Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVII n. 22

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

T

15. decembra 2012 - Euro 1,00

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

9. DIÅEMBERJA JE UMARU ZADNJI OD TREH DUHOVNIKU, KI SO USTANOVILI DOM

Zbuogam, gaspuod Cencig Bene@ija vas ima v sarcu 

Dugolietni tarbijski famoœtar bi za Bo¡i@ dopunu 87 liet. »Voœ@im vsiem naœim ljudem, ki so v Bene@iji, posebno tistim, ki so v Gorenjem Tarbiju, v Oblici, par Œtuoblanku in v Dreki sveti in veseu Bo¡i@. Voœ@im tudi vsiem naœim ljudem po svietu, posebno tistim, ki so dol po Furlaniji. Prosim, naj ohranijo v svojem sarcu spomin na Bene@ijo in ljubezen do tistih vasi, v katerih so se rodili in so jih potlè zapustili, de bi uœafali dielo in zaslu¡ek,« je lani poviedu za Devetico bo¡i@no v Dreki  beri na 5. strani

V TELI ÆTEVILKI BOŒIÅ G. Petricig: Naæim ljudem œelim, da œivijo, kakor je uåiu Kristus • stran 4-5 POGOVOR/ADA TOMASETIG Potriebno je ugasniti televizor in otrokom praviti pravljice • stran 9 ÅEDAD 6. januarja bo »Dan emigranta« praznovau 50. rojstni dan • stran 11 KANALSKA DOLINA Zdruœenje »don Mario Cernet« bo skrbelo za slovensko kulturo • stran 15 Redakcijo smo zakljuåili 11. decembra ob 14. uri

OSTALO JE ŒE PREVI# TAME, zak’ ne spoznamo prave resnice. Tudi v Bene@iji

Œe naprej potrebujemo lu@ bo¡i@ne no@i

S

veta no@ je lepa novica, ki nam jo je evangelist Luka sporo@iu takuo ob@uteno an za@udeno, ku de bi biu navzo@ tistemu dogodku. V telim izro@ilu imamo vse, kar ¡elimo: lu@ v tamì, angelce, ki pojejo glorijo, nebesa, ki se odprejo, bo¡jo slavo, ki nas objeme, mir, ki je obljubljen ljudem, ki jih Bog ima rad. In ne pozabimo Marije an Jo¡efa z bo¡jim dietem Jezusam. V teh besedah imamo vsebino evangelija. Tudi par nas je lu@ iz Betlehema odgnala tamó an parpejala sonce ¡ivljenja, ki je Kristus. Tala lu@ nam pomaga videti, kaj smo an kaj je okuole nas, de spoznamo, de smo bo¡ji sinovi an bratje med sabo. Tala je parva bo¡i@na resnica. Takuo liepa an takuo draga je, de nie œe postala popolnoma naœa takuo,

de je Bo¡i@ vedno nova stvar za nas, de bomo nadaljevali po tisti poti, ki jo je sam Kristus za@eu hoditi z nami. Ostalo je œe previ@ tamè, zak' na spoznamo prave resnice, ki nas prepri@a, de smo ljudje vriedni spoœtovanja tudi v naœi Bene@iji. Angelci pojejo glorijo, slavo Bogu, zak' je on pokazu, de je vedno z nami, posebno, ko je poœjù za nas svojega Sina, njega, ki nam je pokazu, de je bo¡ja slava postala skarb za nas ljudì. An od nje je parsù mir na sviet. Dan nam je biu; œenkan, de rata naœa vsakdanja naloga an dielo. Bog an @lovek so povezani z ljubeznijo, ki nam jo Buog daje. Parvo naœe delo je sparjeti tolo ljubezan. Œe ankrat moramo priznati, de je œe dele@ od nas tisti dan, ki bo videu, de smo zaries sparjeli tele bo¡ji dar. Sviet potrebuje le

naprì svete no@i. Marija an Jo¡ef an dete Jezus nam poka¡ejo pa, kaj je an kaj pomeni @loveœka dru¡ina. V nji se godí @ude¡, de se od oseb, ki se povsem ka¡ejo kot @loveœke, odprè za nas bo¡ji svet, zak' se je v nji Kristus pokazau kot resni@no bo¡ji sin. Zatuo, za vse dru¡ine, od gnade, ki nam je parœla od Bethlehema, je dana mo¡nost, de v njih spoznajo, de je Bog med njimi. Kadar se tuole godí, @lovek na more ¡elieti kjek drugega, zak’ ima vse. Zatuo je Bo¡i@ liepa parlo¡nost, de vse dru¡ine odkrijejo bogatijo, ki jo imajo v sebi an jo znajo lepo obdielati an varovati, de bo¡i@ni dar postane veselje naœega ¡ivljenja.  Marino Qualizza

UVODNIK

Skarbeu je, de bi bila viera tesnuo povezana s kulturo

Z

adnji od treh ustanovitelju Doma, g. Emil Cencig se je posloviu od nas an kon@ù pot na zemlji malo pred Bo¡i@am, ki je tudi njega rojstni dan. 9. dicembra 1989. lieta nas je pustiu g. Laurencig an lieta 1994 pa msgr. Birtig. Teli trije duhovniki, ki so bili famoœtri v gorskim dielu Benecije, tuo je Dreka, Œtuoblank an Gorenji Tarbij, so lieta 1966 v œtuoblanskim faru¡e imieli lepo miseu, za ustanoviti @asopis Dom, ki od tekrat nadaljuje tisto pobudo an dar¡i v rokah par¡gano lu@, de bomo videli kode hoditi œe za naprì. Ime Dom je izmislu g. Birtig, za njega ¡ivljenje pa je skarbeu g. Cencig, zak' je v parvih lietah skor vse on parpravju an pisau, medtem ko je g. Laurencig pa lietu do tiskarne v Vidnu an skarbeu za stroœke. Donas pa se spomnimo na posebno vi¡o na g. Cenciga, zak' je svoje ¡ivljenje posvetiu za rast Bene@ije na duœi an na telesu, takuo ki prave katekizem. O njegovim ¡ivljenju piœemo na 7. strani. Tle ¡elim pod@artati dvie recì: viero an kulturo. Kadar se je iz Karnije varnù v Bene@ijo an parœù v Gorenj Tarbij, se je zaviedu, kajœna bogatija je skrita v ¡ilah naœega naroda, posebno tam, kjer se je starodavno izro@ilo ohranilo. An je z veliko mo@jo an navduœenjam sklenu, de se vse tuole muora skarbno obvarovati an mu dati œe nove mo@ì. An takuo je narediu od samega za@etka. Cajti niso kazali kaj dobrega za Bene@ijo takuo, de je bila ustanovitev Doma izraz poguma an kura¡e, ki so jo trije #edermaci o@itno pokazali an obdar¡ali do zadnjega. V telim dielu se je izkazau posebno g. Cencig. Skarbiela ga je viera povezana s kulturo, z ¡ivljenjem, @ene bi ostala sama kot v puœ@avi. Vedno je tuole poudarju: @e viera na dobi naœe podobe an na odobrì naœe podobe, ostane odzuna naœega ¡ivljenja, na postane njega muo@, kri, sarce. Zatuo se je trudiu celuo ¡ivljenje, de tala povezava se na nikoli pretarga, zak' takuo tudi vsakdanje ¡ivljenje, dielo an skarb dobijo svojo vrednoto. On se je rodiu na Bo¡i@ an je tele praznik, ki je u@love@enje bo¡jega Sina, tudi znamunje u@love@enja viere v @loviekovo zgodovino.  Marino Qualizza gre naprej na 5. strani


2

VERSKO ¡IVLJENJE

stran

10. DECEMBRA JE BIL DAN ÅLOVEKOVIH PRAVIC

Vsi ljudje imajo pravico biti sliæani in upoætevani

15. decembra 2012

A COLLOQUIO CON IL NUOVO PARROCO di S. Leonardo e Stregna che farà l’ingresso il 16 dicembre

Don Zanon: «Sarà un piacere tornare ai suoni dell’infanzia»

D

a svetovni dan @lovekovih pravic, 10. decembra, je bilo letos v ospredju opoN zorilo, da imajo vsi ljudje pravico biti sliœani in upoœtevani. Letoœnji svetovni dan je potekal pod geslom Vklju@evanje in pravica do sodelovanja v javnem

¡ivljenju. Visoka komisarka Zdru¡enih narodov za @lovekove pravice Navi Pillay je v svoji izjavi zapisala, da mno¡ice po svetu v zadnjem @asu na ulicah zahtevajo ve@ kot le svobodo govora. Zahtevajo, da se kon@a samovoljno odlo@anje vlad o tem, kaj je najboljœe za prebivalce, ne da bi se posvetovale z njimi. Œtevilni ljudje v œtevilnih dr¡avah jasno sporo@ajo, da so siti prezira in neupoœtevanja njihovih potreb, ¡elja in strahov, opozarja visoka komisarka. Pravice morajo biti varovane in zagotovljene vsem @loveœkim bitjem: to je poziv, ki ga je ob dnevu v posebni izjavi zapisala Svetovna zveza ¡enskih katoliœkih organizacij, s sede¡em v Parizu. Izjava med temeljnimi @lovekovimi pravicami posebej izpostavlja dostojanstvo osebe od spo@etja do naravne smrti. Zveza se pri tem opira na dve besedili. Prvo je okro¡nica Mir na zemlji ali Pacem in terris, ki jo je leta 1963 napisal pape¡ Janez XXIII. in v kateri je ¡e mogo@e prepoznati osnovne @lovekove pravice. Drugo besedilo pa je seveda Sploœna deklaracija @lovekovih pravic, ki je bila sprejeta v Parizu na danaœnji dan leta 1948. Pravica do bivanja in osnovnega standarda, kot zatrjujejo katoliœke ¡enske, vklju@uje pravico do ¡ivljenja, hrane, obleke, socialne slu¡be in izobrazbe. Prav tako predpostavlja svobodo govora in tiska, svobodo dela, zbiranja in izbiranja zaposlitve. Izjava posebej poudarja, da mora biti pravica do ¡ivljenja varovana zlasti danes, v trenutku, ko si mnoge dr¡ave razlagajo, da mora biti zagotovljeno le tisto ¡ivljenje, ki se smatra za za¡eljeno. Iz tega razloga katoliœke ¡enske spodbujajo prizadevanje za varovanje otrok, tudi œe nerojenih otrok. Iz njihove pravice do ¡ivljenja pa obenem izhaja œe ena temeljna pravica. To je pravica do zakona in dru¡ine.

dom

omenica 16 dicembre don Michele Zanon farà il suo ingresso ufficiale nelle parrocchie di San Leonardo e Stregna. La concelebrazione della santa Messa verrà presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Don Michele Zanon, originario di Cividale del Friuli, è alla sua prima esperienza pastorale come parroco. Prima di arrivare nelle Valli, è stato cappellano nella parrocchia di Tricesimo. Il cammino che sta per intraprendere non è facile. Si troverà a contatto con una realtà disagiata, in cui la maggior parte della popolazione è anziana, ma anche con forze che lavorano per la rinascita del territorio. Don Michele, con che spirito si avvicina alla sua missione pastorale nelle Valli? «È sempre difficile riassumere questo tipo di emozioni. Quando si vive a contatto con le persone, spesso le emozioni sono contrastanti e variano a seconda dei momenti. C’è comunque da parte mia molto entusiasmo e molta voglia di mettermi a disposizione della gente e di ascoltare i bisogni dei miei parrocchiani».

Come intende valorizzare l’identità linguistica e culturale locale in cui la fede è profondamente radicata? «Una parte delle mie origini è delle valli, mia nonna, infatti, è nata a Oblizza. Ricordo dei suoi discorsi con le compaesane in dialetto. Purtroppo, però, non ho mai avuto occasione di imparare questa parlata. Sarà un piacere, quindi, ritornare ai suoni della mia infanzia. Le espressioni di fede sono molto importanti ed è giusto che anche in chiesa le persone portino avanti le loro tradizioni e la loro cultura. Don Rinaldo,

I 40 anni di sacerdozio e 12 di episcopato di mons. Mazzocato

iconoscendo oggi che i giorni della mia vita sono stati tenuti assieme e «R guidati dai due fili conduttori della grazia di Gesù e dell’obbedienza, sento in me la gioia profonda di averli seguiti». Lo ha detto l’arcivescovo di

Udine mons. Andrea Bruno Mazzocato, celebrando in cattedrale a Udine, domenica 9 dicembre, i 40 anni di sacerdozio ed i 12 di episcopato, dopo i quali – ha precisato davanti a numerosissimi sacerdoti, religiosi e laici – «intuisco con sempre maggior chiarezza che Dio mi chiede, prima di tutto, di pregare per la Chiesa e per tutti i cristiani che mi ha affidati». Il 9 dicembre di dodici anni fa, nella cattedrale di Treviso, mons. Mazzocato riceveva l’ordinazione episcopale e il 3 settembre di 40 anni fa quella sacerdotale nella chiesa di Riese Pio X, sotto l’intercessione del Papa trevigiano S. Pio X che «mi ha sempre accompagnato con la sua protezione».

che mi ha preceduto in queste parrocchie, ha fatto molto per questi luoghi ed è riuscito ad approfondire la conoscenza di questa zona perché ha avuto la fortuna di rimanere qui molti anni». Come affronterà la realtà delle valli del Natisone in cui la maggior parte degli abitanti è anziana e vive in zone disagiate spesso prive di servizi? «Mi sono sempre occupato con dedizione delle persone in difficoltà e credo che la capacità di ascolto sia una delle mie caratteristiche. Per quindici anni ho lavorato nella comunità Rinascita di Tolmezzo. È qui che ho imparato ad ascoltare i bisogni delle persone con più disagi. Certo, le difficoltà che vivono gli abitanti delle valli sono profondamente diverse da quelli che ho sperimentato in precedenza, ma sono aperto all’ascolto e disponibile ad aiutare chiunque ne abbia bisogno». Lei a Tricesimo è stato responsabile della pastorale giovanile, compito che probabilmente le verrà assegnato anche per la zona delle valli del Natisone. Come instaurerà il rapporto con i giovani che nelle valli sono sempre di meno e che in linea generale ai giorni nostri tendono ad allontanarsi dalla Chiesa? «Ho intenzione di accogliere i giovani senza nessun tipo di riserva, perché penso sia molto importante coinvolgere tutti nelle attività parrocchiali. Se è vero che dobbiamo fare tesoro del nostro passato, non dobbiamo dimenticare di guardare al futuro. E questo va fatto prendendosi cura e dando voce anche ai più giovani».

V PRVIH 24 URAH je pridobil veå kot 540 tisoå sledilcev

JEZUSOVO ROJSTVO - BOŒIÅ

Spominska maæa ob 490. letnici smrti ækofa J. Slatkonje

Papeœ na Twitterju: @pontifex

Rodila je sina in ga poloœla v jasla

V

O

DUNAJ

stolnici sv. Œtefana na Dunaju je 30. novembra, potekala spominska maœa ob 490. letnici smrti prvega dunasjkega rezidencialnega œkofa Jurija Slatkonje (1456-1522). Maœno slavje je vodil ljubljanski nadœkof dr. Anton Stres ob somaœevanju dunajskega pomo¡nega œkofa dr. Helmuta Krätzla in preko 20 duhovnikov iz Slovenije. Za Radio Vatikan je g. Vinko Rajœp, direktor Slovenskega znanstvenega inœtituta na Dunaju o œkofu Slatkonji povedal slede@e: »Jurij Slatkonja je bil rojen v Ljubljani. Œtudiral je na Dunaju. Spadal je v krog pomembnih humanistov, med katerimi so bili tudi Slovenci. Na dvoru kralja Maksimilijana je dobil slu¡bo kot pevovodja in je postal tudi prvi vodja zborov leta 1498. Iz tega zbora je izœel svetovno znani Zbor dunajskih de@kov. Leta 1513 je bil imenovan za prvega dunajskega œkofa in je umrl leta 1522. Ves @as delovanja na Dunaju je bil tesno povezan s slovenskim prostorom. Œkof Slatkonja je pomemben za slovensko kulturo tudi kot velik humanist. Njegovo knji¡nico je odpeljal s seboj v Trst njegov prvi naslednik na Dunaju, vendar je bil œkof samo eno leto, nam dobro znani œkof Bonomo. Tako da je tudi Primo¡ Trubar œtudiral iz knjig knji¡nice œkofa Slatkonje.«

d ponedeljka, 3. decembra 2012, je pape¡ Benedikt XVI. prisoten tudi na Twitterju. Pape¡ev ra@un lahko najdete pod imenom @pontifex (https://twitter.com/Pontifex_it/following), spremljali pa ga boste lahko v osmih jezikih. Prisotnost pape¡a Beneditka XVI. na Twitterju je konkreten izraz njegovega prepri@anja, da Cerkev mora biti navzo@a tudi v digitalnem svetu. Benedikt XVI. namre@ pogosto izpostavlja potrebo po evangeliziranju digitalne celine in predvsem mlade vernike poziva, naj v kulturo tega novega sveta komunikacije in informiranja vnesejo vrednote, na katerih sloni krœ@ansko ¡ivljenje. Tudi duhovnike pape¡ poziva, da sprejmejo to mo¡nost in Bo¡jo besedo œirijo tudi preko novih medijev. Pape¡ Benedikt XVI. je v 24 urah, potem ko so v Vatikanu v ponedeljek sporo@ili, da bo za@el z 12. decembrom redno poœiljati sporo@ila preko spletnega dru¡benega omre¡ja Twitter, pridobil ve@ kot 540.000 sledilcev.

Nadækof Stres in kardinal Rodé åestitala Pahorju

imenu Slovenske œkofovske konference Vam @estitam ob izvolitvi za predsed»V nika Republike Slovenije. Dr¡avljanke in dr¡avljani smo Vam zaupali odgovornost za predstavljanje naœe dr¡ave. Kot predsednik Republike boste soodgovorni za po-

vezovanje in skupno dobro, ki zlasti v te¡kih in nemirnih @asih zahteva veliko osebne modrosti in poguma.« S telimi besedami je ljubljanski nadœkof in metropolit Anton Stres @estital novoizvoljenemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. V nadaljevanju sporo@ila je nadœkof Stres izrazil upanje Katoliœke Cerkve, »da si boste kot predsednik po svoji vesti in z vsemi svojimi mo@mi prizadevali za pravi@na gospodarska in socialna razmerja in za uveljavljanje @lovekovih pravic in temeljnih svoboœ@in, med njimi tudi za pravico do svobode vesti oziroma veroizpovedi.« Tudi kardinal Franc Rodé je predsedniku Pahorju iz srca @estital »za sijajno zmago« in izrazil prepri@anje, »da bo 2. december 2012 ostal v naœem spominu kot lep in pomemben dan, ko je na @elo Slovenije stopil pogumen, iskren in dobrohoten @lovek. Za program predsednika republike si Vam s Preœernom upam predlagati: Da bi nam srca vnel za @ast de¡ele, / med nami potola¡il razprtije / in spet zedinil rod Slovenœ@'ne cele! (Sonetni venec, 7) Naj bo On, ki vodi usodo narodov, Vaœa lu@ in Vaœa mo@ pri izpolnjevanju odgovorne slu¡be v prid slovenske dr¡ave.«

 I. B.

 Evangelij po Luku Tiste dni je dekret cesarja Avgusta ukuazu, naj se popiœe vas sviet. Telo popisovanje je bluo parvo v cajtu, kàr je biu Kvirin cezarski namiestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisavat, vsak v svoj rojstni kraj. Tudi Jo¡ef je œu iz Galileje, iz miesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo miesto, ki se kli@e Betlehem, kier je biu iz Davidove hiœe in roduova, de bi se popisu z Marijo, svojo ¡eno, ki je bila nose@a. Kàr sta bla tam, so se ji dopunli dnevi, de bi rodila. In rodila je sina, parvorojenca, ga povila in polo¡là v jasla, kier v preno@iœ@u zanje nie bluo prestora. V tistem kraju so pastierji preno@evali na majnem in @ez nuo@ varvali njih ucé. Gaspuodu angel je stopnu k njim in Gospuodova slava jih obsijala. Zlo so se prestraœli. Angel pa jim je jau: »Ne buojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Donas se je vam v Davidovem miestu rodiu Odreœenik, ki je Mesija, Gospuod. Tuo vam bo v znamenje: najdli bota diete, povito in polo¡eno v jasla.« Zgodilo se je, de kàr so angeli œli od njih v nebuo, so pastierji govorili drug drugemu: «Puojdimo v Betlehem in poglejmo tuo, kar se je zgodilo in kar nam je sporo@iu Gospuod!». Hitro so odœli @è in najdli Marijo, Jo¡efa in Diete, polo¡eno v jasla. Kàr so tuo videli, so poviedali o besiedi, ki jim je bila re@ena o telem otroku. 2, 1 - 17


dom

15. decembra 2012

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

LE ACCUSE DI PANSLAVISMO AI SACERDOTI E L’AVVERSIONE ALLA LINGUA SLOVENA iniziarono tanti anni prima dell’annessione del Friuli all’Italia

Trinko: «La povera gente non sapeva neanche dell’esistenza del panslavismo»  Giorgio Banchig

L

a paura del panslavismo e le insinuazioni nei confronti dei sacerdoti sloveni di appartenere a quel movimento risalgono a decenni prima dell’aperta accusa dell’arcivescovo di Udine, mons. Pietro Zamburlini, suggestionato dal rapporto del pievano di Faedis, don Luigi Quargnassi, sul cappellano di Canebola, don Pietro Cher, ingiustamente biasimato di aver introdotto nella liturgia formule slovene. Di panslavismo si parla già nel 1854, appena sei anni dopo il primo congresso panslavo di Praga. Ne scrive il canonico cividalese mons. Nicolò Tiossi in una lettera nella quale boccia il primo catechismo a stampa tradotto «nello sloveno popolare» da don Giuseppe Podrecca con l’intento di farlo adottare nelle scuole del distretto di San Pietro degli Slavi. Lo zelante canonico cividalese, conscio del pericolo panslavista agitato da certa stampa e da circoli nazionalisti, boccia senza appello sia il testo del Podrecca che, secondo i censori don Bledig e don Zaican, sarebbe incompleto e conterrebbe imprecisioni dottrinali, sia l’intento di adottarlo nelle scuole. Ai motivi già noti – gli atti ufficiali pubblici sono italiani, nelle scuole si insegna l’italiano, il distretto di San Pietro è sempre appartenuto alla «italiana Provincia del Friuli» – il monsignore ne aggiunge uno di pressante attualità. «Ora – argomenta – l'innovazione di sostituire nelle scuole il testo slavo all'italiano servirebbe ad estenuare la importantissima cognizione dell'italiana favella senza alcun vantaggio degli scolari riguardo al vernacolo slavo, che hanno già appreso dalla madre. Servirebbe ancora ad insinuare e rafforzare lo spirito di nazionalità slava e di panslavismo, le cui tendenze politiche e religiose

sono maligne» (F. Nazzi, Storia religiosa della Slavia, cit., p. 248). Ecco qua il peccato capitale di quel catechismo il quale, oltre all’incompletezza e alle imprecisioni dottrinali, andrebbe a fomentare il panslavismo. La lettera di mons. Tiossi (tra l’altro fu lui a prendersi cura di Teresa Dush, la veggente di Porzus, e avviarla alla Casa delle derelitte di san Luigi Scrosoppi) sposta indietro di parecchio tempo le lancette dell’orologio che segnano l’inizio dell’opposizione degli ambienti italiani alla lingua parlata nella Slavia e usata dai sacerdoti in chiesa rispetto alla data dell’annessione del Friuli all’Italia nel 1866. E se questa contrarietà era penetrata nelle curia udinese già nel 1854, si può presumere che negli altri ambienti, già impregnati di nazionalismo fosse presente anche prima. O è stata la Chiesa a diffondere la diffidenza nei confronti del movimento panslavista visto che questo faceva riferimento alla Russia ortodossa? Fatto sta che già a partire dalla metà del XIX secolo la lingua slovena fu fatta oggetto di una forte avversione e i preti furono presi di mira in quanto fedeli osservanti della millenaria tradizione del suo uso nelle chiese. Ne ha avuto esperienza anche il gesuita di Tarcetta, p. Antonio Banchig, quando nel 1865 predicò in sloveno una missione al popolo con grande successo, missione che fu osteggiata dagli anticlericali locali e cividalesi. Dopo la missione il parroco, don Michele Muzzigh, scrisse al gesuita una lettera di ringraziamento per il bene operato e comunicargli che «i framassoni non hanno mancato di preparare pel primo giorno dopo il giubileo una festa da ballo nell’osteria di Giovanni Struchèl» (G. Banchig, P. Antonio Banchig, gesuita di frontiera, Cividale 2007, p. 133). Le insinuazioni e le accuse di panslavi-

