Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVIII n. 10

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

31. maja 2013 - Euro 1,00

T

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

UVODNIK

Guorimo vsi po slov(i)ensko

S

am imeu parlo¡nost brati na internetu – spletna stran Doma – visoka mnenja o slovanskih jezikih, potlè ki je de¡elni svetovalec (konseljer) Giuseppe Sibau guoriu po sloviensko na de¡elni televiziji. Nazaj so se ponovile tiste @udne jezikovne teorije, ki so v Bene@iji uœafale dobro zemjo an poglobile svoje korenine takuo, de jim nobena suœ ne more œkodovati. Prepri@anje tistih, ki ne@ejo priznati slovenskega zvona naœega dialekta, nie sad globokih œtudju an dugolietnih raziskovanj, temve@ posledica stuolietnega psiholoœkega partiska na naœe ljudì. Obrodiu je iskanje nieke identitete, ki niema zemje pod sabo, an jo na more imieti. V teli zgodbi moremo lahko videti dva diela, ku v idealni igri nogometa. Parvi cajt je biu @as velikega sovraœtva do vsega, kar je zvonilo po slovensko. Tuole œe posebno po drugi vojski, zavoljo ¡eliezne zavese (cortina di ferro), ki je zastraœila naœo domovino. Bli so zaries te¡ki cajti an tisti, kot duhovniki, ki so vzdar¡ali bo¡jo zluzbo v slovenskem jeziku, so imieli svoje te¡ave, @etudi so do zadnjega skarbieli, de bi njih farani volili za Karœ@ansko demokracijo (DC) takuo, de je bla par nas tela stranka parva, dokar nie padla tudi ona v nesre@o lieta 1992. Takrat je parœla na dan druga strategija nasprotniku slovenkega jezika. Pravijo, de Bene@ani guorè nieki stari slovanski jezik (vetero slavo), od katerega pa ni sledù ne gor ne dol. Je samuo v pameti tistih, ki so ga vekuœtali. Tuole je pa nieki novega, zak' se branitelji tele teorije ka¡ejo veseli an ponosni na tele jezik. Od kadà se je parkazala par nas tala novica, de smo ponosni na naœ jezik? Tuole je @ude¡, ki ga je morebiti poskarbiela Mati bo¡ja na Stari Gori. Telega @ude¡a smo vsi veseli. Se ga veselimo tudi mi, ki branimo an varjemo naœ slovenski jezik. Na spla@a se, de se bomo borili pruoti @udnim jezikovnim teorijam, zak' tala igra niema konca in je samuo izguba cajta. Narbuj pametno je, de bomo skarbieli, de naœ slovenski bene@anski jezik na umarjè. Mi od »stare garde« smo nimar skarbieli za tuole. Sadà nam parhajajo na pomuo@ tudi »praslovani«. Na smiemo izgubiti tele parlo¡nosti, a jo nucati v dobro, v prid ljudì. Kakor je italijanska vlada podparta od naspruotnih strank, takuo je lahko tudi za naœ jezik. Zak' vsi guorimo le tisti jezik. Dajmo se tada roko, de bomo zaries skarbieli zanj. Tuole ¡elimo posebno od tistih, ki so ga do sadà branili samuo abstraktno, zak' niesmo od njih œe videli konkretnih pobud. #e se bo tuole rodilo par nas, bomo praznovali o¡ivljenje naœih vasì. Zadost je kregu. Za@nimo guoriti mernuo v naœim jeziku. Vsi! Morebiti, de ga rieœemo.  Marino Qualizza

ALDEVIS TIBALDI PRAVI, DE PROJEKT POVEZAVE OKROGLO-VIDAN SKUÆAJO VSILITI EVROPSKI UNIJI

Elektrovod parpravljajo na skrivœ in po tiho V

se je tiho, a parprave, de bi zgradili veliki @ezkonfinski elektrovod iz Okroglega (par Kranju v Sloveniji) do Vidna grejo naprej na narbuj vesakim nivoju. »Terna, se pravi italijanska dru¡ba, ki skarbi za prenos elektri@ne energije, v Bruslju diela, de bi projekt odobrila Evropska Unija. Takuo bi dokazali, de je elektrovod strateœkega pomiena za celo Evropo in bi ga na mogu vi@ nobedan ustaviti,« nam je poviedu Adelvis Tibaldi, predsednik odbora »Comitato per la vita del Friuli rurale«, ki se ¡e puno liet tu@e pruot elektrovodu iz Redipulje v Vidan in se v tele re@i zaries zastope. Elektrovod Okroglo-Vidan bi mo@nuo vederbu Re@ansko dolino – gre predvsiem za teritorij kamunu Dreka, Sriednje in Podutana – in zaduœiu vsako mo¡nost turisti@nega razvoja. Glih takuo bi veliko œkodo nardiu v Poso@ju. Iz Slovenske vlade so nam potardili, de je elektovod »vklju@en v veljavni 10 letni razvojni na@rt prenosnega elektroenergetskega omre¡ja, ki ga je izdelal ELES,« se pravi slovenska dru¡ba, ki skarbi za prenos elektri@ne energije. Poviedali so nam tudi, de bojo za povezavo Okroglo-Vidan œpindali kar 65 milijonu evru. #etudi pot, po kateri bojo postavili vesake drogè in spejali debele kable, nie œe dokon@no dolo@ena »je pa res, da lahko obe kon@ni to@ki tega DV, to je Okroglo pri Kranju in Viden (Udine) v Italiji, ne glede na varianto trase, pove¡emo samo po ozemlju Bene@ije.« Pred kratkim se je Tibaldi sre@u s Fedjo Klavoro, ki je referent posoœkega odbora proti elektrovodu. Dogovorila sta se, de bota oba komitata kupe organizirala v Œpietru informativno sre@anje s œindiki in drugimi lokalnimi politiki iz Bene@ije in Poso@ja. Pobudo je na seji v pandiejak 20. maja podparu tudi Posoœki kolegij, tuo je organizem, v katerim sedijo ¡upani in drugi politi@ni predstavniki Zgornjega Poso@ja.  beri na 7. strani

I PLANTIGRADI NELLE NOSTRE VALLI, una ricomparsa sulla quale bisogna riflettere

Se all’uomo si preferisce l’orso bruno...

H

a destato un interesse straordinario la cattura, da parte degli esperti dell’Università di Udine, di un orso bruno nel territorio tra i comuni di Taipana e di Lusevera, alle pendici del Gran Monte. La notizia ha fatto registrare un boom di accessi al nostro sito internet, alla nostra pagina Facebook e al nostro profilo Twitter. Lo stesso fenomeno avevamo riscontrato per l’avvistamento del plantigrado un paio di settimane prima a Musi e per il rinvenimento di orme di due esemplari sul Matajur e sul Mia. Nelle valli della Slavia, come in tutto il Friuli Venezia Giulia, è scoppiata un’«orsomania». È bene, tuttavia, fermarsi a riflettere anche sul perché della ricomparsa dell’orso bruno . Gli ambienti da esso preferiti sono i boschi fitti e le aree ricche di cespugli ed arbusti tra i 300 e i 1500 metri di quota. Aree cioè non interessate da attività agricola e dalla presenza dell’uomo. È un animale solitario, anche se quando il cibo scarseggia, qualche esemplare può avvicinarsi all'ambiente urbano e prendere di

V TELI ÆTEVILKI POGOVOR Igor Gabrovec: Åimprej je treba reæiti probleme dvojeziåne æole • stran 5 ÆPIETARSKA FORANIJA Ekonomska kriza vraåa ljudi h kmetijstvu • stran 8

L’orso bruno catturato nelle Valli del Torre mira coltivazioni e allevamenti. Il ritorno del plantigrado sui nostri monti e nelle nostre valli è, dunque, indicatore dell’abbandono e del degrado del territorio. Non c’è di che rallegrarsi, dunque. Possono gioire gli esperti e gli appassionati, ma non la popolazione locale. Inevitabilmente si scontrano due visioni. Chi abita la Slavia vuole un ambiente antropizzato e coltivato, mentre gli appassionati di orsi, linci, lupi eccetera preferiscono una

selva abbandonata. Bisogna dire, poi, che progetti e finanziamenti per plantigradi e similari non si contano, così pure è alta l’attenzione mediatica. Al contrario, le attività tradizionali di agricoltura e di pastorizia in montagna incontrano forti difficoltà e ben pochi alzano un dito per difenderle. Come non si nota una grande preoccupazione per il drammatico spopolamento. Non è che all’uomo si preferisce l’orso?

150-LETNICA ROJSTVA Msgr-ja Ivana Trinka poåastili na Taråmunu in v Sauodnji • stran 9 KANALSKA DOLINA Na Svetih Viæarjah priåenja nova romarska sezona • stran 11 Redakcijo smo zakljuåili 28. maja ob 14. uri


2

VERSKO ¡IVLJENJE

stran

31. maja 2013

dom

NA BINKOSTNO NEDELJO je sveti oåe poudaril na åudeœ, da so po prejetju Svetega Duha uåenci govorili v razliånih jezikih KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Se siamo egoisti siamo schiavi

Papeœ Franåiæek: Kristjan mora biti vedno odprt Boœjim preseneåenjem �

»Imamo pogum iti po novih poteh, ali pa se zapiramo v zakrnele strukture, ki so izgubile sposobnost sprejemanja?«

� R. V.

»

� � È un momento di festa e di gioia quello che la Chiesa Udinese ha vissuto nel giorno di Pentecoste. Sono oltre sessanta, infatti, gli adulti che il 19 maggio, nella solennità della Pentecoste, durante la Santa Messa delle 10.30 in Cattedrale a Udine, hanno ricevuto il sacramento della Cresima dalle mani dell’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. «Finchè abbiamo dentro di noi l’egoismo, la gelosia, la voglia di possedere l’altro, l’istinto del piacere fine a se stesso siamo schiavi, non abbiamo la libertà dell’amore – ha detto l’arcivescovo, in uno dei passaggi centrali dell'omelia –. Amare significa donare se stessi. Per vivere questa libertà siamo troppo deboli. Gesù solo è stato l’uomo veramente libero, capace di amare senza condizioni. Il suo segreto stava nel suo cuore. Non era schiavo dei vizi, ma era guidato dallo Spirito Santo. Gesù ai suoi discepoli fa il più grande dono, quello dello Spirito Santo».

Ætevilo katoliåanov v svetu naraæåa Katoliœka Cerkev po svetu naraœ@a, kot to ka¡ejo podatki zadnjega Cerkvenega statisti@nega letopisa 2011, ki ga vsako leto pripravi centralni statisti@ni urad Cerkve. Zadnji podatki ka¡ejo, da je bilo leta 2011 na svetu milijarda in 214 milijonov katoli@anov, kar je za 1,5 % ve@ kot leto poprej. Œtevilo katoli@anov se je najbolj pove@alo v Afriki (4,3 %), kjer je za 2,3 % naraslo tudi celotno prebivalstvo. Za 2 % je naraslo œtevilo katoli@anov na azijski celini, v Ameriki in Evropi pa se je enakomerno pove@alo tako œtevilo katoli@anov kot œtevilo celotne populacije, in sicer za 0,3 %. Ve@ina katoli@anov ¡ivi na ameriœki celini (48,8 %), v Aziji jih je 23,5 %, v Afriki 16 % in Evropi 0,8 %. Prav tako naraœ@a œtevilo duhovnikov. V zadnjem desetletju (2001 – 2011) se je œtevilo duhovnikov pove@alo za 2,1 %, kar pomeni, da jih je konec leta 2011 bilo 413.418. Porast seveda niha glede na geografsko podro@je, na prvem mestu sta œe vedno Afrika in Azija, kjer je œtevilo duhovnikov naraslo za 39,5 % oziroma 32 %. Zmanjœanje v zadnjem desetletju je bilo opazno v Evropi, in sicer za kar 9 %. Izstopajo@ je porast œtevila stalnih diakonov. V Evropi jih je v desetih letih ve@ za 43 %: leta 2011 jih je bilo 14.000. Sicer je œtevilo stalnih diakonov v sploœnem naraslo za 40 %.

� �

Danaœnje bogoslu¡je je ena sama molitev, ki jo Cerkev skupaj z Jezusom dviga k O@etu, da bi obnovil izlitje Svetega Duha. Vsak od nas, vsaka skupina, vsako gibanje, ki je v soglasju s Cerkvijo, se obra@a na O@eta in prosi ta dar. Cerkev tudi danes, kakor ob svojem rojstvu, skupaj z Marijo kli@e: 'Veni Sancte Spiritus! – Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in v¡gi v njih ogenj svoje ljubezni'.« S temi besedami je pape¡ Fran@iœek na binkostno nedeljo 19. maja med homilijo na trgu sv. Petra v Rimu, spodbudil vernike iz œtevilnih cerkvenih gibanj, skupnosti, zdru¡enj in skupin, naj bodo odprti za novost, ki jo Sveti Duh prinaœa, za skladnost, v katero vodi vso raznolikost ter za poslanstvo, ki ga spodbuja. Ve@ kot dvesto tiso@ glavi mno¡ici vernikov je sveti o@e izhajajo@ iz prvega berila iz Apostolskih del ter iz evangeljskega odlomka, razlo¡il te tri besede, povezane z delovanjem Svetega Duha. Ko je Bog O@e poslal Svetega Duha v obliki ognja nad Kristusove u@ence, »jih je mno¡ica sliœala govoriti o @udovitih Bo¡jih dejanjih v razli@nih jezikah. Torej so ljudje do¡iveli nekaj nepri@akovanega, nekaj povsem novega,« je poudaril pape¡. »Novosti se vedno malo bojimo, saj se po@utimo bolj varne, @e imamo vse pod kontrolo, @e smo mi, ki ustvarjamo... Podobno je tudi z Bogom. Pogosto hodimo za njim, ga sprejmemo, a le do neke mere... Novost, ki jo Bog prinaœa v naœe ¡ivljenje, je to, kar

nas resni@no uresni@uje, to kar nam daje resni@no veselje, vedrino, saj nas Bog ljubi in nam ho@e samo dobro.« Ob koncu razlage besede novost je sveti o@e zastavil vpraœanja in vernikom priporo@al, da si jih @ez dan ve@krat postavijo: »Vpraœajmo se, smo odprti Bo¡jim presene@enjem? Ali pa se zaradi strahu zapremo novosti Svetega Duha? Imamo pogum, iti po novih poteh, ki nam jih Bo¡ja novost ponuja ali pa se jih branimo in se zapiramo v zakrnele strukture, ki so izgubile sposobnost sprejemanja?« »Druga misel: na prvi pogled se zdi, da Sveti Duh v Cerkvi ustvarja nered, saj prinaœa razli@nost karizem, darov. Vendar pa je pod njegovim delovanjem vse to veliko bogastvo, saj je Sveti Duh, Duh edinosti, kar nikakor ne pomeni uniformiranosti, ampak vse vodi k skladnosti (harmoniji).« Tako je pape¡ Fran@iœek predstavil u@inek delovanja Svetega Duha, seveda pod pogojem, @e se mu pustimo voditi, saj v primeru, ko ho@emo isti u@inek sami, hitro zapademo ali v spore in razdeljenost ali pa v uniformiranost. »#e pa se pustimo voditi Svetemu Duhu, bogastvo karizem, raznolikost in razli@nost nikoli ne vodijo v spor, saj nas On spodbuja ¡iveti razli@nost v ob@estvu s Cerkvijo. Hoditi skupaj v Cerkvi pod vodstvom pastirjev, je znamenje Svetega Duha. Cerkvenost je temeljna zna@ilnost vsakega kristjana, skupnosti, gibanja.« Tudi tokrat je pape¡ kot popotnico za razmiœljanje o skladnosti postavil nekaj vpraœanj: »Sem odprt za skladnost Svetega Duha in tako preraœ@am vsak ekskluziven? Se Mu

pustim voditi tako, da ¡ivim v Cerkvi in s Cerkvijo?« »Œe zadnja to@ka. Anti@ni teologi so rekli: duœa je neke vrste jadrnica, Sveti Duh je veter, ki piha v jadro, da pluje. Sunki, mo@ vetra pa so darovi Svetega Duha. Brez njegove spodbude, brez njegove milosti, ne moremo iti naprej... Sveti Duh je namre@ duœa poslanstva... daje nam pogum, da gremo na poti sveta, da tja prinaœamo evangelij. Sveti Duh nam odpira obzorja in nas vodi na bivanska obrobja zato, da bi oznanjali ¡ivljenje po Jezusu Kristusu.

A MONTEAPERTA nel tradizionale rito del Bacio delle croci è stato ricordato il sacerdote sloveno

Nel centenario di don A. Blasutto I l maltempo non ha disturbato il tradizionale e antico rito cristiano del Bacio delle Croci che ha richiamato a Monteaperta/Viskorœa di Taipana/Tipana numerosi fedeli e le croci delle parrocchie delle vallate dell’Alto Torre, dell’area montana di Nimis e Tarcento. Nel porticato del Santuario della Santissima Trinità, la croce di Monteaperta ha salutato quelle di Zomeais, di San Carlo Borromeo di Ciseriis, di Stella, di San Michele Arcangelo di Montemaggiore, di San Giovanni Battista di Platischis, di Santa Elena Imperatrice di Chialminis di Sotto, di San Floriano Martire di Villanova delle Grotte, di San Giovanni Battista di Lusevera, del Sacro Cuore di Cornappo e di San Mattia Apostolo di Taipana. A presiedere il rito è stato il vicario foraneo di Nimis, monsignor Rizieri De Tina, unitamente ai diaconi don Leopoldo Pantarotto e a don Diego Mansutti. È seguita la celebrazione della messa nella splendida navata del Santuario, edificio sacro che mostra ancora le tracce degli antichi affreschi che decoravano gli interni. Nella sua omelia, monsignor De Tina ha sottolineato l’importanza della diversità nell’unità, riferendosi alla Trinità. «Il nostro compito nella vita – ha sottolineato – è di realizzare il capolavoro di noi stessi, mantenendoci sempre in relazione

Msgr. De Tina med œegnom con gli altri. Chi si vergogna di quello che è, pecca verso sé stesso e verso il Signore, che ci ha fatto unici. Come chi si sente di avere la verità in tasca ed è superbo: quell’uomo è

già morto». Il celebrante ha messo l’accento sull’importanza del rispetto di ciò che è diverso sotto il profilo culturale, linguistico, di fede e tradizione: «Se Dio ha permesso che tanti popoli abitassero la Terra un motivo c’è. La volontà di mescolare e omologare tutto, invece, porta a non distinguerci e a non riconoscerci più nella nostra identità più vera». Un commosso ricordo, dall’altare, è stato rivolto alla figura di don Arturo Blasutto, nel centenario della sua nascita. «Originario di Monteaperta, celebrò la messa e cantò nella lingua delle genti di questa terra – ha ricordato mons. De Tina –. Poi fu mandato a Oseacco, dove continuò la sua grande opera, e quindi a Liessa. Sempre protetto dalla sua gente, don Blasutto, alla fine, poiché a qualche ambiente non era gradita la sua predica in sloveno, fu costretto a ritirarsi, alla fine, nel suo paese d’origine, ove morì insieme alla sua gente». Il ricordo è andato anche a Stefano Della Rossa, 40enne del posto che ha perso prematuramente la vita a maggio, a seguito di un malore occorsogli mentre faceva legna nei boschi. Stefano, che col padre aveva gestito per diversi anni la locanda di Monteaperta, ha lasciato la moglie e una bimba di 7 anni. � Paola Teppo

Vpraœajmo se, ali imamo te¡njo zapirati se vase, v skupino ali pa pustimo, da nas Sveti Duh odpre za poslanstvo.« Pape¡ Fran@iœek se je v nagovoru pred molitvijo Raduj se kraljica nebeœka in blagoslovom, zahvalil sem @lanom cerkvenih gibanj, skupnosti in raznih cerkvenih skupin, ki so priœli na praznovanje vere v Rim na trg sv. Petra. Vse je œe povabil k molitvi za prebivalce Emilije Romanje, ki jih je lani 20. maja prizadel potres, kakor tudi za @lane italijanske zveze zdru¡enj prostovoljcev na podro@ju onkologije.

PRESV. RIEÆNJE TELUO (nedieja 2. junja)

Vsi so jedli in se nasitili � Evangelij po Luku

Sparjeu jih je in jim guoriu o Bo¡jem kraljestvu ter ozdravlju vse, ki so bili potriebni ozdravljenja. Medtem je dan za@eu iti proti koncu. Parstopilo je dvanajst u@encu in mu reklò: »Odpústi mno¡ico ljudi, naj gre v bli¡nje vasi in vasice, de preno@ì in se vœafa za jesti; tle smo na praznim kraju.« Jau jim je: »Dajte jim vi jesti!« Oni pa so rekli: »Niemamo vi@ ku pet hliebu kruha in dvie ribi, razen @e gremo in kupimo hrano za vse tuole ljudstvo.« Bluo pa je okuole pet tav¡int mo¡. Jal je svojim u@encam: »Posedite jih v skupinah parbli¡no po petdeset.« Storlì so takuo in vse posedli. Tekrat je vzeu tistih pet hliebu in dvie ribi, se obarnu v nebo, jih po¡egnu, arzlomu in dajau u@encam, de so jih partili med mno¡ico ljudi. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bluo za dvanajst koœ koœ@i@u. (9,11b- 17)


dom

31. maja 2013

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

L’EVANGELIZZAZIONE DEGLI SLAVI FU CONDOTTA DALLA CHIESA DI AQUILEIA nell’esclusivo interesse religioso e nel rispetto dell’identità etnico-linguistica

Autonomie civili e religiose nella vasta pieve di Nimis di «idioma sclabonico»

 Tarcisio Venuti

G

li storici friulani sono concordi nel ritenere che la pacificazione da parte del duca longobardo Pemmone con gli Slavi dopo la battaglia del 720 a Laurana (probabilmente a Spittal, presso Villach) abbia consentito la definitiva occupazione slava delle Prealpi Orientali e la pacifica coesistenza con i friulani nello stesso ducato (P. Paschini, Gli slavi ai nostri confini orientali, in «Vita e pensiero», 4/1918, pp. 193198). Il perdurare dello stato di guerra tra i due popoli impediva alla Chiesa di Aquileia di svolgere una qualsiasi attività missionaria tra gli Slavi, che erano pagani. Il problema della loro evangelizzazione divenne facilitato dalla fine del conflitto. Sotto il patriarca Callisto (730-756) inizò la penetrazione e l’organizzazione missionaria tra quelle popolazioni che si erano già insediate anche nell’Alta Valle del Torre, come nell’Alta Valle del Natisone e dell’Isonzo. Si può ritenere che già allora il titolare della pieve di Nimis sia stato incaricato di svolgere una missione nella zona montana della parte sinistra del Torre, sulla quale si estendeva la sua giurisdizione plebanale. Questa attività missionaria era attiva anche nelle altre valli fluviali verso le popolazioni slave penetrate nel territorio aquileiese. È da rimarcare che l’evangelizzazione del Norico (una vasta regione, già provincia romana, che comprendeva l’attuale Austria centrale, la Carinzia austriaca e slovena e parte della Baviera) fu distinta in due zone da Carlo Magno nel 796, che segnò per confine la Drava tra le due grandi metropoli di Aquileia e Salisburgo. Tra esse, però, resterà una fondamentale differenza di metodo: l’attività missionaria di Salisburgo è accompagnata dalla germanizzazione e dall’assorbimento della popolazione; quella di Aquileia, invece, si svolge nel rispetto delle proprietà etnicolinguistiche, ossia della nazionalità slava. La «cristianizzazione che muove dal Patriarcato risponde ad interessi strettamente religiosi, mentre le sono del tutto estranee

le implicazioni politiche e ben percettibili nell’opera evangelizzatrice promossa dalle diocesi tedesche, in particolare da Salisburgo» (R. Gusmani, I più antichi contatti linguistici tra Italia nord-orientale e il mondo slavo, in «Atti dell’Accademia di scienze, lettere ed arti di Udine», 1982, pp. 131-139). In questo modo gli Sloveni si sono conservati come nazione. A conferma di ciò testimoniano le particolarità che la popolazione montana della pieve di Nimis e di tutta la Slavia friulana ha saputo conservare: l’idioma «sclabonico», l’onomastica, usi e costumi, l’amore al paese natio, alla propria chiesa, ai preti che parlavano la loro lingua, al cimitero che memora gli affetti del ricordo…, il tutto testimoniato da atti notarili, riportati dallo storico pre Pietro Bertolla senior di Nimis, che riportiamo più avanti e che sono trascritti secondo la numerazione di pagina e di datazione. Nel contesto si ricorda il «Vicariatus Sclaborum» che risolse il problema dell’assistenza religiosa alle ville della montagna sopra Nimis, soprattutto per ragioni della lingua e delle distanze dalla chiesa matrice. Codesto disagio era stato avvertito da sempre e con maggiore necessità nel Medioevo. Le difficoltà erano soprattutto logistiche, non essendo possibile che i sacerdoti risiedessero sul posto. Per cui ci doveva pensare il vicario di Nimis, per mezzo del suo vicario slavo, il quale era un curato itinerante, che girava per le ville a celebrare la Messa una volta al mese nella loro cappella, amministrare i scaramenti, eccetto il battesimo e il matrimonio. Da notare che la gente del comprensorio vicariale non conosceva altro idioma che lo «sclabonico», quindi era necessario che il sacerdote incaricato della cura parlasse lo stesso linguaggio. Non sempre però si trovavano sacerdoti diocesani che conoscessero la lingua del popolo e spesso si doveva ricorrere, specie sotto la Repubblica di Venezia, in Istria e Dalmazia. È doveroso ricordare, inoltre, i miseri emolumenti che la gente della montagna dava al vicario: formaggio e lana per il valore di 6-8 ducati; scarso il vitto e disagiato l’alloggio

