Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVI n.10

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

T

31. maja 2011 - Euro 1,00

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

Na Staro goro kupe s Pape¡am e dvanajsti krat nas œpietarski dekanat vabi na ruomanje na Staro goro. Za@eli smo tele skupni shod 11. junja jubilejnega lieta 2000 na Majnca. Nas je bilo zaries puno. Tarkaj, de smo te¡kuo stopili vsi v cierku. Seviede, je bilo Sveto lieto, zatuo je biu parklic velik an je bla udele¡ba parmierna dogodku. Lietos pa tala bo¡ja pot ima novo muo@, zak' jo moremo povezati z obiskam Pape¡a Benedikta XVI. v Ogleju, ki smo ga veselo do¡iveli 7. maja. Tam dol so se sre@ali vierniki starega an slovitega patriarhata, ki je zbrau pod svoje peruota latinska, slovanska an niemœka ljudstva. V resnici, odnosi niso bili takuo ro¡nati, kakor se piœe. Nomalo romanticizma spada h tajœni zgodovini. A ries je, de je Oglejski patriarhat postau ku velika dru¡ina vi@ narodu. Ku vsaka dru¡ina, je gledu peljati naprej svoje ljudì v tajœni vi¡i, de bi se na sovra¡ili ampa, de bi se ljubili v svoji identiteti an razli@nosti. Tela je bogatija, ki jo je Ogleju trieba resni@no parpisati. V telim duhu se naœ œpietarski dekanat spet zdru¡i 5. junija, na praznik Velikega Kri¡a al' Vnebohoda. Namien ruomanja je, de ponovimo an utardimo naœo viero an medsebojno spoœtovanje. Veselo lahho priznamo, de je puno sovraœtva padlo, de se je vi@ spoœtovanja pokazalo an de nie tistega medsebojnega naspruotovanja, ki je bluo ankrat, ku marzla sienca nad naœo majhano a preliepo de¡elo. Takuo ki je Pape¡ Benedikt XVI. jau v Ogleju, je trieba, de spet poka¡emo »simpatijo« do naœega sveta an œe posebno do nas. Muoremo imieti pravo veseje za kar smo, za naœ narod an za njega zgodovino an kulturo. Tuole je mo@nuo povezano z naœo viero. Saj na smiemo pozabiti, de viera na pomeni ¡ivieti zuna telega sveta, ampa biti œe buj povezani z naœo zemljo. Kristjanska viera prave an u@ì u@love@enje Jezusa Kristusa. Tuo je, de so nebesa parœle na naœo zemljo. Telo ruomanje na Staro Goro je ku se varniti damu, spoznati svoj dom an se veseliti s svojo dru¡ino. Zatuo bi bluo pametno, de bi se na naœim shodu ponovilo kjek tajœnega ku v Ogleju an posebno v videnski katedrali. Se pravi, de bi zazvonila tudi naœa besieda an de bi Evangelj prebrali tudi v naœim jeziku. Druga@ se na bomo dost pomagali an bomo œe ankrat pokazali, de je naœa cierku buj odzad ku civilna dru¡ba. Praznik Velikega Kri¡a nas vabe h spreobarnjenju an novemu ¡ivljenju, kar pomeni, de Kir¡ nie vi@ strah an poguba, ampak bo¡ji znak iz nebes. Postau je odreœenje an upanje za vse nas. Takuo moremo iti pogumno naprej.

˘

● Marino Qualizza

ÆPIETARSKI KAMUN IMA NA RAZPOLAGO SKOR DVA MILIJONA IN NIE VIÅ IZGOVORU

(

Zavihnimo se rokave za dvojezi@no œuolo

)

uolsko lieto gre pruoti koncu. V dvojezi@ni œuoli v Œpietru so ga pre¡ivieli v zasilnih prestorah, saj so u@enci arztresani v treh hramah, se pravi v dijaœkim domu, v starim u@iteljiœ@u in na sede¡u gorske skupnosti. Zasilna reœiteu bo potriebna tudi za novo œuolsko lieto. U@itelji so napisali, de takuo se na more iti naprej. Starœi u@encu so pa zaskarbljeni, zatuo ki diela za hram dvojezi@ne œuole zamujajo. Dobra novica je, de so iz Rima na œpietarski kamun poœjali milijon 92 tav¡int evru. ˘e priet je bluo parœlo 300 tav¡int evru iz Gorske skupnosti po zakonu, ki varje Slovence v Italiji, in œe 552 tav¡int evru iz De¡ele. Vse kupe je na razpolago skor dva milijona evru. Œpietarski œindik Tiziano Manzini je obljubu, de kar bo imeu v rokah vas denar bo hitro zbrau tega, ki bo napravu projekt. Sada nie vi@ nobednega izgovora, de bi re@i œe naprej vliekli. Trieba je zavihniti rokave in parjeti za dielo. Saj te narbuj velik problem, se pravi uœafati potriebne sude, je biu hitro rieœen. In tuole je pravi @ude¡ v telih te¡kih cajtah za ekonomijo. Za tele rezultat so zasluœni na posebno vi¡o starœi. Potukli so na vsa vrata, partisakli na vse politike v Italiji, v Sloveniji in v Evropi. Seviede, so jim ble slovenske organizacije ob strani. Na zadnjo je odbor starœu otruok v dvojezi@ni œuoli poœju pismo te narbuj vesakim oblastem v Italiji, v de¡eli in v Evropski uniji. Hvala Bogu, so jih v Rime in v Tarstu posluœali. Troœtajo se, de bo dar¡u besiedo tudi œindik Manzini. Straœi – kakor je parœlo na dan tudi na sre@anju predstavniku Sso in Skgz za vidensko provinco – pravijo, de se na spla@a strojiti starega hrama na ciesti, ki peje v A¡lo, ampa bi bluo buj pametno premestiti dvojezi@no œuolo v hram, ki ga ljudje navadno kli@ejo »amerikanski college«. Œpietarski kamunski konsej se je pa odlo@u za obnovo starih œuolskih prestoru na ciesti, ki peje iz Œpietra v A¡lo. Tudi denar, ki je parœu pred kratkim iz Rima je naminjen tistemu hramu. Tuole pomieni, de je pot zbrana. Potriebno pa je ahtati, de kamun puojde naprej s hitrimi œtopinjami. Do konca diel se je dau 30 miescu cajta. Starœi pravijo, de je previ@. Saj so v drugih krajah za podobne diela nucali puno manj cajta. ● Ezio Gosgnach

Œ

beri na 5. strani #UDNE TARDITVE slovenskega @asopisa o kamunskih mo¡eh, ki so bli izvoljeni v Dreki

Kaduo je Slovenec donaœnji dan v Bene@iji? slovenskem @asopisu smo brali, de na kamunskih volitvah v Dreki sta bla izvoljena tudi »dva slovenska kandidata Michele Coren in Michele Qualizza«. Orpo, smo se vpraœali, samuo dva Slovenca med kamunskimi mo¡mi (nie bluo izvoljene nobedne ¡ene) v Dreœkem kamunu? V kamunu, v katerem se je rodiu Dom in so do malo desetlietij od tega slu¡ili zaviedni slovenski duhovniki! Te drugi ljudje ka’ so? Turki? Kitajci? Al’ jih je ¡e tarkaj parœluo v tele majhan beneœki kamun, ki od druge svetovne vojske tarpi tragi@ne emigracije? Potlè smo œli gledat priimke drugih izvoljenih. #e izvzamemo Pittioni, Balutto in Donati, te drugi so: Cicigoi, Bucovaz, Trusgnach, Prapotnich, Crainich, Tomasetig. Al’ nieso teli slovenski priimki, katerih gniezdo je prù v vaseh pod Kolovratam? Na vemo, @e vsi izvoljeni znajo govorit po slovensko al’ se imajo za Slovence, in tudi na vemo, @e jim je gjornalist

V

nardiu izpite, e¡ame slovenskega jezika al’ analizi karvè za verifikat, @e so al nieso Slovenci. Za kar vemo, sam œindik Mario Zufferli zna po slovensko (na vemo pa, @e ga rad govori) in ne samuo dialekt, @e je ries, de je dielu tud s Puntarji na drugi strani meje. Tud drugi kamunski mo¡je lepuo govorijo doma@i slovenski dialekt. Kater je kriterij za poznat, @e adan Be-

ne@an je Slovenec? #e govori slovensko? #e ga samuo zastope? #e sodeluje v slovenskih organizacijah? #e ne govori po slovensko, pa prave, de je Slovenec, kakor se gaja z nekaterimi? Je Slovenec tist, ki tardi, de je Italianissimo al Paleoslavo, pa doma in na vasi lepuo govori doma@i slovenski dialekt? Vemo, de je te¡kuo donaœnji dan definirat identiteto ljudi, kier gre za objektivne in subjektivne faktorje in za kri¡anje med njimi. In tuo je œe buj komplicirano v Bene@iji, kam so namiensko vnesli velike zmeœnjave, @eœ de @e si Italijan, na moreœ bit Slovenec in obratno. Vemo, de @e adan tardi, de je Slovenec, ga bojo to¡ili, de je pruot Italiji. Pa @e po slovensko vpraœamo adnega navadnega Bene@ana, kaj je po rodu, bo odgovoriu, de je »Slovenj«. #e ga vpraœamo, kater jezik govori, bo odgovoriu: »Po slovensko!«. Torej zakì v novim svetu Dreœkega kamuna sta Slovenca le dva Mihiela ? ● L. M.

V TELI ÆTEVILKI POGOVOR Bepo Chiabudini: v piesmi je duæa domaåih ljudi • stran 7 KMETIJSTVO V Ofijanu redé koze in uce, de bi parklicali turiste • stran 8 EMIGRANTI Film o beneækih minatorjah pokazali v evropskim parlamentu v Bruslju • stran 9 TERSKE DOLINE Novi œupan Celio Cossa napoveduje tesno sodelovanje z Bovcem in Slovenijo • stran 10 Redakcijo smo zakljuåili 24. maja ob 14. uri


2

stran

VERSKO ¡IVLJENJE

31. maja 2011

P. FEDERICO LOMBARDI O PAPEŒEVEM OBISKU

V NEDIEJO 5. JUNJA, PRAZNIK VELIKEGA KRIŒA AL KRISTUSOVEGA VNEBOHODA

Oglej je kraj s pomembno zgodovino povzemanja razliånih kulturnih navdihov

Ruomanje æpietarske foranije na Staro goro

iskovni predstavnik Svetega T sede¡a p. Federico Lombardi je v pogovoru za Radio Vatikan

● Larissa Borghese

spregovoril o pomenu pape¡evega pastoralnega obiska v Ogleju in Benetkah. Izpostavil je predvsem sporo@ilo upanja za dialog med vero in kulturo. Poudaril pa je tudi, da je tamkajœnje prebivalstvo, ki ima pomembno krœ@ansko tradicijo, na obisk svetega o@eta in njegov poziv, naj se ne bojijo druga@nega, odgovorilo v polnosti. »Tu se sre@ujejo razli@ni narodi; tu se ¡ivi tudi resni@nost priseljevanja in torej vsi vidiki pluralizma, sodobne dru¡be in sre@anj med mnogimi ljudstvi, ki se tu soo@ajo. Resni@no je kraj s pomembno zgodovino povzemanja razli@nih kulturnih navdihov.« Prav Cerkvi v tem okolju je sveti o@e dejal, naj sledijo Kristusu in hodijo proti toku ter da naj v srediœ@e vsega postavijo evharistijo. Imajo namre@ globoke krœ@anske korenine. Vendar pa je pape¡ poudaril tudi, da evangelij ni ena izmed ideologij ter da je treba biti pozoren na problem relativizma: »Pape¡ se zaveda problemov danaœnje kulture, njenih stisk, negotovosti in vpraœanj. Toda @lovek, ki ima zaupanje v razum, in @e se razum dopolnjuje v ustvarjalnem dialogu z vero, lahko ponovno odpre pot kulturi, ki je @loveœko prihodnost sposobna voditi tudi v teh novih izzivih.« Pater Lombardi je v nadaljevanju spomnil tudi, kako je sveti o@e ve@krat poudaril nujnost pri@evanja in svetosti. Le-ta je sestavni del vsakdanjega ¡ivljenja kristjana, in ne nekaj izrednega. Na koncu pa je tiskovni predstavnik Svetega sede¡a omenil œe pape¡evo vo¡njo z gondolo, razsvetljeno baziliko sv. Marka in oglejsko baziliko. Vse te podobe se dotaknejo srca, je dejal in nadaljeval, da je z njihovo pomo@jo mogo@e razumeti, kako globoko je bila vera v teh pokrajinah povezana s kulturo. »To je pomembno sporo@ilo za prihodnost: œe naprej iœ@imo povezave med vero, @loveœko kulturo in razumom. Tako bomo lahko gradili svet, v katerem je vredno ¡iveti. Govorilo se je tudi o 'dobrem ¡ivljenju' po evangeliju: trudimo se torej graditi svet, ki bi bil tudi lep, dober; okolje, ki pomaga in plemeniti ter v katerem se lesketa dostojanstvo @loveœke osebe. To smo v veli@ini in lepoti zgodovinskih ter kulturnih vidikov tega potovanja zagotovo lahko ¡e ¡iveli. In to naj bo sporo@ilo upanja.«

nediejo 5. junja, na prazik Velikega kri¡a al’ Kristusovega vnebohoda, bo ¡e 12. tradicionalno ruomanje œpietarske foranije na Staro goro. Telo ruomanje, ki ga parpravja œpietarska foranija, se je za@elo u jubilejnem lietu 2000, kàr je pape¡ Janez Pavel II. parporo@iu, naj Sveto lieto pusti kajœno znamunje, de bomo lieto za lietam ¡ivieli v duhu jubileja. Namien ruomanja, takuo ki nam je poviedu dekan œpietarske foranije, mons. Mario Qualizza, je, de bi utardil’ vezi med judmi, ki ¡ive u farah Nediœkih dolin an de se judje odpusté zamiere, ki jih imajo med sabo. Gre za tradicionalno sre@anje, ki daje viernikam parlo¡nost, de bi se kupe uœafal’ ku bratje an parjatelji, ku adna velika dru¡ina, ki ima puno skupnih re@i: pobo¡nost, navade, izik, zgodovino… Mons. Qualizza je œe dodau, de usi vierniki Nediœkih dolin so vabljeni na telo ruomanje, takuo tudi Bene@ani, ki so arztreseni po Furlaniji. Saj jih vsake lieto pride veliko œtevilo na Marijino svetiœ@e. Program ruomanje je le tist prejœnjih liet. Ob 11. uri se vierniki uœafajo na velikem placu pod svetiœ@an Stare gore, ob 11.15 bo precesija do cierkve, par keri usaka fara parnese svoj oflokan kri¡. Ob 11.30 bo sveta maœa u cierkvi svetiœ@a, ki jo bojo somaœeval’ famoœtri Nediœkih dolin. #akamo se, de se bo med precesijo an maœo oglasila doma@a slovienska besieda an piesan. Po maœi pa bojo Alpini skuhal’ paœto za use udele¡ence an potlè bo veselica. ˘e od starih cajtu Stara gora predstavja za viernike Nediœkih dolin doma@o bo¡jo bot. K starogorski Mariji

U

so se obra@ali v te¡kih cajtih kug, vojski, nasre@, boliezni in par nji so nimar uœafal’ tola¡bo an kura¡o iti naprej. Staro goro so imieli za slovensko bo¡jo pot, sa’ gor so zanje skarbiel’ doma@i slovenski duhovniki, kar pa je genjalo ¡e pred parvo svetovno vojsko, kàr je videnski nadœkof poklicu kapucine. Na smiemo tud pozabit, de je na Stari

LETA 1996 JE PRAZNOVAL SVOJ 76. ROJSTNI DAN

Po naæih dolinah bo Karitas pobierala te nucane oblieke v saboto 28. maja

saboto 28. maja po farah u Nediœkih dolinah, Karitas bo pobrala nucane V oblieke, @aruje an borœe, ki jih bojo potlé predal' adni fabriki v Toskani, de bi jih prerunala an predajala na merkatinah nucanih re@i. ˘akje v katere nabasati blaguo, jih uœafate pred cierkvami v Nediœkih dolinah. #je jih boste muorli nest nazaj le tist dan. Referent za Karitas, Alda Vuerich, parporo@a, naj se v ¡akje nabasa @edno blaguo. S tistin, kar bojo zaslu¡il' bojo financjal' projekt, de bi postrojil’ prestore, kjer munje inœtituta San Vincenzo v Vidnu, v ulici Marangoni, zbierajo jedilo an vse kar kor, de bi pomagali te potriebnim ljudem. V ulici Marangoni v Vidnu sta tudi dva laboratorja, adan œivanja drug pa za tapezzerijo, ki so jih odparli lanske lieto. Za nje so ponucali 28.000 euro, ki jih je v celi vidanski nadœkofiji pobrala Karitas s pobiranjem nucanih obliek. V telih dveh laboratorijah dajo dielo judem, ki so v te¡avah. Referent od Karitas vabe use naj podperjajo njih dielo takuo, de se obarnejo na cell. 3314955115, @e imajo kjek za œivat al' kajœno dielo za tapezzerijo. Karitas je zlo aktiva v Nediœkih dolinah, saj je u saboto 21. maja pobrala puno starega ¡elieza u kamunah Dreka, Garmak, Sriednje an Podutana, seviede v dobrodielne namiene. ● L. B.

15. obletnica prvega obiska papeœa Janeza Pavla II. v Sloveniji torek, 17. maja 2011, je minilo 15 V let od prvega apostolskega obiska pape¡a Janeza Pavla II. (1978–2005) v Sloveniji. Pape¡ Janez Pavel II. je Slovenijo prvi@ obiskal 17. maja 1996, drugi@ pa 19. septembra 1999. V okviru prvega obiska, ki je potekal pod geslom »O@e, potrdi nas v veri«, je obiskal tri tedanje (nad)œkofije: Koper, Ljubljano in Maribor. Sre@al se je z vodilnimi predstavniki politi@nega in verskega ¡ivljenja, redovnimi predstojnicami in predstojniki, verniki in œtevilnimi mladimi iz domovine, zamejstva in tujine. Med drugim obiskom je v Mariboru razglasil prvega slovenskega bla¡enega œkofa Antona Martina Slomœka. Pape¡ je leta 1996 pri nas praznoval svoj 76. rojstni dan in se je ob tej prilo¡nosti spomnil tudi pomembnih obletnic slovenskega naroda v povezavi s krœ@anstvom na Slovenskem. Pape¡ev obisk v Sloveniji je imel poleg pastoralnega tudi zgodovinski poudarek, namre@ obele¡itev 1250-letnice krœ@anstva na Slovenskem. Leta 1996 je minilo 1200 let od oglejsko-@edajske sinode, ki je za@rtala misijonsko in pastoralno delo med Slovenci ju¡no od Drave ter 1111 let od smrti slovanskega apostola sv. Metoda. Slovenci smo

Janez Pavel II. v Postojni tedaj obhajali tudi 1000-letnico Bri¡inskih spomenikov, najstarejœega slovenskega verskega in kulturnega dokumenta, ki je prvo katehetsko-liturgi@no besedilo v slovenskem jeziku. Pape¡eve besede so œtevilnim Slovencem dale novo upanje in pripomogle k utrditvi vere, posebej tudi glede na to, da je bilo nekaj predhodnih desetletij javno izpovedovanje in prakticiranje verskega ¡ivljenja javno onemogo@eno in dru¡beno-politi@no neza¡eleno.

gori konac 15. stuolietja nastau adan od narbuj starih documentu v slovenskem iziku, se prave Starogorski rokopis, v katerem so ble presipane molitve O@e naœ, #eœ@ena si Marija an Viera. Kar ka¡e, de ¡e od starih cajtu slovenski vierniki iz Bene@ije, Idarske an Soœke doline so v velikem œtevilu ruomali na Staro goro.