Mons. Ivan Trinko

Don Eugenio Blanchini

smo verso il clero sloveno hanno, dunque, caratterizzato tutta la seconda metà del secolo XIX e sono arrivate fino alle soglie del XX trovando nell’arcivescovo Zamburlini il più alto esponente in Friuli. Come abbiamo visto, i sacerdoti sloveni hanno reagito fermamente alle accuse del loro superiore, ma anche in precedenza alcuni di loro le hanno rigettate fermamente. Lo fece don Eugenio Blanchini di Biacis (Pulfero), uno dei più alti esponenti del clero della Slavia e punta di diamante del cattolicesimo sociale in Friuli, nella terza edizione della pubblicazione La Slavia (Udine 1901; ristampa anastatica, Cividale 1996), edita in occasione della prima messa del compaesano don Ivan Gujon, nel 1901, quindi tre anni prima dell’intervento di mons. Zamburlini. Scrive don Blanchini: «Vi sono certuni che di quando in quando mandano l’allarmi contro il panslavismo fantastico del distretto di S. Pietro; s’adoperano a sopprimere quella lingua dai confini dell’Italia, e mettono fuori progetti ed istituzioni gri-

dando (!) la croce addosso ai preti che insegnano la dottrina e predicano in sloveno al solo fine di farsi capire. Se gridano per fine politico a me sembra che parlino senza conoscere il paese e le inclinazioni dei suoi abitanti che tutti occupati a procacciarsi un tozzo di pane hanno solo a lamentarsi delle gravi imposte e delle molte cause della miseria crescente e comune. Ad ogni modo una storia slovena di mille anni, e quella della indipendenza, dovrebbero insegnare qualche cosa a chi le conosce. Almeno si dovrebbe sapere che a lottar contro natura si perderà ranno e sapone. […] Ed è perciò che lungo la strada, che dal Ponte per S. Pietro e Ponteacco mena al Pulfero, si fa sempre più numerosa una classe nuova di spostati che un dì non esisteva perché tutti intendevano di essere solo dei buoni e bravi agricoltori intenti a migliorare la condizione della loro famiglia e del loro paese» (p. 11, n. 1). Se don Blanchini vede la questione sotto il profilo sociale, mons. Ivan Trinko sottolinea l’assurdità delle accuse in relazione

soprattutto al sentire profondo della gente che di quelle polemiche non aveva neppure il sentore ed era diventata vittima di diatribe politiche che non le appartenevano. Scrive: «La povera gente, sulla quale gli spiriti maligni tentavano di ammassare nubi tonanti e lampeggianti, la gente povera e semplice non si è neanche resa conto che da un giorno all’altro divenne così importante e pericolosa per lo stato; non si sognava neanche di quanto veniva accusata in modo sconsiderato; non aveva la minima percezione che al mondo esistesse qualcosa che si chiamasse panslavismo, idea nazionale, mira politica e quanto ancora scrivevano a vanvera i giornali italiani! La gente era diventata una sorta di vittima, sulla cui testa gli avversari volevano scaricare quanto non potevano fare altrove, nel significato del proverbio che dice: Se non puoi frustare il cavallo, colpisci la sella innocente!» (Beneœka Slovenija. Hajdimo v Rezijo!, Celje 1980, p. 8; il reportage sulla Benecia venne pubblicato da nel 1898 nella rivista «Dom in svet»). E a conclusione di questo excursus sul presunto panslavismo della Slavia friulana ricordo un aneddoto narrato da J. Baudouin de Courtenay (L. Spinozzi Monai, Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay, Udine, 2009) che documenta quanto quell’idea era diffusa e creava ingiustificato allarme. Nel 1873 il celebre studioso si trovava a Flaipano intento nelle sue ricerche linguistiche quando venne apostrofato dal cappellano don Giovanni Isola, detto Pantalon di Montenars, e accusato di essere una spia russa dal momento che «la Russia vuole riunire a sé gli slavi di qui». E «indicando colla mano – scrive de Courtenay – la linea che divide le alture slave dalla pianura friulana aggiunse: “Ecco ove sarà fra due anni il confine della Russia”» (p. 438). (3. fine)

PISMA LAŒANSKEGA ŒUPNIKA ANTONA CUFFOLA MISIJONARJU ZDRAVKU REVNU, ki je veliko skrbel tudi za beneæke izseljence v Belgiji

Trem tukajænjim »razbojnikom« huda prede, ker so sprti z lastnimi ovåicami Laze, 24. IX. 1954 Pre@astiti g. Zdravko, letos niste priœli po novice v Bera@ijo in vse ka¡e, da ne boste priœli. Nekoliko ste jih @itali v Kat[oliœkem] gl[asu], Novem listu, Demokraciji itd., nekoliko drugih vam jih naœtejem v tem pismu. Glede œpietarskega naslednika:1 dolgo so premiœljevali poprej, ko so razpisali faro. Ko je bila razpisana, smo izvedeli, da je bil povabljen na konkurz ondotni kaplan Venuti Franc, kar prakti@no pomeni, da je ¡e dolo@en on. Dolgo smo razmiœljali, kaj naj bi storili. Konkurirati vsi, da nam se bodo smejali, ko bomo ostali na cedilu? Ne konkurirati nobeden, da potem nam bodo o@itavali, da smo sami krivi, @e v Œpietru je Lah? Temu o@itavanju smo se izognili, da so konkurirali trije: ¡abniœki, ukvanski in œe pre@ Oœnjak.2 Torej en Lah in trije Slovenci. Ko bo œlo vse po kanonih, ¡abniœki bi bil gotov v vsakem oziru. Izpiti so bili na 24. Po tajni poti smo izvedeli, da sta bila odobrena ¡abniœki in Venuti - una dva zavr¡ena. Po kanonih in zmo¡nosti komisija videnskih svetih duhov bi morala se odlo@iti za ¡abniœkega. Ker pa na @edajskem izbira #edajski kapitelj izmed odobrenih enega, so poslali kapitlju (s prilo¡enim pismom), da ex oportunitate naj odobri Venutija. To se je

tudi zgodilo. Vsa zadeva je bila potem poslana na prefekturo, ki v enem mesecu mora dati nulla osta ali pa veto. Ko bo potekel ta mesec … nam bodo uradno povedali, da je bil imenovan Venuti. Ta je sprt z ostalimi razbojniki, ker jim je pred par leti odpovedal sodelovanje proti nam in se nam li¡e. Druga@e je razumno in kulturno zelo omejen in bo propadel, @e se ne bo opiral na nas. Vsekakor za nas je bolje, da je tam … »neumni hudi@«, kakor pa razbojniœki. Po kampaniji naœih tednikov (zlasti Novega lista) proti incidentom na pogrebu Trinka, je bil videnski kvestor prestavljen na Sicilijo. Vemo tudi, da iœ@ejo naslednika znanemu @edajskemu Specogni,3 v katerega pla@ani slu¡bi so naœi pre@astiti razbojniki. Po incidentu v Topolovem, kjer so finan@niki preiskali pre@. #erneta,4 in drugim incidentu, zaradi katerega je bilo zaprtih mladeni@ev (kakor v tednikih), je priœel v Topolovo iz Rima. Pri #ernetu se je zanimal za dogodke in posledica je bila, da fantje so bili izpuœ@eni na svobodo. Topolovœki brigadir in podutanski poro@nik pa sta bila zletela neznano kam. #ernet pa je, seveda, dvignil ponosno uœesa. Trem tukajœnjim pre@[astitim] razbojnikom huda prede, ker so hudo sprti z la-

stnimi ov@icami.5 V Briœ@ah so uradno naznanili v nadœkof[ijo], da ga no@ejo ve@, da mu ne bodo dajali »berarnje« in ve@ina moœkih ne hodi in ne bo hodila v cerkev, dokler bo on. V Vidnu so mu bili ¡e nakazali drugo slu¡bo v furlaniji, ker pa je slaba, ni hotel sprejeti in je vzdr¡al na mestu, ker na œkofijo so pritisnili oni, ki ga krmijo z Jude¡evimi groœi. On se po¡vi¡ga na »berarnjo«. Sedaj ga bolj obilo krmijo. Ko je pred nedavnim odstranil slov[enske napise] iz kri¡eve poti, je kupil avto. Vendar ne bo mogel dolgo kljubovati in kon@no bo moral le pobrati kopita. V #arnem varhu pa je œe hujœe. 60 hiœnih gospodarjev je na kolkovanem papirju poslalo v … kurijo izjavo, da ga ne pripoznavajo za svojega duh[ovnega] pastirja, da no@ejo od njega sv. zakramentov, da ne bodo hodili v cerkev, ne mu dajali »berarnje«. Kopijo dukumenta so dali tudi njemu. Ko je bil pripravil otro@i@e na prvo obhajilo, samo ena deklica je priœla - drugim niso pustili starœi. Tam v spomladi, pri neki polemi@ni pridgi, so tudi ¡enske zapustile cerkev in med maœo demostrirale pred cerkvijo. Na zadnjo nedeljo avgusta je med sv. maœo priœlo do hudega pretepa v cerkvi. Intervenirati so morali finan@niki, na katere se [¡upnik] opira, in s silo izprazniti cerkev.

Od leve: Peter Cernoia, Peter Qualizza in Anton Cuffolo To se vam bo zdelo neverjetno, a vendar je resni@no. V Vidnu vse to vedo in vendar mol@ijo, ker razbojniki imajo mo@no zaslombo pri onih, katerim v Vidnu se no@ejo ali ne morejo zameriti. Moj desni landarski razbojnik je zelo zasovra¡en pri svojih vernikih, ki, ker ni@ mu ne morejo, ker se opira na vse oblasti,

dezertirajo cerkev. To bo trajalo, dokler bo na krmih Star@ek. Najbolj pa jih boli to, da mi jim javno v vsaki priliki oponaœamo njih umazano slu¡bo in Jude¡eve groœe. Ni@ se ne branijo, mol@e kot grobovi in stoje dale@ od nas @imbolj mogo@e. En sam je bil na Trinkovem pogrebu; na 30. dan v Œpetru ni priœel noben. Svojo ¡ol@ proti nam izlivajo v slepe okro¡nice, ki tu pa tam poœiljajo uglednejœim duhov[nikom] in laikom po Furlaniji in celo v Rimu. To anonimno hujskanje vdr¡uje napetost proti nam. Moralno pa so zmagovalci in Star@ek bi moral izvajati posledice. Pre@ Angel Specogna6 je zapustil Plestiœ@a in se [je] œel zdravit k bratu Alojziju v Civorio, v œkofiji Sarsina. Ni@ se ne ve, ali bo okreval in se bo vrnil gor, ker so mu ¡ivci odpovedali. Edino le œe v zapadni Bera@iji je trdo dr¡al naœ jezik v cerkvi in zato je bilo vse po njem. On pa je bil zelo oddaljen od nas, da bi ga mogli braniti. […] Stric Jakob

1. Pokojni œpietarski ¡upnik je bil Antonio Bertonija (1887-1954), ki je umrl 5. maja 1954 v 67. letu starosti. Œpietarski ¡upnik je bil od leta 1935. 2. ˘upnik v ˘abnicah je bil Jo¡ef Simiz (18961962) iz Prosnida (Tipana); v Ukvah je bil ¡upnik Zaccaria Succaglia (1909-1978) iz Œpanjuda (Podbuniesac); Evgen Osgnach (1908-?) iz podutanske fare je bil u@itelj na Goriœkem. 3. Polkovnik alpincev Aldo Specogna (19111982) iz Barnasa (Œpietar). Po 8. septembru 1943 se je vklju@il v italijanske partizanske @ete Osoppo, nato pa v tajne organizacije, ki so delovale proti vsakemu priznanju pravic Slovencev

v videnski pokrajini. 4. G. Mario Cernet (1916-1984) iz #arnega varha. 5. V Briœ@ah je bil ¡upnik Carlo Zanon, v #arnem varhu Eliseo Artico, v Landarju Walter Zaban. 6. Angel Specogna (1911-1994) iz #arnega varha (Podbuniesac). V duhovnika je bil posve@en l. 1936, le nekaj mesecev je slu¡boval kot kaplan v Matajurju (Savodnja), kasneje pa od l. 1936 do l. 1940 v Kozci; kon@no je bil celih 38 let ¡upnik v Plestiœ@ah.


4

BO¡I@U NAPROTI

stran

Celebrazioni natalizie nel comune di Taipana anche per i nonni della casa Festa famiglia di Taipana dove, dome-

nica 2 dicembre, la comunità del paese si è stretta attorno agli ospiti della struttura attiva nel capoluogo. Dopo la celebrazione della messa è seguito un momento conviviale con scambio di doni e auguri. La rappresentazione della Natività è stata allestita con l’aiuto di tutti, così come tutti i residenti hanno contribuito, nelle chiese di Montemaggiore e di Platischis, alla realizzazione dei due presepi. Nei borghi di montagna più alti è arrivata la neve e il panorama è già natalizio. Con l’aiuto del diacono si predispone tutto per l’appuntamento più sentito, la messa di mezzanotte del 24 febbraio. Il rito viene celebrato, ad anni alterni, una volta nella chiesa di Montemaggiore e una volta in quella di Platischis, per dar modo alle due piccole comunità di stare insieme per festeggiare l’arrivo del giorno di Natale. Segue, poi, al termine della celebrazione, un momento conviviale. Nel vicino santuario di Monteaperta, invece, cui fanno riferimento anche i fedeli della frazione di Cornappo, guidati dal diacono Leopoldo Pantarotto, domenica 16 dicembre alle 11 si celebrerà un ex-voto relativo a un fatto accaduto nel 1943. Secondo la tradizione, la Vergine della Santissima Trinità, cui è dedicato il santuario di Monteaperta, bloccò miracolosamente il bombardamento già pianificato dai tedeschi, fermando il mezzo di artiglieria al bivio-trivio tra la strada per Villanova delle Grotte e quella per Lusevera. Nello stesso santuario sarà officiata anche la messa di mezzanotte, nella notte del 24, cui seguirà un momento conviviale. Più a valle, a Debellis, presepe monumentale già allestito all’aperto e inserito nel circuito di «Giro Presepi Fvg». Itinerario tra le Natività anche a Prossenicco con un programma speciale di eventi, musica e manifestazioni a tema, a cura della pro loco.

15. decembra 2012

dom

STARA DOMA#A POBO˘NOST œe naprej ¡ivi po majhanih in zapuœ@enih vaseh po zaslugi »Kobilje glave« in »Re@ana«

Devetica v dreœki in lieœki fari parpravlja ljudi na bo¡i@ne praznike 

Od 15. do 23. di@emberja se bojo vierniki zbrali in molili vsako vi@er ob 19. uri v vaseh pod Kolovratam in ob 20. uri v Re@anski dolini

 R. D.

O

d starih cajtu so se ljudje v Nediœkih dolinah parpravljali na Kristusovo rojstvo z devetico bo¡i@no, se pravi z andohtjo, ki se je varœila po hiœah in nie potrebovala parsotnosti duhovnika. Bluo je ruomanje podobe Svete Dru¡ine po tistih vaseh, ki so œtiele narmanj devet dru¡in. Pobo¡nost se je za@ela zvi@er. Ljudje so se zbrali v hiœi, kjer je bla podoba @ez preteklo nuo@ in dan. Hiœna gaspodinja se je z liepimi besiedami poslovila od Matere Bo¡je, natuo so v precesiji œli do druge dru¡ine. Gaspodinja je pozdravila in sparjela pod strieho Devico Marijo, natuo so molili ro¡ar, pieli Lavretanske litanije in bo¡i@ne piesmi. Po drugi svetovni vojski so se Nediœke doline spraznile in je œla, kakor druge lepe navade, tudi devetica bo¡i@na v pozabo. Hvala Bogu so jo v nekaterih krajah o¡ivieli. Kier je malo ljudi, je devetica v vi@ vaseh. Lietos za@ne v saboto 15. di@emberja in puojde naprej do nedieje 23. V dreœki fari jo parpravljajo v sodeluvanju s kulturnim druœtvam »Kobilja glava«. V saboto 15. di@emberja par Trinke (skarbita Elena in Marica Bularjove); v nediejo 16. v Lazeh (Basilia Œonkova); v pandiejak 17. spet v Lazeh (Ivana Œiorova); v torak 18. v Truœnjem (Margherita Kaluzova); v sriedo 19. spet v Truœnjah

(Elena Foœ@uova); zadnje œtier dni bo devetica v O@nem bardu; za njo bojo skarbiele v @etartak 20. Norma Vklietih, v petak 21. Roberta Pita¡ova, v saboto 22. in nediejo 23. Gabriella Pita¡ova. Usako vi@er se za@ne ob 19. uri. Dreœko devetico bo¡i@no so predlanskinjim posneli in je s tistimi posnetki druœtvo »Kobilja glava« parpravlo dokumentarni film izdalo liep dvd. Izdala ga je zadruga »Most« iz #edada, ki je tudi finan@no podparla pobudo. Tuole zagotavlja, de liepa pobo¡nost na bo œla v pozabo. Besiede, molitve, piesmi in tudi potek andohti bojo ostali za nimar. De je devetica bo¡i@na o¡ivilela in se spet arzœerila ima zaslugo kulturno druœtvo Re@an. Lieta 1995 so se pogovorili z lieœko faro in so jo za@eli nazaj runati. Seviede, so muorli nomalo predielati telo navado, zaki so ¡elieli, de bi ble uklju@ene vse naœe vasi. Tudi tiste, ki donaœnji dan niemajo œe devet dru¡in. Zatuo devetico bo¡i@no, ki je bla vsak dan v drugi hiœi adne vasi, molijo sada vsak dan v drugi vasi lieœke fare. Vse ostalo je po stari navadi. Le tiste molitve so od sparjetja, do ro¡arja in zaklju@ne piesmi, ki je #astito. Pa tela andoht parnese tudi ¡ivljene v vasi. Po molitvi pride nimar blizu kajœan œtrukji in se vzdignejo bo¡i@ne in narodne piesmi. Lietoœnja devetica v lieœki fari se bo odvijala po slede@im programu. V saboto 15. v Topoluovim od znamunja do ˘ni-

Devetica boœiåna v dreæki fari

darjove hiœe (molile bojo Carla Martinkna, Angela Vanou¡ova, Romilda ˘nidarjova); v nediejo 16. v Zverincu od znamunja do Flipe¡ove hiœe (Gemma Œimanova, Rosina Flipe¡ova, Ernesta Juo¡olnova); v pandiejak 17. v Velikim Garmaku od znamunja do Uogrinkne hiœe (Tonina Cekova, Anna in Martina Uogrinkne); v torak 18. v Dolenji Kosci od kri¡a na sred vasi do Œimulnove hiœe (Pia Prehuojonova, Silvia in Fabrizio Simulnova); v sriedo 19. par Peternielu od kri¡a do Œkodejove hiœe (Milica Œkodejova, Anna Bliœcuova, Luciana Mateu¡ova); v @etartak 20. v Platacu od znamunja do mlekarince (Nadalin Mateu¡acu, Livia Arnejciciova, Loretta ˘efcjova); v petak 21. v

Bardu od jaslicah v Gorenjim Bardu do Urœne hiœe v Dolenjim Bardu (Maria Suoœtarjova, Rosina Urœna, Rosina Tonova); v saboto 22. v Seucù od jaslic (dolenj konac) do ˘nidarjove hiœe (Dora Tarbjanova, Sonia in Lidia ˘nidarjove); v nediejo 23. v Hostnim od znamunja do Karpacove hiœe (Erika in Maria Kokocuove, Luisa Karpacova). Vsako vi@er za@nejo moliti ob 20. uri. Organizatorji pravijo: parnesita bukva in lumine! Devetica nie samuo za viernike iz dreœke in lieœke fare. Odparta je za vse. Vsa lanska lieta so vsako vi@er parhajali molit tudi ljudje iz drugih vasi, far in dolin, kjer je tela pobo¡nost œla v pozabo.

URNIKI SVETIH MAŒ ZA BO¡I@NE PRAZNIKE - SANTE MESSE DI NATALE NEDIŒKE DOLINE VALLI DEL NATISONE 24. di@emberja S V E T A N U O @ Briœ@a/Brischis ob 24.00 Klenje/Clenia ob 19.00 Kosca/Cosizza ob 20.30 Landar/Antro ob 24.00 Liesa/Liessa ob 24.00 Matajur ob 24.00 Podutana/San Leonardo ob 24.00 Sriednje/Stregna ob 22.30 Œpietar/San Pietro al Natisone ob 24.00 Œtuoblank/San Volfango ob 22.00 Topoluove/Topolò ob 18.00 25. di@emberja B O ¡ I @ #arni Varh/Montefosca ob 11.15 Barnas/Vernasso ob 9.30 Kras/Cras di Drenchia ob 11.00 Gorenj Barnas/Vernassino 11.30 Gorenj Marsin/Mersino alto ob 10.00 Gorenja vas ob 10.00 Laze/Lasiz ob 10.00 Liesa/Liessa ob 11.00 Oblica/Oblizza ob 9.00 Ruonac/Rodda ob 10.00 Sauodnja/Savogna ob 10.15 Sriednje/Stregna ob 10.00 Œpietar/San Pietro al Natisone ob 11.00 Œpietar (rikover)/S. Pietro (ricovero) ob 8.30 Tar@mun/Tercimonte ob 9.00 26. di@emberja S V . Œ T I E F A N Gorenj Tarbij/Tribil Superiore ob 9.00 Hostne/Costne ob 11.30 Lipa/Tiglio ob 11.00 Podutana/San Leonardo ob 11.15

Sar¡enta/Sorzento ob 09.30 Sriednje/Stregna ob 10.00 Œtuoblank/San Volfango ob 10.00 31. di@emberja S V . S I L V E S T E R Landar/Antro ob 20.00 Liesa/Liessa - Hostne/Costne ob 21.30 - pohod prijateljstva Matajur/Montemaggiore ob 16.00 Œpietar/San Pietro al Nat. ob 19.00 1. ¡enarja MARIJA SVETA BO¡JA MATI Bija@a/Biacis ob 14.30 #epleœiœ@e/Cepletischis ob 9.00 Dolenj Marsin/Mersino bassa ob 11.00 Klenje/Clenia ob 10.00 Gorenj Barnas/Vernassino ob 11.30 Gorenj Tarbij/Tribil Superiore ob 9.00 Laze/Lasiz ob 9.30 Liesa/Liessa ob 18.00 Podutana/San Leonardo ob 11.15 Sauodnja/Savogna ob 10.15 Œpietar/San Pietro al Nat. ob 11.00 Sriednje/Stregna ob 10.00 Œtuoblank/San Volfango ob 11.00 6. ¡enarja 2012 S V E T I T R I J E K R A J I Gorenj Barnas/Vernassino ob 11.30 Klenje/Clenia ob 9.30 Kosca/Cosizza ob 10.00 Kras/Cras di Drenchia ob 10.30 Liesa/Liessa ob 11.00 (oufar) Matajur ob 9.00 Oblica/Oblizza ob 9.00 Podutana/San Leonardo ob 11.15 Sauodnja/Savogna ob 10.15 Sriednje/Stregna ob 10.00 Œpietar/San Pietro al Nat. ob 11.00

Œpietar (rikover)/S. Pietro (ricovero) ob 8.30 Œtuoblank/San Volfango ob 9.00

Zavarh/Villanova delle grotte ob 10.30

TERSKE DOLINE - VALLI DEL TORRE

24. di@emberja S V E T A N U O @ Ukve/Ugovizza ob 24.00 ˘abnice/Camporosso ob 24.00

24. di@emberja S V E T A N U O @ Bardo/Lusevera ob 24.00 Masaruole/Masarolis ob 22.00 Subid/Subit ob 23.30 Tipana/Taipana ob 24.00 25. di@emberja B O ¡ I @ Bardo/Lusevera ob 11.30 Masaruole/Masarolis ob 11.00 Prosnid/Prossenicco ob 11.30 Tipana/Taipana ob 11.00 Zavarh/Villanova delle grotte ob 10.30 26. di@emberja S V . Œ T I E F A N Bardo/Lusevera ob 11.30 Prosnid/Prossenicco ob 11.30 Subid/Subit ob 10.30 Tipana/Taipana ob 17.00 Zavarh/Villanova delle grotte ob 10.30 1. ¡enarja MARIJA SVETA BO¡JA MATI Bardo/Lusevera ob 11.30 Masaruole/Masarolis ob 11.00 Prosnid/Prossenicco ob 11.30 Subid/Subit ob 10.30 Tipana/Taipana ob 11.00 Zavarh/Villanova delle grotte ob 10.30 6. ¡enarja 2012 S V E T I T R I J E K R A J I Bardo/Lusevera ob 11.30 Masaruole/Masarolis ob 11.00 Prosnid/Prossenicco ob 11.30 Subid/Subit ob 10.30 Tipana/Taipana ob 11.00

