Page 1

septrnirr //í3

}utrlai

liraÁrru/frilrr"

nt

\

cfí|qojrtl.lrD }vEryLElr,

V IíORÏRI,It1"

t-


0verleie 2J augustus u53 IOORÏVOORD VAI{ DE REDACTIE.

geNa een onderbreklng van enkele jaren hebben de kerels het initiatigf nomen opnieuw een Overleise Echo te maken" De kerels hopen van ganser harte dat het'chiroboekje een toena<lering moge Teezenom de ouders op de hoogte te stellen van de rerklng van het nieuwe chirojaar. De Overlelse Eeho zal een tt-tal maal per jaar verschÍjnen. 1) na bet bivak. 2) rond nieunjaar" 3) rond Kri.stus-Koning. 4) na onze oudersavond.

De redactie

i.s sarnengesteld uit r redaeteurs : Frans Lemaiitre 5'r. Siegf ried leverden teksten kerels FransrJozef, leiders'hudy, tteflig, Marc, Ronain, IÍflly Robert, Bernard 1, frater lfilfried, E-.u. BestuFder. tekenaar : ldr ïf11ly typograf_ie : 1dr Bernard 1

r

-1-


\ ! I

,,i Ë)

- 0 p zondag 1 septenber starten ue met het nieune chírojaar. De chj.roaetiviteiten beginnen om 2 h en eindigen om 5 h. - D e rnekelijkse bijdrage blijft

voor iedereen J f.

- Zoals ieder jaar rordt de jaarlijkse bijdrage geÏnd. deze bestaat uit : - 10 f inschrijvingsgeld voor de nationale chiio - tO j

ii

il

In de loop van de maand september zullen lijkse bijdrage aan huis afhalen. 6

| ,.Á t"B

o

verzekering voor het ganse jaar. (niet verplicht) de leiders

'4

de jaar-

lb" {g

^í^, .1.aP

v

z-1 >

/.á

<d,*^iEí

T YW

\s

4

F -èê

-2-


'

ï{oordje van E.H" Bestuurder"

0p de aàilereerste plaats een prolÍeiat a:n het adres van F.rans ult de kerels. afdeHn! en ásplrant l"eider Wilry die het iíitiatief namen onze (0veFlelse Echo" Íeer d! gang-te brengen. We eensen de nieurse redactie gGa heifl De mensenhebben ze gezien de duizende chirojongens langs de wegen van ons rrlarmse land op trektocht, zingend, spelend en joeler:d in de bossen en op de heíde""" 0olonze Overlei-se Ohiro ging op bivak naar de.vJaamse ardennen en onze kerefs trokken door het sche1deland... wat rsas het heerl-ijk. . ! En nu begint opnieuw het chirojaar. Vol jeugdige geestdrift en eciel-moedigê toewijding slaan de leiders de handen in elkaar" Onze meer dan hond#d chirojongens alg sull-en iedere zondag weer hun hart kunnen ophalen in vreugde en spel strijdlustig vrienden onder elkaar. De cbirobernegj.ngwil van ieder jongen naken : een kerel met een stalen 8i1". " met een goed hart... rnet een schoon karakter... verbonden aan zijn Koning door M:ls e4 Communie".. gehecht aan zijn thuis die zijn ouders, broers en zusters opreeht lie_f hejeft"" die voor riemand wijkt aIs het gaqp,o'n zijn plicht te dcen. ". díe een vilend Ís ió-or Íedereen... een $iere chirojongenJl{ Zo grl:* .,qedan het nj-euoe chirojaar tnJ Welkomaan alle leiders, aspiranten leiders, kèrels, knapen, burchtknapen ep jonglanapen. -Welkom vooraL aan a1le jongens van de parochie die bij de ehiro aansluiteql

AAN

KB]STUS

I{ONING

.,Tn0uIv" ,r

de bestuurder" ,t iË,

i

.

:

,i

..i,

i'

- 3-


ffeP;nwafupËrlkelp iï.5 MAANDAG

15juti

5 h 0 7 - Bij een jongknaap thuis : Ma ga 'k rriet telalt

6noB 7h09 Brrro ghr_1 foh12 " ]1h13 12h14 13 h 1 5 h02 2I h35 ?? h37

komen. a1 gereed boterha.nnen : mljn ma zijn Bij een burshtknaep thuis geen ? tiid : het nog Ma thuls is Bij een knaap Bij een kerel thuis : 'k ga me nog eens omdrarien ? Bi j een l-ej-der thuj.s : I t j-s al over negen 'k noet mij aI niet meer omdraaien. Gans Overfeie staat in rep en roer : 75 man met pak en za& op record) een autobus van 5tj plartsen (plaatslijk j.n enkeLe rugzakken en van : aankomst opschudding Louise-Marie chirohemden" enkel-e opgevulde Leiders Èóir:.eten wakker : moeten lerken ; 1 ste karwÈd soep scheppen, men tracht zoveel mogelijk er niet naast te gieten. Àerste kennismakgngnet". . mister muziekberg. ...€n lady grenadine" Harde kennismaking met hun zoon strozak.

/;,\

íld', -+-


DTNSDAG

]6_iuH

- Tnee jongknapen tegen elkaar z Zeg Jaa nanneer moeten ne de leider reer nakker naken ? Bh35 BÍjwonen van de acht-uren mÍs. Patattenjas - iedereen volgt het voorbeeld van ldr Francis th36 om de díkste schil te produeeren" 11h38 Bekroning van cen spannend boospe-] bij de burchtknapen e bet vinden van een modderpoel. (ex-beek) 12hOB De innerlijke mens r"ordt versterkt met bouletten" 15h0g In het bos wsrdt de synbollsche spelband opnieuw in de kraaknette spelbroek gestoken en nen gaat aan het veehten om de beste catchers te doen lÍkkebaarden" 15 b 10 vele lopen nu reeds rond met een moddervuile spelbroek" o.a. fB fr :e - Kerel s Mare moeten TÍe onze kougen afdoen voor onze voeten t "* te rassen ? 18 h 31 &oeder Sieq!:ied trekt zíjn 4-de fiJm af " ". 20 h 15 De jonglcapen, gewapendnret zaklamlen en-papíeren zakken trekken erop uit voor een "vcandeling* enig doel s een kiiekenboom" 23 h 57 Eet laatste groepje Leiders stronpeld de slaapzaal binnen en gaat dadelijk mee grommeu. 4

6h30

ÉÉ*

W;' 3K@

;

** {l

WoL=

--ï--

6óN.

áE

+

'

n,rz"

SV

9'

effi


ïY0EliSDAc

- Tussen 2 leiders

- %eg.eí oak die ploebers, zwanbers en tjiepero gezien ? - wadue, lra vor 'n beesten zÍjn dat ? - zeg ge peinst toch zeker nie dark express ip* ge*stoanei vo te goan kieken. " " ldr Bernard 2 traeht de buikspieren ven z'n jongens yÍarm te hoftden.. 7h30 gh14 De koningsrcacht kornt net een voorsteL voor de pinnen a noest iedereen nu eens di"e pat"atten sehitrlen die hij zepzou opet'en, zop dat niet beter zíjn ? De jongens !íie het sehÍIlen reeds de keel begint uit te hangen keuren het vooreteJ- eenparÍg goed" De Ieíders die eehter niet me€/ímoeteneehÍ}1en verríerpen het:meerderheid tegen ninderheid" 10h15 Groene ehj.rohemdenploegen het Dos om op zoek naar feiders en sehatten" 12h01 We wassen ons een beetje en eten veei" r a n j B De onderpastoor traeht z'n - friskors aan te nan te brengen".. het Iukt"" " 1 4 h 1 6 De jongens zoeken wcetr naar al"le mogelijke middelen om te zeurep" De leiders echter rvisten all-es te voorkomen. 1 6 h 0 7 We eten en drigken nog eens Èer afnissetring. 1 7 h 1 2 Ook dc beek eist van.Caaeqeer haar toL ; het 14 de slaehtoffer (een leider) zinkt on,lei de glunderende ogen van de kroonríEèht van sehaarnte in de mcdder, 2 1 h l . 3 Eindelijk het lang verwaehte bosspel. 2 r h 5 3 Men tracht zoveel- mogetrájk eiet bang te zijn" 2l h 54 Een verbouwereerde ]eider net een baard traeht het spook uÍt te hangen" L 22 h 48 De laatste zaklamp norrir gedoofd".. 6 A n

