Page 1

Maria Pia Severi

Benátky - věčný sen


Maria Pia Severi BENÁTKY – VĚČNÝ SEN VENICE – THE ETERNAL DREAM VENEZIA – IL SOGNO ETERNO


cz

„Benátky – věčný sen“ poprvé v Kutné Hoře

en

„Venice – the eternal dream“ for the first time in Kutná Hora

Jistě se nabízí otázka, proč pořádáme Italské Benátky a Kutná Hora, města

Benátský karneval v Kutné Hoře a proč

vzdálená od sebe téměř 1000 km, mají

zrovna v GASKu? GASK jako instituce

hodně společného. Jsou to města s boha-

zřízená Středočeským krajem má poslání

tou historickou a kulturní tradicí, o čemž

přibližovat moderní a současné výtvarné

Italian Venice and Kutná Hora, two towns

opened to the visitors all over the year

svědčí mimo jiné zápis na seznamu svě-

umění nejširšímu okruhu veřejnosti a

with a distance of almost 1000 km from

and always present themselves in a new

photographs. We believe that the GASK

tového kulturního dědictví UNESCO. Obě

ukázat, jak se může stát součástí každo-

each other, have a lot in common. Both

coat depending on the particular season,

visitors will enjoy the Venetian Carni-

města fascinují návštěvníky starobylou

denního života. Proto jsme se rozhodli

have a rich historical and cultural tradi-

filled with sun in the spring and sum-

val and that its first year will become a

architekturou a množstvím kulturních i

nabídnout návštěvníkům hravou atmo-

tion, which is confirmed by listing them

mer, or mysterious, even mystical in the

ground for establishing a long tradition.

církevních památek. V dobách dávno mi-

sféru Benátského karnevalu na fotogra-

on the UNESCO World Heritage List. Their

autumn and winter.

nulých byla významnými centry kultury,

fiích umělkyně Marii Pii Severi. Věříme,

visitors are fascinated with an ancient

obchodu a společenského dění a zastá-

že Benátský karneval návštěvníky Galerie

architecture and numerous cultural and

Why do we bring the Venetian Carnival

vala důležitou pozici ve svých regionech.

Středočeského kraje – GASK potěší a že

sacral monuments. In past they used

to Kutná Hora and why into GASK? GASK

Dnes je spojuje především zájem turistů,

první ročník povede k vybudování dlou-

to be important cultural, business and

as an institution led by the Central Bohe-

kteří je pro jejich krásu hojně navštěvují.

holeté tradice.

social centers and played a significant

mian Regional Office has a role to intro-

Společným prvkem je i bohatý kulturní

role in the regions. Nowadays, it is pri-

duce modern and contemporary visual

život obou měst, pořádajících kulturní

marily the tourists‘ interest they share,

art to the wider public and demonstrate

festivaly s dlouholetou tradicí. Návštěv-

plenty of tourists are coming to admire

how it can become a part of the every-

níci mohou do těchto měst zavítat v prů-

their beauty. Another common feature

day life. That is the reason why we have

is a vivid cultural life with long-establis-

decided to provide our visitors cheerful

běhu celého roku a vždy je uvidí v nové podobě. Město zalité sluncem na jaře a v létě, nebo tajuplné, až mystické na podzim a v zimě.

Jana Šorfová Ředitelka Galerie Středočeského kraje – GASK, Kutná Hora

hed cultural festivals. Both towns are

atmosphere of the Venetian Carnival that spreads out from the Maria Pia Severi‘s

Jana Šorfová Director of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora


it

„Venezia – il sogno eterno“ per la prima volta a Kutná Hora Una città inondata di sole in primavera e Venezia e Kutná Hora, due città sepa-

in estate, oppure misteriosa o addirittura

rate da quasi 1000 km, hanno molto in

mistica in autunno e in inverno.

comune. Sono città che vantano una

tista Maria Pia Severi. Siamo sicuri che

ricca tradizione storica e culturale, come

Infine, si pone la domanda perché or-

i visitatori della Galleria della Regione

testimonia tra l‘altro l‘iscrizione sull‘e-

ganizziamo il Carnevale di Venezia a

della Boemia Centrale – GASK apprez-

lenco del patrimonio culturale mondiale

Kutná Hora e perché proprio nel GASK. In

zeranno il Carnevale di Venezia e che

dell‘UNESCO. I visitatori di entrambe le

qualità di istituzione creata dalla Regi-

questa prima annata sarà l’inizio di una

città rimangono affascinati dalla loro

one della Boemia Centrale il GASK ha il

tradizione che durerà nel tempo.

architettura antica e dalla quantità di

compito di avvicinare l‘arte moderna e

monumenti culturali ed ecclesiastici. Nei

contemporanea al pubblico più ampio

tempi passati erano centri importanti di

mostrando come essa può diventare

cultura, commercio e della vita sociale

parte integrante della vita di ogni giorno.

e occupavano una posizione importan-

Per questo abbiamo deciso di offrire ai

te nelle loro regioni. Oggi sono legate

visitatori l‘atmosfera giocosa del Carne-

soprattutto dall‘interesse dei turisti che

vale di Venezia sulle fotografie dell‘ar-

le visitano in massa attratti dalla loro bellezza. Un elemento comune è rappresentato anche dalla ricca vita culturale di entrambe le città dove vengono organizzati festival culturali dalla lunga tradizione. Durante tutto l‘anno i visitatori possono arrivare in queste città e e vederle sempre sotto una forma nuova.

Jana Šorfová Direttrice della Galleria della Regione della Boemia Centrale – GASK, Kutná Hora


cz

Sen, který nekončí

Výstava „Benátky – věčný sen“ svou koncepcí mezinárodní spolupráce a prezentace současného umění navazuje na předešlé projekty, které o. s. Art for public a Galerie Vernon realizovaly.

Skrze fotografický přístroj zachycuje

určitého emotivního stavu, kterým se naše

soukromých klubech strojily maškarní

Vzpomenout lze například na úspěšné

Maria Pia Severi něco, co nejsme sto

vnímání vyznačovalo ve chvíli, kdy se nám

bály, ale brzy si karneval získal oblibu u

výstavy „Amedeo Modigliani“ (2011) či

postihnout pouhým zrakem: na jejích

obraz vtisknul do paměti“.

širokých vrstev obyvatelstva. Každý měl

„Tauromaquia – tváří v tvář býku“ (2012)

totiž možnost stát se na chvíli „někým

v Obecním domě, či „Francis Bacon &

zastavený okamžik jako kdyby pokračo-

Tvorba Marie Pii Severi silně apeluje na

jiným”, anonymita masek lidem umož-

Bohumil Hrabal“ v Galerii GATE (2012).

val dál v čase. Je fascinující, jak jiným a

emoce a vnitřní svět diváka. A na kaž-

nila takové zážitky a dobrodružství,

nevšedním způsobem lze prostřednic-

dém z nás záleží, jak na sebe její snímky

které by si za normálních okolností sotva

Důležitou roli pro nás hrají zejména dva

tvím fotografií nahlížet na místa, která

necháme působit. Zda pronikneme za to

mohli dovolit. Jsme velmi rádi, že se nám

aspekty: jednak spoluvytvářet meziná-

sami známe a po kterých jsme se mnozí

viditelné, ponoříme se do rozmazaných

podařilo zapůjčit originální masky a

rodní platformu výměny zkušeností,

nejednou procházeli. Ta místa si s sebou

struktur a linií a nahlédneme skrze ně

kostýmy přímo z Benátek, a doufáme, že

kontaktů, uměleckých děl i umělců sa-

nesou náladu zachyceného okamžiku,

jako přes pomyslnou záclonu do světa

to přispěje k navození co nejautentičtěj-

motných; a jednak přinášet umění široké

aniž by byla ochuzena o obsah paměti

za nimi.

ší karnevalové nálady a podaří se nám

veřejnosti a propojovat jej s každoden-

návštěvníkům výstavy zprostředkovat

ním životem.

fotografiích totiž fakticky a fyzikálně

každého z nás. Právě díky éterickým a fluidním světelným i barevným přecho-

Benátky, jsou jedním z měst, kterým

podobně nezapomenutelný zážitek jako

dům v nich obojí ožívá. Zůstává zacho-

umělkyně věnovala celou sérii fotek. K

zažívali a zažívají Benátčané v průběhu

V této souvislosti bych ráda poděkovala

ván jak reálný obraz, tak naše vzpomínka

dalším patří Modena, Boloňa, Verona

každoročního karnevalu.

našemu dlouholetému sponzoru, firmě

a navíc i jakási kinetická charakteristika

nebo ostrov Capri. Benátky, které jsme

De‘Longhi, která s námi oba výše zmí-

té dané chvíle.

se rozhodli představit českému publiku,

něné aspekty sdílí a stabilně podporuje

jsou na fotografiích Marie Pii Severi ještě

současné umění.

Velmi výstižně se o jejích snímcích vyjád-

podmanivější než ve skutečnosti. Tuto

řil renomovaný kritik Vittorio Sgarbi, kte-

atmosféru podtrhne neodmyslitelný

rý je nazývá „fragmenty reality”, přičemž

atribut Benátek – benátské karnevalové

Monika Burian Jourdan

„to, co sledujeme, není fotografie místa

masky a kostýmy. Benátčané pořádají

ředitelka Galerie Vernon

jako takového, ale spíše projekce pocitu,

karneval už od 14. století. Nejprve se v


en

The exhibition “Venice – the eternal

The dream that never ends

dream”, with its concept of the international cooperation and presentation of the contemporary art, follow up with the previous projects that Art for public and Vernon Gallery realized. To mention some of them, it was a successful exhi-

Through her photographic instrument

but rather the projection of a feeling, the

essential Venetian attributes – Carnival

bition “Amedeo Modigliani” (2011) and

Maria Pia Severi captures what we are

emergence of the particular emotive state

masks and costumes. Venetians have

“Tauromaquia” (2012), both in Munici-

not able to perceive by our sight: in the

that distinguished our perception at the

been celebrating the Carnival since 14th

pal House in Prague, or “Francis Bacon &

photographs it seems as if the actually

time when the image was fixed in our

century. In those days, private clubs or-

Bohumil Hrabal” in Gallery GATE (2012).

and physically ceased moment continues

memory.”

ganised masked balls. The Carnival was

further in time. It is fascinating how pla-

very popular among the wider public,

There are two aspects that are essential

ces we know, the places that we walked

Maria Pia Severi‘s work appeals inten-

because people had an opportunity to

for us: to form an international platform

about many times in past, can be seen in

sively on the viewer‘s emotions and his

become ”someone else” for a while, the

for the exchange of experience, contacts,

a very different and exceptional way. The

inner world. It is upon to us how shall we

anonymity of the mask allowed them to

artworks and artists themselves; and to

places retain the atmosphere of a captu-

let the images affect us, if we shall pene-

experience an adventure that would not

bring art to the wider public and integra-

red moment without losing the content

trate the visible, sink into the dissolving

be possible otherwise. We are really glad

te it into everyday life.

of our memories. It is because of the

structures and lines and peep through

that we can present original masks and

ethereal and fluid transitions of light and

the imaginary curtain into the world

costumes borrowed directly from Venice

I would like to take the opportunity

colour that both come to life. The realis-

behind.

and we hope that they will contribute to

here to thank to our long-term sponsor,

the most genuine carnival spirit and our

De‘Longhi that shares both above men-

tic image and our memory are kept and in addition also a sort of kinetic quality

Venice is one of the places to which

visitors will have an opportunity to ex-

tioned aspects with us and supports

of the particular moment.

the artist devoted a whole photoseries.

perience similar unforgettable moments

contemporary art on a stable basis.

Others are Modena, Bologna, Verona or

as Venetians used to experience and

The renowned Italian critique Vittorio

Capri island. Venice, that we have de-

experience until now during the annual

Sgarbi described her photographs in a

cided to introduce to the Czech public,

Carnival parade.

very fitting way as “fragmentation of

are on Severi‘s photographs even more

reality”, while “what we observe is not

compelling than in reality. This atmos-

the photograph of a place as it really is

phere is emphasized through one of the

Monika Burian Jourdan the Director of Gallery Vernon


it

Grazie alla sua filosofia di collaborazione e di presentazione della cultura contem-

Il sogno che non ha fine

poranea la mostra „Venezia – il sogno eterno“ fa seguito ai passati progetti realizzati dall‘associazione civile Art for public e dalla Galleria Vernon. Possiamo

Attraverso la macchina fotografica Maria

realmente e, ma piuttosto la proiezione

che nella realtà. Questa atmosfera viene

anche ricordare le esposizioni di succes-

Pia Severi riesce a catturare qualcosa

di un sentire, l‘emergere del particolare

sottolineata dall’immancabile attributo

so Amedeo Modigliani (2011) oppure

che non siamo in grado di percepire con

stato emozionale che ha contraddistinto

di Venezia – le maschere e i costumi del

Tauromaquia – facing the bull (2012)

la sola vista: l‘attimo colto e fermato

la nostra percezione, nel momento in cui l

carnevale veneziano che gli abitanti della

presso la Casa Municipale oppure Francis

in modo reale e fisico sulle sue foto-

‚immagine e stata fissata nella memoria“.

città organizzano già dal XIV secolo.

