Page 1


LeverĂ en teksten : bernerd vanhoutte - e.h. a.lyselen - fi11p devoMere - frans lemaltre ffibenkvanwa11e-henuigvanua11e-jozefdevo1dere.1uctangbeEtevr. tanghe - po1 durein - pol tanghe - ronald coussement - willy delaere.


Overleie 11 novernber 1t64 tnl et tandengeknars-.zoals in Mattheus dertien en met de troosteloze aanbl-ik op onze kapotte schriJfmachien kijken ve toch net een zeker gevoel van moed bet nintertje vierenzestig - vijfenzestig te gemoet. T{at het zal worden. dat veet ik niet, rant net de verkiezingen rlst ik het ook niet. Ik zei dug : "... een zeker gevoel, van moed tr niet omdat het reer 'trs rnoét, maar geef toe, beste lezer, Iieve lezeres, dat alle nnmnertJes tot zes . j-n hun edelste doel hebben gezegevÍerd - terecht hebben ï!e er dan ook eens op gebierd Niettenin ploegen re voor-b met verdoken talenten vol met rnindemaardigheids-ingrediënten en zullen Ee maar plichtbenugt vezder zreten on U rreer vééI nieuus te laten neten over onze. Overlelse Ohi.ro ( lap, reeral een lege bÍro .,.) Maar 't Ías tgn voordele van de katholieke actie en met de groeten van de redactie dat ik bet voonoord leer eens heb gezegd naar nu heb ik toch miJn pen voor tlee naand 1n de kast gelegd. S^ !JÓ?

ÍJ."H ( 1


# ffi@@@ffi ffiw W6-ww@@M i" het jarrparool, en tegelijk-het nieune jaarthema voor dit nerkjaar l%V f%5 Dit vooral wat betreft de l-ei-dersvor"ning in de chiro. Het jaar van de geest en van de belijdenls werd met de Top in feite slecbts ingezet. Dit jaar gaan rre voortbouwen aan deze frisse inrendlge vernieuwing "We leven i-n Topvorm" Yoor vele jonge Leiders is hun geloof en hun ecieLnoedigheid "j.ets van de chiro. " Het drukt zich uit in de bewegingsvorïen en het verJii.ast daardoor iets van zijn echte levenswaarde. We wiIlen ditmaal vertrekken v34_ilil4_ggen leven aJ: jonge nens, a1s kristen. Ze leren gelqoneleven in deze moderne tijd. bezinnen over de dïápffiflJ,Ieiiensïili86-íf-nun dat het besef bijbrengen het leidersschap slechts de toepassing is in de opvoeZe ook persoonlijk geloofsleven. eigen ding van hun De jonge kristen van vandaag wi-l de echte, zuivere levensnaarden ontdekken die schuil gaan onder het formalisme, de traditie en de schijn. Hij staat kristiseh ingcsteld tegenover alle vormelijkheid en wil- een duidelijk antwoord op zijn vraag naar waarheid en echtheid in het ]even. Hfj wil eerlijk z1$n. Vocr som-igen wordt dit'vragen zonder degelijke oplossing een seepticisme tegenover al1es, en een ]eveg op tnee plannen : het en het plan van zijn aangeleercie_lristel:ljke levensgewoonten zonplan van zijn twijfel, d.er overtuiging . Anderen, en dat is erger laten zich onberrust meetronen naar een hurnanistlsche levensbeschour"lng ciie haer heidense grondslag zgrgvul(*e verduikt : "goed zijn" zijn géloof niet opdringen "'verdraegzaam zÍjn...."maa4-.jfiltusseil de zin niet verstaan van de verbondendheicimet i{ristus, ,.$e genade, àeu _Qi*4íé'releven.van de Kerk. Het jaarthema wil dan in de eerste plaats leiden tot een z!àverend gesprek. Ilit gesprek wordt maandelijks gehou<ienin de leiderskri-ng, een bpenharti.g en diepgaonde gepsrek over een aantaL vragen dj-e het Leven direkt raken. b.v. Krijge! zlj g'ls;lórderwerp s "de openheici van mdns tot mens, als vorrn van vol-wessenheid." (h$ntaXt mêt de medemens, belangstelling, begrÍp, nedeJeven, di-enstbetoon... enz...)ZO gaat het dan verder het leren.^kennen van de mens in a] de sbhakeringen"van het leven, op godsdienstig, soeS-aal, kultureel gebied ....ena.... !o gevormdmoet de leider éénnaa1 a1s voluassene zijn plaats innennenin de gemeenscbep. _Z-

DeBestuurder"


For,Kr-oRE t

..!.

(y

ó,

4e J'temnin/

1

I)aar lk 1n stenrbureel 13 noest zijn, vond Lk het de theoretlsch vlugste en gemakmanler eerst de trein te nenen tot in Bellegem en daa te voet de Kortrijkse kelijkste grdnzen temg te overschrijden tot aan hokje C, brureel 13. Eén nlnuut voot dat de treln vertrok hoorde 1k de deur van n'n eompartinent open gaan, ma.erdaar 1k. rmnÍIle van n'a ynindervraardigheldsconrplexrDoB steeds naar de groad kijk, zag ík niet vle bet wag. Tot plots tnee knalrode danesschoentJegzlcb mldden ln n'n gezlchtsveld gingen plageren. Ik had nog steeds mtn ciga:ret in rnljn handen ea zat knusJes... Ilet zou bnrtaal geteest ziJa plots op te gaan_kijken en'het dlng star in de ogan te zlen ; nen.mag lmmers de kleze3s-ntet bnrtaal belvloeden . Iíaar rode scboentJes n€t nit strikje gaven de lndruh dat z1j onder nurnmer1 zou stenmea. Ik zat nog steeds knusjes, tot plots m'n nekspleren zlch begonneate manlfeeteren, en ik miJn blikken persé mboog moest richten. Eet blauwe Jurkje zat baar goedr het gaf breen l:lberaal gevoel. Ik trok nog eeDs flink aan n'n clga:ret en voelde me erg thuLs. Ze had een, plastie- . handtas mee die paI recht nerd gehouden op haar schoot. h tÉt die strakke bouding kreeg 1k oe indnik dat ze de Volksbelangen bebartigde. M'n cigaret nas bljna op toen de treln vertrok. Door bet bnruske starten kon ik opmakendat bet een blordje tas raet bnrine oogjes re het een hoedje noegeloof ik en met een smoezig groen dlngetJe op het boofd-laten gllmlachte ze en en toe men- Dat zou zeker een kopstem op nr 2 vorden. Af tanden een blancostem opdrlDgen. wilde ne net haar parelnltte Voor dat de treln te Bellegem stopte, rist 1k dat ze van KortrlJk ras en zo neer. Aan bokje C bureel 13 rnocbt ze nog niet blnnen. ziet U ... Ze nordt er pas volgende naand ltr Zeg, ranneer Ls de volgende stenmlng ? Een radikale fanatieker


.i

á\',, * oal's e1k jaar startte z(t ons Kristus KoningrÍ'eest met een H. Mis in de St Elooiskerk. Van I u 30' druppelden er jongens toe op de speelplaets van de broederschool. Eindelijk, om kwart voof acht begon er al sat leven in te konen, zodat er aanstalten nerd gemaakt om naar de kerk te ga3n. Per afdel-ing ging het naar de kerk toe, aLleen bleven de.-ltprels nog uat ronddrentelen, bij gebrek aan vendelieiders en leiders geraakten ze d",t op gang, dgeh ook dat sEerd in órde gebraebt. fn de kerk ze-lf Eas er heel ;st volk, zo$el jeugd a1s volwassenen waren talrijk opgekomen, hoeft" het een betoog dat ,ÊÍj de besten rTar€n. ,11 onze vlaggen stonden rtaast en rond het altaE;r+ar hei, dalr is nog iemand, nu eens i-emand die een reputatie telart heeft van altijd té'korren in de i{. fvïis. En zo baden en zongen we. .. nadat de l-aatste klanken van het : " [Iees Gegroet 0 Sterre " uit rie kerk verdwenen fiaren, klonken reeds buiten marsbevelen, en zo steLoen nlj ons dar op, enhop".. toen naren we Íeg. een kleÍne stribbe]ing Na eerst met de kroonwacht, wie het eerst zou gaan, uilden nij plots er een race van makep" Ïoen ne enkele Eagens ]angs onze kitten hadden horen vootbijflitsen, rcilden wij het wèt uitvec}ten, dan maar om ter meest lawaai maken. 0f het was ? ïk néet het niet, het kl-ink in all-e geval goed. ( te bedoelen, er rÍas muziekaal lawaai genoeg. )

fu:Í$tus 0mn0 o

Zo zijn rle dan de broederscliool ingemarscheerd, terwijl wij welJ-lcht aL aan goudgele boterhamrnen dachten en aan... eacao. lb zaal gaf enkele qlinuten l-atrr eèn Èagnifieke j aanbllk ; moet U eens zien : ,' r. Een honderdtal jongens vlogen daar.op enkele stapels boterhanmen, en'er serd gegeten ; en dan maar besproeien met cacao. Voor zij die het nog ni.et nisten, het waren eUe.gn rías er-onder de qs.pÍianten die instonden voor d€ bevoorradi-ng" (natuurlijk...) 'vÍjf aspis, één zwazrgeval vaa onder gemuisd, en rij-e kon ook mee etén-.p en maar die e!en, eten en eten ; en drinken, drinken en drinken. r - l+,,-i " . . , , , . . .. i , . ..


