Page 1

dom

Quindicinale - anno XLVII n. 10

K

U

L

T

U

R

N

O

V

E

R

S

K

I

L

I

S

31. maja 2012 - Euro 1,00

T

POSTA ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, NE/PD- IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI PADOVA DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 35100 PADOVA - ITALY

MED SVOJIM OBISKAM V FURLANIJI JE PREDSEDNIK ITALIJE SPARJEU DELEGACIJO SLOVENCU

Naj do kraja pade zid, ki je stau proti Slovencam 

Giorgio Napolitano, je s parve roke spoznu Slovence videnske province, njih zgodovino in kulturo, njih te¡ave in veliko dielo, de bi obvarvali svoj jezik. »Trieba je do kraja podrieti zid, ki so ga bli zazidali pruoti nam,« mu je jau Giorgio Banchig ● beri na 5. strani V TELI ÆTEVILKI

VIÆKORÆA V nedeljo 3. junija poljubljane kriœev • stran 2 VIDEN V åetrtek 7. junja sreåanje s pisateljem Alojzem Rebulo • stran 4 NEDIÆKE DOLINE Konzorcij »Dolce Nord Est« predlaga projekt za turistiåni razvoj Beneåije • stran 8 KANALSKA DOLINA Romarska pot na Viæarje bo ohranila sedanjo podobo • stran 11 Redakcijo smo zakljuåili 29. maja ob 17. uri

Predsednik republike Napolitano v Fojdi pozdravlja Rezijane (foto Simone Ferraro)

SEGNALI POSITIVI per la valorizzazione di lingua e cultura, ma serve un recupero d’orgoglio

L’identità slovena è un valore aggiunto

I

l giuramento in sloveno del nuovo sindaco di Savogna, Germano Cendou, rappresenta una bella novità nel panorama politico delle Valli del Natisone. Mai nessun altro primo cittadino si era sentito in dovere di promettere il rispetto della Costituzione nella propria madre lingua, in quello sloveno che in Italia ha piena cittadinanza proprio in virtù di quella prima legge dello Stato. Infatti all’articolo 6, dunque tra i principi fondamentali, sta scritto che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Quel dettato, purtroppo, in Slavia è stato ignorato e avversato per lungo tempo, così ancora oggi un giuramento fatto nelle lingua locale – che in altre aree del Paese è prassi consolidata – fa notizia. Anche se fa ancor più notizia il fatto che il gesto di Cendou sia stato accolto pacificamente, senza la benché minima polemica. Come sono stati recepiti senza problemi i cartelli toponomastici bilingue installati nel comune di Savogna

nell’autunno 2010, nonostante il sindaco di allora paventasse sollevazioni popolari di fronte all’uso della normale grafia slovena. Come è filato liscio l’inserimento di Drenchia nell’elenco dei comuni nei quali vige il cosiddetto «bilinguismo visibile». Tutto questo, assieme alla crescente richiesta di istruzione in lingua slovena,

fa pensare che il vento sia finalmente e davvero cambiato. Con buona pace degli attempati adepti degli ambienti che ostacolano l’appicazione delle leggi di tutela e tentano di aggrapparsi sugli specchi di improbabili identità inventate di sana pianta. Un pericolo, però, aleggia ancora. È quello di una «folclorizzazione» dell’identità slovena. Cioè il ritenerla un fatto del passato, da rispolverare in alcune occasioni di festa o da esibire a fini turistici. Sottostare a questa logica sarebbe un peccato imperdonabile, considerato che proprio l’identità etnico-linguistica rappresenta il valore aggiunto sul quale le valli della Benecia possono costruire un futuro migliore del presente e del recente passato. Si tratta di effettuare un recupero d’orgoglio per la propria lingua e la propria cultura. Altre realtà (Sudtirolo, Valle d’Aosta ...) ce lo insegnano. M. K.

Na gre le za litanije. V naœim telesu œe te@e ¡iva kri

T

ele krat gre za litanije. Kuo je tuole, bi se vpraœu vsak, ki na vie, za kaj gre. Gre za starogorsko ruomanje, ki ga napravimo vsako lieto v naœim œpietarskim dekanatu, ¡e od lieta 2000, kadar smo ¡elieli na posebno vi¡o praznovati Sveto lieto, ki je kon@alo drugo in za@elo tretjo tiso@letje Kristusovega rojstva in postalo spomin odreœenja celega sveta. Lepuo smo izpeljali parvo ruomanje, zak' je bilo tudi nekaj novega; potlè so re@ì œle bolj po navadi, a se œelè dar¡è. An tuole je dobro. Lietos pa se je rodila druga zahteva in ¡elja. Na pastoralnem svetu, ki zdru¡uje vse fare Nediœkih dolin, so bli s samo adno izjemo vsi za tuo, naj se na precesiji pojejo litanije po slovensko. Stvar je bila œe bolj pomembna, zak' so telo ¡eljo pokazali navadni kristjani - laiki, in de so nazadnjo vsi bli tiste pameti. Muoramo re@i, de je po 12 lietah ruomanje na Staro Goro obrodilo dobar sad v zavednosti naœe pobo¡nosti, naœe verske zgodovine, de takuo more nazaj postati kjek navadnega in veselega. Lepuo se zmisnem, kuo smo v Podutani pieli litanije na bo¡i@ni devetici, kadar smo œli od adne hiœe in se preselili v drugo, da bi dali preno@iœ@e Sveti Dru¡ini. Posebno se je prù na pripravo Svete No@ì zvijala precesija po vasi. Ljudjè so imieli v rokah svie@e, vsi smo pieli litanije po slovensko in nas je snieg tiho spremlju v naœ Betlehem. O¡ivieti tele lepe navade, na pomeni o¡ivieti samuo spomine, a pomieni utarditi in poglobiti tisto pobo¡nost, ki je temelj in skala naœe kulture in na@in ¡ivljenja. Ries je, de smo v telih zadnjih petdesetih lietih izgubili previ@ zlatih re@ì in pozabili tudi na jezik in se stisnili v majhno œtevilo. Kar pa smo sklenili v Œpietre na pastoralnem svetu ka¡e, de je ostala œe dobra muo@ v naœem ljudstvu in te@e œe ¡iva kri v naœem telesu takuo, de lahko upamo na dugo ¡ivljenje. #e vse tuole pa pove¡emo s Staro Goro, more biti, de tudi Mati Bo¡ja pogleda z milim o@esom na naœe ljudstvo, na naœe doline in gorè in de nas na zapusti, zak' imamo dol¡nost pokazati tudi naœim bratom Furlanom, kaj pomeni zalivati naœe ¡ivljenje z ¡ivo vodo, ki te@e iz viere. Zatuo, moremo biti veseli, za kar se liepega dogaja par nas in ga ohraniti, de na ostane samuo liep spomin, a de rata konkretno dejanje, ki ga bomo izvarœili. Marino Qualizza


2

dom

VERSKO ¡IVLJENJE

stran

NASLEDIL MSGR. METODA PIRIHA, ki je izpolnil starostno mejo 75 let

31. maja 2012

L’OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI UDINE mons. Mazzocato per la messa di Pentecoste

Papeœ je za novega koprskega ækofa imenoval msgr. dr. Jurija Bizjaka

La Chiesa è oggi provata da debolezze e miserie

ape¡ Benedikt XVI. je v soboto 26. P maja sprejel odpoved slu¡bi dosedanjega koprskega œkofa msgr.

on sono le accuse pubbliche fatte nei mezzi di comunicazione con toni, a volte, aggressivi e poco rispettosi, che contribuiscono a rendere migliore la Chiesa. Sono i santi che la aiutano a superare anche i momenti difficili; sono quei cristiani che non fanno sentire la loro voce ma ogni giorno pregano, amano e si sacrificano e, in questo modo, partecipano all’amore che Gesù continua a profondere per la Chiesa, che ha unito indissolubilmente a sé come sua sposa. Lo Spirito Santo, allora, ci renda più umili e più santi». Con queste parole l’Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha terminato l’omelia pronunciata nella Santa Messa nella solennità di Pentecoste, in Cattedrale a Udine. Monsignor Mazzocato ha così affrontato le vicende d’attualità che vedono il Vaticano al centro delle cronache, con l’arresto del maggiordomo del Papa accusato di furto aggravato per la fuga di documenti e corrispondenza riservata. L’Arcivescovo di Udine – che ha invitato a pregare e unirsi al Papa nell’amore e per la Chiesa – ha voluto

Metoda Piriha ter imenoval dosedanjega pomo¡nega koprskega œkofa msgr. dr. Jurija Bizjaka za koprskega œkofa. Novi koprski œkof Jurij Bizjak je ob imenovanju za koprskega œkofa med drugim izjavil: »Svetemu o@etu Benediktu XVI. se zahvaljujem za o@etovsko zaupanje, ki mi ga s svojim imenovanjem izkazuje, in mu zagotavljam mo¡ato zvestobo v ¡ivljenju in sinovsko predanost v slu¡bi«. V pogovoru za Radio Ognjiœ@e je o zapuœ@ini, ki jo je prejel od zdaj ¡e upokojenega œkofa Metoda Piriha, dejal, da je vesel in zadovoljen, ker da je œkofija urejena. »Vse, kar je bilo priporo@eno pred leti na koncilu in kar je priporo@il slovenski zbor, je bilo nastavljeno. Seveda se da vedno narediti ve@ in bolje, a zdi se mi, da smo bili v tem pogledu kar odzivni. Polno stvari je v teku, zato o preusmeritvi ne razmiœljam.« Œkof metod Pirih se bo v prihodnje umaknil v Vipavo, vendar bo œe naprej sodeloval pri pastoralnih dejavnostih, je zatrdil œkof Jurij. Œkofija je obse¡na, zato bo pomo@ œkofa Piriha iz srediœ@a œkofije, iz Vipave, ve@ kot za¡elena. Msgr. dr. Jurij Bizjak je bil rojen 22. februarja 1947 na Colu kot najstarejœi sin v dru¡ini s œtirimi otroki. Œtudiral je v rojstni vasi, Vipavi in Ljubljani, kjer je leta 1972 diplomiral na Teoloœki fakulteti. V duhovnika je bil posve@en 29. junija 1971 v Logu pri Vipavi. Bil je nekaj mesecev kaplan v Se¡ani, od leta 1972 do 1975 v Ilirski Bistrici, nato pa leto dni ¡upnijski upravitelj na Planini in na Ustjah. Med letom 1976 in 1983 je œtudiral Sveto pismo na Papeœkem bibli@nem inœtitutu in na Papeœki univerzi Urbaniana. Œtudij je zaklju@il z doktorsko disertacijo o sve-

N

topisemski Knjigi pregovorov z naslovom: »Sporni pregovori«. Od leta 1983 do 1997 je bil spiritual v malem semeniœ@u v Vipavi, od leta 1991 do 1997 pa hkrati duhovni pomo@nik v ¡upniji Œturje. Med leti 1983–2000 je bil profesor svetopisemskih ved na Teoloœki fakulteti v Ljubljani, od leta 1997–2000 pa tudi duhovni voditelj bogoslovcev v Ljubljani. Deset let je bil @lan skupine strokovnjakov, ki je prevedla in pripravila Slovenski standardni prevod Svetega pisma. Samostojno je prevedel nekaj starozaveznih knjig. V akademskem letu 1990–1991 se je strokovno izpopolnjeval (predvsem iz bibli@ne arheologije in zgodovine) v Jeruzalemu. Objavil je precej @lankov in imel vrsto predavanj na razli@nih te@ajih. Leta 1989 je pri zalo¡bi Ognjiœ@e izœel njegov prevod Jobove knjige s kratkimi uvodi in opombami. Pape¡ Janez Pavel II. ga je 13. maja 2000 imenoval za koprskega pomo¡nega œkofa. Posve@en je bil 5. julija 2000 v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja. Bene@ani se msgr. Bizjaka spominjamo, ko se je 30. aprila 2004 na Matajurju udele¡il somaœevanja in sve@anosti ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

A MONTEAPERTA nella solennità della Santissima Trinità

Mons. Andrea B. Mazzocato ricordare che «in questo tempo la Chiesa di Gesù è provata da faticose debolezze e miserie che i mezzi di comunicazione portano a conoscenza di tutti. Continua a mostrare che è formata da uomini di ogni tipo: da santi e da peccatori; da cristiani che arrivano a vivere in modo eroico il comandamento dell’amore e da altri che cedono alle antiche tentazioni del potere o del denaro. Possiamo dire che non c’è niente di nuovo perché i dodici uomini dai quali Gesù è partito per formare la sua

Za Majnco so na Liesah imieli pieto maæo in precesijo

V LJUBLJANI ob 70-letnici umora duhovnika iz Œabnic

Bacio delle croci domenica 3 giugno Spominski zbor o dr. Lambertu Ehrlihu i rinnova, come da antica tradiruœtvo Slovenski katoliœki S zione, a Monteaperta di D izobra¡enci in Nova Slovenska Taipana, domenica 3 giugno, la zaveza sta v soboto, 26. maja, v Zavodu cerimonia del Bacio delle croci, un momento di incontro importante per la comunità locale e per tutta la popolazione del comune di Taipana, in particolare per gli abitanti le frazioni della parrocchia di Monteaperta che comprende anche Cornappo e Debellis. Alla festa della Santissima TrinitàSveta Trojica, prendono parte pure le popolazioni delle vicine vallate, insieme ai parroci e ai diaconi che guidano le singole comunità. L’appuntamento più importante della giornata, che prende avvio già la mattina, è fissato per le 15.30, con la cerimonia del Bacio delle croci. In programma le rogazioni con una breve processione e la messa celebrata da monsignor Duilio Corgnali, vicario della forania di Tarcento. Con lui sacerdoti e diaconi dei paesi e delle vicine vallate. La funzione sarà animata dal gruppo vocale Santa Lucia di Monteaperta. Nel santuario della Santissima Trinità, le comunità delle Valli del Cornappo e del Torre si danno ogni anno appuntamento in giugno innanzi la chiesa per ripetere il solenne e suggestivo rito, che affonda le sue origini in tempi durante i quali il santuario era considerato la chiesa-madre delle comunità religiose della Slavia friulana e di quelle slovene della Valle dell’Isonzo. Nei pressi dell’edificio sacro, un sasso reca, secondo la leggenda, l’impronta del piede della Madonna. La leggenda narra che alcuni pastori si trovavano in quel punto nel 1241: è in quell’anno che la Vergine Maria apparve lasciando una testimonianza della sua presenza con l’impronta. E fu sempre in quel momento che la Madonna ordinò la costruzione della chiesa della Santissima Trinità, che oggi sorge a un’altezza di 673 metri sul livello del mare.

sv. Stanislava pripravila spominski zbor ob 70-letnici umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha (1878–1942). Na Teoloœki fakulteti v Ljubljani so ob isti prilo¡nosti 24. maja pripravili akademijo. Na spominskem zboru so nastopili govorniki, ki so predstavili razli@ne vidike Ehrlichove osebnosti in zgodovinskih okoliœ@in: Janez Juhant, Stane Granda, Tamara Griesser Pe@ar, Ivo Ker¡e, Aleœ Maver in Justin Stanovnik. Lambert Ehrlich, slovenski teolog, etnolog in politik, se je rodil v ˘abnicah v Kanalski dolini 18. septemberja 1878. Po gimnaziji v Celovcu je œtudiral teologijo v Innsbrucku in v Rimu , bil 1903 posve@en in isto leto tudi doktoriral v Innsbrucku. Najprej je slu¡boval kot kaplan v Beljaku, nato kot stolni kaplan v Celovcu, kot œkofov tajnik in kot profesor v celovœkem bogoslovju. Bil je vodilni duh katoliœkega prosvetnega dela med koroœkim ljudstvom. Kot izvedenec za razmere na Koroœkem je bil 1919 imenovan v jugoslovansko delegacijo na mirovni konferenci v Parizu. V letih 1920–1921 je v Parizu in Oxfordu nadaljeval etnoloœke in verstveno-primerjalne œtudije. Leta 1922 je postal redni profesor primerjal-

Chiesa il giorno di Pentecoste non erano un gruppo scelto, migliore di noi. Solo con la potenza del suo Santo Spirito il Signore ha creato e rinnovato dentro la storia umana la comunità di coloro che credono in lui e a lui sono uniti nel battesimo». «In questa santa Messa di Pentecoste – ha esortato l’arcivescovo di Udine – rinnoviamo la fede che Gesù continuerà il suo straordinario miracolo di far vivere e tenere unita la Chiesa. Ci testimonia questa fede il nostro attuale Papa, Benedetto XVI. Con la fragilità di un uomo di ottantacinque anni, si trova a guidare la Chiesa in mezzo a quotidiane prove che lo toccano anche molto da vicino. Da lui, però, non traspaiono reazioni ansiose o scomposte ma, piuttosto, sempre una profonda saggezza e serenità. E’ ben cosciente delle difficoltà che la Chiesa sta attraversando e le ha più volte denunciate con insolita lucidità e schiettezza. Ma va avanti con sicurezza e umile serenità e in questo ci testimonia la sua grande fede e il suo grande amore per la Chiesa. Ci testimonia che non si sente il capo di una grande organizzazione in crisi ma come ebbe a dire nel suo primo discorso – “un umile operario della vigna del Signore”. Egli sa che la Chiesa è “del Signore” e se così non fosse non sarebbe neppure iniziata dai dodici uomini raccolti nel cenacolo. Sa che, in mezzo a tante debolezze dei suoi membri, lo Spirito Santo sta suscitando nuovi santi che sono il vero lievito che rinnova nei secoli la Chiesa. Uniamoci, in questa festa di Pentecoste, al Santo Padre – ha concluso mons. Mazzocato – imparando da lui la fede e l’amore per la Chiesa di cui siamo membra e figli. Diamo il nostro contributo per rinnovarla cercando di essere noi più coerenti al vangelo e pregando lo Spirito Santo che tocchi i cuori».

PRESVETA TROJICA

Jezus je biu vzet v nebuo Drugo berilo Bratri, vsi, ki se dajo voditi Bo¡jemu Duhu, so Bo¡ji sinuovi. Saj nieste parjeli duha su¡enjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste parjeli duha posinovljenja, v katerem kli@emo: »Aba, O@e!« Sam Duh pri@uje naœemu duhu, de smo Bo¡ji otroci. In @e smo otroci, smo tudi dedi@i: dedi@i par Bogu, sodedi@i pa s Kristusam, @e le tarpimo z njim, de bomo z njim tudi poveli@ani. Rm 8, 14-17 Evangelij po Mateju

nega veroslovja na ljubljanski teoloœki fakulteti. Napisal je ve@ knjig in razprav, posve@enih etnoloœkim in teoloœkim vpraœanjem. Deloval je v raznih cerkvenih organizacijah. Postal je ideolog akademskega kluba Stra¡a. Po kapitulaciji Jugoslavije je leta 1941 obema meœ@anskima strankama predlagal politi@ni program, ki pa ga nista sprejeli. V njem je kot eno izmed mo¡nosti predlagal samostojnost Slovenije. Kot protikomunist je v @asu okupacije odlo@no nasprotoval komunisti@ni revoluciji. Varnostnoobveœ@evalna slu¡ba ga je zaradi delovanja v okviru t. i. bele garde usmrtila pred 70 leti, 26. maja 1942.

