Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVIII n. 12

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

T

30. junija 2013 - Euro 1,00

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

DEŒELNI ODBORNIK ZA LOKALNE AVTONOMIJE PAOLO PANONTIN JE POTARDIU, DE BOJO ZAMARZNILI ROJSTVO GORSKIH UNIJ

Na reformo gorskih skupnosti bo trieba œe dugo @akati V Bene@iji ¡elé slovenskega upravitelja

UVODNIK

Sre@anje za sodelovanje

O

odbornik (aœeœor) Furlanije Julijske krajine za lokalne avtonomije Paolo Panontin je v pogovoru za Dom potardiu, de bo Serracchianijeva vlada ustavila reformo lokalnih uprau v gorskim teritoriju. Se pravi, de gorske unije se na bojo rodile in bojo le naprej dielale gorske skupnosti, @eprù œe naprej pod komisarsko upravo, ki je za@ela ¡e pred œtierimi lieti. Panontin je biu tuole oznanu ¡e na seji Sveta avtonomij 11. junja v Vidnu. Domu je sada arzluo¡u, kakuo mislijo zamarzniteu gorskih unij izpejati. De¡elni odbor (regionalna gjunta) bo napavila zakonski predlog, ki ga bo muoru sparjeti De¡elni svet, regionalni konsej v parvi polovici miesca luja. Potle bojo hitro imenovali nove upravitelje (komisarje) za gorske skupnosti. Tuole je potriebno na posebno vi¡o za gorsko skupnost Ter, Nedi¡a in Barda, zatuo ki je biu dosedanji upravitelj Giuseppe Sibau izvoljen za de¡elnega svetnika. Okuole se ¡e @ujejo imena, kaduo bi lahko vzeu njega mest. Kandidati naj bi bli Gabriele Verona, ki je biu ¡e odbornik na gorski skupnosti, œpietarski kamunski mo¡ Fabrizio Dorbolò, œteverjanska ¡upanja Franca Padovan, tipajski œindik Elio Berra in podbunieœki œindik Piergiorgio Domenis. Pravijo, de ima narbuojœe mo¡nosti prù Domenis. Vsekakor lokalni politi@ni predstavniki Slovenske skupnosti, gibanja Levica, ekologija in svoboda (Sel) in liste Ob@ani za pedsednico jasno zahtevajo, naj bo novi komisar Slovenec iz teritorija gorske skupnosti Ter, Nedi¡a in Barda. Novi komisarji bojo ostali puno cajta. Panontin je poviedu, de bojo priet nardili reformo lokalnih uprau za celo de¡elo, natuo pa poseban zakon za gorski teritorij. Se pravi, de bo za reformo gorskih skupnosti trieba @akati œe duga lieta. Tuole pa bo œkodovalo ekonomskemu in socialnemu stanju teritorija, saj za tuole skarbijo predvsiem gorske skupnosti, zatuo ki so kamuni premajhani.

Z

 beri na 5. strani

V TELI ÆTEVILKI VERSKO ŒIVLJENJE Beneåan Dario Laurencig œe 40 let v Afriki iæåe vodo in izkopuje vodnjake • stran 2 SREÅANJE LETTA-BRATUÆEK Manjæini nepogreæljiv dejavnik soœitja med Italijo in Slovenijo • stran 4 ÆPIETAR Slovenski kulturni dom in multimedialno okno Smo • stran 7 POGOVOR Mladi Michele Zanetti v Reziji redi kar 120 krav in koz • stran 11 Redakcijo smo zakljuåili 25. junija ob 14. uri

NUOVA HOBLES. LA MESSA IN LIQUIDAZIONE lascia a piedi 24 persone in Slavia

Come se a Udine sparissero 400 lavoratori

U

a semplice equazione ci dice che perdere 24 posti di lavoro nelle Valli del Natisone è come perderne 400 a Udine. Anzi, è molto peggio, considerato che in città risulta di gran lunga più agevole creare occupazione rispetto alla montagna. Basta questa considerazione a indicare il dramma sociale, ancor prima che economico, rappresentato dalla chiusura della Nuova Hobles. A nulla è servita anche la forse tardiva mobilitazione della politica locale La ditta insediata nella zona industriale di San Pietro al Natisone è andata in liquidazione senza il clamore mediatico che (giustamente) viene suscitato dalle crisi aziendali a Trieste, Udine, Pordenone... Questo a confema della cronica marginalità del territorio montano e della Slavia in particolare. Assieme alla Hobles si spegne la speranza di sviluppo industriale suscitata tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso dall’insediamento sul territorio di ditte

a capitale misto italiano-sloveno, promosso dalla minoranza slovena nella (corretta) convinzione che solo fermando lo spopolamento, anche tramite la creazione di posti di lavoro, si salvano lingua e cultura locali. Che poi quelle aziende (oltre alla Hobles, Beneco, Veplas, Benedil...) seguissero in realtà logiche diverse è un altro discorso. Sta di fatto che la Hobles, costituita completamente con capitale sloveno

(l’acronimo Hobles sta per Hoja, Benedil e Lesnina), nel 1997 è stata ceduta al Gruppo Panto, che l’ha trasformata in Nuova Hobles, dimezzandone il personale. Ora si racconta che la chiusura dell’attività nelle Valli del Natisone sia dovuta alla crisi del gruppo trevigiano, fallito qualche mese fa. Un’altra vittima, dunque, della crisi dovuta a spericoalte gestioni finanziarie. Ne fanno le spese i lavoratori e le loro famiglie. Suonano quanto mai appropriate, allora, le parole inviate da papa Francesco al recente G8: «Il fine dell’economia e della politica è proprio il servizio agli uomini, a cominciare dai più poveri e i più deboli, ovunque essi si trovino, fosse anche il grembo della loro madre. Ogni teoria o azione economica e politica deve adoperarsi per fornire ad ogni abitante della terra quel minimo benessere che consenta di vivere con dignità, nella libertà, con la possibilità di sostenere una famiglia, di educare i figli, di lodare Dio e di sviluppare le proprie capacità umane».

a praznik svetega Petra se bojo drugi@ v lietu sre@ali ¡upani an drugi predstavniki Bene@ije an Poso@ja, de se pogvoré o skupnih problemih, ki se nam ka¡ejo. Pobuda je zelò liepa an hvalevriedna, zak' smo po tarkaj liet nezaupanja nazadnjo uœafali pot sre@anja an pogovora. Vsi se zaviedamo, de Bene@ija an Poso@je sestavljata skupni teritorij. Zadost je, de gremo na Solarje an se odtuod pejemo na Kolovrat, de videmo, kakuo je tela de¡ela kupe zbrana an kuo se speje od adnega konca do druzega. Tuole so do¡ivieli naœi te stari, ki so nimar imieli stike med sabo an œele donas obstajajo dru¡ine, ki so v ¡lahti zavojo porok. Ne@emo, de se zgubì duga zgodovina, ki je dala obraz an identiteto naœim vasem. Tuole ¡elé naœi ljudje, kakor sta v nediejo 16. junja pokazala dva @ezkonfinska pohoda, ki imata ¡e 20-lietno tadicijo. Z Livka je œlo v Topolove 150 ljudi, iz #aniebole v Podbelo kar 400. Trieba je tadà iti naprej na poti sre@anja an sodelovanja. Imamo vi@ vzroku zatuo. Skupni so ekonomski an socialni problemi an skupne so mo¡nosti, de jih rieœemo. Nas sar@no an iskreno skarbi, de najdemo tudi skupni jezik, de bi branili tudi prù naœ jezik, naœo kulturo, ki je skupna an edina. V zadnjh tiednah, po de¡elnih volitvah, se je ¡ivahno guorilo o naœim jeziku an smo nazaj posluœali od nekaterih stare pravce, ki nasprotujejo resnici an ugotovitvam priznanih akademiku o slovenskemu jeziku. Kàr sliœim an berem tele re@i, jih lahko pove¡em z zgodovino Kanalske Doline in avstrijske Koroœke, kjer naspruotniki slovenskega jezika nucajo le tiste argumente, ku par nas. Kuo je tuole, de se tudi na Koroœkim œierijo tajœne teorije? Priznati skupno kulturo an skupni jezik Bene@ije in Poso@ja, @elih v razumljivih variantah, veliko pomaga par reœitvi skupnih problemu. Za tuole muoramo skarbieti, @e je ries – an je ries –, de imamo radi naœo Bene@ijo an ne@emo, de puojde v ni@. Imamo donas veliko parlo¡nost, de tav¡int liet duga zgodovina puojde œe naprì. De nam bota Nedi¡a an So@a dajali œe @iste an zdrave vode.  Marino Qualizza


2

VERSKO ¡IVLJENJE

stran

30. junija 2013

dom

V CENTRU »BALDUCCI« V ZUGLIANU so predstavili projekt »Ustavimo œejo z glaœam vina« in bukvaca, ki guoré o dosedanjim dielu KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

V Riu de Janeiru, de bi sreåali Kristusa

� � Romanje, da bi sre@ali Kristusa: tako je brazilski kardinal in nadœkof mesta São Paulo, Odilo Scherer, opredelil bli¡ajo@i se svetovni dan mladih v Riu de Janeiru. To sre@anje bo ¡e 28. po vrsti. Potekalo bo od 23. do 28. julija, geslo dogodka pa bo: »Pojdite in naredite vse narode za moje u@ence«. Nekateri mladi bodo v Brazilijo prispeli œe pred uradnim za@etkom sre@anja. Udele¡ili se bodo t. i. misijonskega tedna. Kardinal Scherer je povedal, da se Brazilija z velikim pri@akovanjem pripravlja na prihod mladih romarjev z vsega sveta in pape¡a. Simboli@no o tem romanju, katerega cilj je sre@ati Jezusa, govori kip Kristusa Odreœenika, ki je tudi sicer simbol mesta Rio de Janeiro. Ta ka¡e na Kristusovo navzo@nost in na mlado Cerkev. A kot romar bo po kardinalovih besedah skupaj z mladimi priœel tudi sveti o@e. Kardinal Scherer je œe poudaril, da je duh romanja prisoten ¡e sedaj, med pripravami. In sicer tako med pripravami na misijonski teden kot tudi na sam svetovni dan mladih. V dneh pred za@etkom sre@anja bodo mladi Brazilci v svojih doma@ih mestih sprejeli mlade z vsega sveta in si z njimi izmenjali svoje poglede na ¡ivljenje. Nadœkofija São Paulo bo v tem @asu gostila mlade iz ve@ kot petdesetih dr¡av. Kot je zatrdil nadœkof, so pripravljeni sprejeti kar okoli 30.000 romarjev in zanje so ¡e pripravili zanimiv program. Kar zadeva svetovni dan mladih, pa se z najve@jim veseljem pri@akuje sre@anje s pape¡em Fran@iœkom. To bo njegovo prvo mednarodno potovanje in bo po kardinalovih besedah nedvomno trenutek velike lepote in globine.

Esercizi spirituali in cammino Nell'ambito del cammino delle Pievi della Carnia l'Ufficio diocesano per l'iniziazione cristiana e la catechesi propone dal 24 al 28 luglio cinque giorni di Esercizi spirituali guidati da p. Giorgio Scatto, della comunità monastica di Marango (VE). Con meditazioni e brevi itinerari "da camminare" ogni giorno con corpo e anima. Info: tel. 0432 414514/414518 (Franca o Silvia)

��

Stella, visite guidate alla Via Crucis Grazie all'associazione «In Stella» si possono anche prenotare visite guidate alla Via Crucis artistica di Stella di Tarcento. Il percorso, lungo un'antica carreggiata, inizia vicino alla chiesetta della frazione tarcentina e, stazione dopo stazione, conduce al sito dell'antica chiesa situato proprio in mezzo al bosco. La Via Crucis, inaugurata ad aprile 2011, è stata realizzata, su bassorilievo in ceramica colorata, da artisti friulani, veneti, ma anche provenienti da Austria, Slovenia, Croazia e Germania. Per informazioni info@viacrucisdistella.it, www.viacrucisdistella.it e 349 8249249.

��

Beneåan Dario Laurencig œe 40 liet gleda uodo in kopa æterme v Afriki �

Di Piazza: »Brez vode nie œivljenja, brez æuole se na more rasti«

� Ilaria Banchig

U

stavimo ¡ejo z gla¡am vina, »Diamo un taglio alla sete« je naslou projekta, s katerim skupina enologu iz #edada pomaga misionariju iz Bene@ije Dariu Laurencigu, ki ¡e skor 40 liet diela za te potriebne ljudi v Afriki. Gleda vodo in napravlja œterme (vodnjake). Laurencig v telih zadnjih 10 lietih ¡ivi v kraju Turkana v Keniji. Projekt, o katerim so napisali tudi bukvaca, so predstavili v centru »Balducci« v Zuglianu v sriedo, 19. junja. Ideja se je rodila lieta 2007, kàr se je razred sriednje œuole za kmetijstvo v #edadu, ki je nardiu maturo lieta 1994, odlo@u, de bo pardielavu in prodaju vino z namienam, de bi lahko s takuo zbranim denarjam izkopali œterme v Afriki. »Asociacija vino-voda – je jau g. Pierluigi Di Piazza, ki je napisu uvod za bukvaca – parkli@e na miseu ojceti v Kani

galilejski, kàr je Jezus spremeniu vino v vodo. Tle je narobe, zak’ s pomo@jo vina lahko v Afriki imajo vodo. Vloga in pomien vode in vina pa sta tle le tista: ljudje lahko ¡ivé kupe in se obnaœajo ku bratri.« Dario Laurencig je rabdomant. Se prave, de ima dar, de lahko uœafa vodo. Hvala njemu in ljudem, ki so mu pomagali, v prestorih, kjer so uœafali vodo, so zazidali œuole, œpitale, cierkve in tudi center za otroke, ki imajo probleme. Voda je ¡ivljenje. »Tele projekt je zelo pomemben (important), zak’od tele izkuœnje vsi lahko zastopimo, dost je vriedno dielati brez, de te obedan pla@a,« je œe jau Di Piazza. Vsi ljudje, ki pomagajo v projektu »Diamo un taglio alla sete«, dielajo zastonj, iz dobre voje in dobrega sarca. Vse tuo, kar je potriebno, od vina do staklenic, od œkatule do etiket, se na pla@a. »Dielati zastonj, brezpla@nost – je poudaru Di Piazza – bo reœila sviet. Tuole pomeni, de se pred velikimi te¡avami na vdamo pesimizmu , ampa’ de nucamo naœe energije, de bi spreme-

D. Laurencig med dielam in (na åeparni) predstaviteu bukvi nili sviet.« Tudi bukvaca so rezultat radodarnosti in brezpla@nosti. V njih so napisali ljudje dobre voje, ki so v lietah med 2007 in 2012 obiskali misijonarja v Afriki. Bepi Pucciarelli, Paolo Comelli, Anna Laurencig, Mara Quintiliani, Matteo Gerussi, Katharina Eichinger, Roberta Castelli in Angelo Rusconti pa ne piœejo o sebe in o te¡avah, ki jih so imiel’, ampa’ opiœejo, kakuo jih je tela izkuœnja (esperienca) spremenila, kakuo vidijo sada naœ razvit sviet, ki je pun protislovij (contraddizioni). Sam Laurencig nie napisu v bukvaca, ampa je njega duh parsoten na vseh straneh. »Tisti, ki ¡ive v razvitih dar¡avah – je poviedala Anna Laurencig, ki je predstavila publikacijo, – muorejo zastopiti, de se muora Afrika reœiti sama. Mi ji lahko pomagamo s tem, de ji ponudimo vse œtrumente, ki jih potrebuje.« Uœafati vodo je ta parva stopinja v telo

PRECISE INDICAZIONI ai nunzi apostolici che evidenziano i candidati al ministero episcopale

Il papa non vuole vescovi carrieristi: siano veri pastori e non principi

V

escovi pastori vicini alla gente e non principi, amanti della povertà e non carrieristi. È questo l’identikit tracciato da papa Francesco venerdì 21 giugno parlando ai nunzi apostolici convocati a Roma. Si tratta di un’indicazione precisa per le nuove nomine, considerato che proprio gli ambasciatori della Santa Sede presso i vari stati svolgono un ruolo fondamentale nella scelta dei nuovi vescovi. «Voi conoscete la celebre espressione che indica un criterio fondamentale nella scelta di chi deve governare: si sanctus est oret pro nobis, si doctus est doceat nos, si prudens est regat nos - se è santo preghi per noi, se è dotto ci insegni, se è prudente ci governi – ha detto il papa –. Nel delicato compito di realizzare l’indagine per le nomine episcopali siate attenti che i candidati siano Pastori vicini alla gente: questo è il primo criterio. Pastori vicini alla gente. È un gran teologo, una grande testa: che vada all’università, dove farà tanto bene! Pastori! Ne abbiamo bisogno! Che siano padri e fratelli, siano miti, pazienti e misericordiosi; che amino la povertà, interiore come libertà per il Signore e anche esteriore come semplicità e austerità di vita, che non abbiano una psicologia da "principi"». Francesco è stato molto esplicito nel dare le linee guida ai nunzi: «Siate attenti che non siano ambiziosi, che non ricerchino l’episcopato; si dice che il beato Giovanni Paolo II in una prima udienza che aveva avuto con il cardinale prefetto della Congregazione dei vescovi, questi gli ha fatto la domanda

sul criterio di scelta dei candidati all’Episcopato e il Papa con la sua voce particolare: “Il primo criterio: volentes nolumus”. Quelli che ricercano l’episcopato… no, non va. E che siano sposi di una Chiesa, senza essere in costante ricerca di un’altra. Siano capaci di "sorvegliare" il gregge che sarà loro affidato, di avere cioè cura per tutto ciò che lo mantiene unito; di "vigilare" su di esso, di avere attenzione per i pericoli che lo minacciano; ma soprattutto siano capaci di "vegliare" per il gregge, di fare la veglia, di curare la speranza, che ci sia sole e luce nei cuori, di sostenere con amore e con pa-

zienza i disegni che Dio attua nel suo popolo». Poi il papa ha concluso: «Pensiamo alla figura di san Giuseppe che veglia su Maria e Gesù, alla sua cura per la famiglia che Dio gli ha affidato, e allo sguardo attento con cui la guida nell’evitare i pericoli. Per questo i Pastori sappiano essere davanti al gregge per indicare la strada, in mezzo al gregge per mantenerlo unito, dietro al gregge per evitare che qualcuno rimanga indietro e perché lo stesso gregge ha, per così dire, il fiuto nel trovare la strada. Il pastore deve muoversi così!».

smer. »Voda in œuola – je jal œe Di Piazza – imata le tist pomien za Afriko. Brez vode nie ¡ivljenja. Brez œuole pa se na more zrasti in gledati naprej.« Prioriteta so torej œuole, œpitali, cierkva in vse tiste re@i, ki jim pomagajo biti neodvisni od naœe pomo@i. Pogosto ljudje poœijajo v Afriko hrano, oblieke in takuo naprej ampa’, de bi zaries pomali Afriki, bi muorali parpomati par œuolanju njih politiku, profesorju, zdravniku. Izkopati adan œteram koœta 10 tau¡int evru. Med lieti 2007 in 2012 je projekt »Diamo un taglio alla sete« zbrau 150 tau¡int evrou. Se pravi, je parpomau napraviti kakih 15 vodnjaku. Dario Laurencig se je rodiu par Pulerjah v kamunu Podbuniesac lieta 1951. Navuod je nepozabnega ustanovitelja Doma pre Marja Laurenciga. V misijonarski dru¡bi Dobrega Pastierja, ki jo je ustanovil Daniele Comboni, je ku laik, se pravi, de nie duhovnik.