6. VELIKONOÅNA NED.

Jezus dobri pastier ● 1. berilo

Apostoli v Jeruzalemu so @uli, de je Samarija sparjela Bo¡jo besiedo; zatuo so gor poœjal’ Petra in Ivana. Kàr sta parœla @è, sta molila zanje, de bi parjeli Svetega Duha. Zakì Duh œe nie biu parœu na nobednega med njim, bli so samuo karœ@eni v imenu Gospuoda Jezusa. Tadà sta nanje stegnila roke in parjemali so Svetega Duha. Apostolska diela 14-17

● Evangelij po Janezu Tisti cajt je reku Jezus svojim u@encam: »#e me ljubite, se bote dar¡ali muojih zapuovedi; jest pa bom prosu O@eta in dau vam bom drugega Tola¡nika, de bo ostù par vas vekomaj: Duha resnice, ki ga sviet ne more parjet, kier ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, kier ostaja par vas in bo v vas. Ne bom vas zapustu saruot, parœu bom k vam. Œe malo in sviet me ne bo vi@ vidu, vi pa me bota videli, kier jest ¡ivim in ¡ivieli bote tudi vi . Tisti dan bote poznal’, de jest ¡ivim v O@etu in vi v mene in jest v vas. Kduor ima moje zapuovedi in se jih dar¡i, tist me jube; kduor pa me ljubi, tega bo ljubu moj O@a, in tudi jest ga bom ljubu in se mu bom razodeu.« 10, 1 - 10


31. maja 2011

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

IN MARGINE ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO della proclamazione del Regno d’Italia

Le cure per eliminare «questi slavi» dai confini del Regno d’Italia ● Giorgio Banchig e motivazioni della sentenza di morte, contenuta nel Giornale di Udine del 22 novembre 1866, ad un mese esatto dal plebiscito, e che prevedeva l’eliminazione forzata di «questi slavi» erano improntate ad una viscerale insofferenza nei confronti dello «straniero» e ad un palese senso di superiorità nei confronti di altre culture. Il tutto mascherato da un viscido paternalismo che mascherava il profondo razzismo radicato in certe correnti del Risorgimento che avevano prevalso sulle idee federaliste, la solidarietà e la fratellanza tra i popoli oppressi. Verso gli slavi del Friuli, scriveva benignamente il Giornale di Udine, diretto dal giornalista e uomo politico friulano Pacifico Valussi, che pure, assieme a Nicolò Tommaseo, guardava con interesse al mondo slavo e comprendeva la necessità di mettersi in relazione con esso, «non faremo però nessuna violenza; ma adopereremo la lingua e la coltura di una civiltà prevalente quale è l’italiana per italianizzare gli Slavi in Italia, useremo speciali premure per migliorare le loro sorti economiche e sociali, per educarli, per attirarli a questa civiltà italiana, che deve brillare ai confini, tra quelli stessi che sono piuttosto ospiti nostri. Bisogna insomma che coll’agricoltura, coll’istruzione delle scuole e de’ libri, con ogni mezzo più adatto trasformiamo quelle poche popolazioni». Si trattava di un programma vasto, piuttosto vago, ma preciso nelle sue finalità: italianizzare queste popolazioni con interventi in campo scolastico, economico e sociale. Vediamo in quale modo esso è stato realizzato ed a quali risultati ha portato. In campo culturale ci furono interventi più di facciata che di sostanza. Nel 1867 gli amministratori di San Pietro con delibera n. 479, su proposta del sindaco, decidevano di cambiare il nome del capoluogo in San Pietro al Natisone, cancellando, così, l’antico «degli Slavi» del quale i loro antenati andavano fieri. Dieci anni dopo l’annessione, nel 1876, il Consiglio scolastico provinciale di Udine deliberava di trasferire da Cividale a San Pietro al Natisone la Scuola magistrale di grado inferiore «allo scopo di preparare le giovanette slovene, desiderose di avviarsi alla carriera dell’insegnamento elementare… San Pietro era il centro distrettuale degli otto comuni componenti la Slavia friulana e il Governo si propose di costituirvi una sede di cultura e di diffusione di italianità. Questo proposito diventa una realtà viva e palpitante nel 1877 con la istituzione di una Scuola magistrale e rura-

L

➔ L’Italia si affacciò nella Slavia quando la popolazione era in grande maggioranza analfabeta. E dopo dieci anni la situazione non cambiò granché

La vecchia scuola elementare di Erbezzo (Pulfero) le biennale. Contemporaneamente, pure per iniziativa del Governo, veniva annesso alla Scuola un convitto, amministrato e diretto dalla stessa direttrice della Scuola magistrale e veniva aggiunta una scuola Unica modello per le esercitazioni di tirocinio… Nell’anno 1883 la Scuola Magistrale rurale prese la denominazione di Scuola normale di grado inferiore (biennale) e fu soppressa la scuola preparatoria provinciale. Le conseguenze gravi che… derivarono alle giovanette slave (le quali, per mancanza di una scuola elementare di grado superiore, si vedevano chiuse le porte di ingresso nella Scuola magistrale istituita per loro) spinsero il Governo a istituire nel 1887 la scuola elementare di grado superiore (4.a e 5.a elementare)» (cfr. Petricig, Note biografiche e di commento a “Slavia Italiana” di Carlo Podrecca, Trieste 1978, p. 54).

La Scuola magistrale di San Pietro fu la seconda in provincia di Udine, che allora comprendeva anche quella di Pordenone. Una scuola, dunque, per preparere le maestre da inviare come zelanti missionarie a convertire i fanciulli dalle tenebre dell’inciviltà slava alla luce della civiltà latina! Ma quali risultati ebbe questa scolarizzazione? Molto scarsi e, per assurdo, perfino contrari alle finalità per le quali era stata promossa. La rete scolastica era da costruire quasi dalle fondamenta. Nel 1860, quindi sotto il Lombardo-Veneto, nel distretto di San Pietro degli Slavi c’erano appena quattro scuole «elementari minori» ed esclusivamente maschili. Un’inezia per il tanto decantato buon governo austriaco, che fin dal 1775, con una legge promulgata da Maria Teresa, aveva istituito una rete capillare di scuole anche nelle zone rurali.

Quella legge prevedeva tre tipi di scuola: la Normalschule, istituita in ogni Land; la Hauptschule, almeno una in ogni distretto; la Trivialschule, una in ogni paesino e in ogni parrocchia rurale. Tutti i bambini dei due sessi dovevano frequentarla tra i 6 e i 12 anni. In campagna, i bambini fino agli 8 anni dovevano frequentare la scuola estiva, da Pasqua alla fine di settembre, mentre quelli tra gli 8 e i 12 frequentavano la scuola invernale, dal 1° dicembre al 31 marzo, in modo da poter dare una mano nei lavori agricoli estivi. C’erano speciali corsi di ripasso: due ore ogni domenica dopo la messa, per i giovani fra i 13 e i 20 anni (cfr. Edward Crankshaw, Maria Teresa d’Austria, vita di un’imperatrice, Milano 1982). L'Austria estese nel regno Lombardo Veneto il proprio sistema scolastico. La legge di Maria Teresa venne riformata da un regolamento andato in vigore il 7 dicembre 1818 che prevedeva tre tipi di scuole: - le scuole elementari minori (due anni, a carico delle casse comunali); - le scuole elementari maggiori (tre anni per le femmine, quattro per i maschi, a carico dell'erario); - le scuole elementari tecniche (attivate non prima di dieci anni, destinate ai maschi e a carico dell'erario). L'istruzione elementare era obbligatoria dai sei ai dodici anni, anche se non di rado le amministrazioni comunali, per le quali pesante era l'onere di provvedere alle necessità economiche, cercavano di non ottemperare a quanto previsto dalla legge. L’Italia si affacciò nella Slavia, dunque,

Nella Slavia oltre il 65 per cento dei bambini non frequentava la scuola

1861, all’Italia il primato dell’analfabetismo l problema più grave è quello dell’analfabetismo, che vede IAlcune l’Italia al primo posto in Europa, seguita a ruota dalla Spagna. cifre che si riferiscono al 1861: Italia 78 per cento, Spagna 75, Francia 47, Belgio e Olanda 45, Inghilterra 31, Germania e Austria 20, Paesi scandinavi 10. In Italia l’analfabetismo è più diffuso al Sud e tra le donne. Un altro problema dell’Italia unita è la scarsissima conoscenza della lingua nazionale, parlata solo dai letterati, dai funzionari, dagli avvocati, da quelli insomma che conoscono anche il latino. Il resto della popolazione parla il dialetto ed anche i documenti redatti dagli uffici pubblici lasciano molto a desiderare, quanto a grammatica e proprietà di linguaggio.

Racconta Indro Montanelli (I. Montanelli, Mauro Nozza, Garibaldi, Milano 2007, p. 26) che nel maggio del 1814, quando Nizza torna a far parte del Regno di Sardegna, viene emanata una circolare che minaccia la sospensione dello stipendio agli insegnanti che non tornino immediatamente all’uso della bella lingua italiana «como dinans» (come prima). Nel 1860 le cose non sono cambiate di molto e l’italiano viene considerato come una lingua straniera: Cavour e la regina Margherita parlano e scrivono in francese e quando si avventurano ad usare l’italiano sono più gli errori che le parole corrette; il re di Napoli Ferdinando II usa il linguaggio dei pescatori e dei facchini del porto; negli ambienti ecclesiastici ed in quelli culturali si continua ad usare il latino.

quando la popolazione era in grande maggioranza analfabeta. Ma dopo dieci anni di sforzi per radicare la scolarizzazione i risultati non cambiarono granché. È vero che nell’anno scolastico 1875/1876 le aule scolastiche erano in totale 16 (8 per i maschi, 2 per le femmine e 6 miste), ma la frequenza degli alunni era semplicemente disastrosa. Nelle Valli del Natisone c’era la più alta evasione scolastica di tutta la provincia di Udine: dei 424 maschi in età scolastica ben 228 (il 53,75 per cento) non frequentavano le lezioni e in maggior numero erano le femmine a disertarle: su 377 rimanevano a casa addirittura 290, il 76,89 per cento! (cfr. Corbanese, cit, p. 191). Un disastro per le autorità che avevano puntato sull’eliminazione di questi slavi attraverso la cultura! Solo il distretto di Pordenone si avvicinava ai dati della Slavia: a non frequentare le scuole era il 48,57 per cento dei maschi e il 73 per cento delle femmine. Ma se facciamo il paragone con il distretto di Ampezzo (zona montuosa e disagiata forse più della Slavia) notiamo un’abissale differenza: i maschi evasori erano appena il 9,19 per cento, le femmine il 32,66 per cento. Con questi dati è facilmente intuibile che l’analfabetismo era diffusissimo. In base al censimento del 1881, quindici anni dopo l’annessione all’Italia, il distretto di San Pietro registrava il 79,35 per cento di analfabeti, occupando il 197° posto tra i 284 circondari del Regno (la media nazionale era di 67,26 per cento, quella della provincia di Udine del 62,45 per cento); gli analfabeti oltre i sei anni erano il 75,59 per cento (198° posto in Italia) (cfr. Musoni 1895: 8). In quell’anno negli otto comuni delle Valli del Natisone c’erano 27 scuole (San Pietro 7, Tarcetta 3, Savogna 4, Rodda 3, S. Leonardo 3, Grimacco 3, Drenchia 2, Stregna 2). Ma quali le possibili cause di tanto disinteresse per l’istruzione? Probabilmente la difficoltà maggiore era rappresentata dal rapporto conflittuale che aveva la scuola con la lingua slovena locale, che era usata in famiglia, nei rapporti quotidiani e in chiesa, dove da secoli era la lingua “ufficiale” accanto al latino. L’impatto con la scuola doveva essere traumatico per l’alunno che non trovava nessun collegamento tra di essa e la vita quotidiana, il mondo degli affetti e delle relazioni, gli insegnamenti e le pratiche religiose che in quell’ambiente esclusivamente rurale rivestiva una grande importanza in quato scandiva i ritmi della vita. Lo stesso Musoni fu costretto ad ammettere: «L’istruzione, però, come viene impartita, non raggiunge lo scopo che si propone: lo scopo cioè di far apprendere la lingua italiana» (Musoni 1895: 9).

CENNI STORICI RIGUARDANTI LE ANTICHISSIME CHIESE DEL VICARIATO SLAVO DI TORLANO, estratti dai «Regesti» di don Pietro Bertolla senior

Note di cronaca della «Plebs slava» di Nimis «Regesta» di don Pietro Bertolla (vol. II°, n. 38, su anno, Biblioteca del seminario di Udine) contengono numerose notizie sulla parrocchia di Nimis e le altre cure d’anima di parlata slovena della montagna circostante. Alla fine dell’Ottocento in numerose parrocchie della Slavia furono istituiti gruppi delle Figlie di Maria: il 24 settembre 1897 a Clap, il 17 ottobre a Subit il 26 agosto 1898 a Prossenicco

I

(di questo gruppo si conserva nella chiesa del paese un bello stendardo con scritte in sloveno). Anche nei primi anni del Novecento si verificano contrasti con conseguenti interventi dell’autorità ecclesistica. Il 21 gennaio 1901, 166 capifamiglia di Subit in un’istanza pregano l’Arcivescovo di non traslocare il loro cappellano pre Gennaro Lorio. Nel gennaio del 1906 il vicario di tor-

La scritta slovena sullo stendardo di Prossenicco lano don Pascolini rinunciò e venne ad abitare a Nimis nel caseggiato nuovo da lui fatto fabbricare sopra

Centa; la domenica 14 si portò dal pievano una commissione di quella vicaria. Essendosi rifiutati quelli di Romandolo di concorrere allo stipendio del vicario, in loro vece per 1200 lire si impegnano quelli di Torlano e Vallemontana. Nel febbraio del 1906 fa l’ingresso a Torlano il nuovo vicario Colautti. Non volendo arrendersi quelli di Torlano fanno un funerale civile. Il Colautti non permette ai preti di Sedilis di celebrare in Romandolo alienandosi quella popolazione. Nel carnevale va a benedire le case, ma quei di Romandolo non glielo permettono. Il 30 dicembre 1907 la curia smembra Romandolo da Torlano. Nello stesso mese una commissio-

ne di Vallemontana si presenta al pievano di Nimis e lo prega di interessarsi affinché venga loro accordato un camposanto ed una cappella per la santa messa. La richiesa viene accolta dalla curia l’anno seguente e il 22 marzo il pievano di Nimis benedice la prima pietra della chiesa di S. Giuseppe a Vallemontana. Nel 1910 tre famiglie di Romandolo fanno istanza al pievano di Nimis per passare sotto Sedilis, ma in risposta il pievano toglie al parroco di Sedilis ogni delegazione in Romandolo. — 3 continua —

a cura di Tarcisio Venuti


4

ZGODOVINA-KULTURA

stran

31. maja 2011

CONVEGNO SU QUALI E QUANTE LINGUE NELLE SCUOLE DEL FRIULI-V. G.

MIESAC JUNJ U NAŒIH DRU˘INAH

➔ Patroni pomo@niki: Sv. Erazem U @etartak 2. junija je praznik sv. Erazma. O njega ¡ivljenju se na zna dost. Napisano pa je, de se je rodiu u tekratni Antiokiji, ki je danaœnja Sirija, u 3. stuolietju. Imenovan je biu za œkofa u cajtu Dioklecijanovega najhujœega preganjanja kristjanu. Erazem je takuo muoru zapustit œkofijo. Legenda prave, de se je umaknu na nieko vesoko goro u Libanu, kjer je pre¡iveu sedan lit u samoti. ‘An dan se mu je parkazu angel, ki mu je kuazu se varnit u Antiokijo. Pa ku je stopnu u sojo œkofijo, Dioklecijanovi sudadi so ga ujeli an, zauoj ki nie teu zapustit kristijanske viere, so ga vargli u je@o kjer naj bi muoru pretarpiet grozne maltre. Pono@i je pa parœu angel an mu odparu urata, takuo de je Erazem lahko uteku. Œu je do Ilirije, kjer naj bi tu sedan liet spreobarnu u kristijansko viero malomaj œtierstuotau¡int judi. Spet je biu ujet an spet je utegnu pardobit frajnost an uteku, tel krat pruot donaœnji Italiji. Utegnu je se nabasat na barko, ki naj bi ga parpejala do nas. Mo@an vietar je pa premetavu san an @ja tolo barkico. Kàr pa so ¡e usi misinli, de je parœla zadnja ura, Erazem je za@eu na vas gals molit Boga naj jin rieœe ¡ivljenje. Kàr je genju molit, tud muorje se je pomerilo an barka je mierno parœla do za¡eljene zemje. Parœu je do miesta Formija u danaœnji provin@i Latina, kjer naj bi slu¡u ku duœni pastier. Oku lieta 303, po sedan liet u Formiji, Erazem je umaru u vesoki starosti. Njega posmartne ostanke so prenesli u Gaeto u 9. stuoletju, kjer œele donas po@ivajo u veliki cierki, ki je njemu posve@ena.

➔ Kajœna ura bo Nova luna u sriedo 1. junija parnese priet lepe gorke dneve, potle pa kajœan temporal, ki pohladi tako gorkuoto. Parvi kuart lune u @etartak 9. parnese kajœan dan da¡a an kajœan dan sonca. Temperatura se uzdigne. U sriedo 15. parbli¡no ob 9 an 20 zvi@er, @e pogledamo luno, bomo videl’ de je popunoma pokrita od sience zemje. Tajœan fenomen se kli@e »lunina eklisi« an rata, kàr zemja se uœafa med soncan an luno. Eklisi more bit de pokrije samuo an kos lune al’ pa celo luno, takuo ki bo tel krat, kàr luna bo popunoma pokrita. Zadnji krat, ki se je videlo totalno eklisi lune, je bluo 21. di@emberja lanskega lieta. Tekrat se jo je moglo videt po usi Europi. Lunina eklisi more iti napri narvic za 1 uro an 40 minutu.

➔ Za naœe zdravje Alergiska azma je tista boljezan, ki jo u telin polietnin cajtu, usake lieto uœafa vi@ buniku. Zadnje statistike pravejo, de malomanj 8 milijonu Italijanu ima take probleme an med telimi, je 2 milijona otruok. Se prave tud’, de @e puojdemo takuo napri, za 10 liet u Italiji bo 45% bunih tele patologije. Zaki pa tuole? Na tolo upraœanje odguarja prof. Giorgio Walter Canonica, direktor klinike, ki tuole œtudija, u œpitale sv. Martina u Genovi. Prof. Canonica prave, de ta parva kau¡a je previ@ »steril« ¡ivljenje, ki ga donaœnji dan gledamo imiet, takuo de sistem, ki nas brane od baterju, od boliezni, je ratu previc ranjlju, previc vulnerabile. Œtudija publikana na New England Journal of Medicine, potardi, de otroci, ki ¡ive u naravi, na odpartin an ki so usakdan u kontaktu z vi@ sort baterju, so buj varjeni od take sort boliezni, zak njih organizem z lieti, je ratu mo@an an se stvaru puno antikorpu. Tist otrok, ki pa ¡ivi previ@ pazlju na use, na more se narest takih antikorpu an takuo se buj lahko obolieje. Pomisnimo samuo na naœe dru¡ina, u naœih vaseh, kjer @e je ratalo, de ti je padu na tla biœkot, si ga pobrau, popihnu na anj, an ga sniedu. #e ti rata donas, ga var¡es pa pro@. Sevide za take boliezni je vi@ ra¡onu (inkuinament, kadi¡, nekatere mede¡ine, dru¡ina...), pa œtudije an statistike ka¡ejo, de tala, ki prave o ambientu previc steril, ima zaries veliko importanco.