Tisti cajt se je danajst u@encu odpravilo v Galilejo na goro, kamar jim je Jezus naro@iu. Kàr so ga zagledali, so se mu do tleh parklonili, nekateri pa so cviblali. Jezus je parstopu in jim spregovoriu: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Puojdite torej in naredite vse narode za moje u@ence: karœ@ujte jih v ime O@eta in Sina in Svetega Duha in u@ite jih izpolnjevati vse, kar koli sam vam zapoviedu! In glejte: jest sem z vami vse dni do konca sveta.« 28, 16-20


dom

ZGODOVINA

31. maja 2012

- KULTURA

stran

3

UNA RICERCA DEL COMPIANTO DECANO DI CAPORETTO FRANC RUPNIK sulle visite dei canonici di Cividale nel territorio «a parte Imperii»

I canonici visitatori giudicavano con severità la condotta del cleroI sacerdoti giudicati colpevoli venivano condannati a qualche mese di carcere, all’espulsione dal territorio di Tolmino, alla sospensione anche di anni della facoltà di celebrare la Messa

C

ome ricordato nelle precedenti puntate, i canonici del Capitolo di Cividale nel corso delle loro visite nelle parrocchie «a parte imperii» interrogavano i fedeli sulla condotta del loro vicario e la sua sollecitudine nel compiere i doveri e le incombenze del suo stato. Le accuse più frequenti si riferivano alla loro cupidigia nell’esigere cifre elevate per la celebrazione dei riti sacri; venivano accusati di essese degli ubriaconi, rissosi, concubini; di gestire osterie, di dedicarsi al commercio; di non aver assistito i fedeli in punto di morte e perfino di non essere riusciti a impedire la grandine e il maltempo, e ancora di non aver voluto battezzare o celebrare le esequie di qualcuno. Le cause su queste accuse si trascinavano a lungo nel tempo anche perché spesso si trattava di pura calunnia generata da qualche contrasto tra fedeli e sacerdote. Ma si dà il caso che più volte il visitatore desse ragione ai fedeli e condannasse il vicario a qualche mese di carcere, all’espulsione dal territorio di Tolmino, alla sospensione anche di anni della facoltà di celebrare la Messa, alla revoca del beneficio ecclesiastico, a fare lunghi esercizi spirituali, a pagare salate multe con il cui ricavato venivano edificate, ampliate o riparate le chiese e le canoniche della zona. Dopo il 1616 i denaro delle multe venne impiegato per la ricostruzione della chiesa di Kobarid incendiata dai veneziani durante la Guerra di Gradisca (1615-1617). In un fascicolo dell’archivio capitolare di Cividale, scrive mons. Rupnik, si

trova un fascicolo dal titolo «Collecta archidiaconati a parte Imperii», che si riferisce agli anni 1718-1782, in cui sono elencate tutte le parrocchie «in montibus» con le relative chiese e il numero degli abitanti, nonché i paesi che ne facevano parte. Ecco il quadro della situazione: Kobarid 11 chiese, 15 frazioni, 2650 abitanti; Bovec: 12 chiese 14 frazioni, 3600 abitanti; Vol@e: 9 chiese, 17 frazioni (compresi i paesi del comune di Drenchia), 2990 abitanti; Podmelec: 6 chiese, 21 frazioni, 1400 abitanti; Tolmin: 14 chiese, 28 frazioni, 4200 abitanti; Nemœki Rut: 6 chiese, 13 frazioni, 1500 abitanti; Œentviœka gora: 8 chiese, 14 frazioni, 2500 abitanti; Œebrelje: 3 chiese, 5 frazioni, 800 abitanti; Cerkno:

I

Capitolo oltre i confini statali e diocesani

l fatto che il Capitolo di Cividale conservò la propria giurisdizione anche dopo la definizione dei confini tra Repubblica di Venezia e i territori austraci (inizio XVI secolo), la soppressione del Patriarcato di Aquileia e la conseguente costituzione delle arcidiocesi di Udine e Gorizia (1751) costituisce un caso singolare, atipico, che si può spiegare solo con e una buona dose di abilità diplomatica ed argomentazioni storico-giuridiche. In un primo momento, infatti, il primo arcivescovo di Gorizia, il conte Carlo Michieli d’Attems, «dichiarò di non riconoscere mons. Foramitti, arcidiacono del Capitolo cividalese nella sua giurisdizione ecclesiale su Tolmino, su

Plezzo e su Idria inferiore, aggiunse anche che quella giurisdizione spettava al rev.do Braunizer, vicario curato di Tolmino. Tale decisione venne comunicata alla Collegiata cividalese con lettera del 2 agosto 1752. Preso atto del contenuto della missiva e delle continue violazioni dei diritti capitolari da parte del presule di Gorizia, i canonici inviarono un promemoria al Provveditore veneto e all’Arcivescovo di Udine. Per trovare una via d’uscita, il Senato veneto, presa visione dei dispacci del Provveditore e dell’Arcivescovo, incaricò alcuni consultori in jure di studiare l’argomento. Dopo un attento esame, i cosultori decisero di autorizzare

i canonici deputati a recarsi a Vienna con una ducale per l’ambasciatore veneto. Nella capitale austriaca, i monsignori, assistiti dal diplomatico, furono ricevuti dall’imperatrice Maria Teresa, la quale, con il diploma del 17 febbraio 1753 confermò al Capitolo di Cividale la sua quasi episcopale giurisdizione ecclesiastica, con tutti i diritti, privilegi, censi ed altre prerogative, godute da tempo negli occidentali capitanati di Tolmino, Plezzo e Idria Inferiore, comandando, altresì, il libero esercizio dell’ordinaria giurisdizione capitolare, come avveniva prima della soppressione del Patriarcato di Aquileia» (Bruno Baccino, L’insigne Collegiata di Cividale, Cividale 2011, p. 67)

17 chiese, 28 frazioni, 5500 abitanti; Spodnja Idrija: 3 chiese, numerose frazioni e case sparse, 3000 abitanti. Per un totale di 89 chiese, 155 frazioni e 28.140 abitanti posti sotto le cure del Capitolo di Cividale. È da ricordare che fino al 1751 tutte queste terre, compreso il Goriziano e gran parte della Slovenia facevano parte del grande Patriarcato di Aquileia, che aveva la sua sede a Udine. Esso mantenne la sua giurisdizione ecclesiastica anche in seguito al passaggio delle Tolminotto e del Goriziano alla Casa d’Austria, ma fu proprio la lotta tra Venezia e l’Impero a determinare la fine del millenario Patriarcato che nel 1751 fu soppresso e smembrato e furono costituite le arcidiocesi di Gorizia, per la parte austriaca, e in quella di Udine, per la parte veneziana. Mons. Franc Rupnik conclude la sua ricerca con alcune considerazioni di attualità per quei tempi (era il 1992 e la Slovenia aveva appena concluso il suo cammino verso l’indipendenza), ma che possono avere una valenza anche oggi in quanto ben radicate nella storia e con uno sguardo al futuro di quelle terre che per oltre 600 anni furono sotto la giurisdizione del Capitolo di Cividale. «La nostra prospettiva è l’Europa – scriveva l’allora parroco di Caporetto –. La strada più dritta per arrivarci passa per Gorizia, Cividale, Udine. Ancora a metà del secolo XVII i circa 19.000 abitanti delle valli dell’Isonzo, Idrijca, Ba@a gravitavano su Cividale che, come oggi, era in terra straniera. Tra qualche anno nell’Europa unita, dove perderanno importanza i confini e le lingue, dove ci rispetteremo a vicenda, non potranno forse rinverdire le vecchie radici del Patriarcato di Aquileia, da cui è sorto il glorioso Capitolo di Cividale, e aprire il nostro futuro a migliori prospettive nel contesto di questi rapporti storici e naturali che erano ancora vivi duecento anni fa?». (4. fine) a cura di G. B.

PISMA LAŒANSKEGA ŒUPNIKA ANTONA CUFFOLA MISIJONARJU ZDRAVKU REVNU, ki je veliko skrbel tudi za beneæke izseljence v Belgiji

»Na Primorskem so nabrali nad en milijon za poækodovane od snega« 

»Moj desni sosed je javno nahrulil neke fante v Tar@etu, zato ker so bili pri spovedi v … Jugoslaviji« Laze, 14. marca 1952

Pre@astiti in dragi g. Reven, […] In proces?1 Medtem ko to piœem, bi moral prisostvovati razpravi v Vidnu, ampak samo dva dni prej smo bili obveœ@eni, da toliko pri@akovana razprava je bila preneœena na 18. junija 1952 in to ker odgovorni urednik Corriere della sera2 je poslal iz neke klinike v Londonu zdravniœko izpri@evalo, da je bolan in da ne more na pot (gri¡a?). Sumimo, da jo je nalaœ@ popihal tjagor v londonsko meglo! Zavla@ujejo, ker vedo, da njih staliœ@e je v nevarnosti, to tembolj, ker so izvedeli, da h naœemu odvetniku se je sedaj pridru¡il œe najbolj znani in stari penalist videnskega foruma. Boje se razprave, jo odlagujejo, ker

upajo na ugodnejœe razmere. Œkoda! Ker je bilo vse lepo organizirano, od njih strani … za zvi¡ganje! Pa zopet bomo molili do 18 junija. […] Laze, 8. IV. 1952 […] Nujno in naporno delo za popravo œkode3 na cerkvi in okoli cerkve v neugodnih vremenskih prilikah me je bilo vrglo na posteljo za 10 dni. Sedaj sem ¡e toliko okreval, da sem mogel na Olj@no nedeljo opraviti slovesno @etudi te¡avno vse cerkvene obrede. Nih@e od sosedov ni priœel pogledat, ali potrebujem … svetega olja! Hvale¡en sem pa motoriziranim podutanskim (re@anskim) sobratom, da med tem so mi organizirali in dovrœili velikono@ne spovedi, katerih, hvala Bogu, so se moji verniki totalitarno udele¡ili. To me je pol ozdravilo! Zaradi [doma@ih] spovednikov

se je udele¡ilo naœe spovedi tudi ve@ fantov in mo¡ iz sosednjih vasi, tako da na dan obhajila mi je zmanjkalo velikono@nih listkov v ¡e prvi maœi, kar se ni zgodilo, odkar sedim v Lazeh in kar gotovo, da se ne bo pripetilo laœkim sobratom. Moj desni sosed4 je javno nahrulil neke fante v Tar@etu, zato ker so bili pri spovedi v … Jugoslaviji. Tudi hiœe so mi ”po¡egnali“ re@anski duhovniki, tako da sedaj se mirno pe@em pri ognju in srkam zdravila, katere mi je predpisal zdravnik za … skromno lekarno! Tudi gorenjevaœki ˘upan@i@5 je bil v zadregi za velikono@no spoved. Nahujskal sem re@anske motorizirane spovednike in v@eraj so zropotali tjagor preganjat hudobne duhove. […] O priliki tr¡aœke epidemije nas zopet listi obdelavajo ampak duhovnikov se izogibajo ali pa le indirektno vgriznejo. Visi namre@ v zraku znani proces in najbr¡ se bojijo stopniti na led. Za 300.000 [lir] œkode na cerkvi po snegu, najbr¡ ne bom dobil nobene podpore,

Laœanska cerkev leta 1924 zaradi poerbanega greha - zato bodo skrbeli tudi sosedje. Na Primorskem in v Trstu so nabrali v denarju in blagu nad en milijon vrednosti za poœkodovane od snega v Bene@iji (Dobrodelno druœtvo, Kat[oliœki] gl[as], Demokr[acija], ob@ine, liberalci, duh[ovniki] itd). Vse nabrano so izri@ili slov[enskemu]

odboru v Vidnu, da naj razdeli med potrebne. Sedaj pa odbor ne ve, kaj po@eti s podporami, ker predpostavljeni so namignili, da kdor sprejme, je izdajalec. #udne razmere! […]

1. Gre za ¡e omenjeni proces, ki ga je ¡upnik v Svetem Lenartu g. Angel Cracina (19091992) spro¡il proti dnevnikoma Corriere della sera in Messaggero Veneto. 2. Odgovorni urednik dnevnika Corriere della sera je bil Guglielmo Emanuel (1879-1965) 3. Œkode je povzro@ilo nenavadno mo@no

sne¡enje 14. februarja in v naslednjih dneh. 4. Gre za landarskega ¡upnika Walterja Zabana (1918-1994) doma s Podklapa / Canale di Grivò (Fojda / Faedis) 5. Janez ˘upan@i@, begunec iz ljubljanske nadœofije, leta 1947 je bil ¡upnik v Landarju, nato v Gorenji vasi in Oblici, kjer je umrl.

vdani duh. Anton Cuffolo


4

POGLOBIMO IN PREMISLIMO

stran

L’OPINIONE di Riccardo Ruttar

Pericoloso rilassamento nella lotta per i diritti

U

n maggio alquanto strano, questo, che si affretta a trascorrere, senza peraltro darci qualche indicazione per un'estate problematica ed un autunno che già da ora appare tetro. Un mese di terremoti e di altrettanto sconvolgenti sommovimenti politici, sociali ed economici. La tensione (parlo di quella politico-economica-sociale) è cresciuta nel lontano e più recente passato ed è esplosa mostrando un'Italia zimbello mondiale, evidenziando una serie di magagne, di ferite e criticità che le forze politiche, governative e non, erano incapaci di gestire. Il presidente Napolitano, per salvare il salvabile, ha promosso l’équipe di «tecnici» e qui lo scontro con la cruda realtà nazionale col suo riflesso internazionale, fino ad allora nascosta da sorrisi e tonnellate di falso ottimismo, è apparsa nella sua più disarmante concretezza. Il disorientamento, la disillusione, la paura, l'insicurezza aumentavano al crescere delle cifre statistiche del debito pubblico, della valanga di disoccupati, delle legioni di giovani privi di prospettive, del montare schizofrenico delle tasse. Fino ad arrivare a questo maggio dai titoli dei giornali che manifestavano lo sconcerto e la delusione rabbiosa dei defraudati dalla Lega, dei guariti dalla miopia indotta dai mass media pilotati e condizionati da un padrone irresponsabile. Roma ladrona? Romborsi elettorali fuori controllo? Il «celodurismo» in ammollo? Il rigore in atto e la crescita negata? Di tutto e di più. In un mondo non più riconoscibile dal cittadino comune, che, se prima già nutriva poca fiducia nei politici, ora non ne può proprio più. D'altronde i cittadini di tutto il mondo si chiedevano da un pezzo, con disappunto, come facessero i cittadini italiani a sopportare l'andazzo senza reagire. Più che fuochi di ribellione crescono fumi e nebbie di fatalismo che si traducono nell'abulia dei giovani che non cercano nemmeno più un qualsiasi lavoro e nell'astensione imbarazzata dal recente voto amministrativo. Una non-scelta che denuncia la spaventosa carenza di libertà della gente, se alla parola «libertà» vogliamo attribuire il senso filosofico di autodeterminazione razionale. C'è in effetti ben poco di razionale nella fuga dalla responsabilità di una scelta. Così, nel frastuono di cicale e gracidii di rane, dopo la caduta dei «re travicelli» nostrani, la gente comincia a valutare seriamente i guai in cui si trova e... chiede, cerca, altri reucci cui affidare i propri sogni e speranze. Così prendono voce i «grilli». In questo bailamme non è che noi, sloveni, nel nostro piccolo ce ne stiamo tranquilli. Noi i reucci ce li teniamo a suon di congressi e progettiamo il nostro futuro con gran dispendio di domande cui, purtroppo difficilmente troveremo risposte, soprattutto proiettando un precario presente in un futuro incerto, e minimizzando le radici del passato che, comunque, rimangono essenziali nei loro valori tradizionali, quelli che giustificano e danno senso all'identità. Le ideologie, sì, han fatto, il loro tempo; non così i valori che hanno legato il popolo sloveno molto prima che si aprisse e si offuscasse la parentesi comunista. I segni apparsi nel cielo goriziano in occasione delle elezioni comunali in merito all'eliminazione delle circoscrizioni, segnalano un pericoloso rilassamento partigiano nella lotta per mantenere i diritti che la comunità slovena vede conculcati. Chi solidarizza coll'avversario o ha la coscienza sporca o nasconde interessi spiccioli, diversi da quelli dell'intera comunità di appartenenza. Un maggio di terremoti, dunque. La vagheggiata ricostruzione antisismica non potrà essere tale se non solidale e su basi condivise.

31. maja 2012

TR˘AŒKI PISATELJ bo 7. junija gostoval v Vidnu ob 18. uri v dvorani »Paolino d’Aquileja«

Slovenci do Italijanov preko Rebulovih knjig 

Kon@al se je projekt, da bi predstavili pisatelja in z njim posredno tudi slovensko manjœino

 R. D.

T

r¡aœki pisatelj Alojz Rebula bo 7. junija v Vidnu. Ob 18. uri bodo v dvorani Paolino d'Aquileia nadœkofijskega kulturnega srediœ@a (ulica Treppo 5) predstavili tri knjige, ki so izœle v italijanœ@ini v sklopu pobude Progetto Rebula, ki ga je pripravila Knji¡nica Duœana #erneta iz Trsta v sodelovanju s katoliœko zalo¡bo Edizioni San Paolo, da bi œirokemu italijanskemu ob@instvu predstavila lik in delo pisatelja Rebule z njim pa posredno tudi slovensko narodno skupnost v Italiji. Projekt Rebula je denarno podprla Avtonomna de¡ela Furlanija Julijska krajina v skladu s svojim razpisom iz leta 2009 za pobude, ki naj zbli¡ajo Slovence in Italijane. Vidensko sre@anje z Rebulo bo vodil odgovorni urednik Doma, mons. Marino Qualizza. Za pisateljski del trilogije so izbrali kratki roman Nokturno za Primorsko/Notturno sull'Isonzo (izœel je oktobra lani), ki govori o treh totalitarizmih XX. stoletja ter o @utenju in trpljenju primorskega @loveka. Prevedla ga je Martina Clerici, mag. Bo¡o Rustja pa je napisal spremni esej o pisatelju, o protagonistu romana, duhovniku mu@encu Filipu Ter@elju (1892-1946), ter o primorski polpreteklosti. O romanu Nokturno za Primorsko je v vatikanskem dnevniku L'Osservatore Romano pisal kar kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik papeœkega sveta za kulturo ter papeœkih komisij za cerkvene kulturne dobrine in versko arheologijo. Kard. Ravasi je izpostavil usodo slovenskih primorskih duhovnikov v boju proti totalitarizmu. Povdaril je, da navdih za glavnega protagonista romana je bilo ¡ivljenja Filipa Ter@elja pripoveduje pa o

Florjanu Burniku, ki je kot ¡rtev faœisti@nega preganjanja konfiniran v Molise, nato prestal nacisti@no taboriœ@e Dachau in tragi@no kon@al svoje ¡ivljenje v komunisti@nem re¡imu. Delo, v katerem se pisatelj loteva ve@nih @lovekovih vpraœanj, je obenem tudi knjiga o trpljenju primorskega @loveka v stoletju treh totalitarizmov. Rebuli so letos za Nokturno podelili presti¡no literarno nagrado Rigoni Stern. Za predstavitev Rebulove teoloœke misli je Knji¡nica Duœana #erneta izbrala zbirko œestih teoloœkih in filozofskih meditacij Smer Nova zemlja, ki jo je ¡e leta 1976 prevedel p. Franc Husu, a je ostala v tipkopisu. Prof. Marino Qualizza je besedilo uredil in napisal teoloœko spremno besedo. Pod naslovom Destinazione Nuova Terra so jo natisnili januarja letos. Konec aprila je izœla œe knjiga Da Nicea a Trieste, za katero je spremno besedo napisal predsednik Knji¡nice Duœana #erneta Ivo Jevnikar, ki si je celotni projekt tudi zamislil. Pri izboru besedil je v prvi vrsti sodeloval sam pisatelj Rebula. Vsa so nastala v italijanœ@ini. Tista, ki so posve@ena slovenski problematiki, so ¡e tako zasnovana, da so kljub znani avtorjevi globini in razgledanosti razumljiva za tiste, ki naœe stvarnosti pobli¡e ne poznajo. Nekatera besedila so bila ponekod ¡e objavljena, nekatera ne. Tu so vsekakor prvi@ organsko poveza-

IL PRESIDENTE del Pontificio consiglio della cultura sul romanzo «Notturno sull’Isonzo»

Onore ai sacerdoti sloveni 

«Furono sempre pronti a difendere la dignità umana e il diritto fondamentale di ogni uomo di onorare Dio nella sua lingua madre»

T

ra tutti i libri di Alojz Rebula che hanno per protagonista un uomo di Chiesa, «Notturno sull'Isonzo» assume una funzione quasi emblematica perché descrive il tragico destino che investì tanti preti sloveni, vittime dei totalitarismi del secolo scorso. Infatti, il protagonista del romanzo è dapprima incalzato dai fascisti in casa propria, ai quali si oppone con coraggio, è poi confinato ed esiliato in Italia (a Campobasso), viene rinchiuso in un campo di concentramento dai nazisti (a Dachau) e infine, nel dopoguerra è assassinato brutalmente dai comunisti. Il romanzo si trasforma, allora, in una testimonianza in memoria di tutti i sacerdoti sloveni della cosiddetta Primorska («Litorale»), la loro terra d'origine, che, accettando la persecuzione e mettendo a repentaglio la loro vita, furono sempre pronti a difendere la dignità umana e il diritto fondamentale di ciascun uomo di onorare Dio

nella sua lingua madre e di conservare la propria identità nazionale e la fede professata. Le pagine tracciano, dunque, l'avventura di questo ardito missionario che interroga se stesso, gli altri ed anche Dio sul senso del vivere e del morire, sulla libertà e sull'eternità, sul presente, sul passato e, soprattutto, sul futuro, fino a pagare con la propria vita l'impegno per dare dignità e significato al vivere umano sulla terra. Sempre sulla scia delle evocazioni parallele, ritornano alla mente alcune righe del Quinto evangelio di Mario Pomilio: «Un prete (...) è sempre un sospetto: ciascuno pretende di trovarlo conforme a un ruolo; ciascuno lo vuole coerente con l'idea che se n'è fatta; ciascuno si stupisce pel coraggio di una scelta che per la sua irreversibilità s'è cambiata in destino». È quasi la ripresa ideale dell'esperienza interiore del prete di Revelli e di quello di Rebula. Infatti, quando si incarnano nel-

dom

l'umana debolezza di un individuo gli insegnamenti evangelici relativi alla missione del consacrato – così totali, radicali e assoluti – incontrano a volte una resistenza spontanea e intima tale da scatenare una vera reazione contro Dio. Al «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli» (Matteo, 5, 48) si contrappone la crisi dell'uomo impigliato nelle maglie del peccato o del dubbio; i ritmi della vita di un pastore d'anime si snodano nella soffusa spiritualità dei trattati di mistica ma anche nel drammatico realismo della quotidiana avventura, che fa dire al protagonista: «Immaginiamo di guardare il mare nel punto lontano dove confluisce nel cielo. Ebbene, l'eternità è un simile confluire della nostra vita nel cielo. È l'orizzonte che va oltre i nostri anni e i nostri mesi, oltre i nostri calcoli e le nostre inquietudini, oltre le nostre sofferenze» (p. 90). Si intrecciano, così, desolazione e fede, paura

card. Gianfranco Ravasi e speranza, dubbio umano e grazia divina. Il prete si sente, perciò, anche in se stesso «segno di contraddizione». (...) Perciò il romanzo, pur trattando tematiche cruciali e fortemente problematiche appartenenti a una società e a un'epoca storica, non lascia mai il suo protagonista in ostaggio a un senso di precarietà e di inquietudine o di disperazione. Anzi, la tensione si scioglie, anche se resta tutta l'amarezza delle esperienze vissute e il senso della propria piccolezza di fronte alle tragedie collettive. Il sacerdote è, quindi, diverso, ma profondamente incarnato nella sua terra e nelle vicende drammatiche di un