-<-r, =

lljulí

L

-;'.5-

'uw -àl

m

z-

cL

lti'lt"

:6-


7---_

II 0NDERDAc

Lcider 'k moet overgeven, rat moet ik doen ? lla, héwel overgeven hé. tie leider vgordt J-íjder es werker van het nufde ur.rr" Een burehtknaap toont "Íets" aan de l-ei.der : deze laatste eonstateert zonder zijn ogen te moeÈenopenen dat er lets aiet in orde is" Men daalt de trap a{ op zoek naar de W.o" tjes"(dit 0 h 53 maneuver doel zich nog herhaafdelï;k voor) Gerone wasbeurÈu tenzij dan enkel-en die een extra aehrobbing 7 h 38 nodíg hebben" 1 0 h 3 9 De eerste druipjes onderbroekjes versehijnen lan de wasdraad" 1 0 h 4 0 Leider Christian SeefÈ een GR00Tbosspel, 1 2 h 0 9 IJenu speeÍaal, rÍjstEop met gerooeterd brood voor de slaehtoffers van de nachtelijke j-ncidenten" 1 3 h 1 0 HeFvierde docsje afganicpilletjes is en aan. 1 4 h 1 2 Toch rordt er gedur6nrie de sper:rtocht meer naar kersen ofte krieken gespeurd dan naar pijlen en opdraehten" Opnieuw menu-speeial" V.ele zeggen ook zíek te zijn om zo van het geroosterd brood te proeven. " " van zodra ze eel:ter het gevreesde rijstsop in het ocg krijgen zijn ze genezen" (mE 1dr Bobert) Nog , maal slapen;21b14 0 h 03 0 h 04 O h 52

I

t.1

'/ ' ' Í , \ r \ l\$"

I \: \Z

j=".n,;

:,r s

t{V

,--á)M

.í-lÉlr!'

r"ry:q

r8;uij


VRIJDÀG

5ht2 6h59 7h43

19jul"í

M}ly's revèille loopt af " (alias LeFar) traeht met zíjn Sustíge yíeduÍe de i,egaart .Frans =jongens wakker te spelen, Eij leirler HerwÍg pakt het níet.,. alleen Claudia (i,"lleef,s) kan hem $ei(ken".. We doen zoals de shffen. ie nemen nater en doen alsof te ons b

traggen.

13ho& 14h02

18h12

lgh28 21h49 ?2h50

.49

vu:il is Persoonlijke afnas, kerei - Mare als onze J"epel nj.et' straf I moeten we die fan ook efqassen ? De tour d,e zrans startï Wat voor 'n gekke toeren we daar beleefd hebben is niet men een pen te besohrÍjven, daarom typen nc het" Tussen Po en Nivors stapt een burchtknaap heel kalm van zÍ{n fÍets en l-oet heel pronrrptzijn banden omdat zÍjn zadel te iffiog staat" De laatste zvroegers stappen en stronpelen net op tijd de eetzaal bi-nnen oïn er buiten te vllegen. fnderdaad dÍtmaal hebbe4 de du-iJkens de grote eer de eetzaal te gebruiken. Er wordt hriten geTeruijJ. de du:ifkens lunsebt ; rijstpap met blÍlJ<en lepeltjes. "rb zltten te verwateren". " Grootscheepse voetenwassing, er nordt gewassen dat de stukken in het rond v-liegen" ( stutcken slijk natur:rli jk) Een lachende maan spiegelt" zích op een stapel glanzendde, blanke voeten" Idr Bernard I Sraeht nog eens de baflc van de zolderi-ng te oat.ijken, het Lukt hem naar nu valt hiJ echter over de gtrozak van M.L" ( Bkrr)

=<._= \" --

-

=-/*J'l -*\-4

\r.

--

.r

--

lPI

I t

-----

*=

*8*


/y'

ZA,TERDAG

/,

'

/7'

,,

"/t

2

20julí

B tr 3O Al1e jongens stormen uit de refteÍ om iets te aansshouÍen, iets dat ze niet gev?oon draurt naaarti-en zijn,"". re-gen, spijtig0t nÍnuten.' 8 ir 4O - Knaap : ]eÍder noeten we nu al onze zrqembroekaan doen ? 11 h 21 Het bos we'nelt van groepen die veebtend door eLkaar tremelen. - men traeht zoveel rnogelijk nat te zijn of is 15 h 01 In !t zlemkommeke nu toeh voor nieÈs"Toeh ontkqamen er enkel-en aan de sehr{.kwekJre4d stortbaden. (Hé kerels, hm, hm, hn) 18 h 02 - tijdeno de uitteeht, van Ronee- De knapen sehijnen goed getraind te zijn in de tr00 m sprint, na een geslaagde ovcrvaf op een rljkbeladen kriekeboom" 19 h 03 Broeder André komt jutrst geteld 450 na de eerste binnen. Na zijn eindrush verklaarrte h.1J a,l!t onze verslaggever dat het niet. serieus t' ilêge de eersten hadden een veel kcrtere seg genomen" 20 h 04 Leider Romaanbegint uit ztjn derde boek te verteileno ?2 h 05 Opníeun schrikspel - pseudoniem van avondspetr. 22 h l0 - Pardon leíder ok daoht dat ge een boom waart" 0t Ís nÍets Urbain, !k daeht ook dat ge een boomwaart" 23 h 02 ïÍÍj en de pomp zijn pornpaf,.

Y

r

t-

'1t l

I

\l

ti

.':

ffi*-4

\.-

__\__

<\

J\=-

-

i.

-lï*=--

"u

*S=

\ \=<:*-::-

( \'-\\\ E.


Z0NDAG

21 jr-:U

6 n p

- ieÍder zijn rnijn ouqers hier nog niet ? - Misschien &ry ? J,eídei ,aIs ge de faeteur ne keer zíet geej hem ne keer deze 7 b ]3 kaart, 'k heb gesffieven of ze deze namiddag nog konen. 10 h 1l+ Jongknapen plegen een geraagde overval op 'n weetrLooskreenkarreke" 11 h 02 P}€. De eerste duif is gevailen, toen knan de derde en juist ervoor de Èreede" flenslotte kwanen ze alie 16 bànnen. 0ndertussen hadden nij te zwijgen en te kijken" Ldr }íerwÍg had nog nooit zo0a tueht gehad. 13h02 De eerste bezoekersr'ozij die hramen, Íaren €rooo" (Shaekespeare) 15h03 Een ;iaar ouders vonden tot hun jolijt nog 'n paar gandnischen van bun dÍerbare zroon" Het nanneke had vergeten die lekkere dÍngêtjes op te eten in de autobus toen ue vertrokken" - zegga ,één neek geleden"- smakelijk1 8 h 0 2 De eersten vertrekken net de noorderzon" " " t9hJ2 ïfe bekijken het stÍJ"leven in de eetzaaL (koude ptra) tafels met borden vol saJ-lade en viees en andere grassoorten 20h$ KoËrtsaehtige voorbereiding voor het kampvuur, gans de kleerkast van onze bazin gaat eraan" Koningsraeht moet 3 rokken hebben, de sehildraeÏ:t paterskJeren. De hofnaeht zelfs een kal-koen aÉ een f-azant. (O"re ïseren eehterffog zo goeE ons de keus te maken")h le I[e traehten opnieuw te s]apen.

