Page 1

Quindicinale - anno XLVI n. 1 SPEDIZIONE IN ABB. POST.

15. januarja 2011 - Euro 1,00

- 45% - ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - FILIALE DI UDINE- IF UNDELIVERABLE, PLEASE RETURN TO UDINE CPO - ITALY - IN CASO SI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI UDINE CPO DETENTORE DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - 33100 UDINE - ITALY

NA 49. DNEVU EMIGRANTA SO SE BENEÅANI POKAZALI V SVOJI NAJLEPÆI PODOBI

Za naœo predrago Bene@ijo a za@etku novega lieta smo se naredili in izmenili voœ@ila ter se za¡elieli vse narbuojœe za naœe dru¡ine, za parjatelje in za naœo de¡elico, predrago Bene@ijo. Voœ@ila leté in splujejo dele@, a problemi ostanejo in se nam ka¡ejo v svoji resnobi in te¡avi. Imamo jih puno tudi telo lieto, zatuo se muoramo skarbno dati kura¡o in pogum, de bo vsaj kiek rieœeno in h nucu za vse. Najprej se veselimo, zaki so se skor povsierode lepuo pokazale dvojezi@ne ciestne tablice, ki pravijo, kakuo se kli@ejo naœe vasi. Troœtamo se, de se tudi v Dreœkim kamunu, ki je sosed Tolmina, nastavijo tajœne tablice. Takuo, de jih bomo mogli videti tudi teli buj v lieteh, dokjer ostanemo v naœih vaseh. Druga liepa novica je, de se vidi tudi televizija v slovenskem jeziku; naœa ¡elja pa je, de na bomo posluœali samuo, kar drugi lepuo in pametno parpravjajo ampa, de bomo videli tudi naœe kraje in bomo posluœali tudi doma@e ljudi v doma@im jeziku. Takuo se bomo @uli buj doma in bomo ohranili buj zvestuo naœo kulturo in kar je z njo povezano. Ostane pa na veliki skarbi polo¡aj dvojezi@ne œuole v Spietru. #e ji na bo dana mo¡nost skupnega pou@evanja v adnim samim prostoru, bo nje dielo buj te¡kuo in se izgubi tisti duh prijaznosti in parjateljstva, ki lahko raste samuo v enotnim prostoru. Pred kratkim smo veselo praznovali spomin ustanovitve tele œole in se hvale¡no spuomnili na ustanovitelje, posebno na Pavla Petri@i@a. Œuola je donas narbuj dragocena ustanova, ki jo imamo v Bene@iji. Zatuo jo muoramo podprieti z vso mo@jo. Tistim starœam, ki so za svoje otroke izbrali telo œuolo, muoramo pa izkazati vso naœo @ast in hvalo, zaki so pokazali konkretno, kaj vajata kultura in znanje, de ohranimo naœo identiteto an na izgubimo naœega pravega obraza. Ku vsako lieto, 22. ¡enarja bomo imieli skupno in veliko sre@anje med Slovenci z obieh strani nekdanje meje. Med tistimi, ki ¡ivé ob Nadi¡i in tistimi ob So@i. Pomien telega sre@anja je dar¡ati ¡ivo sve@o razumevanja, spoœtovanja in sodelovanja, de bomo v enotni Evropi tudi mi imieli svoj prestor in dostojno priznanje. S tuolim je povezano tudi dielo naœih cerkvenih skupnosti, naœih far, zaki na smiemo pozabiti, de @e se je ohranilo, kar imamo œe po rokah, je po veliki zaslugi tistih duhovnikov, ki so v zelo te¡kih in nevarnih cajtah, skarbieli za naœo kulturo, ki je tesnuo povezana z viero. Lepuo je, de gremo naprì po tisti poti, ki je pot modruosti, spoœtovanja, zrielosti in prave svobode, ki izhaja iz svobodnega sarca.

N

Marino Qualizza

(

˘ivljenska muo@ slovenske kulture

)

➔ 49. Dan emigranta, ki je biu 6. ¡enarja v prepuni cierkvi svetega Fran@iœka v #edadu, je spet pokazu vitalnost slovenske skupnosti v videnski provinci. V govoru Miriam Simiz vpraœanje hrama œpietarske dvojezi@ne œuole in ¡elja po dovarœitvi dvojezi@nega pouka. Odbornik De Anna pokazu veliko odpartost do Slovencu in dobro vojo, de bi se vsi problemi reœili ●

beri na 5. strani

SENZA LE ORGANIZZAZIONI SLOVENE la Slavia sarebbe un’area morta e priva di prospettive V TELI ÆTEVILKI

Gli sloveni? Un valore aggiunto

● Ezio Gosgnach

li sloveni sono valore aggiunto e opportunità di crescita per l’intero territorio regionale e per la provincia di Udine in particolare. L’ha affermato con convinzione Miriam Simiz, insegnate della scuola bilingue di San Pietro al Natisone e operatrice culturale di Prossenicco, che al Dan emigranta, celebrato a Cividale lo scorso 6 gennaio, ha parlato a nome della comunità slovena delle valli del Natisone e del Torre, di Resia e della Val Canale. Il suo ragionamento è quantomai appropriato. Bastava guardare ciò che avveniva sul palco per rendersene conto. Riusciamo a produrre qualcosa come cinque trasmissioni radiofoniche settimanali, abbiamo gruppi di musica moderna e popolare di alto livello, una

G

compagnia teatrale – Beneœko gledaliœ@e – che con «Lena iz Tapoluovega» ha superato una sorta di esame di maturità; e con quella tragedia merita di calcare molti palcoscenici. Diciamolo a chiare lettere: senza le organizzazioni slovene la Slavia sarebbe un’area morta e priva di prospettive. La nostra comunità è piccola nei numeri, ma grande nella produzione culturale. Tanto che se ne stupiscono tutti: gli sloveni di Trieste, Gorizia e della Slovenia, come pure i vicini friulani e italiani. È una comunità che ha in sé un’incrollabile voglia di vivere, una forza innata che le ha consentito di superare tutte le avversità della storia e le dà una concreta speranza per il futuro. Lo specchio di questa comunità – adoperiamo ancora un’espressione di Miriam Simiz – è la scuola bilingue. È

nata tra mille difficoltà come iniziativa privata dei circoli culturali, è stata fortemente voluta e ora fa da modello a livello europeo. La stessa Regione la considera un fiore all’occhiello e ci sono comuni nelle valli del Torre che vorrebbero aprirne una simile. Sale forte, inoltre, la richiesta di istruzione bilingue anche a livello di scuola media superiore. L’assessore regionale alla cultura, Elio De Anna, è stato chiaro: «L’inglese è importante come lingua della globalizzazione, ma è importante anche sostenere l’istruzione nelle lingue della nostra regione, come segno di un’offerta didattica e di un'educazione di respiro europeo che vive il localismo come un’eccellenza e non come un campanile, non nell’ottica dell’esclusione o peggio dell’assimilazione, ma come aspirazione a una vera Europa dei popoli».

TELEVIZIJA Slovenci v videnski pokrajini œelijo svoj prestor na Rai • stran 6 BENEÅIJA Kakuo so kamuni ponucali sude iz zaæåitnega zakona • stran 7 VIDAN Nadækof Mazzocato sparjeu slovensko delegacijo • stran 9 TIPANA/BARDO Dvojeziånost naj bi reæila lokalne æuole • stran 10


2

VERSKO ¡IVLJENJE

stran

15. januarja 2011

PAPEŒEVA POSLANICA O VERSKI SVOBODI OB 44. SVETOVNEM DVEVU MIRU

CELEBRATA NEL DUOMO DI UDINE la Giornata della pace

Verska svoboda je pridobitev za politiåno in pravno druœbo

Mons. Mazzocato: fondamentalismo e laicismo minano la libertà religiosa

➔ V nekaterih dr¡avah kristjani niso svobodni pri@ati svoje vere, so celo preganjani in umorjeni

l messaggio di papa Benedetto XVI Iaveva per la 44 Giornata della pace, che come tema «Libertà religiosa, via

nagovoru pred molitvijo Angelovo @aœ@enje, ki ga je pape¡ Benedikt XVI. molil z mno¡ico vernikov, zbranih na Trgu sv. Petra 1. januarja, je sveti o@e spregovoril o 44. svetovnem dnevu miru, kateremu je dal temo »Verska svoboda, pot miru«. Med drugim je napovedal svoj obisk Assisija, in sicer meseca oktobra, saj letos, kot je spomnil, poteka 25. obletnica svetovnega dneva molitve za mir, ki je leta 1986 potekal v Fran@iœkovem mestu na ¡eljo pape¡a Janeza Pavla II. Benedikt XVI. je pri tem kristjane razli@nih veroizpovedi, predstavnike svetovnih verstev in vse ljudi dobre volje povabil, da se mu pridru¡ijo naj tej poti. Sveti o@e dejal, da je svetovni dan miru prilo¡nost, da skupaj premislimo o velikih izzivih naœe dobe, eden od teh pa je tudi verska svoboda. Po pape¡evih besedah smo danes pri@a dvema nasprotnima in negativnima te¡njama. Na eni strani je to laicizem, ki religijo pogostokrat odriva v zasebno sfero, na drugi pa gre za fundamentalizem, ki ho@e vsem religijo vsiliti. Aktualnost in nujnost teme letoœnjega dneva miru je pape¡ pod@rtal v poslanici, ki jo je naslovil vesoljni Cerkvi in ljudem dobre volje. V bli¡njem Vzhodu in v drugih dr¡avah Azije in Afrike, ugotavlja Benedikt XVI., kristjani niso svobodni pri@ati svoje vere, so celo preganjani in umorjeni »Moje misli — beremo v dokumentu — se obra@ajo posebej k dragi de¡eli Iraku, ki na svoji poti k za¡eleni stabilnosti in spravi neprenehoma do¡ivlja dogodke nasilja in atentatov. Spomnimo se nedavnega trpljenja tamkajœnje krœ@anske skupnosti, œe na poseben na@in nizkotnega napada na sirsko-katoliœko katedralo Naœe Gospe odreœenja v Bagdadu, kjer so 31. oktobra letos med obhajanjem svete maœe ubili dva duhovnika in ve@ kot petdeset vernikov.«

V

Razdejana katoliæka cerkev v Indiji Tudi na zaklju@ku poslanice se pape¡ Benedikt XVI. obra@a na krœ@anske skupnosti, »ki trpijo preganjanja, diskriminacije, nasilje in nestrpnost, zlasti v Aziji, Afriki in na Bli¡njem vzhodu, œe posebej v Sveti de¡eli, izbrani in od Boga blagoslovljeni de¡eli. Ko pred njimi obnavljam svoje o@etovsko @utenje in jim zagotavljam svojo molitev, prosim vse odgovorne, da brez odlaœanja storijo vse za dokon@anje nasilja proti kristjanom, ki bivajo v teh de¡elah. Naj Kristusovi u@enci zaradi sedanjih nasprotij ne izgubijo zaupanja, kajti pri@evanje za evangelij je in bo vedno znamenje nasprotovanja.« Verska svoboda je za pape¡a ukoreninjena v samem dostojanstvu @loveœke osebnosti, kajti njena trascendentna narava ne bi smela biti prezrta in zanemarjena in u¡iva poseben status med pravicami in temeljnimi svoboœ@inami,

Po pape¡evih besedah smo danes pri@a laicizmu, ki religijo pogostokrat odriva v zasebno sfero, na drugi pa fundamentalizmu, ki ho@e religijo vsiliti

utemeljenimi na @loveœkem dostojanstvu. »Kadar je verska svoboda priznana — piœe sveti o@e, — je @loveœko dostojanstvo spoœtovano v svojem bistvu in etos ter temelji naroda se okrepijo.« »V tem smislu je verska svoboda tudi pridobitev za politi@no in pravno dru¡bo. Je bistvena dobrina: vsakdo naj bi lahko svobodno uveljavljal pravico do izpovedovanja in izra¡anja svoje vere in prepri@anja, individualno ali skupinsko, tako v javnosti kot zasebno, preko nauka, prakse, publikacij, bogoslu¡ja in spoœtovanja obredov. Ne bi smelo biti ovir, @e bi se kdaj morda ¡eleli pridru¡iti kakœni drugi veri ali pa ne izpovedovati nobene. V tem kontekstu se zdi mednarodni pravni sistem emblemati@en in tudi bistvena oporna to@ka za dr¡ave, ker ne dopuœ@a nikakrœnega odstopanja od verske svobode, razen v primeru upravi@ene zahteve javnega reda, ki je predmet nadaljnje obravnave.« Podobne misli je Benedikt XVI. 10. januarja izrazil na sprejemu diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sede¡u. V srediœ@e govora je postavil versko svobodo, ki je temeljna pot za izgradnjo miru. »Mir se namre@ gradi in ohranja samo takrat, ko lahko @lovek v svojem srcu, svojem ¡ivljenju in svojih odnosih z drugimi svobodno iœ@e Boga in mu slu¡i,« je povedal pape¡ predstavnikom 178 dr¡av, ki imajo vzpostavljene diplomatske odnose s Svetim sede¡em; tem pa je œe treba dodati Evropsko unijo, Suvereni malteœki viteœki red in urad Organizacije za osvoboditev Palestine, ki pa ima poseben status.

della pace» è stato consegnato dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, alle autorità civili e militari presenti nella cattedrale udinese al termine della celebrazione della santa messa del 1° gennaio. Nell’omelia mons. Mazzocato ha ricordato che oggi sono due le forme più diffuse di negazione della libertà religiosa che fanno patire molti cristiani e altre persone religiose: il fondamentalismo e il laicismo. «Il fondamentalismo — ha spiegato l’Arcivescovo di Udine — è una negazione evidente e, spesso, violenta della libertà religiosa che tocca purtroppo varie nazioni specialmente in Africa e in Asia. In questi giorni — ha ricordato — anche la cronaca, purtroppo non sempre attenta a queste notizie, ha dovuto occuparsi di vere persecuzioni che hanno mietuto vittime dentro comunità cristiane, qualche volta all’interno degli stessi luoghi di culto e durante pacifiche celebrazioni liturgiche». La seconda forma di negazione della libertà religiosa, ha ricordato mons. Mazzocato, è il laicismo che riguarda «gli stati europei ed è una forma, forse meno evidente, ma non meno grave». Di fatto si sta diffondendo una certa idea di laicità dello Stato che, «in nome della uguaglianza di tutti i cittadini, riduce la religione a fatto privato da praticare individualmente o all’interno di gruppi e ambienti ad essa riservati, senza manifestazioni pubbliche». Questa visione laicista dello Stato, ha sottolineato l’Arcivescovo, «impoverisce tutta la società umana perché, volendo cancellare la presenza pubblica delle religioni, più che uguaglianza rischia di creare deserto; un deserto privo di quelle esperienze e di quei valori che ogni persona, intellettualmente onesta, deve riconoscere come radici della nostra civiltà».

Gemona / Mons. Pietro Brollo ha celebrato il 25° di episcopato on una solenne concelebrazione l’arC civescovo emerito di Udine, mons. Pietro Brollo, ha ricordato a Gemona il 25° anniversario della consacrazione episcopale, avvenuta nel duomo ricostruito a dieci anni dal sisma del 1976. Con mons. Brollo hanno concelebrato mons. Alfredo Battisti, che consacrò il suo successore, l’attuale arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e mons. Giuseppe Andrich, che nel 2000 successe a mons. Brollo sulla cattedra di Belluno. «Oggi constatiamo molto bene anche nel nostro Friuli, quanto ci sia bisogno della presenza di Dio per rendere salde e forti le nostre famiglie e mantenere acceso il focolare, simbolo storico del nostro stile di vita che invece langue e troppo spesso si spegne», ha detto nell’omelia mons. Brollo, riprendendo il filo del suo impegno per la ricostruzione spirituale del Friuli partendo dalla Parola di Dio scelta da mons. Mazzocato come linea guida, stimolo e tema del corrente anno pastorale. «Lo annuncio anche a voi, fratelli e sorelle nella fede — ha detto mons. Brollo —, perché, prendendo coscienza della Parola ricevuta, la meditiate profondamente, per diventare non solo destinatari della stessa, ma anche annunciatori».

LJUBLJANA

OD LETA 2004 JE BIL PREFEKT KONGREGACIJE za ustanove posveåenega œivljenja

Maæa za domovino ob 20-letnici plebiscita raznovanju ob dnevu samostojnoP sti in enotnosti ter 20-letnici plebiscita, na katerim so se Slovenci izrekli

Benedikt XVI. je sprejel odstop kardinala Franca Rodeta veti o@e Benedikt XVI. je 4. januaS rja sprejel odstop slovenskega kardinala Franca Rodeta z mesta prefekta

za suvereno lastno dr¡avo, se je pridru¡ila tudi katoliœka Cerkev. Ljubljanski nadœkof in metropolit msgr. Anton Stres, ki je 23. decembra daroval sveto maœo za domovino, je v homiliji dejal, da je varna domovina velika dobrina in resni@na vrednota. Odlo@ili smo se za samostojnost, ker smo do nje imeli pravico, je dejal predsednik slovenske œkofovske konference in je poudaril, da ima vsak @lovek od Boga dano pravico, da je @lan svojega naroda, da mu pripada, ima svojo narodno zavest in razvija svojo kulturo. »Dostojanstvo slehernega @loveka je tista temeljna @lovekova vrednota, iz katere izhajajo vse druge vrednote in pravice do teh vrednot, tudi do lastne narodne kulture in samostojnosti,« je spomnil nadœkof Stres.

Kongregacije za ustanove posve@enega ¡ivljenja in dru¡be apostolskega delovanja ter za njegovega naslednjika imenoval brasilskega nadœkofa monsinjorja Jo@oja Braza de Aviza. Kardinal Franc Rode je v skladu s predpisi svetemu o@etu ob svojem 75. rojstnem dnevu ponudil odstop. Kljub temu je œe dobro leto vodil kongregacijo, ki mu jo je 11. februarja 2004 zaupal Janez Pavel II. Kardinal Franc Rode œe naprej ostaja @lan kardinalskega zbora, ki v primeru smrti pape¡a voli njegovega naslednika in je na to mesto lahko tudi izvoljen. Kardinal Rode ostaja tudi @lan kongregacij v katerih je kot pape¡ev zaupnik deloval ¡e doslej. Kardinal Rode je bil rojen 23. septembra 1934 v Ljubljani in je doma z Rodice pri Dom¡alah. Maja 1945 je z

dru¡ino zapustil Slovenijo in odœel v Avstrijo. Kot mnogo drugih dru¡in se je tudi Rodetova izselila v Argentino. Leta 1952 je stopil v misijonsko dru¡bo lazaristov. V bogoslovje je vstopil v Buenos Airesu. Œtudijska pot pa ga je

prek Rima pripeljala v Pariz, kjer je bil leta 1960 posve@en v duhovnika. Tri leta kasneje je v francoski prestolnici doktoriral iz bogoslovja. Leta 1965 se je vrnil v Slovenijo. Na Teoloœki fakulteti v Ljubljani je od leta 1967 dalje predaval francoœ@ino, prakti@no apologetiko, misiologijo, teologijo nekrœ@anskih verstev, uvod v moderni ateizem in osnovno bogoslovje. Po œestnajstih letih bivanja v domovini je odœel v Vatikan, kjer je leta 1981 prevzel slu¡bo v takratnem papeœkem Tajniœtvu za dialog z neverujo@imi, do imenovanja za novega ljubljanskega nadœkofa pa je bil od njegove ustanovitve marca 1993 tajnik Papeœkega sveta za kulturo. 5. marca 1997 ga je pape¡ Janez Pavel II. imenoval za ljubljanskega nadœkofa metropolita, na praznik lurœke Matere Bo¡je, 11. februarja 2004 pa za prefekta Kongregacije za ustanove posve@enega ¡ivljenja in dru¡be apostolskega ¡ivljenja. Pape¡ Benedikt XVI. ga je 22. februarja 2006 imenoval za kardinala, kar je izvrœil na konzistoriju 24. marca istega leta.