na, tako da gre vsekakor za povsem novo Rebulovo knjigo, ki je zanimiva za vse ljubitelje Rebulovega pisanja ter pomembna za preu@evalce njegovega dela. Snov je razdeljena na uvodni del in tri razdelke. Razdelek Il richiamo di Nicea (Klic iz Niceje) obsega meditacije, molitev, nastop na pripravljalnem zasedanju za evropsko œkofovsko sinodo leta 1991, znameniti Rebulov govor na œkofijskem zborovanju Trst - kristjani iz o@i v o@i iz leta 1978 in odlomek iz italijansko zapisanega ¡ivljenjepisa Bo¡jega slu¡abnika msgr. Jakoba Ukmarja (1878-1971). Razdelek Essere minoranza: maledizione o privilegio? (Ali je to, da si manjœina, prekletstvo ali prednost?) prinaœa tri predavanja o zapostavljanju Slovencev v Italiji, o polpreteklosti primorskih Slovencev in o svojskostih mesta Trst. Najobse¡nejœi razdelek, L'Europa sul meridiano sloveno (Evropa na slovenskem poldnevniku), prinaœa predavanja, eseje, del@ek korespondence in intervjujev, ki govorijo o kulturi, ustvarjanju, dvojezi@nosti, zgodovini, vrednotah, o duhu @asa v Trstu in na Slovenskem pred demokratizacijo in po njej. Veliko je zapisanega tudi o slovenski knji¡evnosti, saj Rebula italijanskemu bralcu navduœeno predstavlja Ketteja, Murna, ˘upan@i@a, Cankarja in izbrane predstavnike naslednjih literarnih generacij, zlasti Kosovela in Kocbeka. popolo ove si colloca come un seme di libertà e di speranza. Il campo di questa lotta è, quindi, la vita comune della gente alle prese con il dolore, la malattia, la paura e il tradimento. Con un percorso di sofferenza interiore, Florijan capisce che la vera vocazione sacerdotale si realizza in questa oblazione per il suo popolo. Sempre per continuare il filo delle comparazioni letterarie si affaccia alla memoria il romanzo di Rodolfo Doni, uno scrittore da poco scomparso, Servo inutile, in cui si trova questa confessione del protagonista: «Era la vocazione comunitaria, il “carico dell'universo”, il cristificarsi che mi pareva sempre più essere la sola vera identità del prete (...) Allora io avevo ripercorso un lungo cammino per ritrovarmi a quello che è il punto di partenza: Cristo? Esso resta un nome vuoto spesso, ora era carne e sangue di me? Farmi disponibile agli altri». Così, nelle pagine di Notturno sull'Isonzo, il ministero sacerdotale emerge, pur sullo sfondo di scelte talvolta discutibili delle istituzioni ecclesiastiche, come il segno della gratuità evangelica. L'apparente «inutilità del servo» è in realtà la sua vocazione a portare il Cristo agli altri, a esserne il segno nel deserto della storia. Gianfranco Ravasi (Osservatore Romano 11.2.12)


dom

31. maja 2012

IZ NAŒIH DOLIN

stran

5

V PARLO˘NOSTI OBISKA V FURLANIJI je poglavar Italije sparjeu delegacijo slovenske manjœine, ki mu je arzlo¡la stanje naœe skupnosti

Predsednik Napolitano je pokazu, de dobro pozna Slovence v Italiji in njih probleme 

Poviedu je tudi, de predstavljajo tisti, ki pravijo, de Rezijani in Bene@ani nieso Slovenci, le peœ@ico ljudi

Crolli definitivamente il muro eretto contro la nostra comunità

Idella minoranza slovena martedì 29 maggio all’hotel «Carnia», ha dimostrato di conoscere bene i problemi e le aspettative della nostra comunità e ha definito una l presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nell’incontrare gli esponenti

 Ezio Gosgnach

P

redsednik italijanske republike Giorgio Napolitano je med obiskam v Furlaniji v torak 29. junja s parve roke spoznu Slovence videnske province, njih zgodovino in kulturo, njih te¡ave in veliko dielo, de bi obvarvali svoj jezik. »Trieba je do kraja podrieti zid, ki so ga bli zazidali pruoti nam,« mu je jau pokrajinski predsednik Sveta slovenskih organizacij, Giorgio Banchig, kar je predsednik v hotelu »Carnia« blizu Puœje vesi sparjeu delegacijo Slovenske manjœine. V nji sta bla, poleg Banchiga, tudi de¡elna predsednika SSO, Drago Œtoka, in SKGZ, Rudi Pavœi@, ter predsednica SKGZ za vidensko provinco Luigia Negro. Tela zadnja je, kakor Banchig, ob¡alovala dejstvo, de œele donaœnji dan nekateri lokalni politiki œierijo la¡nijve teorije, de Rezijani in Bene@ani nieso Slovenci. Predsednik republike je odguoriu, de tisti, ki takuo mislijo so »majhana manjœina« in pokazu, de dobro pozna Slovence v Italiji. Vsekakor mu je slovenska delegacija izro@ila spomenico (promemoria) o stanju naœe skupnosti. V dokumentu je napisana potrieba po posebnih normah za œuole s slovenskim u@nim jeziku in po dvojezi@nem œuolanju v Terskih dolinah ter trijezi@nim v Kanalski dolin, ka-

Predsednik Napolitano odkriva ploæåo v Fuojdi kor vpraœajo kamuni in starœi otruok. Izra¡ena je tudi ¡elja po »sistemati@nem« financiranju slovenskih ustanov in izra¡ena skarb za pre¡ivetje Primorskega dnevnikain drugih tiskanih mediju ter za stanje v slovenski redakciji Rai. SSO in SKGZ mislita tudi, de je trieba ustanoviti »delovno mizo«, ki bi povezovala slovensko manjœino z vlado v Rimu, in de muore novi volilni zakon dati Slovencam mo¡nost, de bojo prisotni v Parlamentu. Krovni organizaciji sta se dotaknili tudi vpraœanja vra@anja slovenski manjiini nekaterih hramu, kakor sta Narodni don v Tarstu in Trgovski dom v Gorici. Predsednik republike je biu okuole pudne v Fojdi, de bi se poklonu partizanam katoliœko-liberalne brigade »Osoppo«, ki so jih lieta 1945 komunisti@ni partizani ubili na planini Topli uorh nad #eniebolo. Na kamun-

skim hranu je odkriu ploœ@o (lapido), na kateri piœe: »Tele teritorij, ki ga je partiu stari konfin, naj postane kraj sre@anja in meru v novi Evropi«. Doma@i œindik, Cristiano Shaurli, je pozdravu Napolitana tudi po slovensko in mu arzluo¡u, de na teritoriju ¡ivijo Furlani in Slovenci. »Varjemo oba tela jezika – je jau – ne, de bi bli zaparti, a ku veliko bogatijo, ki nam daje mo¡nost zazidati kjek buj velikega«. Predsednik italijanske republike je takole odguoriu z lepimi besiedami: »Lahko tardim, z globokim prepri@anjam, ki je sad dugo premisljenih izbier, ki so jih vlade slovesno potardile, de spomin na veliko tragedijo na Toplim uorhu, na lo@uje vi@ naœega naroda s sosiednjimi, saj so part tiste velike inœtitucionalne konstrukcije, ki je rodila Evropo, ki ¡ivi v mieru in je parvi krat v svoji zgodovini zdru¡ena.«

piccola minoranza coloro che si oppongono all’applicazione delle leggi di tutela . La delegazione era composta dai presidenti regionali e provinciali delle due organizzazioni di riferimento. Rudi Pavœi@ e Luigia Negro per la Skgz, Drago Œtoka e Giorgio Banchig per la Sso. Di quest’ultimo pubblichiamo di seguito l’intervento davanti al capo dello Stato. Signor Presidente, nel corso della Sua visita nella Provincia di Udine ha ricordato il tragico fatto successo a Topli uorh - Malghe di Porzus, in Comune di Faedis, ed ha reso omaggio alle vittime. La ricostruzione storica, ormai condivisa, ha ricostruito il clima, ha evidenziato le cause, individuato mandanti ed esecutori di questa tragedia della Resistenza italiana. La comunità slovena della nostra Regione e in particolare a quella della Provincia di Udine, in passato come in questa occasione, riguardo a questi fatti desidera offrire il proprio contributo per sanare il clima politico che per decenni ha avvelenato la convivenza in queste terre con effetti negativi sul riconoscimento dei nostri diritti culturali e linguistici, perfino sul permanere stesso sul nostro territorio, nostra casa da più di un millennio. Ci sono già stati dei gesti significativi di ricomposizione dei contrasti, negli ultimi anni. Noi desideriamo che questo clima si rafforzi mediante una convivenza cordiale tra le diverse componenti linguistiche della nostra Regione e con i nostri vicini di casa, coi quali condividiamo le radici culturali. Il Suo incontro con i presidenti di Slovenia e Croazia, al concerto della pace a Trieste nel luglio 2010, è stato motivo di conforto e di incoraggiamento per noi che lavoriamo a favore della conoscenza tra Italiani, Sloveni, Friulani e Tedeschi presenti in queste terre e della collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, sostenuta e promossa anche dai progetti europei che vedono in prima fila la nostra comunità slo-

L’eccidio di Topli uorh e la minoranza slovena

L

a visita del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in alcuni centri della Regione si è svolta nel segno di due eventi storici che hanno segnato profondamente la storia più recente del Friuli: l'eccidio dei partigiani osovani a Topli uorh, in comune di Faedis (le cosiddette malghe di Porzus), da parte dei Gap comunisti e il terremoto del 1976 che ha sconvolto le comunità friulane e slovene della pedemontana e della montagna. Prima del sisma sembrava tutto ormai perso per la rinascita della Slavia friulana in particolare in campo culturale e linguistico. La politica dominante era ormai certa che sulla tutela degli sloveni del Friuli si dovesse mettere una pietra sopra. Grazie soprattutto alle organizzazioni segrete, nate nell'immediato dopoguerra con la motivazione di opporsi alle mire espansionistiche della Jugoslavia, ma che sul campo operavano sprattutto contro il riconoscimento dei diritti culturali e linguistici degli sloveni delle Valli del Natisone, del Torre, di Resia e della Val Canale. E che cosa c'entra l'eccidio di Porzus con la minoranza slovena? C'entra, eccome, perché, secondo Tarcisio Petracco (cfr: Faustino Nazzi in «Alle origini della Gladio», http://fauna31.wordpress.com), commissario politico della brigata Osoppo, la settima brigata Osoppo-Erbezzo fu fondata dopo l'eccidio alle mal-

ghe di Topli uorh, o poco prima, «con lo scopo ufficiale di liberare la zona da residui delle formazioni slovene fino a quel momento uniche padrone e di impedire il sorgere di altre. […] La detta brigata rimase in vita anche dopo lo scioglimento in tutta Italia dell'esercito partigiano; fu armata ed equipaggiata come ausiliare dei Carabinieri col permesso degli alleati e vive tuttora». Questo è quanto scrisse il 23 febbraio 1947 il parroco di San Leonardo, don Angelo Cracina (lettera all'arcivescovo di Udine, mons. Giuseppe Nogara, cfr. Nazzi, ibidem) il quale subito intuisce e denuncia le vere intenzioni della formazione pseudopartigiana. «I nuovi partigiani della Erbezzo cominciarono subito l'ostruzionismo all'uso dello sloveno in chiesa additandolo come pericolo di pretese territoriali di Tito. E iniziarono una campagna contro le famiglie di coloro che non volevano iscriversi nella loro formazione e contro i comunisti. I metodi non sempre erano lodevoli: insulti in pubblico, sassaiole alle finestre, irruzione nelle abitazioni con percosse. Si giunse perfino a proibire di vendere latte in latteria agli avversari ed a negare loro i pacchi dell'Unra. […] Al popolo nei miei sermoni raccomandai il ricorso alle Autorità costituite per qualsiasi vertenza e disapprovai le vendette private. Questo mio atteggiamento (secondo me doveroso e tempestivo) e l'uso sebbene parco dello

sloveno in chiesa eccitò fortemente gli osovani contro di me. Mi si calunniò presso il prefetto Candolini; poi venne la nota campagna diffamatoria per mezzo de 'Il Tricolore'». Tra Porzus, e quanto esso rappresenta nella storia della Resistenza, il travagliato dopoguerra, l'azione delle organizzazioni segrete da una parte e l'imponente campagna contro il riconoscimento dei diritti degli sloveni della provincia di Udine corre uno stretto nesso. Nella Slavia friulana, con con il motivo (del tutto infondato anche nel corso della definizione del Trattato di pace del 1947 e tantomeno in seguito) delle mire espansionistiche della Jugoslavia e del pericolo delle invasioni del blocco comunista venne represso ogni tentativo di sviluppo della cultura slovena locale. Gli assertori di questi diritti linguistici, si legge nella relazione della Commissione storico-culturale italoslovena sui rapporti tra italiani e sloveni dal 1880 al 1956 «furono fatti oggetto di intimidazioni e arresti, e i alcuni casi di violenza, da parte di gruppi estremisti e formazioni paramilitari. Anche il clero sloveno incontrò difficoltà sia con le autorità civili sia con quelle religiose diocesane nell'affermare il proprio ruolo di riferimento per l'identità degli sloveni della Slavia Veneta a partire dall'esercizio dei suoi compiti pastorali in lingua slovena». J. B.

vena. Questo spirito di integrazione europea rafforza il ruolo centrale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che l'anno prossimo celebrerà i 50 anni della nascita, dovuta anche alla presenza della minoranza slovena, e dell'approvazione dello Statuto che rappresenta basi solide e durature della sua specialità. Signor Presidente, raggiungere questi traguardi non è stato facile. Infatti, tra Porzus da una parte, il travagliato dopoguerra e l'imponente campagna contro il riconoscimento dei diritti degli sloveni della Provincia di Udine dall'altra corre uno stretto nesso. Anche dopo il trattato di pace del 1947, nella Slavia friulana, con il pretesto, più o meno fondato, delle mire espansionistiche della Jugoslavia e del pericolo delle invasioni del blocco comunista, venne represso ogni tentativo di sviluppo culturale della comunità slovena, ingiustamente vista come quinta colonna di potenze straniere. Anche gli storici italiani e sloveni hanno riconosciuto questo nesso. Nella relazione della Commissione storico-culturale italo-slovena sui rapporti tra italiani e sloveni dal 1880 al 1956 scrivono che gli assertori dei diritti linguistici degli sloveni della Provincia di Udine «furono fatti oggetto di intimidazioni e arresti, e i alcuni casi di violenza, da parte di gruppi estremisti e formazioni paramilitari. Anche il clero sloveno incontrò difficoltà sia con le autorità civili sia con quelle religiose diocesane nell'affermare il proprio ruolo di riferimento per l'identità degli sloveni della Slavia Veneta a partire dall'esercizio dei suoi compiti pastorali in lingua slovena. Vi è certo stato in tali zone un persistente ritardo da parte italiana nell'attuazione di una politica di tutela corrispondente allo spirito della Costituzione democratica. Su tale ritardo vennero a pesare l'inasprirsi della situazione internazionale e le corrispondenti contrapposizioni politiche». Signor Presidente, è stato scritto che con la Sua visita a Porzus crolla l'ultimo muro della memoria almeno in relazione ai fatti legati alla Seconda guerra mondiale e alla Resistenza. Il nostro auspicio è che sia arrivato il momento che crolli definitivamente anche il muro eretto contro la comunità slovena e con esso siano abbattuti anche gli artificiosi puntelli che lo tenevano in piedi e che tutt'oggi negano perfino l'autentica identità slovena degli Sloveni della Provincia di Udine, da tempo definita da linguisti e storici.


dom

IZ NAŒIH DOLIN

31. maja 2012

stran

7

BENE#ANKA JOLE NAMOR na @elu Institucionalnega paritetnega odbora za vpraœanja slovenske manjœine v Italiji

»Bili smo vedno zadnji, ne moremo biti prvi, ko je treba var@evati« �

»De¡ela, œolske strukture in vsi tisti, ki so poklicani, da reœujejo te probleme, morajo pozitvno odgovoriti na proœnjo za dvojezi@ni œoli v Bardu in Tipani. Ne bi smeli govoriti o majhnemu œtevilu otrok v teh ob@inah«

� Ezio Gosgnach

B

ene@anka na @elu Paritetnega odbora za vpraœanja slovenske manjœine v Italiji. Na seji 21. maja v Trstu so s 13 glasovi izvolili @asnikarko in kulturno delavko Jole Namor. Zaprosili smo jo za pogovor. Kaj pomeni, da so izbrali prav Beneœko Slovenko? »Mislim, da je bila zelo pomembna odlo@itev. Pomembno je tudi, kaj so povedali sami @lani, ko so predlagali moje ime. Na prvo mesto so postavili to, da smo Slovenci v videnski pokrajini, zaradi objektivnih razlogov zgodovine, najbolj œibek del slovenske manjœine v Italiji in torej, da je treba nekako uveljaviti princip pozitivne diskriminacije. S tem so nam priznali sposobnost, da kot Slovenci videnske pokrajine opravljamo najbolj pomembno funkcijo, ki se ti@e slovenske manjœine v Italiji.« Katere pristojnosti pa ima odbor? »Dol¡nosti, ki jih ima po dr¡avnim zakonu 38 iz leta 2001, so v glavnem omejene na dolo@itev teritorija, kjer se zaœ@itne norme uresni@ujejo, bodisi na sploœno po 4. @lenu bodisi po 10. @lenu, ki govori o vidni dvojezi@nosti. Za vse druge stvari v bistvu paritetni odbor daje svoje mnenje. Tako povedano, bi zgledalo, da ima odbor omejene pristojnosti. Po drugi strani pa je treba poudariti, da je paritetni odbor sestavljen iz dvajset @lanov, deset Italijanov in deset Slovencev. En del jih imenuje rimska vlada, drugi del jih imenujejo de¡elna vlada, de¡elni svet in skupœ@ina izvoljenih predstavnikov po naœih ob@inah. To pomeni, da odbor, prav zaradi svoje sestave in visoke institucionalne ravni, lahko opravlja zelo pomembno vlogo s tem, da spodbuja izvajanje zaœ@itnega zakona, iœ@e reœitve v dogovoru, seveda, z vsemi institucijami, ki ga imenujejo.«

Glede izvajanja zaœ@itnih norm, je v ospredju vpraœanje #edada, kjer so te¡ave pri izdajanju osebnih dvojezi@nih izkaznic in odpiranju okenca za Slovence. »To je res in so bili tudi dolo@eni spodrsljaji. A mislim, da se stvar po@asi reœuje. Tudi @edajska ob@inska uprava je razumela, da je njena dol¡nost izdajati dvojezi@ne izkaznice. Po mojih informacijah, se iœ@e reœitev, da bi v @imkrajœen @asu kon@no za@elo funkcionirati tudi v #edadu slovensko okence.« Œpetra pa œe ni v seznamu ob@in z vidno dvojezi@nostjo. »Ko je paritetni odbor sestavljal to tabelo, je ob@ina Œpeter rekla, da oni niso zainteresirani, ker imajo ¡e na celotnem ob@inskem ozemlju dvojezi@ne table. Norma o vidni dvojezi@nosti seveda pa pomeni tudi druge oblike dvojezi@nosti in da se slovenski jezik uveljavi v javni upravi. Jaz upam, da se bo prepri@ala tudi ob@ina Œpeter in da bo zaprosila, da bo vklju@ena v seznam. Ob@ina Dreka je pred nekaj tedni to zaprosila in takoj dosegla. V dogovoru se da marsikaj uresni@iti.« Kaj pa z dvojezi@no oziroma trijezi@no

Rezija je in ostane na ozemlju, kjer veljajo zaœ@itne norme. ˘alosti pa me, da zamuja prilo¡nost, da bi œla na dvojezi@no œolanje

Bogat program na Kalu ob nagrajevanju nate@aja poezij nediejo 3. junja bo na Kalu nagrajevanje 9. konkorV œa Kal v poeziji na temo Lepo

bi bilo ko… Tele nate@aj vsake lieto parpravja podbunieœki kamun, s podpuoro drugih zdru¡enj in ustanov, de bi utardiu vezi med ljudmi raznih kultur in de bi pomau skuoze poezijo presko@iti vse jezikovne meje. Lietos, de bi napisali poezije, so udele¡enci lahko vebral' med italijanskim, slovienskim in angleœkim jezikam. Ob parlo¡nosti nagrajevanja so parpravli bogat kulturni program. Za@nejo v saboto 2. junja. Ob 20. bo v cierkvi svetega Œtandre¡a koncert. Nastopili bojo pevski zbori Nediœki puobi iz Œ@igli, Naœe vasi iz Tipane in Planinska ro¡a iz Kobarida. V nediejo 3. junja bo ob 9. uri pohod s Kala v #arni varh. Ob 11. bo sveta maœa v cierkvi svetega Œtandre¡a, par kateri bojo godli Moravski lovski rogisti. Ob 15. bo nagrajevanje nate@aja poezij. #e bo slava ura, bo cerimonija le ob 15. v kamunskim hramu v Podbuniescu.