621

iiiI

i ;

fuW

.-,....-( t..-

- f o-


MAANDAc

22iuU"

06 b l+0 Ook vanciaagst,aan ee op"

Snrz

10h 11h35

:zna6 14h17 19h42

z:-at6

21b18 21h19

22 h19

+"

h49

ïVeeten veel en breken wei.nig tassen. Waar er rook isu is er rruuro firaar er kanpvuur is, Ís er hout" En er is hout, gansc bomen worden meegesleirrd, leíders en kerels doen hopeloze pogingen om houtberri"es te naken" TVilfried komt inspeeteren : de helft noet terugu we hebben teveel hoffIVe sJ,Íkken soep met houtspaanders binnen. Terug a'ln bet speI" Het bos ís van aansehijn veranderd. Creenenke boom staat nog op zijn pJ,aats" AJlerlaatste koortsaehtíge voorbereidíngen voor ons bívakvuur. Eenste houtlegging van het kampvuur" Een roeste fakkel vervlng he symbrolische l"int"Men probeerb het houten gewroehf-het vuur aan de sebenen te Ieggen".. En het trukt. ". Dadelijk vrordt gestart net ; 'oI,a piste au:e étoi1es00 van de jongknapen, J.uirnige sehet,sen ca zang wísselen elka:r af," Jan Foullon ontpopt zíeh al"s een volnaardige toneelspel-er. Ai-aE we uff goed ingelichte bron vernemen heeft onz€ qTà::reeds 7 kontracten in de Ohiro. ler afwisselÍng moeten reÍgeren : hij blijftrU-ever j-n cen slaehten de kereJs veffi ss "ï!ííe weet watoo Taboe en nu maar dromen"". Ieiders traehten met bíer het vuur te doven"

__""4_

* u:


DINSDAG \

?.3'",

Jq,&:

;f,i "

,{rp

í^v

k* I

É==

2l jtrli

6 h 17 - LeÍder moeten rJe nil aI onze rugzak maken ? B A fe "Dit is de tijd" riep iedereen tijdens de openirrgsforuratle en ldr lÍ1lly's revellle liep af. lt h 12 Voor de laatste maal schouwen-qede bossen en dergelS.jke rnet ledige ogen aan, ] . 2 b 1 3 Idem voor niddagmaal-" 1 5 h o B Laatste bestor'nj.ng v?n het ehaLetje en de traatste groet aan onze zó dierbare beek en haar zo lLeve puttjes. 1 5 h 0 9 Ieider Robert sehiet voor de laatste maaL in de beek" ].6h De rugzakken tordep naar benedeu gesler.sd en fdr Bernard I loopt voor de l7e maal tegen de zolderÍng (proficiat) t 6 h 2 8 Prosit, de laatste druppels grenadine wordt verzwolgen" 1 6 h 3 0 Bnoeder Si.egfried en Ronald doen hun begt, om een psar nonsters van kiekskes-te ncmen. (zegge fotoos) Men 16h58 traeht een ptraatske te bemáchten op de bus" ïÍat allen lu&t" L 7 h 5 9 Allen tenrg op Overleise bodem" En nu maar vertel"l.en" " " E{€+€l="i€"1*{:{*J:1*+=1€{€-{:+€1€+=

t-_

I Afgeluisterd

t-l

--_a in de zondagsmis van ons bivak te Louise-Marien tussen een leídEr

I

t.

I en een kÍezelke" r. " IYat vooradging a De pastoor pneekte reeds meer dan een lr I knarteur" De leider keek ongeduldig op zíjn uuverk en yroeg tenstrotte aan het l-l krezelke B 'sEce lang preekt die pastoor hÍer nu atr?uo- t0 0o zes of zeven jaar"* F, I

4#-_-_*-\^

I I

I

| -tz._


de ruga ons bivak" Het ïlerd voor U aI]en een harde training ; daar zi-jn we al"len ten stell-àgste overtulgd" AJLen zíjt ge stij1voller gcworden en ge moet besList niet ten onder doen voor de knepen. ALfeen één groot versehiJ. a de tuchÈo vooral" gedurende de formaties víe] {at sterk cp" Maar atrs ge al}en stevíg Un best doát, dan zijn Ë ervan overt*[gd dat dit vlug zal. verbet"ren en zul"len andere afdelingen weldra de burehthnapen a1s voorbeel-d moeten nemen. Zoals U fiarsehijnlijk reeds weet, zulien somrni.geburehtknapen weJdr& overlopen bij de knapen ; uodanÍng dat onze grocp stillaan zàJ. irr'Ímpen ín aantal"" Daarom onze grote worvíngsaetie" Moest iedereen nu zÍjn sehoolkamaraadjea meebrengen op een zondagaamiddag dan zouden ne weldra een stevi-ge groeli burehtknapen bebben" Vsor het ogenblik teft ieder vendel aeht man" Maar gawoonlijk zíet de leicier slechts 5 of 6 man per vendel-. Daarom is hei de plicht van aI]e vendeLl-eiders en voorrnanËEnhun leden tijdig te verwittÍgen voor de zoneiagnarunidagen ook voor de bondsmis de wÍJdag" Want slecbts met de bu$l van de vendelleÍder kunnen de .Pierkens een nrige stevÍge €deling v'orden, Uw lej-ders beloven zelfs mêer" fndien ieder vendel voJJedÍg kan aantreden, de eerstvolgende zondagenn leFi;gt de ganse afdeling de eerstvolgende maandenenkele Íntemesante aetivíteiten, zoals stadsslel, avoncispelenz.." hrs is het aan U burchtkaapen en vendelfeíders vooral, om iedere zondag stÍjlvol met een vo3-ledJ"gvendel- aan te treden en daarbj"j nog zoveef rnogeJ$jk vriendjes nee te brengen" Dan pas uordt het ecbt plezant"vlant hoeneer zielen, hoe mecr vreugoel ,, L

Uwleid,ers. * l'.5


KERELS

OP

HET

SCHËRM. I

fi ^A rV ;.: I l'' r !

',-

KEA,ELSVffiSLAG BI VAi(1s3.