2. NAVADNA NEDIEJA

Glejte Jagnje Boœje ●

Evangelij

Drugi dan je Ivan zagledu Jezusa, de prihaja k njemu, in je jau: »Glejte Bo¡je Jagnje, ki jemlje greh sveta! Ta je tisti, o katerem sam reku: Za mano pride mo¡, ki je pred mano, kier biu je priet kakor jest. In jest ga niesam poznu, undar sam zatuo parœu in karœ@ujem v vodi, de se on odkrije Izraelu.« In Ivan je izpri@u: »Vidu sam Duha, ki se je spuœ@u z neba kakor golob in ostu nad njim. In jest ga niesam poznu; tisti, ki me je poœju karœ@evat v vodi, mi je jau: ”Na kogar boœ vidu parhajati Duha in ostati nad njim, tist karœ@uje v Svetem Duhu“. In vidu sam in pri@ujem, da je ta Bo¡ji Sin.« Janez 1, 29 - 34


15.januarja.2011

ZGODOVINA

- KULTURA

stran

3

IL VICARIATO SLAVO DI TORLANO A METÀ DELL’800 E LA BREVE STAGIONE DI PRE VALENTINO ZUANELLA

I continui screzi tra il vicario di Torlano e il pievano di Nimis questo punto riprendiamo i regesti elencati sub anno del Bertolla senior che riguardano le vicende di don Valentino Zuanella alla guida del vicariato slavo di Torlano in quel di Nimis. - 1854, 15 aprile. Il Vicario di Torlano rappresenterà nelle sagre delle filiali il Pievano impedito. - 1854, 14 giugno. Si fa cenno di un Decreto arcivescovile a favore del Vicario di Torlano. - 1854, 25 ottobre. Mons. Trevisanato, annuendo alla domanda dello Zuanella, erige in Taipana la fraterna del SS.mo. - 1855, 31 marzo. Zuanella notifica ad Adami (pievano), che egli benedirà il fonte di Torlano nel Sabato Santo, e quello di Monteaperta la vigilia delle Pentecoste. - 1855, 25 giugno. I Torlanesi chiedono alla Curia, che il loro Vicario abbia il pieno esercizio de’ suoi diritti. - 1855, 20 agosto. Tosini economo spirituale di Nimis protesta presso l’Amministratore ecclesiastico di Tricesimo (Concina) contro Zuanella che usurpa gl’incerti di Battesimo. Il Concina ricorre alla Curia contro lo Zuanella, il di cui Vicariato non è beneficio. E aggiunge: Taccio di invasioni giurisdizionali, perché non è messe mia; ma devo compiangere antecipatamente i pregiudizi spirituali e temporali, che si accumulano contro il futuro Rettore di Nimis (Curia arciv.). -1855, 4 settembre. Zuanella risponde alla Curia che egli si contenta della stola mortuorum. Per conto degli incerti di battesimi solo avea proposto di consegnarli al Tosini semel in anno, non toties quoties ( una volta all’anno e non ogni volta). Eppoi perché il Tosini pretende centesimi 72 da Torlano, Chialminis e Cergneu, mentre Montaperta nulla dà, e Taipana dà solo centesimi 36 per battesimo? Tutti eguali: metà al Pievano e metà al battezzante, e non obbligare i preti a fare da esattori pel Pievano anche con i miserabili. Chiede di rinunziare (Curia arciv.). -1855, 21 ottobre. Zuanella risponde all’Amministratore Concina, che egli

A

➔ Nel 1856 pre Zuanella pretende funzioni parrocchiali in Torlano; il pievano Colavizza risponde esser suo volere restringere quelle già concesse. Redarguisce il Vicario che propone patti al suo Pievano

Cerkev presvete Trojice nad Viækoræo non conosce il dovere del canone verso il Pievano, da lui mai pagato. Bisogna però provargli il dovere per obbligarlo a pagare, e allora farà quel che farà (Apn). - 1856, 12 gennaio. Musoni parroco di Prepotto dà informazioni favorevoli a Nimis sulla natura del Vicariato di Torlano (Curia arciv.). - 1856, 11 febbraio. Decreto N° 191, che in base ad altro 10 marzo 1843, aggiudica tutti gl’incerti al Vicario, dovendo questi corrispondere una tantum. Si ricorda che «La Repubblica Veneta esentò dal Quartese strettamente preso le Popolazioni Schiave, non però le esentò dal dovere sacro di somministrare a chi le assiste la dovuta mercede» (Apn). - 1856, 11 marzo. Zuanella pretende

Zuanella: «La Repubblica Veneta esentò dal Quartese le Popolazioni Schiave, non però dal dovere sacro di somministrare a chi le assiste la dovuta mercede»

funzioni parrocchiali in Torlano; il pievano Colavizza ai 24 risponde esser suo volere restringere le già concesse. Redarguisce lo Zuanella che propone patti al suo Pievano (Apn). - 1856, 28 aprile. Il Vicario generale Someda scrive a don Paolo Pressacco (economo in Nimis per la morte del pievano Colavizza), che il diritto di benedire il fonte battesimale di Torlano spetta al Pievano di Nimis. - 1856, 8 agosto. Pressacco risponde a lettera di Someda del 9 luglio, che del Vicariato di Torlano non si sa mai niente, al più tanto che si domanda e chi sa come. Che però si costuma far processione da una valle all’altra. Che quei di Chialminis per la distanza da altre ville fanno

processione ad un’ancona (Apn). - 1857, 5 febbraio. Zuanella accusato in Curia da Pressacco per insubordinazione, e mestatore (Apn). Era convinzione fra il Clero che gli Schiavi d’ordinario, allorquando prevedono di non poter ottenere il loro intento colla verità, si servono della menzogna (Apn). - 1857, 18 marzo. Zuanella deride Pressacco che si era disturbato ad ottenere facoltà per i Confessori di Montagna, già ottenute dallo Zuanella (Apn). - 1857, 2 giugno. Zuanella rimprovera Pressacco di ruvidezza con gli Schiavi ecc. Pressacco risponde dipender ciò dal mutismo del Clero di Montagna nel dargli informazioni (Apn). - 1857, 16 giugno. Invitato dal Commissario il Vicario di Torlano declina la sua prebenda: Vino conzi 8 a L. 36, 22 Sorgo staia 20 a L. 10, 82 - Incerti di stola L. 60 - Regalia di burro fresco libbre 30 a L. 0, 35 - Regalia ovi 500 a L. 0, 03 - Regalia salsiccia N° 30 valgon L. 30 Regalia lana libbre 20 valgono L. 20 -: Attivo L. 708, 86 - Passivo in pranzi ecc. L. 706, 84. Sperava il supplemento di Congrua (Arch. Munic. Nimis) - 1857, 19 novembre. Zuanella chiede di essere esonerato dall’intervenire alle funzioni di Nimis (Curia arciv.). - 1858, 31 gennaio. Partenza repentina imposta a Zuanella (Amn). - 1858, 20 marzo. Opinato (parere) di Mons. Bortoluzzi sul Vicariato di Torlano (Curia). - 1858, 27 marzo. Mons. Someda (vicario generale) comanda che il Vicario di Torlano coi dipendenti cappellani, meno quello di Montaperta, assistano in Nimis alle funzioni del Triduo di Settimana Santa. Candolini pievano ai 31 marzo notifica queste superiori disposizioni allo Zuanella, il quale, il giorno prima insisteva con arroganza presso il pievano per aver in Torlano tutte le funzioni della Settimana Santa. In conseguenza lo Zuanella s’accontentò del Giovedì Santo, generosamente concessogli dal pievano (Apn). - 3. continua -

a cura di Tarcisio Venuti

PRESENTATA A SUBIT L’ANTOLOGIA DI TESTIMONIANZE ORALI RACCOLTE E TRASCRITTE DA BRUNA BALLOCH ed edite dal circolo culturale «Ivan Trinko»

Mlada lipa, testimonianza di un’identità che scompare ➔ L’autrice lega sapientemene il tiglio a miti, leggende, canti, racconti che, tramandati oralmente, ravvivano il vivere quotidiano n autunno, quando ci si aiutava a scartocciare le pannocchie o nelle lunghe serate invernali, o ancora nelle veglie ai defunti, ebbi la fortuna di conoscere e di ascoltare molti ‘artisti’ del raccontare. Ad un tratto mi accorsi, mio malgrado, dell’andare senza più ritorno di questi vati. Fu allora che concepii l’idea di provare a salvare quanto rimaneva della tradizione orale della mia gente e del mio paese.» È così che Bruna Balloch ha introdotto le favole che ha raccolto nel nuovo numero di «Mlada lipa» che anche quest’anno esce come supplemento del «Trinkov koledar». La raccolta è stata presentata il 29 dicembre nel centro sociale «Al tiglio» di Subit. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Attimis, Sandro Rocco, il commissario della

«I

comunità montana Torre, Natisone e Collio, Tiziano Tirelli, e il presidente della pro loco di Faedis, Michele Grando. A nome del circolo culturale «Ivan Trinko» che da dodici anni cura l’edizione di «Mlada lipa», ha parlato il presidente Michele Obit. «L’opera di Bruna Balloch – si legge nella prefazione dell’opuscolo firmata dal circolo – è traccia di un tempo passato, una testimonianza di un’identità che sta scomparendo. L’autrice lega sapientemene il tiglio (la lipa) a vicende vissute, miti, leggende, canti, racconti, credenze, modi di dire che tramandate oralmente, ravvivano il vivere quotidiano». La cura della raccolta è stata affidata a Roberto Dapit, docente di lingua e letteratura slovena all’Università di Udine, che ha ana-

Od leve: Rocco, Obit, Dapit, Balloch in Zuljan Kumer lizzato il contenuto del libro. I racconti che a primo acchito sembrano essere strettamente legati alla realtà di Subit, ad una lettura più appronfondita svelano al lettore il carattere universale della fiaba popolare. Specialmente le fiabe di animali, di magia o con contenuti relgiosi hanno un particolare valore etnografico. «Il pregio della raccolta, pertanto – sottolinea Roberto Dapit –, non risiede soltanto nell’ampia varietà di motivi e tipi narrativi, facilmente apprezzabili attraverso la lettura, ma anche nella possibilità di comparare il teso-

ro dei racconti di Subit non solo con quelli delle aree circostanti delle Valli del Natisone, di Resia e del resto del Friuli, ma addirittura con una dimensione universale». Cinque sono le categorie dei racconti raccolti da Bruna Balloch. La prima e la più comune è quella delle fiabe degli animali i cui protagonisti sono la maggior parte delle volte volpi, lupi, orsi, ricci, lepri, cani e gatti. Alla seconda categoria appartengono fiabe di vario genere e contenuto, soprattutto fiabe di magia o con contenuto religioso. La terza, invece, è

dedicata a racconti religiosi e storie di santi. La quarta sezione è dedicata alle storie relative agli esseri mitici. La quinta e ultima categoria riguarda invece le visioni di spiriti, tema comune della tradizione orale slava. Dell’aspetto linguistico dei racconti raccolti da Bruna Balloch si è occupata Danila Zuljan Kumar, collaboratrice scientifica della sezione di dialettologia dell’Istituto per la lingua slovena Fran Ramovœ dell’Accademia delle scienze e delle arti di Lubiana. «Non essendo un’esperta dei dialetti della valle del Torre – ha detto Zuljan Kumar – ho deciso innanzi tutto di studiarne da vicino la variante linguistica e in un secondo momento di scegliere la trascrizione». Ha quindi registrato l’autrice e solo durante l’ascolto delle registrazioni ha iniziato ad elaborare un modello di tracrizione unitario. La decisione finale di usare una trascrizione fonetica semplificata non è stata facile da prendere, poiché durante la stesura dei testi è emersa anche la necessità di conservare la maggior parte delle caratteristiche del parlato e, trovare un compromesso tra le due esigenze, non è stato sempre scontato.

Ilaria Banchig


4

NAŒI POGOVORI

stran

15. januarja 2011

IZIDOR PREDAN - DORI#

PAMET VELJA VEÅ KOT ZLATO IN ŒAMET ● Vesna Leskovic amet velja ve@ kot zlato in ¡amet.« Ta ljudski pregovor iz Bene@ije velja tudi za tistega, ki mi ga je povedal. To je bil Izidor Predan – Dori@. #lovek œirokega srca in veselega nasmeha. Sre@evala sva se pogosto, predvsem kot poklicna kolega, kajti v Bene@iji je bil najbolj obveœ@en @lovek. Poznali so ga vsi in povsod. Obredel je vsa obmo@ja od Bene@ije, Rezije, Kanalske doline in naprej do Goriœke in Tr¡aœke pokrajine. V tujini je obiskoval doma@ine, kjer so bili primorani slu¡iti za pre¡ivetje, ne samo sebe, ampak tudi dru¡ine, ki je ostala doma. V @asu, ko so bili stiki z mati@no domovino zaradi politi@nih razmer bolj redki, je bil med tistimi, ki je dokazoval, da Bene@ija ni umrla, da je tu slovenska beseda œe ¡iva. To je potrjeval tudi s svojimi pesmimi, proznimi in gledaliœkimi deli, novinarskimi @lanki ter govori. Bil je pravi ljudski tribun, ki se ni nikoli in pred nikomer ustraœil. S svojo inteligenco bi v druga@nih socialnih in politi@nih razmerah lahko uspeœno œtudiral. Ljubezen do doma@e zemlje in zavedanje o potrebi ohranjanja ljudskih tradicij, ga je vodila tudi k ljubiteljskemu zbiranju pregovorov in rekov, ki so se tudi na teh tleh porajali skozi stoletja ter se prenaœali na nove generacije. V njih so ljudske modrosti, ki so nastajale iz ¡ivljenja: navad in razvad, zgodovinskih, geografskih in socialnih pogojev, zato so mnoge med njimi enake ali podobne pri ve@ narodih. Dori@ mi je ob takratnem sre@anju koncem leta 1978 pripovedoval o beneœkih. »Narodno gradivo mi je bilo vedno pri srcu. V Bene@ijo je ve@krat prihajal iz Trsta moj prijatelj Drago Pahor, ki nas je vedno spodbujal, naj zbiramo narodno blago, kajti to je zgodovina tudi za bodo@e rodove. Zato sem za@el zbirati te pregovore in drugo ljudsko izro@ilo. Letoœnje poletje so priœli k meni prijatelji novoustanovljenega druœtva beneœkih likovnih umetnikov in me prosili, naj napiœem nekaj izrekov za majol@ice, ki naj bi jih potem prodajali na Kamenici, kjer se vsako leto zbiramo na kulturnem sre@anju med sosednjimi narodi. Pogledal sem med svoje zapiske in videl, da jih imam celo vrsto ter da ti pregovori in reki najve@ govorijo o vinu, kako ga je treba piti, da ni

»P

Izidor Predan (1. od leve) z domaåimi upravitelji leta 1984 samo za pijanost, ampak u@i ljudi, naj vino ne gospodari nad @lovekom in tako naprej. Tako sem za@el œe bolj navduœeno zapisovati vse tiste, ki sem se jih spomnil po pripovedovanju moje pokojne mame in o@eta ter od drugih posebne¡ev po vaseh Garmiœkega komuna. Ker sem hodil tudi po drugih krajih Bene@ije, sem zapisoval tudi drugod po Nediœkih dolinah, v Srednjem, Marsinu, Svetem Lenartu. Tiste, ki smo jih uporabljali v Gorenjem Brdu, kjer sem se rodil, œe vedno uporabljamo v vsakodnevnem pogovoru, poznajo pa jih tudi po drugih vaseh. Tako sem jih v kratkem @asu ob svojem delu nabral ve@ kot sto in mnogo jih je œe ostalo. To je bogastvo naœega ¡ivega jezika. So pregovori, ki u@ijo, svetujejo, so takœni, ki so kot uganke.« Potem jih je za@el, kot pravimo, kar stresati iz rokava. Mnogi med njimi so razœirjeni po vsem slovenskem ozemlju. Na primer: Œibo se lahko upogne, dokler je mlada, Pijanec se spreobrne, kadar se v foso, ali kot je drugod pravijo, v grapo zvrne, Pamet velja ve@ kot zlato in ¡amet, Boljœe se je s pametnim jokat, kot z norcem pet, Kdor starejœih ne posluœa, dobrega ne pokuœa, Kadar ma@ke ni pri hiœi, pleœejo miœi. V pregovorih in rekih so se oblikovale tudi neprijetne izkuœnje: Kadar se @lovek opar z gorko vodo, se boji tudi mrzle, Kadar ka@a koga pi@i, se boji œe kuœ@arice, Psa, ki laja, ne stoj se ga bat, tisti ne okolje. O zna@aju @loveka ali dru¡ine govorijo takœni kot so: Treska ne odleti dale@ od drevesa, Vse, kar ma@e rodi, vse ra-

do miœi lovi. Sploœno znan je pregovor ˘ena dr¡i gor tri kantone, @e je pametna, @e ni, pobere vse œtiri. Tako je Dori@ v najinem pogovoru naœtel veliko ljudskih modrosti. Nekatere med njimi so bile tesno povezane z njegovim ¡ivljenjem, ki ga je do¡ivljal, tako kot mnogi drugi, v revœ@ini. A prepustimo mu besedo. »V@asih smo bili otroci la@ni in se kregali z naœimi materami, zakaj nam ne dajo jesti ve@. Mater je posebno bolelo, @e je nekdo drugi od zunaj sliœal te o@itke. In mati te je zavrnila: Se ne sme gledat v korito, gled'te praœ@i@a. To pomeni, @e je bil otrok lepo rejen, nima kaj jamrat in da je mati naredila svojo dol¡nost. Pri nas je zelo v navadi pregovor: Kar je pojedeno, je najbolj te¡ko vra@at – pri nas je bila de¡ela lakote, revœ@ine. Kadar revne matere niso imele

za skuhat polente, so œle od hiœe do hiœe prosit, da naj jim posodijo – »bo ¡e moj sin jutri nesel v mlin.« In je œlo 3, 4, 5 dni naprej, da jim je ¡e kar 5 dru¡in posodilo moko za skuhat polento. ˘akelj s koruzo je moral otrok s hriba nesti po stezi v dolino, a otroku nisi mogel nalo¡iti te¡kega bremena in je nesel, kar je mogel, ampak je vedel, da v mlin nese ¡e pojedeno, ker je bilo treba vrniti dru¡inam, ki so jo posodile. Poznano je tudi rek: Tisti, ki je sit, se ne zmisli na la@nega. Grdih in te¡kih stvari se je te¡ko odvast, zato pravi pregovor: Kadar se prase navadi hodit v r¡, je treba r¡ po¡et ali pa prase ubit. Drug naœ lep pregovor, œe danaœnji dan veljaven, ko se vidi toliko korupcije, pravi: Zlata roka ¡elezna vrata lomi. Vsak dan se sre@ujemo s pregovorom: Zvoniti po to@i je prepozno, kajti, ko se zgodi nekaj straœ-

Ljubezen do doma@e zemlje in zavedanje o potrebi ohranjanja ljudskih tradicij, je Predana vodila tudi k ljubiteljskemu zbiranju pregovorov in rekov, ki so se tudi na teh tleh porajali skozi stoletja ter se prenaœali na nove generacije. V njih so ljudske modrosti, ki so nastajale iz ¡ivljenja: navad in razvad, zgodovinskih, geografskih in socialnih pogojev

nega, vsi jokajo. Nobeden pa ne pomisli, da bi prepre@il kakœno tragedijo. Pravimo œe: Kdor drugemu jamo kopa, sam not odleti. Imamo tudi enega, ki govori o naœem lepem jeziku in zani@uje tiste, ki so ga zatajili: Kdor ne spoœtuje svojega jezika, ne spoœtuje svoje matere. Pri nas so imele ¡ene in matere v dru¡ini pomembno vlogo in je bila dobra gospodinja. Zgodilo pa se je, da so bile tudi take, ki so zafurale dru¡ino. Te so bile - hvala Bogu, redke, zato pravimo: ˘ena dr¡i gor tri kantone, @e je pametna, @e ni, pobere vse œtiri.« Izidor Predan je bil med ljudmi znan kot duhovit @lovek in je ustvaril kakœen pregovor na osnovi lastnih izkuœenj. Poglejmo, kaj je zraslo na njegovem zelniku! »Kot mislijo vsi ljudje na svetu, tudi jaz vsake toliko mislim in sem jih nekaj tudi zapisal, zelo kratkih. Mati te je rodila otroka, ne mo¡a, Samo, @e se otreseœ strahu, postaneœ mo¡, Arivist te nuca za prvo œtengo, za drugo œtengo iœ@e drugega in gre tako naprej, dokler ne pride do vrha, Za kup@ijo se glihaj z gospodarjem, ne s hlapcem, Boj se in zani@uj tistega, ki li¡e gospodarju palico in te z njo tol@e, Zani@uj tistega, ki je poni¡en pred velikimi in prevzeten do malih.« Zanimalo me je, @e so pregovori, pesmi, pravljice in drugo ljudsko blago med tukajœnjo mladino œe v uporabi. »Ja, med tistimi, ki so ostali na naœi zemlji. Na ¡alost jih je mnogo odœlo, prisilna emigracija, ker niso imeli doma zaslu¡ka, vendar tudi med naœimi izseljenci, ki ¡ivijo v tujini, se to razvija, odnosno je œe ¡iva narodna modrost. Œe pojejo naœe pesmi, med njimi so œe ¡ivi naœi pregovori in to izro@ajo svojim otrokom. Vpraœanje je, koliko @asa se bo to ohranilo. Dokler smo ¡iveli na svoji zemlji strnjeno, obdelovali zemljo, smo to narodno bogastvo ohranjali iz roda v rod. Upamo in pri@akujemo, da se bodo izboljœali @asi tudi za naœo Bene@ijo, za naœo zemljo, ker je prav zemlja tista, ki je skozi stoletja ohranjala naœe navade. Rad bi, da se spet vrne tista velika ve@ina mladih, ki so morali zaradi kruha po svetu. Kon@al bi z ljudsko modrostjo: Ne odlaœaj na jutri, kar moraœ danes storiti. In danes bi ¡elel, da bi œe drugi posnemali takœno ljudsko gradivo, kot sem ga za@el jaz zbirati ter ga ohranili za bodo@e rodove.«

2011

Naro@nine Abbonamenti

DARIL O PRV IN RE GALO IM 300. NAR AI PRI O MI 300 #NIKOM LETNA/ANNUALE € 16 ABBO »No@, D v NATI d k i je izb PODPORNA/SOSTENITORE € 30 «La nott risala e che ta prek ha can SLOVENIJA/SLOVENIA € 20 leti kon cellato fin« il confi n EVROPA/EUROPA € 25 e male detto» IZVEN EVROPE/EXTRA EUROPA € 35

Poœtni ra@un/Conto corrente postale n. 12169330 intestato a Most scarl, borgo San Domenico 78, 33043 Cividale del Friuli/#edad Ban@ni ra@un/Conto corrente bancario Iban: IT85 P086 3163 7400 0010 0815 095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV


IZ NAŒIH DOLIN

15.januarja.2011

stran

5

NA 49. DNEVU EMIGRANTA jasno parœla na dan vloga manjœine. Miriam Simiz: »Slovenci smo bogatija za Furlanijo Julijsko krajino in vidensko provinco«

Za rast naœega teritorija L’assessore Elio De Anna: no all’assimilazione onosco le difficoltà dell'Istituto con insegnamento bilingue di San «C Pietro al Natisone e l'amministrazione regionale continuerà a sostenerlo. Va dato merito al mio predecessore, l'assessore Molinaro, di aver

