Page 1

'l

tt It

,l

íJvÊrtr

-t-

r

(ï rq0J D tuE ir , otlrqrr o

tí()RTR|]


Overleie 15 november '63 I'OORWOORD VAi'{DE NEDACTIE ". " =+=+=+={€f f ={=f=f ={={=f = De redactie verheug0 er zieh on dat haar eerste "0verleise Ecbo" zoveel sueces heeft gekend. Ze dankt eveneens de nensen oj-e hun reLwillende kritiek bebben medegedeeld. - De opbournendeirritiek otndat ze ons ertoe aanzette ons initiatief vÊrder door te voeren en de afbrekende kritiek o"'rdat ze ons helpt tot een betere inhoud te konen" Wij hebben ernaar gestreefd ret dezelfde 'nedererkers een beter resultaat te bereiken, hopelijk zullen we daar in slagen. Tot onze grote spijt.qoeten re rnelden dat de prijskamp rrrinder goed is uÍtgevallen - enerzijds door het tekort aan deelneneÍs - anderzijds negens de te .rroeilijke opdrachten voor de jongeren. Verder verontschuloigt de redactie zieh wegens de onduidelijkheid van de tekenvraag. De redactle

levercien teksten : E.E" Bestuurder : Frater lï1lfried, Br. Siegfrledo : Leiciers ; Rudy, René, Marc, Ronald, Iilip, $erwrg, re<iactieploeg : Bernard 1, l{iIly, Frans. redactieadres

Robert, Wi11y, Bernard L

: Lema:ltre frans St Anandslaan 10

KortrtiS

-1-


Voortaan zal iemand die twee naal per maand afwezig Ías s'zondags in de chiro, niet meer in aanmerking komen voor " TROIíW'o van dj-e naand - zo ook ienand die zijn nekelijkse bijdrage van 5 f niet mee heeft. flelora verschS-jnt de prachtige ehirokaLender" Bij iedere chirojongen hoort zosn jaarvriend zeker thuis - prijs 20 F. : Nieun adres van I'rater lïilfried Frater Wil-fríed dollertoghe 18 Justus lipsiusstraat l,iiu-UEI!" -om

even te heri-nneren a S"M" Sap Rudy sramnr" .63/29893 esk" S" $.D" Recès peleton - 4.L: B.P"S"1 B.É.1J" (vermeld in de rechtse bovenhoek van de briefomslag e M/D,)


iï 0 0 R D J E

v a n

E. H. Rr.STUTiÏ'DIA"

:!-!:!-!-!+!-!-?-'

JONGi, XIIISTEIvjTNÀlU " In 1964 bestaat de Chiro 30 jaar. Dit wordt herdacrit door 80.000 Chirojongens en Chironeisjes in het vl-aamse l-and. Ze stellen gans dlt jubeljaar in het teken van hui - De nachtwoorciteksten norden ontleeci aan de 0hi.robelijderi:is" belijdenis. " OIiZÀ ELIJhEID IS CiíRISTUS, DÀ IiEaF." " met als

actj-epiut

: " 'uïe maken het hier

gezeliig

Itat wil- zeggen dat we die blijheid tot beleving- wiilen maken in de gezellige aangenane atnosfeer ín de groe! en thuis" Let er dus goed op : onze biijheid is niet plezier maken, gezellig doen, laehen, en luidruchtig doen, maar in zi;n diepste kern is de blijheid : Ikistus, de Heer, dit is, Eijn aanwezigheid is onze blijheid. Tíij zijn blij omdat iiij bij ons 1s, echt en ieder gaarne zj-et, en ons door zijn liefcte verlost, ogenblik van ons houdt, ons altijd neer en meer, a1s wij Hern de kans geven" De ureugde om het naderbij komen var: de liefde van de Vader in de persuon van de Heer Jezus" Èt is het" Ik zou het bijna tweemaal wlIl-en schrijven opdat ge er toch zeker van overtuigd zoudt zijn" L.rnzeblij:-eid is de lieer" En eens dat we daarvan doordrongen zijn dan vl-oe1t daaruit voort dat we ecirt gezellig kunnen samenleven, thuis en in de groep. Gnze Heer Jezus zei het toch zo : 'o llÍaar twee of drie uwer in Mijn naam bijeen zijn, daar ben Ík in hun mj.dden. " Daarom is het gezellig omdat HIJ BIJ ONS I,S, zoals het plots zeer gezel1ig kan norden ondat een geLiefde persoon, ons moeder bijboorbeeld weer terug in ons midcien is" gezellig Zo sordt het bij ons samenzÍjn in de groep of thuis waarlijk aIs vle benust zijn dat christus in ons miqcien i.s" Mysterieus maar echt j-n ons midden. naar j.eder en eIk. Zijn liefde j.s in ieder van ons en die moeten we uitstralen en blj-jheid i.n de }Ieero IÈt is gezelligheid

de bestuurder. AAN

KRTSTUS

KONINO 'r'Rour;y.