In de hoek van de zaa] $as onze noodkeukengevestigd. En, daar nerd er nogal doorgewerkt ; niet alleen orn al die vloei-strf te nrakenmaar ook orn aI die broden te snijden, te sneren en dat alles o'n ze te laten opeten door een bende losgelaten .. o ( nat ik nu moet schrijven, ourf ik niet al- te best 1 zieL, lJ, ik heb er ook gezeten ea mee gegeten. ) Toen al die jonge magen germld naren tot op het randje en aldus de tafele blank en ongerept, dan begonnennij, dat w11 zeggen de ridders raa de tafelorde, a1lea in snelheid perden records verpulverd. op te m:inen. En geloof me vrij, fntussen trok men aan het spe1. De jong}caapen vernaakten zich best met allerlei leule spelletjes. Bij cie ourchtknapen werden vlotte koerspelen gehouden : o.a. &mmerbal, indianenspel enz... De knapen li.epen enkele rondjes rond hun leider, ternljl ze ondertussen probeerden hun leider j-n hun vaart nee te trel,,ken. Fíat er ook van zlj, het r"as van al1en prima. Maar er bestaan ook nog kerels, en die zaten toen ergens in Kortrijk een foto te bekijken en te sakkeren dat het weer eens iets ras .., moeilijk en onoplosbaar, daar nas niet aan te beglnnen. Maar om 11 u 15 | nas toch aLl-es opgelost en juist. De voorrnj-ddagnerd door de lelders besloten met het zetten van de zaaf voor het avondfeest van diezelfde dqg. Ondertussen waren de asplranten gaan voetbaLlen ; wie zei dat ook weer : tt ,Lls er moet prrarkt wolden, dan ziet ge geen apsiranten. " Maar lang duurde de pret niet, cant er lag een nrit aan scherven. ïVj-edeed dit ? Il:d.emaal raden en vinden zult ge het toch" Zo rnet dlt al1es ras ook onze voor.'rniddag rond en g:-ngenÍij.' naar huis on te gaan eten... mis... om te gaan rusten van het eten"

Ê

;1 .l i -' ,

...

-

:-:'' . . -'4

,,Ê-*r

V, :

I.

) -- -1

e@ -1,

i

Lllr

i.Í=\, :.+{ i ,

ÉC: t'

\.

1

"-'J.i

.ti.i

-'5 -


i

fiond vij uur waren de leiders rreer op appel. Want het was lmmers familliefeest" Een avond die gegeven rerci nj-et zozeer door het leiderskorps maal weJ door de jongens zelrf" Want op programma sas vermefd : I - Een inleicterrd woordje door onze proost. 2 - Inlijving van de nieuwe jongens i.n de verschiliende afdelingen 3 - Een clemonstratie van wat uw jongen(s) :-n zo'n chironamiddag uitspoken vooral tijdens de konende rÍintennaancien. 4 - Oot werd een kort verslag van het bivak te ïÍest-Outer erbij geplaatst. 5 - En aLs slot van deze avond, oru e top-bivaidilm. Maar laten ?íe even kijken van het begin af. Ëat ons Kristus-Konigavond een kroon zou zi-jn op gans de dag, noet ik U, geachte lezer(es) niet zeggen, rant kijkt verzierd. U maar het programma na. Ite zaal ras kfeumijk ln een hoEk waren knutselgeen f,óair:rn . Het was werkjes van de k-napen vastgehepbt" Het podír.rn was eigenlijk een halve cirkel op de grond met stoelen en tafels in een arena-vot'ur afgezet. 0p het toneelverhoog stond ds rrbu3chtgravinne" ornringd met de afdel-ingsbanieren en de penoengordijn, en. Het bordeau-kleurige vorrnde te$en het hemelsblauwe kleur van de burchtgravinne, een mool kontrast. De gezelrigheid was dus niet uj-t de lucht gegrepen en met vormde dit alies een harmonisch geheel. De aspirantende goeo versarrnde feestzaal, leiders ïíaren voor de gelegenheic{ tot tiptop kelners omgevormd, dJ-e de wensen van de ouders zeer graag vervulden" 0m zes uur stornde onze proost de zaal binnen. Een sportj-eve glimlach van onze even sportieve proost spee$e om zijn llppen. Na talri-jke handin de zaal-, fn zeer hartelijke drukken stevende hij naar de rÉgro" iiet rerd muissiil woorden legde hij het doel r;-it die gans het leicierskorps beoogde" Ziehj-er enkele ríooxden ; " .oo een faniltiefeest.... de chiro is éénfamillie.."" met deze enkel-e noorden moet ik U Lezefs nu geen verdere uitleg verschaffen. De ovatie van de ouders rlas nog aan het galmen, of lej-der Rudy, onze sJnnpathieke hoofdl-eider, heette af de aanwezlge ouders welkom. Na dit bondig woordje was het de beurt aan de verschillencie afdelingsleiders, hun nieuue aÍ'del-ingsleden het af<lelingsschild die vo1 fierheid op de mouw spetrden. Na deze inlijving en de echouvan de Leden werden vijf aspiranten het leidersschild derstukken, Eaar ze toehoren, door de hoofdleider uitgereikt" Deze jongenannen kregen en aanmoedigend applaus ondat ze hun taak, alhoewel dan van de ouders een harteiijk -i6

-


ze hun belofte nog niet hebben afgelegd, naar behoren zoud.envervullen" Toen het geq:*okene, aÀs ik het zo mag noenen, achter de rug las, kranen de jongknapen net idr Beín?rd 1 irrde arena" SSontaan en zonder beschaamheid, ondat huh .ouders in de zaal aannezig raren, speelden ze naar er op los" En nissen, rel wel, tijdens een chironamlddag missen ze zelfs nog veel meer. foen ldr l[il]y zich voor de micro geplaatst had, werd bet spel voor de burchtknapen uitgelegd. Ook aspirant leider Frans, :Ioor het tneede spelletje, toonde zich.(tr:.j freeft een dikke neusrnietnau ?) Toen dit weer tot het verleden behoorde ras er een 't EÍÈ deze van speciale stem te horen. Natuurlijk. yan een lcir Bernard 2 de knapenafdeling, die-trrrobeerde zijn spel uit te leggen, een techniscbe storing naakte bet horen van zijn stem cnmogelijk. Maar toen ldr Roland erbij kwan nas al"res weer koek en ei. En zoal-s U reet, komt na de knapenafdelir$ !e kerelsafdeli-ng, die zlch onder leiding van een Idr hidy en fiobert van zich lieten horen. Toen alle ouders een gezien hacidenwat hun jongen(s) konden, stormde er een zenunachtige bivakleider, n.ur.1. ]dr Herwig, naar de micro" Deze kwamvertellen hoe het verslag van het kinderrvelzijn luidde. In enkele roorden gezegd : " Afles was zeer goed, zosel de zeer vdrscheidenheid van spelen, alsook de toffe keukendienst en de geneeskunoige ciienst"" Als laatste zin was te horen 3 " Een proficiat voor aIle lelders dj.e z.onder enige tnijfel altes in het ueek gesteld hebben om dit bivak tot iets enigs te maken"" Een schaduw verdneen vanachter oe microo De ouders, na het verslag gehoord Toen de zaal rÍeer gevuld ras met te hebben, juichtten langdurig het.leidersknops toe. het onderlinge keuvelen van.de ouders, kondigde broeder Pol aan dat nu de bivalf,ilm bet kwam reet ik niet, naar het was plots een geluidloze zou afgedraaid wo::den. Hoe -een .pookachtig geheel omgetoverd, to€n plots de llchter uitDe zaaf nezd tot stilte" ii poppen'gingen en. de .. schernn het witte het beeld op doofden. in lïelcira knam er beneging standen en moment'en aan I t dansen" Chírojongens en l-eÍdefs verscbenen in alle nogelijke 't er nÍet' scherm, zeÏ.s de kokkessen ontbraken op die film. Vagt en ze[l}es bij elkaar ïÍas het toch een geslaagd initiatief, oatdekt" nieune filmsterten ker werden er talrijke

T w e e p e n n e n .- 7 -


ro

o

Oplossing

au

0u ofi'

: Mijn eigen vroutr. Slechts op haar j-s alles selachtige dame gezegd werd.