KANALSKA DOLINA - VAL CANALE

25. di@emberja B O ¡ I @ Lu¡nice/Lusnizza ob 18.00 Ov@ja vas/Valbruna ob 10.15 Svete Viœarje/Lussari ob 12.00 Ukve/Ugovizza ob 9.15 ˘abnice/Camporosso ob 10.00 an ob 18.00 26. di@emberja S V . Œ T I E F A N Svete Viœarje/Lussari ob 12.00 ˘abnice/Camporosso ob 10.00 1. ¡enarja MARIJA SVETA BO¡JA MATI Svete Viœarje/Lussari ob 12.00 ˘abnice/Camporosso ob 10.00 an ob 18.00 6. ¡enarja 2012 S V E T I T R I J E K R A J I Svete Viœarje/Lussari ob 12.00 ˘abnice/Camporosso ob 10.00 an ob 18.00 REZIJA - RESIA 24. di@emberja S V E T A N U O @ Ravanca/Prato ob 24.00 Solbica/Stolvizza ob 22.30 25. di@emberja B O ¡ I @ Osojani/Oseacco ob 9.30 Ravanca/Prato ob 11.00 31. di@emberja S V . S I L V E S T E R Osojani/Oseacco ob 9.30 Ravanca (Sv. Jur)/Prato (San Giorgio) ob 11.00


dom

15. decembra 2012

BO¡I@U NAPROTI

stran

5

POGOVOR Z DUHOVNIKAM IZ PODBARNASA, ki se je po vi@ ku 60 lietah na Koroœkem varnù v rojstne kraje

G. Petricig: »Za Bo¡i@ naœim ljudem ¡elim, naj ¡ivé, kakor je u@iu Kristus« �

»Viera je v Bene@iji opeœala. V cierki je zelo malo ljudi. Narbuj @udno in ¡alostno pa mi se zdi, de starœi na guoré s svojimi otroci po slovensko«

� Ezio Gosgnach

G

aspuod Lovro Petri@i@ iz Podbarnasa, v sauonski dolini in v œpietarskim kamunu, se je lietos varnù v rojstne kraje potlé, ki je puno liet biu za duhovnika na Koroœkim v Avstriji. Lietos je pieu biserno maœo (tuo je 60 liet duhovniœtva) v Gorenjem Barnasu, v Sauodnji in na Viœarjah. Ima 85 liet in svojo »penzijo« pre¡ivlja v Œpietru, v hiœi, ki jo je pred lieti parpravu za mlade svoje korœke fare, in pomaga doma@im famoœtram v slu¡bi bo¡ji, kàr ga potrebujejo. Zaprosili smo ga za pogovor. Kakuo vas je ¡ivljenska pot pejala iz Bene@ije na Koroœko? »#e sam teu postati duhovnik, sam muoru iti drugam, zatuo ki tle me nieso tieli vi@ sparjeti v semeniœ@e. Tuole je bluo malo po drugi svetovni vojski in tekrat so ble za slovenske duhovnike in za vse Slovence v Bene@iji hude lieta. Na Koroœkim sam biu dukovnik vse kupe 62 liet. V fari Œt. Ilj ob Dravi (St. Egyden an der Drau) sam biu famoœtar 53 liet.« Katere spomine hranite na tiste ljudi in na tiste kraje? »Œt. Ilj je dvojezi@na fara, v kateri ¡ivé Slovenci in Niemci. Gor smo zaries puno lepega nardili. Zazidali smo novo cierku, nou faru¡ in nou britof. Pa tudi otroœki vartac. Ljudje so me imieli vsi zelo radi. Pred avstrijskimi in slovenskimi œkofi sam parjeu Slomœkovo priznanje, zatuo ki sam dielu v duhu bla¡enega Mariborskega œkofa. Parjeu sam tudi Jane¡i@evo priznanje, zatuo ki sam ku kaplan v farah Sagritz in ˘elezni Kapli in famoœtar v Œt. Ilju nimar skarbeu za slovensko kulturo. Tudi Niemci so me imieli radi. Postau sam @astni ob@an kamuna Vrba (Velden am Wörther See), ki je po cielim svietu poznan turisti@ni kraj, zatuo ki sam se puno brigu za mladino ne samuo v doma@im kamunu. Saj sam imeu dom za te mlade, ki so prahajali iz Avstrije,

Nem@ije in drugih kraju.« Vse lieta pa ste tudi pomagu na Svetih Viœarjah. »Gor sam pieu parvo maœo, kier je biu tle v rojstni Bene@iji pruotislovenski duh. Potlè sam skuoze pomagu z dovoljenjam krœkega œkofa. Gor potrebujejo duhovnike, ki znajo vi@ jeziku in jest guorim po slovensko, po italijansko in po niemœko. Na Viœarjah sam imeu parlo¡nost, de sre@am tudi Bene@ane.« Na Viœarjah rad pomagate tudi donaœnji dan. »Moje ¡ivljenje je tesnuo povezano z viœarsko Marijo ¡e od tekrat, kàr je moja karstna nuna dvakrat par nogah ruomala na Viœarje, ki je dele@ od naœe vasi kakih stuo kilometru. Na viœarsko Mati Bo¡jo sam se obarnu kot œtudent teologije v videnskem semeniœ@u, kàr so me vsi zapustili zuna moje dru¡ine in slovenskih duhovniku iz Nediœkih dolin. Ona je posluœala moje proœnje in mi je pomagala na poti k duhovniœtvu. Kàr sam pieu parvo sveto maœo na Viœarjah, so beneœki duhovniki tardili, de je tuo pravi @ude¡ viœarske Matere Bo¡je.« Kajœne spomine imate pa na otroœke in mlade lieta v Nediœkih dolinah? »Rodiu sam se v Podbarnasu. Tekrat je biu v Gorenjem Branasu za kaplana msgr. Angel Cracina. Zmisnim se, de smo hodili v œuolo par nogah v Tarpe@, @etarti in peti

razred pa v Sauodnjo. Imeu san lepe otroœke lieta. Veselili smo se za Bo¡i@ in te druge velike praznike. V naœi dru¡ini smo vsako vi@er molili Ro¡ar. Na svoje starœe imam narlieuœe spomine. Radi smo se imieli in kupe se dar¡ali. Bla je prava dru¡ina. Imieli smo kristjansko ¡ivljenje in v¡ivali smo v liepih doma@ih navadah. Œe narbuj se zmisnim, kakuo smo za Vahti hodili hliebce pobierat.« Mlad ste œù pro@ in star ste se varnù. Ka-

Na morem zastopiti, de v beneœkih cierkvah nie skor nobedne besiede po slovensko. Na Koroœkim je vse druga@. Muorata biti parsotna oba jezika

kuo se je Bene@ija spremenila v telih lietah? »Viera je opeœala. V cierkvi je zelo malo ljudi, a je tele pojau ciele Evrope. Narbuj @udno in ¡alostno pa mi se zdi, de starœi ne@ejo vi@ guoriti po slovensko s svojmi otroci. #uje se, de je doma@i jezik œe naprej problem.« Vsekakor donaœnji dan imamo dvojezi@no œuolo in puno organizacij, ki skarbe za naœo kulturo. »Ries je. Pa na morem zastopiti, de v cierkvi nie skor nobedne besiede po slovenko, de se na @uje par maœah vsaj O@e naœ, al’ #eœ@ena Marija. Na Koroœkim je vse druga@. Nobedan famoœtar al’ farni konsej na smie spreminjati jeziku. Muorejo ostati, kakor so bli. Par maœah in vsieh andohtah muoreta biti parsotna oba jezika. V Œt. Ilju sam imeu 55 par stuo po slovensko in 45 par stuo po niemœko.« Kaj ¡elite za Bo¡i@ naœim ljudem? »Naj ¡ivé, kakor je u@iu Kristus. Se pravi, naj ne gledajo samuo, de bojo dobro stali tle na zemlji ampa, naj skarbe za svojo duœo.«

ŒTEVILNI KONCERTI BO˘I#NIH SKLADB bojo v Nediœkih dolinah, v Reziji in v Kanalski dolini

Melodije pobo¡nih piesmi oliepœajo praznike

B

o¡i@ne praznike oliepœajo melodije pobo¡nih piesmi. Med Slovenci v videnski provinci jih poznamo puno. Nekatere so zaries posebne, kakor je Ta dan je vsega veselja, ki prù teoloœko arzlaga vsien ljudem skrivnost Kristusovega rojstva iz Device Marije. Ankrat so tele piesmi poznali in prepievali vsi vierniki. Donaœnji dan pa za nje skarbe na posebno vi¡o doma@i pevski zbori, ki jih pojejo par maœah in koncertah. Gorska skupnost Ter, Nedi¡a in Barda parpravlja bo¡i@ne koncerte ¡e od lieta 1996 z namienom dar¡ati ¡ivo bogato pievsko bo¡i@no tradicijo v Bene@iji. Teli koncerti so hitro ratali parljubljeni med ljudmi. Na za@etku jih je bluo vsake lieto pet al’ œest. Lieta 2009 jih nie bluo, lieta 2010 so bli trije, lani pa samo adan na Stari Gori. Lietos bota dva. Parvi bo v farni cierkvi v Sauodnji v saboto 15. di@emberja ob 20.30. Mali lujerji, se pravi zbor dvojezi@ne œuole v Œpietru in ki ga vode Davide Clodig, bo pieu Sveti Jo¡ef in Mari-

ja, Trije pastirci, Kaj se vam zdi, pastir@ki vi in Na zapuoved je parœla. Zbor Pod lipo iz Barnasa, ki ga vode Nino Specogna, bo pieu Te dan je usega veseja (ljudska iz Marsina), Te dan je usega veseja (Pavle Merkù), Marija gresta z Jo¡ofan, Oj Dete je rojeno nam in Naœ Jezus sej rodiu. Zbor Matajur iz Klenja, ki ga vode Davide Clodig, bo pieu: Veseli @as, O Sanctissima, O @uj, o @uj, O@e naœ, Tam v Betlemu. Zbor Tre Valli/Tri doline iz Kravarja, ki ga vodi Maria Francesca Gussetti, bo pieu: Vidimus stellam, Ave Marija, Nanita nana in Gloria al Signor. Drugi koncert bo v nediejo 16. v farni cierkvi v Podutani ob 20. Zbor Accademia musicale Harmonia iz #edada, ki ga vode Giuseppe Schiff, bo zapieu: Magnum nomen Domini, Weihnachtslied, Eilige Nacht, Adorabunt nationes in Oggi è nato il Salvatore. Zbor San Leonardo iz Podutane, ki ga vodi Stefano Blancuzzi, bo zapieu Kaj se vam zdi, Bo¡ji nam je rojen sin, Oh, staimi atenz, Pastorele marine in Gaudete. Zbor Slavija iz Kravarja, ki ga vodi Margarita Swarczewskaja, bo

zapieu: Pater noster, Sre@na si œtalca, Tollite hostias, Deva dnes, Svete tihi in Radujsja Radost Tuoju. Pa na teritoriju, kjer v videnski provinci ¡ivé Slovenci, so parpravli tudi druge bo¡i@ne koncerte. ˘e v nediejo 9. di@emberja sta v preliepi cierkvici Svete Lucije v Kravarju zapiela doma@i zbor Slavija in zbor Re@an z Lies. Zbor Tre valli/Tri doline iz Kravarja, ki je zapieu 9. di@emberja na bo¡i@nim koncertu v Godiji par Vidnu, bo nastopu tudi na koncertu Nativitas v saboto 29. di@emberja ob 20.30 v podutanski farni cierkvi in v saboto 5. ¡enarja ob 20.30 v landarski cierkvi. V Bardu v Terski dolini bo v nediejo 16. di@emberja ob 15.30 u cierkvi Sv. Jurija v okviru zborovske revije Nativitas bo¡i@ni koncert. Pieli bojo doma@i Barski oktet, mladinski zbor Glasbene matice iz Œpietra, zbor mladih u@encu Glasbene Matice iz Barda, zbor Naœe vasi iz Tipane in moœki pievski zbor Tabor iz Op@in. V Prosnidu v tipajskim kamunu bo v saboto 22. di@emberja ob 16. v cierkvi

bo¡i@ni koncert. Piela bota zbor Naœe vasi iz Tipane in zbor Planinska ro¡a iz Kobarida. Ob teli parlo¡nosti bo tudi bo¡i@ni senjam obrti (artigjanata) in bojo na ogled po vasi jaslice in bo¡i@na drevesa. V farni cierkvi na Solbici (Rezija) bo v saboto 29. di@emberja ob 18. uri koncert Naœe wu¡e za Vinahti. Nastopu bo mladinski pevski zbor MlPZ KUD Zbilje iz Medvod (Slo). V Kanalski dolini bota dva koncerta. V nediejo 16. di@emberja ob 20. uri v ¡upnijski cerkvi v ˘abnicah bo adventni koncert. Nastopili bojo zdru¡eni cerkveni zbor iz Ukev in ˘abnic, zbor Tantum ergo iz ˘abnic, pihalni orkester Kanalska dolina in rogisti Hörnerklang Alpe Adria z avstrijske Koroœke. V nediejo 30. di@emberja ob 15. uri bo v ¡upnijski cierkvi v Ukvah bo¡i@ni koncert. Poleg doma@ega cerkvenega zbora bojo zapieli zbori iz Slovenije, z avstrijske Koroœke in iz Œteverjana. Iz Rate@ bo parœla igralka na citre in bojo recitirali doma@i otroci.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Beneœki dnevnik o starih igrah

� � Kooperativa Most, ki izdaja naœ petnajstdnevnik Dom je izdala Beneœki dnevnik za lieto 2013. Gre za pravo doma@o ad¡endo, ki je obogatjena s pregovori, pravcami, doma@o modruostjo, ricetami in risbami Morena Tomasetiga. Zaries je lepuo dielo in pravi œenk za vsakega Bene@ana. »Lani smo se spustil’ v kulturno bogat in zanimiu sviet beneœkega pusta – piœe avtor –. Lietos se bomo menal’ gor mez stare otroœke igre. V sodelovanju z Jurjam Zad tih iz Jeœi@ja (Sv.Lienart) smo zbrali stare igre, ki so jih v Bene@iji poznali in dielali v te¡kih lietah od druge svetovne vojske do lieta 1950. #etudi nie bluo sudu za nor@ije (igra@e), so se vseglih otroci po naœih dolinah veselo nor@uvali. V tistih cajtah so ble hiœe pune otruok. Donaœnji dan nam se tuole zdi @udno, pa so ble tekrat velike dru¡ine. Puob@i in @e@ice niso igrali kupe. Vsak je imeu svoje igre. Klical’ so jih »¡uh«, al’ pa »ritanje«, al’ pa »nor@uvanje«. Pried ku so za@eli igrat, so se zmieram upraœali: »al’ bomo Bido?«, »al’ bomo Pirulì?«, »al’ bomo Batone?«, »al’ bomo Potkù?«, »al’ bomo Skrivalo?« in takuo naprej... Otroci so zaries @akal’, de pride h kraju u@enje v œuoli, de bi se nor@uvali.«

Stenski kolendarji za lieto 2013 Tudi za novo lieto 2013 so v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini parparvli puno kolendarju. Tipajski in kobariœki kamun ter zadruga Most so izdali @ezkonfinski kolendar z liepimi fotografijami, ki ga ljudje v Bene@iji in Poso@ju imajo zelo radi. Z veseljam ga obiesijo na zid ne samuo v svojih hiœah pa tudi v pisarnah in drugih mestak, kjer dielajo. Koledar je dvojezi@en, se pravi po italijansko in po slovensko. Ozna@eni so prazniki in diela prosti dnevi naj v Italiji, naj v Sloveniji. Vsak miesac je liepa fotografija o teritoriju tipajskega kamuna al’ Poso@ja. Za nje je poskarbeu pridni fotograf Maurizio Buttazzoni. So tudi drugi stenski kolendarji, ki imajo kar dugo tradicijo. V Garmaku je stenski kolendar napravlo kulturno druœtvo Re@an. Tudi zveza naœih emigrantu Slovenci po sviete vsako lieto parpravlja kolendar s slikami iz kraju, kjer ¡ivé Slovenci v Videnski provinci. V terski dolini je kolendar s starimi fotografijami parpravu Center za kulturne raziskave v Bardu. V Reziji je kolendar za lieto 2013 parpravlo kulturno druœtvo Rozajanski dum. V Kanalski dolini je kolendar vasi Ukve izdalo zdru¡enje don Mario Cernet.

��


6

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

Il bulldog che vuole l’osso del bastardino

L

’allestimento della conferenza appariva in grande stile con una decina di hostess e steward piazzati nei posti strategici del grande complesso da convegni nel palazzo degli uffici regionali udinesi, sabato 24 novembre. Ci si aspettava un afflusso da stadio nel grande anfiteatro, e a ragione, se si sta alle statistiche ufficiali che conterebbero come friulanofoni circa la metà del milione e 236.000 abitanti regionali. Non è cifra da poco se si pensa che nella legge regionale 29/2007, che tutela il friulano, rientrano 175 comuni della regione sul totale di 212 e che ben 39.000 famiglie hanno acconsentito che ai figli venisse insegnato il friulano nelle scuole dell’obbligo. A lavori avviati, i presenti complessivi rintracciabili nell’emiciclo non arrivavano al centinaio. Escludendo componenti dei servizi logistici, convocati d’ufficio, relatori, autorità, fotografi e teleoperatori il numero di interessati si poteva dimezzare. Un flop di difficile valutazione per un osservatore che abbia partecipato all’iniziativa analoga relativa alla minoranza slovena tenutasi a Gorizia il 13 ottobre. Si dirà che la minoranza slovena debba manifestare coesione e forza nella rivendicazione dei propri diritti costituzionali, e non solo, e che quindi si mobiliti. È vero. Ma pare per lo meno anomalo e degno di qualche riflessione che le associazioni, gli organismi, gli istituti e quant’altro esprima la comunità friulanofona si siano in qualche modo mostrati disinteressati al confronto con la massima istituzione regionale, espressa dal presidente del Consiglio regionale Maurizio Franz, dall’assessore Molinaro e altri rappresentanti del vertice amministrativo. Le relazioni, i contenuti del dibattito, gli interventi di autorità accademiche, politiche e rappresentanti della minoranza hanno evidenziato con forza quanta strada sia ancora da fare per realizzare anche solo in parte la lettera e lo spirito della legge di tutela. Ne esprimeva il disagio della base la pagina predisposta in «ciclostile» dal Comitat 482, il comitato che si era formato per seguire l’evolversi degli eventi dopo la legge statale 482 del 1999, la quale, per prima, riconosceva ai friulanofoni lo status di «minoranza linguistica storica». Storia recente, dunque. La pagina non è che l’elenco, articolo per articolo della legge 29/07, dei provvedimenti «no fats – non fatti», non attuati nei suoi cinque anni di vita. Forse le ragioni dell’assenza fragorosa dei friulani sta qui, una forma di boicottaggio come non volesse accettare il confronto per non sentirsi ancora una volta gabbata dalle parole; «sono i fatti a parlare chiaro» è il titolo del foglietto distribuito in sala nell’assenza totale di altri documenti. Tutto bene, dunque? Tutto male? L’amministrazione regionale uscente ha fatto l’ultimo passo previsto dalla legge: la convocazione della conferenza e… lascia la patata bollente sul piatto. C’è da chiedersi dell’abulia, del comportamento passivo di una forza «minoritaria» che mostra cifre da oltre mezzo milione. Non è essa che esprime col voto la propria volontà? Qualcosa non torna, come non torna un ritornello già sentito e ricantato per l’occasione dal rappresentante dell’Anci, G. Gomboso, quando denuncia la sperequazione economica tra friulani e sloveni e, da bulldog, vuole togliere l’osso già abbondantemente spolpato al bastardino sloveno, che secondo lui ha troppo e ne approfitta. Proprio guardando ai numeri avrebbe abbondanti forza e potenza per abbaiare al «padrone» regionale e statale per avere una scodella più grossa e l’osso più succulento, invece di tentare di invadere la ciotola e rodere il magro ossicino del «bastardino» sloveno. Non ce l’abbiano gli sloveni per il paragone; le nuove norme hanno reso i cagnolini membri di famiglia. Essere «trattati come cani» oggi sarebbe un privilegio. Vale sia per gli sloveni che per i friulani, perché spesso si vuole dimenticare che facciamo parte della stessa famiglia come cittadini e ancor più come persone.

15. decembra 2012

dom

BORUT PAHOR #ETRTI SLOVENSKI PREDSEDNIK bo zaprisegel 22. decembra

Za@etek novega @asa dogovora v slovenski politiki 

Predsednik Dr¡avnega zbora Gregor Virant: »Zmagala je sredinska, zmerna, konstruktivna politika«

S

lovenski volivci so za @etrtega predsednika Slovenije izglasovali Boruta Pahorja. V drugem krogu, ki je potekal 2. decembra, ga je podprlo 67,44 odstotka volivcev. Na @elu dr¡ave bo zamenjal Danila Türka, ki je prejel 32,56 odstotka glasov. Volilna udele¡ba je bila 41,95-odstotna. Gre za rekordno nizko udele¡bo, v prvem krogu tokratnih volitev je na primer glasovalo 48,25 odstotka volilnih upravi@encev. Pahor pravi, da je njegova zmaga œele za@etek novega @asa, za katerega upa, da bo slovenska politika dosegla dogovor. »#e in v kolikor bodo strankarski voditelji menili, da lahko pri tem dogovoru sodelujem in k njemu tudi pripomorem, bom to storil z najve@jim veseljem in izkuœnjami,« je dejal v izjavi za javnost v medijskem srediœ@u v Cankarjevem domu. Pojasnil je, da bi moral biti dogovor o ukrepih za izhod dr¡ave iz krize pospremljen z dogovorom, da se politika odre@e nekaterim ravnanjem, ki so sicer obi@ajna za normalne @ase, a lahko v neobi@ajnih @asih zamajejo zaupanje ljudi. »Sedaj potrebujemo zaupanje ljudi, da bomo skupaj oblikovali in izvedli ta dogovor in se bomo odrekli vsem izjavam, ravnanjem, ki bi kakor koli spodbujala @ustva med ljudmi, da bi to upanje, da lahko uspemo, pokvarilo,« je dejal. V @asu do 22. decembra, ko bo prisegel kot novi predsednik republike, se bo posvetil pripravi vseh na@rtov, ki so potrebni, da bo lahko takoj dan pozneje za@el delati vse, kar je treba za dosego teh ciljev, je napovedal. V tem @asu bo tako opravljal œtevilne pogovore z ljudmi iz strankarskega, dr¡avne-

ga, akademskega in drugih svetov, je napovedal. Prav tako bi se ¡elel sre@ati tudi s tistimi, s katerimi se v @asu kampanje ni razumel, je dejal. Pahor se je tudi zahvalil protikandidatoma Danilu Türku in Milanu Zveru in ju ozna@il kot »odli@na, poœtena in @astna mo¡a«. Dejal je tudi, da bi mu lahko izvolitev vlivala neizmerno @ast, a ga izvolitev v prvi vrsti in predvsem predstavlja pred odgovornost. »Da ne bo pomote, tej odgovornosti sem kos. Tem nalogam, ki so v pristojnosti predsednika republike, bom kos. Delal bom tako, kot bom presodil, da bo dobro za celotno skupnost,« je zagotovil. Zahvalil se je tudi volivcem, ki so ga podprli. Ob tem pa je dejal, da bo imel enako pred o@mi tudi te¡ave, stiske, interese ter hotenja tistih, ki zanj niso volili. »Vsi skupaj smo naœa domovina. In ta naœa domovina je domovina slehernega od nas,« je povedal. Dejal je tudi, da bi rad ustvaril atmosfero, v kateri bi se vsi po@utili kreativne. V vsakemu od nas je nekaj dobrega, nekaj talenta, nekaj tistega, brez @esar naœa domovina ne more, je dejal novoizvoljeni predsednik dr¡ave. Dodal je, da je prav v tem naœa mo@ tako navznoter kot navzven. »Ko bomo premagali to krizo in jo enkrat bomo, bomo

imeli spet samozavest, ki smo jo imeli, ko smo ustanovili dr¡avo in se bomo zavihteli med zvezde Evrope. Ta zvezda bo svetila na nebu,« je œe napovedal. Dosedanji predsednik Slovenije Danilo Türk je prepri@an, da bo @as pokazal, kako na njegovo predsedniœko delo gleda skupnost dr¡avljanov in zgodovina. »Hvale¡en sem dr¡avljanom in dr¡avljankam, da so me pred petimi leti izvolili za predsednika republike in da sem imel to izjemno prilo¡nost pet let opravljati predsedniœko delo. To delo sem opravljal z velikim veseljem, velikim zagonom, z veliko vnemo in verjamem, da sem ga opravljal tudi dobro,« je izjavil. Predsednik vlade Janez Janœa se je Türku zahvalil za tisto, kar je bilo dobrega v njegovem mandatu. Janœa je ob oddaji svojega glasu v drugem krogu dejal, da se je prvi@, odkar so v Sloveniji svobodne volitve, teh udele¡il zato, da glasuje proti. Upa, da bo novi predsednik dr¡ave bolj povezovalen. Predsednik dr¡avnega zbora Gregor Virant pa ocenjuje, da ni zmagal le Pahor, ampak tudi sredinska, zmerna, konstruktivna politika, usmerjena v reœitve. Po Virantovih ocenah bo Pahorjeva izvolitev za predsednika republike delovala pomirjevalno na stanje v dr¡avi.