-3:

"


gUfrDPE .J J

n)ll/ tl

I tl r - \ t . J . J| J f " \

_r

ElEr\j r

Enkele dagen geleclen l-as ik in het werelcivermaarde engelse dagblad : "Ihe Times" het volgende relaas dat i-k gemakkelijkshalve voor U vertal-en zal. Hier volgt het B " ". in België zijn opnieun centrum van meer bepaald in het culturele onlusten uitgebroken, (;verleie. Volgerr,s de reporter zou dit geberird zijn op zondag 22 tijd - ter' hoogte van sei,tember ongeveer ronri L4 h - pleatseU.rke de parocliial-e meiisjesschoo]" ln de voorrnj.duag reeds hing er el-ectriciteit in <ie lueht. Lte geruchten deden de ronde dat er een stri;d zeu gevoerd norden op de bÍnnekoer van het vroLrueJ-ijke tussen de cul-tr:ree] centrum. tiet ging er om 0n prestigeueristrij<i nozems en de nozeminnen van àe gevreesde gehuchten St" ELooÍ en St" Pius l" 0m ]4 h rlas er een grote raenigte verzameld in hogergerroend eentrun, om ook maar niet,s te nlssen van deze bJoeddorstgemeend ige treist" 0n s$eer te scheppen hadden de organisatoren ,er een eei:te witdernls te noeten van naken ; zociat het U ook niets met een wiLcl dier moest verrsonderen er een kooi aan te treffen erin, Ondertussen werderr l,erhaalde oproepen tot kai.mted <1oor de ether gezonden. De supporters van beide ploegen konden hun zenuq,en niet de baas en om zich enigzlns te kalmeren hadcien ze behoefte aan bespoeling vêD hun droge lever, Onder oorverdovend applaus renden de kracks en krackinnen het strijdperk in. De nozeminnen ríaègden zich eerst aan el-kaar 1n een nocieshow - rceks zuivere "sneJheidr' - menig bontmanteJ. nerd aan f larden gerukt. Vervolgens ïras he L de beurt aarr de lrozens, die in hun roestbruj.ne hemden en gele das, maar vooral- met han korte broek, een grote indruk naLieten, Een stayerskoers groelde uít tot een hoogteyunt van wansmakelijke geluiden. ".

<-

&


Eonderden neppen werden ui-tgedeeld tijdens een rugbywedstrifd betwist door de babynozens. iierharlde malen "waaide" de bal(lon) uit het slusht*veld" Gedwende een korte onderbreking vande oorlog, werden oe krijgers een hart onder de rj.em gestoken door hul aanhanger's, dj-e zici: nog steeos me^r,kalmerenqe mlddef moesten versteTken. " " terug op en voerden Na de napenstiiÈstand groeven de nozeminnen de strijdbijl een gemotoriseerde oorlog. riun pantserïragens voortgestuwd door menslljke energie snor<ien voorblj. Verschiil-encie projectiel-en kwamen in de menigte terecht gelukkig zonder erge gevolgen" (d Tijcrens cie ]aaetste betwist tr.ssen de veldslag, I kracks butoerden de kanonnen en de rnoedige krijgers vochten tot de Jaatste kanonbal(1on) was. ontploft Iie Pius-tieners jubelden" " " l:un snobs hadoen de trofee der'gehuchten gewonnen" De aanhangers van oe tegenpool droopten (het zweet) af. ' 0m mioclernacht hoorde men nog steecis de feeststemning in het Fiusgehucht" " " " Tot hier het versJag j.n ttThe ïimes" liet doet deugd te weten dat Overl-eie bekenciheid heeft verworven, tot in England zeJÍs, dank zij haar jeugdkastanjefeesten. in "the whol-e world" Iíisschien !,orot cie Overleise jeugd een syrnbool van vitaliteit

Eq

i;{ ffi z\í

"W

}dr.

Robert.