van toepassing

wat van de raad-

uaeuËÀooo, ep uEÀ.ra'euzueerBorq op u'ÀrËEn!Àno.rÁ

'lEE?s "i"J"i"::*ïffi"H:"":f":ïï# ftut +o+ 'lqce.rqet qeq rroTle+s +aq .reeu uaS.rouu?À {T aTp ouep ep, deqcslueurea 'ue?8az -peoTq pee.r8 uT al neTïEA 10t1a4r1erue8lsglseq n leq TEz uloJeËO uerr e{ïeÀr [Tnr '6T srnq+ pueïs+s+Tn pue+s;eÀ epuoze8 1eq cÍo.:eruparqa8 uae (Onllltraour sleT le"raen) 'a13o1eaup3 ep. ?o+ suo e!ÀuapueiÀua uaJêïeo1 tn.r pp epuïr{sTu ap tu eu orr"7 "t ' : twaalf uren zal de grote vijzer de kleine elf keer hebben ingehaald en : Oplosslng In geen tnaalfde keer, lant na óén omgangvan de grote wijzer is de kl-eine l/12 van de omtrek voorgekoten. a uaqq-êqpraasse{e8 JEs{Ta (.razfrar auTeT{) tezfTu.rnn ep ue (rezflu a1o"r8) .:egpluue+nuTu ap rrarn epue?1cn1s"rae op ET uep uaTTnz TEÉwïeaÀeoq í.rnn gryeeu1s8epp;ursr uEÀ 1ee31rn uew tf Oplossing : Het' minirnumaantal batlen bedraagt drler dan zijn er -zeEFltee ballen van dezelfde kleur b5-j, nant a1s de beide eerste verschillend zíjn, is de derde noodzakelijkereijze identiek met I v.d. twee eerste. De béide eerste kunnen van dezel-fe kl-eur : zíjn, 't is echter nÍet zeker. e ugTz Crq.rne11 op.J[ozepuBÀ ueTTËqeorl Je tue{[F{ o+ rapuoz 'uo ueleq ïEz ep lTn sua+suTuueu 1eou.Èa11eq 1ep uflz o+ re{ez 'usTT€q ednETq uo epoJ J:[EE&+qcTz uepurÀeq ïBz uoo uÍ J:IEBáÀX TeaAaoH tt'

a


'tir )t

Christus Koning'64 beboort veer tot het verfeden. Het ligt niet in miJn i:e.doeling hier oude koeien uit de graeht te ha1en, maar toch geloof ik dat het aangenaaurzql zijn een nabeschouvringte geven van het Ohirstus Koningsfeest. Ik zal- mlj beperken tot het fami]]ie-avond.feest. Ie gematigde opkomst van rle ouders heeft gans het }eiderskorps een gematigcl narrn hart bezorgd. Maar de aanwezige ouders hebben (alLe ouders zu1len het met mij eens zijn) even gezien en zelf redebeleefd hoe hun jongen(s) een zondagnaniddag in onze chiro doqrbrengen. Natuurlijk wat de spelen betreft voor do volgende ni-ntenraanden. Van de jongknapen met " nijnheer bol\oefl " tot de kerrel-s 1n sport met de spriqgbok heboen de ouders het kunnen meebeleven. .Maar toen de verschillende aÍ'delingen met aI hr:n jongens him demonstraties hadden getoond, kram er voor verschej-dene jongens en voor de verschillende ouders, als ik het zo mag zeggen, de "elou" van deze famillieavond, namelijk de biualcfilm van ons Top-bivak te iïest-Outer. Als hoofdleider mag ik zeggen dat voor dit eerste experinent, men het een geslaagcie avond mag noemen"En gans het leiderskorps zal ur.ijn woorcienbeamen. Nu j-ets ander.s : binrien een maandzal de fieve Sint veLe gesehenkeaen snoeperij brer,,gen"M-ig ik vraêen , geachte ouders, dat wanneer uyÍ jongen( s) de brief schrijft, |i even meehelpt dat er bij die vel-e tenkenverhalen, waar terrslotte de kinderen wej.nig ni.rt van hebben, tenminste evenveel en zelÍ's de grote helft goeie leesverhalen zou bevattea. Onze nedeÍlancise jeugdlectuur is rijk aan zulk een soort van boeken" Dewelke enz.. " hrnt U lezen ia de Overleise Echo nr 2 p" 18 - 19. À1s laatste punt zou ik nog vragen dat onze chj-rojongens, door hun pdrsoonlijk optreden, nieuwe geziehten bij onze bonderd rnansterke Chiro zou brengen" Het is eenvoudig een plicht, ciÍe eike jongen heeft, om voor onze jeugcibewegingveel nieune harten zou winnen" De hooÍ'dleider.

-9-


(..^"::",.k ?,, * ."Y#,"Mn "".^{ ^.beide

He! is niet de bedoeling een rechtstreeks antnoord te geven op deze vraag. ïÍel zouden re even sillen nagaan naar de arbeid een plaats vlndt in'het geheel der nenselijke en dan nog even trachten de arbeid nader te bepalen. aktlvlteiten

De mens handelt : Laten we even kijken nat ne zoal-.zíen I daarom brengen ne even een bezoekje aan de werlcplaats van een timmerman: Aan de sehaaÍ'bankis grootvader druk bezig. iiij is al jaren in het vak en is ook laureaat van cie arbeid. Voor het ogenblik is hij aan 't schaven" .Ëen paar planken moeter, mooi afgewerkt uorden, nant hij nil er een tafefen Jantje, peteki-nd van de grootblad mee maken. Het is woensdagnamidag vader is ook konen "{erken". iiij is ctrrk bezig met plankjes en blokjes. Vindt overal iets wat kan dienen en wil een boot maken" Er is ook nog een derde pepsoon aan rt nerk : Karel, een jongeman van een l8-tal jaren net aanleg en een baardje. Hj-j snijdt een beeld u.1t een nrwe veel'artistieke ' boomstan. trln werkelijk, het is niet slecht ! Deze drie personen zijn acti.ef en afhoevlel ze allemaal bezig zijn met hout en met dezelfde werktuigen" Toch zien we onmiddelijk dat grootvader eigenlijk i.ets anders doet dan Jantje en dat Karel nog iets heLemaal anders doet. lYat grootvader doet noenen ne de aktivj-teit van Jantje, is spel en Karel, de man net het beeld doet aan g!g!!, kunst. Arbeid, spel en kunst" Onderzoekenwe dj.e aktiviteiten en vergelijken Íe even : Arbeid, kunst - spe1. Arbeid en kunst sluiten nauvl blj elkaar aan, voor zover ze beide gericht staan op een schepping. In be$de gevalien $ordt een doei nagestreefd. Het spel daarentegetr heeft genoeg aan zichzel-f . De wereld van arbeid en kunst is deze van de werkelijkheid. Karel en grootvader heboen voor zich het bout dat ze beiden gebruiken, nilIen j-n dienst stel-l-en van de mens. De wereld van het spel is deze van de fantasj-e. De speliregels worden gemaakt door de speler zelf en hij kan ze naar willekeur veranderen.

-io-


Arbeid - kunst Het is zondermeer duidelijk dat arbeici geen kunst is en ]ninst geen arbeid" Er zi.jn verlïe kunnen zeggen riat arbeid nuttig is en kr:nst niet. sehillen" F,en stoel, een tafel, zijF nuttige neikelijk dingen i ze díenen tot iets" blaar naartoe dient een beel,d of een schil-

derÍJ ..?

Aïbeid en nut zijn synoniem " 0f kan men spreken vàn nutteloze arbeid ? Stel je voor ge: lege zakken rechtdurende een hele dag een perfect nutteloos rerk te moeten vemichten zett'en .. " " geen recht van bestaan heeft : er zljn Da.t wil niet zeggen.flat een beelq oÍ een schilderij gealleen" Moesten aIle-oudere mensen, dle "nutteloos" nog andere''waarden'dan nuttigheid norden zíjn, geen recht meer hebben op bestaan ? Karel heeft het niet gemakkei,ijk om dit beel-d te maken : het hout is onwillig en het kost bem menig druppel zreet. Maar sat een vreugcie om het scheppen, om nerkelijk zelf iets te maken dat enig is 3 (vroeger waf, dit ook het geval voor de arbeid 3 een oude stoel ras enig in zijn soort en veelal een kunstwerk. Maar dat is met de vertecbniseri.ng dikwijls veelal verloren gegaan). De arbeid kost lnspannlng en moeite, naar die staan ten dienste van een ciubbel doel : Grootvader nil een tafel maken en die tafel zaf nuttig zijn voor andere mensen. Vardaar het sociaal- aspect van de arbeid. Wie arbei'd, meet zich met de natuur, met rat gegeven is. De mens gtaat voor iets vreends t€ ]1jf, wil het onderwerpen. Wt{ het ten dienste stellen om een beter be9n "gaat bt hout dat uroet beserkt staan te bereiken. Maar hj-j moet eepst een toegeving dc*-=het worden legt de rnens bepaalde regels op : hij moet-het zo en zo behandelen of anders gegaan, een zaag past raakt hij er nlet. Men moet een plank niet met een schaar te lijf beter. Eens die toegeving gedaan, doet de mens het typisch menslijke van de arbeid : hij stelt de natuur in zijn dienst. hij legt zijn wl1 op aan hetgene rat voor hem l1gt.