RICETA

➔ Budin s skuto

Per il federalismo linguistico ➔ Il prof. Giorgio Ziffer: in Friuli dovrebbe essere scontato garantire nelle scuole l’insegnamento dello sloveno e del tedesco ● Ilaria Banchig n una regione come il Friuli-Venezia Giulia che è storicamente punto d'incontro tra lingue e culture diverse, è naturale riflettere su come formare i futuri cittadini, affinché affrontino al meglio la sfida di vivere in un mondo sì senza confini, ma anche sempre più globalizzato. Questo lo scopo del convegno regionale dal titolo «Quali lingue, quante lingue nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia» organizzato dal Centro internazionale sul plurilinguismo e dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, lo scorso 13 maggio all'Università di Udine. L'ateneo friulano, come ha ricordato il magnifico rettore, Cristiana Compagno, nel suo saluto, è nato proprio dalla facoltà di Lingue e letterature straniere che può vantare il primo posto nella classifica delle Università italiane per quanto riguarda la didattica. Numerose le autorità presenti in sala. Dopo l'intervento del rettore, hanno portato i loro saluti il sindaco di Udine, Furio Honsell, l'assessore all'Istruzione, cultura, pari opportunità e identità della Provincia di Udine, Elena Lizzi, la preside della facoltà di Lingue e letterature straniere, Antonella Natale Riem, l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Molinaro. Cesira Militello rappresentava l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Giorgio Ziffer, direttore del Centro internazionale sul plurilinguismo, ha ribadito la necessità di affiancare alla lingua inglese, ormai insegnata in tutti gli istituti, una seconda lingua. «Il plurilinguismo è il tratto distintivo del Friuli-Venezia Giulia – ha sottolineato – e la scuola ha il dovere di riflettere tale realtà«. Da un sondaggio fatto nelle scuole secondarie della regione, per esempio, molti ragazzi hanno espresso la curiosità di imparare lo sloveno, una delle lingue con il minor numero di parlanti d'Europa. «In un periodo in cui si parla tanto di federalismo, si dovrebbe pensare, forse, ad un federali-

I

smo lunguistico. In Friuli dovrebbe essere scontato garantire nelle scuole l'insegnamento dello sloveno e del tedesco. Non si tratta solo di conservare un prezioso patrimonio culturale – ha concluso Ziffer –, ma di garantire un avvenire ricco per i nostri ragazzi, perché le lingue non sono solo parte fondamentale del bagaglio culturale, ma sono anche una grande grande risorsa quando ci si mette alla ricerca di un impiego». «Le lingue sono uno strumento indispensabile per la comprensione e l'accettazione dell'altro – ha detto Alessandra Missani, direttore dell'Agenzia nazionale per lo svilupo dell'autonomia scolastica del Fvg –. In un mondo sempre più globalizzato, la diversità linguistica è aiuta a definire l'identità di una persona». Tra le varie iniziative, l'Ansas è impegnata, in collaborazione con le scuole di Austria e Slovenia nel progetto Cromo, il modulo interculturale transfrontaliero, pensato per mettere in comunicazione gli studenti degli istituti confinanti, al fine di promuovere la conoscenza reciproca e di sviluppare strategie e competenze linguistiche. L'insegnamento di una seconda è spesso un lusso che la scuola italiana in molti casi non può permettersi. Le strategie, come quella di fare della seconda lingua un'attività extracurricolare ormai non bastano più. Giuliana Cinelli, dirigente scolastico del liceo scientifico «Le filandiere» di San Vito al Tagliamento, è convinta che ormai sia necessaria una riorganizzazione dei curricula per attuare l'insegnamento di una seconda lingua. «In una regione autonoma come il Friuli-Venezia Giulia – ha detto Cinelli – la

realizzazione di questo progetto non dovrebbe essere troppo difficile. Le risorse sono, purtroppo, ancora esigue, ma quello che preoccupa di più è la disorganizzazione. Basterebbe che i bandi dei progetti, che allo stato attuale delle cose, arrivano ad anno scolastico già inoltrato, se non prossimo alla fine, e con scadenza annuale, arrivassero prima e avessero un po' più di continuità. Così eviteremmo almeno di sprecare i pochi mezzi che abbiamo a disposizione». Di particolare interesse sono state le presentazioni delle scuole con l'esperienza dell'insegnamento della seconda lingua. Insieme ai loro studenti, sono intervenute Vania Di Narda, vicario del dirigente scolastico dell'«Educandato Uccellis», e Antonia Teresa Stricchiola, insegnante del liceo scientifico «Paolo Diacono». Presente era anche Adriana Sartor del liceo classico «Walther von der Vogelweide» che ha presentato l'esperienza dell'insegnamento della seconda lingua in Sud Tirolo. Al convegno era presente anche Max Bruschi, consigliere del ministro Gelmini, che ha tenuto a precisare: «Nelle scuole non vanno insegnate esclusivamente le lingue comunitarie. Bisogna capire che il commercio si sta aprendo anche a paesi come il Medio Oriente e la Cina e prendere in considerazione anche queste lingue nella formazione degli studenti». Al dibattito finale hanno partecipato Caterina Segat, vicedirettore Confcommercio di Udine, e Roberto Ganzitti, vicedirettore Confindustria di Udine. Entrambi hanno parlato delle prospettive di una collaborazione tra scuole e attività economiche della nostra regione.

PROF. VINCENC RAJÆP je predaval ætudentom slovenskega jezika na videnski univerzi

Za tel krat san pomisinla ‘no riceto, ki prave kuo napravt nenavadni budin. Nucamo pu kila skute, ‘an eto an pu cukerja, 5 jajc, ‘no pre¡o kanele, malo kandirane narance, ‘an limon, 2 ta@ice ruma, 20 g. useni@ne moke, malo masla. Tu ‘no posodo denemo skuto kupe z adnin cielin ican, 4 @arnjake, useni@no moko, pu cukerja, kanelo an lepuo umieœamo. Na tuo dolo¡emo kandirano naranco zrie¡eno na koœ@icje, zgratano limonovo olubje, an rum. Par kraj zbutamo ostale bejake, dok na ratajo bieli ku snieg an jih dolo¡emo naœi parpravi. Sada uzamemo posodo za foran, jo obel’mo z maslan, potrosemo z useni@no moko an u njo ulijemo parpravo za budin, ki jo denemo u foran, ki naj je ¡e gorak 160°, parbli¡no za pu ure. Tentega napravemo karamelo za diet po varh. U ponù usujemo ostali cuker an ‘no ¡lico uode, denemo na oginj an lè napri meœajmo z leseno ¡lico; kàr cuker za@ne bit armen, zni¡amo oginj an lè napri mieœamo dokjer karamelo nie parpravjen. Kàr budin je pe@en, snemimo ga iz forna, pustimo naj se pohladi an zmo@imo ga z karamelan. Skuta je zlo dobra hrana, jo moremo nucat za napravt naj kako slad@ino, naj kajœan paœti@, paœto al ki druzega. Ima zlo dobre proteine, ki so buojœe od tistih od siera al’ pa od mesa. Muoremo pa samuo ahtat, kàr gremo jo kupavat: @e niemamo problemu s kolesterolan, moremo kupit tud’ tisto, ki nan jo ponuiajo umieœano z pano, s smetano, an ki je buj mahna an okusna, @enè je buojœ kupit tisto brez, ki je nomalo buj tarda.

Loretta Primosig

Uveljavljane slovenæåine v javnen œivljenju petek 6. maja, je œtudente slovenœ@ine na Univerzi v Vidnu obiskal profesor in raziskovalec dr. Vincenc Rajœp. Profesor je ¡e ve@ let direktor Slovenskega znanstvenega inœtituta na Dunaju, kot predavatelj pa je predaval na Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem. Predavatelj je œtudente o@aral s predavanjem o uveljavljanju slovenœ@ine v javnem ¡ivljenju od 16. do 19. stoletja. Prikaz je za@el z opisom zgodovinskih razmer na Slovenskem pred in v 16. stoletju, nato pa s podrobno predstavitvijo temeljnih knji¡evnih del v slovenskem jeziku. Prikaz je obogatil z zgodovinskimi kartami, s katerimi je ponazoril premik meddr¡avnih in jezikovnih mej v zgodovini. Ob ponazoritvi mej so œtudentje imeli mo¡nost pogovoriti se o medsebojnih kulturnih vplivih. #asov-

V

no jim je predstavil jezikovni razvoj vse do konca 19. stoletja in vse skupaj osvetlil tudi z zgodovinskega vidika. Na koncu pa so se ob diskusiji nau@ili œe marsikaj novega. Predavanje je œtudentom slovenœ@ine pustilo kar velik pe@at, saj so imeli mo¡nost dopolniti tako zgodovinsko

znanje kot znanje jezika. Marsikoga pa je na novo o@arala prepletenost evropskih kultur v zgodovini. Pomlad so nadaljevali s predvajanjem slovenskih dokumentarnih filmov, v treh @etrtkovih ve@erih v maju.

● Uræka

Kerin


31. maja 2011

IZ NAŒIH DOLIN

stran

5

PRED KRATKIM je parœu tudi denar iz Rima. Vse kupe je skor dva milijona evru, de bi obnovili stare prestore

Sudi za hram dvojezi@ne œuole so tle Kamun se muora zavihniti rokave ➔ Dolo@eno je, de bo potriebnih 30 miescu za birokratske in materialne diela Starœi pa pravijo, de se da cajt skrajœati ● Ezio Gosgnach z Rima so na œpietarski kamun poœjali milijon 92 tav¡int evru, de bi postrojili hram dvojezi@ne œuole, ki so ga muorli œuolarji, u@itelji in drugi œuolski personal zapustiti mar@a lani, zatuo ki nie varan. ˘e priet je bluo parœlo 300 tav¡int evru iz Gorske skupnosti po zakonu, ki varje Slovence v Italiji, in œe 552 tav¡int evru iz De¡ele. Vse kupe je na razpolago skor dva milijona evru in diela lahko za@nejo. Œpietarski œindik Tiziano Manzini je obljubu, de kar bo imeu v rokah vas denar bo hitro zbrau tega, ki bo napravu projekt. Sada nie vi@ nobednega izgovora, de bi re@i œe naprej vliekli. Trieba je zavihniti rokave. Saj te narbuj velik problem, se pravi uœafati potriebne sude, je biu hitro rieœen. In tuole je pravi @ude¡ v telih te¡kih cajtah za ekonomijo. Za tele rezultat so zasluœni na posebno vi¡o starœi od otruok, ki hodijo v dvojezi@no œuolo. Potukli so na vsa vrata, partisakli na vse politike v Italiji, v Sloveniji in v Evropi. Seviede, so jim ble slovenske organizacije ob strani. Na zadnjo je odbor starœu otruok v dvojezi@ni œuoli poœju pismo te narbuj vesakim oblastem v Italiji, v de¡eli in v Evropski uniji. Napisali so, de takuo se na more naprej. Hvala Bogu, so jih v Rime in v Tarstu posluœali.

I

Kakor smo ¡e pisali, tudi predsednik de¡ele Furlanije Julijske krajine, Renzo Tondo, se je zauzeu, de bi parœlo v kratkim cajtu do za@etka diel, de bi postrojili hram dvojezi@ne œuole v Œpietru, kar sta ga na zamude in zavla@evanja opozorila de¡elni svetnik Igor Gabrovec in de¡elni tajnik Slovenske skupnosti Damijan Terpin na sre@anju v pala@i regjonalne vlade v Tarstu. Tondo je hitro poœju v Œpietar de¡elnega odbornika za œuolo, ki je Roberto Molinaro, in mu naro@iu, naj v sodelovanju s œpietarskim œindikam pregleda, kakuo bi skrajœali birokratske cajte in pospeœili vso proceduro. Starœi – kakor je parœlo na dan tudi na sre@anju predstavniku Sso in Skgz za vidensko provinco, ki je bluo 11. maja v #edadu – pravijo, de se na spla@a strojiti starega hrama na ciesti, ki peje v A¡lo, ampa bi bluo buj pametno premestiti dvojezi@no œuolo v hram dijaœkega doma, ki ga ljudje navadno kli@ejo »amerikanski college«. S tako reœitvijo bi biu cieu dvojezi@ni inœtitut v adnim samin hramu, kar je potriebno za njega specifi@en didakti@ni model, bi biu v sklopu cielega œpietarskega œuolskega centra in bi u@enci lahko nucali skupne strukture s œuolarji in œtudenti te drugih inœtitutu. Sevieda, de bi napravli potriebne diela, bi potrebovali puno manj cajta, kakor @e bi prerunali te star hram, ki so ga muorli

on c’è solo da pensare a costruire la nuova sede della scuola biN lingue. Bisogna trovare anche una

zapustiti. Projekt je ¡e napravljen, saj so ga nardili arhitekti, in¡enierji in periti, ki imajo otroke v dvojezi@ni œuoli. Œpietarski kamunski konsej se je pa odlo@u za obnovo starih œuolskih prestoru na ciesti, ki peje iz Œpietra v A¡lo. Tudi denar, ki je parœu pred kratkim iz Rima je naminjen tistemu hramu. Tuole pomieni, de je pot zbrana.Potriebno pa je ahtati, de kamun puojde naprej s hitrimi œtopinjami. Do konca diel se je dau 30 miescu cajta. Starœi pravijo, de je previ@. Saj so v drugih krajah za podobne diela nucali puno manj cajta. O dvojezi@ni œuoli in cieli problematiki slovenskih œuol v Italiji je biu govor tudi na sre@anjah, ki jih je imiela Slovenska skupnost v Evropskim parlamentu v Strasbourgu. Delegacijo je sparjeu tudi

predsednik italijanskih poslancu v Evropski ljudski stranki/Ppe Mario Mauro. Tele ima velike zasluge par politi@ni akciji, ki sta jo napravila slovenski evropski poslanec Lojze Peterle in poslanec z Ju¡ne Tirolske Herbert Dorfmann par italijanski ministrici za œuolo, ki je Maria Stella Gelmini, de bi varvali slovenske œuole. De¡elni tajnik Slovenske skupnosti Damijan Terpin se je Mauru zahvalu za intervencijo in ga tudi obvestiu, da je bla uspeœna, saj je italijansko œuolsko ministrstvo ¡e izdalo ukrep, ki ohranja œtevilo u@nega in neu@nega personala na slovenskih œuolah, ne glede na racionalizacijo, ki jo pejejo naprej na cielin italijanskim œuolskim sistemu.

LA SLOVENSKA SKUPNOST a Strasburgo e Bruxelles

Sso e Skgz dalla parte dei genitori degli alunni forti ritardi nella soluzione della sede della scuola bilingue statale di San Pietro al Natisone, l’estensione alle scuole di Lusevera e Taipana del modello di inseIgnamento bilingue italiano-sloveno, il rapporto con gli enti locali della Slavia e della Valle dell'Isonzo: sono stati questi i temi di un partecipato incontro promosso dalle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena della provincia di Udine – l'Unione economica culturale slovena/Skgz e la Confederazione delle organizzazioni slovene/Sso – che si è svolto a Cividale lo scorso 11 maggio. All'apertura dei lavori hanno portato il saluto i presidenti provinciali di Skgz, Luigia Negro, e di Sso, Giorgio Banchig, che hanno sottolineato come i temi all'ordine del giorno siano di vitale importanza per la crescita della comunità linguistica slovena della provincia di Udine. Sul primo argomento ha relazionato il rappresentante dell'associazione dei genitori della scuola bilingue, Michele Coren, il quale ha ripercorso le tappe che hanno portato al reperimento dei finanziamenti da parte della Comunità montana, della Regione e del Cipe, per un totale di 1 milione 943 mila euro, per la ristrutturazione della vecchia sede scolastica dichiarata inagibile già due anni fa per problemi di staticità. Al fine arrivare ad una soluzione rapida, razionale ed finanziariamente meno onerosa, ha ricordato Coren, in un documento, inviato alle autorità italiane ed europee, i genitori degli alunni hanno proposto che la scuola bilingue venga ospitata, previa ristrutturazione, nella casa dello studente di San Pietro al Natisone. I partecipanti all'incontro organizzato da Sso e Skgz hanno fatto propria la proposta, invitando le autorità competenti a valutare seriamente questa alternativa e a destinare i fondi già reperiti alla ristrutturazione di detta struttura. ˘iva Gruden, della commissione scuola della Skgz, ha invece affrontato il tema dell'estensione dell'istruzione bilingue nei comuni di Taipana e Lusevera. L'esigenza è partita dai genitori degli alunni e dagli insegnanti dei due plessi scolastici, che le due amministrazioni hanno fatto propria attraverso le delibere dei consigli comunali. Si tratta di un fatto estremamente positivo che, da una parte, offrirà agli alunni una grande opportunità di crescita culturale ed umana attraverso un originale e collaudato percorso didattico e formativo, dall'altra, eviterà la soppressione dei due plessi scolastici. Il sindaco di Taipana, Elio Berra, presente alla riunione, ha tuttavia espresso rammarico per il fatto che la richiesta di apertura della scuola bilingue non sia stata concordata tra le due amministrazioni. Quanto ai rapporti tra le organizzazioni slovene e i comuni in cui è insediata la comunità slovena, i presenti hanno convenuto di ricostituire la consulta tra amministratori della Slavia e rappresentanti delle organizzazioni slovene al fine di avanzare proposte, creare stimoli e momenti di confronto su temi di attualità sociale ed economica.

Gli insegnanti scrivono al sindaco: così non va, faccia qualcosa

Il Partito popolare europeo sostiene le scuole slovene l sistema scolastico della minoranza slovena in Italia, compresa la scuola bilungue di San Pietro al Natisone, è stato al centro degli incontri che una delegazione della Slovenska skupnost (SSk), partito di raccolta della minoranza slovena in Italia, presso le istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles. Agli incontri ha preso parte anche il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene, Drago Œtoka. La visita è stata realizzata con la collaborazione di Lojze Peterle, europarlamentare della Slovenia, e ha avuto inizio presso il Parlamento di Strasburgo, ove i rappresentanti del partito della minoranza slovena hanno incontrato i parlamentari dei tre maggiori gruppi politici del Parlamento Europeo, il vicepresidente del Parlamento ed i parlamentari di 8 stati europei, tra i quali l'Italia e la Slovenia. Damijan Terpin, capo delegazione e segretario regionale della SSk ha ringraziato l'on. Peterle ed ha dichiarato: «Siamo molto lieti, di aver potuto presentare addirittura al vicepresidente del Parlamento europeo, László Tokés, ed a numerosi parlamentari italiani, sloveni, slovacchi, francesi, tedeschi, danesi, ungheresi e romeni, alcuni problemi fondamentali degli sloveni in Italia. Abbiamo potuto constatare che l'Europarlamento ci sostiene e sicuramente avremo modo di collaborare con esso anche in futuro». Terpin ha particolarmente ringraziato l'on. Mario Mauro, capodelegazione

I

Il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso), Drago Ætoka, a colloquio con l’on. Mario Mauro del gruppo dei parlamentari italiani del gruppo Ppe al Parlamento Europeo per il suo intervento presso il ministro dell'Istruzione italiano, Maria Stella Gelmini, e gli ha comunicato che il suo intervento, realizzato insieme all'on. Peterle, è stato assolutamente efficace, in quanto il ministero dell'Istruzione ha già emesso il provvedimento che mantiene intatto il numero di personale docente e non docente delle scuole slovene, indipendentemente dalla razionalizzazione che viene effettuata nel sistema scolastico italiano.

collocazione adeguata nel periodo transitorio, che si protrarrà almeno altri due anni scolastici. E garantire le condizioni necessarie per un percorso scolastico ottimale a oltre duecento bambini e ragazzi, nonché alle loro famiglie, è compito dell’amministrazione comunale di San Pietro al Natisone. Non è questione di opportunità politica o «simpatie», ma un dovere preciso stabilito dalle leggi in materia di pubblica istruzione. Per questo, ormai al termine dell’anno scolastico 2010/2011 e alla vigilia di quello nuovo, il personale docente dell’Istituto comprensivo bilingue ha indirizzato un’accorata lettera aperta al sindaco Tiziano Manzini. «Dopo un anno, trascorso in una si t u a z i o n e t r a n s i t o r i a , d i s l o c a t i i n vari edifici a San Pietro, il corpo docente dell'Istituto comprensivo statale bilingue ritiene opportuno un chiarimento da parte dell'amministrazione comunale in merito all'ottimizzazione dello svolgimento delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico 2011/2012», scrivono gli insegnati. Poi fanno l’analisi della situazione. «La scuola dell'infanzia opera nel College. La dislocazione a San Pietro soddisfa pienamente le richieste dei genitori, tuttavia gli spazi dati a disposizione per il benessere psico fisico dei bambini non soddisfano le necessità». «Lo spazio che i bambini della scuola primaria occupano da set tembre è uno spazio decisamente poco funzionale. La scuola moderna ha bisogno anche di altri ambienti più o meno strutturati, le aule attrezzate (...). Le classi alla scuola primaria sono 6. Le aule messe a disposizione all’ala nord (dell’Istituto magistrale, ndr) sono 5 (...). La sesta aul a è a l C o l l e g e e d o sp i t a l a c l a s s e quinta. Anche essa può definirsi un'aula piccola. Gli alunni che la freq u e n t a n o h a nn o v i s s u t o u n i n t e r o anno scolastico in “isolamento”». «La scuola media, infine, è ospitata presso la sede della Comunità montana in tre aule ricavate da diversi uffici. Tra di esse non c'è che un corridoio di collegamento e un piccolo atrio d'ingresso. I due servizi igienici disponibili sono stati progettati e realizzati per il fabbisogno di alcuni impiegati e non per una popolazione scolastica che raggiunge le 45 unità». Secondo gli insegnati, tale situazione è insostenibile. Nel corrente anno scolastico, affermano, «tutti i tre gradi scolastici si ritrovano quotidianamente in condizioni difficili e di grande ristrettezza. Questa co stante non ha valenza motivante». Pertanto, il corpo docente auspica che il sindaco, per il prossimo anno scolastico, faccia «tutto il possibile per creare le condizioni che ci permettano di svolgere al meglio il nostro compito di insegnanti, per ridare a tutte le famiglie che hanno iscritto i propri figli nella nostra scuola un'istruzione di impostazione moderna, servizio garantito dal nostro Stato».