Bacon & Bohumil Hrabal presso la Galle-

Inizialmente nei club privati venivano

ria GATE (2012).

grafie sembra continuare nel tempo. È affascinante scoprire come sia possibile

Il lavoro di Maria Pia Severi si appella

organizzati balli in maschera ma presto

guardare in modo diverso e inusuale, per

in modo forte alle emozioni e al mondo

il carnevale diventò popolare presso

Per noi sono soprattutto due gli aspetti

mezzo delle fotografie, i luoghi che già

interno dello spettatore. E dipende solo

strati sempre più ampi della popolazio-

che giocano un ruolo importante: da una

conosciamo e nei quali molti di noi han-

da ognuno di noi in che modo permet-

ne. Tutti, infatti, avevano la possibilità di

parte creare insieme una piattaforma

no camminato più di una volta. Questi

tiamo alle sue immagini di agire su di

diventare per un attimo „qualcun altro“,

internazionale di scambio di esperienze,

luoghi portano con sé l‘umore dell‘atti-

noi. Se decideremo di penetrare al di là

l’anonimato delle maschere permetteva

contatti, opere artistiche ma anche degli

mo catturato senza perdere il contenuto

del visibile immergendoci nelle strutture

alle persone di vivere esperienze e av-

artisti stessi; dall‘altra portare l‘arte al

della memoria di ognuno di noi. È pro-

e nelle linee sfocate per guardare, per

venture che in condizioni normali non

più ampio pubblico mettendola in con-

prio grazie agli eterici e fluidi passaggi

mezzo di loro come attraverso una tenda

si sarebbero potuti permettere. Siamo

nessione con la vita di ogni giorno.

luminosi e cromatici che entrambi ri-

immaginaria, il mondo che si cela dietro

molto felici di esser riusciti a prendere

prendono vita in essi. Rimane conservata

di esse.

in prestito le maschere e i costumi origi-

In questa ottica sarei felice di ringraziare

sia l‘immagine reale che il nostro ricordo

nali direttamente da Venezia; speriamo

il nostro sponsor l‘azienda DeLonghi che

e, inoltre, anche una data caratteristica

Venezia è una delle città alle quali

che ciò contribuisca a creare un umore

condivide con noi entrambi i progetti

cinetica di quel particolare momento.

l’artista ha dedicato un’intera serie di

carnevalesco autentico e che ci riesca

sopra citati e che da molti anni sostiene

Il rinomato critico Vittorio Sgarbi si è

fotografie. Tra le altre vi sono Modena,

di trasmettere ai visitatori della mostra

con costanza l‘arte contemporanea.

espresso in modo molto esaustivo circa

Bologna, Verona oppure l’isola di Capri.

esperienze indimenticabili simili a quelle

le immagini chiamandole „frammenti di

Venezia, la città che abbiamo scelto di

che vivevano e vivono i veneziani.

realtà”, laddove „Spesso cio che osservia-

presentare al pubblico ceco, sulle foto di

Monika Burian Jourdan

mo non e la fotografia di un posto quale

Maria Pia Severi è ancora più suggestiva

Direttrice della Galleria Vernon


cz

en

Maria Pia Severi a prostor snů

Maria Pia Severi and the territory of dreams

Existují lidé, jež dovedou vstoupit do

There are people that are able to enter

zvláštních a často neprozkoumaných di-

extraordinary and often unexplored dimensions of time and space: it is a

menzí času a prostoru: je to prostor snů, kterým prochází se zasněným zrakem,

máme pocit, že tyto obrazy patří k našim

territory of dreams which they walk

It is an exploration that carefully captu-

odhalují jeho intimní a světlem zalitou

nejintimnějším vzpomínkám. Z fotogra-

through with dreamy eyes, reveal its

res moments made of beauty, it is a ca-

atmosféru a dokáží ji zprostředkovat

fie se stává umění uchopení okamžiku;

intimate and illuminated atmosphere

pability of a mind to remodel the atmo-

of ours. Photography becomes an art of

nám ostatním. Snímky Marii Pii Severi

Jde o zkoumání, které pečlivě zachycuje

okamžiku, jenž je tak prchavý a míjivý, že

and are able to mediate it to us. Maria

sphere into a narrative: to a special story

capturing a moment; moment so fleeting

tuto zvláštní atmosféru s příchutí a kvali-

okamžiky tvořené krásou, je to schop-

se již nevrátí. Jak bylo řečeno: pokud plně

Pia Severi‘s photographs capture this

in which emotions play the essential role.

and ephemeral that it never returns. As

tou snů zachycují speciální technikou vy-

nost mysli zpracovat atmosféru tak, aby

nevnímáme čas v průběhu našich životů,

atmosphere, that has a taste and quality

In this respect a camera is not limited to

it was stated: if we do not perceive time

vinutou v čase, která je činí abstraktními

se přetvořila v naraci: výjimečný příběh,

je o to obtížnější registrovat onen krát-

of dreams, with a special photographi-

a reproduction of something we know,

fully during the course of our lives, it is

a zároveň čitelnými a schopnými sdělit

kde hrají důležitou roli pocity. Fotogra-

ký okamžik, ve kterém se uskutečňuje

cal technique developed in time, which

something visible to our often distracted

difficult to register such a short moment

nám přesně ty emoce, jež nám autorka

fický aparát se tedy neomezuje jen na

fotografie. V té chvíli se sráží věčnost a z

makes them both, abstract and readable,

sight, its purpose is to get us farther,

during which a photograph is realized. At

chce předat. Máme možnost uchopit a

reprodukci něčeho, co je nám známé, co

okamžiku se stane cesta skrze čas, která

and enables them to deliver exactly the

to tell new stories, communicate new

that moment the eternity is condensed

vnímat objekty tak, jak je vnímala sama

je viditelné našemu, často nepozorné-

jasně definuje a obsáhne prostor.

same emotions that authoress wants to

visions that are more exciting than the

and a path of time comes with lucidity to

fotografka: pohybující se, vzdálené

mu zraku, ale má za cíl zavést nás dále,

convey. We have a chance to grasp and

reality as they are enriched of additional

define and comprehend the space.

jakékoliv statičnosti, v neutuchajícím

vyprávět nové příběhy, předat nové vize,

perceive things in the same way as the

meanings, which thus become symbolic.

kontinuu, kdy je nutno během kratičkého

které jsou napínavější než realita, pro-

Serenella Baccaglini

photographer did: mobile, non-static,

The stories appear to us upgraded with

okamžiku vyvážit světla, barvy a pohyb.

tože jsou obohaceny o další významy, a

kurátorka výstavy

in unceasing continuum, when within a

new nuances and stimulate us to see the

Serenella Baccaglini

Oko fotografa je primárním a nejdůleži-

stávají se tudíž symbolickými. Vyprávěné

brief moment light and colour balance

reality through the new eyes: through the

curator of the exhibition

tějším nástrojem, zejména když se s ním

příběhy se nám zjevují obohacené o nové

and movement need to be adjusted. The

inner eyes the image is perceived in such

zachází s tak jemnou citlivostí, jako to

nuance a stimulují nás k tomu, abychom

photograph‘s eye is the primary and the

a way that we feel as if these images

činí Maria Pia Severi.

se na realitu podívali novýma očima:

most important tool, especially if treated

belonged to the most intimate memories

obraz je vnitřníma očima vnímán tak, že

with a gentle sensitivity as it is in Maria Pia Severi‘s case.


it

Maria Pia Severi e lo spazio dei sogni

Ci sono persone che sanno entrare in particolari dimensioni dello spazio e del tempo spesso inesplorate: é lo spazio dei sogni, che percorrono con sguardo

a vedere il reale con uno sguardo nuovo:

incantato, rivelandone una bellezza

guidato da una sensibilità sottile qual‘é

l‘immagine viene percepita con gli occhi

intima, soffusa di luci e sanno trasmette-

quella di Maria Pia Severi.

della mente tanto da farci sentire che

re queste atmosfere oniriche a tutti noi.

quelle immagini possono appartenere ai

Le immagini di Maria Pia Severi sanno

Un ‚indagine attenta a catturare istan-

nostri più intimi ricordi. La fotografia di-

cogliere queste particolari atmosfere che

ti fatti di bellezza, una capacità della

viene così l‘arte di catturare il momento,

hanno il sapore e la qualità dei sogni,

mente di rielaborare atmosfere perché

quel momento così fuggente ed effimero

con una tecnica particolare, affinata

diventino trama narrativa: un racconto

da non ritornare mai più. É stato detto

nel tempo, che le rende astratte e nello

speciale , in cui le emozioni hanno un

che se non si ha percezione piena del

stesso tempo leggibili e comunque ca-

ruolo importante. Quindi la macchina fo-

tempo durante il percorso della nostra

paci di comunicarci quelle emozioni che

tografica non si limita a riprodurre quello

vita, é difficile capire quel breve istante

l‘autrice ha voluto trasmetterci. Abbiamo

che é noto, visibile al ns sguardo, spesso

in cui si realizza la fotografia. In quell‘at-

quindi la possibilitá di cogliere e sentire

distratto, ma l‘intento é di portarci oltre,

timo si condensa l‘eternitá, un percorso

le cose come la fotografa le ha percepi-

per raccontarci nuove storie, comunicarci

nel tempo che arriva a definire e a com-

te, mobili, lontane da ogni fissità, in un

nuove visioni, più emozionanti di quelle

prendere con lucidità lo spazio.

flusso continuo, per cui bisogna saper

reali, che vengono quindi arricchite di

calibrare luci, colori, movimento in brevi

significati più densi perché simbolici.

istanti. L‘occhio del fotografo é il primo e

Succede allora che le emozioni ci vengo-

Serenella Baccaglini

più importante strumento, soprattutto se

no raccontate, ci sfilano davanti ricche di

kurátorka výstavy

sfumature nuove e diverse e ci stimolano


cz

en

it

Carlo Contini

Carlo Contini

Carlo Contini

Benátky jsou sen

Venezia is Dream

Venezia è un sogno

Když mi Maria Pia Severi ukázala svou

When Maria Pia Severi showed me her

Quando Maria Pia Severi mi mostrò il suo

knihu „Emozioni Capresi-Inverno” a hned

book “Emozioni Capresi-Inverno”, and

libro “Emozioni Capresi-Inverno”, e suc-

poté fotografie z Modeny, Capri (jaro-

subsequently the photographs, duly

cessivamente le fotografie, debitamente

léto) a z Benátek, náležitě zvětšené a

enlarged and framed, of Modena, Capri

ingrandite e incorniciate, di Modena,

zarámované, pro svou první velkou sólo-

(spring-summer) and Venice, for her first

Capri (primavera, estate) e Venezia, per

vou výstavu v Modeně, musím přiznat, že

big personal exhibition that was held in

la sua prima grande esposizione tenu-

jsem byl ohromen a naplněn respektem

Modena, I confess that I was stupefied

tasi a Modena, confesso che ero stupito

zároveň (před několika lety jsem psal

and awed at the same time (several years

e meravigliato al tempo stesso (diversi

komentář k její knize „Sotto il Segno di

previously, I had already commented her

anni prima avevo già commentato il suo

Modena”, která byla na tu dobu poměrně

book “Sotto il Segno di Modena”, which

libro “Sotto il Segno di Modena”, che per

avantgardní a inovativní a která mne fas-

was, for that time, rather avant-garde

l‘epoca era relativamente di avanguardia

cinuje dodnes). Takže jsem se jí zeptal,

and innovative and which fascinates me

e innovativo e che mi affascina ancora

jak vznikl nápad vytvořit knihu o Capri,

still). So, I asked her how she had come

oggi). Così le chiesi come le fosse venuta

která je velmi odlišná od té předchozí,

up with the idea of a book about Capri

l‘idea di un libro su Capri così diverso dal

ale přitom stejně abstraktní a poetická,

that was so different from the previous

precedente, ma contemporaneamente

dotýkající se všech znaků uměleckého

one, but at the same time abstract and

astratto e poetico, e che toccava tutte

cítění, které jsem vždy rozvíjel a které se

poetic, touching all those notes of the

quelle note del sentimento artistico che

stále zavazuji tvořit.

artistic sentiment that I have always

io avevo sempre coltivato e che sono

cultivated and that I am still committed

sempre impegnato a suscitare.

to engendering.


17

Maria Pia Severi odpověděla, že nápad

Ms. Severi answered that the idea had

La signora Severi rispose che l‘idea le era

se zrodil, když jednou seděla v autě vedle

come to her once when, sitting in the

venuta all‘improvviso quando, seduta

svého manžela a jen tak stáhla okénko a

car next to her husband she had, for

in auto accanto a suo marito, per diver-

fotila pohybující se obrazy po její pravé

fun, lowered the car window and taken

timento aveva abbassato il finestrino e

straně. Ve chvíli, kdy se jí zachtělo, udě-

pictures of the moving images, flying by

aveva scattato delle foto delle immagini

lala přístrojem pár momentek, na rozdíl

to her right. The camera snapped away

in movimento che le stavano passando

od fotografů, kteří soustředěně drží prst

as it pleased, in spite of photographer,

vicino. La macchina fotografica scattò a

na spoušti. Těch několik snímků, které

who kept her finger pressed on the shut-

proprio piacere a dispetto della fotografa

z toho vznikly, ji natolik fascinovalo, že:

ter button, but those few photographs

che tenne il dito premuto sul pulsante,

„To bylo východisko, z něhož jsem znovu

that came out fascinated her to such and

ma quelle poche fotografie che ne ven-

vytvořila realitu, která se mi před tím zje-

extent that: “This was the starting point

nero fuori l‘affascinarono a tal punto e in

vila omylem, v záblescích nebo náhodou

from which I recreated the reality that

tal misura che: “Questo è stato il punto di

během cesty v autě.”

had appeared before me by mistake, in

partenza dal quale ho ricreato la realtà

flashes, or by chance during my car trip.”

che mi era apparsa prima per errore, in flash, o per caso durante il mio viaggio in auto“.

17


Nechci nijak snižovat krásu ostrých snímků s přesnými obrysy, ale zatímco jsem si fotografie prohlížel důkladněji, ona realita se před mýma očima zvolna rozplétala. Navíc autorka nevysvětlila, jak se jí podařilo takové snímky pořídit,

17

prozradila pouze, že nepoužívala žádné filtry, ani neměnila funkci z „automatiky“ na delší expoziční časy, dokonce k těmto efektům nevyužila ani počítač.

Without wishing to belittle the beauty of

Senza voler sminuire la bellezza delle imma-

sharp images with precise outlines, the

gini nitide con contorni precisi, la realtà che

reality slowly unravelled before my eyes

lentalmente si rivelava davanti ai miei occhi

as I glanced more intriguing.

quando guardavo era più intrigante.