I :1

{

AJ. zuÍjgencl en zuoegend en zwetend trapten de kerefs op hun pedalen de moordende Knaremont op. De son verlnomde al-les" Het dageJijks afgebreken getjj.lp van de mussenftroot geen lofzang meer" Alleen eeï "fff,"..00 en een gedeny'geli;uidf:n: "Ncoifrran uríjn leven mectr.."ot stosrden de stilte"-E ogen der avonturende jongens speurden tevergeefs naatr ecn

wegrijzer met name Louise-Marl-e. Ie kopman, durrvdeharder en harder en raakte lichtjes afgescheioen" ldr Mara die oe aehterhoede vorrnde riep ; ooHéle; 0t is geen wedrennen hoor" en net eerr l-ang fluit,sÍgneal namen rye rÍat rust" Toen ue na tstak een korte r"ust ons karretje beetegen, een autobus rnet eer.rtroep joetronde en schreursendejongens ons voorbÍj" !íet veel ener$Íe trapten Eq.harder zodat te net een grote snelheid aan de autobus hingen waarop jÉeven sebrdrrrde z " Zeg ne kieu keí kik gin fetíssen zullc" et Ftrans dernareerdemet een nijdíge saok en zagen hen pas in Lorrise-MaFie terug" De drià overblíjvende auid(elaars átró'pel-den verder en geJ.ukkig kon l,íeven hen de weg wíjzen (met 20 ]qn s') naar onze bivaktrilaats"cHet trío knam juiet op tijc voor oe soep. Na een korte nist zetten de kerels net broeder André koers naar Mater on de brouwerij van bieren"Roman"(a.t" onbetaalde reelame) te gaan bezoeken" 0nze bestuurder, idr }Íersíg en broeder Sàegfríed waren van de parti"j" (natuurlijk) Na het geletd bezoek *oáhten we de innerfi.;l.e meas versterkàn. &3.u}JrÍg genoeg hadden t'e onze proost bij,cÉe steeds een gesprek aanknoopte met de Direeteur en die het steeds terr:g braeht op het Lekkere brrín bier mot gevolgen vandien..". Na cen UUrtje beAloten r'e naar onze pleegnoeder terug te rijden" Nadat wíj een gezellige avond baaden beleef,{ zocbten $'e onze s}aapzakken op" En zo kreJandenv'ela eukele dagen op een zekere woensiiagnamiddag"llaar we pakken en zakken maakten en vertrokken narr Sínt-tiikJ.aas en zwarte Fíet" \ 4o !:4 4 ?a

'-ffio

^6.-,ffi-,ffi,

la

1"ti

; ! -ï'? i t-I-

.A

È+v

,""\

,=:f,* o;?at;'Í'"'

_ _t 1 _


l{e reden door Vlaanderens netuuc"sehoonen belandeil ae Ln ZoÈtegem" S'aaraehtÍg Zoítegen hegft zijn naarnniet gestolen" !ïant bij het opvocren -{íin €en aerobatÍseh nummertJe f,uir,nelde Jef over zíjn stuur de dÍepe:'ik in. g*l-qkk+g asfalt, hij viel zaeht" Éen madanmeke Ïwam aangësneJrien vroeg c noManneke(trn8á m)-.ei u zíËr gedoan ?o' ooEns'e reden, reden, reri.en, z'eden, dcor de kempendoor de heíde.'r En daar vqenketSint--Nikfa?s onsa qaar" , " zuarte piet joeg orxÊweg en net de sehrík bevangen sJ-oegenr"e de weg in naar Tilrode" Na een J-ang zoeken kwamenlve in de Mol-enstraat aan fie1f ',s verwelkomt, vrercierrdoor d,e tante van fu. findné. Fíe versterkterr opnieuw .de j"r:nerlájke ;aens en na lrat gepraat zeshtcn we de lrooizeitrder op om y{at te s}apen" Ldr Marc en Frans gingen even slaappiJ"letjes ga?n haLen ín het eafé o'?DE WAS{f,NG ooNu beweerden se dat we naar het land der zroê+,€dronerr zouden gaarr, maar de moppentafel sercl door WÍl"l"emk;ovengehaald. Heel vroeg ín de norgen (O fr a'; fiaren r"e tegast ïn het ]and der drornen. Donderdagnorgen - Deboe - riep een stern (van J-dr Mas'cl narz'oIJ iemand antwoordde - of is nu qaar 6 n 3O zul]e- *tro tegenanÈv'oordwerd hij net een paar forse handen uft zijn hooíbed.opgetilt... s v'erd írrgewreven en om 9 ir plaatstríjke ". . Hct l-:at,ste 6taar$ pistekitten tijd vert'rokken pe nasr St-.Nikl"aas" Daar zochten we een uitra node:'ne breíf,abrieku waar hun baaitjes ook in Íiortrijk uerden verkoeht" Na deze intr;e:"resante bFjsekmorgen kresfoten vïe naatr broed'e:" André zljn huis te gaan eten" (Hamrne)l'ía b,et eetmaatr konden .tre zeggen

á

*GgD

0Àrs

Z,IJ

DANK

BiJIK"TE

SPANTO'

í,€ namádctag braeht€n Tse fangs <ie aehel-de en Rupel door, *aar één + één íjsje werd gelj"kt" Bond zes ulr' rolden le euue natten op en reCcn naar hamme rÍaas' TTede BeJ-gische sehotel eer a3n eleden" De afwas nqera zoais altijd door Jef, e:r Frans gedaan. (waartríj de anrleren na-ar de T" V. keken) bliezen weAe afï"ceht naar. 44lga cie afuas : /?*-


Daar aangekomenmaekten v'e pakken en zakken voor norgenvroeg ; want vte vertrokken om 7 h" 0m 5 h 30 ï.d.t de veren" - morgenopdraebt .: vrassen - eten - H"Mis : s er Ías geen en dus rnoesten re vert,rekken zonder" Crnt h 30 trokken ne in Oombergeneen pastoor uit zijn pastorÍe oïl'dê kornunn'iete geven" Reeds om JZ h waren ïíe ín touise-MarÍe" - De ronde van Fraarkrijk - vríjdagnarniddag" YIererden als post,parc!.on, als toezichter op 'n post aan#n. Onze kerrroogjes merkten het volgende ; lmapen zeer stÍjivol" en traehten ons de bevlej"en door tegen ons leider te zegge:r" Maas het l"ukte griet" De burehtknapen varen in onze ogen moe ??? - zaterdag - 's norgens moesten we het zwenbad'rerkennen om er oe namíddagseen boekje te lezen. - zondag * ouderebezoek" Frlns viel" versahilJ-endc mensen lastig om te vragen naar hun opinie. Veel nensen d:Frfden niet antwoorcien omdat ze daehten da+, het een gewetensdings Íase pas na veeJ overïtriglng iukte het. Ldr Mare sao intussen $eggeglapi om te feesten en te drinken ondat zijn brc'er in het huwJijk trad. Toen hij terug was zegde fi; ons c nr Kei kik ne kjei an gulder gepensd bré toene kj-k an den kortendraark zat, It wa toch charmant nie -oar ?'! (íncierdead zeer lief ffiarc. ) - maandag- sprokkefen en krmpvuur" "Chance daj guÍdernie aotto zie tíeven tegen de knapen bist dat Íe zel"ve ston te kíeken. - kampvuur - 'u T[ie weet nat -unde kere.ls Jeíaen het program-'ra, ]dr !fi.J"3y aeí na ztn overwinning tegen ons ; 'o Ben kik bevoerreeht, negen piepera en zeem var: de kokkessen"oo - dinsdag * vertrÈ-k" Ns de sl-otfornatienofuerÍn, dankt broeder'$íegf,ríed de f,auiIl"íe ' Iesmedt err nog vele :ndere" De kerels sprongen de fiets op ell zej-l-den ia anderhaff uur o""o f:o"lri;t " In de vaartstraat noteerde qen baFdbruek" Na een ontroerend afscFeÍd van de kereJs met fdr Mara spoedigden zÍj zich naar huis. ". j'

ffitr ={€{€+=+=+=.{*-l*f: -{:+*+-{:{:1-{*t--{:{-+=

tL.:-,

{€-{-+=+=+€

/-'

t,t:-

.;líà-.i

-{-+*{-{**=*e**l-{*

N00? van de REDAOTIE": wegens pJ-aatsgebrek kan iret venslag van de burcbtknapen ever het bivak niet in deze Overleise Eeho versohijnen.