6

stran

IZ NAŒIH DOLIN

31. maja 2011

MARIO ZUFFERLI è tornato alla guida dell’amministrazione comunale L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

Speranza e dignità sotto il Kolovrat i fronte alle grandi manovre in ambito politico nazionale, non ha fatto notizia che anche a Drenchia ci sia stato un significativo rinnovo e il ritorno dell'amministrazione in mani già esperte, quelle di Mario Zufferli. Senza addentrarci più di tanto in un passato remoto, basti dire che il decennio appena concluso ha brillato per il grigio amorfo e scialbo dell'amministrazione di Tarcisio Donati, sì e no capace a inseguire gli eventi e vivere di una rendita infruttuosa, priva di iniziative con l'unica preoccupazione di non correre alcun rischio di bilancio. Oggi, pensare a qualcosa di meglio non può essere difficile, visto che «di meno» non si poteva fare. Ed è quello che ci si augura con le nuove forze che sono entrate in campo in questa tornata elettorale. Non basta inseguire l'urgenza, occorre progettare, programmare, inventare, promuovere il miglioramento e favorire lo sviluppo e dai propositi già espressi dal nuovo sindaco si evincono significativi elementi di novità, che prevedono non solo particolari attenzioni alle necessità dirette della popolazione, per lo più anziana, o alla riqualificazione urbana. D'altronde erano queste le premesse che hanno portato il gruppo dei consiglieri dell'opposizione nell'amministrazione scaduta, a scegliere tra le due opzioni Donati-Zufferli, quella più aperta e promettente, consci come erano di poter far pendere da una o dall'altra parte la bilancia. La lista «Speranza e dignità sotto il Kolovrat» si era formata cinque anni fa ed era stata proposta come tentativo di rinnovamento e rinascita per superare la situazione sociale patologica della piccola comunità in eutanasia, ma ben poco è stato possibile fare nell'assoluto immobilismo della maggioranza. Oggi Zufferli intende creare un pool di collaboratori, ad iniziare dal vicesindaco Michele Coren (nella foto), riconosciuto unanimemente adatto a questo ruolo per serietà, competenza e dedizione, poi l'assessore Luca Trusgnach ed il capogruppo Michele Qualizza, ma senza tralasciare l'apporto fattivo di tutti gli altri, opposizione compresa, per tentare una svolta e frenare il degrado in atto da troppo tempo. Un nuovo scenario, quindi, che vuole cogliere le sfide di una nuova visione di apertura, di corresponsabilità e, in qualche modo, di sfida agli organismi preposti al bene pubblico.

D

«Drenchia rinascerà cooperando con Tolmino» ● R. D. ario Zufferli, dopo dieci anni, è di nuovo sindaco di Drenchia. Nelle elezioni del 15 e 16 maggio ha ottenuto 59 voti: otto più di Tarcisio Donati, che era alla guida del comune dal 2001. «Ringrazio tutti i cittadini di Drenchia. Sono rimasto davvero sorpreso dall'affluenza: hanno votato 112 persone. Vedere le persone anziane che andavano al seggio sotto un vero e proprio diluvio per scegliere la nuova amministrazione mi ha davvero commosso. Per questo, assieme a tutta la mia squadra, darò tutto il possibile per questa comunità, affinché Drenchia, conosciuto come il comune più piccolo e più povero della regione, diventi un modello di rinascita per tutto il Friuli. Sono orgoglioso dei miei cittadini», ha commentato a caldo il neoeletto sindaco. Con Zufferli, in consiglio comunale siederanno: Antonio Pittioni (10 voti), Daniele Cicigoi (8), Ugo Bucovaz (7), Michele Coren (7), Michele Qualizza (7), Ivan Cicigoi (6), Remo Prapotnich (4) e Luca Trusgnach (4) della lista «Drenchia, identità e rinascita» in maggioranza; l'ex sindaco Tarcisio Donati, Claudio Crainich (10), Daniele Balutto (6) ed Ettore Tomasetig (6) della lista «Insieme per Drenchia» all'opposizione. La compagine vincente, che si definisce centrista, si è proposta agli elettori con molte idee e molti progetti. Ma dove trova-

A Nimis, Tarcento e Torreano

M

el territorio della provincia di Udine, in cui è insediata la minoN ranza slovena, si è votato per il rinno-

Mario Zufferli re le risorse finanziarie per realizzarli? «Nei miei precedenti mandati – ha risposto Zufferli – sono stato il primo sindaco a lavorare con i progetti transfrontalieri. Un esempio ne è la strada da Solarie a Tolmino, che è costata 7 milioni di euro ed è stata finanziata dall'Unione Europea. Questo asse viario, inaugurato lo scorso 24 maggio, è per noi di importanza vitale, perché ci permette di raggiungere Tolmino in appena dieci minuti. Sta a dimostrare anche che i soldi ci sono, basta cercare le fonti finanziarie giuste e avere i partner. Non dimentichiamo che abbiamo vicino il comune di Tolmino e tutta la Slovenia. Bisogna fare un progetto integrato di sviluppo e poi analizzare tutte le leggi delle quali possiamo servirci». Il sindaco ha già nominato la giunta. Vicesindaco è Michele Coren, assessore Luca Trusgnach. La seduta inaugurale del consiglio comunale si terrà venerdì 27 maggio. Capogruppo della maggioranza è Michele Qualizza.

vo di altre tre amministrazioni. A Torreano di Cividale ha vinto il candidato di centrodestra, Roberto Sabbadini, già vicesindaco con Paolo Marseu. Ha ottenuto il 48,66 per cento dei voti, mentre il candidato del centrosinistra, Luca Cudicio, si è fermato al 29,68 per cento e l'outsider Luigi Borgnolo, già sindaco fino al 2001, al 21,66 per cento. Al terzo tentativo ce l'ha fatta a diventare primo cittadino di Nimis - il comune era commissariato - Walter Tosolini. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 61,64 per cento dei consensi, mentre l'avversaria di centrodestra, Ivana Di Betta, si è fermata al 38,36 per cento. Ribaltone, infine, a Tarcento. Dopo cinque anni, il centrosinistra è tornato alla guida dell'amministrazione con Celio Cossa, che ha avuto il 53,33 per cento dei voti. Ha sconfitto il sindaco uscente Roberto Pinosa. Il nuovo primo cittadino ha detto subito di voler rafforzare la cooperazione con Bovec e l’alta valle dell’Isonzo (servizio a pag. 10).


IZ NAŒIH DOLIN

31. maja 2011

stran

7

ZBOR NEDIŒKI PUOBI je sodelovau par œarokim projektu ljudske glasbe pod naslovam »Sozvo@ja Slovenije«

»V piesmi je duœa doma@ih ljudi Mladi na bojo zavargli tele bogatije« ➔ Bepo Chiabudini: veseu sam, kàr vidim, de muoji navuodi posluœajo in puojejo naœe piesmi ● Ezio Gosgnach nano je, de smo Slovenci na posebno vi¡o navdarjeni za pietje in za muziko. Tudi poznani pregovor pravi, de @e so kupe trije Slovenci je ¡e pevski zbor. A kakor za jezik »vsaka vas ima svoj glas«, tudi vsak slovenski kraj ima svoje piesmi in svoje vi¡e. Telo bogatijo lepuo ka¡e projekt Sozvo@ja Slovenije, ki so ga predstavili v saboto 7. maja v Ljubljani. Gre za dva cd v katerih je posnetih 63 piesmi in vi¡, ki jih pojejo Slovenci v Sloveniji, v Italiji, v Avstriji in na Uogarskem. Bene@ijo zastopajo Nediœki puobi (s piesmima Oj, bo¡ime in Dekle moja, ne hod, ne hod za mano) in Rezijo pa Ro¡e majave (s piesmima Da pleœi, pleœi, @rni kus in To je na biska lipa ma). »Na sodelovanje nas je povabila Jasna Vidakovi@, ki je duœa projekta, in smo ji radi odguorili “ja” – pravi Giuseppe Chiabudini, dirigent Nediœkih puobu –. Pa zdgodba je duga…« Povejte nam jo. »Za@elo se je lieta in lieta nazaj, kar smo bratje Chiabudini (Ilda, Remo, Luciano in jest) kakih œeœt krat œli v Andra¡ na vsakolietni festival Dru¡ina poje. Tam je muzikologinja Jasna Vidakovi@ zapoznala bogatijo piesmi, ki smo jih piel' v na-

Z

Nediæki puobi v Ljubljani. Levo, Bepo Chiabudini œi dru¡ini in na vasi. Parœla je v Œ@igla, kjer je posnela nomalo piesmi. Lansko lieto pa mi je napisala, ku vodja dielovne skupine za slovensko ljudsko izro@ilo par Glasbeni matici, de bi povabila Nediœke puobe v Ljubljano. Œetemberja smo imiel' koncert samuo mi pred Narodnim muzejam. Posluœauci so bli navduœeni na naœe doma@e piesmi. Pieti smo muorli œe zvi@er v gostilni in drugi dan pa na Tromostovju. Seviede so nas povabili, de bi sodelovali za Sozvo@ja Slovenije.« Projekt je zlo œarok, saj v njim sodeluje vi@ ku 30 skupin in 180 pievcu. »Zalo¡ba Celinka je ¡eliela zbrati na cd slovenske ljudske piesmi in je povabila tudi nas. Veseli in ponosni smo. Obrila je Jasna Vidakovi@ s svojo ekipo parœla

nas snemat v Œ@igla. Zapieli smo Oj bo¡ime tele dolince in Dekle moja, ne hod, ne hod za mano.« Parva je zlo poznana, pa te druga? »Pobrali smo jo v Marsinu. Parnesu nan jo je Toni Uogrinkin, ki se jo je navadu od adnega mlekarja. Zapieli smo jo tudi na predstavitvi v Ljubljani 7. maja. Bluo je super. Puno in puno ljudi se je bluo zbralo. Posluœali so nas v cieli Sloveniji po radiju in televiziji. Nekateri so se @udvali, de je naœ zbor œele ¡iv.« Od te starih pieucu pa sta ostala le dva… »Ries je. Samuo jest in Graziano Crucil. Naœe pietje pa je nimar tiste. Posebno je. Nediœkih puobu se na more zameniti s kajœnin drugim zboram. Veseu sam, de

naœe dielo gre naprej. Imam troœt, de se na zgubi. Zboru je puno: imajo dirigente in note. Mi piejemo fraj, prosto. Vsak napravi svojo armonijo in tuole je veseje. Pravijo, de se, kar na bo vi@ mene, vse zgubi. De na bo vi@ Nediœkih puobu. A mislim, de na bo takuo. Vidim muoje navuode, ki posluœajo naœe piesmi in jih @ujem pieti. Z naœimi ploœ@ami, kasetami in cd smo obvarval' ¡e vi@ ku stuo doma@ih piesmi. Prepisali smo tekste. In tudi note, de se na zgubi vi¡a. Takuo bo nimar kajœan pieu« Ste optimist? »#e se bo œe naprej guorilo po slovensko ostane tudi piesam. V naœih piesmah je duœa doma@ih ljudi. Zatuo mislim, de tudi tisti, ki pridejo za nami, na bojo zavargli tele bogatije.«

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Kal v poeziji 5. junja Sodelovalo je 88 ljudi ● ● Use kupe se je 88 poetu lietos udele¡lo 8. mednarodnega konkorœa »Kau u poeziji - umetnost brez meja«, ki ga usake lieto parpravja podbunieœki kamun, s podpuoro druzih zdru¡enj an ustanov, de bi utardiu vezi med ljudmi raznih kultur an de bi pomau skuoze poezijo parsko@it use jezikoune meje. Med udele¡anci lietoœnjega konkorœa, 17 jih je odraslih an 71 œuolarju. Œuole, ki so se udele¡le konkorœa, so: osnouna œuola iz Njivice u Terski dolini, dvojezi@na œuola iz Œpietra, osnouna œuola Duœana Muniha z Mosta na So@i an osnouna œuola iz kraja Malo u provin@i Vi@enza, u Venetu. Lietos, de bi napisali poezije, so udele¡anci lahko vebral' med italijanski, slovienskin (tudi u dialektu) an francoskin izikan. 6 poezij jih je bluo napisano po francosko, 21 po slovensko, ostale pa po italijansko. Premjacion konkorœa, ki ga bo lietos obogatiu s suojomi piesmi zbor Jezero iz Doberdoba, bo u nediejo 5. junja, ob 15. uri na Kale. #e bo slava ura, bo premiacion le ob tisti uri pa u kamunski sali u Podbuniescu. Parvemu nagrajencu u sekciji odraslih an œtudentov viœjih

PRAVI SENJAM JE BIU 15. MAJA. Famoœtar mons. Qualizza je poviedu, de je trieba varvati vierske navade

Œ@iglanj ljubijo svojo vas. Postrojili so kapelo, jo po¡egnili in vsi kupe veselo praznovali @iglanj so œe ankrat pokazal', kakuo ljubijo svojo vas in de so med sabo povezani, kàr gre za skupne stvari. Tuo je bluo razvidno v nediejo 15. maja, kàr so parpravli pravi senjam za ¡egan postrojene kapele Device Marije. #eglih se je liu da¡, skor vsi (@e je kajœan manku, je zauoj ki nie zastopu pomien in importanco tele liepe parlo¡nosti) so bli na duoru sred vasi in vsi so parpomal' par organizaciji praznika, ki se je zaparu z obilnim kosilam v kapanonu v Briœ@ah. Andoht je vodu famoœtar mons. Mario Qualizza, ki je med drugim poviedu, de so stare vierske navade narbuj liepa in dragocena stvar, ki so jo nam naœi te stari zapustil'; predstavljajo veliko bogatijo, ki so jo ohranil' v cajtih, kàr je bluo puno ubuoœtva, pa ljudje so se med sabo pomagal'.

Œ

Podobne misli je na koncu poviedu tud podbunieœki œindik Piergiorgio Domenis, ki je pohvalu tiste, ki so dali iniciativo, de bi postrojili kapelo in tiste ki so dielo opravli. Motorja vsega sta bla seviede dva Œ@iglanja: Beniamino Chiabudini, ki ¡e puno liet ¡ivi v Œvici, in kamunski mo¡ Gabriele Manzini, ki je z velikim trudam premostiu te¡ave, ki se seviede ka¡ejo, kàr gre za organizat take diela in koordinat vi@ ljudi. V svojem govoru je Chiabudini poviedu kadà in kakuo je bla zazidana tista kapela. Iniciativo je dala Perina Uangrina, ki je parœla v Œ@igla za neviesto, de bi se zahvalila materi Bo¡ji, de se je reœila od bomardamenta rojstne vasi log v cajtu 2. svetovne vojske. Proget kapele in diela je

napravu mlad Remo Chiabudini s pomo@jo vasnjanu. Kapelo je po¡egnu takratni la¡anski famoœtar pre Anton Cuffolo. Gabriele Manzini se je pa zahvalu vsiem tistim, ki so mu dali 'no roko par obnovi kapele in œe posebe Beniaminu, ki je dau mo@an »¡lah«, de se pride do konca diela. Par dielu za postrojit kapelo so na dno al drugo vi¡o parpomal' vsi vasnjani. Posebne diela pa so napravli Drago Vuk, Dino Gorenszach, Antonella Bertagnin, Roberto Gubana, Renato Crucil, Gift Domenis, Valentino Cont in Pio Domenis. Na cerimoniji seviede nieso mogli mankat Nediœki puobi, ki so se rodil' prù v Œ@iglah. Pod vodstvam Bepa Chiabudinija so zapieli doma@e pobo¡ne piesmi.

Gabriele Manzini pred kapelo

Scrisse don Cuffolo 55 anni fa...

Lieœki farni list dopunu 50 liet

el corso della festa per la benedizione dei lavori di N restauro della cappella di Cicigolis, lo scorso 15 maggio, sono state ricordate le vicende che hanno portato alla sua costruzione. Don Antonio Cuffolo, allora parroco di Lasiz, nel Libro storico della parrocchia, con queste parole ricorda la benedizione della cappella, avvenuta il 31 maggio 1956, festa del Corpus Domini. «Alle 7,30 di sera, a conclusione della pia pratica del mese di maggio, (nella chiesa di Lasiz, ndr) canto del Te Deum, predica, benedizione della statua della B(eata) V(ergine) e poi commovente processione con

œuol, bojo dal' bonus, ki vaja 250 euro, de bi ga nucali u hotelu Par Œkofu u Podbuniescu, ki tuole œenka an ki ima tudi wellness center. Drugemu nagrajencu u teli kategoriji gre bonus, ki vaja 200 euro an ki se lahko nuca u adni od struktur Hotela na teritoriju Nediœkih dolin, ki tuole œenka. Parvemu nagrajencu osnovnih an srednjih œuol bojo dal' 150 euro, drugemu pa 100 euro nagrade. Komisija, ki pregledava poezije, bo nagradila tudi zaslu¡na diela s targami an z nagradami, ki jih œenkajo Podbunieœki kamun, zdru¡enje Blankin in drugi. Usi udele¡anci bojo parjel' potardilo o udele¡bi. Program 5. junja za@ne ob 9. uri s pohodom u naravo, ki ga organiza Medviedja vas kupe z uidansko univerzo. Ob 10.30 bo pieta sveta maœa u cierkvi Sv. Œtandrija na Kale, pieu bo zbor Kelidon iz Gumina, potlè pa bo koncert spiritual gospel. Ob 12. bojo parpravli tipi@ne jedì Nediœkih dolin, ob 14. bojo igre za otroke». Po vasi, ki ku usake lieto jo bodo okrasil' s poezijami, ki so udobile konkorœ, bojo godle ramonike an doma@i obartniki bojo predajal' njih tipi@ne pardielke. (l.b.)

●●

la stessa fino a Cicigolis, con la recita del S. Rosario, canto di Litanie ed altri canti. A Cicigolis splendida fiaccolata, illuminazione, sparo di mortaretti, benedizione della bella cappellina, costruita da quelli di Cicigolis, intronizzazione della Madonnina, commoventi parole del parroco, canto dell'Ave maris stella a quat-

tro voci, canto della Salve Regina in gregoriano e poi altri bei canti. Alla commovente funzione ha partecipato anche la gente dei paesi vicini. Il paese era fantasticamente illuminato e tutto il complesso della cerimonia, resa bella anche dalla coreografia religiosa, ha fatto grande impressione alla popolazione».

List »Dal San Martino«, ki ga parpravlja lieœka fara ima lietos ¡e 50 liet, saj je parva œtevilka izœla lieta 1961. Ustanoviu ga je famoœtar gaspuod Azelio Romanin. Sada povezuje farane iz Lies, Tapoluovega in Kozce. Ne samuo tiste, ki so ostali doma, pa tudi tiste, ki so arztreœeni po svietu. Teli zadnji ga imajo œe posebno par sarcu, zatuo ki jih dar¡i povezane z rojstnim krajam. »Dal San Martino« izhaja trikat na lieto in poro@a o ¡ivljenju v fari. Lepuo je, de je napisan tudi po slovensko.