Moreover, the authoress did not explain how she had managed to take such pho-

Inoltre, l‘autrice non spiegò in che modo era

tographs, saying only that she had not

riuscita a scattare fotografie di questo tipo,

used filters nor shifted the function from

dicendo solo di non aver utilizzato filtri né di

“automatic” to longer exposure times,

17

nor even used the computer to achieve

aver cambiato la modalità da „automatico“ ad un‘esposizione più lunga, e nemmeno di aver utilizzato il computer per ottenere

those effects.

quegli effetti. 16


17

17

17

„Podstatou mých fotografií,“ objasňuje, „je zachytit prchavý okamžik, a většina těch, kteří je viděli, tohle pochopila a přiznala, že se jich to velmi emotivně dotklo a že při pohledu na ně zažívali ohromné výlety do své fantazie.“ “The essence of my photographs”, she explained, “wants to capture the fleeting moment, and the majority of those who have seen them have understood this and have confessed being deeply emotionally touched by them and that they have experienced great flights of fantasy while looking at them”. “L‘essenza delle mie fotografie“, spiegava, „intende catturare il momento sfuggente, e la maggior parte di coloro che le hanno viste hanno compreso ciò ed hanno confessato di esserne rimasti profondamente toccati a livello emotivo e di aver sperimentato grandi voli di fantasia mentre le guardavano“. 16


“Venice is a Dream” is an attempt to lay claim to a unique and extremely perso„Benátky jsou sen” je pokus o uplatnění

nally approach to photographic research.

ojedinělého a vysoce osobního přístupu k fotografickému zkoumání. Již ve

Only in the previous, aforementioned

“Venezia è un sogno“ è un tentativo di

své předešlé a výše zmíněné publikaci,

volume by Ms. Severi, printed in June

ribadire un concetto unico ed estrema-

která vyšla v červnu 2008, ovšem byla

2008, but “filmed” (almost as though it

mente personale di ricerca fotografica.

„natočena” (jako by šlo o film!) v měsíci

were a movie!) in the months of Janua-

lednu a únoru, nám autorka představila

ry-February, did the authoress begin to

Soltanto nel volume prima citato della

fotografie, které bych obrazně definoval

show us photographs that I would meta-

signora Severi, stampato nel Giugno del

jako „poškrábané”, jako kdyby její foto-

phorically define “scratched”, almost as

2008, ma „filmato“ (quasi come fosse

grafický přístroj byl vybaven drápy, které

though the photographic tool were fitted

un film!) nei mesi di Gennaio e Febbraio,

používá podle toho, jak se jí zlíbí, aby vy-

with claws that she used to her liking,

l‘autrice cominciò a mostrarci le foto-

tvořila úžasné lineární pruhované efekty

both to create fascinating linear streaked

grafie che definirei metaforicamente

anebo jiné, měkčí efekty rozmáchnutých

effects and to create other, softer effects

„graffiate“ quasi come se lo strumento

kruhů nebo kaskády půlkruhů, velké i

with all-around sweeps, or cascades of

fotografico fosse stato dotato di artigli

malé, které vypadají skoro, jako by chtěly

semicircles, large or small, that seem to

che lei ha usato a proprio piacere, sia per

obejmout objekt na fotografii.

almost to want to embrace the subject of

creare affascinanti effetti lineari striati

the photograph.

che per creare altri effetti più morbidi con tutti i cerchi intorno o cascate di semicerchi, grandi o piccoli, che sembrano quasi di voler abbracciare il soggetto della fotografia.

20

19


In “Venezia è un sogno” l‘autrice “graffia” la propria “firma”, ma qui possiamo vedere che Maria Pia Severi fa un passo avanti: in un tale lavoro lungimirante, oltre alle cosiddette fotografie „graffiate“, adesso tipiche del suo stile comprovato e testato, troviamo altre immagini, più

V sérii „Benátky jsou sen” autorka také „vyškrabává” svůj „autogram”, ale jde

In “Venice is a Dream,” the authoress

chiare o evanescenti, nelle quali l‘artista,

ještě o krok dál: najdeme zde kromě

“scratches” her “signature”, but here

forse essa stessa incantata dal fascino

typických a osvědčených „poškrábaných“

we can see that Maria Pia Severi goes

della città lagunare, sembra quasi tratte-

fotografií také další, více či méně jasné

one step further: in such a far-reaching

nersi dallo scomporre i luoghi e le perso-

či prchavé výjevy, na kterých jako kdy-

work, beside the so-called “scratched”

ne o le maschere, e piuttosto le tratta con

by se autorka, možná příliš očarovaná

photographs, by now typical of her tried

una delicatezza inusuale, come un‘a-

kouzlem města na laguně, drží dál od

and tested style, we find other, clearer

mante appassionata, a momenti ardente

neklidných míst, osob a masek a zachází

or more evanescent images, wherein the

e impetuosa, a momenti invece delicata

s nimi s neobvyklou delikátností, jako

artist, perhaps she too enchanted by the

e dolce, permettendo all‘aspetto primor-

vášnivá milenka, jednou horoucně a

fascination of the lagoon-city, seems to

diale delle immagini di filtrare nella loro

impulzivně, poté zase něžně a sladce;

almost restrain herself from discompo-

essenza, ma comunque impremendo in

čímž umožňuje, aby na povrch prosákly

sing places and persons or masks, and

ognuna un tocco di poesia e, oserei dire,

ty nejzákladnější aspekty snímku v celé

treats them rather with an unusual de-

di magia.

jejich podstatě, ale přitom každému z

licacy, like a passionate lover, at times ar-

nich vtiskne nádech poezie, troufám si

dent and impetuous, others delicate and

říct i magie.

sweet, allowing the primordial aspect of the images to filter through, in their essentiality, but nonetheless impressing each with a touch of poetry and, dare I add, magic.

17


17

Pojďme autorku doprovodit na “snové” pouti, kterou nás povede: den v Benátkách, od úsvitu do večera, v kouzelném městě za průběhu proslulého karnevalu.

But let us accompany the artist along the “ideal” journey where she would lead us: a day in Venice, from morn to evening, in the enchanted city during the famous Carnival.

Ma lasciamoci accompagnare dall‘artista lungo il viaggio „ideale“ dove lei desidera condurci: un giorno a Venezia, dalla mattina alla sera, nell‘incantevole città durante il famoso Carnevale.

16

17

18


17

Jsme svědky sledu obrazů podobných jemným akvarelům: fotografie s barvami laguny proplouvající jako voda v kanálech, která tvoří součást podloží Benátek, a činí tak toto město celosvětově unikátním. We see a succession of images similar to tenuous watercolours: the photographs with lagoon-like colours, flowing like the water in the canals that are a part of the substratum of Venice, making this city unique the world over. Vediamo una successione di immagini simili a tenui acquarelli: per menzionarne alcune, le fotografie con i colori lagunari, fluttuanti come l‘acqua nei canali che sono parte del sostrato di Venezia e che fanno questa città unica in tutto il mondo.

17 17


One of the photographs represents a lady seated at a table, whose hair, thanks to the artist’s touch of magic, seems to rise from the brow and, without ribbons nor supports of any kind, flow upwards, tapering out to disappear into nothing; the photograph, rendered even more mysterious by the almost complete obscurity of every-thing surrounding the lady’s hairstyle and face, need no comparison with other paintings, as the photograph appears an original painting in itself.

Per continuare, una delle fotografie Jedna z fotografií zachycuje u stolu sedící

rappresenta una donna seduta ad un

ženu, jejíž vlasy díky doteku kouzla au-

tavolo, i suoi capelli, grazie al tocco ma-

torky vypadají, jako by se zvedaly z čela

gico dell‘artista, sembrano crescere dalla

a bez podpory stužek či něčeho podob-

fronte e, senza nastri né supporti di altro

ného vlají vzhůru, zužují se a jakoby mizí

tipo, fluttuano verso l‘alto, si assottiglia-

do ztracena; tato fotografie – o to záhad-

no fino a sparire nel nulla; la fotografia,

nější, že vše, co obklopuje postavu ženy a

resa ancora più misteriosa dalla quasi

její tvář, je téměř dokonale skryto, nepo-

completa oscurità di ogni cosa intorno

třebuje žádné srovnání s jiným obrazem,

all‘acconciatura della donna e il suo viso,

neboť se jeví jako originální malba sama

non hanno bisogno di paragoni con altri

o sobě.

dipinti poiché la fotografia stessa appare come un dipinto originale.

17

17


17

17

Jiné, mimořádně krásné záběry interié-

17

Altri scatti interni estremamente bel-

ru, kde maskovaná postava celá v rudé

Other extremely beautiful interior shots

li dove una figura mascherata vestita

s malou černou čelenkou korunovanou

where a masked figure dressed whol-

completamente di rosso con un piccolo

vlajícími červenými péry jako by vyskako-

ly in red with a small black headdress

copricapo nero incoronato da un piu-

vala ze tmy, se také vyznačují výjimečnou

crowned by a flowing red plumage se-

maggio fluttuante rosso sembra saltar

sílou a intenzitou.

ems to jump out of the darkness, are also

fuori dall‘oscurità, sono parimenti di rara

of rare force and intensity.

forza ed intensità.

17


16

17

Aniž bychom si to uvědomili, došli jsme ke kostýmům: podle mého názoru některé fotografie svým groteskním vzezřením připomínají slavný Goyův „Sabat čarodějnic”. Almost without realising it, we have come upon the costumes: in my opinion, the some photographs are reminiscent in its grotesque appearance of the famous “Witches Sabbath” by Goya. Quasi senza accorgercene siamo arrivati ai costumi: secondo me alcune fotografie, con il loro aspetto grottesco, ricordano il famoso “Sabba delle Streghe” di Goya. 17

18


Pozoruhodné je také to správné slovo, kterým lze popsat explozi barev ve skupince masek stojících pospolu, mačkajících se jedna na druhou, které Maria Pia Severi zachytila v jedné z benátských uliček na jejich cestě k náměstí Sv. Marka, kde pak všechny volně bloumají.

Extraordinary is also the right word to describe the explosion of colours in the group of masks that throng together, crowding one another, captured by Severi in one of the Venetian calle as they appear to push their way towards Piazza San Marco where they will be able to roam freely.

17 Straordinaria è anche la parola giusta per descrivere l‘esplosione di colori nel gruppo di maschere che si accalcano, affollandosi l‘una sull‘altra, catturate dalla Severi in uno dei calli veneziani così come sembrano farsi strada spingendo verso Piazza San Marco dove potranno vagare liberamente.

17


A fotografie, která by se dala nazvat “dáma v zrcadle”, vypadá takřka snově, zahalená do bohaté róby a do chromatické hry barev v odstínech od pastelově zelené, přes měkkou a tlumenou ke krásně syté zeleni. Tyto snímky připomínají “královny” ztvárněné tahy Velásquezova štětce, už jen stylem širokých sukní tvarovaných pomocí “krinolín”, které se kdysi vyráběly z velrybích kostí a používaly ke zvětšení objemu sukně a současnému zdůraznění přiléhavého korzetu.

The photograph that could be entitled “lady in the mirror”, seems almost dream-like, wrapped in the wide gown and in the chromatic play of colours shading from a pastel green, soft and evanescent, to a lovely vibrant green. These photographs are reminiscent of the “queens” created by the strokes of Velazquez’s paintbrush, if only for the style of the wide skirts shaped by “panniers” made, at the time, of sturdy whalebones and used to create the volume of the skirts and enhance the close-fitting corset. 17 La fotografia che potrebbe essere intitolata „la signora nello specchio“ sembra quasi un sogno, avvolta in un‘ampia veste e nel gioco cromatico di colori a partire da un verde pastello, morbido ed evanescente, fino ad un amorevole verde vibrante. Queste fotografie ricordano le „regine“ create dai colpi di pennello di Velázquez, se non altro per lo stile delle larghe gonne modellate da „panniers“ fatte, al tempo stesso, di stecche di balena e usate per creare il volume delle gonne 17

e migliorare il corsetto stretto e aderente.


Nelze opomenout ani zářivou oranžovou s intenzivními žlutými tóny kostýmu, který se rozprostírá přes celou fotografii

17

a ponechává prostor tak akorát pro obličej, který vypadá, že je namalován křídou a je ztracený v její barvě.

Nor can we omit to mention the luminous orange with intense yellow hues of the costume, that spreads out over the entire photograph, leaving only enough

Né possiamo omettere di menzionare l‘aran-

room for the face that seems drawn in

cione luminoso con riflessi giallo intenso del

white chalk, lost in the colour.

costume che si estende sul‘intera fotografia, lasciando solo spazio sufficiente per il viso che sembra disegnato col gesso bianco, perso nel colore. 17

17


17

A nakonec, jedna z fotografií zachycuje neobyčejně smyslný obraz ženy, na němž se odstíny barev – od červeno-fialových rtů, přes tmavé, svůdné oči až k světlé pleti – mísí a vytváří zvláštní dojem patosu. Last but not least, one of the photograph is an extremely sensual image of a woman, where the nuances of colour, from the red-violet lips, to the dark and seductive eyes, to the pale skin, blend to create an extraordinary sense of pathos. Ultima ma non certo meno importante, una delle fotografie è un‘immagine estremamente sensuale di una donna le cui sfumature di colore, dalle labbra rossovioletto, attraverso gli occhi neri e seducenti, fino alla pelle pallida, si fondo per creare un senso straordinario di pathos. 17


16

17

Dále narazíme na uličky, gondoly, kanály,

18

E poi ci sono le calli, le gondole, i canali,

mosty, sloupoví, domy, oblečení pověšené

And then there are the calli, the gondolas,

i ponti, i portici, le case, i vestiti appesi

na šňůrách chudších čtvrtí: nechybí nic z

the canals, the bridges, the porticos, the

sulle corde nei quartieri più poveri: non

rozsáhlého uměleckého repertoáru.

houses, the clothing hung on lines in the

manca niente nell‘ampio repertorio

poorer neighbourhoods: nothing is missing

dell‘artista.

from the artist’s vast repertory.

18


Náš výlet spěje ke konci spolu s ohromujícím nočním snímkem baziliky sv. Marka pokryté, jako by nějakým kouzlem, zlatou patinou!

Our excursus comes to an end with the stupefying image of Saint Mark’s Basilica by night covered, as if by magic, by a gold patina!

Il nostro viaggio termina con la stupefacente immagine della Basilica di San Marco di notte ricoperta, come per magia, da una patina dorata! 177


Finally, our goodbye to all those who have accompanied us, or rather, who

Infine, il nostro saluto a tutti coloro che

Rozloučením s těmi všemi, kteří nás do-

have accompanied Maria Pia Severi, is

ci hanno accompagnato, o meglio, che

provázeli, či spíše, kteří doprovázeli Marii

the cheerful goodbye of the little girl on

hanno accompagnato Maria Pia Severi,

Piu Severi, je veselé rozloučení holčičky

the last page who, after the long series

è il saluto gioioso della piccola bambina

na poslední stránce, která se po sérii noč-

of night shots, appears at dawn, like a

nell‘ultima pagina che, dopo la lunga

ních záběrů zjevuje za úsvitu jako dobré

good omen for Venice that is said to be

serie di scatti notturni, appare all‘alba,

znamení pro Benátky, o nichž se říká,

slowly dying, because Venice will never

come un buon auspicio per Venezia di

že pozvolna umírají. V našich srdcích a

die in our hearts and in our minds, but

cui si dice che sta lentamente seccando,

myslích však Benátky nikdy neumřou,

will remain, as Severi teaches us, to rebel

perché Venezia non morirà mai nei nostri

ale budou nadále, jak nás Severi naučila,

against any catastrophism and triumph

cuori e nelle nostre menti, ma rimarrà,

bouřit proti pohromám a triumfovat nad

over the sea, in a celebration of colour

come la Severi ci insegna, a ribellarsi

mořem v oslavě barev a života.

and of life.

contro ogni catastrofismo e il trionfo sul

Carlo Contini

Carlo Contini

mare, in una celebrazione di colore e di vita.

