Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVI n.20

(

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

15. novembra 2011 - Euro 1,00

T

)

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

POVEZAVA MED OKROGLIM IN VIDNAM SKUOZE POSOÅJE IN BENEÅIJO JE SPET AKTUALNA

Veliki elektrodot œele grozi Re@anski dolini

V

eliki daljnovod iz Okroglega (par Kranju v Sloveniji) do Vidna, spet buri duhove in parnaœa preglavice ljudem v Bene@iji in na Onejskim. Parœlo je na dan, de italijanska in slovenska dru¡ba, ki skarbita za prenos elektri@ne energije, se pravi Terna in Eles, imata œele namien, de bi uresni@ile projekt, ki bi mo@nuo vederbu Re@ansko dolino – gre predvsiem za teritorij kamunu Sriednje in Podutana – in zaduœiu vsako mo¡nost turisti@nega razvoja. Glih takuo bi veliko œkodo nardiu v Poso@ju, v tolminski ob@ini. Od tistega na@arta se je puno guorilo kakih pet, œest liet odtuod. Po protestih, informativnih ve@erih, sre@anjah z regjonalnimi aœeœorji in predstavniki slovenske vlade se je zdielo vse rieœeno. Jeseni 2007 je bla de¡ela Furlanija Julijska krajina oznanila, de bojo tist elektrodot iz Okroglega v Vidan spejali po trasi petega evropskega prometnega koridorja, se pravi po trasi na@artovane hitre ¡elieznice. Sada pa se je zviedelo, de sta Terna in Eles o¡iviela stari projekt. »V petlietnem na@artu Eles predvideva tri velike daljnovode: poleg daljnovoda Beri@evo-Krœko œe povezavi pruoti Mad¡arski in pruoti Italiji. Daljnovod Cirkovce-Pince je na stopnji umeœ@anja v prostor, tre@ji je daljnovod Okroglo-Viden,« je za @asopis Finance 26. otuberja poviedu Marko Hrast, ki je direktor sektorja za prenosno omre¡je v slovenski elektri@ni dru¡bi. Na ministerstvu Republike Slovenije za okolje in prostor pravijo, de do sada nie bla nareta œe nobedna konkretna stopinja, de bi zgradili daljnovod in de Eles œe parpravlja nieke predhodne œtudije. Vsekakor v Sektorju za ohranjanje narave zagotavljajo, de bojo zlo pozorno sledili dogajanju. Povdarjajo tudi, de so nimar prioritetno podperjali idejo, de bi elektrodot spejali iz Okroglega skuoze zgornjo Savsko dolino na Tarbi¡ in od tam v Vidan. Seviede, se na smie mierno spati. Upravitelji iz Nediœkih dolin in vsi tisti, ki imajo par sarcu lepoto doma@ih kraju, se muorejo povezati s kolegi in parijatelji v Poso@ju in kupe pejati naprej vse potriebne akcije, de bi œe ankrat in za nimar ustavili nespametni projekt elektrodota. M. K.

V slovenskem ministerstvu za okolje œe naprej podperjajo traso na Trbi¡ in od tam v Vidan

beri na 6. strani

SSO E SKGZ PROVINCIALI stigmatizzano le deliberazioni del commissario Tirelli

V TELI ÆTEVILKI DEŒELNI ZAKON Œupani ostro nasprotujejo reformi lokalnih uprav v gorskem teritoriju • stran 5 10 OBLIETNICA SMARTI Kekkova piesam æe naprej odmieva v Beneåiji • stran 7 ZADRUGA MOST Prenovili spletne strani Doma in Slovita • stran 9 REZIJA Tudi po referendumu velika skrb za domaåo vodo • stran 11 Redakcijo smo zakljuåili 15. novembra ob 14. uri

Coi fondi sloveni contro gli sloveni. Inammissibile!

G

li sloveni della provincia di Udine non ci stanno a subire il danno e la beffa di vedere la propria comunità maltrattata e disconosciuta usando i fondi pubblici stanziati per la lingua e le cultura slovena. Le loro massime organizzazioni – Sso e Skgz, riconosciute ufficialmente dalla Regione quali rappresentanti della minoranza – ritengono inammissibile il comportamento di alcuni enti locali e si adopereranno in ogni sede per impedire l’ingiustizia. È questo il senso della lettera inviata dai comitati provinciali di Sso e Skgz al commissario straordinario della Comunità montana Torre, Natisone e Collio, Tiziano Tirelli, dopo la pubblicazione del numero unico del Comune di Stregna, finanziato con i fondi della legge regionale di tutela degli sloveni, in cui si definisce «estranea al nostro territorio» la lingua slovena, e la delibera dello stesso commissario con la quale si stanziano 36.500 euro – anche questi attinti dai fondi per la minoranza slovena – per ini-

ziative di alcune amministrazioni comunali (capofila Stregna e San Pietro al Natisone) tra le quali spicca la realizzazione di un vocabolario e di una grammatica di un fantomatico idioma definito «nadisko». Questo, denunciano le organizzazioni slovene, con il risultato di «moltiplicare con ulteriori investimenti strumenti linguistici che già esistono», mentre «sono insufficienti i finanziamenti per le associazioni che fanno cultura (teatro, produzione letteraria in prosa e poesia, video, serate letterarie e dedicate alla tradizione orale, concerti e festival della canzone popolare) nelle varianti linguistiche locali, contribuendo a mantenerle in vita e a trasmetterle alle nuove generazioni nella più piena adesione allo spirito della legge». Pertanto, Skgz e Sso, « si riservano di sottoporre le suddette deliberazioni agli organi consultivi e di controllo competenti (Comitato istituzionale paritetico, Commissione regionale per la minoran-

za slovena, Corte dei conti…)». Intanto, la lettera è stata inviata per conoscenza all’assessore regionale, Elio De Anna, e al direttore del servizio regionale per le lingue minoritarie, Giuseppe Napoli. Tirelli ha accusato il colpo e ha subito risposto passando la palla alla Regione. «Sarà l’amministrazione regionale a decidere gli importi finanziabili», ha scritto. E, per quanto riguarda dizionario e grammatica del «natisoniano», ha evidenziato di concordare con le organizzazioni slovene, «relativamente al fatto che la stesura debba essere affidata ad esperti del settore che possano assicurare non solo la correttezza formale, ma anche un elevato livello dei contenuti». Stop, dunque, a improvvisati linguisti locali. L’eventuale realizzazione di quei sussidi dovrà essere seguita, come richiesto da Sso e Skgz, da «titolati accademici dell’Associazione Italiana degli Slavisti e da slovenisti di chiara fama»  R. D.

Naœa Cierku na smie pozabiti na pravo pot

T

am za goro œkorjanci pojejo! Takuo puojemo œe donas, posebno kadar praznujemo kajœan senjam in se veselimo v dru¡bi parjatelju. Tekrat se spominjamo na stare cajte, ki man se zdijo nimar buj lepi ku danaœnji, @elih tuole nie ries, vsaj v@asih ne. Tela piesam mi je parœla v spomin, kadar je nadœkof Andrea Bruno Mazzocato povabu kristjane videnske nadœkofije, de bi razpravljali o stanju, o situacjonu naœih gore in ljudì, ki ¡ivé na njih. 21. otuberja so se v Vidnu zbrali predstavniki naœih far, de bi skuœali najti kajœno reœitev socialnim problemam ciele Furlanije in te¡kemu polo¡aju vsieh vasi gorskega teritorija. Povabljena sta bla (bivœi) minister Giulio Tremonti an prof. Giuseppe De Rita, ki je predsednik inœtituta Censis. Minister ni mogu priti, takuo de je spregovoriu samuo profesor. Na œaroko je De Rita pokazu, kaj je ratu naœ danaœnji sviet in kajœne bi bile morebitne reœitve. Narbuj je povdariu potriebo po buj mo@nim povezovanju med inœtitucijami in ljudmì. Niek buj konkretnega se nie dalo dobiti. Posebno je manjku pogled na resni@ni polo¡aj de¡ele, province, kamunu in, seviede, ljudì, ki ¡ivé v teh ustanovah. In potlè œe 'na velika pomanjkljivost: kam so se skrile vse tiste prave zahteve do kulture, do jeziku, do posebne zgodovine? Skor nobedan na guorí vi@ o posebnosti naœe de¡ele Furlanije Julijske krajine. Avtonomna je zatuo, ki ima slovensko manjœino. Potlè sta bili spoznani tudi furlanska in niemœka. Vse tuole na more in na smie ostati v arhivah, do katerih nimamo vstopa, ampak muora postati vsakdanje ¡ivljenje naœih ljudí, posebno @e posmislimo, de upoœtevanje pravic manœin je tudi pot, de bi reœili naœe probleme in ohranili tiste premo¡enje, ki smo ga poverbali od naœih te starih. Na moremo guoriti le naprì od sploœnih in mednarodnih problemah, ku de bi tieli reœiti probleme Afrike al' pa Ju¡ne Amerike. Na tisto vi¡o se morebiti napunimo samuo liepih besied, a zgubimo igro v naœim puoju. Kar smo dosegli z velikim dielam in z veliko martro, muoramo ohraniti posebno donas, kàr so ustanove spoznale naœe pravice. Zatuo muoramo zahtevati, de nasa nadœkofija, ki se je od cajta œkofa Alfreda Battistija pokazala takuo dobrò naklonjena do nas, na pozabe, kar je bilo sklenjenega in potardi voljo nadaljevati po poti, ki je bila odparta.  Marino Qualizza


2

stran

BIERMANCI so paræli iz podutanske in sauonske fare

Mons. Brollo je v Gorenji Miersi biermu 21 mladih

VERSKO ¡IVLJENJE

V ASSISIJU MOLITVENO SREÅANJE na temo »Romarji resnice, romarji miru«

doma@i famoœtar don Rinaldo Gerussi, sauonjski pre Bo¡o Zuanella an pater Franco Qualizza od #erneti@u, ki diela ku misjonar u Indoneziji. Na skupni fotografiji so, kupe z mons. Brollam an duhovniki, puobi an @e@e, ki so se biermal’. Petnajst jih je bluo iz Podutanskega kamuna: Federica Bergnach, Marianna Blasutig, Matteo Chiuch, Leonardo Crucil, Alessio Gollia, Simone Golop, Davide Gosgnach, Fabio Leonardi, Alessia Qualizza, Claudio Qualizza, Danila Qualizza, Giovanni Qualizza, Nicole Qualizza, Francesco Simaz, Itzel Stulin. Œest pa jih je parœluo iz Sauonjskega kamuna: Marzia Blasutig, Gianluca Cernoia, Alex Cromaz, Michele Gosgnach, Nicola Predan an Nicola Zabrieszach.

Slomækovo leto v spomin na 150. obletnico njegove smrti Na Ponikvi, v rojstnem kraju bla¡enega œkofa Antona Martina Slomœka, se bo v soboto, 26. novembra 2011, z molitveno uro in maœo za@elo Slomœkovo leto, ki bo potekalo v spomin na 150. obletnico njegove smrti. Pod geslom Svetost prenavlja svet bo leto trajalo do nedelje, 25. novembra 2012, ko ga bodo sklenili s œkofijskimi praznovanji. Program v teku Slomœkovega leta bo osredoto@en na ohranjanje ¡ive zavesti pomena njegovega ¡ivljenja in dela. Vsak mesec bodo izpostavili posamezno, za Slomœka zna@ilno vrednoto, ki je aktualna tudi danes: vera, edinost, kultura, dru¡ina, vstajenje, Cerkev, domovina, duhovniœtvo, Marija, vzgoja, delo in narava. Slomœkovo leto bo prilo¡nost za molitev in nadaljevanje dela za uspeœni razvoj procesa za Slomœkovo razglasitev za svetnika (kanonizacijo).

Foranialna Karitas na pomuoå misijonan in potriebnim judem

F

oranialna Karitas je iz prodaje slad@in, ki jo je miesca otuberja organizala na Burnjaku par Muoste, zaslu¡ila 2.000 euru. Od teh 1.200 bo œlo, skuoze vidanski misijonski uficij u Brazil, u pomuo@ petim otrokan, ki ¡ivijo v Minas Novas znotra misijona, za kater skarbi munija Anna Ortelli, an u katerem diela vi@ œuol. 800 euro pa bojo nucal’, de bi pomal’ potriebnim ljudem, ki ¡ivjo na teritoriju. Tuole nam je poviedala odgovorna za Karitas, Alda Vuerich, ki se prù lepuo zahvaljuje usiem faranam, ki so para@al’ slad@ine, ku usiem tistim, ki so jih parœli pokuœat, an posebno Pro loko Klenje an Nedi¡i iz Podbuniesca za pomuo@, ki sta jo dala par teli iniciativi. Na Bo¡i@ni targ, ki bo na pu di@emberja u Œtpietru, foranialna Karitas bo sodelovala z merkatinan solidarnosti (mercato equo-solidale), o katerem bo miesca ¡enarja organizala poseban vi@er na Liesah, de bi storli zapoznat telo important realnost an jo arzœierili na teritoriju.

dom

Predstavniki svetovnih verstev obnovili zavzetost za mir �

anandvajst mladih iz Nediœkih dolin se je biermalo u saboto 29. otuberD ja u cierkvi Presvetega Sarca u Gorenji Miersi. Somaœeval’ so kupe s @astnim vidanskim nadœkofan mons. Pietro Brollo

15. novembra 2011

Benedikt XVI.: »Naj v imenu Boga vsako verstvo na zemljo prinaœa pravi@nost, mir, odpuœ@anje, ¡ivljenje in ljubezen!«

»N

ikoli ve@ nasilja! Nikoli ve@ vojne! Nikoli ve@ terorizma! Naj v imenu Boga vsako verstvo na zemljo prinaœa pravi@nost, mir, odpuœ@anje, ¡ivljenje in ljubezen!« To so bile besede, s katerimi je pape¡ Benedikt XVI. v @etrtek 27. oktobra zaklju@il slovesno obnovitev zavzetosti za mir. Ta dan je v Assisiju namre@ potekalo molitveno sre@anje na temo Romarji resnice, romarji miru. Po dopoldanskem programu in skromnem kosilu v samostanu Marije Angelske je sledil @as tiœine, namenjen osebni molitvi in premiœljevanju. Nato so se nekateri udele¡enci sre@anja, predvsem mladi, peœ podali na tri kilometersko romanje od bazilike Marije Angelske do bazilike sv. Fran@iœka v Assisiju. Na cilju so se jim pridru¡ili tudi pape¡ Benedikt XVI. in delegacije svetovnih verstev. Romanje je predstavljalo simbol hoje vsakega @loveka, ki vztrajno iœ@e resnico in se trudi graditi mir in pravi@nost. Sklepni del Dneva premiœljevanja, dialoga in molitve za mir in

pravi@nost na svetu pa je potekal pred baziliko sv. Fran@iœka, kjer je bila tudi odmevna molitev za mir leta 1986. Med slovesno obnovitvijo zavzetosti za mir je Kardinal Tauran v uvodu dejal: »Mir je mogo@ takoj zdaj! Ker smo danes to ponovno izkusili, vemo, da z Bo¡jo pomo@jo vera lahko premaga dvom, zaupanje lahko prese¡e tesnobo, upanje lahko zmaga nad strahom.« Besede ekumenskega patriarha Bartolomeja I. so bile: »Zbrani tukaj v Assisiju smo skupaj premiœljevali o miru, Bo¡jem daru in skupnem dobrem za celo @loveœtvo. #eprav pripadamo razli@nim verskim tradicijam, lahko pritrdimo, da je za izgradnjo miru nujno ljubiti bli¡njega in spoœtovati zlato pravilo: “Delaj drugim, kar ¡eliœ, da bi drugi storili tebi.”« Predstavnik sikhov dr. Tarunjit Singh Butalia je poudaril: »Zavezujemo se, da bomo vzgajali osebe tako, da se bodo medsebojno spoœtovale in cenile, da bi se lahko tako uresni@ilo miroljubno in solidarno skupno ¡ivljenje med pripadniki razli@nih narodnosti, kultur in verstev.«

IL FORUM SUI CAMBIAMENTI climatici e la giustizia sociale

Mulana Mohammed Zubair Abid, predstavnik muslimanov, je dejal: »Zavezujemo se k dialogu v iskrenosti in potrpe¡ljivosti, ne da bi presojali, kar nas lo@uje kot nepremostljiv zid, ampak nasprotno, s priznavanjem, da soo@enje z druga@nostjo drugega lahko postane prilo¡nost za boljœe medsebojno razumevanje.« Predstavnik taoistov, prof. Wai Hop Tong, je izrekel besede: »Zavezujemo se, da si bomo prizadevali biti na strani tistih, ki trpijo zaradi revœ@ine in zapuœ@enosti, da bomo glas tistih, ki nimajo glasu, v prepri@anju, da nih@e ne more biti sre@en sam.« Predstavnik neverujo@ih prof. Guillermo Hurtado pa je dejal: »Lai@ni humanisti se zavezujemo, da si bomo v dialogu z verniki in skupaj z vsemi ljudmi dobre volje prizadevali graditi novi svet, v katerem bodo temelj dru¡benega ¡ivljenja spoœtovanje do dostojanstva vsakega @loveka, njegovih ¡elja kot tudi svobode delovanja v skladu z lastnimi prepri@anji. Posvetili bomo vse svoje mo@i, da bi verniki in neverniki ¡iveli v medsebojnem zaupanju in skupnem iskanju resnice, pravi@nosti in miru.«

Per la difesa del creato e della dignità umana

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

a crisi finanziaria ed economica L che il mondo sta attualmente vivendo può costituire per l’umanità

V no@nih videnjih sam gledu: Glej, kupe z oblaki neba je parhajau nekduo kakor sin @lovieku; parœu je do Starolietnega in pejali so ga predanj. Njemu je bila dana oblast, @ast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu slu¡ili. Njega oblast je ve@na oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo, ki ne bo uni@eno. Daniel 7, 13-14

un’opportunità per ripensare i modelli di sviluppo, al fine di coniugare il rispetto dell’ambiente con la giustizia sociale: è in estrema sintesi quanto emerso da un recente incontro, svoltosi in Brasile, che ha visto riuniti rappresentanti religiosi e laici di organizzazioni cattoliche aderenti al Forum sui cambiamenti climatici e la giustizia sociale, che beneficia anche del sostegno della Conferenza episcopale. «Per la vita della terra e nella terra» è lo slogan che ha fatto da sfondo all’iniziativa, con la quale si è voluto ribadire la posizione a favore della tutela del creato e della difesa della dignità di tutte le persone come un valore fondamentale da osservare in tutte le misure legislative delle istituzioni civili. La Conferenza dell’Onu sullo sviluppo sostenibile (Rio+20), che si terrà nel giugno 2012 a Rio de Janeiro costituisce, secondo i partecipanti, un’occasione fondamentale per individuare e mettere in pratica nuove politiche necessarie a garantire un futuro sostenibile al pianeta. «Sono iniziati

Njega oblast je veåna Parvo berilo

i preparativi per la Conferenza Rio+20 – si sottolinea nel Messaggio diffuso al termine dell’incontro – ma, piuttosto che valutare seriamente quello che è stato fatto o non è stato fatto finora nel rapporto tra sviluppo e ambiente, bisogna cogliere l’occasione della crisi come un’opportunità di trasformazione dei modelli economici». Per questo, si aggiunge, il Forum «è associato a tutte le forze sociali e politiche che sono disposte all’attuazione di importanti cambiamenti degli stili di vita dominanti nella nostra società».