.

,

De arbeid heeft dus zeker deze tree aspecten : onderverping van de mens aan de stof en die natuur ten dienste te stellen dan de onderwerp5.ng vaa de stof aan de mens om juist van cie natuur. van de mens. Een vgrncnselijking Fr"

wilfried

ËtÈ

sr. --,:Í..k"r . 4..

- ''

-


n

-

nurnner van de Overleise Echo clerd in het kort't boeiend ontL/n ons vijfde en verbreciing van onze vlaamse Chiro geschetst. De daarin verrnelstaan, ontvikkellng toonden ons kl-a:ar en duicelijk de cijfers hoe onze Chiro l.ugzanerhand uj-tgroeide of ontplooide tot een niet te onderschatten invl-oecirijke jeugcibeweging. Een jeugdbeweging voor de uitbour van haar eigen doel, maar ook talrijke die niet all-een ijvert aandelen bezit in de jeugdwerking op nationaal en internat,ionaal vl-ak. Daarom nerd ze dan ook . overal gunstig onthaald en kende ze een regelraatige na3r stevige ontplooing, \Íelke nog altijd voortduurd. rllleen het feit reeds ciat de chirujeugd vertegenwoordigd is in de F.I.M.C.4+P. (fédération internationale oes rnouvenents de jerrpesse catholique paroissiaun) bevlijst dat de ehirojeugd open oor en oog heeft voor de jeugcibewegingen of voor de jeugd in rt algeneen in de andere landen. In het binnenLand blijft ze trounens ook nj-et ten achter met haar ieugovorming in het algeneen.

De F.I.M.C"A.P. is, zoafs het qoord zelt zegt, een internationale organlzatie van katholieke parochiale jeugcibevegingen. Bij deze organizatie zijn o.a. aaFgesfoten de F.N.P. ( waal-sechiro ) de K.J.C" (uit nr:.tsland) verscheidene patronaten uit Frankpijk, Canadaen Italië, de S.K.J.V. (Zvitserland), Jongenselubs($ederland) Kiro-kongoe Chiro-Burundi en nog vele andere jeugdberegingen in en buiten Europa, I)g vlaanse Chj.ro is er natuurlljk ook vertegenwoordigd en wel door de natloook nale leider Jef de Wolf, onze nationale proost Z.E.H. Peeters, die terzeJfdertijd geestelijk adviseur is .van'de FIMCAP,en de nationale hulpproost W"E"H. Bnryninckx. Te lome vond op Paasdag l$2 de opricbting plaats van deze internationale organizatie" " trrllirschliessen den Ktrel€ " sprak de pas benoemdevoorzitter van de FIMCAP. ." &llen één " was de kreet dle de mannenvan de chiro over het donkere Forum Bomanunlieten rollen ; alclus een vegslaggever ter plaatse. ':r .- fiegelmatig houdt de FIMOAPalgemene veigaderingen die tel-kens 1n een ander land plaats grijpep, fn 1S3 gebeurde dit te leiden (Nederland) en dit jaar te Ber1ijn. Zo wordt de FIMCAPeen internationale jerrgdraad waarblJ kontqkten worden gelegd tussen de jeugdbeuegÉpgenvrD y€tech1llende 1a.ndener uífr elkanders problemen w- norden besproken.. --------v-Een GeschiedechrÍjver r c h i e d e .ï ns FIHCflP Ges,-hieàenis + Ges"hieàenís FmCnP í t, ' .il,;


.

.\

.- \\it' .. il

-\

\. .\, ;";a

':/

:. \ ,

I

)

'.''r , '.:l

\

':i:{'-

Wat de chiro voor nliJn jongens is ?!at kan ik moeii-ijk in een paar zinnen formuleren" Eén feit is zekern ik ben de l-eiders dankbaar voor hun toesijdfgg en moed hun }eiderstaak net zoveeL ide.alisae te vervuLlen, ten n bate' van dit sehoon parochiaal jeugurerk, de Chlro" Moed is zeker nodig om een groot deel van un vrije tijd af' te staan o, voor de jongerren als er zoveel andere gelegenheden zj.jir onnzich te verrnaken. Jeugdbewegingis onmisbaql in de opvoeding van onze jongens om ze tot volwaardj.ge mensen te vor"men. Maar de chiro geeft meer dan gefione jeugdbewegingen" Hun jeugd, hun leven van de chirojongens 1s gericht naar Kri-stus, in hun ontspanning en spel krijgt Kristus de ereplaats" Mijns inziens 5.s parochiaal jeugdleven neI het beste omdat de jeugd van heden het verband voel-t die op hun parochie is. later ro,pden het zeker mensenÈat,s1"5 niet ln zichzel-f opsluiten en onverschil1ig zijn voor andenen, rêar iedere parochie behoefte aan heeft. Jong geleerd is oud gedaan I Mevr" Tanghe


1,r d ^./e

tocc*fu

moeten er iets op vinclen, zíe de lej-der, nant het kan zo niet blijven duren. Ju1st, zie zijn kollega, als het nj.et verandert, zal het altijd zo blijven. De kwestie is dat we niet mogen bruskeren, in elk geval niet bruskeren. Het moet omzichtig gebeuren. Het mag niet direct op een volledlge omwenteling lijken, gaan. Voortdurend kleine j-ngrepen doen. Zoiets werkt op maar het moet geleidelijk het moreel van de groep" Dat is het principe nr. 2 van de pgychologische oorlogvoering. Juist, zej. de anciere, en na het principe nr. 2 volgt het prlncipe nr. 3 Neen, neen, principe nr 3 is niet brtrikbaar, want het zegt dat de psychologische oorlogvoering evengoed cie totale verrrietiging van de vijand kan veroorzaken a1s de konventionele werkrijze. Ën dat ligt niet j-n onze beooeling. ïTe moeten Afschrikken door psychologlsche oorlogvoeringsnethodes, dat ze enkeL afsehrikken. desnoods door uren stijl te is het systeem. '*lremoeten er meer tucht in krijgen, geven, want zonder tucht kan men zieh niet anuseren. psychologische afschrikwapens gebruiken Juist, replikeerde de tneede leider, bi;' de amerikanen" de atoombom zoals Terzake, nengde de bestuurder ziql irn het debat, vant hij vond dat het te Ge doet er natuurlijk van nat ge warrn werd, het gaat hier on het resultaat. wi1t, naar ge moet het hen eens durven zeggen" Kalm zeggen, maar net nadruk, en niet laten zien dat ge benauwd zijt " voel meer voor de stijl, onderbrak de knapenleider plots. De Ik persoonlijk jonger:s houden van stijloefeningen, ge moet ze op de goedd man:ier laten uitmaar jongen zelfs speelt graàg met trej.ntjes, voeren. Ik geef een voorbeel-d. Iedere jongens grotere doen dat" Ge moet dat rritbuiten. In plaats van te bevelen dat ze Da kan op drie. rotten moeten komen staan, spreekt ge van drie treinstellen. de bevel-en geven. Er zijn nog andere derfdr. André, in funetie van stationebef, gelijke voorbeefden. Het 1s maar dat ik wi1 zelgen dat de jongens noeten aangepakt, norden langs hun zrakke kant, gelijk in de judo. Hierna v1el de leider .temg in zijn mijmerj-ngen. genoeg was bijna iedereea akviel in goede aardar. en son<ierlijk Ilet voorstel te laten verzorgen; daarma de zangstonde. koord on.l-dr André de stijl tiJd lordt on naar rt naaihrf Ik geloof, zeí een lej-der dat het stilleskaan

- 14 - te saan"

R.:


_13_

ZELF. IIERD V0LLEDIGSAMENGESTELD DOORDE CflIrcJONGEll e' DE CIIIROLELDING DEZEHEEFSTKRAI'IT

,NíEUMS

--r--*_. N/IEUWS " i"T,F&EY(.TfErLrdX"?7,iÉáJ,\J

- In de loop van de maanddecernber'rordt de bijdrage geÏnd voor verzekering en bij de nationale chiro van inschrijving Antrerpen. Zoals de index en alle prijzen stijgen, zo is het bedrag ir vergelijking met verleden jaar liehtjes verhoogd. Verzekering bedraagt dit jaar : 30 f Bijdrage voor de nationale chj.ro : L0 f Totaal r 40 f N.B. men is niet verplicht een verzeke' ring te nemen. Bij het ter perse gaan vernamen nij dat reeds enkele kontakten nerden gelegd tusp

sen enkele, bivakplaatseu Een de{Lnitief besluit rerd nog niet genomen, hopelijk gebeurd dÍt rseldra" Een goede raad echter ; begin a1 vast te spar€n, de spaardienst van de chiro : treedíreer'in aetie. ,. - Me! eenparigheid van dingens ( stemnen) h'eeft de redactie beslist een nieuw artÍkel in onze Overleise Echo in te lassenr een opiniepei lingí;''' !Yj.j rekenen op de goede medererking van alle ouders en symphatisanten. Van haár kant za} -'de redactie pogetr de vragen zo aktueel mogelijk te houden. - g _