-5-


Y-M@. ffiWffiWWMffiWWW fnr

tg 33

ín

er is chiro in Winpertinge

tg 63

i"

tE93

katje-dcr-an"

er is ehiro in Azië, lfrika er is chiro op Mars en Europa we gaan op bívak naar FrankrÍe gaan op bivak naar de rijk Fhilippi$nen. onze burgemeester is een oud- oe presj-dent van de Verenigde chiroleider" Staten van Europa is een oudchÍroleider leider, zal- ik even uw auto leider, ik heb even uwe heligebruiken ? kopter gebruikb. iedereen Leest de'0verlelse iedereen lee síE-*SErope se Eehoi Eeho" lintjesgevecbt" atoomgevecht.

Hofknapen tegen sehil-dkn"

St El-ooi tegen St Pius X

St Elooi

De chiro is goed, maar ze vraast veef"

De chiro vraagt vee1, maar ze is goed"

Chiro voor de jongens"

Bestuurder geeft het avondrloordje "

Cllro voor de jonge mensen" Leíder Jan kan misschien het avondwoortje geven ?

De chiro ís het beste, maar vraaSt ook het neest" Chiro voor de ouders.

Vertelling

Lr:isterspel

Tre gaan op bivak naar Heule - bos onze neester is een oudle er leider, mag ik eens u{ fiets gebruÍken ? leest nTrouw."

iedereen

Kombatief Tot strijd

door lelder

q,oor leider

I(reatÍef bereid,

De Leider-pionier

-6{

Jan

&

Samen óén

Jan

tegen Zuid-Vietnam

Een knaap zal rel- het avondwoordje geven" T"V" programna van Leider

RekreatÍef Ik ben nog altijd

bij

I De Leider-bouner __-__;_-

De Leider- konservator

I

@

m

U"

Jan


Ler

zíjn

wi.'i

de

baas.

o e

Inderdaaci, jongknapen, hier zijn wij de baas. Ll zijn we de ;ongéteá, dóch'hebben we 0ók het recht on ons '/Íij zijn imrners één van de grootste woordje hi-er te plaltsen. en de schoonste afdellrigen, binnenkort worden we misschien de grootste afoeling, teninste als jullie alienaal medewerken" lïij zijn nu met 2J jongens en ge weet dat uw J-eiders ftlat het zal iets speciaal-s beJ-oord hebben als er 30 zijn. een verrasing, het za1 echter iets heel bijzonders zijn bii;ft zijn. is er veel veranderri in onze afSeciert de thkantle cieling. l,iieune jongens zijn bijgekomen, die wensen we welkom, (burchtknapen) and,ere zijn overgegaan naar <ie Pj.erkensafdeling naar ïÍe ze nog veel genot wensen. Ook leicier Robert is overgegaan naar een andere aÍ'deiing en is nu leicier bij de knapen. We danken hem voor de vele aingenaroe ur.rtjes die we met henr beleefQ bebben. In zijn plaats is een nieuwe leicier gekomen,ldr Roland, die het evengoed zaf ooein a1s l-ej-êer Robert" jongknapen zijn geen baby's meer en zijn bestand tegen ïreer en nrind. loet qus jullie best om iedere zondag zo talrijk r:nogelijk aanrnezig te zijn, hoe meeï jongens, hoe neer breugde" Tot zondag dan, Un Jeiders.

7-


KERELS

OP

HET

SCHgRM..

KIRELSCATHECISMUS

o' Kerel nord je niet

geboren, je noet jezelf

1" Staat het Je vrij te komen !íanneer het je lust ? - Iieen, de Chj-ro is geen duiventil uaar je in en uÍt

daartoe vornen"

vJ.iegt naar believen.

2 . lïelke uaarde vertegennoordig'i;

het uniform voor een kerel ? - iiet is (of zou noeten zijn) het uiterlijke kenteken van bet idiaal dat hij na: kranigiteid in Christuso dienst" streeft Een kerel in uniform Ínag dus nlet uitzien als een vervall-en strulkrover"

t"

Breng dít uniform dan werkeJ.ijke verplichtingen rnee ? - Jawe1, en meer dan r"e kunnen ver:noeden. Eritenstaanders die een kerel aan het werk zien j-n uniform zullen nj.et enkel hemzelf beoordelen doeh heel de chiro"

*o

Breng dit uniforn nog andere verpJ-iebtlngen mee ? - I[anneer een kerel i.n unj.forn dorst heeft dan doet hij zoals de mohamnedanen en de karnefen : hij drinkt. Maar dat zal hij nooit doen in een drankgelegenheid,

tenziJ bij

dispensatie"..