Evangelij po Janezu

Tisti cajt je œu Pilat spet v sodno hiœo, poklicu Jezusa in mu reku: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoru: »Praviœ ti tuo sam od sebe al’ so ti drugi poviedali o meni?« Pilat je odvarnu: »Sam mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izro@ili meni. Kaj si stuoru?« Jezus je odgovoriu: »Moje kraljestvo nie od telega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od telega sveta, bi se moji slu¡abniki bojevali, da ne bi biu izro@en Judam, toda moje kraljestvo ni od tuod.« Pilat mu je reku: »Torej si ti kralj?« Jezus je odgovoriu: »Ti praviœ, da sam kralj. Jest sam zatuo rojen in sam zatuo parœu na sviet, da pri@am za resnico. Kduor je iz resnice, posluœa moj glas.« 23, 1 - 12


dom

ZGODOVINA

15. novembra 2011

- KULTURA

stran

3

IN MARGINE ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO della proclamazione del Regno d’Italia

Una comunità intellettualmente vivace consapevole della propria identità �

Tra i preti dotti ed intraprendenti anche don Valentino Bledig che, secondo una voce popolare, espresse l’unico ‘no’ delle Valli al plebiscito del 1866

� Giorgio Banchig

C

he durante il Risorgimento e i primi decenni del Regno d’Italia gli sloveni delle Valli del Natisone costituissero una comunità intellettualmente vivace, consapevole della propria identità e legata alla propria lingua, compatta nel rivendicare una maggiore autonomia amministrativa e giudiziaria memore degli antichi privilegi goduti sotto la Repubblica di Venezia, attiva in campo economico e sociale anche se legata a vecchi sistemi di produzione agricola e restia alla cooperazione, è dimostrato dalle eminenti personalità che vi hanno avuto origine e che si sono distinte in vari campi del sapere e delle professioni, nel mondo ecclesiastico, sociale e politico. Non meravigli il fatto che molti di loro furono sacerdoti: il seminario costituiva il meno costoso e più facile approdo per ragazzi che, individuati da cappellani e parroci per la loro buona intelligenza, volevano continuare gli studi. Alcuni di essi al termine del liceo abbandonavano il seminario, che a Udine era aperto anche a quanti non intendevano continuare gli studi teologici, e si iscrivevano alle università oppure si dedicavano a varie professioni. Quanti, invece, terminavano la teologia ed erano consacrati sacerdoti, venivano per lo più inviati nelle numerose cappellanie della Slavia, ma venivano impiegati anche come cappellani o istruttori domestici, insegnanti, educatori. Chi, poi, aveva una particolare predisposizione o ‘carisma’ sviluppava le proprie capacità in ambito ecclesiastico, culturale e civile contribuendo alla crescita della società e della comunità cristiana. Un fenomeno particolare è rappresentato dai preti messatori o sacellani, ai quali, a causa anche dell’elevato numero del clero secolare in Friuli, non veniva affidata una cura d’anime. Rimane-

vano in famiglia, celebravano la messa (da qui il nome di messanti) nella chiesa del paese, confessavano in tempo pasquale e rimanevano a disposizione per servizi nelle cappellanie vicine. Vivevano delle offerte dei fedeli e della questua di generi alimentari / berarnja (cfr. G. Banchig, Pegliano - Ofijan e la chiesa di S. Nicolò, Pulfero 1998, pp. 79-80). Ed acco altri veloci ritratti dell’affollata galleria delle persone delle Valli del Natisone distintesi in vari campi. Ha voluto essere sepolto nel cimitero di San Giovanni d’Antro il dotto e pio sacerdote Giovanni Cernoia di Tarcetta dopo aver trascorso gran parte della vita a Udine. Nato nel 1815 esercitò il suo ministero a Udine come insegnante e cappellano del Monte di pietà. Sul monumento funerario sta scritto: «Alla benedetta e santa / memoria / del pio, virtuoso e benefico / sacerdote / professor Giovanni Cernoia / che / nato a Tarcetta il 1 novembre 1815 / decesso in Udine 1l 26 febbraio 1900 / quel regio ginnasio liceale / parecchie generazioni di friulani / con sapienza ed amore educò / e in ogni parte della provincia / lasciò morendo /

Don Giovanni Cernoia di Tarcetta (1815-1900) larga eredità d’affetti e di rimpianto / i nipoti e le nipoti posero». Secondo una ‘voce’ popolare fu don Valentino Bledig di Altana di San Leonardo (1815-1892), l’unico abitante delle Valli del Natisone a votare ‘no’ al plebiscito del 1866 sull’annessione del Friuli al Regno d’Italia. Deve essere stato di carattere deciso e di convinzioni profonde se pubblicamente, in località Na barbje, in quel di San Leonardo, espresse la sua opposizione al dominio dei Savoia sulla sua terra mentre tutti gli altri suoi paesani con grande entusiasmo e al suono della remonica, come scrive il parroco locale, don Antonio Banchig,

esprimevano il proprio ‘sì’. Nel 1866 don Valentino era rientrato già da sei anni nella natia San Leonardodalla Val Resia, dove era stato per dieci anni (1840-1850) cappellano parrocchiale e per quattro maestro comunale (1846-1850). Ritornato nella parrocchia d’origine svolse il suo ministero a San Leonardo, Topolò e dal 1863 nel paese natale e a Jainich. Oltre che per aver votato ‘no’ al plebiscito, don Bledig è ricordato soprattutto per aver scritto 24 lezioni in resiano dal titolo Christjanske uzhilo od teh sedan S.S. sacramentu (La dottrina cristiana sui sette sacramenti) che egli leggeva nelle chiese di Resia e che il famoso slavista polacco Baudouin de Courtenay pubblicò nel 1913 a Pietroburgo. Nell’archivio parrocchiale di San Leonardo è conservato il testo di una sua predica in resiano sulla Passione di Cristo e parte di un suo diario in italiano (B. Z., Psbl, cit., fasc. 18). Un intraprendente sacerdote fu don Giuseppe Podrecca (Jo¡ef Podreka) che nacque a San Leonardo nel 1822. Fu consacrato sacerdote nel 1846 e probabilmente svolse il suo primo servizio pastorale nei pressi di Gorizia; fino al 1955 fu a Ro@inj, nella valle dell’Isonzo, da dove fu trasferito a Breginj / Bergogna. Qui portò a termine numerose opere: la nuova chiesa parrocchiale, l’ampliamento della chiesa cimiteriale di S. Maria della neve, la ristrutturazione del campanile e della canonica, l’apertura del nuovo cimitero, l’acquisto dell’or-

Madre Serafina Strazzolini braccio destro di S. Luigi Scrosoppi Riportiamo un brano del volume di Guglielmo Biasutti, Padre Luigi Scrosoppi, (Udine 1979) in cui viene tracciato un profilo di madre Serafina Strazzolini (1825-1889), originaria di S. Pietro al Natisone, che per molti anni fu il braccio destro del Santo fondatore della Casa delle derelitte di Udine (pp. 226-227). 7 settembre 1855 si tenne la prescritta adunanza per la nomina nuova superiora. ed anche stavolta, come ara accaduto per Ilaldella Di Giorgio, non riuscì eletta una delle anziane, ma la più

giovane delle suore, professa da poco tempo ed appena trentenne, Madre Maria Serafina Strazzolini, che il Tinti definisce «donna tutta viscere di carità ed assai intelligente». Se l’elezione fu un riconoscimento delle grandi doti della Strazzolini, è pur lecito scorgervi la mano del fondatore, al quale spettò per regolamento la designazione di tre elettrici. Ancora una volta egli volle alla guida della congregazione un elemento capace, ma insieme ricco di quelle preziose virtù ed energie che sono proprie della giovinezza innamorata di Dio – e la

strazzolini si chiamava in religione «serafina del divino amore» –: cioé la docilità, la generosità, un sacro entusiasmo, un vivace spirito di iniziativa: Padre Luigi pensò che la congregazione tutta avrebbe tratto nuovo impulso, se fermentata e trascinata da quel fervore: e le suore più anziane avrebbero avuto modo di esecitare l’umiltà, che al fondatore era tanto cara. Né le sue speranze andarono deluse. «Il padre Luigi – scrive il Tinti– ebbe in lei un validissimo aiuto a far progredire la congregazione, a cui la madre Serafina rese sino alla morte validissimi servigi». Ed i cenni biografici, più volte ricordati, dicono di lei: «assieme al ven. padre fondatore, madre Serafina con quanto zelo e spirito di sacrificio si adoperò per la compilazione delle s. regole che erano ancora praticate per via di esperimento. Il p. Luigi era sempre con lei a trattare gli affari della casa, di tutte le case, dell’intera congregazione. Madre Serafina, con la sua esperienza acquistata in tanti anni di vita, con quel pronto intuito e buon senso pratico che le era tanto familiare, fu di grande aiuto al padre fondatore…

gano. Nel 1877 fu nominato parroco di Ajello, nella pianuta friulana, e due anni più tardi decano di Monfalcone, dove morì nel 1886. Come abbiamo già ricordato su queste pagine, don Giuseppe Podrecca è ricordato soprattutto per aver composto e pubblicato nel 1851, per i tipi della tipografia Seitz di Gorizia, il primo catechismo a stampa destinato anche agli alunni sloveni dell’arcidiocesi di Udine. Come abbiamo visto, il volumetto, di 64 pagine, dal titolo Katekizem ali kristianski nauk v praœanjih in odgovorih zlo¡en zlasti iz nauka gosp. Mihaela Casati Jo¡efa Podrieke za slovenske œole non ebbe diffusione perché, a giudizio dei censori, conteneva delle imprecisioni dottrinali ed era incompleto (B. Z. Psbl, cit, fasc. 12). Accanto a valenti sacerdoti, le Valli del Natisone diedero alla Chiesa udinese anche numerose religiose che si distinsero per pietà e dedizione alle opere di carità. Tra tutte ne ricordiamo due: Geltruda Strazzolini e Marianna Suoch, entrambe di San Pietro al Natisone. Geltruda (1825-1889) visse in famiglia fino a 19 anni quando entrò nella congregazione delle Suore della Provvidenza fondata a Udine da san Luigi Scrosoppi. Prese i voti perpetui nel 1854 e l’anno seguente divenne superiora della comunità religiosa, carica che mantenne fino al 1862; fu di nuovo superiora generale dal 1867 al 1880 e da quell’anno alla morte, nel 1889, fu superiora della Casa di Udine. In queste sue funzioni fu per trent’anni il braccio destro di san Luigi Scrosoppi, con il quale, tra l’altro, collaborò alla stesura della regola della congregazione. Per questo motivo è considerata cofondatrice della famiglia religiosa udinese (B. Z., Psbl, cit., fasc. 20). Marianna Suoch (1834-1901), i cui antenati provenivano dalla Valle dell’Isonzo, entrò 22enne nella congregazione della Suore della Provvidenza di Udine. Nel 1862 pronunciò i voti perpetui e prese il nome di Maria Filomena. Dedicò la sua vita all’assistenza dei malati a Primiero, Porto e Udine. Ammalatasi, trascorse a letto gli ultimi sei anni di vita. Morì in odore di santità lasciando un profondo esempio di preghiera e dedizione ai sofferenti (B. Z., Psbl, cit.).

TANGIBILI TESTIMONIANZE DI INFLUSSI E PRESENZE TEDESCHE che influirono sull’onomastica e toponomastica locale

Cognomi tedeschi a Cividale e nelle Valli del Natisone

Floram

(slov.) Flóram (f. or.). Cognome tipico della Valle del Natisone e toponimo del comune di Pulfero (Pegliano). A giudicare dalle attestazioni più antiche (es. Furloram) potrebbe rappresentare la resa, molto modificata dalla pronuncia popolare (metatesi ecc.), di un antico personale germanico. Queste sensibili trasformazioni però ci hanno dato uno dei cognomi locali più difficili da decifrare. Forse “a monte” troveremmo un germ. Volleram: non è raro che una consonante - r - epentetica, in queste condizioni, compaia davanti alla liquida - l - (cfr. il top. francese Forléans da ant. Folliens; DR 297). Ma anche altri antichi personali tedeschi possono fare al caso nostro, essendo passati all’inizio dell’età moderna in un

friulane che finiscono in -âr hanno diverso accento e sull’ultima.

Rucli (slov.) Rúkli (f. or.). Come nel caso di Zufferli il suffisso -li , apparentemente alemannico, può derivare da un influsso fonetico sloveno locale. Si tratta di cognome germanico che riflette il termine rücke ‘dorso’ (da cui i cogn. ted. Breitruck, Baumruck ecc.) o, forse meglio, l’antica base antroponimica germ. Hroc (‘che risponde alla chiamata in battaglia’), da cui i moderni cognomi tedeschi Rocke, Rogge, Roh, Rücke, Röckel (H 181).

cognome, trascritto con difficoltà nei libri delle parrocchie: per es. *Frumiram (> *Furmeram > Furleram) o *Floreram (cfr. gli ant. pers. germ. Florebert, Florimund) o Wolfram (> *Forlvram > *Furleram > *Floreram > Floram).

Piccaro (fr.) Pìcar (f. or.). Cognome di Torreano. Potrebbe riflettere un nome di mestiere, dal termine Picke ‘piccone, zappa’, che però non forma cognomi in quanto tale. Da una base (*big-/*pig-) con lo stesso valore semantico (‘zappatore’) derivarono invece dei personali tedeschi medievali, da cui in seguito vennero normalizzati (dopo il sec. XV) dei cognomi come Pickhardt, Pickert, Peikert, Bickart (H 119), con l’aggiunta di una for-

Ruttar mante -hart. La scomparsa della -t finale va addebitata alla pronuncia friulana di una parola con accento ritratto. Le parole

(slov.) Rútar (f. or.). Nei secc. XVII e XVIII questo cognome era tipico della zona di Drenchia (Z -4, 1988). Rutar può essere un antico etnico di alcuni villaggi della Slovenia e della Carinzia, con base

Rut (Nemœki Rut, Vol@anski Ruti, Rute, Ruttach, Rutar, Rutarski gozd, Rutarski potok ecc.), dall’antica base toponimica ted. riut- ‘zona disboscata, dissodata’ (cfr. ted. Reuter ‘colonizzatore di aree incolte’). Il termine era comunque entrato già in epoca medievale nei dialetti sloveni: cfr. rôvt / rût ‘terra nuova’, rôvtar ‘dissodatore’ (Pl. II, 440, 446). Per cui non è detto che un Rutar di epoca postmedievale fosse un contadino di lingua tedesca; poteva essere anche un popolano slovenofono che portava semplicemente un cognome alludente al luogo di provenienza. Per finire notiamo che il nome del paese di Ruttars / Rutârs / Rutarji, in comune di Dolegna, deriva proprio da questi termini tipici del mondo medievale. Il passaggio al friulano, realizzatosi forse in questo paesino fra i secc. XV e XVI, ha portato alla modifica in senso romanzo dell’accento. 2 - continua � Maurizio Puntin


4

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

Fondi per gli sloveni usati contro gli sloveni

A

ben vedere che cosa succede nel piccolo mondo «incasinato» delle valli del Natisone in relazione all'uso (o abuso) del denaro destinato alla comunità slovena, non pare superfluo rivedere il titolo della legge regionale n.26 del 2007. Trattasi di «Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena» con le quali l'ente predispone strumenti e condizioni per «tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano». Vi sono precisi riferimenti alla legge 482/1999 che tutela le dodici minoranze linguistiche storiche in Italia, tra cui la slovena, e alla legge dello Stato n.38/2001, specifica per la minoranza slovena. Il quadro non potrebbe essere più chiaro. Dunque, accede di diritto ai provvedimenti della legge regionale 26 chi riconosce espressamente la propria appartenenza alla minoranza slovena. Se d'altro si parlasse, altro sarebbe anche il riferimento normativo. Bene. E che cosa combina la commissariata Comunità montana nostrana? Degli scarsi fondi previsti da detta legge, ne delibera l'assegnazione al gruppo dei comuni facenti capo a S. Pietro/Œpietar qualcosa come 36.500 per iniziative cosiddette culturali quali la redazione di un vocabolario della lingua «natisoniana» (sic!) - e della lingua italiana, di una grammatica dello stessa lingua locale e di un fantomatico convegno. Dai testi allegati alle richieste di finanziamento non si evince che il «natisoniano» abbia attinenze con lo sloveno e neppure ci sono accenni di appartenenza a detta minoranza. La cosa buffa di tutta questa mistificazione sta nelle premesse pseudoscientifiche con cui si vorrebbe argomentare la richiesta: si parte dall'affermazione che non c'è distinzione tra lingua e dialetto, che dialetto e lingua hanno lo stesso valore e che, quindi, ogni lingua (non importa se razionalmente riconosciuta come dialetto) gode del diritto di tutela ed allo stesso livello. Gli esperti linguisti valligiani sono supportati da ancor più esperto commissario che prende la cosa per buona ed approva l'assegnazione dei fondi alle iniziative proposte. Ovviamente tra le richieste di finanziamento non sono mancate quelle dei circoli e delle istituzioni operanti all'interno della comunità «slovena». Ma come è ben noto, gli amministratori che si sono insediati in cinque comuni sfruttando le ancestrali paure, i pregiudizi, l'ignoranza e la dabbenaggine di molti elettori nei confronti della propria appartenenza etnolinguistica, a quanto pare non le presero neppure in considerazione. La loro posizione la si può leggere sul numero unico di un bollettino distribuito di recente dal comune di Stregna nell'articolo «Per intenderci». Vi si scrive: «Qui da noi, quelli che si sentono parte della Nazione slovena hanno già tanti diritti: hanno una scuola (che serve più ai friulani di Cividale che alla nostra gente), l'Italia e la Slovenia danno loro tanti soldi perché imparino a conoscere la cultura, la lingua e le tradizioni della Nazione slovena e di chi vive nella Repubblica di Slovenia». L'estensore di queste fesserie (non dice che la scuola bilingue è una scuola «statale», accusando implicitamente lo Stato italiano di permettere che in essa si fomenti l'anti italianità), è lo stesso personaggio imbonitore che ha escogitato le iniziative di cui sopra. Una parolina agli amministratori locali la vorrei dire: attenti a dare fiducia a personaggi ambigui e piccoli profittatori. Prima fareste bene a verificare quanto hanno fin qui fatto. Chi ha orecchie per intendere intenda. È un avvertimento evangelico che va bene anche ai laici. E direi una parolina anche ai responsabili regionali che validassero le scelte della Comunità montana: dare soldi (destinati per legge alla comunità slovena) a gente che di sloveno rifiuta persino il termine, tanto da non scriverlo neppure una volta nelle sue richieste di denaro, sarebbe, a mio avviso, un'appropriazione indebita. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Appunto.

15. novembra 2011

dom

NA »ZLATI BUŒELI« u #edadu so popunama pozabili na Nediœke doline in njih te¡ave

#e se buœele zgubijo, se zgubi tudi @lovieœki rod 

Mauro Corona je poviedu, de nie sviet obnoreu. Obnoriel’ so judje, ki na njim ¡ivijo

N

 Giorgio Ruttar

e dugo do tegà se je zbralo na kamune du #edade puno imenitnih mo¡e, de bi arzglasilo an arzœerilo, dost vajajo buœele na telin svietu. Na sre@anje so poklical' Frankuna Frillija, ki je entomolog, an Boœtjana No@a, ki je predsednik #ebelarske zveze Slovenije. Te tre@i je biu pisatelj Mauro Corona, ki dar¡i za zemjo ku stari jazbac. Use tuole je parpravu Gigi Nardini, ki je narbuj poznan mojstar od buœel u Laœkin. Raj pozno ku ni@, se more re@. Judje, ki imajo po rokah le@e, ki imajo use zapisano na kartah, ki jih prebierajo, se hvalejo dan druzega . Kumrajo se, de niemajo vi@ sudu, de niemajo vi@ opuore ne od regjona, ne od province, ne od gorske skupnost, ne od obednega druzega. Pa usedno ¡ivijo. Paœ ka jih brigajo buœele telin bakanan, katerih samuo kravata vaja vi@ ku 'an panj. Sada se zbujajo, ki so pokrepale buœele. Priet so zabil' na naœe doline, na use cviecje, ki je bluo po naœih vaseh an po sena¡etah, kjer jabuke, @arieœnje, hruœke, brieskve, lipe, aka@e so kazale uso lepoto suojih ro¡. Use je uonjalo po medu. Usak drieu mu je dajau suoj uonj. Kàr se je sviet nomalo zagreu, je po usieh drieujah gu@alo. Tau¡inte buœel je fifalo an jagalo te nove ro¡e. Cmukalo je slad@ino brez se preperjat . U #edade nobedan nas nie imenavu. Ku deb' nas na bluo. Naœi slovienski bregi u nediœkih dolinah niemajo pomiena. Dobri pridejo samuo za jagarje an za darva. Poviedali so, de @e se buœele zgubijo, se zgubi tudi @lovieœki rod. Nobednemu pa nie parœlo tu pamet pokazati s parstan na kimiko, ki diela usake sorte strupi. Naœi kimet jih œpricajo, de bi umorili use tiste nove boliezni an na pomislejo, de umoré

buœele. Pa tudi ti@e. Ki lujarju, ki gardelinu, ki œcinku , ki taœcic, ki snic, ki kuosu. Ankrat smo jih usi lovil', an le vi@ jih je bluo. Po usieh bulah so ble arnjade. Hodile so cele pline montanu an druosu. Dar@e so œ@arkale po usieh œena¡etah. Po garmah okuole vasi an po potoceh so piel' slavi@i. Pono@ smo sedieli pred hiœo an jih posluœali, ki so se dan drugega pretiekal', kaduo pieje lieuœ. Usako zvi¡ganje je bluo druga@, usaka druga@ melodija se je zgubjala po tami. Potlé smo za@el' sadit strupeno sienje an nucati di¡erbante, strupi pruot ¡ivljenju. Takuo je use pokrepalo. Kje so lastuce, kje so œpicjamiœ, kje so ¡ganci? Pogledimo, ki dost boliezni se je znajdilo tu malo liet an ki nasre@ je bluo. Nieso parœle od œtrafinge bo¡je, a od @lovieœke pogluovnosti za imjet le vi@. Po uojski DDT, dorifera, kanker od kostanja, smarde@aci, zadnja muha od kostanja, pu¡i, kobilce, aviarija, naumna krava, prase@ja treœika an œe puno druzih boliezni. Po gjornaleh se piœe, a nobedan se na gane. Ni@ jih na briga. Ima prù Mauro Corona: Nie sviet obnoreu. Obnoriel' so judie, ki ¡ivijo na nijn. Ma pridimo nazaj na buœele. Proval' smo ¡e puno liet nazaj, kaj so nardil' po naœih vaseh glih tisti poznani mo¡je, ki donas pridgajo an hvalejo suoje pardielo. Znajo meœtrinat po uficihah, de bi imieli sami za se pomaganje an usake sorte opuoro. Za nje naœ med niema pomiena, koœta masa. Naj pravejo resnico, naj povedo, de ga œte-

lajo od druzih kraju, kjer se ga kupe na pu cene. Pride kuhan, zvarjen, pe@en. Pa je predan za dobar. U Nediœkih dolinah malo kajœan dar¡i buœele. Vide se kajœnega, ki jih uoze na paœo. Ven@ part so judje doz Laœkega , Nih dvajst liet nazaj smo se uœafal' tu oœtariji. Zlo poznan @lovek dol z Laœkega, ki pardelava med, je hodu po usieh vaseh gledat, kaduo je imeu buœele. Pravu je, de se je zajavila po Nediœkih dolinah @udna boliezan, ki se kli@e »varoa« an, de bi ustavu tisto epidemijo, muora use buœele di¡infetat. Muoj brat je imeu kakih deset panju. Ovadu san se telemu poznanemu @lovieku an san mu poviedu, kje je brat meu buœele. Poviedu san mu brez pomislit an brez upraœat bratra. Mislu san, de mu nardin dobruoto, de mu buœele ozdrav, de tista mede¡ina, ki jo lo¡e tu panj, na nardi nobednega slavega. Tele @lovek, brez upraœat, brez ni@ podpisat je niek œpricu tu panj. Kazu se je ku zdraunik, ke je poœjan od regjona an od province. »Na bomo imiel' ne buœel ne medu. Tist @lovek jih je parœu strupit,« je jau muoj brat. An je meu prù. Tist Lah je parœu po vaseh samuo za stuart pokrepat buœele. Malo cajta so durale. #ez zimo so ratale œibke an so dru¡ine krepuvale tan par medu. Buj pozno se je tudi zastopilo zaki. Le tu vasi, atu blizu sosedu, ki je imeu samuo tri panje, ki nieso bli oœpricani s strupeno mede¡ino, so se buœele redile an so dajale suoj med ku po navad.