- t.{iË["rws il "romoxruflPEN K,q0N0LÓ(rf 5Cfi.tr i

t' 'r-"'; [^fi7-f ],tT7f il

j.r-

ttt

I Onze jongknaPen starten

" ,=É.1' r-,,.i : ook met i-ets'nieuns, een i"tG' I:OC'è''' G ruiJbeurs, :

nogelljke

punten

(artis,

^- , -- . ^ , r ^ ik -neeË ^ ^ ! ,het" L ^ + Atoomspel, ^r- ^---.^1 2 u" Westartea.."met : ;;;il:;i'#;;;.]]i het lof.iHa, daarvoor trokken we naar rt i Daarna formatie"... li (j""qr""ót"-"" ;;;;É" ..+*a2 u.30 Onmiddellijk daarop lj college, dat rlas prettj-g. i ài o", *"" o"".. kregen rre zangstonde van Br. ii l{ u 10 Ja, de hofknapen ïí8- 'i d" chiro. ";;.:ij De leiders André. We herhaalden'de ge- { ren tezamen met de l-eliaarts I beqaren die zorgvuldig 'i! en ze stapten fier als_een l_rer_rde liedjes" 2"5o' Nu begon het spel" il tlauw naar het basketveld, , p" joogens kunnén cian ook ilaar toch vertelde ldr I'ransij daar hielden ze vendelt-orondàrling pgnten en pren( soms lijder) , ;;; nriLen. van die rare i matie en marscheerdentei;rug nàax het heem" en die drie deugnieten. , nff" jongen zul]en voor- .: 3 u. 400 lt'le trokken naar de 'i S u 5O Oaar geschied{e de g"iro" meedoenaan ,, ,"t", ,,. . speelplaats om dikke Bertha : avondTÍijding. i deze ruilbeurs, daarom, te speleh. Jan Parmetier : 5 u. Na ons rnaandbJad'"Trouï aarzel níet l:ngep, begln won dj-t spe1. rnaar te ver"a,neÍen. : gekregen te hebben, trokken 3 u 50 " lïat nu -begonnen. " , s€ vermoeid en tevreden naar':--------_ -a 'i huis. ia ..* | .: t L.T * ,- *

..-=+-=.

lï'?:"5uï3 Ï"}?:llï"1' értí flCTtE 8/{N /"''il ftossTBFatN plUq-.4) door alJen die Verleden naand lanceerde de nationale chiro een wedstrijd voor al onze Pierkens (burehtknapen) " Actie Roestbruin"il 17 jaar geworden zijn,'? genoemd. ll dient gelezen rsorden Met vreugde stelLen ve vast dat onze burchtknapen ntet ll Cratg ontving de redactie onverschillig gebleven zi.jn voor deze wedstrijd. Na langll enkeke indnÈken of reac,l t:.e van &it genrÉ van arwikken en tregen verden er drie inzendlngen geàaan. pol, grènning wensen dé burchtknapen Dank hij voofbaat. Durein Boger ffigi il tikel. et Halsberghe Luc veel susces toe met hun bladerennerk, )t É 7t * z* .?r .r l[ + Het rare een grbte eer voor onze groep indien ze een

L6 - p r i j S

behaal_dén

il fÈDi6(Í or

or

lÈÊtEX'v,lt{'Í cl|-È€ÍÈ


!Hn ,?l'ef@e//W'#:u,hee

lhnns FCnpniottrN Gnstreeks 10 h vertrokken we (de kerels) langs ','Ievelgem, Menen Geluwveld en Zil-lebeke en kwamen behou.Cen te Leper aan. Daar gingen we een sinkeltje opzoedrank ken waar we een liter kochten. Het middagmaal gebruikten we langs het water (de vesten) en bezochi;en dan de Menepoort, die rte even beklomrnen.Dan gingen we Omdat naar d.e iakenhallen" we met een groep ehirojongens nar€m moesten ue maar 3 f betal"en" Eerst krregen we een ganse zaal te zien behangen met foto's over de voornaamste gebouwen van de Staci leper voor en na de De volgen<ie wereldoorlogen. zaaf was fn echt arsenaaL" getleren, granatenn Alferlei kogels en uitrustingsstukkenr, Íaren er tentoongesteld. Vervolgens klomrnen we langs de heÍaard tot in het topje van de hal-retoren v,aar lse een nooi panorama van de stad hadden" Bij de afdaling hoorden cn zagen we qe

,i*lfuristus Konlng e. de grote dag :'van de chiro. I)e dag begint met 'een gezamelijke H. Mis en H" Comunie, Opgewekten uitgehongerd trokken we dan naar de zaal waar iwij onze hongef konden still-en" 'Daarna hebben wij veel plezier :i, gehad met enkele spelen. Bond .'::'e]Í uur keerden we terug naar '-' huis" 's Avonds ïras er een groot famiIÍefeest, Het ging er zeer ge,zelIig aan toe" Onze makkers

!._

ii ln=.,

D?,t ,t'li1 a'i,//|/fu// //i" i ;.,, 1 t') :ii, - liti'//l' li,'r'. )i ,: ' ' . ,í'/.!! /.: /.: 1. , . ,filt?, '::

.J-.;i.

,:'.i!

rffiff ';.."--."

-:-

'- .-. -

.-_:.i, L: : ' =. :{i'

tconden ons wat zlj zoal konden, Fond een goed potje bier werd er onder de ouders goed

LOeLaafc. :J---- ^1-,r- .-^.* S!eJ-en" !e !oen!

ging verdèr naar Zj-lLeoekefl::":itï:-.Ïi oLvaK i:^i:i"jit:^:: Keenten wLJ

zeer iaui o" gingen roeien. rlots,vlf^net gerukkig naar huis' Onze zagen we de o"or"o""t"""làiul,ieer Koning" Ías vooxons gefilmd hacl ;il"à;";;-:ldlg,"Christus vang van de tocht, de camera-.Y*d,". ONZEIïEDSTRIJD"'." lens op ons rlct,ten en.". nei tgx -Herinnert U de sl-otakkoortden stondeí erop" de kaslanjefeesten. van geroeici hadden Toen. we flink recien we nog eén toertje om ; Vindt U een sl-euteI die past ons U :lhet meer en recien dan ín eeni op dit slot, schrijf hebt,gewonnen' , gernatigd tempo naar ons dierlhet slot. waar ne behou-1 Eerste prijs"... , Ëaar Xàrtrijl ,' den en heel-hui-ds aankwamen. i,x TR"oLjW'Elil4 O O Oe &fiflÍ Zo was een mooi-e dag weer ( i' ií f víÁta/ítiJ-Pí E-N lDoe 9;4oet een dag voJ herrlnvoorbij, (íjRu'tí'da^ tM vlv '4'kttu':-

neringen"

P.T

| l,

{,oet;aorc t,:r:i +.,,i

L4t'

)v'

ÏÉ

!/eÓ'f"/íÉN

- "'

-17-


{)E e'I/E{+;t-E i 5E i'- I t-El,'

Gll /0.Frt

*l

H

'T t'tt N I Ffl ífrl€E? íi,frf'/

'7 Íí -f&rrye-*XeuÉds,{row a

Hrv

t á F A t w I wé{

'

/,

'

é E

" 'en er rEerd er gr*dlg van ge-j 2 crn toerrertrouwden oÍÍr o* j ver 't vijverke te geraken. 1/ a^, de kastanjes a1 lang bruik gemaakt" Vooreerst rijp uaren, was het de hoog- kregen Ee een jeugdrnls in dei Men noemdehet " sliding ". sté- tila er eens op te feeÀ- 2 párochiekerken, massaal i Ondertussen zetten enkeJe ten, - Lang duurde het niet. U:-lge*oond door de verschil-! n'reisjes onder bekwamecho0p zondagmórgenl-3 september lende jeugdbewegingen, die I reografj-sehe leid:ing hun zág koningin Astrid nog nooittevens e1k een delegatie i oeste beentje en snoetje -. voLk, geloof ik. Ka stuurden voor de optocht apveel voLf<, lI voor, voor een expressiei doorheen Overlei-e" De fanfa-i oefening. stanjevolk. Gans Overleie werd de eer sprak erover, zoals ne boér 1re "Groeninghe" gaf de pas I Terzelfdertijd iaan. All-en trokken dan naar lvan de chi-roleider op het over z,n kleine patatjes" - Ons vermaard stadspark i fret strijdperk qaar de j"ngdi spel gezet in een volleyKort'gezegd, Astri-d inbegrepen rías voori show doorging. De fanfar"e i ball-weCstrijd. In appel en een ei verhuurd i zorgde voor de geluidsregie, I wij hadden meer de volley rt Ïs dus een de oudsten hun leaan het inrichtend eomitée [terwijl | dan de bal" van de jeugdkastanjefeesten" i ven aan stokje en kabel van I kwestie van hebben. ITe ua-