5"'Rookt een kerel dan ncoit ? - Neenu de kerel is inmers geen sehoorgteen" Maafs als dit toch nodig blijkt,heeft hij,naast sigaretten,ook de toelati-ng van zijri leider nodÍg" 6" Hoe moet een kerel aantreoen en'rarscheren ? - Als een kerel! bebeersen ? J" lïaarom zaf een kerel zich overal en altijd -Orndat hij Ín &rropa leeft en omdat onze streken sinds lang beschaafd zijn"

-B-

'Jeze

v/.rcq J/

zj)n

a//eea

Áeslepr/

yzrer

/..els'

yan

tlel

z.r.n/"

ea

acàrle

/crVba.


B" Is een kereJ dan een kostschooljuffer ? - eigenlijk niet, maar toch is hij sober in zj-jn levenswijze" 9" Waarin traint de kere] zích ? - Iiij traint zich in kranige dienst. hij wat hij wil.

is hard al's een bikkel en weet

10" Bidt een kerel- soms ? - Neen, nlet soms naar zeer dikiijls. 11" ifat behelst hij in het bidtien ? - Hij streeft naar een verdieping in zi;n geestelijk lijke ontnoeting met de lleer.

feven en naar een persoon-

12. Hoe moet een kerel zijn op school ? - Een goed kamaraad voor iedereen en eeu jongen ïraarop men beroep kan doen. 13" Kan een kerel steeds blijven - Neen, hij roagniet blijven

zoafs hij zoêIs hij

is ? is, maar steecis hogerop wi}}en.

t6.

Wat raoet bij doen om hoger te gaan ? - Hij noet regelmatj-g trainen 1n kranige oienst.

ry.

Welke plaats neent een kerel rn bij de Uhiro ? - Hij neemt een plaats in die als voorireel-d moet dienen voor gans de groep.

18. ïgat betekent dat ? - Dat betekent dat hij

houdt van tucht,

sti.ptheid

en kranigheid"

J-J" Wat noet een kerel doen dia het kereisleven veel te zwaar of te veeLeisend is ? - Die kerel- moet zo vlug mcgelijk de Chiro vergeten. lB. wat betekent een kerel thuis ? - Een kerel betekent thuis de hulpzaauttieici irr persoon en een zon voor i.edereen.

-9-

=-{€{€+={€}=

J-$=f

={=f

=}=f

=}-$=f

=f =f =

-9-


Alleen voor ouders en feÍders. ACETERÀF

B.EKEKEN"

H,Saeramentsproeessíe. Stral"ende zon" AI1e jeugdbenegingen van staci uitgenodÍgd. Verzamelen om l-l- h" Een afdeling van 20 bruinhemden passeert door een haag bLauwhemdene'-SiropelelJcers"" Siropelikkers laten zieh ook nlet onbetuigd" &uine en bJaurre Leiders trachten toestand te redden" Vruchteloos" Tien minuten Later marsjeren ze é,êa van hart voor eenzelf'de koning" BeJ-achêlijk nietuaar ? &l toch echt gebeurd" Inderciaad, er is een gebrek aan verstandhouding en nog een groter tekort aan samenwer&.lng tussen de verschiliende jeugdbewegingen van dezelfde paroehie. Sl-rrit jezelf niet op in een sardienedoosje van je eígen groep : Er beetaan nog andere vornen van jeugdbeweging die minsteno even goed zÍjn. Onmogelijk" Ilatuurbjk, sanneer je de andere ni.et kent of silt kennen, kan je hem noeilijk laarderen. 0f je kent hem toch ? Laten ne onszelf niet om de tuin LeÍden met de sanenwerlóng "die geschiedt langs jeugdraden en werkvergaderingen die bijkomen op last van de overheid die ep hiJna altijd gericht zijn op de verwezelijking van een of ander bij uitstek materieel, opzichtïIedere jeugdbewegÍng doet er natuurlijk eraan mee. Zuurzoet" Er zít imners ndets anders op" nEr is tochi tensl"otte samenwerking"""ou Wanneerer een bepaalde jeugdbewegÍng het iaitíatief neemt, dan b}Íjven de ancieren de kat uit de boomkijken. Zol"ets is oneerlijk en oppervlakklg. ti{at ik bedoel- is het feit dat wanneer er samenrïerkingís, we níet weten, of l-Íever ons er niet van bewust zijnrwaaron Ee samenwerken. Omdat j-ecier jeugcibeweging tensl.otte cie jongen wil hebben opvoeGen tot een vofsassen dlristen, daarom is er samenwerkÍngmogelijk en is er zelfs noodzakelljk" De verschil-lende vormen van jeugdbeweging zijn sledhts middei,en tot dat eni"ge docl"" Blijven tre ons niet blind staren op het middel ? In de toekomst zullen de huidige jeugdbewegingen verdwijnen, maar steeds zul-.t.ener jongens zijn die moeten geholpen uorden om zíchzeJÍ tot vol"wassenchrlsten te vormen. Slechts op deze basis is er nederzÍjdse Íaqrdering en samenï,erking mcgelijk" iiet eist echter een tamelijk volwassen geeat orn de bêtrekJrelijkheíd van de eigen jeugdbewegingsvormen in te zien. Daarom kan een moge.}ijke samenwerkingslechts geschíeden langs de ouderen ono Voor de jongeren is het rrrimschoots voldoende opgenomente vorden in dÍe atnosfeer van openheid en wederzijdse waardering" Ik kom niet aandraven met praktische voorstellen" Ilet is enkel een probleen&n wanneer je het zíet,, is het reeds voor de belft opgelost" Missehien interes* stelling, een contaetavond ? Het beste er'ee" oo jïot Fr. ïrilfríed" lo"" - r.o -