8

IZ NAŒIH DOLIN

stran

31. maja 2011

SILVIA FLORAM gestisce un’azienda agricola con 160 caprini, 60 ovini e 10 maiali con annessi caseificio, spaccio e agriturismo KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Veglia di preghiera il 27 maggio a Topolò

A Pegliano regno di capre e pecore per prendere i turisti per la gola ➔ Il successo dell’attività nasce dalla ferma volontà di fermarsi a vivere e lavorare nel proprio paese ● Larissa Borghese

●●

Venerdì 27 maggio, alle ore 20. 30, sul sagrato della chiesa di Topolò si terrà la veglia conclusiva del percorso di riflessione e preghiera che i giovani delle foranie di Cividale e San Pietro al Natisone hanno condiviso lungo quest'anno. La singolare e incantevole collocazione di Topolò, nella valli del Natisone a ridosso del confine con la Slovenia, ospiterà i giovani e offrirà la cornice della preghiera. I giovani infatti, alla luce della Parola di Dio e di qualche esperienza umana, saranno sollecitati, da un lato, a varcare il confine, ovvero a scoprire la ricchezza dell'altro e la bellezza dei doni che chi è diverso da noi porta con sé, e dall'altro, a «custodire» i confini, ovvero a gustare il senso dell'appartenenza alle proprie radici culturali e ad un peculiare cammino storico. «S-confinare» sarà il motto e l'impegno della serata sulla scia dell'esperienza di tanti uomini e donne che non hanno temuto i confini e alla luce dello Spirito della Pentecoste che crea unità senza soffocare le diversità. L'appuntamento è sul piazzale del paese di Topolò per la prima parte dell'incontro.

a ereditato da papà Luciano sia l'azienda agricola che l'arte di trasformare e produrre lattici e formaggi, Silvia Floram, una giovane originaria di Coceanzi, a Pegliano di Pulfero. In paese Silvia gestisce un'azienda agricola, con 160 capi di capre in lattazione, razza camosciata delle Alpi, 10 maiali e 60 pecore, queste ultime tenute al pascolo, un caseificio, uno spaccio formaggi e un agriturismo, che è stato inaugurato lo scorso anno. L'agriturismo, aperto, tempo permettendo, da fine aprile a fine ottobre, lavora nei fine settimana, il sabato pomeriggio dalle 17 alle 20, la domenica dalle 10.30 alle 20.00, e durante le festività. L'agriturismo è ospitato dalla vecchia scuola elementare del paese, per ora nella parte che è stata ristrutturata, con sassi a vista, dai precedenti proprietari, dai quali lo stabile è stato acquistato. L'intenzione di Silvia è di completarne la ristrutturazione, dotando la struttura di un salone interno, di camere e di una cucina in cui preparare piatti caldi. Per il momento, i clienti vengono accolti nel giardino antistante l'agriturismo, dotato di tavolini e di un chioschetto in legno

H

Silvia Floram che è stato fabbricato dal fratello di Silvia, Davide, che assieme alla compagna Cristina l'aiuta nella gestione dell'attività. Agli avventori viene offerta la possibilità di sorseggiare, immersi nella natura ed in

pieno relax, un buon bicchiere di vino o una birra fresca, accompagnati da piatti freddi a base dei prodotti aziendali, quali formaggi di capra, affettati di maiale, verdure e dolci (mousse di ricotta, torte). Su prenotazione (cell. 3396210221) si organizzano, inoltre, feste di compleanno, pranzi e cene per comitive a base di arrostici e carne di pecora o capra. Nel caseificio e nello spaccio aziendale, Silvia trasforma e vende latticini e formaggi, a base di latte di capra, quali caciotta, ricotta e robiola. Il punto vendita è aperto al pubblico lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, giovedì mattina, dalle 9.30 alle 12.30, venerdì, sabato e domenica tutto il giorno L'intenzione è quella di ampliare la produzione introducendo prodotti nuovi e

a tal fine Silvia è seguita da un tecnico dell'Ersa. Nello spaccio vende il 40-60% dei suoi prodotti, che fornisce anche ad altri agriturismi ed enoteche. Forte di una nutrita clientela di avventori sia del'agriturismo che dello spaccio, nella gestione dell'azienda, circondata da 28 ettari di terreno (6 di proprietà il resto in comodato), Silvia si avvale dell'aiuto di un operaio e di quello del padre e del fratello, quando non sono impegnati con il proprio lavoro. Dal colloquio con Silvia trapela evidente il suo entusiasmo per essere riuscita nel compito non facile di gestire ed ampliare l'azienda di famiglia, nella ferma volontà di fermarsi a vivere e lavorare nella frazione di montagna in cui è nata.

GLASBENA ŒUOLA parpravlja nastope ob koncu lieta

Lungo il Natisone tra castelli e orsi

Na Matajurju strojijo 8. junja bo v Œpietru astronomski observatorij velik koncert 50 otruok ➔ ˘e 3. junja bojo godli v Bardu Odparta so vpisovanja na novo œuolsko lieto

●●

Si intitola «Viaggiando lungo il Natisone tra castelli e orsi…» il cd multimediale, che Pamela Casali, di Prato Carnico, e Stefania Gentili, di Roma, hanno realizzato nel corso del servizio civile Unpli «Eventi, Arte e Natura nell'Ato Friuli», che hanno effettuato nel 2008-2009 presso la Pro loco Natisone. La ricerca dei contenuti può essere effettuata mediante la selezione di simboli sulla mappa interattiva del Comune di Pulfero o mediante un percorso per aree tematiche. In questo ricco e prezioso compendio sul comune di Pulfero si trovano informazioni su: storia (storia delle Valli e Banca d'Antro), archeologia (grotta di Specognis, di Antro e di Mersino), architettura (castello di Ahrensperg, chiesette votive, castello di Antro, architettura locale e villaggio di Predrobac e Pradolino), leggende di Podbuniesac, tradizioni e ambiente (valle di Pradolino, monte Mia, fauna, geologia e carsismo). Il dvd, che è stato recentemente presentato in sala consiliare a Pulfero, è stato realizzato grazie alla concessione di finanziamenti da parte della Regione Fvriuli-Venezia Giulia, in collaborazione con la Pro loco Natisone e con il patrocinio del Comune di Pulfero. «Si tratta di un lavoro lodevole», commenta il sindaco, Piergiorgio Domenis, che lo considera un ottimo strumento di promozione delle ricchezze storiche e naturalistiche.

a Matajurju, na kraju, ki mu doma@i ljudje pravijo Na lazeh – tamgor je tudi ko@a Pelizzo – so pred kratkim za@eli diela, de bi postrojili astronomski observatorij, ki ga je zazidala gorska skupnost Ter, Nedi¡a in Barda. Novica je zaries @udna. Tist hram nie biu nikoli odpart, a ima ¡e potriebo novih diel. De bi napravili observatorij, so prerunali hram, ki je ankrat slu¡u ku za@etna postaja te parvega œkilifta, ki je vozu smu@arje na Matajur. Zazidali so ga bli na koncu œestdesetih liet prejœnjega stuolietja. Po kakih dvejstih lietah so spoznali, de narbuj vesaka gora v Bene@iji nie parmierna za zimske œporte in so oba œkilifta pobrali. Hrama pa nieso podarli. Pomislili so, de bi ga nucali v druge turisti@ne namiene. Pred lieti se je v pro loko Nediœke doline in v astronomskim druœtvu Afam iz Armezaga rodila ideja, de bi v tistih prestorah namestili teleskop in vse kar je potriebno, de bi gledali planete in zveze. Strokovnjaki pravijo, namre@, de je tist kraj zaries posebno dobar za tist namien. Pogled je œarok in lu@i, ki so v ravnici, malo in ni@ motijo. V observatorij bi sigurno hodilo puno ljubitelju astronomije in tudi puno radoviednih ljudi. Prava rie@ bi bla za razvoj turizma. Gorska skupnost je idejo sparjela in hmalu so tudi za@eli dielati. Ljudje so se troœtali, de bo observatorij hitro za@eu dielati. Pa je ostu le naprej prazan in zapart. V@asih so gor hodili tisti od Afam, pa so svoje te majhane teleskope nastavljali odzuna. »Diela nieso bla spejana takuo, ki gre – nam je poviedu komisar na gorski skupnosti Tiziano Tirelli –. Te narbuj velik problem je, de kupola, kjer bi muoru biti te veliki teleskop, puœ@a, kàr pada da¡. Sada je trieba spet narditi izolacijo cielega hrama in tudi poskarbieti za elektriko, vodo in gas. Muoremo tudi poskarbieti za varnost, de kajœan na vdré v prestore, kjer bojo dragoceni astonomski inœtrumenti. Astronomski observatorij bomo odparli za polietje hlietu.« Troœt je, de na pride do novih problemu in, de bo zaries puno ljudi lahko hodilo gledat zvezde na Matajur.

N

li¡ajo se zaklju@ni koncerti tega œuolskega leta, ki jih parpravlja glasbena œuola u Œpietru. Takuo, ki nam je poviedu Davide Clodig, ki je diretor glasbene œuole v Œpietru, v Bardu in u Reziji, narbuj velik dogodek bo koncert, ki bo v sriedo 8. junja v polifuncionalni dvorani v Œpietru. Otroœki zbor Mali lujerji bo pieu kup otroœkih piesmi, na besedilo slovenskega pisatelja Franceta Bevka. Zbor bo spremlju poseban orkester u@encu, ki se u@e na vse inœtrumente v glasbeni œuoli. »Ideja telega projekta je, de bi œli po poti kvalitete in, de bi dal' palo¡nost nastopanja velikemu partu otruok, ki hodejo v naœo glasbeno œuolo. Velika rie@ bo, saj bo use kupe nastopilo 50 otruok: 20 jih pieje v zboru Mali lujerji, 30 pa igra u orkestru. Gre za skor polovico otruok, ki hodejo na glasbeno œuolo v Œpietar. Lepuo bo za posluœati in tudi za videti« pravi Clodig. Œtevilke so zaries velike. Vse kupe je 140 rednih u@encu. Trieba jim je dodati tiste, ki hodejo na te@aj diatoni@ne ramonike. #e arœierimo pogled, je trieba œtieti tudi u@ence, ki hodejo na glasbeno œuolo v Bardu in v Rezijo. »Tista pod Kaninam je

B

Davide Clodig naœa nova sekcija. Odparli smo jo lietos in takuo dielamo na cielim teritoriju, kjer so Slovenci v videnski provinci. Kanalska dolina pa ima svojo avtonomno glasbeno œuolo Toma¡a Holmarja,« veselo povdarja direktor. »#e pomislimo, kakuo in v kakih razmierah se je naœa œuola rodila v Petjagu, muoremo re@i, de smo dosegli zaries velik rezultat,« dodaja. Tudi v Terskih dolinah parpravljajo zaklju@ni koncert u@encu glasbene œuole. Bo v petak 3. junja ob 18.30 v cierkvi v Bardu. Na glasbeni œuoli mislijo tudi za naprej. Odparta so vpisovanja na te nove œuolsko lieto. Tisti, ki se ¡e u@ijo muorajo samuo potardit, de bojo v œuolo hodili tudi hlietu. Kduor pa ¡eli za@eti gosti kajœan inœtrument, naj se oglasi v segreteriji glasbene œuole v Œpietru. Odparta je vsak popudan od pandiejka do @etartka in v petak zjutra.


31. maja 2011

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

V PANDIEJAK 23. MAJA so v narbuj vesaki evropski instituciji predstavili dokumentarni film »San sanju, de pride ‘an dan...« KRATKE - BREVI - KRATKE

Evropski parlament se je v Bruslju poklonu minatorjam iz Bene@ije

(

Finlandia ad Antro, Cividale e Moimacco

➔ Predsednik Zveze Slovenci po svetu je poviedu, de so oni te parvi zahtievali »dielo doma in œuole v naœem jeziku« ● J. B. o sem leta 1971 obiskal Bene@ijo, nikoli nisem biu mislu, de bom 'an dan sre@u tle v Bruslju Slovence iz Bene@ije, Rezije, Koroœke ter tiste, ki ¡ivijo v Belgiji. Vsi so ¡iveli isto ¡elezno zaveso in ko je padla so se odarla nova obzorja.« S telimi besiedami je Slovenski evroparlamentarec Lojze Peterle za@eu svoj govor na predstavitvi dokumentarca »San sanju, de pride an dan…«, ki ga je ¡e pred lieti napravla Martina Repinc za de¡elni sede¡ Rai in Zvezo emigrantu Slovenci po svetu. Predstavitev je bla v pandiejak 23. maja na sede¡u evropskega parlamenta v Bruslju in so se je udele¡ili Slovenci iz videnske provice (v delegaciji so bli predstavniki Zveze Slovenci po svetu, s predsednikom Dantem Del Medicam in direktorjam Renzam Mateli@am na @elu, ter provincialna predsednika Sso, Giorgio Banchig, in Skgz, Luigia Negro), iz Koroœke in drugi Slovenci, ki ¡ivijo v Belgiji; udele¡iu se je je tudi direktor de¡elne Rai, Roberto Collini. »Leta 1971, so se nekateri v Reziji spraœevali – se je spuomnu Peterle – kaj diela Slovenec v njih dolini. Biti tam je dielalo probleme in je dielalo te¡ave, @e smo nesli kake dvojezi@ne bukva v Slovenijo. ˘eliezna zaveza je bla odparla

»K

globoko rano med Slovenci. Sam veseu, de se je tuo spremenilo in, de je v Evropi spoœtovanje vsieh identitet.« Evroparlamentarec se je na koncu spuomnu piesmi, v kateri Aldo Clodig piœe, de »@e puojde takuo naprej, bomo umarli vsi. Pa takuo na bo!« In ries se je takuo zgodilo. Natuo je prisotne pozdravila furlanska evroparlamentarka Debora Serracchiani. Strinjala se je z besiedami Lojzeda Peterleta in pod@artala, de predstavitev dokumentarca v evropskem parlamentu predstavlja lepo promocijo. S svoje strani je predsednik Zveze emigrantu Slovenci po svetu, Dante Del Medico, poviedu, de Bene@ani, Rezijani in Kanal@ani smo bli foreœti na svoji zemlji, potlè ki so nam ukradli je-

Ai referendum il 12 e 13 giugno

●●

M. Repinc, L. Peterle, D. Serrachiani in D. Del medico zik. Hvala naœim minatorjan, ki so od italijanskih oblasti zahtievali »dielo doma in œuole v naœem jeziku«, smo se za@eli prebujat in dielat za preporod naœe zemlje. Lepuo je, je jau Dante Del Medico, de se Slovenci iz Italije, Avstrije in Belgije sre@ujemo v skupni hiœi evropskega parlamenta, se spominja-

mo na tragedije iz preteklosti in govorimo o buojœi bodo@nosti. Re¡iserka dokumentarca Martina Repinc se je zahvalila protagonistam dokumentarca (nekateri so bli prisotni), ki so ji odparli njih domuove in ji poviedali njih ¡alostno zgodbo kot emigranti in minatorji. Œe buj ¡alostno pa je, je jala Martina Repinc, de minatori so bli od Italije »prodani«, de bi od Belgije imiela karbon dobar kup. Na teli tragediji pa se je rodila nova Evropa in emigranti iz Bene@ije so bili parvi Evropejci. Dokumentarec, ki so ga pokazali v Bruslju parkazuje eksodus Slovencu iz videnske province v belgijske mine, poglobljeno zgodovinsko raziskavo in osebna pri@evanja. Tudi @e je bla Bene@ija socialno in kulturno ¡e marginalizirana, je po drygi svetovni vojski do¡iviela svoj najhujœi moment. V malo liet je ciela generacija ljudi zapustila svoje vasi in se preselila v Belgijo.

Consensi per il coro «Pod lipo»

zione di centrali nucleari sul territorio italiano (si vota Sì se non si è d'accordo, No se si è favorevoli); il quarto (scheda verde) è sul mantenimento del legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei ministri a comparire in udienza penale durante la loro carica (si vota Sì se non si è d'accordo, No se si è favorevoli). Per saperne di più la lista civica nel comune di Grimacco, Pd e Sel a San Pietro al Natisone organizzano due incontri informativi sul tema: lunedì 30 maggio, alle ore 20.30, nella sala blu del Comune di Clodig/Hlocje, interverrà, tra gli altri, il consigliere regionale Stefano Pustetto; martedì 7 giugno, alle ore 20.30 nella sala consiliare a San Pietro al Natisone/Œpietar interverranno tre esperti: il dr. Marco Duriavig sui primi due referendum (acqua), l'avv. Andrea Sandra sul legittimo impedimento e il dr. Elio Baraccetti sul nucleare.

nediejo 2. junja Lieœka fara vabe use farane na pohod do cierkuce Sv. Egidija/Sant Egidio in Monte. Ob 9.30 se gre iz Prehoda do cierkuce, kjer bo sveta maœa, med kero se bojo puobnili na ranjcega pre Azeglia Romanin, na vse famoœtre, ki so slu¡il’ u Kosci an use te rance, ki so nam zapustili kristjansko viero. Potlé bo skupno kosilo: usak naj parnese za jesti za sabo. Lieœka fara vabe use farane, naj se udele¡jo tele parlo¡nosti, de bi se kupe uœafal’ an razveselil’.

U

Convegno sulla Topologia a Topolò i terrà domenica 29 maggio, alle ore 18.30, nella Juljova hiœa a Topolò la S serata introduttiva al convegno di matematici sulla Topologia, previsto il 30 e il 31 maggio. Domenica interverranno: su «L’effetto coda lunga: il riscatto dei piccoli numeri» il sindaco di Udine e rettore dell’Università di Topolò, Furio Honsell; Ugo Boscain, della Sissa (Ts), presenterà il simposio internazionale, seguirà l’anteprima del documentario «La distanza tra due suoni», realizzato da Anja Medved (Stazione di Topolò, 2010). Al convegno interverranno Franco Blanchini, Daniele Casagrande e Stefano Miani (Università Udine), Francesca Ceragioli (Politecnico Torino), Fritz Colonius (Augsburg University), Falk Hante (Heidelberg University), Philippe Jouan (University de Rouen), Paolo Mason (Cnrs Lss Paris), Fabio Priuli (Università di Padova).

Sarà la grotta (in caso di maltempo la sala parrocchiale) di San Giovanni d'Antro, in comune di Pulfero, nelle Valli del Natisone, teatro del concerto di musica folclorica careliana, tenuto dalla cantante folk Karoliina Kantelinen, etnomusicologa dell'Università di Helsinki. Il concerto, in programma domenica 29 maggio alle ore 19, sarà l'atto di chiusura di un ciclo di eventi sulla cultura e l'arte finlandese. Sabato 28 e domenica 29, dalle ore 10 alle 17, la prestigiosa villa Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco ospiterà un congresso nel corso del quale undici professori, ricercatori e artisti di università finlandesi interverranno sul Kalevala, il poema nazionale epico finalndese, e si soffermeranno sull'epica, la poesia orale, l'arte, la musica finlandese e careliana. Legata al tema «Kalevala. Il poema nazionale finlandese fra mito, magia, letteratura e arte» la mostra che, allestita in collaborazione con l'ambasciata di Finlandia a Roma, verrà inaugurata venerdì 27 maggio, alle ore 17.30, negli spazi del Museo archeologico nazionale a Cividale. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, che resterà aperta al pubblico fino a giovedì 30 giugno, la cantante folk Karoliina Kanteli-

CONCERTI a Gornja e Donja Stubica nella regione dello Zagorje

omenica 12 e lunedì 13 giugno tutti gli elettori saranno chiamati alle urne D per esprimere il proprio voto su quattro quesiti referendari: i primi due (schede rossa e gialla) riguardano la privatizzazione dell'acqua (si vota Sì se in tournée in Croazia non si è d'accordo, No se si è favorevoli); il terzo (scheda grigia) è sulla costru-

Lieœka fara u spomin na pre Azeglia

Kratke Brevi brevi kratke

li scorsi 14 e 15 maggio sono stati G giorni importanti per il coro Pod lipo che è stato impegnato in una tournée in Croazia, precisamente a Gornja e Donja Stubica nella regione dello Zagorje, località situata sul versante nord della Medvedica, altura che la divide da Zagabria, che dista circa 30 chilometri. Si tratta di una zona ricca di storia ed oggi rinomato centro termale. Proprio di Gornja Stubica, precisamente della frazione di Hizakovec, in cui si trova ancora la casa natale trasformata in un piccolo museo, era originario Matija Gubec che guidò la «rivolta dei servi» contro la nobiltà terriera nel 1573, rivolta che venne poi soffocata nel sangue. Il programma della tournéé organizzata dalle associazioni culturali della città, in particolare dal druœtvo «Sv. Juraj» prevedeva l'esibizione principale sabato 14 maggio alle ore 18 nella cappella «Sv. Kri¡a» ad Hizakovec, con la messa accompagnata dai canti liturgici tradizionali delle Valli del Natisone ed al termine l'esecuzione di canti tradizionali profani.

L'eccellente esecuzione ha fatto sì che il programma di domenica 15 maggio, che inizialmente prevedeva l'esecuzione solo di alcuni brani religiosi nel corso della messa solenne, celebrata nella chiesa parrocchiale di Gornja Stubica dedicata a Sv.Juraj, un bell'edificio di cui le prime notizie risalgono all'anno 1209, fosse modificato ed al Pod lipo venisse chiesto di ripetere l'intero programma del sabato. L’ esecuzione anche questa volta ha riscosso un grande apprezzamento. La tournée si è inoltre rivelata appagante anche per l'amicizia con cui la gente del posto ha accolto il coro, amicizia che ha trovato il suo culmine nella prosecuzione della serata del sabato, quando il Pod lipo aiutato dai bravissimi fisarmonicisti valligiani, Franco Qualizza e Valentino Floreancig, che lo avevano accompagnato, ed il complesso musicale del «druœtvo Sv. Juraj» hanno dato luogo ad un happening musicale che si è protratto fino a tarda notte.