DR. PETER WEISS Z INŒTITUTA FRANA RAMOVŒA (ZRC SAZU) odgovarja na trditev, da je doma@a govorica avtonomen slovanski jezik

Nediœko nare@je spada v slovenski jezikovni prostor 

»Na druga@na branja na inœtitutu ne odgovarjamo, ob¡alujemo pa, @e zapisanega nare@ja posamezniki nimajo za slovensko... Pri opredeljevanju izvora in pripadnosti jezika in nare@ja je treba vztrajati pri najboljœih strokovnih in znanstvenih spoznanjih«

V

dialektoloœki sekciji Inœtituta za slovenski jezik Frana Ramovœa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani smo ¡e pred leti postali pozorni na dva nadiœka slovarja z italijanœ@ino in na italijansko pisano nadiœko slovnico, ki jih je vse sestavil gospod Nino œpehonja (Antonio Specogna). Te knjige so kot dokument nadiœkega nare@ja dragocene in bogate in jih zato dialektologi s pridom uporabljamo. V obliki PDF so bile najprej dosegljive na spletu in potem umaknjene, kar se nam je na inœtitutu zdelo œkoda, saj smo ¡eleli svoje nare@no gradivo dokumentirati. Zato smo tem trem knjigam omogo@ili gostovanje na stre¡niku inœtituta za slovenski jezik

(http://bos.zrc-sazu.si/c/dial/index.html), kar je priœlo prav tudi avtorju knjig. S tem dajemo vedeti, da nadiœki del v vseh treh knjigah œtejemo za del slovenskega jezika in da spada v slovenski jezikovni prostor, @emur gospod Œpehonja ne oporeka. Knjig nismo ne zalo¡ili ne uredili, zato za druga@na branja na inœtitutu ne odgovarjamo, ob¡alujemo pa, @e v njih ni vse zapisano dovolj natan@no ali @e zapisanega nare@ja posamezniki nimajo za slovensko. V svobodnem svetu se ne vtikamo v nacionalne opredelitve posameznikov, ker je to osebna stvar vsakogar od nas, tako kot recimo verska pripadnost, politi@na opredelitev ali œport, ki ga imamo œe posebej ra-

di: to so osebne stvari. Pri opredeljevanju izvora in pripadnosti naœega skupnega (in celo tujega) jezika ali nare@ja pa je treba vztrajati pri najboljœih strokovnih in znanstvenih spoznanjih. Druga@na staliœ@a lahko druge uporabnike istega jezika ali nare@ja prizadenejo, ker na@enjajo temelj (skupne) jezikovne pripadnosti, in to toliko bolj, @e so objavljena: jezik ali nare@je je res osebna, œe veliko bolj pa naœa, skupna stvar. Zelo pomembno pa je œe tole. Morda kdo imenuje slovensko nare@je moje nare@je ali nadiœko ali po naœe, ob tem pa mu slovenski jezik pomeni (knji¡ni) jezik, kot se uporablja v Republiki Sloveniji. Tudi do njega moramo biti @loveœki in strpni, sploh @e si za zagnano in prizadevno

Åernjejski rokopis

opisovanje nare@ja v resnici zaslu¡i priznanje, kot si ga gospod Nino Œpehonja. Slovenstvu nenaklonjeni krogi lahko moje nare@je res izrabijo za politikantstvo, vendar pa politikantstva ni lepo podtikati tistim, ki zase trdijo, da govorijo po nadiœko. Za vse nas, slovensko govore@e in piœo@e, bo zelo slabo, @e se bodo naœe knji-

ge zlorabljale za œirjenje nestrpnosti: preve@ nas je, da bi jo smeli dovoliti drugim, hkrati pa nas je premalo, da bi smeli biti nestrpni mi sami med seboj.  Dr. Peter Weiss Inætitut za slovenski jezik Frana Ramovæa ZRC SAZU v Ljubljani


dom

15. decembra 2012

V OSPREDJU

stran

V NEDIEJO 9. DI#EMBERJA JE UMARU duhovnik iz #arnega varha, ki je biu skor petdest liet famoœtar v Gorenjem Tarbiju

Zbuogam, pre Milijo Cencig Bene@ija vam bo za nimar hvale¡na �

Celuo ¡ivljenje je posvetiu Bogu in svojim ljudem. Kura¡no in dosledno se je boru za pravice Slovencu v Italiji

� R. D.

V

nediejo 9. di@emberja je v œpitalu v San Vito al Tagliamento umaru g. Emil Cencig. Na Bo¡i@ bi dopunu 87 liet, saj je biu rojen 25. di@emberja 1925 v #arnem varhu. V duhovnika je biu posve@en 29. junja 1949. Kot kaplan je slu¡u v Ma¡aruolah, v Prapotnim, v #anieboli, v Comegliansu in v Arbe@u. Lieta 1957 je ratu famoœtar v Gorenjem Tarbiju in Oblici, po smarti svojega velikega parjatelja g. Maria Laurenciga je prevzeu tudi fari Device Marije in Svetega Œtuoblanka v Dreki. Celuo ¡ivljenje je posvetiu Bogu in svojim ljudem v Bene@iji. Dosledno se je boru za pravice Slovencu v videnski provinci. Kupe z g. Mariam Laurencigam in msgr. Valentinam Birtigam je leta 1966 ustanoviu list Dom. Puno je zanj skarbeu in pisu. »Voœ@im vsiem naœim ljudem, ki so v Bene@iji, posebno tistim, ki so v Gorenjem Tarbiju, v Oblici, par Œtuoblanku in v Dreki, sveti in veseu Bo¡i@. Voœ@im tudi vsiem naœim ljudem po svietu, posebno tistim, ki so dol po Furlaniji. Prosim, naj ohranijo v svojem sarcu spomin na Bene@ijo in ljubezen do tistih vasi, v katerih so se rodili in so jih potlè zapustili, de bi uœafali dielo in zaslu¡ek,« so zadnje besiede, ki jih javno nameniu svojim ljudem in svoji zemlji. Posnete so na DVD-ju o Devetici bo¡i@ni v Dreki, ki ga je lani napravilo druœtvo Kobilja glava, izadala pa kooperativa Most. Gaspuod Cencig je tiho odœu iz telega sveta, kakor se je œetemberja lieta 2006 tiho posloviu iz Bene@ije in se umaknu v dom za stare in boune duhovnike v miestacu San

Vito al Tagliamento. Takole je tekrat napisu odgovorni urednik Doma, msgr. Marino Qualizza. »Tiho je œù, @elih je biu z nami skor 50 liet. Lieta 1957 se je iz Karnije, kjer je bil za kaplana, uarnù v Bene@ijo, kjer tudi se je rodiu 80 liet od tegà. Takuo je postù famoœtar v liepi vasì, tekrat œele polni ljudì an otruok. Kadar je parœù v Gorenj Tarbì, nie imeu œe 32 liet. Mlad, kura¡an, poln dobre volje, je za@eu dielati v novi fari veselo an navduœeno. Ogledu se je okuole an je vidu, de naœi ljudjè so imieli par sebè veliko bogatijo, ki je viera povezana s @lovieœko kulturo. ˘eleu je ohraniti an okrepiti obiè, zak je lepuò viedu, de @e se odtarga adnò od druge, potlè vse pade po tleh an te¡kuo je, de se spet lo¡ejo pokoncu. Tiste lieta v Gorenijm Tarbjè, na parvi petak miesca, v cierkvi je bilo tarkaj ljudi, ku drugod za Veliko nuo@. An gor so hodili spoviedat duhovniki bli¡njih far. Ko sem biu œele œtudent, me je uozu gor podutanski kaplan pre Dolfo Dorbolò. Na morem pozabiti, kar sem vidu an sliœu v tisti cierkvi: petje, molitev, pobo¡nost an tisto vesejè, ki ga daje iskrena viera. Nie @ude tadà, @e je iz tele fare parœlò polno cerkvenih poklicev, tarkaj mladi@ev kot mladih @e@. Ries je, de od puobov nie nobedan parœù do nove maœe, a vsi so ostali pridni kristjani. Muoremo pa re@, de je polno redovnic nastalo, ki œele dielajo zvestuo posebno v Uidne par nunah Dimesse». Kar pa se ti@e kulturnega diela, na moremo pozabiti, de pre Milijo je biu adna od duœ, ki so napravjale sre@anje na Kamenici, an adan od pomembnih govorov, ga je imeu vsako lieto, dokjer je ostala Kameni-

ca, prav pre Milijo. De bi poglobiu svoje znanje, se je vpisu na univerzo, parvo v Padovi, kjer je napravil diplomo iz pastoralnih an liturgi@nih ved; pa vse tuole nie bilo zadost; zatuo je œu naprì an napravu doktorat iz jurisprudence. Takuo je ¡eleu poznati bolj natan@no zakone an njih potì, de bi branu bolj mo@nuo pravice naœih ljudì. V istem cajtu se je œerila tudi varsta njegovih odgovornosti. Kàr je v Oblici umaru gospuod Janez Zupan@i@, je 1973. lieta vzeu nase tudi brieme tiste fare. Nazadnjo, lieta 1989, kàr je zmanjku œe gospuod Mario Lavrencig, je skarbeu tudi za dreœko an œtuoblansko faro. Tarkaj diela je imeu, a nikul se nie kumru an vse rad nardiu, zak je imeu an ima rad svoje ljudì. A kar, morebit, bo ostalo v trajnem spominu, je vstanovitev @asopisa Dom, prù 40 liet od tegà. Za tuole delì @ast z g. Lavren@i@an an Birti@an. Zak muoremo videti, de Dom se je rodiu par Sv. Œtuoblanke,

kjer pobudnik za tuo je biu g. Lavrencig an svetovalec pa g. Birtig. Prav on je zbrau tudi ime Dom. G. Cencig je pa pisu an ureju vse dielo. Kajœan krat je muoru skor vse sam napraviti an z veliko te¡avo iti naprì. Zavojo tarkaj diela, Dom je œele ¡iv an na more pozabiti prav tistega, ki je tarkaj skarbeu an tarpeu zanj. #e sada na kratkem pomislimo na pot naœega dragega pre Milija, lahko povemo, de je znù povezati viero an kulturo, pobo¡nost an znanje, takuo de ga moremo uœteti v tisto liepo varsto duhovnikov, ki so znali ¡ivieti za naœe ljudstvo an so pokazali z dejanji, de skarb za ve@no ¡ivljenje pobuojœa naœe vsakdanje ¡ivlienje. Za vse tuole muoramo biti zelo hvale¡ni pre Miliju, an @e se bo dalo, tudi izkazati tuole z liepim an prisar@im praznikam. Velika dru¡ina Doma se pre Miliju zahvaljuje za dielo, ki ga je opravu, de bi naœ list postù branitelj kristjanskih in kulturnih vrednot naœega ljudstva.«

Una vita dedicata a Dio e alla promozione dell’uomo

D

Gospod Cencig se je veåkrat sreåal s papeœem Janezom Pavlom II. Don Cencig era una persona molto vivace e piena di interessi. Dopo la laurea in teologia ne prese anche una seconda in giuri-

Gospod Cencig, M. Coren in A. Peterle ob 25-letnici Doma.

S PARVE STRANI

Skarbeu je, de bi bila viera tesnuo povezana s kulturo

Tuole je vedno ostalo v njegovim pri@evanju. A posebno po potresu 1976. lieta, kàr so se naœe vasì spraznile, mu je vzelo upanje an mu povzro@ilo veliko ¡alost. »Videm prazne vasì, na @ujem vriskanja otruok, vse mu@ì an jaz varjem sam tolo osamljeno vas,« je pravu. Ljubezen do Bene@ije, do rojstnega kraja ga je spremljala do zadnjega dne. Zadnji krat, ki smo ga obiskali v S. Vitu ob Tilmentu, ni spregovoriu vas cajt. A ko smo ga pozdravili, se je ku zbudiu, odparu o@ì an nam je jau »Zbuogan'«. Tudi mi donas, ko se odslavjamo od njega, mu diemo: »Zbuogan', de dobri Bog ga sprejme v ve@no veselje an mu da videti obnovljeno Bene@ijo«. � Marino Qualizza

CON DON EMILIO CENCIG scompare una grande figura di sacerdote e uomo di cultura delle Valli del Natisone

omenica 9 dicembre nell’ospedale di San Vito al Tagliamento è morto don Emilio Cencig, grande figura di sacerdote e uomo di cultura delle Valli del Natisone. Il giorno di Natale avrebbe compiuto 87 anni. Nella casa per sacerdoti anziani e malati della cittadina in provincia di Pordenone risiedeva dal 2006. Don Emilio era nato a Montefosca in comune di Pulfero il 25 dicembre 1925. Il 29 giugno 1949 fu ordinato sacerdote a Udine, prestò servizio pastorale come cappellano a Masarolis, a Prepotto, a Canebola, Comeglians ed Erbezzo. Nel 1957 divenne parroco di Tribil Superiore. Nel 1973, dopo la morte di don Janez Zupan@i@, gli fu assegnata la parrocchia di Oblizza a cui si aggiunsero nel 1989, dopo la morte di don Mario Laurencig, anche quelle di Drenchia e San Volfango.

7

sprudenza all’Università di Padova per poter difendere i diritti della sua gente spesso ingiustamente umiliata. Ha dedicato tutta la propria vita all’annuncio del Vangelo e alla promozione umana degli abitanti delle Valli. Seguendo l’insegnamento di mons. Ivan Trinko e di altri grandi sacerdoti della Slavia, si è battuto con forza per il riconoscimento dei diritti degli sloveni della provincia di Udine. Nel corso della sua vita parlò più volte della sua terra durante numerosi convegni e lezioni. Don Emilio Cencig, inoltre, fu uno degli animatori degli incontri estivi che si svolegevano a Kamenica, in cui si riunivano numerosi studiosi per parlare della condizione degli sloveni della provincia di Udine. «In tutti gli anni di servizio in queste val-

li è stato un grande punto di riferimento per queste persone – ci ha detto don Federico Saracino, attuale parroco di Tribil, in cui don Emilio ha passato buona parte della sua vita –. La sua fede è sempre stata limpida, cristallina, anche in questi ultimi anni, in cui i suoi problemi di salute sono via via diventati più gravi. Ha dato la vita per le Valli e per la sua gente, andando oltre quello che era il suo ruolo di sacerdote». Don Emilio è sempre stato cosciente della ricchezza culturale e religiosa che scorre nelle vene di questo popolo che ha tanto amato fino alla fine. Con grande impegno e convinzione si è adoperato affinché il dialetto e le tradizioni di queste zone non andassero perduti. È con questo spirito che nel 1966, con don Mario Laurencig e mons. Valentino Birtig, fondò a San Volfango questo giornale. Nel dvd «Devetica bo¡i@na v dreœki fari», realizzato dalla cooperativa Most e dal circolo culturale Kobilja glava, c’è l’ultimo saluto e augurio di Natale di Don Emilio alla sua gente: «Auguro a tutta la nostra gente che vive in Benecia, e soprattutto agli abitanti di Tribil Superiore, Oblizza, San Volfango e Drenchia un santo e felice Natale. Un augurio va anche a tutta la nostra gente che è in giro per il mondo, in particolare a quelli che vivono in Friuli. Li prego affiché conservino nel loro cuore il ricordo per questa terra e l’amore per i paesi in cui sono nati e che hanno poi dovuto lasciare per trovare un lavoro».

KOMENTAR

Kura¡no naprej za buojœi jutri

K

aj vidimo med Slovenci v videnski provinci, @e pogledamo na lieto 2012? Z veseljam vidimo skupnost ljudi, ki tudi med hudo ekonomsko krizo kura¡no gleda naprej in diela za buojœi jutri. V o@eh imamo œele 30. Senjam beneœke piesmki, ki je narbuj zgovoran dokaz, de prihodnosti se nie trieba bati, saj rastejo mlade mo@i, ki bojo skarbiele za jezikovno in kulturno identiteto Bene@ije. Pa je veliko in nimar ven@ œtevilo ljudi, ki v druœtvah, v pevskih zborah in drugih slovenskih organizacijah diela, de bi ohranilo slovensko besiedo. S posebnim veseljam sparjemamo novico, de so v Ukvah o¡ivieli zdru¡enje Mario Cernet, kar bo pru sigurno prebudilo kulturno dielo v tistih krajah. Glede politike, na moremo mimo sre@anja naœih prestavniku s predsednikam Republike Giorgijom Napolitam med obiskam v Furlaniji. Sparjem je potardiu, de smo Slovenci za Italijo bogatija. Zelo odmevan je biu tudi dvodevni obisk v Bene@iji podpredsednice slovenske vlade in ministrice za Slovence v zamejstvu in po sveto Ljudmile Novak, ki so jo toplo sparjeli tudi doma@i politiki. Dom je celuo lieto informiru. Tudi ovadba pruoti direktorju msgr. Qualizzi ka¡e, de dielamo za dobro naœih ljudi. Saj stari pregovor pravi, de, kàr ma@ku stopiœ na rep, zacvili. Pred nami pa je œe drugih 12 miescu diela. Lieto 2013 je œe posebno, saj bomo obhajali vi@ pomembnih oblietnic. Za@eli bomo 6. ¡enarja s 50-lietnico Dneva emigranta, potlè bo 150lietnica rojstva dvieh velikih duhovniku in kulturniku, kakor sta msgr. Ivan Trinko in g. Eugenio Blanchini, bo tudi 80-lietnica faœisti@ne prepuovedi slovenskega jezika v cierkvi. V lietu, ki je pred nami, bojo volitve za italijanski parlament, za de¡elo Furlanijo Julijsko krajino in vidensko provinco. Skrbieti bomo muorli, de bomo imieli naœe predstavnike v vsieh treh de¡elah in de bojo vsierode komandierali ljudje, ki bojo imieli par sarcu pravice Slovencu v Italiji in œe posebno v videnski provinci. � Ezio Gosgnach


dom

15. decembra 2012

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

ZADRUGA DOM JE NA BO˘I#NIM SEJMU v Œpietru predstavila bukvaca »Œkratac Duluka in druge pravce«

Ada Tomasetig: Naj starœi ugasnejo televizor in otrokam pravijo pravce �

»Te mali posluœajo puno radi in znajo sami narisat pravco v svoji glavi. Takuo njih znanje postane buj œaroko«

� R. D.

V

nediejo 9. di@emberja je v okvieru bo¡i@nega sejma »Stara diela za donaœnji Bo¡i@« v Œpietru zadruga Most predstavila novo zbierko pravc Ade Tomasetig, ki nose naslov »Œkratac Duluka an druge pravce«. Bukvaca je predstavla Ilaria Banchig, ki je obarnila pravce iz slovenskega dialekta, ki ga guoré v Sar¡enti v italijanski jezik. Parsotne so pozdravili v imenu kamuna Œpietar vi@eœindik Mariano Zufferli, v imenu zadruge Most predsednik Bepo Qualizza in v imenu pro loko Nediœke doline predsednik Antonio De Toni. Po-

tlè je o svojin dielu guorila sama Ada Tomasetig. Ada a lahko nam poveste, kakuo so se rodile tele nove pravce? »Kàr sam bla mikana, so nam nimar pravli, de v naœi napi ¡ivi ‘an mikan œkratac, ki se kli@e Duluka. Tel œkratac je dielu duœpiete naœi mami, kadar ona mu nie pustila ni@ za jest za kotan, al’ je œu v œtalo in obarnu skafi@ naœemu tat’, @e on mu je zaparu vrata, kàr je teu iti spat gor na senuo. Nimar nam so pravli od telega Duluke, ki je ¡iveu v naœi hiœi, odkar je bla zazidana. Teli œkrataci, ki ¡ivijo v naœih dolinah in hodijo po gozdah blizu Nedi¡e, kadar uœfajo ‘no hiœo, ki jim je uœe@ in kier jim se zdi, de bojo lepuo stal’, gredo tu na-

po tele hiœe in ostanejo atu za nimar. ‘An dan so me vpraœal’, naj napiœem ‘no pravco go mez bo¡i@ni cajt. Jest sam pomisnila nomalo in sam se zmisnila na telega œkrataca, takuo sam napisala parvo pravco o Duluki in o Svetim Miklav¡u. Takuo sam potlè napisala tud’druge pravce.« Vi piœete pravce, ki jih sama izmiœljate. Kakuo se je rodila tela ljubezan? »Jest sam, odkar sam bla mikana puno posluœala. Rodila sam se v dru¡ini, kjer so nimar pravli pravce. Moja mama in muoj tata sta jih znala puno in jest sam jih rada posluœala. Puno telih pravc mi je ostalo tu pameti. Kàr sem ratala buj velika, sam za@ela pisati tele pravce, ki sta mi jih onadva pravla in ki guorijo o kulturi naœih dolin. Potlè sam napisala tudi kajœno pravco, ki sam jo prù jest pomisnila.« Bogatija doma@ega jezika in kulture se par nas ohranja al’ gre v pozabo? »Nomalo je te¡kuo ohranjat naœo do-

ma@o kulturo. Tisti v mojih lietah, ki œele znamo tele re@i in katerin je bluo uœe@ posluœat, bi muorli pravit naœin otruokam tuole, kar smo mi @ul’ in kar znamo. Ampa nie takuo lahko.« Kaj bi bluo trieba nardit, za ohranjat naœo kulturo in naœe korenine? »Sada so tudi tle par nas œuole, v katerih u@é po slovensko. Mislim, de bi korlo doma guorit nimar po slovensko, v naœem doma@em nare@ju. Takuo bi bluo buj lahkuo in bi vse telo znanje ostalo in œlo naprej tud’ za tiste, ki pridejo za nami.« Ka¡e, de za otroke je buojœ ugasnit televizor in poviedati pravce… »Otroc’, kar se jim pravce prave, posluœajo puno puno radi in se znajo, takuo ki sam znala jest in kakor znajo vsi otroci na svietu, sami narisat pravco. Oni jo vidijo v svoji glavi in jo nariœejo, takuo ki jim gre prù. In tuo pomaga, de jim znanje postane buj œaroko.«

OBRILA, MAJA IN JUNJA 2013 bojo na Liesah, v #edadu in ob Nedi¡i tri igre. Pa nieso pozabili tudi na otroke

Sezona Slovenskega stalnega gledaliœ@a v Bene@iji

T

udi lietos bo Slovensko stalno gledaliœ@e predstavlo soje diela tudi u Bene@iji. Sezono so odparli ¡e u nediejo 25. novemberja, kàr so u dvorani Slovenskega kulturnega centra u Œpietre predstavli igro »110 okusnih liet«, v keri sta igrali Vesna Guœtin an Lara Komar pod re¡ijo Sabrine Morene. Odlo@ili so se, de odprejo sezono u Bene@iji s telo igro, zatuo ki lietos Slovensko stalno gledaliœ@e praznuje 110 liet diela. Pred predstavo so predsednica Slovenskega stalnega gledaliœ@a Maja Lapornik, umetniœka koordinatorka Diana Koloini in umetniœki svetovalec Danijel Malalan predstavli lietoœnjo sezono za Bene@ijo. SSG je organizalo u Nediœkih dolinah tri predstave, ki bojo spomladi 2013. Parva bo komedija, ki jo je napisu katalanski dramaturg Jordi Galceràn in ki nose naslov »Burundanga«. Pokazali jo bojo na Liesah 12. obrila. Druga igra nosi naslou »Vaje za tesnobo« in je pisana na osnovi besedila Vinka Möderndorferja pod re¡ijo Jake Andreja Vojevca. Tela predstava bo 10. maja u gledaliœ@u Ristori u #edade. 14. junja bo pa tar¡aœki re¡iser Igor Pison predstavu ob Nedi¡i songspiel Bertolta Brechta in Kurta Weilla, ki nosi naslov »Mahagonny«. Slovensko stalno gledaliœ@e je parpravlo u Bene@iji tudi majhan program za otroke. Parva predstava je ¡e bla u sriedo 5. di@emberja na sede¡u Inœtituta za slovensko kulturo u Œpietru. Luka Cimpri@ je arzveseliu otroke dvojezi@nega vartca z igro »Teater iz kov@ka«. Igralec je z pomo@jo otruok poviedu pravce, ki jih usi otroci lepuo poznajo: »Trnulj@ica«, »Arde@a kapica«, »Vuk in sedem kozli@ku« in »Snegulj@ica«. Na koncu predstave je parœu tudi Svet Mi-

klav¡, ki je podariu usiem barkim otruokam bombone in @okoladice. Druga predstava za otroke bo le u Œpietru na sede¡u Inœtituta za slovensko kulturo u @etartak 13. di@emberja ob 11. uri. SSG bo predstavlo Andersonovo pravco »Kakor napravi stvari, je zmerom prav« pod re¡ijo Sergeja Ver@a, v kateri igrata Romeo Grebenœek an Luka Cimpri@. U telih cajtah u naœi de¡eli, kakor nomalo pousod u Italiji in Europi, finan@na situacija nie bobra. Ampa u prihodnjem lietu bi morale kulturne organizacije, ustanove in gledaliœ@a prejeti iz de¡ele 16 milijonu evru vi@ od ¡e napoviedane vsote. Predsednik de¡ele Tondo in odbornica Savino sta jala, de bo o financiranju kulture dolo@u de¡elni svet. Muormo upati, de bojo naœli denar tudi za slovensko manjœino, ki muora reœiti œe dva problema: manjkajo@i dar¡avni prispevki za lieto 2012 in de¡elna »@lanarina« 160 tiso@ euru za Slovensko

stalno gledaliœ@e. Na predstavitvi programa u Œpietre je Maja Lapornik med drugin jala, de vierjejo u teater in de bojo kljub finan@nim te¡avam »dar¡ali tarduo do konca in œe buj naprej, @e se bo dalo«. Dodala je tud’, de je »zelo zadovoljna in ponosna telega sodelovanja

Za sveto Barbaro je minator v Œpietru dobiu tudi vozi@

4

. di@emberja je biu guod Svete Barbare, ki je pomo@nica minatorju. Kakor vsako lieto, so jo lepuo po@astili ex minatorji, ki so zbrani v posebni sekciji v organizaciji naœih emigrantu, ki se kli@e Slovenci po svetu. V nediejo 2. di@emberja so bli par sveti maœi v farni cierkvi v Œpietru, natuo so polo¡li ro¡e pred spomenik minatorjam, ki je pred kamunskin hramam. H njemu so parlo¡li tudi originalni vozi@ za karbon, ki je slu¡u v minah. Po¡egnu ga je œpietarski famoœtar msgr. Mario Qualizza. Parsotni so bli doma@i œindiki in tudi œtevilni ex minatorji in njih doma@i, ki so za telo parlo¡nost parœli iz Belgije, zaki je biu 50. krat, ki so sv. Barbaro praznovali v Bene@iji. Poklon sveti Barbari je poklon naœin mo¡am in puobam, ki so te¡kuo slu¡ili vsakdanji kruh za se in svoje dru¡ine v minah v Belgiji in drugod. Puno jih je zgubilo zdravje al' celuo ¡ivljenje.

med Tarstam in Bene@ijo«. Use predstave u Bene@iji SSG parpravja s pomo@jo doma@ih kulturnih ustanov oz. Inœtituta za slovensko kulturo, kulturnega druœtva Ivan Trinko in kulturnega druœtva Re@an. � Ilaria Banchig

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

S. Pietro, messa d’oro in casa di riposo � � Anche gli ospiti ed il personale della casa di riposo «G. Sirch» di San Pietro al Natisone hanno voluto celebrare il 50° di sacerdozio di don Mario Qualizza, ed in quell’occasione è stata presentata la ristampa della storia di quell’ente assistenziale curata da Renato Qualizza. All’incontro, unitamente alle autorità civili e militari, presenti anche agli altri sacerdoti delle Valli del Natisone, era stato invitato anche don Rinaldo Gerussi ormai trasferito a Pertegada ed impossibilitato a parteciparvi poiché già impegnato nella sua nuova parrocchia. Il presidente del consiglio di amministrazione della Casa di riposo, Giuseppe Chiabudini, si è soffermato sui momenti salienti della storia di questa istituzione evidenziando le difficoltà incontrate quando si è posto il problema di ampliarne la capienza ma altre difficoltà ne prospettavano addirittura la chiusura. Provvidenziale è stato l’intervento della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone e di altri enti affinché il progetto fosse portato a termine. Nel corso della semplice festa il coro «Nediœki puobi» ha presentato alcuni brani che si cantavano nelle chiese delle Valli del Natisone e che ha coinvolto gli stessi ospiti, memori di quei tempi, prima di approdare nella struttura di San Pietro, quando nei propri paesi quelle melodie facevano parte integrante delle celebrazioni.