La chiesa di san Gervasio a Nimis durante la sosta nelle peregrinazioni (P. Bertolla senior, Monteaperta e le sue vicende storiche, Gemona (Ud) 1913, p. 9). Si riteneva che la prima chiesa della montagna e per la montagna sopra Nimis, per quanto risultava dai documenti, fosse quella di S. Giorgio, in quota 469 m del Monte Zuccon, raggiungibile dalle ultime case di Torlano. Prima dei recenti scavi archeologici, che ne hanno riportato l’esistenza ad epoca anteriore alla venuta degli Slavi in Friuli, si riteneva che fosse stata eretta in favore della gente slava della montagna sopra Nimis, «in sclavons, juxta ecclesiam S. Jeorgij de supra Nimis», come si esprime un atto del 24 aprile 1390

(Acau, Fondo chiese e paesi del Friuli, voce Nimis). Era però la chiesa nella quale celebrava il vicario per le popolazioni slave; dal 1642 era la chiesa curaziale per tutto il Vicariatus Sclaborum: «24 aprile 1510. Ser Antonio di Savorgnano bandisce le armi sulla festa di S. Giorgio sopra Torlano» (P. Bertolla senior. ms Regesti concernenti il Vicariato di Torlano, pp. 6, 8). Ed ecco alcune notazioni riguardanti gli atti notarili trascritti da Pietro Bertolla senior (Vol. 7. Fondo Bertolla, Biblioteca del seminario di Udine): - 1604, 22 maj. Il luogotenente Alvise Foscarini intima a Forame e Platischis che un uomo per casa debba concorrere alla

fabbrica della chiesa di S. Rocco di Attimis che sta per terminare (p. 6). - 1760, 1 agosto. Licenza per l’erezione della Via Crucis a Chialminis, che fu benedetta il 21 agosto (p. 8). La chiesa di Chialminis è ricordata fin dal 1328. - 1828. Essendo compiuta la fabbrica di S. Michele di Monteaperta i frazionisti pretendevano la funzione del Giovedì santo e del Corpus Domini. Il vescovo Lodi concede la prima, nega la seconda (p. 8). - 1839. Per la salute pre Antonio Banchig di Tarcetta è liberato di assumere la cura di Torlano (p. 8). Con ogni probabilità si tratta di p. Antonio Banchig (18141891) che nel 1844 entrerà nella Compagnia di Gesù e diventerà un noto oratore e predicatore delle missioni al popolo. - 1679, 5 giugno. Crivaz, vicario di Attimis, fece appiccare alla porta della chiesa di Platischis un mandato patriarcale (p. 19). - 1522, 3 maj. Giovanni quondam Martino di Tolmezzo dichiara di aver ricevuto Ducati 10 a saldo degli 80 D[ucati] per l’ancona da lui eseguita nella chiesa di S. Pietro (degli Slavi) di Faedis (dal Notaio Nicolò Tauriano, Arch. Not. Ud.) (p. 27). - 1526, 22 dicembre, Udine. Antonio Veneziano indorator di Udine stima due opere di M.o Giacomo q.m Domenico eseguite per la chiesa di S. Mattia e Filippo di Taipana. Ducati 13 l’Ancona con l’immagine di S. Mattia, e Ducati 38 l’altra coll’immagine di S. Maria (dal notaio Tauriano, Arch. Not. Ud.) (p. 27). - 1460, 23 aprile. Attimis e Forame liberati dagli aggravi ed angherie della Patria, perché incaricati di contenere nel suo alveo le acque del Malina (Libro dei Feudi, ms al Museo di Udine, ora Asu) (p. 28). 1551, 17 marzo. Benedetto q. Giorgio Pigliamosca di Subit nel suo testamento vuol essere sepolto nel Cemeterio di S. Girolamo e Anna di Subit (Notaio Santo Felice David, 1537-52, Anu, Asu) (p. 29). - 1390, 24 aprile. In Sclavons juxta Ecclesiam S. Jeorgij de Supra Nimis - nel Kastrum Nemas - (Not. Giampaolo de Superbis, 1384-1405, Anu, Asu) (p. 30). (1. - continua)

PISMA LAŒANSKEGA ŒUPNIKA ANTONA CUFFOLA MISIJONARJU ZDRAVKU REVNU, ki je veliko skrbel tudi za beneæke izseljence v Belgiji

Pri »vladiki« so bili Beraåi zelo nervozni in je priælo do kriåanja Doma, 17. 4. 1958 […] Znana obsodba pisunov je opogumila pre@[astite] Bera@e.1 Pet jih je œlo k »vladiki«2 zahtevat, da naj odkrito pove, kakœne namene ima s svojim pasivnim in … aktivnim zadr¡anjem do Bera@ev. Ta je bil v veliki zadregi in je skuœal se izviti tako, da bi ne priœel v zamero ne pri Bogu ne pri hudi@u. Priœlo je do kri@anja, pa do nobenega sklepa. Bera@i so bili hudo nervozni in pri odhodu so jezno zaloputnili vrata za seboj. Gospod se je gotovo prepri@al, da jih ne bo pomiril le … z bo¡anjem. Isto se je ponovilo na sede¡u vladajo@e stranke,3 kjer so tudi udarili po mizi. Druga@e pri nas na zdravju ni@ spremenjenega, le zima: mraz, veter, sneg itd. ne pustijo nastopa pomladi. Ljudje me@ejo krivdo na razne »sputnike«, ki motijo zra@ne toke okoli zemlje. Vi gotovo niste œe kon@ali velikono@nega »lova«, da bi mirno sledili mirabilje svetovne bruseljske razstave. Ako stric bi bil … normalen, bi gotovo

se oglasil v »grande rue«.

Vdani stric Jaka

V kratkem nedatiranem pismu Cuffolo piœe, da je bil na tar@munskem pokopaliœ@u ob 5. obletnici smrti postavljen spomenik Ivanu Trinku in sporo@a: […] Na 26. teko@ega bo tam maœa za 5. obletnico … brez nobene prikuhe – ob navzo@nosti vseh pre@[astitih] Bera@ev in, seveda, verjetno tudi biri@ev. Poskrbite tudi vi kak prispevek za prihodnje kolo.4 Za spomen[ik] so prispevali samo Bera@i in zato »bogataœi« morajo mol@ati. 20 stotov marmorja! […] 26. 6. 1958 […] V soboto 21. 6. je hudi@ hudi@ev razsajal po Bera@iji: trgali so se oblaki in voda je kar vrela iz tal. Naœa reka5 je odnesla vse njive s trtami, murvami, sadnimi drevesi vred, droge elektrike, telefona itd. nesla brez sledu. Fara na

nasprotni strani6 nima niti ene njive ve@. [Nedi¡a] se je polastila hiœ vzdol¡ doline do prvega nadstropja, razbila ali odnesla hiœno posodo itd. Odnesla je most v Podb[uniescu] […], asfaltirano cesto, vodovod, ki slu¡i #edadu in drugim 10 ob@inam itd. Na bloku7 se ne more @ez; vse podrto. V hribih isto: nekatere vasice bodo morali za stalno zapustiti zaradi plazov. Reœevat ljudi iz gornjih nadstropji so po no@i priœli ognjegasci iz Vidna, Gorice, Trsta in vojaki. To povsod, od Tera do Idrije. Prava katastrofa! Vsi smo zbegani in ogledavamo prodove tam, kjer so bile rodovitne njive, vinogradi, sadovnjaki. Najmanj smo trpeli pri Sv. Antonu,8 ker smo visoko; le zemlje je mnogo odneslo. […] 5. avgusta 1958 […] Po reporta¡i lurœkega romanja mi je bilo potrjeno, da z Ro¡manom9 ste priromali tudi vi k votlini in mogo@e, da ste tja speljali tudi kakega Bera@a. Go-

Spomenik Ivanu Trinku tovo, da ste se sre@ali tudi z barnaœko starino al celo s pre@. Evgenom Oœnja1. Gre za proces, ki ga je spro¡il podutanski ¡upnik Angel Cracina proti @asnikoma »Il Friuli liberale« iz Vidna in »L’arena di Pola« iz Trsta, ki sta bila obsojena. Odgovorni urednik in @asnikar prvega sta bila kaznovana s 4 meseci in pol zapora, z izpla@ilom sodnih stroœkov in s simboli@no odœkodnino g. Cracini v viœini 500.000; drugi @asopis je bil obsojen na manjœo kazen, kajti so mu bile priznane olajœevalne okoliœ@ine. 2. Videnski nadœkof Giuseppe Zaffonato. 3 Krœ@anska demokracija.

kom, ki u@iteljuje in ovce pase v naœem #arnem varhu. Ta naœ … @udak je romal v Ars, Lisjè, Lurd, Fatimo, Barcelono in od tam bo presko@il ravno v Belgijo. […] Tu toplomer te dni zraste tudi do 35 stopinj v senci, kar ni prijetno za starine s trhljivim srcem! Ako nas ne bo klestilo, bo rekord jabolk, hruœk itd. V nedeljo 3. avg[usta] je strela udarila na ljudi, ki so œli k maœi v Matajurju. Ubila je 40letno Marijo Gosgnach in ve@ drugih so peljali v »œpitau« osmojene. Od 18. 10. do 30. 11. bomo imeli pastoralno vizitacijo po Bera@iji. Pre@astiti se kregajo zaradi … tolma@a. […] stric Jaka

4. Trinkov koledar. 5. Nedi¡a. 6. Briœ@a. 7. Œtupca-Robi@. 8. V Lazah. 9. Verjetno gre za bivœega ljubljanskega œkofa (1883-1959) Gregorija Ro¡mana, ki je l. 1945 zapustil œkofijo zaradi nasprotovanja nove komunisti@ne oblasti. #ez Avstrijo in Œvico se je umaknil v Zda (1948), kjer je delal med slovenskimi izseljenci in begunci in jih obiskoval tudi v evropskih dr¡avah.


4

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

C

L’assessore, il comune e il futuro della bilingue

he uno tra i primi impegni di Loredana Panariti come assessore regionale al Lavoro, Formazione, Pari opportunità, Istruzione e Politiche giovanili, sia quello di prendere conoscenza «de visu et de auditu» della realtà attuale della scuola bilingue di S. Pietro (Œpietar) non è un segno da poco, sia della sensibilità della stessa su certi temi, che della volontà della governatrice Serracchiani di affrontare concretamente i problemi, specie quelli che si rigirano su se stessi per imbozzolarsi nell’attesa di improbabili miracoli. Come nel nostro caso. In effetti tre anni abbondanti di speranze deluse per i ragazzi e per i genitori della nostra scuola bilingue, smembrata in plessi improvvisati ed angusti, suggeriscono ormai il ricorso al divino quale unica via per non disperarsi. Che la visita sia uno dei segni di redenzione? Dovessimo prefigurarci il futuro della scuola bilingue sulle premesse – per così dire – storiche, sulle omissioni e mistificazioni dell’amministrazione comunale sanpietrina, non basterebbe chiamare in causa tutti i santi delle rogazioni. Ma, chissà che questa visita assessorile non sia un segno della Provvidenza. Il solo fatto che la professoressa dell’ateneo triestino Panariti abbia studiato anche a Lubiana e parli lo sloveno, la mette nella luce positiva di chi l’apertura mentale, l’interesse ai problemi sociali e culturali, li dimostra nei fatti. Per l’occasione i responsabili dell’Istituto comprensivo bilingue hanno chiamato a raccolta nella sala comunale, per questo incontro aperto, non solo il corpo docente dell'Istituto comprensivo bilingue italiano-sloveno, ma i genitori degli alunni, gli amministratori locali e chiunque desideri parteciparvi. L’intenzione dell’assessore è prendere atto dello stato delle cose riguardanti il vecchio fabbricato da rimettere in sesto e di sentire dalla viva voce degli interessati non il lamento, non l’invettiva ed il rancore, ma l’accorato appello a gesti concreti di giustizia amministrativa, di atti di diritto, di segni veri nei confronti di questa minoranza etnolinguistica slovena che non chiede altro che poter non solo sopravvivere ma svilupparsi e contribuire con le proprie forze al bene di tutti. Non ha avuto il tempo – per ora – l’assessore Panariti di visitare i reconditi luoghi valligiani e montani da cui provengono i ragazzi che frequentano il centro bilingue, ma essa ha in mano anche i referati del lavoro, delle pari opportunità, oltre che dell’istruzione, e possiamo immaginarlo come possibile un rally sulle strade montane alla scoperta di paesini semideserti, resi invisibili dall’invadenza incontrollata della foresta prealpina. Un mondo che scomparirà tra non molto, se ai ragazzi che frequentano le poche scuole rimaste nelle valli non venisse garantito un qualche futuro degno di essere vissuto. Vissuto in loco. Se le previsioni numeriche delle iscrizioni alla scuola bilingue si tramutassero in scelte concrete per l’immediato futuro, risulterebbero già insufficienti ed obsoleti la ristrutturazione e l’adeguamento dell’edificio che già ospitava la scuola bilingue prima dello sfratto. Se il numero dei possibili iscritti crescesse ancora e negli ampi termini previsti, ci si dovrebbe porre seriamente la domanda: ma che interesse ha un qualsiasi pubblico amministratore, il quale abbia un po’ di sale in zucca, a mettere i bastoni tra le ruote allo sviluppo di un’istituzione scolastica dell’obbligo «statale» (è questo è da sottolineare) di questo calibro? Non dovrebbe metterci tutta la propria disponibilità, dedicarvi impegno, sentirla come motivo d’orgoglio, difenderla e sostenerla come un bene prezioso che coniuga un glorioso passato linguistico e culturale con un futuro di stampo europeo, internazionale ed egregiamente rispondente alle sfide dei tempi attuali? Purtroppo si tratta di politica e di quella che, a mio modo di vedere, pur di mantenersi sul cadreghino si attanaglia ad un passato ideologico che storia e buon senso han già collocato tra i propri scarti da macero. Il tempo stringe, il nuovo anno scolastico è alle porte e… se la nostra gente sceglie la bilingue una o più ragioni ci saranno. Non le vede solo chi non le vuole vedere. L’augurio è che l’assessore porti l’istanza «colà dove si puote ciò che si vuole!». E che lo si voglia.

31. maja 2013

dom

NAJSLABÆE SE JE V EVROPI v raziskavi podietja »Ernest&Young« odrezala Slovenija

Korupcija je sistemska. Kdo lahko ponudi alternativo? 

Våasih se pa zdi, da tudi ljudje neåejo reda in spoætovanja zakona

 Joœe Bartolj radio.ognjisce.si

Z

ase lahko re@em, da sem v zadnjih letih dobil trdo ko¡o, kar se obto¡evanj ti@e. Œe sploh tistih posploœenih. Recimo: »˘enske so po@asne voznice!«, »Vsi moœki so enaki«, »Vsi politiki so enaki!«, »Saj vsi kradejo!« ali »Saj vsi tako delajo…« (sami lahko poljubno dopolnjujete). Jasno, da zgornje trditve ne dr¡ijo. Ne, morejo. Vsi moœki pa@ nis(m)o enaki in tudi @e so »vse« ¡enske po@asne voznice, moramo priznati, da jih nekaj testira bolide formule 1 (in te gotovo niso po@asne). Da so vsi politiki enaki, so si izmislili tisti, ki so jih naœli pri ne@ednih poslih in so hoteli zmanjœati svojo krivdo, da bi vsi kradli, pa prav tako ne verjamem. Na ankete in podobne raziskave, barometre, lestvice priljubljenih nikoli nisem dal veliko, ker je statistika vedno le pribli¡ek s svojo napako. Nekateri pravijo celo, da je statistika tretja najve@ja la¡. Kljub vsemu pa me je (zelo) negativno presenetila raziskava podjetja Ernst&Young o korupciji. V Evropi skoraj œtirideset odstotkov mened¡erjev pravi, da je podkupovanje pri njih obi@ajna stvar. Najslabœe se je pri tej raziskavi odrezala Slovenija. »V raziskavi, ki je zajela 3500 vodilnih kadrov iz 36 dr¡av, kar 96 odstotkov slovenskih mened¡erjev meni, da je podkupovanje v Sloveniji vsakdanja stvar, v Keniji, ki je na drugem mestu neslavne lestvice, je takœnih 94 odstotkov, na tretjem mestu je Hrvaœka z devetdesetimi odstotki, sledijo Nigerija, Ukrajina, Slovaœka, Gr@ija in Srbija…« Priznati moram, da sem ob@util sram. Ne zato, ker bi bil sam vpleten v takœne rabote, ampak zato, ker se je moja dr¡ava tako odrezala. Morda metodologija raziskave ni dovolj obrazlo¡ena, ker gre zgolj za anketo vodilnih kadrov, ki menijo in ne dokazujejo, da je tako. A vendar so rezultati za nas porazni. O@itno so si vpraœani enotni, da je

temu res tako. O@itno so prepri@ani, da je na tak na@in res najla¡je priti do zastavljenega cilja. Iz podatka o korupciji lahko izpeljemo tudi nekaj drugih, preprostih trditev, ki gredo s takim rezultatom z roko v roki. Jasno je, da kdor sprejema ali daje podkupnino, zaradi hitrejœega, ugodnejœega, navadno nezakonitega reœevanja uradnih zadev, pripomore k nezakonitemu. Se pravi k ne@emu, kar dru¡beno ni sprejemljivo, ker odtujuje zakonitost. #e bi ga javno vpraœali o korupciji, bi jo zanikal. To pomeni, da tisti, ki sprejema ali daje podkupnino tudi krade in la¡e. La¡ in kraja pa sta ¡e osnovna aksioma neke dru¡be, ki se jih velja dr¡ati, @e ho@emo, da je ¡ivljenje med nami urejeno, varno, svobodno in do vseh enako prijazno. 96% vodilnih kadrov zajetih v omenjeni raziskavi, ki govorijo o korupciji, nas prepri@uje, da pri nas ni tako. Prepri@ujejo nas, da Slovenci nismo poœteni, da delamo usluge le prijateljem, od katerih imamo koristi, da ne govorimo resnice in ne spoœtujemo lastnine. Ne svoje, ne tuje. Po omenjeni raziskavi je naœa dr¡ava torej nevarna, kaoti@na, neurejena in do svojih ljudi bolj ma@ehovska, kot kakœna afriœka dr¡ava. Ni torej @udno, @e take dr¡ave ne jemljemo za svojo domovino, ampak zgolj za servis, ki naj slu¡i naœim na@rtom za vsako ceno in brez odgovornosti. Pri nas se govori celo o sistemski korup-

ciji, o celemu sistemu, ki deluje na na@in ve@jih ali manjœih uslug, pritiskov, gro¡enj in izsiljevanj… Tako visoka œtevilka seveda pomeni, da pri korupciji ni bistvene razlike med moœkimi in ¡enskami, med politiki in uradniki, med levimi in desnimi, med strankami... So torej res vsi isti ali le vsi govorimo o istih? Seveda brez imen. Zakaj brez imen, nam odgovarja sociolog Urban Vehovar, ki pravi da »imena obstajajo. Morate pa vedeti, da imamo opravka s kriminalom belih ovratnikov. Tovrstne zlo@ine je zelo te¡ko dokazati. Vsakomur, ki bi prihajal na dan z imeni, grozijo obto¡be in sodbe, da nekoga blati. Zagotavljam vam, da je znanih vsaj nekaj teh imen. Takoj pa je treba dodati, da je upanje, da bodo te osebe sankcionirane, sorazmerno neutemeljeno. Le malo dejanskih obsodb bomo do@akali.« #e tako pravi sodelavec Protikorupcijske komisije, nimamo veliko upanja, da lahko pride do kakœnega preboja na tem podro@ju. Kdo lahko ponudi alternativo zdajœnjemu stanju? Kje so posamezniki, ki bodo zasukali moralno podobo naœe dr¡ave? Ali ni ve@ kot dvajset let samostojne dr¡ave vendarle dovolj, da zrase nova, s tem neobremenjena generacija ali je bil ta @as zapravljen le za to, da se je s korupcijo oku¡ila tudi ona? Kako prav bi nam zdaj priœla jasna beseda nekoga, ki bi lahko povedal, v kateri smeri naj gremo in kako naj se »o@istimo«. Tukaj bi nam œe kako prav priœla beseda Cerkve. A Cerkev ima v Sloveniji po mariborski finan@ni aferi zalepljena usta. Ne da ne more povedati svojega, ampak je njena beseda, zaradi zgreœenih finan@nih dejanj, izgubila te¡o. Po drugi strani pa se v@asih zdi, da tudi ljudje pravzaprav no@emo reda in spoœtovanja zakona. Spomnimo se samo na nesre@ne mariborske radarje, ki so pripeljali do ljudske vstaje, namesto da bi pripeljali do bolj striktnega upoœtevanja cestnih predpisov. Slovenija seveda ni Nigerija, ni Kenija ali Ukrajina, prav tako pa ni Nem@ija, Œvedska ali Œvica. Enkrat se bomo morali pribli¡ati dru¡bi tistih, ki jim ¡elimo biti podobni. Verjamem, da nas kljub vsemu ve@ina ¡eli raz@istiti z ne@ednostmi in da ¡eli spoœtovati pravila. Vsa. Tako tista na cesti, kot protikorupcijska. In potem bomo dejansko ugotovili, da nismo vsi ljudje enaki in da vsi tudi politiki ne morejo biti enaki...

