Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVIII n. 14

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

T

31. julija 2013 - Euro 1,00

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

PRED 80 LIETI JE ZA ROŒINCO MUSSOLINI PREPOVIEDU MOLITI, PIETI IN UÅITI PO SLOVENSKO

Tieli so nam odriezati jezik, a smo ga Bene@ani ohranili 

»Kàr mu ukradejo jezik, ki so mu ga zapustili o@etje, vsaki narod je za nimar zgubljen, saj rata ubuo¡ac in hlapac.« Takuo je napisu sicilijanski poet Ignazio Buttitta. Ako tuole dar¡i, je prepuoved slovenskega jezika v cierkvah narbuj ¡alostna stran v zgodovini Bene@ije  beri na 5. strani

V TELI ÆTEVILKI VERSKO ŒIVLJENJE Papeœ Franåiæek: Mladi v Kristusu nasitijo lakoto po åisti resnici in pristni ljubezni • stran 2 POGOVOR/F. DORBOLO’ Slovenci in slovenæåina spet na videnski pokrajini • stran 7 OKROGLO-VIDEN Odloåen åezmejni ne åezmejnemu elektrovodu • stran 8 REZIJA »Näæ Muzeo« odprt tekom celega avgusta • stran 11 Redakcijo smo zakljuåili 30. julija ob 14. uri

Cierkvica sv. Œinklau¡a v Jagnjedu (foto Oddo Lesizza)

LETTERA A LETTA E SERRACCHIANI per dare definitiva soluzione alla scuola di S. Pietro

F

Bilingue, stop ai temporeggiamenti!

ermo no a «ogni tentativo di limitare la crescita delle iscrizioni alla scuola bilingue imponendo il numero chiuso». Lo esprimono i presidenti provinciali della Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso), Giorgio Banchig, e dell’Unione economico-culturale slovena (Skgz), Luigia Negro, le due «centrali» di riferimento della minoranza riconosciute dalla Regione, in una lettera al presidente del Consiglio, Enrico Letta, alla presidente della Regione, Debora Serracchiani, al prefetto di Udine, Ivo Salemme, agli assessori regionali Loredana Panariti, Paolo Panontin e Gianni Torrenti, al sindaco di San Pietro al Natisone, Tiziano Manzini. Banchig e Negro hanno preso carta e penna dopo aver valutato la dislocazione «grave e problematica» dell’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue italiano-sloveno, conosciuto il disagio delle famiglie degli allievi e del personale della scuola, ma anche constatato che «il numero degli alunni è in continua crescita

e gli spazi diventano sempre più limitati». Perciò esortano le autorità preposte «ad intervenire con celerità per dare definitiva sistemazione a questa scuola che è considerata un fiore all’occhiello e un modello didattico e formativo a livello regionale, nazionale ed europeo». I presidenti di Sso e Skgz fanno propria, inoltre, la richiesta dei genitori di dare se-

de definitiva alla scuola nella casa dello studente (college) di San Pietro al Natisone, verificando però la «reale possibilità di trasferire alla sua ristrutturazione i finanziamenti del Cipe attualmente destinati alla vecchia sede dell’istituto in viale Azzida».  M. Z. continua a pag. 5

UVODNIK

Muo@ naroda premagala nasilje

N

ismo prù ni@ veseli, @e obudimo spomin prepuovedi slovenskega jezika v naœih cierkvah na praznik Ro¡ince lieta 1933. Tisti, ki so bili pri@e telih dogodku, pravijo, kakuo se je kiselo dar¡u podutanski famoœtar Jo¡ef Gorenœ@ak, kadar je biu parsiljen pridgati po italijansko. Ni guoriu. Kaœju je vas cajt an s tem pokazu, de je bla naœemu ljudstvu ukradena besieda an z njo tudi dostojanstvo. Tuole so skuœali narditi. Donas moremo pa lahko poviedati, de so se naœi ljudjè znali reœiti s tihim odpuoram an ohraniti naœ jezik, ki ga œe naprej lahko govorimo an sliœamo. Muo@ naroda je buj velika ku muo@ nasilja. Stvari pa niso takuo enostavne in mierne, zak' se je v telih 80 letih to@ilo veliko suzi, se je puno tarplenja razvalilo po naœih vaseh an posebno v faru¡ah, kjer so duhovniki pre¡iveli hude trenutke. Natan@no jih je zapisu g. Anton Cuffolo, kaplan v Lazeh, an takuo dau parlo¡nost, de vemo, kaj se je zgodilo an za kaj je œlo. V teli zgodbi pa lahko naœtejemo obdar¡anje raznih ustanou, za@ensi od Dar¡ave. Ona je tiela zaduœiti naœe ljudstvo, kjer mu je odvzela identiteto. A tisti tihi odpor, ki smo ga do¡ivieli an ga do¡ivljamo œe danes, ima velik pomien an zaslu¡ek. Z njim smo skarbieli an dielali za demokracijo, za svobodo an dostojanstvo vsakega @lovieka. Tega na smiemo pozabiti, zak' je v tem ponos, ki nam daje pogum, de tudi donas moremo hoditi z vzdignjeno glavo. Na smiemo pozabiti tudi, de viœji predstavniki naœe Cierkve nam niso pomagali. Te¡kuo je bluo za vse, a bi œkofje lahko imieli œe nomalo kura¡e, de bi se uparli telemu nasilju. Jih nie bluo dost, a nekje v Nem@iji je kajœan œkof vzdignu glas za svoje ljudstvo. Par nas tega na ¡alost nismo sliœali. Samuo puno liet buj pozno je nadœkof Alfredo Battisti priznù, de je naœi cierkvi manjkala preroœka kura¡a, de bi skarbiela za pravico. Muoremo re@i pa, de so tudi nekateri pametni kristjani znali se postaviti proti telemu ukazu an molili ro¡ar po slovensko po hiœah, @etudi je bluo tudi tuole prepoviedano. Priznati an podariti jim muoramo vso @ast, ki so jo vriedni an pogumno zaslu¡ili. Na koncu vojske smo se troœtali, de re@i puojdejo lieuœ. Naspruotno! Vse je postalo buj te¡kuo an nevarno, takuo de je muorala zrasti druga varsta duhovniku an zaviednih viernih laiku, de bi nadaljevala boj pruoti karvicam. Slanuo so pla@ali njih dielo an prepri@anje. Na nieko vi¡o tela borba traja se naprì, zak' konac sovraœtva do vsega, kàr je slovenskega, ni œe parœu na dan. Pa se vseeno lahko veselimo, zak' so ten@as videle lu@ nove ustanove, ki so ble z veliko kura¡o nastavljene, de bi varvale naœ jezik an naœo kulturo. Rodila se je tudi dvojezi@na œola, na katero smo ponosni, vsaj vsi tisti, ki imajo radì svojo dru¡ino. Zadnja novica je, de se je v glavni cierkvi Bene@ije, v Œpietru za@elo moliti sveto maœo po slovensko. Tolo skarb se je vzel na ramana g. Lovro Petricig, ki se na boji svojih visokih liet. ˘e bomo œli naprej na kajœno vi¡o.  Marino Qualizza


2

VERSKO ¡IVLJENJE

stran

31. julija 2013

dom

SV. OÅE FRANÅIÆEK JE V RIU DE JANEIRJU obhajal svetovni dan mladih. Na zakljuåni maæi v Copacabani veå kot trimilijonska mnoœica KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Manj romarjev v Sveti deœeli   Œtevilo romarjev, ki so doslej v letu 2013 obiskali Sveto de¡elo, je v primerjavi z lanskim letom manjœe. Posledice tega @uti predvsem palestinsko prebivalstvo in œe zlasti majhna krœ@anska skupnost, ki se med drugim pre¡ivlja prav zahvaljujo@ obiskom vernikov v krajih, ki spominjajo na Jezusovo ¡ivljenje. Kot pravi Roberto Rita iz agencije 'Orantes', ki se ukvarja predvsem z romanji v Sveto de¡elo, je razlog za upadanje œtevila romarjev danes najverjetneje ekonomska kriza v zahodnem svetu. Medtem ko so se verniki v preteklosti za romanje v Sveto de¡elo te¡je odlo@ili zaradi strahu pred vojnami, ki danes za romarje ne predstavljajo ve@ nevarnosti. Lokalno prebivalstvo se mora sedaj soo@ati z novimi problematikami. Za tamkajœnjo krœ@ansko skupnost imajo romarji namre@ velik pomen. V Sveto de¡elo prinaœajo dar pri@evanja o veselju krœ@anske vere in o veselju upanja v prihodnost, ki je v tem trenutku zaradi aktualnih razmer stalno pod vpraœajem. Roberto Rita poudarja, da je pri romanjih v Sveto de¡elo stik z lokalnim prebivalstvom bistvenega pomena in da bi bilo romanje brez le-tega nezadostno. Tako kot sveti kraji pri@ujejo, posredujejo milost in omogo@ajo v prvi osebi podo¡iveti dolo@eno svetopisemsko pripoved, tako tudi stik z danaœnjimi prebivalci teh krajev predstavlja tako reko@ mo¡nost opazovanja ¡ivih kamnov. To v prvi vrsti velja za krœ@ansko skupnost na ravni ¡upnije in cerkvenih gibanj, prisotnih v Sveti de¡eli. A velja pa tudi za redovne skupnosti, ki ¡e desetletja s svojo prisotnostjo tam nudijo svoje bogato pri@evanje.«. (r. v.)

V Bovcu likovna dela za ljudi v stiski

Papeœ: Mladi v Kristusu nasitijo lakoto po åisti resnici in pristni ljubezni 

Mladost je okno, skozi katero prihodnost vstopa v svet. Naslednje svetovno sreåanje bo leta 2016 v Krakovu na Poljskem

 R. V.

S

vetovni dan mladih v Riu de Janeiru se je sklenil 28. julija s sveto maœo, ki jo je na obali Copacabana daroval pape¡ Fran@iœek. Œe zadnji@ se je v panoramskem avtomobilu popeljal med mno¡ico vernikov, ki jih je po ocenah bilo ve@ kot tri milijone. Ve@ina mladih je no@ prebila kar na prizoriœ@u, kjer je dan prej prav tako potekalo molitveno bdenje s pape¡em. Svete maœe se je udele¡ilo tudi mnogo doma@inov, œtevilni so priœli iz okoliœkih krajev Ria in tudi preostale Brazilije. Pape¡ Fran@iœek je pridigo navezal na geslo letoœnjega svetovnega dne mladih: »Pojdite in naredite vse narode za moje u@ence.« Naredil je tri poudarke: pojdite, brez strahu in slu¡iti. Mladim je zatrdil, da @e bodo sledili tem trem besedam, bodo izkusili, da kdor evangelizira, je evangeliziran, kdor posreduje veselje vere, prejema veselje. »Dragi mladi, ob vrnitvi na svoje domove, se ne bojte biti velikoduœni s Kristusom, pri@evati o njegovem evangeliju,« je spodbudil Fran@iœek. »Prinaœati evangelij pomeni prinaœati mo@ Boga, da bi se izkoreninila in uni@ila zlo in nasilje; da bi se poruœili in podrli egoizem, nestrpnost in sovraœtvo; da bi se zgradil novi svet! Jezus Kristus ra@una na vas! Cerkev ra@una na vas! Pape¡ ra@una na vas!« Po pape¡evih besedah so mladi v teh dneh v Riu lahko sre@ali Jezusa, ga sre@ali vsi skupaj, @utili veselje vere. A do¡ivetje tega sre@anja ne sme ostati zaprto v njihova ¡ivljenja ali v majhno ¡upnijsko skupino, gibanje, skupnost. Treba ga je posredovati naprej. »Vera je kot plamen, ki je toliko bolj ¡iv, kolikor bolj se deli, se posreduje, da bi vsi lahko spoznali, ljubili in izpo-

vedovali Jezusa Kristusa, ki je Gospod ¡ivljenja in zgodovine,« je zatrdil sveti o@e. Vendar pa Jezus ni rekel: '@e ¡elite, @e imate @as.' Deliti izkuœnjo vere, pri@evati vero, oznanjati evangelij je naro@ilo, ki ga Gospod zaupa vsej Cerkvi, tudi tebi. Je ukaz, ki pa se ne rodi iz oblasti, ampak iz mo@i ljubezni, iz dejstva, da je Jezus prvi priœel med nas in nam je dal sebe v celoti, dal je svoje ¡ivljenje, da bi nas reœil, nam pokazal Bo¡jo ljubezen in usmiljenje. Jezus nas ne obravnava kot su¡nje, ampak kot svobodne ljudi, kot prijatelje in brate. In ne le, da nas poœilja, ampak nas spremlja, vedno je ob nas pri tem poslanstvu ljubezni. Jezus nas poœilja k vsem ljudem, je nadaljeval pape¡ Fran@iœek: »Ne bojte se iti in ponesti Kristusa v vsako okolje, vse do bivanjskih periferij, tudi k najbolj oddaljenemu, najbolj brezbri¡nemu. Gospod iœ@e vse; ¡eli, da vsi @utijo toplino njegovega usmiljenja in njegove ljubezni.« Mladi kljub razli@nim jezikom, ki jih govorijo, in kljub raznolikim kulturam, iz katerih izhajajo, v Kristusu najdejo odgovore na svoja skupna hrepenenja in v njem lahko nasitijo lakoto po @isti resnici in pristni ljubezni. Kristus jim ponudi ta prostor, saj ve, da ni ni@ mogo@nejœega od energije, ki se sprosti v srcih mladih, katere osvoji izkuœnja prijateljstva z njim. Kristus zaupa v mlade, je poudaril pape¡ Fran@iœek ¡e ob prihodu v Brazilijo. Zato jim izro@a prihodnost lastnega poslanstva, in jih poœilja, naj gredo preko meja @loveœkih zmo¡nosti in naj ustvarijo svet bratov. Ob koncu zaklju@nega evharisti@nega slavja je pape¡ Fran@iœek napovedal kraj prihodnjega svetovnega dne mladih. Ta bo potekal leta 2016 v Krakovu na Poljskem. Prvo apostolsko potovanje pape¡a Fran@iœka je popoln uspeh in je v celoti do-

seglo svoj cilj, je za Radio Vatikan zatrdil p. Federico Lombardi, tiskovni predstavnik Svetega sede¡a. Po njegovih besedah je potovanje bilo namenjeno mladim iz vsega sveta, ki so priœli v Rio, a je prav tako nagovorilo Brazilijo in celotno latinskoameriœko celino. Med pomembnimi temami, ki jih je pape¡ ¡elel posredovati, je vatikanski predstavnik navedel misijonarstvo, odgovornost, zavzetost mladih, poziv k pogumu in preseganju te¡av, k skupni izgradnji dru¡be in aktivnejœem vklju@evanju vanjo. Pape¡ je tudi povabil, da ¡ivimo sre@anje z mladimi v njihovi celovitosti, tako kot so umeœ@enosti v dru¡bo in Cerkev. P. Lombardi je tudi zatrdil, da je potovanje v Rio bilo za nas prilo¡nost spoznati

V BOVCU JE OB OBÅINSKEM PRAZNIKU civilna zaæåita prejela dragoceno zdravsteveno opremo

Operacijska soba potom Karitasa

Œkofijska karitas Koper je v torek, 16. julija, v Hotelu Kanin v Bovcu odprla prodajno razstavo likovnih del. Ta so nastala na 18. mednarodni likovni koloniji Umetniki za karitas na Sinjem vrhu nad Ajdovœ@ino. Kot je v izvrstni predstavitvi povedala Jo¡ica Li@en, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomo@ in tega projekta, je Hotel Kanin ¡e petnajst let gostitelj razstave Umetniki za karitas, pri @emer je izkupi@ek prodanih del namenjen ljudem v stiski. Zaradi tega je predstavnici hotela izro@ila priznanje. Prav tako ¡e leta popestrijo kulturni program pevke in pevci MPZ ˘aga, pod vodstvom Rada Urœi@a, zato so jubilejno priznanje podelili tudi njim. Celoten kulturni program sicer pripravlja Med¡upnijska karitas Bovec. V teh letih je veliko umetniœkih del naœlo lastnike - in obenem dobrotnike. Z njihovimi darovi so lahko pomagali otrokom, materam, dru¡inam, ostarelim, ljudem, ki jih je prizadela vojna, zlasti potres v Poso@ju, zasvojenim, brezposelnim… Postali so oznanjevalci obrazov stisk, ki kli@ejo na pomo@, ¡ejnih dobrote. Zahvalil se jim je tudi bovœki ¡upan Siniœa Germovœek in jih pohvalil tudi njih pripravljenost, da ljudem v stiski tudi prisluhnejo.  

K

ot eden od pozitivnih pridobitev Evrope brez meja vseh vrst, je tudi sodelovanje med bovœko in vidensko Karitas ter dru¡bo SYS Technologies Ltd. Izrael (www.systechnologies.biz), ki je darovala prenosno operacijsko sobo. Spomladi so v bovœko ¡upnijo poklicali iz videnske Karitas dekana Viljema #uœina in predlagali, da bi ¡upnijski Karitas darovali mobilno operacijsko sobo, saj se tukaj kar vrstijo naravne in druge nesre@e, ki kli@ejo po kakovostni mobilni opremi za zdravstveno pomo@ na terenu. Glede na to, da se bovœka Karitas ni @utila sposobna ravnati s takœno opremo, je predlagala, da z njo upravlja civilna zaœ@ita, ki deluje v tej ob@ini. Tako so jo na praznik farnega zavetnika Sv. Urha, ki je tudi ob@inski praznik, izro@ili v upravljanje bovœke civilne zaœ@ite. Kot je povedal bovœki ¡upan Siniœa Germovœek, gre za mobilni operacijski œotor, ki ga v zelo kratkem @asu postavi izurjena ekipa œtirih ljudi (v Bovcu jih je za postavitev in delovanje in tehni@no upravljanje usposobil in¡enir iz izraelske tovarne), da v njem lahko zdravniœko pomo@ nudi medicinska ekipa v kateri sodeluje in jo vodi poveljnik bovœke civilne zaœ@ite Edi Melinc. Po njegovih besedah, ob otvoritvi, je to pridobitev brez primere in edina v Sloveniji. V bistvu gre za œotor z vso potrebno opremo za

reœevanje, uporaben ob morebitnih naravnih in drugih nesre@ah v Zgornjem Poso@ju in po potrebi tudi zunaj ob@inskih meja ter v bli¡njih krajih Italije. Glede na dinamiko naravnih nesre@, je priœla mobilna soba na pravo lokacijo in v prave roke. Seveda so za strokovno medicinsko pomo@ dogovorjeni z bovœkim zdravstvenim domom. Oba zdravnika sta tudi sicer @lana gorske reœevalne slu¡be, ki tesno sodeluje s civilno zaœ@ito. Bovœki ¡upan Sniœa Germovœek je povedal, da so s hvale¡nostjo sprejeli ta dar in ga javno z velikim veseljem tudi predstavili. Kasneje je podrobneje predstavil Izraelca dr. Shaloma Zilberschmidta, ki sedaj deluje tudi v Vidnu. Gre za izumitelja in solastnika izraelske tovarne, ki sedaj izdeluje mobilne operacijska sobe za razli@ne potrebe. Te se med seboj tudi vsebinsko dopolnjujejo.

Prej kot dolina So@e ga je o@arala doma@inka, rojena v So@i, ki je postala njegova ¡ena. Tako se vsako leto podasta na po@itnice tudi v to vasico. Sliœal je za naravne in druge nesre@e v Zgornjem Poso@ju, ki je prometno zelo oddaljeno od bolnic, zato se je odlo@il pomagati. Kot zdravnik brez meja (zlasti na vojnih ¡ariœ@ih v Afriki) je z bole@ino do¡ivljal visoko umrljivost ranjencev. Zato je razvil sistem prenosne operacijska sobe v œotoru. Gre za dve veliki »potovalki«, te¡ki 90 kilogramov, ki jih je lahko prepeljati ali celo prenaœati po neprevoznem terenu. Mogo@e je tudi ve@ takih sestaviti kot satovje v skupaj povezane intervencijske enote v nekem zdravstvenem taboriœ@u v naravi. Izkuœnje so pokazale, da gre za priro@no, hitro, prakti@no in u@inkovito reœevanje ¡ivljenj v te¡avnih terenih in na @asovno oddaljenih lokacijah in v te¡kih pogojih. Soba deluje energetsko neodvisno, ker ima lasten vir energije, da œotor napihne in za priklju@itev medicinskih naprav. Pomembno je tudi, da je v œotoru mogo@e prilagoditi primerno temperaturo, sve¡ zrak in je vse sterilno. Ta funkcionalnost obdr¡i, @etudi v œotor nek predmet naredi luknjo. V Bovcu je sedaj osnovna enota te »mobilne sobe«, dovolj prostorna za delo œtirih medicinsko usposobljenih oseb.  Miran Miheliå

latinskoameriœkega pape¡a na njegovi celini. Njegov u@inkovit pastoralni odnos in usmerjanje sta tudi nam dala bolje razumeti, kaj pomeni imeti latinskoameriœkega pape¡a in kako je dinami@na razse¡nost Cerkve te celine lahko bogastvo in spodbuda za vesoljno Cerkev. Sicer pa je p. Lombardi med zadnjo tiskovno konferenco v Riu spregovoril o nekaterih posebnostih. Na kraju Campus Fidei v Guaratibi, kjer so bili na@rtovani nekateri dogodki sre@anja, a so bili zaradi slabega vremena prestavljeni na Copacabano, bo lokalna oblast zgradila stanovanja za 20.000 revnih oseb. Na zemljiœ@u bo ostal 33 metrov visoki kri¡, ki so ga postavili za svetovni dan mladih.