FINALMENTE TRADOTTE in Italiano le opere del grande scrittore triestino. È appena uscito presso le Edizioni San Paolo il romanzo «Notturno sull’Isonzo»

Il monumento di Alojz Rebula ai sacerdoti sloveni in Italia

P

er iniziativa della biblioteca «Duœan #erne» di Trieste è partita la pubblicazione di tre scritti del grande scrittore sloveno di Trieste, Alojz Rebula, nato nel 1924 ed autore di una quarantina tra romanzi, saggi, poesie, diari che abbracciano un ampio arco delle attività letterarie, artistiche, filosofiche e teologiche. L'autore è quasi sconosciuto in Italia, avendo scritto sempre o quasi in sloveno ed essendo stato tradotto pochissimo in italiano. Un po' come è accaduto all'altro grande sloveno triestino, Boris Pahor. Nel clima di conoscenza reciproca e di dialogo culturale è nata l'idea di far conoscere almeno qualcosa di questo grande autore al pubblico italiano, con l'appoggio finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia. Sensibili all'iniziativa sono state le Edizioni San Paolo, con la pubblicazione di tre scritti di A. Rebula: «Notturno sull'Isonzo», «Destinazione Nuova Terra», «Da Nicea a Trieste». È uscito in questi giorni il primo ed è in vendita nelle librerie Paoline. Si estende per 279 pagine, con una lunga e preziosa postfazione di B. Ru-

stja, che ha fatto la dissertazione di laurea proprio sulle opere dell'autore. Mi servo di alcuni passaggi della postfazione per presentare nelle linee fondamentali questo coinvolgente e drammatico romanzo storico, che tratta del triste periodo fra le due guerre nelle terre dell'Isonzo, sotto il tallone di fascismo, nazismo e comunismo. I protagonisti e vittime allo stesso tempo, sono i sacerdoti, legati alla loro gente per la fedeltà al Vangelo. Tra tutti i libri che hanno per protagonista un uomo di Chiesa il romanzo «Notturno sull'Isonzo» occupa un posto speciale. Ispirandosi alla vita di un sacerdote realmente esistito, Rebula descrive il tragico destino che investì tanti preti sloveni, vittime dei totalitarismi del secolo scorso: il protagonista è dapprima incalzato dai fascisti ed esiliato; rinchiuso in un campo di concentramento dai nazisti, assassinato brutalmente dai comunisti. In realtà, Rebula non è il primo scrittore che si occupa di un sacerdote del Litorale che combatte per i diritti della sua

gente. Ma, di fatto, egli è il primo a raccontare come l'autorità comunista si sia

accanita contro i sacerdoti che, a essere onesta, avrebbe dovuto riconoscere co-

me alleati. Il romanzo è un singolare monumento eretto alla memoria di tutti i sacerdoti sloveni del Litorale, che a rischio della loro vita, difesero la dignità e il diritto di ogni uomo a onorare Dio nella sua lingua madre e di conservare la propria identità nazionale. Rappresenta inoltre l'epopea della ribellione al fascismo. Ritorna più volte l'uccisione dei quattro giovani patrioti sloveni fucilati a Basovizza nel 1930. Con profonda e delicata sensibilità artistica, Rebula ha saputo presentare il dilemma che dilaniò molti sacerdoti: come coniugare l'obbedienza alla propria coscienza e gli ordini dell'autorità civile, specie nei momenti in cui la loro missione evangelica non era compresa né sostenuta nemmeno dai loro preposti ecclesiastici. L'autore ha dichiarato che il romanzo è un invito a conoscere Cristo più da vicino: indubbiamente mette in luce di che cosa sia capace un uomo che con Lui stringe un rapporto personale e sincero.  Marino Qualizza


dom

IZ NAŒIH DOLIN

15. novembra 2011

stran

5

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato a maggioranza la legge sull’ordinamento degli enti locali in territorio montano

Unioni montane e Comuni di vallata Ecco la riforma che scontenta tutti �

Per gli amministratori non è in grado di dare risposte concrete ai problemi. E già alcuni Comuni si chiamano fuori

� Ezio Gosgnach

L

a legge regionale che abolisce le Comunità montane e istituisce in loro luogo le Unioni dei comuni montani, approvata lo scorso 26 ottobre in Consiglio regionale con il sì della maggioranza e la contrarietà dell'opposizione, ha il solo pregio di mettere tutti d'accordo sull'inadeguatezza del provvedimento. Se gli amministratori dei piccoli comuni non lo considerano in grado di dare risposte concrete agli immensi problemi sociali e economici dei propri territori, i responsabili delle municipalità più grandi non vogliono farsi ingabbiare e rinunciare a una parte della loro autonomia, anche se la normativa assegna loro un marcato ruolo guida . E, dato che la legge consente ai comuni più grandi e a quelli che confinano con territori non montani di restare fuori dalle Unioni, il rischio che l'architettura pensata dalla Regione vada subito gambe all'aria è concreta. Per restare nell'area di insediamento della minoranza slovena, i sindaci di Tarcento e Povoletto si sono già chiamati fuori dall'Unione del Torre, Cividale nicchia sulla partecipazione all'Unione del Natisone e Tarvisio, insieme agli altri comuni del Canal del Ferro e della Valcanale, ha espresso ferma contrarietà alla riforma.

«Non si può varare una riforma obbligando i comuni e non concertando con essi le nuove norme», ha affermato il sindaco, Renato Carlantoni. Anche se Fabio Bonini, consigliere comunale a Grimacco e con alle spalle una lunga esperienza di sindaco e assessore della Comunità montana, considera tutte queste posizioni come un gioco delle parti – «Vedrete che tutti i grandi comuni alla fine saranno nelle Unioni», ha detto intervistato dalla trasmissione «Okno v Bene@ijo» di «Radio Spazio 103» – il clima politico è davvero incandescente. L'entusiasmo dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Garlatti, che aveva definito il provvedimento un deciso passo «nel segno della semplificazione e dell'efficienza», è stato presto spento da Enore Picco, consigliere regionale della Lega Nord e relatore di maggioranza della legge. «Ci siamo turati il naso e abbiamo votato a favore. Ma la legge sulle Unioni montane licenziata dal Consiglio regionale è solo un piccolo passo per superare uno stallo ormai imbarazzante. Il documento approvato è "il minimo sindacale", ma quantomeno, abbiamo posto le basi per un progetto di riorganizzazione istituzionale che non sarà circoscritto alla montagna, ma abbraccerà tutta la regione. Questo, grazie

C

C’è chi può cambiare Unione e chi può restarne fuori

on la riforma «le Comunità montane sono superate e l'adozione del nuovo modello delle Unioni, che interpreta fedelmente il principio di sussidiarietà, è pronto per un riferimento all'intero territorio del Friuli Venezia Giulia, rafforzando il ruolo dei Comuni quali presidi fondamentali delle comunità e la dimensione organizzativa ottimale per erogare servizi di qualità», ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Garlatti. «La nuova legge - ha proseguito Garlatti - istituisce e specifica il ruolo delle Unioni dei Comuni montani quali soggetti protagonisti del governo del territorio, dello sviluppo delle attività economiche e sociali e della valorizzazione delle culture locali, oltre che nella gestione integrata dei servizi pubblici a tutto vantaggio del contenimento dei costi e dell'innalzamento dei livelli di efficienza. Unioni che non costituiscono enti “in più” ma enti “invece”». Il territorio della provincia di Udine nel quale è presente la comunità slovena è compreso in tre enti. L'Unione montana del Canal del Ferro e della Valcanale comprende i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio. L'Unione montana del Torre comprende i comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana e Tarcento. L'Unione montana del Natisone comprende i comuni di Drenchia, Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna e Torreano. La legge prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore «i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione montana possono chiedere l'assegnazione all'Unione montana contermine e i Comuni di maggiore dimensione demografica in ogni ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani possono chiedere l'esclusione dall'Unione montana di appartenenza». all'istituzione dei Comuni di vallata, enti che raccolgono i singoli centri e formano una comunità più grande e con maggiore autonomia». Le bordate più forti sono giunte, tuttavia, dal consigliere regionale del Pd Franco Iacop che giudica confusa e pasticciata la legge sull'ordinamento locale in territorio montano e l'istituzione delle Unioni dei Comuni montani, in quanto risultato di un compromesso tutto interno alla maggioranza senza una reale condivisione di obiettivi, che non definisce gli strumenti e le strategie per il governo e l'attuazione di politiche di sviluppo per le aree della montagna soggette a fenomeni di spopolamento e di abbandono sociale, e con una crisi economica che si fa sentire ancor di più nelle realtà periferi-

GORSKA SKUPNOST na bo pomala dru¡inam, ki puno ponucajo, de bi ogriele svoj dom

Komisar zbrisu pomuo@ za ogrievanje

D

o kadà je cajt parpraviti proœnjo za denarno pomuo@ dru¡inam, ki puno ponucajo, de bi ogriele svoje domuove v zimskim cajtu? Puno ljudi iz nediœkih in terskih dolin tuole vpraœa na uradah Gorske skpunosti in kamunu al' po telefonu. Nekateri so poklicali tudi na naœe uredniœtvo. Odgovor je samuo adan: lietos Gorska skupnost na bo dala tistega kontributa. Zbrisu ga je komisar Tiziano Tirelli, saj ima on vso oblast. Novica je ¡alostna, saj je bla tista pomuo@ dobra za tiste, ki ¡ivé v gorah in zatuo imajo te¡ave v vsakdanjem ¡ivljenju. Lani je tist kontribut parjelo kar 914, ki so œpindale puno za darva, gaz al' kurilno olje. 310 evru je parjelo 446 dru¡in, ki je lieta 2008 zaslu¡ilo do 10 tav¡int evru, 210 evru pa 468 dru¡in, ki je zaslu¡ilo od 10 do 20 tav¡int evru. Pravico do podpuore za ogrevanje so v prejœnjih lietah imieli tisti, ki ¡ivé na cielin teritorju kamunu Bardo, Dreka, Tipana in Sriednje. Drugod so imieli pravico pa samuo v nekaterih vaseh. Garmak: Arbida, Dolenje in Gorenje Bardo, Kanalac, Hostne, Gorenj in Dolenj Garmak, Lom-

Tiziano Tirelli baj, Platac, Podlak, Rukin, Skale in Topoluove. Podbuniesac: Marsin, Ruo-

nac, Kal, Ofijan, Arbe@, Gorenja Vas, #arni Varh, Varh in Zapatok. Svet Lienart: Utana, #arnica, Hlasta, Kravar, Gruobja, Jajnik, Jeœi@je, Pikon, Podkravar, Prehod, Seuce, Uœivca in Zabardo. Sauodnja: Barca, Gorenje Barca, #epleœiœ@e, Duœ, Gabruca, Jelina, Lo¡ac, Maœera, Matajur, Pe@nije, Polava, Starmica in Tar@mun. Œpietar: Atovca, Kuosta, Me@ana, Podar, Puoje in Gorenj Barnas. Tavorjana: Ma¡eruola, Tamora in Derjan. Prapotno: Budo¡i, Stara Gora, Kodermaci, Kova@evica, Obuor@a in Teje. Ahten: Por@inj, Subit in Malina. Fuojda: #eniebola, Podrata, Vile, Podvile, Pedroza in Podcirku. Neme: #ernjeja, Dobje, Romandol in Tamar. #enta: Kujija, Smarde@a, Sedila, Uzijunt in Œtela.

Na sejmu »Good« tudi iz Sriednjega

P

ro loko iz Sriednjega nam je poœjala dugo pismo, de bi nam poviedala, de je tudi ona bla na sejmu »Good« na koncu otuberja in na za@etku novemberja v Torreanu, v kamunu Martignacco. V pismu nas podpredsednica Loredana Vasconi vpraœa, zaki smo na Domu napisali, de bo na sejmu pro loko »Nediœke doline« in niesmo omenili pro loko »Stregna«. Odgovor je, de za njih prisotnost niesmo viedeli. #e bi nam pravo@asno poviedali, bi tudi o njih napisali.

che della regione. «Nella legge sono riportati solo vaghi impegni per future riforme più complete e organiche – afferma Iacop – e si manifesta la penalizzazione dei Comuni riguardo le funzioni a diretto servizio delle proprie comunità, concentrate in Unioni di comuni obbligatorie a forte guida verticistica nelle quali risalta il ruolo forte dei Comuni di maggiore dimensione». Ironica la chiosa del sindaco di Faedis, Cristiano Shaurli. «La montagna – ha scritto – di solito partorisce il topolino, qui la montagna sarà obbligata ad adottare e mantenere un nuovo “topolino” chiamato riforma degli enti locali montani che, come ormai tutti i sindaci hanno capito, nulla in più porterà ai nostri territori, se non costi maggiori e infinite lungaggini burocratiche».

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Scuola bilingue, intervenga il prefetto � � I comitati provinciali delle organizzazioni rappresentative della comunità slovena, Sso e Skgz, hanno scritto al prefetto di Udine, Ivo Salemme, per segnalargli «la situazione di estrema precarietà in cui versa tuttora versa (questo è già il terzo anno scolastico) l'Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone, situazione che non sembra destinata a migliorare in tempi ragionevolmente brevi». Evidenziando il «forte disagio delle famiglie e del personale della scuola» e «facendo seguito all'incontro tenutosi con tutti i soggetti interessati su iniziativa del Commissario del Governo a Trieste il 25

agosto scorso», le organizzazioni slovene chiedono al prefetto «di intervenire per quanto di sua competenza al fine di trovare una rapida soluzione alla vicenda evitando anche il rischio che possa degenerare». Nella loro lettera, Sso e Skgz evidenziano ancora una volta che è insostenibile la situazione della scuola media, ospitata «in alcuni uffici della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio». Le organizzazioni slovene informano il prefetto che «l'ipotesi di poter trasferire "in tempi brevi" le tre classi presso la sede della scuola secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" sembra allontanarsi sia per problemi tecnici (i lavori di adeguamento dovrebbero durare non meno di un anno) sia per la recente presa di posizione della scuola stessa che non intende ridimensionare l'attuale utilizzo delle dodici aule di cui dispone per le sei classi funzionanti».

Izredno hudo klestenje finan@nega kritja slovenskim sporedom RAI lovenski narodni skupnosti v Italiji »grozi œe dodaten hud udarec po ¡e uveljavljeS nih manjœinskih pravicah. Gre za slovenske radijske in televizijske sporede RAI, o katerih je vlada pred dnevi napovedala, da jim bo za tretjino zni¡ala finan@no kritje.

To bi lahko prineslo hudo obubo¡anje samih sporedov, njihovega trajanja in zaposlitvene ravni na de¡elnem sede¡u RAI v Trstu.« V zvezi s te¡avami slovenskega radia in televizije v okviru RAI sta predsednika krovnih organizacij SSO in Skgz, Drago Œtoka in Rudi Pavœi@, poslala dopis predsedniku Vlade Mariju Montiju, generalni direktorici RAI Lorenzi Lei, predsedniku De¡elnega sveta FJK Mauriziu Franzu, predsedniku De¡elnega odbora FJK Renzu Tondu, ravnatelju de¡elnega sede¡a RAI v FJK Robertu Colliniju, vladnemu komisarju Alessandru Giacchettiju in pristojnim oblastem Republike Slovenije. Konvencija za slovenske oddaje se obnavlja vsaka tri leta. Sedaj veljavna konvencija je bila podpisane 28. decembra 2008. Vlada jo je potrdila z odlokom predsednika vlade 16. aprila 2010 in je bila objavljena v Uradnem listu 25. junija 2010. Dne 19. oktobra letos je podtajnik pri predsedstvu vlade s pooblastilom za zalo¡niœtvo Paolo Bonaiuti na avdiciji pred Komisijo Poslanske zbornice za kulturo napovedal 50-odstotno kr@enje sredstev za te konvencije in za konvencijo o sporedih za Italijane v tujini (RAI International). Seveda je napoved takoj spro¡ila veliko protestov tako v politi@nih kot v sindikalnih krogih in 31. oktobra je vodstvo dru¡be RAI prejelo dopis, v katerem vlada napoveduje nekoliko ni¡je kr@enje, in sicer za eno tretjino dosedanjih sredstev. »Gre za izjemno hudo klestenje, ki ga slovenska narodna skupnost ne sprejema, zato morajo vsi odgovorni zavrniti novo gro¡njo, ki krati zakonsko zagotovljene pravice Slovencev v Italiji,« povdarjata Œtoka in Pavœi@.


6

IZ NAŒIH DOLIN

stran

dom

15. novembra 2011

ALLARME per un’infrastruttura transfrontaliera fortemente impattante su un terrirorio che fa dell’ambiente il suo punto di forza KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Podbuniesac, @edan sviet par ciestah Gaspodarji sveta ob kamunskih ciestah v podbunieœkim kamunu imajo cajt do konca ¡enarja prihodnjega lieta (120 dni po 1. novemberju), de posie@ejo drevesa, meje, garme in arbido, ki nadlegujejo prometu. #edno muore biti tri metre od roba cieste. #e svojega sveta na bojo o@edli gaspodarji, bo dielo nardiu kamun in ga bojo muorli pla@ati gaspodarji. Le teli bojo odgovorni civilno in penalno za vsako nasre@o in œkodo, ki se bo zgodila, @e njih sviet ob kamunskih ciestah na bo o@ejen. Vse tuole je napisano v ukuazu, ki ga je izadala odgovorna za administrativne zadeve, Teresa Fiscelli, na podlagi odlo@be, ki jo je sparjeu œindik Piergiorgio Domenis ¡e 5. otuberja lieta 2006.