L’ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA «NEOATENEO» ha promosso una conferenza dalla quale è emersa una diversa visione della questione

Foibe, una storia di disinformazione e strumentalizzazioni

I

l 14 maggio l’associazione universitaria «NeoAteneo» ha organizzato una conferenza che l’opinione comune vorrebbe controcorrente. A parlare di «Foibe tra storia e memoria», nella sede di Palazzo Caiselli, sono stati il professor Jo¡e Pirjevec, la storica Alessandra Kersevan ed il dottorando Gaetano Dato. All’inizio della conferenza gli organizzatori non hanno potuto fare a meno di ricordare quanto avvenuto il 12 febbraio all’Università di Verona, dove Alessandra Kersevan, intervenuta su invito di un collettivo studentesco per parlare di «Foibe: tra mito e realtà», ha incontrato serie difficoltà. Dei relatori, ha preso per primo la parola Pirjevec, che ha tracciato un veloce profilo storico dell’evoluzione del rapporto tra popolazione italofona e popolazioni slavofone sul confine orientale dell’Italia, mostrando come le componenti siano convissute per secoli, con una generica divisione di ruoli – che nella scala sociale vedeva in ge-

nere gli slavi come servitori e gli italiani come padroni. La conflittualità fra slavi sottomessi e ceto dirigente italiano aumenta con la nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1919) e la situazione si complica con la salita al potere del fascismo e la sua linea dura sul confine orientale con le politiche di italianizzazione. A questo sono seguite forme di reazione, rappresentate dal TIGR (Organizzazione rivoluzionaria della Venezia Giulia) e dal Fronte di liberazione. Alla fine della Seconda guerra gondiale le autorità jugoslave arrestano chi ha collaborato ed i civili vengono generalmente rilasciati a breve; chi faceva parte dell’esercito viene portato al campo di Borovnica; i più pericolosi vengono fucilati e buttati nelle foibe. In generale, la questione delle foibe viene presto politicizzata e rimane problematica fino al 1948, quando la Jugoslavia viene espulsa dal Cominform. Dopo l’Italia cambia atti-

tudine: non consegna i suoi circa 900 criminali di guerra e mette in sordina le foibe. L’argomento è rimasto a lungo legato alla sola destra locale; solo dagli anni Novanta entra nella discussione nazionale – per Pirjevec forse per crisi d’identità e bisogno patriottico. Alessandra Kersevan si è ricollegata al cambio di atteggiamento della politica italiana verso la questione negli anni Novanta, con argomentazioni fino ad allora sostenute dalla destra che divengono proprie anche di parte della sinistra. Ma la discussione sulle foibe – che sul confine orientale era presente già da tempo – si è sviluppata nel resto del Paese senza modalità scientifiche e l’istituzione del «Giorno del ricordo» non ha contribuito a facilitare il dibattito, dal momento che ipoteca quanto successo con una verità di Stato. Citando dati ed episodi ricercati e registrati, Kersevan sostiene che le ricerche in merito alle persone trovate nelle foibe siano

state, a suo tempo, fermate perché montate. Ha portato ad esempio il caso di un emigrato in Nuova Zelanda – che, avendo letto su un giornale d’emigrazione di 27 neozelandesi trovati in foiba a Basovizza, ha posto un quesito in merito al governo neozelandese: il governo ha risposto informando il proprio cittadino della non fondatezza di quanto affermato dal giornale. Kersevan ha, comunque, tenuto a sottolineare che gli intervenuti all’incontro non sono negazionisti: si tratta, invece, di smettere di fare affermazionismo non documentato. Intervenendo per ultimo, Gaetano Dato ha da subito sottolineato la necessità scientifica di valutare le cose con distacco: la guerra è sempre, di per sé, un fenomeno tragico – e gli Stati non si assumono mai responsabilità. Le memorie vengono, invece, usate in un contesto politico. Dato ha esposto brevemente le vicissitudini legate all’inizio delle commemorazioni delle foibe di Basovizza (1959) ed alle

proposte di realizzazione di monumenti nell’area. A margine dell’incontro, forte accento è stato posto sulla disinformazione italiana: poco spesso viene ricordato, anche sui mass media, che l’Italia ha aggredito la Jugoslavia. E ci sono cose non dette o non mostrate: come il documentario «Fascist legacy», prodotto nel 1989 dall’emittente britannica BBC ed inerente i crimini di guerra italiani commessi durante la seconda suerra mondiale – che, di fatto, la Rai ha censurato non mandandolo in onda (suoi stralci sono, però, stati trasmessi su La7 nel 2004 all’interno del programma «Altra Storia», ndr.). A questo va aggiunto che l’Italia non ha ancora pubblicato il rapporto internazionale «Relazioni italo-slovene 1880-1956 – Relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena», come, invece, già fatto in passato dal governo sloveno.  Luciano Lister


dom

31. maja 2013

V OSPREDJU

stran

5

POGOVOR Z DE˘ELNIM SVETNIKOM SSK IGORJEM GABROVCEM, ki je bil izvoljen za podpredsednika de¡elnega sveta Furlanije Julijske krajine

»#imprej je treba reœiti probleme dvojezi@ne œole in vpraœanje nekdanjih gorskih skupnosti« �

V de¡eli ne obstajajo samo veliki problemi ampak tudi te¡ave goratih obmo@ij

� Ezio Gosgnach

D

e¡elni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je bil v ponedeljek 13. maja na prvem zasedanju de¡elnega sveta izvoljen za podpredsednika. Postavili smo mu nekaj vpraœanj v zvezi s slovensko stvarnostjo v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini. Kaj pomeni za celotno slovensko manjœino vaœa izvolitev na to pomembno fukcijo? »Mesto podpredsednika je visoka institucionalna funkcija in za slovensko narodno skupnost je zelo pomembno, da pripada ta funkcija Slovencu. Mislim, da je moja izvolitev tudi priznanje statutu naœe de¡ele, ki pravi, da ne obstajata samo italijanski jezik in italijanska kultura, ampak da so enako pomembni furlanski jezik in furlanska kultura, slovenski jezik, vsa slovenska nare@ja in tudi nemœko govore@e ob@ine v videnski pokrajini. Predstavnik ene od teh manjœin v predsedstvu de¡elnega sveta je znak, da politi@ne sile ho@ejo obravnavati to tematiko bolj resno in prizadeto. Sama predsednica Debora Serracchiani je dejala, da bodo bistvenega pomena tudi manjœinski jeziki in manjœinke kulture ter sama kultura, ki ni bila morda prav na prvem mestu pomena v prejœnjih petih letih.« Slovenci v videnski pokrajini veliko pri@akujejo od nove de¡elne uprave. Kaj se bo spremenilo? »Milsim, da je za vidensko pokrajino zelo pomembno, da kon@no reœimo probleme dvojezi@ne œole v Œpetru in da za@nemo resno razmisliti o ve@jezi@ni œoli v Kanalski dolini in tudi v Terskih dolinah med Bardom in Tipano. Zelo pomembno je, da reœimo na novo vpraœanje nekdanjih gorskih skupnosti. Zveze ob@in se niso odnesle, komisarji so œe vedno tam, zamujene so bile veliko prilo¡nosti, zgubili smo veliko denarja za projekte, ki se niso uresni@ili... Skratka, je veliko manjœih in velikih problemov, ki zahtevajo hitre posege. Odborniki, ki so bili komaj imenovani, bodo morali z vso energijio za@eti s svojim delom. Mi pa moramo biti z njimi, ob njih, jih spodbujati in kritizirati, ko bo treba. Predvsem naœi izvoljeni ¡upani, pa tudi mediji in periodi@ni tisk morajo stalno spodbujati upravo, da se spomni, da ne obstajajo samo veliki problemi. Ne obstajajo samo tretji avtocestni pas in pakt o stabilnosti, ampak tudi te¡ave manjœih ob@in, ki se ponavadi veliko sliœijo

v goratih obmo@jih, kot so v videnski pokrajini.« A je mogo@e misliti na dav@ne olajœave za prebivalce gorskega teritorija? »Tudi o tem se je govorilo v minulih letih. Nekateri so predlagali sistem dav@nih olajœav, ki so predvidene drugje v Evropi tudi za regije, ki so ob mejah. Na Sardiniji tudi sperimentirajo neko podobno dav@no olajœavo. Seveda pa Italija ni samostojna republika, kot je bila pred nekaj desetletji. Vsak poseg na podro@ju financ, dav@nih olajœav, prispevkov podjetnikom in privatnikom je pod drobnogledom Evropske Unije in mora biti usklajen s tistimi zakoni, ki jih piœejo v Bruslju in Strasburgu. Del smo te velike dru¡ine, zato vsako reœitev moramo iskati prav v tem, da se ne zgodi, da sprejmemo lep zakon, lep ukrep in potem nam ga izni@i mesec kasneje Rim ali Bruselj. Tudi glede tega je v tem trenutku nekaj ljudi, med katerimi sem tudi jaz, ki dela in razmiœlja. Mislim, da bomo kaj uredili.« Dr¡avni zaœ@itni zakon za slovensko manjœino ¡e predvideva nekatere gospodarske pomo@i gorskemu teritoriju v videnski pokrajini, kjer ¡ivijo Slovenci… »Zgodilo pa se je, da so v Rimu za leto 2013 viœino teh prispevkov zelo zni¡ali. Med prvimi ukrepi tudi v povezovanju z dr¡avno vlado (navsezadnje se moramo spomniti, da tudi v Rimu imamo neke prijatelje, ki so danes v vladni ve@ini) moramo dose@i, da se viœina sredstev za socialni in gospodarski razvoj vasi in ob@in v goratih obmo@jih videnske pokrajine ponovno povrne vsaj na raven, ki je bila prej. Morda je pomembno, da jo utrdimo. V zadnjih letih podjetja, ki so predvsem delala zlasti na kmetijskem in obrtniœkem podro@ju, so dokazala, da je mo¡no izvesti zanimive projekte in da je ta denar koristen ne le za podjetnika in torej za tistega, ki ta denar dobi, ampak da ta denar ustvari delovna mesta, ustvari ¡ivljenje v vaseh in mo¡nosti, da se lahko ljudje, tudi mlade dru¡ine, odlo@ijo, da ostanejo v krajih kot so Rezija, vasi visoko v gorah in majhne ob@ine, kjer druga@e ni ni@esar.« V prejœnji mandatni dobi se je zgodilo, da so uporabili de¡elni zakon za slovensko manjœino proti Slovencem sklicajo@ se na dolo@ila za krajevna nare@ja… »To je neverjetno in moramo skrbeti, da se ne bo kaj takœnega ponovilo. Tukaj mora veljati na@elo poœtenosti. Obstaja nek zakon, ki spodbuja rast, razvoj, œirjenje, u@en-

Serracchiani: «Imboccare la strada del cambiamento»

autonomia, la specialità? «Sorsero dall'amputazione territoriale pagata alla sconL’ fitta di una guerra sciagurata». La presenza di diverse lingue e culture? «Non ci salveremo isolandoci. E nemmeno riusciremo a difendere le nostre identità regionali

Igor Gabrovec je slovenskega jezika in slovenske kulture. Ta zakon predvideva pomo@ in prispevke za razvoj in ohranjanje dialektalnih oblik slovenœ@ine, ker so zanimive. Sami znanstveniki poudarjajo pomen nare@nih oblik, predvsem tam, kjer so zelo stare in zelo posebne. Moramo skrbeti, da se ne pojavijo ljudje, ki se nekega dne izmislijo, da dialekti ne pripadajo slovenœ@ini in nimajo ni@ opravka ne s slovensko dr¡avo, ne s slovenskim narodom tudi ne s slovenskim zakonom in isto@asno zahtevajo, da se iz zakonov za Slovence v Italiji financira dejavnosti, ki so potem navsezadnje proti Slovencem, proti slovenski kulturi in konec koncev tudi proti slovenskim nare@jem.« V zadnjem obdobju se je veliko govorilo o odnosih s Slovenijo, ampak se je malo konkretnega naredilo predvsem v videnski pokrajini. Kako bodo po novem potekali stiki s sosedi? »Debora Serracchiani je jasno povedala, da je to zanjo prioriteta. Sama je ohranila resor in kompetence za mednarodne in @ezmejne odnose. Mislim, da prav slovenski in javni upravitelji morajo v prvi vrsti temu slediti. Jaz s kolegom Œtefanom Ukmarjem sva ¡e Serracchianijevi izrazila vso pripravljenost, da ji pomagava, da posredujeva, da sodelujeva. Ne samo ker poznava jezik, ampak ker poznava, tudi kulturo slovenskega prostora in poznava, kako razmiœljajo sogovorniki v Sloveniji. Tukaj ni samo vpraœanje jezika. Ko se politik sre@a s politikom druge dr¡ave, druge regije, mora razumeti formo mentis tistega prostora in v@asih sam prevajalec tega ne zmore. Zato tu je pa naœa vloga, da pri tem delamo, sodelujemo in sami predsednici pomagamo obdr¡ati obljubo, ki jo je dala v volilni kampaniji in ¡e takoj po izvolitvi ponovila.«

limitandoci a far applicare le più raffinate leggi di tutela. Occorre un salto culturale che, oltre la tutela, faccia vivere le nostre tradizioni nel mondo, confrontandole con la sfida della globalizzazione». Lo ha detto la presidente del Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani, martedì 21 maggio presentando al Consiglio regionale il suo programma di governo per la corrente legislatura. Un programma, ha sottolineato, che per dare un futuro al FriuliVenezia Giulia come Regione autonoma a statuto speciale deve «imboccare con decisione la strada del cambiamento». La presidente ha delineato la situazione internazionale ed europea, contraddistinta da una crisi epocale che sta modificando profondamente gli equilibri dell'economia mondiale e che mette in discussione il ruolo dell'Europa. «Anche la nostra Regione, piccola di dimensioni ma non di ambizioni, deve dunque misurarsi con questa nuova dimensione globale, con la coscienza che possiamo giocare un ruolo non secondario. Come l'autonomia e la specialità sorsero dall'amputazione territoriale pagata alla sconfitta di una guerra sciagurata, come la crescita prepotente si ebbe rinascendo dalle macerie del terremoto. La prova di oggi è forse più subdola, ma ha gli stessi caratteri di spartiacque», ha detto. Per la presidente è «una sfida» da affrontare con il coraggio di scegliere «quali strutturazioni, metodi o anche solo abitudini sono da lasciarsi alle spalle, e su quali risorse bisogna invece puntare. Le riforme per andare verso il futuro toccano campi molteplici di intervento e investono ogni ambito della vita istituzionale, economica e sociale, a partire dall'assetto istituzionale». «La sanità, i trasporti, il turismo, la cultura, la formazione e la ricerca potranno essere ambiti fondamentali nella strategia di rilancio della Regione se saranno ripensati con un approccio nuovo, capace di mettere in gioco le intelligenze e le competenze». «Le piccole e medie imprese, da sempre motore di sviluppo del sistema economico regionale, non riescono a far fronte allo scenario competitivo e alla crisi. Molte realtà sono ripiegate su se stesse e sfiduciate, altre sono costrette ad assumere con forme flessibili, a ridurre il personale, e purtroppo una parte di esse non supera la gestione familiare. Rispondere agli interessi di imprenditori e lavoratori – ha dichiarato la presidente – richiede la creazione di un fronte comune per alleggerire la burocrazia e gli oneri sul lavoro, fino a rendere meno oneroso l'accesso al credito e garantire la liquidità all'impresa, passando per il miglioramento delle condizioni del lavoratore e delle sue competenze professionali. Tutti gli attori della comunità regionale devono riconoscersi in un progetto comune non transitorio slegato da campanilismi, rendite e clientele». «La particolare situazione storica vissuta dalle nostre terre, la collocazione geopolitica» fanno ricoprire al FVG «un ruolo storico e geopolitico di cerniera con i Paesi del Centro e dell'Est Europa, oggi non esistono rendite di posizione». Le relazioni internazionali vanno valorizzate, in quanto «riuscire a far funzionare in maniera ottimale i rapporti fra regioni di Paesi confinanti serve ad elaborare progetti comuni che consentano alla nostra Regione l'accesso alle risorse comunitarie, unica vera fonte di finanziamento oltre alle compartecipazioni fiscali». Nel discorso programmatico di Serracchiani è mancato, invece, ogni riferimento alla pesante situazione del territorio montano.

SESTAL SE JE POKRAJINSKI ODBOR Sveta slovenskih organizacij. V ospredju te¡ave dvojezi@ne œole, zahteve Kanalske doline in stanje v Reziji

SSO zahteva sistemsko reœitev glede pouka slovenœ@ine

V

sredo 22. maja, se je na @edajskem sede¡u sestal videnski odbor Sveta slovenskih organizacij, ki je vzel v pretres stanje, probleme in pri@akovanja slovenske manjœine v Kanalski dolini, Reziji, Terskih in Nediœkih dolinah. Najprej so odborniki ob¡alovali in obsodili dejstvo, da œe niso stekla obnovitvena dela na starem sede¡u dvojezi@ne œole v Œpietru, kar u@encem in osebju povzro@a velike te¡ave in ovira normalno didakti@no delovanje. Pri@akovati je, da se œpietarska ob@inska uprava vzame svoje odgovornosti in naredi vse potrebno, da dela ste@ejo in kon@ajo v najkrajœem @asu. Glede dvojezi@nega œolanja v videnski pokrajini so odborniki Sso izrazili ¡eljo, da bi priœlo do sistemske reœitve, ki bi na celot-

nem teritoriju, kjer ¡ivi slovenska manjœina, nudila mo¡nost dvo ali trijezi@nega pouka, kar zahtevajo starœi otrok in ob@inske uprave iz Tipane, Barda, Naborjeta in s Trbi¡a. Kot je poro@al odbornik Sandro Quaglia, situacija v Reziji je tragi@na ne samo zaradi napetega ozra@ja glede slovenskega jezika, ampak tudi zaradi minimalnega œtevila otrok, ki obiskujejo elementarno œolo in ki v prihodnjem œolskem letu bodo vse zdru¡ili v en sam ve@razredni oddelek. V Kanalski dolini, je povedala Anna Wedam, ostaja problem finansiranja pouka v slovenœ@ini, za kater je do zdaj skrbela gorska skupnost za Guminsko, ˘elezno in Kanalsko dolino. Na drugi to@ki dnevnega reda so odborniki Sso videnske pokrajine razpravljali o

de¡elnem zakonu za reformo gorskih skupnosti, ki ni œe stekla in verjetno ne bo uresni@ena. Odborniki so bili mnenja, da se za

Terske in Nediœke doline ustanovi eno samo unijo ob@in, v kateri naj bi Slovenci imeli ve@jo te¡o in skupno reœevali proble-

me, ki so podobni za ves ta obmejni teritorij. Odborniki so izrazili pri@akovanje, da bo komisar Beppino Sibau, ki je bil izvoljen v de¡elni svet, @imprej zamenjen. O teh problemih se bojo odborniki Sso na raznih sre@anjih soo@ili z de¡elnimi in krajevnimi izvoljenimi predstavniki. Med raznim je bilo izra¡eno zadovoljstvo, da so v Poso@ju ustanovili promocijski odbor, ki bo skrbel, da bi v letu 2015, se pravi ob 100-letnici za@etka prve svetovne vojne, Giro d’Italia pre@kal soœko in nediœke doline. Zadovoljstvo so odborniki izrazili tudi, da je v Œpietru vsako soboto slovenska maœa, kar je velikega pomena, saj se slovenska beseda redno in uradno vra@a v cerkev, iz katere je bila pregnana to@no pred 80 leti.


6

IZ NAŒIH DOLIN

stran

31. maja 2013

V SABOTO 25. MAJA JE V ŒPIETRU duhovnik, teolog in direktor Doma parjeu nagrado Duœana #erneta KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Skupna razstava mladih umetnic

Msgr. Marino Qualizza je moderni beneœki kaplan Martin #edermac �

A donaœnji dan so »#edermaci« ljudje, ki skarbijo za slovenski jezik

� Ilaria Banchig

� � V saboto, 25. maja na Inœtitutu za slovensko kulturo v Œpietru so predstavli skupno razstavo mladih umetnic. Razstavo, ki nosi naslou STEN, sestavljajo diela Elene Guglielmotti, Sanje Mikac, Taddeje Druscovich in Nikol Kerpan. »Razstava – je jala Marina Cernetig, ki je povezovala ve@er – je izbor diel, ki so nastala v @asu œtudija @e@, ki œtudirajo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) Univerze v Ljubljani«. Marina Cernetig je jala, de ji je ¡au, de razstava nie v prestoriah Beneœke galerije, ki bojo pa parpravljeni do febrarja naslednjega lieta. Ime »STEN« je akronim imen Sanja, Taddea, Elena in Nikol, ampa’ tud besied »soustvarjanje«, »trajnost«, »eksplozivnost« in »neskon@nost«. Predsednik Druœtva beneœkih umetniku Giacinto Jussa, ki je predstavju diela, je posebno pohvalu bene@anko Eleno Guglielmotti, ki je v svojih dielah nucala posebno in zelo staro tehniko, ki se kli@e lesorez (ksilografija). Diela telih umetnic so zlo razli@ne med sabo, zak’ razli@ne so tudi usmeritve, ki so jih na likovni akademiji izbrale: vizualne komunikacije, ilustracije in industrijsko oblikovanje. Zatuo so razli@ni tudi materiali, ki so jih uporabljale. Sanja Mikac, ki se u@i industrijsko oblikovanje je svoj »Metapredmet« nardila iz plo@evine. Taddea Druscovich, ki se pa u@i oblikovanje, se je ukvarjala z digitalno fotografijo. V seriji slik, ki jo je na Inœtitutu za slovensko kulturo predstavila, ka¡e proces, s katerim @lovek pusti svoje sledi na zemlji. Nikol Kerpan, ki se u@i grafi@no oblikovanje, se je pa ukvarjala s »camero obscuro«. Na otvoritvi je nastopila tudi mlada glasbenica Martina Marmai, bivœa u@enka dvojezi@ne œuole v Œpietru. Razstava bo odparta do 30. junja, od pandiejka do petka od 9. do 17. ure, kàr je Inœtitut za slovensko kulturo odpart. STEN so parpravli v okvieru projekta, ki se kli@e Dialogarte, ki so jo organizale Ivana Soban, Kim Furlan, Tina Renar in Sophia Kralj, ki so civilne uslu¡benke ARCI-ja iz Tarsta. (i. b.)