➔ De¡elni odbornik Elio De Anna je pokazu veliko odpartost do Slovencu in dobro vojo, de bi reœili vse probleme, ki jih imajo ● Ezio Gosgnach ovi regionalni odbornik za kulturo, Elio De Anna, je imeu jezikovno pot podobno tisti, ki so jo do¡ivieli Slovenci v videnski provinci. Materni jezik mu je furlanski, po italijansko se je navadu v œuoli. Glih takuo so Bene@ani, Rezijani in Kanal@ani guorili doma@e slovenske dialekte, a so potlé spoznali italijanski jezik na œuolskih klopeh, kjer pa nie bluo prestora za slovenski. Morebiti prù zauoj tele podobnosti je De Anna imeu na Dnevu emigranta, ki je biu 6. ¡enarja v cierkvi svetega Fran@iœka v #edadu, liep govor, ki je pokazu veliko odpartost do Slovencu in dobro vojo, de bi reœili vse probleme, ki jih imajo. V ospredju je sevieda vpraœanje novega hrama za dvojezi@no œuolo, ki je muorla lani zapustiti svoje stare prestore, zatuo ki nieso varni pruoti potresu. »Lepuo poznam te¡ave, ki jih ima dvojezi@ni inœtitut v Œpietru in zagotavljam, de se bo de¡ela Furlanija Julijska krajina œe naprej trudila, de bi jih reœili – je jau De Anna –. Trieba je pohvaliti mojega predhodnika Roberta Molinara, ki je uœafu sude, de bi se napravu nou hram za telo œuolo v katero mo@nuo vierjemo. Potriebno bo potarpieti, saj vemo de ima birokracija v Italiji in tudi par nas duge cajte. Pa probleme bomo reœili na narbuojœo

N

Lena iz Tapoluovega

vi¡o.« Regionalni odbornik za kulturo je poviedu tudi, de se puno dobrega za Slovence v Italiji in Italijane v Slovenji @aka iz paritetne komisije med Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo, ki bo za¡ivilela 26. ¡enarja v Tarstu. Zmisnu je tudi, de je Inœtitut za slovensko kulturo dobiu status primarne ustanove. »Naœa de¡ela je vi@jezi@na in zatuo ima posebno avtonomijo – je jau De Anna –. Ries je, de v globaliziranim svietu je dobro znati po angleœko, a je potriebno znati in u@iti v œuolah lokalne jezike v te pravim evropskim duhu. Doma@i jeziki in kulture so v Evropi velika bogatija, zatuo se jih u@iti in jih nucati, je mede¡ina pruot zapartosti v same sebe in pruoti asimilaciji. Evropa muora biti

Miriam Simiz

hiœa ljudi in ne dar¡av.« Takuo je odbornik za kulturo ¡e vnaprej odguoriu besiedam, ki jih je zad za njim poviedala Miriam Simiz, u@iteljica na dvojezi@ni œuoli in predsednica druœtva Prosnid ¡ivi, ki je guorila v imenu slovenskih organizacij v videnski provinci. Poviedala je, kaka velika rie@ je dvojezi@na œuola za Bene@ijo, kajœne dobre saduove rojeva, kakuo je dobar nje model. Tele model lahko ustavi zaperianje malih œuol, @e sada kamun vpraœa, naj se dvojezi@na œuola odpre tudi v Tipani. Miriam Simiz je izra¡ila œe ¡eljo, de se dvojezi@no œuolanje dovarœi z ustanovitvijo dvojezi@ne viœje sriednje œuole v videnski provinci. »Naœa œuola – je jala – je ku velika dru¡ina, je œpiegu naœe skupnosti. Problemi nas nieso vargli na tla. Naspruotno. Omo@nieli so nas. Parœu je cajt, de gledamo naprej in de postavimo izkuœnje naœe œuole in ciele naœe skupnosti v buj œaroko dimenzijo. Zaviedati se muoremo, de smo Slovenci za tele teritorij dodana vriednost, parlo¡nost za rast. Za de¡elo in provinco smo bogatija. Zatuo se muoremo boriti, de ljudje ostanejo v svojih krajeh, de vasi na umrejo. Samuo @e ljudje ostanejo na teritoriju se bo rieœu slovenski jezik in se bojo obdar¡ale lepe navade, ki jih imamo.« Predstavnica slovenskih organizacij je naœtiela tudi nove parlo¡nosti, ki jih muore naœa skupnost izkoristiti, kakor ¡ivljenje brez konfina, vsestransko sodelovanje s Slovenijo, televizijski programi po slovensko, ki se sada vidijo tudi v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini.

fatto il possibile per accompagnare, anche in tempi difficili per il bilancio della Regione, questa scuola in cui crediamo molto. Nello stesso modo riponiamo grande rispetto e aspettative per il lavoro della commissione paritetica Friuli Venezia Giulia-Slovenia che il 26 gennaio si insedierà in sessione plenaria a Trieste». Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura Elio De Anna portando il suo saluto e quello del presidente della Regione Renzo Tondo alla platea degli sloveni della Val Canale, di Resia, delle Valli del Torre e del Natisone, riuniti a Cividale per il «Dan emigranta», il tradizionale evento politico e culturale che rappresenta anche l'occasione di bilancio per le politiche culturali e sociali della minoranza slovena della provincia di Udine e che quest'anno, in una chiesa di San Francesco trasformata in studio radiofonico, si è arricchito con collegamenti ed interviste in diretta con i protagonisti dei principali eventi che hanno caratterizzato la vita della Benecia. Due i temi nodali: il futuro dell'istituto scolastico statale bilingue di San Pietro al Natisone che nel 2010 è stato oggetto di un trasferimento di sede, tanto che l'intervento introduttivo a nome delle associazioni è stato affidato proprio ad un insegnante della scuola bilingue, Miriam Simiz, e la fruibilità delle trasmissioni televisive in sloveno nella provincia di Udine . De Anna ha ribadito l'importanza della trasmissione dei valori che fondano il carattere multilinguistico del Friuli-Venezia Giulia e quindi anche l'autonomia statutaria della Regione. In questa direzione va anche il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale dell'Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone come ente di primaria importanza, fatto per il quale la comunità della Benecia ha tributato un aperto ringraziamento alla Regione . «L'inglese è importante come lingua della globalizzazione – ha ricordato De Anna – ma è importante anche sostenere l'istruzione nelle lingue della nostra regione come segno di un'offerta didattica e di un'educazione di respiro europeo che vive il localismo come un'eccellenza e non come un campanile, non nell'ottica dell'esclusione o peggio dell'assimilazione, ma come aspirazione ad una vera Europa dei popoli». L'aspirazione, secondo De Anna, che si è definito «un pordenonese di lingua friulana», deve essere rivolta ad una «globalizzazione locale». Tanti i rappresentanti delle istituzioni, gli esponenti del mondo politico, economico e culturale e gli amministratori di tutta la fascia confinaria intervenuti. Il «Dan emigranta» 2011, in cui si sono esibiti molti gruppi musicali e solisti, si è concluso con la rappresentazione teatrale «Lena iz Tapoluovega» a firma di Giorgio Banchig. Il testo teatrale si è basato su una ricerca storica di Giovanni Maria Del Basso che ha fatto luce su un presunto infanticidio accaduto a Topolò nel 1720. (Arc)

V KULTURNIM PROGRAMU Beneœko gledaliœ@e in pieuci. V dvorani imenitni gostje z italijanske in slovenske strani

V radijski oddaji vitalnost Slovencu an emigranta je spet pokazu vitalD nost slovenske skupnosti v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini.

lavna to@ka v kulturnim G programu 49. Dneva emigranta je bla pretresljiva igra Lena iz

Tapoluovega (na fotografiji Cecilia Blasutig), ki jo je napisu Giorgio Banchig po tekstu rancega Giovannija Marie Del Bassa. Gre za resni@no in ¡alostno zgodbo Magdalene s Topoluovega, ki so ji lieta 1720 sodili zauoj umora nje novorojene h@ere. Pod re¡ijo Marjana Bevka jo je mojstrovsko izvedlo Beneœko gledaliœ@e. Tako kvalitetno igro bi se spla@alo pokazati na vsieh slovenskih odrah.

Tudi lietos je parœlo puno ljudi. Velika cierku Svetega Fran@iœka je bla puna do zadnjega pi@a. Program je Marina Cernetig zlo¡la ku adno radijsko oddadjo, v kateri so sodelovali ljudje, ki parpravljajo in vodijo te prave oddaje za Bene@ijo, Rezijo in Kanalsko dolino: Riccardo Ruttar in Sandro Quaglia za Rai Radio Trst A, Ezio Gosgnach za Radio Spazio 103, Davide Clodig, Marina Cernetig, Eva in Emma Golles za Onde Furlane in Alpski val. Pred mikrofone so povabili tudi direktorco dvojezi@ne œuole ¡ivo Gruden, direktorja pevskega zbora Re@an Alda Klodi@a, ki je predstavu cd Zarnje duha, in bovœkega ¡upana Danijela Krivca, ki je povabu na novoletno sre@anje Slovencev videnske province in Poso@ja, ki bo 22. ¡enarja v Bovcu. Bluo je puno muzike. Skupina Sons

of a gun je zapiela Ne ra@unajata na nas, #i¡guj band pa Te gledam, skupina Bk evolution tri piesmi iz svojega novega cd Jablen. Beneœko gledaliœ@e je premierno pokazalo igro Lena iz Tapoluovega. Na za@etku je pozdravu @edajski œindak Stefano Balloch. Veseliu se je, de je parœlo puno ljudi na praznik slovenske kulture in œe posebe, de je bluo puno po-

litiku iz Slovenije, kar je znamunje voje po tesnim sodelovanju za dobro ljudi. Dan emigranta so po@astili imenitni gostje. Poleg ¡e omenjenih so bli: iz italijanske strani senatorka Tamara Bla¡ina, de¡elni svetnik Igor Gabrovec, œindaki Tiziano Manzini iz Œpietra, Eliana Fabello iz Garmaka, Elio Berra iz Tipane in Cristiano Shaurli iz Fuojde, predsednika Sso Drago Œtoka in Skgz

Rudi Pavœi@; iz slovenske strani podpredsednik Dr¡avnega zbora Vasja Klavora, predsednik komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Miro Petek, sekretar na ministrstvu za kulturo Silvester Gabrœ@ek, na@elnik upravne enote Tolmin Zdravko Likar, tolminski ¡upan Uroœ Bre¡an, kobariœka ¡upanja Darja Hauptman in generalna konzulka v Trstu Vlasta Valen@i@ Pelikan.


6

IZ NAŒIH DOLIN

stran

15.januarja.2011

REGIONALNI TV DNEVNIK RAI v ¡ivo iz Œpietra je zbudiu veliko zanimanje v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

La notte di Natale nell’alta val del Judrio ● ● La chiesetta gelida di Ciubiz era gremita la notte del 24 dicembre di gente arrivata da tutte le frazioni e dalle località vicine a celebrare il suo Natale, nonostante la notte fredda e piovosa. Stretta attorno al piccolo presepe, ha manifestato, compatta, il desiderio e la ferma volontà di non lasciar disperdere i momenti più significativi legati alla tradizione, alla fede e alla religiosità popolare, soprattutto ora che si avverte sempre più la mancanza di una presenza spirituale che possa continuare di aiuto e di sostegno alla popolazione come è avvenuto per secoli. Certo, mancano i sacerdoti, ma alle volte manca anche la volontà di rispondere, da parte dei preposti, alle piccole richieste che salgono dai fedeli. Quest’anno la messa di mezzanotte ha avuto luogo a Ciubiz perché, in base a un tacito accordo tra le comunità di Oborza, Codromaz e Ciubiz, le celebrazioni più importanti, e in particolare quelle legate al Natale e alla Pasqua, avvengono a rotazione, un anno in una località, un anno nell’altra, per il desiderio comune di creare almeno in queste occasioni momenti d’incontro, di condivisione, di amicizia e di solidarietà. Canti popolari che affondano le radici nei secoli hanno riecheggiato sotto le volte della piccola chiesa assieme ad altri accompagnati da Gabriella Rodante alla chitarra e da Edoardo Paussa alle percussioni. Al termine della Santa Messa si è tenuto un gioioso momento conviviale, offerto generosamente a tutti per riscaldare gli animi e i corpi intirizziti dal freddo. I fedeli hanno rivolto un vivo ringraziamento a mons. Pasquale Pressacco, che per il secondo anno consecutivo ha donato loro un’intensa e significataiva celebrazione di mezzanotte nell’alta valle del Judrio. (Rosita)

Slovenska televizija se vidi a sada ¡elimo svoj prestor pred kamerami ➔ Bene@ani so 15 liet @akali, de bi jim bila priznana pravica do programu, ki jih tudi za nje parpravlja Rai ● M. K. cajtu bo¡i@nih in novolietnih prazniku smo zviedeli, de puno Bene@anu gleda televizijske programe po slovensko, ki jih napravlja regionalni sede¡ Rai. Po prehodu iz analogne na digitalno televizijo, od za@etka di@emberja lani se jih lahko vidi v cieli Furlaniji-Julijski krajini. Priet so jih kar 15 liet spremljali samuo v Tarstu in Gorici. Naœi ljudje gledajo posebno radi dnevnik, ki je vsak dan ob 20.30, zaki vedo, de vi@krat pravijo in ka¡ejo o Nediœkih in Terskih dolinah, Reziji in Kanalski dolini. Prù takuo gledajo radi »Primorsko kroniko«, ki jo oddaja Tv Koper Capodistria od pandiejka do sabote ob 18.40 in v kateri so pogostu novice iz Bene@ije. »Primorsko kroniko« in tudi osrednji dnevnik Rtv Slovenija oddaja tudi 3. mrie¡a Rai bis. V petak 17. di@emberja je biu slovenski tv dnevnik Rai v ¡ivo iz œpietarske kamunske dvorane, zatuo de bi praznovali vidlijvost slovenskih programu tudi v videnski provinci. Ta uonè se je medu snieg. Prava ura je bla, de bi ostali ljudje doma pred televizorjam. Program je vodu glavni urednik slovenske redakcije Tgr, Marji #uk. Parvi gost je biu œpietarski œindak Tiziano Manzini. Poviedu je, de je prù veseu, de se sada sloven-

V

Per festeggiare la visibilità dei programmi televisivi Rai in sloveno anche in provincia di Udine, lo scorso 17 dicembre il telegiornale regionale in sloveno delle 20.30 è stato trasmesso in diretta dalla sala consiliare del municipio di San Pietro al Natisone. Il sindaco Tiziano Manzini (nella foto intervistato da Marji Åuk) si è augurato che il nuovo servizio sia utile per il territorio e permetta una migliore conoscenza della Slavia nonché dell’apprendimento dello sloveno, anche da parte sua ski programi Rai vidijo tudi v videnski proGlavni urednik Doma je dodau œe, de so in demografsko stanje kraju, kjer ¡ive Slovinci, kar naj bi pomagalo rasti teritorja. naœi ljudje mo@nuo ¡elieli videti slovenske venci. Na posebno vi¡o sta se pokazala za»Huduo mi se zdi, de na znam guoriti po programe. Kàr so jih omejili samuo na skarbljena do reforme gorskih skupnosti, slovensko. Troœtam se, de se bom tudi s potar¡aœke in goriœke kraje, je bla napravljena ki bi lahko puno œkodovala manjœini in do mo@jo slovenske televizije nomalo vi@ navelika karvica. De bi dosegli pravico do zapartja œuol. vadu,« je jau. svoje televizije, so Planinska dru¡ina in Direktorca dvojezi@ne œuole ˘iva GruVeseje, de tudi Bene@ani, Rezijani in kulturna druœtva na za@etku 90. liet pobrali den je poviedala, de bi ¡eliela, de bi bla Kanal@ani lahko gledajo, kar Rai parpravskor dva tav¡int podpisu. Sada je trieba namanj pred kamerami in mikrofoni, saj bi lja za slovensko manjœino, sta izra¡ila novidoknaditi zamujenih 15 liet, tudi s tem, de tuole pomenilo, de so problemi z novim narja Jole Namor in Ezio Gosgnach. bi Rai paravljala posebne programe v dohramam za œuolo rieœeni. Predsednica BruOdgovorna urednica Novega Matajurja ma@im jeziku za Bene@ijo, Rezijo in Kana Dorbolò je pa guorila o dielu Inœtituta za je poviedala, de so sada vsi Slovenci v Itanalsko dolino, kakor sta na radju Trst A (ki slovensko kulturo, de bi potisku kulturno liji med sabo buj povezani in je za¡eliela, se ga sada lahko posluœa v cieli de¡eli tudi rast Slovencu v videnski provinci. de bi Rai puno poro@ala iz videnske prona digitalni televiziji) ¡e puno liet oddaje Po televizijskim dnevniku je Rai 3 bis tivince. Takuo bojo doma@i ljudje zvestuo »Nediœki zvon«, »Ta rozajanski glas« in sti vi@er pokazala posnetke kulturne priregledali slovenski program in ostali Sloven»Tam, kjer te@e bistra Bela«. ditve, ki je bla maja lani na Ravanci ob 30 ci buojœ spoznali rojake v Bene@iji, Reziji Jole Namor in Ezio Gosgnach sta liet programa »Ta rozajanski glas« na radiu in Kanalski dolini. ar¡lo¡la tudi te¡kuo ekonomsko, socialno Trst A.

V TAPOLUOVIM je predstavu svoj parvi cd »Zarnje duha«

»Mi smo tu« nov zemljevid Slovencev v videnski pokrajini daj se to@no ve, kje se nahaja slovenska jezikovna skupnost v videnski poZ krajini. Meseca decembra je izœla na pobudo Inœtituta za slovensko kulturo v Œpetru pregledna karta obmejnega obmo@ja, kjer se govori slovensko. Na La gubana delle valli è sbarcata a Londra ●●

Da alcune settimane le gubane Giuditta Teresa prodotte a Ponte San Quirino sono in vendita nella Food Hall dei prestigiosi magazzini Selfridges in Oxford street, a Londra. Tipico dolce delle valli del Natisone, la gubana Giuditta Teresa è ancora fatta a mano, lavorata con il burro e lasciata lievitare naturalmente, senza aggiunta di conservanti ed additivi. «Entrando nella società Gubane Giuditta Teresa – spiega Carlo Dall'Ava, titolare del prosciuttificio e delle prosciutterie Dok Dall'Ava – abbiamo voluto portare la nostra filosofia: conservare la tradizione senza conservanti. E, dopo due anni di duro lavoro, per raggiungere una produzione di qualità e farla conoscere sul mercato, cominciamo a raccogliere i frutti: la nostra gubana sta uscendo dai confini italiani. I clienti stanno capendo che é un prodotto sano ed energetico, inoltre è meno calorico di un panettone. Abbiamo studiato un packaging con il coperchio trasparente per mostrarne la freschezza e la morbidezza».

drugi strani karte so napisane najpomembnejœe zanimivosti teh krajev. V sekcji »Kdaj?« se lahko najdejo vse informacije o kulturnih prireditvah. Omenjene so na primer »Dan emigranta«, ki se odvija vsako leto v #edadu 6. januarja, »Dan slovenske kulture« in œe tradicionalni pust po vaseh Rezije, Terskih in Nadiœkih dolin. Lahko se najdejo tudi informacije o prazniku Marijnega Vnebovzetja, ki se 15. avgusta praznuje kot »Œmarna miœa« v Reziji, »Ro¡inca« v Nadiœkih dolinah in »veliki Œmaren« na Sv. Viœarjih. V drugi sekcji, ki nosi naslov »Kje?«, najdemo pa najzanimivejœe prostore, ki si jih lahko ogledamo na tem obmo@ju. V Kanalski dolini so na primer omenjeni svetiœ@e na Viœarjah in Rudarski muzej v Rablju. V Reziji, v Solbici se lahko ogleda zna@ilni muzej bruœacev ali pa je v Bili etnografski muzej. Za Tersko dolino je na karti omenjen Naravni park Julijskih predalp. Kar se ti@e Nadiœkih dolin svetujejo ogled landarske jame, ki se nahaja v ob@ini Podbonesec. Poleg tega, je opisano tudi obmo@je od doline Idrije do Nadiœkih dolin, kjer stoijo œtevilne cerkvice iz 15. in 16. stoletja, zna@ilne po slovenskem gotskem stilu. Karta je izœla dve leti po izdaje knjige, ki nosi isti naslov »Mi smo tu«. Knjiga globoko analizira obmo@je videnske pokrajine, kjer je prisotna slovenska manjœina, oziroma s Trbi¡a do Rezije, od Barda do Œpetra, od Grmaka do #edada. Karta dobro opisuje Bene@ijo iz zgodovinskega, jezikovnega in kulturnega vidika. Posebne sekcije so namenjene tudi obi@ajem, arhitekturi, glasbi, hrani in œolstvu. Imena vasi so napisana v italijanœ@ini in v standarni slovenœ@ini. To bo mogo@e postal problem za slovenske turiste, ki bodo na karti brali slovenska knji¡na imena in na cestnih tablah pa doma@e nare@ne varjante.

Pevski zbor »Re@an« na poti svoje obnove arnje duha je naslov parvega cd zbora Re@ana. Predstavli so ga 26. di@emberja v cierkvi v Tapoluovem. Na predstavitvi so spustili muziko iz cd, kàr so na velikim ekranu pokazali fotografije, ki so pri@ale o tistem, kar je zbor Re@an nardiu v telih lietih: koncerte, izlete, festivale v naœih krajah in v Sloveniji. Aldo Klodi@, ki ¡e puno liet vodi zbor, je guoriu nomalo o zgodovini skupine. Re@an je nastau na koncu œestdesetih lietih in je puno menju v telim dugim cajtu. Nekateri ljudje so v njim pieli nomalo cajta in potlé œli, ampa jih je tudi puno parœlo in ostalo. Sada se zbor gleda nomalo obnoviti in je cd parvi znak novega ¡ivljenja. Predstavitev je arzveseliu Franco Cernotta, ki je pieu in zagodu na kitaro svoje piesmi. Zbor Re@an je potlé zapieu nekatere piesmi iz cd: »Posluœajte vsi ljudje«, »Glej zvezdice bo¡je«, »Staimi atents«, »Bo¡ji nam je rojen sin«, »Ave Marija tiso@krat!«, »Usmiljeni Jezus«, »Tebi, Marija« in na koncu seviede nie mogla manjkati »Sveta no@«. Vsiem tistim, ki so bli na koncertu, je zbor œenku cd. Na cd je dvanajst piesmi, ki jih je zbor posneu v zadnjih petnajstih lietah svojega delovanja. Kar so muorali odlo@iti, kajœne piesmi dati na cd, so zbrali tiste iz cerkvenega repertorja. Nie te¡kuo razumeti, zaki: Re@an se je rodiu ku cerkveni zbor in je tela njega duœa.