� �

Gorska skupnost, 410 evru za zastave Gorske skupnost Ter, Nedi¡a in Barda bo ponucala skor 410 evru, de bi vkupila par firmi «Canepa&Campi-Fabbriche italiane riunite bandiere» 14 novih zastau (bandier). Gre za pet zastau Evropske Unije in pet zastau Italije (œest majhanih in œtier velikih) ter po dvie majhane zastave Slovenije in Avstrije.

��

Riappare lo spettro dell’elettrodotto che deturperebbe le nostre Valli �

Idee chiare sul versante sloveno: lo facciano sulla direttrice Okroglo -Tarvisio-Udine. Da noi tutti zitti

� M. K.

T

orna lo spettro dell'elettrodotto ad altissima tensione da Okroglo (località un paio di chilometri a nord della città di Kranj) a Udine, passando attraverso l'alta valle dell'Isonzo e le valli del Natisone. Un progetto che risale a qualche anno fa e che aveva provocato una fortissima reazione – raccolta di firme, manifestazioni, opposizione delle amministrazioni locali – sia sul versante italiano che su quello sloveno. Il deciso no all'infrastruttura energetica era motivato dall’insostenibile impatto ambientale che la stessa avrebbe avuto su un territorio che ha per principale risorsa le proprie bellezze paesaggistiche e naturalistiche. I mastodontici tralicci, infatti, avrebbero deturpato valli e rilievi con uno sfregio che avrebbe tenuto alla larga i turisti, provocando un notevole danno all'economia locale. La vicenda sembrava chiusa positivamente nell'autunno 2007, con l'allora assessore regionale alle Infrastrutture

Lodovico Sonego, che aveva assicurato che la nuova linea elettrica transfrontaliera ad altissima tensione sarebbe stata interrata lungo il tracciato della linea ferroviaria del quinto corridoio europeo. A quattro anni di distanza, però, Adelvis Tibaldi, portavoce del comitato che da anni si batte contro la linea elettrica aerea nella Bassa Friulana, ha fatto sapere che la Slovenia ha trasmesso al governo italiano il suo piano energetico nazionale, comprendente anche la linea Okroglo-Udine, da realizzare in collaborazione tra le respittive società di trasporto «Terna» ed «Eles». «In cinque anni prevediamo tre grandi elettrodotti: Beri@evo-Krœko, già in costruzione, quello di Cirkovce-Pince verso l'Ungheria, in fase di valutazione dell'impatto ambientale, e un terzo verso l'Italia, da Okroglo a Udine», ha dichiarato Marko Hrast, direttore della rete di trasporto della società «ElektroSlovenija» (Eles). Ma se i primi due tracciati sono già definiti, il collegamento con l'Italia è in

Il tracciato dell’elettrodotto Okroglo-Most na Soåi-Udine alto mare. Al ministero dell'Ambiente sloveno fanno sapere di non aver ricevuto nemmeno una richiesta di esame di compatibilità con il piano urbanistico statale, che rappresenta il primissimo passo per la realizzazione di qualsivoglia infrastruttura. Evidentemente, sottolineano, l'Eles è ancora nella fase degli studi preliminari. «Abbiamo sempre sostenuto quale soluzione prioritaria per il nuovo elettrodotto con l'Italia il tracciato da Okroglo a Tarvisio, lungo l'alta valle della Sava, e da lì a Udine. La posizione resta quella. Da parte nostra seguiremo con attenzione gli sviluppi della situazione. E siamo pronti a dare battaglia», affer-

ma Mladen Breginc, capo del settore per la tutela della natura del ministero dell'Ambiente. Anche le autorità dell'alta valle dell'Isonzo, soprattutto del comune di Tolmin, assicurano massima attenzione ad ogni passo dell'Eles e si dicono pronte alla mobilitazione in difesa del proprio territorio. Sarebbe opportuno che drizzassero le antenne anche gli amministratori delle Valli del Natisone, in primo luogo quelli di Stregna e San Leonardo, comuni i quali si trovano proprio sull’asse ipotizzato per la nuova linea ad altissima tensione, con il suo carico di tralicci, impatto ambientale e servitù.


dom

15. novembra 2011

IZ NAŒIH DOLIN

stran

7

FRANCESCO BERGNACH je umaru pred 10. lieti. Zmisnili se ga bojo 20. novemberja par maœi v Gorenji Miersi

Kekkove piesmi so œe kakuo ¡ive med Slovenci v Nediœkih dolinah �

Aldo Clodig: »Nikoli ga ne bomo pozabili. Vse, kar je nardiu, nam œele pomaga iti naprej. Njega piesmi so zaries posebne«

� Ezio Gosgnach

M

imo je œlo ¡e deset liet, a je Kekko Bergnach œele med nami. Umaru je 17. novemberja 2001 – imeu je samuo 49 liet – a njega glas, njega piesmi in njega muzika œe kakuo ¡ive med Bene@ani in vsiemi tistimi, ki imajo par sarcu slovenski jezik in slovensko kulturo. Kekka bojo po@astili v petak 18. novemberja, ob 20. uri, v teatru Ristori v #edadu na koncertu v skolpu Liet international festival, se pravi sejma muzike manjœin iz ciele Evrope. Za njega duœo bojo molili v nediejo 20. novemberja, ob 11.15 uri, par sveti maœi v podutanski cierkvi Presvetega Sarca Jezusovega v Gorenji Miersi, par kateri bo pieu zbor Re@an z Lies. Natuo bojo polo¡li ro¡e na njega grob, ki je v britofu pred cierkvijo Svetega Lienarta. Kekko Bergnach se je rodiu 17. febrarja 1952 v vasi #i¡guj v podutanskim kamunu in se je ¡e v mladih lietah za@eu ukvarjati z muziko ku samouk. Inœtrument, ki ga je narbuj imeu rad, je bla kitara, a je znu igrati na puno dugih. Sigurno je biu te narguorœ kantavtor, ki ga je rodila Bene@ija. »Kàr mislim na anj, mi je te¡kuo guoriti, zaki vse, kar je nardiu, nam œele pomaga iti naprej – pravi Aldo Clodig, od kulturnega druœtva Re@an, ki je s Kekkam tesnuo sodelovau puno liet –. Vsak 'an tarkaj mi pridejo v roke njega re@i. Nikoli ga na bomo pozabili. #etudi so tudi drugi parœli na dan, on je biu te parvi in te narbuojœi. Nie napisu pru veliko re@i, a kar je napisu, je zaries nieki posebnega. Kàr posluœamo njega piesmi na cedejah in na kasetah, pride zaries velika ¡alost, zatuo ki nas je zapustiu prezagodà.« Kekko se je nimar zaviedu svojih slovenskih korenin. Pieti po slovovensko in

pisati piesmi v doma@im jeziku je buo za anj povsiem normalno. »Poznu sam ga ¡e priet, ku je za@eu z nami sodelovati – se zmisne Clodig –. Aktiven je biu v elektrotehniki in sam imeu potriebo njega znanja. Kàr se je rodiu Senjam beneœke piesmi, sam mu vargu besiedo, @e nam lahko pomaga. Hitro je jau ja. Priet ga niesam nikdar videu na slovenskih prireditvah, na Senjam je parœu ku pievac in kantavtor. ˘e od drugega festivala je za@eu mo@nuo sodelovati par organizaciji in je biu potlé nimar z nami. Puno in puno je nardiu. #udno pa je, de nie nikoli popunama udobiu. Zmagale so njega piesmi, ki so jih drugi pieli, al' je on biu te parvi s piesmijo, ki so jo drugi napisali. Vi@krat je udobiu za narbuojœ glasbo al' narbuojœ besedilo. Na ¡alost pa s svojo piesmijo, ki jo je sam zapieu na Sejmu, mu nie nikdar uspelo zmagati. Tuole se lahko zastopi. Biu je takuo prisotan in aktivan, de kàr so ljudje votali, ga nieso œtieli za navadnega pievca.« S Kekkam je parœu nou vietar za muziko v Bene@iji. Priet so ble ljudske piesmi in ramonika. Z njim so parœle moderne piesmi po slovensko. »Trieba je poviedati, de njega parvo zanimanje so ble slovenske pobo¡ne piesmi, ki so jih pieli v Svetim Lienartu – pravi Clodig –. Puno je sodelovau z njega faro. Bo¡i@ni vi@eri so bli zaries posebni, @udoviti in nepozabni. Dost ljudi je œlo h maœi opuno@i, zatuo ki je Kekko pieu. Tiste njega dielo je ostalo posneto na kaseti Naœ Bo¡i@, ki jo vsi poznajo. Za te druge re@i je pomau, kar smo ga vpraœali. Nikoli nie potisku, de bi parœu naprej in se pokazu. A kàr smo ga potrebovali, je biu nimar riesan in kvalitetan.« Razveseliu je tudi sejme v Nediœkih dolinah s svojim ansamblom. »Nastopu je imeu na tav¡inte – œteje Clodig –. Vsa polietja je vsak tiedan, kje godu. Ljudje so ga

Koncert v #edadu 18. novemberja

(

Kratke Brevi brevi kratke

Œli so v host pobierat in jest kostanj

iepa parlo¡nost, de bi se zmisnili L na beneœkega kantavtorja Kekka Bernjaka, ki ga nie vi@ med nami ¡e

imieli takuo radi, de so hodili na sejme, kier je on godu. Kàr so prebrali njega ime na plakatu, so viedeli, de bo dobra muzika in veseje.« Deset liet Kekka nie vi@ med nami, a njega duœa in njega glas sta ostala. Tudi donaœnji dan ljudje vpraœajo po njega kasetah. »Na ¡alost nie puno ostalo – parvi Clodig –. Morebiti je œe kajœna kaseta Za se na jokat, ki jo je parpravu lieta 1986. A kaset na nobedan vi@ posluœa. Potriebno bi bluo na kajœno vi¡o Kekkove piesmi prenesti na cedeje in jih spet dati na razpolago ljudem. Vpraœajo jih ne samuo v Bene@iji pa tudi naœi ljudje, ki ¡ivé po svietu. Ura in cajt bi bluo presneti njega piesmi. Tudi besedila bi bluo potriebno zbrati. Sada so arztresene po raznih publikacijah. Lepuo bi bluo, @e bi kajœan vzeu v roke vse Kekkovo dielo, in bi ga deu kupe. Takuo bo ostalo za nimar v naœi bogati kulturi.« Upajmo, de se tuole uresni@i. Trieba pa je poviedati, de je pred lieti slovenski program Rai, pod re¡ijo Marije Brecelj, parpravu liep dokumentarni film o Kekku pod naslovam Za te zahvalit. Iz tistega filma je nastau tudi cd Kekko Bergnach unplugged, v katerim skupina Bk evolution pieje narlieuœe Kekkove piesmi.

10 liet, bo tudi koncert manjœinske muzike, ki bo v petak 18. novemberja ob 20. uri v teatru Ristori v #edadu. Beneœka skupina Bk evolution bo na @edajskem koncertu predstavila tudi nekatere piesmi te narbuojœega kantavtorija iz Nediœkih dolin, ki jih je v novi priredbi posnela na cd Kekko Bergnach unplugged. Nastopile bojo tudi skupine Silent woo gore iz Udmurtske republike (Rusija), Rezia ladina iz Engadine (Œvica) in Rolffa, ki predstavlja ljudstvo Saami iz Laponske (Finska). Vi@er sta parpravla Inœtitut za slovensko kulturo in kulturno druœtvo Ivan Trinko. Koncert v Ristoriju bo v sklopu sejma muzike v jezikah evropskih manjœin, ki mu pravijo Liet International Festival in bo parvi@ v Italiji in tuo v Vidnu, v saboto 19. novemberja, v teatru Giovanni da Udine. Poleg treh skupin, ki bojo igrale v #edadu, so se v finale uvarstile œe Skama la rede iz Asturije (Œpanska), Noid iz Karelije (Rusija), Macanta iz Œkotske (Velika Britanija), Siroka iz Baskovske de¡ele (Œpanjia), Aoife Scott iz Irske, Janna Eijer iz Frizije (Nizozemska), Priska iz Furlanije (Italija), Coffeeshop Company iz hrvaœke manjœine na Gradiœ@anskem (Avstrija) in Cuntra Löm iz ladinske manjœine v Val Badiji (Italija). Liet international je narbuj pomemban festival muzike namienjen jezikovnim manjœinam v Evropiji. Vekuœtali so ga par Frizoncah na Nizozemskem in je vsake lieto v drugim kraju.

NA OGLED DO 27. NOVEMBERJA »Krajine 20. stoletja« o dielu dvieh velikih slovenskih umetniku iz Tarsta

Boris Pahor in Lojze Spacal na razstavi v #edadu

V

saboto 5. novemberja so v cierkvi S. Maria dei Battuti v #edadu odparli razstavo »Boris Pahor-Lojze Spacal. Krajine dvajsetega stoletja«, ki je na ogled do 27. novemberja in ki jo je parpravla Luisa Tomasetig. Razstava daje kupe gledaliœko predstavo »Nekropola«, posve@eno tar¡aœkemu pisatelju Borisu Pahorju, z razstavo diel Lojzeta Spacala. Takuo ki je med predstavitvijo pod@artu artist Franco Vecchiet, »sta protagonista razstave dva velikana slovienske kulture in umetnosti v naœi de¡eli. Imata puno skupnega. Obadva sta Slovenca, ki sta se rodila v Tarstu. Med drugo svetouno vojsko sta oba tarpiela pod faœizmom in bila parsiljena zapustit rojstni kraj: Pahorja so zaparli v nacisti@na taboriœ@a v Niem@iji in Franciji, Spacala so pa poœjal' v konfinacijo v ju¡no Italijo. Po vojski sta se spet sre@ala v Tarstu, postala parjatelja, kupe sodelovala in v svojim dielu parkazala tarpljenje Slovencu ter se troœtala v buojœe @ase za v naprì«. Na @edajski razstavi, je pod@artu œe Vecchiet, je adna slika, z arde@in kri¡an na kamanu in z napisan »Un uomo per un uomo« (@lovek za @lovieka), ki je simbol obadvieh artistu in pod@arta pomien parjateljstva, buojœega sveta in umetniœkega diela, ki nie samuo za se, pa ki, ku 'an muost, pove¡e artista z ljudmi. Miha Obit, predsednik kulturnega druœt-

KRATKE - BREVI - KRATKE

Otroci podutanskega vartca Scuola dell'infanzia di S. Leonardo so œli kostanj brat na Moœnate, kostanjuje za Dugem. Takole so opisali izlet: »Œli smo pobierat kostanj v host.« (Kenan) »Ja, v Duge;« (Martina). »Hodili smo po poti s kamani in s travo; bla je nomalo nadse;« (Jacopo) »so bla drevesa... puno... velika.« (Stefano) »Videli smo nonolna kostanja,« je poviedala Michela. »Biu je zlo velik,« je dolo¡la Ilvana. »Mi te veliki smo ga objeli,« je ponosno jala Alessia. »Lo¡li smo mu armeno krono,« je dau viedet Giona. »Velik je, okuole in okuole ga je 9 metru,« je poviedala Michela. »Zlo star je;« (Lorenzo) »Ima 300 liet.« (Jacopo) »Zapieli smo mu piesam; « (Mohammed) »In mu postavili gonalco.« (Vittoria). »Potlé smo pojedli naœe banane.« (Giona). »Sedieli smo par ognju« (Lisa), »na njim so pekli kostanj (Alessia) »v predartih padielah.« (Kenan) »Burje so ble dobre in gorke; tudi té je biu dobar.« (Martina). »Bla je tudi nit parvezana med dviemi drevesi;« (Bruno) »po nji smo spustili darva.« (Alessia) »Potlé smo pobral’ kostanj, gri@e in tudi listje.« (Ilvana) »Biu je ‘an po@au, v katerim so ble stopinje te dujh praset;« (Jacopo). »V anj hodijo se umivat in pit.« (Giona) »Ist sam uœafu ‘no gobo, adnega gjingjota.« (Bruno). »Use@ mi je bluo, kàr so spuœ@al’ darva.« (Martina). »Mene pa jesti kostanj.« (Giona) »Mene je biu vse@ traktor, ki je parpeju blaguo.« (Jacopo) »Mene pa objemati nonolna kostanja.« (Bruno) »mene je bluo vse@ hoditi po poti v hosti.« (Vittoria) Tele izlete organizira druœtvo Srebrna kaplja kupe s Kme@ko zvezo in gospodarji kostanjuja z namienam, de bi otroci spoznali bogatije teritorija, na katerim ¡ivé. � �

Santa Barbara, iscrizioni aperte La sezione ex minatori dell’Unione emigranti sloveni/Slovenci po svetu, come da tradizione, anche quest'anno celebrerà la festa della patrona Santa Barbara. L’appuntamento è per domenica 4 dicembre. Il programma inizierà alle 11 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone, durante la quale gli ex minatori ringrazieranno la santa per la protezione loro accordata e ricorderanno tutti i compagni defunti. Al termine della celebrazione avrà luogo la cerimonia al monumento al minatore davanti al municipio e una bicchierata nell'albergo «Al belvedere». Alle 14 ci sarà il pranzo sociale prolungato nella trattoria «Da Vinicio» a Dolegna del Collio. La quota di partecipazione è fissata in 30 euro. La giornata sarà allietata da buona musica. Le iscrizioni si ricevono a Cividale, nella sede dell’Unione emigranti sloveni in via IX Agosto n. 8 (tel. 0432 732231) e nell’ufficio del patronato Inac in via Manzoni n. 25 (tel. 0432 730153) entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 1 dicembre.

� �

va Ivan Trinko, se je zahvalu sodelavcem in je pod@artu, de je namien razstave stuort zapoznat senzibilnost, kraje in judì, ki jih je puno cajta meja partila. #edajski œindik, Stefano Balloch, je jau, de je v veliko @ast langobardskemu miestu gostit telo razstavo, ki parka¡e kulturno in umetniœko bogatijo konfinskega teritorija. V imenu kamuna Milje, ki je kupe z mestno ob@ino Koprom napravu in peju naprì projekt razstave, je pod¡upanja in odbornica za kulturo, Laura Marzi, pod@artala velik pomien tele razstave dveh artistu, ki sta narbuj velik izraz umetniœke kulture naœe zemlje, zak' sta skuoze njih dielo poviedala, kakuo so kompleksni teli kraji in ljudje, ki v njih ¡ivé.

Prestavitev razstave v »Santa Maria dei Battuti« v Åedadu Koordinatorka projekta, Barbara Negrisin, je pod@artala sodelovanje med Pahorjem in Spacalom: parvi je narisu platnice Pahorjevih bukvi, drugi je pa napisu uvod Spacalovemu katalogu. Negrisin je tudi omenila dvojezi@ni recital »Moj tar¡aœki naslov«, ki povezuje dva artista. V njim je igrala Tatjana Rojc pod re¡ijo Giorgia Pressburgerja. Recital so predstavli v nediejo 13. novemberja v #edadu, po obisku razstave kupe s profesorjan Martinom Spacalom. Program je v @etartak 10. novemberja

obogatilo Slovensko stalno gledaliœ@e iz Tarsta s predstavo »Nekropola«, iz bukvi, v katerih Boris Pahor guori o hudem cajtu, ki ga je pre¡iveu v nacisti@nih taboriœ@ih. Cieu program go mez Pahorja an Spacala so organizal', blizu tistih, ki smo jih ¡e omenil', œe Beneœka galerija, Inœtitut za slovensko kulturo, druœtvo Slovencu miljske ob@ine Kiljan Ferluga, Slovensko kulturno gospodarska zveza-Skgz in Obalna galerija Piran. � Larissa Borghese


dom

15. novembra 2011

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

INIZIATIVA DELLA COOP «MOST» per dare un’informazione al passo con i tempi agli sloveni della provincia di Udine

Notizie fresche giorno per giorno sul nuovo sito internet di Dom e Slovit

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

V Kuosti jali ne nacionalizmu

Furio Honsell V nediejo 6. novemberja so se v Kuosti, ki je majhana vasica v œpietarskim kamunu nad Gorenjim Barnasu, spuomnili 58 liet odkar so niemœki nacisti kupe z italijanskimi kolaboracionisti za¡gali vas. Bluo je 9. novemberja lieta 1943. Umarli so trije ljudje. Giuseppe Turco, ki je imeu 81 liet, je biu za¡gan v pastieji, mladega Maria Cernoio, ki je imeu 22 liet, in œtudenta Giuseppa Cernoio, ki je imeu 16 liet, so pa ustrelili. Vsake lieto se na za@etku novemberja zmisnijo telih martvih in vsieh vasnjanu, ki so umarli al' tarpieli v vojski. Lietos je bla opudan sveta maœa, ki jo je na placu darovau gaspuod Natalino Zuanella. Pieu je zbor Nediœki puobi. Natuo so polo¡li krancil v spomin na martve. Pozdravu je œpietarski aœeœor Aurelio Massera. Prisotan je biu tudi podbunieœki œindik Piergiorgio Domenis. Govor je imeu vidanski œindik Furio Honsell, ki je pozdravu po slovensko in poviedu, de spomini tragi@nih dogodku druge svetovne vojske nas kli@ejo, de se varjemo vsieh nacionalizmu in faœizmu, ki nam œele grozijo, @etudi so skriti in imajo nove podobe.