Slovenci po svetu pri ministrici

V

saboto 25. maja je odgovorni urednik Doma msgr. prof. Marino Qualizza parjeu 25. Nagrado Duœana #erneta. Gre za nagrado, ki jo Knji¡nica Duœana #erneta iz Tarsta daje slovenski organizaciji al’ pa Slovencu al’ Slovenki ku priznanje za dielo za slovensko kulturo, demokracijo in krœ@astvo. Podeliteu je bla v farni dvorani (sali) v Œpietru. Vie@er je povezovau prof. Toma¡ Sim@i@. Pieu je zbor Re@an z Lies. #asnikar Saœa Martelanc je spreguoriu o Duœanu #ernetu in bogati tradiciji nagrade. Pod@artu je, de so bla glavna na@ela diela Duœana #erneta slovenstvo, demokracija in krœ@anstvo. O nagrajencu je guoriu predsednik Sveta slovenskih organizacij za vidensko provinco, Giorgio Banchig. »Govoriti o mons. Marinu Qualizzi je lahko – je jau Banchig ,– saj o njem se muora in more govoriti le dobro in pozitivno, kier je oseba vse @asti in spoœtovanja vriedna pod vsakim vidikam, se pravi kot duhovnik, profesor, teolog, @asnikar, kot zaveden Slovenec, kulturnik; in œe kot @lovek vedrega zna@aja, ki nam je v zadnjih lietih dau velik zgled potarpe¡ljivosti in pre-

Æaæa Martelanc je podeliu nagrado msgr-ju Marinu Qualizzi naœanja te¡av, ki mu jih je pustila huda nasre@a na slovenskih gorah.« Banchig je zmisnu, de je Qualizza dielu brez se ustraœiti pred te¡avami in tudi sovraœtvam doma@ih nacionalisti@nih krogu ter pred preizkuœnjami, s katerimi se je sre@u v @ajtu procesa pruoti njemu in g. Bo¡u Zuanelli. Za Banchiga je msgr. Qualizza moderni Martin #edermac. »#edermac je duhovnik, izobra¡enec, kulturnik, ki ljubi svoje ljudi, svojo zgodovino, jezik in kulturo – je arzluo¡u –. Gre za ljubezen, ki se rodi iz globokega poznanja telega dragocenega zaklada, ki nastaja v maminem naruo@ju, par nauku in v cierkvi, v vasi, kjer so stari ljudje pravli o starih cajtih.« V zadnjih lietih je pa œtevilo »#edermacu« v Bene@iji zraslo. Donas #edarmaci nieso samuo duhovniki, ampa' so vsi tisti, »ki dielajo v slovenskih kulturnih druœtvah, ki parpravljajo iniciative in varjejo slovenski duh med ljudmi. #edarmaci ¡ive v uredniœtvih sloven-

skih @asopisu, pojejo v slovenskih zborah. #edermaci so kamunski mo¡je, ki branijo pravice doma@ih ljudi in nastavljajo dvojezi@ne napise kraju… #edermace vidimo v skupini starœu, ki so gledali naprej in kura¡no dielali, de bi ustanovili dvojezi@no ni¡jo srednjo œolo v Œpietru.« Nagrada Duœana #erneta je poimenovana po @asnikarju, kulturnim in politi@nim dielucu Duœanu #ernetu (1916-75). Lietos so podelili tri nagra-

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel je v petek, 24. maja sprejela predstavnika organizacije Slovenci po svetu predsednika Dina del Medica in Renza Matteliga. Predstavila sta ji delovanje organizacije, katera sodeluje s 27 druœtvi iz Argentine, Kanade in drugod. Gre za organizacijo, ki vklju@uje izseljence slovenskih korenin iz beneœkega podro@ja. Organizirajo razne pobude in sre@anja ter izdajajo tudi revijo.

de v simboli@ni viœini tav¡int evru, ki naj gredo v vse tri pokrajine Furlanije Julijske krajine, v katerih avtohtono ¡ive Slovenci. Zatuo je 31. ¡enarja 24. Nagrado Duœana #erneta parjeu Kulturni center Lojze Bratu¡ v Gorici, v saboto jo je prejela Bene@ija, jeseni pa bo tre@a nagrada podeljena na Tar¡aœkem. V Œpietru so se zmisnili tudi na tista priznanja, ki jih je ¡e imela videnska provinca v telih letih. Parvo nagrado Duœana #erneta je leta 1976 parjeu @asopis Dom. V Peterlinovi dvorani v Tarstu so jo dali duhovnikam Mariju Lavrencigu, Emilu Cencigu in Valentinu Birtigu. Lieta 1979 je slediu zbor »Planinka« iz Ukev, leta 1982 pa »Trinkov koledar«. O vsieh nagradah, o dielu knji¡nice, ki je v Tarstu poimenovana po Duœanu #ernetu, in o ¡ivljenju in dielu tele osebnosti guori knjiga »Zvestoba vrednotam – Podoba Duœana #erneta in po njem poimenovanih pobud«, ki jo je izdal Kro¡ek za dru¡bena vpraœanja »Virgil Œ@ek« iz Tarsta. Na vi@eru v Œpietru jo je predstavu nje urednik Ivo Jevnikar.

Giorgio Banchig, Tomaœ Simåiå in Ivo Jevnikar

LA PRO LOCO NATISONE DI PULFERO ha partecipato con un suo stand alla rassegna «Sapori Pro loco»

»Kuhani œtrukji« andati a ruba a Villa Manin

G

rande successo anche per l’edizione 2013 di Sapori Pro loco, a Villa Manin di Passariano, per lo stand della Pro Loco Natisone di Pulfero, presente quasi ogni anno alla manifestazione dedicata al gusto e al volontariato che anima i paesi del Friuli. All’opera, per la buona riuscita dell’evento, una decina di volontari, coordinati dalla presidente dell’associazione, Anna Cedarmas in Tuomaz. Il gruppo, che conta 25 soci, ha proposto le pietanze tradizionali delle Valli del Natisone. «Ogni anno – spiega Cedarmas – richiestissimi sono i “kuhani œtrukji”, gli strucchi lessi, una specialità culinaria dolce la cui ricetta si tramanda di generazione

in generazione e da tempi immemori. I turisti di Sapori Pro loco sono attratti da questo piatto che degustano a ogni edizione. Molti di loro ci chiedono dove poterli acquistare anche al di fuori del circuito della manifestazione di Codroipo, ma non ci sono negozi che vendono gli strucchi lessi. Pochi anche i locali che li inseriscono in menù, quasi tutti concentrati tra le Valli del Natisone e la vicina Slovenia. Restano, insomma, una delizia che si prepara in famiglia, per le feste più importanti e per incontri che rivestono particolare significato». Nello stand di Villa Manin gli strucchi lessi, il cui ripieno conta gli ingredienti utilizzati per la gubana, sono stati prepa-

rati sul posto, freschissimi, e sono andati letteralmente a ruba. Alcuni gourmet li hanno acquistati per poi congelarli e metterli in tavola per occasioni speciali. Sono stati proposti anche il succo di mele biologico di Giuseppe Specogna, gli gnocchi

con il sugo di capriolo e il goulash di capriolo. Adesso la Pro loco Natisone si prepara per i festeggiamenti della «Festa sul Natisone» che sarà organizzata in luglio nell’area dei campi sportivi di Pulfero.

In programma lavori di miglioramento per il paese di Canebola

è la massima attenzione da parte della neoeletta asC’ semblea civica del Comune di Faedis per l’abitato di Canebola, un centro che, nonostante disti circa 10 chi-

��

dom

lometri dal capoluogo, ospita un centinaio di residenti e di recente ha visto la riapertura dell’ex-Cral da parte di una giovane famiglia originaria di Varmo. «Tanti i lavori che sono stati eseguiti in questa frazione di montagna – dice Marino Perabò, assessore all’agricoltura, alle manutenzioni e al patrimonio –. La ex-canonica, in particolare, è stata oggetto di un’opera veramente importante di risanamento che ha compreso la bonifica di tutte le porzioni umide dell’immobile, fortemente danneggiato anche a causa della rottura delle tubature per il ghiaccio. Questo edificio sarà affidato, tra breve, a un’associazione che ne curi la gestione. Si tratta di un punto di riferimento per Canebola, anche per la presenza di diversi posti letto, al primo piano, per l’accoglienza di turisti ed escursionisti».

In ambito viabilità, diversi lavori di sistemazione sono stati realizzati dal Comune circa due anni fa. «Questo non vuol dire che possiamo dimenticarci delle strade. Le direttrici di montagna, che sono di competenza del Municipio per circa 50 chilometri, necessitano di costante manutenzione. A ogni periodo prolungato di brutto tempo, in-

fatti, si registrano smottamenti e cedimenti. L’ultimo episodio si è verificato a metà maggio, con una caduta di sassi sulla carreggiata. Ottimale sarebbe un intervento che sani, alla radice, l’instabilità dei versanti con opere di consolidamento a monte. Fondi per cantieri del genere, però, non sono attualmente nelle disponibilità del Comune che si appella alla Protezione civile regionale, consapevole, tuttavia, che le casse di tutti gli enti, oggi, sono sempre più magre». L’amministrazione ha previsto, però, alcuni interventi di miglioramento nel centro del paese e ad aree contermini. «Sono stati messi in programma, e saranno realizzati appena possibile, i lavori di sistemazione del cimitero e della viabilità secondaria di Canebola; si tratta, in questo ultimo caso, di opere di sistemazione della sentieristica e dei passaggi pedonali in pietra, cemento o asfalto che conducono agli accessi delle abitazioni». La piazza, invece, è stata oggetto di recupero già diversi anni fa. (p. t.)


dom

IZ NAŒIH DOLIN

31. maja 2013

stran

7

ALDEVIS TIBALDI (COMITATO FRIULI RURALE) rivela che Terna sta operando a Bruxelles per farne un progetto europeo

Il mega elettrodotto Okroglo-Udine prosegue nella massima riservatezza �

In breve sarà organizzato a San Pietro un incontro informativo con i sindaci delle valli del Natisone e del Poso@je

� Larissa Borghese

«I

l progetto per la costruzione dell’elettrodotto Okroglo-Udine ovest sta andando avanti e l’intenzione è di portarlo in una sede decisiva. A tal fine, sono attualmente in corso presso l’Unione Europea a Bruxelles le trattative della Terna (l’ente responsabile del trasporto dell’energia elettrica in Italia) per vedere approvato il progetto in sede europea». Lo afferma l’ing. Aldevis Tibaldi, presidente del Comitato per la vita del Friuli rurale (che lotta contro l’elettrodotto Redipuglia-Udine), interpellato sugli ultimi sviluppi del controverso elettrodotto. «In assenza di un piano energetico nazionale, che lo Stato italiano non redige da 25 anni, la Terna e le società private stanno operando in modo tale che si dimostri il ruolo strategico dell’elettrodotto per l’Europa e non solo per l’Italia, e quindi l’incontrovertibilità dell’opera. L’energia dovrebbe essere, poi, prodotta dal raddoppio della centrale atomica di Krœko. Tutto ciò a dispetto del fermo no al nucleare espresso nel 2011 in sede referendaria dagli italiani e al timore accresciuto dagli incidenti nucleari di #ernobyl in Ucraina, nel 1986, e di Fukushima in Giappone, a seguito dello tsunami nel 2011», rincara la dose Tibaldi. L’opera Okroglo-Udine ovest, dalle dimensioni imponenti e lunga 120 km, inserita nel Piano di sviluppo decennale della Rete elettrica europea-Tyndp e prevista entro il 2018, partirà dalla località nei pressi di

Odbornica Panariti v dvojezi@ni œuoli

Z

a torak 28. maja popudan (kàr je tele Dom biu ¡e v tiskarni) je biu napoviedan obisk de¡elne odbornice (regionalnega aœeœorja) Loredane Panariti v Œpietru, de bi kupe z de¡elnimi svetniki (regionalnimi konsiljeri) Bene@ije s parve roke spoznala probleme dvojezi@ne œuole. Kakor je znano diela, de bi postrojili sede¡ œuole nieso se za@ela in bojo te¡eve œe buj velike v novim œuolskim lietu, zaki ka¡e, de na bo prestora za vse tiste, ki so se vpisali v œuolo. Obisk je zelo pomemben (important), saj bo Panaritijeva prevzela skarb na œuolske problematike, kàr bojo spejali spremembe v regionalni administraciji. V programu parhoda odbornice v Œpietar je biu ogled zapuœ@enega hrama dvojezi@ne œuole na ciesti, ki peje v A¡lo, ogled prestoru, kjer je œuola ¡e tri lieta zasilno umeœ@ena (se pravi u@iteljiœ@e, œtudentski dom in sede¡ Gorske skupnosti Ter, Nadi¡a in Barda) in ni¡je srednje œuole Dante Alighieri, v kateri u@e samuo po italijansko. Na koncu je bluo predvideno javno sre@anje v kamunski sali v Œpietru z u@itelji, starœi œuolarju in administratorji Nediœkih dolin. O obisku Panaritijeve v Œpietru lahko berete na naœi spletni strani www.dom.it.

In evidenza l’ipotesi di tracciato per l’elettrodotto transfrontaliero

Aldevis Tibaldi Kranj e, dopo aver toccato il Poso@je/Alta Valle dell’Isonzo, attraverserà le Valli del Natisone, il Cividalese e la pianura friulana nella zona nord di Udine. «Se la centrale di Krœko rimanesse tale quale – specifica, infatti, Tibaldi – nessuno si sognerebbe di costruire altri elettrodotti. Ma se si costruisce un elettrodotto che riesce ad estrarre l’energia del raddoppio di Krœko ecco che si giustifica il raddoppio medesimo e il suo finanziamento, che sicuramente verrebbe da parte italiana». Oltre che dannosi, i due elettrodotti in progetto (Okroglo-Udine ovest e Redipu-

glia-Udine) «sarebbero utili solo a chi utilizza l’energia per speculare sulle bollette, dal momento che attualmente in Italia disponiamo del doppio dell’energia necessaria rispetto ai picchi di consumo energetico», tuona Tibladi. Il presidente del Comitato per la vita del Friuli rurale evidenzia, inoltre, la monotematicità delle due opere, che «attraversano semplicemente i territori, li sfruttano, ma non contribuiscono al loro sviluppo, né interagiscono con essi». Per non parlare dell’impatto ambientale di gravità assoluta che l’elettrodotto aereo, con piloni in vista, avrebbe sulle aree di pregio naturalistico e/o antropizzate che attraverserà, nonché sullo sviluppo dell’area montana. Di fronte a questa situazione il Comitato per la vita del Friuli rurale, in stretta collaborazione con il portavoce del movimento sloveno antielettrodotto, Fedja Klavora, e

con i comitati sloveni, intende indire in tempi brevi a San Pietro al Natisone un incontro, al quale interverrà l’architetto Roberto Pirzio-Biroli, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e a responsabilizzare i sindaci dei territori coinvolti. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno unanime dei sindaci e di altri esponenti politici del Poso@je durante la riunione tenutasi lunedì 20 maggio nella prefettura di Tolmin. L’incontro di San Pietro s’inserisce in una serie di appuntamenti informativi indetti sui due elettrodotti in progetto. Il prossimo in calendario è per venerdì 31 maggio alle ore 20 nella sala congressi di Palmanova con una conferenza dal titolo emblematico «I predatori dell’agro-aquileiese», alla quale interverranno l’arch. Roberto PirzioBiroli e il presidente della Provincia di Gorizia, Enrico Gherghetta. È stato invitato anche il ministro dell’ambiente della Carinzia.

IL GRUPPO SPELEOLOGICO delle Valli del Natisone impegnato su più fronti

Presto la guida speleologica di Antro

S

i è concluso in modo a dir poco positivo, il «23° Corso di speleologia di primo livello», il quale, quest’anno, si è tenuto nella bellissima sede della Pro loco di Ponteacco. Un doveroso ringraziamento per la concessione all’utilizzo, va al suo presidente, Francesco Coren, e a tutto il direttivo. Gli allievi hanno seguito con profitto tutte le lezioni, sia teoriche, tenute nella suddetta sede, sia pratiche, tenute in alcune delle più interessanti cavità della nostra regione, conseguendo l’ambìto attestato, il quale, dopo qualche anno di pratica e di apprendimento delle tecniche avanzate, consente di accedere agli esami di qualifica per diventare aiuto istruttori e dopo due anni successivi, istruttori di tecnica. Ci auguriamo, naturalmente, che tutti i nostri allievi intraprendano questo percorso, in modo da poter bene ampliare l’organico della nostra scuola. A tal proposito, l’annuale «Stage di qualifica per istruttori e aiuto istruttori» della Ssi (Società speleologica italiana) si terrà a Monfalcone (GO) il 16, il 29 e il 30 giugno e, visti anche gli ottimi risultati ottenuti negli anni passati, è già in atto la formazione di personale da inviare al prossimo stage, sia come aspiranti istruttori, che come esaminatori. Il «Gruppo speleologico Valli del Natisone» partecipa a «Vallimpiadi 2013», importante manifestazione di promozione del territorio, con eventi sportivi e ricreativi di varia natura. Il programma è consultabile sul sito: www.vallimpiadi.it. Visto il grande successo ottenuto nelle

scorse edizioni, verrà da noi riproposta, la visita guidata alla grotta di San Giovanni d’Antro, mentre sono allo studio, escursioni anche in altre belle cavità accessibili a tutti. Da segnalare, poi, che per organizzare, visite guidate nelle grotte presenti sul nostro territorio in date diverse dai programmi, sono sempre disponibili le guide speleologiche professioniste del «Collegio delle guide speleologiche del Friuli Venezia Giulia», appartenenti al nostro Gruppo. Da molto più di un decennio, abbiamo impiegato molte risorse per la grotta di Antro, importante monumento naturale e storico delle Valli del Natisone, grazie anche al duro lavoro sul campo, abbiamo potuto estendere la conoscenza di questa bellissima e importante cavità, dagli originari 2700 metri di sviluppo precedenti al nostro intervento, agli attuali 5400, rilevati ed accatastati. Sono continuate con successo le visite guidate e le attività di ricerca e nel contempo, abbiamo ritenuto che è ormai giunto il

momento di raggruppare tutti i dati raccolti in qualcosa di concreto, che si attende da molto tempo. Da molti anni, stiamo curando la realizzazione di una pubblicazione monografica sulla grotta di Antro. I lavori di preparazione, curati dal nostro socio Fabrizio Bosco, si sono conclusi con successo ed è già stato dato inizio ai lavori di stampa. Già nel 2012 è iniziata la ricerca di finanziatori per questa importante iniziativa, ricerca che continuerà anche nel 2013 fino alla conclusione positiva dei lavori per la realizzazione dell’opera che, vista la sua bellezza e importanza, ci auguriamo di potere presto distribuire al pubblico. Per informazioni e prenotazioni: agpnatisone@libero.it . Informazioni: +39 339.7779367 � Bruno Pocovaz presidente Gruppo speleologico Valli del Natisone

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Novuo na kamunah Dreka in Garmak � � Parœlo je do novuosti v kamunskih administracijah Dreke in Garmaka. V Dreki je œindik Mario Zufferli imenovau za vi@eœindaka Miho Qualizzo na mest Mihe Corena. Zamenjava je bla ¡e dogovorjena dvie lieti odtuod, kar so ble volitve, saj je bluo v programu liste, ki je udobila, de bojo aœeœorje vi@krat zamenjali takuo, de vsi konsiljeri dajo ‘no roko in poka¡ejo, kar znajo. Tudi v Garmaku imajo novega vi@eœindika, ki je Daniel Bucovaz. Za drugega aœeœorja je ¡upanja Eliana Fabello imenovala Marca Mariniga. Do sprememb je parœlo, zatuo ki je odstopu (dau dimiœjone) od mesta vi@eœindika in kamunskega mo¡a Paolo Canalaz. Takuo zapuœ@a po vi@ ku 40 liet administracijo garmiœkega kamuna @lovek, ki je biu puno liet œindik, vi@eœindik in kamunski mo¡.

Iz Su¡ida do Nokul za Gajo Ivan@i@

Teki prijateljstva ob slovensko-italijanski meji so se za@eli leta 2003. V soboto, 25. maja letos se je v vasici Su¡id pri Kobaridu kljub de¡evnemu vremenu zbralo 33 teka@ic in teka@ev. Tekli so na 18 kilometrov dolgi progi od Su¡ida do Nokul v Bene@iji. Celo pot jih je mo@il de¡. A niso odnehali. Vsi so pritekli na cilj. Mokri, utrujeni, a zelo zadovoljni. Letoœnji tek je bil poseben zato, ker so teka@i zbrali 432 EUR prostovoljnih prispevkov za operacijo dveletne Gaje Ivan@i@. Dru¡enje slovenskih, furlanskih in italijanskih teka@ev in pohodnikov ima velik pomen. Utrjujemo prijateljstvo in krepimo medsebojno zaupanje. Skrbimo za zdravje in odkrivamo @arobni svet ob reki Nadi¡i, spoznavamo prijazne ljudi v Beneœki Sloveniji in se veselimo majskih dni, polnih svetlobe. (z.l.) � �

Elisa Coren se je uveljavila v Bovcu � � Letoœnji dvanajsti Bovœki tek, ki ga tradicionalno prirejajo v @asu praznovanja prvega maja, je navduœil z dobro organizacijo in razveselil z odli@no uvrstitvijo teka@ice Elise Coren iz Bene@ije, ki ji poznavalci napovedujejo lepo œportno prihodnost. Bila je prva v svoji kategoriji. Pri odraslih so najve@ zmag pobrali teka@i izpod Nanosa, pri œolarjih pa izpod Kanina. Tekaœko druœtvo Bovec se je œe enkrat ve@ izkazalo kot izjemen prireditelj. »Bovœki tek« privablja vsako leto ve@ udele¡encev zaradi dobre organizacije, ki poskrbi tudi za prijetno po@utje, ne glede na vremenske napovedi. Tako je bilo tudi ob letoœnji slabi vremenski napovedi, ki se je izkazala kot zmotna in je bilo 330 udele¡encev œe toliko bolj prijetno presene@enih nad dobrimi vremenskimi pogoji za tek. Tekmovalce malega maratona je razveselila novo trasirana proga, speljana tudi skozi vas #ezso@o, kjer so jih navduœeno spodbujali. (m. m.)


8

IZ NAŒIH DOLIN

stran

31. maja 2013

dom

NAGRAJEVANJE 10. NATE#AJA »KAL V POEZIJI« je spet pokazalo dobre odnose in vojo sodelovanja s Poso@jam KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Il patto di stabilità frena il nido bilingue L’apertura dell’asilo nido bilingue, che dovrebbe iniziare l’attività a partire dal prossimo anno scolastico a Pulfero, rischia di saltare a causa del patto di stabilità, che impedisce di poter attingere ai fondi regionali, pari a 40mila euro, stanziati per l’adeguamento degli spazi nel polo scolastico del comune. L’amministrazione comunale sta, quindi, valutando i successivi passi da compiere presso gli organi competenti per sbloccare i fondi e realizzare un progetto transfrontaliero, unico nel suo genere e frutto della collaborazione tra i comuni limitrofi di Pulfero e di Kobarid. Si tratta di un progetto realizzato “a due mani” perché da una parte nelle Valli del Natisone ci sono pochi bambini per poter aprire un asilo nido, dall’altra a Caporetto mancano posti disponibili nella locale struttura. Il progetto ha riscosso interesse da parte delle famiglie. Sono, infatti, una quindicina le adesioni raccolte all’atto delle preiscrizioni, indette dall’Istituto per l’istruzione slovena di San Pietro al Natisone.

� �

Una «milanese» a Montefosca

«Pensavo ci avrei messo un po’ ad abituarmi a non avere tutti i grandi negozi a due minuti da casa. Invece non mi manca nulla della grande città. Qui si vive bene, la comunità ci ha accolto con grande cordialità e il Comune ci ha aiutato molto nel disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie per aprire il locale». Nadia Cencig si trova a suo agio a Montefosca. La sua è stata una scelta radicale e voluta: lasciare Milano, dove è nata nel 1964, per trasferirsi sulle alture delle Valli del Natisone, in un paese dove vivono stabilmente non più di 40 tra uomini e donne. Qui, a fine aprile, ha inaugurato un’azienda agricola e una piccola trattoria con annesso bar, «La milanese», andando a riaprire una vecchia osteria del posto chiusa da almeno 30 anni. Si tratta di un ritorno alle origini. Il padre, Alberto, era nato proprio a Montefosca, da cui era emigrato in cerca di lavoro in Belgio, poi la famiglia si è trasferita a Milano. Nella metropoli lombarda, Nadia è cresciuta e ha lavorato in una casa di riposo come operatore socio-assistenziale. «Con la crisi occupazionale e i ritmi sempre più frenetici, non ce la facevamo più. Così, io e mio figlio Manuel, di 20 anni, abbiamo fatto il grande passo: abbiamo comprato questa vecchia osteria e ci siamo trasferiti definitivamente qui con mia madre. Conoscevo già Montefosca, dove venivo ogni anno in ferie, e adesso è diventata la mia nuova casa nel verde». Anche Manuel è felice. «La famiglia viene prima di tutto – osserva il giovane –. È vero, ho lasciato tutti i miei amici, ma è anche vero che qui vivo sereno, nella tranquillità; ricordo quando andavo ad abbattere gli alberi nel bosco, con mio nonno, durante le vacanze. Tra breve compreremo anche un po’ di animali e creeremo, al piano superiore, un’area per il pernottamento. Pur essendo isolata, infatti, questa frazione è meta ambita di molti appassionati di bicicletta». ��

Tudi skuoze poezijo vezi Bene@ije s Slovenijo postajajo vse buj globoke �

Vidanski œindik Honsell je pohvalu vitalnost Nediœkih dolin

� Larissa Borghese

»S

e troœtan, de tud’ kar na bon vi@ vodu telega kamuna, bo tel konkorœ œu naprì. Saj je njega namien utardit vezi z bli¡njo Slovenijo, ki so postale œe buj mo@ne potlé, ki je padu konfin an se je takuo œe buj parkazalo kar nas, u telin skupnim slovienskin prestoru, ries dru¡i, pride re@ slovienski materni izik an kultura«. S telimi besiedami je podbunieœki œindik, Piergiorgio Domenis, pozdravu publiko na premjacjonu 10. konkorœa »Kau u poeziji – umetnost brez meja«, ki je bila u nediejo 26. maja u cierkvi Sv. Œtandre¡a na Kalu. Sledili so pozdravi drugih parsotnih oblasti. Vidanski œindik Furio Honsell je pod@artu vitalnost Nediœkih dolin, ki so tarpiele u njih zgodovini, a imajo bogato kulturno tradicijo. Pubnu je, de je sodelovau par odpartju medviedje vasi na Œtupci, omenu je sauonjsko praznovanje ob 150lietnici rojstva mons. Ivana Trinka. Zahvalu se je an usiem ljudem, ki takuo kuraj¡no ¡ivijo u gorskih vasieh an jih znajo valorizat z vriednimi iniciativami. Pod¡upanja ob@ine Kobarid Danica Hrast se je zahvalila udele¡ancan konkorœa, ki »iz leta v leto nas duhovno obogatijo«, in tudi tistin, ki ga parpravjajo.