Z

»Cd nosi naslov Zarnje duha, zatuo ki tele piesmi so zarnje, ki parhajajo iz duha in ki imajo v Nadiœkih dolinah globoke korenine«, nam je poviedala Margherita Trusgnach, ki je z Aldam Klodi@am skarbiela za tel projekt. Kupe s cd posluœauci imajo tudi bukvaca z vsemi besedili piesmi in puno fotografij zbora. Zanimivo je, de so dali notri tudi seznam vseh pieucu zadnjih liet. Cd se lahko uœafa na sede¡ah vsieh ustanou slovenske manjœine v Œpietru in v #edadu.

● I. B.


15.januarja.2011

IZ NAŒIH DOLIN

stran

7

DA DIECI ANNI arriva dallo Stato uno stanziamento specifico per il territorio abitato da sloveni in provincia di Udine

La legge di tutela sostiene lo sviluppo Ecco come i comuni spendono i soldi ➔ La gran parte dei fondi va in opere pubbliche che potrebbero essere finanziate da altri capitoli di bilancio ● R. D. no dei tratti caratteristici della legge statale 38/2001 per la tutela della minoranza slovena, della quale il prossimo mese di febbraio ricorre il decimo anniversario dell'approvazione, è uno specifico articolo (il numero 21) che prevede uno stanziamento annuale di fondi specifici per lo sviluppo economico delle aree svantaggiate della provincia di Udine in cui è insediata la minoranza slovena. Il legislatore l'ha inserito al fine di colmare, seppure solo parzialmente, il gap tra la comunità slovena delle valli del Natisone e del Torre, di Resia e della Valcanale nei confronti di quelle di Trieste e Gorizia, che già dal dopoguerra godevano di norme di tutela e di una situazione socioeconomica migliore. Il principio è semplice: bisogna supportare la crescita del territorio per fermarne lo spopolamento, altrimenti la tutela linguistica e culturale sarà presto inutile per l'assenza di materia prima, le persone. I fondi per lo sviluppo economico ammontano a circa 500 mila euro l'anno (un miliardo delle vecchie lire e circa il 10 per cento dello stanziamento statale per la minoranza slovena) e vengono assegnati alle due Comunità montane Torre Natisone Collio e Gemonese Canal del Ferro Val Canale nei cui confini vive la comunità di lingua slovena. Sono i due enti sovracomunali, attual-

U

mente commissariati, a ripartire le risorse. In un prossimo futuro lo faranno le Unioni dei comuni montani che sorgeranno sulle ceneri delle Comunità montane. E ne saranno interessate tre: quella delle Valli del Natisone, quella delle Valli del Torre e quella del Canal del Ferro Val Canale. In gran parte, finora quei soldi sono andati a finanziare lavori pubblici realizzati dai comuni. Il che non ha mancato di suscitare polemiche. Molti si sono chiesti, infatti, se fosse sostegno allo sviluppo economico costruire, ad esempio, una nuova pesa pubblica a Prepotto, o sistemare campi di calcetto e altri impianti sportivi a Solarie, Liessa, Subit, Platischis, o addirittura realizzare un parco giochi tematico a San Leonardo. Per questi interventi i comuni avrebbero potuto attingere ad altri capitoli dei bilanci regionale e provinciale. Così pure per i lavori sulle strade, per l'illuminazione pubblica, per la ristrutturazione e la manutenzione di scuole e altri edifici pubblici (canoniche comprese). Solo ultimamente si è fatto un passo nella direzione giusta per attuare il vero spirito della norma di legge. Ciò è avvenuto nella Comunità montana Torre Natisone Collio con la destinazione di 142 mila euro a sostegno degli agricoltori e 80 mila euro di altri operatori economici quali artigiani e commercianti. In ogni caso, in 10 anni i fondi dell'arti-

Gorske skupnosti razdelujejo sredstva za ekonomski razvoj, ki jih zaæåitni zakon izreåno namenja videnski provinci colo 21 sono stati di oltre 5 milioni di euro, e sono stati spesi tutti nella Slavia, a Resia e in Val Canale. E si tratta degli unici soldi pubblici vincolati al nostro territorio. Anche per questo si è rivelata un clamoroso autogol politico la richiesta del consigliere regionale cividalese del Pdl, Roberto Novelli, di diminuire lo stanziamento statale per gli sloveni. Di fronte alla sua incredibile richiesta (fortunatamente non presa in considerazione a Roma) si sono messi le mani nei capelli i sindaci valligiani, quasi tutti della stessa parte politica del consigliere. Infatti, solo nel riparto della scorsa estate, si son visti assegnare 40 mila euro a testa i comuni di Drenchia, Pulfero, Stregna, Faedis, Lusevera e Taipana, 24 mila euro quello di Attimis, 23 mila euro ognuno quelli di Nimis e San Leonardo, 20 mila euro quello di Grimacco. Il comune di Resia, che pur ha chiesto di venire cancellato dall'elenco dei comuni in cui è presente la

minoranza slovena ha chiesto e ricevuto consistenti contributi per lavori pubblici: 50 mila euro per il 2009 e 45 mila euro nel 2010. Nello stesso biennio Malborghetto Valbruna ha avuto 90 mila euro e Tarvisio oltre 86 mila euro. Non sono briciole, soprattutto in tempi di vacche magre nelle finanze pubbliche. Per quanto riguarda le valli del Natisone e del Torre, l'ex presidente Adriano Corsi ci ha fornito alcuni numeri riguardanti il triennio 2003-2005. I finanziamenti maggiori sulla base dell'articolo 21 della legge statale di tutela della minoranza slovena li ha avuti Grimacco (140.411 euro), seguito nell'ordine da San Pietro al Natisone (125.609), Lusevera (116.414), Prepotto (107.914), San Leonardo (101.236), Savogna (86.814), Pulfero (76.614), Attimis (60.198), Faedis (59.600), Unione Attimis Faedis (58.221), Taipana (58.221), Stregna (44.000) e Drenchia (43.164).

LETTERA. Cristiano Shaurli risponde al collega Elio Berra

Unioni al posto delle Comunità Riforma in Consiglio regionale a Giunta regionale, nella riunione del 16 dicembre, ha approvato lo schema di disegno di legge con la quale il Friuli-Venezia Giulia istituirà le «Unioni dei comuni montani» in sostituzione delle Comunità ormai commissariate e destinate alla soppressione. Il documento è stato illustrato alla Giunta dall'assessore Andrea Garlatti. Al termine di un percorso di approfondimento durato quasi un anno sul testo di iniziativa della Giunta, sta dunque per perfezionarsi una delle riforme dell'ordinamento che conferma l'autonomia statutaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha potestà primaria in materia di ordinamento degli Enti locali. Il disegno di legge, che sarà ora sottoposto al Consiglio delle autonomie e alla competente Commissione consiliare, prevede infatti soluzioni diverse rispetto a quelle adottate sul piano statale: organi più semplici, poteri più precisi, certezza delle risorse finanziarie, in modo da coniugare «autonomia e responsabilità». La norma disciplina le Unioni montane nel rispetto del principio della concertazione per migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali, tenendo conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio economico dei territori montani. Con la nuova legge si prevede di costituire otto Unioni: Carnia, Gemonese, Tarvisiano, Valli delle Dolomiti Friulane, Val d'Arzino-Val Cosa, Livenza, Torre, Natisone. Le competenze delle ex Comunità montane Carso e Collio saranno assorbite dalle Province di Trieste e Gorizia. Le Unioni, definite come «enti locali territoriali costituiti da Comuni», avranno compiti di programmazione, sviluppo e pianificazione territoriale, funzioni amministrative e compiti di gestione coordinata dei servizi pubblici locali. L'assemblea delle Unioni sarà l'organo di indirizzo politico-amministrativo. Organi obbligatori, oltre all'assemblea, saranno il presidente, il vicepresidente, il collegio dei revisori. La gestione sarà affidata ad un direttore, nominato dal presidente. La legge dispone che le comunità montane saranno soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni. (ARC)

L

«Abbiamo cercato di fare una difficilissima sintesi» vendo partecipato al Tavolo di lavoro della Regione per la riforma delle Comunità Montane ritengo doverose alcune precisazioni. Confermo la mia contrarietà al commissariamento delle Comunità soprattutto senza una visione che lo giustificasse, ma ritengo che sia atto di responsabilità dei sindaci stare in un tavolo di confronto con la Regione. Siamo stati individuati dai nostri colleghi e non da altri, credo, per quest'ultimo compito, vale la pena ricordare quindi da dove si partiva: Unioni obbligatorie con confini predefiniti, bilancio unico, personale dei comuni interamente alle dipendenze del nuovo ente e le competenze residuali delle nostre realtà locali relegate alla pura rappresentanza. Il nuovo disegno di legge ha consentito di adeguare i confini degli enti sentendo le proposte dei territori, ha definito chiaramente le competenze che rimangono ai comuni e le competenze dell'ente montano con eventuali trasferimenti di personale solo per quest'ultime, ha chiarito, in un periodo in cui ulteriori spese sarebbero irresponsabili, che presidenza e giunta saranno composte esclusivamente dai sindaci e, per rispondere ai Sindaci di Taipana e Lusevera, prevede il voto ponderale 70/30 solo per l'approvazione dello statuto e poi, ogni territorio deciderà il suo sistema di voto ed i suoi pesi e contrappesi. Se mi si chiede personalmente se questa è una eccezionale riforma rispondo di no, ma non era nostro compito portare in quel tavolo esclusivamente opinioni personali o partitiche, abbiamo cercato di fare una difficile sintesi fra le richieste degli amministratori montani di tutta la regione. Personalmente posso ritenere lungimirante e condivisibile l'ipotesi di un'U-

A

nione della Slavia Friulana, ma con sincerità devo dire che nessun amministratore delle Valli del Natisone l'ha proposta mentre la quasi totalità ha richiesto non solo con forza la presenza di Cividale, ma ha anche difeso l'idea di un’associazione di comuni ancor più ampia che personalmente non condividevo. Attenzione, però: questa non è una critica a dei colleghi, perché sono stati democraticamente eletti; avevano il diritto di fare delle proposte e il gruppo di sindaci aveva il dovere di prenderle in giusta considerazione. La sintesi trovata e le modifiche ottenute sono state ritenute migliorative ed accettabili da oltre l'80% dei Sindaci, per le valli del Torre da tutti, con l'eccezione dell'astensione del sindaco Berra. Sono necessari sicuramente dei miglioramenti come una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi per fasce ed intensità che riconoscano di più e meglio la montanità dei territori, per cui condivido la preoccupazione dei sindaci di Taipana e Lusevera, non condivido invece assolutamente la critica del sindaco Berra sulla non volontà di confronto dei sindaci delle Valli del Torre, peraltro nessuno gli impediva di stendere e proporre lui stesso un documento, come non condivido la mancanza di confronto da lui denunciata, ma per questo ci sono le convocazioni ufficiali fatte dal sindaco Pinosa. La memoria ci ricorda chi era presente e chi spesso assente o in ritardo. Io e il sindaco di Tarcento a qualsiasi richiesta di incontro ulteriore, di invio documentazione o di chiarimento abbiamo sempre risposto positivamente.

● Cristiano Shaurli sindaco di Faedis

KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Razstava sodobnih de¡elnih slikarjev odprta v #edadu ● ● Umetniœka dela 50 najva¡nejœih sodobnih slikarjev iz naœe de¡ele, ki so se preizkusili v pejsa¡ni tehniki, so v #edadu do konca februarja na ogled ob@instvu. Na razstavi z naslovom »Maestri del paesaggio. Protagonisti del Novecento in Friuli Venezia Giulia« (Umetniki pejsa¡a. Protagonisti 19. stoletja v Furlaniji Julijski krajini), ki so jo na za@etku decembra otvorili v pala@i de Nordis, so prikazana dela Marussiga, Pellisa, Modotta, Celibertija, Coloja, Zigaine, Zuccherija, Lucatella, Pizzinata, Spacala, Muœi@a in drugih avtorjev. Izvedbo, ki jo je uredil Alessandro Fontanini in organiziralo kulturno zdru¡enje Amis di Cividat v tesnem sodelovanju z de¡elnim Nadzorniœtvom za zgodovinske, umetniœke in etno-antropoloœke dobrine, podpirajo De¡ela, videnska Pokrajina, Posebno podjetje Vila Manin, @edajska Ob@ina in banka. Otvoritvene slovesnosti se je udele¡il de¡elni odbornik Roberto Molinaro, ki je naglasil kako predstavlja dogodek »enega najzanimivejœih« izmed letoœnjih na de¡elni ravni na tem podro@ju. »Razstava – je obrazlo¡il odbornik – nam omogo@a, da prek spoznavanja krajin pregledamo zgodovino minulega stoletja Furlanije Julijske krajine, ki jo sestavljajo raznolika @ustva in istovetnosti, ki jih ozna@uje sozvo@je, katerega so slikarji znali razbrati in prikazati.« Na otvoritvi je spregovoril tudi predsednik De¡elnega sveta, Maurizio Franz, ki je pod@rtal turisti@ni in ekonomski pomen projekta, okrog katerega se je zaustavil tudi de¡elni svetnik Ugo De Mattia, ki je njegov glavni pobudnik. Ogled razstave, ki jo spremlja dovrœen katalog, je mo¡en vse do konca februarja ob petkih, sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure. (Arc)

Naraœ@a u¡ivanje alkoholnih pija@ ● ● Mladi pri@enjajo u¡ivati alkohol @edalje bolj rano, za zabavo in ve@krat skupaj z drugimi mamili; naraœ@a œtevilo oseb, ki za@nejo piti v starosti; v porastu so bolezni, ki zadevajo predstavnice ¡enskega spola; smrtnost (900 oseb letno) in zbolevnost (300 mest je v bolniœnicah stalno zasedenih) sta zaradi alkohola zelo visoki. Gre za podatke, ki izhajajo iz poro@ila o problemih povezanih s pitjem alkohola v Furlaniji Julijski krajini v triletju 20052008, ki so ga predstavili v Vidmu v okviru de¡elne konference o tej tematiki, katero je organizirala De¡ela v sodelovanju z Zdravstvenim podjetjem œt. 4 za Srednjo Furlanijo in zdru¡enjem Federsanità Anci. Poro@ilo, ki sta ga na sre@anju predstavila Francesco Piani in Marco Giordani, prikazuje kako se spreminjajo na@ini u¡ivanja alkohola v naœi dru¡bi: iz »sredozemskega« na@ina pitja, ki je predvideval pitje vina pri obedih, hodimo v smer »anglosaœkega,« ki upoœteva u¡ivanje piva, vina, ¡ganih pija@ in aperitivov œe predvsem v prostem @asu. Podatki so zgovorni. V naœi de¡eli naj bi 220 tiso@ prebivalcev (18 % od celotnega) u¡ivalo alkoholne pija@e v koli@ini, ki se jo lahko ozna@i za œkodljivo in tvegano.


8

IZ NAŒIH DOLIN

stran

15. januarja 2011

TROPPI I 30 MESI previsti dal comune per la ristrutturazione dell’edificio di viale Azzida

Centrale a biomasse a Cemur Comugnaro sollecita il sindaco a informare ncora preoccupazione nel comune di San Leonardo per il progetto della A centrale a biomasse che si intende realizzare a Cemur. Nel mese di dicembre, è già stata firmata quasi all'unanimità (uno solo il voto contrario) la mozione proposta dai consiglieri Antonio Comugnaro e Paolo Oviszach che impegna il sindaco e la giunta comunale a non approvare il progetto, qualora mancassero i requisiti di legge. «È un progetto - sottolinea Comugnaro - che va analizzato e spiegato ai cittadini nel dettaglio». La gente, infatti, è preoccupata soprattutto per l'impatto ambientale e per gli eventuali problemi che la centrale (da costruire ex novo) potrà causare a chi si troverà ad abitare nelle sue vicinanze. I due consiglieri della lista «Insieme per San Leonardo» chiedono che il sindaco, con la massima trasparenza, metta a conoscenza i cittadini dei riscontri dell'impianto sul territorio. «Nulla impedirà la costruzione della centrale una volta avuta la certezza della massima funzionalità e correttezza della struttura produttiva», ha precisato Comungnaro. Quello delle centrali è un tema che coinvolge da oltre due anni l'Amministrazione comunale di San Leonardo. Prima della polemica sulla centrale a biomasse, infatti, c'era stata quella per la proposta di costruire, sempre a Cemur, un impianto ad oli vegetali. In quell'occasione, temendo l'impatto ambientale, più della metà degli elettori aveva espresso giudizio contrario, sebbene fossero stati offerti al comune un compenso mensile, un'agevolazione nel settore della distribuzione dell'acqua calda e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per la centrale a biomasse, invece, non è stato previsto nessun tipo di retribuzione. Sia la centrale ad oli vegetali sia quella a biomasse sono state progettate per generare energia pulita dalle cosiddette fonti non esauribili, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. Una centrale a biomasse è finalizzata alla produzione di energia termica e se gli impianti sono di medie o grosse dimensioni (come quello progettato a Cemur) anche di energia elettrica, limitando, teoricamente, le emissioni di anidride carbonica. Il termine «biomassa» indica, infatti, tutti i materiali di origine organica (vegetale o animale) che vengono utilizzati per la produzione di energia. Le biomasse rientrano tra le fonti rinnovabili, in quanto l'anidride carbonica emessa per la produzione di energia non rappresenta un incremento di quella presente nell'ambiente, ma è la medesima che le piante hanno assorbito per la loro crescita e che alla loro morte torna nell'atmosfera attraverso i normali processi degradativi della sostanza organica. Di fatto, l'utilizzo delle biomasse accelera il ritorno di anidride carbonica nell'atmosfera rendendola nuovamente disponibile alle piante. La differenza con i combustibili fossili (petrolio, carbone) è pertanto molto profonda: il carbonio immesso rilascia nell'atmosfera un grande quantitativo di anidride carbonica che non viene riciclato.

● I. B.

Scuola bilingue al vertice tra Napolitano e Türk ➔ I genitori degli allievi sollecitano i presidenti a trattare la questione nell’incontro a Roma ● Ilaria Banchig a ristrutturazione dell'edificio della scuola statale bilingue in viale Azzida a San Pietro al Natisone richiederà quasi tre anni. Poco prima di Natale, è stata approvata la delibera della giunta comunale che definisce i tempi dei lavori e lo stanziamento dei finanziamenti. Per completare l'opera occorreranno, salvo rinvii o problemi tecnici che allungherebbero ulteriormente i tempi, trenta mesi. Tre mesi verranno impiegati per l'approvazione del progetto preliminare, cinque per l'approvazione definitiva, tre per quella esecutiva, altri cinque mesi per l'appalto e affidamento dei lavori, un anno per l'effettiva ristrutturazione e tre mesi per la conclusione delle pratiche tecnico-amministrative. Si prevede una spesa di un milione 945 mila euro, di cui un milione 92 mila euro sono stati assegnati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), mentre altri 551.891 euro verranno richiesti dalla Regione alla direzione della Protezione civile centrale sulla base del piano degli interventi di adeguamento strutturale e sismico. I restanti 300 mila euro saranno stanziati dalla Comunità montana Torre Natisone Collio dai fondi della legge di tutela. Sebbene all'inizio si fosse parlato sola-

L

Predsednika Giorgio Napolitano in Danilo Türk mente di una messa in sicurezza dei locali, dalla delibera comunale, invece, si apprende che verrà effettuata una ristrutturazione vera e propria. I lavori, infatti, prevedono una totale rifondazione delle strutture e il rifacimento di tutti gli impianti. Questa decisione non è condivisa dai genitori degli alunni iscritti all'istituto. A loro parere sarebbe stato più logico, infatti, mantenere la scuola bilingue nel centro studi di San Pietro, adattando la Casa dello studente in cui ora sono già sistemate alcune classi. Di fatto la Provincia ha già previsto una ristrutturazione di questo stabile per la quale, però, non sono ancora stati trovati i fondi. Preso atto della decisione dell'amministrazione comunale, comunque, i genitori si attiveranno e vigileranno affinché vengano accorciati i tempi di esecuzione dei lavori. A questo scopo stanno sollecitando i presidenti della Repubblica, italino e sloveno, Giorgio Napolitano e Danilo Türk, ad occuparsi della questione durante il prossimo vertice che si terrà a Roma dal 17 al 19

gennaio. La notizia dei lunghi tempi di ristrutturazione dell'Istituto bilingue è stata resa nota proprio nel periodo in cui il ministero dell'Istruzione ha inviato nelle scuole la circolare in cui si fissa la scadenza per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 20112012. Il termine ultimo è il 12 febbraio. Le iscrizioni all'asilo non sono obbligatorie, lo sono invece quelle per i bambini e i ragazzi compresi tra i 6 e il 16 anni. L'istruzione, infatti, è obbligatoria dalla prima elementare al secondo anno di scuola superiore. Nella circolare viene anche dichiarata, per il prossimo anno scolastico, l'apertura di due nuovi settori per quanto riguarda gli istituti tecnici: quello economico e quello tecnico. Il sitema scolastico italiano riconosce anche il diritto ai genitori degli alunni e ragazzi tra i 6 e i 16 di provvedere all'istruzione privatamente. Dovranno, però, ogni anno darne comunicazione al direttore scolastico della scuola che l'alunno dovrebbe frequentare. A fine anno, lo studente dovrà sostenere l'esame delle materie studiate.