'l-- EEn

dM DÉ IÉfmER c, KFRELS

-11

ïrEuhl€ 7EEooRlE---"

-'r.Iseen g?oep van enkele personen aangevuld wordt door jongere personen, kan het gebeuren dat het een idáa1e groep wordt. maar ook het tegenovergestelde kan voorvallen, door b,v. een te groot verschil in leeftijd of fysische ontwi-kkeIing" Daar onze kerels in dit laatste geval verkeert heeft de l-eidj.ng het rijze besfuit genomenom onze oudste kerels over te hevelen en aan te stell-en tot aspirant" Deze beslissing za1 ongetrijfeld ten goede komen aan gans de groep en vooral ook aan de kerels- en nieuwe aspirentengroep afzonderlljk. Beide afdelingen zullen zieh aLdus onbelemmerd en naar vernogen kunnen ontuikkelen in sport en spel en hr:g speurzin verdi-eppen in droppings en andere speurtocbten" rrln ander belangrijke mogelijkheid zat.. zj-jn dat re beide afdelingen een aangepaste ernstlge vorrnlng voor het later leven zullen kunner neeÈ,eVen" Van onze kqnt raoeten wij, aspiranten en kerels een voorbeeld zijn voor de joageren, sat se vooral kunnen tonen tijdens de forrnaties en de stljl. 0n dit in de band te rerken zulJen de kerels regelrnatig een kernronde houden. Dit is een kqartier instructie en bespreking om de vooruitgang van onze kerelsafdeling te bevorderen. Ook is het eea verheugend feit, dat de Belofte-werking onder de kundige leiding van fdr Mare,reeds aérnvanghe.ft genonen. Tïees daarom aliijd stlpt aanuezig ; de Belofte-rerkj.ng is imners een voorbereidíng tot een meer volsassen leven. Ook eiJ-len vrij in dlt schrijven aandringen dat iedereen el-ke zondag aanil€zLg zou zijn, om alzo een Í'linkd samennerking te bekouen, want iederéén rekent op i.ederéén. Zo jj-j een namidciag zonder voorafgaande verwittlgj.ng afwezig bent, Ëan deze in zekere zin in duigen val-ien" "[Íe hadden U vernaeht, rasrom ben je niet gekonen ?rf - "ïk moest naar nijn meter. r' Neen, dat is geen excuus. want wie de Chlro in gijn hart draagt, komt elke zondag. & is een bekende zegsr"ijze die luidt : "lVaar een wil is, ls een Eeg." Is het dan toch eens onmogelijk (ft) venittig dan tÍjdig je leider" iÍat een kerel is,of noêt ziJn,kunt ge lezen op blz B en t" De asplranten van hun kant zulLen bet jaqr uLtbouwen rond het O.D.M. (ontdek -thena, Bege}natÍ.g zu}leu ue o€E lnteilíeur de mena) afnemea van p€reonen van vErschillende naetecbsppel,lJke atanden ên b€roêp in vcrbmd nrt aotuoLê Broblen€n. De zondag - daaroB zel daarovér drn ê€n gfêndige besproltlág vólgeno Tot roJ.gendekeer. -, -

U* le.trdarE"