● G. T.

nen si esibirà in alcuni canti tradizionali di benvenuto. Venerdì 27 maggio alle ore 21, nel salone degli stucchi della Società operaia a Cividale, verrà proiettato un film muto, del 1921, da titolo «Riti nuziali nelle terre del canto della Carelia» con musiche del compositore Armas Launis. Sabato 28 maggio, infine, è in programma una cena finlandese, su prenotazione. Per informazioni: www.sergiogaggia.com, Andrea Rucli, tel. 3493245971. Gli eventi sono organizzati dall'associazione musicale «Sergio Gaggia» con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla società del Kalevala (Kalevalaseura). Con il contributo delle fondazioni Caricini Dornpacher e Crup. Con la collaborazione di: Associazione Vicino/lontano, Università di Helsinki e della Finlandia orientale, Lapin korkeakoulunkonserni Luc Kultuuri, Accademia di Sibelius, associazione Grotte d'Antro, circolo Morandini. Con il patrocinio dell'ambasciata di Finlandia in Italia e del Comune di Cividale del Friuli.

Financijamenti za kumete do 10. junja ●●

De¡ela Furlanija-Julijska krajina je podaljœala do 10. junja cajt, de kumeti nardè proœnje, de bi parjel' financijamente za pardelovanje mlieka an za nucanje novih energetskih studencu, ku fotovoltaiko, al’ stroju za ogrevanje. Kmeti, ki so zainteresani, naj se obarnejo na sede¡ Kme@ke zveze, u #edadu. Odpart je od pandiejka do sabote od 8.30 do 12.30 (tel. 0432703119).


10

TERSKE DOLINE

stran

31. maja 2011

IL NUOVO SINDACO DI TARCENTO ha le idee chiare sullo sviluppo della fascia confinaria della provincia di Udine KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Apre il caseificio dell’azienda «Zore»

Spazio turistico comune delle valli del Torre e del Natisone con il Poso@je ➔ Celio Cossa: «Mi impegnerò a imprimere un salto di qualità alla collaborazione con Bovec, coinvolgendo i giovani» ● Gianpietro Carniato tabilire un canale preferenziale con Bovec per fare del gemellaggio con Tarcento un'occasione di reale crescita delle due comunità, mettendo in campo storia, cultura, gastronomia, natura, sport, ma soprattutto puntando a conoscere meglio il vicino. Tutto questo con il massimo coinvolgimento dei giovani, finanche dei bambini. All'indomani dei brindisi per la sua elezione a sindaco della Perla del Friuli, Celio Cossa afferma che «il gemellaggio Tarcento-Bovec non è mai stato un connubio di facciata, perché ha effettivamente messo in moto un dialogo storico fra le genti della valle dell'Isonzo e delle valli del Torre. Tuttavia, mi impegnerò per imprimergli un salto di qualità attraverso azioni che coinvolgano i giovani in prima persona: i più grandi da inserire nell'organizzazione degli eventi, i più piccoli, quelli delle elementari, da inserire in scambi con i coetanei di Bovec al fine di avvicinarli alle rispettive lingue, vettori indispensabili per entrare in sintonia tra vicini. Proprio ai giovani, infatti, vogliamo affidare un avvenire di forte impegno per le nostre comunità». Era il 18 giugno 2005 quando, a palazzo Frangipane, l'allora sindaco Lucio Tollis e quello di Bovec, Danijel Krivec, ufficializzarono il gemellaggio tra i due principali centri delle Valli del Torre e dell'Alta valle dell'Isonzo, riallacciando di fatto quei legami storici che soltanto la politica riuscì per lunghi anni a interrompere, ma che, nel dicembre 2007, con la caduta del confine, fecero riscoprire nel valico di Uccea il canale comune per riprendere antichi rapporti sociali, culturali ed economici. La firma del sodalizio avveniva dopo un articolato percorso di avvicinamento e di maturazione. Datava, infatti, febbra-

S

● ● Nasce da una grande passione per gli

animali, dal forte legame con il territorio in cui è nata e dalla volontà di mettere a frutto la sua laurea in Scienze naturali, l'azienda che Alessia Berra ha avviato nell'aprile del 2008 a Zore, località tra Taipana e Platischis. Forte delle conoscenze e dell'esperienza accumulate, prima frequentando un corso per casaro e poi lavorando in un'azienda di capre con caseificio, Alessia, classe 1979, gestisce una stalla con circa cento capi di capre, in lattazione, che appartengono alla razza camosciata delle Alpi. L'azienda è circondata da dieci ettari di terreno, delimitati da recinzione elettrica e adibiti a pascolo per il bestiame. Fanno parte dell'azienda anche il caseificio attiguo, che sarà inaugurato a fine mese, e il punto vendita di formaggi e latticini caprini, che è stato inaugurato qualche settimana fa. Buona e oltre le aspettative della stessa Alessia, la risposta della gente all'apertura del punto vendita che, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18.30, vende formaggi freschi e stagionati, ricotta fresca ed affumicata, yogurt, caciotta, stracchino, caprini morbidi naturali e aromatizzati con le erbe. Prodotti lavorati e confezionati dalla stessa Alessia che, affiancata da due collaboratrici nella gestione del punto vendita e del caseificio, li espone anche nell'ambito di vari mercatini e fiere, che si tengono in regione. Una scelta non facile quella di Alessia, sia per il carico di lavoro, che la impegna dalle 5 del mattino alle 9 di sera, che per la difficoltà nel reperire manodopera e per i cavilli burocratici da affrontare nella gestione. Ma è una scelta ammirevole che, per la tenacia e la volontà che comporta gestire un'attività in montagna, funge da stimolo ad altri giovani che, forti della loro intraprendenza, vogliono dare un input alle zone montane, troppo spesso oggetto di emarginazione ed abbandono da parte di chi governa e dovrebbe, invece, valorizzarle. (l.b.)

Nuovo agriturismo in arrivo

●●

A Prossenicco di Taipana, un altro giovane, Alan Cecutti, inaugurerà tra qualche settimana un agriturismo, ospitato nell'edificio ristrutturato dell'ex caserma della Guardia di finanza. Sull'agriturismo, che prevede anche la possibilità di alloggio, vi riferiremo ampiamente nei prossimi numeri del giornale.

io 2004 il progetto Torre-Isonzo che l'assessore tarcentino Sergio Ganzitti predispose per il finanziamento comunitario Interreg IIIA Italia-Slovenia. Pronta fu la risposta sul fronte di Bovec, sbocciata in un corso di italiano al quale parteciparono ben 97 persone, in grande prevalenza giovani, ma anche esercenti e operatori turistici. Sempre a febbraio, il sindaco di Bovec, Danijel Krivec, presentò a Tarcento il progetto per fare di Kanin-Sella Nevea un polo turistico invernale a livello internazionale. Nel frattempo, sei artisti friulani e altrettanti sloveni si accingevano a fissare sulle tele aspetti significativi delle rispettive realtà territoriali, il tutto approdato in una mostra a palazzo Frangipane. Un ulteriore momento culturale ha poi coinvolto 12 amanti della fotografia, con produzioni esposte prima a Tarcento, quindi a Bovec nel forte Klu¡e. Ma merita ricordare che un primo prezioso contatto tra le due realtà fu stabilito ben prima dal Festival dei cuori, che a Bovec inviava annualmente uno dei gruppi folcloristici che partecipavano alla kermesse tarcentina. «Fu quello il primo segnale importante – afferma l'ex sindaco Lucio Tollis, ora consigliere comunale – perché ha dato l'input per una visione comune più ampia. Si tratta, infatti, di una manife-

Il sindaco di Tarcento, Celio Cossa (a dx), con il consigliere Lucio Tolllis stazione che coinvolge emotivamente e stimola a propositi di grande spessore, soprattutto perché a mettere in scena un linguaggio universale sono tanti giovani, un settore al quale guardiamo con grande fiducia, perché avranno sicuramente minori difficoltà a incontrarsi e dialogare, piuttosto che in precedenza con il confine». Ma questa è soltanto storia passata. Oggi il nuovo sindaco di Tarcento, Celio Cossa, è intenzionato a scrivere una pagina ben più importante. «Punteremo, come detto – afferma il primo cittadino –, soprattutto sui giovani, ma anche su un collegamento turistico di grande richiamo. L'unione fa la forza. Dobbiamo avere il coraggio di creare uno spazio unico che assembli

Abbinare il forte della Bernadia a quello di Klu¡e e al museo della Prima guerra mondiale a Kobarid

l'Alta valle dell'Isonzo alle Valli del Torre e del Natisone, attivando una carta delle potenzialità turistiche e culturali da proporre verso l'esterno. Per fare squadra non servirà inventare particolari alchimie. Sarà sufficiente far conoscere le rispettive realtà e le relative potenzialità di richiamo. Andando sul mercato uniti saremo in grado di proporci meglio, ovvero di incrementare il paniere delle offerte per attirare attenzione e visitatori». Ed è ancora Lucio Tollis a indicare ulteriori elementi di questa operazione. «Abbiamo intenzione – afferma l'ex sindaco – di inserire nel paniere le Grotte di Villanova, ma anche il forte della Bernadia, manufatto della prima guerra mondiale, da abbinare al forte di Klu¡e di Bovec e al Museo della guerra di Kobarid, assemblando storia, bellezze naturali, prodotti tipici locali, soprattutto indicando nel Torre e nel Natisone le preziose correnti per un nuovo sentire comune». Che dire di più? Se questo è il buongiorno, non resta che augurare al neosindaco di Tarcento, Celio Cossa, un buon lavoro, ma anche invitarlo cordialmente a prendere qualche lezione di sloveno dal professor Viljem #erno, che del gemellaggio con Bovec fu tra i più apprezzati collaboratori.

AUDIZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE dopo la petizione con 1746 firme. Deciso un sopralluogo per il 20 giugno

Subit e Prossenicco chiedono una vera strada arà effettuato lunedì 20 giugno, da tecnici e funzionari della Regione, il sopralluogo alla strada intercomunale che si snoda per 22 chilometri e collega Attimis, Subit, Prossenicco, Ponte Vittorio e il confine di Stato con la Slovenia. Il sopraluogo è stato deciso al termine dell'audizione che ha avuto luogo giovedì 19 maggio nella sede della Regione, a Trieste, presieduta dal consigliere Alessandro Colautti, e alla quale sono stati convocati e sono intervenuti i presidenti delle Pro loco «Subit», Bruno Del Bianco, e «Amici di Prossenicco», Alan Cecutti. In audizione Del Bianco ha presentato un documento, nel quale illustra dettagliatamente, in 12 punti, la situazione in cui versa l'importante arteria di collegamento con la Slovenia, per la quale mesi fa era stata presentata in Regione una petizione con 1.746 firme. Nel documento De Bianco sottolinea l'assidua frequentazione della strada, che rappresenta la più breve via di approdo ai sentieri naturalistici curati e aperti dalle Pro loco e alle località d'oltre confine. La strada versa in un cattivo stato, per lunghi

S

tratti è priva di barriere e guardrail ed è spesso costeggiata da precipizi e vegetazione incolta. Frequenti sono, inoltre, le cunette, che ostacolano il normale deflusso delle acque nella stagione autunnale e invernale, quando «con le abbondanti nevicate e il ghiaccio i problemi aumentano per tutti», evidenzia Del Bianco. Si chiedono, quindi, radicali interventi di disboscamento e di spianamento dei margini stradali, nonché una più assidua ed efficace manutenzione dell'arteria stradale, che allo stato attuale costituisce una pessima via di collegamento, tra le altre, alle località di Prossenicco e Subit, e penalizza le manifestazioni di richiamo organizzate dalle due Pro loco locali per valorizzare le due frazioni di montagna, già pesantemente provate dal fenomeno dello spopolamento. Del Bianco ricorda, inoltre, che in passato sono sfumate diverse occasioni utili al rispristino ed al rilancio della strada intercomunale, dalla richiesta di renderla patrimonio provinciale, fatta nel 2002, all'intervento incompleto effettuato attraverso il progetto Interreg III del 2003,

al quale aderirono l'allora presidente della Provincia di Udine, Strassoldo, e i sindaci di Taipana, Attimis, Faedis e nel 2007 con l'approvazione della legge finanziaria regionale. In quell'occasione la Regione aveva messo a disposizione dei fondi per sistemare le strade di collegamento con la Slovenia, inclusi i 22 chilometri da Attimis al valico confinario con

la Slovenia. Nel frattempo la Pro loco Subit si sta adoperando per aprire una trattoria e luogo di ristoro a Subit, nella struttura «Al Tiglio», di fronte alla chiesa. L'obiettivo è di completare l'offerta, di alloggio e prima colazione, garantita dalla struttura attigua «Al Belvedere», adibita ad albergo diffuso. La necessità di un luogo di ristoro, dove poter consumare un pasto, un caffé o una bibita, viene frequentemente sollevata anche dai numerosi turisti che frequentano la zona e che provengono anche da fuori regione. Si tratterebbe, come afferma del Bianco, di affidare la gestione della struttura, già arredata e bisognosa di piccole modifiche, che andrebbe a riempire il vuoto lasciato in paese dall'ultimo esercizio pubblico, chiuso nel 2006. A questo proposito Del Bianco auspica che a breve venga approvata la richiesta di modifica all'articolo 37 del testo della legge 2/2002, sul progetto dell'albergo diffuso, con l'inserimento dell'espressione «esercizio pubblico».

● Larissa Borghese


REZIJA/KANALSKA DOLINA

31. maja 2011

stran

11

PREDSTAVILI knjigo, ki je prvi slovar slovenskega ziljskega nare@ja, ki ga v Ukvah uporabljajo v vsakdanjem ¡ivljenju

Doma@e »œprahe« ne gre podcenjevati To je sporo@ilo Omanove knjige ➔ ˘upnik Mario Gariup je avtorja pozval k nadaljnjim raziskavam krajevne kulture

Ugovizza in fiore per i giovani

V

(

Kratke Brevi brevi kratke

L’euroregione per l’istruzione

È

● Luciano Lister ve@namenski dvorani bivœe ukovœke mlekarne so 12. maja predstavili knjigo z naslovom »Naœa œpraha. Ziljsko nare@je iz Ukev/Dizionario zegliano di Ugovizza«, ki jo je uredil doma@in Alessandro Oman, sicer ¡upan ob@ine Naborjet/Ov@ja vas. To je ¡e tretje Omanovo delo, ki sledi knjigama »Etnobotanica della Val Canale con particolare riguardo ai fitonimi sloveni di Ugovizza, Valbruna, Camporosso e S. Leopoldo« (1992) in »Pa naœen. Primo libro di lettura per i bambini« (2004). Predstavitev nove knjige je vzbudila veliko zanimanje med prebivalstvom, saj je bila dvorana polna. Ukovœki ¡upnik Mario Gariup, ki je odli@en poznavalec krajevne slovenske kulture, je pozdravil v slovenskem jeziku in omenil œtevilne slovenske osebnosti, ki so bile nekako povezane s Kanalsko dolino. Omana je pozval k nadaljnjim raziskavam in ureditvi novih del na podro@ju krajevne kulture. Knjiga je prvi slovar doma@ega nare@ja, ki ga v Ukvah œe govorijo v vsakdanjem ¡ivljenju in je rezultat ve@letnega raziskovalnega dela. S tem delom je Oman sledil nasvetom profesorice Liliane Spinozzi Monai, ki mu je rekla, da bi bila tovrstna raziskava spodbudna za krajevno govorico. S slovarjem postane namre@ bolj jasno to, kar zdru¡uje in razlikuje lokalno nare@je v primerjavi z ostalimi slovenskimi nare@ji v videnski pokrajini. Kot se da razumeti ¡e od naslova, je

stata costituita lo scorso aprile l’associazione «Ugovizza in fiore», che ha la finalità di mettere in relazione tra loro i giovani del paese. Lo stesso nome scelto vuole richiamare l'idea della gioventù paesana, mentre il simbolo che si è pensato di inserire nel relativo logo, il ferro di cavallo, vuole essere di buon augurio. Il sodalizio conta già 48 iscritti ed è presieduta da Alessandro Matatrei. Le attività di cui intende occuparsi l'associazione si ricollegano anzitutto al mantenimento delle tradizioni e degli eventi ormai parte della vita paesana; in futuro non è però escluso che prevedano anche la promozione di manifestazioni sportive. Molti dei giovani associati avevano già curato l'organizzazione di alcuni eventi e tradizioni ancora prima che l'associazione si costituisse, tra questi: la prima edizione del presepe vivente (che si prevede di riproporre con cadenza biennale), la sfilata dei Krampus, il funerale del carnevale e il carro mascherato esibito in occasione della sfilata di Tarvisio. Il primo evento curato da «Ugovizza in fiore» – assieme alla Cooperativa agricoltori Val Canale – è stata la recente «Festa della ricotta», svoltasi nell'ambito della «VII festa regionale della ricotta friulana». Tra gli appuntamenti in programma figura la prossima edizione della sagra paesana. Anche per aumentare il livello di attrattività della zona dal punto di vista turistico, oltre a promuovere tradizioni ed eventi, l'associazione si sta muovendo al fine di organizzare un'operazione di graduale riordino del sistema sentieristico locale.

KRATKE - BREVI - KRATKE

Alessandro Oman podpisuje knjige ukovœko nare@je povezano s tistimi, ki jih govorijo v Ziljski dolini na avstrijskem Koroœkem. Kanalska dolina je bila namre@ dolgo sestavni del te de¡ele. Avtor je predstavil delo v italijanœ@ini in v krajevnem nare@ju (»œprahi«). Razlo¡il je, da je namen knjige vrednotenje slovenskega nare@ja, ki so ga neko@ nekateri »Ukljani« (prebivalci iz Ukev) podcenjevali. V njem je kar 7.500 besed, zbranih s pomo@jo nekaterih sovaœ@anov; od teh besed je pribli¡no 2.000 nemœkega izvora. Kar se ti@e pisave, je Oman uredil knjigo na podlagi »Slovenske slovnice« Jo¡eta Toporiœi@a (Maribor, 1984). Vseeno je moral pisavo besed nekako poenostaviti, saj do zdaj ne obstaja strokovna analiza nare@ja in je torej te¡ko razlikovati med nekaterimi zvoki. Slovenski pisavi je kon@no dodal samo trije grafeme. Med leksikalnimi zna@ilnostmi krajevne govorice je precej razvidna prisotnost izposojenk iz nemœkega jezika, ki izvira iz ve@stoletnih stikov z nemœko govore@im svetom. Na primer je slovenska beseda »usoda« v ukovœkem nare@ju »œiksol«; »vhod« je »ajngong«, »slovar« je »vérterpuh« in tako naprej. Ve@era so se udele¡ili tudi nekateri avstrjiski Koroœci, ki so se zanimali za

tovrstno pobudo o krajevnem nare@ju. Proti koncu prireditve je nastala polemika zaradi uporabljanja izraza »windisch« – sl. vindiœarski (jezik) – v nekaterih posegih s strani publike. Gre omeniti, da je ta pojem neko@ bil nevtralen (sam Trubar ga je uporabljal v svojih delih), vendar je na avstrijskem Koroœkem, predvsem od medvojnega obdobja dalje, obveljal kot izraz manjvrednosti slovenskega nare@ja in ljudi, ki so ga govorili. Upati je, da so tovrstne ideje v Kanalski dolini del preteklosti, saj krajevne jezikovne skupnosti lahko skupaj in brez polemik dose¡ejo veliko. Omanovo publikacijo je izdala Gorska skupnost za Guminsko, ˘elezno in Kanalsko dolino s prispevki, ki jih predvideva 22. @len de¡elnega zakona o zaœ@iti slovenske jezikovne manjœine. Med prisotnimi na ve@eru so bili predsednica Skgz za vidensko pokrajino, Luigia Negro, predsednik Sks »Planika«, Rudi Bartaloth, predsednik nemœkega kulturnega druœtva v Kanalski dolini »Kanaltaler Kulturverein«, Alfredo Sandrini, ter predsednik koroœkega kulturnega druœtva »Kanaltaler Kulturverein in Kärnten«, Karl-Heinz Moschitz. Za glasbeno popestritev ve@era so poskrbeli ukovœki cerkveni pevski zbor ter flavtistki.

●●

Friuli Venezia Giulia e Carinzia intendono costruire, nel quadro dell'euroregione, uno spazio comune dell'istruzione e della formazione, con lo scambio sistematico di insegnanti, di studenti e di tirocinanti nelle aziende fino ad arrivare al reciproco riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. È quanto ha concordato l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Molinaro, in un incontro con il suo omologo carinziano, il vicepresidente del Land, Uwe Scheuch, che era accompagnato dall'assessore alle Politiche sociali, Christian Ragger. La riunione si è svolta in occasione della visita della delegazione austriaca all'Educandato statale Uccellis di Udine. Le due Regioni si propongono però di rafforzare complessivamente la collaborazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, già avviata attraverso diversi programmi transfrontalieri. Il rafforzamento della collaborazione, che sarà estesa in un secondo momento anche alla Slovenia, avrà carattere concreto e operativo. Molinaro e l'assessore carinziano Scheuch hanno concordato, infatti, di avviare da subito un tavolo tecnico per mettere a punto alcuni percorsi di cooperazione, per arrivare già in autunno ad un'intesa politica tra Carinzia e Friuli Venezia-Giulia.