Brezigrajevo slovo in Œtokove @estitke Namor je na @elu Institucionalparitetnega odbora za vpraœJanjaolenegaslovenske manjœine v Italiji na-

œolo v Terskih dolinah in v Kanalski dolini? »Kot re@eno, paritetni odbor ni tisto telo, ki izvaja zaœ@itni zakon. Na potezi so institucionalni subjekti. Na podro@ju œolstva prav gotovo ima pomembno besedo de¡elni odbornik za œolstvo. Paritetni odbor je pri¡gal zeleno lu@, tako za Terske doline kot za Kanalsko dolino in spremlja to dogajanje. Tudi vnaprej bo sledil temu vpraœanju in spodbujeval tiste, ki morajo odlo@iti, da naredijo prave korake. Tu ne bi smeli govoriti o majhnemu œtevilu otrok, ker gre za eno zelo jasno izra¡eno zahtevo ne samo krajevnih uprav a tudi starœev otrok. Mislim, da de¡ela, œolske strukture in vsi tisti, ki so poklicani, da reœujejo te probleme, morajo pozitivno odgovoriti na proœnjo ljudi, ki ¡ivijo v tako te¡kem @asu in na tako te¡kem teritoriju. Ker smo bili Slovenci v videnski pokrajini vedno zadnji, ko je œlo za pravice, ne moremo biti vedno prvi, ko je treba var@evati.« Poseben problem predstavlja pa Rezija. »Rezija je in ostane na ozemlju, kjer veljajo zaœ@itne norme. Na ¡alost je ob@inska uprava zelo zaprta. Dosedanji presednik paritetnega odbora Bojan Brezigar se je zelo prizadeval za to, da bi naœli skupni jezik, da bi uvedli dvojezi@ni pouk in prispevali k ohranjanju rezijanœ@ine. ˘alosti me, da Rezija zamuja prilo¡nost, da bi œla na dvojezi@no œolanje, kar bi tudi ohranilo œolo v dolini. S tako œolo pa bi mlajœi rodovi pridobili nekaj ve@ znanja in isto@asno bi ohranili svoj doma@i rezijanski govor.«

sledila Bojana Brezigarja, ki je odstopil zaradi prevzemu nove dol¡onsti pri slovenski vladi. Brezigar, ki ostaja @lan odbora, je v svojem poslovilnem govoru dejal, da je v petih letih predsedovanja opravil delo po svoji vesti, dose¡ki pa so po njegovih besedah ustrezni, saj se po eni strani zagotavlja izvajanje zakona, po drugi strani pa odbor ni ustvaril nobenih ve@jih napetosti v dru¡bi, vse omenjeno pa mu je uspelo z dobrim sodelovanjem z dr¡avo ter de¡elno in krajevnimi upravami. Brezigar je œe posebej poudaril, da je odbor pod njegovim vodstvom do konca izvedel postopek, ki ga je za@el v prejœnji sestavi pod vodstvom Rada Raceta: izvedli so prvo fazo postopka vidne dvojezi@nosti, v sodelovanju z drugimi ustanovami pa jim je uspelo zagotoviti pouk slovenœ@ine oziroma dvojezi@ni pouk œe v drugih krajih v videnski pokrajini. Medtem ostaja odprto vpraœanje zagotavljanja vidne dvojezi@nosti pri tistih ustanovah, ki opravljajo za dr¡avo pomembne storitve, kot so npr. poœta, ¡eleznice idr.. Paritetni odbor je glede tega svoje delo kon@al, na potezi pa je predsednik de¡elne vlade. Ob izvolitvi za predsednico Paritetnega odbora je v imenu Sveta slovenskih organizacij Namorjevi @estital in za¡elel veliko uspeœnega dela na novem polo¡aju tudi predsednik Drago Œtoka. »Ne pre¡ivljamo prav lahkih @asov v naœem slovenskem zamejstvu, zato nam je skupno pozitivno sodelovanje ter skrb za naœo bodo@nost gotovo pred o@mi pri naœem vsakdanjem delu v de¡eli Furlaniji Julijski krajini - je poudaril Œtoka –. SSO vam bo gotovo stal ob strani in bil v objektivno pomo@ pri prizadevanju za boljœe dni naœe celotne slovenske narodne skupnosti.«

NA RADIU SPAZIO 103 za Slovence v videnski provinci

»Okno v Bene@ijo« œtv. 200

V

nediejo 13. maja, ob 14. 30, postaja videnske nadœkofije »Radio Spazio 103« je odparla ¡e dvestoti krat »Okno v Bene@ijo«. Prva oddaja za Slovence v videnski provinci je œla v eter 21. junja 2008 in je bla od tekrat na sporedu vsaki tiedan celuo lieto. V oddaji, ki gre naprej okuole 50 minut, je pregled o tem, kar se liepega in manj liepega gaja med Slovenci v videnski provinci, naj v Bene@iji, naj v Reziji. Tuole z novicami, komentarji in intervjuji. Veliko mesta ima doma@a muzika. Predvajajo posebno skladbe s Sejma beneœke piesmi, de na puojedejo v pozabo. Saj so velika bogatija in ka¡ejo, kako so ustvarjalni naœi ljudje na glasbenim podro@ju. Oddajo podperjajo kooperativa Most, kulturno verski list Dom in kulturno zdru¡enje Blankini. Parpravja in vodi jo @asnikar Ezio Gosgnach. Z njin sodelujejo Larissa Borghese in Ilaria Banchig, ki parpravljata pregled dogodku v Bene@iji in okolici, in Luigia Negro, ki pravi, kaj se gaja v Reziji. Vsaki krat

je kajœan gost, s katerim se voditelj pogovarja o aktualnih temah. De bi posluœali »Okno v Bene@ijo«, je trieba loviti frekvenco 103.7 v Vidnu in nizki Furlaniji, 103.9 v osrednji Furlaniji, 97.4, 91.0 in 103.6 v Karniji, 95.7 v Kanalski dolini, 98.2 v ˘eliezni dolini in 97.5 ter 91.9 na Goriœkem. V Nediœkih dolinah se @uje samuo v nekaterih krajeh v dolini. Pa se lahko poluœa ne le v Bene@iji, a po cielin svietu na internetu, na naslovu www.radiospazio103.it. »Po elektronski puoœti so se oglasili nekateri beneœki emigranti v Kanadi in Agentini – pravi Gosgnach –. Napisali so, de radi posluœajo Okno v Bene@ijo. Tudi nekateri maldi œtudentje iz Nediœkih dolin, ki so na univerzah po Evropi, so nam poviedali, de nas posluœajo vsak tiedan in celuo med sabo komentirajo oddajo. Kàr posluœajo, se @ujejo doma. Tuole nas narbuj veseli. Te nove tehnologije napravjajo zaries @ude¡e«. Kduor zamudi oddajo v nediejo popudan, jo na internetu uœafa in posluœa, kàr @è.

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Kongres Skgz v Tarstu in Œpietru � � Na kongresu Slovenske kulturno gospodarske zveze, ki je biu 18. in 19. maja v Tarstu in v Œpietru na temo “Skgz 2020 vizija prihodnosti”, so vebrali novi de¡elni svet tele krovne organizacije. Iz videnske province so bli izvoljeni Antonio Banchig, Elio Berra, Cecilia Blasutig, Germano Cendou, Igor #erno, Viljem #erno, Luisa Cher, Graziella Coren, Dante Del Medico, Adraiano Gariup, ˘iva Gruden, Renzo Mattelig, Iole Namor, Maurizio Namor, Luigia Negro, Stefano Predan in Lucia Trusgnach. Na kongresu so izro@ili tudi plakete Skgz zaslu¡nim ljudem in organizacijam. Za Bene@ijo sta bla priznanja dele¡na pisateljica Bruna Balloch iz Subida in sekcija bivœih rudarjev (ex minatorju), ki diela v Zvezi Slovenci po svetu.

»Kukuca jo pieje« z druœtvam »Re@an« Kulturno druœtvo Re@an z Lies je parpravlo program, ki ga bo pod naslovam Kar jo pieje kukuca, izpejalo v miescu junj. Za@nejo v saboto 16. junja z vi@eram Zapuojmo jo na sred vasi, ki bo lietos v vasi Seuce. Od 20. ure naprej bojo nastopili zbor Re@an, vokalna skupina Sne¡et, Beneœko gledaliœ@e in harmonikarji. Za nediejo17. junja so parpravli pa Pohod @ez namiœljeno @rto iz Tapoluovega na Livek. Na pot bojo œli ob 9. uri. Gre za parjateljsko sre@anje med sosiedi, ki jih je po drugi svetovni vojski partiu te¡ak konfin. Pohodi ankrat iz Tapoluovega na Livek in drugi krat z Livka v Tapoluove so parpomali, de je tist prekleti konfin padu lieta 2007. Zadnja iniciativa v programu je tradicionalni kries Svetega Ivana, ki ga bojo par¡gali v saboto 23. junja ob 21. uri v Hostnim. Seviede, bo pravi senjam. ��

Sportello sloveno a San Pietro al Nat. � � L'amministrazione comunale di San Pietro al Natisone dal 6 giugno prossimo aprirà uno sportello linguistico per i cittadini parlanti lo sloveno. Il servizio sarà attivo il lunedì dalle 8 alle 14, il martedì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 8 alle 13. Vi sarà impiegata una persona con incarico part-time di 20 di ore settimanali mediante prestazione di lavoro temporaneo tramite agenzia interinale. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma scuola secondaria di 2° grado, buone capacità organizzative e di relazione, conoscenze amministrative di base certificate da titoli di studio e/o esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, ottima conoscenza della lingua slovena parlata e scritta con particolare riferimento al linguaggio burocratico, buone conoscenze informatiche dei principali sistemi operativi. Il servizio resterà attivo fino al 30 aprile del 2013. Nello stesso periodo sarà impiegata un'altra persona per la gestione del sito web del Comune in lingua slovena. Il servizio verrà svolto nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 8 alle 13. I requisiti richiesti sono gli stessi dello sportello sloveno con l'aggiunta capacità di gestione del sito web. Entrambe le iniziative sono sostenute con i fondi derivanti dalle leggi di tutela della minoranza slovena: quella statale n. 38/2001 (art. 8) e quella regionale 26/2007 (art. 19).


8

IZ NAŒIH DOLIN

stran

31. maja 2012

dom

IL CONSORZIO «DOLCE NORD EST» ha redatto un articolato progetto finalizzato allo sviluppo del territorio KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Obmejni ¡upani 29. junja v Œpietru � � Kakor je bilo dogovorjeno konac ¡enarja v Tolminu, se bojo œindiki/¡upani in drugi administratorji Bene@ije in Poso@ja spet sre@ali. Tele krat parvi@ na italijanski strani. Sre@anje parpravlja za@asni administrator gorske skupnosti Ter, Nedi¡a in Barda, ki je Giuseppe Sibau. Za datum je zbrau petak 29. junja, se pravi senjam svetega Petra. Tema na katero se bojo pogovarjali, de bi uœafali skupan jezik za @ezkonfinske projekte, je sodelovanje v turizmu, ki je ekonomska veja, od katere se puno sadou troœtajo na adni in te drugi strani bivœega konfina. Zatuo bojo na sre@anje povabili tudi turisti@ne dieluce in Bene@ije in Poso@ja. Zagotoviu je svojo parsotnost tudi regionalni aœeœor Elio De Anna. Vsi kupe se bojo zbrali okwuole 17. ure v œpietarskim kamunskim hramu. Za kulturni uvod bo poskarbiela furlanska pievka Sonia Dorigo, ki bo zapiela po italijansko in po slovensko.

I ministri Ornaghi e Turk a Cividale � � Saranno il ministro della cultura di Italia e Slovenia, Lorenzo Ornaghi e ˘iga Turk, a presenziare a Cividale del Friuli, la mattina del 4 giugno, alla cerimonia di consegna e scoprimento delle targhe ufficiali dell’avvenuta iscrizione della città ducale nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco dei siti in rete «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)». Lo ha annunciato il sindaco di Cividale Stefano Balloch, alla presentazione alla stampa del progetto. «La cultura – ha detto Balloch – è la più grande infrastruttura civile e il turismo va considerato un’importante risorsa, soprattutto in tempi così difficili, perché rappresenta un’occasione di sviluppo economico e di crescita».

Giornata ecologica a Stupizza Giornata ecologica tutta dedicata alla natura e all’ambiente al «Villaggio degli orsi» di Stupizza domenica 3 giugno. Si comincerà già alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti al centro visite, a due passi dalla Slovenia. Alle 10 partirà la passeggiata naturalistica alla volta dell’acquedotto del Poiana che durerà un’ora e mezza. Intorno alle 13 si pranzerà con una pastasciutta grazie all’organizzazione dallo staff «Villaggio degli Orsi»; ci sarà la possibilità di acquistare prodotti tipici del posto presso il chiosco allestito nel centro visite. Alle 13.15, per chi vorrà assistere alla parte congressuale di «Piccola grande Italia», partenza dal centro visite alla volta di località Calla dove, alle 14, si terrà un convegno a tema in collaborazione con Legambiente Fvg. Interverranno il presidente regionale di Legambiente, il sindaco di Pulfero Piergiorgio Domenis, il presidente dell’associazione «Villaggio degli orsi», e Giovanni Specogna con «Pulfero e il suo splendore»: una presentazione con slyde sulla storia e luoghi di Pulfero. Alle 15 la premiazione delle poesie del concorso «Calla in poesia». Intanto, nel centro visite «Villaggio degli Orsi», dalle 14 alle 18, ci saranno laboratori e giochi per bambini: face-painting, impronte con gessi e tanti altri giochi. Per i curiosi di natura, flora e fauna, visita guidata nel centro visite.

��

Un Consorzio per dare ali alla Slavia e fare un Gect turistico con il Poso@je �

Una proposta innovativa che fa leva su storia, cultura e tradizioni

� J. H.

M

odello «Dolce Nord Est» per dare ali al turismo nella Slavia quale «risposta innovativa e programmatica espressa da una terra antica, forte dei suoi valori e della sua storia, in merito alle istanze indotte dal recente fenomeno della globalizzazione». Mentre si susseguono le riunioni col fine di costituire un ente per la promozione turistica delle Valli del Natisone, da mettere in sinergia con analoghe organizzazioni delle Valli del Torre e di Cividale, il Consorzio con sede a Nimis, lancia la sua proposta. Sottolineando la positiva esperienza già maturata negli anni ed evidenziando le grandi potenzialità di Cividale, da poco entrata a far parte del patrimonio Unesco, la proposta si preoccupa di dare prospettive all'area montana «che, almeno da un punto di vista economico, rappresenta l'area più svantaggiata, ma che, se considerata in modo unitario assieme ai territori simili e contermini della vicina Slovenia (la Valle dell'Isonzo e il parco naturale del Triglav rientrano tra le attrattive turistico/naturalistiche più importanti e meglio organizzate d'Europa), può assumere un valore importante nel settore del turismo adventure con particolare riguardo al settore del trekking

e turismo attivo in genere (fattorie e laboratori didattici, equitazione, cicloturismo/Mtb, rivering/relax al fiume) fregiandosi della sua internazionalità e del suo interesse non solo sportivo (giacimenti storici della prima guerra mondiale, luoghi di forte importanza e suggestione religiosa ecc.)». «Tali territori che hanno una tradizione di vicinanza culturale alla Slovenia, ma che condividono con l'area limitrofa di questa anche caratteristiche orografiche e socioeconomiche – si legge nella bozza dell’articolato documento che verrà all’attenzione dei Comuni, della Comunità montana in fase di scioglimento e delle Unioni dei comuni che la sostituiranno –, potrebbero trovare giovamento da una rafforzata cooperazione che verrebbe favorita dalla creazione di un Gect. Lo sviluppo di un prodotto turistico strutturato (percorsi e punti di interesse mappati, guide disponibili, rete di infopoint operativa) e innovativo incentrato su diversi percorsi/trekking a tema storico culturale,

naturalistico o gastronomico (giacimenti storici della prima guerra mondiale, luoghi di forte importanza e suggestione religiosa, natura incontaminata, cime panoramiche, malghe, latterie turnarie, allevamenti e aziende agricole montane ecc.) raccolti in un parco turistico diffuso potrebbe trasformare l'intera area in un punto di riferimento per il turismo montano attivo». Secondo il Consorzio Dolce Nord Est, «se l'area a nord (Tarcento e le Valli del Torre) ha fatto dei passi aventi nella direzione dell'organizzazione turistica del territorio, nell'area del Cividalese e delle Valli del Natisone, che possiedono valenze primarie e di eccellenza pari e superiori, non esiste una organizzazione che si ponga obiettivi strategici e gestionali in una dimensione territoriale ampia». Di conseguenza, «sembra essenziale attuare una politica strategica anche nel territorio rimanente, ovvero ridefinire una strategia complessiva del territorio dei Colli Orientali (da Tarcento a Cividale). I tempi infatti sono decisamente maturi per inserire un pro-

dotto nuovo all'interno della programmazione regionale, corrispondente al settore dalla stessa individuato del turismo attivo e agroalimentare/enogastronomico e collocato nell'area di maggior pregio almeno per quanto riguarda il settore del vino». Gli obiettivi sono cinque. Primo: estensione del Consorzio Dolce Nord Est (consorzio pubblico costituito da enti pubblici) a tutto il territorio. Secondo: creazione di un consorzio turistico operativo unico (misto pubblico-privato), che dovrebbe gradualmente estendersi al territorio considerato (comprendendo tra i consorziati oltre alle amministrazioni locali e le imprese del comparto turistico anche le associazioni e assorbendole, cooperative che gestiscono i due alberghi diffusi presenti nell'area) e consentire l'ottenimento dei finanziamenti. Terzo: utilizzazione della Comunità montana, e poi delle Unioni montane, che hanno competenze nel settore turistico, e del Gal Torre Natisone per le attività di sostegno e di animazione necessarie. Quarto: una volta raggiunta la dimensione unificata e massa critica sufficiente dell'area, avvio di attività per la creazione di un Gect tra il Consorzio turistico e i corrispondenti partner sloveni Lto Tolmin, Kobarid, Bovec. Quinto: sviluppo e strutturazione, come primo passo, dei prodotti turistici «montagna adventure» e «storia/cultura» come presupposti fondamentali e tasselli integrati ma allo stesso tempo indipendenti per la successiva realizzazione di un progetto territoriale di più ampio. Come sarà accolto il progetto sul territorio? Di certo qualcosa se ne saprà già dopo la riunione di sindaci, di operatori turistici e culturali nonché dell'associazionismo locale convocata dalla Comunità montana per martedì 5 giugno alle 18.00 a San Pietro.

NA NEKDANJEM SLOVENSKEM BLOKU bodo gostilna, prodaja ekokmetijskih pridelkov, preno@iœ@a in zobozdravnik

Na Robi@u/Œtupici raste turisti@ni center N

a relaciji Bene@ija-Kobarid bodo za¡iveli kme@ki turizem, pohodniœtvo, kolesarstvo, turisti@na zdravstvena ponudba… Za@elo se je na sredini – nekdanjem »konfinu«: Gostiœ@e s trgovino iz turisti@ne kmetije, preno@iœ@a…; sezonsko odprta gostilna za hitro pripravljeno hrano tranzitnih turistov in œe kaj; razne vrste ambulantno zdravljenja za samopla@nike. Ob ¡aganju »konfina« je ¡aga pela eno najlepœih melodij, ki jih je bilo v Poso@ju in Bene@iji sliœati v zadnjih sto letih. ˘al se sanje vedno uresni@ujejo po@asneje. Kljub temu, so se letos za@ele uresni@evati prve od poslovnih prilo¡nosti na relaciji #edad-Kobarid, ki jih bo sicer ozka dolina omogo@ala. Kot je videti, se glas nove kobariœke ¡upanje Darije Hauptam v Ljubljani v zadnjem @asu boljœe sliœi, saj jim bo Direkcija za ceste na bivœem mejnem prehodu Robi@/Œtupica ¡e do turisti@ne sezone odstranila opuœ@ene carinske kabine. Te, poleg grdega videza, zmanjœujejo œe tisto slabo preto@nost prometa, ki ga omogo@a ozka in vijugasta cesta, ki ne zaslu¡i imena meddr¡avna. V bli¡ini so na@rtovane dodatne povrœine za parkiranje avtobusov. Robert Kav@i@ iz Livka, nekdanji kobariœki ¡upan, namerava v opuœ@enem no@nem baru urediti gostilno in se tako vrniti v turizem ¡e z za@etkom te sezone. Zaenkrat bo njegova ponudba sezonskega zna@aja. Z novimi vsebinami bodo za¡ive-

li nekdanji carinski in poslovni objekti. Tako namerava Pavel Tonkli, ki je odprl v Breginju ekoloœko turisti@no kmetijo, urediti prodajo svojih pridelkov in jih tudi ponuditi kot tople obroke tradicionalne posoœke prehrane, pridelane na njih kmetiji. Znani so po odli@no pe@enem mesu jagnjet. Ra@unajo na turiste, ki potujejo iz obeh smeri. Po navadi nekje tak po@itek s toplim obrokom potniki ¡e na@rtujejo na mestih, ki so znana po dobri postre¡bi. Seveda pa bodo imeli tudi preno@iœ@a, saj so blizu reke Nadi¡e, katere zdravilna voda in blato privabljata vse ve@ kopalcev. In ¡e smo pri zdravstvu. Odli@no dopolnitev in piko na i pa bo dal doma@i Zobozdravstveni studio Koroœec. Na mestu poruœene brezcarinske trgovine bo zgradil objekt z ve@ vrst ambulantne ponudbe. Menda so njihove visokokvalitetne zdravstvene storitve ¡e na sedanji lokaciji prezasedene, zato ni strahu, da ne bi imeli dovolj tudi klientov samopla@nikov. V kolikor bosta za¡ivela mednarodna kolesarska in pohodniœka pot med Slovenijo in Furlanijo Julijsko krajino, je pri@akovati œe nekaj takœnih vab za turiste tudi v Bene@iji. Seveda pa marsikdo meni, da bo gospodarstvo tukaj za¡ivelo, ko bo sedanja cesta namenjena le za lokalni promet in kolesarje, viœje nad dolino pa bi morali dr¡avi z evropskimi sredstvi zgraditi hitro cesto (s predori) na relaciji Videm-Ljubljana. � Miran Miheliå

Dom in Novi Glas za sodelovanje

petek 25. maja sta se v #edadu sre@ali uredniœtvi petnajstdnevnika Dom in tedV nika Novi glas, da bi se dogovorili za boljœe sodelovanje in iskanje skupnih reœitev @im boljœega obveœ@anja slovenskih bralcev. Urednika Giorgio Banchig in

Ezio Gosgnach za Dom ter predsednik Zadruge Goriœka Mohorjeva Damijan Paulin in urednik Jurij Paljk za Novi glas so na sestanku konkretno preu@ili mo¡nost boljœega medsebojnega sodelovanja ter obveœ@anja, kot so tudi spregovorili o mo¡nosti iskanja novih skupnih reœitev za oba @asnika v @asu velikih sprememb na podro@ju medijev in sedanje globalne krize, ki ogro¡a obstoj vseh manjœinskih in drugih tiskanih sredstev obveœ@anja.


dom

31. maja 2012

IZ NAŒIH DOLIN

stran

9

20. MAJA NA PRAZNIK KRISTUSOVEGA VNEBOHODA, ki mu pravijo tudi Veliki kri¡, je bluo ruomanje œpietarske foranije

Vierniki iz Nediœkih dolin prosili Marijo na Stari gori, naj jim pomaga �

Adan farni kri¡ je nesu mladi mo¡ s @arno ko¡o. Tuole je znamunje, de se beneœka kristjanska dru¡ina œieri in ima nove mo@i

(

Kratke Brevi brevi kratke

Œpietar, krajica Vida na Glasbeni matici Parœlo je h kraju œe adno œuolsko lieto na Glasbeni matici za Nediœke doline, se pravi v œuoli, v kateri u@ijo muziko. V torak 5. junja bo ob 18. uri v polifunkcionalni sali v Œpietru zaklju@na akademija. Program je posebno bogat in zanimiu. V parvim delu koncerta se bojo predstavili narbuojœi u@enci in komorne skupine Glasbene matice Œpietar. V drugem delu pa bo na varsti glasbeno-gledaliœka predstava Krajica Vida. Tekst je na podlagi poznane pavce parpravu Aldo Clodig. Za glasbo an orkestracijo pa je poskarbeu Davide Clodig. Par projektu sodeluje tudi Beneœko gledaliœ@e, ki je organiziralo te@aj za mlade in otroke. Poleg igralcu Beneœkega gledaliœ@a bojo nastopili: otroœki zbor Mali lujerji, mladinski zbor in mali orkester Glasbene matice Œpietar, pieuci Martina Canalaz in Michele Perrone, sopran Elisa Iovele v vlogi krajice Vide in bas-bariton Goran Ruzzier v vlogi Atile. Predstavo bodo ponovili 1. luja v Tapoluovim v sklopu lietoœnje Postaje Topolove. ��

� R. D.