18. NAVADNA NEDIEJA (4. voæta)

Neumni bogataæ  Evangelij po Luku

Nekduo iz mno¡ice ljudi mu je reku: »U@itelj, reci mojemu bratu, naj parti dru¡insko premo¡enje z mano.« On pa mu je jau: »#lovek, kaduo me je postavu za sodnika al’ delivca nad vami?« In reku mu je: »Varta se vsake nagudnosti, zaki ¡ivljenje nobednega nie v obiunosti iz njegà premo¡enja.« Poviedu jim je pargliho: »Niekemu bogatemu @lovieku je puoje dobro obrodilo, zatuo je v sebe mislu: »Kaj naj storim, zatuo ki nimam kam spraviti svojih pardielku?« Reku je: »Tuole bom nardiu. Podaru bom svoje kaœ@e in zazidu buj velike. V nje bom spravu vso svojo uœenico in dobre jedila. Tekrat bom reku svoji duœi: Duœa, puno dobrih jedil imaœ, shranjenih za kietno let. Po@ivaj, jej, pij in bodi dobre volje.« Buog pa mu je rekel: »Neumne¡! Telo nuo@ bojo terjali tvojo duœo od tebe, in kar si parpravu, @iga bo? Takuo je s tistim, ki sebè nabiera bogatije, nie pa bogat pred Buogam.« (12,13- 21)


dom

31. julija 2013

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

AL CONVEGNO DELLA SREBRNA KAPLJA INTERESSANTI NOTIZIE SUL MESSALE E SUL BREVIARIO glagolitici conservati nell’archivio parrocchiale di S. Pietro

La portata storica e teologica dell’introduzione del glagolitico nella liturgia della Chiesa latina 

S. Cirillo confutò la tesi secondo cui solo le lingue ebraica, latina e greca erano considerate sacre

Riportiamo in questo numero la prima parte della relazione di Giorgio Banchig in occasione dell’incontro dal titolo «Libri liturgici glagolitici in Benecia», organizzata dal circolo Srebarna kaplja a S. Pietro al Natsisone lo scorso 28 giugno.  Giorgio Banchig

C

irillo ed i suoi collaboratori si sono «preoccupati di creare un nuovo alfabeto, perché le verità da annunciare e da spiegare potessero essere scritte nella lingua slava e risultassero in tal modo pienamente comprensibili ed assimilabili dai loro destinatari. Fu uno sforzo veramente degno dello spirito missionario quello di apprendere la lingua e la mentalità dei popoli nuovi, ai quali portare la fede, come fu esemplare la determinazione nell'assimilarle e nell'assumere in proprio tutte le esigenze ed attese dei popoli slavi» (Slavorum Apostoli, 11). Questo passo dell’enciclica di Giovanni Paolo II sugli Apostoli degli Slavi riassume l’importanza teologica, culturale e storica dell’opera di Cirillo e Metodio nei confronti dei popoli slavi, opera che costituì una svolta epocale in quella porzione della Chiesa posta tra Occidente ed Oriente che inquietò e sollevò l’ostilità di quanti sostenevano la sacralità di sole tre lingue: il latino, il greco e l’ebraico. Nell’867 i santi fratelli Cirillo (826869) e Metodio (815-885), nel loro lungo viaggio dalla Grande Moravia a Roma, si fermarono a Venezia, dove ebbero una animata disputa con i fautori del trilinguismo nella sacra liturgia. Questi sostenevano che le lingue ammesse nella celebrazione della liturgia erano tre: il latino, il greco e l’ebraico anche perché in quelle lingue Pilato fece scrivere sulla croce la motivazione della

sentenza di morte di Gesù: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorom. In quella circostanza Cirillo prese la parola e confutò questa tesi quasi fosse un’eresia e disse: «Non cade forse la pioggia di Dio su tutti in egual misura? O forse il sole nella stessa maniera non risplende su tutti? Non respiriamo forse nell’aria egualmente tutti? E dunque non vi vergognate di fissare soltanto tre lingue pretendendo che tutti gli altri popoli e stirpi rimangano ciechi e sordi?». Cirillo, inoltre, ricordò che oltre alle tre lingue considerate sacre venivano usate nella sacra liturgia delle Chiese orientali altre lingue come il siriaco, l’armeno, il copto… Queste tesi erano state sostenute da Cirillo già in Moravia nella disputa con i preti tedeschi che si opponevano all’azione missionaria dei due apostoli degli slavi e poiché sostenevano la sacralità di sole tre lingue Cirillo li chiamava trilingui o pilatici. E perfino sul letto di morte pregava perché Dio sterminasse l’eresia trilingue. Del resto già l’imperatore bizantino Michele III nell’inviare Cirillo e Metodio nella Grande Moravia scrisse al principe Rastislav, che si era rivolto a Costantinopoli perché fosse inviato «un vescovo e maestro […] che fosse in grado di spiegare loro la vera fede cristiana nella loro lingua», una lettera di accompagnamento nella quale affermava: «Dio che vuole che ogni persona arrivi alla conoscenza della verità e consegua una maggiore dignità, ha visto la tua fede e il forte impegno ed oggi, proprio nei nostri tempi ha rivelato

Giorgio Banchig all’incontro sui libri glagolitici di San Pietro al Natisone

L’introduzione del glagolitico rappresentò una forte rottura nella tradizione liturgica della Chiesa occidentale le lettere della vostra lingua, cosa non avvenuta prima ma solo nei primi tempi del cristianesimo, affinché anche voi siate annoverati ai grandi popoli che lodano il Dio nella propria lingua». La credenza che fosse stato Dio a rivelare i caratteri glagolitici a S. Cirillo era radicata già ai suoi tempi. I suoi discepoli anche dopo la sua morte e per molti secoli continuavano a sostenere che le lettere dell’alfabeto glagolitico erano di origine divina ed erano più sacre di quelle greche e latine nate in culture e ambienti pagani.

È da precisare che la novità e la particolarità del messale glagolitico dei santi Cirillo e Metodio sta nel fatto che essi hanno tradotto i testi del rito latino non di quello bizantino che era in greco ed in altre lingue, poiché in Moravia e in Pannonia, dove essi svolsero la loro missione, il rito latino era già stato diffuso e conosciuto dai fedeli L’introduzione del galgolitico nella liturgia, quindi, rappresentò una forte rottura nella tradizione liturgica della Chiesa occidentale; si tratta di un’intuizione che precedette di 1100 anni il Concilio Vaticano II che con la Costituzione Sacrosanctum Concilium del 1963 diede la facoltà di celebrare la messa e i sacramenti nelle lingue cosiddette volgari o vernacolari. [...] Nell’867 i due fratelli arrivarono a Roma su invito di papa Nicolò I (858867), che però morì prima del loro arrivo. Li accolse il suo successore Adriano II (867-872). Con loro portavano le reliquie del santo papa Clemente (9297), che avevano scoperto in Crimea. Poco dopo il loro arrivo, nella basili-

ca di Santa Maria Maggiore, papa Adriano approvò solennemente i libri liturgici slavi, come riferito nel racconto della Vita di Costantino: «E il papa accolse i libri slavi, li consacrò e li depose nella chiesa di Santa Maria, che si chiama Phatne (perché vi è conservata la mangiatoia di Betlemme, ndr). E cantarono con essi la liturgia. E in seguito il papa ordinò a due vescovi, Formoso e Gauderico, di consacrare i discepoli slavi. E quando li ebbero consacrati, allora cantarono la liturgia nella chiesa di San Pietro in lingua slava. Nel giorno seguente la cantarono nella chiesa di Santa Petronilla e il terzo giorno la cantarono nella chiesa di Sant’Andrea e (partendo) da lí di nuovo presso l’apostolo Paolo, il grande maestro delle genti, in chiesa di notte cantarono la santa liturgia in slavo sul santo sepolcro, coadiuvati dal vescovo Arsenio, che era uno dei sette vescovi e da Anastasio Bibliotecario» (cap. XVII). Nel giugno dell’880 papa Giovanni VIII (872-882) scrisse al principe moravo Svatopluk la lettera Industriae tuae nella quale confermava l’approvazione dei libri slavi e vi si legge: «In verità lodiamo la scrittura slava, ideata dal filosofo Costantino (Cirillo, ndr) ed ordiniamo che in questa lingua si lodi le opere di Cristo Signore. Non solo in tre, ma in tutte le lingue comandiamo di lodare il Signore come lui stesso ha chiesto: Lodate il Signore tutte le genti. Non è contrario alla vera fede cantare la messa e le ore canoniche nella stessa lingua slava. Metodio […] ha tradotto i libri sacri nella vostra lingua, traduzione iniziata dal filosofo Costantino. […] Conservate, rispettate solo questa usanza: nella celebrazione della messa prima leggete il vangelo in latino, poi in slavo. […] E se qualcuno tra di voi devia dalla retta strada e si vergogna dei libri nella vostra lingua sia scomunicato non solo dal ricevere l’Eucarestia ma anche dalla Chiesa fino a quando non farà ammenda». (1. continua)

PISMA LAŒANSKEGA ŒUPNIKA ANTONA CUFFOLA MISIJONARJU ZDRAVKU REVNU, ki je veliko skrbel tudi za beneæke izseljence v Belgiji

V zadnjih pismih o usodi novomaænikov, obletnici Trinkove smrti in novice iz Beneåije V kratkem pismu datiranem Forum Iulii,1 die 15 junii 1959, in napisanem v latinœ@ini Anton Cuffolo poro@a o duhovniœkem posve@enju treh beneœkih diakonov in izra¡a bojazen, da jih bo nadœkof poslal v furlanske fare, kajti mu ni mar usoda slovenskih ¡upnij. O svojem zdravju Cuffolo piœe, da kolena ga ne dr¡ijo in da œe ¡ivi, ker ni umrl. Naslednje pismo je zadnje, ki ga dobimo v mapi iz leta 1959. Datirano je 12. avgust 1959, a k njemu je prilo¡en list z novicami iz raznih vasi Bene@ije, ki se nanaœajo na dogodke iz konca meseca avgusta. Verjetno se je spremno pismo iz prvih dneh septembra zgubilo. V za@etku pisma se Cuffolo spraœuje, kje bojo trije beneœki novomaœniki pasli in izra¡a upanje, da vsaj eden bo pridr¡an na doma@ih planinah in da pozneje tudi ostali se bodo otepli mo@virja in se povrnili pod doma@o streho. Seveda jim bodo skuœali to zabraniti. […] Na 26. VI. je bilo 30 maziljencev na go-

mili Zamejskega, med njimi 3 iz Vidna in 3 iz Sv. Gor[ice]. Ker rde@i, beli in @rni so se pripravljali na incidente … je bilo vse strogo cerkveno, za kar so … Matajurci2 hudo zamerili in nas v svojem glasilu surovo napadli kot strahotepce. Najbr¡, da oni, ki jih pla@ujejo, so jih pouhali, ker so se pustili prete@i od … farjev. To pa nas veseli! Tudi 5 tukajœnjih najemnikov (farjev)3 ni bilo zraven. Dva Bera@a sva imela nepri@akovano sre@o, da sva mogla se @ez uro @asa pogovarjati z Uj@iæem4 in Kri¡evskim, ko sta se vra@ala od velikega Janeza rim[skega]. Od 6. do danes je gostoval pri Jakobu o@e Jakob ˘ib[ert] S. J., ki medtem je napravil tudi izlet k obliœkemu kranjskemu Janezu,5 njemu bo Jakob izro@il tudi to poslanico. Jutri se bo vrnil na bocensko knejpovo … kuro do konca meseca. Vse drugo po starem. Vi kje ste letovali? Matajurski Paskval6 je pravil, da v prihodnjem tednu bo raj¡al po svetu z lastnim avtom. V Œvici se bo oglasil pri Francu in nato bo nadaljeval do

Belgije in mogo@e, da se bo oglasil tudi v Grande rue. Meni se zdi predrzen tak »raid«, ker hribovski »chauffeur« je preokoren za kretnje po mednaro[dnih] mravljiœ@ih. […] Na koncu objavimo nekaj novic prilo¡enih k (verjetno) zadnjemu pismu Antona Cuffola misijonarju Zdravku Revnu. Napisane so v doma@em slovenskem nare@ju in so bile namenjene »Slovenskemu glasu«, ki ga je urejal p. Reven. Plestiœ@a Na zadnjo nedejo avoœta odpustak Marije Device Gnad in lietos stuolietnice sedanje cierkve sv. Ivana Krstnika. Ljudi brez œtevila od vsih vasi, posebno iz Breginja, Sedla, Logjeh in drugih vasi iz Jugoslavije. Na sabotni ve@er so spovedali doma@i gospuod, gospuod iz Breginja in novomaœnik pre Dolfo iz Laz. Puno obhajil. Veliko Maœo je pieu g. pre Dolfo, ki je tudi pridgu. Doma@i pievci [so] pru lepuo

pieli tudi naœe Marijine piesmi. Za precesijo s podobo Matere Bo¡je po vasi je bilo vse v zelenju in purtonih (slavolokih). Godla je muzika (banda) iz Niem. Po ve@ernicah so mladenke Katoliœke akcije uprizorile dramo »Œpanjolska marternica«, prù lepuo. Nobedan Plestiœ@en ne puobne takuo lepega odpustaka. Plestiœ@a imajo adan narlieuœih turnu (zvoniku) videnske nadœkofije, ki je ves iz lepuo opikanega kamanja, ki je biu zazidan na sveto lieto 1900. Pokrit je z veliko »pinjo«. Lietos je v pinjo udarila striela in jo vederbala. Potrieba bo napraviti novo pinjo, ki bo koœtala @ez dva milijona in pou. Zatuo famoœtar pre Angelin7 zbira daruove za novo pinjo, pa ven@part Plastiœ@anou je po sviete. Tudi nje je prosu pre Angelin za pomuo@ in daruovi so ¡e za@eli prihajati. […] Tipana Nekateri otroci so najdli v potoku Gorgon 72 liet starega Ivana Kormonsa. Rieve¡ je œu s staklenco po vodo, popuznilo se 1. Latinsko ime mesta #edad. 2. Urednik in sodelanci @asopisa Matajur. 3. Furlanski duhovniki. 4. Verjetno gre za beograjskega nadœkofa Josipa Uj@iæa doma iz Istre. Identiteka Kri¡evskega pa nam je neznana.

mu je in je padu v potok, se udaru v glavo in se uduœiu v vodi. Briezje Briezje so ¡e vi@ liet brez duhovnika, ven@part ljudi je po svietu, doma le kajœan star al invalidni mo¡, no malo ¡en in otruok. Za takuo malo ljudi se ne spla@a gor poœijati duhovnika, kier tudi ¡ivieti ne more. Previdavat hodi in maœovat ob nediejah popudne g. pre Angelin iz Plestiœ@. Kier Briezje so @ez adno uro dele@ od Plestiœ@, videnski nadœkof je œenku gospuodu pre Angelinu adan star automobil. Matajur Matajurski famoœtar pre Paskval Gujon se je miesca avoœta peju s svojim avtom skuoze Œvico v Belgijo. Po poti je obiskavu naœe emigrante, ki so ga bli zlo veseli povsod. Tudi v Charleroi-u je biu, ampak nie najdu doma naœega misijonarja. Gospod Anton Cuffolo je umrl 13. oktobra 1959, star 70 let, v @edajski bolnici. 5. V Oblici (Sriednje) je ¡upnikoval duhovnik ljubljanske nadœkofije v begunstvu g. Janez ˘upan@i@. 6. Mons. Paskval Gujon (1909-2002). 7. Duhovnik Angel Specogna (1911-1994) doma iz #arnega Varha (Podbuniesac).


4

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

I

E pur si muove… Ma incombe l’elettrodotto

l campanile di Ter (Pradielis, nel comune di Bardo/Lusevera) e più in alto le vette del Pustolj@i@ e del Lane¡ facevano da sfondo coreografico a due figure femminili che parlottavano affabilmente dopo l’incontro con l’amministrazione comunale e dell’associazione Slovenci po svetu /Unione emigranti sloveni, tenutosi in municipio. Personaggi di tutto rilievo, la governatrice della Regione Debora Serracchiani e la ministra della Repubblica di Slovenia Tina Komel. Il sindaco Guido Marchiol ha definito l’incontro come un evento storico; infatti avere ospiti ed interlocutori diretti personaggi di questo spessore istituzionale e politico non capita tutti i giorni, specie trattandosi di piccole comunità territorialmente – e non solo – marginali ed emarginate. Ed hanno ascoltato con attenzione la descrizione del quadro alquanto fosco di questa piccola porzione della montagna slovena al di qua del confine; piccola riproduzione della più vasta immagine della fascia confinaria segnata dall’antico confine. Una voce appassionata di dolore e di rammarico di questa bella valle cui fanno eco quelle di tutte le altre valli slovene. Si è parlato di collaborazione transfrontaliera, di lingua comune da valorizzare e trasformare, da minoritaria e reietta, a strumento di sviluppo e autopromozione. Da ascoltatore, più che di promesse, ho sentito parole di presa d’atto e di stimolo ad intensificare i rapporti tra le comunità contermini. Mentre ascoltavo, ho tentato di immedesimarmi nelle due personalità, immaginandomi il fitto taccuino delle loro incombenze, preoccupazioni, progetti, priorità, tese nel tentativo immane di fornire soluzioni ai mille problemi di fronte a cui si trovano quotidianamente. Ed ho provato soddisfazione e dubbio. Soddisfazione per la loro presenza in carne ed ossa in questa realtà marginale; dubbio sull’effettiva possibilità di cambiamento, conscio che né la ministra Komel, né la governatrice Serracchiani hanno bacchette magiche o poteri taumaturgici. Però qualche ragione di speranza in più e di aspettative meno chimeriche ce ne sono. Hanno ascoltato, preso nota; alla lunga lista dei problemi da risolvere hanno aggiunto un asterisco che richiami concetti come montagna, comunità slovene, lingua e cultura da tutelare, collaborazione, distribuzione di risorse da ridisegnare. Ben consce della crisi che investe entrambi gli stati confinanti. Pare evidente che in Regione soffi un venticello nuovo, ampio, aperto a 360 gradi, dopo il periodo un po’ crepuscolare e miope del precedente governatorato regionale. Si cercano contatti e riscontri, collaborazioni e richiami alle rispettive responsabilità a Roma, a Bruxelles, in paesi confinanti, in particolare Lubiana. E sul clima costruttivo soprattutto con quest’ultima capitale che le nostre comunità slovene possono contare. I recenti incontri lubianesi della governatrice Serracchiani con le maggiori rappresentanze ministeriali sono stati definiti dalla stessa «da capo di stato». Non solo sorrisi ma impegni reciproci. Ovviamente rimane ancora molta strada da fare per giungere a qualche risultato concreto. Basti guardare ai problemi irrisolti della Slavia, con una scuola bilingue da terremotati e la spada di Damocle dell’elettrodotto Okroglo-Udine che minaccia di ferire a morte la conclamata vocazione turistica delle nostre valli, ma che Slovenia e Italia hanno fatto inserire tra le priorità dell’Unione Europea (Lubiana, purtroppo, si è espressa solo contro il rigassificatore di Trieste!). Non parliamo poi di una chimerica rinascita economica e demografica di tutto il nostro territorio montano… Ma non perdiamo l’ultima speranza. «E pur si muove!» esclamava, contro tutto e contro tutti, il vecchio Galilei. Sono alle prime armi nel loro nuovo ruolo le alte ospiti di Bardo. E, come dice il proverbio, chi bene inizia è a metà dell’opera.