Carlo Contini

177

177


177


cz

it

Franco Vaccari

Franco Vaccari

Benátky očima Marie Pii Severi

Venezia vista Venice as seen by Maria da Maria Pia Severi Pia Severi

Věřím, že jedním z nejnáročnějších

I believe that one of the most difficult

Credo che uno dei soggetti più difficili da

objektů k vyfocení jsou Benátky: horší

subjects to photograph is Venice: worse

fotografare sia Venezia: peggio del Co-

než Koloseum, Fontána di Trevi, střídání

than the Coliseum or the Trevi Fountain,

losseo o della Fontana di Trevi, del cam-

stráží před Buckinghamským palácem či

of the changing of the guards at Buc-

bio delle guardie a Buckingham palace o

Niagarské vodopády. Jediným ozvláštňu-

kingham palace or of Niagara Falls.

delle Cascate del Niagara.

The only possible elements of novelty

Gli unici elementi possibili di novità nelle

in photographs of these places are the

fotografie di questi luoghi sono le per-

figures of our companions posing aga-

sone che ci accompagnano e che posano

inst these well-known backdrops. Such

davanti a questi sfondi ben conosciuti.

photographs leave those who have taken

Queste fotografie lasciano coloro che le

them with a sense of melancholy that

hanno fatte con un senso di melanconia

may border on discouragement, as they

che può confinare con lo scoraggiamento

are the irrefutable proof of the truth of

dato che sono la prova innegabile della

Claude Lévi-Strauss’ affirmation in “Tries-

verità dell‘affermazione di Claude Lévi-

tes Tropiques”: “Travel, magic treasure

Strauss in “Triestes Tropiques”: “Viaggi,

chest full of fantastic promises; you will

scrigni magici pieni di promesse fanta-

no longer reveal your treasures… I would

stiche, non offrirete più intatti i vostri

like to have lived at the time of “real tra-

tesori... Avrei voluto vivere ai tempi del

vel”, when travel offered all its splendour

„viaggio reale“, quanto il viaggio offriva

in a spectacle not yet muddied, contami-

tutto il suo splendore in uno spettacolo

nated, damned… We live in the era of the

non ancora infangato, contaminato,

‘end of travel’.“

maledetto... Viviamo nell‘era della ‚fine

jícím rysem fotografií z těchto míst jsou postavy našich společníků pózujících na známých horizontech. Takové snímky ve svých tvůrcích zanechávají pocit melancholie, který může hraničit až s demotivací, jsou totiž nezvratným důkazem pravdivosti tvrzení Clauda Lévi-Strausseho z knihy Smutné tropy: „Cesty do dalekých krajů, vy kouzelné skříňky obestřené mnohoslibnými sny, už svoje poklady nevydáváte neporušené! Přál bych si, abych žil tenkrát v oné době skutečných cestovatelů, kdy se pohledu naskýtal obraz dosud nezkažený cizími vlivy, neposkvrněný jejich kletbou, v celé své skvělosti. (...) Žijeme v éře ‚zániku cestovatelství‘.“ (pozn. překl.: Claude Lévi-Straus, Smutné tropy. Odeon, Praha 1966, s. 24; 28.) 177

en

Franco Vaccari

del viaggio‘. ”


Některá z výše zmíněných míst bývala

And to think that some of the aforemen-

E pensare che alcuni dei luoghi citati

povinnou zastávkou na dlouhých puto-

tioned places were obligatory stopovers

sopra erano una tappa obbligatoria del

váních, které v 18. století tehdejší aristo-

of the Eighteenth-Century Grand Tour,

Grand Tour del diciottesimo secolo, quel

krati podstupovali, aby prožili zkušenosti

that great trip that the century’s noble-

grande viaggio che gli uomini nobili di

iniciačního významu. Na takové cestě

men had to take to live an experience

allora dovevano intraprendere per vivere

mladý aristokrat doplnil své vzdělání a

that had the significance of an initiation.

un‘esperienza che aveva il significato di

stal se z něho hotový džentlmen. Ale, jak

With such travels, the young aristocrat

un‘iniziazione. Con questi viaggi i giova-

podotýká Lévi-Strauss, to vše už je pryč.

would complete his education and

ni aristocratici avrebbero completato la

Místa, která kdysi zaručovala autenticitu

become an accomplished gentleman.

propria formazione e sarebbero diven-

zkušenosti, zmizela spolu s těmi džen-

But, as Lévi-Strauss says, all of this is

tato dei gentleman compiuti. Ma, come

tlmeny a dnes je z nich jen kandované

over and done with. Those places that

dice Lévi-Strauss, tutto questo è bell‘e

ovoce uvnitř homogenní kašovité masy

once guaranteed the authenticity of the

che finito. Quei luoghi che un tempo

turismu.

experience have disappeared along with

garantivano l‘autenticità dell‘esperienza

“V dnešní době, tváří v tvář nejskvělejším

the “gentlemen”, and nowadays they are

sono spariti insieme ai „gentleman“ e

zázrakům celého světa, převážná většina

nothing but the candied fruit inside the

oggi non sono altro che i frutti canditi

lidské společnosti zkušenost odmítá a

homogenised mush of mass tourism.

dentro la pappa omogeneizzata del

dává přednost fotoaparátům, které onu

“Nowadays, faced with the greatest

turismo di massa.

zkušenost odžijí za ně.”

wonders of the world, the overwhelming

“Oggi, affrontando le più grandi bellez-

A které jiné město zachytily křížové palby

majority of humanity refuses the experi-

ze del mondo, la grande maggioranza

blesků, videokamer, mobilních telefonů s

ence, preferring that cameras live that the

dell‘umanità rifiuta questa esperienza

foťákem víc než Benátky?

experience for them”.

preferendo che sia la macchina fotografi-

Jestliže propůjčit se někomu bez jakého-

And what city more than Venice has been

ca a viverla per loro”.

koliv náznaku účasti byl vždy charakte-

caught in the crossfire of flashes, video-

E quale città è stata catturata più di

ristický rys prostitutek, dalo by se říct,

cameras, photographic cell phones?

Venezia dal fuoco dei flash, delle video-

že propůjčit se uspěchaným pohledům

If lending oneself to anyone, without a

camere, dei cellulari dotati di camera

miliónů turistů dodává Benátkám jakou-

shadow of involvement, has always been

fotografica?

si necudnost, a když je jich přemíra, tak

a characteristic trait of prostitutes, one

Se prestare se stessi a qualcun altro,

poněkud znavený prostředek ke svádění.

could say that lending itself to the hur-

senza l‘ombra di un coinvolgimento,

ried gaze of millions of tourists on visit

è sempre stato un tratto caratteristico

gives Venice a sort of immodesty, where

delle prostitute, uno potrebbe dire che

even becomes an excess, a tired expedi-

prestare se stessi allo sguardo frettoloso

ent of seduction.

di milioni di turisti in visita dà a Venezia una sorta di immodestia dove diventa anche un eccesso, un espediente stanco di seduzione.

177


An ancient myth, that of Apollo and Daphne, may help us to understand this Po návratu domů, kdy si v klidu prohlíží-

checkmate played against our desire

me snímky z cest, se nutně cítíme trochu

and our intentions. The legend recounts

demoralizovaní, když si uvědomíme

that Daphne, a young nymph courted

vzdálenost, která tyto reportáže dělí

by Apollo, about to be possessed by the

od našich zkušeností. A především od

god, underwent a metamorphosis that

grandiózní představy spojené se slovem

changed her into a laurel tree. Just when

Benátky, o níž jsme se domnívali, že s ní

the thought he had reached his intent,

přijdeme do kontaktu.

Apollo instead found himself floundering

Tento šachmat hraný proti naší touze a

amid leaves and branches instead of

úmyslům nám pomůže pochopit antický

embracing a warm body.

mýtus o Apolónovi a Dafné. Legenda

Desire, if it fails to respect and ack-

vypráví, že mladá nymfa Dafné, které se

nowledge the autonomy of the object,

dvořil a chtěl se jí zmocnit bůh Apolón,

must come to terms with the inflexible

prošla proměnou, při níž se změnila ve

nature of the object itself, that suddenly

Una volta tornati a casa, guardando con

invece di abbracciare un corpo caldo.

vavřínový strom. Právě ve chvíli, kdy si

reveals its inherent extraneousness. And

calma le immagini accumulate durante

Il desiderio, se non riesce a rispettare e

myslel, že dosáhl svého, ocitl se Apolón

so, even photography, if misconceived,

il viaggio, non possiamo che sentirci in

riconoscere l‘autonomia dell‘oggetto,

zabořený do větví a listů namísto, aby

allows only those aspects that render

qualche modo demoralizzato notando

deve venire a patti con la natura inflessi-

objímal horoucí tělo. Touha, nerespek-

177

it substantially useless to come to the

la distanza che separa questi reportages

bile dell‘oggetto stesso che, all‘improvvi-

tuje-li a neuznává-li autonomii objektu,

surface. Upon reviewing the currently

dalla nostra esperienza legata all‘idea

so, rivela la propria estraneità inerente. E

se musí vyrovnat s neflexibilní povahou

published works on this city, one can

grandiosa compresa nella parola Venezia

così, anche la fotografia, se intesa male,

note that, just like in the legend narrated

con la quale pensavamo di essere entrati

permette solo quegli aspetti che rendo-

above, we are almost always presented

in contatto.

no sostanzialmente inutile di venire in

je-li pochopena nesprávně, nechá vyply-

with the sumptuous remains of some-

Un mito antico, quello di Apollo e Daf-

superficie.

nout na povrch jen ty stránky, které ji činí

thing that has more to do with relics

ne, può aiutarci a comprendere questo

Analizzando i lavori correntemente pu-

objektu, který zničehonic vyjeví svou vnitřní nesouvislost. A tak i fotografie,

177

v podstatě neúčelnou. Při prohlížení série

than with a living organism. The legend

scacco matto giocato contro il nostro

bblicati su questa città possiamo notare

snímků z Benátek, si všimneme, že stejně

Upon returning home and calmly looking

of Apollo and Daphne may show us how

desiderio e le nostre intenzioni. La leg-

che, proprio come nella leggenda narrata

jako v onom starověkém příběhu se nám

at the images gathered while traveling,

to reawaken these remains and bring

genda racconta che Dafne, una giovane

sopra, noi siamo quasi sempre presen-

téměř vždy prezentují nádherné pozů-

one cannot but feel somewhat demorali-

them back to rightful life.

ninfa corteggiata da Apollo, prossima ad

tati con gli avanzi sontuosi di qualcosa

statky něčeho, co lze označit spíše za

sed on noting the distance that separates

essere posseduta dal dio, subì una meta-

che ha a che fare più con le relique che

relikvie než za živý organismus. Legenda

these reportages of our experience with

morfosi che la trasformò in un albero di

con un organismo vivente. La leggenda

o Apolónovi a Dafné nám ukazuje, jak

the grandiose idea enclosed within the

alloro. Proprio quando pensava di aver

di Apollo e Dafne può mostrarci come

tyto pozůstatky oživit a uvést zpátky do

word Venice, with which we thought we

raggiunto il proprio scopo, Apollo invece

risvegliare questi avanzi e riportarli ad

právoplatného života.

had come into contact.

si trovò a dimenrasi tra le foglie e i rami

una vita giusta.


177

177

177

With an act of humility, the author of the photographs should free him/herself of the illusion of knowing what this city is,

Con un atto di umiltà l‘autore delle fo-

Autor fotografií by se měl pokorně osvo-

this city that Goethe, in his “Voyage in

tografie dovrebbe liberare se stesso/a

bodit od domněnky, že přesně ví, co je toto

Italy”, defines “unique” in the sense of “not

dall‘illusione di sapere che cosa sia la città,

město zač, to město, které Goethe ve své

comparable to itself”; but, most of all, the

questa città che Goethe, nel suo „Viaggio in

Italské cestě označil za “unikátní” ve smyslu

photographer must be rid of the unbe-

Italia“, definisce „unica“ nel senso di „non

“nesrovnatelné ani samo se sebou”; ale pře-

arable presumption of revealing his/her

comparabile a se stessa“; ma, soprattutto,

devším, fotograf se musí oprostit od neú-

own personal interpretation, as if she had

il fotografo deve sbarazzarsi dell‘insop-

nosných presumpcí, že odhalí svou vlastní

“possessed” the city.

portabile presunzione di rivelare la propria

interpretaci, jako kdyby to město “vlastnil”.

I believe that Severi has been able to ac-

interpretazione personale come se avesse

Domnívám se, že Severi byla schopná tento

complish this feat, radically overturning

„posseduto“ la città.

krok učinit a radikálně převrátila navyklé

habitual shooting techniques.

Credo che la Severi sia stata in grado di

fotografické postupy.

rispondere a questo compito, ribaltando in modo radicale le usuali tecniche fotogra-

177

fiche.


177

177

Such techniques “always” entail using

Queste tecniche implicano “sempre”

the camera as a servant of the author’s

l‘utilizzo della macchina fotografica

Tyto klasické postupy “vždy” znamenají

will to control, while she has unbridled

come un servo della volontà dell‘aut-

používat fotoaparát jako služebníka

that which has been defined the tech-

rice di controllare mentre ha liberato

autorovy vůle a kontroly, zatímco Severi

nological unconscious of the camera,

quello che è stato definito l‘inconscio

se zbavila uzdy, kterou definujeme jako

leaving it free come into direct contact

tecnologico della fotocamera, lasci-

technologické nevědomí fotografického

with the city. This latter, finally freed of

andola libera di entrare in contatto

přístroje. Tím získala volnost a možnost

the stereotyped interpretations that had

diretto con la città.Quest‘ultima,

dostat se do přímého kontaktu s měs-

embalmed her, showed herself with an

finalmente libera dalle interpretazio-

tem. A to se jí nakonec, osvobozené od

absolutely novel freshness.

ni stereotipate che la hanno imbalsa-

stereotypních interpretací, ukázalo s

mata, ha mostrato se stessa con una

dočista novou svěžestí.

freschezza assolutamente nuova.