��

Sulla home page scorrono le principali notizie del giorno e gli appuntamenti da non perdere nelle Valli della Slavia

� Giorgia Zufferli

R

innovato nello stile, il nuovo sito, raggiungibile agli indirizzi www.dom.it e www.slov.it, è rivolto a tutti i lettori che usano internet abitualmente e desiderano rimanere sempre aggiornati su notizie e attualità della nostra comunità. Viene così proposto un servizio efficace e rispondente alle esigenze portate avanti dalle nuove tecnologie. Il sito internet viene aggiornato giornalmente con notizie da Valli del Natisone, del Torre, Resia e Val Canale e offre la possibilità di consultare alcune anticipa-

zioni del giornale Dom, scorrere le news riguardanti gli eventi sul territorio, consultare l'archivio delle precedenti edizioni del giornale e scaricare in formato pdf la rivista Slovit e altri documenti. La home page è curata nel dettaglio per offrire una facile e veloce navigazione. Da qui è possibile accedere al menù principale, comprendente l'archivio delle notizie, la sezione dedicata agli abbonamenti ed una dedicata ai libri e ai contatti. Sulla home page scorrono le principali notizie del giorno, seguite dalle anticipazioni degli articoli del giornale; il tutto accompagnato da una o più foto. L'utente può contare su un motore di ricerca inter-

Na Œtupci pobrali konfinsko lobjo in kabine

malu bojo œtieri lieta odkar je padu konfin med Italijo in Slovenijo. Od 21. H di@emberja 2007 se ljudje fraj gibajo med adno in drugo stranijo. Za@elo se je novuo ¡ivljenje tudi za Bene@ijo, Rezijo, Kanalsko dolino in Poso@je. Spomin na tist »prekleti konfin«, ki je vi@ ku 60 liet partiu sosiede in parjatelje, je ostù vidan le na ciestah, kjer so bloki in hrami, ki so jih nucali policija, karabinierji, financi in cariniki. Seviede teli zapuœ@eni objekti se hitro vederbavajo in nekateri so tudi nevarni za promet. Zatuo so pred kratkim na starim italijanskim bloku na Œtupci podarli in pobrali veliko lobjo iz pleha in kabine, ki so slu¡ile, de bi karabinierji in financi na suhin in v gorkih prestorah pregledovali ljudi in avtomobile. Troœt je, de bojo tiste nanucne objekte preca pobrali tudi na slovenski strani. Takuo, de bo konfin ostù le spomin te¡kih cajtu.

no al sito per la ricerca veloce dei contenuti che più interessano. Nella parte destra della home page, oltre all'immagine del frontespizio del giornale, scorre l'elenco degli appuntamenti previsti sul territorio per tenere il lettore sempre aggiornato sulle prossime iniziative. E' possibile anche iscriversi alla newsletter del giornale Dom, che viene inviata periodicamente il giorno prima dell'arrivo dello stesso nelle case, e consultare le newsletter precedenti. Dalla home page ci si può collegare al sito internet del Tg Rai in lingua slovena che va in onda ogni sera alle 20.30 su Rai 3 Bis e può essere rivisto in streaming sul sito www.tgr.rai.it e alla pagina web della trasmissione radiofonica «Okno v Bene@ijo», curata dalla redazione del Dom e trasmessa su Radio Spazio 103 ogni domenica a partire dalle 14.30. Una pagina del sito è dedicata al CD

Multimediale «Naœe usakdanje besiede Le parole di ogni giorno», studiato per imparare, attraverso il gioco, le parole slovene più comuni sia nel dialetto delle Valli del Natisone che in lingua standard. In questo periodo storico in cui i social network sono estremamente presenti nella vita quotidiana degli utenti, anche il giornale Dom ha la sua pagina facebook e un profilo twitter, i due social network più usati dagli utenti del web. All'indirizzo facebook http://www. facebook.com /#!/DOM.Kulturno.Verski.List con un click sul pulsante Mi piace in alto, vicino al nome DOM - quindicinale di informazione, l'utente diventa fan della pagina e sarà sempre aggiornato su notizie, approfondimenti, eventi e foto. Chi possiede un profilo twitter invece, può seguire il giornale Dom all'indirizzo https: //twitter.com/#!/RedazioneDom e interagire con lo stesso.

Popis prebivalsta tudi po slovensko

� � V cieli Italiji poteka popis prebivalsta, se pravi censiment ljudi. V vsako hiœo so kamunski dieluci, ki skarbe za popis, parnesli karte, de bi vsaka dru¡ina odguorila na vpraœanja, ki jih je parpravu dar¡avni statisti@ni inœtitut Istat. Na vojo so tudi v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini pola (modeli) po slovensko zatuo, de bi kduor ¡eli odguoriti v doma@im jeziku tuole lahko stuoru. Po slovensko se lahko na popis prebivalstva odguori tudi preko interneta. Cajt, de bi odguorili je do nedieje 20. novemberja. Po telim datuman bojo pa parœli h tistim, ki nieso œe odguorili, kamunski dieluci, ki skarbe za popis.


10

dom

TERSKE DOLINE

stran

15. novembra 2011

PRESENTATI A TAIPANA i risultati di un’esercitazione pilota – la prima in Friuli Venezia Giulia – svolta la scorsa primavera KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Franz a Subit: impegno per la strada

Stop all’avanzata del bosco su prati e pascoli col «fuoco controllato» �

Fabio Michelizza: nell’esperimento vogliamo coinvolgere i comuni delle Valli del Torre, ma anche Breginj e Kobarid

� Larissa Borghese

T «Quando una comunità come la vostra continua a conservare il ricordo di quanto accaduto, significa che i principi su cui si fonda il nostro Paese sono ancora ben radicati, come lo sono i valori come l'appartenenza a una comunità, il mantenimento delle tradizioni, lo stare assieme per continuare a essere parte attiva di un territorio che si vuole non solo tutelare ma, come qui, far rivivere». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Maurizio Franz, intervenendo a Subit, frazione del comune di Attimis, alla cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre, cui è seguita una messa in loro suffragio. Alla cerimonia hanno partecipato anche i consiglieri regionali Paride Cargnelutti e Giorgio Baiutti, oltre alle autorità locali e al presidente della Pro loco, Bruno Del Bianco. Subit, oltre a un pesante tributo di morti, ha subito diverse devastazioni: per due volte è stato, infatti, raso al suolo e incendiato durante la secondaguerra mondiale, trovandosi in mezzo a rappresaglie tra contrapposte fazioni. Franz ha anche voluto sottolineare che «proprio le piccole realtà, le piccole comunità devono avere attenzioni maggiori e risposte concrete ai loro bisogni e alle loro esigenze, risposte necessarie per poter consentire loro di continuare a vivere qui e presidiare alla sicurezza di questi territori, a garanzia di tutela dell'ambiente che ci circonda». A conferma di ciò vi è l'attenzione e l'impegno che la IV Commissione del Consiglio regionale sta dedicando per la messa in sicurezza della strada SubitProsenicco.

� �

� Quel cacciatore era fuori luogo

Una splendida, dolce giornata autunnale ha rallegrato i 27 partecipanti al giro organizzato dalla Pro loco di Colloredo di Soffunbergo, con la collaborazione della Società alpina friulana (sezione di Udine del Cai), da Bocchetta San Antonio, alle malghe di Porzus, monte Carnizza, case David e ritorno. Con la collaborazione della «tirocinante Onc» Silvia Rossi e col prezioso aiuto dell'amico botanico, Loris Zilli, si è parlato di geologia, geomorfologia, flora, storia, guerre, partigiani, architettura rurale, ecc. Un po' seccante, alla fine, un giovane cacciatore di beccacce che col suo fuoristrada ci bloccava l'uscita dal parcheggio e non aveva nessuna fretta di spostarlo. I peggiori nemici dei cacciatori sono i cacciatori stessi: o perché il possesso di un'arma li fa sentire superiori o perché sono infastiditi dalla presenza dei camminatori, alcuni si atteggiano in modo tale che le file degli anti-caccia aumentano continuamente! Quasi tutti poi siamo andati all'agriturismo da Zaro, a deliziare il palato con la scusa di dare una mano all'economia montana. � Renzo Paganello � �

enere il territorio pulito e impedire l’avanzata del bosco su prati e pascoli dando fuoco all’erba secca e agli arbusti. È questa una nuova tecnica che sta prendendo piede in diverse parti dell’Europa e che è stata sperimentata anche nella valle del Cornappo. Lo scorso 13 ottobre nel municipio di Taipana è stata presentata l'esercitazione del «fuoco controllato», che è stata eseguita lo scorso marzo sulla piana di Campo di Bonis, in comune di Taipana, da forestali del corpo regionale, di Attimis, Gemona e Cividale, da volontari della protezione civile regionale e del comune di Taipana, in collaborazione con la protezione civile di Palmanova, con una delegazione toscana, tecnici provenienti dal Piemonte, dall'Emilia Romagna e dalla Germania, le università di Padova e di Torino. «Si tratta di un'esperienza pilota in regione, dal momento che la pratica non è prevista dalla legislazione italiana – commenta Fabio Michelizza, vicesindaco del comune di Taipana e coordinatore della locale squadra della Protezione civile –, che sottolinea come questo metodo, che sfrutta la

È

Fabio Michelizza forza del fuoco per gestire, economicamente e in sicurezza, le proprietà pastorali e forestali e il cui obiettivo è di ridurre la massa erbosa, vada eseguito in condizioni climatiche adeguate». Le squadre intervenute a Campo di Bo-

L’istruzione bilingue avvantaggia i bambini

a stata presentata venerdì 4 novembre, in municipio a Taipana, la pubblicazione bilingue «L'infanzia bilingue: istruzioni per l'uso», realizzata dalla psicologa Susanna Pertot (nella foto sotto) nell'ambito del progetto europeo «Jezik Lingua», del quale è coordinatrice scientifica. La Pertot ha illustrato l'obiettivo del progetto che, frutto di una proficua collaborazione tra la comunità nazionale italiana in Slovenia e quella slovena in Italia e finanziato nell'ambito del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, intende promuovere e diffondere le lingue, le culture, nonché le tradizioni italiana e slovena, attraverso le minoranze nazionali, quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia. Il progetto, il cui lead partner e l'Ats Jezik-Lingua, costituito dall'Istituto per la cultura slovena, dall'Unione culturale economica slovena-Skgz e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, prevede anche la realizzazione di un centro multimediale a San Pietro al Natisone e di un Info-libro a Capodistria. Alla presentazione della pubblicazione hanno preso parte oltre all'autrice, la direttrice dell'Istituto statale comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, ˘iva Gruden, la presidente dell'Istituto per la cultura slovena di San Pietro, Bruna Dorbolò, e a nome dell'amministrazione comunale il vicesindaco Fabio Michelizza. Questi ha sottolineato come la pubblicazione sia di particolare interesse per la comunità di Taipana, considerata l'intenzione dell'amministrazione locale di introdurre nelle proprie scuole, elementare e dell'infanzia, il modello educativo bilingue italiano-sloveno. Una decisione che recentemente è stata avvallata dal Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena, presieduto da Bojan Brezigar, e che ora attende il via libera da parte dell'amministrazione regionale. L'importanza di tutelare le peculiarità linguistiche e culturali di ogni valle, offrendo l'opportunità a chi lo desideri di approfondirle è stata sottolineata dalla Dorbolò, la quale ha evidenziato come in questo senso si muova anche l'Unione Europea, impegnata a promuovere l'integrazione tra i popoli. Il contenuto della pubblicazione (disponibile sul sito www.jezik-lingua.eu) è stato illustrato dalla Gruden, che ne ha sottolineato il carattere altamente scientifico e la facile lettura. La pubblicazione si sofferma sul significato e sui vari tipi di bilinguismo, sull'età in cui è più facile diventare bilingui, sullo sviluppo bilingue dalla nascita ai sette anni, sui benefici intellettivi dell'essere bi- o plurilingue e, nella seconda parte, fornisce dettagliati suggerimenti ai genitori che iscrivono i figli nella scuola con lingua d'insegnamento slovena in Italia. La Gruden e la Pertot hanno, quindi, concluso evidenziando la positività, sin dalla prima infanzia, di una crescita bi o plurilingue del bambino, che in questo modo sarà avvantaggiato anche in seguito. � L. B.

nis, e dirette nell'operazione da un esperto tedesco, hanno prima circoscritto la zona, poi hanno appiccato il fuoco controllandolo e convogliandolo. Attraverso nuove strumentazioni, a disposizione della protezione civile, sono state eseguite termografie dall'alto per rilevare le temperature sviluppate con il fuoco sia nell'aria che in profondità e con varie sonde è stato controllato il decorso dell'operazione. Nel corso dell'incontro del 13 ottobre, al quale hanno preso parte il direttore del Corpo forestale regionale, Marco Driussi, il sindaco di Taipana, Elio Berra, l'assessore Michelizza, ricercatori delle università di

Padova e Torino e tecnici qualificati provenienti dalla Catalogna e dalla Germania, Paesi dove la tecnica è ormai consolidata, è stato tracciato un primo bilancio di carattere tecnico-scientifico sull'esercitazione effettuata a Campo di Bonis. Nel prossimo futuro Michelizza vorrebbe coinvolgere anche le squadre del distretto della Val Torre, che comprende altri dieci comuni e mostrare loro foto e riprese dell'esercitazione. «Nulla esclude – conclude l'assessore – che si possa trovare qualche forma di collaborazione anche con le squadre di Breginj, con la quale abbiamo già collaborato in più occasioni, e di Kobarid».

CONCERTI vocale e d’arpe nel programma della festa

S. Martino a tutta musica

G

rande partecipazione domenica 13 ottobre a Lusevera al tradizionale concerto di San Martino, che dal 1992, quando nella chiesa locale di San Giorgio è stato inaugurato l'organo Nacchini, rappresenta un appuntamento consolidato e di richiamo per la popolazione dell’Alta Val Torre e del Cornappo. Due gli appuntamenti che hanno scandito la giornata. L'esibizione del mezzosoprano Elisa Iovele, con Stefania Rucli al pianoforte, ha accompagnato la Santa Messa, celebrata in mattinata nella chiesa parrocchiale dal parroco, don Renzo Calligaro, con la magistrale esecuzione di musiche sacre quali l'«Ave Maria», e di canti tradizionali sloveni, tra i quali «Marija skoz ¡ivjenje». Durante la messa, come ogni domenica, la prima lettura ed una preghiera sono state lette nel locale dialetto sloveno. All’omelia don Calligaro ha ripercorso la vicenda di San Martino, attualizzandone l'esempio. San Martino, vissuto tra il 316 e il 397 ed eletto in Francia vescovo di Tours, seppe mantenere i legami in un momento di crisi politica dell'Impero romano, creando sul territorio una rete di monasteri, che per secoli, attraverso un'azione capillare di solidarietà, hanno mantenuto una salda

organizzazione sociale. Allo stesso modo oggi, nella particolare contingenza di crisi economico-politica che stiamo attraversando – ha detto il parroco –, non dobbiamo aspettarci che un super-uomo possa risolvere i problemi, ma sta in noi trovare la forza di affrontarli nel migliore dei modi, creando una rete di collaborazione e di solidarietà. Nel pomeriggio la chiesa di San Giorgio è stata teatro di un appuntamento straordinario, il concerto dell'orchestrina di arpe folk «Girotondo d'arpe», composto da 7 giovani arpiste e dalla flautista Tamara Tretjak e diretto dall'arpista Tatiana Donis. L'orchestra, nata a Trieste alla fine del 2003 e con all'attivo un Cd che porta il suo stesso nome, ha proposto brani tratti dalla tradizione celtica e bretone-irlandese, con composizioni di Thomas Moore (1779-1852) e di Turlough O'Carolan (1670-1738), eseguiti su arpa tradizionale celtica. Il concerto, organizzato dal locale Centro ricerche culturali-Center za kulturne raziskave, si è concluso, con un momento conviviale nella «Nova Coop» di Lusevera. � L. B.


dom

15. novembra 2011

REZIJA/KANALSKA DOLINA

stran

11

FIRMATA A MALBORGHETTO la lettera d’intenti per l’insegnamento nelle scuole di sloveno, tedesco e italiano

I confini si cancellano se si parlano tutte le lingue della Valcanale �

Molinaro: vogliamo imprimere un salto di qualità ai progetti di formazione transnazionale

� Luciano Lister

I

l 4 novembre scorso al Palazzo Veneziano di Malborghetto si è tenuto un incontro di networking durante il quale l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Molinaro, il vicepresidente e assessore all'Istruzione della Carinzia, Uwe Scheuch, e il dirigente del servizio per la collaborazione internazionale presso il ministero per l'Istruzione e lo sport della Repubblica di Slovenia, Roman Gruden, hanno firmato una lettera d'intenti nell'ambito del progetto «ESCo-Educare senza confini» Il progetto, che si colloca entro il programma comunitario Interreg IV ItaliaAustria 2007/2012, punta alla costruzione di una rete formativa trilingue entro il 2013, tramite la promozione di un sistema transfrontaliero per la definizione di curriculum scolastici comuni e professionalizzanti tra Italia, Austria e Slovenia. Con la firma della lettera d'intenti, i tre esponenti politici hanno voluto mostrare il proprio sostegno alla formazione trilingue e trilaterale, anche tramite la costituzione di una classe scolastica trilingue «Alpe Adria». Con «ESCo» ha, in qualche modo, pro-

secuzione il percorso «Tre mani-Drei Hände-Tri roke», che si è a suo tempo svolto con ricadute molto positive tra le scuole materne della zona dei tre confini. «Lo scopo del documento siglato oggi – ha spiegato Molinaro – è quello d'imprimere un salto di qualità ai progetti di formazione transnazionale e di segnare una tappa fondante che consentirà di passare alla fase costitutiva della rete formativa trilaterale, per pervenire anche al riconoscimento di un titolo di studio internazionale». Secondo Molinaro, l'accordo, espresso tramite la lettera d'intenti, mira a dare continuità al lavoro già avviato con la collaborazione transnazionale, collegando in un'unica strategia i vari progetti e programmi delle tre realtà e promuovendo lo scambio delle conoscenze tra i tre Paesi, questo anche mediante una «contaminazione» tra le esperienze maturate dai diversi sistemi educativi. Per dare più velocemente concretezza a questi propositi sarà costituito un gruppo di lavoro transfrontaliero. Nell'ambito dell'incontro si è inoltre svolta una riunione tra circa settanta rappresentanti del mondo scolastico di Friuli-Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia,

Uwe Scheuch, Roberto Molinaro in Roman Gruden v Naborjetu sempre allo scopo di trovare le basi di un percorso scolastico trilingue. Dopo il saluto del sindaco di Malborghetto-Valbruna Alessandro Oman, Patrizia Pavatti, della direzione Istruzione, università e ricerca della Regione, ha evidenziato come il futuro europeo plurilingue sarà garantito solo se l'intera dimensione della formazione sarà condivisa e partecipata: in questo senso, un esempio

concreto potrà essere costituito dalla creazione di una classe scolastica in cui gli allievi parlino italiano, sloveno e tedesco. Tra i presenti all'incontro c’erano Heimo Senger, del ginnasio «St. Martin» di Villaco, Vania Di Narda, dell'educandato «Uccellis» di Udine, George Gombos, docente di pedagogia dell'Università Alpe-Adria di Klagenfurt, Giorgio Ziffer e Fabiana Fusco dell'Università di Udine.