13. NAVADNA NEDIEJA (30. junja)

»Hodi za mano« � Evangelij po Luku

Kàr so se dopunjevali dnevi, de bi biu vzet v nebesa, se je tudi sam tardnuo odlo@u iti v Jeruzalem. Pred sabo je poœju svoje glasnike, ki so spotoma parœli v nieko samarijsko vas, de bi vse parpravili zanj; vendar ga tam nieso sparjeli, zatuo ki je biu namienjen v Jeruzalem. Kàr sta tuo videla u@enca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospuod, al’ @eœ, de re@ema, naj pade oginj z neba in jih pokon@a?« Jezus se je obarnu k njim in jih pokregu. Natuo so odpotovali v drugo vas. Kàr so potovali, mu je med potjo nekduo reku: »Za tabo bom hodu, kamor koli puojdeœ.« Jezus pa mu je jau: »Lesice imajo barloge in ti@i neba gniezda, Sin @lovieku pa niema, kamor bi glavo naslonu.« Niekemu drugemu pa je reku: »Hôdi za mano!« A tele je jau: »Gaspuod, pusti mi, de priet grem in podkopam svojega o@eta.« Reku mu je: »Pústi, naj martvi podkopajo svoje martve, ti pa pujdi in oznanjaj Bo¡je kraljestvo!« Spet drug mu je reku: »Hodu bom za tabo, Gaspuod, a pusti mi, de se priet poslovim od svojih doma@ih.« Jezus pa mu je jau: »Nobedan, kduor polo¡i roko na plug in se obra@a nazaj, nie parmieran za Bo¡je kraljestvo.« (9,51- 62)


dom

30. junija 2013

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

IL PIEVANO ERA OBBLIGATO A TENERE UN VICARIO PRATICO dell’«idioma sclabonico» per le ville montane sopra Tarcento

Anche due tolminesi tra i vicari della Schiavonia sopra Tarcento 

Dal 1663 al 1721 i paesi del Vicariatus Sclaborum furono sotto la cura dei fratelli Giovanni Mattia e Tomaso Leban di Poljubinj

 Tarcisio Venuti

D

a note d’archivio si apprende che Giovanni Mattia (o Matteo) Leban era cappellano della Slavonia sopra Tarcento. Era oriundo di Poljubinj, un piccolo paese nei pressi di Tolmino, e nella serie dei vicari curati di queste ville slave, con sede a Tarcento, figura attivo negli anni 1663-1679. Nei 42 anni successivi, vale a dire dal 1679 al 1721, appare ricoprire la medesima carica Tomaso Leban, fratello di Giovanni Mattia, il quale era diventato parroco di Mels Nei registri patriarcali compare un altro don Mattia Leban in Canale di Roncina (Ro@inj, nella valle dell’Isonzo, oggi in comune di Kanal) al quale il 1° settembre 1742 viene fatto il patrimonio ecclesiastico e il 17 gennaio 1750 gli viene rilasciata la patente di confessore nella parrocchia di Tolmino. Probabilmente sarà stato un parente dei due vicari tarcentini. Sempre in base a note d’archivio, don Mattia Leban, in veste di cappellano della Schiavonia sopra Tarcento, nel 1671 è teste al processo tra Segnacco e Tarcento, mentre don Tomaso, in data 14 luglio 1698 è ricordato come «curato sopra Tarcento». Come per la Schiavonia sopra Nimis anche per quella sopra Tarcento c’era l’obbligo da parte del parroco di «tenere» un vicario pratico dell’«idioma sclabonico» il quale aveva il compito di celebrare i sacramenti, predicare e insegnare le verità della fede nella lingua conosciuta dai suoi fedeli. La situazione economica, ambientale e viaria del Vicariato sclabonico sopra Tarcento era molto precaria e creava un serio isolamento fra la pieve e le

sue filiali. L’11 marzo 1606, quando si svolse il processo delle ville montane dell’alta valle del Torre contro il pievano di Tarcento, furono uditi i deputati e i testimoni per le predette comunità. Un certo Francesco ab albo depone: «…Tutte [le ville] sono in montagna, eccetto Zomeais che è in piano e Ciseris per andare alla quale si ascende solamente un poco di via… Nessuna delle dieci ville paga quartese né di vino né di biada al Rev.do Pievano… et è cosa notoria che pagano un formaggio per massaria quelli che ne hanno et quelli che non ne hanno pagano 4 soldi et mezzo per massaria, il che so per aver visto altri Piovani a scoder così». Girolamo Frangipane disse: «… Vi è la strada tanto faticosa, sassosa et pericolosa che senza evidente pericolo della vita non si può andar a cavallo, ché ho fatta questa strada infinite volte con l’occasione di certo mio negozio di legnami, e non mi è mai bastato di far tutta la strada a cavallo, ma a tocchi montavo giù et facevo menare a mano il cavallo, et una volta con tutto che io lo facessi menar a mano, già 20 anni, sono capuzio et andò giù in precipizio nella Torre, et si ammazzò…». Un altro problema nella cura della Schiavonia era creato dal fatto che non sempre gli obblighi e gli impegni venivano rispettati puntualmente e la popolazione si lamentava del mancato o scarso servizio spirituale prestato dai sacerdoti. Come è successo nel 1607 quando le dieci borgate del Vicariato slavo sopra Tarcento, vale a dire i dieci comuni di Coia, Sammardenchia, Stella, Zomeais, Ciseriis, Sedilis, Villanova, Lusevera, Pradielis e Cesariis, non trovando regolari né sufficienti le prestazioni del cooperatore parrocchiale

Sedilis / Sedila, una delle antiche «ville slave» sopra Tarcento

La situazione ambientale e viaria del Vicariato creava un serio isolamento fra la pieve e le sue filiali montane stabilito da Francesco Barbaro, patriarca di Aquileia dal 1593 al 1616, vennero ad un accordo con il pievano, la Curia e il Capitolo dei canonici di Udine. In base a questo accordo si stabilì di istituire un vicario apposito da essi (comuni) escelto ed eletto nonché stipendiato, il quale dovesse avere casa propria in Tarcento ed attendere esclusivamente al ministero religioso delle loro borgate. È da ricordare che in precedenza, e precisamente in data 9 febbraio 1602, il patriarca Francesco Barbaro conchiudeva un concordio coi nobili Consorti e

con gli uomini di Tarcento nel quale si stabiliva «che il Pievano Vicario, a sue spese, vale a dire con le rendite del predetto pievanato e col quartese, dovesse avere un cappellano idoneo per l’amministrazione dei sacramenti, e conoscitore della lingua slava per la cura d’anime nelle ville slave soggette agli stessi Consorti di Tarcento» (G. Baldissera, La Pieve di Tarcento, Tarcento (Ud) 1993, pp. 94-95). Ma anche in seguito a questo concordato ci furono nuove liti per il servizio religioso delle cure con popolazione slovena anche se esso aveva portato due notevolissime innovazioni sul costume precedente a proposito del Vicariatus Sclaborum: 1° - il cappellano o vicario da allora dovette essere nominato dalle «Comunità slave» anziché dato o prestato dal pievano. 2° Il suo onorario non proveniva più dal pievano, che cessava a sua volta dall’aver diritto a qualsiasi provento nelle predette ville, ma proveniva direttamente dalle stesse popolazioni. Il 26 giugno 1701, nella lite fra il pievano Feruglio e pre Tomaso Leban, curato nelle ville montane, il pievano, pre-

sente con l’avvocato, osservava che nel mandato controverso pretendeva il reverendo pre Leban «prelazione, ed ingerenze, invito parocho, nell’assistenza e celebration di matrimoni…». Il giovedì, 21 aprile 1702, il patriarca Dionisio Delfino risolse la vertenza di cui sopra nei seguenti termini «… che absente et impedito Parocho od impotente il cappellano Curato Leban, spetti al Parocho di Tarcento, e non ad altri la sostituzione di idoneo sacerdote per l’amministrazione dei Sacramenti nelle ville schiave. Che nella parrocchiale di Tarcento, absente aut in loco non in praesto Parocho, tocchi al capellano de’ Schiavi l’assister ai matrimoni e l’amministrazione del battesimo sopra ogni sacerdote…; che nella distribuzione degli anniversari il cappellano Curato de’ Schiavi sia preferito ad ogni altro sacerdote et cooperatore, quando detto capellano sia capace di personalmente adempierli». L’azione condotta da don Tomaso Leban a favore del vicario e quindi della sua azione pastorale a pro delle popolazioni di montagna, nonché per una maggior autonomia e dignità dello stesso curato, vengono evidenziate nella Relazione del pievano Antonio di Montegnacco del 1736. Pre Matteo Leban da Poljubinj, dopo 16 anni di vicariato nelle ville slave sopra Tarcento, venne nominato, con breve del patriarca Giovanni Delfino, datato 2 settembre 1680, parroco di Mels. Prese possesso della nuova cura il 10 settembre seguente. Morì il 26 maggio 1694. Nella chiesa di Santa Maria e di San Zenone di Entesano di Mels, entro una mandorla in parete sinistra, si legge questa iscrizione: Anno MDCLXXXVII / die XXX iulii / depicta fuit rectore admodum / re.do do.no paracho Johanne / Mattheo leban de Tulmino. Volgarizzando: Nell’anno 1687 / giorno 30 luglio / fu fatta dipingere dal rettore molto / reverendo signor parroco Giovanni / Matteo Leban da Tolmino.

PISMA LAŒANSKEGA ŒUPNIKA ANTONA CUFFOLA MISIJONARJU ZDRAVKU REVNU, ki je veliko skrbel tudi za beneæke izseljence v Belgiji

Nadækof Zaffonato: »Molite in pojte tudi v vaæem jeziku, kakor vaæi oåetje« Doma, 3. 12. 1958 […] Kar piœete o beraœkih »Jehovih pri@ah« je zelo va¡no. To zalego bo treba uduœiti takoj v za@etku, da se ne bo ukoreninila. Blagovolite mi sporo@iti bolj natan@ne podatke: imena hiœnih gospodarjev s œtevilom @lanov; odkod so in kje se sedaj nahajajo. #e mogo@e tudi, da kaj je vplivalo na njihov prestop k »Jehovim pri@am«. Vse previdno; tudi jaz bom previden. #e bo kazalo, bom alarmiral naravnost »metropolita«. Pastoralna vizitacija1 je œla sijajno mimo. V sprejemnem nagovoru sem pod@rtal, da pri nas je o@ividno vplivalo slabo na duhovno ¡ivljenje naœih dru¡in »ve@ ali manj prisilna odprava tradicionalnih kristjanskih molitev in pesmi, ki so bile, so in bodo v vseh @asih najbolj u@inkovito sredstvo za ohranitev vere po dru¡inah itd.« Bili so navzo@i skoraj vsi naœi. Vizitator je takoj razumel, kam meri nagovor, pod@rtan od navzo@ih. Ob koncu se je hotel prikupiti tako: »In sedaj mi boste zapeli eno lepo pesem na @ast M[atere]

B[o¡je] v vaœem jeziku.« Zapeli smo mu: Liepa si, liepa si, ro¡a Marija. Medtem ko predpisane je pelo kakih 10 izu@enih deklic, naœo so navduœeni zapeli vsi, stari in mladi in sicer tako mo@no, da … bi lahko spravili v nevarnost strop cerkve. Ob koncu je dodal: »Vidite, danes ste morali moliti in peti po predpisih, zaradi enotnosti in ker jaz ne znam druga@e; molite in pojte tudi v vaœem jeziku, kakor vaœi o@etje.« Ta izjava, katero smo mu iztrgali, je zelo va¡na za nas, zlasti ker jo je izrekel javno in vpri@o biri@ev. Od takrat, povsod kjer je doma@i pastir, je ponovil isto. Zima je nastopila; danes 5 pod 0 - sre@a, da je jasno. […] stric Jaka 10. 1. 1959 […] #e Jehove pri@e bodo priœle domov, jih se ne bo treba bati, ker naœi ljudje se bodo smejali takim, ki ne bodo umrli, ampak le zaspali. Ako bodo oznanjevali take neumnosti, jih bodo spravili v noriœnico. Nisem [imel] œe prilike za poizved-

za diakone.3 ˘etnjaka bo veliko tònkanje po vsi dolini! Zima je s stricem mila in nej kljubuje s pomo@jo œtedilnika G. Podutanski je imel priliko biti pri skupni avdienci pri Janezu 23. Je tako preprost in po doma@e (brez etiket), da so vsi navduœeni zanj. Neko@, ko se mu je zdelo, da je na tronu preve@ oddaljen od gostov, je zgrabil stolico in sam jo prenesel med goste. Pravijo, da zna bolgarsko in tudi rusko. Sliœal sem, da Vuk4 bo »ad limina« pri njem najdalje v prihodnjem mesecu, kakor je œe bil Dr¡e@nik.5 Namigujejo, da bo zagovarjal œe za … Bera@e. Samo da ne bodo gluhi. […]

be pri Nataliji Buteri o zadevi @udnih bratov v Belgiji. #e treba, vam bom pisal o tem. Pravda g. Angela Podutanskega2 in treh obsojenih @asnikarjev, po skoraj treh letih ni œe kon@ana. Tr¡aœko prizivno sodiœ@e jo je ¡e trikrat odlo¡ilo - sedaj na 25. 2. Vedo, da tako ali tako bodo morali potrditi obsodbo in ker pritiski (tudi œkofovski) na Angela za poravnavo so brezuspeœni, upajo na amnestijo, za katero je bil predlo¡en na@rt v zbornici. #udijo se tako odporni beneœki trmi. Pred Bo¡i@em so bili posve@eni naœi 3

Ljubljanski ækof A. Vovk

1. Videnski nadœkof Giuseppe Zaffonato je obiskoval la¡ansko ¡upnijo v @etrtek 13. novembra. 2. Angel Cracina. 3. Gre za Adolfa Dorbolò iz Laz, Emilia Battistiga s Pe@nijega (Matajur) in Giuseppa Muciga iz Ruonca. 4. Gre za ljubljanskega œkofa Antona Vovka (1900-1963). V œkofa je bil posve@en l. 1946 in imenovan za ljubljanskega pomoœnega œkofa. L. 1950 je postal apostolski administra-

tor ljubljanske nadœkofije s pravicami rezidencialnega œkofa, kajti œkof Ro¡man je bil v begunstvu. Po smrti slednjega je bil imenovan za ljubljanskega œkofa. Pape¡ Janez XXIII. je ljubljansko œkofijo 22. 12.1961 povzdignil v nadœkofijo in tako je bil Vovk z istim odlokom imenovan za ljubljanskega nadœkofa. Komunisti@na oblast ga je psihi@no in fizi@no trpinãila, @eprav med vojno ni sodeloval z okupatorji in je bil narodno zaveden. Pod vplivom politi@ne propagande so nadœ-

Vdani stric Jakob kofa 20. 1. 1952 v Novem mestu polili z bencinom in o¡gali. 5. Maksimilijan Dr¡e@nik je bil l. 1946 imenovan in posve@en za lavantinskega (mariborskega) pomo¡nega œkofa. L. 1960 je postal redni lavantinski œkof. Ko se je lavantinska œkofija 5. marca 1962 preimenovala v œkofijo Maribor, je postal redni mariborski œkof. Bil je edini izmed slovenskih œkofov, ki je bil navzo@ na vseh sejah II. Vatikanskega cerkvenega zbora.


4

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

Diritti del bambino prima dei desideri dell’adulto

«D

alla parte dei bambini. Avere un figlio è un diritto?». Ha stimolato la mia curiosità immediata il titolo sull’ultimo numero del bimestrale «Psicologia contemporanea», che ricevo dai tempi dei miei studi universitari. Negli ultimi mesi il tema ha dominato i media, specie dopo che la Corte di Strasburgo ha equiparato legalmente le coppie omosessuali a quelle «normali», fatte di padre e madre più eventuali figli. Le manifestazioni di protesta che hanno scosso Parigi e tutta la Francia dopo l’apertura governativa al «matrimonio per tutti», con relativo diritto all’adozione di figli anche per le coppie gay, sta mostrando che la modernità, che invoca l’abbattimento di ogni discriminazione, sta prendendo delle strade di difficile comprensione razionale. I concetti, le parole, i valori, oggigiorno stanno perdendo il loro significato, come se la scienza dominatrice del pensiero e dell’azione potesse sostituire anche i valori umani che ad essa sfuggono. Matrimonio. Da che mondo è mondo voleva dire il riconoscimento di una coppia umana capace di generare, in quanto Dio (o la natura, per chi non ci crede) li ha fatti «maschio e femmina» a tal fine. Razionalmente ne conseguirebbe che per Dio e la natura al di fuori di questo ordine vi è un «disordine». Ma oggi pare proibito – soprattutto ai media da audience – affermare principi universali. Oggi deve diventar «normale» un bambino con «due madri», addirittura con «tre padri» (gli adottivi e quello naturale)? Si parla di diritto alla paternità per tutti. E qui rientra di prepotenza la riflessione della mia professoressa di psicologia Silvia Bonino che ha firmato l’articolo citato. Tralasciando le problematiche politiche e di costume sulle coppie omosessuali, essa evidenzia che oggi in tutta questa questione si è operato «un singolare rovesciamento di prospettiva, che non mette più al centro della paternità e della maternità i diritti del bambino e le condizioni ottimali del suo sviluppo, bensì l’adulto e le sue esigenze». E afferma, con forza: «Questo capovolgimento, se dovesse diventare e generalizzato, rappresenterebbe una regressione grave per la società occidentale». È solo da qualche centinaio d’anni che la nostra società ha iniziato ad acquisire coscienza dei diritti dei bambini (sfruttamento dei minori, violenza nella pratica educativa, ecc.) ed ora va alla grande sentir parlare del diritto degli adulti di «giocare» con l’essere umano, dove, se c’è amore, prevale quello «per sé» non quello per il debole e l’indifeso «oggetto del desiderio». Voler bene al bambino vuol dire riconoscergli il diritto naturale di crescere in un ambiente, appunto, «naturale». Oggi sembra che in nome di una sostenuta «uguaglianza» si confondano i generi e si vorrebbe regolare la natura con le leggi. Leggi ad essa estranee e giustificate non dal bene universale ,ma dalla convenienza. Che ciò sia un bene per l’umanità, secondo me, è difficile sostenerlo. So di aver fatto filosofia nel mio scritto, ma trattare di questi argomenti viene visto come provocazione, non come contributo ad un serio dibattito. Per riportare il discorso a qualcosa a noi più vicino, mi viene da pensare ai «nostri» bambini, a quei pochi che le anagrafi valligiane registrano con paternità e maternità normale. Padre e madre sono anch’essi figli, nipoti e pronipoti. Un bambino ha diritto ad appropriarsi di tutto il patrimonio, non solo materiale, dei propri progenitori, se gli si vuole dare radici, valori, memorie, storia e futuro in un’identità individuale e collettiva di appartenenza. Quando noi genitori, per inedia, per politica, per comodo, per il quieto vivere egoistico togliamo, impediamo, non offriamo loro le ricchezze del nostro patrimonio linguistico, culturale, religioso, sociale ecc., purtroppo rientriamo tra quelli che «stanno rovesciando la prospettiva». E ciò non è un indice con il segno «più».

30. junija 2013

dom

PREDSEDNIKA VLAD Letta in Bratuæek sta v Rimu sprejela predstavnike Slovencev in Italijanov

Manjæini nepogreæljiv dejavnik soœitja med Italijo in Slovenijo 

Kmalu bo zaåelo ponovno delovati vladno omizje za vpraæanja Slovencev v Italiji

 R. D.

P

redsednik italijanske vlade Enrico Letta in slovenska premierka Alenka Bratuœek sta 12. junija v Rimu skupaj sprejela predstavnike slovenske in italijanske manjœine, ki so posebna povezava med dr¡avama in bogatita njune odnose. Prisotna sta bila med drugimi veleposlanika Slovenije v Rimu in Italije v Ljubljani Iztok Miroœi@ in Rossella Franchini Sherifis, predsednika obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji Rudi Pavœi@ in Drago Œtoka ter poslanka Tamara Bla¡ina, za italijansko narodnostno skupnost pa poslanca Furio Radin in Roberto Battelli ter predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul. Do sre@anja je priœlo v okviru dvodnevga obiska predsednice slovenske vlade v italijanski prestolnici. Letta je poudaril na ¡elji o okrepitvi sodelovanja med Italijo in Slovenijo in pri tem sta manjœini nepogresljiv dejavnik. Predsednica slovenske vlade je v zvezi s tem izrazila zadovoljstvo, da bo pri italijanski vladi z delom kmalu nadaljevalo

stalno delovno omizje za vpraœanje Slovencev v Italiji. »Sre@anje je bilo zelo zanimivo in ne samo, ker je bilo v tej sestavi prvi@,« je komentiral predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Œtoka, »sre@ala sta se vladna predsednika obeh dr¡av in obe manjœini – kar je zelo pozitivno. Predsednik italijanske vlade Enrico Letta je tudi zagotovil, da bo kmalu za@elo ponovno delovati vladno omizje za vpraœanja slovenske manjœine. To pomeni, da bomo lahko v najkrajœem @asu, vsaj tako je povedal, na omizju izpostavili tiste naœe probleme, ki so œe vedno odprti, na podlagi zaœ@itnega zakona, ki ga je treba nadgraditi. Dobro je bilo tudi vzduœje, ker se ustvarja nekaj novega.« »Mislim, da smo lahko zadovoljni«, je œe

povedal Œtoka. »Naj œe dodam, da sta poleg obeh vladnih predsednikov, ki sta uvodoma spregovorila tudi o nekaterih vpraœanjih manjœin, ki so pred tem, da se reœijo, sta posegla tudi senatorka Tamara Bla¡ina – dvojezi@no, najprej v slovenskem, nato v italijanskem jeziku, nakar sta za italijansko manjœino spregovorila oba poslanca, poslanec v hrvaœkem Saboru Furio Radin in poslanec v slovenskem Dr¡avnem zboru Roberto Battelli.« Glavna podro@ja pogovorov med Letto in Bratuœkovo so bile gospodarske razmere v obeh dr¡avah in evropske teme s poudarkom na aktualnih temah junijskega Evropskega sveta. Predsednica slovenske vlade je poudarila, da bo njena vlada v skladu s prednostnimi nalogami Evropske unije posebno pozornost namenila zaposlovanju mladih, ki je klju@no tudi po mnenju italijanskega sogovornika. Oba sta se zavzela za krepitev gospodarskih vezi in se dogovorila za ustanovitev poslovnega sveta. Italijanski premier je sre@anje ozna@il za koristno in plodno ter izrazil interes Italije za proces privatizacije v Sloveniji. Povedal je, da si bo prizadeval za vklju@itev italijanskih podjetij v ta proces. Slovenska premierka je dala pobudo za skupno zasedanje vlad obeh dr¡av in italijanskega kolego povabila na obisk v Slovenijo, ta pa je povabilo sprejel. Alenka Bratuœek se je v okviru obiska v Rimu sre@ala tudi s predsednikom Italijanske republike Giorgiem Napolitanom.

Sprejem pri papeœu Franåiæku veti o@e Fran@iœek je 13. junija v apostolski pala@i v avS dienco sprejel predsednico slovenske vlade Alenko Bratuœek. Kot je poro@al vatikanski tiskovni urad, se je Bratuœko-

va sre@ala œe z vatikanskim dr¡avnim tajnikom kardinalom Tarcisiem Bertonejem, ki ga je spremljal msgr. Antoine Camilleri, pomo@nik tajnika za odnose z dr¡avami. V sporo@ilu tiskovnega urada je zapisano, da so v prisr@nem pogovoru poudarili dobre odnose, ki obstajajo med Svetim sede¡em in Republiko Slovenijo ter izrazili pripravljenost za nadaljevanje konstruktivnega dialoga o temah, pomembnih za obe strani, predvsem o tistih, ki se nanaœajo na odnos med cerkveno in civilno skupnostjo. Ob tem so sogovorniki poudarili zgodovinski prispevek katoliœke Cerkve za ¡ivljenje slovenske dr¡ave ter pomen zagotavljanja verske svobode za skladen razvoj slovenske dru¡be. Med pogovori so se ustavili tudi pri izzivih, s katerimi se mora Slovenija med trenutno gospodarsko krizo soo@iti, ter o

pomo@i, ki jo lahko katoliœka skupnost v sodelovanju z dr¡avnimi ustanovami prispeva predvsem na podro@ju socialne pomo@i prebivalstvu in vzgoje mladih. Ob koncu so sogovorniki pregledali œe nekatere izzive in problematike mednarodnega zna@aja. V okviru dvodnevnega potovanja v Rim je slovenska premierka opravila tudi vljudnostni obisk pri kardinalu Francu Rodetu.