Te brïnini anu te bükavi gözd tu-w Reziji

● L. L.

IN UN LIBRO DELLA «MOHORJEVA HERMAGORAS» i lavori di Rino Chinese, Renato Quaglia e Silvana Paletti

Tre poeti resiani tradotti in tedesco ➔ Protagonisti della rinascita culturale dopo il terremoto i recente la casa editrice «Mohorjeva Hermagoras» di Klagenfurt ha pubblicato una raccolta di poesie scritte in dialetto resiano e tradotte in lingua tedesca dal titolo: «Resia. Der Gesang der Erde/Resia. Il canto della terra» dei poeti resiani Silvana Paletti, Renato Quaglia e Rino Chinese, considerati i protagonisti della rinascita culturale della Val Resia dopo i sismi del 1976. A trentacinque anni dai tragici eventi che hanno segnato la storia della Val Resia e dei resiani, come altrove in Friuli, attraverso le metafore i tre poeti ci raccontano le bellezze naturalistiche della valle, ma anche l'amore e le sofferenze della sua gente. I tre poeti resiani, noti ed apprezzati negli ambienti letterari sloveni, scrivono prevalentemente in resiano facendo così conoscere uno dei molti dialetti della lingua

D

Rino Chinese slovena anche oltre le vette della valle che ispira i loro componimenti. Nostalgia di un linguaggio senza tempo ed immagini poetiche di un mondo magico sono il filo conduttore che lega il trentennale lavoro di questi artisti della parola, che hanno contribuito notevolmente affinché il resiano non fosse relegato all'interno delle mura domestiche, ma potesse essere apprezzato anche in contesti culturali diversi da quello di appartenenza.

La copertina del libro Infatti i tre poeti vengono spesso chiamati a recitare i loro componimenti non soltanto nell'ambiente sloveno, ma anche in quello friulano e in quello di lingua tedesca.

Questo avviene perchè di fatto gli autori vivono in una regione dove l'interazione fra le culture slava, latina e germanica esiste da molto tempo. La traduzione in lingua italiana, tedesca o slovena standard delle poesie di questi autori proietta la dimensione dialettale ad una nuova esistenza in ambito letterario e forse anche culturale e sociale. Nei testi che i poeti resiani ci propongono, in questo volume, si percepisce la consapevolezza che la comunità resiana sta vivendo profonde trasformazioni. La poesia d'autore in Val Resia, che affonda le sue radici in un contesto dove attraverso il canto popolare si esprimevano le proprie emozioni, oggi denuncia il graduale processo di dissoluzione della struttura economica, sociale e spirituale in cui versa la valle ai piedi del Canin. La pubblicazione di questo nuovo volume testimonia ancora una volta l'attenzione dimostrata nei confronti della cultura resiana, ritenuta meritevole di essere approfondita e divulgata anche in ambito internazionale.

● Sandro Quaglia

● ● Brina na brama lü@, na æë radë skale

anu na rastë ta-na tin sühin. To æë malu da na wrasti. Ta-na ti magrih mëstah na rastë skore sama. Œeman@al se nasjüwa pa tu ka jë malu pärsti anu pa ta-na skalah.To za wöjo isagä ka tu-w Reziji jë karjë tih brïninih gozduw. Brïna rastë tu-w Laœkë, tu-w Niœkë anu tu-w Buœkë. Izdë brïna rastë wkop pa ziz bilïco anu tu-w isëh gozdah rastajo pa drügi arbul@iæi, ka ni æejo radë suncë. Bük dar¡i gorë te œiröke vëje ziz tin lipin, zalënin vijon. Ne lipe arbule, kolör pëpël, rawnu won, okrogle anu leœ. Hrasti, tärde, möæne, görke, ko ziz roko sa je taknë, hrasti ka ni rastijo brez straha jïskat suncë. Anu pur to jë dan arbul, ka rastë tu-w sincäh anu tu ka to wla¡nu anu da¡njöwo. Tu-w Ewropi ga nala¡amö po gostin ito ka to nï masa muæ görku aliböj märzlu. Tu-w goräh an rastë dardu tu ka to mu gre prow. Ta-lëtë ti bükavi gozdövi majo malu sunca anu ökul sabe se vïdijo köj hrasti: malu traw anu malu arnjaœuw rastijo, köj nö lipë lïstjë pokrïwa zëmjo. Ma ta-zïmë anu tu-w vïla¡ej, ko skuz priblïsknë suncë rastajo ne lipe ro¡ice. (s.q.)


12

POSO@JE

stran

31. maja 2011

˘UPNIJA JE PRIPRAVILA vrsto zaporednih dogodkov od 4. do 11. junija, ko bo vrhunec s slavnostno akademijo KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

20 letnico Karitas v Zgornjem Poso@ju bodo ozna@ili predvsem na Bovœkem

Ro¡ice cvetijo pod Alpami v Trenti ➔ ˘upnik Viljem #uœin @lanicam: delati za druge je osre@ujo@e, to delo @loveka izpolnjuje

Zdravku Likarju »Red za zasluge«

● Miran Miheliå

●●

Botani@ni vrt Juliana v Trenti in bli¡nja rudarska cerkvica Sv. Marije, ki le¡ita na nadmorski viœini osem sto metrov, ¡e vabita v mir, ki ga potrebuje @lovekov duh. #ez celo leto uspeva tukaj okoli œeststo razli@nih vrst rastlin, med njimi so tudi take, ki rastejo samo v tem botani@nem vrtu. Marsikdo, ki se pelje tod po zgodovinski vrœiœki cesti ne ve, da je Juliana edini slovenski alpski botani@ni vrt. Ustanovil ga je tr¡aœki posestnik in trgovec Albert Bois de Chesne, leta tiso@ devetsto œestindvajset, z nasveti pa mu je pomagal planinski prijatelj in ljubitelj botanike dr. Julius Kugy. Urejen je tako, da sprehod po vrtu ponazarja pot z vrhov naœih gora v dolino, in pri tem predstavlja celo paleto planinskih ro¡ic, v vsakem letnem @asu druge. Ob letoœnji otvoritvi je floro v vrtu predstavila dr. Nada Praprotnik iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Povedala je, da so ponosni na ljudi, ki skoraj stoletje skrbijo za vrt in obnavljajo pestrost rastja v njem. Gre za edini vrt te vrste v Evropi, v katerem je meœanica alpskih in kraœkih rastlin. (m.m)

40 let jamarstva na Tolminskem

sklopu praznovanja dvajsete obletnice ustanovitve Karitas ¡upnij iz obmo@ja treh posoœkih ob@in, se je dobrœen del njenih aktivnih @lanic, 14. maja, v Logu pod Mangartom sre@al pri duhovni obnovi. Kljub temu, da so pogreœale kolegice iz ¡upnije Tolmin, se jih je zbralo skoraj dvajset, pod naslovom: »Drug drugemu bremena nosite«, ki jo je vodil bovœki ¡upnik Viljem #uœin. Dana Ivan@i@, predsednica ¡upnijske Karitas Bovec, je povedala, da pripravljajo na Bovœkem vrsto zaporednih dogodkov od 4. junija (ve@erno predavanje dr. Karla Ger¡ana o aktualnostih danaœnjega @asa in vlogi Karitas pri tem v bovœkem kulturnem domu) do 11. junija, ko bodo vrhunec praznovanja obele¡en s slavnostno akademijo v Strgul@evi hiœi v srediœ@u Bovca, pri @emer bodo razdelili tudi zbornik tukajœnje Karitas. Za@elo se je s sveto maœo in z ¡upnikovim nagovorom. Po maœi so si v ¡upniœ@u skuhali kavico, ki so jo popili ob okusnem doma pripravljenem pecivu. Potem so se zopet zbrali v cerkvi. V duhovnem nagovoru, ki je sodil h karitativni dobrodelnosti »Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo«, je ¡upnik #uœin izpostavil, da je ¡e noœenje lastnih bremen te¡avno, @eprav imamo obljubo o sladkosti in lahkosti, o kateri smo se ¡e lahko prepri@ali, da je resni@na. Delati za druge je osre@ujo@e, to delo @loveka izpolnjuje. Apostol Pavel navaja Jezusove besede: »Bolje je dajati, kakor prejemati«. Cerkev je v vsej svoji zgodovini skrbela za uboge.

V

œupnik Viljem Åujæin In, kaj lahko najprej naredimo tukaj in sedaj? Po bovœkem ¡upniku »je Cerkev izoblikovala v telesnih in duhovnih delih usmiljenja zelo preprost program, ki pa je tako obse¡en, da ga je prakti@no nemogo@e razœiriti«. Telesna dela usmiljenja poznamo: la@ne nasi@evati, ¡ejne napajati, nage obla@iti, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reœevati, mrli@e pokopavati. Duhovna dela usmiljenja so pa v naœi zavesti verjetno, vsaj kar se ti@e besedne formulacije, manj prisotna: greœnike svariti, nevedne u@iti, dvomljivcem prav svetovati, ¡alostne tola¡iti, krivico voljno trpeti, ¡aljivcem iz srca odpustiti, za ¡ive in mrtve Boga prositi. »Jezusova dr¡a noœenja bremen drugih – je dejal gospod #uœin – je vzorec tudi za nas. Potrebno je sestopiti s pozicije mo@i, potrebno je izkusiti usodo @loveka, potrebno je biti pripravljen pomagati vse do prelitja krvi in hkrati se zavedati kdo sem in zakaj to delam: sem bo¡ji in delam za Boga; sem @lovek in delam za @loveka in zato ho@em deleti dobro. Krœ@anska dobrodelnost je postavljena na temelje dela samega Boga«.

Z. Likar, L. Negro, D. Türk, M. Coren in G. Banchig @etrtek 19. maja je v predsedniœki pala@i v Ljubljani predsednik Republike Slovenije Danilo Türk z redom za zasluge odlikoval Zdravka Likarja, ki je na@elnik upravne enote Tolmin in predsednik Fundacije »Poti miru v Poso@ju«. Odlikovana sta bila tudi Mihael Glavan in Ernest Ru¡i@. Zdravko Likar je red za zasluge prejel za izjemno delo na podro@ju naravne, kulturne in zgodovinske dediœ@ine ter za delo med Slovenci v videnski pokrajini. Najœirœe prepoznan je njegov projekt izgradnje muzeja 1. svetovne vojne v Kobaridu, pod njegovim vodstvom pa so uredili tudi Pot miru od Loga pod Mangrtom do Mengor. »Skrb za kulturni razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji na obmo@ju, kjer nikoli ni bilo lahko nikomur in od koder so se Slovenci mno¡i@no izseljevali in, kadar so se vra@ali, gojili svojo narodno kulturo, svoj jezik, svoje obi@aje, svoje pesmi. To je tudi obmo@je, ki je bilo usodno zaznamovano z eno najve@jih tragedij v @loveœki zgodovini, s prvo svetovno vojno, in z eno najbolj brutalnih front v tej prvi svetovni vojni. Ravno razumevanju te tragedije, razumevanju njenih prikritih dimenzij je bilo posve@eno in je posve@eno delo Zdravka Likarja« je dejal predsednik Türk. Likar je odlikovanje posvetil prijateljem v Bene@iji, ki so po njegovem najbolj trpin@en del slovenskega naroda. Slovesne podelitve odlikovanj so se udele¡ili Likarjevi prijatelji iz Kobarida in predstavniki slovenskih organizacij videnske pokrajine – predsednica Skgz, Luigia Negro, predsednik Sso, Giorgio Banchig, in pod¡upan Dreœke ob@ine Miha Coren. Le-ti so Likarju @estitali in se mu zahvalili za dolgoletno sodelovanje in dragoceno podporo. V kratkem pogovoru so predsedniku Türku predstavili te¡ave pri obnovi prostorov dvojezi@ne œole v Œpetru.

V

PREDSEDNIK SLOVENIJE je sprejel predstavnike Fundacije Poti miru v Poso@ju in Druœtva Tigr, ki sta nosilca pobude

»Pot miru« od Alp do jadranskega morja ●●

S predstavitvijo jamarske tehnike na Hudi@evem mostu in z vodenim ogledom Dantejeve jame in razstavo o œtirih desetletjih delovanja, so tolminski jamarji, @lani jamarske sekcije pri Planinskem druœtvu Tolmin, praznovali bogate rezultate svojega delovanja, med te sodi tudi jamarski reœevalni center in uspeœen prenos znanja na jamarski podmladek. (m.m)

Za cerkev v Lomu so zbrali 2000 evrov ●●

V @etrtek 12. maja je na Œirokem potekal dobrodelni koncert Adija Smolarja. Koncert je po sporo@ilu organizatorjev popolno uspel, saj se ga je udele¡ilo kar 161 obiskovalcev. Na koncertu so organizatorji pobirali vstopnino, da bi se v ta namen zbralo ve@ sredstev. Adi Smolar se koncerta ni udele¡il dobrodelno, saj izvaja koncerte brezpla@no le izklju@no, ko gre za potrebe bolnih ljudi. Kljub temu je bil izkupi@ek koncerta kar skoraj 2000 evrov.

➔ Projekt se poteguje za finan@no podporo Evropske Unije redstavniki Fundacije Poti miru v Poso@ju in Druœtva Tigr Primorske so se v Ljubljani sre@ali s predsednikom Republike Slovenije Danilom Türkom, s katerim so se pogovarjali o mo¡nosti œiritve projekta Pot miru od Alp do Jadrana, ki zajema sedaj Zgornje Poso@je oz. alpski del, vse do morja. Predsedni Türk je zagotovil svojo podporo pri razvoju te ideje, ki je namenjena ohranitvi, obnovi ter predstavitvi zgodovinske in kulturne dediœ@ine prve svetovne vojne na obmo@ju soœke fronte v œtudijske, turisti@ne in izobra¡evalne namene. V projektu, ki se poteguje za finan@no podporo Evropske unije, naj bi sodelovali partnerji iz Slovenije in Italije, zato je Türk med svojim letoœnjim dr¡avniœkim obiskom v Italiji predlagal italijanskemu predsedniku Giorgiu Napolitanu skupno pokroviteljstvo nad tem projektom. To je œe toliko bolj primerno, ker se bli¡amo prvi obletnici za@etka prve svetovne voj-

P

ne, ki je bila zgodovinska katastrofa Evrope in jo je v dobrœni meri zaznamovala tudi desetletja potem. Razdejanje po prvi svetovni vojni in ideoloœke totalitarne ideje, so botrovale vrsti totalitarizmov pred in zlasti po drugi svetovni vojni ter @ez sto milijonov ¡rtev v vojaœkih spopadih, umrlih v koncentracijskih taboriœ@ih in pobojem civilnih ¡rtev ter œe vedno ideoloœko napisani zgodovini. Prav spoznavanje zgodovine na terenu je tisto, kar lahko pohodnik boljœe podo¡ivlja kot le ob knjigi. Evropa mora pot uveljavljanja demokracije bolj dosledno uresni@evati, zlasti v

dr¡avah nekdanjih totalitarnih re¡imov, da se bodo spoœtovale @lovekove pravice ¡rtvam in njih œe ¡ive@im potomcem. Œele to jo lahko bolj zanesljivo usmeri k trajnejœemu miru. Ena od prilo¡nosti za za@etek poti do temeljnih spoznanj o vzroku posledic zla, ki je spro¡ilo obe svetovni vojni in prelivanje krvi ¡e v @asu med njima in po njima, je nujno spoznanje, kaj to zlo sploh je in od kod izvira, je tudi tragi@na soœka fronta. Predsednik Türk je dejal, da se o tem projektu pogovarja tudi z drugimi predsedniki srednjeevropskih dr¡av, ki so zainteresirani za to, da bi se spomin na

¡rtve z njihovih obmo@ij gojil z ustrezno spoœtljivostjo, kar bi omogo@alo la¡je razumevanje vse dimenzije te velike evropske tragedije. Predsednik uprave Fundacije Poti miru v Poso@ju in na@elnik Upravne enote Tolmin, Zdravko Likar, je pojasnil, da je 100kilometrska trasa Poti miru od Loga pod Mangartom do Mosta na So@i ¡e dokon@ana, preostanek poti preko goriœkega in tr¡aœkega Krasa do Jadranskega morja pri Devinu pa ¡elijo dokon@ati do stote obletnice za@etka prve svetovne vojne. Projekt Pot miru od Alp do Jadrana vklju@uje postavitev spominskih obele¡ij, povezavo muzejskih zbirk in muzejev na prostem, zgodovinsko knji¡nico, vodniœko slu¡bo, izdelavo promocijskega materiala in spletne strani, v fundaciji pa na@rtujejo tudi ureditev Evropskega parka spomina. Pot bodo ustrezno ozna@ili, opremili z izœolanimi vodniki, dvojezi@nim gradivom ter na koncu upajo tudi na sre@anje obeh predsednikov kot pokroviteljev teh poti miru. Denar bodo iskali na vse mo¡ne na@ine, tako pri slovenskih in italijanskih partnerjih kot pri evropskih institucijah. Vse naj bi bilo nared do za@etka leta 2014, stoletnice za@etka prve svetovne vojne.

● M. M.


ŒPORT

31. maja 2011

stran

13

LA PRIMA SQUADRA DELLA SLAVIA è riuscita a garantirsi la permanenza nel campionato dilettantistico di Promozione

Valnatisone in salvo Allievi a un passo dal titolo

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Una buona stagione nel volley Under 16

Cristina Venturini

La Valnatisone ha conquistato la salvezza nel doppio confronto dei play-out contro Aquileia

➔ Nel calcio a cinque, Merenderos nella finale del Torneo amatoriale Paradiso dei golosi per il terzo posto ● Bepo Qualizza calato definitivamente il sipario sul campionato dilettantistico di Promozione che vedeva la Valnatisone alle prese con i play-out per la permanenza in questa categoria. Non è stato facile il doppio confronto con l'Aquileia. Le partite sono terminate entrambe sull'1-1, ma la prima è stata decisamente in salita. Sul proprio terreno, i locali sono andati in vantaggio e sono stati poi raggiunti dai valligiani; ma nei minuti di recupero la formazione di San Pietro avreb-

È

be potuto soccombere a causa di un calcio di rigore contro. Per fortuna il tiro dal dischetto è stato neutralizzato dall'estremo difensore Menichino, non nuovo a queste prodezze nel corso del campionato. Non è stato, tuttavia, facile neanche il retour-macth giocato a San Pietro al Natisone: i tempi regolamentari son terminati sullo 0-0 e nel primo dei supplementari gli ospiti sono andati in vantaggio; solo nel finale del secondo tempo supplementare la Valnatisone è giunta al sospirato pareggio. Se dobbiamo registrare con sollievo l'epilogo favorevole della «coda» di cam-

LIEP IN ZANIMIU POHOD NA BRIEH DOBRAC

Planinska dru¡ina je œla na Koroœko

pionato, continua a far discutere il regolamento a causa delle innovazioni che vengono introdotte ogni anno e che sono destinate a creare grande confusione. Infatti, negli anni precedenti, le gare valide per i play-off e play-out, venivano disputate tra squadre di diversi gironi. In questo caso, invece, Valnatisone ed Aquileia si sono già incontrate nel corso del campionato con risultati favorevoli alla compagine di San Pietro, quindi non si vedeva l'utilità di questa appendice. Sarebbe bastato tenere contro degli scontri diretti. Senza dimenticare, tra l'altro, che la Valnatisone al termine del campionato vantava un vantaggio di ben otto punti sull'Aquileia. Passando ad altro, è importante la vittoria degli Allievi nel primo round delle finali provinciali. A Rivignano si sono imposti per 4-2 e questa fine settimana a San Pietro salirà il Pagnacco per la seconda

gara di questo mini girone. Ai valligiani sarà sufficiente un pareggio per aggiudicarsi il titolo in quanto il confronto tra Pagnacco e Trivignano è termina in parità, 22. Notizie negative, invece, per la Sos Putiferio Savogna, uscita dai play-off per il titolo del campionato amatoraliale del «Collinare» a causa della sconfitta nel doppio confronto con il Drug Store, rispettivamente 1-0 e 3-0. Nel calcio a cinque per l'ultimo atto del Torneo amatoriale, saranno di scena i due quintetti di San Pietro: i Merenderos contenderanno il primo posto al Tex Grill, mentre per il terzo posto il Paradiso dei golosi affronterà la formazione del Tornado. Va ricordato, inoltre, domenica 29 maggio a Palmanova, il Paradiso dei Golosi affronterà la Tex Grill per il titolo regionale Uisp.