177


Musíme dodat, že Severi už má na svém

It must be said that Ms. Severi already

Dobbiamo dire che la signora Severi ha

kontě podobnou zkušenost, když osvo-

had to her credit a similar experience that

già a proprio favore un‘esperienza simile

bodila obraz Capri, obalený do cukerna-

had allowed her to free the image of Ca-

che le ha permesso di liberare l‘immagi-

tých klišé, otřepaný tím, kolikrát už byl

pri, embalmed in its saccharine clichés,

ne di Capri, imbalsamata nei sui clichés

viděn na nespočtu pohlednic, prizmatem

worn-out by having been over-seen, by

zuccherosi, logora per esser stata trop-

dobře známého a zastaralého folklóru,

too many postcards, by the blanket of

po vista, per le troppe cartoline, per la

když mu vtiskla novou, křehkou auten-

the well-known and of musty folklore,

coltre del ben noto e doveroso folklore,

ticitu.

giving Capri a new, fragile authenticity.

donando a Capri una nuova e fragile autenticità.

177

177


177

Tentokrát překvapí, že fotografie mají zjevné pouto k současnosti, ale zároveň z nich prosakuje ohromná malířská tradice Benátek. Nejedná se o „piktorialismus“, protože ten by musel být doprovázen přesným záměrem autora, jde spíše o dojem z reality manifestující magickou dimenzi. Na mysli mi při tom vytane citát ze Shakespeara: „Ze stejné látky jsme, z níž se spřádají sny“, propastné potvrzení, které váháme prozkoumávat, dovolující se v nás toliko odrážet. Ano, Benátky nejsou jen nějakým snem: jsou sen. Questa volta la sorpresa è che le fotografie della Severi sembrano avere un

177

This time, the surprise is that Severi’s

legame molto relativo con il presente ma

photographs seem to have a very re-

permettono comunque alla vasta tradizi-

lative bond with the present but they

one pittorica veneziana di trasparire.

also allow the vast Venetian painting

Questo non è „pittoricismo“, come se

tradition to seep through. This is not

dovesse essere accompagnato da un pre-

“pictorialism”, as it would have to be

ciso desiderio a favore dell‘autrice, ma

accompanied by a precise will on behalf

piuttosto è l‘effetto sulla realtà quando

of the author, but rather it is and effect

essa manifesta una dimensione magica.

to reality when it manifests a magical

Questo ricorda quella citazione di Shake-

dimension. This calls to mind that quote

speare, „Siamo della stessa materia di

from Shakespeare, “We are such stuff

cui sono fatti i sogni“, un‘affermazione

as dreams are made on”, an abyssal

abissale che esitiamo ad esplorare,

affirmation that we hesitate to explore,

consentendole solamente di echeggiare

allowing it to merely echo within us. Yes,

dentro di noi. Sì, Venezia non è un sogno:

Venice is not a dream: it is dream.

è il sogno.


Jak nás učil Freud, v dimenzi snů je čas pozastavený. Pohled na fotografie Marie Pii v nás vyvolává dojem, že jsme se ocitli v jiné dimenzi, a není to jen jejich atmosférou, ale i zachycenými objekty jevící se nám ve své oneirické (snové, pozn. překl.) podobě. Prazvláštní snímky Marie Pii Severi svědčí o duální konzistenci tohoto města, ve kterém dokonce i lidé procházející se ulicemi odkrývají přízračnou náturu. Zdá se, jako by Severi město zachytila v momentě překvapení, kdy se rozplývalo ve víru barev a tvarů.

As Freud has taught us, in the dimension of dreams, time in suspended; when you observe Maria Pia‘s photographs; it is not only the atmosphere created that gives the impression of being in another dimension, but also the objects represented that seem to have an oneiric consistency. Ms. Severi’s extraordinary photographs testify to the dual consistency of this city, where even the people that wander its streets reveal a phantasmal nature. It seems almost as though Severi snapped the photographs taking the city by surprise just in the instant it was dissolving into a whirlwind of shapes and colours.

Come ci ha insegnato Freud, nella dimensione dei sogni il tempo è sospeso, quando osserviamo le fotografie di Maria Pia, non è solo l‘atmosfera creata che dà l‘impressione di essere in un‘altra dimensione, ma anche gli oggetti rappresentati che sembrano avere una consistenza onirica. Le straordinarie fotografie della signora Severi testimoniano la consistenza duale di questa città dove anche le persone che si aggirano per le sue strade rivelano una natura spettrale. Sembra quasi che la Severi abbia scattato le fotografie cogliendo di sorpresa la città proprio nel momento in cui si stava dissolvendo in un vortice di 177

forme e colori.

177


These are the shapes and colours of its enormous artistic tradition, that unique blend of sky, water and light that has

Questi sono i colori e le forme della sua

Jsou to barvy a tvary ohromné umělecké

fed Venetian painting for centuries. One

enorme tradizione artistica, questa mis-

tradice, jedinečná směs oblohy, vody a

of the novelties of these photographs is

cela unica di cielo, acqua e luce che ha

světla, která po staletí živila benátské

that they are not tied to the present but,

nutrito per secoli i dipinti veneziani. Una

malby. Jednou z inovací těchto snímků

in a magmatic sort of way, they allow

delle novità di queste fotografie è che

je, že nejsou svázány s přítomností, ale

images that seem to belong to different

non sono legate al presente, in una sorta

naopak jakýmsi magmatickým způso-

eras, to surface.

di modo magmatico, rendono possibile

bem jako by patřily do různých období,

These are photographs that seem to

ad immagini che sembrano appartenere

různých rovin.

be the fruit of the epitome of instan-

ad ere differente di salire in superficie.

Tyto fotografie jako by byly ovocem

taneousness, simultaneously acting as

Queste sono fotografie che sembrano

ztělesnění okamžitosti, zároveň fun-

sounding lines, fishing through time and

essere il frutto dell‘epitome dell‘istanta-

gující jako zvučné linie, plující časem a

bringing to the surface fragments of that

neità, in azione simultanea come linee

přinášející na povrch fragmenty toho, co

which our too-rigid optical view consi-

sonore che pescano attraverso il tempo

naše příliš nepoddajné vidění považuje

ders the past. I know of no other such

e che portano a galla frammenti di ciò

za uplynulé. Neznám žádné srovnatelné

examples.

che la nostra visione ottica troppo rigida

příklady.

And all of this without an explicit intent

considera il passato. Non conosco altri

A to vše se děje bez explicitního záměru

on behalf of Ms. Severi, but rather as an

esempi di questo tipo.

Marii Pii Severi, spíš jako nezávislý efekt

independent effect of the photographic

E tutto questo senza un intento esplicito

fotografického přístroje, kterému se do-

instrument, left free to manifest its po-

da parte della signora Severi, ma piutto-

stalo volnosti ukázat své možnosti, mezi

tentiality, among which is the unexpec-

sto come un effetto indipendente dello

které patří i nečekané odhalení schop-

ted revelation of the capacity to become

strumento fotografico, lasciato libero di

nosti stát se „strojem času“.

a “time machine”.

manifestare il proprio potenziale, tra cui vi è la rivelazione inattesa della capacità di diventare una „macchina del tempo“.

177


177

177

177

Současná fyzikální teorie vyvrátila naivní

Contemporary physical theory has refuted

La teoria fisica contemporanea ha confuta-

vizi prázdného prostoru jakožto čeho-

the ingenuous vision of empty space as if it

to la visione ingenua dello spazio vuoto

si inertního a nahradila ji prostředím, v

was something inert, and has substituted it

come qualcosa di inerte, e l‘ha sostituita

němž hemžící se jevy prochází z virtuálna

with that of an environment teeming with

con quella di un ambiente pieno di eventi

do reálna a naopak v nekonečném sledu

events that pass from the virtual to the real

che passano dal virtuale al reale e viceversa

vzniku a zániku. Proto bych řekl, že uvede-

and vice-versa in an ongoing succession of

in una successione continua di creazioni e

né fotografie, opustily tradiční představu

creations and annihilations. Hence, I would

annichilazione. Dunque, direi che le foto-

prostoru pasivně obývaného předměty a

say that the photographs in question have

grafie in questione hanno lasciato dietro

místo toho potvrzují vizi mnohem subtil-

left behind them the traditional idea of

di sé l‘idea tradizionale dello spazio occu-

nějších jevových projevů, které lze zachytit

space passively occupied by objects, and

pato passivamente dagli oggetti, e, invece,

pouze, pokud se osobní psychismus snoubí

instead testify to a vision of more subtle

testimoniano una visione di manifestazioni

s technologickým nevědomím přístroje.

phenomenal manifestations, that may be

fenomeniche più sottili che possono essere

captured only when personal psychism

catturate soltanto quando lo psichismo

combines with the technological unconsci-

personale si combina con l‘inconscio tec-

ous of the instrument.

nologico dello strumento. 177


Una delle fotografie mostra una figura Jedna z fotografií zachycuje postavu, kte-

che sembra appena uscita da un qua-

rá jako by vystoupila z Tiziánova plátna.

One of the photograph depicts a figure

dro di Tiziano. Questo non è un effetto

Nejedná se o piktorialistický efekt, ale

that seems to have just stepped out of a

pittorico, ma una registrazione reale

o skutečnou nahrávku, která by se dala

painting by Tiziano. This is not a picto-

che potrebbe essere ben definita come

definovat jako mediální. Jiné fotografie

rialistic effect, but an actual recording

medianica. Altre fotografie mostrano

zobrazují mladíka v červeném saku, který

that could very well be defined mediu-

un giovane con un giacchetto rosso che

byl nejspíš vyfocen, když hrál Faraona a

mistic. Other photographs depict a youth

sembra esser stata colta mentre rcitava

Casanovu ve foyer divadla. Jsou místa na

in a red jacket who seems to have been

il Faraone con Casanova nel foyer del te-

zemi, kde se takové okolnosti mohou na-

captured while playing Pharaoh with

atro. In pochi altri luoghi del mondo tali

skytnout; například v Paříži za časů, kdy

Casanova in the Foyer of the Theatre. In

circostanze potrebbero accadere, come

se surrealisté, včetně De Chirica, scházeli

few other places on earth could such cir-

in quel tempo a Parigi quando un grup-

v surrealistickém klubu. Dveře se otevřely

cumstances occur; like that time in Paris

po di surrealisti si riunì in un club, tra i

a mladý florista vstoupil; jeden ze sku-

when a group of surrealist had gathered

quali c‘era De Chirico. La portà si aprì e

pinky zašeptal: „Právě vstoupil duch!“,

in a club, among whom De Chirico. The

un giovane fiorista entrò; uno dei gruppo

a De Chirico, který stál zády ke dveřím,

door opened and a young florist entered;

sussurrò, „ È appena entrato uno spirito!“

vytáhl kapesní zrcátko, aby se podíval

one of the group whispered, “A ghost has

e De Chirico, che voltava la schiena alla

na výjev nepřímo, a prohlásil: „Ano, je to

just come in!” and De Chirico, who had

porta, tirò fuori uno specchietto tasca-

duch!“. V zrcátku mladíka s květinami

his back turned to the door, pulled out

bile per vedere la scena senza guardarla

neviděl, a jak všichni ví, duchy v zrcadle

pocket mirror to see the scene without

direttamente, ed esclamò „Sì, è uno

spatřit nelze.

looking directly, and exclaimed “Yes, it is

spirito!“. Non aveva visto un giovane che

a ghost!”. He had not seen a youth selling

vende fiori riflesso nello specchio e, come

flowers reflected in the mirror and, as

tutti sanno, gli spiriti non possono essere

everyone knows, ghosts cannot be seen

visti negli specchi.

in mirrors.

177


177 Najdeme zde také fotografie, které nás zavedou na konec 19. století, kdy byly pravděpodobně zmrazeny na sítnici nějakého norského cestovatele, možná Munchova přítele, a vály virtuálním prostorem tak dlouho, než se zhmotnily uvnitř elektronického zařízení fotoaparátu. There are also photographs that send us back to the end of the nineteenth century when, probably, they were frozen in the retina of some Norwegian traveller, perhaps a friend of Munch’s, after which they continued to waft in virtual space until they materialised inside the electronic apparatus of the camera. Ci sono anche fotografie che ci rispediscono indietro fino alla fine del diciannovesimo secolo dove, probabilmente, erano congelate nella retina di qualche viaggiatore norvegese, forse un amico di Munch, dopodiché continuarono ad aleggiare nello spazio virtuale fino a materializzarsi dentro l‘apparato elettronico della fotocamera.

177


177

Několik neuvěřitelných snímků zachycuje dokonalé přízraky, nikdy dříve nespatřené a nemyslitelné. Zvláštní pár na jednom z nich by klidně mohl být zjevením Fredericka Williama Rolfeho, známějšího jako baron Corvo, který se svým anglickým kumpánem na nekalých dobrodružstvích Charlesem Massonem Foxem, vesele pózuje na známém místě Benátek, Fondamenta de l’Osmarin.

177

Some incredible photographs depict

Alcune fotografie incredibili descrivono dei

absolute phantasms, never before seen

fantasmi assoluti, mai visti prima ed impensa-

and unthinkable. The strange couple on

bili. La strana coppia in una di queste fotografie

one of these photographs could very well

potrebbe essere benissimo l‘apparizione di

be the apparition of Frederick William

Frederick William Rolfe, meglio noto sotto lo

Rolfe, better known by the pseudonym

pseudonimo di Barone Corvo, e il suo compa-

Baron Corvo, and his English compani-

gno inglese di avventure trasgressive, Charles

on in transgressive adventures, Charles

Masson Fox, mentre torbidamente si recava-

Masson Fox, while on their turbidly merry

no verso le tanto chiacchierate Fondamenta

way to the much talked about Fonda-

dell’Osmarin.

menta dell’Osmarin.