P

iesam Lepa zi ro¡a Marija je mo@nuo odmievala na koncu svete maœe v svetiœ@u na Stari gori v nediejo 20. maja. Pred utarjam je bluo danajst oflokanih kri¡ou iz far Nediœkih dolin. Na praznik Velikega kri¡a al' Kristusovega vnebohoda je tradicionalno ruomanje iz Bene@ije na Staro goro dalo viernikam parlo¡nost, de bi se kupe uœafal' ku bratri in parjatelji, ku adna velika dru¡ina. Bluo je ¡e 13. krat, odkar so tuole ruomanje za@eli v svetim lietu 2000. Ob 11. so se vierniki zbrali na velikim placu na Stari gori, ob 11.15 je bla precesija do cierkve. Te parvi so œli oflokani kri¡i. Adan je nesu mlad mo¡ s @arno ko¡o in tuole je bluo znamunje,

KRATKE - BREVI - KRATKE

Kriœi cierkvi Nediækih dolin pred utarjam Matere Boœje na Stari gori de se beneœka kristjanska dru¡ina œieri z novimi bratri in ima nove mo@i. Zad za kri¡ so œli famoœtri, se pravi mons. Mario Qualizza, ki je dekan foranije in skarbi za fare v œpietarskim in podbunieœkim kamunu, g. Rinaldo Gerussi, ki skarbi za fare v podutanskim in srienskim kamunu, g. Bo¡o Zuanella, ki skarbi za fare v sauonskim kamunu in Gorenj Barnas, in g. Federico Saracino, ki skarbi za fare v garmiœkin in dreœ-

Somaæevali so vsi ætierje famoætri iz Nediækih dolin

Fotografije je nardiu Oddo Lesizza

kin kamunu, Kozco in Gorenj Tarbi. Zad za duhovniki so bli ruomarji. Pieli so litanije Device Marije in tuole po slovensko, kakor so dolo@ili na seji pastoralnega konseja œpietarske foranije. Somaœevanje je vodu adan starogorski manih. Bepo Qualizza je molu proœnjo po slovensko. Takole se je glasila: »V naœi zgodovini starogorska Mati Bo¡ja je bla za naœe ljudi velika pomo@nica. Tudi donas jo prosimo, de

nam pomaga ohranit' viero, de nas varje od nasre@ in boliezni, de naœi mladini arzsvetli pot, de naœim te starim in bunim da muo@ in tola¡bo, de ostane v sarcu naœih ljudi po svietu in de naœim renkim izprosi ve@ni mier in pokoj.« Na koncu so alpini parpravli paœto za vse, takuo de so se lahko vierniki iz raznih far sre@ali, spoznali in poguorili kakor bratri.

Precesija do cierkve

Na koncu paæta za vse

Bogato dielo duœtva »Srebarna kaplja« Druœtvo Srebrna kaplja je zaries zelo aktivno. V pandiejak 28. maja je nje #udovito lieko klub v oœtariji par Mohorine par Hlo@je parpravu œe adan vi@er, na katerim so spoznali doma@e zeje. Tele krat so bli na varsti koruzni laski, lu@nik, lipa, lakota, poprova meta, materina duœica, melisa, majaron in ovas. U@ili so tudi, kakuo napraviti in kakuo nucati mazila. Vsak torak do 12. junja od 16. do 18.30 v faru¡u v Gorenjem Tarbiju gre naprej delavnica na temo Iz zemlje napravemo keramiko, ki ga je Srebarna kaplja organizirala v sodelovanju z doma@o Polisportivo. Na telim laboratorju u@ijo, kakuo iz zemlje napraviti keramiko. Za use informacione lahko pokli@ita na telefonsko œtevilko 0432724112. Le druœtvo Srebarna kaplja parpravlja izlet v Zagreb, ki bo v nediejo 10. junja. V hrvaœko glavno miesto puojdejo iz Œpietra ob 6. uri zjutra. Za se vpisati oglasita se par Kme@ki zvezi v #edadu (ulica Manzoni, telefon 0432703119). Vpisovanja zbierajo do sabote 2. junja. ��

PARVI KRAT V ZGODOVINI NEDIŒKIH DOLIN. Zgodilo se je na seji novega sauonskega kamunskega konseja v sriedo 16. maja

Œindik Germano Cendou je parsegu tudi po slovensko Tempi lungi e risultati contraddittori »P dei ricorsi al Tar. Il caso di Paluzza C arsegam, de bom lealno spoœtovau italijansko kostitucion.« Novi sauonski œindik Germano Cendou je v sriedo 16. maja, na parvi seji kamunskega konseja parsegu tudi v doma@im slovenskim jeziku. Tuole se je parvi krat zgodilo v zgodovini Nediœkih dolin. »V kampanji za votacione sam obisku skor vse hiœe in malomanj vsi so z mano guorili po doma@e. Zaki se muoramo bati guoriti po slovensko na kamune? Kduor ¡eli guoriti po doma@e, ima vso pravico. Samuo @e bomo guorili naœ jezik, ga na zgubimo. Je in muore ostati naœa narven@ bogatija,« nam je Cendou poviedu v intervjuju. Novi œindik je na seji oznanu imena vi@eœindika, ki je Fabio Trinco, in aœeœorja, ki je Paolo Cernotta. Arzluo¡u je tudi program, ki ga misli izpejati. Za je glasovalo 8 mo¡ Ob@inske liste/Lista civica.

Vzdar¡ali so se opozicijski mo¡je. Paolo Cariola, kandidat za œindika liste Kupe, de bi dielali/Insieme per lavorare, ki je volitve zgubiu samuo za adan glas, je napoviedu, de na bojo votali v kamunskim konseju, dokar na bo jasno, al’ je te pravi œindik Cendou al’ on, saj se bo parto¡u na regionalno administrativno sodiœ@e Tar. Misli, de je volilna komisija po zmoti arzveljavila trije glasove, ki so bli njemu namenjeni. Do tekrat bota on in te drugi mo¡ njega liste vseglih parpomala za dobro sauonskega kamuna. Marisa Loszach se je pa zahvalila tistim, ki so na volitvah glasovali za njo in za nje listo Sauodnja ljudje in dolina/Savogna la gente la valle. Poviedala je tudi, de se troœta, de bo Cendouova administracija stabilna. Po navadi, do arzsodbe par telih zadevah pride po adnim lietu al' œe vi@. »Seviede, mi pustimo par kraju polemike in

za@nemo dielati. Tele volitve in vse, kar se je pred njimi zgodilo, so arzpartile ljudi. Sada ¡elimo zbrati kupe vse tiste, ki ¡ivé v sauonskim kamunu, in vse druœtva, vse aœocjacioni, ki jih imamo, de bi sodelovali z vsiemi.«

ome annunciato, Paolo Cariola, candidato sindaco di Savogna per la lista «Insieme per lavorare», ha annunciato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) contro il risultato delle elezioni comunali, che l'hanno visto perdere per appena un voto. Secondo Cariola, il seggio di Savogna avrebbe annullato ingiustamente tre schede che esprimevano una chiara preferenza a suo favore e, pertanto, l'avrebbero fatto vincere. Se il Tar gli desse ragione, Cariola si insedierebbe sindaco e cambierebbe la composizione del consiglio comunale. Alla lista Insieme per lavorare sarebbero assegnati 8 seggi (più il sindaco) e alla Lista civica soltanto due (Germano Cendou e Fabio Trinco). I tempi del pronuciamento della magistratura amministrativa, però, non sono brevi. E spesso portano a risultati contraddittori. Si ricorda il caso del Comune di Paluzza. Nel giugno 2004 la candidata sindaco Elia Vezzi perse per 3 voti e fece ricorso. Il Tar le diede ragione nel marzo 2005 e la insediò alla guida del Comune. Ma neanche un anno dopo, nel febbraio 2006, la sentenza fu ribaltata dal Consiglio di Stato che reinsediò sullo scranno di sindaco Aulo Maieron.


10

TERSKE DOLINE

stran

31. maja 2012

dom

IL VECCHIO SIMBOLO CRISTIANO IN FERRO, collocato nel 1914, si era spezzato e ha dovuto essere rimosso KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Per 10 ragazzi borse lavoro a Lusevera Anche quest'anno il Comune di Lusevera dà una mano a ragazzi e ragazze della vallata attivando il progetto delle Borse Lavoro Giovani, in collaborazione con l'Ambito. Oltre a essere un'opportunità di conoscenza del territorio, di aggregazione costruttiva e di aiuto alla popolazione residente, sia in ambito ecologia che nel settore sociale, le Blg consentono a ragazzi e ragazze di guadagnare un piccolo “stipendio” di 250 euro netto per una prestazione di 80 ore, circa 20 a settimana. Per il 2012 largo ai giovani che sono nati dal primo gennaio del 1992 al due luglio del 1996. I posti a disposizione sono in tutto dieci. Per aderire all'iniziativa è necessario rivolgersi agli uffici municipali.

��

Nuova fontana per gli escursionisti

Appello per una nuova croce sul campanile della chiesa di Pradielis �

Il sacrestano Valeriano Lendaro: la comunità saprà trovare i fondi perché è molto legata alla parrocchiale

� Paola Treppo

T

orna a casa per le vacanze di Natale e nota subito che c'è qualcosa che non va, nel «suo» campanile. È la croce che svetta in cima alla torre: si è piegata e rischia di rovinare al suolo. Ad accorgersene, mettendo in moto una macchina di volontari tutta di paese, è stato Giorgio Lendaro, 25 anni, originario di Ter/Pradielis di Lusevera ma da anni residente a Prato, vicino a Firenze, in Toscana. Giorgio, dalla casa paterna, si affaccia alla finestra e nota l'anomalia in cima al campanile. Sono i giorni dell'Epifania. C'è stato molto vento che, tra l'altro, ha impedito di incendiare i tradizionali fuochi della Dodicesima notte. Il giovane, che di professione fa il postino, allerta immediatamente il padre Valeriano, sacrestano e «tutto fare» per la chiesa parrocchiale di Pradielis, edificio sacro dedicato a San

Giuseppe. «Mio figlio - dice Valeriano - ha avuto buon occhio e anche io, poi, con un cannocchiale, ho visto che la croce si era spezzata. Ho allertato subito il parroco, don Antonio Villa, e pure il sindaco, Guido Marchiol». Il Comune ha chiuso temporaneamente la strada con una transenna ed è stato vietato l'uso del campo di gioco che si trova proprio sotto il campanile e la chiesa, a tutela dell'incolumità pubblica. «Un volenteroso giovane del paese spiega Valeriano - ha poi raggiunto la parte alta della torre e ha rimosso la croce che si trovava lì dal 1914, quindi quasi da un secolo. Era stata realizzata in ferro, con un rivestimento in alluminio, e si era spezzata alla base, all'altezza del cavo elettrico per la messa a terra contro fulmini e temporali». Con una gru di 50 metri la croce è stata ri-

Vas Ter v kamunu Bardo v Terski dolini mossa, all'inizio di maggio, ed è stato possibile riaprire la strada. «Mio figlio - fa notare Valeriano - è da sempre innamorato del campanile della Parrocchiale. Ha frequentato la scuola d'arte a Sesto Fiorentino e ha sempre ritratto nelle sue opere la torre. Dei piccoli capolavori che fanno conoscere la nostra chiesa anche in Toscana». Adesso si parte con la ricerca dei fondi per costruire una nuova croce, questa volta

in acciaio inossidabile. «C'è bisogno di non meno di mille euro - dice il sacrestano -; se serve, ne sono certo, la comunità saprà dare una mano perché è molto legata al campanile di Pradielis. La torre, alta 47,3 metri, tutta in pietra squadrata, è sopravvissuta a ben due guerre e i vecchi del posto raccontano che, prima della rotta di Caporetto, sia stata ammirata anche da re Vittorio Emanuele III». La chiesa, invece, è stata ricostruita dopo il sisma del 1976.

NELLA FRAZIONE DI TAIPANA una significativa iniziativa per spiegare l’importanza del rispetto della natura

Grazie all'impegno del Gruppo alpini di Monteaperta di Taipana, è stata realizzata una nuova fontana. Le penne nere, coordinate dal capogruppo Ivano Carloni, hanno sfruttato una fonte che sgorga all'inizio della mulattiera che conduce al rifugio del Gran Monte. La nuova struttura, che abbellisce l'area e dà la possibilità agli escursionisti di dissetarsi, sarà inaugurata a breve con una cerimonia cui parteciperà anche l'amministrazione comunale. In quell'occasione si terrà pure il taglio del nastro del nuovo posteggio per automobili realizzato per consentire un'agevole sosta a turisti e camminatori diretti al rifugio. Il riparo montano apre ufficialmente le sue porte il 2 giugno.

� �

Cergneu, castello da valorizzare

Valorizzare il castello di Cergneu di Nimis. Questo l'obiettivo del «Gruppo Cernedum» che, di recente, ha chiesto un incontro al sindaco Walter Tosolini per cercare insieme una formula vincente per il rilancio del sito. L'obiettivo del sodalizio culturale è di rendere il castello più bello e adatto a realizzare manifestazioni di richiamo, in particolare in estate. Prima di tutto sarà necessario ripulire la zona dalla vegetazione infestante e quindi, in seconda battuta, installare un sistema di illuminazione di base per poter organizzare concerti ed eventi anche al calar della sera. La proposta è stata bene accolta dal Comune che procederà con altri incontri col «Gruppo Cernedum». � �

Monteaperta, 100 anni della festa degli alberi A nimazione, didattica, aggregazione e momento di incontro importante a Viœkuorœa/Monteaperta di Taipana per il centenario della «Festa degli alberi». «È stata un'occasione di grande significato per la comunità – dice Ivano Carloni, capogruppo Ana del borgo – poiché ha coinvolto direttamente tutti i ragazzi delle scuole di Taipana, i loro genitori, gli insegnanti e tanti cittadini. Le penne nere, come da tradizione, hanno anche organizzato un convivio con pastasciutta per tutti ma è stato fondamentale, in particolare, l'intervento della Stazione forestale di Attimis». Sono intervenuti alla festa il comandante della Stazione, l'ispettore superiore Giovanni Marassi, di recente nomina, il maresciallo Fabrizio Podorieszach e la guardia forestale Alessia Remondini. «A bambini e giovani è stato spiegato quanto importanti siano il rispetto della natura e la cura degli alberi – dice Carlo-

L

ni –. In maniera semplice e chiara, le nuove generazioni e pure gli adulti hanno potuto capire quanto sia strategico gestire in maniera corretta il territorio in cui vivono. Sia per continuare ad abitare in uno spazio intatto e di grande valenza naturalistica, sia per un ottimale e sostenibile sfruttamento di queste macchie boscose. Non a caso, in occasione della festa, non ab-

biamo proceduto con la messa a dimora di nuove essenze arboree, perché l'area ne è già molto ricca, ma abbiamo puntato sull'importanza del taglio corretto. E preziosa è stata, in questo caso, la collaborazione della Stazione forestale di Attimis». All'incontro hanno preso parte pure Gabriele Cragnolini dell'Area didattica

della Regione Fvg e, per l'amministrazione comunale di Taipana, l'assessore alla protezione civile Fabio Michelizza. Per Taipana, così come pure per le alture di Attimis e di Faedis, si punta a una gestione del bosco che possa essere remunerativa in termini economici, sempre nell'ottica della sostenibilità; si guarda, in dettaglio, a una rinaturalizzazione della macchia, a favore del latifoglio tradizionale e tipico della zona. «La festa degli alberi è stata organizzata a Monteaperta, così come a Cividale, a cento anni di distanza dal primo evento centrato sul bosco, nel 1912 –- sottolinea Carloni –. Le cronache del tempo riportano la singolare manifestazione quando ancora l'Italia era Regno d'Italia. Oggi, dopo un secolo, è necessario frenare l'abbandono della macchia verde. Queste, tra le altre, le finalità della manifestazione tenutasi nel nostro borgo». � P. T.

Giuseppe e Sonia da Varmo a Canebola per tenere aperta l’osteria del paese

ui è un termoidraulico e ha 34 anni. Lei un'assistente domiciliare e ne ha 31. Sono originari di Varmo ma non hanno saputo resistere alla natura incontaminata di Canebola e hanno deciso di aprire un bar trattoria proprio nel centro della frazione. Sono Giuseppe Zanini e la moglie Sonia Molinari, una giovane famiglia che, peraltro, tra pochi mesi, avrà la gioia di accogliere il primo figlio. E sarà una festa non solo per Varmo ma anche per gli abitanti di Canebola che li hanno accolti con grande affetto ed entusiasmo. Giuseppe e Sonia non battono la fiacca: da lunedì a giovedì svolgono la loro professione nel paese d'origine e il venerdì raggiungono le alture di Faedis per aprire il locale, che si chiama «Osteria da Iop». Con loro, sempre come dipendente, c'è anche la sorella di Sonia, Valentina Molinari, 32 anni, operatrice socio sanitaria. «Ho sempre amato Canebola – dice Giuseppe –; da anni, con i miei amici, cacciamo in questi boschi. Ho conosciuto gli abitanti del borgo, persone squisite con cui andiamo molto d'accordo».