P i

e r k e

a a n

h e t

r o o f d "oo

Nu iedereen reeds flj{ik ingeburgerd is op schoo} en zo reeds veLe vrienden gemaa&t,heeft, kan hij dan ook heel gernakkelijk zijn beste wiendjes meebrengen naar de Chlro" lirant alhoe'rel we reeo.s rnet een schone groep ziJn, betekent dit nog niet dat ne met genoeg zijn. Maar vooraf reeds aan a}le pierkens een flinke proficiat" " " nant hun werving is praehtig geslaagd" U hebt werkelijk un best gedaan" !Íat ook reeds veeJ ver-beterd is, dat is de tueht tijdens de zondagsactj.vlteit" Misschien kan de openingsf,ormatie nat beter en stJ.jlvoller. " " ïedere burchtknaap heef't reeds zijn miskaart ontvangen, welke híj iedere vrijdag Laat tekenen door één :van de feiders of door de broeders" Iedere maand zul]en die miskaarten door de ven<ielleider afgehaafd uorden. MÍsschien is er nel een verrassiagprijs over voor het beste vendel" Dus al-le pierkens ieclere vrijdag op post in de groepsmis. om Iedere maand steekt in lbout een sachtborcije - diit dj-ent natuurlijk eens op zijn l,{oest nu uit$angen hangen" iedere wachtbordje te &:rchtknaap zijn uit karner of in de voonkamer, zou dat niet fijn zíjn" Sedert enkele weken hebben alle pierkens hun burchtknapenschildje ontvangen. Dit betekent dat ze nu echte burchtknapen zijn gerorden. D.rs blije en kranige Jongens, Zo U dit alles blij en prachtig volbrengt voor Ghristus dan toont U wat een eehte burchtknaap is" ATTIJD

BLIJ

Unleiders"

+ : MEDEDEL]NO In ons volgende nuamer starten vê mêt een nieuwe ru- + + briek r Onze vragenbus. " - U waagt - wij antwoorden" A11e slag van vragen zijn + + welkom, die zowel individueel, per vendel of per afdeling mogenopgesteld worden. + + + GeLieve ze zo vlug mogelijk af te geven aan de afdelingsleider. + -L2-


KortrS"jk' 4 oktober LÉ3 '^0í^ ^^^^L+^ n^r^.r-*r geaehte Redaktie, Zeen -^^dpn( Wênneer na een iaage slepende zi"ekte, ieen fani"l"i"elld .-{À k,Í\,t- 0 terug gaaf en gezond op heÈ tsneeJ versehijnt, dan.heerst er vreu$de f\p I I\^d'J' uv Ín de famiLáe en word+,er een f,eestnaal íngenieht (naarvan de genezone zích gevoonlijk díeni èe onthotrden). -OveiLeise Echo" is na een langdurÍge afvezigheid - .n'renver'qeedde een dodeltjke ziekte - terug van ,\. de pers gekomen. D.irt verdient toejuiehlngen op alle banken" Toejui.ch,/g\ (roJ'o I ingen voon hct leÍdersk,orps, alaar vooral toojtriehingen uoor de pJ"oeg redakter:rs t€kÊnaar,s en typÍsten LeverdÍe ge''roonlijk de drijfkraeht \"-,/ gan$ en voor bet op houden van zo'r een ondernenei"ng" Een hart'eJ.Íjk \/ prof,ieiat voor de i.nitáatíefneners. ïn de faatste alÍnea van de laatste bladzijde van vorJ,g nummer bekend de redaktÍe een hoop te koesteren. Ik geloof dat die hoop zeer gewettigd is, -ant bet regelmatig versehS"jnenvan een dergeliik ko:rtaktblad beantqoordt aan een vemaehting van de ouders en oyrnpathizanten, dàe het, blad zull-en verslinden, en zoals U de hoo;t koestert dat ean kontakt zou tot stand brengen, zo koesteren wij de Ur periodiek hoop dat de "OverleÍso Eeho" à:r zijn vroegere ziekte niet zou hervallen. fn dit zeJfde aLj"nea vnaagt U de l"ezers eveneens of die uitgave hen bevalt, of lat er eventuee] verkeerd ís" Daarop antnoorden w5"j dat de v:' .rrgde van b,et reerzien óle eerste vraag zelfg neÍt toeJ.aat, terwijl. srat de trpeede vraag betreft, U, evengoed al-s ik weet, dat níets volmaakt is op deze wereld. Enke1e kleine tekortkomàngen wegen ni"et op tegen het versehÍjnen zeff, van het bLad. Dat' U ín de príjsvraag een plezierig ondersehrift vraagt voor een onherkenbarcateireaárg kan ni.sschÍen een vertregaande vor"n van wreedheld genoemdsorden, ma?r pÍentere kn:pen en kerels zulLen re3. een gevat onderschrljlt vLnden, l,ten za1 U zeggeu dat er oi, de te.keDLng ven de ol-2. 2l SLenaansdelen te kont tof te veel) zlje, - i-et daar niet op - iddereen is geen slager. Pnttend tr5"t eÍgen ervaringo^zou ik kunnen zeggcr.rdat heÈ voorbarig 1s Ín het vraagsteertje aan de 10Ge geklasseerde een geheel punt toe te kennen, na:rr U zult zelf uel ondervinden det een totaaL van 10 deelneners een begerenswaardÍg ideaal i.s. Zulke kleinighedcn hebben echter niets te betekengn, ze naken in- J.3 dc ehaarneuÍt van "OVffiLEISE ECHO"" ners