ONZEHOOFDTEÏDMAAI.IHET ÏTOORD.. ". " 'E

BENZJI\EPCIM:"

?t Gagt nÍet o'r l:nge ti;d de baan te h'eríjden zomd,eree,n basu,íare: pomp te zíen staaa ; st'eeds kcmt men ze voorbÍj, eons twee of, uràe naast 'eÀkaar ; de ene is nel wat ouder van model-míssehien rênsmakeJlsÉer van vorfii eïl de andere 'rroCerner síerlijker uÍtzieht, vên J-ijn en norm,, Maar e:,Il,epcmp do,e+, hetzelfde s aan het voertuig dat bij haar komt otoppen sehenkt; zo- veo:r.raad brnadsÏof . Vergeef het kereL dat. ík U zo eiuqf, vergê1i;ten nêt een..o, Fc'rrp" -so"à Ifat às aït ueeIO Eigetijk lonp en plomp" Entoeh, trelflenri,. Heri-ï:merd.ge U de d,ag dat U aangeslrroken werd om kerel te r"orden ? Van ffie dag af i.un,al's zi"jt ge komen te staan iangs Uw jonge levensweg op de paroehleo a1le,en ilEar' om tJ *,'e geven - Uw leven te geven - de gave van U vrije ttjd, Uw talcnt,en en bekvraamheden, U$ zorgo Uw Ínspanníngen, Un offer, Uw mieJ-ukklngen, Uw ge-bed" ïr{alr wart,ïJwlie:i,d.ers vooral van U telkens vensa6ten dat j-s : .. " bmaÁdstef, heiJ.:,g vu{.ir * d€ geve van Ulr hart,, van U* Ilefde. Een kereL zijn die open staaflveor aJJ.en en j-eder, ge* lljk wanneer en gelijk Ëaar" oo een eehte ke:'eJ te zijn die neru $teeíls tre::el"'Cirind.t llanneer ee U seeft dan heeft ehriatrts zis]r naar iI - "l+Í.emandheeft' nheer J-iefde dan díe zi;i tevànÍeeft uË""-"un and,€r.oo- zijn Leven geven Uet"ekffit Êter* venl-Het kan ook betekenen dàt geven wat Uw leven u:ituraakt en det i"s het nerrrelájk Uw tÍjd, Uw zorg, maar vooral Uu Liefde. Schoon praten hé, naar.""-o-ir dat, vol te horrden""" ja kereJ- ela:a-J"àgt,het hem. Altijd maar geven en nooit uitgeput zijn dat is het. Een ponp gee.f,t naas als ze verbonden Ís met een bron, goede vertrindingen enu. " " Etrrto,*lr gee:r ffndement. De bron ís dan nisscblen uitgedroogd of leeggepompt. ï[at, 'er geluk nant <iaÈ gekreurt en bij een eehte kereL nooit, tenzij dooí zijn eigen schuld" Onze brcri ",ra;r'Lie-fde G apóstelvuur ís bodemloos en onuuítputteJ-iJk, wànt die bron is ehrí.qtue" Indien ge nu een pomp zijt die Ín het geheeJ,niet of onvoldoerC*: geef"ty dan llgt het niet aan de bron, maar a?n die leídíng naar de Eron" Gij zi.;t lr:-Et;genoegu níet ínnig genoeg met Christus rerbonden" Een kerel vo.L met eh:ristr,:a kan <i$e v,eraan 4f bondenheid rnededelen" &lleen heeft Uv' aposto]aa'b, het zÍelebrccd dai ge póe.nbÍed li a* anderen effect als het aengeboclenrnordt óF au schaef van een heilig rn'ot'Cl:.;"ietus --'i:)"' -EEN MET CHRISTUS":, {verbondenlffin.."


EE$

IïOORDJE

VAN

DA}iK"

O O

6 De bivakleidÍng bedankt heel speciaal- rle jqllrouwen Marie-Rose Vanhoutte, Eleonora Delannoy, Ánne-ll{arie Mayeur en Vanfleteren vo(rr de buitengevone keuken. Het znaar en lastÍg werk, "tánfi dat zij 6nder enige vergoeding, Voor onze jongens rnet grote zorg hebben volbracht, verdient <ie waardorÍ-ng van íedereen, die onze Chj-ro in zíjn hart draagt" Vinequier voor 0t I.o bijzonder woord van dank gaat evenv'eI naar tiLfríed {antasti.sch veel en zrÍrar werk dat hij heelt gepreFteerd tijdens de aangeframedagen van ons bivak te Louise-l,laiie.'- Eveneens danken re van ganser harte onze bivakproost E"H" Soens die tijdig door een knS.nkslag de glirnlae;h toonde op het geJ-aat van degenen di-e de zon soms niet meer zager;,"." - 0p dÍnsdag 30 julÍ trad onze oud-groepsleider André WarJ-opin het huuelíjk. trTeveensenhet jonge paar veel geluk toe j-n hun verder Leven en laten niet na hen vnn ganser harte te bedanken voor het zware werk dat hiJ heeft gedaan voor onze Chiro" ldr Herwig"

of gebeerde bij

I

q

de jongknaFn.. "

tb Leider had ïertelt over de Muziekb*g, met zi-Jn nachtelljke symfoniën" Maar de jongens gaven de indruk er niet veel van te geJ-oven" Toeh k6h- het naar zijn""" ? Ze zouden het eens onderzoeken" De derde dag van het kamp stond gans de jongknapenafdeling in rep en roer" Het ras nerkeiijk rraar wat de lej-der gezegd had óveiide muziekberg : ïedereen geloojtie het" trVaarom? . " " Omdat ze het onderzocht hadden" Hoe waren ze de qaarheid te weten gekomen?" ". llel heel eenvoudig s Iemand had enkele noten gevonden in het bog" o "

A

1


O VERWJJ GI N G.bII

VAI\

R i V -TK].8] DER"

EEN

lierinneren jullle nog de '.íeek van J-5 tot 23 jult ? Ja ? 0. K, d:ir,e waLlbhot, $aehtwoord rraatnee het bivak opgesloten uerd, vas s * Di.t ás de ti.jd oo ame?. Het bÍvak is voorbij maar dit is de tijd nu, em uj.t te dragen qat" wlj tÍjdene die prachtige negen dagen hebben beleefd" l[e heb-benr]egen dagerr ]ang, ons i"dia:] versterkt - wij zijn op retraíte gfieest - we hebben elkaar gehotrpeno opdat i.edereen afzonderU-jk nu zÍjn rnan zou hrnnen stean om anderen te icnnnen overtuÍ.gen van óíË iaiaat, Het bivak nas praebtigo ju33ie Kíjk mannen, ik wens jullie allernaal proficiat" hebben je niie4 goed geamusee:'d"" " het saE niet alleen praeirtig weer" " ,, neen, waar Ík meer Íaarde aan hechi;, is die korrnunÍemÍs dÍe we 0g morgeno opdrcegenn de verschlll-ende keren dat vre gebeden hebben voor onze nakketrs, juJ.}1e hebt'en aardappelen geschild, terwijl een ancier vendel veegde, lve hebben mekaars bcrden a-fgerassen. " " en dit, opdat l[JJ allenaa] verantwoordelijk waren vooz' ONSbi"rak. Fet samenzijn, het sa"renleven met tachtig mensenvar onze leef,tijd b:"engt zijn last mee (denk aan de diensten) maar ook zijn vreugde (de boffipeJ-enCI"e.) Dit alles vrerd getoond in het rnachti"ge blvaknru,ro toen het hout, verbrand werd TÍaarvoor wij een ganse vooruiridag gezrrcegd hebben. Dit, 'ruur was het zínnebeeJd van de karnaraadsehapen dienstvaardigheid, uaarin rilíj ons neger.rdagen 5ieoefend DE TIJir" IS 6hebben.Maarnu:"iJIT je hivakleácier, Herwág"

,ïà;sz

rr= lLir ' . - ' r xi i

.r't

è: _, --.