Domenis in Rok Alboje

Honsell in Cristina Micelli

Hrast in Klementina Åernilogar

Organizatorjan prieœnjih edicjonu konkorœa, aœeœorjan Albertu Marseu, ki je lieta 2004 vodu parvo edicjon, an Mariu Domenisu, ki ga je z ¡eno Loredano vodu do lieta 2009 an dosegu ries hvalevriedno œtevilo udele¡encu (saj je poezij bluo lieta 2009 @ez 400) so dal’ posebno priznanje. Mies parbli¡no stuo poezij, ki so bile napisane naj u slovienskin standard iziku, naj u dialektu, naj u italijanskin al’ angleœkin iziku na temo »Glasovi v zraku«, je komisija, v keri so bli Jurij Paljk, Miha Obit, Francesco Tomada, Alberto Princis an Fabiola Bardus, u kategoriji odraslih ozna@ila za uriedno poezijo »Altrove«, ki jo je napisu Sergio Balestra. Drugi premio (targo s strani podbunieœkega kamuna an bivanje par gostilni »Alla Trota« par Œpehuonjah) je parjela Cristina Mi-

celli s poezijo »E ti saluta tutto il parco Basaglia«. Parvi premio (bivanje par gostilni »Œkof« u Podbuniescu an targa s podbunieœkega kamuna) pa je œu Roku Alboje s poezijo »Seol se izpoje«. Poseban premio s strani zdru¡enja »Blankin« je za poezijo »Dnevi, no@i, jutra« prejela Mila Urœi@. U sekciji mladih je drug premio (targa an libret na banki s 100 euri), ki ga je ponudu Podbunieœki kamun, s poezijo »Glasovi v zraku« prejela Klementina #ernilogar, ki hode na osnouno œuolo Duœana Muniha na Mostu una So@i. Parvi u teli kategoriji pa se je s poezijo »Le parole« uvarstiu Nicolò Sibau, ki hode u dvojezi@no osnouno œuolo u Œpietru. Parjeu je libret na banki s 150 euro an targo s podbunieœkega kamuna. Posebna zahvala an œenk sta œla narbuj

zvestim udele¡ancan konkorœa, ki so Sara Frizzarin, Nadia Sperotto, Mario Crast, Rok Alboje an Lara #esnic. Premjacjon, ki jo je lepuo odparu an zakju@u na ramoniko u@enec œpietarske Glasbene matice Mitja Tull, sta napovedovala u italijanskin an slovienskin iziku, podbunieœki aœeœor za kulturo Giorgio Guion an Valentina Galli. Dan se je za@eu s sveto maœo an je œu naprej popudan z animacijo za otroke pod vodstvam zdru¡enja »Il villaggio degli orsi«. U saboto 25. maja zvi@er je biu u cierkvi svetega Œtandre¡a koncert. Zapieli so moœki pievski zbor Matajur iz Klenja pod vodstvan Davida Klodi@a, zbor Jezero iz Doberdoba, ki ga vodi Zulejka Devetak, an zbor Sne¡et iz Tolmina, pod vodstvan Miloœa Lebana.

KONGRES KME#KE ZVEZE V SAUODNJI je pokazu, de tudi mladi spet parjemajo za dielo na puoju in v hosti

Ekonomska kriza vra@a ljudi h kmetijskemu dielu

V

petak 24. maja je biu v œuolskim hramu v Sauodnji ob@ni zbor (aœemblea) Kme@ke zveze Videnske province. Po poro@ilu predsednika Giuseppa Specogne in tajnika Stefana Predana, ki sta govorila o te¡avah, ki jih imajo kmetje v gorskem teritoriju ter o opravljenem dielu v preteklem lietu in programu za lietoœnje lieto, so odobrili obra@un za lieto 2012 in prora@un za lieto 2013. Natuo so vebrali ljudi, ki bojo pejali naprej Kme@ko zvezo v videnski provinci v naslednjih lietah. Potarjeni so bli dosedanji @lani odbora Giuseppe Specogna, Eros Vasalli, Luca Manig, Ivan Borghese, Alessia Berra in Giorgio Guion, s katerimi bota sodelovala œe novoizvoljena @lana Alan Cecutti in Tiziano Carlig. Sledili so pozdravi in razprava, med katero so parœli na dan konkretni problemi, ki jih imajo kmetje v vsakdanjem delovanju. V svojem pozdravu je provincialni predsednik Sso Giorgio Banchig postavu vpraœanje glede reforme gorskih skupnosti, par kateri kmetje Kme@ke zveze muorajo imiet glavno besiedo, in @lena 21 zakona za Slovence, ki predvideva ekonomske pomo@i za ekonomsko rast gorskega teritorija videnske province, kjer ¡ivi slovenska skupnost. Zatuo ki financiamenti so bli v Rimu oklieœ@eni, je jau Banchig, naj de¡ela dopune, kar manjka, in dolo¡e iz svoje bilance. O delovanju in programih @edajske Kme@ke zveze ter o problemih in pri@akovanjih naœih kmetu smo se pogovorili s tajnikam Stefanam Predanam. »V telih zadnjih letih – nam je poviedu Predan – je Kme@ka zveza puno zrasla. Imamo parbli¡no 150 @lanu«. Œtevilo je mo@nuo zrastlo, zak’ ljudje vidijo, de jim Kme@ka zve-

Eric Masten, Stefano Predan an Giuseppe Specogna za zaries pomaga in jim je blizu. »Muoram re@, de imamo dost diela, ampa, so rezultati dobri. Posluœamo vsa vpraœanja naœih @lanu in jih gledamo reœiti @im prej in @im boljœe.« V teli veliki ekonomski krizi se nimar vi@ ljudi, predvsem mladih vra@a h kmetijstvu. Dr¡avni podatki ka¡ejo, de je œtevilo ljudi zaposlenih v kmetijstvu raslo za 10%. To seviede vaja tudi za Nediœke in Terske doline ter za Rezijo in Kanalsko dolino. »Podatek, ki je za naœo zvezo zelo intereœant, je, de tudi mladi, ki so se diplomirali, ostanejo doma in za@nejo kmetovat, tud @e bi dobili dielo v kajœin drugim sektorju.« Seviede je dobro, de se mladi ljudje ukvarjajo s kmetijstvam, ampa’ je treba pazit. »Tela diela – je pod@artu Predan – nieso tako lahka in ku vsa diela se jih muorajo ljudje dobro nau@iti.« Kme@ka zveza daje pomuo@ predvsiem s strokovnega vidika. ˘e

deset liet pomaga kmetam pri pisanju projektu. Ne diela pa »samuo« tuole. »Na ¡alost vidimo, de se ljudje pogosto sre@ajo predvsem z burokratskimi problemi. Seviede mi jih ne moramo reœiti, ampa v naœih uradih smo parpravjeni, de bi olajœali dielo, zak’ smo dost blizu de¡ele, gorske skupnosti in drugih ustanov, ki nas ¡e deset liet poznajo.« Miesca mar@a je Univerza v Vidnu organizala sre@anje, na katerem so tardil’, de sijati in rediti majhano sadje, na primer jagoce, malince, @arnice, bi pomagalo o¡iviet gorski teritorij. Tela bi bla liepa parlo¡nost tud’ za kmetje, ki ¡ive par nas. Nekateri @lani Kme@ke zveze se ukvarjajo ¡e s telin tipam sadja. »Take produkte, @e se jih da pardielati na dobrim na@inu, parnesejo puno. Ljudje, ki pridejo od zuna, gledajo uœafati pru tele pardielke tle par nas. Se prave, de v tem bi bli naœi ljudje uspeœni, samuo @e po-

tle morejo prodajati tele pardielke doma. Tele je klju@, ki poka¡e, @e je kmetija uspeœna al’ ne«. Seviede, de se ljudje vra@ajo h kmetijstvu, je zlo dobro za teritorij, ampa’ tudi za turizem. V Nediœke doline pride vsako lieto liepo œtevilo turistu. »Od nimar mi od Kme@ke zveze pravimo, de ne smiemo guorit go mez turizem, @e na guormo priet go mez kmetijstvo. Teli sta dvie re@i, ki morata iti kupe naprej – je arzlo¡u Predan –. Brez kmetijstva manjka vzdr¡evanje teritorija. #e nie teritorij privla@en, tud’ turisti se ne parbli¡ajo.« Kme@ka zveza peje naprej tudi @ezkofinski projekt, ki se kli@e »Farmeat«, ki predvideva, de bi kmetijska zadruga v Tolminu uredila klavnico (ma@el), kam bojo tudi kmetje iz Bene@ije vozili ¡vine klat. Tam bojo riezali mesuo, ga parpravjali in ga vozili na naœo stran, takuo de bojo lahko @lani Kme@ke zveze prodajali mesuo v svojih kmetijah. Tel projekt, ki se ga je pru Kme@ka zveza v #edadu izmislila, je nastau dvie lieta od tega. Glavni partnerji so de¡ela, mlekarna v #edadu, kmetijska zadruga v Tolminu, zdru¡enje ekoloœkih, bioloœkih kmetu v Fjk »Aprobio« in kmetijsko gozdarski zavod Nove Gorice. »Farmeat« je za@eu konkretno dielat lan’, parve dni otuberja. Hodil’ bomo po kmetijah pobierat vse podatke, ki nam bojo potle pokazali, kakuo gre naprej ¡ivinorejski sektor v naœih dolinah. Mislim – je jau Predan –, de bo dau tel projekt dobre rezultate, zak’ prodajati sve¡e mesuo se spla@a veliko, an zak’ mislimo, de @e bojo kmetje vi@ dobili, bojo tudi buj parpravljeni arzœieriti njih aktivnost.« � I. B.


dom

31. maja 2013

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

OB 150-LIETNICI ROJSTVA adnega narbuj velikih mo¡, ki jih je rodila Bene@ija. Biu je duhovnik, kulturnik in politik

Monsinjorja Ivana Trinka po@astili na Tar@munu, v Sauodnji in v #edadu �

Na nate@aju kamuna in KD Trinko so zmagali u@enci sauonske primarne œuole in drugi razred dvojezi@ne œuole

� R. D.

V

V Œpietru 35 liet po konferenci Pred 35 lieti je videnska provinca sklicala konferenco o etni@no-jezikovnih skupinah v Furlaniji. Pobuda, ki jo je predlagu rajnik Paolo Petricig, tekratni mo¡ iz Bene@ije na provinci (podparla sta ga tudi druga dva provincialna mo¡a iz Nediœkih dolin Giuseppe Chiabudini in Ivo Napoli), predstavlja nieke sorte prelomnice za Slovence v videnski provinci. V tisti parlo¡nosti so namre@ œtevilni kulturni in politi@ni dieluci iz Bene@ije, Rezije in Kanalske doline predstavili probleme in par@akovanja Slovencu v videnski provinci. Takuo se je za@ela duga in te¡ka pot, ki je parpejala do zakonu 482/99 in 38/01, s katerimi nam je Italija priznala jezikovne pravice. Od tuolega bojo v petak 31. maja ob 18. uri v slovenskim kulturnim centru v Œpietru nekateri protagonisti konference iz lieta 1978. Teli so: Aldo Clodig, Luigi Paletti, Giorgio Banchig, Viljem #erno, Elio Berra in Giuseppe Chiabudini. Povezovala bo novinarka Iole Namor. Vi@er so parpravli Svet slovenskih organizacij, Slovensko kulturno-gospodarska zveza, in Inœtitut za slovensko kulturo.

Dielajo, de bi h nam parœu Giro d’Italia Gre naprej dielo, de bi parpejali v Bene@ijo in Zgornje Poso@je adno etapo kolesarske dirke »Giro d’Italia« lieta 2015 ob 100-lietnici parve svetovne vojske. Na 38. seji Posoœkega kolegija, ki je bila 20. maja na Upravni enoti Tolmin so sklenili, de bojo @lani skupnega slovensko-italijanskega odbora za Giro d'Italia ¡upani Siniœa Germovœek iz Bovca, Darja Hauptman iz Kobarida, Uroœ Bre¡an iz Tolmina ter na@elnik Upravne enote Tolmin Zdravko Likar. Pobudo za œportni dogodek, ki bi partegnu svetovno pozornost na doma@e kraje je dau dreœki kamun. Œindik Mario Zufferli nam je poviedu, de stvari sledi kamunski aœeœor Antonio Pittioni. V stiku je s œportnim @asopisam »la Gazzetta dello Sport«, ki je organizator kolesarske dirke, in z Enzom Caineram, ki skarbi za etape v Furlaniji.

��

V polifunkcionalni dvorani v Sauodnji so nagradili æuolarje, ki so sodelovali na konkoræu Michele Obit in @edajskega œindika Stefana Ballocha. Pozdravu je biu tudi de¡elni svetnik Giuseppe Sibau. Natuo je biu koncert pevskega zbora Re@an, ki je med adno in drugo piesmijo predstavu Trinkove poezije, medtem ko je profesor Videnske univerze Roberto Dapit, ki je biu predsednik ¡irije, predstavu pomien nate@aja »Po sledeh Ivana Trinka« in vsebino diel, ki so jih izdielali u@enci sauonske œuole, dvojezi@ne primarne œuole in dvoje-

zi@ne ni¡ije sriednje œuole. Parvo nagrado za primarne œuole je parjela sauonska œuola, tisto za nj¡je sriednje œuole pa drugi razred œpietarske dvojezi@ne œuole. V sriedo 22. maja so msgr-ju Trinku po@astili cieu dan v sklopu prireditve »Mittelteatro«. Predpudnem so v teatru »Ristori« v #edadu nastopili otroci iz @edajskega in œin@urskega vartaca in u@enci primarnih œuol iz Œpietra, Rualisa, Svetega Lienarta in Nem. V polifuncionalni dvorani v Œpietru

so gledaliœko igro uprizorili u@enci osnovne œuole iz Kobarida. Zvi@er so v teatru »Ristori« u@enci œpietarske dvojezi@ne œuole in Glasbene matice predstavili spevoigro »Krajica Vida«, dijaki, ki se na sriednji œuoli v #edadu u@e slovenski jezik, pa brali Trinkove pravce. Fotografije o Trinkovi proslavi je nardiu Oddo Lesizza

L’IMMOBILE È IN BUONE CONDIZIONI. L’amministrazione comunale pensa al suo riutilizzo a scopi sociali e turistici

Drenchia vuole recuperare l’ex caserma della Gdf

L

a grande caserma della Guardia di finanza di Drenchia è stata dismessa ed è passata al demanio già anni fa. Da allora lo stabile è rimasto inutilizzato, come è accaduto anche a Uccea di Resia, dove la struttura è in visibile stato di decadimento, e come sta accadendo a Stupizza di Pulfero, con l’immobile al confine già oggetto di furti e vandalismi. Quella di Drenchia, forse perché più isolata, non è finita nel mirino dei ladri, ma c’è il timore che, prima o poi, possa fare la stessa fine delle altre caserme, andando così a ingrossare l’universo composito degli ex-siti militari dismessi del Friuli Venezia Giulia, a volte vere e proprie «città nelle città», come a Cervignano o a Palmanova. Lo stabile, peraltro di buon gusto architettonico, con una palazzina circolare centrale attorno alla quale di sviluppano i locali di servizio e quelli di comando, è accessibile a chiunque passi lungo la direttrice che porta al confine con la Slovenia: aperta, è praticamente intatta, a eccezione di alcune modeste parti annerite dall’umidità. I servizi igienici, nuovi, con la sezione dei lavelli in marmo avorio, contiene ancora scope, stracci e secchi per la puli-

(

Kratke Brevi brevi kratke

��

Duhovniki in politiki na Trinkovin grobu na Taråmunu. Na rojstni hiæi so postavili tablo. Guorila sta tudi æindik Cendou in prefekt Likar

saboto 25. maja popudan so ob 150-lietnici rojstva v sauonskim kamunu po@astili msgr-ja Ivana Trinka, ki vaja za adnega narbuj velikih mo¡, ki jih je rodila Bene@ija. Narpriet so se zbrali na Trinkovim grobu, de bi polo¡li ro¡e in zmolili. Famoœtar Bo¡o Zuanella je poviedu, kakuo so se trudili in dost so pretarpieli msgr. Ivan Trinko in drugi duhovniki, de bi v Bene@iji obdar¡ali kristjansko viero in slovensko kulturo. Zapieu je zbor Pod lipo. Natuo so œli v vas in so na rojstni hiœi Trinkova prane@aka Benedetta in Ivan ter sauonski œindik Germano Cendou odkrili tablo, ki ka¡e, de je v tistim hramu parœu na sviet takuo velik @lovek. Guorili so tudi podpredsednik de¡elnega sveta Igor Gabrovec, de¡elni svetnik Stefano Pustetto, tolminski prefekt Zdravko Likar, œindiki Vidna Furio Honsell, Podbuniesca Piergiorgio Domenis in Kobarida Darja Hauptman. Potle je bla cerimonija v polifunkcionalni sali v œuolskim hramu v Sauodnji. Naslou so ji dali »Brat daj roko bratu…«. Bli so govori œindika Cendoua, predsednika @edajskega druœtva, ki nosi ime zaslu¡nega duhovnika,

KRATKE - BREVI - KRATKE

zia. Le camerate, con pavimenti in legno, sono di fatto vivibili e, qua è là, si possono ancora notare le tracce del suo passato uso da parte dei militari. I quadri elettrici, seminuovi, sono acce-

si e i vani in cui sono custoditi sono accessibili a chiunque. Dalla torretta di osservazione si gode uno splendido panorama e si può notare la buona tenuta delle coperture, intatte.

«È una bella struttura cha va utilizzata prima possibile – dice il sindaco, Mario Zufferli –. Realizzata vicino alla strada, è anche facile da raggiungere. Per il Comune e per tutto il territorio rappresenta un bene non trascurabile. Qui potremmo realizzare un ostello per i giovani, spazi da dedicare al soggiorno montano per gli anziani o, ancora creare, con la collaborazione dei privati, una sorta di spazio “sanitario” per la cura delle malattie, come era d’uso un tempo». Tante le idee: «Considerando la vicinanza con la Slovenia e la presenza, oltre Passo Solarie, del museo all’aperto della Grande guerra, la ex-casema potrebbe divenire pure luogo ideale ove realizzare un allestimento storico. Ci sono molti progetti, insomma, ma il problema sono i fondi e la burocrazia: se anche il demanio ce la cedesse a titolo gratuito o a un prezzo “simbolico”, dovremmo comunque provvedere a una sua sistemazione e adeguamento, interventi che costano, non meno di 200 mila euro. Una soluzione, e ci stiamo lavorando, potrebbe essere l’accesso a finanziamenti dedicati di tipo europeo». � Paola Teppo

Nagrade SLORI-ja za univerzitetna dela Slovenski raziskovalni inœtitut - SLORI razpisuje nagrade za zaklju@ena univerzitetna dela druge in tretje stopnje, diplome œtiriletnih œtudijskih programov, magisterije in doktorate. Razpis je namenjen interesentom, ki so do zapadlosti razpisa opravili diplomski oz. podiplomski œtudij na dru¡boslovnih podro@jih, s katerimi se ve@inoma ukvarja SLORI. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih dr¡avah v akademskem letu 2011/2012. Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki so diplomirali/magistrirali/doktorirali v akademskih letih 2009/2010 in 2010/2011, sicer pa pod pogojem, da se niso prijavili na SLORI-jeva razpisa v letih 2011 in 2012. Rok oddaje prijavne dokumentacije je ponedeljek 17.6.2013 na sede¡u SLORI ali po poœti (s priporo@enim pismom oddanim najkasneje do vklju@no 17.6.2013). Prijavne obrazce lahko interesenti dobijo na sede¡u SLORI-ja (Trst, ul. Beccaria 6, tel. 040-636663, trst@slori.it) oz. na spletni strani www.slori.org. Razglasitev nagrajencev bo potekala v septembru. ��


10

dom

TERSKE DOLINE

stran

31. maja 2013

GLI SPAZI DESTINATI ALLA RIUNIONI sono stati trasformati in luogo di lavoro per tre dipendenti prima distaccati a Nimis KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Rifiuti, raccolta porta a porta al via

Lusevera, l’ufficio tecnico «sfratta» i consiglieri dalla sala delle adunanze �

Le sedute dell’assemblea comunale si terranno nel Centro Lemgo a Pradielis e in altre località

� Paola Treppo

P

A seguito di un oggettivo riscontro sulla possibilità di migliorare ulteriormente la raccolta dell’immondizia in forma differenziata, decolla coi primi giorni di giugno il nuovo sistema di conferimento porta a porta. Dopo una serie di incontri con la popolazione promossi dal Comune e dall’ente gestore, assemblee molto partecipate sia nel centro che nelle frazioni, a tutte le famiglie sono stati consegnati i bidoncini da utilizzare per il secco e per ogni singolo rifiuto destinato al riciclo. Nel contempo sono in fase di eliminazione, dalle strade, i vecchi e grandi cassonetti dell’immondizia. Il nuovo sistema prevede un aumento della percentuale dello scarto che non finirà in discarica, a beneficio dell’ambiente e delle tasche dei cittadini.

��

Strada di Uccea, lavori consistenti

� � Non sarà un intervento semplice quello previsto entro settembre per la completa sistemazione della strada regionale 646 tra Tarcento e Lusevera, chiusa completamente al traffico per alcuni giorni a inizio maggio a seguito di una caduta di massi dalla parete rocciosa sovrastante la via, per un totale di 40-50 quintali circa; il cedimento ha distrutto due terzi della carreggiata e le relative barriere di sicurezza per 50 mt. Dal 13 maggio, dopo una prima opera di messa in sicurezza, la sr «di Uccea» è stata riaperta, con possibilità di transito anche per i mezzi pesanti, col rispetto del senso unico di marcia alternato dal km 4+650, quindi dal bivio per Villanova delle Grotte, al km 6+500, cioè in località Vedronza.