Befana se spuåa s turma

Kries v Matajure

STARA BABA se je 6. ¡enarja s svojo medlo pokazala tudi v Nediœkih dolinah

Befana obdarila otroke v Jesi@ju V Matajure se je spustila s turma @etartak 6. ¡enarja je Befana parœla gledat otroke, jim parnesla puno koœo sladkih œenku an o¡iviela ¡ivjenje u vi@ vaseh Nediœkih dolin. Kuo po tradiciji so praznoval' Befano u Bija@ah. U Jesi@ju, pa, ¡e puno liet druœtvo Svet Œtandri, ki organizava senjam u Kravarju, skarbi an za prihod Befane, ki jo puno otruok vsake lieto sparjema z vesejan. Lietos je parvi@ parœla Befana an u vas Matajur. Vasnjani an speleoloœka skupina «Valli del Natisone» so za tel dan parpravli poseban program. Ob treh an pu popudan se je, oblie@en u Befano an s koœo puno bonbonu, Amedeo Sturam (s pomo@jo kolegu Alceo Balutto an Bruno Pocovaz) spustu s turma cierkve pod sniegan, ki je prù tekrat za@eu na debelo padati. Otroci so bli prù veseli na Befano an glih takuo dobar kup judì, ki se je varvu pred hudin mrazam z gla¡an kuhanega vina al’ @aja, s slad@inami an pe@enim mesam. Za vse so skarbiel' vasnjani. Zauoj, ki so ble le dvie obli@ene u Befano, konkorœa za premiat narlieuœo nie blua, @epru bi se obadvie zaslu¡ile premio. Pozno popudan so par¡gal' kries an do poznih ur je bluo puno veseja z muziko, ki so jo ponujal' œtirje godci z ramonikami, z basan an s klarinetan.

U

● L. B.

Befana in veseje otruok v Jesiåju

Novuosti v vasi Matajur adnji dan starega lieta so v vasi Matajur zaparli @irkolo Acli in oœtarijo, ki Z jo je imeu po rokah v hramu, kjer je bla ankrat mlekarinca. Puno œpe¡ je bluo za iti naprej in teœera za se vpisat je previ@ koœtala. Pa vas na bo dugo osta-

Tu koæi je stara baba parnesla æenke za vse otroke

la brez oœtarije, ki je slu¡ila ne samuo Matajuru, ampa tudi bli¡njim vasem, saj so v njo hodili tudi iz Maœere, Starmice in Marsina. Potlé ki so lani zaparli tudi pro loko Varta@a, so Matajurci s pomo@jo sauonskega kamuna odprali pro loko Matajur, ki bo skarbiela, de vas ostane ¡iva. Sevieda bo organizovala senjan za svet Louronac in Ro¡inco, precesijo svetega Marka in druge iniciative. V kratkin cajtu, kàr bojo vse karte na mestu, bo spet odparla oœtarijo in pravijo, de bo teœera koœtala zaries malo takuo, de bojo v njo mogli hoditi vsi ljudje, doma@i in fureœti. Pomislili so tudi na turiste, ki hodijo na Matajur, kar je snieg. V stari matajurski mlekarnici, kjer je tudi liepa butiga umetniku, bojo posojali sanke in rakete za hoditi po sniegu, ki se po slovensko kli@ejo krplje, po italijansko ciaspole in po furlansko cjaspe. Tela je zaries liepa ideja.


IZ NAŒIH DOLIN

15. januarja 2011

stran

9

SLOVENSKA DELEGACIJA mu je arzlo¡la zgodvinsko in aktualno stanje manjœine

Videnski nadœkof Mazzocato obljubu podpuoro Slovencam

● R. D.

V

Nadækof mons. Mazzocato s slovensko delegacijo teritoriju, ki ga je spoznu poliete in jeseni lani, kàr je obisku vse fare v okviru parvega pastoralnega stika s foranijami. Na posebno vi¡o je nadœkof ¡eleu poglobiti vpraœanje slovenskih dialektu. Na koncu je biu veseu, de je zastopu, de so beneœki, rezijanski in kanalski dialekti part slovenskega jezika in de je prù, de se v œuolah u@i knji¡na slovenœ@ina, kakor v Istri u@é italijanski jezik, @eprù pripadniki italijanske manjœine guoré venetski dialekt. »Vam nie bluo te¡kuo prepri@ati mene z vaœimi pametnimi in kulturnimi ra¡oni. Buj te¡kuo vam bo prerpri@ati tiste, ki v vaœih vaseh ne@ejo imieti ni@ skupnega s Slovenci. A se muorate tistega diela lotiti, saj vas je malo in @e se bote med sabo kregali, nie troœta, de se vaœa skupnost rieœi,« je jau mons. Mazzocato.

Doluo¡u je, de je trieba jezikovne probleme, ki so med ljudmi, reœiti na visokim nivoju, z argumenti kulture in ne politike. Par tuolim bo tudi Cierku pomagala. Kar se Cierkve ti@e, sevieda vaja œe naprej dekret nadœkofa Battistija, ki pravi, de se v videnski nadœkofiji lahko maœuje po slovensko z bukvami, ki jih je parpravla Slovenska œkofovska konferenca. Za ekonomske in socialne probleme, bo videnska nadœkofija pa ¡e splomadi lietos o¡iviela in pejala naprej dielo zborovanja za gorski teritorij in vanj buojœ vklju@ila Kanalsko dolino, Rezijo in Bene@ijo. Takuo bojo parœli do besiede tudi Slovenci. Na koncu je nadœkof jau, de bo veselo sparjeu vabilo na Dan emigranta prihodnjega lieta, @e sevieda mu bo parœlo za cajtam.

KARITAS ŒPIETARSKE FORANIJE je napravla ratingo od otuberja 2009 do otuberja 2010

Na pomuo@ judem an dru¡inam v te¡avah onac lieta je Karitas œpietraske foranije K napravla ratingo opravjenega diela ubogime od otuberja 2009 do otuberja 2010 in ga objavila v biltenu «San Martino». U telem cajtu je Karitas use kupe zbrala 7.250 euro. Od telih, 3200 euro so vetegnil' iz predaje piskulin na dan za ¡ivljenje miesca febrarja, 2.900 euro s predajo slad@in ubogime miesca otuberja na a¡lanskin Burnjaku, 700 euro so dale fare iz Sauodnje, Tar@muna, Matajura an Gorenjega Barnasa, 200 euro iz raznih daruovu, 250 euro iz majhanih sejmu solidarnosti. Od usega kar so zaslu¡il' 6.945 euro je œlo ubogime na pomuo@ vi@ potriebnim realnostim na teritoriju. 1200 euro v pomo@ otruokam v Minas Novas, v Braziliji, par misijoni od munje Anna Ortelli; 1.500 euro je œlo koperativi «Il melograno», ki diela za prizadete (disabili) mlade u Reana del Rojale, 250 euro centru «Aiuto alla vita» u Uidnu, 225 euro je œlo za pokrit zgubo iz prejœnjega lieta, 950 euro je blo nucano za kupit jedila an detersive, 900 euro za bonuse za menzo an za material za se u@it, 180 euro je œlo za kupit mede¡ine an za zdravniœke preglede, 60 euro za bombole gas, 1.350 euro so nucal' za pomat dru¡ine u te¡avah, 80 euro je stalo armar za blago, 180 euro za nove @aruje an 70 euro za prevoz (trasporti). Usako lieto miesca maja Karitas œpietarske foranije gleda pobrat nucane obla@ila, ki jih potlé prodajo fabriki. Nadœkofijska Karitas je lani s telo iniciativo zaslu¡ila vse kupe 28.000 euro, kar gre za financiranje projekta «Su misura per noi». Referent od Karitas se lepuo zahvaljuje usiem, ki so parpomal' pri opravjenem dielu an povie, de je miesca otuberja 2010 iz predaje slad@in ubogime na Burnjaku u industrijski coni u A¡li Karitas œpietarske foranije zaslu¡ila vse kupe 1.920 euro. Tel glas pa ga bojo uklju@il' u bilanci lieta 2010-2011. Za v naprì foranialna Karitas ¡eli sko@iti u pomuo@ usiem tistim, judem al’

Nel solco tracciato da mons. Alfredo Battisti ualche giorno fa abbiamo avuto il privilegio di poter conferire in un dialogo aperto ed amichevole con il nuovo arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno Mazzocato. Senza formalismi, ma forse con una certa sorpresa, egli ha accolto nel suo studio una delegazione di ben otto rappresentanti delle comunità slovene della sua vasta arcidiocesi. L'incontro era stato sollecitato dal parroco di Lusevera/Bardo, don Renzo Calligaro. Da subito il presule ha manifestato il suo vivo interesse per la problematica slovena in quanto, da quanto si è capito, la visita pastorale alle comunità parrocchiali gli aveva aperto problematiche del tutto sconosciute: la montagna friulana e le particolarità linguistiche delle popolazioni visitate. «Voglio capire!», era la sua richiesta ed ha quindi posto questioni concrete. Credo che noi, abituati a presupporre nell'interlocutore una conoscenza di base delle nostre problematiche, abbiamo contribuito a chiarire qualche questione, ma sicuramente ne abbiamo creato altrettante. Due ore di interventi incrociati in un dialogo spontaneo dimostrano inequivocabilmente non solo la disponibilità del Pastore all'ascolto, ma la sua reale voglia di comprendere in modo da poter operare con cognizione di causa per il bene delle diverse comunità cristiane. Un suo predecessore, mons. Alfredo Battisti, in occasione del «Dan emigranta» nel gennaio 1977, aveva ammesso: «Se nel passato da parte della Chiesa udinese ci fosse stato qualche atteggiamento poco comprensivo nei confronti della vostra comunità e dei vostri diritti… io sono qui a chiedere perdono», a dimostrare che la Chiesa diocesana ha alle spalle un lungo percorso non solo di apertura ma di particolare cura e volontà di riparazione. Mons. Mazzocato credo sia sulla stessa linea, ma posso dire che abbia avvertito con rammarico le divisioni, la discordanza di vedute, spesso anche l'avversione che si manifestano all'interno delle comunità in perenne fibrillazione per questioni linguistiche ed identitarie. La cacofonia dei messaggi che gli arrivano dalla base, non avendo egli sicuri parametri interpretativi per problematiche del tutto nuove per lui, catapultato qui da un Veneto molto diverso dal Friuli, non lo aiuta di certo e non bastano pochi mesi per farsi un'idea anche approssimativa del percorso-calvario complesso e contradditorio degli sloveni del Friuli. E noi sloveni non lo aiutiamo di certo. Perché la nostra immagine di «capponi» manzoniani, che si beccano tra loro sebbene condannati a un destino comune, non solo impedisce qualsiasi nostra seria prospettiva di rinascita, ma ci copre anche di ridicolo. Infatti, come si fa a capirla questa gente che, presa 144 anni fa sotto la «disamorevole cura» del Regno d'Italia, riesce comunque a sopravvivere fino ad oggi tanto da ottenere una legge di tutela – la 38 del 1001– da parte di uno Stato fondamentalmente nazionalista? Che invece di affrontare, solidale e coesa, i tempi più difficili della sua storia dal punto di vista sociale, economico, culturale, linguistico e politico, continua a litigare non sui suddetti temi ma su disquisizioni semantiche tra «po naœim», «natisoniano», «slavo sì-sloveno no», buttando nella spazzatura secoli di cultura, di fede, di valori umani e cristiani di tutto rispetto? È poi così difficile capire che un qualsiasi dialetto, che non abbia come supporto una lingua strutturata ed efficiente, capace di esprimere tutti i contenuti comunicativi, non ha e non può avere un futuro? Men che meno se tale lingua si trova immersa a galleggiare come una bolla d'olio in un mare in burrasca.

Q

➔ Jezikovne probleme, ki so med ljudmi, je trieba reœiti z argumenti kulture in ne politike pandiejak 3. ¡enarja je videnski nadœkof mons. Andrea Bruno Mazzocato v patriarhalni pala@i v Vidnu sparjeu œtevilno delegacijo Slovencu iz videnske nadœkofije, ki jo je vodu pre Renzo Calligaro, famoœtar v Bardu in Zavarhu. V nji so bli Riccardo Ruttar za Sso videnske province, Bepo Qualizza predsednik zadruge Most , Ezio Gosgnach za zdru¡enje Blanchini, Luigia Negro predsednica Skgz videnske province, Viljem #erno, Luisa Cher in Igor Cerno. Predstavniki Bene@anu in Rezijanu so nadœkofu predstavili zgodovino in aktualno cerkveno, socialno ter ekonomsko stanje Slovencu v Furlaniji. Vpraœali so ga, naj jih cierku œe naprej podperja, kakor do sada, saj se je slovenska besieda v Bene@iji, Reziji in Kanalski dolini ohranila po zaslugi doma@ih duhovniku. Sre@anje je œlo naprej dvie ure. Mons. Mazzocato je postavu puno vpraœanj, de bi lieuœ spoznu razmiere in probleme na

L’OPINIONE di riccardo ruttar

dru¡inam, ki ¡ivjo na teritoriju an so u te¡avah. Zatuo prose use tiste, ki znajo za potriebne situacije, naj kontatajo svojega famoœtra al’ referent od Karitas . Referent od Karitas za¡eleje usiem sre@no nove lieto an vas puobne, de v nediejo 6. febrarja, na dan ¡ivjenja, bojo ku po navadi pred cierkvami u Nediœkih dolinah predajal' piskuline ubogime.

● L. B.

KAMUN JIM JE PODELIU PRIZNANAJA na tradicionalnim bo¡i@nim sre@anju, ki je bluo v petak 24. di@emberja

Pater Vit in pre Larice @astna ob@ana v Podbuniescu ➔ ˘e desetletja opravljata slu¡bo bo¡jo v farah, ki so brez stalnega famoœtra d 24. di@emberja 2010 ima PodbuO nieœki kamun dva @astnega ob@ana (cittadini onorari), ki sta direktor Kulturnega centra Veritas v Tarstu jezuit p. Mario Vit ter ustanovitelj in vodja solidarnostnega centra za mlade v Vidnu pre Davide Larice, ki ¡e desetletja opravljata slu¡bo bo¡jo v sedmih starih farah kamuna, ki ¡e lieta so brez stalnega famoœtra. Priznanje so jim podelil' na tradicionalnem bo¡i@nem sre@anju, ki je bluo 24. di@emberja v podbunieœki kamunski dvorani. ˘upan Piergiorgio Domenis je poviedu, de je njega predlog za podelitev @astnega ob@anstva enotno sparjeu vas kamunski svet in de so tud nekateri ljudje in skupine prosile za tako priznanje, kar pomeni, de sta dva duhovnika zlo parljubljena in cenjena od kamunske skupnosti.

S åeparne strani: aæeæorja Guion in Cernoia, p. Vit, æindak Domenis, Melissa in pre Larice Natuo je ¡upan prebrau motivacije priznanja. P. Mario Vit, rojen lieta 1933 v Portogruaru (Benetke), je v Podbunieœki kamun parœu lieta 1978 in je od tekrat s svojimi parjatelji deliu ljubezen do tele skupnosti in dau poznat v Italiji vierski in kulturni zaklad telega obmejnega teritorija, ki je muost med druga@nimi jeziki in kulturami. Med njega delovanju p. Mario vabe ljudi, naj ohranjajo svojo zgodovino in navade in naj vidijo mejo kot parlo¡nost in ne razpartijo, naj promovirajo doma@i kultur-

ni zaklad in vrednotijo vlogo ¡ensk v svoji dru¡bi. Priznanje pre Davidu, 70 liet, doma iz Ovara v Karniji, je œindik Domenis razlagu s @ez dvajsetlietno prisotnostjo vsako nediejo v farah podbunieœkega kamuna, kjer je postù zlo priljubljen od te starih, za katere uœafa nimar dobro besiedo. Za otroke in mlade pa predstavlja zgled altruizma in pozornosti do potrieb ljudi, ki ¡ivé na robu dru¡be. Priznanja sta p. Mariu in pre Davidu izro@ila aœeœorja Mario Cernoia in

Giorgio Gujon. Nova @astna ob@ana Podbunieœkega kamuna sta se iz sarca zahvalila ¡upanu in kamunskim mo¡em za priznanje. P. Mario je med drugim jau, de nie on zbrau Podbuniesac in nediœke doline, pa so le-te izvolile njega kot parjatelja in tuo z njih kulturo, navadami, cierkvicami, vasicami. Ljubezen do telih kraju ga je prepri@ala ostat za nimar v njih, zatuo si je zbrau britof par svetim Œtandre¡u nad Gorenjo vasjo, kjer po@ivat do sodnega dne. Pre Davide je s svoje strani jau, de je z zadoœ@enjam sparieu priznanje in de vsako nediejo skuœa parnaœat v fare Podbunieœkega kamuna upanje in veselje, medtem ko viere uœafa obilno. Odkar parhaja v Nediœke doline, je jau, sam nomalo spremeniu moj tard karnijski karakter in tuo s pomo@jo sensibilnosti in rahlo@utnostjo ljudi nediœkih dolin. Naj na koncu povemo œe, de v teli parlo¡nosti je œindik Domenis izro@iu Camillu Melissi iz Tar@eta, ki je biu vi@ liet kamunski in provincialni konœilier, priznanje ob njega imenovanju za kavalierja s strani predsednika Italijanske Republike.

● J. B.


10

IZ NAŒIH DOLIN

stran

15 januarja 2011

IL PIANO PROVINCIALE DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO condannerebbe alla chiusura entrambi i plessi comunali KRATKE - BREVI - KRATKE

(

Kratke Brevi brevi kratke

Pradielis, Teresina ha compiuto 102 anni

Lusevera e Taipana giocano la carta dello sloveno per salvare le scuole ➔ La giunta Berra vuole un istituto bilingue. Potrebbe avere successo se i due comuni unissero le forze ● Larissa Borghese

●●

È suo il record di longevità dei nati nell'Alta Val Torre, un traguardo che si consolida anno dopo anno, accompagnato da uno stato psicofisico invidiabile. Lo scorso 17 dicembre, Teresina Culino, di Pradielis, ha infatti compiuto 102 anni, festeggiata da figli, nipoti, pronipoti, tantissimi parenti e amici, dal parroco don Antonio Villa e dal sindaco di Lusevera, Guido Marchiol, che all'abbraccio all'anziana ha fatto seguire il dono di un bel mazzo di fiori. Classe 1908, Teresina proveniva da una famiglia numerosa con tanti fratelli, dei quali soltanto lei e la sorella Irma sono i superstiti. Andata sposa ad Angelico Battoia, ebbe 8 figli, dei quali rimangono Luciano (detto Vito), Luigi e Dina, mentre gli altri cinque morirono in giovane età. Dopo un periodo dedicato all'agricoltura e all'allevamento del bestiame, Teresina e Angelico acquistarono l'osteria 'da Baccin', che, dopo la morte del marito, nel 1985, è passata alla figlia Dina.Trisnonna di Kevin, 6 anni, e di Rebecca, prossima al primo compleanno, Teresina Culino è felice del grande clima di familiarità che la circonda e indica con orgoglio il pronipote Thomas, figlio della nipote Angela, che ha scelto di essere qualcuno nella sua valle e produce la «Gubana dell'Alta Val Torre». Ma ricorda anche un parente acquisito, Renato Spaggiari, marito sempre della nipote Angela, che con il sindaco Guido Marchiol è stato l'ideatore di 'Festa per un amico', una festa popolare che raccoglie fondi a beneficio di giovani disabili o comunque bisognosi di cure e di strutture medicali. Teresina, come detto, gode di uno splendido stato di forma, soprattutto mentale. Ricorda con lucidità tanti momenti della sua vita. Ma la sua salute ebbe qualche intoppo, che l'interessata liquida con semplicità. «Il Signore – ha detto – non mi voleva, anche se io ero pronta ad andare a trovare i tanti parenti che mi hanno preceduta». Intanto, attorniata da grandi affetti, pare ovvio augurarle di rafforzare il suo palmaress di nonnina più longeva dell'Alta Val Torre e darle appuntamento al 17 dicembre 2011.

A Taipana rubati tre abeti degli speleologi ●●

Neanche le feste natalizie riescono a fermare la stupidità dei vandali. Proprio nei giorni antecedenti il Natale, infatti, si è verificato un grave episodio di inciviltà ai danni del rifugio speleologico di Taipana gestito dal Centro ricerche carsiche «C. Seppenhofer» di Gorizia. Qualche sconsiderato, approfittando della momentanea assenza dei gestori, ha pensato bene di tagliare e rubare i tre abeti che abbellivano il cortile del rifugio provocando così un danno affettivo e materiale notevole visto che gli alberi servivano anche a protezione dell’arsura estiva. Dell’odioso episodio sono stati interessati anche i carabinieri della locale stazione di Taipana che hanno raccolto la denuncia contro ignoti. Il Centro ricerche carsiche fa appello ai residenti del paese affinché riferiscano alle autorità competenti eventuali indizi e movimenti sospetti.

l Piano provinciale di dimensionamento scolastico, approvato lo scorso febbraio anche dalla Regione e la cui attuazione è prevista per l'anno scolastico 2012-2013, minaccia la sopravvivenza in diverse località della Slavia friulana delle scuole materne ed elementari, punto fermo e di forza dei comuni di montagna, e ne mette in discussione il progresso raggiunto negli ultimi anni. È quanto hanno affermato, interpellati sulla loro situazione a tale riguardo, i sindaci di Taipana, Elio Berra, e di Lusevera, Guido Marchiol. Il Piano provinciale di dimensionamento scolastico prevede la soppressione delle scuole che non raggiungono un tetto di almeno 20 bambini nelle scuole

I

Znati dva jezika je seveda boljæe, kot znati samo enega materne e di 30 nelle elementari, con una possibile riduzione del 15% per le scuole di montagna. Attualmente le scuole di Taipana (con 13 bambini alle materne e 22 alle elementari) e di Vedronza (con 14 bambini alle materne e 26 alle elementari) non rientrano nei parametri dettati dalla Regione e sono a rischio di chiusura alla stregua di altre realtà scolastiche della Slavia friulana, quella di Resia e di Savogna. I primi cittadini di Taipana e Lusevera sottolineano la necessità di salvaguardare i due locali plessi scolastici sia

per mantenere la popolazione sul territorio, che si è trasferita in loco anche per la presenza di un servizio scuola sia per la frammentazione del territorio interessato che renderebbe faticoso il trasferimento degli alunni nelle sedi alternative di Nimis e di Tarcento e li costringerebbe a vere e proprie levatacce mattutine. Berra e Marchiol si appellano, inoltre, alla legge di tutela della minoranza slovena, nel cui territorio di attuazione sono inseriti i comuni da loro amministrati. In questo spirito vengono ogni anno tenuti corsi di lingua slovena nei

locali plessi scolastici e per quanto riguarda la scuola di Taipana è prevista la partecipazione ad un progetto Interreg Italia-Slovenia. La minoranza slovena è valore essenziale del territorio dei due comuni e va salvaguardata anche attraverso la scuola locale. Tanto che la giunta municipale di Taipana ha chiesto ufficialmente la trasformazione della locale scuola elementare in «una scuola primaria ad insegnamento bilingue», sul modello di quella di San Pietro al Natisone. Considerato il numero degli allievi, logica vorrebbe una scuola bilingue unica per Lusevera e Taipana. L’ha proposto la scorsa estate anche il presidente dell’unione emigranti sloveni, Dante Del Medico. E un progetto in tal senso era stato ventilato anni fa. Si parlava già di una sede a Monteaperta, località baricentrica per entrambi i comuni. Poi il silenzio. Neanche adesso i sindaci Berra e Marchiol ne parlano. Attualmente sono in trattativa con gli organi competenti per sventare l'eventuale attuazione del piano di dimensionamento scolastico e auspicano che nella particolare contingenza di crisi economica, che stiamo attraversando, si possa giungere finalmente ad un serio utilizzo delle risorse per la montagna, al fine di salvarla e renderla più vivibile.