Lo scorso anno a Giuseppe è stata offerta l'occasione di rilevare uno storico esercizio pubblico della frazione, al tempo chiuso da quattro mesi dopo diversi cambi di gestione. Si tratta di un grande immobile che sorge di fronte alla chiesa del paese, e che per molto tempo ha funzionato anche come negozio di alimentari. Il paesaggio è splendido. «Questo è un paradiso», afferma Sonia. A dare in affitto l'immobile alla giovane famiglia è stato il «Circolo culturale-Kulturno druœtvo Joanac #enijeboski dom». «Abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo festeggiato il primo anno di attività il 28 aprile scorso – spiega Giuseppe –. Sono stati 12 mesi di avvio entusiasmanti, che ci hanno certamente richiesto dei sacrifici ma che ci hanno dato anche tanta soddisfazione. Canebola, del resto, è un luogo che attira molti turisti amanti della natura: quando non piove passano anche fino a 400 ciclisti diretti a Bocchette Sant'Antonio, una delle mete più ambite per chi ama pedalare. Tanti anche i motociclisti. L'ambiente, inoltre, permette di passeggiare immersi

nella natura: non si contano gli escursionisti e anche famiglie che si rilassano nel verde». Con l'arrivo della bella stagione, Giuseppe, Sonia e Valentina sono pronti ad accoglierli tutti, con semplicità e genuinità. «Abbiamo molto spazio in osteria: c'è il bar per chi vuole solo un caffè o un bicchiere d'acqua; ci sono due sale da pranzo con 30 e 70 posti, su due piani, e una bella terrazza per mangiare all'aria aperta». In menù, su ordinazione, salsiccia, costa, patate e fagioli. «Non abbiamo voluto rinunciare anche alla tradizione del pesce, importata da Varmo, per offrire qualcosa di più agli abitanti di Canebola e ai turisti che la visitano». Info +39 333 2660608. (p. t.)


dom

31. maja 2012

REZIJA/KANALSKA DOLINA

stran

11

DE˘ELNI UPRAVNI SODNIKI zavrnili prito¡bo Ob@ine Trbi¡ proti varovalnemu odloku Ministrstva za kulturne dobrine

Sodiœ@e odlo@ilo, da bo Romarska pot na Viœarje ohranila svojo podobo �

Zadovoljni pri odboru za zaœ@ito bo¡je poti, zaskrbljeni na ¡abniœki soseski

Scuola «Toma¡ Holmar» in concerto a Malborghetto l palazzo Veneziano di Malborghetto, sabato 19 maggio si è tenuto un concerA to organizzato dalla Glasbena matica /Scuola di musica della Valcanale «Toma¡ Holmar», durante il quale si sono esibiti gli allievi frequentanti i corsi, tenuti dal

� Luciano Lister

D

e¡elno upravno sodiœ@e (Tar) je zavrnilo prito¡bo Ob@ine Trbi¡ proti ukrepu iz decembra 2009, s katerim je Ministrstvo za kulturne dobrine izdalo varovalni odlok za romarsko bo¡jo pot do Viœarj. Seveda, je Odbor ob@anu za zaœ@ito romarske bo¡je poti (Comitato per la salvaguardia del Sentiero del Pellegrino) z zadovoljstvom sprejel to odlo@itev. Z druge strani je novoimenovani trbiœki odbornik za turizem, Igino Cimenti, izjavil, da je to »udarec za naturalisti@ni in verni turizem«. Odbornik spraœuje tudi, kdo bo skrbel za primerno vzdr¡evanje romarske poti in kapelic na njej. Saj bi dru¡ba Promotur v primeru izgraditve proge Bonfini, kar pa odlo@itev ministrstva onemogo@a, s konvencijo poskrbela ravno za to. Odbor za zaœ@ito romarske poti je odgovoril na Cimentijeve izjave z vabilom, da osebno preveri koliko ljudi, jo uporablja. Odbor mu tudi svetuje, da si na internetu ogleda bloge o naturalisti@nem turizmu, na katerih se veliko govori o naravnih lepotah ob@ine in œe posebej o romarski poti do Svetih Viœarji, kot eni izmed najlepœih v de¡eli. »#e bi uresni@ili projekt proge Bonfini, bi kapelice kri¡ove poti premeœ@ali in bi tudi nastale cone za parkiranje vozil,

Ta na Ravanci bo koncert

W

saboto 2 dni jünja na ne 8 nu pul zvë@ara tu-w carkvë ta-na Ravanci bo den lipi ano wridni koncert. Za paraæet isi koncert klïcen »Sveti Sinti Laudiæ« sta skërbala Parrocchia di Santa Maria Assunta ano ti rozajonski kultürski @irkol-circolo culturale resiano Rozajanski Dum. Pëli bojo ti mladi od @irkola Zbilje (Slovenija) anu bojo pomagali: Ljoba Jen@e u@inïka toga staraga pujanja, dr. Matej Œekli za löpu viriæet po näs, Janez Jocif za to staro müziko anu Duœan Osojnik za Gong. Program. Duœan Osojnik: Gong; Ljoba Jen@e: Sijaj, sijaj son@ice, Sveti Sintilavdiæ; Ljoba Jen@e anu Janez Jocif, portativ: Ty@ica yolï@ica; Ljoba Jen@e anu ti mladi od @irkola Zbilje: Da göra ma ta Kylina, Marija mati bo¡ja prosi Boga za nas, Won @iz te ke ode lipa mo, Ma sawa @en@a lipa ma, Marija z Ogrskega gre, Hladna jesen mi ¡e prihaja; Janez Jocif, ¡vegla (ciaramella): Svet Zadoro je ov@ice pasu, Tan dol te@e voda Rajna, Kristus je od smrti vstal, Da lipa ma ma püstila; Ljoba Jen@e: Lipa Wïda; ti mladi od @irkola Zbilje: Lesica ta fasalawa, Lipa ma Marica. Jë trëbë dëlet veæ po isëj poti ano në se bat dëlat wkop ziz te slavinske. Mamo byt vësali da pa tu-w Reziji mëjmo norët kej uridnaa za noœe jüdi. (s. q.)

ograje in stopnice - z izgubo duhovnega in naturalisti@nega @ara. Toda brez primernih reœitev za prehod za peœce, za romarje in alpiniste.« Trbi¡ki ¡upan, Renato Carlantoni, je povedel, da @aka na uradne akte De¡elnega upravnega sodiœ@a, preden sprejme primerne odlo@itve, kako naprej s projektom. Razo@arani so na razsodbo tudi na ¡abniœki soseski, kjer se bojijo, da ne bojo ve@ imeli dostopa z vozili do gozdne ceste - ki so jo do zdaj, skupaj z skladom Fec, vzdr¡evali z lastnimi stroœki. A po Odboru za zaœ@ito romarske poti ¡abniœka soseska nima @esar se bati, ker zaœ@itni ukrep ohranjuje »obi@aje in navade obmo@ja« in torej ne vpliva na stoletne pravice @lanov soseske. »Predsednik se bi vseeno moral dr¡ati temu, kar statut soseske izrecno omenjuje: dobi@ek iz prodaje lesa bi morali nameniti vzdr¡evanju gozdnih cest in cest, ki jih uporabljajo @lani soseske. In to v skladu s trbiœko ob@ino – ki je v petletni program pod imenom Julius Kugy vklju@ila tudi obnovo in vzdr¡evanje poti. Mednje spada tudi romarska pot do Svetih Viœarji.«

prof. Manuel Figheli. Annunciati dalla moderatrice della serata, Dorotea Willeit, si sono quindi susseguiti: al pianoforte Eleonora Coianiz, Jacopo Preschern, Laura Pezzetta, Massimiliano Gregorutti, Rossella Lupieri, Simone Vuerich, Simone Melcher, Elisa Kandutsch; alla fisarmonica Sebastian Melcher, Jessica Kanduth, Kristian Lupieri e Nicola Melcher. Fra quelli rivolti ad un pubblico più ampio, questo è il terzo concerto organizzato dalla Glasbena matica in Valcanale. Ognuno di questi è stato strutturato su una tematica di base: se il primo anno gli alunni hanno presentato composizioni di Schumann e Chopin in occasione del secondo centenario dalla nascita, l'anno scorso è stata portata al pubblico l'evoluzione della musica dal Barocco alla Dodecafonia. Stavolta, invece, il tema è stato esplicato dal titolo «Dall'epoca classica a quella moderna»: gli alunni si sono presentati con composizioni di grandi maestri dei periodi di Barocco, Classicismo ed Impressionismo, nonché contemporanee. Nel repertorio si sono così susseguiti Bach, Beethoven, Schumann e Debussy – che risulta ancora piuttosto attuale, dal momento che le sue composizioni vengono tuttora usate come base per film da diverse compagnie americane – ed hanno inoltre trovato spazio John Lennon, Elton John e le basi musicali dei film Disney. L'evento, che si è tenuto col patrocinio della locale Comunità montana, rientra tra i vari promossi dalla scuola di musica, che ha anche collaborato all'organizzazione della Giornata della cultura slovena in Valcanale ed organizzato il 38° incontro delle scuole di musica della Gorenjska e d'oltreconfine. (l. l.)

NONOSTANTE LA CRISI ECONOMICA il movimento regge grazie alla vicina Repubblica

Sloveni motore del turismo a Resia N onostante la crisi economica, degli ultimi anni, stia coinvolgendo anche il settore turistico, in Val Resia il dato di questo importante motore di sviluppo non è del tutto negativo. Le molte iniziative realizzate dalle associazioni e dagli enti che operano in valle, durante l'anno, hanno richiamato numerosi visitatori. La Val Resia compresa nella più ampia minoranza linguistica slovena negli anni si è posizionata, sul mercato turistico, a livello internazionale con gli ospiti di lingua slovena provenienti per lo più dalla vicina Repubblica di Slovenia. Una della attrattive della Val Resia è anche il Parco delle Prealpi Giulie che a Prato di Resia ha il suo centro visite più importante. Questo spazio è stasto da poco riallestito senza però pensare ai suoi principali utenti, ovvero gli sloveni, infatti i testi che accompagnano il visitatore alla scoperta delle varie sale sono tutti e solamente nuovamente in lingua italiana. Invece il progetto Spoznati Rezijo/Conoscere Resia che organizzò, nel 1991, una nuova forma di turismo linguistico, inizialmente attivato e promosso dall'Unione circoli culturali sloveni/Zveza slovenskih kulturnih druœtev e dalla Pro loco Val Resia, poi gestito dal Parco naturale delle Prealpi Giulie ed oggi dall'Associazione culturale museo della gente della Val Resia ha fatto arrivare complessiva-

mente a Resia circa 70.000 visitatori. Nel 2011 i turisti sloveni che hanno visitato Resia, per le sue peculiarità culturali, ma soprattutto per il dialetto sloveno che vi si parla, sono stati circa 6.000. Il movimento turistico sloveno è oggi il più importante per la Val Resia e produce un' interessante indotto economico in quasi tutti i mesi dell'anno. Ne beneficiano soprattutto la ricettività ma anche gli spazi aperti al pubblico, come musei e centri vi-

site. È proprio l'elemento lingua ad interessare maggiormente i visitatori sloveni che sono alla ricerca costante delle pubblicazioni in dialetto, dei Cd di musica e canti tradizionali, di vario materiale che descriva la cultura resiana. Questo, per lo più, per una questione di conoscenza. Il dialetto sloveno della Val Resia è ancora quotidianamente parlato ed è per tutti i resiani una ricchezza e come vediamo anche un'attrazione turistica. Il turismo non è un fenomeno marginale nella vita della comunità resiana, ma produce costantemente un processo di feedback della cultura, del paesaggio, della tavola e degli stili di vita. Ad esempio anche grazie alla spinta del turismo la cucina popolare resiana stà diventando "cultura gastronomica". Il turismo può contribuire validamente a mantenere in vita e far rinascere le comunità di minoranza linguistiche ma non si deve pensare di non toccare nulla, non permettere nessuna modifica, congelando l'intera valle ed i suoi abitanti secondo il modello che l'immaginario collettivo ha di essa. Bisogna adattare le esigenze di comunità alle esigenze del turista, senza stravolgere, ma dando la possibilità al visitatore di fruire di ciò che gli è messo a disposizione nel miglior modo possibile. � Sandro Quaglia

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Tornano i treni per la Carinzia � � Domenica 10 giugno, alle 7.00 del mattino, prenderà il via il collegamento ferroviario tra Udine e Villach, promosso da Fvg e Carinzia nell'ambito del progetto europeo Micotra (Miglioramento dei collegamenti transfrontalieri di trasporto pubblico). In via sperimentale, fino a giugno 2013, viaggeranno due coppie di treni, gestite da Ferrovie Udine-Cividale (Fuc) e Ferrovie austriache ("Österreichische BundesBahnen"-ÖBB). Le corse partiranno da Udine alle 7.00 ed alle 17.15 (arrivo a Villach Hauptbahnhof per le 8.54 e le 19.10) e da Villach alle 9.40 ed alle 19.29, (arrivo ad Udine per le 11.30 e le 21.20), con fermate intermedie a: Gemona del Friuli, Venzone, Carnia, Pontebba, Ugovizza-Valbruna, Tarvisio Boscoverde, Thörl-Maglern, Arnoldstein, Villach Warmbad e Villach Westbahnhof. Il biglietto intero da Udine a Villach Hauptbahnhof (e viceversa) costerà 12 euro; da Tarvisio a Villach Hauptbahnhof e da Tarvisio ad Udine 6 euro.

Più informazione sulla raccolta rifiuti Con lo slogan «Ricicliamoli insieme, ricicliamoli tutti!» è partita la campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata dei contenitori Tetra Pak nei 12 Comuni in gestione alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, MalborghettoValbruna, Moggio Udinese, Montenars, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone). A promuovere l'iniziativa, accanto alla Comunità montana, sono stati Tetra Pak Italia e Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), col supporto grafico di La Lumaca per Consorzio concerto (rete nazionale Achab Group). Con la campagna si mira a sensibilizzare la popolazione riguardo alle tematiche ambientali ed a rendere più facile l'avvio della raccolta differenziata del cartone per bevande, con indicazioni per il corretto conferimento insieme a carta e cartone. Non mancano, inoltre, informazioni circa ciò che avviene dopo il conferimento negli appositi contenitori. Ulteriori informazioni al sito www.cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it. ��

2. junija v ˘abnicah bodo dvignili »majo« V soboto 2. junija ob 20.30 bodo v ˘abnicah dvignili majo. To bodo storili fantje in dekleta letnika 1994, ki so ali bodo letos postali polnoletni. V treh dneh pred Telovom se osemnajstletniki zberejo in pripravijo s pomo@jo drugih sovaœ@anov »krancelne«, ki so venci, narejeni iz smrekovih vej in pisanih papirnatih cvetov. Na dan pred Telovom posekajo smreko (majo), ki jo peljejo v vas ob spremljanju harmonike. Dvignejo jo v ve@ernih urah, potem ko so jo okrasili. Po obi@aju opravljajo to naporno delo ob spremljavi pesmi v slovenskem nare@ju. Dvignjenja se udele¡uje veliko mladih. Vse naredijo pod vodstvom ene osebe in pred vaœkim ob@instvom, ki jih spodbuja. Delo je opravljeno, ko je maja nameœ@ana v za to namenjeno luknjo in navpi@na. Po obi@aju ostane maja blizu cerkve do vigilije Svetega Egidija. � �


12

POSO@JE

stran

31. maja 2012

dom

PRAVI ARHITEKTONSKI BISER, katerega beneœki slog se odlo@no zarcali tudi v obnovljenih zgradbah in novogradnjah KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke brevi brevi kratke

Kobarid v barvah mladih slikarjev V petek 18. maja je v Kobaridu potekala ¡e druga slikarska ex-tempore, »Kobarid v barvah mladih slikarjev«, pod mentorstvom priznanega slikarja Jo¡eta Kotarja in profesorice Petre Œkrjanc. 45 mladih slikarjev iz Osnovne œole Simona Gregor@i@a Kobarid in dvojezi@ne œole Œpietar ter trije varovanci Varstveno delovnega centra iz Tolmina so na kobariœkem trgu in po ulicah Kobarida slikali na temo kobariœkih »gankov«, oken in hiœ. Po dopoldanskem ustvarjanju je zve@er sledila otvoritev razstave slik v Zeleni hiœi, katero je postavil in ji dal dodaten pomen slikar Jo¡e Kotar. Z letoœnjo slikarsko ex-tempore so poleg likovnega ustvarjanja ustvarili tudi @ezmejno povezovanje mladih in v prihodnjem letu si ¡elijo to povezovanje in ustvarjanje œe nadgraditi. Razstavo slik si je bilo mogo@e ogledati do 25. maja v prvem nadstropju Zelene hiœe v Kobaridu. (Nataœa Hvala Ivan@i@) ��

Ekoloœke kmetije so se predstavile Na Mestnem trgu v Tolminu se je 12. maja odvijal deseti eko praznik pod okriljem Zdru¡enja ekoloœkih kmetov Severne primorske, Ob@ine Tolmin, Posoœkega razvojnega centra. Turisti@ne zveze Gornjega Poso@ja, Triglavskega narodnega parka ter Komunale Tolmin. Ekopraznik je bil odprt ob 8.uri, ko so se predstavile ekoloœke kmetije iz Slovenije in zamejstva. Kupiti in okusiti je bilo veliko izdelkov in pridelkov. Mogo@ je bil tudi nakup ekoloœkih sadik zelenjave in diœavnic. Ob odprtju eko praznika, se je pri@el kulturno- zabavni program, nagovor tolminskega pod¡upana Darja Veluœ@ka ter predsednice Zdru¡enja ekoloœkih kmetov Severne Primorske gospe Marije Bon@ina. Od 9. do 13. ure so potekale otroœke delavnice in etnoloœki prikazi. Predstavil se je tudi Triglavski narodni park s pomo@jo nove mobilne informacijske to@ke. Obiskovalci so lahko okusili medeni zajtrk, zorjeno meso z ¡ara, za kosilo pa so poskrbele ekoloœke turisti@ne kmetije. (Maja Gorenœ@ek) ��

Razstava fotografij Pavla #etrti@a V muzeju Od Planine do Planike v Kobaridu se je v @etrtek, 17. maja, s svojimi fotografijami ter razstavo zvoncev predstavil, doma@inom ¡e zelo dobro poznan, gospod Pavel #etrti@. Skozi razvoj planin so obiskovalce ob spremljavi vokalne skupine Sne¡et popeljali ¡upanja ob@ine Kobarid, Darja Hauptman, direktorica Mlekarne Planika, Anka Miklavi@ Lipuœ@ek, ter sekretar Ministrstva za kulturo, Silvester Gaberœ@ek. Prireditev je mlekarna Planika popestrila œe s pokuœino njihovih ¡e vsem zelo znanih mle@nih izdelkov. � �

Robidiœ@e - vas, ki je spet mlada Privla@na je, ker ima svojo duœo �

Kot @lanica svetovne organizacije WWOOF turisti@na eko-kmetija gosti mlade prostovoljce s celega sveta

� Mare Cestnik

D

emografska ogro¡enost slovenskega pode¡elja je vedno aktualna tema, ki ji je namenjenih mnogo teoretskih obravnav, zato pa toliko manj prakti@nih reœitev. #e ¡e, potem slovenske vasi do¡ivljajo preporod kve@jemu v smislu intenzivnega kmetijstva, kot spalna ali kot po@itniœka naselja. Toda nobena od teh reœitev ne prinaœa resni@nega o¡ivljanja pode¡elskih krajev, saj povzro@a nasilno spreminjanje kulturne krajine in vnaœanje mote@e neavtohtonosti. Kakœna bi bila torej prava pot, @e razmiœljamo o revitalizaciji pode¡elja? Vas Robidiœ@e je nemara poseben primer. Glede na svojo majhnost in odro@no lego je v svojem slovenskem zaledju dele¡na sorazmerno veliko medijske pozornosti. Zagotovo tudi zaradi znanega prese¡nika, saj jo radi ozna@ujejo kot najzahodnejœo vas v Sloveniji. Toda tisti, ki Robidiœ@e obiœ@ejo, so enotnega mnenja, da je to kraj s posebnim @arom in prvinsko atmosfero. K temu zagotovo veliko prispeva okolje z naravnimi znamenitostmi. Vendar je tudi Robidiœ@e pravi arhitektonski biser, katerega beneœki slog se

odlo@no zrcali tudi v obnovljenih zgradbah in novogradnjah. Robidiœ@e ima, kot se rado re@e, svojo duœo. Seveda pa katera koli vas, œe tako obnovljena in negovana, ni ¡iva, @e v njej ni stalnih prebivalcev, predvsem mladih. Toda kljub takœnemu »primanjkljaju« pogled na prihodnost Robidiœ@a ni brezupen. Kombinacija naravnemu okolju prijaznega kmetovanja ter mehke razli@ice turizma, ki predvsem spodbuja sobivanje z naravo, ustvarjalnost ter u¡ivanje doma pridelanih dobrot, je tista formula, ki jo v dejanje prenaœa turisti@na ekokmetija Robidiœ@e. Njen lastnik Igor Cenci@ ter njegova partnerka Pavla Brilej usklajujeta vzrejo drobnice in izdelavo vrhunskih mle@nih izdelkov iz ov@jega in kozjega mleka s pridelavo vseh vrst zelenjave, stro@nic in ¡itaric, kar se v gostinskem lokalu spreminja v ponudbo odli@nih doma@ih jedi. Pomembno vlogo tako za omenjeno ustanovo kot za Robidiœ@e in njeno œirœo okolico predstavljajo tudi alternative, kot so prirejanje kulturnih dogodkov in razli@nih seminarjev, Kmetija Robidiœ@e pa je tudi @lanica svetovne organizacije WWOOF (World Wide Opportunities

on Organic Farms) in kot takœna v @asu pomladno-poletne sezone gosti mlade prostovoljce prakti@no s celega sveta. Vsekakor ni zanemarljivo, da do¡ivlja simpatije in podporo lokalnih oblasti, predvsem tudi kobariœke ¡upanje Darje Hauptman, ki rada poudarja, da je lahko Kmetija Robidiœ@e vzor ustreznih razvojnih strategij. Kmetija Robidiœ@e pa v tej vasi ni edini turisti@ni gostitelj. Doma@ija Œkvor oddaja udobne apartmaje »Gor v Dolini« - tako lahko Robidiœ@e pojmujemo kot turisti@no srediœ@e s celostno ponudbo. Potrebno je tudi poudariti, da predstavlja

o¡ivljanje tega kraja po sprostitvi dr¡avne meje pomemben povezovalni dejavnik med prebivalci Slovenske Bene@ije ter slovenske matice - ideja zdru¡ene Evrope je v tem primeru nadvse ¡iva tudi v praksi. Ni torej nujno, da pelje o¡ivljanje pode¡elja v razkroj identitete vasi. Kompromis s potrebami sodobnega @asa je lahko po¡ivljajo@. Robidiœ@e zagotovo ni obsojeno na pozabo - kar je lahko ustvarjalna spodbuda za vsako okolje, ki je ostalo brez podmladka ter se @uti odrinjeno. Seveda pa so za to potrebne sve¡e zamisli ter vztrajno delo.