8 dicembre da favola a Ponteacco Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la ricorrenza dell’Immacolata Concezione, che si è trasformata in festa per Ponteacco e Tiglio. Erano anni, forse decenni, trascorsi senza neve per quest’importante ricorrenza religiosa. Alle 18 si sono accese le stelle in molte case del paese, tutte uguali, tutte poste ovviamente all’esterno. Per chi transita lungo la statale le case del paese sembrano aleggiare, come sospese, «dominate» dalla stella principale posta sul campanile nuovamente illuminato, con una luce riposizionata in un punto che fa splendere ancor di più le pareti della chiesa. Alle 19 molte persone hanno partecipato alla seconda rassegna dei cori, che ha visto il concerto di due cori delle Valli, il Matajur di Clenia e il Re@an di Liessa. Il loro repertorio, diverso e contemporaneamente complementare, ha suscitato grande emozione nei presenti, con i brani tratti dalla tradizione popolare e religiosa delle Valli. La serata si è conclusa con un brindisi generale che si è svolto al centro sociale stracolmo di persone, dove tutti hanno continuato a cantare. (www.ponteacco.it)

� �


10

stran

IZ NAŒIH DOLIN

15. decembra 2012

TRE SINDACI leggono i cambiamenti intervenuti con il regime di Schengen

Dr. Dimitrij Rupel: No@ na Œtupici imam za enega najlepœih spominov

S

edanji generalni konzul Republike Slovenije v Trstu dr. Dimitrij Rupel je kot zunanji minister prisostvoval slovesnosti 20.12.2007 na mejnem prehodu Œtupica-Robi@. Kakœni so vaœi spomini na »no@, ki je izbrisala ta prekleti konfin«? »Kot najbr¡ domnevate, spadam med zagovornike brezmejne Evrope, torej imam spomin na tisto no@ za enega najlepœih spominov. Mno¡ica slovenskih in italijanskih ljudi, ki so priœli na prehod, je bila evfori@na, prijazna, hvale¡na… Sre@anja z njimi so me – ne glede na to, da je bilo hladno – prav ogrela in so napovedovala boljœe @ase v slovensko-italijanskih odnosih.« Takrat je bilo izra¡enih veliko ¡elja o boljœem ¡ivljenju v obmejnem podro@ju pod skupno evropsko streho. V kolikœni meri so se takratne napovedi uresni@ile? »#eprav so nam pogled na boljœe ¡ivljenje v zadnjem @asu zameglile gospodarske te¡ave, so se napovedi v veliki meri uresni@ile. Ljudje v obmejnih krajih sodelujejo, prehajajo mejo brez problemov. Ustanavljajo se @ezmejne organizacije kot goriœka EZTS-GECT, postavljajo se skupne ustanove. Nekaj manjœih krajev je seveda œe vedno odrezanih od teh tokov, kar bo mogo@e popraviti, @e bojo lokalne oblasti za to.« V nagovoru na nekdanjem mejnem prehodu ste dejali: »V 19. stoletju so Slovenci sanjali, da bi ¡iveli vsi skupaj. Danes se te sanje uresni@ujejo.« Po petih letih ta vaœa trditev dr¡i? »Mislim, da dr¡i. Seveda ima ¡ivljenje primorskih Slovencev nekatere zna@ilnosti, ki jih razlikujejo od celinskih Slovencev in od Italijanov, vendar upam, da bojo znali te zna@ilnosti pozitivno izkoristiti. Manjœina te¡ko postane ve@ina, lahko pa postane elita. Tukajœnji Slovenci praviloma zelo dobro obvladajo vsaj dva jezika, utrjeni so od vseh mogo@ih konfrontacij, imajo ve@ izkuœenj z demokracijo in moderno ekonomijo…« #ezmejno sodelovanje na podlagi evropskih projektov so klju@nega pomena v tem kriznem obdobju. Kako ocenjujete prizadevanja v tej smeri na obeh straneh? »Saj pravim, evropske miselnosti in @ezmejnega sodelovanja je vedno ve@, predsodkov je vedno manj. Sam si zelo ¡elim, da bi v obmejnem podro@ju, natan@neje v Gorici in Novi Gorici priœlo do skupnih projektov, kot je denimo nova univerza Evropske unije. Po drugi strani se malo bojim, da bi sebi@ni interesi posameznikov podrli projekte in ustanove, ki so v tem trenutku œe zelo krhki. Spominjam se zanimivega turisti@no-zabaviœ@nega projekta, ki bi lahko gospodarsko dvignil in povezal severno Primorsko.«

dom

Dopo 5 anni il confine resiste nelle teste di molti 

Stato e Regione dovrebbero investire di più sul nostro territorio

 I. B.

S

ono passati cinque anni dal 21 dicembre 2007, la data che ha trasformato il confine tra Italia e Slovenia in una linea di demarcazione amministrativa. I controlli di polizia sono stati eliminati (quelli doganali lo erano stati già nel 2004) e il transito delle persone è diventato libero lungo quella frontiera che era stata anche «cortina di ferro». La festa è stata grande. In primo luogo al valico di Stupizza /Robi@. «Oggi c’è la certezza che comincia una nuova strada, un cambiamento con prospettive ancora inesplorate, ma certamente positive in particolare per le popolazioni di confine – si legge sul Dom del 15 dicembre 2007 –. C’è in tutti la sensazione di un profondo cambiamento». Davvero è stato così? Lo abbiamo chiesto a tre sindaci. Per Piergorgio Domenis, primo cittadino di Pulfero, la caduta del confine ha avuto sicuramente delle ricadute positive sul nostro territorio. «In primis il traffico si è

spostato di più nella nostra zona. Dal punto di vista politico, i legami con i comuni sloveni sono migliorati, anche se per quanto mi riguarda i rapporti sono sempre stati molto buoni. La caduta del confine è comunque solo il primo passo esteriore: il confine, purtroppo, esiste ancora nelle menti di molti dei nostri amministratori. Ora dobbiamo impegnarci per l’abbattimento dei confini psicologici, è così che il confine fisico diventa più facile da abbattere. Sicuramente c’è ancora molto da fare. Il collegamento e la comunicazione con i comuni sloveni dovrebbero diventare più concreti. A mio avviso, dovremmo incrementare la collaborazione prenden-

do la vicina Slovenia come punto di riferimento per il nostro sviluppo turistico: avremmo sicuramente molto da imparare e da guadagnare. Un primo passo potrà essere la realizzazione della pista ciclabile Cividale-Tolmino». Guido Marchiol, sindaco di Lusevera, è deluso. «Passati cinque anni dall’apertura del condfine, ho l’impressione che politicamente non siano cambiate molte cose, perché il confine è caduto solo fisicamente, ma per poter collaborare concretamente con la Slovenia sono da abbattere ancora numerose barriere mentali. Certo, quanlcosa si sta muovendo, ma si può fare molto di più. Per quanto riguarda le valli del Torre, vorrei che la Regione si rendesse conto che in questa zona sarebbe necessaria l’istituzione di una scuola bilingue italiano-sloveno, affinché le generazioni future riescano a comunicare meglio tra di loro e a creare rapporti più solidi e duraturi». Anche Alessandro Oman, primo cittadino di Malborghetto Valbruna, vede il bicchiere mezzo vuoto. «La Val Canale – afferma – è sempre stato un territorio di transito. Ritengo che in questi cinque anni dalla caduta del confine la situazione non sia cambiata troppo rispetto a prima, visto che la nostra zona continua a subire una forte emorragia demografica. Affinché ci sia un cambiamento significativo, la Regione e lo Stato dovrebbero investire di più per lo sviluppo di quest’area di confine».


dom

15. decembra 2012

IZ NAŒIH DOLIN

stran

11

NARGUORŒA PRIREDITEV SLOVENCU V VIDENSKI PROVINCI bo 6. ¡enarja v teatru »Ristori« v #edadu posebno vesela

Dan emigranta ima 50 liet. Lieta 2013 tudi tri druge pomembne oblietnice �

150 liet od rojstva msgr. Ivana Trinka in g. Eugenija Blanchinija. 80-lietnica prepuovedi slovenskega jezika v cierkvah

� J. H.

V

sak Dan emigranta je velik praznik za Slovence v videnski provinci, saj je praznik naœega jezika in naœe kulture, praznik kura¡e naœih ljudi, praznik upanja v buojœi jutri. 6. ¡enarja 2013 bo pa œe poseban praznik, zatuo ki bo Dan emigranta dopunu petdeset liet. Tela narguorœ kulturna in politi@na prireditev Slovencu v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini se je namre@ rodila lieta 1963. Parva lieta je bluo majhano, skromno sre@anje emigrantu, ki so se po bo¡i@nih in novolietnih praznikah vra@ali v sviet s trebuham za kruham. Slovenske organizacije so jim na tolo vi¡o kazale hvale¡nost, saj so s svojim puotam dele@ od duoma dar¡ali po koncu doma@e kraje in v nje parnaœali tudi nove ideje in parpravljenost

se boriti za svoje pravice. »Dielo doma in œuole v naœim jeziku« je biu njih slogan. Hitro se je Dan emigranta arzviu v veliko manifestacijo. Vsi so se zaviedali njega velikega pomiena in mo@i. Kupe so zanj skarbieli beneœki duhovniki, komunisti in socialisti, kar v tistih cajteh nie bluo navadno. Parvla@u je vsako lieto stuojke in stuojke ljudi, ki so na glas vpraœali priznanje pravic Slovencu v videnski provinci in skuoze kulturni program kazali, de je slovenski jezik mo@an in vitalen. #e donas imamo zakone (le@e), ki nas priznavajo za prave Slovence, @e se naœi otroci lahko u@e po slovensko v œuoli, @e imamo tabele po slovensko pred naœimi vasmi, @e lahko nucamo naœ jezik na kamunah, @e se naœ glas @uje po radiu in televiziji ima veliko zaslugo Dan emigranta.

msgr. Marino Qualizza Vse tuole bo œigurno pokazano in poviedano v teatru Ristori v #edadu na guod Svetih treh kraju, ob 15. uri. In se bomo ob 50-lietnici Dneva emigranta zmisnili tudi na 150 liet, odkar sta se rodila msgr. Ivan Trinko in g. Eugenio Blanchini, dva velika beneœka dukovnika in kulturna dieluca,

in 80 liet, odkar je fasiœti@ni re¡im prepoviedu slovenski jezik v cierkvah in par katehizmu. Vse tele oblietnice so povezane z viero in cierkvijo. Zatuo bo v imenu slovenskih organizacij guoriu msgr. Marino Qualizza, poznani teolog in direktor Doma. Za politiko sta krovni organizacij SSO in SKGZ, ki Dan emigranta organizavata, povabila dar¡avnega podtajnika Saverija Ruperta, ki skarbi za jezikovne manjœine par italijanski vladi. Ku po navadi bo pozdravu tudi @edajski œindik Stefano Balloch, ki je tudi povabu podpredsednico slovenske vlade in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmilo Novak, kàr je œetemberja lietos obiskala Bene@ijo. V kulturnim programu bojo zapieli nekatere piesmi iz zadnjega Sejma na Liesah. Beneœko gledaliœ@e bo pod re¡jo Marjana Bevka pokazalo zgodovinsko igro »Galanda iz A¡le veliki ¡upan Bene@ije«, ki jo je napisu Giorgio Banchig. Zgodba pravi o predstavniku, ki ga je Arengo Nediœkih dolin poœju v Benetke, de bi od do¡a parjeu feudalno investituro za landarsko in miersko banko.

POSATA LA PRIMA PIETRA dell’opera che sarà realizzata dal Comune con un contributo regionale di 1,4 milioni di euro

Caserma dei carabinieri a Scrutto di S. Leonardo

G

iovedì 29 novembre, alla presenza di numerose autorità regionali, provinciali e comunali, è stata posata la prima pietra della nuova caserma dei carabinieri a Scrutto di San Leonardo. Il progetto sarà realizzato grazie a un contributo regionale di 1,4 milioni di euro. «Finalmente la Regione ci ha assecondato consentendoci di dar seguito ad un disegno che ci stava particolarmente a cuore». ha detto il sindaco, Giuseppe Sibau Soddisfatto anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Roberto Del Piano, presente alla cerimonia. La benedizione è stata impartita da mons. Mario Qualizza. L’edificio di due piani, che comprenderà anche due alloggi, sorgerà sulla strada provinciale di fronte alla farmacia e alla banca.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Valli, 825 mila euro per opere pubbliche

È di oltre 40 milioni di euro il finanziamento che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato ai Comuni per le opere pubbliche. Queste misure sono conseguenti alle previsioni delle leggi di spesa approvate dalla Regione per il servizio finanziario 2012. Nella manovra sono stati coinvolti anche diversi comuni delle valli del Natisone. Al comune di Drenchia sono stati assegnati 300 mila euro per la manutenzione della viabilità comunale; a Pulfero 15 mila per il completamento del centro polifunzionale di Podpolizza; a San Leonardo 60 mila per il completamento del centro di aggregazione giovanile di Dolegna; a San Pietro al Natisone 200 mila per il rifacimento dei manti delle strade comunali; a Stregna 250 mila per il recupero di piazze e viabilità urbana all’interno dei borghi rurali.

��

Corso per i gestori di agriturismi

Il progetto della nuova caserma a Scrutto e la posa della prima pietra

(foto di Oddo Lesizza)

� � La Kme@ka zveza-Associazione agricoltori organizza un corso per i responsabili dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo (haccp) nel settore alimentare. La durata del corso è di 9 ore (3 incontri) ed è destinato ai titolari, ai legali rappresentanti e/o responsabili autocontrollo (haccp) che operano in agriturismi o aziende con produzione, trasformazione e somministrazione di alimenti o bevande, etc. Il calendario del corso è il seguente: lunedì 17 dicembre, martedì 18 dicembre e venerdì 21 dicembre. I corsi avranno luogo dalle 18 alle 21 a San Pietro al Natisone, nei locali dell’Istituto per la cultura slovenaInœtitut za slovensko kulturo in via Alpe Adria n. 65. Per le iscrizioni contattare gli uffici della Kme@ka zveza-Associazione agricoltori di Cividale del Friuli, in via Manzoni 31, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 tel./fax 0432 703119 e-mail: kz.cedad@libero.it.

LE DUE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA rappresentano la totalità delle aziende agricole attive sul territorio comunale

Kme@ka zveza e Coldiretti unite contro la variante di Stregna

L

a Ke@ka zveza della provincia di Udine e la Federazione provinciale Coldiretti hanno presentato opposizione congiunta alla variante generale n. 3 al Piano regolatore generale comunale approvata dal consiglio comunale di Stregna (contraria la minoranza) nonostante una forte opposizione popolare catalizzata dal movimento «Free Planine». Lo hanno fatto sottolineando di rappresentare «la pressoché totalità delle aziende agricole del

comune di Stregna e oltre il 90 per cento delle aziende agricole delle Valli del Natisone e di fatto sono le associazioni di categoria agricole più rappresentative del territorio oggetto dell’intervento». Le due associazioni di categoria rilevano che «gli indici di fabbricabilità indicati per l’attività agrituristica contrastino quanto previsto dalla legge regionale 25/1996». Kme@ka zveza e Coldiretti affermano

che «la variante offre una eccessiva libertà di edificazione tant’è che, con tali dimensioni del lotto minimo, nella superficie oggetto di variante, sarebbe possibile costruire diverse centinaia di nuovi fabbricati da adibire ad uso agrituristico, con conseguente costruzione dei relativi sottoservizi e successivo ulteriore consumo di suolo agricolo». Sottolineano, inoltre, che «nei centri abitati adiacenti le aree oggetto della variante sono presenti molti edifici

con caratteristiche tipologiche proprie del territorio montano delle Valli del Natisone che attualmente risultano inutilizzati e/o in vendita». «Riteniamo fondamentale – concludono Kme@ka zveza e Coldiretti – la necessità di adoperarci per lo sviluppo dei nostri territori montani attraverso strumenti capaci di mantenere sul territorio un presidio umano indispensabile per la difesa e la custodia del territorio stesso. Tale sviluppo

può e deve certamente concretizzarsi attraverso iniziative turistiche volte a valorizzare i territori finora incontaminati delle Valli del Natisone e di Stregna, salvaguardrandoli da speculazioni edilizie e favorendo invece il recupero di quanto già presente, evitando coiì il consumo di quei territori che le generazioni passate ci hanno affidato e che dobbiamo valorizzare per consegnarale al meglio a quelle future».


dom

15. decembra 2012

TERSKE DOLINE

stran

13

NELLA SALA CONSILIARE è stato proiettato il documentario «Cercando le parole» sul ruolo delle donne in tempi di guerra

Taipana ha ricordato le due sorelle Filippig deportate ad Auschwitz �

Un incontro organizzato dal Comune per non dimenticare gli orrori delle guerre e chi ha molto sofferto

� Paola Treppo

T

aipana ha dato avvio ai festeggiamenti natalizi con sobrietà e semplicità, nell’attesa di arrivare fino all’ormai tradizionale discesa della Befana dal campanile della chiesa del capoluogo, iniziativa realizzata dal gruppo della Polisportiva, sempre capace di riunire la comunità nei momenti più importanti dell’anno. Un incontro commemorativo di grande significato si è tenuto domenica 9 dicembre, nella sala consigliare del municipio. Qui, nel pomeriggio, la giunta Berra, la popolazione e tanti emigranti hanno ricordato le tremende vicende che hanno caratterizzato la vita delle sorelle Augusta e Ida Filippig, originarie di Cornappo, e deportate ad Auschwitz perché sospettate di aiutare la lotta di liberazione. Un incontro organizzato non a caso nel periodo dell’Avvento, per non dimenticare gli orrori della guerra e chi ha perso la sua vita per difendere la terra natia, le sue tradizioni, i famigliari e i propri figli. È per questo che il sindaco, Elio Berra,

proprio in occasione del ricordo di Augusta e Ida, ha voluto far proiettare un filmato documentario realizzato, dopo più di due anni di lavoro e ricerca, da Paolo Comuzzi e Andrea Trangoni. Il dvd «Cercando le parole» è strettamente legato al ruolo che ha ricoperto la donna in tempo di guerra, rischiando spesso di essere uccisa o abusata dal nemico. «In particolare – spiegano gli autori – il docu-film racconta, attraverso la viva voce di alcune protagoniste di quei fatti, ormai anziane, ma ancora molto lucide, quella che fu la loro opera d’aiuto dopo l’8 settembre 1943. Al tempo i nazisti, dopo aver catturato molti soldati italiani e averli concentrati in carri treno da bestiame, utilizzarono la linea Udine-Tarvisio per la loro deportazione nei campi di sterminio». Si creò allora, come è stato spiegato in occasione dell’incontro pubblico organizzato a Taipana, un movimento spontaneo di donne che, con coraggio, raggiungevano le stazioni ove il treno rallentava e si fermava. «A loro rischio e pericolo, portavano acqua e viveri agli uomini sti-

SU INIZIATIVA del Centro ricerche carsiche «Seppenhofer»

Un’immagine del film «Cercando le parole» pati nei carri bestiame. Raccoglievano, inoltre, i pezzetti di carta lanciati dall’interno dei vagoni. Chi aveva carta e penna, infatti, scriveva dei messaggi indirizzati alle famiglie, nella speranza che giungessero a destinazione, per far sapere ai parenti dove si trovavano e dove stavano andando». Messaggi che spesse volte sono stati consegnati a mogli e figli dei deportati dalle coraggiose «donne delle stazioni» che li avevano raccolti e conservati con cura. Alcuni di quei biglietti esistono ancora. Contro il dolore causato della guerra, quindi, l’iniziativa voluta dall’ammini-

Lusevera già al lavoro per il polovin del 6 gennaio

Speleologi del Triveneto in convegno a Taipana L

Un’immagine di «Speleotroviamoci 2012»

N

umerosi speleologi provenienti da tutta la regione ma anche da Veneto e Trentino si sono incontrati a Taipana per «Speleotroviamoci 2012». Durante la riunione, organizzata dal Centro ricerche carsiche «C. Seppenhofer» di Gorizia, sono stati discussi alcuni temi d’attualità riguardanti speleologia e ambiente carsico. In particolare sono stati esaminati i problemi riguardanti l’ambiente. Altro argomento che ha animato la serata i filmati presentati dai partecipanti, soprattutto quello di Sandro Sedran che ha mostrato come si possa esplorare una grande cavità con l’ausilio di un «drone» autocostruito e munito di telecamera. Un’esperienza, quella condotta dagli speleologi veneti, unica in Italia e nel suo genere, tanto da prospettare, in futuro, uno sviluppo avveniristico nelle esplorazioni

di grandi cavità sotterranee. Le altre proiezioni si sono basate su esperienze e studi eseguiti da speleologi e ricercatori non solo sul territorio della nostra regione, ma anche sul resto del territorio nazionale. C’è stata pure l’occasione per intrecciare utili relazioni e interscambi tra varie realtà speleologiche al fine di verificare la possibilità di una futura collaborazione tra associazioni diverse. Insomma, l’incontro svoltosi nel rifugio speleologico di Taipana/Tipana è stato un grande successo. La manifestazione, che sarà ripetuta nel 2013, godeva del patrocinio della Federazione speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Provincia di Gorizia e l’ospitalità del Comune di Taipana/Tipana. � P. T.

strazione comunale di Taipana. Il dvd sarà presentato e proiettato nei primi mesi del 2013 anche nelle Valli del Natisone e a Cividale, in una sorta di «pellegrinaggio nella memoria» capace di risvegliare le coscienze, in particolare quelle delle nuove generazioni. Nel filmato si racconta anche la storia di un ragazzino ucciso dai tedeschi nel tentativo di arrampicarsi su un carro ferroviario e aiutare i prigionieri, e quella di un ferroviere che, scosso dagli orrori della deportazione, divenne partigiano e aiutò chi era stato catturato e diretto ai campi di sterminio.

a comunità dell’Alta Val del Torre, in particolare quella di Lusevera capoluogo, sta lavorando già da diverse settimane per realizzare la grande pira che arderà il 6 gennaio, alle 19, durante la notte dell’Epifania. «Si tratta di una tradizione molto antica – spiega Dante Del Medico, presidente dell’associazione Ex-emigranti, che organizza la manifestazione –. La sua storia si perde nei secoli ma, da 30 anni a questa parte, è stata ripresa e proposta con regolarità: è un momento per stare insieme, festeggiare, guardare al futuro con speranza e bruciare quello che del vecchio anno non ci è piaciuto». La pira, il polovin, viene costruita abilmente, con grande attenzione, affinché non rovini la terra prima di essere incendiata. Una volta ultimata, con l’utilizzo di tronchi, rami e ramaglie, derivati anche dalla pulizia dei campi, si erge nell’appezzamento adiacente l’area festeggiamenti. Alle sue spalle lo spettacolo del Gran Monte; più in alto svetta il campanile della chiesa del capoluogo. In attesa dell’Epifania, sulla parte sommitale viene issata la befana, simbolo del vecchio che se ne va per lasciare spazio al nuovo, attraverso la fiamma purificatrice del polovin. «Di bello, in questi ultimi anni – sottolinea Del Medico – c’è un nuovo e forte attaccamento a questa significativa tradizione da parte dei giovani. A costruire la pira, in passato, infatti, erano perlopiù uomini anziani. Temevamo che non ci fosse un ricambio di generazione ma ci sbagliavamo: adesso è vivo e attivo un bel gruppo di ragazzi con cui si festeggia, poi, a fuoco avviato, insieme a tutta la comunità dell’Alta Val Torre. Canti e danze, uniti a pietanze preparate delle donne del posto, trasformano questa festa in un momento conviviale unico. Qui si condividono speranze e preoccupazioni, ci si scambia gli auguri e poi si torna, il giorno dopo, alla vita di sempre, con un nuovo vigore nell’affrontare le sfide e le difficoltà quotidiane, gioendo però anche delle piccole cose». I ragazzi del polovin di Lusevera, inoltre, si presentano quest’anno da vincitori nella gara tarcentina della «Corsa dei carri infuocati». Nella competizione epifanica del 2012, infatti, si sono aggiudicati l’agognato palio, drappo che è stato conservato per tutto l’anno nel Bar Do-Nova Coop a Lusevera.(p. t.)