ALLESTITO IN PIAZZA è segno di ritrovata vitalità

Debellis, un paese unito dal suo presepe

l presepe in piazza come segno di una ritrovata vitalità per la gente di Debellis, piccola frazione del comune di Taipana, ritagliata attorno alla piana che anticipa le rampe che portano a Monteaperta. Durante le recenti festività, infatti, per il quarto anno consecutivo, una simpatica rappresentazione della Natività ha fatto bella mostra nello spiazzo antistante il nuovo complesso residenziale che l'Ater ha ricavato dalla ristrutturazione dello storico locale dei Bastianutti, un tempo bar, trattoria, telefono pubblico, ma anche centro di riferimento per quei piccoli scambi che costituivano il commercio della montagna: legname, fieno, formaggi, farine, patate, fagioli. La realizzazione del presepe ha coinvolto, a vario titolo, l'intera comunità, dando in tal modo la misura della voglia di socializzazione tra gli storici abitanti e quanti più recentemente si sono insediati nel piccolo centro montano, raddoppiando di fatto il numero dei residenti. In questi ultimi anni, infatti, si sta registrando una fase di cambiamento. Nei paesi più vicini alla pianura comincia ad esserci richiesta di abitazioni, c'è finalmente la consapevolezza che, tutto sommato, si è a due passi dalla città. Risulta, pertanto, evidente che i nuovi insediamenti rappresentano l'esempio di una strada da percorrere nell'interesse della

I

montagna e della pianura medesima. Ma torniamo a Debellis. Con il suo più recente tassello degli alloggi Ater, dalla frazione continuano i segnali di rinascita. Demograficamente, negli ultimi anni, la sua popolazione é passata da 12 a 25 unità. Nel capannone artigianale opera con ottimi risultati la società Alpi serramenti, che occupa anche manodopera locale. Sempre nell'area produttiva hanno trovato insediamento i magazzini di quattro imprese artigianali del territorio. Poco distante, resiste in attività l'azienda agricola dei Saltarini, gli unici che in zona ancora sfalciano i prati. In fondo alla Valcalda, un apprezzato club agrituristico richiama molti amanti della cucina genuina. Negli ultimi anni anche il Comune ha investito nel recupero urbanistico, dalla riqualificazione della piazzetta alla nuova illuminazione, dalla realizzazione di un'area di parcheggio al recupero strutturale del vecchio mulino. Debellis, insomma, rappresenta il prototipo di una montagna che sta dando segnali di rinascita, una località che può avere un futuro perché in una borgata che si ripopola si schiudono nuovi scenari, dove investire non sembrerà più un'utopia. Intanto, riproporre le proprie radici allestendo un presepe in piazza vuole essere un primo collante tra gli autoctoni e i nuovi arrivati.

A Bardo attorno al polovin in amicizia e solidarietà

incontro, sempre molto sentito, è stato vissuto come una occasione irrinuncia' bile per affrontare l'anno nuovo in un clima di amicizia e di solidarietà, per riafL' fermare i valori fondamentali della comunità, per mantenere vive le tradizioni che affondano le radici nella cultura e nell'espressione linguistica dell'Alta Val Torre. L'incontro è culminato con l'accensione, nella Valika njiva/Valica gniva, di un superbo polovin (mai così bello nei suoi 33 anni dell'era moderna), che ha illuminato la valle. Spettacolari anche le sorprendenti ascese in cielo di tante mini-mongolfiere luminose, prodotte da Giovanna Sinicco. Occhi puntati al cielo, mentre prolungati battimani rendevano merito a quei tanti giovani che avevano dato vita alla combustione epifanica, degni eredi e depositari dei suggerimenti degli storici artefici del polovin di Bardo. Vin brulé e ottimi conforti enogastronomici hanno consentito di prolungare l'incontro in un clima di familiarità, anche grazie alle musiche che uscivano dalle fisarmoniche di Riccardo Marchig, di Savogna, e di Ivan Michelizza, di Monteaperta. C'è stato anche un momento di ufficialità ai piedi del grande abete (prelevato nella Mucila, tra Lusevera e Micottis), che Dante Del Medico è solito installare nella piazza di Bardo. Quest'anno, infatti, il simbolo natalizio è stato impreziosito dalla produzione luminosa della Natività, opera dell'artista Dario Pinosa, di Villanova, coadiuvato da Eros Vassalli, un binomio che è impegnato a dare lustro ai momenti più significativi della comunità dell'Alta Val Torre. Pinosa e Vassalli, esponenti del Laboratorio permanente di espressioni artistiche, si propongono di «aggregare tutte le realtà della valle in nome di un’antica storia, di una impareggiabile cultura e di una parlata che racchiude profondi valori di identità». Intanto giù nella Valika njiva, il polovin, pian piano, terminava la sua combustione e, dall'alto del campanile, si stagliava nitida nella notte dell'Alta Val Torre la scritta «Vesele dni», il miglior augurio per il 2011.


15. januarja 2011

IZ NAŒIH DOLIN

stran

11

PESTRO DOGAJANJE od Adventa do sv. Treh kraljev v organizaciji far, vaœkih skupnosti in ob@inskih uprav KRATKE - BREVI - KRATKE

V Kanalski dolini prazniki minili v o@arlijvem zimskem vzduœju ➔ Bo¡i@ni koncert in ¡ive jaslice v Ukvah Bakladi in novoletni sejem v ˘abnicah 5. januarja se je pojavila pa »Pehtra baba« ● Luciano Lister ecembra je sneg pokril Kanalsko dolino œe pred bo¡i@nimi prazniki in nizke temperature so pripomogle k ohranjanju o@arljivega zimskega vzduœja ob lokalnih prireditvah. Kot vsako leto so œtevilne pobude popestrile kanalski Bo¡i@. 19. decembra popoldne je bil v farni cerkvi v Ukvah drugi. koncert adventnih in bo¡i@nih pesmi. Prireditve, ki sta jo organizirala ¡upnija Sv. Filipa in Jakoba v Ukvah in krajevni cerkveni pevski zbor v sodelovanju z ob@ino Naborjet-Ov@ja vas, so se udele¡ile tudi skupine iz Koroœke in Slovenije. Poleg ¡e omenjenega cerkvenega zbora iz Ukev in otrok vaœke osnovne œole »C. Collodi« so nastopili tudi tamburaœki ansambel in kvintet »Oisternig« iz Zile (Koroœka) ter meœani pevski zbor JazbinePleœivo in trio Stare glasbe Jazbine-Pleœivo (Slovenija). V Ukvah je bila letoœnja polno@nica posebno o@arljiva, saj ni potekala v pred kratkim obnovljeni cerkvi, ker so prebivalci za sveti ve@er organizirali ¡ive jaslice. Uko-

D

vœka skupnost se je za to prilo¡nost preselila pod œotore civilne zaœ@ite, kjer so naœli mesto bodisi verniki bodisi sveta dru¡ina, angeli in pastirji. S tem, da se v Ukvah nekateri prebivalci ukvarjajo z ¡ivinorejo, brez te¡av so v jaslicah naœle svoje mesto tudi ¡ivali: krave, konje, zajce, koze. ˘upnik Mario Gariup je maœeval dvojezi@no italijansko-slovensko, kakor je v Ukvah navada, ob petju cerkvenega pevskega zbora. Med prisotnimi je bil tudi krajevni ¡upan Alessandro Oman, ki je zahvalil civilno zaœ@ito in sovaœ@ane za organizacijo takœne neobi@ajne polno@nice. Tisti, ki se niso mogli udele¡iti polno@nice, so si lahko ogledali ¡ive jaslice 6. januarja na Gospodovo razglaœenje. Seveda so takrat nastopili tudi sveti Trije kralji. Na Trbi¡u je bo¡i@no vzduœje ozna@eval predvsem osrednji trg Unità, na katerem je bil med prazniki ob visoki okraœeni smreki tudi majhen sejem. 26. decembra so kot vsako leto v bli¡nj farni cerkvi organizirali maœo v nemœkem jeziku. Verniki so lahko prisluhnili koncertu trobil iz farnega zvonika in ob obredu tu-

I

tà di studiare la musica grazie agli insegnanti del centro musicale sloveno di Trieste «Glasbena matica» in collaborazione con il circolo culturale resiano «Rozajanski dum». I corsi saranno rivolti ai bambini e agli adulti i quali avranno modo di imparare a suonare la chitarra ed il pianoforte. Le lezioni si terranno ogni venerdì nel centro culturale «Ta rozajanska kulturska hiœa» a Prato a partite da venerdì 28 gennaio per terminare nel mese di giugno. Per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, il corso comprenderà lezioni sulla conoscenza e comprensione di facili brani, la corretta lettura della notazione musi-

Œive jaslice 6. janurja v Ukvah na Gospodovo razglaæenje di zboru »Doppel Sextett Velden« in kanalskemu tenorju Christianu Mioli. Ob koncu leta so poseben prizor ponudile baklade, ki so potekale na snegu po zahajanju sonca. Poleg baklade, ki so jo ¡e 30. decembra organizirali na trbiœkem smu@iœ@u, sta vredni omembe tudi bakladi, ki sta ju organizirali v ˘abnicah. Prva baklada se je vrœila v okviru ve@je prireditve, ki jo je vaœka skupnost organizirala 1. januarja: popoldne so se vaœke ulice spremenile v tr¡nico z mnogimi tipi@nimi izdelki, dejavnostmi, folklorno glasbo in animacijo. Proti ve@eru je za@ela baklada na snegu. Udele¡enci so se spustili s smu@mi z Viœarij do dna doline.

Na istem smu@iœ@u je potekala 5. januarja druga baklada, ki jo imenujejo »Pehtre babe«. Ta je bajeslovno bitje, ki nastopa v podobi v@asih hudobne, v@asih prijazne starke. In ravno zaradi tega so udele¡enci baklade tokrat smu@ali zamaskirani v starke. #eprav je »Pehtra baba« tradicionalni lik, ki se v Kanalski dolini pojavlja 5. januarja zve@er, dandanes kanalski otroci pogosto poznajo le italijansko »Befano«. Po manjœih kanalskih vaseh je vseeno œe dandanes mo¡no sre@ati skupine otrok, ki proti ve@eru 5. januarja pozvonijo s kravjimi zvonci, tako da bi »Pehtra baba« ostala dale@.

cale e la conoscenza basilare degli strumenti utilizzati. Per i bambini di oltre otto anni e gli adulti ci sarà la possibilità di effettuare lezioni personalizzate. Per gli abitanti della valle questa è una novità che permette di migliorare le proprie conoscenze in campo musicale senza doversi recare nei maggiori centri abitati della zona. Questa iniziativa, che mira a offrire anche a questa valle una possibilità di crescita culturale e fortemente voluta sia da alcuni genitori che da singoli interessati, ha trovato l'appoggio della Glasbena Matica, sensibile a soddisfare l'esigenza di attivazione di un corso di musica anche nei co-

muni più piccoli. Già durante l'incontro informativo con l'insegnante e gli organizzatori per la definizione dei corsi e degli orari diverse sono state le adesioni. Il linguaggio della musica accomuna culture, tradizioni e lingue diverse tra loro, eliminando barriere e preconcetti e favorendo il dialogo e la convivenza.

● Sandro Quaglia

DOKUMENT je ¡upanu Stefanu Ballochu izro@il sekretar na ministrstvu za kulturo Silvester Gaberœ@ek

#edad v seznamu Unesco zaradi Langobardov Tudi slovenska vlada podpira kandidaturo lovensko kulturno ministrstvo podpira kandidaturo #edada in drugih italijanskih mest v povezavi z Langobardi na Unescov seznam svetovne dediœ@ine. To potrjuje dokument, ki ga je izro@il @edajskemu ¡upanu Stefanu Ballochu dr¡avni sekretar na ministrstvu za kulturo Silvester Gaberœ@ek. #edajski ¡upan se je zato javno zahvalil slovenski vladi, in predvsem Silvestru Gaberœ@ku na letoœnjem Dnevu emigranta, ki je potekal v #edadu 6. januarja. Slovenija kandidaturo na Unescov seznam podpira, tudi ker je #edad vspodbujal slovensko stran, da bi se vklju@ila v projekt, katerega cilj ni zgolj vpis v svetovno listino, ampak predvsem vklju@evanje, sodelovanja in spoznavanja vseh krajev, ki so neposredno povezani z Langobardi. Slovenija in Furlanija imata veliko skupnih izkuœenj iz zgodovinskega vidika in tudi prisotnost Langobardov je nekaj skupnega. Langobardi so se nekaj desetle-

S

Œupan Stefano Balloch in sekretar Silvester Gaberæåek tij zadr¡evali v danaœnjem slovenskem ozemlju in v Kranju so imeli celo upravni sede¡. Kasneje pa so se preselili v Furlanijo. Zato je Direktorat za kulturno dediœ@ino ponudil #edadu pomo@ za sodelovanje s posameznimi institucijami (s Spomeniœkim varstvom in z mnogimi slovenskimi muzeji in ustanovami). ˘e v pre-

La Regione chiederà maggiori competenze per le minoranze

●●

La «Glasbena matica» arriva anche a Resia con lezioni di chitarra e pianoforte n molte pubblicazioni che riguardano la Val Resia si legge che è ricca di tradizioni e peculiarità che vengono accompagnate dalla musica e dal canto. Un tempo era infatti un modo per divertirsi, per trascorrere allegramente in compagnia i brevi momenti di riposo dopo un faticoso lavoro. Era un modo per comunicare le proprie emozioni e per trasmettere i propri sentimenti. I resiani in maniera spontanea e senza la conoscenza di nozioni di musica hanno prodotto nei secoli un vasto e originale repertorio popolare. Con il nuovo anno anche a Resia, come già avviene in Val Canale, a Lusevera e a San Pietro al Natisone, ci sarà la possibili-

(

Kratke Brevi brevi kratke

teklih letih je bilo nekaj sre@anj z namenom medsebojnega poznavanja tako v #edadu kot v Ljubljani. #e bi œli naprej po tej poti, bi naœli vedno nove prilo¡nosti za sodelovanje v evropskem geokulturnem koridorju pod skupnim zgodovinskim imenovalcem. Promocija tega projekta tako na italijanski kot na slovenski strani go-

vori samo po sebi, da kulturna dediœ@ina, ne glede na izvor, lahko œe bolj ¡lahtni sedanje in prihodnje odnose med Italijo in Slovenijo. V zadnjih mesecih se je ob@ina #edad œe bolj pribli¡ala kandidature in uvrstila v zaklju@no fazo. Junja bo svetovni odbor za varstvo kulturne in naravne dediœ@ine Unesca odlo@il glede vklju@itve #edada v seznam. Dodatno podporo @edajski kandidaturi na Unescov seznam je priœlo iz Italijanskega ministrstva za kulturne dobrine, ki je dalo na razpolago 40.000 evrov za promocijske dejavnosti. Meseca marca bo zdru¡enje »Italia Langobardorum« v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve organiziralo posvet, v katerem #edad namerava gostiti mednarodno delavnico. Ob tej prilo¡nosti, bo @edajska ob@ina predstavila model kandidature »Italia Longobardorum«, ki je tipoloœko zelo inovativen.

Maggiori competenze in materia di tutela delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca. Le chiederà il Friuli Venezia Giulia nel corso del processo di contrattazione con lo Stato. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renzo Tondo, mercoledì 29 dicembre, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, che gli ha dato anche l’occasione per tracciare il bilancio del suo governo a metà legislatura e illustrare i propositi da qui al 2013. «Nonostante la crisi, abbiamo raggiunto traguardi importanti, mantenendo la coesione sociale. Ci aspetta una seconda parte molto impegnativa, con l'ambizione di completare un percorso già ben avviato. Teniamo ben salda la barra della barca. E sappiamo dove andare», ha affermato Tondo. La sfida vera sarà il federalismo fiscale. In questi due anni e mezzo la Regione ha ottenuto, nei rapporti con il Governo, risultati importanti: il versamento diretto delle compartecipazioni, la quota sulle pensioni Inps, la possibilità di introdurre una fiscalità di vantaggio. Ora la Regione, ha annunciato Tondo, ha affidato ad un giurista e docente universitario, Luca Antonini, uno studio, ormai pronto, che analizza in particolare le implicazioni del federalismo fiscale sull'autonomia finanziaria della Regione ed è propedeutico alla predisposizione delle norme di attuazione da adottare da parte della Regione in conformità alla delega assegnata al Governo in questa materia.

LETTERA Il paradosso di Porzus ● ● Signor direttore, ho letto l'articolo pubblicato ultimamente sul quindicinale «Dom» riguardante le collaborazioni e contrasti tra i partigiani italiani e sloveni. Il relatore prof. Buvoli, ad un certo punto della sua disquisizione sostiene che le stragi, come quella di Porzus, vanno lette con un'ottica addebitabile al «riemergere delle antiche forze conservatrici, imperialiste e fasciste». Da quanto sopra arguisco che la mattanza di Porzus, finita poi nel bosco romagno, è scaturita dal fatto che i partigiani «verdi» erano ritenuti da quelli «rossi» dei nemici sovversivi da eliminare. Così è stato nonostante combattessero lo stesso nemico. Pensandoci bene si è trattato di un paradosso spiegabile solo analizzando i due sistemi basati su poteri assolutistici. Difatti i due partiti pur essendo estremisti, e come tali nemici, hanno ugualmente in sé un'analogia. Ciò è dimostrabile dalle massime insite nelle dottrine di entrambi i partiti che qui trascrivo. L'una, coniata dallo stesso Mussolini: «chi non è con noi è contro di noi», regola che più di qualche volta è stata applicata specie da parte dei repubblichini di Salò. L'altra declamata in pubblico da un importante comandante garibaldino nel 1944, venuto dal cormonese, che affermava: «cui ca no l'è comunist, di sigur a l'è un fascist». Che dire?

● Neto Toffoletti


12

IZ

stran

SLOVENIJE

15. januarja 2011

BOVŒKI ˘UPAN DANIJEL KRIVEC pred 41. sre@anju Slovencev iz Poso@ja in Videnske pokrajine, ki bo 22. januarja KRATKE - NOVICE - KRATKE

(

Kratke novice kratke novice

Sporno parkiriœ@e v Kobaridu ●●

Pred zdravstvenim domom v Kobaridu oziroma pred sosednjim stanovanjskim blokom je parkiriœ@e, katerega del si ga lastijo stanovalci omenjenega bloka, tako da bolniki, ki prihajajo v zdravstveni dom nimajo kje parkirati. Tako poro@a Alpski val. Obiskovalci zdravstvenega doma, zasebne ambulante Medicus Partner, in lekarne parkirajo na cesti in s tem onemogo@ajo pot urgentnim vozilom. Zdravnik dr. Jurij Hafner pravi, da je na ju¡ni strani zdravstvenega doma urejena urgentna ambulanta, ki jo uporabljajo po potrebi, dostopna urgentna pot do nje pa je najve@krat zasedena s parkiranimi vozili, tako da je potrebna sistemska reœitev. Pet ozna@enih parkirnih mest si lastijo stanovalci stanovanjskega bloka na Mateli@evi ulici 6 in so si omenjena parkirna mesta zavarovali z verigo. Sporu ni videti konca, podobne zgodbe pa verjetno najdemo tudi drugje v Sloveniji, saj imajo isto ozadje. Simon Leban direktor Medob@inske uprave pravi, da je parkiriœ@e v Zem-ljiœki knjigi ozna@eno kot last Ob@ine Kobarid in je iz tega vidika zadeva jasna, las-tniki si lastijo parkiriœ@e protipravno. Po zakonu o varnosti cestnega prometa je prepovedano ograjevati dele javnega cestiœ@a. Redarji imajo ve@ mo¡nosti ukrepanja: izdati pla@ilni nalog postavljalcu ograje ali nalo¡iti upravljalcu ceste, tolminski Komunali, da odstranijo prepreke. Po podatkih redarstva so ¡e izdali ustrezno odlo@bo, vendar se je ob@ina zaradi protesta stanovalcev odlo@ila, da zadevo prepustijo civilnemu postopku pred sodiœ@em. Zadeva je nerazreœena ¡e vrsto let, na ob@ini Kobarid so se s stanovalci ¡e poskuaœli dogovoriti, vendar neuspeœno.