IL METIRAPONE È UN FARMACO in grado di ridurre il cortisolo, un ormone dello stress, e così di modificare la memoria

Occhio alla pillola che cancella i brutti ricordi 

Essi, intrecciandosi con quelli belli, producono la destabilizzaizone del passato e formano un deposito di senso sul quale ognuno costruisce il proprio presente

A

ncora una volta la neuroetica, la disciplina che tenta di individuare con la mappatura neurobiologica del cervello, un differente modo di comprendere le attività cognitive, le emozioni e i comportamenti (e finalmente archiviare le obsolete prescrizioni dell’etica) ha raggiunto un nuovo obiettivo. Questa volta è la memoria ad essere colpita tramite un nuovo farmaco, il metirapone, in grado di ridurre il cortisolo, un ormone dello stress e così modificare i nostri brutti ricordi, sino alla loro cancellazione. In attesa che questi risultati siano ancora scientificamente provati e utilizzati per patologie da stress post-traumatico, non è male ripensare a quel mistero indecifrabile che è la nostra memoria, quel grande palazzo, per dirla con Agostino, in cui ricordi belli e

brutti si intrecciano, formando quel deposito di senso su cui costruiamo il nostro presente. È un dato di fatto accertato dall’esperienza, infatti, che mentre i ricordi belli tendono spesso ad offuscarsi, sono quelli spiacevoli a continuare a perseguitarci. Che non ci sia una ragione etica in tutto questo? C’è da pensare infatti che i ricordi brutti siano spesso legati a cattive azioni fatte o subìte, quelle insomma che ineriscono alle nostre relazioni personali, all’interno delle quali l’altro è stato visto come rivale, nemico, persona da battere. Che la memoria ce li restituisca, può essere il segnale che la nostra coscienza abbia di nuovo a ricomprenderli e, forse, a reinterpretarli alla luce di un’altra esperienza fondante e rigenera-

trice: quella del perdono. Perdono da dare, se qualcuno ci ha lasciato una ferita che va cicatrizzata, perdono da ricevere se, anche attraverso qualche nostro gesto, ci si può riavvicinare a quanti ci hanno colpito. In tal senso il cristianesimo ce ne offre tutta la sua ricchezza trasformante. I ricordi, perciò, hanno bisogno di etica e non sono belli o brutti (anche se differentemente ci colpiscono), ma possono essere, per dirla con J. Asmann, “caldi” o “freddi”. Questi ultimi sono molto spesso ricordi bloccati nell’ossessiva ripetizione, irrigiditi nel passato che da solo condiziona il presente, congelati in una memoria, inadatta a pervenire il mutamento e, dunque, la comparsa di qualcosa di essenzialmente nuovo. Il ricordo caldo, invece, suscita uno spazio dentro la memoria, che va tenuto aper-

to, perché produce una sorta di destabilizzazione del passato costretto, come dire, in un contrasto doloroso a lasciar posto al presente, dove non scompare – è sempre un ricordo, un ricordo caldo – ma produce una sorta di metamorfosi creativa, che solo il perdono, nei confronti di sé e dell’altro, produce. Ben vengano le nuove scoperte della neurobiologia, specie se possono liberare la mente di molti malati dalla rigida fissità dei ricordi freddi, ma non pensiamo di abbandonare l’etica, dal momento che questa ci offre strumenti di comprensione per allargare i nostri orizzonti di vita. Il perdono infatti non si ottiene farmacologicamente, né può essere considerato solo una buona pratica religiosa, ma può diventare in una prospettiva allargata anche

una sana dinamica politica, se anche Hannah Arendt lo considerava un elemento scardinante nei confronti delle contorte pratiche della democrazia. Un altro modo per dire che scienza e fede possono camminare insieme, sostenendosi a vicenda, senza supporre però di sostituirsi una con l’altra, ma contribuendo, ciascuno nel proprio ambito, a illuminare le condizioni del nostro abitare il mondo.  Paola Ricci Sindoni ordinario di filosofia morale e vicepresidente vicaria di Scienza & Vita


dom

30. junija 2013

V OSPREDJU

stran

5

NOSTRA INTERVISTA CON PAOLO PANONTIN assessore regionale alle Autonomie locali

La Regione congela le Unioni montane Tempi lunghi per la nuova riforma �

La Giunta chiederà al Consiglio regionale di approvare lo stop nell’assestamento di bilancio

� Ezio Gosgnach

L

a nuova amministrazione regionale stoppa la nascita delle Unioni montane. Lo ha annunciato l’assessore alle Autonomie locali, Paolo Panontin, davanti al Consiglio delle autonomie locali, riunitosi l’11 giugno a Udine. Abbiamo intervistato lo stesso esponente della giunta Serracchiani. Assessore Panontin, come si realizzerà nel concreto l’inversione di rotta rispetto alla riforma varata dalla precedente amministrazione Tondo? «La Giunta presenterà la proposta di congelamento della legge 14/2011 al Consiglio regionale. Questo dovrebbe esaminarla e approvarla a metà luglio, nella seduta per l’assestamento del bilancio». Perché quest’iniziativa? «Vogliamo dare l’indicazione che, in attesa di una riforma organica del sistema delle autonomie locali, blocchiamo i processi di costituzione delle Unioni e manteniamo le Comunità montane in una forma latente, commissariata. L’idea è di mettere in coerenza il sistema regionale con una riforma che interessa indifferentemente pianura e montagna. Vogliamo evitare che l’avvio delle Unioni montane crei una disomogeneità che renda difficile questo processo. Sarebbe entrare in contraddizione con criteri che stanno oggi nei nostri progetti di riforma». Può precisare? «La riforma istituzionale tarata esclusivamente sulle Unioni montane disegna un’architettura che riguarda solo un’area del territorio della nostra regione che, per quanto vasta e con proprie specificità, non

ha ragione per avere un sistema istituzionale diverso. Il mio giudizio è condiviso da Giunta e maggioranza. Vorremmo superare le province come le conosciamo oggi, per arrivare a un sistema duale regione-comuni con questi ultimi, però, riuniti in forme aggregate per tutto il territorio regionale. La specificità montana, poi, deve trovare sicuramente attenzione in una legge che riguardi in particolar modo l’area montana. Non è di mia competenza, ma di chi ha la montagna tra le sue deleghe, ovvero la presidente Serracchiani». I tempi, dunque, si annunciano lunghi… «La riforma del sistema delle autonomie locali nella sua globalità non può essere di certo attuata in tempi brevissimi. Siamo in fase istruttoria. Il dossier è aperto. Vi sono confluiti i documenti storici sul tema, dalla legge 1/2006 alle esperienze portate avanti da altre regioni, perché vogliamo confrontarci con sistemi a noi vicini, anche extranazionali. Ora siamo in una fase conoscitiva. Accompagnato dalla collega alla Pianificazione territoriale, Mariagrazia Santoro, mi reco nei vari territori per verificare i punti di forza e i punti debolezza del sistema di aggregazione dei comuni, in particolare l’esperienza degli Aster, per capire dove dobbiamo intervenire. Facciamo tesoro delle esperienze positive e cerchiamo di capire le ragioni del mancato funzionamento. All’incontro con i sindaci dell’Aster cividalese era presente anche il sindaco di S. Pietro al Natisone. Non ho ancora incontrato, invece, gli altri comuni delle Valli del Natisone, ma lo farò prossimamente. In ogni caso mi sono già confrontato con altre comunità di montagna». Insedierete nuovi commissari?

Sre@anje upravitelju Bene@ije in Poso@ja

�V saboto 29. junja se bojo œindiki/¡upani in drugi administratorji Bene@ije in Poso@ja spet sre@ali. Tele krat drugi@ na italijanski strani. Pregledali bojo, kakuo gre naprej sodelovanje in v katerim stanju so ¡e parpravljeni @ezkonfinski projekti. Poviedali bojo sevieda tudi nove ideje. Sre@anje bo ob 17. uri v œpietraski kamunski sali.

L’assessore regionale Paolo Panontin «Ci sarà una revisione della situazione attuale. L’amministratore temporaneo della Comunità del Torre, Natisone e Collio è diventato consigliere regionale. Va surrogato. Ma penso che verranno cambiati tutti i cosiddetti commissari. A metà luglio, dopo che il Consiglio regionale avrà approvato il congelamento della riforma, su mia proposta, il presidente nominerà i nuovi amministratori temporanei. Saranno affiancati da un organismo di consultazione formato da sindaci del territorio». Torniamo alla riforma che avete in mente. L’aggregazione dei comuni sarebbe lasciata su base volontaria ai comuni o ci sarà un intervento dall’alto? «La volontarietà rimarrà nell’ipotesi di fusione. Se i comuni si vogliono fondere, devono farlo perché hanno la convinzione che le popolazioni del territorio ritengono di arrivare a quella soluzione. Le aggregazioni dovrebbero essere volontarie per quanto riguarda il disegno dell’area, nel senso che io

non immagino di imporre un criterio standardizzato che si fondi su un numero minimo di abitanti o un minimo di comuni o entrambi, prescindendo dalla realtà. Alla base delle aggregazioni ci deve essere una realtà di condivisione culturale, storica, orografica, economico-sociale». Dove si vuole arrivare? «Superato l’attuale sistema tridirezionale regione-provincia-comune a favore di quello bidirezionale regione-comune, il traguardo è quello di organismi intermedi che individuino le aree omogenee del territorio regionale e le portino in qualche modo a consorziarsi nella gestione ed erogazione dei servizi di prossimità ai cittadini per via obbligata. Si deve arrivare lì. Non esiste che non ci sia una forma intermedia che disciplini gli interventi su base territoriale più ampia rispetto a quella comunale. In qualche modo vorremmo rendere compatibile il concetto di volontarietà nella forma, ma di obbligatorietà nella sostanza».

Gli amministratori in coro: questa retromarcia è un grave errore perché rinvia la soluzione

L’

sariamento sarebbe stato prolungato fino al 2015. Certo è che più dura il commissariamento, peggio è. Il lavoro che non abbiamo terminato quest’anno passato dovrà ripartire da capo, in base a quelli che saranno gli orientamenti nella nuova giunta regionale. Chi ne perde sono i piccoli enti come noi. Si rischia di perdere anche i contributi come è già successo precedentemente. La situazione si sta trascinando di anno in anno, più tempo dura la riforma, meno competenze e meno apporto possono dare gli organi eletti dai cittadini, sindaci, assessori, consiglieri comunali, ecc». Anche secondo Firmino Marinig, consigliere di opposizione del comune di San Pietro al Natisone, ripartire da capo è un grandissimo errore. «È da 15 che va avanti

(

Kratke Brevi brevi kratke

SINDACI E CONSIGLIERI giudicano negativamente l’iniziativa della maggioranza regionale sugli enti montani

assessore alle Autonomie locali Paolo Panontin ha dichiarato che la giunta Serracchiani bloccherà la riforma delle Unioni montane. Questo ha provocato il disappunto degli amministratori locali dalle Valli del Natisone alle Valli del Torre, alla Val Canale. «Questa manovra – dice Elio Berra, sindaco di Taipana – è iniziata dodici anni fa. Non avere un ente di supporto è una cosa grave e seria. Non si può rimandare la riforma per poi non prendere nessuna decisione. C’è la volontà politica di fare qualcosa di serio per la montagna, di cambiare il modo di ragionare, di finire di portare le risorse della montagna da un’altra parte? Se la risposta è no bisogna augurarsi che vada tutto al diavolo». Un’altra questione molto importante a parere del primo cittadino di Taipana è quella dei finanziamenti. «I soldi della montagna dove vanno? – tuona Berra – Sta avvenendo un furto legalizzato a danno della montagna che è stata completamente abbandonata. Chi ha soldi ne ha sempre di più, chi ne ha pochi deve arrangiarsi per conto suo. È una stupidaggine pensare che il problema sia unire i piccoli comuni». Sorpreso il sindaco di San Pietro al Natisone, Tiziano Manzini: «Ufficialmente non ne so ancora niente. Sapevo che il commis-

KRATKE - BREVI - KRATKE

questa storia che si ripete ogni 5 anni. Si cambia maggioranza in regione, azzerano la legge precedente, stanno cinque anni per farne un’altra, arrivano gli altri e la modificano di nuovo. Questo è un danno enorme per le zone montane e per la loro economia. A mio avviso dove sono già state fatte le unioni montane bisogna andare avanti, mentre dove ancora non ci sono, bisogna sollecitare il processo. Certo, piccole modifiche si possono fare, ma non annullare tutta la legge anche se non è buona. Alle comunità montane viene negata la possibilità di fare domande di progetti europei Interreg. In questi anni abbiamo già perso tanti finanziamenti europei, finanziamenti transfrontalieri e riservati zone montane. Se non c’è un ente democratico eletto che ha pieni

poteri di gestione non si può fare niente. In Regione l’idea è quella di commissariare le nuove unioni montane, ma secondo me è un errore gravissimo». Malumori anche in Val Canale: «Si era partiti con le Unioni di Tondo – ha detto il sindaco di Malborghetto Alessandro Oman al settimanale diocesano «la Vita Cattolica» – ora c’è la frenata che non so a cosa serva. Così siamo fermi da cinque anni. Facciamo queste unioni, facciamo qualcosa sennò si muore. Se non ci saranno risorse aggiuntive per cosa facciamo le aggregazioni di comuni per dare servizi? Ai quattro vecchi che rimarranno?». È necessario quindi prendere delle decisioni importanti, visto che la montagna, a detta di Oman, con le risorse che ha ora a disposizione, non è in grado di andare avanti da sola. «Era evidente – afferma invece Giuseppe Sibau, consigliere regionale e amministratore temporaneo della Comunità montana Torre, Natisone, Collio – che cambiando amministrazione avrebbero seguito un nuovo percorso, diverso da quello che aveva prospettato e portato avanti Tondo. Mi auguro solo che raggiungano l’obiettivo nel tempo più breve possibile e che non si passino altri cinque anni senza fare nulla». � Ilaria Banchig

Odbor SSO tudi o dvojezi@ni œoli

� � Izvrœni odbor Sveta slovenskih organizacij je v sredo, 19. junija 2013 zasedal v Gorici. Svet slovenskih organizacij je osvojil zamisel za ustanovitev pravne slu¡be, ki so jo predsednikoma obeh krovnih organizacij orisali predstavniki Agrarne skupnosti. Izvrœni odbor Sveta slovenskih organizacij je potrdil pozitivno mnenje, ki ga je predsednik Œtoka iznesel glede sre@anja obeh krovnih organizacij s predsednico vlade Republike Slovenije Alenko Bratuœek in glede udele¡be na medvladnem sre@anju v Rimu. Ob temah slovenskega œolstva in predstavniœtva Slovencev v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva zaœ@itni zakon 38/01, je pri@akovati, da bo italijanska vlada @imprej imenovala novega predsednika vladnega omizja, tako da se bo nastavljeno delo nadaljevalo. Predsednik vlade Enrico Letta je to obljubil in SSO pri@akuje @imprejœnje delovanje skupnega omizja. Obisk pri predsednici Bratuœkovi in rimsko medvladno sre@anje pa sta pokazala, da je œe vedno odprto vpraœanje skupnega predstavniœtva slovenske manjœine v Italiji. SSO je mnenja, da bi bilo potrebno to @imprej urediti, tako da so razmerja primerno uravnoveœena in bi veljalo tako za odnose s Slovenijo kot tudi z Italijo. Izvrœni odbor se je nadalje podrobneje seznanil s potekom evropskega projekta Jezik/Lingua. Ocenjeno je bilo, da projekt uspeœno poteka, zanimanje za slovenœ@ino raste in potrebno je ¡e sedaj razmiœljati o novem programskem obdobju 2014-2020. Predsednik SSO za Videmsko Giorgio Banchig je poro@al o nadaljevanju prizadevanj za œpetersko dvojezi@no œolo, ki je bila dele¡na obiska pristojne de¡elne odbornice Loredane Panariti. Novost zadeva pismo starœev, v katerem predlagajo, da se œola dokon@no preseli v kolegij, ki so ga zgradile ZDA po potresu leta 1976. SSO je predlog pozitivno ocenil, saj so prostori kolegija sodobnejœi in tudi prostornejœi, pri tem pa je potrebno biti pozorni, da se celotni postopek ne zavle@e ali celo ustavi.


6

IZ NAŒIH DOLIN

stran

30. junija 2013

dom

VENERDÌ 28 GIUGNO a S. Pietro al Natisone «Srebrna kaplja» organizza una serata sul messale e sul breviario KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Maœa po slovensko spet œetemberja V saboto 22. junja je bla v farni cierkvi v Œpietru zadnja sveta maœa po slovensko v teli sezoni. Darovau jo je msgr. Marino Qualizza. V polietnih miescih tele maœe na bo. Spet bo od œetemberja naprej. Sabotno sveto maœo po slovensko, ki vaja za nediejsko, so v Œpietru za@eli moliti maja lietos. Vpraœali so jo vierniki, ki ¡elijo @astiti Boga in moliti v doma@im maternim jeziku. Maœa po slovensko je dobra rie@ tudi za u@ence dvojezi@ne œuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi @ujejo le italijansko besiedo. ��

Hobles v likvidaciji Brez diela 24 ljudi Fabrika lesenih vrat in okni nova Hobles v œpietarski industrialni coni je v likvidaciji in je 24 ljudi ostalo brez diela. Tela œtevilka nie majhana za Nediœke doline. Trieba pa je poviedati, de Nova Hobles nie bla v krizi, ampa je œla v ste@aj (faliment) skupina Panto iz Trevi¡a, ki jo je lieta 1997 ukupila. Hobles se je bla rodila lieta 1981 z mieœanim slovenskim italijanskim kapitalam, ki so ga bla lo¡la podietja Hoja, Benedil in Lesnina. De bi jo reœili so se bli v torak 3. junja v Œpietru sre@ali œindiki iz Nediœkih dolin in provincialnimi sindikati. A ka¡e, de je bluo vse zastonj.

��

I due volumi in glagolitico rivestono un forte significato storico-linguistico �

Sono nella scrittura inventata da S. Cirillo per i suoni slavi. Rappresentano un unicum per l’arcidiocesi di Udine

� R. D.

L

’archivio parrocchiale di San Pietro al Natisone custodisce due preziosi volumi: il «Missale romanum» e il «Breviarium romanum» scritti nello «slavonico idiomate» entrambi editi a Roma, il primo nel 1741, il secondo nel 1648. Dopo alcuni anni di ‘latitanza’ sono tornati a San Pietro e rappresentano un unicum per l’arcidiocesi di Udine in quanto sono scritti in glagolitico, la scrittura inventata da S. Cirillo per esprimere i suoni delle lingue dei popoli slavi tra i quali, assieme al fratello S. Metodio, fu mandato per annunciare il Vangelo. Del loro arrivo nella Grande Moravia si celebra proprio quest’anno il 1150 anniversario.