A RESIA AFFOLLATA assemblea in cui si è auspicato un coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione del prezioso bene

Attenti a non vanificare i referendum sull’acqua

D

opo il refedendum sull'acqua – in cui i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimersi su alcuni quesiti referedari, uno di questi si riferiva alla privatizzazione dell'acqua e riguardava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre l'altro riguardava la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, dove gli elettori hanno scelto l'abrogazione parziale della norma – non si ferma l'attività di vigilanza dei comitati spontanei sorti a tale scopo. Nonostante il positivo risultato del referendum, a Roma, a Trieste e in certi comuni dell'Alto Friuli si stanno attuando delle iniziative che tendono a eludere il risultato della scelta del popolo sovrano. Per informare la cittadinanza su che cosa sta succedendo e che cosa fare, dopo il brillante risultato del referendum, il coordinamento dei Comitati per l'acqua pubblica «Aghe di mont» ha organizzato ve-

Potok Bila nerdì 4 novembre, nell'albergo «Alle Alpi» a Resia un'assemblea pubblica, a cui hanno preso parte numerosi cittadini, per sottolineare come a Resia questo è un tema molto sentito. Con le grandi manifestazioni popolari di Paluzza e di Tolmezzo e con la straor-

50 lit poti z Solbice gorë na Korïtu

dinaria partecipazione al referendum, i cittadini dell'Alto Friuli hanno manifestato la volontà di mantenere il bene comune acqua fuori dalle logiche del mercato e del profitto e riportarlo nelle mani del pubblico e dei cittadini. L'argomento è stato introdotto da Anna

Micelli, che ha seguito in prima persona la questione dell'opposizione alla realizzazione a Resia della centralina idroelettrica «Resia_2 Ponte Rop» e, che oggi persegue con tenacia gli obiettivi del movimento «Aghe di Mont» per non vanificare i referendum sull'acqua e la volontà popolare. Il relatore Franceschino Barazzutti ha spiegato come riportare la gestione del bene acqua nelle mani del pubblico e dei cittadini attraverso la gestione complementare pubblica dell'acqua, affidata ad enti pubblici e non a società per azioni, che faccia uscire i privati dal servizio idrico integrato. Ha proseguito spiegando che è necessaria una maggiore autonomia dei comuni nella gestione dei servizi e di conseguenza una gestione diretta ed autonoma del servizio idrico da parte dei comuni montani. Inoltre ha auspicato un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte, attraverso la democratica partecipazione.

Dvi pravici za otroke

rid z Solbice gorë na Korït jë bil dan stari tröj, ka jüdi anu ¡ivïna tu-w tïmpu so nau-w Reziji mamo karjë pravic. Litos jë pa kej növaa. P redili. Ni so hudïli po isëj poti wsakë lëtu za tet w planïno. To bila na te¡ka pot za TIsi vije@ mamo pravice ki se lesko mörë je vïdët tawöjo ka tu-w dwa kraja bil dan lësani must anu po gostin, ko so bile pöwadnja to jë pa- na televi¡juni. Ano isa to jë fis na nöwa ano lipa ri@. W jalu wkrej anu sa ni muglo prijtet. Za te korïtarœke jë bila maköj isa pot. Karjë @as to je zagjalu anu ni so mëli spet naredit moste œæë bujœe anu möæne, ka prid. Nu ni so jih naredili karjë! Dardu ko duœlo lëtu 1950, ko to se raklo, da ma bet na prawa pot z Solbice gorë na Korïtu. Anu dila so se pö@ali. Gorë na ne par lit, ko so dëlali »Pionieri della Folgore«, te rozajanski œindik an mël folo, da to se rivej. An baral »Genio ionieri Julia«, da ni pomagajtë. To nï stalu muæ, ka pot se rivala anu jünja 1959 ni so jo ogjali. Od itadej ti korïtarœki so ostali zagani köj ko jë bilu karjë snëga aliböj ko so bile te vilïke pöwadnje ta-lëtë. Lani za spomonot patardu lit isaga dëla jë bila nared fjësta anu so bile gjone pa tabele. (s. q.)

� Sandro Quaglia

saböto 29 dnuw otobarja tu-wnë w Malborghetto jë bil pra¡anten den dvd, ki jë zdëlala naredit noœa komunita montana ziz dvi noœi pravici: Lisïca ano uk ano Lisïca ano Gardïnica. Pravice so pra¡antone po modernasti, to so cartoni animati ano so mörë je vïdët ta-na televi¡juni. Isö dëlo jë pomoala naredit aso@acjun »Muzeo od ti rozajanskih judi«, ki na dila tu-w Reziji skorë dwisti lit. Pravice so po nes, po naœam, ki to jë tej ni romonïjo tu-wnë w Ukvah po slavinski standard ano po laœki. Isö dëlo jë bilo norëd ziz lë@jo 26, ki jë naredila noœa Regjun, za pomoet dyr¡et ¡ïw te slavinski ozyk ano pa slavinske djalëte. Isö dëlo to jë bilo nörëd za otroke mo se œpira da to bo pla¡alo pa tën valïkën. Ti ki be tël radë mët isi dvd an ma baret noœo komunità montano. (l. n.)

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Simon Preschern dopolnil 90 let

� � Simon Preschern, zaveden Slovenec, ki je lastnik znane trgovine elektri@ne opreme in elektronskih pripomo@kov na Trbi¡u, je dopolnil devetdeset let. Rodil se je 2. novembra 1921 v Ukvah in ¡ivi danes na Trbi¡u. Poleg o@eta Valentina, ki je delal kot kroja@, trgovec in gostilni@ar in matere Jo¡efe Kandut, ki je bila gospodinja, je v dru¡ini bilo deset otrok. Œolal se je prej v rojstni vasi in potem v strokovni œoli na Trbi¡u. Nau@il se je brati in pisati v slovenskem jeziku pri verouku z ¡upnikom Stani@em. Preko ¡upnika in bratranca Jakoba Kanduta, ki se je œolal v Gorici, je priœel v stik z goriœkimi kulturniki in s tr¡aœkimi politiki. ˘e kot ministrant se je sre@al z mnogimi slovenskimi duhovniki in navezal osebne stike. V @asu opcij (opzioni) je ostro nasprotoval nacizmu. Med vojno je delal na banki na Trbi¡u in ko je izvedel, da bodo vse fante militarizirali, je pobegnil, a so ga Nemci aretirali in nato, zaradi znanja tujih jezikov, pridr¡ali kot civilnega tolma@a. Nanj se niso zanaœali, zato so ga vtaknili v vojaœko suknjo in obdr¡ali v Kanalski dolini, kjer je imel stike s pristaœi osvobodilnega gibanja; prepre@il je marsikatero zlo in predvsem nepotrebne ¡rtve. Ker se je uprl partizanom brigade Osoppo, ki so kradli v dru¡inski bajti na Ukovœki planini, je deset dni pre¡ivel v kasarni v Tolme@u, pozneje so ga angleœki vojaki odvedli v Benetke. Po vrnitvi domov je Simon bil med tistimi, ki so upali, da bo dolina pripadla Sloveniji in je sodeloval z dr. Dolharjem pri œtiritedenski partizanski upravi Kanalske doline ter se z njim zavzemal pri angloameriœki oblasti za narodnostne pravice Slovencev. Kanalska dolina je ostala v Italiji in Preschern si je ustvaril dru¡ino: 1946 se je poro@il z Olgo Meze iz Podnanosa na Vipavskem in je pozneje odprl prej omenjeno trgovino na Trbi¡u.

Razsodba o denarju za poplavljence Sodiœ@e v Tolme@u je izreklo pogojno obsodbo na 14 mesecev zapora proti predsedniku Slovenskega kulturnega centra Planika Rodolfu Bartalothu, ker je na svoja osebna ra@una nakazal denarno pomo@ (gre za 137.000 evrov), ki so jo slovenske organizacije v Italiji nabrale ob poplavi, ki je zajela Kanalsko dolino v poletju 2003. Zaporna kazen ne bo izvrœena, @e obsojenec v preizkusni dobi 5 let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Obenem je sodiœ@e Bartalothu nalo¡ilo globo v viœini 470 evrov. Odlo@itev je sodiœ@e sprejelo 17. maja 2010 a je vest priœla v javnost œele pred kratkim. V razsodbi je sodnik Lorenzo Massarelli napisal, da je obto¡enec priznal krivdo in je denar nakazal prvotnemu namenu. Z njim so namre@ preuredili v kulturni dom staro mlekarno v Ukvah.

��


12

dom

POSO@JE

stran

15. novembra 2011

V SLOVENIJI BODO 4. DECEMBRA potekale pred@asne volitve v Dr¡avni zbor. Izvolili bodo 90 parlamentarcev KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

V Bovcu filmi in sne¡ne skulpture Bovec bo tudi ob letoœnjih bo¡i@nih in novoletnih praznikih gostil za turiste brezpla@ne projekcije filmov o neokrnjeni naravi in do¡ivljanju adrenalinskih œportov po svetu. Ob znatnih popustih pri smu@arskih kartah je v letoœnjem programu pestro dogajanje ob smu@anju na Kaninu in po njem v dolini. Peti festival filmov o œportih na prostem in o naravi Boff bo filmska platna razpel od 28. do 30. decembra. Brezpla@no bo na ogled okoli 30 filmov. Strokovno ¡irijo Boff letos sestavljajo celovœki filmski ustvarjalec Seppi Dabringer, fotograf Dan Patitucci iz ZDA ter doma@a poznavalka na podro@ju filmske kulture Nina Pe@e. So@asno s filmskim bo v Bovcu in na Kaninu zopet potekal tudi festival sne¡nih skulptur, ki prinaœa Bovcu nove razse¡nosti, ki so sicer zna@ilnost zimskih turisti@nih srediœ@. Glede na to, da v Bovec po dolini So@e œe se¡e vpliv Sredozemlja, bodo organizatorji v primeru odjuge festival izvedli na Kaninu. Festival sne¡nih skulptur je tudi prilo¡nost za dru¡be, ki si ¡elijo ustvarjalnega in timskega dela v snegu. Organizator bo poskrbel za postavitev sne¡nih oziroma ledenih kvadrov, zamisel pa prepuœ@ajo skupinam ki se bodo prijavile. Rok za prijavo skupin za festival sne¡nih skulptur je 11. december, rok za prijavo filmskih izdelkov pa je 10. november. Prireditelj obeh festivalov je œportno druœtvo Dr@a, glavni pokrovitelj pa je ob@ina Bovec . (m. m.)

��

Najstarejœa Slovenka dopolnila 112 let Katarini Marini@ iz Deskel - najstarejœi Slovenki - so odkrili spominsko ploœ@o. Kot vedo povedati doma@ini, je imela vse rada in tako so se do nje odzivali skoraj vsi, ki so jo poznali kot dobrohotno, skromno, nezahtevno in sploœno priljubljeno Tinco. Tako so se odlo@ili, s spominom nanjo, ohraniti in gojiti tudi te lepe lastnosti za sedanje in bodo@e rodove. Vse to je bilo sliœati tudi ob odkritju spominske ploœ@e, za katero so darovali mnogi ob@ani in ob@ina. Ob Tincinem rojstnem dnevu in pred vsemi svetimi je bil pravi @as, da so najstarejœi Slovenki, ki bi letos dopolnila ¡e 112 rojstni dan, sredi vasi Deskle na pobudo sovaœ@anov in ob pomo@i ob@ine, postavili spominsko ploœ@o. Kot je ob tej prilo¡nosti povedala Silva Matev¡i@, je ime svojega rojstnega kraja, s svojimi @astitljivimi 110 leti predstavila vsej Sloveniji in œirœi regiji. Septembra 2010, ko se je poslovila, je bila namre@ med super stoletniki vsega sveta oziroma tistimi, ki so dosegli 110 let, vpisana na 56. mestu. Zadnjih 10 let je mnoge vabila na svoj rojstni dan in ob teh sre@anjih so nazdravili, da bi se zgodilo tako œe naslednje leto. »Teh 110 let pa ji je uspelo predvsem z njenim osebnim ¡ivljenjskim slogom, umirjenostjo, skromnostjo in tudi pobo¡nostjo. Dolina je tako postala vsem skupaj navdih, da se da tudi tukaj kakovostno in zelo dolgo ¡iveti…« je ob odkritju dejal predsednik krajevne skupnosti Anhovo Deskle, Klemen Stani@. Gojenci doma upokojencev so radostno povedali, da je bilo vzduœje pri njih, ob takih praznovanjih, posebno mladostno ¡ivahno, polno pri@akovanj. K temu je prispevala tudi kakœna izvirna, preprosto povedana modrost slavljenke. Spominsko ploœ@o je odkril Katarinin ne@ak Viktor Gabrœ@ek, blagoslovil pa ¡upnik Alojz Suban. (m. m.)

��

V tolminskem volilnem okraju se za poslanca poteguje 12 kandidatov �

Na listi SDS spet Danijel Krivec, ki bo pa moral ob morebitni izvolitvi zapustiti ¡upansko mesto v Bovcu

� R. D.

P

o tem, ko levosredinska Pahorjeva vlada v parlamentu ni dobila zaupnice in je pred@asno kon@ala mandat, je predsednik republike Slovenije Danilo Türk 21. oktobra razpustil parlament, za 4. decembra pa razpisal prve pred@asne volitve – redni termin je bil jeseni 2012 – v zgodovini samostojene Slovenije. Slovenski dr¡avljani bodo izvolili 90 poslancev. Dva mesta v Dr¡avnem zboru sta zagotovljena italijanski in mad¡arski manjœini. 9. novembra se je iztekel rok za prijavo kandidatur. V volilnem okro¡ju Tolmin, ki spada pod drugo volilno enoto, se potegujejo za izvolitev Simon Leban na listi upokojencev (DeSUS), Franc Li@er za sociane demokrate (SD), Ciril Testen za krœ@anske demokrate (Nsi), Danjiel Krivec za demokrate (SDS), Robert Kav@i@ za Jankoviæevo Pozitivno Slovenijo, Metod Fon za Ljudsko stranko (SLS), Milan Jojiæ za liberarne demokrate (LDS), Radovan Lipuœ@ek za Stranko za trajnostni razvoj Slovenije (TRS), Martina Kenda za Mlade, Zelene in Zvezo za Primorsko, Mojca Braz za Virantovo dr¡avljansko listo, Borut Jermol za Nacionalno stranko (SNS) in Janez Kopa@ za Zares.

Kakor je razvidno, spet kandidira dosedanji poslanec Danijel Krivec (SDS), a takrat bo po novem zakonu o nezdru¡ljivosti funkciji moral v slu@aju izvolitve v Dr¡avni zbor zapustiti ¡upansko mesto v Bovcu. Med kandidati pa ni Vasja Klavore (Desus), ki je bil kar dva mandata podpredsednik parlamenta. Volitve v Dr¡avni zbor Republike Slovenije potekajo po proporcionalnem sistemu s preferen@nim glasovanjem v 8 volilnih enotah, sestavljenih iz 11 volilnih okro¡ij. V vsaki volilni enoti je razdeljenih 11 poslanskih mandatov (eden na okro¡je), ki se na ravni volilne enote in nato dr¡ave delijo med politi@ne stranke, sorazmerno z dele¡em oddanih glasov, ki jih prejme stranka in med kandidate znotraj strank glede na preference volivcev; tako bo razdeljenih 88 poslanskih mandatov. Hkrati lo@eno potekajo œe volitve dveh poslancev narodnih skupnosti (italijanske in mad¡arske), ki pa sta izvoljena po ve@inskem volilnem sistemu v dveh posebnih volilnih enotah (t.j. enotah narodnih skupnosti), kar pomeni, da imajo @lani narodnih skupnosti vsak po dva glasova na volitvah v DZ (gre za pozitivno diskriminacijo). Volilni prag za vstop v parlament je 4%. Med novostmi v volilnem sistemu je

Ambassadors koncert v Bovcu ob 80-letnici prof. Œkerlja od pokroviteljstvom ¡upana ob@ine Bovec, Danijela Krivca, in Mestne P ob@ine Koper, so v kulturnem domu v Bovcu konec oktobra po@astili 80letnico rojstva pokojnega skladatelja in prof. Daneta Œkerlja, z nastopom Am-

bassadors Jalas Chamber Orchestra iz Finske, mlade pianistke Ane Kravanja, rojakinje iz Trente, in violinista Ion Buinovschi@a iz Moldavije, pod vodstvom dirigenta Juhanija Numminena. Doma@e ob@instvo je s @ustveno nabitimi aplavzi nagradilo zlasti dirigenta in pianistko Ano Kravanja. Na koncertu, ki je bil pravi ambasador prijateljstva med finsko in slovensko glasbo, so predstavili dela finskih skladateljev, posebnost koncerta pa je izvedba Concertina œt. 2 za klavir in godala skladatelja Daneta Œkerla. Ve@er je potekal v okviru mednarodnega koncertnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Simfonik voices v organizaciji Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem, To je bil doslej eden najbolj kvalitetnih glasbenih nastopov v Poso@ju. Gre za namre@ imenitni godalni orkester Jalas Chamber, ustanovljen pred ve@ kot desetimi leti, kot rezultat œtevilnih projektov v okviru Jalasjärvi glasbenih kursov. Skupina profesionalnih glasbenikov in œtudentov je bila zbrana, da bi formirali orkester, ki bi snemal finsko glasbo. Njihove projekte je z odobravanjem sprejela strokovna kritika, posnetki pa so bili predvajani na radiu, uporabljeni pa so bili tudi v razli@nih dokumentarnih filmih. Ve@ kot deset-letno sodelovanje z dirigentom Juhaniom Numminenom je pripeljalo do œtevilnih koncertov doma na Finskem ter v tujini (Francija, Œpanija, Estonija, Mad¡arska, Œvica, Belgija, Œvedska, Velika Britanija, Romunija, Moldavija in Gr@ija). Finsko ministrstvo za izobra¡evanje je nagradilo Jalas Chamber Orchestra z naslovom Ambassador of Young Culture 2009-2011. Naloga ambasadorja je da predstavlja Finsko glasbo doma in v tujini. Kot je œe povedal prof. Ambro¡ #opi, ¡elijo pri Akademskem pevskem zboru Univerze na Primorskem, z organizacijo cikla, prispevati h kvalitetni ponudbi vokalne in orkestralne glasbe na Obali in po Sloveniji, hkrati pa s sodelovanjem doma@ih solistov in skladateljev prispevati k promociji slovenske kulture v tujini. (m. m.)

nezdru¡ljivost poslanske in ¡upanske funkcije, ki jo je Dr¡avni zbor uzakonil maja letos in bo v veljavi od teh volitev dalje. Sode@ po javnomnenjskih raziskavah, se za zmago na volitvah in mesto predsednika vlade potegujejo nekdanji premje Janez Janœa (SDS), njegov nekdanji minister Gregor Virant (Dr¡avljanska lista), in ljubljanski ¡upan Zoran Jankoviæ (Pozi-

tivna Slovenija). Raziskava, ki jo je opravila agencija Ninamedia med 8. in 10. novembrom na vzorcu 1000 anketirancev, ka¡e, da SDS vodi z 29,7 odstotka glasov, Virantova lista bi prejela 23,2 odstotka glasov, Jankovi@eva pa 18,4 odstotka. SD bi dobili 7,8 odstotka glasov, DeSUS 6,3 odstotka, SLS pa 4 odstotke. Preostale stranke ne bi dosegle œtiriodstotnega praga za vstop v parlament.