Birokratski mlini meljejo mimo potreb sosednjih ob@in ➔ Nobednega premika ni zaznati za projekt kulturnih izmenjav ● Miran Miheliå radicionalno enainœtirideseto sre@anje Slovencev Videnske pokrajine in Poso@ja bo letos potekalo 22. januarja ob 17. uri v kulturnem domu v Bovcu, saj so se ob@ine dogovorile, da bodo bodo@a sre@anja potekala izmeni@no v Kobaridu, Bovcu in Tolminu. Slavnostni govornik bo predsednik slovenskega Dr¡avnega zbora Pavel Gantar. ˘e 40 let je bilo na tovrstnih sre@anjih, prete¡no, govora o ohranjanju slovenskega oz. slovenskega nare@nega jezika in kako ponekod prese@i mejo v glavah - izolacijo od Poso@ja in neizpolnjevanja manjœinske zakonodaje. Letos naj bi opredelili vzroke o tem, kateri in zakaj birokratski mlini ne meljejo moke iz pripravljenih projektov gospodarstva iz sosednjih obmejnih ob@in, zaradi @esar se izgublja milijone evrov evropskih razvojnih sredstev. Skromen za@etek sre@anj ljudi iz Poso@ja in Bene@ije je nastal pred enainœtiridesetimi leti v Œtihovi gostilni v Starem selu, ko se je v tamkajœnji gostilni zbrala skupina ljudi, se pogovorila, kako naprej in veselo zapela… Da so naslednja sre@anja prerasla v odmevne kulturne in

T

Danijel Krivec

Pavel Gantar

politi@ne dogodke, je zasluga vztrajnosti velikega prijatelja rojakov Zdravka Likarja, danaœnjega na@elnika Ue Tolmin. Za pogovor smo zaprosili gostitelja 41. novoletnega sre@anja Slovencev, sicer Danijela Krivca, ki je bovœki ¡upan in poslanec v Dr¡avnem zboru Republike Slovenije. Kako vidite letoœnje sre@anje? »Vseskozi so imela sre@anja namen pomagati naœim ljudem v Videnski pokrajini, z opozarjanjem gostov iz Ljubljane in tudi Trsta, Vidna…, da ne smejo pozabiti, da obstajajo nam ljubi rojaki v Furlaniji Julijski krajini in na zakonske ter @loveœke obveznosti do njih, da najdejo reœitev odprtih vpraœanj. Zlasti v zadnjem obdobju smo si na bovœki ob@ini prizadevali narediti korak naprej v smislu nadgradnje v pogostejœe in pestrejœe kulturne @ezmejne stike oz. izmenjave, s prijavo na razpise iz podro@ja kulturne ponudbe, ki bi bila obenem popestritev turisti@nega dogajanja. ˘al, tu ni priœlo do pri@akovanega konca oz. pozitivne ali negativne

reœitve. Ni namre@ nikakrœnih odlo@b o potrditvi projektov Rudnik Rabelj, kulturnih izmenjav, projekta sodelovanja pri doma@i kulinariki itd.« Lansko leto je kulturni delavec iz Terskih dolin Igor #erno opozoril, da je finan@na kriza predvsem velika prilo¡nost za vse, vendar pri@akujejo od Slovenije intenzivnejœe sodelovanje z ustanovami slovenske skupnosti, ki je ambasador prilo¡nosti za Slovenijo, »… zato nas ne pustite same!« Kako prese@i to nezavidljivo stanje? »To stanje @utimo in potrebe delimo ljudje na obeh straneh meje, a ne vem, @e nas pristojni na obeh straneh razumejo oz. ¡elijo razumeti. Na podro@ju pridobivanja sredstev za mno¡ico malih projektov in zlasti ve@jih, bi se bilo dobro pogoditi, kaj in kako si lahko eden drugemu pomagamo na boljœe, @e ne bi bilo gluhih uœes tam gori. Poleg Slovenije in Furlanije Julijske krajine bi bilo koristno vklju@iti v te projekte œe Veneto. Skupaj s sosedi bi si ¡eleli, da dr¡avna administracija pripravi

enostavne in uporabne razpise ¡e v teko@em letu. To pa bo mogo@e izpeljati, @e bomo pripravili delovna sre@anja. Poleg tega sem dal pobudo, da bi se na sre@anje, tudi v Tolminu in Bovcu, povabile œe tiste ob@ine ob meji, ki doslej niso prihajale in bi lahko dodale kaj sve¡ega. Pred uradnim sre@anjem, ob 14.30, bo v Strgul@evi hiœi sre@anje z ¡upani obmejnega pasu Videnske pokrajine in Poso@ja s predstavniki organizacij in uradniki z ministrstev, o oblikah @ezmejnega sodelovanja, o skupnih projektih in koriœ@enju evropskih finan@nih sredstev. Prav takih sre@anj bi moralo biti ve@, da sproti poiœ@emo odgovore, zakaj s strani slu¡b obeh vlad ni rezultatov iz pripravljenih programov za koriœ@enje sredstev iz evropskih razpisov. Treba je vzpostaviti mehanizem stalnega in œe posebej vsakoletnega preverjanja, v kakœni fazi realizacije so pripravljeni poslani projekti.« Kaj imate namen storiti œe do tega sre@anja? »Naœa letoœnja pobuda bo podana skozi vpraœanje, kaj je s projektom vabljenih druœtev in posameznih umetnikov iz Videnske pokrajine. Nobenega premika ni zaznati npr. za projekt ¡e omenjenih kulturnih izmenjav, ki bi slu¡ile obenem turisti@ni ponudbi. Zato smo povabili sosednje ¡upane, tudi tiste, ki se doslej niso odzivali in @e pridejo, bodo, morda, povedali œe svoje mnenje. ˘alostno je, da je bilo doslej izkoriœ@enih le 5% sredstev od skupno 120 milijonov. Odgovorne moramo soo@iti z dejstvom, da je ¡elja ljudi vsega prostora, da sodelujemo, da bomo aktivni in se bodo projekti odvijali z neposrednim sodelovanjem med ob@inami, ne le med velikimi centri gospodarske in zato tudi politi@ne mo@i.«

ZAVOD ZA GOZDOVE zbral glavne podatke za boljœe prostorsko na@rtovanje

Razstava slovenskih jaslic v baziliki na Sveti Gori

Potreben je nov zakon o gozdovih

o œestnajstega januarja letos, si lahko romarji k svetogorski Materi bo¡ji D v baziliki na Sveti gori ogledajo razstavo jaslic izdelovalcev iz Slovenije iz drugih koncev sveta. Razstavo bo¡i@nih jaslic v kapeli prikazovanja je ¡e

Pogled iz vrha Krna na moåno zarasle paæne povræine planin Zapleå, Zaprikraj, Predolina in posebno proti nekoå travnatemu Debeljaku ter Krasjemu vrhu, kamor je z rdeåo årto oznaåena (delno) zarasla pot, v zimskem åasu pa smer laœjega turnega smuka avod za gozdove in 12 severnoprimorskih ob@in je pred novim letom zbralo glavne podatke za boljœe prostorsko na@rtovanje gozdov do leta 2020, za kar bo sprejet tudi nov zakon. Stari zakon ima »pre¡ivele« korenine, s posledicami opuœ@anja zasebnega kmetijstva. Danes rabimo zakon, ki bo, na zaraslem terenu planin, travnikov in paœnikov, omogo@al ponoven razvoj ¡ivinoreje in œe posebno planœarske dejavnosti. Mnogi kmetje ¡elijo razviti planœarski turizem na œe obstoje@ih in nekdanjih kravjih in ov@arskih planinah. V zadnjih petdesetih letih je gozdna-

Z

tost prav v tem prostoru najve@ja, saj dosega ¡e 70 odstotkov. ˘al, se pri pripravi govori le o gozdarskem zakonu… Tako so prihajali na posvete prete¡no gozdarji in lovci, ki so s svojimi pobudami in predlogi sodelovali pri obnovi gozdnih gospodarskih na@rtov. Kmetje pa tukaj pogreœajo bolj podrobno in obvezujo@e zapisano o obnovi paœnih povrœin na zaraslih planinah oz. planœarijah. Prav tako si ¡elijo ve@ pozornosti obravnavi razvoja turizma na teh povrœinah. Takoj po novem letu je pri@akovati rezultate zbiranja pobud na obrazcih, ki so jih po poœti sprejemali do 31. decembra. Ali bo mogel kdo uresni@iti

novost mo¡nosti na@rtovanja poseka mladega gozda na opuœ@enih ov@arskih planinah, izdelavo smu@arskih tekaœkih prog oz. kolesarskih poti in poti za je¡o, kar za sedaj, kljub mnogim kolesarskim vodi@em in zapisom, v slovenskih gozdovih ni dovoljeno, @eprav se pode¡elje nezadr¡no prazni, ker podjetnost onemogo@ajo prepovedi, bi ne bilo dobro @akati in @ez deset let le videti… Zlasti ne bi smeli zamuditi mo¡nosti @ezmejnega povezovanja paœnih povrœin in pridelave mle@nih izdelkov ter turisti@ne ponudbe.

● M. M.

deseti@ zapored proravil Fran@iskanski samostan, v sodelovanju s krajevno skupnostjo in turisti@nem druœtvom Solkan ter kulturnim druœtvom Sabotin iz Œtmavra. Kar 76 jaslic razli@nih velikosti in narejenih iz razli@nih materialov, ne nudi le razmisleka, kako so nam pomagale obiskati Jezusa v svojem srcu klasi@ne in kako sodobne jaslice, ampak ponujajo tudi prijetno podo¡ivljanje umetniœkega u¡itka izdelovalca oz. paœe za o@i in srce. Zdi se, da najbolj nagovarjajo jaslice iz klasi@nih zemeljskih materialov, kot je glina, les pa tudi mavec. Poleg obi@ajno miniaturnih figuric, so na ogled tudi velike lesa, kamna, slame in tudi raznih kovin. Ker so sodelovali pri izdelavi in postavitvi tudi razne œole in vrtci, je to pritegnilo tudi veliko starœev in drugih gledalcev iz teh krajev, kakœne svetopisemske figurice in bo¡i@no pravljico, so jim pri@arale njim znane glavice otrok iz soseœ@ine, s svojimi spretnimi ro@icami. Nekatere œole so izrabile œe ekoloœki vzgojni vidik in njih u@enci so figurice izdelovali tudi iz doma@ih odpadnih materialov. Dijaki srednje biotehni@ne œole iz Œempetra pri Gorici so si izmislili nekaj posebnega. Figurice so izdelali iz temne in bele @okolade. Ob odprtju so razstavo s slavnostnim nagovorom pospremili novogoriœki pod¡upan Toma¡ Slokar, svetogorski gvardijan Bogdan Knavs in Lovrenc Perœolja, predsednik krajevne skupnosti Pevma-Œtmaver-Oslavje. U@enci Centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice so k bo¡i@nemu vzduœju pripomogli z glasbenim nastopom.

● M. M.


ŒPORT

15. januarja 2011

stran

13

KOT IGRALCI pa tudi kot trenerji in sodniki

PER LA PRIMA SQUADRA DELLA SLAVIA la strada nell’anno nuovo si presenta in salita

La Valnatisone deve cominciare a vincere

Takuo se mladi Bene@ani hitro uveljavljajo v svietu nogometa e se obrnamo na lansko lieto, vidi# mo, de v Bene@iji so parœli na lu@ nekateri imenitni mladi puobi, ki so zlo

Nella foto: la formazione Pulcini della Valnatisone. Tornerà in campo solo a marzo

➔ Intanto il Real Pulfero consolida il primato tra gli Amatori Figc e le fomazioni giovanili si preparano ● Bepo Qualizza on propositi di riscatto o di mantenere e migliorare le posizioni in classifica, è giunto il momento di rituffarsi nelle fatiche del campionato con tutte le incognite che possono presentarsi. Certamente una strada tutta in salita è quella della Valnatisone che non naviga in acque tranquille. Sarà proprio il girone di ritorno a dire se la squadra valligiana sarà in grado di ottenere risultati convincenti, quelli dei tre punti, non quelli degli innumerevoli pareggi – a tal proposito, ultimo in ordine di tempo è stato quello ottenuto a Romans d'Isonzo (1-1) – che aiutano la classifica fino ad un certo punto. Alla principale formazione della Sla-

C

via si chiede di girare pagina. La dirigenza, a tutti i livelli, è consapevole che una svolta è necessaria per mettere in cassaforte la salvezza quanto prima. Anche per evitare quel logoramento che accompagna le squadre in difficoltà. Clima decisamente diverso per gli Juniores regionali ed Allievi provinciali della Valnatisone, che alla vigilia delle feste natalizie potevano già fregiarsi del seppur platonico titolo di campioni d'inverno nei rispettivi gironi. Ripartire in testa sarà un viatico incoraggiante, quando le due formazioni ricominceranno a calcare i campi di gioco. Ci sono anche le altre squadre del settore giovanile valligiane che scalpitano. Nonostante la ripresa del campio-

nato sia prevista solo per le prime settimane del mese di marzo, i gruppi dei Primi calci e Pulcini della Valnatisone sono già sotto torchio nella preparazione in palestra agli ordini degli allenatori Bruno Jussa e Luciano Bellida. Lo stesso discorso vale, naturalmente, per le categorie Esordienti e Pulcini dell'Audace pronti alla ripresa della preparazione per il prossimo campionato primaverile. Anche le squadre valligiane del «Collinare», forti delle buone posizioni in classifica, non perdono tempo in vista della ripresa del campionato, col girone di ritorno, in calendario la prima settimana di febbraio. Nel frattempo, il Real Pulfero nel girone Amatoriale Figc, va consolidando il primo posto dopo aver battuto a Trieste 3-0 il San Sergio nella gara di recupero, rinviata precedentemente a causa del maltempo. Per la formazione valligiana ci sono tutti i presupposti per ripetere le buone prestazioni del girone di andata.

poznani v svietu nogometa. Te ki gre @ez Œpietar, vide, de na pou vasi, iz okna 'dne hiœe maji zastava ekipe malega nogometa »Oplast« iz Kobarida. V tisti hiœi ¡ivi Luca Talotti, ki je vratar kobariœke ekipe, ki je lani udobila kampionat malega nogometa – futsal ga kli@ejo – in je potlé igrala tudi v Uefa futsal cupu a ji nie uspelo se uvarstiti med 16 narbuojœimi evropskimi ekipami. Sada je Oplast druga na lestvici slovenskega kampionata. Pa @e se varnamo na lani, za Poso@je je bilo kiek posebnega, zak finale je biu med Kobaridam in Puntarjam Tolmin. Finalne tekme so parklicale zaries puno gledalcu v dvie œportni dvorani v Kobaridu in Tolminu. Le vratar je drugi naœ nogometaœ, ki se je lani izkazu. Jacopo Caucig iz Gorenje Miarse v Podutanskin kamunu je ekipo Donatello iz Vidna udobiu italijanski Lorenzo Crisetig kampionat kategorie »Giovanissimi«, v karerim igrajo mladi od 12 do 14. Caucig je naœ, zak' je za@eu z Audace, potem so ga vebrali, de bi igrù za vidensko ekipo. Duo na pozna al' duo nie @ù govorit od Lorenza Crisetiga iz Œkrutovega? Tudi on je za@eu igrat v Audace. V Podutani je biu dvie lieti in potem œtiri lieta v Donatello v Vidnu, odkod je splù u Milan, de bo igru v Interju. Crisetig je ¡e igru v italijanski reprezentanci Under 21 parjateljsko tekmo pruoti Finlandiji. Dopunu bo 18 liet 20. ¡enarja. A @e je biu povabjen takuo zagoda v ekipo Under 21, pride re@, de so ga poznali ¡e priet. Sada ima v svoji nogometni karierji œaroko pot. Naœ troœt je, de ga tale pot popeje zlo dele@. Imamo v Bene@iji tudi trenere. Paolo Cencig iz Petjaga je z ekipo Ol3 iz Fojde na parvim mestu v drugi kategoriji in so zasledovalci dele@. Flavio Chiacig iz Utane vodi ekipo Buttrio v skupini Eccellenza Furlanije Julijske krajine. Buttrio je biu lani na nagobarnim mestu v skupini Promozione, a jo je Chiacig ne samo rieœu, celuo jo je parpeju na drugo mesto v klaœifiki in takuo v buj vesako kategorijo. V Nediœkih dolinah imamo tudi adnega mladega sodnika. Luca Zufferli iz A¡le ima samo 21 let in sodi v kategorijah Promozione in Eccellenza v Furlaniji Julijski krajini. ˘e telo pomlad puojde sodit tudi v de¡ele Veneto, Lombardia in Trentino. Lani so ga poklicali sodit na turnir Under 18 na Sveœko, a nie mogu iti, kier je muoru kon@ati œuolo.

● B.Q.

RACCOLTA DI FONDI per ricostruire una scuola afghana

Corsa di beneficenza nel segno degli alpini l 2011 dei podisti friulani è partito da Icorsa Cividale domenica 2 gennaio con la di beneficenza «Il segno degli alpini», che la locale sezione Ana ha organizzato con l'aiuto del Gsa Pulfero e del Gs Natisone per sostenere l'operato delle penne nere dell'Ottavo Reggimento in missione a Bala Murghab. Nello specifico, lo scopo della manifestazione è consistito nella raccolta fondi per la ricostruzione della scuola di questo villaggio situato nella provincia afghana di Herat. Senza contare gli introiti delle iscrizioni, sono stati ricavati ben 8600 euro con la «tombola dei campioni», che metteva in palio abbigliamento e attrezzature sportive di grandi stelle di atletica, calcio, basket, sci e nuoto come Sara Simeoni, Stefano Baldini, Anna Incerti, Alessandro Del Piero, Antonio Di Natale, Alessandro Pittin e Federica Pellegrini, e con la vendita all'asta dei capi rimanenti. Dal punto di vista sportivo, ottimi riscontri numerici si sono avuti per la 10 km competitiva, con più di 300 atleti al traguardo, e alla 5 km a passo libero, ai cui 600 partecipanti si sono uniti alcuni volontari che hanno spinto le carrozzine della casa per anziani di Cividale. Nella gara agonistica, partita dall'interno della Caserma Francescatto, si è registrato il successo dell'atleta del Gs

MALO NOGOMETNI FESTIVAL KOPER 2010

Nogometaœice ˘nk Tminke slavile na prednovoletnem turnirju na Œkofijah ➔ Priœlo je tudi do tolminskega derbija s Smaragdom enski mali nogomet ima v Tolminu ˘ kar dve ekipi: ˘nk Smaragd in ˘nk Tminke, ki so tudi zmagovalke prednovo-

La corsa a Cividale Aquileia Michele Ermacora, che ha staccato il resto del gruppo dopo solo 1 km, e per Juliana Driutti della Libertas Udine, mentre a godersi la corsa nella pancia del gruppo si trovava pure l'ex olimpionica di maratona Emma Scaunigh. Per lei si è trattato della prima competizione nella sua città d'origine dopo aver lasciato la carriera professionistica.

● Lorenzo Paussa

letnega turnirja. Na letoœnjem tradicionalnem prednovoletnem turnirju ¡enskih ekip malo nogometnega festivala Koper 2010 na Œkofijah, so se zbrale prakti@no vse primorske ¡enske ekipe. V skupini B so se pomerile z ˘nk Gorjansko in ˘nk Tminke. Na prvi so igrale neodlo@eno 1:1, na drugi pa so Smaragdne izgubile 5:0. Turnirske zmage so se veselila dekleta iz ˘nk Tminke V A skupini so se odrezale Izolanke, ki sicer kot ekipa ne nastopajo v ligaœkem tekmovanju. Kot ekipa se zberejo le ob@asno in œe posebej ne zamudijo œkofijskega turnirja. Tekmujejo pa v drugih ekipah v slovenski ligi in v italijanskih ekipah. V B skupini sta igrali obe tolminski ekipi, Tminke in Smaragd ter Raketke iz Gorjanskega na Krasu. Raketke so nastale pred letom dni in sicer zato, ker so, name-

Nogometaæice Œnk Tminke so se veselile zmage sto kratko@asja, izbrale trening priljubljenega nogometa. Izola je dvakrat prepri@ljivo odpravila Bronx; Gorjansko in Smaragd sta remizirala in Kraœevke so bile uspeœnejœe s œestih metrov, v svoji drugi tekmi pa so remizirale œe s Tminkami, a so pri streljanju zmagale Tminke s 5: 0. V Œkofijah je priœlo tudi do tolminskega derbija bile nato pri@a internemu tolminskemu derbiju z mo@no @ustveno motivacijo igralk in obo¡evalcev. ˘nk Tmin-

ke so premo@no ugnale svoje prve sosede Smaragd s kar 5:0. Gledalci pa so u¡ivali ob igri ene najboljœih igralk turnirja Sari Bizjak (Smaragd). V finalu so sprva imele od igre ve@ Izolanke, ki so prve prevzele vodstvo, potem pa so Tminke vzele igro v svoje noge, izena@ile in tik pred koncem nazadnje zabile œe en gol za zmago . Pokal je œel v Tolmin.

● M.M.


14

DOMA@A KULTURA

stran

SLOVENSKA DRUŒTVA SO IZDALA ŒTEVILNE KOLENDARJE

MIESAC ˘ENAR U NAŒIH DRU˘INAH

➔ Patroni pomo@niki: Odorik iz Pordenona U petak 14. ¡enarja je praznik bla¡enega Odorika iz Pordenona. Rodiu se je oku lieta 1265 u pordenonski Villanovi. Biu je œele otrok, kàr se je odlo@u iti u franciskanski konvent, kjer se je hitro stuoru spoznat za veliko misijonsko gore@nost, ki jo je imeu u sebe. An je prù tala muoc, tala gore@nost, ki, potlé ki je biu posve@en za duhounika, ga je lieta 1318 pejala po sviete. U dugin potovanju po azijskih de¡elah se je ustavu u miestah Trebisonda an Erzurum u Turkiji, Homs u Siriji, Bagdad u Irake, Thane blizu Bombaya u Indiji an Canton na Kitajskin. Po 8 liet potovanja je na koncu parœu do kitajskega miesta Peking, u tistin cajtu pod mongolsko oblastijo, kjer je biu gost imperatorja. Biu je zlo dobar pridgar, sa je u telin duzin potovanju spreobarnu u kristijansko viero zaries puno judi, takuo de se je zaslu¡u ime »apostol Kitajcu«. Na pot za se uarnit damu je œu u Tibet. Biu je te parvi Europejec, ki je obisku glauno miesto Lhasa, kjer je imeu svoj sede¡ Dalai Lama, glauni predstaunik tibetanskega budizma. Uarnu se je u Italijo u liete 1330. Miesca maja je ¡e biu u Padovi, kjer je u konvente blizu bazilike sv. Antona s pomo@jo maniha Guglielma iz Solagna napisu kronako njega duzega potovanja. Od Padove, za uresni@it kar je biu obeciu œkofu Ivanu iz Montecorvina an tudi kar je bla njega ¡elja, se je deu na pot pruot Avignone, kjer u tistin cajtu je imeu njega sede¡ tekratni pape¡ Giovanni XXII. Na ¡alost, ¡e bolan, se je po pot poslabœu an takuo se je muoru uarnit u Uidan, kjer je na dan 14. ¡enarja 1331 umaru u konvente sv. Fran@iœka. Njega relikuje po@ivajo u Uidne, u kapelici cierkve Karmelske Matere Bo¡je. U biblioteki Riccardi u Firencah je hranjeno, kar je biu poviedu an napisu o njega duzin potovanju po Aziji. Pustu je tud njega spomine zbrane u Itinerarium Terrarum. Pape¡ Benedikt XIV ga je na dan 2. luja lieta 1755 razglasiu za bla¡enega.