Na pou luja odprejo observatorij

a pou luja, @e puojde vse po poti, N bojo v kraju na Lazeh odparli astronomski observatorij na Matajur-

I due libri liturgici custoditi a San Pietro, quindi, sono il frutto dell’opera missionaria dei due compatroni d’Europa e, sebbene furono stampati alcuni secoli dopo, conservano la freschezza e la profondità dell’idea originaria che sta nella loro genesi: annunciare la parola di Dio nelle lingue dei popoli. Oltre al valore teologico, i due libri hanno un grande significato storico e linguistico anche nel quadro delle antiche tradizioni religiose della Benecia e della lingua slovena nella quale venivano espresse. Non esistono testimonianze dirette sull’uso del Messale e del Breviario e non si sa neppure quale strada abbiano seguito per approdare a San Pietro. Di certo però

non sono arrivati per caso in un ambiente affine al più vasto mondo slavo in cui furono regolarmente usati fino agli inizi del secolo scorso se pensiamo che la lingua slovena è stata da sempre praticata in tutte le chiese della forania di San Pietro fino al 1933. Sulla lingua glagolitica e il significato della presenza nelle valli del Natisone del Messale e del Breviario scritti nello «slavonico idiomate» verterà l’incontro, organizzato dal circolo Srebrna kaplja, che si terrà venerdì 28 giugno, alle ore 20, nella sala parrocchiale di San Pietro. Sul tema «Libri liturgici glagolitici in Benecia» interverranno Adrian Mroczek dell’Università di Udine e Giorgio Banchig.

ju. Napravla ga je Gorska skupnost Ter, Nedi¡a in Barda v hramu, kjer je bla ankrat za@etna postaja skilifta. Zanj bo skarbielo furlansko astronomsko meteoroloœko zdru¡enje Afam, ki je bluo napoviedalo odpratje 28. junja, a so ga muorli odlo¡iti zaradi birokratskih problemu. Vsekakor je Afam ¡e parpavlo nekatere iniciative za vse radoviedne ljudi. Na njega strani na internetu beremo, de bojo v nediejo 30. junja ob 11. uri gledali sonce, v saboto 13. luja ob 22. uri bojo gledali luno, planete in zvezde. V saboto 10. voœta, na dan svetega Lovrenca, ob 21. uri bojo gledali kakuo padajo zvezde, v nediejo 1. œetemberja ob 11. uri bojo spet gledali sonce.


dom

30. junija 2013

IZ NAŒIH DOLIN

stran

7

INŒTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO je vebrau ime svojega centra in predstavu sad projekta »Jezik Lingua«

V Œpietru Slovenski kulturni dom an multimedialno okno »Smo« �

Œe lietos bojo odparli interaktivno razstavo, ki bo parkazovala geografijo, kulturo in zgodovino Bene@ije

� Larissa Borghese

»S

lovenski kulturni dom«, takuo se bo od sadà napri klicu kulturni center u Œpietru. Ime so vebral’ v @etartak 13. junja na seji Inœtituta za slovensko kulturo. Takuo je bluo vebrano ime, ki je nabralo narvi@ preferenc s strani ljudì an braucu petnajstdnevnika Dom an tednika Novi Matajur. Takuo, ki je bluo poviedano na ob@nem zboru inœtituta, febrarja lietos, bi muorlo ime pokazati identiteto an dielo Slovencu v videnski provinci. Na drugo mesto se je v referendum med Bene@ani uvarstilo ime Slovenski kulturni center, na tre@je pa Slovenski kulturni hram. Puno je bluo uœe@ @lanam Inœtituta za slo-

vensko kulturo tudi ime »Dom slovenske besede«, ki ga je uredniœtvu Doma poœju slovienski tar¡aœki pisatelj Boris Pahor. #e bi bili vebral’ telo ime, bi bluo tudi lep œenk Pahorju, ki bo miesca voœta dopunu stuo liet. A so se na seji demokrati@no odlo@il’ za te narbuj votano ime centra, ki bo na veliko an z arzsvetlienimi @arkami stalo pred œpietarskim centram. Po seji, na kateri je tajnica Inœtituta Marina Cernetig napovedala tridnevni obisk delegacije manjœinskih @asopisu, ki bo miesca voœta u Nediœkih dolinah, so se @lani ogledal’ prestore Slovenskega multimedialnega centra-Smo u Œpietru. #lane Inœtituta je u center, ki bi ga muorli odpriet pred koncam lieta 2013, vodila arhitekta Donatella Ruttar, ki je obdielala projekt kupe z arhitektan Renzam Rucli-

LA KERMESSE DI TOPOLÒ dal 12 al 21 luglio

Una «Postaja» ridotta

O

ltre al danno per i tagli subiti dalla passata giunta regionale, per la 20a edizione della Postaja di Topolò, in programma in forma ridotta nel paese del comune di Grimacco dal 12 al 21 luglio, si aggiunge anche la «beffa» della concomitanza con il Mittelfest, che si terrà a Cividale dal 12 al 20 luglio. Una coincidenza che rischia di penalizzare ulteriormente la kermesse estiva delle valli del Natisone «anche se – come ha detto Donatella Ruttar (coordinatrice della kermesse con Moreno Miorelli) – la Stazione è accomunata al Mittelfest solo dall’indagine nella contemporaneità, ma, al contrario del festival cividalese, non si appoggia a grandi nomi, perché preferiamo sviluppare progetti aperti, in continuo divenire, legati al territorio e realizzati, attraverso la loro singolare interpretazione, da artisti di diversa provenienza in collaborazione con la gente del luogo». In questo contesto s’inserisce la giornata dedicata alla ricerca sonora sullo «œkampinjanje», come viene definito in dialetto sloveno lo scampanottio, con un progetto, curato dall’etnomusicologo emiliano Claudio Montanari, sul suono delle campane nella tradizione e sul confronto tra quello dei diversi campanili delle valli. Singolare anche il progetto «Piano piano on the road» della pianista romana Alessandra Celetti, che terrà concerti serali su pianoforte a coda in diversi luoghi in tutta Italia, da Topolò a Trapani. Nel cantiere musicale ritornano i Tambours de Topolò con una grande performance legata alla Stazione e sabato 13 luglio l’Accordion Orchestra 4-8-8-16 si esibirà in

V NEDIEJO 23. junja

Objuba lieœke fare na Staro Goro

nediejo 23. junja je lieœka fara œla na ruomanje na Staro Goro, de bi izpunila V staro obljubo do Matere Bo¡je. Lepuo œtevi-

lo vierniku se je zbralo na velikim placu pod svetiœ@am (santuarijam) in œlo v precesiji do cierkve, kjer je bla pieta sveta maœa. Po opravljeni obljubi so farani œli do cierkvice svetega Œinklau¡a nad Jagnjetam za skupno kosilo. Bla je paœta in druge dobruote. Imieli so se dobro, ku v adni dru¡ini.

concerto, diretta dal maestro Aleksander Ipavec. In programma, tra l’altro, laSala d’Aspetto con il poeta sloveno Marko Kravos (ospite speciale la cantante Tinkara). Tra gli eventi in programma (che attualmente è in fase di definizione) da sottolineare la presentazione del film noir «Oltre il guado» che il regista indipendente udinese Lorenzo Bianchini ha girato anche a Topolò e che vede tra i protagonisti due paesani, Renzo Gariup e Lidia Zabrieszach. Torneranno a Topolò registi come Alina Marazzi con il film «Tutto parla di te». Tra gli altri, sono in programma: l’anteprima dell’ultimo documentario di Anja Medved; la prima italiana «La ragazza e l’albero» di Vlado Œkafar; il corto che il regista Gregor Bo¡i@ ha girato a gennaio a Topolò. Prenderà il via il 9 luglio un laboratorio di ricerca aperto ai ragazzi, tenuto dal fotografo Alessandro Ruzzier e dal musicista Massimo Croce e finalizzato alla creazione di un Archivio Visivo e Sonoro di Topolò. Nonostante i tagli subiti, dunque, la Postaja si farà anche grazie all’interessamento dell’Assessorato regionale alla cultura, da poco insediato, e alla solidarietà manifestata da singoli, artisti e da associazioni, che hanno aderito alla raccolta di fondi con il sistema del crowfunding, al Topolo’s day di Graz e alla recente asta di opere grafiche, che si è conclusa martedì 25 giugno e che è stata promossa da Guido Scarabattolo, inventore della Pinacoteca universale di Topolò-Puc, e dalla galleria milanese “Affiche”. All’iniziativa è stato dedicato spazio, nell’edizione di domenica 23 giugno, dall’inserto culturale del «Sole 24 Ore». (l. b.)

jam. Gre za hiœo, ki nuca zelo moderne an sofisticirane naprave, od atlasa ki arzkrije vasi Nediœkih dolin an njih posebnosti, do laœtre, ki predstavja bukva; od tridimenzionalnega videa o lepotah nediœke arhitekture do video sobe, ki obiskovauca originalno peje u zgodovino slovenskega naroda; od

audio-inœtalacije s tradicionalnimi piesmimi do posebne audio-video inœtalacije. Nie lahko poviedat z besiedami use, kar bo zaries presenetilo @lovieka, kar bo stopu u multimedialno okno, ki je bilo napravljeno, de bi na originalno an parula@no vi¡o pribli¡alo ljudì jeziku an kulturi Slovenju uidanske province.

Letoœnji Mittelfest v znamenju vstopa Hrvaœke v EU aslov letoœnjega festivala Mittelfest je »Microcosmi«, oz. Mikrokozmosi. MikroN kozmosi predstavljajo metaforo razli@nosti prireditev, ki jih bojo lahko gledalci videli v #edadu in v drugih mestih v Furlaniji, kjer bo festival (Viden, Trst, Krmin, Pal-

manova, Cervignano, Comeglians, Oglej). Mittelfest, ki bo od 12. do 20. julija, bo namenil veliko pozornosti vstopu Hrvaœke v Evropsko Unijo, saj bojo prvi ve@er predstavili igro »Michelangelo«, v kateri so sodelovali Narodno gledaliœ@e v Zagrebu, Mittelfest in Pandur.Theaters iz Ljubljane pod re¡ijo znanega slovenskega re¡iserja Toma¡a Pandurja (na sliki spodaj) , ki ¡e peti@ sodeluje na Mittelfestu. Igra je priredba besedila hrvaœega dramaturga Miroslava Krle¡e (1938-1981) »Michelangelo Buonarroti«. Sam re¡iser je predstavil igro v gledaliœ@u »Giovanni da Udine« v Vidnu v ponedeljek 19. junja. »Besedilo Krle¡a – je dejal Pandur – je œe zelo aktualno. V njem Krle¡a opiœe trpljenje in peklo, ki ga je umetnik pre¡ivel zadnje tri dni, ko je slikal fresko poslednje sodbe v Sikstinski kapeli v Rimu. V tem besedilu in v celi igri so vpraœanja o vlogi umetnosti v naœi dru¡bi, o stalni btiki med dobrim in zlom. Vloga gledaliœ@a ni najti reœitve, ampak postaviti gledalcem nova vpraœanja.« Na tiskovni konferenci v Vidnu so bili prisotni tudi predsednik Fundacije gledaliœ@a Giovanni da Udine Tarcisio Mizzau, direktor Mittelfesta Antonio Devetag in odbornik za Kulturo v ob@ini Viden Federico Pirone, ki so pod@rtali pomembno vlogo, ki jo ima Mittelfest v zbli¡evanju t.i. Mitteleurope, se pravi tistih dr¡av, ki so bile enkrat v Sovietski zvezi in v Jugoslaviji Italiji in bolj na sploœnem zahodnji Evropi. Ker ima Mittelfest to vlogo, ker je Slovenija dr¡ava »Mitteleurope« najbli¡ja Italije in ker je slovenska manjœina prisotna v Italiji, se je zdelo protislovno, da je moral v ponedeljek slovenski re¡iser govoriti v angleœ@ini in ne v slovenœ@ini. Vstopu Hrvaœke v Evropsko Unijo so namenjene tudi druge prireditve. V petek 12. julija pred igro Pandurja bo koncert skupine »I Solisti di Zagabria«. Narodno gledaliœ@e v Zagrebu bo predstavilo plesni nastop, ki nosi naslov »Variations in f.ado«. Skupina »Dramma italino di Fiume« na Reki bo predstavila Kafka projekt: »Frontiere/Granice/Meje/Grens/Borders«, pod re¡ijo Karine Hulla iz Nizozemske. V soboto 13. julja bo po po @edajskih ulicah igra »Microcosmi«, ki daje naslov celemu festivalu. Igra je nastala na podlagi besedila Claudia Magrisa pod re¡ijo Giorgia Pressburgerja. Celotni program Mittelfesta je na spletni strani www.mittelfest.org. Info: 0432 730793. (i. b.)

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Padre G. Piccolo il 6 luglio a S. Pietro

� � È almeno dai tempi di Galileo che il rapporto tra fede e scienza è diventatio oggetto di dibattito e diatribe, di contrapposizioni ed anche di fecondi confronti. Ma oggi, in un mondo laicizzato e distratto da problemi più impellenti, il rapporto tra le due sfere rischia di svuotarsi di contenuti ed interessi e di assumere toni più accademici che vitali nel momento in cui la scienza si sta addentrando ed intervenendo con mezzi sempre più potenti e sofisticati sui cardini dell’origine della vita, fino a ieri materia esclusiva dell’ambito religioso. La scienza ha, quindi, sostituito la religione nel mondo contemporaneo? È la domanda che sta da una parte appassionando i cultori di un nuovo laicismo, dall’altra costituisce una sfida per chi crede che ci sia ancora una possibilità di dialogo, di confronto e di collaborazione tra i due mondi nel nome dei valori fondamentali della persona umana e del destino dell’umanità intera. Su questi temi il Centro culturale Veritas di Trieste, diretto da p. Mario Vit, ha organizzato un incontro con il gesuita p. Gaetano Piccolo, direttore dell’Istituto «Aloisianum» di Padova, che avrà luogo sabato 6 luglio, dalle ore 10 alle 13, nella sala consiliare di San Pietro al Natisone. P. Piccolo è convinto che esiste un’altra via per comprendere la relazione tra scienza e religione: un dialogo che crei coesistenza e cooperazione tra le due sfere. E su questa proposta si svilupperà la relazione del gesuita filosofo e il dibattito che seguirà. Il convegno è organizzato in collaborazione con la forania di San Pietro e l’associazione culturale don Eugenio Blanchini di Cividale.

Zbirke videnskega muzeja na spletu Arheoloœke zbirke videnskega mestnega muzeja so zdaj tudi na internetu. Podatkovna baza je bila izdelana z odprtokodno aplikacijo, sredstva zanjo pa sta priskrbela de¡ela Furlanija- Julijska krajina in projekt Interreg 2007-2013 Slovenija-Italija OPENMUSEUMS »Mre¡a slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnoloœka inovacija v muzejih zgodovinskih mest severnega Jadrana«. Tako je nastal program za valorizacijo in vodenje zbirk, ki so shranjene v Videnskem mestnem muzeju. Ta program omogo@a lahek dostop do vseh potrebnih informacij tako strokovnjakom kot tudi radovedne¡em ter je v pomo@ pri brskanju, izposoji del za razstave in pridobivanju dovoljenj za uporabo slik. Z evropskimi prispevki in z mednarodnim sodelovanjem je muzeju uspelo dose@i zastavljeni cilj valorizacije in mre¡enja lastne dediœ@ine. Spletna stran: http://www.udinecultura.it:808/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultur a/it/musei/musei_it/.

� �


8

stran

Ljubljana vabi na sre@anje vseh Slovencev

IZ NAŒIH DOLIN

30. junija 2013

dom

IL FRATE CAPPUCCINO fu parroco del paese nella valle del Judrio negli anni ‘70 e ‘80

Padre Mario è tornato a Oborza per Sant’Antonio  Lorenzo Paussa

P li¡a se ¡e tretje sre@anje vseh Slovencev v zamejstvu in po svetu »Dobrodoœli doB ma«. Festival poteka pod okriljem Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri oblikovanju vsebine, organizaciji in utrjevanju prepoznavnosti med vsemi, ki jim je festival namenjen, pa sodelujejo œtiri nevladne organizacije: Izseljensko druœtvo Slovenija v svetu, Svetovni slovenski kongres, Rafaelova dru¡ba in Zdru¡enje Slovenska izseljenska matica. Letos se bo festival odvil med 5. in 6. julijem, najrazli@nejœe prireditve, delavnice in razstave pa bodo obiskovalcem od vsepovsod na ogled v Ljubljani, Mariboru in Mojstrani. Osrednje sporo@ilo letoœnjega festivala je namenjeno mladim v svetu in Sloveniji, izzivom, ki jih prinaœajo nova poznanstva in prilo¡nosti, ki se lahko rodijo v mre¡i prijateljstva med rojaki z vseh koncev sveta. Festivala se bo tako udele¡ilo ve@ kot 300 mladih iz Hrvaœke, Bosne in Hercegovine, Italije,Makedonije in Argentine, s slovenskimi rojaki pa bodo sodelovali na ve@ kot 30 prireditvah. Na njih se bodo predstavili z glasbenimi nastopi, etnografskimi delavnicami, razstavami, hkrati pa se boso udele¡ili œportnih sre@anj, naravoslovnih delavnic, pohoda in filmske predstave. Osrednja prireditev letoœnje izdaje »Dobrodoœli doma« bo potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bodo na odru in pod njim, 5. in 6. julija, med 18. in 22. uro predstavili œtevilni glasbeniki, pevci in plesalci. Med njimi bodo tudi ugledni in priljubljeni slovenski ustvarjalci, Trkaj, Janez Dov@, Vesna Zornik, Big Band Slovenske vojske in œtevilni drugi, ki snujejo izvirno glasbeno predstavo so¡itja in pripadnosti, ki ne poznata razdalj med srci v razli@nih dr¡avah sveta. Nastopila bo tudi skupina »Blue Fingers«, ki ga sestavlajo mladi iz Bene@ije (na sliki zgoraj). Na prireditvi bo spregovorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel, slavnostna govornica bo rezijanska kulturna delavka Luigia Negro.

adre Mario Molena, frate cappuccino già parroco di Oborza dall'inizio degli anni '70 fino a metà degli anni '80, ha fatto ritorno nella frazione di Prepotto per le celebrazioni religiose in onore di Sant'Antonio. Calorosissima l'accoglienza per la sua rimpatriata da parte degli abitanti oborzesi. Padre Mario, che ora risiede ad Adria, in provincia di Rovigo, fu infatti in grado di dare una straordinaria vitalità e impulso alla comunità e promosse fortemente la realizzazione del campo sportivo, dove in occasione della festa patronale ha avuto luogo anche quest'anno il torneo di calcetto maschile. Ad aprire le funzioni liturgiche è stata la

processione con la statua di Sant'Antonio, partita in corrispondenza dell'antico Cristo intagliato nel legno, all'entrata del paese, e

Precesija in p. Mario med svojimi starimi farani

(foto Oddo Lesizza)

proseguita per le erte stradine che conducono alla chiesa dedicata al patrono. Il tutto accompagnato dal suono degli «scampanottatori» di Oborza e da quelli di Cividale. Nel corso della messa, alle voci di Stefano e Gabriella (quest'ultima anche alla chitarra), si sono aggiunti il bongo di Edoardo e il violino del maestro Tiziano Michelin: un'orchestra molto ben assortita che ha dato maggiore solennità al rito e ha strappato un forte applauso con l'esecuzione di »Liepa si ro¡a Marja«, il tradizionale canto in lingua slovena dedicato a Maria Ausiliatrice. Al termine della cerimonia pastasciutta per tutti i presenti offerta dalla polisportiva Sant'Antonio, perfetta macchina organizzatrice del torneo di calcetto.


dom

30. junija 2013

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

VELIK SENJAM V NEDIEJO 16. JUNIJA ob 20. oblietinici sre@anja, ki je spet zbli¡alo Bene@ijo in Poso@je

Pohod iz Topoluovega na Livak je Bene@anam odparu nove poti �

Aldo Klodi@: »Dobro je iti napri, zak’ nas stiki odperjajo do drugih, predvsiem nas Bene@ane, ki smo bli previ@ zaparti«

� Ezio Gosgnach

K

akih 150 ljudi je bluo v nediejo 16. junja na pohodu @ez namiœljeno @arto iz Livka do Topoluovega, ki ga je parpravlo kulturno druœtvo Re@an z Lies. Gre za parjateljsko sre@anje med tistimi, ki ¡ive na adni in na drugi strani nekdanjega konfina. Ob 20-lietnici tele pobude je bla na stazi Livek-Topoluove na ogled razstava pod naslovam: »Dvajset liet pohoda: razstava slik po stazici«. Ob 12. je bla v Tapoluovim sveta maœa, ki jo je molu p. Ciril #arga. Pieu je cerkveni zbor z Livka. Zdravko Likar in Aldo Klodi@ sta arzlo¡la, kakuo in zaki se je tel pohod rodiu. »˘e nekaj cajta smo imiel’ idejo, za odpriet staze, ki so povezovale naœe vasi na adni in na drugi strani. Kàr se je Slovenija osvobodila in se je pojasnila politi@na situa-

cija, je parœla œe ankrat na varsto ideja, de nazaj napravmo tiste stike, ki smo jih imeli par starim z Livkam in s Soœko dolino. Tela ideja nie bila samuo naœa, tudi druzi so mislili, de bi nardil kiek takega. Druœtvo Re@an se je odlo@ilo, de bo gledalo uresni@it tel pohod. 20 liet odtuod se je rodila tudi Postaja Topoluove in smo se takuo œe buj mo@nuo zdru¡ili,« je poviedu Klodi@ v pogovoru za radijsko oddajo Okno v Bene@ijo. V parvih lietih je konfin œele stau in so bili birokratski problemi. »Kar sem za@eu gledat, kuo reœit tele probleme, mi se je zdielo skor obupno, de bomo uspeli ¡e tiste lieto iti @ez mejo. Komisar policije v #edadu, Enrico Maiova, je biu naœ parjatelj in nam je pomau navezat stike s Slovenijo. V Poso@ju smo imiel’ drugega parjatelja, Zdravka Likarja, ki se je potrudiu, de bi nardil’ pohod. Parprave so œle naprej celo pomlad. ‘An dan mi je Maiova telefonu

Za lietoænji pohod je pekarija »Giuditta Teresa« spekla veliko gubanco v obliki ætevilke 20. Stazo sta lepuo oåedla Vittorio in Marco Blaœovi s Tapoluovega. Livåani so æenkali ‘no korpo puno dobruot (»caj za prijatelje«), skupno vstopnico za ogled mlekarince »Planika« in tudi foularje kjer so napisal’ ‘an kos poezije Alda Klodiåa (»Brieza«) in ‘an kos poezije Feota Volariåa (»Meja«)

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Costo dei parcheggi lungo il Natisone In base alle nuove disposizioni del Comune di Kobarid, fino al 1° settembre verrà applicata una nuova norma tariffaria per i parcheggi situati in prossimità del fiume Natisone (Robi@, Podbela, ponte napoleonico e ponte di Logje). La tariffa giornaliera da lunedì a venerdì costa 3 euro per le moto, 8 euro per automobili e camper, 14 euro per i minibus, 26 euro per gli autobus. Le domeniche e i festivi, invece, 4 euro per le moto, 10 per le auto e i camper, 16 per i minibus e 28 per gli autobus. La tariffa pomeridiana (dalle 15 in poi) da lunedì a venerdì è di 2 euro per le moto, 4 per automobili e camper, 7 per i minibus e 13 per gli autobus, mentre la tariffa pomeridiana durante le domeniche e i festivi è di 3 euro per le moto, 5 euro per automobili e camper, 7 per i minibus e 14 per gli autobus. È possibile anche acquistare permessi stagionali secondo le seguenti tariffe: 32 euro per le moto, 48 euro per le automibili e i camper, 96 per i minibus e 192 per gli autobus. Info: www.kobarid.si.