Grotte aperte a Villanova � � Le grotte di Villanova, in comune di Lusevera, saranno aperte domenica 2 e domenica 9 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Su prenotazione, per comitive di minimo 15 persone, scolaresche e centri estivi è possibile effettuare la visita guidata al percorso turistico al di fuori dei normali periodi e orari di apertura. Info e prenotazioni al numero telefonico 392 1306550.

rima il taglio agli orari e alle giornate di apertura dell’ufficio postale; poi la riduzione delle corse del trasporto pubblico, che hanno richiesto alle famiglie e al Comune una lunga serie di incontri per «salvare il salvabile». E, ancora, una spada di Damocle che pende sempre sulla scuola della vallata, fondamentale per consentire a mamme e papà di continuare a vivere con i loro figli a Lusevera contando su servizi educativi non di secondaria importanza. Non ultima la paventata possibile chiusura della farmacia, tre anni fa, per la mancanza del laboratorio galenico, uno spazio ove si preparano i medicinali previsto per legge, pena la cessazione dell’attività. Insomma, una lotta continua, in Alta Val del Torre, per continuare a mantenere gli spazi di vita dei residenti a livelli almeno accettabili. Adesso, a seguito del verificarsi di una concomitanza particolare di eventi, da Lusevera arriva un’altra singolare novità: la mancanza della sala dove, di norma, si

riuniva l’assemblea civica. «Vista l’urgenza di attivare il laboratorio galenico, che poi è stato realizzato consentendo alla farmacia di continua a operare – spiega il sindaco, Guido Marchiol –, abbiamo dovuto modificare alcuni spazi, ad esempio quello del medico, poi alloggiato nel municipio a Vedronza. Di seguito, con il ritorno nella sede del Comune, in forma stabile, di tre dipendenti prima distaccati a Nimis, si è presentata la necessità di realizzare un nuovo ufficio tecnico». Ma dove? Già la stanza del primo cittadino, ove vengono ricevuti i residenti, era «migrata» da un vano all’altro. «Di spazi, insomma, non ne erano rimasti tanti. Da qui la scelta, condivisa da tutti i membri dell’assemblea civica, di trasformare la sala del consiglio comunale in ufficio tecnico. Cosa che è stata fatta: adesso lo specifico servizio, molto importante per il buon funzionamento della macchina pubblica e per il cittadino, è concentrato in quel vano del palazzo. È un bell’ufficio, funzionale e attrezzato». Ma manca, adesso, uno spazio dove i consiglieri si riuniscano in occasione del-

Sedeœ kamuna Bardo v Njivici l’assemblea civica. Cosa fare? «Nulla – dice Marchiol –. Coi tempi di crisi che corrono, ci pare fuori luogo chiedere dei fondi alla Provincia o alla Regione per un ampliamento dello stabile. Se sono ancora rimasti dei soldi da qualche parte, è meglio destinarli a opere che servono alla popolazione della vallata, per le strade, o per altri interventi di messa in sicurezza del territorio, sempre pieno di necessità». Il consiglio, quindi, si riunirà, d’ora in poi, in altri luoghi del paese. «Pensiamo al centro Lemgo di Pradielis, che è di proprietà del Comune e si presta già per l’organizzazione di assemblee, incontri e pre-

sentazioni. Pensiamo pure a locali pubblici e bar con un beneficio in più per la popolazione che, così, sentirà più vicina a sé l’assemblea civica. Del resto, guardando al nostro programma elettorale, avevamo previsto la convocazione delle assemblee civiche nelle frazioni, e la legge ce lo consente. Questo progetto, adesso, diventa una necessità e anche, devo dire, pure un piacere». In un anno, a Lusevera, vengono convocate 4, 5 sedute. «Per i matrimoni la normativa prevede la celebrazione in locali di proprietà pubblica per cui il Centro Lemgo sarà il luogo d’ora in poi scelto per le nozze con rito civile».

della sostenibilità e della tutela. Soddisfatto il sindaco, Elio Berra. «Eventi di questo tipo – ha detto – rappre-

sentano un importante momento di confronto e permettono di far conoscere la nostra realtà».

LA MOSTRA del distretto numero 1 del Tarvisiano

Taipana, grande successo per i trofei di caccia

U

n numero davvero grande di presenze fa sancito il successo della mostra dei trofei di caccia degli ungulati del «Distretto numero 1 del Tarvisiano», un evento ospitato per la prima volta a Taipana e che ha richiamato nel paese montano centinaia di persone tra cacciatori

e autorità. Il simposio, dedicato in particolare al cervo, ha registrato un tutto esaurito nella sala convegni, a dimostrazione del grande interesse che ha suscitato l’argomento e della spiccata sensibilità propria di chi vive la montagna secondo i principi del rispetto,

Platischis in festa per un battesimo domenica 16 giugno latischis si sta preparando alla festa patronale di San P Giovanni, il 23 giugno prossimo. Per l’occasione sarà presente il coro «Arrigo Tavagnacco» di Manzano

che, nella serata di sabato 22, si esibirà in concerto, in chiesa, proponendo un vasto repertorio sacro e non. Domenica, inoltre, lo stesso coro accompagnerà la messa solenne delle 11. «Seguirà un incontro conviviale cui tutti sono invitati a prendere parte per sentirsi vera comunità», dice don Diego Mansutti che continua con costanza la sua opera di coinvolgimento della popolazione. Il 26 maggio scorso gli abitanti di Platischis si sono riuniti per programmare le attività delle prossime settimane e per riflettere sull’impegno futuro a favore della località taipanese. Dal 3 all’8 luglio sarà presente un gruppo di una settantina tra giovani e accompagnatori «Gen» del Movimento dei Focolari per un campo di lavoro che li vedrà operare assieme alla comunità del luogo. Don Diego, inoltre, sta attivando la popolazione per acquisire i locali dell’ex-latteria e metterla poi a disposi-

zione per varie attività di accoglienza, per incontri, mostre e iniziative culturali. «L’obiettivo è quello di coinvolgere movimenti, parrocchie e gruppi per momenti di studio, approfondimento, ma anche per la permanenza a Platischis e per momento di riposo». Dopo tanti anni, domenica 16 giugno sarà celebrato il battesimo di un bambino del luogo e tutta la popolazione

si unirà per una giornata di festa assieme ai genitori e ai nonni. «Stiamo programmando tutte le attività, anche aspettando il rientro degli emigranti per le ferie». Sul fronte restauri, si continua a lavorare per concretizzare il grande sogno dei fedeli della borgata: portare a compimento il rifacimento dell’altare maggiore, di epoca settecentesca, distrutto dal terremoto. «L’impresa è molto ardua e ambiziosa per i 22 abitanti della frazione che si trovano anche a dover affrontare il problema del restauro della chiesa per cui è stato richiesto, tramite la curia arcivescovile, un intervento della Regione che tarda a essere riconosciuto. Giorno dopo giorno, i fedeli si trovano molto presenti in un cammino pastorale che li vede crescere anche nella vita comunitaria e di fede. Un piccolo popolo che sfida le difficoltà dovute all’invecchiamento e all’abbandono, grazie alla voglia di non scomparire ma di rimboccarsi le maniche e lavorare, per rinascere e salvaguardare le tradizioni che i nostri avi ci hanno tramandato». (p. t.)


dom

31. maja 2013

REZIJA/KANALSKA DOLINA

stran

11

DO 9. JUNIJA bo zi@nica delovala samo med vikendih, od 15. junija dalje pa bo neprekinjeno dnevno obratovala

Z odprtjem ¡i@nice za@ela poletna romarska sezona na Svetih Viœarijah A Malborghetto il Concorso musicale internazionale «Toma¡ Holmar»

D

� Luciano Lister

K

ljub skoraj zimskemu koncu pomladne sezone – œe prejœnji konec tedna so temperature namre@ bile precej nizke in je na Viœarjah sne¡ilo – je 25. maja ˘abniœka ¡i@nica na Viœarje spet za@ela obratovati. Tako se za@ne poletno sezono za zaselek na viœini 1.789 metrov, ki je dandanes svetovno znan kot slikovit turisti@ni kraj s privla@no zimsko smu@arsko ponudbo in je vendar na tromejnem obmo@ju ¡e prej bil pomemben kraj romanja. Po starem izro@ilu je pastir iz ˘abnic leta 1360 iskal izgubljene ovce in jih kon@no naœel na vrhu Viœarij: kle@ale so okrog grma ruœja. V tem grmu je pastir naœel lesen kip Marije z Detetom, ki ga je odnesel ¡upniku v ˘abnice; naslednij dan pa se je kip @ude¡no vrnil na Viœarje. Isto se je dogajalo œe enkrat: tretji dan so ga spet nesli v ˘abnice, vendar so kip kasneje ponovno naœli na Viœarjah. O dogajanju je ¡abniœki ¡upnik obvestil oglejskega patriarha, ki je dal postaviti kapelico na kraju, kjer so naœli kip. Od te prve kapelice ni ostalo ni@; na drugo kapelo iz leta 1500 pa nas spominja sedanji prezbiterij. Leta 1807 je strela uni@ila leseni del cerkve, verniki pa so jo kmalu obnovili in celo po-

Den lïbri za te rozajonske otroke

T

a-na Solbici tu-w Muzeo od brüsarja, w saböto 1 din jünja 2013 na ne 4 populdnë, Muzeo od ti rozajanski judi prazantawa lïbri "Biside ta-na traku za otroke/Parole su nastro per bambini – Dila tu-w Reziji/Principali mestieri ed attività passati e presenti in Val Resia. Iti din bojo romonïli judi ki so pomoali za paraçet isaa lïbrina. Ziz Rezije bojo Giovanni Negro preœident Komitata od brüsarjöw ano Luigia Negro preœident Muzea od ti rozajonski judi, ziz bolœkaa bo Matej Œekli profesör slavistike tu-w Ibioni ano ziz laœkaa bo Roberto Dapit profesör taa slavinskaa azika tu-w Vïdnë. Ziz laœkaa bojo pa Paola Gasparotto ano Stefano Ornella ki sta naredila disinje ano namulinali cëla lïbrina. Na konco ti rozajonski pirlitni judi od Muzeo od brüsarja ni bojo pokazali kake stare dila pra¡antone tuw lïbrino. Isi dëlo an bil norëd nejveç za otröœke potribe za pokazet otrucën te stare dila ki so bile nur naa tïmpa pa tu-w Reziji. Tu-w lïbrino to jë pïsano pa po nes. (s. q.)

ve@ali in olepœali. Med prvo svetovno vojno (meseca septembra 1915) so vse hiœe na Viœarjah zgorele, potem ko je vrh zadela za¡igalna bomba in na novo zgrajeno cerkev so posve@ali 1. junija 1926. Leta 1960 je viœarsko svetiœce obhajalo 600-letnico in ob tej prilo¡nosti so cerkev obnovili in tudi po zaselku okrog nje so stekla œtevilna obnovitvena dela. Najve@ji so vsekakor bili obnovitveni projekti, ki so jih izvedli pred jubilejnim letom 2000. Z novim odprtjem ¡i@nice se bodo turisti in romarji brez skrbi lahko peljali do znanega kraja na vrhu gore za izlet. Za romarje bodo seveda na Viœarjah tudi redno maœevali: ob delavnikih ob 10.00, 11.00 in 12.00; ob praznikih pa bo œe dodatna maœa ob 15.00. Med poletno sezono se bodo sicer odvijali tudi nekateri dogodki kulturno verskega zna@aja, o katerem bomo kasneje poro@ali na straneh Doma. Do 9. junija bo ¡i@nica obratovala samo med vikendi (25.-26. maja; 1.-2. in 8.-9. junija); od 15. junija do 15. septembra pa bo neprekinjeno dnevno obratovala. Potem bo spet odprta za konec tedna do 6. oktobra (21.-22., 28.-29. septembra; 5.-6. oktobra). Obratovalni @as bo vedno od 9.00 do 17.15 ob delavnikih in od 8.30 do 18.15 ob praznikih.

al 31 maggio al 2 giugno il Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet ospiterà la prima edizione di un nuovo evento culturale musicale di ampio respiro. L’Associazione Culturale «Toma¡ Holmar», la scuola di musica «Glasbena matica» di Trieste/Trst ed il Circolo Culturale Sloveno «Planika» organizzano qui la prima edizione del Concorso musicale internazionale «Toma¡ Holmar”» rivolto a suonatori di pianoforte e fisarmonica. Il concorso, che distingue 5 sezioni (pianoforte – solisti; pianoforte – quattro mani; fisarmonica – solisti; fisarmonica – gruppi da camera; orchestre di fisarmonica) e diverse categorie, è pensato per i giovani, fra i quali si prefigge di promuovere l’insegnamento della musica e la cultura musicale. Specie considerando che si tratta della prima edizione, il riscontro di partecipazione al concorso è molto buono e di stimolo agli stessi organizzatori: a Malborghetto competeranno circa cento pianisti e fisarmonicisti provenienti da cinque diversi paesi (Slovenia, Italia, Croazia, Austria e Serbia). I partecipanti al concorso saranno giudicati da una commissione internazionale, composta da musicisti e docenti di riconosciuto rilievo. Promotore e direttore artistico del’iniziativa, che ha il sostegno finanziario della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, è Manuel Figheli, pianista e fisarmonicista che impartisce lezioni di entrambi gli strumenti alla Glasbena matica di Gorizia/Gorica e nella filiale della Valcanale. A fare da cornice alla competizione ci saranno ulteriori eventi culturali: giovedì 30 maggio gli allievi della scuola di musica “Toma¡ Holmar” (filiale della Glasbena matica in Valcanale) si esibiranno in un concerto di primavera, a conclusione delle attività del corrente anno scolastico e ad introduzione al concorso musicale. Sempre il 30 maggio, al Palazzo Veneziano sarà inaugurata una mostra fotografica di Boris Prin@i@, incentrata su strumenti musicali, che sarà possibile visitare anche durante le giornate del concorso. (l. l.)

L’ULTIMO AVVISTAMENTO è stato segnalato il 23 maggio alle pendici del monte Sart

L’orso è stato visto anche in Val Resia

N

elle ultime settimane anche in Val Resia, come già accaduto per le valli del Natisone e la Val Torre, si segnalano diversi avvistamenti di orsi. I plantigradi, che ormai da anni hanno fatto ritorno anche nelle Prealpi Giulie, sono stati visti in alcune località non lontane dai paesi di Stolvizza e Coritis situate al di sotto dei mille metri di altitudine. L'ultimo avvistamento, in ordine cronologico, è stato segnalato giovedì 23 maggio da Giovanni Quaglia di Stolvizza che, di buon mattino, si recava a far legna in un bosco alle pendici del monte Sart. Anche il noto faunista Marco Favalli che collabora con l'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie e da due anni propone anche attività presso il suo centro didattico naturalistico "La casa resiana" ci ha riferito che questo è un anno molto particolare perche le abbondanti nevicate ed il persistere della stagione fredda hanno contribuito alla debilitazione degli ungulati che sono diventati cosi facili prede. Pertanto l’orso si è risvegliato dal letargo e comincia a esplorare il territorio. Abbiamo chiesto al dott. Favalli come dobbiamo comportarci nel caso in cui, durante un’escursione, ci capiti di incontrare questo animale. «L’orso come il lupo e la lince – ha detto – di solito sono animali diffidenti e timorosi. Avvertono la presenza dell’uomo anche a grandi distanze e preferiscono evitare l'in-

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Abbattimento rette per servizi infanzia Si avvicina il 10 giugno, termine entro cui presentare domanda per l’abbattimento delle rette d’accesso ai nidi ed agli altri servizi per la prima infanzia. Esclusi i nuclei familiari che hanno già presentato analoga domanda nel periodo fra l’1 settembre ed il 30 novembre 2012 per lo stesso anno scolastico, possono farne richiesta quelli residenti in Regione e con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ai 35.000 euro. Le domande, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire entro il 10 giugno all’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 dell’A.S.S. n.3 (Piazzetta Baldissera, 2 – Gemona del Friuli – Primo piano) od essere lì inviate a mezzo raccomandata (nel qual caso faranno fede data e timbro dell’ufficio postale inviante). Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo da compilare si rinvia al sito internet dell’A.S.S. n. 3 (www.ass3.sanita.fvg.it).

��

Broœura o klopih in javni napisi Zdravstvena Ustanova œt. 3 »Gornja Furlanija« je pred kratkim izdala novo ve@jezi@no informacijsko broœuro o klopih. Publikacija, ki je sicer grafi@no zelo privla@na, je tokrat spet v vseh œtirih jezikih, ki jih govorimo v de¡eli Furlaniji-Julijski krajini: poleg italijanœ@ine, v furlanœ@ini, slovenœ@ini in nemœ@ini. Zdravstvena Ustanovaœt. 3 se pogosto zavzema za tovrstne zanimive pobude in novo œtirijezi@no broœuro je lahko objavila s prispevki za rabo slovenœ@ine v javni upravi. Na podro@ju pobud v manjœinskih jezikih je Ustanova pred kratkim tudi za@ela postopek za popravljanje œtirijezi@nih javnih napisov (vedno v italijanœ@ini, nemœ@ini, furlanœ@ini in slovenœ@ini), s katerimi je ¡e pred leti dala zamenjati enojezi@ne na trbiœkem Zdravstvenem domu. S tem, da je tam postopoma priœlo do ve@ organizacijskih sprememb in do preselitev posameznih uradov in ordinacij (ambulatori), je tovrstno delo bilo precej potrebno.

� �

Okrepiti trijezi@nost v œolah Furlanije Okrepiti in razœiriti @ezmejno sodelovanje na œolskem podro@ju s ciljem uresni@evanja pogojev za razvoj recipro@nega jezikovnega znanja med mladimi Furlanije Julijske krajine, Slovenije in avstrijske Koroœke. Po jezikovno izobra¡enih osebah vlada namre@ @edalje ve@je povpraœevanje tako na trgu dela kot v dru¡inah. To ugotovitev in programsko zahtevo so jasno postavili politikom udele¡enci posveta z naslovom »Competenze oltre i confini, Kompetenzne ohne Grenzen, Kompetence preko meja« v Lignanu Sabbiadoro in katerega so se udele¡ili u@itelji, profesorji, docenti, ravnatelji in raziskovalci problematik ve@jezi@nosti. Sre@anje, na katerem so predavatelji prikazali in ocenili doslej dose¡ene rezultate œtevilnih evropskih projektov, predstavlja zaklju@ek italijansko-avstrijskega projekta Interreg Esco »Bildung ohne Grenzen,« pri katerem so bili soudele¡eni Inœtitut Bachmann iz Trbi¡a, centralna Direkcija za œolstvo in Univerzo de¡ele FJK, Educandato Uccellis iz Vidma in œole iz Beljaka, Kranjske gore in Jesenic.

��

contro. Chi ha avuto un'esperienza di questo genere, la ricorda come un'occasione serena ed emozionante». «Per non trovarsi in situazioni spiacevoli – sottolinea Favalli – è comunque opportuno seguire alcune regole di comportamento: per esempio, nel bosco pur rispettando il bisogno di tranquillità degli animali è utile fare un po’ di rumore durante una passeggiata, in modo da segnalare la propria presenza. Per chi pernotta allo stavolo o in bivacco è consigliato di conservare cibi e avanzi in luoghi non raggiungibili ed evitare di gettarli fuori dalle abitazioni». «In un incontro ravvicinato o imprevisto – aggiunge l’esperto – e nel caso in cui l'animale non vi abbia notati, per non spaventarlo, parlate ad alta voce senza fare movimenti bruschi; indietreggiate lentamente, non voltatevi e mantenete una giusta distanza. Non avvicinatevi e lasciate

una via di fuga all’animale. Se l’orso si alza sugli arti inferiori e annusa l’aria, rimanete tranquilli: sta soltanto cercando di capire la situazione. Basta farsi notare per indurlo ad allontanarsi. A volte, quando si sente minacciato, emette dei suoni e avanza saltellando: lo fa per metterci in fuga ed è un comportamento che gli studiosi definiscono “falso attacco”». Da ultimo, il dott. Favalli raccomanda di fare «molta attenzione nel caso in cui ci siano dei cuccioli: non avvicinatevi e non toccateli per nessuna ragione, è una delle rare occasioni in cui l’orso può avere atteggiamenti agressivi». Presso la sede dell’Ente Parco a Prato di Pesia sono disponibili informazioni e supporto tecnico laddove i cittadini sentissero il bisogno di approfondire le proprie conoscenze sui grandi carnivori delle Alpi. � Sandro Quaglia


12

POSO@JE

stran

31. maja 2013

V TOLMINU ˘E 11. EKOPRAZNIK v priredbi ekoloœkih kmetov in Turisti@ne zveze Gornjega Poso@ja KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

Otvorili nov most v koritah Tolminke Slikovita in divja Tolminska korita, najni¡ja vstopna to@ka v Triglavskem narodnem parku, so naravni spomenik, ki jih je ustvarila reka Tolminka. Kro¡na pot vodi skozi korita Tolminke in korita Zadlaœ@ice; najve@ji zanimivosti sta velika zagozdena skala - Medvedova glava in Hudi@ev most, razpet 60 m visoko nad smaragdno Tolminko. Korita so bila v zimskem @asu pa vse do aprila zaprta, saj so jesenske poplave odnesle most na soto@ju Tolminke in Zadlaœ@ice. Na tem mestu so v aprilu zgradili novega, pot skozi najbolj obiskovano naravno znamenitost pa je ponovno prehodna in odprta za obiskovalce. Vljudno vabljeni!

� �

Uspelo evropsko prvenstvo na So@i

dom

Praznik zdrave hrane in prijateljstva med kmeti iz Poso@ja in Bene@ije �

Nakupi v podporo bio dinami@no pridelani hrani. Nekaj ve@ stane, toda je njen u@inek tega vreden

� Miran Miheliå

D

ruœtvo ekoloœkih kmetov severne primorske in Turisti@na zveza gornjega Poso@ja je v saboto 18. maja pripravila ¡e enajsti ekopraznik. Kot je bilo poudarjeno, pomeni ekoloœko pridelana hrana za pridelovalce kar nekaj ve@ stroœkov, toda njen u@inek pri zdravju in okusu je tega vreden. ˘al jih preve@ kmetov, ki hrano pridelujejo œe konvencionalno, ne razume in œiri med ljudi neutemeljene predsodke, je bilo sliœati na sejmu, vendar pa z neutrudnim pojasnjevanjem in zlasti dobrimi prakti@nimi primeri, se stvari izboljœujejo. Zaradi zaostrene konkurence konvencionalno pridelovanje hrane na ogromnih ravninskih predelih Evrope in po svetu z mehanizacijo, na tako razgibanem terenu kot je Slovenija in sploh alpski svet in njegovo predgorje tem velikim pridelovalcem ne more konkurirati. Zato je prav ekoloœki in biodinami@ni pristop, kjer se ne more vsega narediti

strojno, dolgoro@no edino primeren. Omogo@a pa tudi varno zdravo prehrano in, zlasti za œole, bi morali dovoliti samo takœno hrano. Zato ni @udno, @e se vse ve@ drobnih ljubiteljev bioloœke hrane odlo@a za svojo dru¡ino pridelati @im ve@ hrane na svojem vrtu ali njivici pa @eprav si zemljo izposodijo. Kot pomembno smatrajo tudi to, da z njimi sodelujejo tudi otroci ali vnuki in tako pridobivajo pomembne delovne navade in se med seboj bolj zbli¡ajo. ˘al pa se ve@ina zemlje v hribovitem svetu zaraœ@a, ljudje pa kupujejo v supermerkatih hrano, za katero bi lahko sumili, da je dolo@en vir bolezni. Na Ekoprazniku se sre@ujejo pridelovalci in kupci hrane, ki so tekom let postali dobri prijatelji. Posebej razveseljivo je, da se takih sre@anj udele¡ujejo tudi ljudje iz Bene@ije in tistih v Bene@iji se udele¡ujejo ponudniki in kupci iz Poso@ja. Da se tukaj ponovno vzpostavljajo stare vezi, je nekaj neizmerno veselega. Seveda pa je potrebno za to tudi ve@ ob-

veœ@enosti oz. promocije. Seveda so poœteni in preverjeni podatki prvi pogoj za ustvarjanje zaupanja. Tukaj gre za ekoloœki pristop pri razli@nih panogah: ekoloœka ¡ivinoreja, pridelava zelenjave, sadja, ve@ji kompleksi ali le vrti@karstvo, @ebelarstvo… V Poso@ju se najve@ ekoloœkih kmetij nanaœa na govedorejo in ov@erejo, medtem ko marsikje po Sloveniji prevladuje pridelava sadja pa tudi zelenjave. Pomembne so tudi subvencije dr¡ave. Tukaj pa je posluha dr¡ave œe premalo, saj ni vseeno, @e se subvencionira klasi@ne »strupe« namesto ekoloœkega zatiranja œkodljivcev npr. pri @ebelah. Razveseljivo je, da so v kobariœki ob@ini naredili pomemben korak naprej v korist vseh ob@anov, ki ¡elijo iti naprej v poti

ekoloœke pridelave. V Zeleni hiœi so uredili kuhinjo za predelavo ¡ivil iz rastlin in premi@no linijo za predelavo sadja v sok. Prav tako bo tudi sredi Dre¡niœkih Raven v kratkem pripravilo Druœtvo ekoloœkih kmetov »obrat za predelavo ¡ivil ¡ivalskega izvora«. Nekateri razmiœljajo o ustanavljanju posodobljenega na@ina zdru¡evanja ve@ pridelovalcev v zasebne, da si tako zni¡ajo stroœke pri nakupu mehanizacije in tudi zaradi medsebojne pomo@i pri predelavi mesa, sadja ali mle@nih izdelkov. Podobno je tudi z organizacijo prodaje v bolj oddaljenih krajih. Zavedajo se, da se prodaja mleka, sadja ali mesa, hlodovine drugim ne izpla@a. Pri tem pa je pomembna tudi specializacija, saj ne more biti ena kmetija specializirana za vse. Posebna nadloga pa so zveri, ki ¡ivino pobijajo, za kar ne dobijo ustrezne odœkodnine. Lovci – »dr¡ava« jim o@ita, da nimajo po gorskih paœnikih ograjene drobnice, toda paœa je tako skromna, da ograjevanje ni ekonomsko zdr¡no pa tudi takih terenov se ne da povsod ograditi. ˘alostno je, da velike zveri same niso priœle v te kraje ampak jih nenehno naseljujejo! V parkih bi morali pustiti ¡ivalstvo pri miru: ne ga naseljevati in ne ga streljati, @e ne ogro¡a ¡ivljenj @loveka ali doma@ih ¡ivali.