.-^.Ï,

74J-.

,.!)


&lIeen vocr ouders en lei"ders" AOiiTERA

11

BEKEKEN.

Voor de aetieve ieider bestaat, het gevaar dat zijn horizon vrat eng 'ordt" Díkwijls is het zíjn schuld niet : de afdeling slorpt veeJ, tijd op en eanneer je dan nog studeert schiet er nffèmaal geen tijd meer over? Maar het besef te behoren tot een groep, fid te zijn van een parochi,ale geïeenschapo laat aJ- te vlug verJ.oierr.Het eerSte sfachtoffer van dj-e beslotenheid j.s de jongen zelf" iiet ÈË immers van groot bebnflEat de leíder zíjn jongens kent, góed keff. '$anneer men zondag na zondag omga.atnet een jongen, leert men hem tarnelijk goed kennen" I[ij kennen herndan zoals hij ns ín de jeugdbeweging. iae jongen l-eef t echter nj.et al,leen j.n de cbÍro, Srij leeft ook en vooral in een gezi-n en gaat nog naar school ook" Ook in rieze miJ.ieuos moeten we b,en leren kennen" De nede'.nerking van de ouders in hiervoor onontbeerlijk. Er bestaan eÍgenJ-ijk drie soorten ouciers" De eersten laten hun jongen in een jeugdbeweging gaan omdat de jongen daar opeens goesting voor heeft" Is hij het beu, dan trekt hij eruit en gaat zijn geluk elders beproeveff De jongens krijgen het liogeLd van hun ouders en zj.jn er vanaf" Andere otrders - en die : vinden de ehiro een nuttige #ganisatie zijn heÈ talrijkst B 'o De jongens zijn weg van de straat en ze zijn in goede banden" Het is toeh gemakkelijk

net de chiro op cle parochie" " , s' De derde soort ouders beseft dat de ehiroo naest de thuis en de school de jongen helpt, opvoed.en, hen-helpt naar de volcassenheid, Er zijn zelj's l-eirters die van dit l-aatste nÍet overtuigd zijn" Die doen dan aan bablrsÍtter.

IioeveeL rijke nogelijkheden worrien er niet cw-ben'.rt gelaten omdat de ouders en de leÍders elkaar slechts kennen, willen kennen, in zover ze e1.kaar nodig hebben ? i;e ouders hebben de lelders nodig omdat ze de jongens een hele zondag namiddag lfirnnen bezighouden. .r..re leiders hebben de ouders nodig omdat ^ zi'i hun kinderen l-aten komen, (zonder jongens geen ehiro) en omdat zij dik",ijls de steunpilaren zijn van de kas, Kortom, het is een iouter zakelijke 4q' .-

E-

i3*


vcrhouding geeorden" Heel zekero er eorden pogingen tot eontaeten genomen. Er gebeurt huásbezoek s een l-eicier komt vlug verwittigcn voor de groepsnis ,of werpt trn vliegende haast een Troun ín de bus" 0f nevrouw doet vríendelijk open ea vraagt onniddelijk s u' Hoeveel, is het l-eícier ? uo De verhouding tussen een dienstbcde en de vtrouls des huizcs Ís índerdaad zakelijk. Er rrerden ook ouderscontaetavoncien ingerieht" Het prograrnna rnas dege15"jk" Iedereen wcrd aitgenocij-gd. 0p de avond zelf zÍjh er evenveel leiders als ouders aanwezig" De acn",èzige óuders zijn ouders ?an ieiders" Samen bespreken zij de beê l.angen van de jongens. Bcsultaat vocr de jongens zelf 7 Kan rnen ref raden. Is er ergens k'nade EiL in het spel ? Neen absofiut nÍet" Atleen ís er lets tekort": raardering voor elkaar en voor elkaars werk" tussen cen leider van zeventien en een huisvader r"ret zeo kinrieren, besiaat, er heel- waÈ versehit in" 0p één gebíed kunnen ze elkaar zeker de hand reiken z ze zígn beídear; eJ-k op zljn eigen specíale ranier, door Goci geeiJ-d on de kl-eÍne jongen een christen msn te helpen worden, Tïanneer ouders en leiders dit neer en neer gaan besef,fen, zul-len ze elkaar ook vlugger vinden om senen te bouwen aan het geluk van de joagen" De jorigen eerst" Daarorn vragen we ïneer vertrouwen i.n de treíder en neer eontaet net de ouders" De man zal er U dankbaar voor zijn"

6

frater

WiMried.

*íy'-


BIVAKVERSLAG

VAN

DE

JONGKNAPEN 0p maandag fi jufi reden ne met autobus naar Loui.se-lJarie" In de namiddag gingen we de bossen verkennen-de leeuwen raren bij ldr Christian en de tijgers bij ldr Robert. grevier uur 0m knamen ze ineÈ boterbamnen en -J

nadine. 0s Avonds konqen we ons Hassen. Na bet avondmaal gingen we gean wandelen of speelden ríe op bet pleintje. l,ia de avoídri;ding moesten we zwijgen. ï[ij zÍjn rap in slaap gevallen atrs ue op onze strozak 1aSen. os Morgens moesten !?e vroeg opstaan. ong wassen en tr:.rnen. Dan gingen we naar de l\4is. Donderdag kran ldr Bernard I aan. 0p zaterdag zijn rve gaan zuennen te Ronse. Het was ver on te voet te gaan" De zonoag zijn onze ouders ons ko.'nenbezoeken. Wij vertelden, rat ne al-lemaal ges;,eeld hadden en dat we nog nbêt oe yÍaren" De 'rraandagavond T{as er karnpvuur. Wij hebben een circus gegeven. .cr vras veel volk en een voorstelling groot vuur. Afs ne de dinsdag vertrokken, Tsaren re si,,ijtig dat het al gedaan was"

Didier

't\'-I ll{

r

I I

I

I t I i

Í

j

I i I

: :

i I

I I

Van Ti.eghem. 7 \\-

rpebrek zzj-et iet d e rredactie eriaetie z {ch vverer- i Ilegens plaatsgebrek de zish I plÍcht bet versLag over het uitstapje van de i

kabouters naar Ï[1elsbeke te vleerhouden. A1 onze verontschlloigingen ervoor.

" i lLê -\, -\_\\

'g't"'tt ,'j -

'

f*"t't -\

,>Í

4,'f" i

\

_\._-

\t rÀ\

-\\

-'t-*


Br

KfERSi,Ac

V r1,N

DE

KNAPEN

j-n de broederschool, ïTij vertrokken aLlen in uni^form. Iiet weder sloeg nee en net b}íjde gezichten vertrokken ï?e nrar Louise-lJarÏFe per autobus" Onderweg zongen Tre en rnaqkten veel plezj-er" IJatr aangekorqen moesten we eerst en vooraL onze slaapzaal klaar mgken. En daarna verkenden lre het bos. Jn de namídcrag kreg* en vre ons eerste bosspel" Zo oak de andere dagen" Het bivak is ook zeer goed gesIa:gd door het kiezen van de bosspelen waarbij de beste zaten en ook waar we de heerlijke bosl-ucht moesten inadenen ooor de vele bewegingen van }open, sluipen, enz... lïat ons zeer in de snaak viel waren de twee avondspeJ-en die we kregen" De ronde van Frlnkrijk was ook zeer a?ngeneam" De zaterdag gingen we gaan z$remnen naar het stedëlijk zrernbad in Ronse" Janmer dat de tijd voor het zwemnen zo kort was. De rnaand:g rnorgen sprokkelden Tve want die avond wa"s het kanpnrur" iiet bÍvakvuur verfiep zeer vlot en onze beste toneeLaetcur van de knapea mogen ne Jan FouLlon !{aar voor het kanrpvuw kwam de zondag met'het sudersbezoek" Dit waF dan uitroepen. ook één der plezierigste dagen die we befeefd hebben. De dinsdagnamíddag moesten we onze rugzak opnaken. fn de namiddag 'anGl-den we in het bos sm afscheid te nemsn van de bossen en voorel de beek. 0m vi.er uur bliezen de aftoeht en-zetten de koers