��

P. Ciril Åarga in Aldo Klodiå v Topoluovim in mi jau, de se da pohod napravit in de ima ¡e stike s policijo v Kobaridu. Odlo@ila sma se, de boma œla gledat stazo, de bi videla, kakuo bi mogli @ez konfin. #udu sam se, zak’ je Majova stazo poznu zelo dobro na italijanski starni. Za slovensko stran pa smo vpraœal’ rencega Emilia Gariupa iz Topoluovega, kera je bila staza do Livka. Poskrivœ sma œla ‘no soboto @ez konfin. Staza je bla zaraœ@ena. Puno arbide smo muorali o@editi, priet ku smo nardil’ pohod. Naœi parjatelji iz Bene@ije so bli veseli. Na Livku smo naœli tudi ljudi, ki so bili dobre volje in ki so mislili, de je tela ideja bla dobra. Takuo smo parœli do parvega pohoda.« In je hitro naleteu na velik uspeh. »Na za@etku ja, zak’ je bla novuost it @ez konfin brez prepustnice. Seviede smo imiel’ kolektivni pasaport, a je bluo niek @udnega in novega iti @ez host in ne @ez bloke. Parve lieto je parœlo skor 300 ljudi. Tist financier, ki je parœu pogledat, je za@eu œtiet, ampa je vidu, da nas je previ@ in nas je pustu @ez konfin brez nobenega problema. Glih takuo se je zgodilo, kàr so parœli parvi krat Liv@ani v Tapoluove. Bluo jih je okuole 250. Potlè je pohod ratu navadna rie@ in je bluo seviede manj foreœtih ljudi, pa so naœi dar¡al’ tarduo. Napri smo œli lieto po liete, tudi kàr ura nie bla liepa. V telih 20 lietah so se med nami in ljudmi iz Soœke doline vezave dost zbuojœa-

le in smo ratal’ parjatelji. Tela sre@anja so spet zdru¡ila dru¡ine, ki so ble ankrat v ¡lahti. Mislim, de je tela narlieuœa pardobiteu telega pohoda.« Danaœnji dan, kater pomien ima pohod? »Vi@ krat smo v telih lietah mislili na tuole. Kajœan je dau tudi idejo kon@at pohod, ampa ljudje ki hodejo, pridejo radi. Sre@anje je nimar veselo. Dobro je iti napri, zak’ nas stiki odperjajo do drugih, predvsiem nas Bene@ane, ki smo bli nimar nomalo zaparti. Ankrat smo mislili, de je naœe nare@je malovriedno in de se na zastopemo s Slovenci, ki ¡ive v Soœki dolini, kar seviede nie ries. Na dan so parœle tudi druge ideje, ki povezujejo ljudi na adni in na drugi strani konfina, kot sta @ezmejno druœtvo Pobere in festival Liwkstock, ki ga parpravja mladina. Vse pomaga, de se pozabimo na tisto mejo, ki nas je huduo lo@evala.« Z vaœimi iniciativami ste odparli pot tudi politiki. »Nimar so pravli, de smo muost. Ampa ist mislim, de smo zaries muost donas, zak’ ankrat smo bli muost samuo v besiedah. Politiki videjo, kuo gredo re@i na adni in na drugi strani in so zastopil’, de je sodelovanje ¡ivljenskega pomiena. Te¡kuo je mislit, de je naœ pohod nardiu tuole. Pa vse iniciative tudi tiste, ki so male in skromne, pomagajo.«

Œpietar, slovenœ@ina za otroke V sklopu projekta Jezik-Lingua, ve@jezi@nost kot bogastvo in vrednota @ezmejnega slovensko-italijanskega obmo@ja, ki je sofinanciran v okviru Programa @ezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013, bo na sede¡u Inœtituta za slovensko kulturo v Œpietru (ul. Alpe Adria 67) delavnica z naslovom »Slovenœ@ina za otroke« od 9. do 12. leta . Delavnica bo potekala v ponedeljek, torek in sredo, 26., 27. in 28. avgusta, ter 2., 3. in 4. septembra od 9.00 do 11.00. Delavnica je brezpla@na. Za dodatne informacije piœite na naslov elektronske poœte: teco01@jezik-lingua.eu.

� �

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA 19ª MARCIALONGA DELL’AMICIZIA. Cristiano Shaurli: così abbattiamo i residui di confine rimasti nelle teste

In 400 da Canebola a Podbela per cementare l’amicizia

19. pohoda prijateljstva se je udeleœilio kakih 400 ljudi

A

nche quest’anno in molti hanno parteciato alla marcialonga dell’amicizia da Canebola a Podbela. La manifestazione è nata 19 anni fa su iniziativa di Ado Cont e del prefetto di Tolmino Zdravko Likar. Da quando Cont è morto, la manifestazione è intitolata alla sua memoria. Questa è stata la sesta volta. I circa 400 parteciapanti si sono ritrovati a Canebola alle 10, per poi percorrere i 14 km fino a Podbela in diverse modalità. C’è chi ha fatto la strada a piedi, chi di corsa e chi, invece, in bicicletta. Al termine della marcialonga nel cam-

ping Nedi¡a a Podbela c’è stato un bel momento conviviale tra i partecipanti, gli organizzatori (tra cui c’è anche la famiglia di Ado Cont) e i rappresentanti politici di entrambe le parte del confine. Sono intervenuti, infatti, all’iniziativa il consigliere regionale Cristiano Shaurli, l’assessore all’Agricoltura del comune di Attimis, Giorgio Flocco, l’assessore alle Politiche sociali del comune di Faedis, Gilda Spollero, e il vicesindaco del comune di Caporetto, Danica Hrast. «Questa marcialonga è stata fortemente voluta ancora prima che il confine tra

Wlodzimierz Marian Borowski

Nagradili so tudi najmlajæega udeleœenca pohoda

Italia e Slovenia cadesse – ha detto Rino Petrigh, uno degli organizzatori della marcialonga –, affinché il popolo sloveno e quello italiano, che hanno lingua, cultura e tradizioni in comune, avessero l’occasione di incontrarsi e conoscersi». Quest’iniziativa, nonostante il confine fisico non esista più dalla notte del 21 dicembre del 2007, ha ancora un ruolo molto importante. «Questa marcialonga – ha detto il consigliere Shaurli – è veramente importante perché è grazie a questo tipo di eventi che gli italiani e gli sloveni imparano a vivere giorno dopo giorno, come fratelli e ad ab-

battere tutti i residui di confine rimasti nelle menti di alcune persone. L’anno prossimo ricorrerà il 20° anniversario della marcialonga. Mi impegnerò, affinché anche la Regione presti attenzione a questo avvenimento». La 19ª marcialonga dell’amicizia, per quanto riguarda la sezione maschile, è stata vinta da Stefano Peressutti dell’Aldo Moro Paluzza (0.49’06’’), seguito da Francesco Tamigi dell’Atletica Buja (0.49’12’’) e Renzo Roiatti del CUS Udine (0.49’43’’). Nella sezione femminile, invece, prima classificata Giulia France-

schinis dell’Atletica Dolce Nord-Est (0.50’10’’), seconda Romina Pertoldi del CUS Udine (1.01’20’’) e terza Cristina Moretti dell’Atletica San Martino (1.03’30’’). Simbolo dell’amicizia quest’anno è stato il polacco Wlodzimierz Marian Borowski che ha ricevuto uno speciale riconoscimento per aver effettuato il tragitto in sedia a rotelle aiutato dalla moglie, dagli amici, ma anche da numerosi partecipanti alla marcialonga. � Ilaria Banchig


10

TERSKE DOLINE

stran

DA 13 ANNI «TORRE ESCHE» alleva larve per la pesca in acque dolci. Un’attività altamente specializzata KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Arte protagonista in Alta Val Torre

Da Vedronza esche per mezzo mondo E il settore non è colpito dalla crisi �

Fabrizio Molaro: abbiamo scelto di stabilirci nella nostra terra

� Paola Treppo Torna l’estate d’arte in Alta Val del Torre con due iniziative che richiamano ogni anno a Lusevera appassionati, professionisti, curiosi e creatori da ogni parte del mondo. Sono già partiti e dureranno fino al 10 agosto, a Vedronza, nell’atelier di Calogero Condello, i corsi «Arte vacanza» di scultura in terracotta, cemento e vetroresina, fotografia, pittura, disegno, espressività teatrale, danza moderna e improvvisazione corporea, con durata di otto ore al giorno. Per l’attesa manifestazione «Planet Bardo» invece, promossa dal Comune in luglio, hanno confermato la loro presenza all’evento il presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, e il ministro della cultura della Repubblica di Slovenia, Uroœ Grilc. � �

Kries a Musi e sagra a Lusevera � � Torna a Musi, sabato 29 giugno, il tradizionale appuntamento con l’accensione del kries. Per la festa di San Giovanni nel piccolo borgo si riuniscono tutti gli abitanti della vallata. Alle 19 messa nella chiesa della frazione animata dal Gruppo del Vangelo di Lusevera e Villanova; segue un momento conviviale nella struttura adiacente la baita degli alpini, e quindi, attorno alle 21, la pira allestita in giornata nel prato di Tanataviele sarà data alle fiamme. A coordinare la sua costruzione Remo Marchiol, con gli abitanti di Musi. Il 6 e il 7 luglio, invece, a Lusevera, si festeggia la Madonna della Salute con due messe e la musica del coro della valle, il «Barœki oktet», il coro di Trivignano Udinese e la Banda di Buja.

Raduno 4x4 domenica 28 luglio

dom

30. junija 2013

D

a quando ha aperto, nel 2000, ha registrato una costante crescita che ha permesso di dare occupazione a 5 dipendenti, perlopiù residenti nell’Alta Val del Torre. Si tratta di «Torre esche», un allevamento attivo nella zona produttiva di Vedronza, in spazi coperti di circa 600 metri quadrati. A fondare la società sono stati Fabrizio Molaro e il fratello Claudio, insieme a Cristina Podocco. La realtà imprenditoriale, la più importante presente nel territorio del comune di Lusevera, opera in un comparto di nicchia altamente specializzato, quello dell’allevamento di larve destinate alla pesca di pesci d’acqua dolce. Si tratta delle camole, parassiti degli alveari, quindi normalmente combattuti dagli apicoltori. Le larve sono della farfalla Galleria Mellonella; non a caso, per nutrire questo tipo di insetto, nello stabilimento della «Torre esche» si utilizza mangime dolce, a base di miele, cera e farine. «Si tratta di un lavoro che ci impegna

Cristina Podocco nello stabilimento di Vedronza tutti i giorni della settimana, per tutto l’arco dell’anno – spiega Fabrizio Molaro –; le larve, infatti, sono degli esseri viventi; vanno consegnate vive e necessitano di costante e attenta cura come accade in qualsiasi altro allevamento. I mesi più impegnativi sono tuttavia quelli estivi, da giugno a settembre. La produzione indicativa media è di 300, 400 chilogrammi a settimana nei momenti di picco». Fabrizio, al pari del fratello e della socia Cristina, provengono da aziende che si occupano dello stesso settore e sono fortemente legati all’attività in capannone. «All’inizio di questa avventura abbiamo scelto di stabilirci nella nostra terra perché

c’è stata la disponibilità degli spazi fornitaci dalla Comunità montana. L’immobile in cui operiamo, infatti, è stato affidato in gestione al Comune di Lusevera che, a sua volta, lo ha concesso in locazione alla società». «Torre Esche» esporta in tutto il Nord Italia e non solo: le larve, contenute in apposite scatolette, viaggiano anche alla volta della Germania e dell’Olanda. In questi Paesi arrivano attraverso vettori oppure mediante rappresentanti che raggiungono periodicamente l’Italia. «Fino allo scorso anno – spiega Fabrizio – il nostro mercato estero era anche quello molto particolare del Giappone,

dove le camole approdavano in 48 ore attraverso voli di linea. C’è da dire che, nella nostra Penisola, non sono molte le realtà che si occupano di questo specifico settore». Infatti, sono meno di dieci in tutto, alcune delle più grandi concentrate in Emilia-Romagna. La crisi non ha intaccato il comparto che continua a crescere. «Oggi la nostra capacità produttiva è arrivata al massimo e non possiamo potenziarla ulteriormente. Il lavoro è di particolare interesse e ci coinvolge da vicino. Seguiamo la riproduzione delle farfalle, lungo un ciclo di circa 40 giorni, destinando parte delle larve alla vendita e parte per la nuova riproduzione. Facciamo continua esperienza imparando ogni giorno qualcosa di nuovo. Tutte le operazioni si svolgono in Alta Val del Torre: possiamo dire, quindi, che è interamente made in Lusevera. Non ci sentiamo defilati o isolati; alcuni clienti raggiungono senza problemi personalmente lo stabilimento poiché non incontrano difficoltà nella localizzazione della struttura e dal momento che le strade, anche in inverno, vengono mantenute pulite e sgombre dalla neve». «Torre esche» fornisce unicamente i grossisti che, a loro volta, cedono le camole ai dettaglianti. Sono questi ultimi a stabilire il prezzo finale delle esche che, ultimamente, oltre che per la pesca, vengono anche richieste pure per gli allevamenti di volatili.

Lusevera vuole produrre energia idroelettrica

e è vero che l’Alta Val del Torre è una delle zone più S piovose d’Europa, non c’è luogo migliore per sfruttare l’energia delle acque a beneficio della comunità, con

una ricaduta economica più che positiva per i residenti e per il Comune. Da molti anni l’amministrazione municipale insegue fattivamente l’idea, in seno a un percorso tortuoso e appesantito dalla burocrazia, senza perdere mai la speranza di raggiungere l’obiettivo. Di recente un nuovo passo avanti è stato fatto con la pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, e per la costruzione e gestione dell’impianto idroelettrico sul torrente Torre. Se andrà in porto, il sistema farà in qualche modo risorgere la ex-centralina Malignani. Come da bando, l’impianto sarà caratterizzato da alcune specifiche particolarità: potenza di concessione 833,34 kw, produzione prevista di 4.600.000 Kwh all’anno, Dmv di 400 litri al secondo. La stipula del con-

tratto avverrà dopo l’ottenimento, da parte della Regione, del decreto per la concessione di derivazione d’acqua a favore del Comune. L’importo complessivo della stessa concessione è di 4 milioni e 650mila euro. L’importo dei lavori previsti per la concessione, invece, è pari a 3 milioni e 160mila euro, oltre a 90mila euro per oneri per la sicurezza. Il valore globale dell’intervento, di 3.881.300 circa, è a totale carico del concessionario.

Sperando che il bando vada in porto, l’aggiudicatario avrà la facoltà di costituire una società di progetto, in forma di spa o di srl, anche consortile, con capitale sociale di almeno 120 mila euro. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questa complessa e importante procedura, l’amministrazione municipale non ha dimenticato l’ambiente: saranno valutate con attenzione, infatti, le misure e gli accorgimenti adottati per il minor impatto sulla natura e sui luoghi interessati dall’intervento in termini di disagio, limitazioni di traffico, rumore, polvere ed eventuale danno ambientale. Vedronza, infatti, si trova in zona montana, l’alveo del torrente Torre lambisce un centro abitato e c’è una notevole vicinanza alla strada regionale. Al bando si può partecipare inviando una proposta entro le ore 12 del 22 luglio prossimo. È necessario, per chi usa la posta ordinaria, fare attenzione ai giorni di apertura ridotti dell’ufficio di Vedronza. (p. t.)

DALL’1 AL 26 LUGLIO il campo per bambini e ragazzi

Estate a Taipana con aria, terra, acqua e fuoco

� � Dopo le prime due timide apparizioni nelle estati 2011 e 2012, che avevano avuto buon riscontro di partecipanti e incontrato il consenso della popolazione locale, parte in forma più organizzata la 3ª edizione del «Raduno 4x4 Alta Val Torre» in programma domenica 28 luglio con un ampliamento di programma e percorsi. La manifestazione ha come location una vallata tra le più affascinanti e incontaminate del FriuliVG. Il luogo di ritrovo è «Pian dei Ciclamini» a ridosso di Passo Tanamea. Alle 10 la partenza lungo un percorso fuori strada su piste forestali che di norma sono interdette al traffico veicolare e che vengono concesse, in deroga, per la sola manifestazione. La carovana dei 4x4 farà rientro a Lusevera per pranzare sotto il tendone della sagra.

A

l via il primo luglio il «Progetto educativo di comunità» per i bambini e i ragazzi di Taipana e non solo. Di fatto si tratta di un campo estivo che l’amministrazione municipale promuove ogni anno nei locali della scuola «Armando Diaz» in collaborazione con l’Ambito socio assistenziale di Tarcento e la cooperativa sociale onlus «Aracon». «Per l’edizione 2013 – spiega l’assessore Claudio Grassato – abbiamo registrato un lieve calo nelle iscrizioni che, di norma, erano comprese tra i 15 e i 20 giovani. La crisi, con conseguente aumento della difficoltà finanziaria delle famiglie, evidentemente costringe a risparmiare su tutto, sebbene i costi siano sempre gli stessi, invariati dal 2009, proprio per non gravare sui genitori. Il progetto nasce, infatti, anche con

l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro delle famiglie che hanno figli minori nella fascia di età delle scuole dell’infanzia e delle primarie. L’intento, inoltre, è quello di promuovere l’aggregazione sociale dei bambini, anche attraverso l’attività di animazione». Sono l3 gli iscritti fino a oggi ma, sebbene i termini per l’adesione siano già scaduti, è possibile comunque essere inseriti nel campo estate. «Invitiamo le mamme e i papà a portare i loro figli al centro per favorire il radicamento e la conoscenza del proprio territorio. L’esperienza educa all’autonomia, aiuta la socializzazione e insegna la solidarietà; sviluppa la creatività espressiva e artistica, con tante attività motivanti e innovative che comprendono i laborato-

ri. Il tutto in un ambiente di divertimento e di spensieratezza», spiega Grassato. Dei 13 iscritti, quattro provenengono dai comuni di Tarcento, Magnano in Riviera, Mortegliano e pure da Peschiera del Garda. «Il centro estivo sarà attivo fino al 26 luglio e coprirà di fatto la mattinata, dalle 8.30 alle 13.30. È comprensivo di servizio mensa e si articola su cinque giorni settimanali, con chiusura il sabato. Oltre al pa-

sto, proprio per aiutare le famiglie, viene offerto pure il trasporto». Il tema di quest’anno è «I fantastici 4: aria, terra, acqua e fuoco»; a ogni elemento è associata un’uscita che per l’acqua sarà la piscina di Magnano, per l’aria la Casa delle farfalle di Bordano, per il fuoco una visita alla caserma dei pompieri di Gemona e per la terra un’escursione al maneggio di Campo di Bonis, nel territorio di Taipana.


dom

30. junija 2013

REZIJA/KANALSKA DOLINA

stran

11

GRE ZA pred leti objavljene knjige: »Ov@ja vas in njena slovenska govorica« in trijezi@ni slovar »Shranili smo jih v ban@ah«

Na spletu knjigi o slovenski govorici in o starih obla@ilih v Kanalski dolini � Luciano Lister

A Bovec scuola universitaria in 5 lingue dal 15 al 29 agosto

K

njigi, ki sta ju pred leti izdali Slovensko kulturno srediœ@e Planika in Inœtitut za slovenski jezik Frana Ramovœa so zdaj dostopni tudi na spletu. Sks Planika, Inœtitut za slovenski jezik Frana Ramovœa ZRC SAZU in zalo¡ba ZRC so v sodelovanju s Slorijem leta 2005 izdali publikacijo z naslovom »Ov@ja vas in njena slovenska govorica« in leta 2007 publikacijo »Shranili smo jih v ban@ah – Slovarski prispevek k poznavanju obla@ilne kulture v Kanalski dolini«: obe knjigi sta po zaslugi Petra Weissa zdaj na spletni strani Inœtituta Frana Ramovœa (http://bos.zrc-sazu.si/c/dial/index.html). Monografija »Ov@ja vas in njena slovenska govorica« (avtorji: Roberto Dapit, Peter Jurgec, Karmen-Kenda Je¡, Nataœa Komac, Vera Smole, Matej Œekli) prispeva k opisu slovenskih razli@ic v Kanalski dolini. Pri nastajanju publikacije so sodelovali doma@ini in raziskovalci raznih ustanov: Univerz v Trstu, Vidnu in Ljubljani, Univerze na Primorskem in Inœtituta za slovenski jezik Frana Ramovœa. Gradivo, ki so ga zbrali leta 2003 na raziskovalnem taboru v Kanalski dolini, je v zborniku urejeno. V drugi omenjeni publikaciji (avtorica: Karmen Kenda-Je¡) so izsledki raziskave o slovenskem obla@ilnem izrazju v Kanalski dolini, ki se je odvijala v letih 2003–2007 v sodelovanju s Slovenskim kulturnim srediœ@em Planika. V za@etnem delu knjige je prepis nare@nega besedila Obla@ila naœih dedkov in babic glavne informantke Marie Moschitz, s slikovnim gradivom, in slovarski uvod s predstavitvijo raziskave, prikazom sestave gesel ter seznamom kratic. Izsledki so v knjigi urejeni v trijezi@ni (slovensko-italijansko-nemœki) konkor-

M

dan@ni slovar izrazov. Slovar je nastal na podlagi pribli¡no 1400 zvo@nih izse@kov iz okrog 16 ur posnetkov vódenih pogovorov in obsega 568 izto@nic. Na isti spletni povezavi so vsem dostopne tudi nekatere publikacije o krajevnih razli@icah slovenskega jezika v Terskih in Nediœkih dolinah. Tovrstna spletna pobuda vsekakor pod@rta, da se o Kanalski dolini veliko govori na univerzah in raziskovalnih ustanovah po svetu: Kanalska dolina seveda vzbuja posebno pozornost v sosednjih de¡elah – v Avstriji in Sloveniji – vendar tudi drugod po svetu. To prispeva k poznavanju doline na uglednih sede¡ih, vendar povzro@a tudi to, da od kdaj do kdaj ostaja pridobljeno raziskovalno delo dostopno samo v nekaterih jezikih – kar samoumevno omogo@a dostop samo tistim, ki dobro obvladajo jezik. Primer za to naj bo delo »Das Kanaltal – Sozialgeographie einer alpinen Minderheitenregion« (Kanalska dolina – Socialna geografija alpske manjœinske de¡ele): kljub temu, da je ¡e star (izdali so ga leta 1984), ponuja kakovostni pogled na stvarnost Kanalske doline – vendar za zdaj samo tistim, ki obvladajo nemœ@ino.

entre in Valcanale/Kanalska dolina iniziative di questo tipo sembrano ancora lontane, il vicino comune sloveno di Bovec si appresta ad ospitare anche quest’anno la consueta scuola estiva universitaria, che si terrà dal 15 al 29 agosto. Caratteristica di questa scuola è quella di organizzare corsi di apprendimento delle cinque lingue parlate nell’area Alpe Adria: croato, friulano, italiano, sloveno e tedesco. Alle attività prendono parte studenti (al momento 14 austriaci, 16 italiani, 10 sloveni, 2 croati, 2 macedoni) selezionati dalle rispettive università – che durante le attività inquadrano lo studio delle lingue entro una tematica generale ogni anno diversa, per quest’edizione rappresentata da «Ambiente ed ecologia nell’Alpe Adria». Alle attività si affiancano conferenze ed escursioni – oltre, ovviamente, a momenti di svago. La scuola estiva di Bovec è nata nel 1994 su impulso dello storico Andrej Moritsch ed ha mantenuto la caratteristica di luogo d’esame approfondito delle condizioni sociopolitiche sul confine fra Italia, Austria e Slovenia: anche ricordando solo il rigassificatore di Zaule/˘avlje, le alluvioni di novembre sulla Drava o la centrale nucleare di Krœko, si può avere un’idea di quante occasioni di discussione e confronto possano essere offerte dalla tematica di quest’anno. Giunta ormai alla sua ventesima edizione, la scuola estiva è ovviamente cambiata nel corso del tempo: partita come “corsi estivi”, si è evoluta nella forma attuale. Gli insegnamenti di lingua italiana, slovena, friulana, tedesca e croata continuano a restare la colonna portante dell’iniziativa nonostante i cambi ai vertici di guida, ai quali a Moritsch si sono susseguiti dapprima lo storico Karl Stuhlpfarrer, e quindi il professore di pedagogia Vladimir Wakounig (Università di Klagenfurt/Celovec). La scuola estiva di Bovec quest’anno è stata finanziata dal Ministero federale della Scienza e della Ricerca austriaco, dalle Università di Klagenfurt, Trieste ed Udine, dall’Università del Litorale, dalla Facoltà di Filosofia dell’Università di Ljubljana, dalla Facoltà di Scienze culturali dell’Università di Klagenfurt, dal Forum austriaco di cultura di Ljubljana (che è co-organizzatore) e dal Comune di Bovec. Al di là dell’occasione di dibattito e confronto accademico che offre e del potenziale turistico-commerciale che rappresenta per Bovec (dal momento che gli studenti che vi prendono parte pubblicizzano la località al proprio ritorno nelle zone d’origine), l’iniziativa mostra come le lingue lì studiate vengano prese in considerazione in ambienti di studio di tutto rispetto – a livelli ben superiori rispetto a quelli di un inserimento in ambito scolastico sistemico e garantito che, in Valcanale, tarda sempre ad arrivare. (l. l.)