31. julija 2013

PREDSEDNICA FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE se je mudila na uradnem obisku v Ljubljani

Preveå smo si podobni, da bi æe naprej bili razliåni

»S

mo si preve@ podobni, da bi lahko œe nadalje bili tako razli@ni. Ponujajo se nam zanimive prilo¡nosti, ki jih moramo izkoristiti na poti skupnega premagovanja krize. V Ljubljani so bili postavljeni temelji za tesnejœe sodelovanje med dr¡avama.« Tako je menila predsednica Furlanije Julijske krajine, Debora Serracchiani, po uradnem obisku v Ljubljani, kjer se je 10. julija sre@ala z najpomembnejœimi predstavniki slovenskih oblasti. Najprej je Serracchianijevo sprejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Oba sta menila, da je potrebno izboljœati in okrepiti sodelovanje med dr¡avama. #ezmejna kooperacija in delovna skupnost Alpe-Jadran sta pomembni, je menil predsednik, kateremu je Serracchianijeva izpostavila zanimanje Furlanije Julijske krajine za pridobitev ve@je mednarodne vloge. Tako Evropsko zdru¡enje za teritorialno sodelovanje (EZTS) med Gorico in Novo Gorico kot Evroregija omogo@ata tesnejœe sodelovanje. Pahor je izpostavil pomen nadaljevanja operativnih sre@anj, ki naj imajo za cilj ovrednotenje obojestranskih razvojnih mo¡nosti. Serracchianijeva mu je pritrdila in ga opozorila, da je »potrebno pohiteti« tudi zaradi tega, »da se ne izgubi evropskih finan@nih sredstev« ter mu predlagala sodelovanje glede evropskih sredstev za obdobje 2014-20, v prvi vrsti za projekte ¡elezniœkih povezav in na okoljskem podro@ju. Sre@anju z ministrom za zdravstvo Toma¡em Gantarjem je prisostvovala tudi de¡elna odbornica za zdravstvo Maria Sandra Telesca. Bilo operativnega in strokovnega zna@aja. Sre@anje je nudilo prilo¡nost za izmenjavo mnenj in pogledov. Na konferenci za tisk po delovnem kosilu sta predsednica FJK in slovenski zunanji minister Karel Erjavec izpostavila, da je nujno v ve@ji meri sodelovati na gospodarskem, turisti@nem, ¡ivilskem in kulturnem podro@ju. Precejœnjo pozornost sta politika namenila tudi infrastrukturam, glede katerih je v bli¡nji preteklosti »manjkalo zadovoljivo sodelovanje.« Za okrepitev bilateralne kooperacije je potrebno izkoristiti evropska sredstva. Erjavec in Serracchianijeva sta omenila, da si bosta skupaj prizadevala za o¡ivitev meœane Komisije FJK-Slovenija (zadnje sre@anje se je odvijalo leta 2011), smisel katere je izboljœati kooperacijo. »Delovna omizja – je dejala predsednica FJK – morajo @imprej za@eti z delom in

Alenka Bratuæek in Debora Serracchiani v Ljubljani se lotiti obravnave aktualnih ekonomskih, zdravstvenih, socialnih, infrastrukturnih in energetskih vpraœanj: le tako bomo imeli jasno predstavo o tem, kar ¡elimo vpraœati Evropo v sklopu programiranja za obdobje 2014-20.« Tiskovne konference se je udele¡ila tudi ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komel, ki je izpostavila pomen »generacijske menjave, ki je veliko doprinesla, in izbire ¡ensk v politiki« ter dodala, da je manjœine potrebno obravnavati »kot prednost«. Serracchianijevo je sprejela tudi predsednica slovenske vlade Alenka Bratuœek. Premierka se je najprej zaustavila pri omembi sedanjega sodelovanja in hkrati poudarila, da bi le-to veljalo v dodatni meri okrepiti na gospodarskem podro@ju. Klju@na je v tem pogledu vloga obeh manjœin. »Stanje Slovencev v Italiji se je izboljœalo – je obrazlo¡ila Bratuœkova -–in nadejamo si, da bo kmalu sklicano delovno omizje o slovenski manjœini pri italijanskem notranjem ministrstvu.« Dragoceno vlogo obeh manjœin, »ki lahko veliko pripomoreta k izboljœanju kooperacije med dr¡avama,« je omenila tudi predsednica De¡ele FJK. Serracchianijeva je ugledni sogovornici tudi omenila, da ima kot predsednica regije glede tkanja mednarodnih vezi »vso podporo« italijanskega predsednika Giorgia Napolitana in predsednika vlade Enrica Lette. V zaklju@nem delu pogovora je pa opozorila, da je ta @as v teku veliko @ezmejnih projektov, »vendar

TISKOVNO SPOROÅILO DEŒELNEGA VODSTVA SSO o raznih organizacijskih pomanjkljivosti in zapletih

Mednarodni obiski terjajo vsklajenost in sodelovanje

S

vet slovenskih organizacij se predsedniku republike Slovenije Borutu Pahorju ob svojem obisku v #edadu dne 12. julija letos iskreno zahvaljuje za sprejem skupnega slovenskega zastopstva. V predstavniœtvu so bili dr¡avna poslanka Tamara Bla¡ina, podpredsednik De¡elnega sveta FJk Igor Gabrovec, de¡elni svetnik Stefano Ukmar, predsednika SSO in SKGZ Drago Œtoka in Rudi Pavœi@ ter predstavnika videnske pokrajine Giorgio Banchig za SSO in Luigia Negro za SKGZ. Zastopstvo je spremljal Generalni konzul republike Slovenije v Trstu dr. Dimitrij Rupel. Istega dne je skoro ob isti uri minister slovenske vlade za kulturo g. Uroœ Grilc sprejel v Kulturnem domu v Gorici nekatere predstavnike slovenskih kulturnih ustanov goriœke pokrajine. Obema visokima predstavnikoma slovenske dr¡ave ter predsednici de¡elnega odbora Debori Serracchiani izreka de¡elno

vodstvo SSO priznanje za razumevanje, ki so ga izkazali predstavniœtvu slovenske narodne skupnosti in se z njim zadr¡ali, pa @eprav v strogo odmerjenem @asu. V zvezi z raznimi organizacijskimi pomanjkljivostmi in zapleti, ki so ob tem nastali pa SSO ugotavlja, da so takœni visoki mednarodni obiski za vso naœo narodno skupnost nekaj izredno pomembnega, zato meni, da morajo biti vnaprej dobro pripravljeni in da morajo biti sad skupnega dela ter usklajenosti. To pomeni, da naj taki obiski potekajo ob aktivnem sodelovanju in organizacijski pripravi Generalnega konzulata v Trstu oziroma Veloposlaniœtva republike Slovenije v Rimu, da je tako kakovost takih mednarodnih sre@anj na nek na@in zagotovoljena in vsestransko zajam@ena po svojem obsegu in vsebini. Slovenska narodna skupnost v de¡eli FJk oziroma v Italiji je zaœ@itena v svojih pravicah tudi po mednarodnih sporazumih

dom

Blaœina, Periæiå, Serracchiani in Pahor na otvoritvi Mittelfesta in politi@nih medsedbojnih dr¡avnih dogovorih, zato naj bodo ti obiski na najviœji ravni prilo¡nost za zadovoljstvo in zadoœ@enje ne samo narodni skupnosti kot taki ampak celotni mati@ni slovenski dr¡avi. #e bodo taki obiski, na tak na@in zajam@eni in bodo potekali v tem duhu in na zadovoljivem organizacijskem nivoju, bo SSO vedno z veseljem soudele¡en, ker si absolutno ne ¡eli najmanjœih nesoglasij

oziroma spodrsljajev tehni@no organizacijske narave. To velja posebno v danaœnjem za nas vse tako delikatnem @asu, ko so problemi zares vsestransko zaskrbljujo@i, zato moramo skupno sodelovanje in œiroko vsklajenost pri pripravah obiskov œe kako imeti stalno pred o@mi, @e ho@emo, da bodo ti zares obrodili pozitivne sadove za celotno naœo slovensko skupnost v de¡eli FJk oziroma v republiki Italiji.

je potrebno nadoknaditi v minulih letih zamujeni @as in izkoristiti vse prilo¡nosti za rast, maksimalno uporabo evropskih sredstev in pripravljenost na novo obdobje evropskega programiranja.

Kultura pride pred politiko

ultura pride pred politiko, ki »K se mora nau@iti gradnje tistih mostov med dr¡avami in narodi, ki

morajo zdru¡eni v razli@nosti hoditi istemu cilju naproti: k skupnemu dobremu, ki ga v naœem primeru predstavlja Evropa.« Gre za izjavo predsednice De¡ele Debore Serracchiani 13. julija v #edadu na sve@ani otvoritvi 22. izvedbe Mittelfesta, katere so se udele¡ili predsednik slovenske dr¡ave, Borut Pahor, italijanski minister za kulturne dobrine in turizem, Massimo Bray, hrvaœka vladna podtajnica na ministrstvu za kulturo, Tamara Periœiæ, podpredsednik in odbornik za kulturo De¡ele Furlanije Julijske krajine, Sergio Bolzonello in Gianni Torrenti. V svojem posegu je slovenski predsednik menil, da morajo mladi ponovno odkriti upanje v skupno prihodnost v Evropi: »Naœa prizadevanja morajo iti v to smer. Razmiœljati moramo skupaj, @etudi imamo razli@ne poglede. Zaradi tega so pobude, kakrœno predstavlja Mittelfest, koristne za preseganje delitev, problemov in konfliktov, kot se je to vselej dogajalo na minulih festivalskih izvedbah.« Minister Bray je omenil zgodovino festivala in se zaustavil pri vlogi, ki jo je odigral znotraj srednje-evropskega prostora, ki naj bi predstavljal kraj sre@evanja razli@nih civilizacij: vstop Hrvaœke v Evropsko unijo predstavlja pomemben korak. Vlogo #edada ob odvijanju festivala je prisotnim predstavil ¡upan Stefano Balloch. Pred sve@ano otvoritvijo festivala, ki je potekala v @edajskem Ristori, so se predstavniki slovenske narodne skupnosti (senatorka Tamara Bla¡ina, podpredsednik de¡elnega sveta Igor Gabrovec, de¡elni svetnik Stefano Ukmar, predsednika Sso in Skgz, Drago Œtoka in Rudi Pavœi@, pokrajinska predsednika Sso in Skgz, Giorgio Banchig in Luigia Negro) sre@ali s predsednikoma Pahorjem in Serracchianijevo ter zadr¡ali v neformalnem pogovoru z de¡elnim odbornikom za kulturo, Giannijem Torrentijem.


dom

31. julija 2013

V OSPREDJU

stran

5

NELL’AGOSTO DEL 1933 ai sacerdoti fu notificato il decreto di Mussolini che impediva l’uso della lingua locale in chiesa

80 anni fa la proibizione dello sloveno, una violenza che si sente ancora oggi �

Fu l’apice della politica snazionalizzatrice ed etnocida intrapresa dal Regno d’Italia fin dall’annessione della Slavia nel 1866

� Ilaria Banchig

O

ttant’anni fa, nei giorni precedenti la solennità dell’Assunta (Ro¡inca), ai sacerdoti della forania di San Pietro al Natisone fu notificato il decreto governativo che proibiva l’uso della lingua slovena nelle celebrazioni liturgiche e nell’insegnamento del catechismo, mettendo fine a una prassi millenaria della Chiesa locale. L’ordinanza, voluta e firmata dallo stesso duce Benito Mussolini, fu l’apice della politica snazionalizzatrice ed etnocida intrapresa dall’Italia fin dall’annessione della Slavia al regno sabaudo e spinta al massimo dal regime fascista. «Un popolo mettetegli la catena, spogliatelo, tappategli la bocca: è ancora libero. Toglietegli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dorme: è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua adottata dai padri. È perso per sempre, diventa povero e servo!», ha efficacemente scritto il poeta sciliano Ignazio Buttitta. Era il 15 agosto del 1933 quando il parroco don Giuseppe Gorenszach diede l’annuncio ai fedeli di San Leonardo: «Oggi il parroco alla prima messa lesse in italiano quanto segue. Ieri sera sono stato chiamato nella caserma dei RR.CC. (Reali Carabinieri, ndr) di S. Leonardo dal sig. Tenente di

detta arma e da esso ebbi ordine – a nome di S. E. il prefetto di Udine di parlarvi da oggi in poi in lingua italiana. In italiano le prediche, i catechismi e la Dottrina Cristiana ai fanciulli. È data facoltà, fino a nuovo ordine, di riassumere in lingua vernacola, quanto prima si dice in lingua italiana. Devo dirvi, infine, che tutti i Catechismi Sloveni sono stati sequestrati...». Numerose sono le testimonianze tramandate dai sacerdoti dell’epoca. Nel libro storico parrocchiale, il cappellano di Lasiz, Antonio Cuffolo, afferma che prima di arrivare alla proibizione della lingua slovena, ci fu una campagna di calunnie nei confronti dei sacerdoti locali. Scrive così Cuffolo nella Cronaca della cappellania di Lasiz: «Cominciarono le calunnie ora a carico di uno, ora a carico dell’altro sacerdote. […] Quando ai nemici sembrò che l’ambiente fosse già impressionato il tenente dei RR. CC. invitò i più terribili sacerdoti della zona e cioè i cappellani di Lasiz, Antro, Mersino e Vernasso (rispettivamente don Cuffolo, don Cramaro, don Simiz e don Qualizza, ndr) per il giorno 16 agosto nella caserma dei Carabinieri di S. Pietro. Il tenente presentò ai quattro sacerdoti per la firma una imposizione per la quale da quel giorno non avrebbero più usato la lingua locale nelle preghiere, nella predicazione e nella dottrina cristiana. I sacerdoti protestarono contro l’arbitra-

Takuo je za Dom prepuoved narisu Moreno Tomasetig ria imposizione contraria alle leggi naturali, ecclesiastiche ecc. Ne nacque una violenta discussione che minacciava serie conseguenze. In conclusione i quattro sacerdoti alla dichiarazione preparata dal tenente aggiunsero di proprio pugno: “I sottoscritti accetteranno soltanto se l’ordine verrà dato dall’Autorità Ecclesiastica od almeno attraverso la stessa”. Detta dichiarazione fece andare su tutte le furie il tenente, ma i sacerdoti non si fecero impressionare». I sacerdoti si rivolsero allora all’arcivescovo di Udine mons. Giuseppe Nogara per chiedere quale fosse l’atteggiamento da tenere in questa situazione. L’arcivescovo raccomandò di accettare tutte le disposizioni per evitare sanzioni ancora più severe, o

addirittura il confino. L’ultimo discorso ufficiale in sloveno fu quello del cappellano di Tercimonte in occasione della festa dell’Assunzione nella Chiesa di Vernasso. Le ripercussioni della proibizione furono immediate e tragiche. Oltre alla perdita delle tradizioni locali, del ricchissimo repertorio dei canti popolari, furono profondamente danneggiati anche l’associazionismo e la vita religiosa. «Dopo oltre mille anni – scrive Cuffolo – contro tutte le tradizioni, contro tutte le leggi della Chiesa, con danno evidentissimo per le anime solo perché il detto “il duce lo vuole” aveva impedito all’autorità ecclesiastica di prendere francamente una posizione, è avvenuto un cambiamento nella cura d’anime. Per le strade, osterie, municipi, botteghe, esattorie si parlerà, si farà i propri interessi adoperando la lingua materna, solo in chiesa sarà proibita. Proibiti i canti tradizionali e preghiere che non saranno più sostituiti. Il nemico della Chiesa ha raggiunto lo scopo, “il duce lo vuole”»! Del resto Mussolini e i suoi seguaci avevano ben compreso che solo sradicandola dalla religione, avrebbero potuto infliggere un colpo mortale alla lingua slovena. In ottant’anni tante cose sono cambiate e gli sloveni della provincia di Udine si sono visti riconosciuti dall’Italia i propri diritti linguistici, ma dalla violenza perpetrata dal regime fascista nel 1933 le valli del Natisone e del Torre, Resia e Valcanale non si sono mai completamente riprese. Lo testimonia l’attuale drammatica condizione, non solo linguistica.

POGLEDALI SMO, KJE JE V CIERKVAH ostala moliteu in piesam po slovensko od Stare gore do Svetih Viœarij

Le malo po slovensko v videnski nadœkofij �

Prepuoved je pustila te¡ke posledice

O

sandeset liet od tega, miesca augusta 1933, je u cajtu faœisti@nega re¡ima uidanski prefet ukazu usiem duhounikam, naj opustijo pridge, molitve an vierski pouk u doma@in slovienskin izku. Par italijanski pridgi je bluo dovoljeno le dodati kratak povzetak u slovienskin iziku. Tuole u nasprotju s konkordatan, s kerim je u parvih fazah njega vlade faœisti@ni re¡im objubu Cierkvi, de bo spoœtovau viero ljudì an de se na bo utaknu u nje re@i. Tel ukaz je biu namenjen Sloviencam u Uidanski nadœkofiji, œe posebno u Nediœkih dolinah, kjer je bla mo@nuo parsotna slovienska besieda tu cierkvah. Ku mo@an potres je zasu doma@o ljudsko an viersko kulturo, njega posledice se poznajo donaœnji dan an u cerkvenem ¡ivjenju, kjer je malo u slovienskin iziku. A kje je œe ostala slovienska besieda u cerkvenem ¡ivjenju Nediœkih dolin? Narbuj zveste fare u nucanju slovienskega izika sta matajurska, dreœka an lieœka. A tudi u œpietarski fari so z obuditvijo slovenske maœe ob sabotah napravli hvalevriedno œtopinjo naprì. Takuo, ki nam je poviedu tar@munski in sauonski famoœtar Bo¡o Zuanella, se je le u Matajurju an Starmici obdar¡ala sveta maœa skor u celoti u doma@in slovienskin iziku, takuo ki jo je molu msgr. Paskval Gujon. Le parvo berilo an povzetak druzih beril sta po italijansko. U Sauodnji na guod Sv. Muhorja an Fortunata je maœa trijezi@na, z berilam po furlansko in vangelijam po slovensko. Druga@e, so maœe na

Ob prepovedi so zaplenili tudi katekizme in molitvenike Tar@munu, par Maœere, u #epleœiœ@ah, u Sauodnji an Gorenjem Barnasu nimar po italijansko. Slovienska besieda se oglasi le u petju ali pa u za@etnem pozdravu par svetih maœah ob Bo¡i@u an Veliki no@i. U Lieœki fari, ki jo peje naprej famoœtar Federico Saracino, se par maœah na Liesah an u Topoluovem, takuo ki je biu lieta nazaj odlo@u g. Azeglio Romanin, pieje dve piesmi po slovensko an dve po italijansko. Tuole nam je poviedu Giacomo Canalaz, ki je dodau, de ob sejmah an vierskih praznikah po vsieh vaseh prebierajo evangelij po slovensko, ob svetem obhajilu otroci prebierajo berila po slovensko an italijansko, ro¡ar molijo ‘an part po italijansko drug po sloviensko. Par petju u slovienskin doma@in iziku med maœo na Liesah puno parpomaga zbor te mladih. Gospuod Saracino za@enja nimar sveto maœo s kri¡anjem u slovenskin iziku an otrokan, ki hodejo na verouk, u@ijo molit tudi po sloviensko.

Par Mariji Devici v Dreki msgr. Marino Qualizza moli po slovensko. Nekatere berila an kos pridge so po italijansko. U œpietarski an Podbunieœki fari, ki jih ima po rokah dekan msgr. Mario Qualizza, so par maœah pre¡ivele slovenske pobo¡ne piesmi, predvsem tiste posve@ene Mariji. U Gorenjem Marsinu pa se mole an ro¡ar po sloviensko. U farni cierkvi u Œpietru je usako saboto ob 19. uri u farni cierkvi maœa po slovensko, ki jo molita g. Lovro Petricig an msgr. Marino Qualizza. Miesca luja in vo œta je tela maœa odpadla. Spet bo od œetemberja naprej. U podutanski in srienski fari so par maœah ostale slovienske doma@e piesmi »bogatija, ki jo na smiemo zgubit«, nam je jau famoœtar Michele Zanon. U drugih krajah videnske province je narbuj zviesta slovienskemu iziku Kanalska dolina, kjer u Ukvah poteka maœa skor popunama po slovensko, takuo tudi pietje.

Po italijansko je le evangelij an pridiga. Kar so birme, an so vabjene use vasi, je maœa po italijansko, pietje an adno berilo so po slovensko. Ob velikih praznikah an vierskih navadah med maœo prevlada slovenski izik. Doma@i famoœtar Mario Gariup maœava tudi u Ov@ji vasi, ki je u starih cajtih bila narbuj slovienska vas u Kanalski dolini. Use do œestdesetih liet, kar se je zadnji@ glasila slovienska besieda u cerkvenim ¡ivlje-nju. Œe donas se turisti @udvajo, de po sloviensko so ostale le cerkvene bukva an napisi na lapidah znotra an zuna cierkve. Mons. Dionisio Mateucig nam je poviedu, de je u ˘abnicah nedejska maœa je ven@ part po slovensko. #ez tiedan pa prevlada italijanski izik. Le pozdrav an kajœna piesan so po slovensko. Na Svetih Viœarijah vsaka maœa je v treh izikah, se pravi po slovensko, po italijansko in po niemœko. Na Ravanci u Rezijanski dolini, kjer skarbi za faro g. Gianluca Molinaro, skor ob usaki maœi u doma@in slovenskim iziku (po rozajansko) preberejo berilo. Tuole nie bla navada œe u starih cajtih. Po doma@e prevlada po vaseh predvsiem petje, ob@asno pa se na koncu ro¡arja zmole po rozajansko moliteu »De profundis«. U Terskih dolinah, se par maœi u Zavarhu an u Bardu, kjer je famoœtar g. Renzo Calligaro, @uje doma@a slovienska beseda u pietju an u parvim berilu. Trieba je poviedati tudi, de je v videnski katedrali par maœah, ki imajo pomien za celo nadœkofijo nimar parsotna slovenska besieda. Takuo tudi na ruomanju 8. œetemberja na Stari gori. Tuole so uvedli pod nadœkofam Alfredam Battistijam, ki je tudi prosu odpuœ@enje za karvice, ki jih je nardila videnska cierku svojim Slovencam. � Larissa Borghese

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Slovenœ@ina za mlade od 9. do 12. leta V sklopu projekta Jezik-Lingua, Ve@jezi@nost kot bogastvo in vrednota @ezmejnega slovensko-italijanskega obmo@ja, bo na sede¡u Inœtituta za slovensko kulturo v Œpietru (ul. Alpe Adria 67) delavnica z naslovom Slovenœ@ina za otroke od 9. do 12. leta. Potekala bo v ponedeljek, torek in sredo, 26., 27. in 28. avgusta, ter 2., 3. in 4. septembra od 9. do 11. N e k a j v s e b i n : Kaj mi je vœe@ ( v slovenœ@ini o glasbi, filmih, ra@unalniœtvu, igrah itd.); Danes bom bral/a (slovenske mladinske revije;) Rad bi pel/a (slovenski pop in rock pevci), Katero pico boœ jedel/la? (v slovenœ@ini o hrani, ki je vœe@ mladim), Z ¡epnino bom kupil/a... (v slovenœ@ini o obla@ilih, predmetih in o drugem), Profesorica te¡i? (v neformalni slovenœ@ini o œoli). Delavnica je brezpla@na. Info: teco01@jezik-lingua.eu. � �

Okno v Bene@ijo v saboto ob 21:35 Oddaja Radia Spazio 103 »Okno v Bene@ijo«, ki je namenjena Slovencam v videnski provinci, je po novim na sporedu vsako saboto ob 21:35, se prave v urniku, v katerem so cieu tiedan oddaje po slovensko. Ponovitev je pa vsako nediejo ob 14:30. Oddajo, ki gre naprej ¡e œesto lieto, parpravlja uredniœtvo Doma v sodelovanju s kulturnim zdru¡enjem »Blankin«. Posluœa se jo tudi preko interneta na naslovu www.radiospazio103.it v ¡ivo al’ v downloadu.