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Comune di Lusevera in Belgio a Charleroi � � L’Amministrazione comunale di Lusevera ha aderito all’evento «In viaggio in Belgio», a Charleroi, iniziativa organizzata dalla Regione FriuliVg, e ha partecipato all’inaugurazione di un archivio multimediale dell’emigrazione regionale, ideato per ricordare le storie dei corregionali emigrati in Belgio. All’evento, tenutosi l’8 e il 9 dicembre scorsi, hanno partecipato il sindaco Guido Marchiol, il vicesindaco Dario Romano Molaro e l’assessore Paolo Marchiol, in rappresentanza di tutta la comunità dell’Alta Val del Torre. L’archivio è frutto della collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia, altre associazioni di emigranti e i Comuni belgi e italiani gemellati tra loro.

Emergenza profughi nell’anno nuovo? La situazione legata all’accoglienza dei profughi dell’emergenza Nord Africa, se non gestita organicamente e in tempi più che brevi, avrà un pesante impatto nei comuni sul cui territorio sono dislocate le strutture di riparo. Tra questi c’è Lusevera. Cosa succederà il primo gennaio 2013? «Potremmo trovarci in una situazione simile a quella post emergenza Kosovo, con gente che dorme per strada: se non si corre presto ai ripari potrebbe scoppiare una bomba sociologica», dice Guglielmo Pitzalis del «Gruppo immigrazione salute Fvg». La maggior parte degli accolti si troverà in uno stato di limbo e di irregolarità sul territorio. Non più sfamati e con un letto per dormire (pagati dallo Stato), girovagheranno senza meta. Come si ricorderà, i profughi sono lavoratori africani fuggiti dalla Libia durante la recente guerra civile.

� �

Faedis, servizi comunali on-line «Anche se le promesse regionali sulla fibra ottica sono ad oggi ancora sulla carta con drammatiche ricadute per il sistema degli enti locali e delle nostre imprese, responsabilmente come amministrazione non possiamo rimanere fermi rispetto a quella che è forse una delle più grandi sfide per la modernizzazione del nostro Paese», afferma il sindaco di Faedis Cristiano Shaurli . «In tal senso pur fra mille difficoltà – prosegue – stiamo cercando di dimostrare che scelte importanti si possono compiere a diretto beneficio dei cittadini». I servizi che sono stati messi a disposizione tramite il sito internet comunale sono molto innovativi e di indubbia utilità tanto per gli utenti che per l'amministrazione». Si tratta dell'accesso ai dati anagrafici personali, visualizzazione e stampa delle relative autocertificazioni; accesso ai dati tributari e loro visualizzazione; stampa modello F24 compilato in tutti i campi; servizio di geosegnalazione di problemi vari di interesse comunale, anche partendo dalla mappa del comune (guasti, rotture di strade, rifiuti abbandonati, etc) con possibilità per il cittadino di seguire l'andamento della pratica; possibilità di prenotare direttamente dal sito il soggiorno negli agriturismi o B&B del comprensorio comunale; elenco degli impianti sportivi di tutta la regione; possibilità di richiedere l'abitazione alla ricezione di sms e mail informative da parte del Comune.

��


14

REZIJA

stran

Rozajanski kolindren

staro nawado »pruœiœjuni». So ödi w pruœiœjun za te carkwonske fjëœte aliböj pa za püst. Jüdi ödijo w pruœiœjun po vasy, po poti, tej po nawadi. Tu-w lita ise nawade, za tyt w proœiœjun, izdë w Reziji ni so se pragjale ano kada so se pragjale pa zornode. Itako to jë bilo te¡ko napïset wso œtorjo. W pruœiœjun ödi jëro ano pa jüdi ano nur naa tïmpa ni so pülili pa bandëre. Jüdi kar ni rejo w pruœiœjun ni pa radi pujajo. Nur naa tïmpa ni so pëli pa po nes moœima ko ni so odïli dö na Ravanco za pogjat taa myrtva. Jë œæë ¡ïwa nawada za narejet oltar@iæe tu ka ma prajtyt pruœiœjun. W pruœiœjun jëro nasë œantïœima ano jüdi œtatuo Madonice aliböj od kaka Sveta. Nejveæ od ti sveti æemo morët lajet ta-na tamo lituœnjamo kolindrino za bujœë znet njy œtorjo ano zakoj se je prösi ano zakoj se je nasë w pruœiœjun. (s. q.)

dom

LA NOTTE DEL 24 DICEMBRE sarà illuminata dal grande astro che scende dai monti. In paese le rappresentazioni

Il Natale a Stolvizza con la stella, i presepi e i canti della tradizione 

itos za naredit te rozajonski kolinL drin, ki wsakë lëto narea @irkolo »Rozajanski Dum«, somo zbrali no

15. decembra 2012

Il concerto sabato 29 dicembre nella chiesa parrocchiale alle ore 16

 Sandro Quaglia

S

i avvicinano le festività natalizie e proseguendo un cammino intrapreso molti anni fa a Stolvizza di Resia anche per questo Santo Natale è stata pensata una serie di proposte. Tra le molteplici occasioni di incontro per un Natale da passare insieme, sabato 29 dicembre, nell'ambito degli avvenimenti natalizi organizzati dall'Associazione Vivistolvizza, ci sarà la possibilità di ascoltare gli antichi canti resiani del Natale. L'evento organizzato anche dal circolo culturale «Rozajanski dum» e dall'associazione culturale «Museo della Gente della Val Resia» è stato pubblicizzato all'interno del più ampio calendario dei concerti ed eventi demoninato «Nativitas 2012 – Canti e tradizioni natalizie in Alpe Adia». I canti natalizi della tradizione resiana rivelano aspetti di grandissimo interesse per le relazioni riscontrabili con altri canti, dalla tematica affini, in ambiti geografici e cronologici assai vasti. Oltre alla loro fun-

Pevski zbor MPZ KUD Zbilje iz Medvod (Slo) bo nastopil 29. decembra na Solbici

zionalità prettamente liturgica durante il ciclo natalizio, possiamo rocordare che, un tempo nelle diverse forme rituali di questua relative al periodo del solstizio d'inverno si girava di casa in casa cantando anche alcuni canti natalizi. Per i tradizionali canti resiani importanti sono le affinità presenti nell'area alpina centroorientale, in particolare in Friuli ed in Slovenia, ai quali anche i canti natalizi propri della Val Resia non possono non rimandare. I canti verranno proposti, come già avvenuto quest'anno nel mese di giugno e in quello di agosto, da un gruppo di giovani ragazzi sloveni provenienti dal comune di

Medvode che con la loro simpatia hanno saputo coinvolgere anche molti resiani facendo loro ricordatre il ricco patrimonio di canti tradizionali che purtroppo si stanno perdendo. Il gruppo, anche per questo appuntamento invernale, sarà diretto da Ljoba Jen@ nota cantante ed esperta conoscitrice dei canti popolari dell'ambito sloveno. Durante il concerto, che si terrà nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo alle ore 19, verranno anche proposti brani suonati con alcuni antichi strumenti musicali come la cornamusa, un tempo suonata anche a Resia, ma anche l'organo portativo e la ghioronda. Inoltre la notte della vigilia di Natale, a Resia, un’enorme

stella illuminata, come da consuetudine, scende dalle pendici di un monte per arrivare nel borgo-presepe di Stolvizza, dove è accolta da centinaia di persone che ogni anno si ritrovano lí per ammirare la spettacolare discesa della stella, che riesce sempre ad emozionare e ad entusiasmare tutti i presenti. L’appuntamento con «Notte di Natale in Val Resia» è fissato il 24 dicembre a partire dalle 21.45. Alle 22.30 è in programma la Santa Messa e dalle 24 il presepe prenderà vita sotto la stella. Una serata magica, arricchita dal «Percorso Natale», un tragitto con decine di presepi disseminati tra le caratteristiche vie e piazze di Stolvizza.


dom

15. decembra 2012

KANALSKA DOLINA

stran

15

CON L’ASSEMBLEA A UGOVIZZA e l’elezione del nuovo direttivo è ripartita a pieno ritmo l’attività

Aria nuova per gli sloveni in Valcanale con l’associazione «don Mario Cernet» �

Alessandro Oman è il presidente

Prvi pobudi koncerta v ˘abnicah in v Ukvah

� Luciano Lister

oleg drugih pobud kulturno-simboli@nega zna@aja, kot so imenovanje uliP ce v ˘abnicah po duhovniku Lambertu Ehrlichu in prevajanje statuta zdru¡enja v slovenski jezik, se je spet o¡ivljeno zdru¡enje don Mario #ernet

N

ella serata del 30 novembre, nei locali dell'ex-latteria di Ugovizza, ha ripreso le proprie attività la «Associazione/Zdru¡enje don Mario Cernet». All'assemblea intercorsa ha preso parte una quindicina di intervenuti da più località sparse per la Valcanale (Ugovizza /Ukve, Camporosso/˘abnice, Valbruna/Ov@ja vas, Tarvisio/Trbi¡ e Fusine in Valromana/Bela pe@), che ha contribuito ad una discussione piuttosto densa nei contenuti. I lavori si sono aperti con la lettura di un comunicato del presidente dimissionario dell'associazione, Gabriele Moschitz (noto in Valcanale per il suo impegno in ambito musicale ed attualmente sui banchi dell'opposizione nel consiglio comunale di Tarvisio): in esso è stata richiamata alla memoria la condanna che ha visto coinvolto il nome del circolo culturale Planika per la gestione poco chiara, da parte dell'allora presidente Rudi Bartaloth, dei fondi assegnati alla comunità di Ugovizza a seguito degli eventi alluvionali del 2003. Nel corso della serata è stato, altresì, rimarcato come alcuni fra i presenti avessero più volte chiesto di poter divenire membri del circolo Planika, salvo ricevere sempre risposta negativa in merito. Alla luce di questo rifiuto, si è deciso di rianimare l'associazione don Mario Cernet, già costituita negli anni '90, così da poter concretamente contribuire al mantenimento di lingua e cultura slovena e delle tradizioni della Valcanale. Il nuovo consiglio di amministrazione dell'associazione è stato votato all'unanimità. A presiedere il sodalizio sarà Alessandro Oman (sindaco del Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ov@ja vas); Gabriele Moschitz ne sarà vicepresi-

dente; Anna Wedam svolgerà le funzioni di segretaria e cassiera; Mitja Jalen ed Aleœ Kodermac saranno consiglieri, mentre nel collegio dei sindaci siederanno Franc Sivec, Sara Ehrlich e Jure Preschern. Considerata la perdurante situazione di stallo che si è venuta a creare attorno al «Planika», si è deciso di lasciare da parte l'intera questione e di ripartire da zero con ulteriori attività. E diverse proposte hanno preso corpo dalla discussione fra gli intervenuti: letto lo statuto dell'associazione, ne è stata subito proposta la traduzione in lingua slovena, non da ultimo per l'importante significato simbolico. I presenti all'assemblea sono stati, inoltre, incoraggiati a richiedere la sostituzione del proprio documento d'identità con quello in formato bilingue italiano-sloveno; è stata, infine, prospettata la possibilità di fare richiesta all'amministrazione comunale di Tarvisio, presentando una breve ricerca a spiegazione e sostegno della mozione, di intitolare una delle vie della frazione di Camporosso al sacerdote e uomo di cultura Lambert Ehrlich. Sebbene sia ai primi nuovi passi, al nuovo sodalizio è già stato garantito l'appoggio della Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij e dell'Ufficio per gli Sloveni nel mondo della Repubblica di Slovenia.

Pri ministrici Novakovi

O

Reziji in Kanalski dolini je bilo govora tudi na sre@anju podpredsednice slovenske vlade in ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmile Novak s predstavniki Sveta slovenskih organizacij in Slovensko kulturno gospodarsko zvezo videnske pokrajine, ki je bilo v ponedeljek 10. decembra v Ljubljani. Delegacija, ki so jo sestavljali Giorgio Banchig in Anna Wedam za SSO, Luigia Negro in Igor Cerno za SKGZ, je predstavila vsebino dokumenta, v katerem so slovenske organizacije videnske province povzele glavne tematike glede stanja, problemov in pri@akovanj, o katerih je bila ministrica seznanjena med dvodnevnem obiskom, ki ga je imela 17. in 18 septembra v Nediœkih in Terskih dolinah. V dokumentu, ki ga je predstavu Giorgio Banchig, se œe posebej obravnavajo te¡ave, v katerih se danes nanaœa dvojezi@na œola, ki trenutno deluje v treh razli@nih stavbah; poudarjena je tudi potreba, ki jo Slovenci na Videnskem ob@utijo, da bi lahko u@enci dvojezi@ne œole nadaljevali s œolanjem v slovenœ@ini tudi v srednji œoli in na univerzi. Anna Wedam iz Ukev je ministrico seznanila o po¡ivitvi zdru¡enja Mario Cernet,v katerem bodo nove sile prispevale k pospeœevanju kulturne dejavnosti in k ovrednotenju slovenskega jezika v Kanalski dolini. Luigia Negro je govorila o Slovencem nenaklonjenem ozra@ju v Reziji in o ¡elji, da bi tamkajœnje slovenske organizacije dobile primerne prostore za svoje delovanje, potem ko ob@ina Folklorni skupini ni obnovila konvencije za upravljanje Kulturske hiœe. Igor Cerno je predstavil stanje v Terskih dolinah, kjer sta ob@ini Bardo in Tipana oblastem poslali zahtevo po dvojezi@ni œoli po œpeterskem modelu. Dokler ne bodo zahtevi dali primernega odgovora, bodo pove@ali ure u@enja slovenskega jezika.

na sestanku 30. novembra zavzelo tudi za organizacijo in promocijo nekaterih kulturnih dogodkov v Kanalski dolini za teko@i mesec. Prvi bo Adventni koncert, ki bo v nedeljo 16. decembra ob 20. uri v farni cerkvi svetega Egidija v ˘abnicah. Ob tej prilo¡nosti bojo nastopili zdru¡eni cerkveni zbor iz Ukev in ˘abnic, zbor Tantum ergo (˘abnice), pihalni orkester Kanalska dolina in rogisti Hörnerklang Alpe Adria (avstrijska Koroœka). Druga prireditev se bo odvijala dva tedna kasneje in sicer v nedeljo 30. decembra. Ob 15. uri bo tokrat v farni cerkvi v Ukvah bo¡i@ni koncert, ki ga organizirajo v sodelovanju z zdru¡enjem don Mario #ernet fara Sv. Filipa in Jakoba v Ukvah in Cerkveni pevski zbor iz Ukev. Poleg vaœkega cerkvenega zbora bodo zapeli skupina »Nomos« (Œkocijan/Sankt Kanzian am Klopeiner See, avstrijska Koroœka), meœani zbor iz Œteverjana, otroci iz Kanalske doline – ki bodo recitirali in peli – zbor iz Ljubljane in citrarica iz Rate@. Prireditev 30. decembra finan@no podpirata Ob@ina Naborjet-Ov@ja vas in Gorska skupnost za Guminsko, ˘elezno in Kanalsko dolino. (l. l.)

Jaslice v omari v Naborjetu

d @etrtka 20. decembra bojo na ogled v farni cerkvi v Naborjetu jaslice, O ki jih je napravila vaœka skupnost pod koordiniranjem Kulturnega druœtva iz Naborjeta in pod umetniœkim vodstvom Marine in Silvana Nicolaucicha. Letoœnje naborjeœke jaslice so zelo posebene, saj œtejejo 120 jaslic, ki so ga ro@no izdelali doma@ini in ki v eni omari prikazujejo krajevne stavbe in prebivalce. Med tistimi, ki v naborjeœkih jaslicah gredo @astit Jezusa so lovci, prostovoljni gasilci, otroci in starejœe osebe – vsi v slikoviti pokrajini. Po bo¡i@nih praznikih bodo jaslice v omari namestili v naborjeœko Beneœko pala@o, kjer bodo stalno na ogled vsak dan (razen ob ponedeljkih) od 10.30 do 12.30 in od 15.00 do 18.00. (l. l.)

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Riaperto il negozio a Valbruna/Ov@ja vas In concomitanza col ponte dell’8 dicembre, a Valbruna/Ov@ja vas ha riaperto il negozio di alimentari. Dopo il periodo di assenza del servizio per la comunità paesana ed i numerosi turisti che apprezzano la quiete e la bellezza del paesaggio circostante, l’attività è stata rilevata da Giulia Pascolo e Michele Gregorutti. Vengono ripristinati, come prima della chiusura, le attività di vendita di prodotti alimentari e di servizio bar. � �

Senza biglietteria ferroviaria Dall’1 gennaio si prospetta la chiusura delle biglietterie delle stazioni ferroviarie di Tarvisio/Trbi¡ e di Gemona. Ad annunciarlo è Eugenio Beltrame, presidente della Cooperativa pluriservizi Valcanale, che dal 2004 gestisce il punto vendita di Tarvisio e, dal 2010, anche quello di Gemona. A detta di Beltrame, Trenitalia sarebbe intenzionata a passare in via definitiva alle macchine automatiche per garantire il servizio. La scelta presenterebbe notevoli criticità soprattutto per i già trascurati pendolari sulla tratta fra Tarvisio e Gemona, dal momento che i nuovi erogatori accetterebbero solamente carte di credito (non denaro contante) e non rilascerebbero biglietti integrati treno-bus. Al momento, le biglietterie di Tarvisio e di Gemona sono entrambe aperte dal lunedì al sabato: la prima per quattro ore al giorno, mentre la seconda per nove ore e mezza. Malgrado Beltrame ammetta la difficoltà della situazione, con una perdita che per quest’anno si aggira già sugli 8.000 euro, si augura il sostegno delle istituzioni, sebbene l’ultima parola spetti a Trenitalia. Per una stazione ferroviaria grande come quella di Tarvisio, costruita ex novo dopo l’abbandono di quella vecchia, sarebbe l’ennesimo colpo.

��

SEJA POKRAJINSKEGA ODBORA Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino

V ospredju Rezija in Kanalska dolina

V

sriedo 28. novemberja se je na @edajskem sede¡u zbrau provincialni izvrœni odbor Sveta slovenskih organizacij-Sso, ki je vzeu v pretres stanje, pri@akovanja in probleme slovenske manjœine v videnski provinci. Narpriet je predsednik Giorgio Banchig pozdravu dejstvo, de v provincialnem izvarœnem odboru Sso sedijo predstavniki celotnega teritorija, kjer ¡ivi slovenska manjœina, se prave v Kanalski dolini, Reziji in Bene@iji, in poudaru potriebo po pogostejœih sre@anjih med teritorialnimi komponentami. Natuo je predstavu aktualna vpraœanja, ki jih ima slovenska manjœina v zvezi z velikimi zamudami par finansiranju kulturnih dejavsnosti. Provincialni odbor je izrazu solidarnost odgovornemu uredniku Doma msgr.ju Marino Qualizza, ki ga je de¡elni svetnik Novelli nedavno ovadu zaradi @lanka o lietoœnjim zni¡anju prispevku, ki so v okviru zakona za zaœ@ito slovenske manjœine namenjeni ekonomskemu razvoju Bene@ije, Rezije in Kanalske doline. Anna Wedam je nato poro@ala o stanju v Kanalski dolini in oznanila, da z namienam po¡iviti slovensko kulturno ¡ivljenje na tem teritoriju œtevilna skupina ljudi ¡eli iz spanja zbuditi zdru¡enje »Don Mario

Solidarnost msgr.ju Qualizzi in Domu

#ernet« in to v dogovoru s kamunam Naborjet - Ov@ja vas ter s farami Ukve in ˘abnice. Skupina ¡e do konca lieta namerava organizirat miklav¡evanje in bo¡i@ni koncert ter izdati stenski koledar v doma@em slovenskem dialektu s podpuoro zdru¡enja Blankin iz #edada. S svoje strani je Sandro Quaglia poro@u o dostikrat napetem stanju v Reziji, ki pa ne oviera normalno delovanje slovenskih druœtev. Te¡ave pa parhajajo od pomanjkanja parmiernih prestoru za redno in nemoteno delovanje tudi pred dejstvam, da donaœnji sede¡i so v lasti kamuna, katerega uprava niema prù idili@nih odnosu s slovensko manjœino. Zatuo se je rodila zamiseu, de bi tamkajœnja ustanova ukupila hram, v katerem bi dobila prestore slovenska druœtva, kar je naletielo na odobritev s strani slovenskih organizacij. Ezio Gosgnach in Bepo Qualizza sta natuo poro@ala o delovanju kooperative Most, ki izdaja kulturno verski list Dom, bilten Slovit, knjige in druge publikacije.

Projektu in ¡elji je sevieda veliko, pa financiamentu je nimar manj, sta jala. #e kooperativa gre mierno naprej, sta pod@artala, je le zatuo, kier je pametno upravljena, ne diela iniciativ, ki bi jih ne mogla peljati do konca, in stiska pas, kar vaja tud za uslu¡bence in sodielavce. Na zadnjo je Riccardo Ruttar postavu vpraœanje o sodelovanju z organizacijo Skgz in drugimi slovenskimi ustanovami, ki vi@krat »pozabljajo« na vlogo in veliko dielo, ki ga uresni@ujejo ustanove povezane s Sso. Med razpravo je bila izra¡ena potrieba, da bi zdru¡enje Blankin postalo element povezovanja med kulturnimi druœtvi na teritoriju in podperju pobude namienjene po¡ivitvi kulturnih iniciativ tudi v majhanih vaseh. Govor je biu tudi o oblietnicah, ki jih bomo Slovenci videnske province obhajali prihodnje lieto: 150-lietnica rojstva Ivana Trinka in Evgena Blankina, 80lietnica prepovedi slovenskega jezika v cierkvah Bene@ije, 70-lietnica Kobariœke Republike, ki je zajemala tudi Bene@ijo in Rezijo, in konca faœizma, 60-lietnica Trinkovega koledarja in 50-lietnica posebnega statuta de¡ele Furlanije Julijske krajine, ki je avtonomna zauoj parsotnosti slovenske manjœine.


16

POSO@JE

stran

15. decembra 2012

dom

LETA 2014 BO MINILO STO LET, odkar se je za@ela. Za mejno obmo@je med Italijo in Slovenijo bo pomembno leto 2015 KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

Tolminski ¡upan dr¡avni svetnik

V sredo, 21. novembra so potekale volitve v Dr¡avni svet. V naslednjem petletnem mandatu bo ¡upan ob@ine Tolmin, Uroœ Bre¡an, po novem dr¡avni svetnik. Tako so se odlo@ili elektorji 13. volilne enote ob@in Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija. Zamenjal bo dosedanjega svetnika Rastislava Jo¡eta Revna, ki je zastopal to obmo@je v dosedanjem mandatu. Dr¡avni svet bo poleg 22 predstavnikov lokalnih skupnosti sestavljalo œe 18 predstavnikov delodajalcev, sindikatov, kmetov in drugih interesnih skupin.