KHlSI ti5KUx\tNbbt"t"L3 í

of

Je

PHL{ULIIIb"

De elogan "leickere chocoLadekofÍie" had iedereen d5.ep getroffen" Reeds ver voor tijd kon men op de speelplaats een ongewone drukte constateren en aJ-Le neuzen traren gesperd op een dampende keuken" De koer verbruinde nog meer, ]eiciers t'rachtten hun jongens te overtuigen dat men eerst nog naar de II.Mis rnoest" - fulenliep erinDe hefdendaden van soloa.:t-ldr Rudy ÍndaehtÍg paradeerde men j-n een knalmarsh naar de kerk. In een mooie gedialogeerde mÍs serd de eerote taak van deze grc'otse K.ri-stusKonS-ggsdagingezet. iie tweede (: ) moest er nj-et voor onderdoen ; Lekkere koekebroodjes viogen als duiven binnen. De keukendireetie kweet zÍcli handig van haar taak (slechts tree gebroken tassen) en dank zij massaproductie werd het gevaar van boterhannen-tekort s óedereen met brio (eigeoolijk Solo) omzeild" En wat men v€rwaclrt bad, rerd Íerke&ijkheÍd soheen voldaan en J.dr René dj.e reeqs eè,n andere eacao-TÍaters gevaren had, bekraehtigde dadelijk dit voorval met een openj-ngsformatie. " " En zo knam voor practisch leciereen het grootse en pleehtige ogenblik van de inlijving" Evenveel knapen, br:rehtknapen en jonglmapen passeerde voorbÍj de inlijvingsgardelldr René, bijgestaan door de vleugeladjudanten broeder André en broeder Siegfried" Nadat een l0 - taf spik-splinternieure kerels hun fornaliteiten vervuLd hadden kwan jongkaaap, burchtknaap de volgende fase van de voormÍddag raarin iedere bevorderde knaap en kerel- nu eens kon tonen aan de andere nat hij wel- raard was net zijn ni-euw afdelingsschild" Er werd gespeeld dat de schildjes er bij af'vlogen" $n de naniddag werd het nog ergêr" 10 tal-fen jongknapen Eaïen verspreid op het col]egpleÍn en dc burchtknapen en knapen zochten de stad af en kwamen zo tot de vaststellíng dat ook

Kortrijk nog begijntjes tel,t" De kereLs naten el"kaars kracliten in boeiende kampspelen" Rond half zes had iederrsen de stad afgehraspeld en het collegeplein omgeploegd. Al1es bij elkaar serd het voor iedereen een pracht van een namiddag" lTe zÍjn ervan overtuigd dat j.edcreen tevreden naar hu:ls is gegaan"


B.l a\\ o

@*@ WMfMffiffiMliKM

& naren een6, " " tnee brave teenagers" Reeds jaren waren ze lid van een bende met' bruine hemden en korte broeken. De eerste leefde in Pierland en brak zijn knie tijdens de papierslag" De tweede wao bab;rsítter van beroep en mocht op kamp hèrtrÍbulatien haal-de malen nachtelijke registeren. En zoals ín vel-e sprookjes kwan er op zekere dag een fee die hen vei'anderde in". "knapenLeiders. De rest van het sprookje onder* elke zonciag, ", vinden jullie Um nog even in het verLecien terug te blikken moet ik een verdi-ende hulde brengen aan oudleider Romain die de basis heeft gelegd van de thans bloeiende knapengeïroon geworden en vooraL de Laatste zondagen WÍj zijn el-kaar nu etiflaan afoeling. maar we .'rogeí ons niet hebben Íe aangenaan verrast. Onze afdeling J-s in stijgende lijn blind staren op één enkel-e zondag" llle moeten steecis bogerop wat sornmige keren zeer lastig