È

''' ''..rffi, q . ,'..,, ',')-'. .'f*i', 'L',:"i:

'

'(i1i)íi,l)

, ffiÊ

à*-

'/li i

ï"""

als rood*"u^u"l;.o.

i u" t:::,-:::;:,:-":::"":::!:ï


.fuffiMqËl *,ffK:ffK-"* rr u ;";"*[ \/flT ffi ;,,i:,K^.: -rslecht

Íeer

was, zaten al-l-eliaan de beurt"

Illijn persoon-

I _ r À+- fl ïiir-"";;;à'r."i'ïr.'áp-óí".^ Ë;;ï; i;";"";"àr'i"lïu'iËil, i tr t.) Ë f W NIT fi ilbrengen. Omde da$ te sluÍ.teni een

L/ [= [ L U\L [] | spel té-spelen. Plots *zei ldr Bobert dat ne vol- ,igingen we ngg wat basketbali-,ur/nde kern had men de aktígende qeek ons spelkledii , spelen. Waarlijk' bij het t"-i oituiten voor de volgende zohrirugkeren naar huis rnochten wei'dag besproken" Er waren twee m,geste.nmeebrengen, dan l,zeggen dat het egn mooie,|.?* ging hèt rqel rno_óiseder voorhanden. Eén l+u ipt!e"u**u,s worden" Dus, volgende week geueest ras. lfini"n- en éón buitenprogranbraehten rÍe ons spelkledij *----. ma. Het buitenprogrammazag mee en waarlijk, het was i r-. er noehtans intereseant' ult, het mooiste ueder dat men j een trektocht l:ngs de lei.e" zlch kon inbeeLden. Na hêt De Leiders hadden b.r de nadruk lof naren er nog eerst opgelegd om het geheim te hotr kêureoefeningen. Rond 3 h. den, maar de zondag '.,rist het narscheerden alle kerels iedereen reeds. Zo vestrokken naar rt collegè naar de hinwe die dag naar de leie in dernj.ssed-koefs plaats vond. looppas. Men had ons verzekerd Hct eerstó dat ne moesten dat de weiden langs de leie d6en ras de B0 m'sprint, droog zouden liggen, maar toen ternijl E"tt" Bestuurder gns i we in de lsÈirle stapten zakt'e filmde. To'eniedereen dr$;,. de grond onder ons weg" YÍe fiemaal gelopen had, trokken pen de weide door laar er neer re na:ir de zandbak, hoog' putten dan gras was" fukele r-springen kram aan de beurt" en men rflas herschabuitelingen Ierdereen k:€eg drie kansen. pen in modder. Dan weníttponpentt De recórdsprong vhn de kebevolen, nog een overblijfsel | rels nag I m 15. Nu versprin-l van ons kamp. g€n, voor miJ was het echter : tijd Het nerd stili-etjesaan ' maar een flaure, uÍrtslag. orn terug te gaan , wat *tp ook -==={-\----,:}: FtD geciaan wera.


P0USX "ST"Ët,,De)[ 'F}

't

! :l

,i ,:,Í :, - ,ít'I .':,{ .:' Í':n Í, D e broederschool - de koer althans - rerd op zondag 13 september seer het toneel van schuwing of raadgeving van Plots gebeurd wat. " De een prestige wedstrijd tussen moeder, wipt onze jongknaap zraantjes" roept lemand" de 2 parochieg" Dat prestige Dat noeten ze zien. IrieuÍsde straat op, het grote arel iets erfeJ-ijks noet zijn. gierig speuren ze in in 't vontuur tegenoet. konden de tieners van St Erond en inderdaad daar zijn flielk avontuur ? Het avon lool- voor de 3 de maal onder- tuur van elke dag, het a - | tnee "Flicks" Eerst komt In vinden. Vandaar dat ze weer vontuur van de chiro. ZIJN i blauqe rnolo met 2 gelaarsde net een krop in de keel en cn1ro. benen te voorschijn, vêr een frisko in de nond rnoesten Nauwlijks is hij op weg of volgens iets <ionkers (hun toezien dat St Pius voor de uniform) en dan een gebelmd hij beleefd reerom iets zoveelste keer de heri.nnering- nieuqs- Een duel tussen kat hoofd. " Zíe eens naar zijn plaat van lhr. Mayeur mochten en hond elste zijn volle revolver " roept onze jongln ontvangst nemen. Ik rnoet li aandaoht op" Beteuterd knaap, " Zouden er kogels toegeven insteken ? " nïlÍat blinkt dat ze het dadelijk staat hiJ er op te kijken. die helrn toch " rerpt een verdiend heoben. Maar toctr nog Plots stoot hij een indi een laatste oproep : tieners ander op. De verscbijnlng anekreet uit die Winnetou twee helden aLlas van deze St Elooi ; van zo iets zetten zou doen blozen en de QeÍde hen inspiraheeft we U volgende maaf dubbel en parti jen slaan verschriËt "Fl-icks" de rest van tie bezorgd om dik betaaLd. op de vlucht. ' t , per te legmoto af de ueg Tevreden over de ,bekonen D,w ,fflj gesputter het resultaten zet a1 Í}uÍ- i 8en, zelf's @ Daar de kerelsproeven bij i tehc zí;n tocht vèrder naarl van de motor ontbreekt nlet. chiró. de ker'els zo'n groot succes I Een brandweernagen doet hen i de gan gekomen St Jansput kontl van gedacht veranderen. Met kenden, starten de burchtknape{ nu met de burchtkrapenproeven. I hij zijn beste :vriend tegen, een loeiende sirene stuiven Natuurlijk zull-en ze aangepast I en al spelea{"+.1achend en lze de speelplaais op en bezijn aan hun kennis en fysisch I pratend gaan zp sanen ver:-.rrl trekken ak:hun kamaraden in I hun creatÈèf spel. vernogen" Eén woord nog... het i der. van de leider zal fantastlsch goed zijn. vran{ 'Eerst geduldig wachten tot jHet fLuitje ..i aan bun spel' einde neer U medewerkt. een de bern vrij is on dan als lstelt '20 .

*t'


e.ó oP0vERuEi KnsTnnjrs

{, tip het programaa stond .'n fantastisch spelprogranma met ontelbare prijzen, die rechtstreeks lerd toegestuurd door Fred en Barney Vele kleintjes van Overfeie Trarenaanvezlg op "hun" feest: 0ok de chiroleiders speelden mcermaardan niet aan de ver-: scheldene spelletjes, naat ,l brachten uat verpozing in I, deze spannead sfeer, door rh ;;

'f:

:>t '.:ondag

20 septernber was de dag van de fiets op Overleie" Dat koncien reeds al-l-e over l-ej.enaa:is van maenden op Íoorhand ziea, want a1.Ie fietsen werden nog eens extra gesmeerd en nagekeken" Toen kwa'l de langverwachte dag. De oudste knap€n, en gans de kerelsafdeling + enkel-e aspirantenleiders, ïraren gemobiliseerd. iiOrnt3 h 30' neerklonk op de '"reisjesschool- van de Recolhet eerste ;ilettenstraat startschot" De chiro en de ,kroonwaeht, (want ze mochten jin groep rijden) probeerden t,,

tiptop katootje enr drie schuin-ihet dan maaf. Idr Jozef en tannboersop de ptr-ankente bren-jlzj-jn zus wierpen zich dapper gen. Onze jongknapen en jongsteri-n de strijd. 0p een post burchtknapen verriedigden uitimoesten ze zelÍ's coca-coJa stekend onze lqnrin-gele kleurendrinken, maar oÍee, Nt sas mooie jlom ter vlugst" Rond zes uur en kaapten dan talrijke prijzen weg. Zelfs dagen daar- inaren alle duivekes temg na werd er nog over deze avondijvan hun vlucht. De.rlitslag nagekaard door deze jongens. rinerd dan de volgende teek D.V ;;bekendgemaakt.