Skozi umetnost do poglobljene duhovnosti � � Evropsko prvenstvo So@a 2013 se je pri@elo v @etrtek, 9. maja, na glavnem trgu v Bovcu. Prisotne so pozdravili ¡upanja Ob@ine Kobarid gospa Darja Hauptman, ¡upan Ob@ine Bovec gospod Siniœa Germovœek in podpredsednik Kajakaœke zveze Slovenije gospod Branko Brezigar. Uradno je prvenstvo z nagovorom in dvigom zastave Evropske kajakaœke zveze odprl predsednik zveze gospod Albert Woods. Po brzicah So@e se je spustilo 140 tekmovalcev iz 12 evropskih dr¡av. Najœtevil@nejœe so bile ekipe iz Italije, #eœke in Francije. ˘e prvi dan se je Slovenija veselila bronaste kolajne Simona Ho@evarja v klasi@nem spustu in ekipne bronaste ter srebrne medalje v spustu. Sobotni tekmovalni del prvenstva je bil zaradi visokega vodostaja in de¡ja prestavljen na nedeljo na Trnovem ob So@i. Z zlatim odli@jem nas je v disciplini sprint razveselil Nejc ˘nidar@i@ in s srebrno kolajno Bla¡ Cof. V ekipnem sprintu so Ho@evar, Cof in ˘nidarœi@ dosegli odli@no tretje mesto.

Predstavili knjigo »Tolminci« Obele¡itev 300. obletnice Tolminskega punta je v polnem razmahu. V sklopu teh dogodkov je marca letos izœlo knji¡no delo Ivana Preglja (1883-1960) z naslovom Tolminci. Zgodovinski roman, ki je izœel ¡e leta 1927 in je bil ve@krat ponatisnjen, opisuje ¡ivljenje in dogodke prebivalcev Tolminske ob nemirnih dogodkih izpred 300 let. Tokratni ponatis Pregljevega romana so obogatile izjemne ilustracije akademskega slikarja Rudija Sko@irja. V Kobaridu je bila knjiga predstavljena v petek, 17. maja v prostorih Ustanove »Fundacija Poti miru v Poso@ju«, kjer so delo predstavili ilustrator Rudi Sko@ir, direktor zalo¡be Bu@a Samo Vadnov ter urednik knjige Zdravko Duœa. Knjiga je na voljo v vseh bolje zalo¡enih knjigarnah ter v Informacijskem centru »Pot miru«.

��

organizaciji Druœtva ARS Bovec, razstavlja v cerV kvici Device Marije v polju svoje ikone Gregor Otmar Rettinger. Doslej je razstavljal v trinajstih galerijah in po raznih ustanovah po Sloveniji in tudi na Koroœkem, kjer se je tudi za@ela njegova pot pisanja ikon. Leta 1989 se je namre@ v Domu Sodalitete, v Tinjah, vpisal na prvi te@aj pisanja ikon v tamkajœnji koloniji, ki jo je vodila znana prof. Anica Vre@ar iz Kotmare vasi, katere dru¡ina je pomembno pripomogla h kulturni in izobra¡evalni dejavnosti slovenskih rojakov. Svoje mojstrstvo si je oblikoval skozi deset zaporednih tovrstnih kolonij v tem ¡ariœ@u slovenske duhovnosti, umetnosti in karitativnosti, ki pomembno seva v mednarodni prostor Evrope in izven nje. Od leta 1995 je te@aj potekal pod vodstvom mag. Ljub@a Deskoskega in mag. Silve Bo¡inove, sedaj

pa jih ustvarja tudi sam, brez mentorjev, v lastnem ateljeju, katerega je imenoval »kujavnik«. Napisal je @ez sto sedemdeset ikon. Od leta 1994 razstavlja samostojno. Njegove podobe visijo tudi na stenah Amerike, Italije, Avstrije, Francije, #eœke, Hrvaœke in Srbije. G. O. Rettinger je rojen v Celju, za strojnega tehnika se je izœolal v Ljubljani, v pokoju pa ¡ivi in deluje v Dom¡alah. Preden je postal pisec ikon, ga je umetniœka ustvarjalnost spremljala skozi vse ¡ivljenje, pri @emer se je preizkuœal v raznih izraznih oblikah. V mladosti je rad oblikoval razli@ne podobe iz kovine, potem ga je izzivalo olje na platnu, pa linorezi in odtiskavanje ter risanje cvetja, bilk, rastlinskih listov, raznih elementov iz podob, ki jih je videl v naravi. Poseben izziv je bila zanj kaligrafija, h kateri se œe vra@a.

Ob tem pa si je srce za¡elelo œe drugih ljubezni, kot je glasba in @e je kakœna posebna prilika, sede tudi za klavir … Tako, ¡e ve@ kot dvajset let igra na lovski rog, saj je ¡e 30 let vnet lovec, ljubitelj gozda, hribov, gora, kjer se duœa nau¡ije tiœine, ko sedi na pre¡i, opazuje ¡ivali, sploh naravo okoli sebe in v tem »pride k sebi« od do¡ivetja bo¡jega stvarstva… Marsikaj od tega je v mladosti do¡ivljal tudi na Bovœkem, kjer je bil v planinski enoti pri vojakih in je suknja olivne barve izgubila te¡o in neprilagojenost »postavi« takratnega vojaka. (m. m.)

LETA 2007 V BAŒKI GRAPI zanimiva najdba o nastanku zajetja Dicove vode v zaledju Soœke fronte med prvo svetovno vojno

Sporo@ilo iz leta 1916 v steklenici piva Pilsen

M

alo pred vasjo Klav¡e v Baœki grapi, v ob@ini Tolmin nas ka¡ipot ob cesti na levi strani usmerja po urejeni dostopni poti k vodnjaku, zgrajenem med prvo svetovno vojno. Vanj je zajet izvir @iste studen@nice, poimenovan Dicova voda ali Izvir pri dedcu. Obstoj pisnih dokumentov o tem vse do nedavnega ni bil poznan. V arhivu Kobariœkega muzeja je (bila) shranjena ena sama originalna fotografija vodnjaka iz leta 1916, pravzaprav njen negativ na steklu. Prav po zaslugi te fotografije je bilo pred nekaj leti mo¡no pristopiti k obnovi vodnjaka z zanimivim portalom v obliki kamnitega oboka, ki ga je ¡e dodobra na@el zob @asa. Klav¡e so bile med prvo svetovno vojno del zaledja Soœke fronte, na katerem so bile nameœ@ene oskrbovalne enote avstroogrske vojske. V Klav¡ah je delovala ve@ja bolniœnica za ranjence in bolnike, na strehi katere je bil naslikan rde@ kri¡, da je bil tudi iz zraka razlo@no viden namen objekta. V njem so ranjence avstrijskega 15. korpusa, po potrebi pa tudi ranjene in bolne civiliste ter italijanske ujetnike zdravili zdravniki razli@nih narodnosti in prepri@anj. V bli¡ini Klav¡, na tera-

sastem desnem bregu reke Ba@e, je bilo urejeno vojaœko pokopaliœ@e, na katerega danes spominjajo œe tri obele¡ja. Pred vasjo pa je bila na pobo@ju nad cesto velika konjuœnica. Obnovo propadajo@ega vodnjaka je leta 2007 vodila Turisti@na zveza Gornjega Poso@ja na pobudo Turisti@nega druœtva Sopota in ob finan@ni pomo@i Ob@ine Tolmin in Heliosovega sklada za ohranjanje @istih slovenskih voda. Med obnovitvenimi deli je bila med koreninami bukev v zemlji tik za portalom in prav ob zajetem izviru najdena zanimiva steklenica piva Pilsen, o@itno tja zakopana med prvo svetovno vojno. Skozi rjavo steklo je bilo v steklenici videti zvitek popisanega papirja. Namesto zamaœka je imela kepo betona. S tako zatesnitvijo je avtor sporo@ila premiœljeno poskrbel za neproduœnost in s tem za ohranitev napisanega sporo@ila. Na zvitku se je skozi steklo dalo razbrati le za@etne vrstice besedila: Alois Kern, rojen v Weinburgu, okro¡je Murek, de¡ela Œtajerska, star 50 let, o@e dveh sinov… Kdo je bil mo¡, ki je poskrbel, da prihodnji rodovi iz prve roke izvedo za okoliœ@ine, v katerih je nastalo zajetje Dicove vode v zaledju Soœke fronte? Po skoraj sto

Obnovljeni vodnjak letih nam je sporo@ilo iz steklenice razkrilo dotlej varovano skrivnost. Po pisavi sode@ je avtor napisanega besedila v nemœkem jeziku prav Alois Kern. Na listu papirja formata A4 je, delno v gotici in delno v latinici, opisal okoliœ@ine gradnje vodnjaka, vzroke za zajetje izvira in navedel vse, ki so pri gradnji sodelovali. V sporo@ilu je zapisano, da so bili spomladi leta 1916 mo@ni nalivi. Zato so bili vodotoki na obmo@ju zelo onesna¡eni

in posledica je bilo veliko pomanjkanje pitne vode. Vojaki so hudo trpeli zaradi ¡eje. Na terenskem obhodu je @rnovojnik Franc Savec odkril studenec odli@ne pitne vode. Ugotovil je, da ima stalen pretok in da tudi v suœnem obdobju ne presahne. S praporœ@akom J. Gausom sta se odlo@ila, da se za potrebe vojaœtva uredi zajetje. Vodnjak naj bi v zahvalo poimenovali po najditelju Savcu. Na@rt za vodnjak je naredil @rnovojnik Alois Kern, ki je tudi vodil gradbena dela. Z gradnjo so pri@eli 10. julija 1916 in ¡e v desetih dneh uredili zajetje v obliki kamnitega portala in ¡eleznim napisom z letnico 1916, pred katero je bil tudi latinski napis ANNO. V sporo@ilu so zapisani tudi verzi, ki naj bi bili vklesani v kamniti vodnjak. Dokument nosi datum 20. julij 1916 in naslov vojne poœte Feldpost 78, Klav¡e pri Podmelcu. Vsi œtirje graditelji so na koncu lastnoro@no podpisani. Ta zanimiva najdba nam je potrdila zgodbo o nastanku zajetja Dicova voda, steklenico s sporo@ilom pa danes hrani Tolminski muzej. � Mojca Rutar


dom

ŒPORT

31. maja 2013

DOPO UN CAMPIONATO STREPITOSO domenica 2 giugno affrontano il Donatello

I Giovanissimi Valnatisone ora si giocano il titolo �

Real Pulfero fuori dal play-off. Savognese bene in Coppa Collinare

� Bepo Qualizza

A

pprodare ai play-off promozione è un traguardo festeggiato da ogni squadra calcistica. Ma il difficile subentra proprio nella fase finale. Così più difficile del previsto si è rivelato l’impegno per il Real Pulfero tra gli amatori della Figc. I valligiani sono stati sconfitti dal Forcate in casa 3-0 e poi non sono scesi in campo per il secondo confronto per mancata disponibilità di giocatori, causata da forza maggiore. E pensare che nell’ultimo turno di campionato i pulferesi avevano inflitto una sonora sconfitta 4-1 proprio al Forcate. Per contro la Savognese, dopo un campionato deludente conclusosi con la retrocessione in Seconda categoria, in «Coppa Collinare» non conosce ostacoli. Superati Dignano 3-0 e gli Amatori Trep 4-0, con le 13 reti segnate contro una sola subita, si presenta agli ottavi di finale con un biglietto da visita di tutto rispetto. Confidando poi anche nel goleador Tine Medved, can-

Tine Medved (Savognese) noniere di turno con 8 reti all’attivo. Nel calcio a cinque, stoppato ai quarti di finale per 9-7 dall’Attimis, il Paradiso dei golosi di San Pietro al Natisone sarà comunque presente alla fase finale nazionale per la rinuncia della Torriana. Da parte loro, i Merenderos sono stati eliminati nei quarti della «Coppa Nocent», sconfitti dal Santamaria 8-7. È calato il sipario anche sul campionato Allievi. Sul campo del San Gottardo la Valnatisone ha subito l’ennesima sconfitta (3-2). Per questa formazione si è trattato di una stagione proprio da dimenticare, nel corso della

quale le motivazioni per la disputa di un torneo dignitoso sono mancate ed il susseguirsi dei risultati negativi certamente non ha favorito il cambio di rotta. I Giovanissimi, dopo aver sconfitto fuori casa l’Union 2-1, sono attesi alla prova del nove. Infatti, i calciatori allenati da Lodovico Zambelli domenica 2 giugno attendono sul campo di casa il Donatello per la sfida decisiva che assegnerà il titolo provinciale di categoria. Gli udinesi godono dei favori del pronostico, avendo superato con non poche difficoltà l’Union nel secondo turno. Ma la Valnatisone si presenterà con numeri da non sottovalutare. La squadra è rimasta imbattuta nel corso del campionato; ha pareggiato un solo incontro; è andata a segno 113 volte e ha subito appena 9 reti. Gli Juniores sono alle prese con il torneo di Risano, che all’esordio li ha visti pareggiare 1-1 con la Sanvitese. Poi a causa del maltempo il calendario è proseguito a singhiozzo. Meglio è andata agli Esordienti della Valnatisone che a Podgora/Piedimonte sono impegnati in un torneo di categoria: hanno vinto 4-0 con i padroni di casa e 4-2 opposti alla Pro Romans. Per il maltempo è stata rinviata, invece, la gara di campionato con la Pro Osoppo. Stessa sorte è toccata anche alle squadre della categoria Pulcini.

stran

13

KRATKE - BREVI - KRATKE

Volley. San Leonardo Under 12 seconda

� � Hanno concluso con una vittoria le ragazze Under 18 della Polisportiva San Leonardo ed il secondo posto in classifica è un bel risultato, non solo dal punto di vista numerico. Infatti in tutto l’arco della stagione appena conclusa, gara dopo gara, le ragazze valligiane hanno fatto notare miglioramenti. L’impegno non è venuto mai a mancare, anche quando il risultato sembrava compromesso. In quei casi non si sono sottratte a battersi fino in fondo, ottenendo infine la vittoria fortemente cercata. Questo è il migliore esempio che hanno saputo dare. (b. q. - Nella foto: la formazione maschile di Prima divisione)

Domenica 2 giugno il memorial «Vlady» � � In 180 hanno partecipato domenica 19 maggio alla «Skrat bike», terza prova valida per il Trofeo Friul Bike 2013, una gara molto impegnativa di cross country in mountain bike sui sentieri del comune di San Leonardo, lungo un percorso di 32 chilometri che ha attraversato i paesi di Tribil inferiore, Preserje, Oblizza, Merso di sopra e San Leonardo. Vi ha partecipato anche il Gs Azzida, che si è classificato al 2° posto in classifica generale. Gli atleti del gruppo che si sono distinti sono Davide Venturini (12° in assoluto) e Federico Manzato (19° assoluto e 2° nella sua categoria). Il prossimo impegno per il Gs Azzida sarà la 9a edizione della manifestazione ciclo-podistica Memorial

Davide Venturini Vlady, che il gruppo sportivo sta organizzando per domenica 2 giugno ad Azzida. (l.b.)


14

DOMA@A KULTURA

stran

Jeœiœke zgodbice

MIESAC JUNJ U NAŒIH DRU˘INAH

Gor za Briegan je Roœa poznala prestore za gobe

Patroni pomo@niki: Janez XXIII. U pandiejak, 3. junija, je praznik bla¡enega pape¡a Janeza XXIII. Rodiu se je 25. novemberja lieta 1881 u kraju Sotto il Monte (Bergamo) an je biu karœ@en z imenan Angelo Giuseppe Roncalli. Biu je zlo inteligent an zbujen mladen@. Imeu je samuo 19 kàr je biu poœjan u Rim, de bi poglobiu njega œtudije na Univerzi Sv. Apolinarja. 15. voœta lieta 1904, na dan Ro¡ince, u cierkvi posve@eni Mariji, kjer je biu karœ@en, je darovau parvo sveto maœo. Ostù je 15 liet u Bergame ku sekretar œkofa an tentega je u@iu u seminarje. Kàr je za@ela I. svetouna ujska, je biu poklican ku sudaœki kaplan. Po ujski, je œu u Rim ku @lan rimske kurije an natuo je biu poœjan priet u Bulgarijo potlè u Turkijo ku vatikanski diplomat. U liete 1944 je biu imenovan nuncij u Parize an devet liet potlè je biu poœjan u Benetke ku patriarh. 12. otuberja 1958 je biu pokli@en u Rim, kjer naj bi vebral’ novega pape¡a. Imeu je ¡e 77 liet, biu je ¡e naredu teœtament, kjer je ¡eleu bit podkopan u kripti bazilike sv. Marka u Benetkah. Ven@ part parjatelju, ki naj bi imiel’ njega lieta, so bli ¡e umarli, takuo tud’ on se je na tuo parpravju. Mai nie biu misnu, de glih on bo vebran za novega pape¡a. Bluo je 28. otuberja 1958, kàr parvi@ se je usednu na sede¡ rimskega œkofa, po smarti pape¡a Pija XII. Obedan se nie tegà @aku, on œe manj. ˘e od za@etka je imeu u pamet parpravt drug Vatikanski koncil an glih takuo je nardiu. Drug Vatikanski koncil, ki se je odparu 11. otuberja lieta 1962, je zbrau kupe use œkofe katoliœke Cierkve an je parnesu odpartje Cierkve. Novi pape¡ na za@etku koncila je spreguoriu an poviedu, de dosedanja katoliœka dotrina muore bit poglobljena an se odpriet donaœnjin cajtu an svietu. Plac Sv. Petra je biu pun judi, ki so zastopil’, de tan not’ se je gajalo kjek posebnega an na glas so klical’ pape¡a. Pape¡ se je parkazu na okno, de naj bi po¡egnu viernike. Pred taki veliki publiki nie mu parmanjkat poviedat dvie besiede, ki so ratale lepuo poznan »diskors Luni«. Pape¡ je u teli parlo¡nosti parporo@iu viernikan: »Kàr se uarneta damu, pobuo¡ta vaœe te male an poviejta jin, de tuo jin poœija pape¡. #e pa sre-cjata ¡alostnega @lovieka, potroœta ga, pape¡ bo nimar z van, posebno u te¡kih an ¡alostnih urah.« Za anj, po maœ’, ni@ nie bluo buj important ku sveti ro¡ar, zatuo je prosu viernike za ne pozabit ga molit. Umaru je samuo tri lieta priet, kàr munja Caterina Capitani, ki je tarpiela za gardo boliezan na ¡elodcu, ga je molila an prosila, de naj ji pomaga ozdravit’. Bluo je 25. maja 1966, kàr u sanji je videla pape¡a Janeza XXIII., ki ji je oznanu ozdravitu, pa tud’ de naj se na pozabe ankul molit ro¡ar. Janez XXIII. je umaru 3. junija 1963. Manj ku pet liet je biu pape¡, pa useglih tu takuo malo cajta se je stuoru jubit od cielega sveta. Podkopan je biu u Vatikanskih jamah an kàr 3. œetemberja lieta 2000, pape¡ Janez Pavel II. ga je razglasiu za bla¡enega, njega truplo je bluo prelo¡eno pod adan utar na ti pravi roki bazilike sv. Petra. U Milane an Bergame ga @astijo na dan oblietnice za@etka II. Vatikanskega koncilja, 11. otuberja.

Kajœna ura bo Miesac junj se odpre s spremenljivo uro, priet bo jasno, potlè temporali, da¡ an spet jasno. Nova luna sabote 8. parnesè lè napri da¡ an temporale. Se zbuojœa samuo u sred miesca. Temperatura se poviœe.