V TOLMINU proslavili 40 let odkrivanja skrivnosti podzemlja

Jamarstvo œe neprilagojeno turisti@ni ponudbi Poso@ja

P

laninsko druœtvo Tolmin, pravzaprav @lani jamarske sekcije, praznujejo letos 40 let raziskovanja podzemnih jam. Ob tej priliki predstavljajo razvoj te svoje dejavnosti po raznih krajih Poso@ja z obœirno publikacijo in potujo@o razstavo. Prva oz. osrednja slavnostna proslavitev je bila @etrtega novembra v Tolminu, sledila pa ji bo tudi na Bovœkem, saj sta kaninsko in rombonsko podzemlje omogo@ila njihove najve@je podvige. Razstavo so odprli najprej v Knji¡nici Cirila Kosma@a v Tolminu, kjer bodo 18. novembra predstavili œe zbornik »Zapiski iz Male Boke«, s ponovitvijo 25. novembra v penzionu Boka na ˘agi. Gre za izjemno zanimivo jamo, ki ima vhod blizu slapa Boka. Nekateri menijo, da gre pri jamarstvu za adrenalinski œport, toda njih namen je raziskovalna in znanstvena dejavnost, ki pa zares zahteva veliko usposabljanja in napora. Delo v laboratorijih oz. za pisalno mizo se lahko za@ne œele po napornem in v@asih nevarnem opravilu v jami. Tako so povedali, da je potrebno za odkrivanje podzemnega sveta, poleg dobrega poznavanja razli@nih vej naravoslovja, dobre telesne zmogljivosti, obvladanje prvin in alpinisti@ne tehnike ter samega sebe, ko si lahko tudi tiso@ metrov pod zemljo. Njih osnovni namen se ni spremenil in ostaja odkrivanje, raziskovanje, dokumentiranje in varovanje prvobitnega okolja jam. S prvimi vstopi v podzemlje so Tolminci za@eli po prvi svetovni vojni. Njihovi najve@ji uspehi so v Mali Boki in

Turisti v jami Srnica Tolminskem Migovcu. V Tolminskem Migovcu so odkrili 11.532 metrov rovov z 970 metri viœinske razlike. Œe globlje so priœli na Kaninu, kjer so odkrili sistem Mala Boka, z viœinsko razliko 1.297 metri, kar pomeni dale@ najgloblja v dr¡avi in druga na svetu. Nekateri, ki se ukvarjajo s turizmom menijo, da je kar nekaj jam, v katere bi lahko izurjeni jamarji vodili samostojnega plezanja neveœ@e raziskovalce in tudi turiste, tako kot so po svetu oblikovali dobro pla@ano vodniœko slu¡bo po zahtevnejœih poteh visokih gora. � Miran Miheliå


dom

ŒPORT

31. novembra 2011

stran

LA NEOPROMOSSA formazione valligiana consegue clamorosi risultati nel girone A/1 regionale amatoriale della Figc

Il Real Pulfero adesso vola Bene anche le altre squadre amatori

Pareggi tonificanti per la Valnatisone nel campionato di Promozione. In campo anche le squadre del calcio a 5

� Bepo Qualizza

D

ovrebbe essere normale che il salto di categoria nasconda delle insidie. Così non è per il Real Pulfero nel girone A/1 regionale degli Amatori Figc. Non per niente troviamo la formazione valligiana nei piani alti del raggruppamento. Questo grazie anche agli ultimi risultati conseguiti contro compagini di testa, cioè la vittoria 2-0 in casa sul Fagagna, il successivo pareggio 2-2 a Brugnera (i nostri erano sotto di due reti, ma poi hanno saputo rimediare) e il successo a Pulfero nel match-clou della sesta giornata sui pordenonesi del Forcate per 4-1. Questi ultimi sono i campioni in carica, così a questo punto dal Real è legittimo aspettarsi altri clamorosi risultati. Altro che squadra materasso! Segnali di ripresa giungono dalle compagini amatoriali del «Friuli collinare». Sos putiferio di Savogna, neopromossa L'S nel girone di Eccellenza, è riuscita a migliorare notevolmente la classifica grazie al 3-2 ottenuto sul campo del Climassistence, il 2-0 interno con l'Amaranto e il pareggio 1-1 a Flaibano.

La formazione del Real Pulfero, che sta ottenendo grandi risultati tra gli Amatori Figc Timidi passi in avanti ha compiuto il Drenchia/Grimacco-pizzeria «le Valli» in Prima categoria. Ha superato Farla di Majano 2-1 e pareggiato a Purgessimo per 0-0, nel derby con Turkey Pub. In Seconda categoria la Savognese, dopo aver inciampato in casa con l'Arcobaleno 0-1, ha vinto 4-0 sul campo dell'Amaro e ottenuto un rotondo 3-0 interno sui Blues. Passando ai dilettanti, il campionato di Promozione evidenzia i piccoli passi della Valnatisone. Dopo la sconfitta 1-0 con la capolista Lumignacco, si è fermata sullo 0-0 nella gara interna con il Tricesimo, per poi pareggiare 1-1 a Romans d'Isonzo. Gli Juniores Regionali continuano a vincere, senza però convincere. Di buono ci sono solo i risultati. Il gioco è ancora latitante e gli ultimi punteggi con il minimo scarto (tutti sul 2-1) a San Pietro con Tri-

cesimo e Union Martignacco e fuori casa con Flaibano (vittoria giunta negli ultimi istanti di gara grazie ad un calcio di rigore) sono eloquenti. Gli Allievi Regionali sono già alle prese con il girone di ritorno ed è sconato che ormai si guardi ai play-out. Ma l'impegno non manca. Basta vedere lo 0-0 ottenuto sul difficile campo del Tolmezzo, mentre senza storia e senza appello sono le sconfitte subite da squadre blasonate come il Bearzi (3-0) e Virtus Corno (7-0). Si è interrotta la serie positiva dei Giovanissimi Provinciali con la sconfitta esterna per 2-0 patita sul campo del Tre Stelle, ma in quell'incontro sono pesati i due calci di rigore falliti dai valligiani, mentre nelle partite precedenti si sono registrate le vistose vittorie 7-1 sul campo del Chiavris e 4-1 interno contro la Serenissima. Proseguono i tornei delle formazioni Esordienti e Pulcini della Valnatisone e

dell'Audace. Di queste categorie non vengono resi noti i risultati effettivi conseguiti sul campo: il numero dei goal è ininfluente, ma viene attribuito un punteggio ad ognuno dei tre tempi disputati. Sono due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta; il totale viene fatto alla fine dell'incontro che dà modo di stilare una classifica puramente virtuale. Stanno giocando anche le due formazioni del calcio a cinque, Paradiso dei Golosi e Merenderos, che fanno parte del girone unico Uisp. I pasticceri hanno vinto 7-2 sul Santa Maria e perso 3-2 con i Diavoli Volanti, mentre i Merenderos hanno pareggiato 5-5 con Modus e sono stati sconfitti 16-7 da Attimis. Entrambi i nostri quintetti, anche nella corrente stagione, sono costretti a giocare sul parquet del Palazzetto dello sport di Cividale, mentre il campetto di San Pietro pur ultimato, non è utilizzabile perché non collaudato per questa disciplina.

VELO CLUB CIVIDALE/KOLESARSKI KLUB BENE#IJA

PARTENZA BRUCIANTE PER LA SQUADRA VALLI SAN LEONARDO

Verso la nuova stagione

Basket, subito tre vittorie

13

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Forte interesse per lo scialpinismo � � Ha riscosso interesse la serata sullo «Scialpinismo nelle Alpi Giulie» organizzata, venerdì 4 novembre nella sala polifunzionale della scuola elementare, a Savogna, dalla Polisportiva Matajur. Ha fatto da relatore Massimo Laurencig che, guida alpina professionale Fvg e abilitata in tutte le attività legate al mondo alpino, ha affrontato l'argomento attraverso la proiezione di filmati e la descrizione dell'attrezzatura necessaria alla pratica dello scialpinismo. L'incontro, come ha specificato nel suo intervento introduttivo il presidente della Polisportiva, Marino Gosgnach, è stato pensato come invito ad un corso di scialpinismo che, neve permettendo, verrà effettuato tra gennaio e febbraio sul Matajur. Sul prossimo numero pubblicheremo un’ampia intervista con Laurencig.

Nella pallavolo c’è San Leonardo � � Sono iniziati i campionati provinciali di pallavolo con la formazione maschile di 1ª Divisione e quella femminile Under 16 (nella foto: Martina Terlicher) della Polisportiva San Leonardo che rappresentano le Valli del Natisone. Del girone maschile fanno parte, Artegna, Il Pozzo, Aurora Volley, Pulitecnica, Caffè Sport e Volleybas. Del raggruppamento femminile, oltre al sestetto locale, fanno parte Libertas, Est Volley Cividale, Kennedy e Volley Corno. Le Under 16 hanno esordito in casa superando la Volley Corno 3-1, poi a Martignacco son state sconfitte 3-0. Doppia sconfitta per la formazione maschile, 3-0 a Merso di Sopra opposti alla Pulitecnica Friulana e 3-1 a Udine contro l'Aurora Volley. Prossimi impegni, sabato 19 novembre, con entrambe le formazioni nella palestra di Merso con le U 16 contro l'Asd Kennedy alle 16, mentre i ragazzi della 1ª Divisione alle 20.30 affronteranno il Volleybas. (b. q.)

Gs Natisone a tutta maratona

La premiazione sociale degli Esordienti

La formazione del Basket Valli San Leonardo

I

o scorso 18 ottobre ha preso il via il campionato provinciale di basket UISP (Unione Italiana Sport per tutti), che vede tra le squadre partecipanti anche il Basket Valli San Leonardo, la squadra di basket delle Valli del Natisone fondata nel 1999 da un gruppo di amici appassionati, con lo scopo di coinvolgere i giovani dei comuni delle Valli e di quelli limitrofi ad avvicinarsi alla pallacanestro. Basket Valli è la prima ed unica squadra di basket delle Valli del Natisone e negli ultimi due anni anche del Cividalese. Quest'anno la formazione del Basket Valli è composta da dodici atleti: Lorenzo Iussig, Pierluigi Leban, Crhistian Iveta, Davide Busolini, Enrico Not, Alberto Pe-

l Velo clu Cividale Valnatisone/Kolesarski klub Bene@ija ha ripreso l'attività per preparare la stagione 2012. Tutti in palestra, quindi, ad allenarsi e a fare giochi di squadra. Gli allenamenti si tengono il martedì e il giovedì nella palestra della scuola «Elvira e Amalia Piccoli» dalle 18 alle 19.30. Domenica 6 novembre si è tenuto, con ampia partecipazione in un clima di grande entusiasmo, il pranzo di fine/inizio stagione per gli atleti-ciclisti, Giovanissimi ed Esordienti, e i rispettivi familiari, nonché tecnici, amici, soci, sostenitori. La società si è attivata per reperire nuove energie per preparare i piccoli atleti. E così dal 3 novembre un gruppo di «gran-

di» ha cominciato a frequentare a Udine un corso per preparatori atletici. Domenica 9 ottobre a Premariacco, presso l'«Autoservice», sponsor del club assieme a «Bicisport» di Cividale, si è tenuta la festa di fine stagione. In apertura, un folto gruppo di ciclisti, in tutto circa 90, ha percorso una ventina di chilometri in compagnia. Quindi il pranzo preparato da «Chei dal borc dai çus» di Selvis. Momento culminante è stata la premiazione degli atleti e dei direttori sportivi, in presenza del consigliere delegato alle frazioni, del Comune di Cividale, Franco Diacoli, e di Sergio Paroni, in rappresentanza della Banca di Cividale, anch'essa sponsor della società.

L

lizzo, Massimiliano Miani, Davide Medves, Fabio Baccello, Matteo Osellame, Francesco Bellana e Massimo Vicoletto. La squadra gioca, in serie A2, il suo tredicesimo campionato che è diviso in due gironi. Dall'inizio del campionato la formazione è riuscita a portare a casa ben tre vittorie consecutive contro la Reyer Udine per 80-73, il Codroipo (fuori casa) per 8268 e il Campoformido per 79-62. Le prossime partite saranno disputate contro i Jokers San Giorgio di Nogaro, il Sedegliano, il Basiliano e Fingerroll Tavagnacco. Le prime due squadre di ciascun girone parteciperanno al play off che proclamerà la vincitrice del campionato amatoriale friulano.

� � Soddisfazioni per il Gs Natisone dalle maratone internazionali. A Lubiana, lo scorso 23 ottobre, Guido Costaperaria ha terminato la maratona in 2h51'20”, un tempo che gli ha regalato il quinto posto della categoria MM45, nonché secondo degli italiani. Nella stessa giornata hanno, invece, tagliato il traguardo dei 42 km di Venezia Nicola Brignola, Carlo Meroni, Rino Fantini e Fabio Tanasi, mentre il 6 novembre Federica Qualizza, Oriana Drosghig e Marina Musigh hanno orgogliosamente rappresentato il sodalizio cividalese addirittura a New York. Esse hanno così realizzato quello che è il sogno nel cassetto per la maggior parte di coloro che sono a contatto col mondo della corsa. Federica si è trovata ad essere la migliore di tutti i friulani all'arrivo, maschi compresi, migliorando di oltre 10' il suo record personale portandolo a 3h18'20”. I maratoneti del Gs Natisone verranno senza dubbio festeggiati in occasione della cena sociale di fine stagione, che si terrà sabato 26 novembre a Spessa. (l. p.)


14

stran

DOMA@A KULTURA

Kakuo sta Guœto an Renzo Kova@i@na puhe lovila an jedla

➔ Patroni pomo@niki: Gertruda

Kajœna ura bo Zadnji kuart lune petka 18. novemberja parnese marzu vietar an snieg tud po dolinah. Nova luna petka 25. parnese lè napri mraz, da¡ an snieg. Samuo na koncu miesca mraz se pomier an temepratura se poviœe.

Radoviednost Morebit vic ku kajœan od nas, kàr ima nomalo cajta za se preluhtat an odpo@it, ima ¡eljo uzet u roke tisto igro, kjer se kri¡ajo besiede. Tala igra je zlo dobra za ohranit zdravo an zbujeno pamet an takuo zamudit arterioskleroszo. Kadà pa se je rodila tala igra? U liete 1913, u Ameriki, na gjornalu New York World, je bla tiskana parva igra s kri¡anih besied, ki se jo je pomisnu angleœki @asnikar, ki je dielu u Ameriki, Arthur Wynne. Tala igra je imiela tu malo cajta velik su@eœ , velik uspeh. U liete 1924 angleœki Times, ki je ¡magu tolo igro an je pisu de je previc povarœna, obednega nuca an u@enja, se je pa muoru premisint, kàr ¡e drugi angleœki gjornali so usaki krat pustil’ malo prestora za tolo igro. Kri¡ane besiede so uœafale velik interes an so ble lepuo sparjete med judmi, ki so se mierli med sabo. Bluo je lieto 1930 kàr tudi na Timesu se je moglò igrat s kri¡animi besiedami, ki pa so ble buj intelektualne, buj te¡ke ku druge. Tu malo cajta tud angle¡i so se muorli parklonit teli igri, sa so tud oni za@el’ parpravjat gare, kjer tud’ veliki intelektualci so se mierli med sabo. Med telim je biu tud premio Nobel za leteraturo u liete 1948, Thomas Stearns Eliot, ki je biu Amerikan po rodu, pa potlè, ki je vebrau Anglijo ku prestor kjer ¡iviet, je uœafu angleœko dar¡avljanstvo. Par nas, u Italiji, kri¡ane besiede so parœle na dan 8. febrarja 1925 an te parvi gjornal, ki jin je dau prestor, je biu »Domenica del Corriere«, klicale so se »Indovinello delle parole crociate«. Tud’ par nas tala igra je bla veselo sparjeta, takuo de u liete 1932 je parœla na dan Settimana Enigmistica, ki œele donas usak tiedan ponuja pametne an zdrave igre, ki storejo narest nomalo alenamenta mu¡genju an pameti. Angleœki Times, lietos, u pandiejak 7. novemberja, je zaœteu te petandvajstotau¡int igro kri¡anih besied. Tuole poka¡e, kuo, go na use igre, ki donaœnji dan se uœafajo pouserode, tala stara an pametna igra je œele donas ljubljena od puno judi.

RICETA

dom

Jeœiœke zgodbice

MIESAC NOVEMBER U NAŒIH DRU˘INAH

U @etartak 17. se zmisnemo na niemœko Gertrudo. Rodila se je u da¡eli Saœka-Anhalt, 6. ¡enarja lieta 1256. Imiela je samuo 5 liet, kàr nje starœi so se odlo@il’ jo pejat u cistercijanski konvent u kraju Helft, blizu miesta Eisleben. Tel konvent je biu u tistih cajtih, u tistih krajeh, te narbuj parporo@ljiv za ¡enske. Gertruda je bla za tuo vesela an parve 20 liet je posvetila skor samuo œtudiju an molitvi. Kàr je parœla do potriebnih liet, je nardila obljube an takuo ratala munija. Legenda prave, de 27. ¡enarja lieta 1281, kàr je imiela je 25 liet, je parvi@ videla Kristusa. Ostala je takuo pretresena, de od tekrat napri ga je brez truda molila. Sojo veliko ljubezen do Boga je Gertrude napisala u bukvah »Poslanec bo¡je ljubezni« an »Duhovne vaje«. Pisala je po latinsko, ki se je bla u konventski œuol navadla zlo lepuo. Na koncu 13. stuoleitja je napisala tud’ litanije »Sarca Je¡usovega«. Umarla je 13. novemberja lieta 1302 u sojin konvente; @astimo jo na pa na 17. novemberja. Gertrude je bla napisana u rimski kolendar œele u liete 1738, pa nie bla ankul’ razglasena za svetnico. Bla je pa sama ¡enska, ki u niemœki œtoriji je bla imenovana »Ta Velika«. Bla je od nimar @astjena u da¡elah, ki so ble pod œpansko krono. Zatuo je spoznana ku patrona Peruja an miesta Tarragona u Œpaniji.

15. novembra 2011

 Jur Zad tih

B

ratra Guœto an Renzo Kova@i@na sta bla sama puoba, tu adni hiœ puni @e@. Mat je bla zlo pobo¡na an zlo ihtova. Uekala an kuazuvala je ku karabinier. Takuo je usak gledu jo na jezit. Raj je potarpeu an pomu@u an preca uœafu kako dielo dol za Piginan al' pa dol za Reko, de bi se poœteno an mernuo pobrau uon s hiœe. Takuo sta Guœto an Renzo uzela usak sojo ¡brin@o, star koret za pod glavo an sta se pobrala @ez #elo skuoze Cerje @ja u Veliko Dolino. Bluo je dvajst minutu dobre hoje do seno¡et, ki je u dolenjin kosu imiela 'an liep senik. More se re@, de je biu tist hram s slamo pokrit za oba bratra ku 'na druga hiœa. Fanja an Anjul, mat an o@a, sta te¡kuo œla @ja, de bi jih œpegala, kier sta se fidala na nje. Renzo, te stariœ, je biu zlo dielovan an je viedu, kuo se peje pridno napri 'no dielo an kuo parpomat, de bi veredili ¡vino an dru¡ino. Tu tistin senike je bla pod lojpo 'na majhana maringonska miza an je bluo okuole nje puno orodja. Obieœena pod podan sta bla dva raœ@eja, ki sta bla parve¡ena po @aries. Na njih so bli zlo¡eni nasodi œele za obdielat. Suœil' so se Buog vie ki dost cajta. Kàr je koru nasod, je biu ¡e parpravjen an se ga je lahko uzelo an nasadilo na vile al' na grabje. Na zidu so ble majhane police. Bli so tudi polo¡i za œpinjake; usak je muoru bit na suojin mestu od te majhanega do te buj velikega. Tele zadnji je biu narbuj nucan za osunjake vartat. Na policah je bluo usake sorte œkatulc. Notre so ble pa œimen@ice te male an te buj velike, bli so cveki usake sorte, bagatini, civile, cveki@i za okovat koœpe, zagozde za zatu@ u koncu nasoda od kake œuble al' od kake matike, de se na arzsadijo. Pod mizo so bli œaraufi, zobje za grabje an kajœan glonjik od grabij ¡e naret, de bi se

na uœafali bre¡ njih, @e bi ratalo, de bi se kaka grabji@a uparla tu kajœan œtor an de bi zlomila grabje. Te buj pravi an pridni gaspodarij od hiœe so napravjal' pred cajtan vi@ ku kajœne grabje za potrebinjo, ki bi bla parœla slu@ajno na diele. Naœa puoba sta use tuole ¡e viedela an sta ¡e use parpravla. A kar jih je narbuj brigalo, so bli skopci, la@ an pasce. Bla sta prava mojstra an u tuolin jih nie biu nobedan preteku. Znala sta, kuo an kan la@ nastavit. Viedela sta, kode pasava zajac te duj, an @e je kajœan sarnjak zaliezu tu njih sviet, je te¡kuo dugo ¡iveu. Priet al' potle je parœu nabasan tu Guœtovo ¡brin@ico, skrit miez sena al' liscja. Po seno¡etah je bluo posajenih puno dreves sadja. Rasle so jabuke an velike hruœke. Kàr so lepuo dozorle, so jih judje pobieral' in zmastil', de bi pardielal' dobar moœt. Buj so jabuke an hruœke vezale u ustah, buj dobar je biu njih moœt. Na usakin deble so ble nastavjene pasce za puhe. Narete so ble iz dvieh kamanovih flask, ki sta ble lo¡ene dna na dno, an ta miez njih je biu 'an @udan mekanizem, na-

ret uoz pal@ic. Na telih pal@icah so mojstri z britulo vebudil’ nieke zarieze, gorenjo flasko parzdignili an podlo¡li tisti @udni stroj; nieso pozabil’ nastaknit tu konac adne pal@ice 'no hruœko, de bi parklicali blizu puha. Grede k' bi jo podjedu, bi spodarsknu pasco: gorenja flaska bi padla na anj an bi pod njo nardiu suoj konac. Seviede, smo s cajtan mi mladi za@el' runat buj uriedne skopce, zak so bli buj pratik an se jih je moglo parpenjat na usako viejo, tu ruogje, tudi na oriehe, kàr je bla œtagjon. Pred jutran se je ustajalo, de bi pregledali an pobral', kar se je slu@ajno ujelo, pa tudi de bi skrili skopce, zak, @e se je zaspalo, se nie bluo uœafalo ne puha ne skopca. Ujete puhe smo opulil', njih ko¡o zabil' gor na kako dasko an jo lo¡li suœit, mesuo pa lo¡li dva dni tu po@au par studencu, de bi se vepurgalo, an potle pa tu padielo. Naœa mama nie marala puhu, saj je nimar pravla: »Ist van jih stenfan, a jih na bon jedla.« Mi pa smo jih usi radi imieli, kier tekrat se nie pogostu jedlo mesa. (10. – gre naprej)