��

Zaklju@ila se je 6. »Primorci beremo« V galeriji tolminske knji¡nice se je 3. decembra zaklju@ila ¡e œesta sezona œirjenja bralne kulture Primorci beremo. Gost letoœnje zaklju@ne prireditve je bil aktualni dobitnik Delove nagrade kresnik Andrej E. Skubic, z njim pa se je pogovarjal urednik Cankarjeve zalo¡be Zdravko Duœa. Letoœnji priporo@ilni seznam Primorci beremo je bralcem ponujal 68 del, 57 proznih in 11 pesniœkih zbirk. V tolminski knji¡nici je sodelovalo 86 bralcev, ki so v @asu od 23. aprila do 10. novembra prebirali dela sodobnih slovenskih avtorjev. Iz rok Andreja E. Skubica je priznanje za uspeœen zaklju@ek prejelo 71 bralcev, ki jim je v @asu trajanja projekta uspelo prebrati 5 proznih del in 1 pesniœko zbirko. Poleg priznanja so bralci prejeli tudi knjigo Tolminski punt 1713 Remigia Gabellinija, ob zaklju@ku prireditve pa sta direktorica knji¡nice Jo¡ica Œtendler in Nataœa Koci@ iz Turisti@ne agencije Tmin Tours iz¡rebali bralko, ki je prejela enodnevni izlet v tujino za dve osebi. (Katja Ozebek) ��

Razstava slik Simona Gregor@i@a � � Le kdo ne pozna pesmi So@i in njenega avtorja goriœkega slav@ka. Tako kot je neko@ ¡ivljenjska pot Simona Gregor@i@a zanesla na goriœki konec in ga nam vrnila v ve@ni po@itek k Svetemu Lovrencu, tako sta se v petek 23. novembra simbolno povezala dva kraja, ki gojita prav posebno navezanost na tega slovenskega poeta. Druœtvo slikark amaterk iz Ren@ je v Kobaridu, v prostorih Fundacije Poti miru predstavilo likovno razstavo na temo Simona Gregor@i@a. Vsaka izmed ustvarjalk je za podlago svoje slike izbrala eno izmed Gregor@i@evih pesmi in svoje videnje slike na razstavi tudi razlo¡ila. Predstavilo se jih je kar lepo œtevilo. Za dodatno popestritev ve@era je poskrbel meœani pevski zbor Sveti Anton iz Kobarida. A vezi med Kobaridom in Ren@ami ni stkala samo razstava temve@ tudi vedenje, da nas dru¡i œe veliko ve@: Gregor@i@eva (u@na) pot. (k. s.)

Tudi v Kobaridu se ¡e pripravljajo na stoletnice prve svetovne vojne �

Pred nekaj dnevi se je prvi@ sestal slovenski nacionalni odbor za obele¡itev stoletnic

Najdiœ@e Bizjakova hiœa pri@a o prisotnosti Keltov

� Zdravko Likar

L

eta 2014 bo minilo sto let, odkar se je za@ela prva svetovna vojna. Za mejno obmo@je med Italijo in Slovenijo bo pomembno leto 2015, ko bo minilo sto let, odkar so se na So@i in Krasu za@eli boji med Italijo in AvstroOgrsko. Pomembna obletnica bo œe oktobra 2017, ko bo minilo sto let od znamenite bitke pri Kobaridu. Mirovno poslanstvo bo najbolj poudarjeno novembra 2018, ko bo minilo sto let od konca vojne in od sklenitve miru na evropskih frontah. Mnoge dr¡ave se ¡e pripravljajo na obele¡evanje teh pomembnih obletnic evropske in svetovne zgodovine. Ustanovljeni so nacionalni odbori v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Franciji, Nem@iji, Mad¡arski. Pred nekaj dnevi se je na prvi seji sestal slovenski nacionalni odbor za obele¡itev stoletnic, ki ga vodi dr. Petra Svoljœak. V njem so predstavniki Vlade Republike Slovenije in predstavniki najpomembnej-

œih slovenskih ustanov; med njimi tudi predstavnika Fundacije Poti miru v Poso@ju in kobariœka ¡upanja. Na prvi seji je slovenski odbor sprejel okvirni na@rt dela in dolo@il prireditve, ki se bodo zvrstile od leta 2014 do leta 2018. Nacionalni odbor je ustanovila tudi italijanska Vlada. Odbor vodi dr¡avni podsekretar Paolo Peluffi. Prav v teh dneh usklajujemo datum obiska gospoda Peluffija v Sloveniji. Soœka fronta je potekala v Poso@ju in na Krasu. Slovenija in Italija se morata skupaj spomniti tragi@nih dogodkov izpred sto let. Krona skupnih prizadevanj bo dokon@anje Poti miru od Alp do Jadrana. Pot bo imela velik simbolni in spravni pomen, saj bo znanilec boljœih @asov in prijateljstva med slovenskim in italijanskimi narodom.

petek, 23. in v soboto, 24. novembra, je Kobariœki muzej gostil udele¡ence Vmednarodnega znanstvenega sestanka z naslovom »Latenizacija na prostoru

od jugovzhodnih Alp do hrvaœko – srbskega Podonavja« s podnaslovom »Vpraœanja in modeli v lu@i novih raziskovalnih izsledkov«. Simpozij so organizirali Oddelek za zgodovino antike in arheologijo Univerze Alpe – Jadran v Celovcu, Inœtitut za arheologijo pri ZRC SAZU in Ob@ina Kobarid. Na simpoziju je 15 udele¡encev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaœke, BiH in Srbije predstavilo 17 prispevkov o prehodu iz starejœe v mlajœo ¡elezno dobo, o prevzemu nekaterih prvin keltske materialne kulture v prostoru od Furlanije do Podonavja, o zakladnih in drugih najdbah oro¡ja, nakita, konjske in druge opreme ter o meœanju te kulture s staroselsko. Predstavljene so bile najnovejœe raziskave v tem obmo@ju. Med njimi zavzema posebno mesto v letu 2010 odkrito najdiœ@e Bizjakova hiœa v Kobaridu, kjer sta arheologa Teja Gerbec in Miha Mlinar izvedla zaœ@itna izkopavanja ob rekonstrukciji Gregor@i@eve ulice. Najdbe keltskega izvora potrjujejo njihovo prisotnost v Kobaridu. Skupen zakop konj, posameznih delov drugih ¡ivali, oro¡ja, opreme in drugih osebnih predmetov ka¡e na poseben dogodek, ki se je zgodil v Kobaridu pred 2300 leti. Omeniti velja œe , da se je znanstveni sestanek odvijal v muzeju, le 50 metrov oddaljen od tega najdiœ@a. Udele¡enci so v svojih prispevkih, œe bolj pa v bogati izmenjavi mnenj po njih, izvedli primerjave med posameznimi najdiœ@i v obravnavanem prostoru in predstavili njihovo podobnost, kot tudi specifiko. V soboto popoldan so si ogledali œe Kobariœki muzej, Muzej sirarstva v Planiki, arheoloœki najdiœ@i Gradi@ in Tonocov grad, v nedeljo pa œe Most na So@i in Tolminski muzej. (Jo¡e Œerbec)

OB#INA TOLMIN JE VODILNI PARTNER v evropski pobudi »Bimobis«, ki bo œe nadgradila odstoje@o infrastrukturo

#ezmejni projekt kolesarskih stez so pri@eli izvajati

K

olesarska sezona v Poso@ju za leto 2012 se je zaklju@ila, vendar se ¡e pripravlja na novo zasnovani projekt kolesarskih poti v Poso@ju. Ob@ina Tolmin je bila uspeœna pri potrjevanju @ezmejno zasnovanega projekta kolesarske povezave med Dolino So@e in Furlanijo, s katerim bodo Tolminci nadgradili ¡e sedaj dobro nastavljeno kolesarsko infrastrukturo. Ob@ina Tolmin je vodilni partner v omenjenem projektu, œestega decembra pa se je s skupnim sestankom partnerjev v projektu, le ta pri@el izvajati.

Nove povezave kolesarskih poti v Poso@ju so zelo pomembne, saj je povpraœevanje po le teh z leto v leto ve@je. ˘e doslej so imeli kolesarji œtevilne mo¡nosti za kolesarske ture izven glavnih prometnic, kolesarske zemljevide, broœure ter œtevilne gorske kolesarske ture. Projekt Bimobis pa bo œe nadgradil obstoje@o infrastrukturo. Janko Humar, direktor Lokalne turisti@ne organizacije Soto@je ocenjuje, da je kolesarjenje in gorsko kolesarjenje v Poso@ju podobna trendovska zadeva kot rafting.

URADNO SO PREDALI SVOJEMU NAMENU stopniœ@no ploœ@ad v stranskem stopniœ@u stavbe. Vgradilo jo je podjetje Rupini&Co

Tolminski muzej prijaznejœi do gibalno oviranih oseb

T

olminski muzej si ¡e dalj @asa prizadeva, da bi bil bolj prijazen in la¡je dostopen tudi za gibalno ovirane osebe. V @asu celostne obnove stavbe Tolminskega muzeja sta bili v ta namen najprej urejeni dve klan@ini, ki sta omogo@ali dostop do vhodne avle in ve@namenskega prostora, namenjene-

ga razli@nim predavanjem in drugim tematskim dogodkom Leta 2009 je bil z izdelavo klan@ine omogo@en œe dostop do ostalih galerijskih prostorov v pritli@ju, osrednji razstavni prostori v prvem in drugem nadstropju ter v kleti pa so ostali za gibalno ovirane osebe do danes nedostopni. S tem je tolminski muzej potencial-

nim obiskovalcem omogo@il ogled stalne razstave in bogate dediœ@ine, ki

jo predstavljajo ter da zaposlenim v muzeju olajœajo transport te¡jih predmetov in gradiva v viœja nadstropja. Konec novembra 2012 je podjetje Rupini & Co. d.o.o. v stranskem stopniœ@u stavbe uspeœno zaklju@ilo vgradnjo stopniœ@ne ploœ@adi, ki so jo uradno predali svojemu namenu 3. decembra, na Ta veseli dan kulture.


dom

15. decembra 2012

ŒPORT

stran

17

IL TURNO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE è stato sospeso. Sarà recuperato il 22 e 23 dicembre

L’inverno irrompe sui campi da gioco e ferma tutti i campionati � Bepo Qualizza

E

rano da mettere in preventivo anche le avverse condizioni atmosferiche e puntualmente c’è stato il rinvio di tutte le gare di tutte le categorie previste per l’otto e nove dicembre. Gare che verranno presumibilmente recuperate nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 del mese in corso. Venendo alle gare disputate dell’ultimo turno nel campionato di Promozione, a San Pietro i locali pur privi di alcune pedine fondamentali, hanno disputato una buona gara, ma hanno dovuto arrendersi di fronte ad una Juventina esperta e concreta degna aspirante al salto di categoria, 2-0 il punteggio finale per gli ospiti. Juniores ancora con il piede giusto collezionano il quarto risultato utile consecutivo e con il 5-0 inflitto al Lumignacco risalgono in classifica ed anche l’ultimo posto della graduatoria occupato fino ad un mese fa rimane solo un ricordo. Non ce la fanno invece gli Allievi sconfitti sul sintetico di Buttrio 4-1 ed oggi li vediamo relegati al terz’ultimo posto.

Gli Esordienti della Valnatisone Fermi i Giovanissimi per il turno di riposo e per la sospensione del campionato. Hanno la possibilità di conservare il pri-

mo posto se riusciranno a superare il Buttrio nell’ultima giornata del girone di andata in programma questi fine settimana.

Stanno concludendo alla grande gli Esordienti della Valnatisone e dell’Audace che hanno superato rispettivamente, Buttrio e Fortissimi e dopo la sosta invernale non è escluso che le due formazioni valligiane faranno parte del girone provinciale che li porterà alle finali di questa categoria. Il Real Pulfero, dopo la netta vittoria per 4-2 ottenuta sul campo del Barazzetto, agguanta la zona play-off, una posizione in classifica da mantenere visto che sono solo alle battute finali della prima parte del campionato. In prima categoria del «Collinare» la Savognese rosicchia un prezioso punto sul campo del Cargnacco, 1-1 il risultato finale. In seconda categoria sconfitta del Drenchia/Grimacco Pizzeria «al Cardinale» con scarto minimo, 1-0 sul campo del Billerio. La classifica non è compromessa in quanto i valligiani dividono il primo posto con Turkey Pub, Arcobaleno e Billerio. In questo raggruppamento preziosa vittoria dell’Extrem Alta Val Torre che si impone su Racchiuso 2-1.

POMEMBNA OBLETNICA ZA PLANINSTVO V BENE#IJI

Kako se je pred 20 leti rodila Planinska dru¡ina

P

laninska dru¡ina Bene@ije praznuje 20. rojstni dan. Ustanovili smo jo namre@ decembra 1992. Junja 1986 bi morali v Nadiœkih dolinah gostiti vsakoletno sre@anje slovenskih planinskih druœtev iz Avstrije, Italije in Slovenije, ki poteka izmeni@no na Koroœkem, na Tr¡aœkem, na Goriœkem, v Bene@iji in na Kranjskem. A Beneœko planinsko druœtvo s sede¡em v #edadu ¡e nekaj let ni delalo. Kobaridci so se ponudili, da oni prevzamejo organizacijo, da ne bi bil naœ konec obmejnega prostora – verjetno za vedno – prikrajœan za pomembno prireditev. Vsekakor so hoteli imeti zraven nekaj Bene@anov. Takratni predsednik SKGZ za vidensko pokrajino Viljem #erno je na sestanek v Kobarid poslal podpisanega, Miho Corena in Petra Zuanello, ki smo si prizadevali o¡iviti delovanje beneœkega planinskega druœtva. Sprejeli so nas predsednik Zdravko Likar in nekateri @lani vodstva. Takoj smo se »zastopili« in 8. junija

1986 je bilo v Dre¡nici res mno¡i@no sre@anje slovenskih planincev. Imel sem pozdravni govor. Povedal sem, da ¡elimo obnoviti organizirano slovensko planinstvo tudi v videnski pokrajini. In poudaril sem tudi, da morajo planinci prispevati k gradnji zdru¡ene Evrope brez meja, kjer bi bili vsi narodi bratri in enakovredni, kakor so na gorah planinci. Bili so œele @asi Jugoslavije in ¡elezne zavese a je nato zgodovina œla v tisto smer. V Dre¡nici je bil obisk iz Bene@ije presenetljiv in to nas je opogumilo v ¡elji po naœem planinskem druœtvu. Doma pa se je zataknilo. Takratni »vrh« slovenskih organizacij v videnski pokrajini nam je prepovedal, da se ukvarjamo z Beneœkim planinskim druœtvom in nalogo za obnovitev delovanja zaupal drugim. Seveda je vse ostalo po starem. Navduœeni planinci iz Nadiœkih dolin pa smo obdr¡ali stike s kobariœkimi prijatelji. Udele¡evali smo se pohodov in drugih prireditev. Vedno smo bili dobrodoœli. Nekateri Bene@ani so se celo v@lanili v

PD Kobarid. Minilo je nekaj let. Po zgodovinskih spremembah v Sloveniji, ki so uplivale tudi na slovenske organizacije v Italiji, po œtevilnimi sestanki je peœ@ica Bene@anov 6. novembra 1992 v gostilni v Nokulah pri Œpietru odlo@ila, da ustanovi Planinsko dru¡ino Bene@ije. V zapisniku je poudarjeno, da je novo druœtvo popolnoma samostojno, se pravi, da ni povezano z nobedno politi@no, gospodarsko ali kulturno organizacijo. Napisali smo tudi, da »bomo zaradi geografske lege in dolgoletnega prijateljstva posebno intenzivno sodelovali s kobariœkim planinskim druœtvam.« Znatne ustanovne stroœke smo prispevali sami pobudniki, ki smo tudi sestavljali vodstvo: Ezio Gosgnach predsednik, Fabio Ciccone podpredsednik, Miha Coren tajnik in blagajnik, Igor Tull, Dante Cencig. Nadzorni odbor so sestavljali predsednik Fabiano Gosgnach, Alessandro Lizzi in Mario Gosgnach. V za@etku decembra smo Planinsko dru¡ino formal-

2013

no ustavovili pri notarju. Sledila je »zgodba o uspehu«. V enim mescem smo imeli ¡e @ez petdeset @lanov. Javnosti smo naœo Dru¡ino predstavili 12. marca 1993 v ob@inski dvorani v Œpietru. Iz Kobarida je priœlo veliko prijateljev. Glavni gost ve@era je bil Jo¡e Œerbec, ki je œtevilnemu ob@instvu pokazal diapozitive o alpinisti@ni odpravi v Patagonijo. Vsa leta sta PDB in PDK imela œtevilne skupne pobude. Œlo je za odprave, pohode, izlete, praznovanja... Naj omenim le vsakoletni skupni ve@dnevni izlet v mesecu juliju. Tudi pri izgradnji naœe ko@e na Matajurju so kobariœki planinci veliko prispevali predvsem v obliki prostovoljnega dela. Prav gotovo sodelovanja bo œe veliko. Matajur, ki ga ne ve@ deli »prekleti konfin«, je naœa skupna gora. Torej smo planinci na beneœki in posoœki strani ena sama velika du¡ina. � Ezio Gosgnach

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Volley, di sconfitta in sconfitta

Serena Spagnut Anche il volley vittima dei rigori invernali: rinviate tutte le gare in programma la scorsa settimana perché c’era il timore di non poter raggiungere la temperatura standard prevista dai parametri nei locali dove si disputano le gare. Affrontare una trasferta con queste condizioni atmosferiche, inoltre, non è proprio consigliabile, e questo vale per tutte le discipline sportive e l’incolumità degli atleti va messa in primo piano. Quanto ai risultati dell’ultimo turno, vediamo ancora sconfitti i sestetti della Polisportiva San Leonardo, quello maschile di Prima divisione 3-0 con la Lignano Volley, (2519, 25-16, 25-20), sconfitte con lo stesso punteggio le ragazze dell’ U 18, (25-12, 25-19, 25-16). Entrambi gli incontri sono stati disputati sul parquet della palestra di Merso Superiore. ��

Calcio a 5, problemi con i campi da gioco Non privo di problemi il calcio a cinque per Merenderos e Paradiso dei Golosi: il quintetto dei «pasticceri» disputa le partite interne sul parquet della scuola media di Remanzacco poiché il Palasport di Cividale dove abitualmente giocava, attualmente è interessato da una disputa tra amministrazione comunale ed ente gestore per cui non è possibile sottoscrivere una convenzione sull’utilizzo dell’impianto. Anche i Merenderos che usufruiscono del campetto coperto di San Pietro sono costretti a giocare senza la presenza di pubblico, non essendo omologato per questo tipo di manifestazioni. Quanto agli ultimi risultati, i Merenderos sono stati sconfitti 5-2 dalla Torriana e 5-0 a tavolino per non aver disputato la gara interna con Attimis. Turno di riposo per il Paradiso dei Golosi.

� �

Naro@nine Abbonamenti

LETNA/ANNUALE € 16 DARIL O NAR PODPORNA/SOSTENITORE € 30 O#NIK IN RE OM DO GALO SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 BO˘I# A CHI A SI ABB ENTR EVROPA/EUROPA € 25 ONA O NAT A LE IZVEN EVROPE/EXTRA EUROPA € 35 Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un/Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV


18

DOMA@A KULTURA

stran

Bi@ikleta, tre@iklo in leseni Jeep so mi pustil’ rane po ¡uote

Navadno lieto 2013

Legalna an son@na ura U telin liete se uarnemo na legalno uro u nediejo 31. mar@a, na dan Velike No@i, kàr ob 2. po puno@i prelo¡emo œpere naœih ur adnò uro napri; uarnemo se spet na son@no uro u nediejo 27. otuberja, kàr ob 3. po puno@i prelo¡emo œpere naœih ur adnò uro nazaj. Od 1. ¡enarja do 21. junja dan se zdujœa za 5 ur an 54 minut; petak 21. junja je te narbuj dug dan u liete, od 22. za@ne pa se krajœat, takuo de, do 21. di@emberja, dan se skrajœa za 5 ur an 56 minut; nedieja 22. di@emberja je te narbuj kratak dan u liete an od tekrat napri za@ne pa se dujœat.

Kajœna ura bo u liete 2013 Lieto za@ne s sniegan, da¡an an marzlo uro. Puojde takuo napri do 11. ¡enarja, kàr nova luna poviœa temperaturo, parnese da¡ an maglo po dolinah, pa samuo za kajœan dan. Na koncu miesca temperatura se spet zni¡a an pade snieg tud po dolinah. Febrar se odpre z vietran an jasno pa marzlo uro. Zadnji kuart lune 3. febrarja parnese pa snieg po gorah an po dolinah. Puojde takuo napri do pu miesca, kàr temperatura se poviœa an namest’ snega bo da¡. Miesac mar@ parnese priet marzu an mo@an vietar potlè pa snieg. Nova luna 11. parnese priet jasno an marzlo uro, potlè pa da¡ an temporale. Obriu se odpre z velikin da¡an, kajœan dan jasne ure, spet da¡ an spet jasna ura. Temperatura se poviœa grede, ki miesac se zapre s da¡an an vietran. Zadnji kuart lune 2. maja, parnese buj nizko temperaturo an po gorah se œe ankrat parkaze snieg. Tud po dolinah temperatura se priet zni¡a, potlè spet poviœa. Maj se zapre z obla@no an usako an tarkaj da¡euno uro. Kajœan dan jasne an kajœan dan obla@ne an usakoantarkaj da¡eune ure bomo imiel’ cieu miesac junj. Luj se odpre z lepo son@no an gorko uro, ki puojde napri cieu miesac, razen kajœan dan da¡a, ki parvi kuart lune torka 16. luja nan parnese. Voœt bo gorak an son@ni miesac. Nova luna 6. parnese kajœan popudanski temporal, ki pomier gorkuoto. Puojde takuo napri do konca miesca, kàr zadnji kuart lune 28. zni¡a temperaturo. Liepa son@na ura bo tud’ parve dni œetemberja. Nova luna 5. parnese priet obla@no an da¡euno uro, potlè pa son@no. Miesac se zapre z da¡an an buj nizko temperaturo. Parvi dnevi miesca otuberja ura bo buj umarna, obla@na an marzla. Se zbuojœa samuo na sred miesca, kàr parvi kuart lune parnesè jasne an buj mija@ne dneve. Otuber se zapre z da¡euno uro. Novemberja miesca ura bo priet da¡euna, potlè temperatura se zni¡a an miesac se zapre s sniegan tud po dolinah. Nova luna 3. di@emberja parnese mocjan vietar, ki arzgnè magle an œenka kajœan jasni dan. Na pu miesca marzu vietar zni¡a mo@nuo temperaturo. Di@ember an lieto se zapreta z marzlin vietran an sniegan tud po ni¡inah.

➔ Voœ@ila Lieto, ki ga imamo za sabo, je biu te¡ak za use, pa hvala Bogu smo nazaj mogli pouzdignit glavo an iti po sviete, brez de nas bo œpot poviedat, od kot parhajamo, u kerin liepin prestoru ¡ivmo an cjemo ¡iviet do zadnjega dneva. Tist @lovek, ki puno je nardiu an ki vic nie mu, tist @lovek je stuoru nazaj spoœtuvat tolo dar¡avo, ki takuo nizko je bla padla po takih obnaœanjah prejœnjih poglavarju. Pa, glih za Bo¡i@ne praznike, nebuo se je nazaj obla@ilo: @arne magle se basajo an potiskajo, pune tu@e an striele. Prepri@ana pa san, de mo@an vietar potisne dele@ u pi@ take oblake an uarne jasno an ne previc marzlo uro, zak’ smo jo uriedni: smo dielouni, pun dobre voje an niesmo œleutasti. #uhamo œele peko@e rane, ki lepuo vemo, kuo storejo tarpiet. Na koncu, naj gre usien Veseu Bo¡i@, sre@no novo lieto, an mier u usakin sarcu, u usaki hiœ an u usakin kraju.  Loretta Primosig

dom

Jeœiœke zgodbice

OKNO U LIETO 2013

Lieto 2013 je navadno lieto, ima 365 dni, parvi an zadnj dan sta torak. Prazniki telega lieta so use nedieje, parvi dan lieta, nedieja 6. ¡enarja (sveti Trije Kraji); Velika nuo@ pade 31. marca, Velikono@ni pandiejak 1. obrila, @etartak 25. obrila je praznik sv. Marka an tud’ praznik osvoboditve (po drugi svetouni uiski, bluo je lieto 1945); srieda 1. maja (praznik diela); nedieja 2. junja (praznik Republike - bluo je lieto 1946, kàr se je rodila Italijanska Republika); @etartak 15. voœta (Marijino unebouzetje - Ro¡inca); petak 1. novemberja, praznik Usieh Svetih; pandiejak 9. di@emberja (Marijino brezmade¡no spo@etje) - tel praznik pade usake lieto 8. di@emberja, kàr pa 8 di@ember je na nediejo, ku hlietu, je prelo¡en na drug dan, 9. di@emberja; srieda 25. di@emberja (Bo¡i@); @etartak 26. di@emberja (svet Œtiefan). Lietoœnje kuatarince, ki ka¡ejo za@etak lietnih cajtu, so druga postna nedieja, 24. febrarja, nedieja sv. Trojice, 24. maja, 22. œetemberja an 22. di@emberja; Debelinca, ki je zadnja nedieja pusta, pade 10. febrarja; torak 12. febrarja je zadnji dan pusta, u sriedo 13. je pa Pepeunica; u petak 8. mar@a je praznik ¡en, u torak 19. mar@a je Svet Juo¡ef, praznik o@etu. Oj@inca pade 24. marca, praznik mater pade u nediejo 12. maja, kàr je tud praznik Unebohoda; Majnca 19. maja; Presveta Trojica 26. maja; Presveto Rieœnje Teluo 2. junja; praznik dru¡ine u telin liete 2013 pade u nediejo 29. di@emberja. Drugi dnevi, ki pa nieso navadni prazniki an na katere se pa ne muoremo pozabit so 27. ¡enarja »Dan spomina« (reœiteu iz lagerja u Auschwitze, 1945), petak 8. febrarja »Dan slovenske kulture«, 10. febrarja »Dan spomina« na martve u fojbah, @etartak 21. mar@a »Dan spomina« na use martve zauojo usake sort mafije; pandiejak 4. novemberja, konac parve svetoune uiske, bluo je lieto 1918.