MICHELE ZANETTI, giovane allevatore di Lischiazze, da quindici anni dedito all’azienda di famiglia e da undici alle malghe

Un’azienda di centoventi capi tra mucche e capre �

«Sono contento di lavorare nel mio paese e a contatto con gli animali»

C

on la bella stagione, anche a Resia, riemerge la problematica dei prati incolti. Le conseguenze dell'abbandono della attività agro-silvo-pastorali sono evidenti a tutti. Sono, ad esempio, in aumento le malattie trasmesse dalle zecche. Anche la ricomparsa dell'orso è, con ogni probabilità, da attribuite all'aumento della superficie boschiva che arriva a ridosso dei centri abitati. Fortunatamente anche a Resia qualche associazione di volontariato riesce a ripulire questi spazi almento attorno ai paesi. Fino ai sismi del 1976 questo non era necessario perché sul territorio vi erano molte aziende agricole che avevano perlopiù le mucche e pertanto il foraggio era ricavato dallo sfalcio. Oggi a Resia ci sono poche aziende agricole e di queste quasi tutte sono condotte da giovani come Michele Zanetti al quale abbiamo voluto porre alcune domande. Perchè hai iniziato a fare questo lavoro, hai forse fatto degli studi in questo settore? «Quando ho iniziato ad allevare le mucche andavo ancora a scuola. Ogni volta che prendevo la corriera e dopo il treno per raggiungere l'Istituto Tecnico Agrario di Cividale, quando giungevo a Gemona mi mancava il respiro al solo pensiero di aver abbandonato le mucche e mia madre al governo della stalla. Pertanto ho abbandonato la scuola ed ho cominciato ad allevare seriamente le mucche. Quando ho iniziato avevo quindici anni ed adesso sono già die-

ci anni che faccio questo mestiere e undici che ogni estate andiamo in malga. È un'attività che nasce dalla passione e da qualche anno ne traiamo anche un reddito sufficiente. È un lavoro che svolgiamo principalmente per noi e questo ci soddisfa. Adesso abbiamo sessanta mucche ed altrettante capre. D'estate andiamo in malga sopra Pontebba e in autunno ritorniamo a Resia dove teniamo le mucche in stalla». Gestiresti una malga qui a Resia? «Ho troppe mucche per i piccoli pascoli di Resia. Non è come un tempo che qui avevano mucche di piccole dimensioni adesso le mucche hanno una pezzatura medio – grande ed i nostri pascoli sono insufficenti e ripidi.» Come si svolge la tua giornata tipo? «Io e mia madre ci alziamo presto la mattina, alle cinque, cinque e mezzo. Saliamo da San Giorgio a Lischiazze, dove abbiamo la stalla, e come prima cosa accendiamo il fuoco e prepariamo il caffè. Dopodiché entriamo nella stalla e portiamo via il letame, poi iniziamo a mungere e dopo la mungitura diamo il latte ai vitellini. Quando abbiamo finito con i vitelli iniziamo a foraggiare, prima in una parte della stalla e poi nell'altra. Dopo aver sistemato tutto, ritorniamo a casa a San Giorgio perché anche lì abbiamo una stalla con mucche e una con capre. Finiamo all'incirca a mezzogiorno, all'ora di pranzo. Nel pomeriggio verso le tre e mezza ricomin-

Michele Zanetti (foto di Santino Amedeo) ciamo a Lischiazze fino alle dieci di sera, a volte anche alle undici e mezzo. Con questo lavoro non si finisce mai». Quando avete comprato la stalla a Lischiazze? «L'abbiamo comprata sette anni fa ed all'inizio non avevamo tutte queste mucche, ne avevamo di meno. Adesso, invece, abbiamo poco posto e tanti animali». Sei contento di lavorare qui a Resia? «A me piace, non mi pesa alzarmi presto la mattina o andare a dormire tardi e lavorare tutto il giorno. Mi piace lavorare a contatto con gli animali e sono contento di lavorare nel mio paese». Come si potrebbero sostenere gli allevatori di Resia? «Per rendere il nostro lavoro meno faticoso servirebbe una latteria in valle, così da poter conferire solo il latte prodotto in valle e produrre i nostri formaggi. Inoltre si dovrebbe promuovere questi nostri prodotti anche fuori valle».

Adesso dove porti il latte? «Da sei anni vendo il latte al caseificio di Ugovizza, lo vengono a prendere in azienda ogni due giorni». Le tue mucche di che razza sono? «Di due tipologie, ho le pezzate rosse e le grigio-alpine. Le pezzate rosse sono più diffuse in Italia, invece le grigio-alpine provengono dal Tirolo, andiamo ad acquistarle a Trento per il fatto che questa razza è la più adatta alla morfologia delle nostre montagne, sono delle mucche di piccole dimensioni, sono più leggere e pascolano più ore rispetto alle altre». Un tempo, nel tuo paese natale, a San Giorgio, esisteva la «stazione di monta taurina» che oggi detieni presso la tua azienda. Ci puoi dire come funziona? «Per avere la concessione abbiamo dovuto avere il consenso scritto dei precedenti tenutari. Se qualcuno ha bisogno di fecondare le mucche noi abbiamo il toro e, come consuetudine, registriamo il tutto nell'apposito bollettario». A Resia ci sono altre aziende come la tua? «Grandi come la mia non ci sono e ce n’è poche anche nella Val Canale. Invece qui a Resia ci sono altri che allevano mucche, ma il fatto è che qui è molto scomodo e non ci danno nessun tipo di contributo, ad esempio, per ingrandire la stalla o fare delle migliorie. Per questo motivo sono rimasti pochi giovani davvero appassionati che, però, hanno pochi animali. Alcuni di loro hanno un'altra attività e lo fanno come hobby». � Sandro Quaglia

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

In inverno il treno Vienna-Venezia Dopo un periodo in cui l’unico collegamento ferroviario fra Italia ed Austria è stato garantito dai treni del progetto transfrontaliero Micotra, con l’entrata in vigore degli orari invernali sarà ripristinato un collegamento ferroviario fra Vienna e Venezia. La notizia è seguita alla conferenza finale del progetto BATCo (BalticAdriatic Transport Cooperation), che si è tenuta alcuni giorni fa a Pörtschach (Carinzia) e durante la quale si è parlato di temi attinenti il Corridoio Adriatico-Baltico. Alla conferenza, cui erano presenti partner provenienti da Austria, Repubblica Ceca, Italia, Polonia e Slovacchia, hanno preso parte anche l’assessore regionale alle infrastrutture, Mariagrazia Santoro, e l’assessore all’ambiente e trasporti del Land Carinzia, Rolf Holub. Durante la conferenza Santoro ha, altresì, avuto modo di spiegare come, dal lato italiano, si punti ad un potenziamento del porto di Trieste, in relazione al ruolo strategico che va acquisendo.

��

Incontro tra Kaiser e Serracchiani Dopo la visita ai vertici sloveni, è toccato a quelli della nostra regione: il governatore della Carinzia, Peter Kaiser, il 25 giugno ha incontrato per la prima volta la sua omologa in Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Entrambi i governatori intendono proseguire nel percorso di collaborazione transfrontaliera iniziato dai propri predecessori e mirano a coinvolgere nelle dinamiche anche il Veneto. I campi interessati saranno molti: infrastrutture di trasporto e di comunicazione, istruzione, turismo, protezione civile, cultura, servizi sociali e salute. Stando al pensiero di Kaiser, l’Euroregione è ormai necessaria, perché molti problemi, in un’Europa in espansione, sono risolvibili solo a livello internazionale. Già nei giorni precedenti l’incontro, il governatore carinziano ha dichiarato: «Noi vogliamo diventare più forti insieme ed impegnarci per essere più competitivi. La nostra è un’unione robusta.»

��

W petek 28 dnu junja kris ta-na Njïvi

W petek 28. dnuw junja, tej po nawadi, ta-na Njïvi ni çejo wnitët kris za spomonot Sin Pjërina. Nur naa tïmpa krize so je wnoæalo nu mojo posot tu, ki so bile planïne ano pa tu-w vasi vïlijo svetaa Gwana ano pa za sin Pjërina ano Paolina. Jüdi ni se sprawjajo wkop ökol kriza ano ni ostajajo ito dardo, ko se wasnë onj. Isa to jë na prastarëta nawada, ki na jë wezana na te din (21. din junja) ko wla¡a lëto po laœki (fuochi del solstizio d'estate). Ko wla¡a zïma (21. din dicembarja) jë nawada wnitët onj za püst po laœki (fuochi del solstizio d'inverno). Pa tu-w Reziji ise prastarëte nawade ni so ostale zïve ano upajmo, da bodijo rüdi jüdi kopac ano wöjni skërbët pa za ise lipe ano stare rë@i. (s. q)

��


12

POSO@JE

stran

V OSPREDJU PESTRI PROGRAM Livœkega poletja, ki se je pri@elo 16. junija s pohodom v Topolove KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

Izobra¡evanje 2013 Bene@ija-Robidiœ@e V Robidiœ@u se je v okviru KD Stol sekcije Ohranimo Robidiœ@e odvijal posebej pester strokovno-izobra¡evalni program. Pod vodstvom Staœe Mesec so se namre@ ¡e v mesecu aprilu zbrali tu œtudentje geografije, ki so popisovali @ezmejne peœpoti. V maju so vasico obiskali dijaki medijske œole in o njej posneli kratek predstavitveni film, viœek dogajanja pa je v mesecu juniju, ko vasica gosti ve@ kot 20 œtudentov kamnoseœtva in lesnega oblikovanja. Œtudentje po vodstvom mentorjev se tako u@ijo tradicionalnih obrti, obenem pa spoznavajo kulturno dediœ@ino Bene@ije. Poseben poudarek je namre@ dan prav spoznavanju œirœega, @ezmejnega prostora, V tem kontekstu je bil zadnji dan delavnice »Woodstone – kamen+les = vas« tudi koncert skupine BK Evolution.

� �

Kulturno poletje v ob@ini Kobarid � � Kulturno poletje v organizaciji Ob@ine Kobarid poteka ¡e tretje leto zapored in vklju@uje œest kulturnih prireditev za vse generacije. Niz prireditev se bo nadaljeval do 18. julija, ko bodo na kobariœkem trgu zaigrali igralci Beneœkega gledaliœ@a. Kulturno poletje je 6. junija uradno otvorila ¡upanja Darja Hauptman. V svojem nagovoru je izrazila zadovoljstvo, da Kulturno poletje v Kobaridu postaja tradicionalno. Na otvoritvenem ve@eru, poimenovanem »Pesem nas dru¡i«, je bilo sliœati ven@ek ljudskih pesmi, ki so jih zapeli otroci Vrtca Kobarid, u@enci 1. razreda Oœ Kobarid in pevke Mladinskega pevskega zbora Oœ Kobarid. 15. junija se je kulturno poletje preselilo v Staro vaœko jedro v Breginj, kjer so obiskovalci prisluhnili koncertu ob 15-letnici ¡enske vokalne skupine Breginj, pod vodstvom zborovodkinje Vere Clemente Kojiæ z gosti, u@enci Podru¡ni@ne œole Breginj in Vokalno instrumentalno skupino Mlado srce iz Goriœkih Brd. V petek, 21. junija, so obiskovalci na dobrodelnem koncertu Pozdrav poletju Gajinim korakom naproti prisluhnili Oktetu Simon Gregor@i@ Kobarid, ˘ePZ Znamenje iz Vol@, Mladinskemu pevskemu zboru Oœ Franceta Bevka Tolmin ter gostji Juliji Kramar, zmagovalki oddaje Slovenija ima talent 2011. Ve@ o Kulturnem poletju v Kobaridu si lahko preberete na spletni strani Ob@ine Kobarid, www.kobarid.si.

Zoisovi nagrajenci na Tonocovem gradu V za@etku junija je ¡upanja Ob@ine Kobarid, Darja Hauptman, na Tonocovem gradu sprejela Zoisove nagrajence, dr. Slavka Ciglene@kega, dr.Tino Milavec in dr. Zvezdano Modrijan, ki so v letu 2012 prejeli Zoisovo priznanje za pomemben znanstveni dose¡ek v arheologiji, za dvodelno znanstveno monografijo Poznoanti@na utrjena naselbina Tonocov grad pri Kobaridu. Sprejema se je na povabilo ¡upanje udele¡il tudi na@elnik UE Tolmin in predsednik uprave Fundacije Poti miru v Poso@ju, Zdravko Likar, in direktor Kobariœkega muzeja Kobarid, Jo¡e Œerbec. Likar je spregovoril o za@etkih arheoloœkih izkopavanj na Tonocovem gradu, nato pa je besedo predal nagrajencem, ki so predstavili arheoloœko najdbiœ@e in mo¡nosti poteka del v bodo@e.

� �

dom

30. junija 2013

Pet razlogov za obisk vasi Livek, ki je tesno povezana z Bene@ijo �

250 ljudi ¡ivi v de¡elici med pore@jem So@e in Nadi¡e

� Katja Roæ

S

pohodom od Livka do Tolovega se je 16. junja pri@elo Livœko poletje, ki se bo nadaljevalo 29. in 30. junja s praznovanjem Sv. Petra v Peratih; 29. junja bo na razporedu @ezmejni koncert mladinskih skupin »Liwstock«; 21. julija bo praznovanje Sv. Jakoba, 27. in 28. julija pa tradicionalni turnir v malem nogometu, na katerem sodelujejo ekipe iz Slovenije in zamejstva; 14. septembra pa se Livœko poletje bo zaklju@ilo z revijo zborov v Peratih. Ljudje iz doline ob So@i pravijo, da so Liv@ani »druga@ni«. #e Liv@ane vpraœate, kje se najbolje po@utijo, bodo odgovoril »med Bene@ani«. Livœka govorica je govorica »po naœe«. Nare@je je jezik srca in odraz stanja duha. Livœko je v tesnem sorodu z nare@ji Nadiœkih dolin. To je prva zna@ilnost Livœkega. Livœka de¡elica je v zgodovini pripadala vsaj desetim mejnim pasovom: italijanskemu, avstrijskemu, francoskemu, jugoslovanskemu.Vsaka meja je vtisnila pe@at. Livœki zna@aj pa je izoblikovalo 400 let ¡ivljenja s pe@atom Beneœke republike.

Livek jeseni s Krnom v ozadju Iz tega @asa je velika zanimivost. V Golobih je na Beli skali izklesan mejnik z lepo ohranjenim beneœkim krilatim levom. Livek ni turisti@en kraj. Celo gostilne nima ve@. Ve@ina tujcev le potuje skozi Livek. Peljejo se na ogled muzeja na Kolovratu. Poleti skozi Livek hitijo mno¡ice gorskih kolesarjev. Mnogi Livka sploh ne opazijo. Livœko, kjer ¡ivi okoli 250 ljudi, je razgibana hribovita de¡elica med pore@jem So@e in Nadi¡e. Po prevalu med Kolovratom in Matajurjem so vasi z lepimi imeni: Livek, Golobi, Œturmi, Plohi, Perati, Avsa, Piki, Jevœ@ek in Livœke Ravne. Ravne imajo dva zaselka, Mateli@e ter Faleti@e. Ti imeni so spomin na @ase, ko so se v vasi vsi pisali Mateli@ oziroma Faleti@. Staroselci so Istrani in Dalmatinci, »galeoti« oziroma ube¡niki iz beneœkih galej. Ime Livek izvira iz predslovanskih

@asov. Prvi@ je bilo zapisano po latinsko, Livischia. Livek je kot lijak, liv po staro. #e zlijete vodo na vogal livœke œole, jo del ste@e na stran So@e, drugi del na stran Nadi¡e. To je livœka posebnost. V vlogo lijaka je Livek prisilil zadnji soœki ledenik. Lepo vidne sledi delovanja ledenika so druga posebnost Livka. Ledenik je prilezel izpod Krna in se @ez livœki preval povzpel vse do Avse. Ko se je stalil, so v povodnji zrastle velike morene, okoli Golobov se je razlilo jezero. To je snov za legendo, ki jo je Anton Klodi@ Sabladoski opisal v obse¡eni pesnitvi »Livœko jezero«. Obiskovalce Livka presenetijo @rede doma@ih ¡ivali, ki se vse leto pasejo okoli vasi. Navezanost na zemljo in ¡ivinoreja je na Livœkem tradicija, ki je œe zelo ¡iva. V preteklosti je Livœko ¡ivelo samo od ¡ivine. Liv@ani so sir in druge pridelke

prodajali v #edad in Videm. ˘ivahno trgovino je leta 1947 prekinila zadnja, najbolj kruta od vseh meja, jugoslovanska meja. Ljudi je na Livœkem sedaj za dve tretjini manj kot v preteklosti, ¡ivine pa je vsaj toliko, kot jo je bilo neko@. Le, da namesto krav redijo manj zahtevne ¡ivali: drobnico, konje in jelenjad v oborah. ˘ivina, ki se pase okoli hiœ in ustvarja podobo idili@nega ¡ivljenja po starem, je tretja posebnost Livœkega. #etrta je mno¡ica ostankov utrdb iz @asa soœke fronte. Na vsakem koraku se spotaknete ob ruœevine velikanske vojaœke infrastrukture. Zgodbo o bojiœ@ih okoli Livka pripoveduje gri@ Za gradom oziroma muzej na prostem na Kolovratu. Prva vojna je usodno posegla v ¡ivljenje Liv@anov. Livek je bil zaradi vojaœ@ine kot mravljiœ@e. Pred zadnjo soœko ofenzivo je bilo pod Kolovratom in Matajurjem nameœ@enih okoli 40 tiso@ vojakov. Najbolj rado¡iva obdobja Livœkega so povezana s smu@anjem. Livœke zime so dolge in pogosto bogate s snegom. Liv@ani so za@eli smu@ati ¡e pred letom 1910. Pod Matajurjem so si zgradili smu@arsko skakalnico, pod Kukom pa veliko smu@iœ@e. Obojega ni ve@. Ostala je strast do smu@anja. Zato so pod Kukom v zasne¡enih zimah smu@arske radosti œe doma. Ru@novka s sankaliœ@em in vadbiœ@em za smu@arje za@etnike je lahko peti razlog, da se kdaj povzpnete na Livœko.