ŒTEVILNIM OBISKOVALCEM so 12. maja prikazali svoje vsakdanje delo in obenem svoje zadnje projekte

Dan odprtih vrat na Fundaciji poti miru v Poso@ju

V

soboto, 12. maja je ustanova »Fundacija Poti miru v Poso@ju« pripravila obiskovalcem »Dan odprtih vrat«. Vsem, ki so bili pripravljeni obiskati njihove prostore, so prikazali svoje vsakdanje delo in obenem predstavili svoje zadnje projekte. V zadnjem letu in pol je preko Œvicarskega prispevka v njihovih prostorih nastala moderna interaktivna razstava, ki predstavlja nepremi@no dediœ@ino soœke fronte na modernejœi in zanimivejœi na@in. Osrednji del razstave obsega postavitev improviziranega strelskega jarka z avtenti@nimi vojaœkimi predmeti, ki jih obiskovalci (v nasprotju z ve@ino muzejev) lahko tudi otipajo . Obiskovalci se v okviru razstave virtualno sprehodijo po muzejih na prostem, ogledajo promocijski film@ek o dolini So@e in Poti miru ter posluœajo vojaœke pesmi iz obdobja prve svetovne vojne, ki so bile posnete s pomo@jo posoœkih pevskih zborov. Pe-

smi so bile posnete v treh jezikih in predstavljajo najbolj znane vojaœke pesmi italijanskih, slovenskih in avstrijskih fantov in mo¡, ki so se borili ob So@i. Ve-

lika pridobitev je tudi dostop do baze padlih na soœki fronti, ki je sicer bila ¡e dosedaj dostopna preko internetnih strani, pa marsikdo za to ni vedel. Del interak-

tivne razstave je tudi velika panoramska fotografija doline So@e, posneta s Kuka za @asa prve svetovne vojne, ki se poigra z besedami glavnega junaka Hemingwayevega romana »Zbogom oro¡je«, Frederica Henryja, ki v svojih mislih slikovito opisuje belo mestece v dolini - Kobarid. Obiskovalcem so prikazali tudi bodo@e na@rte in snovanja. Tako bo (@e bo œlo vse po sre@i) v naslednjih letih v prostorih Fundacije postavljen simulator letenja, ki bo predstavil nekdanje bojiœ@e soœke fronte tudi iz pti@je perspektive. Dan odprtih vrat je dobro uspel, saj je Fundacijo obiskalo precejœnje œtevilo doma@inov in popotnikov, ki so si z zanimanjem ogledali delovanje ustanove in na novo odprto interaktivno razstavo. Posebej veseli so bili evropopotnikov, ki so imeli istega dne sre@anje in so se pomudili tudi na Fundaciji. Le-ti so se odpravili po delu evropski peœpoti E-7, od Robi@a preko Su¡ida do kampa Koren, kjer je bil zaklju@ek njihove prireditve.

Ob@ina Tolmin je letos podelila œtiri priznaja Lprejmeta Valerij Bizjak (na sliki desno) iz Tolmina za ¡ivljenjsko delo na

etoœnje priznanje ob@ine Tolmin

podro@ju humanitarnih dejavnosti in Jo¡ef Dakskobler iz Podbrda za dolgoletno delo na podro@ju œporta in prostovoljstva. Bizjak je bil v tolminski obmo@ni organizaciji Rde@ega kri¡a dolga leta predsednik in dolgoletni nepoklicni sekretar. Po upokojitvi vso svojo energijo razdaja za prostovoljstvo: organizira sre@anja bolnih in osamljenih in starejœih. Dakskobler iz Baœke Grape deluje na

mnogih prostovoljnih podro@jih. Tako je poveljnik civilne zaœ@ite ob@ine Tolmin, @lan sveta krajevne skupnosti Podbrdo in turisti@nega druœtva, ter pobudnik œtevilnih drugih akcij; je prostovoljni gasilec, œportni delavec, nazadnje tudi eden pobudnikov in organizator odmevnih tekmovanj v gorskem teku. Vrhunec je bila organizacija osmega Svetovnega prvenstva v gorskem maratonu. Plaketo ob@ine Tolmin je prejela Osnovna œola Duœana Muniha Most na So@i in sicer za zgledno vzgojno izobra¡evalno in projektno delo. Zlasti v

zadnjih desetih letih se ka¡ejo sadovi tega dela. S svojim vzgojnim prispevkom, ki je viden v rezultatih njih œolarjev, prispeva k ugledu kraja in cele Tolminske. Pri ocenjevanju dr¡avnih osnovnih œol so za delo na kulturnem podro@ju prejeli naziv Kulturna œola leta 2005. Posebno zahvalo ob@ine Tolmin pa je prejel tolminski obrat dru¡be Hidria Aet Tolmin, ki se uvrœ@a med vodilne svetovne proizvajalce v¡ignih sistemov za hladen zagon dizelskih motorjev. Hvale¡ni so ji za uspeœno delo na podro@ju razvoja in ohranjanja znanja in kakovo-

stnih delovnih mest ter gospodarski rasti na Tolminskem. � Miran Miheliå


dom

ŒPORT

31. maja 2012

stran

ULTIMI APPUNTAMENTI della lunga stagione agonistica delle squadre valligiane

Il Real Pulfero in lizza per il titolo amatoriale

 Bepo Qualizza

C

on i tornei giovanili e i playoff, si concluderà la stagione calcistica per le squadre delle Valli del Natisone. Nel girone amatoriale A/1 della Figc, il Real Pulfero è impegnato nel difficile compito di succedere sul trono di campione regionale ai pordenonesi del Forcate. Ore si tratta di superare l'ultimo ostacolo dei play-off, rappresentato dal doppio confronto con il Brugnera. Se tutto andrà per il verso giusto, la squadra valligiana in finale si confronterà con la vincente della semifinale tra Forcate e Deportivo. Passi avanti nei play-off del «Friuli collinare» sta facendo l'Sos Putiferio Savogna. Dopo aver superato 2-0 il Corno Calcio nella gara di andata, in quella di ritorno i valligiani sono stati sconfitti con lo stesso risultato. I calci di rigore hanno spalancato le porte alla disputa di un mini torneo a tre per accedere alle semifinali. Agli Juniores della Valnatisone è stata data l'opportunità di allungare la stagione con la partecipazione al torneo notturno a Buttrio nell'ambito della locale Festa del vino. Nel primo incontro hanno superato agevolmente 81 l'Azzurra, mentre il secondo incontro, programmato per sabato 26 maggio con la Pasianese, non è stato disputato per il mancato arrivo della squa-

13

KRATKE - BREVI - KRATKE

Memorial «Vlady» ad Azzida il 2 giugno  Sabato 2 giugno ad Azzida si corre l’ottava edizione del memorial «Vlady», la manifestazione ciclo-podistica organizzata dal Gruppo sportivo «Azzida » in memoria di Vladimiro Tuan, scomparso prematuramente nel 2004. La gara è a coppie (non obbligatoria) in mountain bike e a piedi (si parte btutti assieme). Il percorso è di media difficoltà: misto, sterrato e asfalto. La frazione da percorrere a piedi è di circa 9 chilometri, quella da percorrere in bici è di circa 15 chilometri (è obbligatorio il casco). Il programma prevede il ritrovo dei concorrenti e le iscrizioni al bar «Rinascita» dalle 8.30 alle 10, quindi la partenza alle 10.30 nella zona del canile di Clenia; l’arrivo è fissato ad Azzida. La quota di iscrizione di 8 euro per ogni singolo atleta comprende pasta, bibita e assistenza sanitaria.

A scuola sui pedali. In tutta sicurezza Si è concluso con successo il progetto «Sui pedali», organizzato dalla scuola media «Elvira e Amalia Piccoli» di Cividale, che ha coinvolto la III D. Gli alunni e le alunne hanno avuto modo di mettersi in gioco, apprendere nuove abilità motorie e approfondire alcune tematiche importanti relative alla sicurezza di chi va in bicicletta. Le insegnanti che lo hanno promosso sono Mara Mariuzzi e Gianna Picotti in collaborazione con l'Asd Velo club Cividale Valnatisone/Kolesarski klub Bene@ija. L'attività didattica si è articolata in 6 incontri di un' ora ciascuno rivolti a tutta la classe e 5 lezioni individuali di 30 minuti con un tecnico del settore. Per questioni di sicurezza i materiali necessari, in particolare biciclette e caschi protettivi, sono stati messi a disposizione dal Velo club e dalla ditta «Bicisport». I docenti coinvolti nel progetto sono stati Mara Mariuzzi, Gianna Picotti ed Enzo Forner, mentre i tecnici coinvolti sono stati i direttori sportivi Giovanni Mattana, Loris Michelutti e Annarita Trossolo, il preparatore atletico Edoardo Mattana, coadiuvati dal consigliere Franco Nadalutti.

 

La formazione Allievi della Valnatisone dra. Per gli Allievi Regionali è calato definitivamente il sipario con la retrocessione della Valnatisone nel campionato provinciale. L'8-1 rimediato sul campo di Muggia ha confermato la poca consistenza dei valligiani. È da sottolineare che ad inizio stagione gli obiettivi erano altri, purtroppo la rosa dei giocatori si è assottigliata a causa del richiamo delle sirene, che promettevano ad alcuni di essi, allettanti lidi e successo sicuro, facendo così naufragare progetti e buoni propositi fatti in loco. Nel post-campionato la formazione Giovanissimi è stata eliminata già alla prima fase, essendo stata sconfitta, prima dai Fortissimi 1-0 e dalla Gemonese 2-1. Gli Esordienti sono approdati alla fi-

nale del Torneo «G. Tomasetig» che si sta disputando sul campo del Chiavris, dopo aver superato nel girone di qualificazione, prima il Rizzi 1-0 quindi la Cometa Azzurra 2-0, e in semifinale i Rengers 2-0. Si è conclusa, invece, l'attività del folto gruppo dei «Primi calci» della Valnatisone con l'ultimo torneo che si è disputato domenica 28 maggio a San Pietro al quale hanno aderito l'Azzurra, il Moimacco, la Serenissima, la Torreanese, il Buttrio e la società locale. In campo hanno mandato, complessivamente, 12 formazioni. Al termine sono state consegnate medaglie ricordo a tutti i partecipanti con l'arrivederci al prossimo anno. Ma diversi mini calciatori faranno il salto nella categoria Pulcini. Gli altri avranno opportunità di miglioramento calcistico e di nuove amicizie.

Di corsa con l’Atletica Dolce Nord-Est  L’Atletica Dolce Nord-Est di Nimis si fa carico di tutte le prove del «Trofeo Provincia di Udine», circuito di gare da 5 km con partenza alle 19.30. Si correrà il 16 giugno a Villesse, il 29 giugno a Campolongo, il 13 luglio a Ruda, il 20 luglio a Tavagnacco, il 3 agosto ad Aquileia e il 10 agosto a Pradamano. Sono previste, inoltre, una staffetta 3x3000m sempre a Pradamano (lunedì 13 agosto) per la chiusura del circuito e un'ulteriore prova da 5 km, venerdì 24 agosto a Osoppo, in occasione delle premiazioni. La società organizzerà anche la staffetta «Bad Boys» 3x3000, venerdì 22 giugno (ore 19.30) a Orsaria e la «Corsa del Ramandolo» di 7,5 km che partirà alle 19 di sabato 30 giugno dal parco delle Pianelle di Nimis. La frazione di Cergneu sarà, infine, teatro della gara di 7,5 km «Cergneu trail» la mattina di domenica 22 luglio alle 9.30. (Lorenzo Paussa)


14

stran

DOMA@A KULTURA

Jeœiœke zgodbice

MIESAC JUNJ U NAŒIH DRU˘INAH

Takuo smo kuhal’ ¡ganje u Luke¡ovi baraki na #elè

➔ Patroni pomo@niki: Justin U petak 1. junija je praznik svetega Justina. Rodiu se je u parvi polovici 2. stuolietja u kraju Flavia Neapolis, donaœnja Nablus u Jordaniji. Njega dru¡ina je parhajala iz rimske aristokracije, kjer je zrasu u paganski vieri. Kàr se je veœuolu, je ¡eleu iti napri s œtudjan an duhounin œuolanjan par najboljœih filozofih tistega cajta. Je takuo spoznu do konca grœke filozofe an posebno Platoneja. Njega skarb je potlè œla h spoznavanju ebrejskih preroku. Legenda prave, de an dan, kàr se je Justin sprehaju blizu muorja, je srecju adnega starca, ki po duzin pogovoru ga je prepri@u, de kristjanska je ta prava viera. Takuo po œtudiju Svetega pisma, bluo je oku lieta 130 u Efeze, Justin je sparieu sveti Karst an od tekrat pouserode, kjer je hodu, je oznanjavu vangel. Parœu je tud u Rim, kjer je pridgu tud paganskin œtudentan. Tuku se je pruot œkodi nareti kristjanan, ki pagani so jih dielal’, zauoj ki nieso poznal’ vangel an kristjansko viero. Uzdignu je niamr suoj glas pruot preganjanju kristjanu an kàr u Rime, poznan filozof, Crescente mu je bluo ime, je ostrò pridgu pruot kristjanskin u@enjan, Justin je poœju adno pismo rimskeme Senatu, kjer opiœe telega filozofa, ku poznanega nepravi@nega @lovieka. Crescente, ki pa je biu mo¡ tekratne oblasti, se je strinju, je biu dakordo, s tistimi, ki so komandieral’. Takuo Justin, kupe s drugimi œest pariatelji, je biu ujet an var¡en u je@o. Kuazano mu je bluo zavarnit kristjansko viero. Temu pa so se on an ujeti pariatelji uparli an natuo so bli obglavjeni. Bluo je oku 165. lieta. Parvo poro@ilo o rimski cerkveni liturgiji, je parœluo pru od Justina skuoze njega dielo »Dialog z Judom Trifonom«, ki piœe o pogovoru z niekim Judom, s katerin se je Justin troœtu zgradit muost med kristjansko an judouœko viero. Se na pozna kraj, kjer Justin je biu podkopan, an tud ven@ part njega spisu je bluo zgubienih. Useglih pa, njega miseu je œla napri, sa u II. Vatikanskin Konciliju je bla prepisana tista njega miseu, naj u dogmati@ni konœtutucjone o Cierkvi (Lumen gentium), ku u pastoralnin konœtuticjone o Cierkvi u donaœnjin cajtu (Gaudium ed spes).

Kajœna ura bo Parvi dnevi telega miesca bojo nomalo obla@ni an da¡euni. Stara luna pandiejka 4. junja parnese priet nomalo da¡a, potlè pa sonce an gorke dneve. Zadnji kuart lune pandiejka 11. parnese lè napri son@ne an gorke dneve.

Radoviednost Po@aso, zaries po@aso, pa tud lietos se bli¡a gorkuota. An kàr je jasno an sonce bije za vic ku an dan, @ujemo ¡e kajœnega se kumrat, de je pregorkuo an de se na more prestat. Tale miseu me peje do tistega artikulna, do tistega @lanka, ki san ga brala tle uon dan na internetu, kjer an parjatelj, ki je œu dielat u Ameriko, priet u New York, potlè pa u Denver, an lepuo pozna Amerikane, prave, de niemajo obedne potarple¡ivosti do minimalne gorkuote. Prave, de nucajo klimatiziaran ajar, ki ga imajo nastavjenega pouserode, brez obedne miere. #e, od znotra, se @uje samuo malo gorkuote, hitro par¡gejo klima, sa nie u njih navadah potarpiet. Namest par¡gat hitro klima, bi mogli odpriet okno, posebno zjutra, kàr je œele hladnuo. Niemajo œe u pamet par¡gat klima buj pozno, ki bi bluo samuo dobro pruot inkuinamentu. Bi muorli potlè se zmisint, de previc nizka notranja temperatura parnese prehlade, influenco an slavopo@utje u cielin ¡uote. Tuole rata, kàr notranja temperatura je buj nizka za 7° al vic, od tiste od zuna. Ahtat bi muorli potlè tud za ambient an, kàr je par¡gan klima, dar¡at’ zaparte okna, de hlad se na zgubi od zuna. Kajœan por@è: »Sa na kor tuolega pravit, vemo, de je takuo«. Pogledta se okuole, @e gresta posebno tu œtatalne urade, bota videl’, de na badajo previc na take parporo@ila.

RICETA

➔ Pinca an batuda Kàr se misne na polietje an gorke dneve, jedilo, ki pride u pamet, je pinca an batuda. Za batudo nucamo mlieko od kimeta, ki se ga pusti par mieru u œtanjadi, do kàr se na lepuo zgostnieje an do kàr po varh se na nardi ku ‘na tarda krema, ki pa je maslo. Natuo, @e cjemo buj lahno batuto, posnememo maslo, @enè ga pa pustmo an zbutamo use kupe al’ u da¡ic, takuo ki so runale naœe none, al pa u lepuo zataknjeni staklenci, parbli¡no za @etart ure. Batuda je takuo ¡e parpravjena. Za napravt pinco nucamo: serkuovno moko, su, buœtino fece za pico (al pa ku@erin bikarbonata), mlieko, malo oja extravergine. Tu ‘no posodo se usuje 750 g serkuovne moke, malo soli, 2 ¡lice oja extravergine, buœtino fece al pa ku@erin bikarbonata, parbli¡no pu litra mlieka an se umieœa. Buojœ @e parprava nie presuha, pa ne muore tud bit pre@ista, takuo muoremo bit pazljivi, kàr ulijemo mlieko. Natuo polo¡emo tolo parpravo tu obiejeno posodo za foran. Po varh uglihamo, takuo de debeluost bo pouserode parbli¡no 3 cm. Denemo u foran ¡e gorak 200° parbli¡no za 40 minut an dok se ne nardi liepa armena skorica. Takuo pe@eno pinco zdrobemo tu tonte, pustmo naj se nomalo pohladi an po varh ulijemo ne premarzlo batudo. Tist, ki ne mara batude, zvestuo je takuo pe@eno pinco umieœano z idrikan. Loretta Primosig

dom

31. maja 2012

 Jur Zad tih

K

u u skor usaki dru¡ini po naœih vaseh, je bluo tudi par Luke¡ovih puno otruok. ˘iviel' so glih ta na sred vasi. Starœa u Luke¡ovi dru¡ini sta bla o@a Ba¡iljo an mat Milja, ki smo jo usi klical' Bùcka, zak' je parœla neviesta u Jiœj@e s Bu@icjove dru¡ine iz bli¡nje vasi Kravarja. Tud' onadva sta imiela sedan otruok, ku u moji dru¡ini. Tri puobe an œtier' @e@e. Ku u drugih dru¡inah tud' par njih nie bluo lahko ¡ivljenje. Pre¡iviel' so z 'no kravco an z 'nin prasetacan. Tud' kakuoœe an zajci so dost parpomal’, kier nie bluo dost grunta, za obdieluvat. Vi@ ku kajœan krat se je po patuo@nah bralo rago@ico an duje pokrive, za veredit majhano doma@o ¡vino. Ba¡iljo se je lahko parluo¡u h usakemu dielu, pa je biu poseban mojstar, za runat ¡enske lesene cokle. Vetesavu jih je uoz jauarjovega debla. Parmieru jih je nogi. Œtamp je snemu na karton priet, ku je za@eu dielo. ˘ene so ga imiele rade, zak' je na usnjo od urbaza rikamavu lepe ro¡ice. Potle, ki je podobe z lapi¡an narisu na usnjo, jih je ve¡gau z ¡eliezan za cinat. Na kraju od vasi, na #elè, je Ba¡iljo zgradiu 'no barako, ki mu je slu¡ila, za odkladat orodje od diela, ku tisto, ki je nucu za cokle, pa tudi matike, lopate, pobera@e, grabje, koœe an usake sorte re@i k nucu za usakdanje diela. Zad za barako je biu svinjak za praseta an blizu je bla tudi vekopana jama, ki je slu¡ila ku gnojak. U baraki je biu par stieni adan velik ramasti kotu, ki je formalno slu¡u, za kuhat paœton prasetan. Okuole so ble òrince, u katere je u pravin cajtu kladu kisat riepo za brovado, al' pa skranu lepuo zapeœtane an zapi@ane tropine, dobre za ¡ganje. Kàr se je uœafalo parmieran cajt, al' kàr po da¡u se nie moglo dielat na puoju, je bla baraka dobar prestor, za ¡ganje kuhat. Za tuole so nucal' velik ramastu kotù, ki je imeu parmieran klobuk, flodro an kapo, uoz katere je 'an dug lori@ œu pruot tlam @ez

Œganjekuha na Slovenskem dvie jame, 'dno na varhu an 'dno tazdol, u @ebru napunjenin z uodo. Uoda je hladila paro alkohola, ki je œla uoz kotla. Po@aso se je gostila an kapala u stekleno posodo. Kàr se je tala uoda u @ebru zagriela, jo je korlo meœat s te marzlo, de bi se na para zgubjala. Na koncu lora je biu lo¡en napuoœto 'an repi@, po katerin je teku œ@urak. Biu je h nucu, za videt, kuo se obnaœa kuhanje od ¡ganja. Atu se je merkalo an zastopilo, @e je bluo vi@ al' manj za potaknit pot kotlan. K telemu dielu, de bi gledal’, kuo naj gre napri kuhanje, smo bli klicani tudi otroc' al' mladi. Muorali smo zastopit ¡e od majhanega, kuo je korlo pridno pazit, zak' so nan, @e se je kiek falilo, dal dol po uhah brez usmilienja. #e se je parkazala para, ki se je kadila uoz lora, de bi se ne zgubilo pardiela, je korlo hitro odmaknit oginj pod kotlàn. Œe slaviœ je bluo, @e je œlo po loru. Tekrat je bluo buojœ ute@ dele@ od gore@e jeze te starih. Seviede tekrat, u mojih mladih lietih, subit po uojski, ku sada se nie smielo ¡ga-