177

These are all images which, if taken in any other situation, would be considered out of focus and blurred but that are, in this case, the documentation of a “passage of states”, from the heavy state of hard and inert presence to that Všechno jsou to fotografie, které by byly

of rarefied matter that allows suggesti-

Queste sono tutte immagini che, se colte

za jiné situace považovány za nezaostře-

ons and echoes to come to the surface.

in qualsiasi altra situazione, sarebbero

né, rozmazané, ale které v tomto případě

Most likely, the concept of a “passage

considerate sfocate e offuscate ma che,

dokumentují „průchod stavů”, od stavu

of states” is that which best expresses

in questo caso, sono la documentazione

tvrdé a nehybné přítomnosti k její vzne-

the nature of Ms. Severi’s photography.

di un „passaggio di stati“ dallo stato

šenější variantě, která umožňuje vyta-

Breaking off with the canons of so-called

pesante di presenza dura ed inerte fino a

nout na povrch podnětům a ozvukům.

good photography, this artist has looked

quello di materia rarefatta che permette

Koncepce „průchodu stavů” s největší

out upon a never-before-seen panorama,

alle suggestioni e alle eco di salire in su-

pravděpodobností nejlépe vystihuje pod-

where others may venture with renewed

perficie. Probabilmente il concetto di un

statu fotografií Marie Pii Severi. Překoná-

energy.

„passaggio di stati“ è quello che esprime

ním kánonů takzvané dobré fotografie

al meglio la natura della fotografia della

umělkyně poskytla výhled na panorama

signora Severi. Infrangendo i canoni della

dříve nespatřené, kam se ostatní nyní

cosiddetta buona fotografia, questa ar-

mohou odvážit s obnovenou energií.

tista ha guardato un panorama mai visto prima dove altri possono avventurarsi con rinnovata energia.

177


Na snímcích ze své sedmé knihy „Dentro

cz

le mura di Verona“ (Mezi zdmi Verony,

MARIA PIA SEVERI

Edizioni Artestampa 2012) autorka umně kombinuje místa a památky s úžasnými postavami žen zahalenými do aury tajemna, to vše zachycuje svým ojedinělým a vybraným stylem. Název knihy je citátem slavného verše Williama Shakespeara „Svět končí před branami la přes 150 snímků včetně těch nejsuges-

Verony” (Romeo a Julie. Josek, 1981).

tivnějších z celé tvorby. Ten samý měsíc,

Svazek má tři úvodní texty, jeden z pera

červen 2009, jí na ostrově Capri vyšla

Marie Cristiny Castellazzi, druhý po-

první beletristická kniha doplněná foto-

depsaný respektovaným a prestižním

se narodila v Carpi a v současnosti žije

grafiemi nesoucí název „Villa La baga-

kritikem umění Lorellou Pagnuccem

nedaleko Modeny, kde provozuje práv-

tella – cronaca di vite parallele“ (Villa La

Salveminim, ředitelem mezinárodního

nickou činnost. O fotografii se zajímala

bagatella – kronika paralelních životů). Z

odjakživa. Debutovala roku 1984 origi-

iniciativy italského deníku Il Mattino byla

Další v řadě „Bologna aria di festa“

V srpnu 2011 se konala na Capri v galerii

třetí předmluva od slavného umělce a

nální fotografickou knihou „Sotto il seg-

publikace představena předním autori-

(2010, Edizioni Artestampa) vzdává

Angela Maffia’s Nabis opět samostatná

kritika umění Carmina Siniscalca, ředi-

no di Modena“ (Pod znamením Modeny)

tám a osobnostem ostrova Capri. Roku

hold autorkou velmi zbožňovanému

výstava nepublikovaných fotografií toho-

tele galerie současného umění Studio-S

vydanou galerií Fonte d’Abisso Gallery,

2010 vydalo nakladatelství Edizioni Ar-

městu Boloni. Fotografie z této knihy

to ostrova. Z iniciativy deníku Il Mattino

v Římě a předsedy asociace pro moderní

která se také postarala o prezentaci kni-

testampa její čtvrtou fotografickou knihu

byly vystaveny od března 2011 v galerii

vznikla prezentace vedená známým

umění ARGAM (Associazione romana

hy a doprovodnou výstavu fotografií. V

„Capri inno all’estate“ (Capri – Letní

Cinquantasei, která je významným cen-

spisovatelem a kritikem pocházejícím

gallerie d’arte moderna).

roce 2008 jí vyšla druhá kniha fotografií

hymna), která opět ilustrovala autorčinu

trem moderního a současného umění.

z Capri, Enzem Di Tuccim, rozhovor s

s názvem „Emozioni capresi – inverno“

nezměrnou lásku k tomuto Neapolskému

Šestá publikace „L’altra faccia di Mode-

autorkou pak odvysílal národní televizní

Nezaměnitelný styl Marie Pii Severi a její

(Emoce Capri – zima), v níž představila

ostrovu. Kniha vznikla jako doprovodný

na“ (Druhá strana Modeny) rekapituluje

kanál Retecapri a regionální studio Tele-

talent sdělit emoce byly vyzdvihovány

novou vizi fotografické reality. Její třetí

materiál k výstavě konané v Centro Ca-

trochu jiným stylem a obsahem tvorbu

caprinews. Od 17. – 26. února 2012 se za

mnoha vlivnými osobnostmi umělecké-

publikací je „Venezia è sogno“ (Benátky

prense Ignazio Cerio (11. – 18. 8. 2010)

započatou v roce 1984 první knihou

podpory města konala v Carpi (Modena)

ho světa, mezi nimi je slavný modenský

jsou sen, 2009), která je k dispozici ve

pod záštitou tamních městských úřadů.

„Sotto il segno di Modena“ (Pod zname-

výstava s názvem „Carpi – dissolven-

umělec Franco Vaccari, autor předmluv k

všech veřejných knihovnách v Benátkách

ním Modeny) a svědčí o neutuchajícím

ze“ (Carpi – mizející) na oslavu rodiště

prvním třem knihám Marie Pii Severi; Vit-

a Mestre díky společné iniciativě obou

zájmu a hravé zvědavosti umělkyně o

Marie Pii Severi. Prostor pro tuto výsta-

torio Sgarbi, který napsal úvod ke čtvrté

měst. V téže době připravila Maria Pia

osoby a objekty v jejím městě.

magazínu o umění ARTEiN, a nakonec

vu poskytl Cassa di Risparmio di Carpi

a páté knize; Lorella Pagnucco Salvemini

Severi za podpory vedení města Modeny

Foundation, zajišťující také sponzorství,

and Carmine Siniscalco, kteří, jak už bylo

vlastní výstavu v prostorách galerie Il

a výstavu uvedl významný autor a umě-

zmíněno, napsali průvodní texty k její

Paradisino v Modeně, na které představi-

lecký kritik z Carpi, Dante Colli.

sedmé knize.


Through the images contained in her

en

seventh book “Dentro le mura di Verona”

MARIA PIA SEVERI

(Within Verona Walls, Edizioni Artestampa, 2012) the artist skilfully matches places and monuments, portrayed in her unique and distinguishing style, to fascinating female figures wrapped in an aura of mystery. The title of the book quotes the famous lines by William Shakespeare At the same time Maria Pia Severi set up

“There is no world without Verona walls”.

her personal exhibition, with over 150

The volume has three prefaces, the first

images among of the most evocative

“Bologna aria di festa” (Bologna Air of

from the pen of Maria Cristina Castel-

ones of her artistic career, at the Art

Celebration, 2010, Edizioni Artestampa)

lazzi, the second signed by the authority

was born in Carpi and now lives in ne-

Gallery Il Paradisino of Modena, spon-

pays homage to the city of Bologna,

Again in Capri, from 17 to 30 August

and prestigious art critic Lorella Pagnuc-

arby Modena where she practiced as a

sored by the Municipality. In the same

much loved by the photographer. In

2011, a personal exhibition of unpub-

co Salvemini, director of the internatio-

lawyer. She has always been interested in

month, June 2009 her first volume of

Bologna, at Cinquantasei Gallery, well-

lished photos of the island was held at

nal art magazine ARTEiN, and finally the

photography. She debuted in 1984 with

fiction and photos titled Villa “La baga-

known for its important exhibitions of

Angela Maffia’s Nabis Gallery. The pre-

foreword by the famous artist and art

the original photography book “Sotto

tella - cronaca di vite parallele” (Villa La

modern and contemporary art, photos

sentation, organised by the known Capri

critic Carmine Siniscalco, Director of the

il segno di Modena” (Under the Sign of

bagatella – A Chronicle of Parallel Lives)

by Maria Pia Severi taken from the book

writer and art critic Enzo Di Tucci, and

Contemporary Art Gallery Studio-S in

Modena), published by Fonte d’Abisso

was published in Capri and presented

“Bologna aria di festa” were on display

the interview to the author were broad-

Rome, and Chairman of ARGAM, Roman

Gallery, which also organised its pre-

on the island to leading authorities and

from March 2011. With her sixth work,

cast by the national TV channel Retecapri

Association of Modern Art Galleries.

sentation and a photography exhibition

personalities at the initiative of the Itali-

“L’altra faccia di Modena” (The Other

and by the regional network Telecapri-

on its premises. In 2008 she published

an daily newspaper Il Mattino. Published

Side of Modena), the photographer

news on the initiative of the newspaper

Maria Pia’s unmistakable style and talent

her second book of photographs entit-

in 2010 by Edizioni Artestampa, “Capri

resumes, different in style and content,

Il Mattino. From 17 to 26 February 2012,

to convey her emotions have been prai-

led “Emozioni capresi – inverno” (Capri

inno all’estate” (Capri Pean to Summer)

the work begun in 1984 with her first

with the sponsorship of the town, an ex-

sed by many influential personalities

Emotions – Winter), where she introdu-

is Maria Pia’s fourth photography book,

book “Sotto il segno di Modena”, bearing

hibition titled “Carpi - dissolvenze” (Car-

in the world of art, among whom the

ced a new vision of photographic reality.

and further proving the artist’s unlimi-

witness to the constant attention and

pi - Fading) of Maria Pia Severi’s photos

famous Modena artist Franco Vaccari,

“Venezia è sogno” (Venice is a Dream),

ted love for the Neapolitan island and

joyful curiosity of the artist for persons

was held in Carpi (Modena) to celebrate

author of the foreword to Maria Pia’s first

published in June 2009, is her third work

providing the material for a personal

and things in her town.

the birthplace of the artist. The premises

three books, Vittorio Sgarbi, who wrote

and can be found in all the public libra-

exhibition held at the Centro Caprense

of this exhibition were made available

the prefaces of the fourth and fifth book,

ries of Venice and Mestre, on the joint

Ignazio Cerio from 11 to 18 August 2010,

by the Cassa di Risparmio di Carpi Foun-

Lorella Pagnucco Salvemini and Carmine

initiative of the Municipality of the two

under the sponsorship of the municipal

dation, which provided the sponsorship,

Siniscalco, who, as already mentioned,

cities.

authorities.

and it was presented by the noted Carpi

wrote the preface to the photograph’s

author and art critic Dante Colli.

seventh book.


it

MARIA PIA SEVERI

libro racchiude e conferma una celebre espressione di William Shakespeare che durante il suo soggiorno nella ‘città d’incanto’ scrisse “Non esiste mondo fuori volume fotografico intitolato “Emozioni capresi - inverno”, con cui ha dato inizio

Di nuovo a Capri, dal 17 al 30 agosto

dalle mura di Verona”. Il volume reca tre

2011, si è tenuta alla “Galleria Nabis” di

prefazioni, la prima dovuta alla penna

Angela Maffia una personale dell’artista

di Maria Cristina Castellazzi, la seconda

a una nuova interpretazione della realtà

partenopea. Dall’11 al 18 agosto 2010

con foto inedite dell’isola. La presenta-

firmata dall’autorevole e prestigiosa

fotografica. “Venezia è sogno”, pubbli-

si è tenuta al “Centro caprense I. Cerio”,

zione, curata dal noto scrittore e critico

critica d’arte Lorella Pagnucco Salvemi-

cato nel giugno del 2009, è il suo terzo

col patrocinio del Comune, un’altra sua

d’arte caprese Enzo Di Tucci, e l’intervista

ni, direttrice responsabile di “ARTEiN”,

lavoro, presente in tutte le biblioteche

personale, con foto tratte dallo stesso

all’autrice sono state trasmesse sull’emit-

e, da ultimo, la prefazione del famoso

comunali di Venezia-Mestre, su iniziativa

volume fotografico.

tente nazionale “Retecapri” e sulla rete

artista e critico d’arte Carmine Siniscal-

regionale “Telecaprinews” per iniziativa

co, Direttore della Galleria Studio-S di

del Comune delle due città. “Bologna aria di festa” (Edizioni Artes-

del quotidiano “Il Mattino”. Dal 17 al 26

Arte contemporanea di Roma, nonché

Nello stesso periodo Maria Pia Severi ha

tampa 2010) nasce per rendere omaggio

febbraio 2012 si è tenuta a Carpi (MO),

Presidente dell’A.R.G.A.M., Associazione

allestito a Modena, presso la Galleria

alla città felsinea, molto amata dalla fo-

col patrocinio del Comune, una most-

romana gallerie d’arte moderna. Lo stile

d’Arte “Il Paradisino”, col patrocinio

tografa. Nel capoluogo emiliano, presso

ra di Maria Pia Severi sulla città natale

inconfondibile e la capacità di Maria

del Comune, una sua personale, con

la Galleria d’arte Cinquantasei, sede di

dell’artista dal titolo “Carpi - dissolven-

Pia Severi di trasmettere emozioni le

oltre 150 immagini tra le più suggestive

importanti mostre d’arte moderna e con-

ze” nei locali messi a disposizione della

hanno procurato molti riconoscimenti

dell’intero percorso artistico. Nello stesso

temporanea, sono esposte, a partire dal

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,

da parte di importanti personalità del

è nata a Carpi (MO) e vive a Modena

mese di giugno 2009 è stato pubblicato

12 marzo 2011, foto di Maria Pia Severi

patrocinata dalla Fondazione stessa e

mondo dell’arte, a partire dal famoso

dove ha esercitato la professione di

a Capri il suo primo volume di narrativa e

tratte dal libro “Bologna aria di festa”.

presentata dal noto scrittore e critico

artista modenese Franco Vaccari, che ha

avvocato. Si interessa da sempre di fo-

foto dal titolo “Villa La bagatella - crona-

Con la sua sesta opera, “L’altra faccia di

d’arte carpigiano, dottor Dante Colli.