��

DALLA PRIMA

Bilingue, stop ai temporeggiamenti Questa soluzione è stata definita «poco probabile» dall’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, durante la visita alle organizzazioni slovene della provincia di Udine avvenuta martedì 9 luglio, rispondendo alla dirigente scolastica, ˘iva Gruden. Più percorribile appare, allora, la proposta subordinata di Banchig e Negro «che, in parallelo con la ristrutturazione della sede storica di viale Azzida, si proceda ai necessari interventi nella Casa dello studente per offrire all’Istituto comprensivo statale bilingue gli spazi adeguati e indispensabili alla sua regolare attività e al suo ulteriore sviluppo». Intanto, nell’imminenza del nuovo anno scolastico, sono state assegnate alla scuola bilingue due ulteriori spazi proprio nel «college». Si tratta di una grande aula per l’asilo e un’altra per le elementari. Ma alla riunione con i responsabili degli istituti scolastici, gli amministratori di Comune, Provincia e Regione, convocata su iniziativa dell’opposizione in consiglio comunale, è emersa la possibilità che il convitto Paolo Diacono si ritiri dalla casa dello studente e che, pertanto, l’amministrazione provinciale lo restituisca a quella comunale. Sarebbe, praticamente, un via libera a quanto richiesto dai genitori e dalle organizzazioni slovene. Gli amministratori di San Pietro si sono riservati di approfondire la questione. � M. Z.


dom

31. julija 2013

IZ NAŒIH DOLIN

stran

7

PREDSTAVNIK STRANKE SEL bo 5. voœta parvi krat sedeu v pokrajinskim svetu in ¡e na za@etku guoriu po slovensko

Fabrizio Dorbolò: Slovenska besieda se z mano vra@a na vidensko provinco �

»Pokrajina nie samuo furlanska, kakor bi ¡eleu predsednik Fontanini«

� Ezio Gosgnach

B

ene@ija ima spet svoj glas na videnski provinci. Na seji pokrajinskega sveta (provincialnega konseja) v pandiejak 5. voœta bo parvi krat tudi Fabrizio Dorbolò. De bi parœu na telo mesto, je moru nardit dugo pot. Na volitvah, ki so ble obrila, je biu drugi izvoljeni na listi Sel (Svoboda, ekologija, levica), ampa so slavo prepisali glasuove v Podbuniescu. Muoru se je parto¡iti na upravno sodiœ@e (Tar), natuo mu je parvi izvoljen na listi Sel, Federico Pirone, ki je ratu aœeœor na kamunu Vidan, pustiu mesto. Gaspuod Dorbolò, kakuo se bote predstavu na provinci? »Lepuo bom pregledu kompetence, ki jih ima pokrajina in kaj se da narest. Prù sigurno bom nesu naœ slovenski jezik v pokrajinski svet. Na parvi seji bom guoriu po italijansko, po slovensko, po furlansko in po niemœko takuo, de se bojo @uli vsi jeziki naœe province. Z mano se bo varnila slovenska beseda v pokrajinski svet.« V zadnjih petih letih so bli Slovenci zanemarjeni… »Predsednik Pietro Fontanini in vsa desna sredina pravejo, de v vidanski provinci nie slovenske manjœine. Sada sam v pokrajinski konsej parstopu ist, ki sam beneœki Slovenec. Prù provinca ima kompetence za

zakon 482, ki brani vse jezikonve manjœine v Italiji. Skarbeu bom, de tisti sudi, ki jih muora pokrajina namenit slovenskim ustanovam, bojo pametno nucani. Kupe z vsiemi kolegi, ki sedé na klopeh opozicije, bom gledu, de bo slovenska manjœina imiela svoj mest. Videnska pokrajina nie samo furlanska, kakor bi ¡eleu Fontanini in tisti, ki jo mislejo ku on.« Katere iniciative bote politi@no peju naprej za naœ teritorij? »Parvo sam ¡e za@eu. Govoru zam z odbornikam za œuolo, ki je Beppino Govetto, de bi lahko uœafali reœiteu za dvojezi@no œuolo v Œpietru. Dobro bi bluo, @e bi imela sede¡ in prestore, v hramu, ki ga kli@ejo “college”.« Videnska provinca je parva nastavila ciestne tabele po slovensko pod parvo Strassoldovo administracijo. Potle pa je v Reziji celuo nastavila tabele v nieki @udni pisavi. Mislite tudi kiek o tuolim nardit? »Œetemberja bom napravu dokument, v katerim bomo predlagali, de bi imenovali provinco v œtirih jezikah. Potlé bomo vpraœali, naj bojo vse tabele napisane v slovenskim jeziku in ne v @udnih pisavah. Na videnski provinci je ¡e okance za slovenski jezik, za katero skarbi Cecilia Blasutig. Gledu bom, de bi okance lepuo dielalo, tako de bojo vsi viedeli, de od Tarbi¡a do Tarsta govorimo slovenski jezik.«

V Œpietru odparli kulturni dom

V

@etartak 25. luja so v prestorah sede¡a gorske skupnosti Ter, Nedi¡a in Barda v Œpietru odparli kulturni dom za potriebe slovenskih organizacij. V imenu Gorske skupnosti je spreguoriu za@asni upravitelj Giuseppe Sibau, ki je predstavu projekt. »Tel center – je jau – je zelo pomemban, ne samuo za dielo in razvoj slovenske manjœine, ampa za cieu teritorij. Hvala njemu bo v Nediœkih dolinah zrasla tudi turisti@na ponudba.« Parsoten je bil tudi podpredsednik de¡elnega sveta (regionalnega konseja) Igor Gabrovec, ki je pod@rtu, de »@e ¡elimo, de hrami ne ostanejo samuo prazne œkatle, muorajo ljudje za@eti delati.« To je potardiu tudi de¡elni svetnik Cristiano Shaurli. Natuo je doluo¡u: »De¡ela Furlanija Julijska krajina se veliko briga za tele teritorije, saj ima sama predsednica Debora Serracchiani delego za goro. Gora ima v naœi de¡eli puno te¡au. Muoramo biti ponosni na projekte, kot je tele center, zak’ puno dajajo teritoriju. Tela je ‘na velika parlo¡nost, de bi slovenska skupnost ratala buj mo@na, ne samuo v Nediœkih, ampa tudi v Terskih dolinah, saj je center namenjen cieli manjœini.« Na otvoritvi so bili parsotni tudi œindiki Œpietra Tiziano Manzini, Garmaka Eliana Fabello, vi@eœindik Sauodnje Fabio Trinco, konsiljer na Igor Gbarovec in Giuseppe Sibau videnski provinci Fabrizio Dorbolò in de¡elni svetnik Roberto Novelli. Za SSO sta bla parsotna predsednik Drago Œtoka in Bepo Qualizza, za SKGZ pa predsednik Rudi Pavœi@ in Luigia Negro. Projekt kulturnega doma v Œpietru je nastau ¡e nekaj liet od tega. Kàr so zazidali sede¡ za gorsko skupnost Nediœkih dolin, so napravli tudi velik prestor, kjer bi muoru biti etnografski muzej. Pa tele projekt se nie uresni@u. Ostali so samuo ziduovi in so pomislili, de bi na njega mestu uredili kulturni dom, v katerim bi lahko slovenske organizacije imiele svoje œtevilne prireditve. Zatuo je lieta 2009 uprava gorske skupnosti, ki ji je predsedovau Adriano Corsi, dosegla sporazum in podpisala pogodbo s SSO in SKGZ. De bi naœtimali prestore, so vzeli 400 tav¡int evru iz fonda, ki ga daje zakon, ki varje Slovence, in je gorska skupnost dodala œe 40 tev¡int evru. Velika dvorana ima za ankrat 100 sede¡u, a je takuo nareta, de bojo prestor za ljudi stisnili al' arœerili po potriebi. Seviede, je tudi pestor za oder in za rapotije, ki so potriebne za teater, koncerte, posvete in druge prireditve. Stranske stene so opremljene, de bojo lahko slu¡ile za fotografske in umetniœke razstave. Vhod je iz ulice Arengo della Slavia. Na za@etku so tri pisarne in straniœ@a (WC) ter œtenge za iti dol v dvorano. Postavili so tudi dvigalo (aœensor). Se pravi, de je sada v hramu Gorske skupnosti pravi moderni in funkcionalni kulturni dom, v katerim bojo lahko gledaliœke predstave, koncerti, razstave, projekcije, sre@anja, posveti in vse, kar parpada kulturnemu ¡ivljenju. Za upravljenje bojo sklenili dogovor s SSO in SKGZ. (i.b.)

Gorska skupnost @aka novega komisarja ivœi podutanski œindik Giuseppe Sibau je ostù v de¡elnim svetu (reB gionalnim konseju), @eprù v opoziciji.

V Rimu in na de¡eli dielajo, de se province zaprejo. Kaj mislite o tuolim? »Seviede se strinjam. Naœa pokrajina bo œla naprej œe pet liet. V telim cajtu bo muorala dati kompetence kamunam in de¡eli. Zatuo bomo v Bene@iji muorli lepuo mislit, kakuo nardit, de bi luo¡li kupe kamune. Muormo zdru¡it kamune, se ne sme tuole odluo¡it. Pametno je, de je regija zamarznila Gorske unije. Kamuni morajo dieti kupe vse storitve (servizi) za ljudi. #e bomo kura¡ni, bo lahko parœlo tudi do zdru¡itve.« Za novega komisarja gorske skupnosti je vaœa stranka Sel predlagala podbunieœkega œindika Piergiorgia Domenisa. Al’ bo tuole ratalo? »Domenis je naœ kandidat, @etudi na parpada naœi stranki, a je Slovenec. In Sel @e, de je na @elu Gorske skupnosti Slovenec.«

11. luja je de¡elno upravno sodiœ@e (Tar) zavarglo parziu parve neizvoljene na listi Odgovorna avtonomija Michele Gasparutti. Dva dni priet je Sibaua potrdil tudi De¡elni svet. Sevieda je bluo narbuj veliko zanimanje za odlo@iteu upravnega sodi@a o parzivu desne sredine pruoti izvolitvi Debore Serracchiani za predsednico Furlanije Julijske krajine. Sodiœ@e je parziu zavrnilo. Serracchianijeva in leva sredina bota zatuo vladala do lieta 2018. Natuo je de¡elni svet 19. luja zamarzu reformo gorskih skupnosti. Gorske unije se na bojo rodile in predsednica Serracchiani muore v miescu dni imenovati nove komisarje na Gorskih skupnosti. Za Ter, Nedi¡a in Barda so SEL, Slovenska Skupnost in Ob@ani za predsednico predlagali podbunieœkega œindika Piergiorgia Domenisa. Demokratska stranka pa potiska za komisarja iz Terskih dolin. Naj bi biu Sandro Rocco, ki je œindik v Ahtnu, pa nie Slovenec, kar zahtevajo te druge tri @lanice koalicije.

PULFERO, SAVOGNA E S. PIETRO di nuovo insieme

Unione intercomunale con 5 anni di ritardo

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Postaja Topoluove parvabila puno ljudi � � Puno obiskovaucu je bluo na letoœnji Postaji Topolove, ki je bila med 12. in 21. lujem v vasici Garminskega kamuna. Na kulturno pobudo, ki je lietos praznovala 20. liet ¡ivljenja, so parœli umetniki (artisti) z vsieh koncev sveta. Program je biu ku po navadi zlo bogat. Bili so koncerti, filmi, predstavitve knjig in sre@anja z umetniki. Nedelja 14. luja je bila posve@ena tradicionalnemu œkampinjanju. Zna@ilnost telega »ne-festivala« je prù, de so umetniki, @etudi parhajajo od dele@a, globoko povezani s Tapoluovim in na sploœno z Nediœkimi dolinami. »Mi vpraœamo vsakega umetnika, ki pride – nam je arzlo¡la Donatella Ruttar, ki je kupe z Morenom Miorellijem, umetna direktorica Postaje –, naj poœtudira posebno dielo, in se pokloni vasi, ljudem, zgodovini, in vsemu tistemu, ki uœafa, kàr pride v Tapoluove na obisk parvi krat. Priet ku festival je postaja delavnica, zatuo ki se vi@ umentiku, vi@ kreativnih jeziku uœafa in izdiela svoje projekte. Umetniki jih kri¡ajo z realnostjo, ki jo uœafajo v Tapoluovem. Pa vemo, de tela nie samuo realnost vasi Tapoluove, ampa je buj na œaroko realnost cielega naœega prestora.« Postajo so lietos financirali De¡ela FJk, Gorska skupnost Ter, Nadi¡a in Brda, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in œtevilni ljudje, ki so parsko@nili na pomuo@ Postaji na internetu, kàr so organizatorji oznanili, de je pobuda v nevarnosti zaradi pomanjkanja sudu.

«Matadown»? Il Cai abbandona i sentieri

D

opo il congelamento della riforma delle Unioni montane da parte della Regione, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 19 luglio, dovrebbe riprenderà la sua attività all’inizio di settembre, ovvero cinque anni dopo lo scioglimento dell’iniziativa comune precedente, l’associazione dei comuni che coinvolgerà San Pietro al Natisone, Pulfero e Savogna. Lo ha annunciato al Dom il primo cittadino di Pulfero, Piergiorgio Domenis. Le tre amministrazioni valligiane, secondo la bozza di regolamento dell’associazione, metteranno in comune i servizi di diversi settori. Per quanto riguarda l’area amministrativa, per esempio, la proposta è quella di condividere provvedimenti relativi al commercio, l’informazione turistica e di creare uno sportello unico per le attività produttive. Verranno gestite insieme anche le funzioni dell’istruzione pubblica quali gli asili nido, centri vacanza, le mense e i trasporti scolastici e i pre e post accoglienza. Lo stesso vale per quanto riguarda il settore sociale e sanitaro che comprende la struttura residenziale del ricovero anziani, i servizi di assistenza inabili, assistenza domiciliare e, in generale, tutti quei servizi che riguardano infanzia e minori. Di questa categoria fanno parte anche la carta famiglia, il bonus energia, i lavori socialmente utili, quelli di pubblica utilità ecc. I tre comuni valligiani condivideranno anche le funzioni culturali e ricreative quali biblioteche e musei, la gestione di impianti sportivi e ricreativi, lo sportello «Informagiovani» e la programmazione e la gestione delle attività culturali. Oltre all’area amministrativa l’unione dei servizi inciderà anche nei settori economico-finziario (controllo di gestione e sulle società partecipate) e in

Si è svolta domenica 28 luglio la «Matadown», la manifestazione sportiva di mountain bike ideata da Luca Bosco e organizzata nell’ambito delle «Vallimpiadi». I bikers sono scesi lungo le pendici del Matajur, dalla chiesetta del Redentore a Savogna. Il miglior tempo assoluto (28’ e 21”) è stato di Stefano Zanuttigh. Negli under 18 ha dominato Giacomo Lodolo. Nella categoria donne ha vinto Freya Behrens. La gara si è disputata nonostante le proteste del Cai e lo scetticismo degli abitanti della zona, in primo luogo i residenti di Vernassino, frazione di San Pietro al Natisone. Il Cai aveva espresso preoccupazione per i danni ai sentieri 749 e 755 che portano alla cima della montagna. «I sindaci delle Valli – aveva tuonato il reggente la sottosezione Cai Val Natisone, Massimiliano Miani – ci hanno abbandonati, concedendo l'autorizzazione alla manifestazione. A questo punto come annunciato non ci occuperemo più della sistemazione dei sentieri. E questo significa che nell'arco di pochissimo tempo nessuno, né gli escursionisti, né i ciclisti, riuscirà più a percorrere quei tracciati. I sindaci affermano che si tratta di un esperimento per valorizzare il turismo, senza rendersi conto, forse, che così, invece, semplicemente si devasta il Matajur».

��

quello di gestione del personale (trattamento economico, giuridico, formazione e reclutamento del personale, relazioni sindacali). La gestione associata dei servizi non è un’esperienza nuova per San Pietro, Savogna e Pulfero. Già nel 2000 i tre comuni, all’epoca rispettivamente amministrati da Bruna Dorbolò, Lorenzo Cernoia e Piergiorgio Domenis, avevano condiviso i servizi dei tributi, del commercio, dell’urbanistica, dell’edilizia privata, dell’assistenza sociale e della vigilanza. L’unione era stata poi sciolta nel 2008, in quanto non si era voluto arrivare alla fusione dei comuni e trasformarla in associazione intercomunale a causa di un brusco dietrofront da parte del sindaco di S. Pietro Tiziano Manzini. � I. B.


8

IZ NAŒIH DOLIN

stran

31. julija 2013

dom

AFFOLLATA SERATA INFORMATIVA a San Pietro al Natisone sull’infrastruttura prevista tra Okroglo e Udine KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Donatori di sangue in festa a Liessa � � In occasione della festa di San Giacomo, anche quest’anno si è svolta a Liessa la festa dei donatori di sangue. La messa celebrata dal parroco, don Federico Saracino, è stata animata dal coro dei giovani. Al termine è stata letta la preghiera dei donatori in italiano e dialetto sloveno. In quest’occasione è stato conferito un riconoscimento a Teresa Trusgnach per i suoi 30 anni di aiuto alla parrocchia. È seguito un momento conviviale nella palestra del paese organizzato dalla parrocchia con l’aiuto degli alpini. Gianni Trusgnach ha ricevuto il riconoscimento più importante per le sue 65 donazioni.

Aperta nuova strada a Clabuzzaro È stata inaugurata il 20 luglio, alla presenza dell’assessore regionale Maria Grazia Santoro e di numerosi amministratori locali, la nuova strada comunale che collega Clabuzzaro di Drenchia al comune di Prepotto. L’opera è stata completamente finanziata dalla Region e il tracciato di 1,2 km ha avuto un costo complessivo di 200 mila euro. «Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contributo alla realizzazione di questa strada», ha dichiarato il sindaco, Mario Zufferli.

��

Se l’elettrodotto è transfrontaliero anche il «no» è transfrontaliero �

Ma l’Unione Europea l’ha inserito tra i progetti prioritari per il 2014-2020

� Larissa Borghese

U

na sala consiliare gremita di pubblico ha assistito venerdì 26 luglio a San Pietro al Natisone, all’incontro «Un ecomostro incombe sulle Valli del Natisone», organizzato dal Comitato per la vita del Friuli rurale sull’elettrodotto transfrontaliero che prevede la costruzione di piloni alti 75-80 metri, lungo un tracciato che da Okroglo in Slovenia, attraversa le valli del Natisone e termina in mezzo alla campagna a Udine ovest, ma che in futuro potrà essere soggetto ad ultertiori ampliamenti. L’elettrodotto, come ha evidenziato in apertura Aldevis Tibaldi, non risponde ad una reale necessità di energia. Ciononostante, proprio lo scorso 24 luglio, è stato inserito nell’elenco dei 137 progetti energetici prioritari dell’Ue, per i quali nel periodo 2014-2020 saranno stanziati 5 miliardi. In alternativa, Tibaldi ha proposto di interrare i cavi lungo la rete autostradale, opera fattibile e il cui costo è di due volte superiore rispetto a quello per via aerea, ma in buona parte recuperato con la manutenzione, che viene effettuata ogni 50 anni rispetto ai 15 di quello aereo. L’architetto Roberto Pirzio Biroli ha, da parte sua, sottolineato la necessità di salva-

guardare i beni artistici da colossi come l’eletrodotto e ha denunciato la totale disinformazione che sulle infrastrutture in programma regna in Italia. Il commissario straordinario della Comunità montana e consigliere regionale, Giuseppe Sibau, ha espresso ferma contrarietà al passaggio dell’elettrodotto nelle valli del Natisone e ha detto che insieme ad altri colleghi, che rappresentano il territorio, presenterà in Consiglio regionale un’interpellanza sull’argomento. Ferma contrarietà all’elettrodotto e dispiegamento di tutte le forze da parte della Provincia per evitarne la costruzione è stata annunciata dall’assessore Leonardo Barberio. Il sindaco di San Vito al Torre, De Marco, ha sottolineato che una volta fatto l’eletrodotto non verrà più rimosso. Il segretario udinese della Cisl, Roberto Muradore, ha poi rimarcato come il progetto sia in antitesi con le politiche sul risparmio energetico, che rappresenta la fonte più grande di energia, e ha sottolineato la necessità di promuovere per lo sviluppo del territorio l’identità (che è un valore non in vendita), la cultura e il manifatturiero. Fedja Klavora, portavoce del comitato anti elettrodotto del Poso@je, ha evidenziato le posizioni chiave contro un ecomostro che sarebbe deleterio per lo sviluppo del

territorio e che non risponde a un effettiva necessità di energia da parte della Slovenia, la cui disponibilità è più che sufficiente a soddisfarne i bisogni futuri. Ciò che non è emerso dalla serata è che il governo sloveno è a favore dell’elettrodotto Okroglo-Udine. Infatti è stato inserito tra i sette progetti presentati da Lubiana alla Ue per un importo di 1,2 miliardi di euro. La Slovenia ha votato contro l’elenco dei progetti prioritari Ue, ma solo perché vi è inserito il rigassificatore nel golfo di Trieste. Con Klavora ha espresso ferma contrarietà all’elettrodotto anche il sindaco di Tolmino e deputato al Consiglio di Stato, Uroœ Bre¡an, il quale ha evidenziato come sul versante sloveno si dice che l’infrastruttura verrà costruita per soddisfare le necessità energetiche dell’Italia. Sul piano amministrativo, in Slovenia non è ancora stato avviato il piano d’insediamento dell’elettrodotto, che comporta un lasso di tempo dai 5 ai 10 anni. Ha, dunque, sottolineato la necessità di un continuo contatto con i comuni

italiani coinvolti e di mantenere desta l’attenzione sullo sviluppo degli eventi. «In Slovenia – ha aggiunto Tibaldi – la comunità locale ha il potere di emanare il veto, elemento questo dirimente e di grande importanza. Al contrario di quanto accade in Italia, dove, nel caso in cui l’accordo venga firmato a Roma tra lo Stato e la Regione, non ci sarebbe alcuna possibilità per le comunità locali di rovesciare la situazione». È seguita la discussione generale, nell’ambito della quale sono intervenuti il segretario della Kme@ka zveza, Stefano Predan, che ha sollevato il problema dello spopolamento delle valli che verrebbe causato dalla costruzione dell’elettrodotto, e il consigliere provinciale, Fabrizio Dorbolò, il quale ha sottolineato la necessità che il governo si schieri unanime contro l’elettrodotto. In questo contesto ha evidenziato l’impegno del Sel, nell’ambito del quale l’on. Serena Pellegrino, ha preparato un’interrogazione parlamentare.