15. decembra 2012

 Jur Zad tih

T

oni Lahu an ist sma puno dielala, nor@uvala an se pomagala ¡e od otroœkih liet. Sma bla saldu kupe, ku lesica an ma@ak u prauci Pinokja. Kupe sma kuœtala, dielala naœe ¡uge, za se nor@evat. Kupe sma hodila u œuolo du #edad, puno smo jo prepedalala kupe z bi@ikletam’.U parvih cajtih tele usakdanje poti do #edada so mu moji starœi parporo@il’, naj gleda nad mano, zak’ san na koliesih lietu ku norac. Kor re@, de u tistih lietih imiet ‘no bi@ikleto je bluo ku imiet veliko premo¡enje. Varvat se je muoralo tako blaguo. Saj ist san ga gledu varvat, pa se je usedno nimar kiek vederbalo, kier je bla ciesta daj du Staro miesto biela, slavo poglerjana an nie manjkalo usake sorte jam, po@alu, kolouozu. Nie bluo lahko obierat gladko stazo miez kamunja. Tekli smo tud’ po œtier u par, zak’ nie bluo usieh makinj, ki sada zlietajo, de je naobarno se par kraju cieste. Skladal’ smo se dan za druzin samuo, kàr smo @ul’ gu@at kajœan motor zad za nan. Parve dni, ki san za@eu hodit u œuolo du #edad, mi je ratala dol par Muoste nad Nedi¡o ‘na kuœtna zgodbica. Tekrat niesan biu zadost pratik z bi@ikleto, pa usedno ne zadost previdan. Puno nas je bluo na ciesti. Od re@anskih vasi an od drugih dolin smo se uœafuval’ par Muoste ku precesija. Namest gledat pred mano, ist san gledu, kuo so ti@e lovil’. Gledu san vargone an biœ@ade. Ble so nastavjene gor na dugih latah, ki so ble nasajene na vesokih palah an so se pod vietran spreguvale gor an dol. Druz pred mano so mi prekril’ videnje. Zamotu san se an magnjien. At je ratalo, de san zaleteu tu œtradina. Biu je majhan mo¡ac, buj œarok ku vesok takuo, de sma se obadva uœafala tu fuos’ z bi@ikleto gor nad nan. Œele ga @ujen, kuo je kleu an preklinju tel buog mo¡: »Brut œklavàt baœtart, se ti @japi ti kopi!« Niesan @aku, de gor ustane. Popadu san bi@ikleto an leteu dol po pot’, ku striela. Zad za mano san vidu telega œtradina, ki je

s suojo matiko leteu za mano an mi trucu usega. Nie bluo korlo mi re@, de naj ute@en buj naglo, k’ moren. Hitro san zastopu, de za me nie bluo zdravo se ustavit an pardonan@e ga praœat. Potadà na duzin me je usak dan gledu an loviu, de mi jih nabasa. Pa ist san se ga zlo varvu. Skrivu sam se @ja za te druge u kompaniji an me nie maj dosegu. Lahko se zastope, kuo sta se mi Toni an Bepo Lazarju zvestuo smejala an arzœerila tolo mojo smieœno zgodbo po usieh krajih. Pouserode so me parjatelji smehe upraœal’: »A si biu ti tisti @ikliœt, ki se je s œtradinan zvarnu tu fuoso?« Kaj san meu re@, za se branit? »Kajœan krat, rata,« san odguorju. ‘An dan san se uluo¡u z dobro vojo, de bi nardiu ‘an tre@iklo. U Podnjivam’ glih gor nad te sriednjin kosu je rasu ‘an liep jesen, ki je pruot varhu imeu ‘no ruogjo. Œacu san, de bi bla parmierna za ruœt mojga tre@ikla. Takuo san vesieku jesèn an uoz ruogje san vedielu karnilo. Predaru san na adan kri an na te drug, luo¡u tu sred koluo an koli@ po@aries za perno. Takuo je biu te parvi konac ¡e napravjen. U adno prevartano dasko se je olie@ana ruogja nastaknila, de je tuo slu¡ilo za perno od karnila, ku manubrio bi@iklete. Zad je biu parbit pod dasko podvoz an dvie lesene kola. Tre@iklo je biu naret brez, de bi gledu podrobnosti. Ki dost smo se preuozil’

an preta@al’ z njin na kor pravit. Dol po laœtu se je hitro teklo, pa je dielalo tajœan ravej, de se je @ulo po usi vasi. Seviede se je korlo malo potrudit, za ga nazaj parnest na varh. Pa niesmo œtiel’ fadije za guœt, ki je biu se spuœ@at po klancu. Toni je biu nomalo buj velik ku ist an kàr je vidu, de smo se uozil’ pa tudi preperjal’, de bi usak imeu suoj part u ¡ugu, de bi na muoru stat u varsti an @akat suoj turno, se je odlo@u an oznanu, de bo on napravu no Jeep mo@no an seviede na œtier kolesa. Na Podu, u hramu, kjer je bla kliet, so imiel’ lesene œaroke police za jabuke hranit an adna od telih polic je bla uoz adne daske, ki je bla œaroka œtierdeset centimetru. Uoz tele je Toni ve¡agu œtier kolesa, ki sma jih okovala z kopertonan od bi@iklete, de ne bi rousale dol po klancu an na bieli ciesti pod vasjo. Za mandrat sojo leseno vozilo, je Toni vekuœtu ‘an poseban vali¡ na zobe. Okuole njega je biu ovit ‘an œtrik, ki je kola mandru na mest ojá. Vali¡ je biu spodnji kos volanta, ki je biu nastavjen na varhu, ku tist od Jeepa. Napravla sma use kose an sma ‘no nediejo po maœ kupe zlo¡la, povezala, parbila, namazala kolesa an hitro lo¡la na kolaudo. Nabasala sma se na dva an se zdarla na ciesti od Petruovih dol pruot Zamierju. Takuo je podilo, de Jeepa niesmo mogla vi@ komandiarat. Tarkaj smo @ja an san kolourinala, de sma se uœafala pod ovoltan du Valenta@ovi brajdi, naœa Jeep an mi dva pod njo, usa arzpraskana an malo udarjena. Duo je bju rajtu, de bo teklo takuo naglo dol po bieli ciesti? Zatuo se je Toni uluo¡u, de bi sojmu Jeepu doluo¡u tudi ¡lajfe. Kàr pa sma se ga navadla pridno an previdno mandrat, ¡lajfu nie korlo vi@. Parstrojila sma an zgladila tist kos cieste pod vasjo, ki nan je slu¡ila za piœto, de sma se spuœ@ala dolpruot ku te naumni. Œele sada lahko œtiejen zaraœ@ene rane po cielin ¡uote. (33. – gre napri)

Ljudje v Poso@ju

Duœa pokojnega vojaka naœla svoj mir

P

o povratku iz begunstva, ujetniœtva in vojnih enot, so vaœ@ani Volarij na Mrzlem vrhu na uni@enih seno¡etih pri@eli iz ostalin barak in okopov graditi novo planino Lapo@. Prvo ¡ivino so odgnali na paœo takoj, ko je pognala trava, saj je na hramu zmanjkalo krme. Stari mo¡, ki je pre¡ivel begunstvo in je v svojem ¡ivljenju do¡ivel ¡e marsikaj, je prevzel odgovornost za prvo paœo drobnice in nekaj glav nemolzne ¡ivine. V pomo@ pa je za njim v goro odœel desetletni Dolfi. V nedokon@anem hlevu sta si uredila zavetiœ@e in varno streho. Komaj sta do@akala, da so dozorele prve divje @eœnje pod planino, ki so po @ude¡u pre¡ivele vojno, da sta popestrila skromen jedilnik. Posledice so nam znane. Sledilo je neprostovoljno tekanje na potrebo, ne glede na kraj in @as. Todi stari pastir je bil prisiljen pono@i vstati in se odteœ@ati. Tako je neke no@i zapustil varno zavetje, da bi tik ob œe ne zasutem strelskem jarku, v katerem je bilo nepokopano okostje italijanskega vojaka, opravil, kar je bilo nujno, ko je v jarku nekaj zaœumelo. Ko je prisluhnil, je

razlo@no zasliœal œklepetanje kosti. Mo¡ak se je domislil, da se vojak odpravlja v no@ iskati spokoj in mir. Urno si je navlekel hla@e, vendar je pokojnik medtem ¡e nekaj zakri@al, zabevskal. Kdo izmed njiju je bil v begu hitrejœi tudi mladi Dolfi, ki ga je krik starega pastirja in drug ne@loveœki glas prebudil, ni vedel. Komaj je Dolfi starega prepri@al, da mu je povedal, kaj se je dogodilo.

Skupaj sta dolgo v no@ molila, v pri@akovanju straœnega obiska in œele proti jutru utrujeno zaspala. Dolfi drobni fanti@ pa se ni dal in je hotel videti, kaj se je zgodilo, saj so umni ljudje pravili, da strahov ni. Pono@i v svitu lune, ko je stari pastir zaspal, se je fanti@ trd od strahu vendar preve@ radoveden, odpravil do strelskega jarka z nepokopanim vojakom. Sre@a mu je bila naklonjena, na robu jarka je zagledal znano postavo. Bila je lisica, ki je med okostji po jarkih lovila miœi in ob@asno poskuœala oglodati druge ostaline. Tudi Dolfi se je prestraœil, ko ga je lisica zapazila in prestraœeno zabevskala. Vrnil se je k staremu in mu zgodaj zjutraj pripovedoval, da vojak œe vedno @aka na krœ@anski pokop, saj mu lisice ne dajo miru. #eprav nejevoljno, je stari pastir priznal svoje ne modro dejanje. Œe istega dne sta okostje v jarku po krœ@ansko prekrila z zemljo in kamenjem in vojaku pripravila miren po@itek, dokler niso pri Sv. Antonu v Kobaridu izgradili grobnice, kjer vojak spokojno po@iva in ne straœi ve@ po Mrzlem vrhu.  PaÅ


dom

15. decembra 2012

Kaplan Martin #edermac 43.

stran

LETA 1933 - »VSEMU SVIETU SE NE MUORAM UPIERAT«

19

risbe: MORENO TOMASETIG besedilo: GIORGIO BANCHIG

in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierkvi svetega Mihiela. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a je Åedermac zagotoviu, de tuo je bluo parviå in zadnjiå in je sklenu, de se na bo podluoœu oblastem. En tenent karabinierju mu je ukazu, naj podpiæe dokument, s katerim naj bi sparjeu ukaz. Zatuo ki je Åedermac odloåno odklonu, ga je parsilu iti za njim v Åedad k prefektu, pred katerem je branu pravico svojih ljudi posluæat Boœjo besiedo v maternem jeziku. Medtem so karabinierji v Varsniku sekvestrali katekizme. Na sreåanju z drugimi kaplani je Åedermac zaviedu, de bo nadækof branu pravice slovenskih vierniku. Kaplan Potokar je poviedu tud, de æpijon med domaåimi duhovniki je kaplan Skubin. Tudi v njega fari je biu æpijon: nieki Klinjon, ki je snubu kaplanovo sestro Katino. Po smarti matere je kaplan huduo zboleu. Ozdravu je poåaso … En dan je v Lipah sreåu zdravnika, ki mu se je parporoåiu, de naj ahta, kier hudobneœi mu åejo slavo. In ries! Nieko nuoå ga je zbudu vasnjan Birtiå in ga prosu, naj uteåe, kier je vidu, de so ga paræli puonj Kì nardit? Uteå! Nie bluo druge izbiere ku uteå. Æu je v Karnico k bratru Bepacu in ga prosu, naj ga peje do Åedada.

ÅEDERMAC JE Z BRATRAM BEPACAM NA POTI V ÅEDAD PARÆU NA KRAJ, ODKODAR SE VIDE AŒLO. FURLANSKA RAVNICA JE BLA POKRITA Z BIELO MAGLICO. PRED NJIM SO SE BELILE HIÆE ÅEDADA, NAD KATERIMI SO SE DVIGALI TURMI. VIETAR JE BIU PONEHU. TUKLE SO URE. BRATRA STA SEDIELA NA PODARTO DEBLO. BEPAC JE KADIU; MARTIN SE JE STRESU OD MRAZA

RAD BI ÆU ZA TABO!

NE, NIE TRIEBA BOM ŒE SAM. SADA SE LAHKO VARNEÆ PO CIESTI. TEBE SE NIE TRIEBA SKRIVAT …

TE JE MRAZ … AL’ NAJ ZAKURIM?

KAMU? SA’ GREM NAPREJNOMALO SAM SE ODPOÅIU. TI VARNI SE. BUOG TE LON’!

KA’ BOÆ DIELU V VIDNU?

K NADÆKOFU BOM ÆU. ÅE ON MI NE POMAGA, NAJ SE ME BUOG USMILI. VSEMU SVETU SE NE MOREM UPIERAT

DALA STA SI ROKE. BEPAC JE TEU NIEKE REÅ, A GA JE STISKALO V GARLU, DE JE TEŒKUO POŒGARU SLINE. KAPLAN SE JE OBARNU IN SE JE SPUSTU PRUOT AŒLI. V VIDEN JE PARÆU V JUTRANJIH URAH. ZNAJDU SE JE PRED VELIÅASTNO ÆKOFIJSKO PALAÅO IZ 16.-17. STUOLIETJA. STOPNU JE IN PROSU ZA AVDIENCO PRI NADÆKOFU

43 - GRE NAPREJ

RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nel1933, quando il regime fascista vietò l’uso della lingua slovena. In questa puntata: dopo che il paesano Birtiå aveva avvertito che stavano per arrestarlo e portalo via, Åedermaz decide di scappare. Va a Karnica dal fratello, al quale chiede di accompagnarlo verso Cividale. Si fermano sui fianchi del monte da dove si vede Azzida, Cividale e tutta la pianura friulana. Al fratello rivela la sua intenzione di andare a Udine e di chiedere udienza all’Arcivescovo. «Se neanche lui mi aiuta, che Dio abbia pietà di me – dice al fratello –. Non posso oppormi al mondo intero!». Giunse a Udine nelle prime ore del mattino. Entrò nel palazzo della curia e chiese udienza.


20

ZADNJA STRAN

stran

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • PODBUNIESAC - u petak 14. di@emberja ob 20. uri u kamunski sali bojo guoril’ go mez diabete. • SAUODNJA - u saboto 15. di@emberja ob 20.30 u cierkvi bo Bo¡i@ni koncert. Pieli bojo: Otroœki peuski zbor Mali Lujerji iz Œpietra, meœani peuski zbor Pod Lipo iz Barnasa, moœki peuski zbor Matajur iz Klenja, meœani peuski zbor Tre Valli-Tri doline iz Kravarja. • GORENJA MIERSA - u nediejo 16. di@emberja ob 20. uri u cierkvi bo Bo¡i@ni koncert. Pieli bojo: Zbor glasbene an kulturne akademije Harmonia iz #edada, meœani peuski zbor San Leonardo iz Podutane, meœani peuski zbor Slavija iz Kravarja. Bo¡i@ne koncerte parpraulja Gorska skupnost Ter, Nedi¡a in Brda. • DREKA - od sabote 15. do nedieje 23. di@emberja bo Devetica bo¡i@na po vaseh dreœkega kamuna. Se bo molilo usaki vi@er ob 19. uri: u saboto 15. Trinko, u nediejo16. Laze, u pandiejak 17. Laze, u torak 18. Truœnje, u sriedo 19. Truœnje, u @etartak 20. Ocnebrdo, u petak 21. Ocnebrdo, u saboto 22. Ocnebardo, u nediejo 23. Ocnebardo. Ve@ na 4. strani. • GARMAK - od sabote 15. do nedieje 23. di@emberja bo Devetica bo¡i@na bo vaseh lieœke fare, ki jo parpravja kulturno druœtvo Re@an. Se bo molilo usaki vi@er ob 20. uri: u saboto 15. Topoluove, u nediejo16. Zverinac, u pandiejak 17. Velik Garmak, u torak 18. Dolenja Kosca, u sriedo 19. Peternel, u @etartak 20. Platac, u petak 21. Bardo, u saboto 22. Seucè, u nediejo 23. Hostne. Ve@ na 4. strani. • IZLET - Srebrna Kaplja organizava izlet v Poffabbro - Frisanco (Pordenone) za se ogledat jaslice. Izlet bo u saboto 22. de@embra. Se gre iz

Œpietra ob 14. uri an se uarne ob 22. uri. Izlet koœta 25 euri (autobus an prigrizek brez pija@e). Za se upisat je cajt do 15. di@emberja pri INAC 0432 703119. • PODUTANA - u saboto 29. di@emberja ob 20.30 u farni cierkvi bo bo¡i@ni koncert «Nativitas», pieu bo zbor Tre ValliTri doline iz Kravarja. • LANDAR - u saboto 5. ¡enarja ob 20.30 u cierkvi Sv. Ivana v #elè bo bo¡i@ni koncert «Nativitas», pieu bo zbor Tre Valli-Tri doline iz Kravarja.

ÅEDAD

¡upan Bene@ije«. Parpraulja SSO an SKGZ Videnske province.

- u saboto 22. di@emberja ob 20.30 v cierkvi Sv. Petra ai Volti bo koncert «Concerto per Giulia». Parpraulja glasbena an kulturna akademija Harmonia.

• BARDO - u nediejo 16. di@emberja ob 15.30 u cierkvi Sv. Jurija bo Bo¡i@ni koncert »Nativitas«. Peli bojo: Barœki oktet iz Barda, mladinski zbor Glasbene Matice iz Œpietra, mladi u@enci Glasbene Matice iz Barda, zbor Naœe Vasi iz Tipane, moœki peuski zbor Tabor z Op@in (TS).

LETNA/ANNUALE € 16 PODPORNA/SOSTENITORE € 30 SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 EVROPA/EUROPA € 25 SVET/EXTRA EUROPA € 35

Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un /Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV

DOMA#A MODRUOST Tu usaki hiœi nardimo drevi@ nan prave veselo, bo preca Bo¡i@

- do 31. ¡enarja u samostanu Santa Maria in Valle bo odparta razstava jaslic «La natività» skultorja Giorgia Benedettija. Urniki: od pandiejka do petka od 10. do 13. ure an od 15. do 17. ure. Sabota an nedieja od 10. do 17. ure. Zaprta 25. di@emberja an 1. ¡enarja zjutra.

TERSKA DOLINA

Naro@nine Abbonamenti

dom

- do 20. ¡enarja u samostanu Santa Maria in Valle bo odparta razstava Manuele Iuretig «Sussurri verso il cielo». Urniki: od pandiejka do petka od 10. do 13. ure an od 15. do 17. ure. Sabota an nedieja od 10. do 17. ure. 25. di@emberja an 1. ¡enarja zjutra razstava bo zaparta.

- u petak 14. di@emberja ob 20.45 u cierkvi Sv. Fran@iœka bo bo¡i@ni koncert z zborom CAI Renzo Basaldella.

- u nediejo 6. ¡enarja ob 15. uri v Gledaliœ@u Ristori bo «Dan Emigranta». U programu bojo govori, piesmi Sejma beneœke piesmi an predstava Beneœkega Gledaliœ@a »Galanda iz A¡le, veliki

15. decembra 2012

• PROSNID - u saboto 22. di@emberja ob 16. uri bo u cierkvi Bo¡i@ni koncert. Peli bojo zbor Naœe Vasi iz Tipane an zbor Planinska ro¡a iz Kobarida. Odpart bo bo¡i@ni senjam obrti an po vasio bojo na ogled jaslice an bo¡i@ne drevesa. Gostilna »Brez mej« organizava kosilo za Bo¡i@ an vi@erjo za praznovat novo lieto. Za prenotat lahko pokli@ete œt. 339 7190406.

KANALSKA DOLINA • ˘ABNICE - u nediejo 16. di@emberja ob 20. uri v ¡upnijski cierkvi bo Adventni koncert. Peli bojo zdru¡eni cerkveni zbor iz Ukev in ˘abnic, zbor Tantum ergo iz ˘abnic, pihalni orkester Kanalska dolina in rogisti Hörnerklang Alpe Adria z avstrijske Koroœke.

• UKVE - do nedieje 16. di@emberja od 9. do 13. ure an od 15. do 19. ure bo bo¡i@ni senjam na targu blizu targovine doma@ega siera. - u nediejo 30. di@emberja ob 15. uri bo v ¡upnijski cierkvi bo¡i@ni koncert. Peli bojo doma@i cerkveni zbori an zbori iz Slovenije, z avstrijske Koroœke in iz Œteverjana. • TARBI˘ - do 31. di@emberja na kamunu bo odparta fotografska razstava Claudia Saccara. Urniki: od pandiejka do petka od 10. do 13. ure, u torak an @etartak tudi od 15. do 17.30. U saboto od 10. do 12. ure. Info: Kamun Tarbi¡, Tel. 0428.2980.

REZIJA

• SOLBICA - u pandiejak 24. di@emberja bo Bo¡i@na nuo@ v Reziji. Spustili bojo veliko zviezdo s hriba Pusti Gost an bojo jaslice po vasi. Tudi lietos bojo ¡ive jaslice. Parpraulja Ass. ViviStolvizza. - u saboto 29. di@emberja ob 18.00 u ¡upnijski cierkvi bo bo¡i@ni koncert «Nativitas», pieu bo mladinski

zbor Kud Zbilje (Medvode - Slo)

POSOÅJE • TOLMIN - u saboto 22. di@emberja ob 20. uri u Kinogledaliœ@u bo Bo¡i@no-novoletni koncert skupine Avtomobili. - u sriedo 26. di@emberja ob 18. uri u Kinogledaliœ@u bo bo¡i@no novoletni koncert Pihalnega Orkestra Tolmin • KOBARID - u sriedo 26. di@emberja ob 19. uri u osnovni œoli Simona Gregor@i@a bo slavnostni koncert ob 35. Obletnici Okteta Simona Gregor@i@a • DRE˘NICA - u petak 28. di@emberja ob 19. uri u cierkvi Srca Jezusovega bo Bo¡i@ni koncert. U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO OBJAVIL’ PRIPOŒJAJTE OBVESTILA DO 7. ¡ ENARJA NA NASLOV reda zione@dom.it TEL.-FAX 0432 701455

REDITVE DO KONCA ¡ENARJA .

SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO GLI APPUNTAMERNTI FINO A FINE GENNAIO .

7 GENNAIO A redazione@dom.it TEL.-FAX 0432 701455

INVIATELI ENTRO IL

Na spletni strani www.dom.it vsak dan novice in prireditve

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK

DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, 35129 PADOVA REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Najbolj brano na naœi spletni strani I più letti sul nostro sito internet

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko

1

Dalla Regione 825 mila euro per le Valli del Natisone De¡ela namenila 825 tiso@ evrov Nediœkim dolinam

2

Domenica a San Pietro arriva il folletto Duluka Œkratac Duluka v nedeljo v Œpietru

Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00.

3

Umaru duhovnik Emil Cemcig È mancato don Emilio Cencig

Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (zamejski tisk), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa.

4

Novi veter med Slovenci v Kanalski dolini Grandi novità per gli sloveni della Valcanale

5

Kulturna podoba Dreke na letakih/plakatih La cultura di Drenchia su depliant/manifesti

Oddaje za vidensko provinco. Vsako sriedo, ob 9.30 »Tedenski komentar« o Slovencih v videnski provinci. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«, ob 14.10 Nediœki zvon iz ¡ivljenja Beneœkih judi, vsako zadnjo saboto v miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer te@e bistra Bela«.

Postani naœ prijatelj Diventa nostro amico

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

14.30

DOM  

Edizione del 15 dicembre 2012

DOM  

Edizione del 15 dicembre 2012

Advertisement