curato la prefazione ai suoi primi tre libri,

tografia. Ha esordito nel 1984 con l’ori-

ca di vite parallele”, presentato sull’isola

Modena”, la fotografa riprende, con stile

ginale libro fotografico “Sotto il segno di

su iniziativa del quotidiano Il Mattino,

e contenuto diversi, il discorso iniziato

Attraverso le immagini racchiuse nel set-

prefazioni del quarto e del quinto volu-

Modena”, Editrice la Galleria Fonte d’A-

alla presenza delle maggiori autorità

nel lontano 1984 col suo primo libro

timo volume “Dentro le mura di Verona”,

me, fino a Lorella Pagnucco Salvemini e

bisso, che ne ha curato la presentazione

e personalità locali. Con “Capri inno

“Sotto il segno di Modena”, a testimo-

edito da Edizioni Artestampa nel marzo

Carmine Siniscalco che, come si è scritto

ed una mostra fotografica nei suoi locali.

all’estate” (Edizioni Artestampa 2010)

nianza della costante attenzione e della

2012, l’artista accosta con sapienza a

sopra, hanno curato la prefazione al suo

Nel 2008 ha pubblicato il suo secondo

la Severi è approdata al suo quarto libro

gioiosa curiosità dell’artista nei confron-

luoghi e monumenti, ritratti nello stile

settimo volume fotografico.

fotografico, ulteriore testimonianza dello

ti di persone e cose della sua città.

inconfondibile che contraddistingue la

sconfinato amore dell’artista per l’isola

da Vittorio Sgarbi, che ha realizzato le

fotografa, affascinanti figure femminili avvolte in un’aura di mistero. Il titolo del


Atelier Pietro Longhi

cz New Yorku. Ke zhotovení oblečení a kos-

svůj přesný význam: modrá je nejstarší

týmů na míru využívají náš ateliér slavní

a souvisí s mořem, zatímco červená,

umělci a módní návrháři. Jsme poslední

dovezená v dávných dobách z tureckého

dílnou v tomto historickém městě. Naši

pobřeží, symbolizovala moc Benátské re-

krejčí, kteří zároveň působí na zdejší

publiky v Orientu. V období baroka byly

Mezinárodní univerzitě designu a umění

zavedeny i jemnější barvy, aby se vyhově-

(IUAV), používají prvotřídní látky, hedvá-

lo evropskému vkusu, ovšem je to právě

bí, zlatý damašek, brokát, pravou kožeši-

červená barva s použitím krajky, co bylo

nu, z nichž vytváří vždy unikátní modely.

pro benátskou módu vždy typické. Ke konci 19. století se objevily další rozma-

“Storie di Moda” je název výstavy be-

nité vzory a barvy, které oživily cennou

nátských dobových kostýmů, která se

tradici výroby benátské krajky a hedvábí,

Opravdoví řemeslníci v autentických

konala ve štukových a freskových sálech

jež dodnes charakterizuje špičkovou kva-

dílnách, v tom je síla a energie Atelieru

paláce Palazzo Zen, který je jeden z

litu benátského řemeslného umění.

Pietro Longhi. V našem ateliéru v his-

nejstarších v Benátkách a stále je síd-

torickém centru Benátek se potkáte s

lem rodu Zeno. Každý z vystavených 21

Vystavené kostýmy byly modré jako

Francescem, naším krejčím, který stříhá

kostýmů z dílny Atelier Pietro Longhi

moře, žluté jako sluneční svit, lapis lazuli

všechny kostýmy vystavené v showroo-

věrně reprodukoval Francesco Briggi

či zlaté..., jednoduché i velmi složité, s

mu. Kostým není to správné slovo: mluví-

podle původních dokumentů či obrazů

korzety, spodničkami či krinolínami, kte-

me o historickém oblečení a kloboucích,

nejvýznamnějších benátských malířů.

ré dokážou pozměnit tvar a míry těla.

o reprodukci kostýmů, které lze spatřit

Kostýmy svědčí o tom, jak významnou

na obrazech nebo jako originály v mu-

roli sehrál počátek obchodu a později

V únoru 2013 otevřel Atelier Pietro Long-

zeu. Díky tomu je šatstvo z našeho ateli-

textilní výroby pro rozvoj Benátek už od

hi první a svého druhu jedinečné muze-

éru unikátní. Nevšedním zážitkem je tyto

dob renesance.

um kostýmů v Benátkách. Tou nejlepší

šaty vidět i nosit. K našim designérům

zárukou, kterou na své ručně vyráběné

patří Michelangelo, Raffaello, Boucher,

Je to ilustrovaný příběh, který se ode-

zboží můžeme poskytnout, je návštěva

našimi zákazníky sběratelé, muzea, ale

hrává mezi barvami z brokátu, sametu,

naší dílny. Z každého výrobku Ateliéru

také zážitkové agentury.

hedvábných lampasů zlata, textilií vyro-

Pietro Longhi je patrné mnohaleté know-

bených na ručním nebo mechanickém

how. Pokud přijedete do Benátek nebo

Atelier Pietro Longhi najdete ve význam-

stavu. Dekorační vzory byly speciálně

nám pošlete svou poptávku, jsme schop-

ných italských hotelech a naše modely v

navrženy tak, aby reprodukovaly dnes již

ni váš návrh zrealizovat. To je totiž naše

Petrohradu, Paříži, Madridu, Los Angeles,

zapomenuté motivy. Každá z barev nese

práce: přetvořit vaše přání v realitu.

Atelier Pietro Longhi di Francesco Briggi Confezione, vendita e noleggio di abiti storici Show room: San Polo 2671 Hats workshop: San Polo 2491 Couture workshop: San Polo 2580 www.pietrolonghi.com pietrolonghi@pietrolonghi.com Venezia


en

Atelier Pietro Longhi

mes testify the key role that first trade and then the art of textile manufacturing have had in the birth and development of Venice since the Renaissance. There is an illustrated tale through the colours and the precious fabrics – brocades, velvet, silk and gold lampas – woven with manual or mechanical looms. The You can find Atelier Pietro Longhi in the

patterns of the fabrics have been speci-

more important Italian hotels, and our

fically designed to reproduce motifs of a

products are in Saint Petersburg, Paris,

by-gone era. Each colour has its precise

Real artisans in the reals workshops, this

Madrid, Los Angeles, New York. Famous

meaning. Blue is the oldest and is related

is the power and energy of the Atelier

artists, fashion designers use our work-

to sea, while red, which was imported

Pietro Longhi. In Venice you can find our

shop to realize customized clothes and

from the coasts of Turkey, symbolizes

From February 2013 Atelier Pietro Longhi

atelier in one of the historical building

costumes. We are the last workshop in

the Serenissima’s power in the Orient.

opened the first and unique museum of

and you can meet Francesco, the taylor

this historical city. Our tailors, who teach

Softer colours were introduced to satisfy

costume of the city of Venice. The best

man who cuts all the costumes that you

also in the International University of

the European taste during the Baroque

warranty we can give of our hand-made

can find in our showroom. Costume

Design and Architecture in Venice (IUAV)

period, but it is the red colour, together

crafts is a visit in our workshop and the

is not the correct word, we are talking

use high-class fabrics, silk, gold damask

with lace, which is typical for Venetian

pluriennal know-how you can recognize

about historical clothes and hats, re-

and brocade, real fur to make always

fashion. In the late 1800’s, a variety of

in each Atelier Pietro Longhi’s creation.

production of costume that we see on

unique creations.

textures and colours appeared again and

If you come to Venice or you send us an

paintings, or originals in museums. For

re-launched the precious tradition of

order we can realize your clothes. It’s our

that reason the clothes of our atelier are

“Storie di Moda”, an exhibition of Ve-

lace and Venetian silk which continues to

work, to trasform your wish in reality.

unique, and unique is the experience to

netian period costumes, was held in

characterize the excellence of Venetian

see and use them. Our fashion designers

the stuccoed and frescoed interiors of

craftsmanship even today. Costumes

are Michelangelo, Raffaello, Boucher...

Palazzo Zen, one of the oldest palaces

are blue like the lagoon, yellow like the

Atelier Pietro Longhi

Our customers are collectors, museums

in Venice, still the residence of the Zeno

sunlight, lapis lazuli and gold..., they

but also incentive agencies.

family. Each of the twentyone costumes

are simple or complex, and with corsets,

presented have been faithfully repro-

petticoats or crinolines which may adjust

duced by Francesco Briggi from original

shape and size of the body.

di Francesco Briggi Confezione, vendita e noleggio di abiti storici Show room: San Polo 2671 Hats workshop: San Polo 2491 Couture workshop: San Polo 2580 www.pietrolonghi.com pietrolonghi@pietrolonghi.com Venezia

documents and paintings by the most important Venetian artists. The costu-


zioso viene negato, esso si accompagna

it

Atelier Pietro Longhi

alla luce, all’oro che la rappresenta. Così dunque si conclude il viaggio fra i colori veneziani: l’acqua e il sole, lapislazzulo ed oro, incorniciati dal nero che ne fa risaltare preziosità e sfumature. nostro atelier per realizzare le loro idee.

Insomma, il modo migliore per conoscer-

Siamo l‘ultimo laboratorio in questa

ci è venire qui da noi e vederci realizzare i

storica città, che può essere visitato su

nostri abiti: è il nostro lavoro: trasforma-

appuntamento e sarete introdotti nell‘u-

re i vostri desideri in realtà.

niverso della sartoria e dell‘eccellenza italiana nel fatto a mano. La migliore garanzia sui nostri prodotti fatti a mano Veri artigiani in veri laboratori, queste

che possiamo darvi è una visita ai nostri

sono la realtà e la vera forza dell‘Atelier

laboratori e l‘inconfondibile stile riconos-

Pietro Longhi. Chiunque può venire qui a

cibile in tutte le creazioni Atelier Pietro

Nelle sale affrescate e stuccate di uno dei

quelli più tenui per assecondare il gus-

Venezia e in un edificio storico del primo

Longhi.

più antichi palazzi nobiliari veneziani

to europeo durante il periodo Barocco,

tuttora abitato dalla famiglia originaria

seppur nell’uso dei pizzi e del rosso la

rinascimento incontrare Francesco, il sarto che taglia tutti i costumi che potete

Dal Febbraio 2013 l‘Atelier ha inaugurato

si dipana un racconto lungo seicento

moda veneziana si è sempre contraddis-

trovare nella „bottega“.

la collezione privata di abiti esposta al

anni fra i colori di broccati, velluti, lam-

tinta. Si dovrà arrivare alla fi ne del 1800

pubblico, oltre 300mq di esposizione che

passi di seta eoro, tessuti realizzati a

per vedere nuovamente comparire una

Costumi non è la parola corretta per

raccontano la storia della moda venezia-

telaio manuale o meccanico talvolta su

varietà di tessuti e colori che rilancerà la

descriverli, stiamo parlando di abiti e

na dal 1400 ai giorni nostri.

disegni appositamente realizzati per

preziosa tradizione sia dei pizzi che delle

copricapi storici, riproduzioni di costumi

riprodurre decori oramai dimenticati

seterie veneziane che oggi continua a ca-

che si possono vedere nei quadri o origi-

In 21 costumi, fedelmente riprodotti da

dalle due più importanti tessiture tuttora

ratterizzare l’eccellenza dell’artigianato

nali nelle teche nei musei di tutto il mon-

Francesco Briggi da documenti originali

presenti in città e non solo.

veneziano. Nell’esposizione si può no-

do. Per questa ragione gli abiti dell‘Ate-

o tratti da dipinti dei più importanti

tare la mancanza del nero. Il colore più

lier Pietro Longhi sono unici, come unica

Potete trovare prodotti del nostro Ate-

pittori veneziani, si mostra quanto il

Colori dai precisi significati: quelli “ori-

prezioso, lasciato alla magistratura più

è l‘esperienza di vederli ed indossarli. I

lier nei più importanti hotel italiani,

commercio prima e l’arte manifatturiera

ginari” legati all’acqua con l’azzurro che

importante, il consiglio dei X, solo nel

nostri stilisti sono Michelangelo, Raffa-

e i nostri costumi sono stati usati per

poi, legati alla moda siano stati il motore

imperava su tutti per poi passare al ros-

corteo dogale compare in pubblico nella

ello, Boucher, David... ed i nostri clienti

eventi e mostre a San Pietroburgo, Parigi,

fondamentale per lo sviluppo e l’afferma-

so, per dimostrare la potenza in oriente

sua opulenza, affiancato all’oro. Se il

musei, collezionisti ma anche agenzie

Madrid, Los Angeles, New York. Artisti

zione del mito veneziano dal rinascimen-

della Serenissima che dalle coste turche

nero, infatti , nasceva dopo aver bruciato

per le quali organizziamo eventi!

famosi, stilisti contemporanei, usano il

to sino ad oggi.

importava il prezioso colore. Si tornerà a

la cocciniglia, e quindi il colore più pre-

Atelier Pietro Longhi di Francesco Briggi Confezione, vendita e noleggio di abiti storici Show room: San Polo 2671 Hats workshop: San Polo 2491 Couture workshop: San Polo 2580 www.pietrolonghi.com pietrolonghi@pietrolonghi.com Venezia


it Czech designers. Children and parents alike will enjoy the creative Children’s Corner, designed in cooperation with the

GASK

artist Eva Koťátková, winner of the Chathe travelling exhibit of German interi-

lupecký Prize.

or art on the edge of design, COME IN, newly supplemented with a Czech se-

The Jesuit College’s Refectory is a unique

ction. The Czech photographer Miroslav

and exquisite space that served as the

Tichý (1926–2011) was also known for

dining room for the Jesuit order. Current-

Ivan Sobotka (Advent 2012 to February

devoted to Designblok 2012. The instal-

his individuality – he refused to nurture

ly, the Refectory may be rented out for

2013). The renovation of the north wing

lation Opositum was first presented in

his own artistic career and to sell his own

various social events. We also offer two

GASK – Gallery of the Central Bohemian

includes the new Jesuit Library, which

the super-studio Clam-Gallasova palace

works. Nevertheless, he became a very

additional conference rooms, as well as

Region – is a regional institution focu-

integrates the existing library collection

and combines the original graphic design

popular and respected figure by other ar-

a Baroque pharmacy in the new north

sing on 20th and 21st century art. The

focusing on modern and contemporary

of Anymade Studio with a new concept

tists. Artists who respected his work star-

wing with renovated ceiling frescoes.

gallery was founded in 1963. From 1990

art and supplements the collection with

for the 3D porcelain wallpaper of Studio

ted visiting him and traded their art work

Local catering services are available upon

to 2009, it operated under the name

publication relating to the history of the

Pirsc Porcelain. In addition, the light-ef-

for his. Later, the collector and supporter

request.