dom

IZ NAŒIH DOLIN

31. julija 2013

stran

9

VELIKI MARIJIN GUOD SRED VOŒTA o¡ivi te narbuj majhan in zapuœ@en kamun v Nediœkih dolinah

V Dreki bogat program za Ro¡inco Lietos bojo tudi œli pobierat tartufe �

Doma@emu kulturnemu druœtvu Kobilja glava parpomagajo kamun, Srebrna kaplja in Re@an

� Manuela Cicigoi

P

o@itnice v Dreki se razdeljo na dva kraja: kar pride pred Ro¡inco an kar pride odzad za njo. Se @uje pogost re@’: »Prim pred/za Ro¡inco« al’ pa »Po Ro¡inc nardim tuole an tuole… Je bluo ob Ro¡inc.« Ries, Ro¡inca stoj na sred voœta pa ne samuo za tiste arzparti programe, misli an diela. Ni@ @udnega: tel praznik ‘ma koranine tu naœim serc ‘od kar, per majhinim, smo se ga dugo troœtal’ za kola@e, za gubanco, za trosit ro¡ce pred Marijo tu precesij. An gariupaste uonjave snopicjou so nam ostale per serc’, vier’ al’ na vier’ tu ¡egin, k’ jim dà muo@ pruot sovra¡nikom narave. Slovesnost Svete Maœe, oufer oku utarja, usi naœi maœniki v precesiji pred podobo Device Marije an zbor, navadne piesmi an molitve, tonkanje goz turma, use tuole nam pride tu glavo @e samuo @ujemo besiedo Ro¡inca. Pa tud perprava gubanc, ju¡na za uso ¡lahto, ramonike, k’ se @ujejo od dele@a, an brezskerbni ples do no@i. Program druœtva Kobilja glava vabi eldi, ne samuo Dre@ane, na sre@anja, k’majo usako lieto vi@ uspeha, zak’ mieœajo smieh teatra tah zanimivosti konferenc, k’ majo zmieram teme zvezane k naœi zemlji. Sta dva tiedna puna prilo¡nost’, k’ bo œkoda zapustit an, na koncu, naœ velik praznik

Ro¡ince. Zahvalmo druœtvo Srebrna kaplja, zbor Re@an an Beneœko gledaliœ@e, k’ se denejo tah nam, za o¡iviet dreœko poletje an posebno ob@ino Dreka, k’ nam bo konkretno pomagala za nastavt senjam Ro¡ince z ju¡no po starim. Program za@ne u @etertik 1. voœta. Ob 20:30 uri, na Solarij bo konferenca: »I tartufi ci sono! - Tartufi so!« Guoriu bo Enrico Kocina. U @etertik 8. voœta ob 18:30 uri, na kamune na Razpotiju bo konferenca: »Parco artistico sul Kolovrat – Umetniœki park na Kolovrate«. Guoril’ bojo mladi arhitekti iz

˘

Vidma. U petik 9. voœta ob 20:30 uri u vasi Trinko (@e bo da¡ na kamune na Razpotiju) bo Beneœko gledaliœ@e pokazalo komedijo: »Starost nas na straœe«. Besedilo je priredba komedije Toneta Partlji@a »#aj za dve«, ki jo je po beneœko priredila Marina Cerne-

15. voœta se bojo oglasili vsi zvonovi

e nomalo liet je liepa navada, de na veliki Marijin guod Ro¡ince, se vsi kupe veselo oglasé zvonuovi cierkvi cielih Nediœkih dolin. Tudi lietos bo zuonenje med 18. in 19. uro odmievalo od vasi do vasi, iz brega do brega, iz doline v dolino. Takuo parporo@a pastoralni svet (konsej) œpietarske foranije, de bi Bene@ani pokazali, kakuo dar¡é œele ¡ive doma@e vasi, kakuo so navezani na kristjansko viero in kakuo skarbé za svoje cierkve. Ku vsake lieto bo tele veliki koncert razveseliu in dau kura¡o ljudem, ki ¡ive v doma@ih farah. Tisti pa, ki so œli po svietu in bojo v Bene@iji za po@itnice (ferije), bojo sigurno to@ili kajœno suzo in se @uli œe naprej povezani z rojstno vasjo. Œpietarska foranija parporo@a, naj na koncu skupnega zuonenja zazvoné ve@erno Ave Marijo po navadi svoje vasi.

LIEP KME#KI DAN po starim je biu v pandiejak 22. luja

tig. Po re¡ijo Marjana Bevka bojo igrali Bruna Chiuch, Anna Iussa, Graziella Tomasetig, Maurizio Trusgnach, Teresa Trusgnach, Lidia Zabrieszach. Œepetalka: Maria Teresa Trusgnach. U nedieljo 11. voœta ob 11:30 uri, pri cerkvi Device Marije, nad Razpotiju gremo po tartufe - prakti@no dokazovanje z psam. U sriedo 14. voœta ob 16. uri, na Solarij v sodelovanju z druœtvom Srebrna kaplja napravemo snopicje za Ro¡inco. U sriedo 14. voœta ob 18. uri, na Solarij bo Ada Tomasetig pravla pravce, ki je sliœala po naœih vaseh. U @etertik 15. voœta praznujemo Ro¡inco. Ob 11. uri pri cerkvi Device Marije, (nad Razpotij) nudimo gubanco, kola@e, torte, œtrukilce. Ob 12. uri maœa pieta in precesija, po¡egnanje snopicjov. Pieu bo zbor Re@an. Ob 13. uri, na Razpotij – (@e de¡uje pa na kamune) Ro¡inska ju¡na, po starim an muzika.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Tanti appuntamenti con la Pro Drenchia � � Sono iniziate il 27 luglio scorso le tante iniziative promosse dall’associazione Pro Drenchia, presieduta da Tarcisio Donati. Il primo borgo in festa è stato quello di Paciuch. Coi festeggiamenti nelle varie piccole frazioni, il sodalizio intende far conoscere queste località di grande fascino, lontane dal frastuono cittadino e rimaste autentiche. Il programma per agosto prevede nella giornata di sabato 3 una festa paesana a Obenetto, in serata, con chioschi, ristoro e danze. L’11, invece, «Camminata nei borghi di Drenchia-memorial Namor Diego». La lunghezza del percorso è di 7 chilometri e l’itinerario si snoda lungo un tracciato che tocca le frazioni di Zuodar, Trinco, Drenchia Inferiore, Crai, Passo Solarie e Clabuzzaro, con partenza alle 11 dal bivio di Clabuzzaro. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende il pasto e una maglietta ricordo. A Clabuzzaro, dopo la camminata, l’associazione aspetta i podisti per pranzare insieme. Le premiazioni si terranno alle 14.30. Si chiude il 15 agosto con la tradizionale festa della Ro¡inca. Per tutta l’estate è possibile visitare il Museo della tradizione contadina di Trinco; nel caso le sale siano chiuse è necessario chiamare i numeri di telefono esposti sulla porta di

Iniziative culturali d’agosto a Varta@a

20. FESTIVAL je biu od 19. do 21. luja v vsieh kamunah

Na Dugah so ¡eli uœenico Lutke arzveselile ljudi Ha aperto recentemente i battenti al bivio per Tercimonte, nel comune di Savogna, il centro visite Varta@a-La Sorgente, che il nuovo gestore, la cooperativa sociale La sorgente, di Rive d’Arcano, intende trasformare in un punto di aggregazione di tutte le particolarità del comune di Savogna in ambito naturalistico, storico e sportivo. Per il mese di agosto è già stato stilato un calendario denso di appuntamenti. Si incomincia venerdì 9 alle ore 20 con una serata dal titolo «Cosa ci racconta la Velika Jama…», che proporrà letture di antiche storie legate alle leggende delle Valli e accompagnate dal suono di una fisarmonica. Giovedì 15, a partire dalle ore 8, sarà possibile ottenere con un’offerta libera mazzi di fiori, raccolti per la festa tradizionale della Ro¡inca, che si terrà il giorno stesso a Montemaggiore. Domenica 18 alle ore 17 è prevista la camminata «Alla scoperta delle erbe del luogo…» che, con partenza da Varta@a, sarà guidata da Raffaella Zorza, esperta di erbe e piante delle valli; al rientro la nutrizionista Erika Balus parlerà delle proprietà delle erbe e del loro uso in cucina; si concluderà con degustazione di ricette locali. Venerdì 23 alle ore 20 verrà proiettato, alla presenza del regista Paolo Rojatti e di un narratore, Antonio Codromaz, il documentario «Il ritorno dei falciatori», sull’antica tradizione dello sfalcio nelle valli del Natisone. È possibile seguire sul profilo Facebook: Cooperativa La Sorgente, gli eventi organizzati dal Centro visite Vartacia-La Sorgente, bar e trattoria, che è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 23.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 23.30. ��

P

otle ki so se par tiednu odtuod v Jagnjed varnili senoseki, na Dugah v srienskim kamune so se vrnili tudi ¡anjci, tisti ki ¡anjejo uœenico. Zbrali so se ¡e zguoda v pandiejak 22. julija. Pobuda je

imela namien, da bi spet o¡iviela stara diela Nediœkih dolin. Na koncu ¡etve je bluo tipi@no beneœko kosilo. Delavci so nosili tradicionalne oblieke, ki so jih nucali ankrat.

T

udi lietos je lutkovni festival »Marionette e burattini nelle valli del Natisone« parklicu v Nediœke doline puno ljudi. Festival, 20. po varsti, je biu od 19. do 21. luja v vseh kamunah Nediœkih dolin, pa tudi v Prapotnem in v Tauarjani. »Festival je bil lietos zelo uspeœen – nam je poviedu Simone Bordon, ki je lokalni kordinator festivala –. Tudi liepa ura nam je pomagala. Parœlo je puno ljudi in tuole ka¡e, de tele iniciative se na morejo

ustaviti, zak’ interesajo ljudi in takuo tudi naœe gorske vasi spet o¡ivejejo.« Lietos je bla znotra festivala tudi posebna iniciativa pod naslovam: »Storie nelle valli« (Zgodbe v dolinah), ki je bila vsaki ve@er v Nokulah. Projektirali so slike, medtem ko so igrauci prebierali, kar so napisali Dino Buzzati, Ovid in Œtepan Zavrel. Festival lutk je parpravu Centro teatro animazione e figure iz Gorice. Popunoma ga je financirala Gorska skupnost Ter, Nadi¡a, Brda.

Planinska dru¡ina na izletu v Apeninih

Fotografije o œanjcih je nardiu Oddo Lesizza. Poglejta jih na www.dom.it

laninci iz Bene@ije in Poso@ja imajo ¡e staro navado, de vsake lieto miesca luja P gredo kupe na dvodnevni izlet. Lietos sta Planinska dru¡ina Bene@ije in Planinsko druœtvo Kobarid vebrala sriednjo Italijo in 20. in 21. luja bla na pohodu v Sibil-

skem hribovju v Apeninih, med de¡elama Marche in Umbria. Imieli so se lepuo. Spoznali so nove kraje in sre@ali dobre ljudi.


10

TERSKE DOLINE

stran

31. julija 2013

dom

A LUSEVERA «storico» vertice con la presidente della Regione, Debora Serracchiani, e il ministro per gli sloveni, Tina Komel KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

A Cornappo la festa per ex-voto Carmine Sono arrivati da tutta la regione per la festa della Madonna del Carmine a Cornappo. «Un incontro, questo, che parla di fede e di voglia di credere nella bontà del Signore – dice il diacono, don Leopoldo Pantarotto –; negli occhi dei cristiani vedo gioia e fiducia; la scelta di affidarsi alle mani di Dio. Sono certo che la tranquillità e la serenità che si respirano in questo borgo richiameranno sempre più fedeli in cerca di risposte». Don Leopoldo ha imposto lo scapolare a una trentina di persone e ha portato la testimonianza di un abitante della zona in merito a una grazia ricevuta dalla Vergine. Al diacono è stato anche affidato un ex-voto poi appeso accanto all’icona che, a Cornappo, simboleggia la venerazione della Madonna del Carmine.

��

Domenica 4 agosto alpini a Musi � � A Musi, nell’Alta Val del Torre, domenica 4 agosto gli alpini si incontrano per rendere omaggio ai caduti, con la deposizione di una corona e la celebrazione della messa sul campo, alle 10. Dopo gli interventi ufficiali delle autorità e la preghiera, ci sarà il rancio alpino a mezzogiorno. Partecipano il coro Ana Vito Desio-Palmanova. Per gli amici degli alpini che interveranno al raduno chioschi aperti nella struttura adiacente la baita e lo spettacolo del volo di deltaplani e parapendii nel cielo incorniciato dalle Prealpi Giulie.

Leonardi e Zorza in concerto

Nel vasto panorama estivo di festeggiamenti merita attenzione chi riesce a proporre un momento culturale, peraltro ormai patrimonio della comunità, per ricordare chi si è speso per la gente dei paesi del Gran Monte. E proprio in occasione dei tradizionali festeggiamenti ferragostani, la Polisportiva Elio Pascolo di Taipana organizza un interessante concerto musicale in onore dell’indimenticato parroco don Mario Totis e del maestro Renato Della Torre, cittadino onorario di Taipana. Giovedì 15 agosto, alle 18, nella sala consiliare, si esibiranno i maestri David Giovanni Leonardi (pianoforte) e Sebastiano Zorza (fisarmonica), entrambi già noti sul territorio per precedenti, applauditissime esibizioni. Dopo un anno di forzata pausa, è stato Donato Pascolo, presidentde della Polisportiva, ad affiancare Pietro Dore, da sempre organizzatore dell’appuntamento musicale, per rilanciare un tradizionale concerto che diviene anche occasione di riflessione per una comunità che prende slancio dai valori espressi da due persone che l’hanno tanto amata. E il Comune di Taipana, attraverso il sindaco Elio Berra, non ha soltanto messo a disposizione la sala consiliare, ma è anche diventato, in qualche modo, sponsor della manifestazione, grazie all’interessamento diretto di Roberto Bassi, assessore all’ambiente, con chiaro interesse anche nei confronti di chi lo abita. (G. C.)

� �

Un’alleanza tra Regione e Slovenia per rilanciare l’Alta Val Torre �

È necessaria la scuola bilingue per inserire la crescita economica nell’identità slovena locale

� Paola Treppo

U

niti per rilanciare, insieme, la zona dell’Alta Val del Torre. Sotto il profilo turistico e sul fronte economico. Puntando sull’alleanza tra Regione e Repubblica di Slovenia. È la volontà comune espressa in occasione di un incontro definito «storico», tenutosi mercoledì 24 luglio nel palazzo del Municipio di Lusevera, cui hanno preso parte il presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Tina Komel, il sindaco del paese, Guido Marchiol, il presidente e il direttore dall’Unione emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia/Slovenci po svetu, rispettivamente Dante Del Medico e Ren-

C. Shaurli, T. Komel, D. Serracchiani in G. Marchiol v Bardu zo Mattelig, il consigliere regionale Cristiano Shaurli e il console della Repubblica di Slovenia a Trieste, Eliœka Kersini@ Zmavc. In seno al vertice, che ha dato la possibilità alle personalità politiche di Friuli e Slovenia di conoscere anche gli artisti internazionali protagonisti dell’evento culturale «Planet Bardo», è stato fatto il punto sulla situazione in cui versa questa parte della montagna della regione, «la più povera tra le povere», ha sottolineato il primo cittadino, snocciolando una serie di problematiche che attanagliano la valle:

«mancanza di adsl, che cercheremo di risolvere da soli con un impianto da installare sul monte Bernadia, così le aziende e i giovani potranno usare la linea veloce per lavoro, formazione e ricerca; taglio delle linee del trasporto del servizio pubblico; riduzione dell’orario di apertura degli uffici postali; impossibilità di portare a compimento gli interventi di valorizzazione delle Grotte di Villanova». Un elenco senza fine per un paese dove, ha detto Marchiol, l’azienda più grande è rappresentata dal Comune. Grande attenzione è stata prestata dal

ministro Komel che ha fatto notare come, di recente, finalmente, le cose stiano cambiando. «È possibile e importante lavorare insieme per far crescere le zone transfrontaliere», non solo attraverso progetti interreg da presentare di concerto all’Unione Europea, ma soprattutto collaborando e lavorando fianco a fianco ogni giorno», ha evidenziato. Serracchiani, già ospite nell’estate 2012 della Festa degli emigranti a Lusevera, ha lanciato la proposta di creare un gruppo di lavoro formato da sindaci italiani, sindaci sloveni ed esperti, per definire proposte concrete di sviluppo transfrontaliero, «proposte che la Regione e la Slovenia accompagneranno in prospettiva della prossima programmazione europea, ormai alle porte. Si può sviluppare una proficua collaborazione nel turismo, nei collegamenti e nelle infrastrutture e creare le opportunità di sviluppo del territorio». Il vertice è stato occasione anche per parlare della creazione di una scuola bilingue sloveno-italiano nel comune di Lusevera, come richiesto dalla popolazione, per inserire la crescita sociale ed economica nell’identità slovena locale e anche perché, come è stato più volte sottolineato, conoscere le lingue rappresenta un fondamentale valore aggiunto soprattutto per i giovani.

Taipana, in agosto le associazioni locali animano il paese ssociazioni locali in piena attività a Taipana per un A mese di agosto che si annuncia ricco di incontri e appuntamenti. Cuore delle manifestazioni, che animeran-

no sia il capoluogo che le frazioni, sono i volontari delle pro loco e dei sodalizi sportivi, pronti ad accogliere gli emigranti al ritorno nella loro terra d’origine, insieme a figli e parenti nati all’estero. Il primo evento è la «Prosnid Fest», a Prossenicco, il 2, 3 e 4 agosto. «Venerdì sera spazio alla musica per i giovani – spiega il presidente della Pro loco Prossenicco, Alan Cecutti – sabato sera ospite della festa, invece, un gruppo sloveno di cinque ragazze che suonano e fanno spettacolo; domenica giochi popolari nel pomeriggio e musiche delle Valli del Natisone». Saranno allestiti alcuni gazebo con prodotti tipici e dell’artigianato della Valle dall’Isonzo e di Taipana. Tra le novità una gara podistica e una gara di mountain-bike valida per la prima gara d’autunno del campionato regionale. Non mancherà il momento di raccoglimento in preghiera con la messa che sarà celebrata domenica alle 11.30. Il 10 agosto festa sul Gran

Monte, sopra Monteaperta; per segnalare la sentieristica che dalle frazioni di Taipana conduce al vecchio ospedale militare, è in corso un progetto di posa di tabelloni: le indicazioni saranno installate tra la fine di agosto e il mese di settembre, visto l’aumento costante di pellegrini ed escursionisti che scelgono di raggiungere il rifugio a pie-

di. In collaborazione col Comune di Caporetto/Kobarid, inoltre, sono state realizzate delle cartine turistiche per orientarsi in questa suggestiva area transfrontaliera. A metà mese prende avvio, nel capoluogo, il «Ferragosto Taipanese» appuntamento che si rinnova in forma costante da dopo il terremoto e che vede il coinvolgimento attivo di 40 volontari dell’«Asd Polisportiva Taipana», capitanata da Donato Pascolo. Si parte il 14 per arrivare al 19 con un calendario fitto di incontri tra cui spicca il «Torneo dell’amicizia» che vede gareggiare ben 12 squadre, non solo di Taipana ma anche di Nimis. L’Asd lavora tutto l’anno per rendere questo evento di grande richiamo, con una continua e attenta manutenzione dell’area degli impianti sportivi. A Ferragosto, alle 10, messa nella Parrocchiale e, in chiusura, il 19, a mezzanotte, grande spettacolo pirotecnico. Comunità in movimento anche a Monteaperta dove i festeggiamenti animeranno il borgo il 9, 10 e 11 agosto. A Platischis e a Montemaggiore eventi in programma per la terza settimana del mese.(p. t.)