Uspel koncert »Pesem v vojni«

8. junija 2013, je Ustanova Fundacija PoVtisoboto, miru v Poso@ju v Kobaridu pri italijanski kostni-

ci organizirala koncert z naslovom Pesem v vojni – vojna v pesmi. To je bila prva tovrstna prireditev ob bli¡ajo@i se 100–letnici dogodkov na soœki fronti posve@ena vsem ¡rtvam prve svetovne vojne. Program koncerta vojaœkih in domoljubnih pesmi »Pesem v vojni – vojna v pesmi« je nastal na podlagi zgoœ@enke vojaœkih pesmi, ki jo je Ustanova Fundacija Poti miru izdala v lanskem letu v sodelovanju s posoœkimi pevskimi zbori in zajema izbor slovenskih,

avstrijskih in italijanskih domoljubnih pesmi. Koncert sta izvedla Moœki pevski zbor Justin Kogoj iz Dolenje Trebuœe in Meœani pevski zbor Sv. Anton iz Kobarida, gost ve@era pa je bil Goriœki oktet Vrtnica. Udele¡ence koncerta je z izbranimi besedami nagovoril predsednik uprave Fundacije Poti miru, Zdravko Likar, ki je v govoru poudaril pomen spominjanja na dogodke izpred skoraj stotih let in ob tem izpostavil vrednoto miru. Koncert se je odvijal v okviru projekta »Pot miru – Via della pace« in je sofinanciran iz Programa @ez-

mejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–1013. (Tadej Koren)

POTEKAL DRUGI OPERATIVNI SESTANEK o projektu reœevalnih akcij, na katerem sodelujejo Italija in dr¡ave bivœe Jugoslavije

Reœevalci iz petih dr¡av so vadili v ob@ini Bovec

V

organizaciji projekta CAN »Crossborder Air Networking«, ki je sofinanciran iz EU programa Jadransko @ezmejno sodelovanje IPA Adriatic 2007-2013, je potekal drugi operativni sestanek projektnih partnerjev iz Slovenije, Italije, Srbije, Hrvaœke, #rne Gore ter Bosne in Hercegovine. Na sestanku in prakti@nih vajah na terenu, od 6. do 8. junija, so partnerji spremljali potek projekta in pregledali opravljene dejavnosti. Dogovorili so se tudi o prihodnjih aktivnostih in dogodkih, ki se bodo odvijali v tem letu. Vzporedno s sestankom je potekala tridnevna delavnica »Gaœenje gozdnih po¡arov in iskanje pogreœanih oseb v visokogorju ter reœevanje ponesre@encev iz divjih rek«. Na posameznih lokacijah prakti@ne preizkuœnje usposobljenosti in medsebojne usklajenosti, so si jo ogledali tudi predstavniki projektnih partnerjev, ¡upan Ob@ine Bovec, Siniœa Germovœek, poslanec DZRS Danijel Krivec ter visoki predstavniki reœevalnih slu¡b. Tridnevna delavnica je potekala v visokogorju Zgornjega Poso@ja. Udele¡ili so se je projektni partnerji s svojimi gasilski-

mi druœtvi iz Nikœiæa, Livna, Tomislavgrada in mesta Rab. V soboto 8. junija se je zaklju@ila velika reœevalna vaja »Po¡ar v visokogorju in iskanje ter reœevanje ponesre@encev« vseh slu¡b za zaœ@ito in reœevanje Ob@ine Bovec. Od 6. do 8. junija so se zvrstile tudi razli@ne delavnice na temo gaœenje po¡arov v visokogorju, iskanje in reœevanje ponesre@encev. Pri organizaciji delavnic sta ob@ini pomagala Gasilska zveza Bovec in Œtab civilne zaœ@ite ob@ine Bovec. Udele¡enci delavnice so bili poklicni gasilci iz Nikœiæa, prostovoljno gasilsko druœtvo Tomislavgrad iz Bosne in Hercegovine ter gasilci DVD Rab, skupaj 21 gasilcev ter 15 njihovih predstavnikov ob@in ali ministrstev. V sklopu delavnic je Darko Muhi@, namestnik poveljnika GZS, predstavil organiziranost slovenskega gasilstva v Republiki Sloveniji. Zatem je sledila predstavitev doma@ega gasilskega druœtva Bovec. Predstavitev sta opravila predsednik in poveljnik druœtva Anton Zor@ in Davor Gaœper@i@. Poveljnik GZ Bovec Miro Bozja je

Reæevanje na planini Bozca na poboåju Stola predstavil delovanje in ustanovitev posebne gasilske enote za gaœenje v visokogorju GAMSI. Delovanje in usposobljenost GRS v RS in druœtva GRS Bovec je predstavil letalec – reœevalec Lado Mraki@ iz

Bovca, organiziranost civilne zaœ@ite v Ob@ini Bovec in zaœ@ite in reœevanja v RS sta predstavila Edi Melinc poveljnik OŒCZ Bovec in Milan Leban nekdanji strokovni delavec izpostave ZiR iz Nove Gorice. Gostje so si ogledali prizoriœ@e plazu Sto¡je v Logu pod Mangartom, kjer jim je Drago #ernuta poveljnik PGD Log pod Mangartom predstavil dogajanje v Logu pod Mangartom leta 2000. Sledila je vaja @lanov PGD Bovec in potaplja@ev podvodne reœevalne skupine iz Tolmina na reki Koritnici. V vaji so prikazali reœevanje ponesre@enega kajakaœa iz divjih voda. Vajo je pripravil in vodil poveljnik PGD Bovec Davor Gaœper@i@. Zadnji dan delavnic je bila na vrsti gasilsko-reœevalna vaja. Najve@ zanimanja med udele¡enci delavnice in gosti je bila nedvomno dobro organizirana in izpeljana velika reœevalna vaja, ki je potekala na obmo@ju hriba Stol na planini Bo¡ca. V vaji so sodelovale razli@ne reœevalne enote, vklju@ene v sistem zaœ@ite in reœevanja in helikopter slovenske vojske Cougar. � Miran Miheliå


dom

ŒPORT

30. junija 2013

stran

13

SABATO 29 GIUGNO A MERSO DI SOPRA assieme alla festa per la promozione in prima categoria del Collinare

Drenchia/Grimacco celebra 20 anni di impegno calcistico amatoriale 

I Giovanissimi della Valnatisone, quinti nel torneo di Podgora, premiati da Reja

Le vecchie glorie del Drenchia/Grimacco in una formazione del 2006 organizzato dall’Associazione Sportiva Piedimonte/Podgora. I valligiani sono stati eliminati nei quarti di finale dall’Idrija, a loro volta sconfitti dal Pro Gorizia che si è aggiudicata il trofeo. Con la partecipazione a questo torneo, ai ragazzi allenati da Mirko Vosca, è stata data l’opportunità di confrontarsi con compagini di una certa caratura, quali l’Idrija appunto, la Juventina, il Bilje ed altre compagini del goriziano, ma il mo-

mento più bello è stato quello delle premiazioni, quando i nostri ragazzi hanno ricevuto la coppa dalle mani di Edy Reja, conosciutissimo allenatore non solo in Italia, ma anche in Slovenia, dove era alla guida del Koper/Capodistria. Originario di Lucinico/Lo@nik (frazione del comune di Gorizia/Gorica), parla correntemente lo sloveno. Per quanto riguarda il calcio di casa nostra, è tempo di festeggiamenti per il Dren-

chia/Grimacco per il ritorno in prima categoria del «Collinare» e per il ventesimo di fondazione della società. Questa ricorrenza sarà festeggiata nel pomeriggio di sabato 29 giugno presso il campo sportivo di Merso di Sopra. Per giocatori, ex giocatori, dirigenti e simpatizzanti sarà un momento di ritrovo e l’occasione per ripercorrere le tappe di questo periodo non privo di grandi soddisfazioni.

DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16 GIUGNO DISPUTATO IL 17 ° TORNEO DI CALCETTO MASCHILE A OBORZA

La «Trattoria da Mario» vince il Memorial Mussig Pietro Otto squadre, suddivise in due gironi, si sono contese i premi

La Trattoria da Mario vincitrice del Torneo

Domenica 7 luglio si terrà a Cividale del Friuli, in località Grupignano, l’appuntamento per i Giovanissimi organizzato per la stagione 2013 dall’Asd Velo club Cividale Valnatisone/Kolesarski klub Bene@ija, società ora presieduta da Susi Guion. I ciclisti in erba si daranno battaglia su un circuito di 1200 metri, da ripetersi più volte a seconda dell’età, con partenza e arrivo in via Premariacco: G1, 7 anni, 1 giro; G2, 8 anni, 2 giri; G3, 9 anni, 4 giri; G4, 10 anni, 6 giri; G5, 11 anni, 8 giri; G6, 12 anni, 10 giri. Il programma prevede alle 8.00 il ritrovo in via Premariacco, quindi, fino alle 9.30 la verifica delle licenze. Alle 10 la partenza della prima gara con la categoria dei G1 (7 anni); a seguire le altre categorie. Seguiranno le premiazioni a Grupignano nel bar «Al Capriccio» verso le ore 12.«Frasca da Cinzia», seconda classificata

Kolesarji v Kobaridu

Le «Volpi» di Scrutto, terza classificata

Gli sloveni di Lig, quarti classificati

 Lorenzo Paussa Fotografie di Oddo Lesizza

Giovanissimi in gara domenica 7 luglio

320 na kolesarskem maratonu treh de¡el

S

ole e caldo protagonisti a Oborza di Prepotto durante l'intero svolgimento del 17° torneo di calcetto maschile «Memorial Mussig Pietro Maurizio», organizzato dalla Polisportiva Sant'Antonio in occasione della festa patronale. Otto squadre suddivise in due gironi si sono contese, in sfide di due tempi da venti minuti, gli ambiti premi in palio, previsti per le prime quattro formazioni, il miglior giocatore, il miglior portiere e il capocannoniere. La finalissima ha visto imporsi la «Trattoria da Mario» nel derby di Prepotto contro la «Frasca da Cinzia», in una partita molto più combattuta di quanto non dica l'impietoso punteggio finale (61): grande equilibrio, infatti, nel primo tempo, con le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1, poi l'alta temperatura e la panchina corta (appena due riserve) ha inevitabilmente penalizzato i ragazzi della “Frasca”, tra i quali Stefano Zufferli è riuscito comunque a vincere il titolo di miglior portiere. Il terzo posto è andato invece alle “Volpi” di Scrutto, che nella finalina hanno superato per 11-1 gli sloveni di Liga e hanno gioito per i trofei di capocannoniere e miglior giocatore vinti, rispettivamente, da Denis Gosgnach e Miha Stres. Per tutte le tre giornate di sport e festeggiamenti il numeroso pubblico, proveniente anche da oltre confine, ha potuto ristorarsi con la griglia sempre in funzione e con rinfrescante birra.

Vertical kilometer il 7 luglio a Stolvizza Si corre il 7 luglio a Stolvizza la «Vertical Kilometer». Questa proposta è nata già due anni fa quando il gruppo alpini di Udine ha proposto una manifestazioni per specialisti che prevedeva una ripida ascesa verso il Bivacco «Igor Crasso» dopo aver superato un dislivello di 1.070 metri attraverso un sentiero lungo 4.600 metri. L’iniziativa è molto piaciuta ed ha visto, nelle due edizioni precedenti, la presenza di numerosi partecipanti che hanno apprezzato le caratteristiche tecniche oltre che ambientali della corsa. Quest'anno è l'Associazione «ViviStolvizza» a organizzare l'evento che sarà prova di Campionato Regionale Sky Race 2013, oltre ad essere 2a prova del Trofeo Sky Race FVG.

È(

Kratke Brevi brevi kratke Bepo Qualizza da qualche anno che la finale del Trofeo «Angelo Mocarini» riservato alla categoria Juniores, non viene disputata sul campo di San Pietro al Natisone. Si tratta di uno scippo inspiegabile da parte della Federcalcio Regionale anche nei confronti degli sportivi delle Valli del Natisone, che vedevano in Angelo Mocarini, non l’arbitro di calcio ma una persona capace di trasmettere ai giovani, valori come lealtà e correttezza, doti indispensabili non solo per chi pratica una disciplina sportiva. E le nostre Valli, che gli hanno dato i natali, nonostante questo “scippo”, non si dimenticano del suo operato. La stagione calcistica si è praticamente conclusa con i verdetti che conosciamo. Quanto agli ultimi tornei, gli Esordienti della Valnatisone sono giunti quinti al torneo internazionale «Memorial Scorianz»

KRATKE - BREVI - KRATKE

I premiati da sx: Denis Gosgnach (capocannoniere), Miha Stres (giocatore) e Stefano Zufferli (portiere)

  2. junija so v Kobaridu pozdravili kolesarje tradicionalnega Mednarodnega kolesarskega maratona Treh de¡el Avstrija- Slovenija- Italija –Gran fondo del Friuli. 320 kolesarjev je iz Beljaka, preko Predila do Kobarida in naprej preko Robi@a do Buttria prevozilo 275 km dolgo pot. Mednarodna kolesarska dirka za Poso@je ni pomembna samo kot kolesarski œportni dogodek, ampak ta mednarodna prireditev s svojo sporo@ilnostjo potrjuje prijateljstvo med razli@nimi narodi, omogo@a izmenjavo izkuœenj ter ka¡e na pomen odprtih meja v duhu Evropske skupnosti. Kolesarjem in njihovim spremljevalcem sta ¡upanja Ob@ine Kobarid, gospa Darja Hauptman, in ¡upan Ob@ine Buttrio, gospod Tiziano Venturini, za¡elela varno in sre@no pot do cilja. Kolesarji so se v Kobaridu tudi okrep@ali in ob spodbudnem aplavzu obiskovalcev nadaljevali pot proti kon@nemu cilju maratona v Buttriu.


14

stran

DOMA@A KULTURA

Zenjo, Malica an njih stara oætarija, ki je bla sarce vasi

Patroni pomo@niki: Henrik II.

Kajœna ura bo Miesac se odpre z jasno an gorko uro. Samuo usako an tarkaj kajœan temporal zni¡a temperaturo. Na koncu parvega tiedna dnevi bojo buj da¡euni. Nova luna pandiejka 8. luja parnese lepe son@ne an zaries gorke dneve pa tud usako an tarkaj malo da¡a an kajœan temporal.

Za naœe zdravje O¡ejd ima zaries velike potenciale an more bit nucan u vic parlo¡nostih. Tel krat pogledamo, kuo ga nucat za @edit. #e ga denemo tu œtaklenco, ki œprica, denemo 2 parta uode (buojœ @e tiste da¡eune, ki niema kalkar), 1 part o¡ejda an lahko o@edemo gla¡e, œpiegle, frigo. #e uoda ima puno kalkarja, lahko denemo vic o¡ejda. Za o@edit kalkar na rubinetu, ulijemo o¡ejd rauno po varh an pofrigamo z cunjo (buojœ @e cunja je in mikrofibra, ki se zlo lepuo parmier o¡ejdu an se lahko kupe u butigi). Za o@edit padiele, lonce, œtanjade an druge posode od kalkarja, ulijemo o¡ejd na mokro cunjo, lepuo jih pofrigamo an natuo pa jih splaknemo. #e pa lonci so ramnasti, umieœamo adno taco o¡ejda z adno ¡lico tanke soli al pa z 2 tace serkuovne moke an s tolo parpravo pofrigamo. Na mest nucat navadni amorbident, kàr peremo blaguo, denimo adno taco bielega o¡ejda. Usako an tarkaj je trieba o@edit tud’ pralni stroj, kjer se perè blaguo, pa tud kjer se pere posodo, zak ostane nimar kjek, ki se ne opere pro@ an more œkodovat stroju. Zatuo ulijemo 1 litro bielega o¡ejda rauno u prazan pralni stroj an operemo z vesoko temperaturo, glih takuo ga moremo nucat tu pralni stroj za posodo, namest’ brillantanta. #e pa nan nie uœe@ njega ¡mah, uzamemo jabu@ni o¡ejd, ki sigurno na daje takih problemu. Muoremo pa ahtat an ga na ankul meœat z bikarbonatan, s sodo, z varekino an z usakin sort ¡ajfe. Televi¡jon usak dan nan prave, de tala ¡ajfa an ta druga so nove an buj mo@ne, ki perejo lieuœ ku te stare. Pa potlè prave tud’, de muoremo doluo¡t aditivo, de pride @edno, tuole pride rec, de an ¡ajfe nieso dobre ku ankrat. Statistike pravejo, de tu usaki hiœ imamo parbli¡no 15-20 sort ¡ajf, ki jih navadno nucamo. Morebit je zatuo, de pediatri, ki nimar buj pogostu uœafajo otrokan kako alergijo, pravejo, de adna kau¡a so ¡ajfe ki, se jih nuca u hiœ. Dobrò bi bluo, manjku za kar se more, se uarnit na nonine nuce (ku n. p. o¡ejd), ki sigurno so buj zdrave an se nie œe @ulo, de so ble kau¡a kake

RICETA

➔ Jaj@ni zavitek z peperonan #e nas je na 4, nucamo 2 ardecja al armena peperona, predarsin, 2 stroha @esnaka, 2 mocarele, oje extravergine, 8 jajc, popar, su, 4 ¡lice zgratanega siera grana. Parvo rie@ par¡gemo grill forna na 250°. Natuo o@edemo peperone, snememo sienje, jih zrie¡emo @ez pu po dugima@ an denemo pod grill, dok olub nie ratu malomaj @arin. Tentega zrie¡emo mocarelo u koœ@icje, ki jih denemo tu cedilo, naj ote@ejo uodo, operemo an zrie¡emo predarsin, oburemo an zrie¡emo @ez pu @esnak. Kàr peperoni so spe@eni, jih snememo, pokrijemo an kàr so hladni, jih oburemo an zrie¡emo u majhane kuadrate. U œkudielo denemo zrie¡ene peperone, malo oja, soli, predarsin, @esnak an premieœamo. Tu drugi posodi zbutamo jajca, osolmo, popopramo an umieœamo zgratan ser grana. U padiel, kjer se na taka, ulijemo s kuharinco malo tele parprave, ku de bi nardil’ crepes. Kàr je pe@eno na an kri, obarnemo an malo priet ku je pe@eno, polo¡emo na pu kraja mocarelo an parpravo s peperonan. Pomajmo se z paleto, uzdignimo drug kos crepes an zaprimo takuo, de bo imiela obliko pu lune. Pustmo œe pu minuta, de se arstaje mocarela, an denimo na tont. Lè takuo napravemo druge crepes an nesimo jih na mizo œelè gorke.  Loretta Primosig

dom

Jeœiœke zgodbice

MIESAC LUJ U NAŒIH DRU˘INAH

U saboto 13. luja je praznik svetega Henrika II. Rodiu se je 6. maja lieta 973 ku sin bavarskega princa Henrika. Podu@en je biu priet od kanonikih iz Hildesheima an buj pozno pa od tekratnega œkofa z Ratisbone. Imeu je dvie sestre: Brigida, ki je vebrala pot konventa, Gizela, ki se je poro@ila s sv. Œtiefnan ogarskin, an adnega bratra, Bruno, ki je ratu œkof u Augsburgu (Nem@ija). Po smarti bavarskega imperatorja Otona III. je biu Henrik, u liete 1002, kronan za niemœkega kraja. ˘e od za@etka je imeu u pamet obnovit frankousko cesarstvo (impero) an u lietih, ki je biu imperator, je dosegu velike rezultate. Njega velik naspruotnik je biu kraj Arduino iz Ivree, ki je muoru zapustit’ krono, kàr je biu od njega zmagan. Takuo Henrik je œu, z ¡eno Kunigundo, u Rim, kjer pape¡ Benedikt VIII. mu je nastavu krono svetega rimljanskega cesarstva an je takuo ratu imperator telega velikega imperja. U liete 1007 je stuoru zgradit veliko katedralo an konvent u mieste Bamberg an stuoru spet o¡iviet œkofije an cerkvene sede¡e u Mersegurge Hildesheine, Magdeburge an Strasburge. Uarnu se je spet u Italijo u liete 1021 za parpomat zagnat Bizantine iz Pulije. Na poti damu se je oboleu an natuo se ustavu u Montecassine, kjer je ¡eleu molit na grob sv. Benedikta. Legenda prave, de je @ude¡no ozdravu. Umaru je 13. luja lieta 1024 u kraju Grona blizu miesta Göttingen. Za nimar po@iva u miestni katedrali Bamberg, kjer buj pozno je bla podkopana tud’ ¡ena Kunigunda. Henrik II. je tist, ki je par nedeljski sveti Maœ za@eu molit Viero. Biu je razglaœen za svetnika od pape¡a Evgenija III. u liete 1146. Tud’ njega ¡ena Kunigunda je œtieta med svetnican. Patron je miesta Bamberg an miesta Basel (Œvica).

30. junija 2013

 Jur Zad tih

Z

enjo je biu ‘an @lovek nimar dobre voje an nimar veseu. ˘e zjutra je pieu grede, ki je komadavu sojo kravco. Tela ¡vina nie bla ankul popunoma sita an je nimar bulila, al’ zak’ je bla sama u œtal’, al’ pa zak’ so se ji doma@i zabil’ parluo¡t malo sena. Zenjo an njega ¡ena Malica sta dar¡ala oœtarijo u vasi. Biu je edini prestor, kjer so judje, posebno moœki, imiel’ parlo¡nost se uœafat med sabo, za pit, igrat, se poguarjat an zglihat, dost krat za se kregat an arjut. Malica je bla ‘na ¡enica ‘no malo skju@ena. S cajtan je ratuvala le buj gobasta. Nie zamu@ala nobednemu, posebno mo¡u Zenjunu, ki pa ji je biu takuo vajen, de se ji nie ku smejau an jo porit parjemu. Malici an Zenju so se rodile œtier @i@e. ‘An dan se je mo¡ kumru an jau: »Muoru san narest gladke uha, zak’ nie za usakega tarpiet pet ¡en tu hiœ’, posebno to staro vieœ@o, ki je na zamu@i œe zluodiu. Na bo ku bazgala an dra¡ila, dok’ je na zakure, niema meru. Glih taka je ku tista, ki je klicala mo¡a uœivac. Kàr jo je biu œtuf, jo je ‘an dan vargu tu verin, de se potopi. Ona je u globoki uodi, kàr nie mogla vi@ guorit, kier je imiela glavo ¡e pod uodo, pa œele, z rokan’ uoz uode, nohate stiskala dan pruot druzemu, takuo k’ so ankrat uœi ubival’, za mu pokazat, de uœivac ostane. Rajœ umriet ku se podat. Zaries je Malica viedela za use zgodbe od cielega kamuna. Nie bluo gjornalu, za prebierat, a je bluo njo posluœat, ku posluœat Gazetin. Kàr je nosila za pit na mizo Salamantu gor z Rauni, ki ji je navadno kuazavu: »Parnesi mi ’an litro trin@ato puglie an ’no taco!«, je za@enjala lazgotat an ga kregat, ku de bi bla njega ¡ena. Se ji nie ku smejau an tu sebe gar@u, ku deb’ garmielo. Drug poseban klient je biu Laœi@ gor s Kravarja. Tud’ on ji je kuazavu »dva, po pù litra«. Kàr je te parvi pù litra popiu, mu nie tiela mai dat te druzega, dokier nie za@eu klet tu njo ku tu@a. Metu ji je sude na

mizo, ku za ji pokazat, de naj se na boji, de bi uteku, brez ji pla@at. Kàr je malo okajen zaspivu opart ta na mizi, ga je tarkaj dra¡ila an poœijala damu, de je muoru ute@. Buj kuœtno jo ji je naredu Tona Ciginu, kàr je ¡e opit kuazavu œe vina. Ona pa je imiela kura¡o prit @ja h njemu z bukaleto puno uode an mu trucat, de ga oblije. Brez dvakrat pomislit, ji je Tona uzeu uoz pest bukaleto an ji z njo gor na glavo dau ’an ¡lah takuo mo@nuo, de je dana veletiela. Ona je debelo gledala uoz tole bukalete, ku de bi ji glavo odriezu. Pa ji nie pomalo an tiste. Œele buj ga je preklinjala an sil’la tu anj, ku razka@ena osa. »Pusti par mieru judi an jin daj, kar ¡ele. Ku ti pla@ajo, daj jin an mu@!« ji je pravu Zenjo. U oœtariji se je nimar igralo na karte. Zenjo je jedu an igru. Kor re@, de gospodarji nieso imiel’ posebne ure za kosit al’ vi@erjat. Jedli so, kàr jin je kapitalo. Kuhal’ so pulento al’ ¡upo na furnelu, ki je biu par kraj an so atu okuole judje sediel’ an se pogovarjal’, ku tan doma. Bla je prù

doma@a oœtarjia. Nobedan se nie @udu. Kadili so usi ku turki pa nobedan nie gledu kadi¡a, ki se je okuole tonta od lampadine pod podan mieœu ku magla. Nimar manj se je videlo. Blizu hiœne sobe je bla majhana izba an u nji smo se tla@ili dan par druzin an igral’ na karte al’ pa moro tukli. Narbuj luœtne re@i so se gajale, kàr je parœu Arnej taz Huma z njega ramoniko. Po navadi, priet k’ se je œlo plesat @ja h Drej@ovin, se je Arnej nimar ustavu tu oœtariji. Atu je biu zaries teatro, kàr je Jur’ s Zamierja u@iu Malico plesat »bugi bugi«. Za krepat od smieha je bluo videt. On je biu ku œimjot, ona pa je usa kjukasta s sojo gobo skakala an se smejala. Guidac Klin@anju je pa oponaœu Netunu Gorka@ovemu, kuo se je u plesu naumno obra@u an grede pocabavu u stran. Ble so zaries luœtne re@i an nan je korlo lè malo, za se veselit. Pa so bli te¡ki cajti. Za zaslu¡it kajœan frank, se je dielalo re@i, ki donaœnji dan se jih na an ki so tudi prepoviedane. Sada nie vi@ tiste potriebe. Tekrat je bluo use druga@no tud’ po puoju. Nie bluo medvedu, pa so bli kostanji pun uran. Bruœjan, ki je objemu drevesa, je skrivu po ruogjah gniezda od kuosu. Œuoje so krakale po usieh potoceh. Mi smo tele ti@e gledal’ an kàr so bli ¡e godni, smo jih lovil ‘an nosil’ Zenjunu. Lepuo nan je pla@avu kuose, œuoje, urane. On jih je tenfu an je uoz njih tajœan dobar to@ skuhu, de je diœalo po usi vasi. ˘eni je stuoru skuhat pulento. Tan pred hiœo je na mizo poluo¡u tavaju@ an tonte. Ku gospuod je obiedu mesuo an skladu tu kup te majhane koœti. Donas od use tele dru¡ine u vasi ostaja ‘an sam mo¡. Oœtarija je zaparla dielo an urata ¡e puno liet nazaj. Vasica ima skor use hiœe lepuo postrojene an gleda obdar¡at soje judi, de bi na utekli. Pa se po@aso zgubja troœt na buojœe cajte. (45. – gre napri)