Czech Museum of Fine Arts and became

Jesuit College. The unique character of

fect installation “Return from the Future”

of Miroslav Tichý, Roman Buxbaum,

the Gallery of the Central Bohemian Regi-

the building and the extensive spaces

by the new graduate from the Faculty of

continued in this exchange. This unique

For more information, visit our website

on in May of 2009. GASK’s headquarters

allows us to follow up on the original

Fine Arts at the Brno University of Tech-

collection of international art began pre-

at www.gask.cz or communicate with us

is located in one of the main historical

philosophy of the founders of the Jesuit

nology, Michaela Langová, launched the

cisely in this way and includes works by

on Facebook at https://www.facebook.

buildings of Kutná Hora, in the extensive

College.

exhibition programme for Experimental

important artists such as Richard Prince,

com/gask.stredoceskehokraje.

Spaces, located in the cellar of the Col-

Rosemarie Trockel, Lawrence Weiner, Neo

lege.

Rauch, Thomas Ruf, as well as younger

Jesuit College, and is the second largest gallery in the Czech Republic.

Following the closing of the Europa Jagellonica exhibition, the gallery opened

artists, such as Andy Hope 1930, Fabian

On 6 October 2012, the final section of

its spaces to young authors of the Czech

A pivotal exhibition in 2013 will be the

the Jesuit College – the north wing –

art scene. The October triple-opening

unique collection of international art

was opened. The first exhibition to take

launched a series of smaller exhibitions.

Artists for Tichý – Tichý for Artists and

place here was by the distinctive artist

In the Project-Room, the contemporary

the original Gallery Café by architect

artist Josef Achrer presented the exhibi-

Miroslav Vavřina, the specialized Book-

tion Landscape No. 22, and Whitebox,

shop with a wide range of publications

a space for contemporary design, was

geared to art, as well as the contempo-

Marti or Andro Wekua. Visitors to GASK should also not miss

rary Designshop and Fashionpoint for

The GASK Team


it kyní Evou Koťátkovou, laureátkou Ceny Františka Chalupeckého.

GASK

Výjimečným a obdivovaným místem je 2011) se proslavil i svými svéráznými

tzv. Refektář, který v minulosti sloužil

postoji – odmítal se starat o svou umě-

jako jídelna řádových bratří. V současné

leckou kariéru a prodávat svá díla. Mezi

době je možné si prostor pronajmout

ostatními umělci se nicméně stal velice

pro konání významných společenských

oblíbenou postavou. Umělci, kteří jeho

setkání. Zájemcům nabízíme i další dva

v těchto prostorách byla výstava výraz-

signbloku 2012. Instalace Opositum byla

dílo obdivují, jej proto začali navštěvovat

konferenční sály. K těmto prostorám

ného českého výtvarníka Ivana Sobotky

poprvé uvedena v superstudiu Clam-

a vyměňovat s ním svoje vlastní práce. V

jsme nově získali také tzv. Barokní lékár-

Galerie Středočeského kraje (GASK) je

(Advent 2012–únor 2013). Součástí

Gallasova paláce a spojuje originální

této výměně potom pokračoval sběratel

nu v severním křídle se zrenovovanými

krajská instituce zaměřená na výtvarné

rekonstrukce severního křídla je projekt

grafický design Anymade Studia s novou

a obdivovatel Miroslava Tichého Roman

stropními freskami. Lze rovněž využít

umění 20. a 21. století. Byla založena v

nové – jezuitské knihovny, která integru-

koncepcí porcelánových 3D tapet Studia

Buxbaum. Vznikla tak pozoruhodná sbír-

služeb místního cateringu.

roce 1963 a v letech 1990–2009 existo-

je stávající knihovní fond, zaměřený na

Pirsc Porcelain. Výstavní program sklep-

ka, v níž se nacházejí práce významných

vala pod názvem České muzeum výtvar-

moderní a současné umění, a zároveň jej

ního Experimentálního prostoru zahájila

zahraničních umělců, jako je Richard

Bližší informace naleznete na www.gask.

ných umění. Novou etapu a transformaci

obohacuje o publikace z historie Jezuit-

světelná instalace Návrat z budoucnosti

Prince, Rosemarie Trockel, Lawrence

cz nebo se připojte k nám na Facebook

původní krajské instituce zahájila jako

ské koleje. Architektonická jedinečnost

Michaely Langové, čerstvé diplomantky

Weiner, Neo Rauch, Thomas Ruff ad., ale

https://www.facebook.com/gask.stredo-

Galerie Středočeského kraje v květnu

budovy a rozlehlost jejích prostor nám

FaVU v Brně.

i mladších tvůrců – Andyho Hopea 1930,

ceskehokraje.

2009. Sídlo GASK se nachází v jedné z

umožňuje navazovat na původní filosofii

hlavních dominant města Kutné Hory,

zakladatelů Jezuitské koleje.

v rozsáhlém objektu Jezuitské koleje,

Fabiana Martiho nebo Andro Wekuy ad. Stěžejní událostí roku 2013 bude prezen-

TÝM GASK

tace výjimečné sbírky současného mezi-

a je tak druhou největší galerií v České

Po ukončení úspěšného mezinárodního

národního umění Artists for Tichy – Tichy

republice.

projektu Europa Jagellonica otevřela ga-

for Artists a putovní výstava německého

Návštěvníkům je v prostorách galerie

lerie své prostory mladým autorům české

interiérového umění na pomezí designu

k dispozici působivá kavárna architekta

6. října 2012 byla otevřena poslední část

výtvarné scény. Říjnová trojvernisáž za-

COME IN, nově doplněná o českou sekci.

Miroslava Vavřiny, specializované knih-

zrekonstruované Jezuitské koleje – sever-

hájila sérii menších projektů. V galerijní

Český fotograf Miroslav Tichý (1926–

kupectví Bookshop, kde si mohou vybrat

ní křídlo. První expozicí uskutečněnou

sekci PROJECTROOM představil součas-

z řady publikací o výtvarném umění,

nou malbu výstavou Krajina č. 22 Josef

prodejna současného designu Design-

Achrer, WHITEBOX, prostor věnovaný

shop a Fashionpoint českých návrhářů.

současnému designu, přinesl ozvěnu De-

Děti a rodiče jistě ocení autorský dětský koutek, realizovaný ve spolupráci s uměl-


it Negli spazi della galleria per i visitatori c‘è a disposizione la bella caffetteria dell‘architetto Miroslav Vavřiny, la lib-

GASK

reria specializzata Bookshop dove è L‘evento più importante del 2013 sarà la

possibile scegliere da una serie di pub-

presentazione della collezione esclusiva

blicazioni sull‘arte figurativa, il negozio

di arte internazionale Artists for Tichy -

del design contemporaneo Designshop

Tichy for Artists e l‘esposizione itinerante

e Fashionpoint di progettisti cechi. I

dell‘arte tedesca degli interni sul limite

genitori e i bambini sicuramente apprez-

Il 6 ottobre 2012 è stata aperta l‘ultima

Il triplo vernissage di ottobre ha aperto

del design COME IN, da poco arricchi-

zeranno l‘angolo per i bambini realizzato

parte dell‘internato dei Gesuiti ristrut-

una serie di progetti più piccoli. Nella se-

ta della sezione ceca. Il fotografo ceco

in collaborazione con l‘artista Eva Koťát-

La Galleria della Regione della Boemia

turato - ala nord. La prima esposizione

zione della galleria PROJECTROOM Josef

Miroslav Tichý (1926-2011) è diventato

ková, detentrice del premio di František

Centrale (GASK) è un‘istituzione regio-

realizzata in questi spazi è stata la most-

Achrer ha presentato la pittura contem-

famoso grazie alle sue posizioni eccen-

Chalupecký

nale di arte raffigurativa del XX e del XXI

ra dell‘importante artista Ivan Sobotka

poranea con la mostra Paesaggio n. 22,

triche - si è rifiutato di occuparsi della

secolo. È stata fondata nel 1963 e negli

(Avvento 2012-febbraio 2013). Parte

WHITEBOX, lo spazio dedicato al design

propria carriera artistica e vendere le

Un luogo esclusivo e apprezzato e il

anni 1990-2009 esisteva sotto il nome

integrante della ristrutturazione dell‘ala

contemporanea, ha portato un‘eco del

proprie opere. Tra gli altri artisti è diven-

cosiddetto Refettorio che in passato

di Museo ceco dell‘arte raffigurativa. Nel

nord è il progetto della nuova - libreria

Designblok 2012. L‘installazione Oposi-

tato comunque molto amato. Gli artisti

serviva come mensa dei fratelli dell‘ordi-

maggio del 2009 come Galleria della

gesuita che integra l‘attuale fondo libra-

tum è stata portata per la prima volta nel

che ammirano la sua opera per questo

ne. Attualmente è possibile affittare uno

Regione della Boemia Centrale ha avvia-

rio focalizzato sull‘arte moderna e con-

superstudio del palazzo Clam-Gallas e

hanno iniziato a visitarlo e a scambiare

spazio per la realizzazione di importanti

to una nuova tappa e la trasformazione

temporanea, e contemporaneamente lo

coniuga il design grafico originale Any-

con lui i propri lavori. In questo scam-

incontri sociali. Alle persone interessante

dell‘istituzione regionale originale. La

arricchisce di pubblicazioni della storia

made Studia con il nuovo concept dei

bio poi ha proseguito il collezionista e

offriamo anche altre due sale da confe-

sede del GASK si trova in uno degli edifici

dell‘internato Gesuita. L‘unicità archi-

parati in 3D in porcellana dello Studio

l‘ammiratore di Miroslav Tichý Roman

renza. A questi spazi abbiamo da poco

più importanti della città di Kutná Hora,

tettonica dell‘edificio e l‘ampiezza degli

Pirsc Porcelain. L‘installazione luminosa

Bauxbam. In questo modo si è creata una

potuto aggiungere la cosiddetta Farma-

l‘edificio esteso dell‘internato dei Gesuiti

spazi ci permettono di far riferimento

Ritorno dal futuro di Michaela Langova,

collezione particolare nella quale si tro-

cia barocca nell‘ala nord con gli affreschi

ed è la seconda più grande galleria della

alla filosofia originaria dei fondatori

giovane laureata della Facoltà di Arti Raf-

vano i lavori di importanti artisti esteri

del soffitto restaurati. È anche possibile

Repubblica Ceca.

dell‘internato dei Gesuiti.

figurative di Brno, ha aperto il program-

come quelli di Richard Prince, Rosemarie

usufruire del servizio del catering del

ma espositivo dello Spazio sperimentale

Trockel, Lawrence Weiner, Neo Rauch,

luogo.

scantinato .

Thomas Ruff etc., ma anche di autori più

Dopo il termine del progetto internazionale di successo Europa Jagellonica

giovani – Andy Hope 1930, Fabian Marti

Troverete maggiori informazioni su

la galleria ha aperto i propri spazi ai

oppure Andro Wekuy etc.

www.gask.cz oppure aggiungetevi a noi

giovani autori della scena artistica ceca.

su Facebook https://www.facebook.com/ gask.stredoceskehokraje.

IL TEAM DI GASK


O sdružení Art for public

About Art for public

Sull‘associazione Art for public

Občanské sdružení Art for public přiná-

A civic association, Art for Public brings

L’associazione civica Art for public porta

Con il suo approccio Art for public supera

ší umění lidem a navazuje otevřenou

art to the people and promote open co-

l’arte alle persone e crea una collabora-

la lotta concorrenziale tra le gallerie e

spolupráci na poli současného umění s

operation with other galleries in the field

zione aperta nel campo dell’arte con-

sfrutta a pieno il potenziale di queste

dalšími galeriemi. Touto cestou, společ-

of contemporary art. In this way and by

temporanea insieme ad altre gallerie. In

organizzazioni e istituzioni favorendo

nými silami, chce organizace dosáhnout

combined effort we organise exhibitions

questo modo, unendo le forze, l’organiz-

così lo sviluppo dell’attività espositiva e,

výstav umělců jak mladých, tak velkých,

of high-quality art by both, young and

zazione intende realizzare esposizioni

con questo, anche lo sviluppo dell’offerta

zavedených jmen a vysoké kvality. Naším

renowned artists. Our motto is ”Together

di alta qualità sia di artisti giovani che

culturale per il pubblico.

hlavním motem je „Společně dokážeme

we are more”.

di quelli affermati dai nomi importanti.

více“.

Il nostro motto principale è „Insieme Art for Public forms an international

possiamo fare di più“.

Art for public spoluvytváří mezinárodní

platform for the exchange of experien-

platformu výměny zkušeností, kontaktů

ce, contacts, art and artists. We want to

Art for public pone le basi per una piat-

a uměleckých děl i umělců samotných.

show high-quality art, not just in galle-

taforma internazionale dove si realizzi lo

Prezentujeme vysoce kvalitní umění v

ries, but also in the streets and in public

scambio delle esperienze, dei contatti e

galeriích, ale také v ulicích a ve veřejném

spaces. The way we see it, art is for eve-

delle opere artistiche oltre che degli stes-

prostoru. Věříme, že umění není jen pro

ryone, and should not be limited to just a

si artisti. Presentiamo l’arte di alta qua-

vybranou část obyvatel, ale pro všechny.

small portion of the population. So we’re

lità nelle gallerie ma anche nelle strade

Dostáváme umění blíže k lidem a propo-

bringing art to the public and integrating

e nello spazio pubblico. Siamo convinti

jujeme ho s každodenním životem.

it into everyday life.

che l’arte non debba essere appannaggio

Svým přístupem Art for public boří

Our approach lies in overcoming the

lazione ma debba essere aperta a tutti.

konkurenční boj mezi galeriemi a jeho

competition between galleries in order to

Portiamo l’arte più vicino alle persone

překračováním využívá veškerý potenciál

draw on the full potential of such orga-

inserendola nel contesto della vita di

těchto organizací a institucí ve prospěch

nisations and institutions and deploy

ogni giorno.

rozvoje výstavní činnosti a tím i rozvoje

it towards developing new exhibition

kulturní nabídky pro veřejnost.

activities and expanding the range of

solo di una ristretta parte della popo-

cultural options open to the public.


Better Everyday

Catalogo Maria Pia Severi  
Catalogo Maria Pia Severi  

Esposizione della fotografa italiana Maria Pia Severi presso gli spazi della GASK, la galleria della Boemia Centrale, a Kutna’ Hora Vernissa...

Advertisement