IL 1° SETTEMBRE il 158° anniversario delle apparizioni

Tra fede ed eventi, agosto di appuntamenti a Porzus

È

agosto, il mese forse più importante per il santuario mariano di Porzûs, il borgo della Vergine che accoglie non solo tanti fedeli in pellegrinaggio dal Friuli e dalla Slovenia, ma anche numerosi emigranti che fanno ritorno nelle loro terre d’origine in estate. La frazione si ripopola e, oltre al comitato della parrocchia, a dare il benvenuto e il bentornato a chi raggiunge l’abitato sono anche i soci della pro loco «Amici di Porzûs». Il gruppo, che dedica tutto il suo tempo libero alla valorizzazione del borgo, ha presentato di recente i lavori realizzati sui muretti a secco, un’opera attesa da tempo e che finalmente è stata portata a compimento, «a dimostrazione che anche una piccola pro loco può fare la sua parte in termini di immagine per la nostra regione» sottolinea la referente del sodalizio, Tiziana Foschiatto. L’intervento ha

permesso di mettere in sicurezza i muriccioli che, in passato, la popolazione di Porzûs aveva edificato per contenere il cedimento dei versanti e utilizzarli, quindi, per la coltivazione. L’opera di ripristino è stata finanziata dalla Regione ed è stata presentata alla comunità e alle autorità regionali e provinciali nel Centro di accoglienza «Maria Speranza Nostra». Grazie a immagini «prima e dopo» i lavori, è stato possibile comprendere la portata dell’intervento che consentirà di organizzare al meglio eventi e incontri. Come quelli di particolare fascino previsti per il 15, il 17 e il 18 agosto: la «Festa della meda», giunta alla sua 19a edizione e la «Festa del miele di montagna» che arriva invece alla sua 5a edizione. Ricco il programma che prevede, a Ferragosto, la dimostrazione della realizzazione dei tradizionali covoni di fieno in seno a

una singolare disfida; quest’anno, per la prima volta, partecipa una rappresentanza della pro loco di Sutrio, all’interno di un gemellaggio che porterà gli amici di Porzûs a costruire una meda sul monte Zoncolan. Tanti e sempre molto sentiti gli incontri di fede. Si comincia il 4 agosto con la seconda Festa del benefattore, con messa alle 17 e la recita del rosario alle 16.30; presiede monsignor Carlo Gamberoni con l’accompagnamento del «Coro Melere-

tum» di Mereto di Capitolo; alle 18, nella Casa dell’accoglienza, concerto strumentale di Ezio Constantini e Volveno Lucca. Il 15 agosto messa di Santa Maria Assunta alle 10.30 e rosario alle 16.30; presiede monsignor Aurelio Blasotti dei Padri Cappuccini di Gorizia. Il 25 agosto terza messa dell’ammalato alle 17. Il primo settembre, infine, festa grande per il 158 o anniversario delle apparizioni con una messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato.


dom

31. julija 2013

REZIJA/KANALSKA DOLINA

stran

11

V SOBOTO 27. JULIJA so se hvale¡no spomnili na umrle rudarje in organizirali prireditev namenjeno turistom

V Rablju so obudili podobo vasi, ko je œe obratoval krajevni rudnik Nuova sezione del Museo etnografico a Malborghetto

I � Luciano Lister

K

ar pestro je bilo v soboto 27. julija v Rablju, kjer se je odvijal »Dan rudarja«. Krajevna skupnost se je res potrudila, da ustrezno organizira dogodek, katerega so se potem udele¡ili bodisi bivœi rudarji iz Avstrije in Slovenije bodisi predstavniki oblasti in ki je bil privla@en tudi za turiste. Rablj je bil v @asu obratovanju rudnika, iz katerega so kopali cink in svinec, gospodarsko mo@na vas. Dandanes se krajevna skupnost prizadeva zdru¡iti sile za ponovni razvoj kraja. Praznovanje se je za@elo ob 10.30 s sprevodom po glavnih vaœkih ulicah. Udele¡ili so se ga godba iz Podkloœtra/Arnoldstein (Koroœka, A), rudarji iz Italije, Avstrije in Slovenije v svojih tradicionalnih uniformah in ¡enske iz Rablja v krajevnih noœah. Vas so prilo¡nostno okrasili z barvami starega rudnika, ki sta bela in zelena. Ob 11. se je odvijala komemoracija pred spomenikom, ki je posve@en rudarjem in ki se sicer nahaja pri vhodu v rov »Kaiser Franz«. Trenutek za spomin je bil posve@en tudi ljudem, ki so leta 1910 umrli, ko se je ugreznila rabeljska bolniœnica in vsem rudarjem, ki so umrli na

Za në zabit pruset po nes

delovnem mestu. Na odru pred rudnikom je znana bivœa televizijska napovedovalka Maria Giovanna Elmi povezovala govore prisotnih oblasti ter podelitev priznanj, ki jih je ob@ina Trbi¡ namenila osebam, ki so se prizadevale za uspeœno organiziranje prireditve. Med dnevom in do pozno zve@er so turisti po vasi lahko okusili tipi@ne jedi ob folklorni glasbi ter se sprehajali med tr¡nicami, ki so bile tematsko povezane s preteklostjo in z rudniœko dejavnostjo. Prav v rudniku so popoldne dvakrat uprizorili gledaliœko predstavo z naslovom »Miniere« (»Rudniki«), ki je nastala na osnovi pripovedi rabeljske skupnosti in o katerem smo ¡e poro@ali na straneh Doma. V okviru gledaliœke predstave je Aida Talliente igrala v glasbeni spremljavi Mirka Cisilina, s slikami Danila De Marca, z lu@mi Luigija Biondija in s scenografijo Tommasa Pascuttija. Ravno po ¡eljah se je tokrat gledaliœka predstava lahko odvijala v rudniku, ki je dal pobudo za njo in ravno okrog 26. julija – ob prazniku Svete Ane, ki je zavetnica krajevne fare. Obe uprizoritvi sta bili res uspeœni, saj so vstopnice ¡e zdavnaj bile razprodane.

l 21 luglio scorso è stata inaugurata all’ombra del tiglio centenario nel suo giardino, la nuova sezione del Museo etnografico del Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet, dedicata alle feste ed ai riti tradizionali della Valcanale/Kanalska dolina. Alla presenza di Alessandro Oman, sindaco del comune di MalborghettoValbruna/Naborjet-Ov@ja vas, lo storico locale Raimondo Domenig ha richiamato alla memoria le proprie ricerche e pubblicazioni sulla cultura locale, che ora trovano un ulteriore seguito nell’esposizione museale – organizzata con l’intento di presentare in modo ottimale al pubblico un numero limitato di elementi, in modo che quanto esposto resti impresso nella mente del visitatore. Il professor Gian Paolo Gri (Università di Udine), che ha redatto i testi introduttivi per capire il senso del percorso – disponibili al pubblico non solo in italiano, ma anche in friulano, tedesco e sloveno – ha evidenziato come le tradizioni siano tanto più vive quanto meno sono museificate. Per Gri è comunque importante che esse restino in qualche modo documentate ed in ogni caso, se il museo viene concepito nel modo giusto, diviene lo specchio di una comunità, che vi si riconosce. Lara Magri, dipendente della comunità montana che si occupa del museo etnografico, ha raccontato come sia stata raccolta una decina di migliaia di vecchie foto (ora fruibili anche dagli studenti) che, rapportate alle foto ed ai video più recenti a cura di Ulderica Da Pozzo e del museo stesso, rendono possibile un confronto circa le modalità di svolgimento delle usanze. Nello specifico, la nuova sezione del museo si articola in tre parti, presentate in tre diverse sale: quella dei riti dell’inverno (San Nicolò e i Krampus; i riti augurali della Brina/Œapa e dello Œip œap di Ugovizza; i cantori della Stella ed il rito carnevalesco della Tae di Pontebba/Tablja), quella dei riti del periodo pasquale (la preparazione e benedizione del Prajtl per la domenica delle Palme; l’allestimento dei Sepolcri; la benedizione del fuoco, dei cibi pasquali ed i bambini in corteo con le craciule) e quella dei riti estivi e relativi alla coscrizione (radicati specie ad Ugovizza/Ukve e Camporosso/˘abnice). In merito ad alcune tradizioni rivitalizzate solo di recente, come l’innalzamento della maja a Malborghetto, Lara Magri ha precisato che si è preferito attendere la loro affermazione prima di inserirle nella cronaca dell’esposizione stabile. Il Museo etnografico del Palazzo Veneziano è aperto ogni settimana da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (chiuso il lunedì e per le festività maggiori). (l. l.)

IN LOCALITÀ POJE è possibile visitare ogni giorno la raccolta etnografica permanente

«Näœ muzeo» aperto per tutto agosto

A

undijak 5 dnuw ¡u¡uladörja, na ne P 8. zvë@ara tu-w carkvë ta-na Ravanci, parokia od Svete Marïje tu-w

nëbë wzeta, wkop ziz Muzeo od tih rozajanskih judi, pra¡antawa lïbrin »La Pieve della Val Resia “Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria” Un santuario mariano ai piedi del Canin«. Bojo rumunïli Luigia Negro, preœident Muzea od tih rozajanskih judi, anu profesör Giorgio Banchig, preœident aso@acjuni pra Eugenio Blanchini, ka na jë pomagala naredit isi wridni dëlu. Na kunco bo na vïdanjë kazanjë od tih carkwonskih ri@i od te ravanœke carkve ka jë bilu narëd, tu-w türanu, za spomanot trï stu lit carkve. Tu-w librino, za në zabit pruset po näs so pa racjuni pïsane po näs. So bile gane te bojë lehke: Ma duœï@ica dajë glorjo Göspudu, Saludana Marïja, Saludana Krajica, Glorja, Kredö, Oæa näœ, Anjul bö¡iji, Slakta pa¡, At od fëde, At od œpiran@e, At od karitadi anu Dolör od kontricjuni. (s. q.)

nche quest'anno a Resia, come da consuetudine fin dalla sua realizzazione, per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare la raccolta museale etnografica permanente «Näœ muzeo» ubicata in località Poje. L'allestimento ospitato in un prefabbricato in legno realizzato dopo i sismi del 1976 illustra la vita in Val Resia prima e dopo i tragici eventi tellurici che devastarono buona parte del Friuli e le vallate al confine con la Slovenia dove vive ed opera la minoranza linguistica slovena. La storia e la cultura della vallata vengono presentati attraverso l'esposizione di strumenti legati al mondo del lavoro agricolo, all'abbigliamento tradizionale locale e la ricostruzione di ambienti. Visitando la mostra si potranno vedere oggetti, utensili e prodotti legati alla storia, alle tradizione e alla cultura materiale. Al Museo sono conservati eterogenei pezzi come i cassoni dotali, letti e culle dipinte tipiche della tradizione ebanistica resiana. Non mancano tantissime fotografie che ricordano luoghi, personaggi e mestieri d'un tempo, messe a confronto con immagini contemporanee. La collezione si è formata in gran parte grazie alla sensibilità di privati (doni, depositi, lasciti, ecc.) ed è costituita da manufatti molto diversi alcuni visibili nel museo dove si alterna l’allestimento permanente a mostre di carattere temporaneo dirette a fare conoscere la storia dei paesi, del territorio, le dinamiche e le forme della vita tradizionale, con particolare riferimento alla cultura locale.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Kardinal Rode na Svetih Viœarjah V nedeljo 4. avgusta na Svetih Viœarijah se bodo ¡e 25. leto zapored sre@ale tri Slovenije: mati@na, zamejska in izseljenska. Program se bo pri@el ob 7.30 s peœpotjo (na voljo je tudi ¡i@nica) do svetiœ@a Viœarske Marije, kjer ob 10.30 bo predavanje prof. Toma¡a Sim@i@a z naslovom »Slovenstvo, krœ@anstvo, demokracija: v@eraj danes - jutri«; ob 12. bo slovesna sv. maœa, ki jo bo skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval kardinal dr. Franc Rode; ob 13. bo na ploœ@adi za cerkvijo kratek kulturni program. Pri kulturnem programu in pri sv. maœi bo prepeval meœani pevski zbor iz Sel na Koroœkem.(l. l.)

��

Most na Trebi¡i je ponovno odprt Na polovici meseca julija so po obnovitvenih delih spet odprli most na Trebi¡i (rio Bartolo). Most se nahaja proti vzhodu s Trbi¡a, ob povezavi z dr¡avno cesto œt. 13 »Pontebbana« – ki pelje proti Avstriji – in dr¡avno cesto œt. 54 »del Friuli« – ki pelje proti Sloveniji. Trbiœki ¡upan Renato Carlantoni je izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da so gradbena dela kon@ali mesec dni pred predvidenim datumom. Za izvajanje obnovitvenih del, za katera so porabili 700.000 evrov, je poskrbela de¡elna dru¡ba »Fvg Strade«. Z varnostnega vidika je novi most boljœi v primerjavi s starim: s tem, da je œirœi, omogo@a peœcem boljœi dostop; v primeru mo@nih padavin omogo@a tudi boljœi odtok vode potoka. Carlantoni je napovedal, da bodo v bli¡nji prihodnosti poskrbeli za razsvetljavo v smer potoka, kar bo prispevalo k lepœemu izgledu obmo@ja. Trbiœka ob@inska uprava bo obenem sama poskrbela za projekt novega plo@nika od mosta do bli¡njega parkiriœ@a. (l. l.)

� �

Valbruna in festa il 3 e 4 agosto Anche Valbruna/Ov@ja vas, complice la bella stagione, si sta preparando a mettersi in mostra: il 3 e 4 agosto prossimi si terrà la festa paesana, quest’anno chiamata «Valbruna …un piccolo paese di sogno». Gli eventi inizieranno sabato 3 con alcune passeggiate nei pressi del paese all’insegna della storia militare della località: alle 9.30, con ritrovo presso il bar «Saisera Hütte», Davide Tonazzi guiderà gli interessati per la Val Saisera alla scoperta de «I 3 sassi bucati», mentre alle 15 il Gruppo storia e territorio porterà i turisti in visita dentro la collina Kugel, nella fortificazione dell’Opera 4 (si replica il giorno dopo, sempre alle 15). La festa paesana entrerà nel vivo alle 19 nella piazza principale, con le specialità locali preparate dal chiosco dei Pompieri volontari di Valbruna. Per le 20.30, sempre lì si terrà un concerto della «Zahre Accordion Orchestra», con esibizione di tango argentino e milonga. Domenica 4 la festa si spargerà per le vie ed i giardini del paese, con mercatini artigianali, musica itinerante, attività per grandi e piccini e, ovviamente, proposizione di piatti tipici nei locali del paese. Alle 17.30 partirà dall’Hotel Saisera una sfilata del gruppo maschere servolane «Lalo», accompagnata dalla banda di Sales/Sale¡ (Sgonico/Zgonik, TS). (l. l.)

��

L'obiettivo principale dell'Associazione culturale «Museo della Gente dalle Val Resia» fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1995 è la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei materiali di interesse demoetnoantropologico. L'attività, inoltre, si concentra nel reperimento delle informazioni sugli aspetti della cultura tradizionale locale, ma anche nella scoperta del linguaggio degli oggetti. La visita all'allestimento può essere integrata dalla visita al Museo dell'arrotino a Stolvizza, da quella alla vecchia latteria turnaria a San Giorgio o al centro visite del Parco Naturale delle Prealpi Giuliev a Prato. Anche la Pieve della Val Resia di Prato, un vero scrigno di arte e storia, aperta tutti i giorni, nel mese di agosto propone un piccola mostra di oggetti di arte sacra allestita per ricorda-

re i trecento anni dall'ultimo rinnovo ed ampliamento terminati nel 1713. La raccolta museale etnografica permanente «Näœ Muzeo», che è caratterizzato dall'uso del plurilinguismo (resiano, sloveno ed italiano) per i testi esplicativi è visitabile al pubblico dal settembre del 1998, ogni estate nel mese di agosto, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Tutto il resto dell'anno è visitabile su prenotazione. Inoltre le visite alle esposizioni potranno essere accompagnate da escursioni lungo i sentieri gestiti dall'Ecomuseo della Val Resia che accompagneranno il visitatore alla scoperta del territorio circostante costituito da boschi, prati e pascoli d'alta quota dove non sarà raro vedere caprioli, cervi e stambecchi. � Sandro Quaglia


12

dom

POSO@JE

stran

31. julija 2013

5. IN 6. JULIJA »puntarski sejem« in povorka Tmincev, ki so s puœko na rami in ob dobri hrani znova obudili uporniœko stanje KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

#ezmejna delavnica s temo Soœke fronte � � Fundacija Poti miru je v sodelovanju z Javno agencijo Spirit Slovenija in Agencijo za turizem Furlanije Julijske krajine in drugimi organizacijami organizirala delavnico z namenom mre¡enja turisti@nih ponudnikov in oblikovanja turisti@nih paketov na temo Soœke fronte. Delavnica, na kateri je sodelovalo 50 posameznikov iz Primorske in Furlanije Julijske krajine, je eden od pomembnih korakov k uresni@evanju poslanstva Fundacije Poti miru. Ob prihajajo@ih stoletnicah dogodkov prve svetovne vojne postaja dediœ@ina soœke fronte, ki je neko@ delila kraje, narode in ljudi, prilo¡nost za ohranjanje spomina in spravo ter @ezmejno sodelovanje, promocijo in razvoj. Delavnica se je izvajala v okviru @ezmejnega projekta Laboratorij turisti@nih prilo¡nosti Slovenije in Italije ali krajœe T-lab, katerega vodilni partner je Javna agencija Spirit Slovenija. Projekt T-lab je sofinanciran v okviru Programa @ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

So@a Festivalley, nova znamka � � LTO Soto@je je javnosti predstavila novo festivalno blagovno znamko So@a Festivalley. Namen je zdru¡iti vse ve@je tradicionalne glasbene in œportne dogodke v dolini ter se z njimi pridru¡iti pomembnim turisti@nim destinacijam. Nova znamka bo prispevala k prepoznavnosti festivalov in destinacije sploh ter obenem k zdru¡evanju in tr¡enju ponudbe v celotni dolini. Na novinarski konferenci so organizatorji podrobneje predstavili prva dva letoœnja festivala ter ocenili pomen teh velikih dogodkov za turizem.

Festival Fronta za 10-letno Kristino

Festival Fronta, dobrodelni kulturni festival, ki ga ¡e tretje leto zapored organizirajo @lani Mladinskega kulturnega umetniœkega druœtva - Mkud Kobarid, bo od 9. do 17. avgusta v Kobaridu. Letos bodo pomagali 10-letni Kristini, ki je v avtomobilski nesre@i utrpela hude poœkodbe. Izkupi@ek bodo namenili za izgradnjo dvigala v njenem domu, saj je vsakodnevno premagovanje stopnic zanjo in njene starœe precejœni izziv. Na 3. ofenzivi obiskovalce @aka ogromno zanimivega dogajanja s podro@ja zabave, kulture, umetnosti in œporta. Med vikendi bodo zabavala zvene@a imena slovenske glasbene scene, kot so Nude, Druœtvo mrtvih pesnikov, Bohem, Carpe Diem in œe mnogi drugi. Za najmlajœe pa so pripravili ustvarjalne delavnice. Ve@ o dobrodelnem Festivalu Fronta najdete na spletni strani http://www.festivalfronta.si/ ali na https://www.facebook.com/FestivalFronta . (Mkud Kobarid, Ekipa Fonte)

� �

Tolminska stavi na Puntarske dneve za boljœo turisti@no prepoznavnost �

Organizatorji so zadovoljni in si ¡elijo, da bi bila prireditev tradicionalna

� P. R.

T

olminski punt predstavlja pomemben trenutek v zgodovini Tolminske, saj se Tolminci namre@ mo@no identificirajo s podobo puntarja. Projekt Puntarski dnevi je nastal, da bi obele¡ili 300. obletnico tolminskega punta in je sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode¡elja in Republike Slovenije. Tminci so na Puntarskih dnevih v sklopu 300. obletnice tolminskega punta s puœko na rami in ob dobri hrani znova obudili uporniœko stanje. S prireditvijo »Puntarski dnevi«, ki se je odvijala v Tolminu 5. in 6. julija, so organizatorji ¡eleli narediti œirœi javnosti zanimiv in prepoznaven dogodek, s katerim bi pove@ali prepoznavnost Tolmina in Tolminske, ter izkoristiti turisti@ni in podjetniœki potencial, ki ga ponuja ta dogodek, ki je bil do sedaj neizkoriœ@en. Zato je leto 2013, ko slavijo 300. obletnico Tolminskega punta odli@na prilo¡nost za vzpostavitev Tolminskega punta kot mednarodnega »branda«. Zaprte ulice so se v petek in soboto po-

Posnetka iz letoænje oœivitve 300-obletnice Tolminskega punta poldan spremenile v »puntarski sejem«, ki je obiskovalce popeljal v @as trœkih sejmov, kjer so se sre@evali trgovci in obiskovalci od blizu in dale@, se dru¡ili, trgovali

in zabavali. Organizatorji so ¡eleli, da bo prireditev ¡ivahna, vesela in bu@na. Za vse to so poskrbeli lokalni ponudniki zdru¡eni v projektu Krog, ki so na tr¡nici ponujali

svoje pridelke in dobrote. Rokodelci in mojstri doma@e obrti pa prikazali svoje spretnosti. Lokalni gostinci pa so s ponudbo lokalnih specialitet poskrbeli za to, da obiskovalci niso ostali la@ni. V okviru Puntarskih dni je bila izvedena tudi mednarodna likovna kolonija, dela, ki so nastala na koloniji, pa so razstavili v galeriji SDK. Pri izvedbi Tolminskega punta so se organizatorji ozrli naokoli in @rpali izkuœnje iz podobnih dogodkov v »soseœ@ini«. Vse je bilo okraœeno v srednjeveœkem slogu, Tolmin je za¡ivel v tem duhu, kar je bil hkrati tudi njihov cilj. V soboto, 6. julija, je dogajanje na sejmiœ@u popestril prihod Tolminskega grofa Jakoba Antona Coroninija z grofico in spremstvom. Manjkal pa ni niti tiranski pobiralec davkov Ivan Bandelj. Bandelj je za svojo zaœ@ito pred jeznimi doma@ini s sabo pripeljal cesarsko vojsko, ki se je utaborila na Brajdi. Poleg njih so se utaborili tudi doma@i strelci, ki so bili pozorni na vsak gib cesarjevih. Vzporednice s tolminskim puntom pa lahko najdemo v danaœnjem @asu, v protestih: izkoriœ@anju s strani dr¡ave, slabih javnih nalo¡b itd. To je tudi eden od simbolov – ljudje bodo marsikaj prenesli, a ve@no ne; prej ali slej se stvari nakopi@ijo in iskrica po@i. Zgodi se punt… Organizatorji Tolminskega punta so tako z izvedbo kot obiskom ljudi zelo zadovoljni. Njihova ¡elja je, da bi Puntarski dnevi postali tradicionalna prireditev. Najve@ja te¡ava bodo seveda finance, zato morajo @imprej za@eti s pridobivanjem sredstev za prihodnje leto.