EL

-71

-


í,rnsrr igmoP0vsnuir || ftrino'lft lqeNr€Éd

èÉ

t{ET

PQSïO6,e, Z@uOÍ

4EQE VAE

oÈ peg efpe9TÈ LEhl ---

t( a€ Eaib6,t f(a, Êilt ttRftevf yary €E|t Pno' QeÊNfá;f - - êÍnÊR. Die67hit't de,'t qut7 íN D@i&Efs allL&€tt . - .

de t

'f

i9 weB<

-ulÈËe -'€gd{' Nirt6,uóeN i NlIEQJ@N&€NS:

\f r

',ffl

fl -22-

*ií'is

t e UAY

tl i; ,47 'U Rê,11' aOL^

rilil;r*

/ tnr, tt x*ooa-Z a,.-ltc;-R Qncat, J

a€,á

\*'Ë 4(0lNdlEN :DiE rdc?i DorR Jcí.láfi(Ëi

a;È C;qe*

nlÈa

t i è{rÈn r{d'ií ; I rvur;r.l --' :

h "z,r:v.\<-

l'i zÍN tre rrt tê j


I'EKIE Ë+

oNs SPORTGEBfiZEL'" |.'*:[:lhl I # De-dag - en neekblacien spraken over één iets : T0KI0 In de huiskring was "dit " het onderwerp ... 0p trein, tram en bus uaren ze erover aan't redetvristen."" In school pronostikeerden ze ? Het land van de rijzende zon krca!'rde laatste tijo Vele atleten in de grdte pubrieke belangstelling, van allerhande nationaH-teiten vlogen naar Japan. Tokio was het rn:ikpunt van de rereldpers- radio en T.V" De Qllnpisehe spelen door de eeuvEenheen hebben een dik boek historie met zlch mee. De Grieken Earen er de uitvinders van. In 7% voor Christus werden de eerste spelen gehouden te Olympia. Maar in tegenstelling met nu, r?aren de 0"S. voor de ter ere Grieken een ieeïgaLoze COjiSijItrNS[IGEplechtigheid' voor hun oppergod Zeus. Àanvankelijk nanen de spelen slechts één dag i-n besÏag en bestonci de nedstrijd in een eenvoudige

,,,_\

van vedloop. De 5 de eeutr voor Christus qas de glorietijd gewi;d was de eerste dag uitsluitend deze.0.S. Dan duurden ze I dagen" fía:rrvan natuurlijk in de atleten van plechtj-ghedàn als processies. off'ers en het schouwen aan de religieuse plechtigheid. deze van laatste van de olymposche eed ïas op het het stadior ; het.afleggen !e vrounen werden geweigerd op deze spelen zaweJ-als atleete als a1s toeschoursster op doodvolgende dagen in beslag" De zevende narnen de daarop vijf nedstrijáen De eigenbjÈe straf" en dus laatste dag, werden dó overwlnnaars bekroond en namen de 0.S. een einde met een maar aan d.e goden . De overwlnnaars kregen sleehts een lauwienenkransr plechtig dankoffei gevallen kregen ze vele in en zelfs áuze trerden dan ook vereerà in hun eiad a1s een hela ' 23 i èen Uorstbeel-d"


Het harcilopen was de voornaamste atletische sport dle de jonge Grieken beoefenden 1n het grmnasiun. Ook het Pentathon of de vijfkanp was zegr beroemd" Deze bêstond uit : verspringen, speerwerpen, hardlopen, diseusvrerpen en worstelen. [fàar dan mo- gen !e ook niet vergeten te mefden dat het paardrijden met renwagens ook een hoogtepunt was in. de 0lynpische spelen. Na het hoogtepunt in de J de eeun voor Christus, klam er een periode van verval. Eet waren geen IieÍ'heboers meer die aan de -spelen nog deelnanen, naar weL beroepsatl-eten. En zo kwamhet dat in 39+ na uhristus cte 0lympische spelen offícieel lerden aÍgeschaft' Vers.chiliende eeuten vervlogen zonder de Olymposchespelen. Maar in de 14 de eeul rerd een nan geboren met name ; Pierre de Fredy, Baron de Coubertin. De Olymplsche gedachte herleefde. De Olyrnposehespelen waren j.n Coubertins opvatringen geen doel op zlchze3-f,',naar een middel in <iienst van zijn pedagoglsch streven s Hij "renste een sportleve ontnnoeting van de J.ltUGtuit de gehele nereld, een ontmoeting dat . het karakter van een Í'eest zou ciragen" Een tneede doel uasr<lat de jeugd van de ge- hele uereld een harmoniseh samenkomen zou zijn. llant U moet weten dat Coubertin voor alles nog-een opvoeder was. Hij nilde de sport doen herleven en uitbreiden zoals de chiro dat ook wenst en doet op de zondagnamiddagen.In'deze zin nset ook 'de beroemdeslogan die in l-848 in het stadion te Wembleyhoog op een bord te l-ezen stond, versiaan te norcien.

Tle essential thÍng in the llfe... 1s not conquer5.ngbut fighting nel1, De vertaling daarvan is : ".Het belangrijkste in de 0lympische spelen is niet te nlnnen, maar €raan deel te nemen. Het essentiêle in het Leven is niet te veroveren naar te strijden"" I)eze ïíoorden riie tot naoenken stemnen, wor<ien over het algeneen aan Coubertin toegeschreven, alhoenel hijzeJ-f herhaaldelijk het auteurschap ervan aan de aÍ'rlkaanse ' bisscbop van Pennsylvarria heeft afgestaan ., Daar de Coubertda de nadmk legde op een. sportieve jeugdoltgpeting, die de sport in dienst stelde van de lichaarnscultuur, qerden er dan ook beroepsatl-eten geleigerd. Daaron moesten de deelnemers naar analogie met de oude Olympische eedt ten gehore van heél het vo1k, z{eren dat ze uit hun sportieve prestatles geen fÍnancieel voordee].hadden of zouden gehaald hebben. -

Z*-


Nu reer, bij de 18 ae Olympiade hebben duj.zendenatleten in bet Meijesstadion te Tokio de eed van Takashi Ono aanboord, maar het blozen over deze meineed behoord reeds lang tot het verleden" lïant in meer dan zestlg jaar heeft de sportgedachte heel rat wijzigingen ondergaan. Een olympiade zoals deze te Tokio is toch meer gericht op 3 b) politieke propoganda, en als derde prrnt : de comerciëIe itbuia) beroepssport tingen en nog veel neer andere zaken. Yíant hebben ue niet gelezen dat de &rssische dames veel eleganter Íaren dan bij spelen. " A1 wuivend naar de keizer, líepen ze "roegere voorbij de eretribune in het Olympisch stadion. Deze eerste Oosterse Olympiade betekend voor Azië een doorbraak en een herstel-len van hun achterstand op het Westers blok" Al-hoewel de mensen nog ni-et zo ontrikkeld zijnen grotenoeels nog honger lijden, want de helft van de bevolking kan slechts gtvroed worden door hun landbouw, heeft het bouqea van zulk een stadion aan de japanners meer dan gekost" 3 niljard Als we dtt rel nagaan is oit geld als het ware weggesneten" Men had er veel beter aan gedaan dit geld voor*hw indr> gtrie te gebrrriken.

fflsteren stonden de kranten er tklein arEÍËffiJe in een klein hoekje en morgen zij:l. ze vergeten dat er een olSrnpiade te Tokio is geweest" Toch neI, binnen vier jaar zuflen ze ter gelegenhej.d van de opening der olympÍ.sche spelen in Mexico even vermelden dat 1n 1964 ae spelen in Tokio raren. Eén ding i.s echter zeker, hun geld is ve.rdrenen en de bevolking lijdt nog evenveel honger spijts hun olympische slelen., .


5FR0N{, vAH 70.000 ME?ER/

9e witte naald van de hoogtemeter gaat juist voorbij de negen. Hoogte negen kilometer hardop. Langzaan drukt hij de stuurknuppel naar voren en dwingt de nadenkt de piloot Fred, de piloot duwt nu chine in een langscheepse }lgging voor oe horizontaalvlucht. naar links, dan treer naar rechts op het stuur, trekt en duwt beurtel-ings om op die manier nu het ene en dan het andere draagvlak dJ-eper te leggen, zodat de machlne als een schip op rustige zee met wijde pernegingen over de wolkenyelden heenschiet. trekt Fred aan de gashancile orn de maehine vaart te geven. Nu sterker.Op de Voorzichtig snelheiqsmeter ziet hij dat hij al boven de rode streep staat, hij is dus sneller dan breekt af, het geluid I 0p di-t moment gebeurt het, de rechtse vleugelspits ? Sabotage ? Sneller dan men kan beschrijven rukt de hand aan de rode Materiaalf'óut door een veer omhooggreep r d9 kap springt open, de piloot wordt op zijn sehietstoel gedrukt, r-eeds grijpt de ge'"eldige zuiging hem beet en rlkt hem volledig uit de cockpit. Fred su$sí als een steen de diepte in. Van tienduizend meter hoogtc ! I'red heeft geen rnacht meer over zijn annen. Ook heeft bij Het lichaan draait en rentelt. ni-et neer aan het zoals een tollend vliggtuig niets meer over zijn benen te vertellen, roer beantnoordt. Maar dit wordt rnisschien juist zijn redding, nant anders zou de plloot niet aan de bekoring kunnen reerstaan zijn parachute open te trekken. wellicht op de grond zou"heerMaar dat zou zijn dood betekenen omdat hij dan bevroren en verstlkt kornen. tiij is immers op tienciuizend neter hoogte. Met geopend seherm zou het minstens mi-nuten zou hij een krartier duren eer hij uit de gevaarlijke zone ras. Ongeveer vljf en tiintig graden blootgesteld en aeht minuten zijn dan aan een koude van meer dan vijf 'bevat dat je noodzakelijk zou hij zich in een lucht bevinoen clie zo weinig ruurstgf stikken moet. Fred de Jong, nu moet je oppassen I Hou je hgnden neg bij dÈe greep I val te doen ophouden. Ii{aar gelukkig Steeds opnieuw lokt de bekoring om deze naahzlrnige het einde zijn I " Zj-jn nil maakt hem spreekt het verstand nog : " dat zou beslitst sterk. Fred tel-t. Nog een mj-nrrut rnoet hij zidh laten vall-en I À1s de parachute dan behoorlijk .9c