(foto Slovenski etnografski muzej)

nja kuhat an pogostu so u vas hodil' financot' gledat, @e bi trofil' kajœnega na diele s kotlàn… Kàr je tuole ratalo, so pejal' u para¡on kuharja an œekueœtral’ kotu. Ba¡iljo Luke¡u nie biu rad, de bi se mi otroc' nor@juval’ okuole njega barake. Kàr ga nie bluo atu okuole, je use zaparu an use skriu. Mi smo useglih viedel', kje je dar¡u skrite flodro, kapo an serpentino an tudi kje je skrivu ¡ganje. A mu niesmo ankul taknil’ ni@. Biu je modar mo¡. #e bi se parkazal' financot', bi parvo uso barako preobarnil' notre. Pa bi na uœafal' ni@, zak' prestor, kjer je imeu skrito nevarno blaguo, ki bi ga moglo izdat, nie biu blizu, pa@ pa malo dele@ od barake. Skrito je bluo pod majhano kopico, pod katero je bla skopana 'na jama, u kateri je skladu an skrivu sojo posodo. #e je bla posebna sila, je bla najhitrejœa reœiteu zakopat use tu gnuoj, kjer bi na œli financot' gledat, an lè grede kake braskvi an merne vrie@ kuhat u kotu, ku de bi se kuhalo paœton praset. (22. – gre napri)

LEPUO JIH JE GLEDATI, kuo zbierajo slamo an lu¡o za gniezdo, an posluœati, kuo ¡u¡ulajo

Kàr se spomladi u vas uarnejo lastuce

K

àr pride pomlad, radi videmo lastuce, kuo plujejo gu luhtu gor an dol po vasi. #akala sam jih ¡e parve dni obrila, pa so parœle zadnje dni miesca. Poœtudierimo, ki poti preplujejo an kuo lepuo vedo an poznajo vas an prestor, kjer so lan' nardile njih gniezdo, zak' po navad' se uarnejo le na tist prestor. Rada san bla, kàr san jih zagledala. Veselo san jih pozdravela an jim ¡eliela lepo ustavo. Rada jih gledam, ki dielajo an kuo zbierajo slamo an lu¡o, za parpravt gniezdo. Lepuo jih je posluœat, kuo one ¡u¡ulajo, piejejo po njih @udovitnin stvarenju. 'An dan so ble tri lepe lastuce, videla san, de so se kregale, pa niesam mogla zastopit zaki! Praœala san sosieda an mu pokazala gu luht tele lastuce. Dopoviedu mi je, de se kregajo za prestor. Nieso uœafale odparte tiste hiœe, kjer so lan' mogle ustopit skuoze okno. Ratalo je, de so hiœo kupil' an lo¡li okna an urata. Zatuo je bluo use zaparto. Lastuce so letale okuole hiœe, za de uœafajo kajœan drug prestor. 'An par dni potle san œla gledat okuole hiœe, al' jih bom videla. Zaries sam jih zagledala, de so runale gniezdo

ta pod strieho od tiste hiœe. Zbrale so liep an siguran prestor, ‘bedan jih na bo strubiu. Letale so po slamo an lu¡o an kupe skladale, kar jim je korlo, zak' so zlo dielune. Kàr bo gniezdo zlo¡eno, se odpo@ijejo, znesejo an pole¡ejo njih jajca. Kàr jajca vele¡ejo, mama bo te male varvala an griela s sojmi peruotami, tata pa bo plu po luhtu, za uœafat ¡ive¡, ki ga parnese tu

gniezdo. Mama lastuca uzame an zdrobi usakemu tu usta, se na zabe, de adnemu da dvakrat. Lepuo da usien kompanjano. Liepa je njih dru¡ba pa œkoda, de se u jesen zberejo an gredo use kupe pruot gorki de¡eli. Teresa Predan - Obliåanova


dom

31. maja 2012

Kaplan Martin #edermac 31.

LETA 1933 - KADUO JE KRIV VSEGA TEGA?

stran

15

risbe: MORENO TOMASETIG

besedilo: GIORGIO BANCHIG in MORENO TOMASETIG

POVZETEK - Telo ilustrirano pripovedovanje je povzeto iz romana »Kaplan Martin Åedermac«, v katerem je slovenski pisatelj France Bevk (1890-1970) opisu teœko stanje slovenskih duhovniku v Beneåiji po prepovedi slovenskega jezika v cierkvi s strani faæizma. Po obisku karabinierju je pre Martin s sestro Katino skriu slovenske bukva v cierku svetega Mihiela in potlè æu obiskavat mamo v Karnico. Kàr se je varnù, je zaåeu premiæljevat o teœkem stanju, v katerem so se znaæli njega ljudje in on s prepovedjo slovenskega jezika. Paræla je nedieja, kaplan Martin je æu maæavat. Po branju Vangelija je zaåeu pridgo po italijansko. Moœje so se razjezili, a je Åedermac zagotoviu, de tuo je bluo parviå in zadnjiå. Na sreåanju z drugimi kaplani v Rupi je gospuod Skubin celuo tardiu, de je trieba ubuogat darœavo. Åedermac pa je sklenu, de se na bo podluoœu oblastem, rajæ se bo dau zapriet v jeåo. Karabinierji so ga darœal’ pod kontrolo. En dan so ga paræli obiskavat. Tenent mu je ukazu, naj podpiæe dokument, ki mu ga je predstavu. Zatuo ki je Åedermac odloåno odklonu, ga je parsilu iti za njim v Åedad k prefektu, pred katerem je kaplan branu pravico svojih ljudi posluæati Boœjo besiedo v maternem jeziku. Medtem so karabinierji v Varsniku sekvestrali katekizme. V pogovru s sestro je Åedermac zaviedu, de domaåin Klinjon je od nje izbrau viå novic o kaplanu. Dva dni potlè se je Martin pobrau h gospuodu Jeremiji, par katerim so bli tudi drugi kaplani, med katerimi mons. Borelli, naspruotnik slovenskega jezika. Damu se je varnu kupe s kaplanam Potokarjam.

BLI STE PAR NADÆKOFU?

VELIKO STOPINJ SMO NARDILI. VELIKO PISEM SMO POÆJALI. PA SA’ VIEÆ, DE VSEGA NE SMIEMO OBEÆAT NA VELIK ZVON. ÆE TAKUO NAM MIERIJO VSAKO STOPINJO

PA SAM MISLU, SAM SE BAU, DE SE JE VSAK ZAPARU V SVOJO SAMOTO. KAJ BO IZ LJUDI, ÅE BOJO OSTALI BREZ BOŒJIH NAUKU?

PARÆLA STA NA VARH HRIBA, KJER SE JE CEPILA STAZÀ. POÅIVALA STA OPARTA NA PALCE, DE BI KONÅALA GOVORIT IN SE POZDRAVLA SKUBIN NIEMA NOBEDNEGA ÅUTA ZA NAÆE LJUDSTVO, BREZ KORENIN JE. KAR DIELA, NIE IZ PREPRIÅANJA, VODIJO GA EGOISTIÅNI NAMIENI

AL’ SMO MAR MI KRIVI, DE NIE DOBIU MESTA, ZA KATERO SE JE NEPOÆTENO POTEGAVU?

PA KA’ MISLI, DE BO IMEU OD TEGA? MONSINJOR NE POSTANE…

TISTO NEDIEJO JE BLA V VARSNIKU MAÆA MARTVAÆKO TIHA, BREZ PIETJA. ÅEDERMAC NA KONCU NIE ZMOLU NAVADNIH MOLITEV, VZEU JE KELIH IN ÆU V ZAKRISTIJO. VIERNIKI SE TEMU NIESO ZAÅUDILI, BLI SO ŒE PARPRAVLJENI NA MOUK. PO MAÆI SO SE MOŒJE IN PUOBI POBRALI IZ CIERKVE., ŒENE PA SO OSTALE IN MOLILE ROŒAR. TISTO NEDIEJO NIE BLUO VIÅERNIC

KADUO PA JE KRIV VSEGA TEGA? ÅE NEVARNOST JASNO VIDIÆ PRED SABO, JO JE LAŒÈ ODBITI. PREKLETO PA JE , ÅE SE TAKO DOLGO BORIÆ S SIENCAMI. AL’ NIE NOBEDNEGA SLEDU, KAKUO SE JE TUO ZAÅELO? NIÅ?

MONSINJOR NE, A MOREBIT FAMOÆTAR. PLAÅO DOBI, ÅETUD LAHKO NE TAKUO VELIKO, KAKOR JO PARÅAKUJE. SA’ SO NEKATERIM ŒE SAMUO ZA PODPIS PONUJALI TAVŒINTE LIR

SKUBIN…

IN VATIKAN? SO OBVESTILI VATIKAN?

ÅE DOLOŒEÆ ÆE KRUÅILA, VBUOGEGA SAROMAKA, KI JE VAS POD NJEGA OBLASTJO, NE BOÆ PREKLINJU, KAKOR ME JE SRAM TUO POVIEDATI

BOJIM SE, DE NE. AL’ LE MALO… POSKUSILI SMO GA INFORMIRAT, A SO NAM ZAPARLI VSE POTI. TUO JE ÅUDNO, A NE BOMO GENJALI. V NEDIEJO JE PAR MENE POSVETOVANJE. PRIDI TUDI TI

NEDIEJSKI POPUDNEVI SO BLI ZMIERAM TIHI, TELO NEDIEJO PA SE JE OÆTARIJA NENAVADNO NAPOLNILA. DO FARUŒA SE JE ÆERILO GLASNO PIETJE, VMIES TARDE BESIEDE IN UEKANJE. KAPLAN JE PRED ODPARTIM OKNAM SEDEU IN PREBIERU O ŒIVLJENJU SVEÅENIKU, KI SO VELIKO TARPIELI ZA KRISTUSA IN NA KONCU SO ODNESLI KRONO ZMAGE. PO NAVADI SE NIE BRIGU ZA GLASUOVE VASI, TELE KRAT PA JE VÅASIH ZAÅUDAN VZDIGAVU GLAVO PUSTI PREKLET… ME !!! BIEŒ…

31 - GRE NAPREJ RIASSUNTO IN ITALIANO - Questo racconto è tratto dal romanzo «Kaplan Martin Åedermac» dello scrittore sloveno France Bevk (1890-1970). Narra fatti successi nel1933, quando il regime fascista vietò l’uso della lingua slovena nelle chiese della Slavia friulana. Con questa puntata inizia il terzo capitolo del romanzo. Dalla canonica di don Geremia Åedermac torna a casa accompagnato dal cappellano Potokar. Da lui viene a sapere che passi importanti sono stati fatti presso l’arcivescovo e che ancora non si è arrivati alle autorità vaticane, ma soprattutto che è don Skubin l’origine di tutto il male. Skubin non ha il senso di appartenenza ad una comunità, è senza radici, briga senza scrupoli per ottenere una carica. Ma perché lo ha fatto? Per diventare monsignore? Monsignore no, ma parroco forse sì, con uno stipendio… La messa della domenica seguente è stranamente silenziosa, nessuno canta e il cappellano alla fine non recita le solite preghiere in sloveno. Nel pomeriggio, davanti alla finestra aperta, si mette a leggere le vite dei santi, ma è disturbato dai canti e dalle grida che salgono dall’osteria del paese dove sono radunati uomini e giovani…


16

ZADNJA STRAN

stran

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • ŒPIETAR - u petak, 1. junja ob 17. uri bo u Slovenskem kulturnem centru delavnica na temo Frazenivm stalnih besednih zvez Razve¡imo jezik. Organizatorji so Institut za slovensko kulturo, KD PoBeRe an KD Ivan Trinko. • PODBUNIESAC - u saboto, 2. an nediejo, 3. junja na Kalu bo 9. edicjon konkorœa Kal u poeziji. U saboto 2. junja. ob 8.30 bo v cierkvi svetega Œtandre¡a v Arbe@u koncert. U nediejo 3. junja bo ob 9. uri pohod iz Kala v #arni varh. Ob 11. bo sveta maœa v cierkvi svetega Œtandre¡a an ob 15. bo premiacion konkorœa poezij. (Preberi na 7. strani) • A˘LA - u saboto, 2. junja bo VIII. memorial Vlady. Garo se runa na dva: 9 km par nogah, okuole 15 km z bi@ikleto mtb (moreta imiet kasko na glavi). Gara se za@ne ob 10.30 iz kraja kjer je pasnjak u Klenju an se kon@a u A¡li. Za se upisat se pla@a 8 euro (paœta, pija@e an pomuo@ za zdravje); upisajta se na baru Rinascita u A¡li, od 8. do 10. ure na dan gare. Organiza œportno druœtvo Gs Azzida. Info: 3334002636 - 3397799442 www.azzida-algida.org • A˘LA - u saboto, 2. junja ob 19. uri bo u agriturismu Pod turmam - Sotto il campanile koncert ramonik na batone (diatoni@nih). Godlo bo kar deset harmonikarju iz Slovenije. • PRO LOCO NEDIŒKE DOLINE vabi: - v saboto, 2. junja na pohod na Matajur. Ob 13. se bojo zbrali par ko@i Pelizzo na Lazeh, ob 14. bo za@el pohod do varha. Se bojo ustavli u ko@i Planinske dru¡ine an potle bojo œli do Marsinskih planin. Ob 18. se bojo uarnil an bojo vi@erjali v ko@i Pelizzo. Izlet an vi@erja koœtata 25 euru. Za upisanje an za druge informacije: 349 3241168, info@nediskedoline.it • ŒPIETAR - u torak, 5 junja bo ob 18. uri v

31. maja 2012

dom

DOMA#A MODRUOST Usak, naj pred svojim pragam pomieta

Dom je na Facebooku. Postani naœ prijatelj Dom è su Facebook. Diventa fan della pagina polifunkcionalni sali v Œpietru zaklju@na akademija Œuolskega lieta doma@e Glasbene matice. (Preberi na 9. strani) • PLANINSKO DRUŒTVO CAI vabi: - u nediejo, 10 junja na pohod na Lodina (2020m) - Karniske Predalpe. Info: Carlo cell. 345 5901913 • PLANINSKA DRU¡INA vabi: - u nediejo 10. junja na Varsi@ za 41. sre@anje slovenskih planincu iz Avstrije, Italije an Slovenije. #e bo zadost upisu, bojo napravli koriero. Oglasita se par Jo¡ke na telefon 3284713118. • LIEŒKA FARA: - u nediejo 10. junja bo praznik opasila na Sv. Martinu. Ob 12. uri bo sv. maœa an precesija okuole cierkve. Po maœi bo paœta za use an veselica. #e bo de¡evalo maœa bo na Liesah an veselica bo u paleœtri. - u torak 19. junja bo euharisti@no slavje v spomin na g. Rina Marchiga ob trideseti oblietnici smarti. Ob 19. uri bojo molili na njega grobu u Kosci. Ob 19.30 bo sv. maœa, ki jo bo molu mons. Giulio Gherbezza. Pieu bo zbor Re@an, ki ga je nastavu an vodu trideset liet.

• KULTURNO DRUŒTVO RE@AN - u saboto 16. junja ob 20. uri u Seucu Zapuojmo jo na sred vasi. Pieli bojo zbor Re@an an vokalska skupina Snezet iz Tolmina. Igralo bo Beneœko Gledaliœ@e an parsotni bojo tudi godci na ramoniko iz Nediœkih dolin. - u nediejo 17. junja bo Pohod @ez namisljeno @rto od Topoluovega do Livka. Info an upisovanja: kd.recan@libero.it - u saboto 23. junja bo u Hostnim Kries sv. Ivana. • SRIEDNJE - u @etartak, 21. junja, u Sriednjem bo Ve@erja na travniku. Lietos sodelujejo: gostilna Sale & Pepe, kme@ki turizem La casa delle Rondini, gostilna Da Walter, restavracija Al Vescovo-Œkof, gostilna Gastaldia d’Antro, Druœtvo proizvajalcev vina Pokalca – Prapotno, Kmetije Nadiœkih dolin, Razprœeni hotel Valli del Natisone an Zdru¡enje E. Blanchini. Prenotacione: 0432 703119 od pandiejka do sabote od 8.30 do 12.30 kz.cedad@libero.it. - u saboto 23. junja ob 19. uri bo Kries sv. Ivana u Gorenjem an Dolenjem Tarbiju.

- u nediejo, 24. junja, bo 18. mednarodni pohod parijateljstva od #eniebole skuoze dolino Rouna do Podbele. Upisovanja sparjemajo do 17. junja. Info: oœtarija la Taverna u #anieboli 0432 728709, Locanda Bristol u Fuojdi 0432 728580, edikola Matteja Gujona u Fuojdi 0432 728828, dru¡ina Cont 0432 728545. Vpisnina koœta 7 euru. Pohod je tudi za otroke • FUOJDA - do 26. voœta v gradu Zucco bo odparta razstava Pot pajkovih gnezdah (Il sentiero dei nidi di ragno. Un uomo un partigiano). Fotografije: Danilo de Marco. Razstava je na ogled usako saboto an nediejo od 10 do 19. ure.

• DRUŒTVO SREBARNA KAPLJA vabi: - u nediejo, 10. junija na izlet u Zagreb. Puojdejo iz Œpietra ob 6. uri zjutra. Za se vpisati oglasita se par Kme@ki zvezi v #edadu na telefon 0432 703119 do sabote 2. junja.

• A˘LA - vsak @etartak v a¡lanskin faru¡e ob 19.30 trattamenti od Pranic Healing, ob 20.30 Meditazione sui cuori gemelli Info: Danila, cell. 339 3116666

• GORENJ TARBIJ - usak torak, do 12. junija, od 16.00 do 18.30 Srebrna Kaplja in Polisportiva Gorenj Tarbij organizavata sre@anja na temo Iz zemlje napravemo keramiko. Na telim laboratorju u@ijo, kakuo iz zemlje napraviti keramiko. Za use informacione lahko pokli@ita na 0432 724112.

TERSKE DOLINE

• ˘ABNICE - u saboto 2. junja bojo nastavli Maj. Napravli ga bojo puobi an @e@e, ki so se rodil' lieta 1994. Praznoval’ bojo ob 20.30 par farni cierkvi.

• #ANIEBOLA - u nediejo, 17. junja ob 15. uri bo na placu koncert skupine violinistu Tradmod, ki ga organizira doma@a Pro loko.

• TRBI˘ - od 1. do 10. junja je fotografska razstava 18 foto 18 libri. Odprta bo: 1. junja 18-20, u saboto an nediejo 10-12 / 16-19, od

KANALSKA DOLINA

pandiejka do petka 17-20.

VIDAN • ZDRU¡ENJE BLANKIN vabi, u @etartak, 7 junja u dvorano Paolino d’Aquileia ob 18. uri na sre@anje s tr¡aœkem pisateljem Alojzom Rebulo. Vi@er bo vodu odgovorni urednik Doma Marino Qualizza. (Preberi na 4. strani)

POSOÅJE • TOLMIN - u @etartak, 31. maja, ob 19. uri bojo u knji¡nici Cirila Kosma@a odparli likovno razstavo Vide Slivniker

SLOVENIJA • OTO#EC (NOVO MESTO) - u saboto, 2. junja, bo 12. sre@anje vasi, ki se kli@ejo Svet Petar. Na senjam puojdejo tudi iz Œpietra. U PRIHODNJI ŒTEVILKI BOMO OBJAVIL’ PRIREDITVE DO KONCA JUNJA. REDAKCIJO ZAPREMO U TORAK 12. JUNJA. POŒJAJTE JIH NA dom.it NASLOV redazione@d SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO GLI APPUNTAMERNTI FINO A FINE GIUGNO. ANDIAMO IN STAMPA MARTEDÌ 12 GIUGNO. INVIATELI A redazione@ddom.it TEL.-FAX 0432 701455

NA SPLETNI STRANI WWW.DOM.IT VSAK DAN NOVICE IN PRIREDITVE

dom

KULTURNO VERSKI LIST

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE ODGOVORNI UREDNIK DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it Iscrizione Roc n. 5949 del 10.12.2001 STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, 35129 PADOVA REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

Naro@nine Abbonamenti

LETNA/ANNUALE € 16 PODPORNA/SOSTENITORE € 30 SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 EVROPA/EUROPA € 25 IZVEN EVROPE/EXTRA EUROPA € 35 Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un/Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV

Vsak dan ob 20.30 Tv dnevnik po slovensko Vsak dan, od pandiejka do sabote, poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (zamejski tisk), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. Oddaje za vidensko provinco. Vsako sriedo, ob 9.30 »Tedenski komentar« o Slovencih v videnski pokrajini. Vsako saboto ob 12. 00 iz Rezije »Ta rozajanski glas«, ob 14.10 Nediœki zvon iz ¡ivljenja Beneœkih judi, vsako zadnjo saboto u miescu ob 12.30 iz Kanalske doline »Tam, kjer te@e bistra Bela«.

VSAKO

NEDIEJO OB

OKNO

B ENE @IJO www.radiospazio103.it

V

TUDI NA INTERNETU :

14.30

DOM  
DOM  

Edizione del 31 maggio 2012

Advertisement