θη όινη πξέπεη λα

πξνζηαηεύνπκε

αδύλακνπο»,

ηνπ

ηνπο

πην

είπαλ

ηα

γνπξνπλάθηα. «Έρεηε δίθην, ζα θάλσ απηό πνπ κνπ αξέζεη πξαγκαηηθά. Φίινη κνπ, από κέλα δελ θηλδπλεύεηε», απάληεζε ν ιύθνο θαη έθπγε, αθήλνληαο ηα γνπξνπλάθηα λα ρνξεύνπλ θαη λα ηξαγνπδάλε. Έδεζαλ ινηπόλ απηνί θαιά, όινη καδί ζην ζπίηη ηνπ Μειέηε θη εκείο επρόκαζηε λα δήζνπκε θαιύηεξα.


3pigs  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you