➔ Kajœna ura bo U sriedo 12. je parvi kuart lune parnesu da¡ an snieg po gorah. Stara luna 19. parnese nomalo sonca an œe kajœan dan da¡a. Temperatura se poviœe. Zadnji kuart lune 26. parnesè lepo son@no uro, ki puojde napri za kajœan dan, potlé na koncu miesca se uarne obla@na an marzla ura.

➔ Za naœe zdravje U telin lietnin cajtu, posebno lietos, kàr velik mraz pusti tu malo dni prestor zlo buj vesoki temperatur’, za se spet tu malo cajta uarnit an nas pretrest po cielin ¡uote, je zaries lahko se prehladit an oboliet. Dobro, zdravo an naturalno pomuo@ nan jo daje med. Naœi nonuni, ki so poznal’ predusien naturalne zdravila, so ga zatuo lepuo poznal’ an nucal’ posebno po zime. Med je dobar naj za otroke, od kàr se rodijo napri, ku za odrasle an stare judi, za ¡ene, ki so u druzin stanu, an za tiste, ki so u menopauzi. Zlo dobra navada bi bla ga nucat namesto cukerja userode, kjer je moc: tu mlieke, the, tu slad@inah, ki jih sami napravemo doma. #e smo prehlajeni al imamo vro@ino, treœiko, moremo umeœat ‘no ¡lico medu s sokan adnega limona an diet tu usta vickrat na dan; @e nan manjka sanj, zvi@er priet ku gremo spat, popimo 1 taco mlieka z medan; @e pa imamo velik kaœji, umeœajmo ga tu cikero gorkega mlieka, kupe z ¡lico ¡ganja an popimo, priet ku se legnemo. Med je zlo bogata hrana, 100 g da 320 kalorij, za tuo bodimo malo previdni. Za udielat 1 kg medu buœele muorejo preletat malomanj 6 milijonu ro¡. Drugo dobro mede¡ino, ki jo buœele udielajo, je mati@ni mle@ek (pappa reale), ki je izdielan za hranit glih rojene buœele an krajice. Tala sostanca ima puno vitamine B, kalcija, ¡elieza, silicija, magnezija, je tud’ antibiotik; se jo uzame po nomalo dvakrat na dan. Druga naturalna mede¡ina je propolis, s katerin buœele nama¡ejo use notranje stiene buœenjaka za varvat te male od kakih boliezni, sa je zaries dobar antibiotik an antibaterik. Samuo na adno rie@ muoremo bit pozorni: muoremo o@edit lepuo ma prù lepuo zobe, zak med zlo lahko jih zgloda, jih razje. Na zadnjo se muore pa rec, de tista pre@udvena mede¡ina, ki varje an pomaga ozdravit od vi@ boliezni, smo jo nimar imiel pod roko.

15. januarja 2011

»BENEŒKI DNEVNIK« BO VSAKI DAN SPREMLJU NAŒE BRALCE udi za novo lieto 2011 je v Nediœkih dolinah, v Terskih dolinah in v Reziji izœlo puno kolendarju. Med stenskimi po slovensko, naj omenimo tiste ki so jih napravli kupe Tipanski in Kobariœki kamun kupe z zadrugo »Most«, v Garmaku kulturno druœtvo Re@an, Zveza naœih emigrantu Slovenci po svietu, kamun Bardo, Center za kulturne raziskave iz Barda v sodelovanju z zdru¡enjem Blankin iz #edada, kulturno druœtvo Œtandri v Kravarju. Na posebno vi¡o pa je trieba omeniti »Beneœki dnevnik«, ki ga je parpravla zadruga »Most« in ga ¡e sedmi krat poklonila vsiem naro@nikam petnajstdnevnika »Dom«. Gre za pravo doma@o agendo, ki je obogatjena s pregovori, pravcami, doma@o modruostjo, ricetami in risbami. »Beneœki dnevnik« je zaries lepuo dielo an pravi œenk za vsakega Bene@ana. Urediu ga je Giorgio Banchig, grafi@ni na@art je parpravla Tuuli Nevasalmi, ricete je napisala Loretta Primosig. Za risbe, stripe in tekste o uresni@enih al' neuresni@enih projektah je poskarbeu pa Moreno Tomasetig, ki takole piœe: »Do donas smo v naœem Beneœkem dnevniku pisali samuo o stvareh, ki so ble v preteklosti, in smo pozabili, o donaœnjih problemih in projektih za prihodnost.« Takuo v lietoœnjem dnevniku bomo govorili o tistih projektih, ki so bli nareti na karti in ki nieso œli naprej, o tistih, ki so bli za@eti in ki œele grejo naprej, in o tistih, ki ne bojo nikdar nareti in ostanejo samuo lepe besiede in sanje. Med uresni@enimi projekti je trieba

T

omenit Dvoje¡i@no œuolo in Beneœko galerijo v Œpietru, ko@o Dom na Matajure, Senjam beneœke piesmi na Liesah, Postajo Topolove, Dan emigranta, Glasbeno œuolo, Okno na slovanski sviet, Inœtitut za slovensko kulturo in œe vsakdanje dielo naœih kulturnih druœtvu, pievskih zboru, @asopisu Dom in Novi Matajur, Emigrant, Näœ glas… Muormo pa gledat naprej, postat buj aktivni in kreativni; muormo izdielat projekte, ki nam bojo pomagali ohranit in utardit naœo slovensko kulturo, takuo de bomo œe buj postali muost med ljudstvi na tele kraju Evrope, ki niema vi@ konfinu; projekte, ki bojo pomagali

Risba Morena Tomasetiga v lietoænjem Beneækem dnevniku

RICETA

➔ Raj¡ an le@a

in podparli te mlade in jim nudli nove mo¡nosti ostat in dielat doma. Projekti, o katerih piœemo, nieso bli vsi dobri za nas. Nekateri so se rodili iz ‘amerikanskih’ idej (Geo Park v Barnasu), drugi pa so bli izmiœljeni za vederbat naœo naravo in naœ ambient (kamnolomi v Tavorjani, Hlasti in Tarpe@u) in tud pri@evanja naœe zgodovine (vietarnice na Kolovratu)… Kaj re@ o sudih, ki so bli potroœeni za podriet vlie@nico al skilif na Matajurju? Zakì vsi naœi ¡upani ne@ejo zdru¡it naœih kamunu v adno samo slovensko gorsko skupnost al adan sam kamun in takuo branit naœ jezik in naœo zgodovino? Zakì ve@ina od njih se @è prodat #edadu in dielat za njega interese? #ast Bogu nekateri projekti nieso bli uresni@eni, kakor meteoroloœki radar na Matajurju al pa elektrovod Okroglo–Vidan. In jih nieso nardili, tud zakì smo se vsi kupe uparli in zahtievali spoœtovanje naœih dolin in nas samih. Zmagali smo vsi kupe! V naœih dolinah imamo zeleno ”zlatuo“, se prave velike hosta, iz katerih se pardiela darvà in biomase, tuo je @edno energijo; imamo zlo liep ambient in strukture, ki je zlo parmierna za dru¡inski turizem. Muormo valorizat Matajur, Kolovrat, Mijo, Nedi¡o, Landarsko jamo, Staro goro in œe dobar ajar, stazice, gostilne, doma@e ricete, agriturizme in kambre po vaseh… in na pozabimo na naœ doma@i slovenski jezik, ki bi mogu parvlie@ radoviednost in interes turistu. Imamo velike bogatije, ki jih muormo nucat za ekonomsko, socialno in kulturno rast naœe majhane Bene@ije. #e se na bomo pomagali sami, bojo parœli foreœti, ki nam bojo vederbali, œe kar dobrega nam je ostalo.«

PARPRAVLO GA JE KULTURNO DRUŒTVO ŒTANDRI

Morebit, po telih praznikah, van je ostu kajœan ¡akjac le@, se prave tistih leguminoz, ki po italijansko se kli@ejo lenticchie an ki po navadi se raduo œenkajo za praznike, de bi jih gaspodinja napravla za konac al za@etek lieta, ku dobro voœ@ilo. #e jih imata, moreta jih skuhat z raj¡an, takuo ki van sada naiœen. #e nas je na 4, nucamo 200 g suhe le@e, 200 g raj¡a, 2 ¡lice oja extravergine, 2 @ebule, 2 stroha @esnaka, predarsin, 3 litre zejove ¡upe (napravjeno s œelnan, mernan, @ebulo, an precejenò), 2 ¡lice pomidorju u koseh, su an popar. Parvo rie@ o@edemo an zrie¡emo tankuo predarsin. Tu parmierni posodi ulijemo malo oja an denemo tankuo stacano @ebulo an cele strohe @esnaka. Pustimo, naj se lepuo pocvre, dolimo malo ¡upe an pustimo kuhat za 5 minut. Sada dolo¡imo pomidorje, premieœamo an potlé pa œe le@o. Kàr spet zaurieje, ulijemo gorko zejovo ¡upo, malo soli, pokrijemo s pokrovan an pustimo, naj se kuha po@aso parbli¡no za 40 minut, brez se pozabit pomeœat usako an tarkaj. Kàr je le@a mahna, je kuhana. Natuo uzdignemo oginj, umieœamo œe raj¡ an pustimo kuhat œe 15 minut. Takuo napravjen raj¡ ne muore bit previc gost, buojœ @e je buj riedak takuo, @e je trieba, dolo¡imo œe malo ¡upe. Na koncu umieœamo predarsin, malo oja, malo poprà, premieœamo an nesemo na mizo. Usak naj po ¡elji potrose suoj tont raj¡a s sieran grana.

Loretta Primosig

KRAVARSKI KOLENDAR lih par cajut je tud’ lietos parœu na dan kolendar, ki ga ¡e od lieta 2002 druœtvo sv. Œtandri iz Kravarja napravja usake lieto u sodelovanju z zadrugo Most. Tud’ lietos so zbral’ stare fotografije judi, ki so se rodil’, al so ¡iviel’ u vaseh, ki ankrat so ble œtiete pod kravarsko faro, se prave Uœiuca, Kravar, Zabardo, Hum an Jesi@je. Od puno judi iz telih vasi, ki ga zvestuo sprimejo, pride zahvala za tajœan kolendar, ki celuo lieto, obieœan na stieni hiœe, spominja, kuo se je ankrat ¡ivielo po naœih vaseh an grede ki diela kompanijo, store pomisint, de je bluo ¡ivljenje seviede buj te¡kuo, pa vasi so ble ¡ive, bogate judi, ki na ¡alost je ven@ part jih muorlo zapustit an iti kan drugan slu¡it kruh, sa par nas je bluo te¡kuo zaslu¡it kajœno palanko, naœi kraji so bli nucani za kjek druzega, ku zgradit kako fabriko al ki takega. Mislimo, de usakemu, kàr pogleda take stare fotografije, pridejo na pamet stari cajti, z veselimi an ¡alostnimi momenti an kàr se po takih spominih oddahnemo, se @ujemo sigurno dobro. Kolendar je dvojezi@ni. Za usak miesac je opiœena fotografija, kjer blizu ime @lovieka je tud hiœno ime, ki po naœih vaseh identificira dru¡ino. Za usak miesac je tud pregovor, ki napoveduje, kajœna ura bo.

G

Fotografija miesca voæta


15. januarja 2011

KAJ KJE KAM KADÀ KUO NEDIÆKE DOLINE • KLENJE - v pandiejak 17. ¡enarja tradicionalni senjan Sv. #intoniha, patrona tele vasi. Ob 19.00 bo sveta maœa, med kero bo pieu moœki pevski zbor Matajur. Potlè dru¡abni moment. Organiza Komitat vasi • ŒPIETAR - v @etartak 20. ¡enarja ob 18.00 v slovienskin kulturnin centru bojo predstavil’ bukva »Trinkov koledar 2011« an »Mlada lipa«. Godli bojo u@enci œpietarske Glasbene œuole • KONKORŒ NAŒ DOMA@I IZIK je cajt do @etartka 20. ¡enarja za se upisat na tel konkorœ, ki gleda valorizat slovienski doma@i izik skuoze pisano besiedo, pietjan an recitacijo. Premiacjon bo v sali konsiliar Œpietarskega kamuna v saboto 5. febrarja ob 17.00 Info:0432/727272 • A˘LA - vsak @etartak od 13. ¡enarja v A¡lanskin faru¡e ob 19.30 tratamenti od Pranic Healing, ob 20.30 meditacija »Meditazione sui Cuori Gemelli«; - 22. an 23. ¡enarja, od 9. do 18. ure v A¡lanskin faru¡e bo korœ od Pranic healing (livello base) Info: Danila, cell. 3393116666 • PLANINSKA DRU¡INA BENE@IJE organiza ob nediejah 30. ¡enarja, 6., 13. an 20. febrarja KORŒ SMU@ANJA.

Za informacije tel. 0432/714303 ali 0432/727631 (ob vi@ernih urah)

ÅEDAD • SPOZNAJMO FINLANDIJO - v saboto 15. ¡enarja, ob 16.30 u arheoloœkem muzeju prof. Juha Pentikainen bo guoriu go mez razstavo »Miti, sciamani, orsi e animali sacri. Costumi, tamburi e oggetti rituali«, ki je na ogled do nedieje 16. ¡enarja, od 8.30 do 19.30 • MONASTERO S. MARIA IN VALLE - do 30. ¡enarja na ogled razstave »Natività« od skultorja Giorgio Benedetti; »I caprioli di Stella« od artista Pier Paolo Zanussi; »Jasuce«, ki so jih napravle munje samostana. Odparte od pandiejka do petka od 9.30-12.30/15.00-17.00, ob nediejah an sabotah 9.30 -12.30/14.30-18.00 - do 30. ¡enarja na ogled v cierkvi S. Maria di Corte razstava »Marquardo di Randeck a Cividale: trent’anni di rievocazione in mostra«. Odprta od pandiejka do petka od 16. do 19. ure, ob sabotah an nediejah 11-13 / 16-19

GORICA • SOVODNJE OB SO#I - V nediejo 16. ¡enarja, ob 18.00 u palestri bo tradicionalni koncert za nove lieto, godu bo komorni orkester Nova iz Nove Gorice. Na

tel vi@er bo piela znana slovienska pevka Anika Horvat an dva mlada glasova Maja Porta an Mitja Jerki@

DOMA#A MODRUOST

Tiha voda breguove pojeda

• SE˘ANA - do 6. febrarja na ogled v veliki galeriji v Kosovelovem domu razstava »Nevidna mesta« od artiste Vide Sarka. Odparta od pandiejka do petka 10-12/14-18 • BOVEC - v saboto 22. ¡enarja, ob 17.00 v veliki dvorani kulturnega doma »Ite Rine« bo 41.NOVELIETNO SRE@ANJE SLOVENJU UIDANSKE PROVINCE AN POSO@JA. Parnesli bojo njih pozdrav œindaki Bovca, Danijel Krivec, Kobarida, Darja Hauptman, Tolmina, Uroœ Bre¡an an tolminski prefet Zdravko Likar. Slavnostni govornik bo predsednik parlamenta Republike Slovenije, Pavel Gantar. Obogatiu bo program igralec skupine Bc, Jernej Cuder. Potlè dru¡abni moment u hotelu Alp u Bovcu • KOBARID - do 28. ¡enarja na ogled u prestorih Fundacije Poti miru razstava slik, ki jih je naparvu akademski slikar Rudi Œkocir. Njega ilustracije so pa na ogled u zeleni hiœi

PETNAJSTDNEVNIK PERIODICO QUINDICINALE

UREDNIŒTVO - REDAZIONE UPRAVA - AMMINISTRAZIONE 33043 #EDAD - CIVIDALE DEL FRIULI BORGO SAN DOMENICO, 78 TEL. - FAX 0432 701455 e mail: redazione@dom.it www.dom.it

15

• SOLKAN - v saboto 15. ¡enarja, ob 14.00 ogled z vodi@an (guida) kulturnega bogastva an miniatur v pala@i Coronini Kronberg

dom

ZALO¡BA - EDITRICE MOST SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L.

stran

SLOVENIJA

KULTURNO VERSKI LIST

ODGOVORNI UREDNIK DIRETTORE RESPONSABILE MARINO QUALIZZA

15-31.12.2010

PRIREDITVE

Vsak dan, od pandiejka do sabote, Poro@ila: ob 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00 an ob 19.00. Ob nediejah: poro@ila so ob 8.00 in 9.45 (zamejski tisk), 13.00, 14.00, 17.00 in 19.00; ob 9. uri sveta Maœa. Vsako saboto ob 12. 00 iz Rezije «Ta rozajanski glas», ob 12.30 (vsako zadnjo saboto v mescu) iz Kanalske doline «Tam kjer te@e bistra Bela», ob 14.10 Nediœki zuon iz ¡ivljenja Beneœkih judi.

VSAKO NEDIEJO, OB 14.30, POSLUŒAJTE ODDAJO «OKNO V BENE@IJO», NA RADIO SPAZIO 103. SE MORE POSLUŒAT V ¡IVO ALI NA INTERNETU: WWW.RADIOSPAZIO103.IT

u Triglavskem narodnem parku do 28. ¡enarja, od pandiejka do petka 9-13 / 14-16, ob sabotah 10- 14

na Bovec 2011. Za se upisat je cajt do 16. ure 28. ¡enarja, se pla@a 10 euro. Info: matjaz.zagar@siol.net

• TOLMIN do konca miesca ¡enarja na ogled u galeriji knji¡nice Cirila Kosma@a razstava fotografij Julijskih Alp, ki jih je nardiu znani planinc Jaka #op

SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO I PROGRAMMI FINO A METÀ FEBBRAIO 2011. ANDIAMO IN STAMPA MERCOLEDÌ 26 GENNAIO / V PRIHODNJO ŒTEVILKO BOMO PUBLIKAL ’ PROGRAME DO POLOVICE FEBRARJA 2011. B OMO ŒLI V TISK V SRIEDO 26. ¡ENARJA. POŒJAJTE NAM JIH NA: redazione@ddom.it TEL. 0432/701455

• KANIN - v saboto 30. ¡enarja, ob 10.30 Veleslalom za pokal (trofej) kamu-

AUSER ,

Larissa Borghese

A P E R T E LE I S C R I Z I O N I AI C O R S I

Presso l’ Auser (Universita dell’età libera Valli del Natisone / Nediœke doline) di San Pietro al Natisone sono aperte le iscrizioni, per l’anno accademico 2011, ai corsi di attività manuali creative, letteratura e lingua, cultura e rivolti alla cura di sé. Sono stati avviati da poco i corsi di ricamo, cucito pratico, chiacchierino, merletti, cittadini e banche, lingua inglese, italiano per stranieri, tedesco, nozioni di informatica, conversazione su argomenti di medicina, ginnastica dolce e di ballo autogestito. Si ricevono preiscrizioni ai corsi che avranno inizio i primi di febbraio e che riguardano: creare con le mani, maglia e uncinetto, decoupage e pittura su stoffa, tradizioni e religiosità delle Valli del Natisone e dolci tradizionali. Si informa che ciascun corso sarà avviato solo nel caso in cui si raggiunga il numero di almeno sette iscritti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgetevi all’Auser (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 18), tel. 0432/717004; cell. 3487675822. Nel corso dell’anno, in collaborazione con la Biblioteca comunale di San Pietro, verranno organizzate periodicamente serate a tema e di approfondimento delle materie dei corsi. In queste occasioni la partecipazione sarà libera e gratuita.

Progetto grafico ANDREA VENIER FOTOCOMPOSIZIONE IN PROPRIO STAMPA: CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP. VIA AUSTRIA, 19/B, TEL. 049/8700713 35129 PADOVA www.centrostampavenezie.it ABBONAMENTI ANNUO: EURO 16 SOSTENITORE: EURO 30 SLOVENIA. EURO 20 EUROPA: EURO 25 ALTRI PAESI: EURO 35 I VERSAMENTI VANNO FATTI SUL CONTO CORRENTE POSTALE n. 12169330 O SUL CONTO CORRENTE BANCARIO

IBAN: IT85P0863163740000100815095 BIC/SWIFT: RUAMIT21CIV INTESTATI A: MOST SOC. COOP. A R. L. CIVIDALE DEL FRIULI

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI UDINE N. 8 - 8. 4. 2003

FESTIVITÀ NATALIZIE NELLA C A S A DI R I P O S O DI C I V I D A L E Le signore delle Valli del Natisone, residenti nella Casa di Riposo di Cividale del Friuli ci hanno inviato queste due foto che ritraggono due momenti significativi trascorsi durante le festività natalizie. Hanno festeggiato il Santo Natale con un semplice e significativo Presepe, nel quale le statuine erano rappresentate da pietre vive con “inciso” il cognome, il nome e il luogo di provenienza delle persone, che alloggiano nella Casa di Riposo. Immancabile la Befana che il 6 gennaio è venuta a fare loro visita in bicicletta con le “koœpe”. Naœi te star, ki so u @edajskin rikoverje, so nam poœjal’ tele fotografije an lepuo pozdravejo vse ljudì iz Nediœkih dolin.

KAJ KJE KAM KADÀ KAKUO KAJ KJE KAM KADÀ KAKUO KAJ KJE KAM KAKUO


Dom  

Edizione del 15 gennaio 2011

Dom  

Edizione del 15 gennaio 2011

Advertisement