opengaat heeft hij nog kans op redciing. Eén minuut als een steen in de diepte razen" Eón mj-nuut, dat zljn zestlg seeonden t Dat betekent áestigmaal een verschrikkelijke bekoring g Dat w5-1zeggen dat Je zestignaaf " tibe " moet zeggen I " Trck dat sehenn toch open ! oo. . " Het verstand schreeuwt : " Nog niet.. " Het uordt Fred znart voor zJ-jn ogen" Eij denkt nog even aan zijÈ lt{oeder en zijn broertje" Dan verI:lest hij het bequstzijn" Hoelang ? Iíij doet zijn ogen reer wiJd open I Êij is helemaal wakker ng. lloe hoog zou nog zijn ? Het valscherm vooral niet te vroeg openen I Maar ook geen seconde te laat ! Je ogen bedriegen je zq makkelijk" Je denkt gaur dat je al veel lager bent, en dan zit je toch nog veef te hoog. Fred ziet de rolken al ver boven zich. M:ar hoe ver ?- Daar onder ligt het land in een zonnige waas. Is dat grrdp geen stad ? Zo zien diff$euwige stoffén nristrolken boven grote steden er toeh uit l Tot drieduizend, vierduizend rnet'er stijgt het stoÍ immers onhoog.... Dan si hij dus laag genoegom zijn parachute te openen" Mijn God, aLs het maar lukt ! Heeft hij nu hard geschiê&rqd ? Maar dan merkt hij iets wits boven zich" De ruk, rÍaannee het kl-eine hurpscherm het grote uit de huls trekt, ziet hij in zijn oprninding niet. Maar des te beter ziet hij nu dat de pdracbute zich nik aaft zijn benen : geheel ontvouut en zijn vreséIi;ke vaart afremt" Een pijnlijke maar het tempo vertraagt. lb val nordt langzamer Eindelijk is hij zijn lichaam neer neester, nu hij zachtjês onder het schern naar de grond toe bengelt. Gered ! 'C€red I '.- Í'. Mijn Cod, duizendmaal dank 3 Gesplongen van tienduizen$ neter hoogte I Ongedeerrl ! . ,, was zijn avontuur van deze jonge piiloot. IÍilskracht Zo eindigde ciit hachelijke danbaarheid zijn grootste daad. ( oit " Volhouden Pet'er " ) -9,.

#

reddingt

-27-

' . .

l :

*.:li

:.:


{r A

2.8

Qn^ '4

aanvraag van enkele ouders,

ïlp

0 00

/"ï'0/2Ó5 publicereh

de adressen van Urc leiders.

rij

1

Kortrijk

E.H. D. Càyselen

Schinkelstr

Br. André Vermeir

Overlei-estr 58

Kortrijk

Br. Pol Buelens

Overleiestr

Xortrijk

rel. 256.6) Bestuurder

- ldr

Vanhoutte Be:mard,

Vlasbloemstr 51

Kortrijk

uul-p bestuurder r32.12 Hulp bestuurder 2l+8.60 Jongknapen

- ldr

Goussaert Christiaen

Roterijstr

Kortrijk

2r2.38 Jongknapen

- ldr

Vandedriessche Jacques Bnrggesteenn. 23

Kortrijk

Jongknapen

Kortrijk

Jongknalrn

- ldr Mayeur Lieven

58

64

Edgar Tlnellaan

3C

r32.)2

Becollettenstr

!0

Kortrijk

Burcbtknapen

- ldr ltralsberghe Jacques

Recollettenstr

J2

Kortrijk

214.98 Burchtknapen

- ldr i-emaitr* Frans

St A'nandelaan10

Kortrijk

222"5r .Burchthapen

- ldr

Bmggestee4r

1@ b

Kortrijk

1ol+.33 Knapen

- ldr Man Roland

St Elooisdreef

l+B

Kortrijk

Kaapen

- 1dr Bnrynooghe Wíllem

Ieperstr

Kortrijk

Knapen

- ld-

\l'Jasbloe'nstr. 3O

Kortrijk

- ldr Tesse Robert

Bmggesteenw. 9)

Kortrijk

Groepsldr Kerels1dr Kerelslor

- ldr Devolders Jozef

Izegernstr. l1

Heule

Kerels

Bmggesteenw. 100 b

Kortrijk

Ldr Delae:re Willy

-

'l

rir-

Durcin Bernard

Sap ftrdy

lïrrpi

n

Itr"nnci

g

$ h

104.33 Di-enstldr


'?' f,,*iir/T E/V'f.ffi,EffiEs\'&-tíL,[,t;,/

DADELIJKBIJ DE BT^STEL-IING GELIEVEOMPBAKÏISCHEREDEÀEN ?E BETAI,SN, HARTELIJKDANK" en ochouderbreedte vervnelden Uniforrnhernden : - halsuitsniJding - de hier vermelde maten zijn halsuitsijding

-i:or

30/lt

- r95 t

3l/t\/tg

-170f 32/ll 34/3j/36 - 1Bor

- zo5t - 2r5r

40/+r V/43

- Ook uniforrnbloezen zijn verkriJgbaar Zwart - veloeren broeken : - lengte broek en fendenorntrek verrnelden - de hier

Bol84 210 f BB/%/% - 220 f

-lgof

16

de l-endenomtrek.

verrnelde maten zijn

6o/64/66- r7o r 68/70/72- l8o r

r - lengte broek en lendenomtrekverrnelden.

3$f3::!g!gg*L:ggg]!:gg5:g

de hier

opgegeven maten duiden de leng-

te aan, gemeten op de naad.

36/39_- 50 f

; 4z/4s - 6o r i \B/t+ - 6s t

36/39 -21t

;

- sehouderbneedte verrneLden.

Groene polohemden (speluntform)

Sglig9-gpgg}!9ggg

(kenels,

4z/4t-33r

asp5.ranten en leiders)

+5 - 64 r (faU

4gggg!-:-Igggrygglg!

4g/st

70 r

t 245 f i vanaf 1l+ jaar

3e:sgg-t-*re: ' ;::; j; l"il"Ï#jf;_3; *

- schouderbreedte verrnelden. - leeftijd'vermelden.

zej.ldoek met kap + borstzak)

8 - t4 laar

Cbírorlemen net gesp.

i4B/St-4or

45 t

ï ,

Fietsflimpel

275 t

ring arzonderlijkJ r . 1^ F

.4Vl

Teveus stoffen afzonderlijk te verkrijgen voor hemdenen broeks. - ' L e m d e n s t o f: ( t , 5 m b r e e d ) - 9 8 f (0175mbreed)-].29f I.-zwarteveloer: 29


TII;ÍALE]|

VÉNPAKK'NG FIRI,IA P.V;,A tr

ro/e ,!', t"q e* 6+ , lor/nl4

30

le/:

elL.5s


U[TAAICON5TRUCTIE DEURINenRAHEN

A!,U}1INIUU KUOISTS}TEDER gorqEe - Aentel poorten

NORYISÏATTT"

htdbmbe*, rec6lt ttenstraat 5f

PWB,A"

lUenAAu,'=" n -' H"irweg Kuurr" ,i!tr

fortr/k

El ' 44"5+9


4;',"i;

ïÍ-iir

voorCe scholi.er

1:1,: "Q::rP, /orlrí,

I


+JUV,gkn nZIt ver

r+

+(/urve14 en /

orer/eĂ­est.ool

69 33


|

Jdeuqt

Eà tchen$

'$Íaas 5t' Ní'

eindelaarsfeesten ydn overdrote heuze ' en hindcr hteïen :gíden

g-

+

:ean beh

detporte lttt

overlete sfrqqt

s'5

jLl

,4r,,


,,decorCItL pt,tblicttc[t chiLderwerlren

zeefCruK

HHTER EMAÏTRE no3loon lc I

_i(-r=,r^TrllK

r_ "l J


D" wínter ís doqr.,.

. st erke bott ln es e rr?o(iànes met sp"er'o/e zol"n

.rt

't Áestondvoor Eure weder

,

een Clqfes =

c vdrme

;-lbSter(e

puntoffets

Zos[ i'

.F0rmsntierholuoot

oyb"leiestraot

e7,

77

"/orgqc/rrfcÍ=5/reds

KorViyík-

v

d, /oogrte pryLen

Overleise Echo november 1964 - Kristuskoningnummer  

Overleise Echo november 1964 - Kristuskoningnummer