NA POSEBNO VI˘O po@astili zaslu¡ne Bene@ane in padle v prvi ter drugi svetovni vojski

Vahti, spomin na ljudi, ki jih nie vi@ med nami

➔ Souffle z malonan #e nas je na 4 nucamo 4 ete armenega malona ¡e brez oluba, 2 eta an pu pane, - smetane, 2 ici, pu eta zgratanega siera grana, an eto an pu kostanja, 1 majhano @ebulo, pu eta specka zrie¡enega zlo tankuo, 2 ¡lice oja extravergine, malo masla, su an popar. Parvo rie@ zrie¡emo malon u majhane koœ@icje an ga denemo cvret u padielo, kjer smo ¡e ulil’ malo oja extravergine. Pocvrimo na vesokin ognju za kajœan minut. Natuo denemo pocvart malon tu parmierno posodo za foran lepuo obiejeno z maslan, al pa tu œkudielce, ki so miera za usakega. U drugi posodi umieœamo ici, zgratan ser grana, pano, su an popar. Kàr je lepuo umieœano, usujemo po varh malona tolo parpravo, jo denemo u drugo posodo buj veliko, kjer smo ulijl’ malo uode an denemo u foran ¡e gorak 150° parbli¡no za 50 minut. Tentega smo ¡e diel’ kuhat burje. Kàr so kuhane, jih oburemo an denemo u padielo, kjer smo diel tankuo zrie¡eno @ebulo an speck. Kàr je use lepuo pocvarto, ulijemo malo uode an pustmo kuhat œe nomalo. Natuo denemo u mixer an lepuo zamliejemo. Kàr souffle je pe@en, denemo po nomalo na usak tont zamlieto kreme, an koœ@ic soufflè an nesimo hitro na mizo. Malon ima u sebe puno vitamin, posebno vitamino A an B. Je zlo dobar za o@edit @arieva, pa tud’ pruot reumatizman, pruot artrite an o@ede lepuo tud’ glade¡e (reni). Sienje, ki ima u sebe dragocene minerale, je zlo dobro za zmo@niet mu¡genje.  Loretta Primosig

Predstavniki Sso-ja na Trinkovem grobu

Z

za Vahti so se vasi v Bene@iji spet napunile. Ljudje so parœli v doma@e kraje in œli v britofe, de bi zmolili, par¡agali sve@o in nesli ro¡e na grobuove svojih dragih, ki jih nie vi@ med nami. Delgacija Sveta slovenskih organizacij je v pandiejak 31. otuberja po@astatila grob mons. Ivana Trinka na Tar@munu in g. Jurija Preœerna v Ov@ji vasi. Dvie delgaciji iz Poso@ja sta le tist dan po@astili grobuove

Minister Œarnic in œupan Balloch v Åedadu

nekaterih zaslu¡nih mo¡: monsinjorja Paskvala Gujona v Landarju, Pavla Petriciga in Antona Birti@a v Œpietru, Izidorja Predana na Liesah, gaspuda Maria Lavrenciga par Œtuoblanku in Ada Conta v #anieboli. Spomin je biu tudi na tiste, ki so zgubili svoje ¡ivljenje v vojskah. Delegacije iz Slovenije, doma@ih kamunu in Anpi Nediœkih dolin so polo¡le krancilne na spomenike na partizane padle v drugi svetovni vojski. Par

spomemniku odponiœtvu v #edadu je guoriu slovenski minister Roko ˘arnic. V petak 4. novemberja so v vsieh kamunah po@astili doma@e puobe in mo¡e, ki so padli skor 100 liet odtuod v parvi svetovni vojski. ˘e v saboto 22. otuberja so œindaki in druge oblasti iz #edada in Nediœkih dolin œli v Kobarid, de bi se poklonili sudadam, ki so padli v parvi svetovni vojski in po@ivajo v kostnici par Svetim Antonu.


dom

15. novembra 2011

Kaplan Martin #edermac 19.

LETA 1933 - NE, NE BOM UBOGU!

stran

15

risbe: MORENO TOMASETIG

besedilo: GIORGIO BANCHIG in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierku svetega Mihiela in potlè æu obiskavat mamo v Karnico. Kàr se je varnù je zaåeu premiæljevat o teœkem stanju, v katerem so se znaæli njega ljudje in on s prepovedjo slovenskega jezika. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a Åedermac je zagotoviu, de se bo on obarnu do nadækofa in celuo do papeœa. Domaåi duhovniki so se zbrali v Rupi za senjam. Tudi Åedermac se ga je udeleœiu in tam je sreåu vse druge kaplane. Vsak od njih je poviedu, kakuo se je obnaæu in kaj bi bluo trieba nardit. Na œalost pa se nieso pokazal’ enotni in vsak je branu svojo idejo. Posebno åudan govor je imeu kaplan Skubin, ki je tardiu, de je trieba ubuogat darœavo. Kaplan Potokar pa je odgovoriu, de je trieba se postaviti pruot karvici.

GOSPUOD MARTIN SE JE ŒALOSTAN VRAÅU DAMU. PO TISTI POLOVICI PRIDGE GA SODIJO? ŒELJA, DE BI V ODKRITEM POGOVORU NAJDU OPUORE, SE MU NIE URESNIÅILA. NO, SA JE ZASTOPU, DE PRED SKUBINAM NIESO MARALI BIT ODKRITI

PA SA’ TUD NJEMU NE ZAUPAJO. POTOKAR JE PARDARŒU MORANDINIJA IN OREHOVCA, NJEGA PA NIE MARU. ZAUOJ NJEGA POL PRIDGE? ZAUOJ NJEGA ZVEZ S SKUBINAM? ZASTONJ JE SKUÆU DOBIT JASAN ODGOVOR. ŒALILO GA JE V DNO DUÆE IN SE JE ÅÙ SAMEGA. ŒELEU JE, DE BI SE NA KOGA OPARU IN MU SE VSAJ MALO ODPARU. ÅE BI NE BILA NUOÅ, AL’ BI MATI NE BILA DELEÅ, BI ÆU NAGLIH K NJI…

BIU JE ŒE PRED CIERKVIJO, KÀR JE ZAGLEDU NIEKEGA, KI JE PARHAJU OD FARUŒA. ZGUBLJEN V SVOJIH MISLIH, MU JE LE KOT IZ SANJ ODGOVORIU NA POZDRAV. ŒE JE BIU MIMO, KÀR SE JE USTAVU IN V GOSTEM MRAKU POGLEDU ZA NJIM KADUO JE? ŒEF KLINJON?

ÅEDERMAC JE KATINI REKU, DE NA BO VIÅERJU. VPRAÆU JE LE KAFÈ

KAJ PRAVIJO LJUDJE O PRIDGI IN MOLITVAH?

VESELI SO. PA LIEVÆ JE BLUO PRIET. ZMIERAM ME VPRAÆAJO, KADÀ BO SPET PO STAREM. IN SO TI ZLO HVALEŒNI

ÅEDERMAC NIE ÆU V IZBO KAKOR PONAVADI, STOPU JE NAGLIH V FOGOLAR. KATINA JE VSTALA IN NOMALO ZAÅUDENA OBSTALA PRED NJIM AL JE BIU ŒEF TLE? OB TELI URI? KA’ JE TEU? PO MENE JE VPRAÆU? PA JE ÆU MIMO IN SE NIE OGLASU

MISEL, DE MU LJUDJE ZAUPAJO, MU JE BILA KOT BOGATO PLAÅILO. V TRENUTKU GA JE MINILO POL ŒALOSTI, KI JO JE PARNESU S SABO ÅE MI KADUO UKAŒE, NAJ DIELAM PRUOT BOGU, AL’ GA IMAM DOLŒNOST UBOGAT?

NE VIEM…

KAKUO? AL SI POZABILA NAUK? AL NAJ UBOGAM, ÅE MI KADUO REÅE, NAJ DIELAM PRUOT BOGU?

NE, NE…

J-JA… PO TEBE JE VPRAÆU

JEST NE BOM UBOGU! ÅE NE BOMO KOT PARVI MATERNIKI, BOMO ÆE PRED IDOLI ZAŒGALI VIERUH. ÅE SE BOJO VSI DRUGI PODLOŒLI, JEST SE NA BOM. NE, SE NE BOM! RAJÆ SE DAM ZAPRIETI; V JEÅO NAJ ME VARŒEJO… NE PRAVIM, DE ME BOJO, PRAVIM SAMUO, DE SE RAJÆ DAM TARPINÅIT, KAKOR DE BI DIELU PRUOT BOGU

MOJ BUOG, ZAKÌ? KÌ GOVORIÆ?

18. - GRE NAPREJ RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è liberamente tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nell’anno del Signore 1933, quando il regime fascista decise di vietare l’uso della lingua slovena nelle chiese della Slavia friulana. In questa puntata: dopo l’incontro con gli altri sacerdoti a Rupa, il cappellano Åedermac se ne torna a casa molto avvilito e rabbuiato per fatto che gli altri sacerdoti lo avevano trascurato durante la serata. A causa di quella mezza predica in italiano che aveva fatto o per i suoi buoni rapporti con don Skubin, che aveva sostenuto la necessità di ubbidire allo Stato? Mentre sta per entrare in canonica scorge nel buio don Klinjon che se ne stava andando. Ma come, senza fermarsi? Una volta in casa dalla sorella Katina viene a sapere che la gente sarebbe contenta che la predica e le preghiere fossero nuovamente tutte in sloveno. Questo fatto lo incoraggia a non cedere e a non ubbidire all’ordine fascista. All’attonita Katina dice che si farà incarcerare e torturare piuttosto che agire contro la volontà di Dio.


16

ZADNJA STRAN

stran

15. novembra 2011

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE

Kme@ko zvezo u #edadu, na tel. 0432703119 al’ Isk na 0432 727490 Telo gito organizata druœtvo Srebrna kapja an Zavod za slovensko izobra¡evanje

• A˘LA - u petak 18. novemberja, ob 20.30 u cierkvi bo Accordion Orchestra, u keri igrajo mladi iz Nediœkih dolin an ki jo u@i Aleksander Ipavec, predstaula nje cd, ki se kli@e Piœkice-Pulcini. Tel cd so ga registral’ kupe s pevskim zborom Musica Viva iz Tolmina, ki ga u@i prof. Erika Bizjak an ki bo nastopu na telin vi@eru. Na telin koncertu Aleksander Ipavec bo igru na ramoniko od Leonarda da Vincija

• GREMO U ZAGREB - u saboto 3. di@emberja Program: ob 6.30 gresta iz Petjaga, kàr prideta u Zagreb, gresta gledat narbuj liepe an znane kraje miesta. Ob 13.00 kosilo u restauraciji, popudan gresta gledat bo¡i@ni merkatin. Iz Zagreba se gre pruot domu ob 18.00. Parnesita za sabo dokument (carta d’identità). Info: 3332331288. Org. Pro loko Petjag

• PLANINSKA DRU¡INA organiza: - u nediejo 20. novemberja pohod po Vertov@evih poteh, skoze vasi zgornje Vipavske doline. Tel pohod je parmieran za use. Ob 7.00 zjutra se gre iz Sar¡ente. Za se upisat pokli@ita Igorja na 0432727631 • GREMO U LJUBLJANO AN STI@NO - u saboto 26. novemberja Program: ob 7.00 se gre iz Œpietra (pred kamunan), ob 10.00 obisk Ljubljane, ob 12.30 kosilo, u samostanu (monastero) u Sti@ni, ob 13.30 ogled samostana, ob 16.00 se uarnete u Ljubljano an tisti, ki ¡eli, gre gledat knji¡ni sejem (fiera del libro), okuole 21.00 se uarneta u Œpietar. Za se upisat pokli@ita

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK

DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE

MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 FOTOCOMPOSIZIONE IN PROPRIO STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, TEL. 049/8700713 35129 PADOVA www.centrostampavenezie.it

• GREMO U VERONO AN U ASOLO - u nediejo 11. di@emberja Program: se gre ob 6.30 zjutra iz Sauodnje, ob 6.35 koriera se ustave par Muoste an ob 6.40 u #edadu, kjer je bla stacjon od trenolna. U Verono gresta gledat bo¡i@ne merkatine, jasuce an Asolo, ki je adan od narlieuœih kraju u Italiji. Okuole 22.00 se uarnete damu. Za se upisat pokli@ita Danielo na tel. 0432714303. Org. Pro loko Matajur • ŒPIETAR - u petak 25. novemberja, ob 18.00 u kamunski biblioteki bojo predstavil’ bukva, ki jih je napisu pesnik an pisatelj Bo¡idar Staniœic. Guorila bota Miha Obit an autor • ŒPIETAR - u nediejo 4. di@emberja bojo praznoval’ praznik Sv. Barbare, patrone minatorju. Ob 11. uri bo sveta maœa u œpietarski cierkvi, potlé bo @erimonija pred spomenikan minatorju, pred kamunan u Œpietru, an potlé bo skupno sre@anje u albergulnu Belvedere u Œpietru. Ob 14.00 bo kosilo u gostilni u Dolenjah, u goriœkih Bardah. Za se upisat pokli@ita do 1. di@emberja na patronatu Inac, tel. 0432 730153 • VABILO NA KOSILO V JESENI - do 8. di@emberja vas vabejo na pokuœanje tipi@nih doma@ih jedì tele gostilne: Alla cascata par Hlo@ju, Alla trota par Œpehuonjah (Podbuniesac), Osteria all’Antica na Krasu (Podbuniesac), trattoria Ai buoni amici u Tar@etu (Podbuniesac), trattoria Le querce na Klan@i@u (Œpietar), Alla posta par Hlo@ju, Gastaldia d’Antro u Landarju, trattoria Al giro di Boa par Muostu, Tinello di San Urbano u Prapotnem, trattoria Ai Colli na

DOMA#A MODRUOST Sre@a za mo¡a, @e ¡ena dobro kuhat zna

Œpesi, Scacco Matto u Œ@iglah. Za¡eljena je prenotacjon. Info: www.invitoapranzo.it

ÅEDAD - do 27. novemberja na ogled u cierkvi S. Maria dei Battuti razstava »Boris Pahor – Lojze Spacal. Paesaggi nel Novecento. Krajine 20. stuoletja«. Razstava je odparta od pandiejka do petka od 10.30 do 12.30 an od 16. do 18. ure, ob sabotah an nediejah 10-18 - do 30. novemberja na ogled na sede¡u #edajske banke »Banca di Cividale« razstava bolou (mostra filatelica) »Potres! Terremoto!«, ki jo bojo predstavil’ u @etartak 24. novemberja ob 15.15 an za kero je skarbeu prof. Peter Suhadolc. Razstava je odparta od 8.30 do 13.30 an od 14.35 do 15.30 -u @etartak 24. novemberja ob 18.00 u centru Somsi bo konferenca »Zakaj se zemja trese? Perché la terra trema?«. Go mez potres u Idriji lieta 1511 an u Furlaniji lieta 1976 bo guoriu espert prof. Peter Suhadolc, vi@ediretor na tar¡aœki univerzi dipartimenta za geoscienze

KANALSKA DOLINA - od 17. do 20. novemberja bo 13. edicjon kulinari@ne iniciative «Ein prosit», na keri sodeluje vi@ gostiln, ki vam ponudijo tipi@ne doma@e jedì. Za degustacije se je treba prenotat. www.einprosit.org

LAÆKE • UIDAN u @etartak 24. novemberja, ob 16.00 u auli 18 na pedagoœki Fakulteti (ul. Margreth, 3) bo sre@anje s tar¡aœkim pisateljan Borisom Pahorjem. Z njim bo guoriu prof. Roberto Dapit, œtudenti bojo prebral’ kose iz Pahorjevih bukvi. Razstavjena bojo Pahorjeva diela; - u petak 25. novemberja, ob 21.00 u Auditoriumu “Toni Menossi” (ul. San Pietro, 60 - kraj S. Osvaldo), znotra revije filmu Friuli natura,

bojo pokazal’ videodokumentar »Laguna friulana«, ki ga je napraula Giovanna Zorzenon. Prosti ustop •

GORICA • CECILJANKA 2011 35. revija pevskih zborov z Goriœkega, Tar¡aœkega, Uidanskega, iz Slovenije an Koroœke bo, u Kulturnem centru Lojze Bratu¡ (ul. XX september 85), posve@ena komopzitorju Radu Simonitiju ob 30. oblietnici smarti; - u saboto 19. novemberja, ob 20.30, po pozdravu Mirka Ferlana, bojo pieli: mepz Lojze Bratu¡ (Go), ¡epz Jezero (Doberdob), mepz Jakob Petelin Gallus (Celovec), mopz Skala (Gabrije), mepz Œtandre¡, moœka peuska skupina Farra d’Isonzo, mepz Rupa-Pe@, mopz Fantje izpod Grmade (Devin), mepz Jo¡e Srebrni@ (Deskle); - u nediejo 20. novemberja, ob 17.00, po pozdravu predsednice Zveze slovenske katoliœke prosvete, Franke Padovan, bojo pieli: mopz Mirko Filej (Go), mepz Podgora, mepz F.

B. Sedej (Œteverjan), mopz Anton Klan@i@ (Miren), mopz Kromberœki Vodopivci (Kromberk), mopz Œtmaver, mepz Hrast (Doberdob), mlajœa dekliœka skupina Vesela pomlad (Op@ine), Barœki oktet (Bardo-Terske doline), dekliœka vokalna skupina Bode@a ne¡a (Vrh Sv. Mihaela)

SLOVENIJA • KOBARID u prestorih Fundacije Poti miru: - u saboto 19. novemberja, ob 19.00, bojo predstavil’ bukva »Poso@je u 2. svetouni uiski«, guoriu bo autor bukvi Zdravko Likar SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO I PROGRAMMI FINO A METÀ DICEMBRE .

ANDIAMO IN STAMPA MARTEDÌ 29 NOVEMBRE .

U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO PUBLIKAL’ PROGRAME DO POLOVICE DI @EMBERJA .

GREMO U TISK U TORAK 29. NOVEMBERJA. POŒJAJTE JIH NA: redazione@ddom.it TEL . 0432/701455 Larissa Borghese

GLEDALIŒKA SEZONA U BENE@IJI U LIETU 2012 U sredo 18. ¡enarja u telovadnici na Liesah bo komedija »Œoferji za vse @ase«, od Mira Gavana, re¡ija Boris Kobal; u sriedo 4. obrila u Kulturnem domu u Kobaridu bo dokumentarna drama »Kobarid ‘38 - kronika atentata«, od Duœana Jelin@i@a, re¡ija Jernej Kobal; u @etartak 10. maja u teatru Ristori u #edadu bo igra »Saj razumete«, napisu Claudio Magris, re¡ija Igor Pison. Use predstave bojo z italijanskimi nadnapisi (sottotitoli). Biljet za adno predstavo pride 15 euro, abonma za tri predstave pa 40 euro. Za kupit abonma pokli@ite: Inœtitut za slovensko kulturo, tel. 0432 727490; kulturno druœtvo Ivan Trinko, tel. 0432 731386; Fundacijo Poti miru (Kobarid) tel. 00386 53860167.

ABBONAMENTI ANNUO: EURO 16 SOSTENITORE: EURO 30 SLOVENIA: EURO 20 EUROPA: EURO 25 ALTRI PAESI: EURO 35 I VERSAMENTI VANNO FATTI SUL CONTO CORRENTE POSTALE n. 12169330

O SUL CONTO CORRENTE BANCARIO

IBAN: IT85P0863163740000100815095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV INTESTATI A: MOST SOC. COOP. A R. L. CIVIDALE DEL FRIULI

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

dom

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (zamejski tisk), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. Vsako sriedo, ob 9. 30 »V novi dan«, vsako saboto ob 12. 00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«, ob 14. 10 Nediœki zvon iz ¡ivljenja Beneœkih judi, vsako zadnjo saboto u miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer te@e bistra Bela«.

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

14.30

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

KAJ KJE KAM KADÀ KAKUO KAJ KJE KAM KADÀ KAKUO KAJ KJE KAM KAKUO

DOM  

Edizione del 15 novembre 2011

DOM  

Edizione del 15 novembre 2011

Advertisement