Ljudje v Poso@ju

Miåca se je smukala med kobariækimi oleandri

D

o potresa, ko so gradbinci v sili obnove in novogradnje precej spremenili staro podobo Kobarida, je bila v bli¡ini cerkve Matere bo¡je, med drugimi stisnjena tudi Œimen@eva hiœa. Œimen@evi so bili vedno skromni in ne posebno premo¡ni. Do druge svetovne vojne so imeli v hiœi malo trgovino s tekstilom in drobnimi œiviljskimi potrebœ@inami. Moœki so opravljali dela v gozdu in na mali kmetiji, ¡enske pa so skrbele za trgovino. V vojni je neporo@en brat izgubil ¡ivljenje, sestre pa so se z leti porazgubile po svetu. Ena izmed njih, ki je pred vojno delala kot poœtna uslu¡benka nekje v Furlaniji, se je umaknila v dom ostarelih. V hiœi je ostala le œe najmlajœa, kakor tudi obe sestri neporo@ena Marija. Mi@ca, kot so jo imenovali »Kobaridci«, se je po odhodu sestre hitro sprijaznila z usodo osamljenosti, saj je bila vsa dru¡ina ¡e od nekdaj bolj zaprtega zna@aja in se v okolico niso preve@ navduœeno vklju@evali. Mi@ca je s skromno socialno pomo@jo skrbela sama zase. Ve@krat se je odpravila v Idrsko, kjer je pri dobrih ljudeh dobila jajca in druge drobne dobrote. Jajc ni sama pojedla, raje jih je prodala za dragocene lire in

dinarje, ki bi ji lahko polepœali ¡ivljenje. ˘enica je ¡e iz mladosti bila navajena ¡iveti skromno, njene male dohodke pa varno shranjevala doma v nogavici pod œtrmacem. Njeno ¡ivljenje v Kobaridu bi se lahko izteklo popolnoma neopazno. Na drobno ¡enico bi za tem, ko jo je Bog vzel k sebi, okolica hitro pozabila, @e Mi@ca v poznih letih samotnega ¡ivljenja ne bi imela neobi@ajne navade. Ko se je odpravila po Kobaridu v trgovino ali morda po drugih opravkih, ni nikoli hodila po cesti ali robu

ulice. Za pot si je izbrala najtesnejœe prehode med oleandri, ki so œe pred leti krasili kobariœke domove in zidove hiœ. Pol @epe in s sklonjeno glavo se je smukala med oleandri, izmikala vejicam cvetja in je najve@krat s hrbtom ob steni bo@no utirala pot med ovirami. Ko so s @asom napredka cvetje ob cesti in na ulicah zamenjali parkirani avtomobili, si je pot do cilja utirala med parkiranimi avtomobilskimi odbija@i in zidovi. Œe nekaj je skromna in redkobesedna ¡enica v svojem ¡ivljenju prepustila ¡enskemu klepetu in vedno pametnim debatam za to@ilnimi pulti. Ko je kmalu po njeni smrti potres mo@no poœkodoval Œimen@evo hiœo, v kateri so domovali le œe duhovi, so sorodniki pri praznjenju skromnega imetja naœli shranjene zavitke metrskega blaga, ki so mu leta in molji ¡e davno odvzeli uporabno vrednost. Naœli so tudi varno shranjeno bogastvo, ki ga je Mi@ca skrbno hranila, vendar sta @as in inflacija ¡e davno pred potresom razvrednotila Mi@cine prihranke. Stari starœi v Kobaridu in v okoliœkih vaseh svojim vnukom, ki se v igri podijo med pohiœtvom ali cvetjem œe vedno radi re@ejo: »Saj si tudi ti kot Mi@ca.«  PaÅ


dom

30. junija 2013

KAPLAN MARTIN @EDERMAC

LETA 1933 - V TISTEM INTIMNEM KOTU

55.

stran

15

risbe: MORENO TOMASETIG besedilo: GIORGIO BANCHIG

in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierkvi svetega Mihiela. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a je Åedermac zagotoviu, de tuo je bluo parviå in zadnjiå in je sklenu, de se na bo podluoœu oblastem. En tenent karabinierju mu je ukazu, naj podpiæe dokument, s katerim naj bi sparjeu ukaz. Zatuo ki je Åedermac odloåno odklonu, ga je parsilu iti za njim v Åedad k prefektu, pred katerem je branu pravico svojih ljudi posluæat Boœjo besiedo v maternem jeziku. Medtem so karabinierji v Varsniku sekvestrali katekizme. Na sreåanju z drugimi kaplani je Åedermac zaviedu, de bo nadækof branu pravice slovenskih vierniku. Kaplan Potokar je poviedu tud, de æpijon med domaåimi duhovniki je kaplan Skubin. Tudi v njega fari je biu æpijon: nieki Klinjon, ki je snubu kaplanovo sestro Katino. Po smarti matere je kaplan huduo zboleu. Ozdravu je poåaso … En dan je v Lipah sreåu zdravnika, ki mu se je parporoåiu, de naj ahta, kier hudobneœi mu åejo slavo. In ries! Nieko nuoå ga je zbudu vasnjan Birtiå in ga prosu, naj uteåe, kier je vidu, de so paræli puonj. Nie bluo druge izbiere ku uteå. Drug dan zjutra je biu œe v Vidnu pred ækofijo in prosu, de ga nadækof sprejme. Nadækof je Åedermacu poviedu, de prepuovedi slovenskega jezika in preganjanju duhovniku ne on ne papeœ se niesta mogla uprieti. Åedermac je pa izrazu prepriåanje, de nadækof nie nardiu vsega, de bi ustavu prepoved. Kàr je paræu v Vrsnik ga je åakala skupina moœ. Od njih je zviedu, kuo so æle stvari, kàr so faæisti paræli puonj in on je uteku. Doma ga je parjela velika œalost in skarb. Nameravu je iti obiskat parjatelja Severja. Le njemu bi lahko odparu svoje sarce. In ries se je pobrau k Severju, par katerim se je najparvo spoviedu, potlè je imeu dol pogovor o stanju po prepuovedi. Na koncu Sever mu je svetovau: »Pridgi po slovensko!«

KAPLAN ÅEDERMAC JE PRESPAU PAR PARJATELJU SEVERJU IN DRUGI DAN SE JE PRUOT VIÅERU VARNU DAMU. DE BI NE ÆU SKUOZE LIPO, JE ÆU PO SKRAJÆANCI; POSKAKAVU JE ÅEZ KAMANE IN KORENINE; ÅÙ SE JE POMLAJENEGA IN VESELEGA. BIU JE V TAKEM DUÆEVNEM STANJU, DE BI SE BIU RAD POGOVARJU Z VSIEMI STVARMI

BILA JE ŒE NUOÅ, KÀR JE PARÆU DAMU. V HIÆAH SO GORIELI OGNJI IN SE SVETILI NA KLANAC, PRED PRAGUOVI SO OTROCI LE NAPREJ NORÅUVALI

ME NE UJAMEÆ! ME NE UJAMEÆ! LETIM BUJ NAGLO KU TI

KATINA SE JE ZAÅUDLA MARTINOVE DOBRE VOLJE, BLA JE KAR VESELA. PO VIÅERJI JE MARTIN ŒELEU BIT V DRUŒBI. SKUOZE PARPARTA VRATA MU JE PARÆLA PIESAM NA UHUO. PIELA JE KATINA, KI JE BLA SAMA V KOTU. BLA JE NIEKA LJUBEZENSKA PIESAM, KI JO JE POGOSTO ÅÙ OD PUOBU IN ÅEÅ. PARÆLA MU JE NIEKA MISEU POBRAU JE ÅASNIKE IN SE POBRAU V KOT LJUBICA V ZELENIM VARTU STOJI, PRIDE NJE FANTIÅ, SE JI SMEJI: »TARGAJ MI ROŒICE, RUNAJ MI PUÆJACE …«

KAJ PUOJEÆ?

KOT Z OGNJIÆÅAM JE BIU MAJHAN, ZAKAJEN, SAJAST, Z ADNIM SAMIM OKNAM. PREVIÅ SPOMINU JE BLUO ZDRUŒENIH S TELIM DOMAÅIM PRESTORAM. DOST VIÅERU JE PRESEDEU NA NIZKIM STOLCU OB ARMARIÅU, V KATER JE KLADU BUKVA IN ÅASNIKE. ZUNA JE PISKALA BURJA, ON PA JE OB OGNJU BRAU AL’ SE POGOVARJU Z MATERJO IN POKUÆU VINO

BOÆ VIDU, KÀR TE ZAGRABIM

KÀR GA JE VIDLA, KATINA SE JE PRESTRAÆLA. BRAT JI NIE NIKUL PREPOVIEDU TAKIH PIESMI, LE PRED MATERJO JIH NIE SMIELA PIET; VSEGLIH PA JE BLA V ZADREGI MALO CAJTA BOM TLE. BIEŒI PO LUÅ IN PO VINO.

NE, BUOG LON’. SA’ VIEÆ, DE NE PIJEM

ZAKÌ DE NE? LE POVEJ, ÅE BI RADA. NIKDAR SE NE SRAMUJ!

AL BOÆ TUDI TI ‘NO MALO VINA? SA’ SE NE. RIES NE BOM

OB VSAKE ODGOVORU GA JE MILO POGLEDALA, NATUO JE OÅI SPET OBARNILA V ROKE. PIU JE SAM. PREVIÅ JE BIU RAZTRESEN, DE BI SE MOGU ZATOPIT V BRANJE … RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nel 1933, quando il fascismo vietò 55 - GRE NAPREJ l’uso dello sloveno. In questa puntata: dopo aver pernottato nella canonica del parroco Sever, nei pressi di Caporetto, il cappellano Åedermac torna a casa con l’animo sollevato e sereno. Invece di rinchiudersi nel suo studio, prende i giornali e va nel focolare dove la sorella Katina è intenta nel suo lavoro e canta una vecchia canzone d’amore. Quell’ambiente intimo della casa ricorda al cappellano le serate invernali passate a leggere o a conversare con la madre. Katina rimane sorpresa e mortificata dalla presenza del fratello, insolitamente di buon umore, il quale le chiede di portargli una bottiglia di vino che poi lei rifiuta di bere.


16

ZADNJA STRAN

stran

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE •PRO LOCO MATAJUR organiza: PE#NIJE - u saboto 29. an u nediejo 30. junja »Pechinie Fest«. Program: u saboto ob 17. odprejo kioœke, ob 20.30 bo muzika s skupino Ratamaq; u nediejo ob 12. odprejo kioœke, ob 15. president od Pro loco Matajur bo œenku vasnjanam denar za postrojit staro cierku Sv. Mihiela Nadangela, ki je bila posve@ena lieta 1545; ob 15.30 gara ¡agarja, ob 16. vla@enje z varco, ob 17. sveta maœa, ob 18. aperitiv an premiacjon, ob 20.30 muzika z zborom Trio Matajur • ŒPIETAR - od 28. do 30. junja »Senjan Sv. Petra« Program: u petak ob 17. bojo odparli kioœke, ob 22.30 bo muzika z dj Max; u saboto ob 10. uri u sriednji œuoli »Dante Alighieri« odprejo razstavo diel Auserja, na nogometnem igriœ@u bo gara motorju Mulatrial, ob 14. nogometni turnir 3vs3, ob 15. turnir Mini Green Volley, ob 19.30 bojo pokazal’, kuo lahko pisi reœijo ¡ivjenje ljudì, kar so naravne nesre@e, ob 22.30 muzika v ¡ivo s cover band Kiss of the queen; u nediejo: bo œu naprej nogometni turnir 3vs3, ob 10. bojo odparli merkatin tipi@nih krajevnih pardielku, ob 12. spust s turma speleoloœke skupine, ob 18. arengo otruok na placu pred cierkujo, ob 19. arengo, odhod iz placa pred cierkujo, ob 20. bo premiacjon nogometnega turnirja, gara za jagarje, ob 20.30 ples z ansamblom Skedinj • ŒPIETAR - u saboto 29. junja, na dan Sv. Petra ob 20. bo sveta maœa za use viernike fare. Potlé u faru¡e bo: pargrizak (s sla@inami an druzimi jedmì) an tombola. Na merkatinu te mladih boste mogli podpriet misjon u kraju Vacas (Bolivia) • JAGNJED (Podutana) - u nediejo 7. luja par cierkvi Sv. Œinklau¡a u vasi Jagnjed-Iainich »Varne se senosek«. Program: ob 6. zjutra se za@ne sie@, ob 8.00 zajtrk (kulcion) koscev po

bene@anski navadi, ob 12. kosilo na semo¡eti, ob 15. se za@ne spravt senuo an se nardi kopo, ob 16. sveta maœa u cierkvi Sv. Œinklau¡a, ob 19. u cierkvi bo koncert pevske skupine Sentinelle delle Valli-Stra¡a Nediœkih dolin. Po maœi bo pargrizek z doma@imi dobruotami, godle bojo ramonike. #e bo slava ura, cieu program bojo odlo¡il’ na nediejo 14. luja • LIEŒKA FARA organiza: TOPOLOVE - u saboto 6. luja bojo po¡egnal’ nov kri¡, ki ga je napravu Cosimo Miorelli; - u nediejo 7. luja bo vaœki senjan. Ob 12. uri bo sveta maœa s precesijo, potlé kosilo na placu; HOSTNE - u nediejo 14. luja »Senjan Sv. Mohorja an Fortunata« ob 11.30 bo sveta maœa, potlé griljata an muzika z ramonikami • TOPOLOVE - od 12. do 21. luja »20. Postaja Topolove« Info:www.stazioneditopolo.it • SAUODNJA »Senjan Sv. Muhorja an Fortunata« - u saboto 13. an u nediejo 14. luja Program: u saboto ob 10. uri za@ne nogometni turnir (igrale bojo kategorije rojenih med leti 96-98 an

Naro@nine Abbonamenti LETNA/ANNUALE € 16 PODPORNA/SOSTENITORE € 30 SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 EVROPA/EUROPA € 25 SVET/EXTRA EUROPA € 35

Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un /Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV

99-2002), ki bo œu naprì cieu dan z muziko od Nicolas Scubla. Za se upisat imate cajt do 1. luja, upisnina pride 10 euro (uklju@eno kosilo an pija@a). Nogometni turnir organiza Asd Savognese. Ob 15. bo gara u briskoli par Kran@ine, ob 18. odprejo kioœke, ob 19. par Sauonjski œuoli bo premiacjon nogometnega turnirja, ob 20. ljubljanska an ocvart kompier, ob 20.30 ples s skupino Ratamaq; u nediejo: ob 11. uri odprejo kioœke, ob 14. bo turnir u balinjanju par Kran@ine, ob 15. gara u briskoli u baru da Tony, ob 20.30 ples s Trio Matajur. U cajtu sejma bo bogata loterija (pesca di beneficenza) an za te male igre an zra@ni tobogan (scivolo gonfiabile). Senjan organiza Pro loco Matajur •PLANINSKA DRU¡INA BENE@IJE vabe - u nediejo 7. luja na izlet u Austrijo Info: Pavel, 3482299255

TERSKE DOLINE • MU˘AC - u saboto 29. junja ob 21. bo Kries an ob 19. bo sveta maœa, potlé veselica • BARDO - u saboto 6. an u nediejo 7. luja praznik Svete Marije zdravja. U programu dve maœe an muzika. Nastopili bojo Barœki oktet, zbor iz Trivignana Udinese an banda z Buje

REZIJA • NJIVICA - u petak 28. junja ob 21.00 bojo par¡gal’ kries, de bi praznoval’ senjan Sv. Petra an Pavla. Ob 20. bo paœta za use

GORICA • KRMIN - u petak 28. junja ob 20.56 na targu Libertà bo koncert skupine

30. junija 2013

dom

DOMA#A MODRUOST Norci pravejo, kar pametni mislejo

etno-folk »I benandanti«, igrajo: Cristina Verità (violin), Maurizio Veraldi (orgle, baterija), Saœo Debelec (kontrabas, flauta an klarinet) in Giorgio Badin (kitara an glas). #e bo slava ura koncert bo u kamunski dvorani • ŒTEVERJAN - od 5. do 7. luja bo 43. Festival narodno zabavne glasbe »Œteverjan 2013« Program: u petak bo parvi tekmovalni vi@er, u saboto drugi an u nediejo bo finale an nagrajevanje

POSOÅJE • PERATI (Livek) - u saboto 29. an u nediejo 30. junja bo vaœki senjan Sv. Petra an Pavla. Program: u saboto ob 17. se odpre œank, ob 19.30 bo gara v mori (vebral’ bojo pare ob 19. uri), œa@anje sira an potlé zabava z muziko ramonike; u nediejo ob 13. bo sveta maœa v cierkvici Sv. Petra, med kero bo pieu zbor Tri doline iz Kravarja, potlé zabavni program, ob 15. bo nastopila vokalna skupina »Liwk«, ob 16. amatersko gledaliœ@e Gorenj Konc bo igralo komedijo z Julko in Pep@em, œa@anje sira an prœuta, bogata loterija an ples z ansamblom Ribniœki puœeljc

• LIVEK - u saboto 29. junja bo 2. brezmejni festival »LiwStock« Program: ob 14. bo turnir odbojke »liwkGreenvolley«, ob 19. bo koncert, godle bojo skupine: Bk evolution, Blue Fingers, Shape, Genjido, Hackers, Sons of a Gun an The Maff • TOLMIN - od 4. do 7. luja »Puntarski dnevi« U programu, med druzin: u @etartak ob 19. bojo odparli razstavo mednarodne likovne kolonije »Puntarski dnevi 2013«; u petak od 16. do 22. ure an u saboto od 9. do 22. ure na placu 1. maja bo merkatin lokalnih pardielku an dobruot an doma@e obarti, u petak ob 17. bojo postavli lesene skulture, ki so jih za 300oblietnico punta runal’ na lanskin kreatiunin taboru Sajeta, ob 18. bo pieu mepz Canto Ergo Sum, Tminska peuska muzika an puntarska precesija, ob 19. puntarska vi@erja s tradicionalnimi jedmi U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO OBJAVIL’ PRIREPOŒJAJTE OBVESTILA DO 8. JULIJA NA NASLOV INFO@SLOV .IT TEL.-FAX 0432 701455 SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO GLI APPUNTAMENTI FINO A FINE LUGLIO . INVIATELI ENTRO LUNEDÌ 8 LUGLIO A INFO@SLOV .IT TEL .-F AX 0432 701455 DITVE DO KONCA LUJA .

Na spletni strani www.dom.it vsak dan novice in prireditve

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK

DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, 35129 PADOVA REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Najbolj brano na naœi spletni strani I più letti sul nostro sito internet 1

Il Cai non vuole la “Matadown” delle Vallimpiadi Cai nasprotuje spustu z gorskimi kolesi z vrha Matajurja

2

Novi parkirni re¡im ob Nedi¡i Tariffe per il parcheggio lungo il Natisone

3

Veliko ljudi na pohodu #aniebola-Podbela Festa sulla Canebola-Podbela

4

Kje bojo kresuovi v Bene@iji Ecco dove saranno i kries

5

Stop alla nascita delle Unione montane Nastanek Gorskih unij bodo zamrznili

Postani naœ prijatelj Diventa nostro amico

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (pregled zamejskega tiska), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. Oddaje za vidensko provinco. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«. Vsako sriedo ob 9.10 pregled beneœkega tiska v oddaji »V novi dan«.

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

14.30

Giornale Dom  

Edizione del 30 giugno 2013