Gamsova kro¡na pot v Kobaridu

danosti in lepote Gornjega Poso@ja odkrivaNaravne mo vsak dan znova. Œtevilna druœtva se trudijo, da bi

turistom pokazale kar najve@ teh lepot in zanimivosti. Tako tudi @lani Turisti@no œportnega druœtva »GAMS« Kobarid ¡e nekaj @asa urejamo turisti@no sprehajalno pot – »Gamsovo pot«. Gamsova kro¡na pot se za@ne v Kobaridu. Vodi nas po obrobju kobariœkega blata, ob slapu Svino, po stari poti Svino-Mlinsko-Idrsko. V »Brdih« zavije do re@ice Idrije, kjer so vidni ostanki ene najstarejœih cerkva na kobariœkem – cerkve Sv. Toma¡a. Poleg pa izvira izborna pitna voda, ki presahne le ob zelo hudi suœi (podatki iz knjige: Kobariœki fotograf in podjetnik Franc Stres in njegova dru¡ina, ob 100-letnici za@etka njegovega delovanja v Kobaridu). Pot nas pelje tudi mimo pozabljenih »biserov Kobarida« Tremi mlini. Prav letos mineva 100 let od zagona te hidroelektrarne. Graditi jo je za@el leta 1911 @eœki ing. Hugo Ulrich po doma@e Uhli@, ki je kupil star mlin od Gorenœkovih. Elektrarna je oskrbovala z elektriko najprej Kobarid, nato pa œe okoliœke vasi vse do

leta 1938, ko sta za@eli delovati elektrarni v Podselu in Doblarju. Od takrat je bil ta prostor prepuœ@en na milost in nemilost materi naravi. #lani Tœd Gams so najprej o@istili strugo potoka v kraju Pod slapom ter odstranili in sanirali ve@letno @rno odlagaliœ@e. Zatem so pri@eli z urejanjem dostopne poti do slapiœ@a. V ta namen so na te¡je dostopnem mestu naredili kovinsko konstrukcijo z leseno brvjo, postavili lesene ograje, vkopali stopnice iz »œvelerjev«, vse skupaj pa zavarovali œe z jeklenicami. Nato so o@istili tudi okolico pozabljenih »biserov Kobarida« Tremi mlini in tam uredili »razgledno to@ko« nad strugo od koder se lepo vidijo ostanki stare hidroelektrarne. Slap Svino in razgledno to@ko pri treh mlinih so povezali s staro potjo iz Svina proti Mlinskemu. Iz stare poti proti Mlinskem so naredili novo pot do struge reke Idrije. Na tej poti je postavljenih ve@ stopnic, varovalnih jeklenic in ve@ja leseno-kovinska brv. Ob poti so postavljene tudi tri klopce za po@itek ter dve tematski tabli s fotografijami in opisom poti. Pot je poimenovana »Gamsova pot«.

Posnetek iz Gamsove kroœne poti Med pohodom se premaga 55 metrov viœinske razlike, ve@ji del poti pa poteka skozi meœani gozd listavcev in iglavcev. Za la¡jo orientacijo so ob poti postavljene usmerjevalne table. Te¡avnost: pohodniœka pot; hoja: 1 ura. (P. R.)

6. JULIJA JE POTEKALA 110.letnica prostovoljnega gasilskega druœtva, ki si ¡eli poglabljati stike z beneœkimi

Praznovali 110-letnico gasilskega druœtva Bovec

P

rostovoljno gasilsko druœtvo Bovec (PGD Bovec) je 6. julija praznovalo 110 letnico uradnih zapisov o delovanju Prostovoljnega gasilskega druœtva, sicer pa iz tiskanih virov izhaja, da je gasilstvo v Bovcu œe 140 let, vendar jim tega Gasilska zveza Slovenije tega œe ni priznala. Ob tej priloœnosti je dekan Vili #uœin blagoslovil novi druœtveni prapor. Praznovanje visoke obletnice PGD Bovec so pripravili v okviru praznovanj praznika bovœke ob@ine. Tako so v Stergulcevi hiœi obletnico po@astili s slavnostno sejo druœtva. Poleg doma@ih gasilcev in gasilk, so se je udeleœile delegacije sosednjih in drugih gasilskih zvez in druœ-

tev. Med njimi tudi poslanec DZ RS g. Danijel Krivec (tudi sam gasilec), namestnik predsednika GZS Janko Cerkvenik, generalni direktor URSZR g. Darko But, ¡upan Ob@ine Bovec g. Siniœa Germovœek, regijski gasilski poveljnik SPR tov. Stanko Mo@nik, predsednik in poveljnik GZ Bovec Boris Zorko in Miro Bozja, poveljnik CZ Ob@ine Bovec Edi Melinc, @astni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja ter drugi visoki gostje GZ, PGD ter pobratenih druœtev Lipoglav, Pekre in Bakovcev. Po kon@ani slavnostni seji se je po ulicah Bovca praznovanje nadaljevalo z gasilsko parado in prevzemom novega pra-

Gasilska parada pora. V pozdravnem govoru je bovœki ¡upan poudaril, da so prav gasilci tisti, na katere se lahko sleherni ob@an zanese, da bodo prisko@ili v nesre@i na pomo@, zato so ob@ani in lokalna skupnost lahko nanje

upravi@eno ponosni. Slavnostni govornik Darko But generalni direktor URSZR je bovœkim gasilcem @estital za visoki jubilej, pohvalil njihovo po¡rtvovalno delo, njihova prizadevanja za inovativnost na podro@ju gaœenja po¡arov v visokogorju ter ustanovitvi posebne enote Gamsi, kot tudi dober pristop k reœevanju problematike nudenja prve pomo@i ob raznih nesre@ah v tem delu Slovenije, katerih ni tako malo. Za zaklju@ek pa so bovœki gasilci izvedli vajo postavitve prostostoje@ih lestev. Kot sklepni del praznovanja je sledil prevzem novega gasilskega prapora, ki ga je blagoslovil dekan Vili #uœin. � Miran Miheliå


dom

31. julija 2013

ŒPORT

stran

CONTRO LA DEFEZIONE delle squadre dilettanti, la formula vincente è la collaborazione

KRATKE - BREVI - KRATKE

Nei nuovi campionati le Valli saranno al via �

13

Livek, Abc Tolmin zmagal na turnirju

Aldo Martinig nuovo presidente del Real Pulfero

� Bepo Qualizza

Levo ekipa Abc Tolmin, desno »Zeliæåna masa¡a« iz Sauodnje

T

ra pochi giorni i Dilettanti conosceranno la composizione dei gironi e non passerà inosservato l’assottigliarsi delle compagini che vedremo al via nel prossimo campionato. In questo senso i numeri sono spietati, infatti negli ultimi dieci anni a livello dilettantistico, il Comitato regionale ha perso una trentina di squadre, nelle diverse categorie, e le cause sono molteplici, dalla crisi che non risparmia neanche il mondo dello sport alla mancanza di dirigenti ed in certi casi alla mancanza di disponibilità di giocatori per allestire una squadra competitiva. Per le Valli del Natisone, per ora il problema non si pone grazie alla collaborazione con società vicine cui ultimamente si è aggiunta anche l’Audace di San Leonardo per gestire al meglio il settore giovanile ed in questo senso si metteranno in campo la squadra Esordienti ed una Giovanissimi, che disputeranno le rispettive gare di campionato sul campo di Merso di Sopra. Al campionato Amatori FIGC è stata confermata la partecipazione del Re-

� � Bila je malomanj tema, kadar se je zaklju@ila finalna tekma 32. turnirja v malem nogometu na Livku med ekipami ABC Tolmin in So@a iz Kobarida. Tekma se je zaklju@ila z rezultatan 1:1, potem je za@ela serija penalu, keri ni bilo konec. Kobariœka ekipa je zgreœila petnajstega, ne tako Tolminska ki je nesla damu pokal za parvo mesto. Zastonj se je borila za tre@e mesto beneœka ekipa iz Sauodnje »Zeliœ@na Masa¡a«, ki jo je 11-10 premagala Alitra, @epru je en naœ igra@ gledu nardit »¡lico« ku Totti, vratar Alitra se ni dau vàrati, je branu vrata an pustu naœe brez besiede. V telih zelo gorkih dnevih, je biu Livek te pravi prostor, kjer igrat pod senco. Puno se je pilo an jedlo. Za tuole so poskarbieli œportno druœtvo an vaœ@ani, ki so takuo obogatili lepo parlo¡nost za sre@anje med Bene@ani an ljudì iz Poso@ja. (b. q.)

Esordienti Valnatisone e genitori, in gita a Malborghetto al Pulfero ed il presidente Aldo Martinig, fresco di nomina, ha fatto intendere che la squadra, nel limite del possibile, sarà composta da giocatori valligiani. Vista la ristrutturazione del torneo di questa categoria, dove non sono previste retrocessioni, ma solo play-off per il titolo, l’orientamento è di disputare un campionato tranquillo, senza l’assillo di vincere a tutti i costi. Per gli appassionati del calcio d’agosto c’è solo l’imbarazzo della scelta dei tornei che si svolgeranno nell’ambito di diversi festeggiamenti.

Si parte questo fine settimana con i tornei a Podpolizza in comune di Pulfero. Seguirà poi la «kermesse» a Vernasso dove ci sarà la possibilità di cimentarsi anche con la pallavolo e mountain-bike, quindi a Merso di Sopra in occasione dei festeggiamenti di San Rocco. Il calendario si concluderà con il calcetto a Bergogna/Breginj in Slovenia, dove è in programma un torneo nei giorni 23 e 24 agosto e, in base al numero delle squadre partecipanti, sono previste gare anche in notturna.

Vallimpiadi, in 91 alla Vertical Mile In 91atleti, provenienti da tutta la regione, hanno partecipato domenica 28 luglio alla «Matajur vertical Mile», la manifestazione non competitiva inserita nelle Vallimpiadi 2013. La corsa, con partenza da Stupizza, ha condotto i partecipanti in cima al Matajur attraverso sentieri e mulattiere, lungo un percorso di 7 chilometri. A tagliare per primo il traguardo è stato Tarcisio Chinese (1h 20’57”), seguito da Eligio Petris (1h 21’15”), terzo Michele Oballa (1h 21’33”). Le classifiche e la documentazione fotografica sono disponibili sul sito: http://www.vallimpiadi.it (l.b.)

��

I primi tre all’arrivo sul Matajur


14

stran

DOMA@A KULTURA

Jeœiœke zgodbice

MIESAC VOŒT U NAŒIH DRU˘INAH

Kàr se ålovek pijani, se œe kiek slavega kuha v njega pameti

Patroni pomo@niki: sv. Alfonz U @etartak 1. voœta je praznik svetega Alfonza Marije Liguori. Rodiu se je u plemeniti dru¡in 27. œetemberja lieta 1696 u kraju Marianella, blizu Neaplja, ku parvi od osan snuovu. ˘e od otroœkih liet mu je bluo dano te narbuojœe u@ilo s te narbuojœimi profesorij. Biu je œele zlo mlad, kàr ku advokat je imeu parvi proces. Poznan je biu, ku zlo dobar adkovat sa’ se je puno trudiu za reœit od para¡ona use tiste, ki je biu prepri@an, de so bli brez grieha. Zgodilo pa se je, de u liete 1723 je zgubu an proces, ki je biu ¡e udobjen, samuo zauoj nieke formalnosti. Zatuo je biu takuo u¡aljen, de za tri dni nie mú ne jest ne spat. Zdielo se mu je, de Buog mu je nameniu kjek posebnega. Tala ¡alost, za take neriesne pravice, mu je storla zapustit tuole dielo, ki do tekrat je zaries jubu z usien sarcan. Zapustu je njega pisarno an se posvetiu samuo molitvi. Konac miesca voœta tistega lieta, kàr, ku ¡e vic krat, je œu u bli¡nji œpitau, za nest dobrò besiedo bunin, kiek nenavadnega ga je pretreslo, kàr je srecju bunega @lovieka, ki nie imeu obednega upanja ozdravet, an useglih je biu veseu an z veliko mocjo an viero je tarpeu brez se ankul ¡alvat. Od tistega dneva napri premiœljovanje ga je pejalo do odlo@itve zapustit advokaturo an se upisat u œuole, kjer naj bi œtudiu teologijo. 17. decemberja lieta 1726 je biu posve@en za duhounika an za@eu ¡ivljene duœnega pastierja, pridgarja an misijonarja. Za œest liet je biu misijonar med judmi u okolici Neapelja an takuo napravu pot pastoralnemu dielu na vasi. Buj pozno je zapustu Neapelj an œu u kraj Scala, med Positanan an Amalfian, kjer je deu po koncu kongregacijo »Presvetega Odreœenika«, ki naj bi nudila pomuo@ zapuœ@enin duœan. U liete 1762, zauoj boliezni, ki mu nie vic pustila misijonarit, pape¡ Klemen XIII. mu je ukuazu preuzet œkofijo Sv. Agate dei Goti blizu Neaplja. Alfonz je z uso nauduœnostjo peju napri œkofijo za trinajst liet, @etud’ artropatija ga je takuo maltrala, de u zadnjih lietah je maœavu lè sede. Imeu je devetansedandeset liet kàr, ¡e malomanj sliep, se je umaknu u hiœo sojih bratru u kraju Nocera de Pagani, blizu Salerna, kjer je po veliki maltri zauoj garde boliezni pre¡iveu œe dvanajst liet. Bluo je 1. voœta lieta 1787, kàr je za nimar zaspau. Po@iva u cierkvi redemptoristu u kraju Nocera de Pagani. Alfonz je biu velik pisatelj an skladatelj (compositore), napisu je »Moralno teologijo«, za kero u liete 1871 je biu imenovan za cerkvenega u@itelja od pape¡a Pija IX. Znana bo¡i@na piesem »Tu scendi dalle stelle« je njegovo dielo. Pape¡ Gregorij XVI. ga je u liete 1839 razglasiu za svetnika.

Kajœna ura bo Parvi dnevi telega miesca bojo zaries gorki, samuo na vesokih gorah kajœan temporal pohladi tako gorkuoto. Nova luna torka 6. voœta parnese lè napri gorke dneve an popudanske temporale, ki zni¡ajo temperaturo pa samuo za kajœan dan. Stara luna sriede 21. poviœa spet temperaturo. Zadnji kuart lune, sriedo 28. voœta parnese temporale, ki pomierejo veliko gorkuoto.

Za naœe zdravje Se usednit za mizo za pojest an »dobar« tont kakega jedila, puno krat nas dene dobre voje sa’, takuo ki prave vic ku kajœan, »Ka’ je buojœega, ku se usednit za mizo za kjek dobrega pojest?«. Muore pa rec, de je nomalo ¡alostno misnit’ an viervat’, de nie ni@ druzega, de nas naveli@a ku dobro jedilo. U rubriki, ki prave o hrani, o jedilah na poznanin gjornale, profesor Eugenio Del Toma, specialist u œtudju za dobro hrano, prave, de ven@ part od nas, kàr gre po œpe¡o, na pomisne previc, na kere vitamine al minerale ima u sebe kar se kupe. Kar interesa vic je dost kaloriji ima tista hrana ki se kupe. Prof. De Toma prave, de @e cjemo narest pargliho, je ku rec, de za auto je important diet bencino, pa se pozabit na oje an na likuid, ki hladi motor. Zatuo muoremo diet tu tont hrano, kjer na muorejo parmankat vitamine, minerali an antiosidanti. Takuo se na muoremo pozabit na zeje, zelenjavo an sadje buojœ @e bli¡njega kimeta, @e niemamo varta. Kar ponuja televi¡jon usak dan ob usaki ur, store pozabit’ na dobre navade an miere, ki te stari so jih nimar spoœtuval’. Rezultati obiune ponudbe usake sorte hrane, na ¡alost’, jih videmo tu statistiki, ki prave, de usake lieto je vic predebelih judi, ki nieso samuo odrasli, pa nimar vic otroc an mladi. Velik probelm je, de rase œtevilo otruok, ki imajo diabete zauoj neparmierne hrane. De Toma prave tud’, de »Muoremo ahtat, zak’ hrana, ki je important za pre¡iviet, more takuo ratat œkodljiva ku strup.« Take statistike imajo potriebo, de dobra an parmierna informacjon pride tu usako hiœo skuoze œuolo, œtampo an televi¡jon, pa tuole na hode »pod pasko« s komercialnin interesan an tisti, ki na usezadnjo placjajo, smo nimar mi.

RICETA

➔ Tiramisù z ananasan Je parmieran posebno za te male. Nucamo adno œkatulo ananas, pu kila maskarpona, kako ¡lico cukerja, tri yogurte z ananasan, adno œkatulo pavezinu, malo zgratanega koka (kokosova orieha). Uzamemo œkatulo ananasa, jo odpremo, velijemo sok tu parmierno posodo, flete ananasa denemo tu mikser an jih lepuo zamliejemo. Tu drugo posodo denemo zamliet ananas, maskarpon, yogurt, kako ¡lico cukerja an lepuo premieœamo. Sada uzamemo posodo, kjer zlo¡emo tiramisu. Na dano polo¡emo suhe pavesine, pokrijemo z umieœano parpravo, pavesine samuo malo zmo@ene tu sok, œe umieœano parpravo, pavesine an takuo napri do konca. Po varh potrosemo zgratan koko an denemo u frigo za an par ur.  Loretta Primosig

dom

31. julija 2013

 Jur Zad tih

P

o navadi smo se po dugin diele pruot vi@er parjatelji zbieral’ tu oœtariji, za se malo poguarjat o usakdanjih re@eh an za komentierat zadnje novice. Tarkaj za preluhtat glavo an splaknit garlo. Vie se, de se dost krat popije kajœan tàj vi@ posebno, @e se je blizu duoma. Kupe smo bli tudi tisto vi@er. Adan je pravu, kuo grejo re@i doma u dru¡ini, o majhnih doma@ih zgodbah. Drug se je zauzemu, kàr je pravu, kuo je œla partida od balona. Tre@i se je jezu zauoj bli¡njega, ki ga nie pustiu par mieru. Ble so prù navadne re@i, ki pa vi@ al’ manj stoje par sarcu @lovieku. Magar adan je dra¡u al’ parœtaku drugega, de bi se usi kupe posmejal’. Rempin smo ga klical’, zak’ ga nie bluo mai konac. Nimar je te zadnji pustu prazne kozarce na mizi an œu uoz oœtarije. Damu se mu nie dalo, zak’ je imeu u hiœi sestro, s katero nie biu u dobrih. Nimar sta se kregala. Oponaœala sta se dan druzemu. Œe s kuharinco ga je ankrat zajela, saj je drug dan kazu bulo na @elè. Zatuo je usako parlo¡nost nucu, de bi se damu pozno vra@u, kàr je ta druga œla ¡e spat. Tisto vi@er lahko, de je bluo prezagoda, je œu uoz oœtarije nomalo obrieœkan, okajen, an, de bi jih na @u vsieh sort tan doma, se je luo¡u spat tu makinjo. Mernuo je spau, kàr pa se je @u zbujat od kamunskih policaju, ki so ga upraœali, kuo stoji. »Paœ kuo? Dobro – je odguoriu zaspan –. Zaki?« »Telefonal’ so nan, de je tle ‘an mo¡, ki se zdi, de ga je slavo parjelo. ‘Na ¡ena te je videla, de si œu tu makinjo an de te je slavo parjelo.« »Ne, ne. Ne buojta se, stojin dobro. Sada gren damu. Na stuojta skarbiet za me.« Buogi Rempin je le napri pravu: »Takuo ki san se po@aso peju, œe pedeset metru jih njesan nardiu, ki so me ¡e nazaj ustavli. Popihat so mi storli, videl’ so, de san biu opit… Patent (vozniœko) so mi

uzel’, makinjo so mi œekueœtral’ (zaplenili). At’ na pot san ostu ku œleut! Zaki me nieso pustil’, de bi se u autu vespau takuo, de bi vino se vekadilo uoz mene? Seviede, mi je bluo te¡kuo sestri odpustit. #e je bla mu@ala, so ble re@i œle mierne an @iste napri brez takih nasre@. Sestra an ist sma hiœo azpartila @ez pù. Ist san zgubiu dielo. Na vien kuo napri. Povarhu san pod procesan zauoj tiste œtrafanega vi@era. Use tuo brez de bi nobednemu nardiu œkode. Daj, saj videœ, kuo so me vederbal’. Z bi@ikleto se muoran gibat. Ulie@en napri, zak’ me œele kajœan pokli@e za posie@ travo, o@edit al’ skopat vart, dat ‘no roko ku malovar zidarjan. Kjer san dielu, so jal’, de niesan vi@ za nje, de lahko uœafajo buojœe dieluce… an so me vargli @ja na pot!« Usmilu se mi je buogi Rempin. Ries je, de se kajœan krat zlo draguo pla@a za majhan grieh. Ne samuo na drugin sviete, u paklu al’ u vicah, pa@ pa tle, kjer ¡ivljenje nie œigurno nebeœko. Ja, nesre@e pogostu na pridejo same. Zderejo se ku plazuovi an poderejo pod sabo use, kar uœafajo na soji pot. Blizu, par kraj, u pi@u oœtarije, je drug