naar Kortsijk" ' atétotoroloto'"' '' 'rr7.7;7.ï/;7;7"ï.'/t'1.'/"' "' | 7;h'/""/.W /" /o/" /" /" /. I "la/" /

a; 6/

lolo lolo

lolo

Afgeluisterd --- -

Erie Vaequier. Bernard Gousgaert. 7":h/.7"7"/,i"7""/."/

tij dens de koortsaehtige voorbereiding van het bÍvakynur 3 \*

Leider we hebben een visnet nodig, Wat een visnet. ha ja 'n visnet ; héwèê mon manneke zoekt en bindt ze tezamen met een koordeken" ". Ha ja merei l-ej.der.

r""/.

l"í. oi íl

/"lo

7"/" 61 6/

enkele gaat.jes

'%!i /"lo oi él

lolo

-h"/" 7"7.7"7;7"7"'L7""/,"/""/""!;'./W""/"7,:/,/"/"7"/"7"b/;b/"7"/"/":/"7"/"/"7""h7"/"/"/"'/"-/""/":/""/"h:h/./,/"/./"/;1"'"/"h 4'2-


VERTROUWDE op sJaapzaal : 3 op eetzaal E"It. Soens I b" André z h" Siegf,ried: Hernig \ : Romai.n 3 Bernard 2 f Francis : ïaak 3

GELU]DEN

OP

HET

BTVAK"

Crrm.. .Zn-r". " C.roupfpf... hei maatje, papaatje., . Slwpp, Slurpp" , . i'ijan, Njan; NJam, eie nog van dÍe sigarkes, t0 zin verdorie goel of j.s verdorie goe soeppe geef rrrj-enog ne driel skep of } Wachte Nonootje, nog 'n {oto&je. Eí Martientje naar zin oá die pi1lekes voa den afgank ? lang lang geleden in een bos... Als da hj-er nog lange goa deuren, 't zal rap gedoan zj.n" 'k goa ze ton Do keer ieregeven" El gin zigrette, Chokola Jaequeline is toeh den besten hé, 't is pertank uie vor mee te boffen teie" IiéLaba van díEieken bluven. Anders meug je de rl. c. tjes helpen kusken" AnaaÍ rnin voeten. nu goan rce ne keir tn lieoje zingen hé. let ip doar kLeinen--brubbel" eie goe iéten ? IIé fritske hout ne kier dien ketel vaste, ge meugt ton fn mente

ïVilly

i

Bernard L Robert Christian Onderpastoor Wilf'ried

3 g 3 : :

Ronald Mare

a Gociverskome rroar es minnen zunnebriL noar toe ? : Ej"e ninnen tandeabustel- nie gezíen ? i Ge moe uere nie zaugen ,t zitten moar 28 zemefs in de paté. sn pinte goan pakken. 3 'k goa ne kjeir : Zeg Nono,l/ lepeJ.s zout is da genoeg vo de soepe ? ! De radio 'n betje luíer astemhlief ? : b&one skqJbn :nders gin etenl

eLn"

$rip J(ene Marie-Tjétjé Nono Mieke

,{,1

\-z' ,-*, I

'- 24 -'


HliLL0

K!ï'iKBENtN

Na een. lange en vervelende vakantie, waar afs enig lichtpunt ons zonnÈg bívak waso starten we opnieuu met de ehirowerking" Vele knapen zuflen onze en zul.len rroeten hun man staan als kerel. Masr daarom nlet afctelins verlaten gítreurá, want lre krijgen 15 nieuwe knapen. Misschien kunnen we oaze afdellng uÍtbrciden net jongens uit onze straat of kamaraden mee te brengen" De }crapenafdeling moet een grote afde3-lng eorden, maar ook de beste" ". Het is zoFrnakkelijk zon eÍgen goestingske te doen. llaar de echte knaap zeg\ e o' Neen, dat doe ik niet, nant ik moet zorgen dat niemand de oorzaak uorcitt dat cte knapenafdeling na.er d,e diepte gaat. ïVij noeten steeds hoger en hoger." Daarom qo-rdt er cok zoveel tueht gevraagd van de knapen" Wij willen zelf de ttieht orndat die zo sehoon en moeil-ijk is. Zo zJ-jn we eeht Fier en Trouw. De i{onjng vervaeht dat van ons knapen"

ldr Bomai-n.

,rt

\>--=------t'-

;f

ioÍ/n

I { q i,í"r4f ',,\

?

!.----

-

45'


c1-*

,.] :.J

t

G,E

e 2

2

o.. dat bwoeder Anoré een verzameling van lekstokkenstokskens aanlegt"? . " " dat de baard van Ldr"[bnoig ciie van 4ide1 Oastro evenaart ? dat de k,as B+ f onvoorziene onkosten heeft moeten naken wegens het veelvuidig geUHrif van afgankpilletjes |dat, op die beruehte donFrdagochtend de jongens voor de deurtjes van de w, c. beter gelijnd stonden dan in de vendelformatie ? dat het karnpvuur zó hevig brandde dat de ruitá- van som"rige huj-zen in dc omtrek stuk vlogen ? íil dat het water van de beek soqrsnat al-s men eri-n valt ? dat Ldr ?íilfried op de oudersbezoekdagop z'n gemakniet was orndat It hij geen tafi'- Ui;naa r dat fdr Franeis juist zwenlessen Degonte geven te Ronse, toen het 't fluitjeE}}en verzogi het water te verlaten (Francis was natuurlijk voorhand betaald) @ dat er te toui-se-Merie op de oudersbezoekciagmeer vofk was,dan op de íá\ wereldkarnpÍoenschap? dat P.D. (Skn) op zekere dag zijn deken kvijt was, die brave jongen .// {./ keerde gans de elaapzaal oÍn en vond tensfotte het onschuldig dekentje op zJ-jn ei.gen strozak ? dat de avondstilte tot 's norgens dur-irt ? dat er geen enkele burchtlmaap of knaap nog geld scheen bij te hebben lranneer er een friskobar in het Tictrt Traren. Daarvan krannen ldr Romain ; en Ldr Ttlilly roe'àËpreken" dat idr Jaa& het wonder vsn loulse-Maríe heeft belee{d, hoe meer hij van zijn poridge at, hoe meer er in zijn te$oor kwal ? dat nen zo hard het nacht*oord o'lïeer U seherpt' brrrl-de dat de ehi.rovlag ervan seheurde ? /*À ï . . " dat broeder Siegf:ied met een filn van J2 opnarnen13 foto0 s neemt en dat er dan nog llt'iísl-ukken ?'-v J dat men aan Ronafd beloofd heeft volgend jaar cte zoldering van de l&" tÏd ". te verhogen ? ,slaapzaal " " "/ " " " t:

\

I!

í

- 2c-


!ffi,SLitGGE"/ffi, VAI I.ET JONC.STiJFROIIT. ., Z=A-1, \f

ltz.