ZA VZGOJO skarbi »Karate klub Poso@je« iz Kobarida

Otroci iz Bene@ije se u@ijo karate

● ● Non si poteva pretendere di più dalle ragazze Under 16 della Polisportiva San Leonardo uscite al primo turno nelle finali di categoria disputate a Pasian di Prato. Sono state sconfitte 2-0 (25-21 e 25-20) dalla Volley Bas, ma le avversarie erano reduci da un campionato Umder 18, mentre il sestetto valligiano ha schierato anche giocatrici giovanissime. Sotto rete c’era Chiara Monreale appena quattordicenne, mentre poco più «vecchie» erano le compagne di squadra, protagoniste nella scorsa stagione del campionato riservato alle Under 14. Risultato negativo a parte, l'allenatore di questo gruppo, Del Zotto, si sente senz'altro gratificato dai risultati conseguiti nel corso della stagione appena conclusa. Nella prima parte, all'impatto con formazioni più esperte, non si poteva pretendere di recitare il ruolo delle protagoniste ma, partita dopo partita, si è notato il miglioramento di tutto l'insieme. La crescita è stata confermata nella seconda parte del campionato, dove le ragazzine valligiane hanno dettato legge sia in casa che fuori. Lo testimoniano i risultati conseguiti sui vari parquet della provincia. Un biglietto da visita di tutto rispetto per gli impegni della prossima stagione.(b.q.)

Futsal, Tolmin drugi Kobarid tretji ● ● Z zmago 8-2 proti Puntarju v peti tekmi kon@nice, se je 20. maja Litija zagotovila naslov dr¡avnega prvaka v futsalu. Zadnje dejanje se je odvijalo v litijski œportni dvorani pred pribli¡no 700 gledalcev. Tolmince je spremljalo tudi preko sto zvestih navija@ev. Puntar se je pa ¡e drugi@ zaporedno moral zadovoljiti z drugim mestom. Lani ga je v finalu premagal kobariœki Oplast. Letos pa je bil posoœki dvoboj ¡e v polfinalu. Tolmincem je uspelo premagati Kobaridce a v finalu proti Litiji, ki je bila prva na lestvici v rednem delu sezone, ni œlo. V malem finalu se je Oplast v dveh tekmah priboril tretje mesto v dr¡avnem prvenstvu.

Giovani ciclisti sullo Zoncolan akih 50 @lanu Planinske dru¡ine je v nediejo 22. maja œlo na pohod na brieg Dobrac na Avstrijœkim Koroœkim. Vsi so bli veseli, zatuo ki so zapoznali lepe in po naravi in kulturi zlo zanimive kraje. Zatuo so zahvalili Joœka Cucovaza, ki je izlet prù lepo parpravu. Podro@je, ki so ga naœi planinci obiskali je v naravnim parku »Natura 2000« in je zaries posebno zaradi ro¡, trav in dreves, ki v njim rastejo. Zanimivo je, de so na varhu dvie cierkvice: adna za doma@ine, ki guoré po slovensko, te druga za tiste, ki guoré po niemœko. Obie so zazidali na koncu 17. stuolietja.

K

●●

➔ Puno jih je doseglo armeni pas, adan pa ¡e oran¡ni re naprej in dosega lepe rezultate œportno sodelovanje med œpietrasko dvojezi@no œuolo in Karate klubom Poso@je iz Kobarida. Pred kratkim so bli izpiti, de bi mladi

G

atleti prestopili v te buj vesako kategorijo. Puno jih je doseglo armen pas, Andrea Jussig je pa dosegu oran¡ni pas. Trieba je poviedati, de mladi Bene@ani ka¡ejo veliko veseje do karateja in se zlo trudijo, de bi se navadli vse tehnike telega œporta. Za tuole pa se je trieba na posebno vi¡o zahvaliti kobariœkim u@iteljam, ki jim skarbno in potarple¡ljivo sledijo. Njih dielo pa ka¡e dobre saduove. Otroci iz Bene@ije so ¡e liepa skupina. Zatuo Karate klub Poso@je ima dejansko ¡e svojo œpietarsko sekcijo.

Il ciclismo giovanile si è fermato per dare il benvenuto al Giro d'Italia . Sabato 21 maggio una rappresentativa del Velo club Cividale Valnatisone/Kolesarski klub Bene@ija era sullo Zoncolan ad assistere all'arrivo in salita a conclusione della tappa Lienz-Zoncolan. Sulla salita più impegnativa d'Europa i piccoli spettatori bianco-rossi hanno assistito a uno spettacolo non comune e, assieme ai loro accompagnatori, hanno festeggiato «in quota». Prossimo appuntamento sulle strade di Cividale del Friuli è per domenica 19 giugno, con una gara per la categoria giovanissimi ( 7-12 anni, maschi e femmine).


31. maja 2011

Kaplan Martin #edermac 9.

LETA 1933 - ZAVEDNI SLOVENEC

stran

15

risbe: MORENO TOMASETIG besedilo: GIORGIO BANCHIG in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierku svetega Mihiela in potlè æu obiskavat mamo v Karnico. Martin jo je vpraæu, kakuo se ima obnaæat zauoj prepuovedi. Mama mu je odgovorila: »Stor’, kakor je Bogu væeå…« Doma se je pre Martin potopiu v svoje misli in spomine. Mislu je na svoje viernike, v katerih je vidu nieko naspruotovanje, åetud jim je na vse viœe pomagu.

KAPLAN ÅEDERMAC JE BIU ZATOPLJEN V SVOJIH MISLIH. KVIKANJE SOVÈ MU JIH JE PRETARGALO. ZAÅEU JE HODITI NAPREJ IN NAZAJ PO IZBI. MISLI SO SE MU NAZAJ VRAÅALE. SPUOMNU SE JE S KAJÆNO MIERNO ODLOÅNOSTJO JE BIU ODKLONU PODPIS POD DOKUMENT, KI SO MU GA PREDSTAVILI KARABINIERJI. KAKOR DE BI REKU VSILJIVEMU KROÆNJARJU:

ÅEDERMAC UPORNIK? JA, PARVIÅ V ŒIVLJENJU, ÅE JE TUO MOGOÅE KLICATI UPOR. PRE MARTIN JE BIU MIRNEGA KARAKTERJA, VSAK UPOR MU JE BIU FOREÆT, MU SE JE CELUO GRAVŒU; NITI V MISLIH SE NIE UPIERU OBLASTI. V DOMAÅI HIÆI KRALJEVA PODOBA JE BILA OBIEÆENA NA ÅASTNEM MESTU.

NE, NE KUPIM TEGA VEDERBANEGA BLAGA. NEÅEM GA, ZBUOGAM! BUOG ŒEGNI ! VI SE UPIRATE OBLASTI?

NJEGA MLADUOST JE BLA POLNA ZGODB HEROJU ITALIJANSKEGA RISORGIMENTA, NAVDUÆEN JE BIU NAD GARIBALDIJA.

LIETA POTLÈ JE ÅEZ VSE TUO LEGLA NIEKA SIENCA, A JE VSEGLIH DAJAU CEZARJU, KAR JE CEZARJEVEGA. ZAKÌ SADA CEZAR ZAHTIEVA, KAR JE BOŒJE? NAVIEDIÅ MU JE IZ UST VELETIELO ÆTRAFOVANJE. ZAVIEDU SE JE IN SE JE USTRAÆU SVOJEGA GLASU. POGLED MU SE JE UPARU V KRIŒANEGA V KOTU. PARKLONU SE JE IN POKRIŒU… GOSPUOD, MOJ BUOG!

V TURMU JE ODBILO TREÅO URO. NJEGA DUÆA NIE IMIELA MIRU. NA DAN SO MU PARHAJALE MISLI IN ÅUSTVA, KI JIH JE VSE TISTE LIETA NOSU V SEBE IN JIH SKRIVU. KAKUO BI JIH KLICU? ZAVIEST KULTURNE POSEBNOSTI, PONOS RODU, KI JE V STUOLIETJIH POBLEDEU, A ANKUL POPOLNOMA UGASNU. USTNO IZROÅILO, PRAVCE, PIESMI; VSE, KAR SE KOT SLADKA MELODIJA DOTIKA SARCA IN DUÆE MI SLOVIENCI SMO BLI FRAJ POD BENEÆKO REPUBLIKO, SMO IMIELI NAÆO AUTONOMIJO, NAÆE PRAVICE...

PIESMI, KI JIH JE PIELA MATI, SO SE KOT NEVIDNA ROKA RAHLO DOTIKALE DUÆE. ZAVIEDU SE JE, DE JE SLOVENEC. IN DE JE TELA UBUOGA, UOZKA ZEMLJA SLOVENIJA. IN ZA MATAJURJAM IN ZA KOLOVRATAM? TAM SO AVSTRIJCI IN KRANJCI. PREBIERU JE PREÆERNOVE POEZIJE, KI SO GA RAZSVETLJEVALE…

PA MU JE PARÆLA NA PAMET PODREKOVA PIESAM: »PREDRAGA ITALIJA, PRELJUBI MOJ DOM…« BIU JE RAZKLAN V SVOJIH ÅUSTVIH IN MISLIH. VSE ŒIVLJENJE SE JE ZASTONJ TRUDIU, DE BI JIH KUPE SPRAVU…

NAJVEÅ SVETA OTROKOM SLIÆI SLAVE…

9. - GRE NAPREJ RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è liberamente tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti succeduti realmente nell’anno del Signore 1933, quando il regime fascista decise di vietare l’uso della lingua slovena nelle chiese della Slavia friulana. In questa puntata: di ritorno a casa è sopraffatto dai ricordi e dai pensieri per ciò che sta accadendo. Egli ha sempre dato a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare. Ma perché ora Cesare chiede ciò che è di Dio? Cioè perché lo Stato proibisce in chiesa la lingua slovena? Ripensa al ricco patrimonio culturale del suo popolo e sente l’orgoglio di appartenervi. Ma conosce bene anche la storia d’Italia e le gesta del Risorgimento. E sente dentro di sé le contraddizioni dovute da una parte alla sua appartenenza alla stirpe slovena e dall’altra alla lealtà allo Stato italiano.


16

ZADNJA STRAN

stran

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • LANDARSKA JAMA - u nediejo 29. maja, ob 19.00 bo koncert folklorne muzike. Piela bo Karoliina Kantelinen iz Finlandije, ki u@i etnomuzikologijo na univerzi u Helsinki. #e bo slava ura koncert bo u socialnem centru. Ustop se na pla@a • A˘LA - u @etartak 2. junja VII. MEMORIAL VLADY. Garo se runa na dva: 9 km par nogah, okuole 15 km z bi@ikleto mtb (moreta imet kasko s sabo). Gara se za@ne ob 10.30 iz kraja kjer je pasnjak u Klenju an se kon@a u A¡li. Za se upisat se pla@a 8 euro (paœta, pija@e an pomuo@ za zdravje); oglasita se na Bar Rinascita u A¡li, od 8. do 10 ure na dan gare. Organiza œportno druœtvo Gs Azzida. Info: 3334002636 - 3397799442 www.azzida-algida.org • KAU ( Podbuniesac) - u nediejo 5. junja ob 9.00 bo pohod u naravo, organiza »Il villaggio degli Orsi« kupe z uidansko univerzo. Ob 10.30 bo pieta sveta maœa u cierkvi Sv. Œtandrija, pieu bo zbor Kelidon iz Gumina, potlè pa koncert spiritual gospel. Ob

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 FOTOCOMPOSIZIONE IN PROPRIO STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, TEL. 049/8700713 35129 PADOVA www.centrostampavenezie.it ABBONAMENTI ANNUO: EURO 16 SOSTENITORE: EURO 30 SLOVENIA. EURO 20 EUROPA: EURO 25 ALTRI PAESI: EURO 35

12.00 tipi@ne jedì Nediœkih dolin, ob 14.00 zdru¡enje »Il Villaggio degli Orsi« bo razveselilo otroke z igrami, pravcami an »face painting». Po vasi bojo godle ramonike an doma@i obartinki bojo predajal’ tipi@ne pardielke. Premjacjon poezij bo ob 15.00 na Kale, @e bo slava ura u sali konsiliar u Podbuniescu • ŒPIETAR - u sriedo 8. junja, ob 18.00 u sali polifuncional bo zakju@ni koncert Glasbene œuole, nastopu bo otroœki zbor »Mali lujerji« kupe s posebnim orkestrom • PLANINSKA DRU¡INA BENE@IJE - u saboto 28. maja, ob 9. uri vabe na 9. Tek parjateljstva iz Su¡ida do Nokule, skuoze vasi Robi@, Œtupca, Log, Œ@igla, Laze, Tar@eta, Bja@a, Kras do Nokule, kjer bo kosilo. Za informacije pokli@ite Igorja, tel. 0432/727631 (ob vi@ernih urah) - u nediejo 12. junja na Solarjeh bo sre@anje slovenskih planinskih druœtvu u Bene@iji • PLANINSKO DRUŒTVO CAI vabe - u saboto 11. junja na eksurzijo, kupe s Cai in Ana Cividale na Krn (2.244 m.), u Julijskih Alpah (Slovenija); - u nediejo 19. junja na ekskurzijo na Vogel (1.922 m.), u Julijskih Alpah (Slovenija); - u nediejo 26. junja na M. Vualt - Creta dei Rosei, u Julijskih Alpah (1752 m-1923 m) • GREMO NA KOROŒKEM - v saboto 25. junja Program: ob 7.00 se gre iz Œpietra, ogled miesta Klagenfurt/Celovec, svetiœ@a Gospa sveta, Panorami@nega stolpa an Vojvodskega prestola. Se uarneta u Œpietar okuole 21. ure. Za koriero an za kosilo se pla@a 39 euro. Za se upisat je cajt do 18. junja, pokli@eta na Inac, tel. 0432/7031119 Organiza Srebrna kapja, ki za miesac voœt parpravja gito u Verono, kjer gresta gledat opero u Areno • GREMO V MIRABILANDIO - v nediejo 5. junja Gita je za dru¡ine, ki imajo otroke al’ mladolietne snuove. Ob 6.00 gresta s koriero iz Sauodnje, okuole 10. ure prideta u Mirabilandio blizu miesta Ravenna, kjer boste u¡ival’ u telim parku veseja, ki je te narbuj velik u Italiji. Ob petih odhod s koriero an se okuole 21. ure uarnete

u Sauodnjo. Gita, se prave koriera an biljet za Mirabilandio pride 45 euru na vsakega; boste muorli pla@at kar se upiœeta. Za se upisat oglasita se na baru par Kran@ine u Sauodnji, tel 0432/714000.

31. maja 2011

DOMA#A MODRUOST #e miesca maja pogosto garmi, dobrega lieta kumet se veseli

• GREMO GLEDAT LAGO MAGGIORE, ISOLE BORROMEO AN VARESE - od 29. do 31. luja Se gre iz Œkrutovega ob 6.30, koriera se ustave tudi u #edade an Uidnu. Parvi dan gresta gledat miesto Arona in Angera, ki gledajo na Lago Maggiore. Drugi dan motoskaf vas peje gledat villo Taranto u kraj Pallanza, isola dei Pescatori, Isola Bella, pala@o Borromeo, Stresa. Tre@i dan gresta gledat miesto Varese palazzo Estense. Okuole 21. ure se uarnete u Furlanijo. Za se upisat je cajt do 5. junja, pokli@eta ob vi@ernih urah Valentino, 0432/723286 • U MEDJUGORJE AN U DUBROVNIK - od 24. do 27. voœta Za informacije an za se upisat pokli@ita do 30. junja Bo¡ico na tel. 0432/709923, cell. 3492459276 • GREMO V TOSCANO GLEDAT FIRENZE AN LA MAREMMA - od 25. setemberja do 1. otuberja V programu: z vodi@an (guida) boste œli gledat miesta Firenze an Grosseto, isola del Giglio, Argentario. An œe kraje Pitigliano, Sorano, Savona, San Gimignano. Za gito s koriero, hotel, oglede, trajekt an bus za otok Giglio se pla@a 860 euro. Za se upisat an za informacije pokli@ita Flavio Iussig, na tel. 0432/727274; cell. 3386753904

TERSKE DOLINE • BARDO - u petak 3. junja ob 18.30 u farni cierkvi bo zakju@ni koncert u@encu Glasbene œuole • PIAN DEI CICLAMINI - u nediejo 12. junja Nordic walking (lekcija za za@etnike). Se uœafate ob 10. uri, tan kjer je informativni center od Parka Pian dei Ciclamini, u Bardu. Pohod je dug 5 ur. Za se upisat je cajt do 17. ure u petak 10. junja. Za lekcijo se pla@a 30 euro, za ekskurzija 6. euro. Info: tel. 043353534 www.parcoprealpigiulie.it • XVII MEDNARODNI POHOD PARJATELJSTVA #ANIEBOLA -R OBIDIŒ @E-

PODBELA/IIV. MEMORIAL ADO CONT - v nediejo 19. junja Program: ob 9.30 uri zbiraliœ@e udele¡encev na placu v #anieboli, ob 8. uri v Podbieli-Robidiœ@u Kamp Nadi¡a; ob 10. uri za@etak pohoda #eniebola-Podbela (14 km) an Robidiœ@e-Podbela (7 km), ob 11-12 prihod v Podbelo (Kamp Nadi¡a), kjer bo paœta za vse udele¡ance pohoda; ob 13.30 bo premiacjon, bogat kulturni program an ples. Za se vpisat je cajt do 12. junja. Upisnina pride 7 euro za spominsko majico an pastaœuto. Info an vpisovanje: v #enieboli bar La Taverna (0432/728709), dru¡ina Cont (0432/728545), gostilna Bristol (0432/728580) an Edicola Gujon v Fojdi (0432/728828); za se upisat v Sloveniji: targovina/gostilna v Podbeli (00386/53849011), Kamp Nadi¡a (00386/53849110), v Borjani bar Kuzma (00386/41289286), Kobariœki muzej (00386/53890000)

REZIJA • VISOKA REZIJANSKA POT - u nediejo 12. junja Tel pohod je za parpravljene eskursioniste, saj je dug 10-12 ur. Upisovanje do 17. ure petka 10. junja. www.parcoprealpigiulie.it

GORICA

• ŒTANDRE˘ - u saboto 28. an u nediejo 29. maja SENJAN SPAR¡U. U saboto ob 20.30 ples z ansamblom Souvenir, u nediejo ob 14.30 Slalom bike, ob 19 uri bojo nastopali mopz Kromberœki vodopivci an gledaliœka skupina P.d. Standre¡ s komedijo »Ah, te pravljice!«, potlè ples z ansamblom Hram - u pandiejak 13. junja, ob 17.00 u prestorih od mestne bukvarne (Casa Ascoli, ul. S. Giovanni, 1) predstavejo bukva »Accadde al confine«, ki jih je napisu Gianluca Scagnetti

SLOVENIJA • KOSE#E - u nediejo 29. maja, ob 12.00 praznovanje 10 oblietnice laboratorija »Lepota u lesu in kamnu«, ob 16.00 pohod po Poti miru, ob 17.00 u turisti@ni kmetiji Kranjc kulturni program, guoriu bo seketar Ministrstva za Kulturo, Silvester Gabrœ@ek. Zabauni vi@er z nastopan dua Bakalina. Info: 0038641594526 SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO I PROGRAMMI FINO A FINE GIUGNO . A NDIAMO IN STAMPA MARTEDÌ 7 GIUGNO . V PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO PUBLIKAL’ PROGRAME DO KONCA JUNJA . B OMO ŒLI V TISK V TORAK 7. JUNJA. POŒJAJTE NAM JIH NA: redazione@ddom.it TEL . 0432/701455

Larissa Borghese

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

14.30

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

I VERSAMENTI VANNO FATTI SUL CONTO CORRENTE POSTALE n. 12169330 O SUL CONTO CORRENTE BANCARIO

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko

IBAN: IT85P0863163740000100815095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV INTESTATI A: MOST SOC. COOP. A R. L. CIVIDALE DEL FRIULI

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Vsak dan, od pandiejka do sabote, Poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (zamejski tisk), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. Vsako saboto ob 12. 00 iz Rezije «Ta rozajanski glas», ob 12.30 (vsako zadnjo saboto v mescu) iz Kanalske doline «Tam kjer te@e bistra Bela», ob 14.10 Nediœki zvon iz ¡ivljenja Beneœkih judi.

KAJ KJE KAM KADÀ KAKUO KAJ KJE KAM KADÀ KAKUO KAJ KJE KAM KAKUO

DOM  

Edizione del 31 maggio 2011

DOM  

Edizione del 31 maggio 2011

Advertisement