@lovek Rempina posluœu an pogostu @ja an san gibu glavo ku junac, ki parpet u œtal’ muhe odganja, an kjek godernju pod glasan. Ga niesan poznu. Tuo san posluœu malo potle, k’ je h njemu sednu Rempin. Takole je pravu. »Takuo ki san œu po ciesti, normal’ ku usak dan z mojin giponan, pruot mene je œla ku naumna ‘na Mer@edeœ. Gledu san se uganit buj, ki san mú cja h kraju, pa je useglih tel @lovek obrusu njega makino okuole moje. Nie bluo velike œkode, zatuo san se teu zglihat s te drugin, de bi lahko uzeu na se odgovornost incidenta. Glih priet san s parjateljan popiu dva gla¡a vina na taœ@è an san viedu, de je bluo œlo kiek narobe, @e so bli parœli »kapuzarji« blizu. Tist preklet je biu nieœan avokat, pa nie teu ra¡onu. Karabinierje san muoru po@akat. Sapa je imiela po vinu, takuo de so mi storli napihat balon@ek. So mi patent uzel’ za tri lieta, so mi makino œekueœtral’ an jo lo¡li na aœto. Za jo zapriet tle, povien œe, de doma ¡ena praœa divorzio (lo@iteu), za otroke niesan vi@ o@a, na guore vi@ z mano; dielo gre takuo, ki more. Muoran hodit u œuolo, kjer se uœafavamo tisti, ki smo padli tu tolo nasre@no blato. Luœtno je bluo, kàr san zamerku, de le tu tisti œuoli san uœafu tudi tistega avokata. Pijema ga useglih ku priet. Kaj bo z njin, na vien. Za kar me mene briga, por@en, de so vederbal’ mene an mojo dru¡ino. Naj snedo le@ an sodniki œe tuo, kar mi ostaja. Pustu bon ¡eni use, kar bo upraœala, an œe vi@. #e mi bo kiek ostalo, ga bon zapiu, saj kaj me vi@ briga? Ni@ me na briga. Saj za zapriet œiparjo… iman treno, ki pasava blizu hiœe!« Tele zadnje besiede so me ustraœle. Na vien, @e je glih al’ ne, de le@i (zakoni) preventivno lahko potisnejo @lovieka do takega obupa. #e kazen muora preventivno bit takuo draga. Œigurno je, de kàr @lovek zgubi pamet za pija@o, je ¡e kiek slavega, ki se kuha u njega sarcu an pameti. (47. – gre napri)

Ljudje v Poso@ju

Cijan bi moral praznovati 90-letnico lani, a je oåe oznanil rojstvo po 12 mesecih

V

Tolminu je pred nekaj dnevi praznoval svoj devetdeseti rojstni dan Tolmincem in dale@ naokoli znan mo¡ Cijan. Slavljenec bi moral svoj jubilejni devetdeseti rojstni dan praznovati ¡e preteklo leto. Vendar nenavadne okoliœ@ine in rahla zmedenost med ljudmi, ki so dolga leta prve vojne pre¡iveli na fronti in v begunstvu, so botrovale za danaœnje @ase nerazumljivim o@etovim odlo@itvam. Otrokovo rojstvo je oznanil in malega de@ka peljal na krst v sosednjo kobariœko faro œele, ko se je mali Cijan ¡e poizkuœal postaviti na lastne no¡ice. Doraœ@al je na Kamnem pri ˘andarju, po dolini poznani gostilni, kamor se je Cijanov o@e pri¡enil. Kot mlad komaj dorasel fant je bil vpoklican slu¡enje v italijansko vojsko. Po razpustu italijanske vojske se je demobilizirani vojak 1943. leta iz okolice Rima vrnil na Kamno peœ. Kmalu po povratku domov se je pridru¡il borcem za osvoboditev domovine. Nekaj let po osvoboditvi je opravljal ra@unovodska dela, kar mu je ugajalo. Sr@no se je ¡elel povratka k svojemu poklicu, ki se ga je v rani mladosti izu@il na

Trbi¡u. Izu@en je bil za redek in iskan poklic ortopedskega @evljarja. Vrnil se je k dretu in @evljem. Svoje delo je opravljal vestno in postal je iskan in cenjen mojster svoje obrti. S soprogo sta si v Tolminu na Bre¡i@u postavila hiœo z lepim vrtom, na katerem je dogradil malo hiœko z delavnico, v kateri je po ukinitvi tolminske tovarne @evljev nekaj let opravljal samostojno obrt. #ili devetdeset letnik v tej delavnici œe vedno ustvarja, kljub slabemu vidu, ki ga je v dobri meri izgubil po hudi oku¡bi z boreljozo. Po upokojitvi, ki jo je do@akal na Metalfleksu, si je Cijan izbral nenavaden hobi. Dokaj robusten stroj za œivanje usnja je upokojil in presedel za manjœi krojaœki œivalnik. Na temu stroju je upokojeni @evljar seœil na desetine kap, kakrœne so nosili vojaki, ki so se v Poso@ju vojskovali v prvi svetovni vojni. Cijan pa ni pozabil niti na izdelavo triglavk, ki so jih nosili partizani do druge polovice svetovne vojne in titovk, ki so zamenjale prejœnja neenotna vojaœka pokrivala. Njegove kape polnijo izlo¡be zbi-

ralcev vojaœkih ostalin in krasijo glave ljubiteljev vojaœkih uniform ob spominskih dogodkih obujanja dogodkov iz polpretekle zgodovine. #eprav œe vedno ¡ivahen mo¡ ¡e nekaj let ne odhaja po lovskih stezah in se ne udele¡uje ve@ lovskih pogonov, se rad pohvali, da je eden izmed najstarejœih @lanov tolminske zelene bratovœ@ine. Je pa Cijan zvesti @lan druœtva zbiralcev ostankov prve svetovne vojne in hrani v svoji delavnici precej dragocenih oro¡ij in opreme vojska izpod Krna. Œe nekaj slovenskega hrani ta Tolminec iz Kamnega v svoji mali hiœki na vrtu za hiœo. Na policah polnih raznovrstnih starin stoji kar deset starih harmonik, od katerih jih je bilo kar nekaj zavr¡enih. Vsak zavr¡en, podarjen ali kupljen inœtrument je zbiratelj sam s pomo@jo izdelovalcev harmonik skrbno popravil in usposobil. Le nekaj dni pred praznovanjem uradnega rojstnega dne je v svoji delavnici s harmoniko izdelano 1892. leta zaigral ven@ek slovenskih.  PaÅ


dom

31. julija 2013

KAPLAN MARTIN @EDERMAC

LETA 1933 - PUOJTE!

57.

stran

15

risbe: MORENO TOMASETIG besedilo: GIORGIO BANCHIG

in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierkvi svetega Mihiela. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a je Åedermac zagotoviu, de tuo je bluo parviå in zadnjiå in je sklenu, de se na bo podluoœu oblastem. En tenent karabinierju mu je ukazu, naj podpiæe dokument, s katerim naj bi sparjeu ukaz. Zatuo ki je Åedermac odloåno odklonu, ga je parsilu iti za njim v Åedad k prefektu, pred katerem je branu pravico svojih ljudi posluæat Boœjo besiedo v maternem jeziku. Medtem so karabinierji v Varsniku sekvestrali katekizme. Na sreåanju z drugimi kaplani je Åedermac zaviedu, de bo nadækof branu pravice slovenskih vierniku. Kaplan Potokar je poviedu tud, de æpijon med domaåimi duhovniki je kaplan Skubin. Tudi v njega fari je biu æpijon: nieki Klinjon, ki je snubu kaplanovo sestro Katino. Po smarti matere je kaplan huduo zboleu. Ozdravu je poåaso… En dan je v Lipah sreåu zdravnika, ki mu se je parporoåiu, de naj ahta, kier hudobneœi mu åejo slavo. In ries! Nieko nuoå ga je zbudu vasnjan Birtiå in ga prosu, naj uteåe, kier je vidu, de so paræli puonj. Nie bluo druge izbiere ku uteå. Drug dan zjutra je biu œe v Vidnu pred ækofijo in prosu, de ga nadækof sprejme. Nadækof je Åedermacu poviedu, de prepuovedi slovenskega jezika ne on ne papeœ se niesta mogla uprieti. Åedermac je pa izrazu prepriåanje, de nadækof nie nardiu vsega, de bi ustavu prepoved. Kàr je paræu v Vrsnik ga je åakala skupina moœ. Od njih je zviedu, kuo so æle stvari, kàr so faæisti paræli puonj in je on uteku. Doma ga je parjela velika œalost in skarb. Æu je obiskat famoætra Severja, kateremu je odparu sarce. Sever mu je svetovau: »Pridgi po slovensko!« Kàr se je varnù damu, se je ob ognjiæåu pogovarju s sestro. Od nje je zaviedu, de ljudje mislijo, de bo v nediejo par maæi vse po starem, se prave, de bo pridgu po slovensko.

KAPLAN MARTIN JE NASLONU GLAVO NA ZID, ZAPARU OÅI IN POSLUÆU. PIESMI NIE V SEBE ÅÙ TAKUO KOT KATINA, DOTAKNILA SE JE POVSIEM DRUGIH STRANI NJEGA DUÆE. TRESOÅ GLAS SESTRE MU JE PREBUJU SPOMIN NA MARSIKATERI TRENUTEK NJEGA ŒIVLJENJA

V MLADIH LIETIH GA JE BIU LE PREÆEREN RIEÆU BOLEÅEGA OBÅUTKA SIROMAÆTVA IN MANJVRIEDNOSTI. V TELEM TRENUTKU PA SE JE NAENKRAT ZAVIEDU VELIKEGA BOGASTVA, KI SE JE V STUOLIETJIH OHRANILO NA TELIH BREGUOVIH IN HRIBIH TER NJEGA ROD VEZALO Z OSTALIM SLOVENSKIM NARODAM IN GA ÆE VEŒE. TUO GA JE TOLAŒILO, PA SO MU TO SLADKUOST GRENILE ŒALOSTNE MISLI

TIHO BOD’, TIHO BOD’ LJUBICA, DE NE BO ZVEDELA MATI TVOJA …

KATINA JE ODPIELA, DVIGNILA OBRAZ, KI SE JI JE SVETIU V OGNJU, IN POGLEDALA BRATRA. MED PIETJAM SO JI BLE PARÆLE SOLZE V OÅI LEPUO SI PIELA. JUTRE BOÆ SPET PIELA V CIERKVI. PA NE TAKIH PIESMI. SADA PA ZAPUOJ KAKO POBOŒNO. KAKARÆNO ÅEÆ. POMAGU TI BOM

KAM TUO BOGASTVO? KAM TA LEPOTA? VSE OBSOJENO V SMART?

NA GORI JE KAPELCA, KAPELCA ŒEGNANA

… JE KAPELCA, KAPELCA ŒEGNANA

ODPIELA STA, KOT JE ZAGARNILA TIHOTA. MARTIN IN KATINA STA BILA ZAMAKNJENA VSAK V SVOJO MISEU… ÅEDERMAC JE SLABO SPAU IN TEŒKO SANJU. DEMONSKA DOMOÆLJIJA IN RESNIÅNOST, VSE JE BLUO ÅUDNO PREMIEÆANO MED SABO. ZJUTRA SE JE ZBUDIU S TEŒKIM OBÅUTKAM, KAKOR DA MU JE ZASTRUPLJENA KRI. ÅÙ JE TREÆIKO

KAKARÆNO ÅEM?

DAN JE BIU NEPRIJETAN, MARZU, DIÆALO JE PO SNIEGU. VIETAR SE JE VÅASIH ZAGNÙ V VEJE, NEBUO JE VISIELO NIZKO NAD ZEMLJO. TISTO NEDIEJO JE PARÆLUO V CIERKU NENAVADNO VELIKO ÆTEVILO LJUDI, DE JE BLA POLNA DO ZADNJEGA KOTA

KÀR JE ODHAJU V ZAKRISTIJO, SE MU JE ZDIELO, DE JE MED MOŒMI IN PUOBI VIDU VIÅ FOREÆTIH OBRAZU AL’ BOMO PIELI?

PUOJTE!

PRED BOGOM POKLEKNIMO, POVZDIGNIMO SRCE

RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nel 1933, quando il fascismo vietò 57 - GRE NAPREJ l’uso dello sloveno. In questa puntata: nel caldo focolare della canonica il cappellano Åedermac ascolta assorto una vecchia canzone d’amore cantata dalla sorella Katina. I suoi pensieri divagano sulla sorte che avranno la lingua e la cultura slovena, vera ricchezza della sua gente. Dopo aver cantato con la sorella un tradizionale canto religioso Åedermac si corica. Quella notte dorme male e fa brutti sogni. La mattina dopo, domenica, va a celebrare la messa. In chiesa, tra gli uomini e i giovani, nota molte facce nuove. Alla domanda dell’organista se la gente può cantare, risponde affermativamente. Si leva poderoso un canto sloveno.


16

ZADNJA STRAN

stran

31. julija 2013

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • PODBUNIESAC - od 2. do 4. voœta »Praznik ob Nadi¡i« Program: u petak an u nediejo zvi@er bo muzika za mlade, u saboto ob 21.00 bo godu ansambel Skedinj. Bogat œportni program. Organiza Pro loco Natisone • A˘LA - u nediejo 4. voœta »Crono baby mtb«, za otroke od 6. do 15. lieta. Ob 10. uri na stazi La Mot pod A¡lo, premjazjoni an loterija par a¡lanskin faru¡e. Organiza Gs Azzida (3397799442) • DREKA KOBILJA GLAVA parpravlja miesca voœta puno iniciatiu (beri na strani 8) • GORENJ GARMAK - u nediejo 11. voœta bo Marijin praznik. Ob 11. uri bo sv. maœa u kapelci, ob 12. uri bo paœta za use, veselica z muziko an pietjan. Kar bojo zaslu¡il’ (kosilo se pla@a) bo œlo ubogime za otroke u Afriki TOPOLUOVE - u sriedo 14. voœta »Ro¡inca«. U cierkvi ob 18.00 bo pieta sveta maœa an precesija z Marijino podobo. Med maœo bojo po¡egnal’ Marijin kip, ki so go malo cajta od tega obnovil’. Oba sejma parpravlja lieœka fara • PLANINSKO DRUŒTVO CAI kupe s @edajsko sekcijo Monte Nero vabe: - u nediejo 11. voœta na pohod u Julijskih Alpah na Cimone del Montasio (2.379 m.) an po klinah Norina; - u nediejo 25. voœta na pohod u slovenskih Karavankah na Begunjœico (2.060 m). Za se upisat tel. 0432726056 www.caicividale.it • BARNAS - od 8. do 13. voœta bo »Praznik ob Nadi¡i«, u torak veliki ognjemet • PODUTANA - od 14. do 18.voœta »Praznik Svetega Roka«

• MATAJUR - 10., 11. an 14., 15. voœta »Senjan Sv. Lovranca an Ro¡ince« U programu: u saboto 10. ples z Matajur folk band; u nediejo 11. nogometni turnir, ekskurzija za otroke na Matajur an zvi@er ples s skupino Skedinj; u sriedo 14., ob 18.00 sveta maœa an ¡egan ro¡, zvi@er ples z Ratamaq; u @etartak 15. ob 15.00 bojo tonka@i, zvi@er ples z ansamblom Skedinj. Na sejmu bo razstava an prodaja kme@kih an obartnih doma@ih pardielku • GREMO NA KOROŒKO - u saboto 24. voœta se gre ob 7.00 iz Œpietra, gledat panorami@ni stolp u Celovcu an Landskron u Beljaku, kjer vadejo orle. Autobus an kosilo: 39 euro. Upisajta se do 17. voœta, na Inac tel. 0432703119. Org. Srebrna kapja • KRAVAR - od 23. do 25. voœta »Senjan«. Program: u petak zvi@er ples z ansamblom Erazen, u saboto godejo Skedinj an u nediejo ansambel Kolovrat. U programu tudi film o Bene@iji an razstava o ¡ivjenju po starin •PLANINSKA DRU¡INA BENE@IJE vabe - u @etartak 15. voœta senoseke an grabi@e na Matajurju (dom Pdb); - u nediejo 1. setemberja na pohod ob Gorskem prazniku na Matajurju

Naro@nine Abbonamenti LETNA/ANNUALE € 16 PODPORNA/SOSTENITORE € 30 SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 EVROPA/EUROPA € 25 SVET/EXTRA EUROPA € 35

Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un /Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV

dom

DOMA#A MODRUOST #e bi denar imiela koza, bi jo klical’ »gospa«

TERSKE DOLINE • ZAVARH - u @etartak 15. voœta na dan Ro¡ince bo sveta maœa ob 11.30, popudan precesija an senjan z muziko an z dobrimi jedmi • PROSNID - od 2. do 4. voœta »Prosnid fest«. U petak zvi@er bo muzika za mlade; u saboto ples z ansamblom Navihanke; u nediejo ob 11.30 sveta maœa, popudan ljudske igre an muzika iz Nediœkih dolin, zvi@er bo ples z ansamblom Casablanca. Œportni program z garo letè an mountain-bike • TIPANA - od 14. do 19. voœta »Ferragosto Taipanese« z bogatim œportnim programom. U pandiejak 19. ob puno@i bo ognjemet

KANALSKA DOLINA • SVETE VIŒARJE - u nediejo 4. voœta »25. Ruomanje treh Slovenij«. Ob 10.30 bo predavanje prof. Toma¡a Sim@i@a; ob 12.00 bo slovesna sv. maœa, ki jo bo darovau kardinal dr. Franc Rode; ob 13.00 kulturni program, pieu bo mepz iz Sel (Koroœka)

programu prodaja doma@ih pardielku ku rezijanski @esnak »strok« an œe puno kulturnih an œportnih iniciatiu; u nediejo 18. voœta ob 9. uri bojo pohodi po stazeh: Ta lipa pot (km 5 in 10), Matejeva staza (km 13), Vertical Kilometer (km 10) an Pusti gost (km 16). Info: 043353119

REZIJA • DRUŒTVO VIVISTOLVIZZA organiza: SOLBICA - u saboto 3. voœta ob 11.00 bojo inaugural’ »Belvedere Roberto Buttolo«; ob 18.00 bojo odparli pot »Il Borgo Ves racconta una fiaba«; - u saboto 10. voœta ob 20.00, na dan Sv. Lovranca, bo no@ni pohod z vodi@an po stazi Ta lipa pot, u rezijanski hiœi bojo paœta, rezijanski ples an musika; - u nediejo 11. voœta bo praznik »Zemja bruœa@u«, u

POSOÅJE • BREGINJ - u saboto 24. voœta bo dnevno-no@ni »5. Turnir u malem nogometu«. Se igra na asfaltnem igriœ@u po sistemu 4+1. Za se upisat (se pla@a 30 euro) je cajt do @etartka 22. voœta (ob 20.30). Po turnirju bo veselica z ansamblom Kolovrat. Info: Sre@ko Gaœperut (00386-41988636), Simon Marcola (0038641596699). www.sdbreginjskikot.com

PREVODI

TRADUZIONI PREVODI

VSEH VRST IN LEKTORIRANJE TEKSTOV STROKOVNO, HITRO, NATAN@NO, PO PRIMERNI CENI, ZANESLJIVO IN ZAUPNO IZ ITALIJANŒ@INE V SLOVENŒ@INO IN OBRATNO NA 348 5165977 ALI E-MAIL: INFO@LISTSCARL.COM

U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO OBJAVIL’ PRIREPOŒJAJTE OBVESTILA DO 26. VOŒTA NA NASLOV TEL.-FAX 0432 701455 INFO@SLOV .IT SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO GLI APPUNTAMENTI FINO A METÀ SETTEMBRE . INVIATELI ENTRO LUNEDÌ 26 AGOSTO A INFO@SLOV .IT TEL .-F AX 0432 701455

TRADUZIONI PER OGNI ESIGENZA E REVISIONE TESTI DALL'ITALIANO ALLO SLOVENO E VICEVERSA: QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ, PRECISIONE, RAPIDITÀ DI CONSEGNA, AL GIUSTO PREZZO; CELL. 348 5165977 O MAILTO: INFO@LISTSCARL.COM

DITVE DO POLOVICE SETEMBERJA .

Na spletni strani www.dom.it vsak dan novice in prireditve

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK

DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, 35129 PADOVA REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Najbolj brano na naœi spletni strani I più letti sul nostro sito internet 1

50 milijonov evrov za Bene@ijo Piano per salvare le Valli del Natisone

2

Ankrat smo imieli radi naœo zemljo Una volta volevamo bene alla nostra terra

3

Okroglo-Viden na Eu seznamu Elettrodotto priorità dell’Ue

4

V Œpietru so odparli kulturni dom Il nuovo centro sloveno a San Pietro

5

De¡elni odbornik Torrenti o dvojezi@ni œoli Per l’assessore Torenti «college» poco probabile

Postani naœ prijatelj Diventa nostro amico

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (pregled zamejskega tiska), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. Oddaje za vidensko provinco. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«. Vsako sriedo ob 9.10 pregled beneœkega tiska v oddaji »V novi dan«.

V

SABOTO OB

21.35

OKNO

IN V NEDIEJO OB

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

14.30

Giornale Dom  

Edizione del 31 luglio 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you