6 H a l t , ". . h i e r zi j n d e j o n g kn apen baás"." \i í"> - Jamaar; vrat konen Cie bengel-sin ons chiroti jdschrif t doen ? \', J^Ê 'fíe}, -rj-jnheer "

\\

\1 Ii

de hocf dredacteur, zij willen ook ietí schrijvenr' I /i,/ - Marr rsaarover zui-Leríze schrijven ze zíjn nj-et eens in de chiro. '€ - Wat zegt U nijnheer ? Weet,U niet, dat de jongknapenafdeling, de grootste is van de groep ? Cp dit ogenblik telt ze ilO man" - Veertig man ? Ik kan me al voorstellen wat 'n warboel het is. - Daar bent U leligk i.s gesplitst "lis hoor" te afdel-ng, geleid door de afdelingsleider, jongknapen erFkabouters, met elke eenGchaarleider" in tr,{ee sehlren, de ïIelk verschif Ís er tussen de jonghaapen en de k:ebouters ? IiTei, de jcngknapen zijn ouder dan de kabouters, en zij worden na het kamp ingelijfd

-

bi"i cie burchtknapen" trs er een minimumcuderdom gestelt bij de kabouters ? ES"genlijk wel, narnelijk zeven jaar, maar geroonli.jk komt men naar de ehíro, na de eerste kommunie" Dragen de jongens af een Uniforrn ? Jawetr, zÍj maken toeh deeJ- uit van de chiro, Daarbij dragen ze kenteken op de linkermouw" Het is een grcene zcn op een wit veld. U sprak daarjuÍst cver het kamp, de jongknapen zijn er toch net m'egegaan ? Wat zou men daarmee uitrichten ? H:!eri-n hebt U ongelijk. De jongknapen zijn wó1 reugegaan op het kamp en waren dan nog een ïan de beste af deJ"ingen. "" Sebt iJ nog vragen E stellen nopens de jongknapenafdeling ? Jawel nog eentje. tYat gepeurt er met de kabouters-gedurende het verlof, gaan die +; ook op kamp ? 'n j-s ganse dag. een uitstap Yoor Eigen}Íjk mogenlle het geen bivak noemen" Het Dit jaar zijn we naar 'lfie]sbeke getrokken. . . Ik ben uitgevraagd.." op alle Ínogetijke zaken zoeht ik bemerkingen mair het lukte niet," F RIS EN FIER;

r3

_3/ _


n)

,iii

ii i

!t: ;i. ti ',t'

^

,'rt, "nl

J

dat de kuiten van ldr Marc grote in<iruk hebben nagelaten bij de jongkn. dat de fiets van een der kerels telkens verdacht defect bleek te zijn bij hei-bektimnen van een bergskenf dat de record orn tegen de balken der slaapzaa]. te lopen rust bij ldr Bernard I ? (een ezel stoot zlch geen,.. ) dat l-dr Robert op de oudersbezoekdag zijn carrj.ère als advokaat begon ? dat men sons Ldr Christj-an niet meer tenrgvond onder al de jongknapen ? . ". dat men ter gelegenhej-d van de slulting van het bivak poridge gaf, het eehter rnaag cas onze dJ-e inplaats van het bivak ? sloot ,j,hbt met zonder remmen een gevaarlijk véhikeL is ; daar kan ". í aat een fiets J. D" vanleesp:'eken. . . de Luchtbrug heboen ".. dat oudleider John, leider René, en Leioer Filip geslegen trissen Kortrijk en louise-1,{arie... en dan nog wel met een beestewagen. . " " dat Frater I{'i}fried D( Hertoghe aLle nensen bedankt die hun een brief- je sehíFven en ooiíde rQensendie een a}nanak hebben gekocht ? 'u achteraf bekeken " voor de ouders en de J.ei-ders bestemd is ? ". " dat ...

}r.,t, j .--/

í\ tt

\. d

I I"uJ-g _dagen41de papierel€. ) Í ] ) )

44

."

Ldr BonaJd probeert tevergeejs een wissel in te vulIen met behulp van een van dÍe beruchte adrninistratj-eve pennen. ltij richt zici-i glirnlachend tot de bediende achter het l"oket en vraagt veni.inig : " Met deze pen heeft Keiser Karel nog zeker oorkonden ondertekend ?" De bediende bloost en starn=elt : " Ik neet hét niet mijntreer, lk ben hier nog maar J dagen" fl

72-


i;

\ 1..

Reglement.

- Volgende prijsvragen zijn bestend voor jcngknapen, burchtknapen en knapen* kerels - In ínzendingen, cnbepaald in eantal, moeten iecier rergezeld van I f per antnoord, binnengebracht v:orcienbij de redactie vóèr L6 september - lllat de prÍjzen betrefó - wel, dat blijft nog een verrassing - wel kunnen we tel-eurgesté1o dít nj-emand ze1 uorderr. U reeds vertel]en prijs prijsvraag hun in de chiro ontvangen. jJaarbij zullen de wj.nnaars Na iedere jaarklassernent dat per afdeling volgens vo1komen ze nog in ainmerhlng voor het gende puntenafdeling zal worden opgemaakt : le : 15p ; Zde L2 p i 3 de : 10 p ; 4 qe : B p i 5 de z 6 p ; 6 de , 5 p i 7de : 4p ; 8ae 3 p ; lde : 2p en 1O de : lpr:nte* ; - A.lleen bij geval van exaequo v,ordt rêkering gehouden met eventueel bijhorende schiftingsvraag. -jury - Als fungeert het ganse leiderskprps en in geval van betwisting hakt de redactie ile knoop door.

I'N

I\U

HET

S IEERTJE VAN

J o n g k n a p e n

:

DE

VRACEN.-,,

TEKEITjPRIJSKAI'{PI

- 6ndernerp : een gebeurtenis uj-t ons chiroleven. - v.b. ons bivak. 'r.ïerknijze : al-LeJorrnaten, alle aangewendetechnische miodelen zijn '. q - Geen schiftingsvràag voorzien. ,1 É tekengenot./ ll -Veel

toegelaten

*

/,q


AAII tiET ïVEfiK. B u r c h t k n a p e n s REKENKN0BBEI,S lïe kennen de vrislmn<Ége kennis van onze Pierkens en daarosr hebben re voor hen volgende vraag bij elkaar gelcrobbeld : - hoeveel maal kont de letter F of f voor in gans de Gazette van OverleÍe. - Rekenmachinesziln toéfelater Schiftingsvraag s I kort - Tang ??? wat betekent volgend fluitsignaal * -Good tuck-

fuL+p.:,+: ,. i

'

ESTF;ETIS CIIE PRIJSVNAAG.

,'É)

Hiernaast zj.et U een zeer Esthetigch geval dat door de Imikbeentjes met een scherp oog zal noeten bewerkt norden : - U moet ons een gepaste bezorgen. ondertitel Geen sebiftingsvraag voorzien. -Vee1-tokengenot.I e r e 1 s : zelEe prijsvraag a1s de Ëapen,

NAÏ[OOBD

i

+

r

T-

De redactie koestert de hoop dat zij met deze 0wrlelse Echors erin zull"en slagen een betere contactband tot stand te brengen tugsen de ouders enerzijds en de chj.ro anderzijds. ïíanneer deze uitgave U bevaLt o! zo U iets op te merken hebt, staat de redactie steeds open voor alle suggesties. Dank bij voorbaat. l00T :-Sgaar al-de Overleise-ficbofsl*die

i

;

konen-later*zEker*en-vast-ïog--

van pag.

: Í I

i

trlk- 4-

Deredacifáe: /?4

a

|

:' '* :.r

Overleise echo september 1963 - bivaknummer  
Overleise echo september 1963 - bivaknummer  

Overleise echo september 1963 - bivaknummer

Advertisement