Radoviednost Star italijanski pregovor prave: «˘ena za volanom, je stalna nevarnost». Zadnja statistika, ki smo jo tele dni bral’ na poznanih gjornalah, prave, de ¡ene, ki uozejo auto, so zlo buj previdne, buj varne ku mo¡je. Do konca lanskega lieta, u Italij, 43,67% ¡en je imielo permeœ za uozit, pruot 56,33% mo¡i. Od telih, tisti, ki so zgubil’ punte, so za 75,56% mo¡je an 25,44% ¡ene. Muore œe rec, de strah zgubit permeœ za uozit, je biu od za@etka velik an za tuo, naj ¡ene ku mo¡je, so ratal’ hitro buj atent na potieh. Sentenca, ki Corte Costituzionale je dala u liete 2005, kjer prave, de punti morejo bit zbrisani, samuo @e kontrola te je ustavla u momentu, ki si nardiu »grieh«, je pa nomalo olajœala tele te¡ave posebno tin bogatin. Sentenca prave, de @e se placja 284 € plus spe¡e, se more lahko ne poviedat, duo je uozu auto, an takuo punti ne pridejo odbiti. Tuole ka¡e, de te k’ ima sude, njema telih te¡av an tuole nie pru. Na usezadnjo, bodimo previdni, ki, takuo ki prave drug pregovor, »te k’ po@aso gre, pride dele@ zdrau an veseu.«

RICETA

➔ Ribe #e nas je na 4, nucamo 4 rib sgombro (skuœa), pu kila @ebul, tistih majhanih, 1 arde@ peperon, pomidorjeva salsa, origano, oje extravergine, o¡ejd. Parvo rie@ lepuo o@edemo ribe od zuna an od znotra. O@edemo tud @ebule, ki jih denemo kuhat u lonac na preœjon parbli¡no za 4 minute. Kàr @ebule so kuhane, jih ocedmo an denemo u padielo, kjer smo ¡e ulil’ malo oja, jih potrosemo z origanan an denemo na vesok oginj za kajœan minut. O@edemo an zrie¡emo u trake peperon, uzamemo padielo, kjer se na partaka, ulijemo malo oja an denemo tenfat zrie¡en peperon, ki ga pustmo za 15 minut na nizkin ognju. Natuo dolo¡emo pomidorjevo salso an pustmo na nizkin ognju parbli¡no za 1 uro. U lonac ulijemo uodo an pu tace o¡ejda, kàr urieje denemo not o@ejene ribe za 30 sekundu. Jih ote@emo, polo¡emo na tonte, osolmo, popopramo, po varh polo¡emo œe pomidorjevo pureo an kupe s @ebulo, nesemo na mizo.  Loretta Primosig

dom

31. maja 2013

 Jur Zad tih

Z

anet an Ro¡a sta bla ‘an par starih »novi@u« takih, ki u njih cajtih par starim nieso imiel’ portriebo ne gradu ne velike hiœe. ˘iviela sta tu adnin pru majhanin hramu, na dvieh planeh. Dafa, de je usak imeu cielih deset kuadratnih metru pologa. Imiela sta uozke an starmuo nastavjene luojtarca, za iti gu kambro. Bluo je kakih œest, sedan koli@u. Ist san se nimar @udu, kuo se more ¡iviet tu tajœnin majhanin prestoru an kuo se more bit usedno sre@ni an veseli. Ona dva pa sta kuœtna al ¡alostna sparjemala ¡ivljenje takuo, ki jin je kapitalo, brez se maj polamentat an kumrat. Re@ san @u, de sta imiela adnega samega snuova, ki se je klicu Bepin an de je tudi on, ku puno od naœih mladen@u, umaru u uojski. Seviede za ‘no mater nie bluo lahko prenest take velike ¡alosti. Buoga Ro¡a se je pogostu jokala, kàr ga ji je kajœna okuolestava parklicala u spomin. Mislen, de ji je prù zatuo ostalo kiek tu sarcu an je nudila drugin otrokan, kar nie mogla sinu, ku de bi sojemu dajala. Zmslen se, de me je, kàr san biu œele otrok, pogostu klicala du nje hiœco an je nimar imiela kiek, za mi dat: ‘no jabuko al’ oriehe, ‘no pest burji al’ lieœniku. Parœla je pogostu tud’ gor h nan. U viertuhe je imiele ‘no glaboko gajufo, uoz katere je ku za ‘an @ude¡ venesla ‘no pest lieœniku an jala: »Na, ti ki imaœ dobre zobe.« Moja nona Milija je na soji strani ¡e viedela, kuo se ji zahvalit. Segnila je z roko tu suoj viertuh an ji ponudla œkatulco od tabaka svete Giustine. Atu sta ¡noufale an se poguarjale od vaœkih novic an vasnjanu. Ro¡a je bla tud’ kuœtna, kàr je s sojo càjnico hodila gor za Briagan tode, u cajtu gob. Pokrivala je cajnico s kostanjovin liscjan, de, kàr je sre@ala kakega, ne bi videu, kaj je pod perjan skrivala. Dost krat je gobe nosila moji noni, ki jo je nimar praœala, al’ so dobre al pa so stru-

pene. »Daj, moja Milija, tele so ardane, tele so babe, tele so zelenke, an tele so pa ardecjonke. Na stuoj se ni@ bat, ti jih garantin, jih moreœ lahko an œigurno stenfat. Tu ‘no zemjeno padielo lo¡eœ nomalo sajina an stroh @esnaka. Na kor luoœt uode, zak kàr se gobe ugriejejo, po@as dajo uon sojo uodo. Dolo¡eœ soli an kake uonje an jih imaœ tu pu urce tenfane. Na stuoj se zabit, de na zadnjo muoraœ doluo¡t malo predarsina. Skuhaœ œe pulento blizu, pa imaœ dobar fruoœtih za use.« Kàr so ble gobe lepuo tenfane gobe an je bla skuhana pulenta, je moja nona malo telega blaga nalo¡la na tont, ga je pokrila s tavaju@an an ji nesla dol na nje duom. Nie bluo konac molitvi an zahval Ro¡e. Pa brez jo tarkaj posluœat ji je moja nona samuo parporo@ila, naj varne tont, kàr bo

mogla. Ro¡in mo¡ Zanet je biu ‘an majhan mo¡ac, zadost mo@an an ¡ilast. Nie dielu maj s hitrico. Parmierlo se mu je za se al’ za druge usako dielo, kateremu se je uamu. Kàr nan je hodu pomat u gruntu, je bluo guœt dielat ta par njin. Puobnen, kuo me je u@iu klepat an brusit koso, kuo se sie@e travo brez se martrat, @e me je vidu, de mi nie kosa dost riezala, @e san previ@ trave zajemu al’ se masa odstapavu. Kàr me je vidu potnega, mi je vi@ krat zaueku: »Jur, kaj ubivaœ ka@one? Daj mi tle tisto koso, ti jo ist parbrusen. Takole se zaganja…« Grede mi je kazu, kuo muoran dar¡at oslo, de na bo @ez ostre nabrusena kosà an kuo iman pejat oslo po nji, de se na urie¡en. (43. – gre napri)

Ljudje v Poso@ju

Mlekar Joœe in naivni pastir Franc

V

œestdesetih letih preteklega stoletja, ko so pod Krnom in Matajurjem œe pasli @rede cik, je na planini Kuhinja nekaj sezon mlekaril mlad, izœolan in ¡e izkuœen mlekar Jo¡e iz Kobarida. Neke paœne sezone, kmalu za tem, ko so v planino prignali ¡ivino zadnji gospodarji iz vasi pod Krnom, se pomolzeno mleko v kotlu ni hotelo zasiriti. Mlekar in starejœi pastirji kljub vsej izkuœenosti niso uspeli najti vzroka, zakaj je œla nekajdnevna mol¡a po zlu. Tudi gospodar paœne skupnosti in izkuœeni starejœi lastniki ¡ivine kljub pregledu paœe in zdravja ¡ivine naslednje dni niso naœli pravega vzroka za bli¡ajo@o katastrofo. #eprav je bilo mlekarju delo v planini edini zaslu¡ek sezone, je obupal in napovedal povratek v dolino. Dan po odlo@itvi, da se od planine poslovi takoj, ko dobi zameno, je med mol¡o kmalu po @etrti uri zjutraj eden od pastirjev iz hleva nesel v stan vedru sve¡e pomolzeno mleko. Ko je prihajal mimo hlevov, v katerih so molzli drugi pastirji, mu je v nos udaril mo@an vonj po petroleju, ki so ga v planini uporabljali za razsvetljavo. Tiste @ase o elektri@ni razsvetljavi v planini œe sanjati niso upali. Ustraœil se je, da se je pastirju vnetljiva teko@ina razlila, kar bi lahko povzro@ilo po¡ar. Odœel je za vonjem in

odprl vrata v hlev, iz katerega je petrolej diœal. Krave je v tistem hlevu molzel mlad neizkuœen pastir Franc. Franc Œpan@ev je bil œe neizkuœen, saj je na planini pasel le nekaj sezon. Paœa v planini mu je bila poleg skromne o@etove kmetije edini zaslu¡ek. Delo v dolini je bilo te¡ko dobiti, mati in o@e pa sta hotela imeti doma mladega gospodarja, ki bo skrbel za polje ter ¡ivino. Pozimi se je v vaœki gostilni prito¡eval, kako te¡ko je v@asih molsti kravo, ki ne rada prepusti ali pa je za mol¡o pretrda. Ob pija@i mu je hudomuœni vaœ@an svetoval, da naj pred mol¡o vime

natre s petrolejem. Neuki in naivni mladeni@, ki je hodil v œolo le, da se je nau@il toliko, kolikor je bilo za ¡ivljenje potrebno, se je v planini ob mol¡i spomnil znan@evega nasveta. Ciki, ki je bila za mol¡o pretrda, je natrl vime z petrolejem namenjenim za polnjenje petrolejke, ter si tako poskuœal olajœati delo. Pastir, ki je to opazil, je br¡ odhitel k mlekarju Jo¡etu in naznanil Francijevo po@etje. Mlekar Jo¡e je besen odhitel proti hlevu, v katerem je tiœ@al vzrok œkode. Priœel je ravno v trenutku, ko je iz hleva prihajal ni@ hudega slute@ pastir z vonjem po petroleju. Besni Jo¡e, ne ravno velik mo¡, s prevelikimi œkornji na nogah je Franca v polno zadel v zadnjo plat tako silovito, da je za@udeni mladeni@ poletel visoko v zrak. Vedri s podmazanim mlekom pa v gnoj pred hlevom. Kar nekaj @asa je trajalo, preden se je Jo¡e toliko pomiril, da je prenehal preganjati krivca med hlevi in kupi gnoja. Seveda so sledile dolge litanije in œolanje o mol¡i in planinski paœi. Jo¡e je od tistega jutra œe nekaj sezon mlekaril po planinah in Mlekarni Planika Kobarid. Franc pa si je za vedno zapomnil, za kaj se uporablja petrolej in kaj spada k mol¡i, da nastane dober planinski sir.  PaÅ


dom

KAPLAN MARTIN @EDERMAC

31. maja 2013

LETA 1933 - »IVAN, ŒELIM SE SPOVEDAT«

52.

stran

15

risbe: MORENO TOMASETIG besedilo: GIORGIO BANCHIG

in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierkvi svetega Mihiela. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a je Åedermac zagotoviu, de tuo je bluo parviå in zadnjiå in je sklenu, de se na bo podluoœu oblastem. En tenent karabinierju mu je ukazu, naj podpiæe dokument, s katerim naj bi sparjeu ukaz. Zatuo ki je Åedermac odloåno odklonu, ga je parsilu iti za njim v Åedad k prefektu, pred katerem je branu pravico svojih ljudi posluæat Boœjo besiedo v maternem jeziku. Medtem so karabinierji v Varsniku sekvestrali katekizme. Na sreåanju z drugimi kaplani je Åedermac zaviedu, de bo nadækof branu pravice slovenskih vierniku. Kaplan Potokar je poviedu tud, de æpijon med domaåimi duhovniki je kaplan Skubin. Tudi v njega fari je biu æpijon: nieki Klinjon, ki je snubu kaplanovo sestro Katino. Po smarti matere je kaplan huduo zboleu. Ozdravu je poåaso … En dan je v Lipah sreåu zdravnika, ki mu se je parporoåiu, de naj ahta, kier hudobneœi mu åejo slavo. In ries! Nieko nuoå ga je zbudu vasnjan Birtiå in ga prosu, naj uteåe, kier je vidu, de so paræli puonj. Nie bluo druge izbiere ku uteå. Drug dan zjutra je biu œe v Vidnu pred ækofijo in prosu, de ga nadækof sprejme. Nadækof je Åedermacu poviedu, de prepuovedi slovenskega jezika in preganjanju duhovniku ne on ne papeœ se niesta mogla uprieti. Åedermac pa je izrazu prepriåanje, de nadækof nie nardiu vsega, de bi ustavu prepoved. Kàr je paræu v Vrsnik ga je åakala skupina moœ. Od njih je zviedu, kuo so æle stvari, kàr so faæisti paræli puonj in on je uteku. Doma ga je parjela velika œalost in skarb; æu je v cierku molit. V tistih dneh je biu Åedermac œalostan in potart. Nameravu je iti obiskat parjatelja Severja. Le njemu bi lahko odparu svoje sarce. Kàr je biu œe na pot, je sreåu kaplana Skubina, s katerim je imeu zazburjen pogovor.

ÆELE KÀR IZTOPU Z AVTOBUSA, JE ÅÙ, DE JE TUO DELEÅ ZA NJIM, VARNILA SE MU JE VEDRUOST. DO KAPLANA SEVERJA JE BLUO ÆE DOST DELEÅ IN SE JE KAR POBRAU PARNOGAH PO SAMOTNI CIESTI. NEBUO SE JE BLUO ZJASNILO. LE KAJÆAN OBLAK JE KOT SAMOTAN OTROÅIÅ OSTÙ V SONÅNEM LUFTU

AVTOBUS JE NAGLO VOZU SKUOZE DOLINO, MIMO SO LETIELE JESENSKE FARBE BREGUOVU. ÅEDERMAC JIH JE LOVIU Z OÅMI. POGOVOR S KAPLANAM SKUBINAM GA JE POMRAÅIU.

FARUŒ GOSPUODA SEVERJA JE STAU BLIZU CIERKVE SRED VASI. PRIEDNJA STIENA JE BLA DO VARHA POKRITA Z DUJO VINJIKO, KI JE BLA ÅUDOVITO POFARBANA. ÅEDERMAC JE POZVONIU, Z DUORA SE JE OGLASILO PASJE LAJANJE IN DROBNE STOPINJE

SKUOZE ÆPRANJO VRAT JE POGLEDALA ŒIVAHNA ÅEÅICA AL’ JE GOSPUOD DOMA?

JA PREÅASTITI. NAJ VSTOPIJO

MARÆ, KASTOR! ZAKÌ TAKUO LAJAÆ?

KAJ BI! V GLAVO MI SKOÅNE, PA PRIDEM. AL’ JE KAJ NAROBE?

HAU HAU HAU! HOU HOU HOU!

ZAKÌ NIESI PARÆU K MALO MANJ, MALO MENE? TAKUO HUDI MANJ! SA’ BI BIU PA NIESMO. LJUDI JEST PARÆU K TEBE, A ÆE NE ŒREMO SAM SE BAU

ÅEDERMACA JE GANU PARSARÅNI SPARJEM. ÅE PA GOSPUOD MORANDINI JE MISLU KU ON, SEVER JE TUD ÅÙ KU ON. BIU JE MODAR IN JE IMEU DAR GLEDAT V ÅLOVIEÆKO DUÆO ZAKÌ SMA TE NA NOGAH? GREMA V IZBO. AL’ SI ŒEJAN? POÅAKI, PUJMA V CIERKU. NIEKE BI RAD GOVORIU S TABO … ÅISTO NA SAMEM

FAMOÆTAR SEVER JE HODU OB ZIDU ÅÈ IN SAM IN BRAU BREVIER. KÀR JE ZAGLEDU ÅEDERMACA, MU JE Z VESELIM OBRAZAM IN Z ODPARTIMI ROKMI ÆU NAPRUOT. PARJETELJA STA SE OBJELA KAJ VIDIM! ZAKÌ PREÅASTITI GOSPUOD MI NIESI SEVER, KAKUO SPOROÅIU, SE IMATE? DE PRIDEÆ?

PA TAKUO NAJ BO. GREMA

NIÅ, NIÅ. PRÙ NASPRUOTNO! SA’ SAM TE ÅAKU

SEVER JE ÆU PO KLJUÅ, STOPILA STA NA VAS IN V CIERKU IVAN, ŒELIM SE SPOVEDAT

AL’ SE TAKUO MUDI?

JA, HITRO BI RAD OPRAVU

RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nel1933, quando il fascismo

52 - GRE NAPREJ

vietò l’uso dello sloveno. In questa puntata: ancora scosso dallo spiacevole incontro con don Skubin, il cappellano Åedermac arriva a Caporetto e si avvia verso la parrocchia di don Sever. Questi, persona colta ed equilibrata, lo accoglie molto calorosamente. Dopo i primi convenevoli Åedermac propone a Sever di andare in chiesa e di confessarsi da lui.


16

ZADNJA STRAN

stran

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • A˘LA - u nediejo 2. junja 9. MEMORIAL VLADY. Garo se runa na dva (al pa na adan): 9 km par nogah, okuole 15 km z bi@ikleto mtb (moreta imet kasko s sabo). Gara se za@ne ob 10.30 iz kraja, kjer je pasnjak u Klenju, an se kon@a u A¡li. Za se upisat se pla@a 10 euro (paœta, pija@a an pomuo@ za zdravje); oglasita se na Bar Rinascita u A¡li, od 8. do 10. ure na dan gare. Organiza œportno druœtvo Gs Azzida. Info: 3334002636 - 3397799442 •PLANINSKA DRU¡INA BENE@IJE vabe: - u nediejo 9. junja na izlet u ˘elezno kaplo/Bad Eisenkappel, na Koroœko, kjer bo 42. sre@anje slovensih obmejnih planinskih druœtvu. Se gre s koriero ob 6.10 iz Œpietra, s placa pred sriednjo œuolo, ob 10. uri za@nejo pohodi z guido, ob 11.30 bo kosilo, popudan pa kulturni program an veselica. Ob osmih zvi@er se uarnete u Œpietar. Za informacije an za se upisat pokli@ita Joœka na cell. 3284713118. Za tel izlet @lani Planinske pla@ajo 18 euro, tisti, ki nieso @lani 20, otroci, ki imajo manj ku 14 liet, pa pla@ajo 12 euro •PLANINSKO DRUŒTVO CAI vabe: - u saboto 15. junja na pohod, kupe s @edajskin Cai, na goro Krn, u Julijske Alpe •PRO LOCO NEDIŒKE DOLINE organiza - u nediejo 9. junja pohod (dug 13 km) Camminata tra gli invisibili, ki ga bo vodila esperta u zgodovini Tiziana Perini. Program: ob 9. uri se gre iz Oœnijega, gledat banko u Gorenji Miersi, votiuno cierku u Kravar, kon@alo se bo z vi@erjo u Oœnijem u gostilni “Da Na.Ti”. Upisnina pride 25 euro. Upisovanje do 8. junja, cell. 3493241168 • ŒPIETAR - u petak 31. maja, ob 18.00 u slovienskin kulturnin centru bo vi@er, na kerem se bojo puomnili, de 35 liet od tega je uidanska provinca

organizala konferenco od etni@no jezikounih skupin, ki ¡ivjo u de¡eli. Na Œpietarskem vi@eru bojo guoril’ neki protagonisti tiste konference, ki so iz naœega obmejnega prestora: Aldo Clodig, Luigi Paletti, Giorgio Banchig, Viljem #erno, Elio Berra an Giuseppe Chiabudini. Vi@er bo povezovala Iole Namor.

• LIEŒKA FARA organiza: - u nediejo 9. junja sveto maœo na Sv. Martine na dan Opasila. Ob 12.00 bo pieta sveta maœa an precesija okuole cierkve, komitat kuatarinca bo kuhu paœto za use an potlé bo veselica. #e bo slava ura, maœa bo u cierkvi na Liesah ob 11.30 an veselica u palestri;

• ŒPIETAR Na placu par baru da Giuly bojo aperitivi z muziko: - u saboto 1. junja, ob 19. uri bo na ramoniko godu Manuel Œavron; - u saboto 15. junja ob 19. uri bo godla skupina Ap group Tuole organizata œpietarska glasbena matica an Slovenski kulturni center;

- u nediejo 23. junja Obljubo, votiuno ruomanje vierniku Lieœke fare na Staro goro. Program: ob 11. uri se uœafate na velikem placu na Stari gori, ob 11.10 bo precesija do svetiœ@a, ob 11.30 pieta sveta maœa, ob 13. uri paœta za use par Sv. Sinklau¡u

- na ogled do 30. junja u slovienskin kulturnin centru skupinska razstava »Sten«. Razstavjena so diela, ki so jih napravle Elena Guglielmotti, Sanja Mikac, Tadeja Druœkovi@ an Nikol Kerpan. Odparta od pandiejka do petka, 9 - 17 • ŒPIETAR - u pandiejak 3. junja, ob 18.uri an u sriedo 5. junja, ob 19. uri u slovienskin kulturnin centru bojo zakju@ni koncerti œuolarju, ki se u@ijo igrat na inœtrumente na œpietarski glasbeni œuoli “Glasbena matica”

Naro@nine Abbonamenti LETNA/ANNUALE € 16 PODPORNA/SOSTENITORE € 30 SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 EVROPA/EUROPA € 25 SVET/EXTRA EUROPA € 35

Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un /Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV

• SRIEDNJE - u @etartak 20. junja, ob 20. uri »Vi@erja na travniku«. V programu muzika s skupino Etnopol@, okusne jedì, kme@ki pardielki, ki vam jih bojo ponudli kumeti s teritorija. Vi@erjo moreta rezervirati, pokli@ita kme@ko zvezo u #edadu, na tel. 0432703119 (kz.cedad@libero.it)

TERSKE DOLINE • 19. MEDNARODNI POHOD PARJATELJSTVA #ANIEBOLA-ROBIDIŒ@EPODBELA / 6. MEMORIAL ADO CONT - u nediejo 16. junja Program: ob 9.30 uri se bojo usi udele¡anci zbral’ na placu v #anieboli, ob 8. uri v Podbeli-Robidiœ@u-Kamp Nadi¡a; ob 10. uri za@etak pohoda #aniebolaPodbela (14 km) an Robidiœ@e-Podbela (7 km), ob 11-12 prihod v Podbelo (Kamp Nadi¡a), kjer bo paœta za use udele¡ance pohoda; ob 13.30 bo premiacjon, bogat kulturni program an

31. maja 2013

dom

DOMA#A MODRUOST Tisti, ki gre s pametjo po svietu, dele@ pride

ples. Za se vpisat je cajt do 9. junja. Upisnina pride 8 euro

v prestorih Turisti@ne kmetije bojo predstavil’ »Duœa slovenska«, ki jo je urediu Anej Sam. Godla bo na violin an piela Katarina Œetinc

REZIJA • SOLBICA - u saboto 1. junja, ob 16. uri u muzeju bruœa@u na Solbici bojo predstavil’ bukva «Biside ta na traku za otroke-Parole su nastro per bambini». Guoril’ bojo: Giovanni Negro, president komitata brusarju, Luigia Negro predsednica Muzeja rozajanskih ljudì, Matej Œekli profesor slavistike u Ljubljani an Roberto Dapit profesor na Uidanski univerzi

U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO OBJAVIL’ PRIREPOŒJAJTE OBVESTILA DO 10. JUNJA NA NASLOV INFO@SLOV .IT TEL.-FAX 0432 701455 SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO GLI APPUNTAMENTI FINO A FINE GIUGNO . INVIATELI ENTRO IL 10 GIUGNO A INFO@SLOV .IT TEL .-F AX 0432 701455 DITVE DO KONCA JUNJA .

SVETA MAŒA PO SLOVENSKO

POSOÅJE • ROBIDIŒ#E - u saboto 1. junja, ob 19. uri

Continua ogni mercoledì alle ore 20.30 nel centro di aggregazione giovanile, in via Carraria 93, a Cividale del Friuli, il corso, gratuito e aperto a tutti, di «Meditazione sui cuori gemelli». «Questa disciplina – sottolinea la pranic healer Danila Petricig – se praticata con regolarità migliora l’equilibrio fisico, mentale, emozionale e relazionale». Sabato 15 e domenica 16 giugno, dalle ore 9 alle 18, nel centro di aggregazione giovanile avrà, inoltre, luogo il corso di livello base di «Pranic Healing», una disciplina semplice e scientifica di trattamento del sistema energetico umano per il benessere fisico e psicologico. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare Danila, cell. 339 3116666

Usako saboto ob 19. uri u farni cierkvi u Œpietru je maœa po slovensko.

Na spletni strani www.dom.it vsak dan novice in prireditve

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK

DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, 35129 PADOVA REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Najbolj brano na naœi spletni strani I più letti sul nostro sito internet

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko

1

Ujeli medveda v Terskih dolinah Catturato l’orso nelle Valli del Torre

2

V Viœkorœi tradicionalno poljubljanje kri¡ev A Monteaperta il tradizionale bacio delle croci

Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00.

3

Tek prijateljstva Su¡id-Nokula za Gajo Corsa dell’amicizia Su¡id-Oculis per Gaja

Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (pregled zamejskega tiska), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa.

4

Odbornica Panariti bo obiskala dvojezi@no œolo L’assessore Panariti visiterà la scuola bilingue

5

De¡ela Fjk na poti sprememb Il programma di Debora Serracchiani

Oddaje za vidensko provinco. Vsako saboto ob 12.00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«. Vsako saboto ob 14.10 Nediœki zvon iz ¡ivljenja Beneœkih judi. Vsako zadnjo saboto v miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer te@e bistra Bela«.

Postani naœ prijatelj Diventa nostro amico

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

14.30

Giornale Dom  
Giornale Dom  

Edizione del 31 maggio 2013

Advertisement