is. Knapeg zijn echter geen burehtknapen meer en bezitten reeds de nodige kranighej-d om efk spel mee te spelen zonder te morren, om de tucht' te beraren yíaar dit vereist wordt" zich zeker nog het Reeds twee maanden zijn achter de rug" U herinnert hebben ontïanneer de nierrwgebakken knapen het inlijvingsschild I'ristus-Koni.ngsfeest, in de naniciciag" Dat zullen vangen. En natuurlijk weet U nog iets over de reportersproef de begijntjes cok wel nog weten. lede* ïïa:rsehijnlijk zulfen vel,en onder U op maandag 4 november met stijve dril gegeven door would-be maten uit bed zijn gestap+", als gevolg van een militaire parac$utist lernard. op punt staat en èit is Er is echter één zeak ciie no5 niet volledig het speluniform. Zolang al,s ons belgigcir weertje het toeLaat zuLlen rÍe.van de buitenwant volgende maapd'staat de winter reeds voor de deur" ]ucht profiteren sluiten met de wens dat onze afdeling voort Ik zafr nu naar naijn epietel groeit in krantiteit en in knaliteit. Uw leiders"

-15-


a_w %.w,,$MW#W

SNELMONTAGE

Snijdt uit .lieht papier de vorrnpjes, zoals op fÍg. 1. Met een rnesje snijd je ook tret zrarte reehthoekje uit in het' midden van de vleugels" Alles zeer naurkeurig. Dan begin$ het vouwwerk van vleugels en staartvl"ak zoals op fig" 2" Iiu de rom^p, Een onverbrande, regelmatige lu"-lËer snÍjden ne naar het voorbeelci van figuur 3" 0p fig" 4 zíen ne hoe de romp en vleugels bij mekaar rorden gebracht" Dus helemaal door het uitgesneden redbhoe$je" FÍ9" 5 duidt aan naar re wat lijm moeeten gebruiken voor het bevestj.gen" Het staartvrak lijmen TÍe op het l-ucifereind" tussen Voor het starten nenen Ee gewoonweghet. vliegtuigje duim en vrijsvinger aehter de vieugel-s en $erpen het lichtjes teveel naaB rechts dan in de l-ucht. Zwenkt je toestelleetje drukt je het uitein<ie van de rechtervJ.eugel wat platter. Drikt het teveel, dan doe je hetzelfde net het staartvlak. lia enkele proeven vliegt het korrekt".. VEEL GE!TJK.. "

ot***wso--\* j

4b

w -Ib-

*a_ " ziataar

zi.


ft\ Ë | _ ',/t [

Y

A

- hrvl

- éoort6.de

-

Het fonteintje van de teken:ing hiernaast is een echt kunstwerkje! oTongensmet veel geduld kunnen het proberen te rnaken. Tussen de ej-erschalen benerkt ge stukjes kurk. De voegen zijn dicht gemaaktmet Iak" De buisjes zijn eindjes stro of plastiek, zoals deze uelke men gebruikt voor het opzuÍgen van limonade" Het buisje taaruit het uator spuit is van bcven dicht gemaakt net lrqt lak" Nariien hieeft .:nenhet net een gloeÍende naald doorstoken on aldus een heel kl-ej-n gaatje te bekomen. Dit fonteintje kan J tot B centineter hoog spuiten en blijft dÍt doen zolang :een naar wil" In het bovenste kuipje gj-et nen da:lrvoor een r"ei-nj-guater en het opspuitend water ríordt lveer opgevsngendoor hetzelFde hipje. 0p de tekening naast het fonteintje, merkt ge een doorsnede van het ganse kunstwerk" Indien 'nen het si,uitende van het hrisje voorziet van een stopsel van lak. waarin nen niet boven na* op de zijkanten gaatjes boort drn spuS-t het water zijwaarts uit, wat zeer mooi is ë9rc4ègg. iiet ber.'erken van eÍersehafen is zeer rloeilijk. Daeromversterken we de doppen op de plaatsen, waar ze moeten beeerkt .orden. DÍt gebeurt docr middel van ronde of oval-e vor'qen 1n karton hout of raetaal. Lls men b.v" een eierschaal- eil doorsnijden, dan rnarkt men eerst i"n karton een opening Tra3rvande .qiddellijn dezelfde is als die v:n de sci.raal, op de pla:ts die men sÍl doorsnijden" Met wat l1jm of l-ak bevestigd men deae kartonnen ring op het ei, er zorg voor dragend dat de lak zich aan de te verwijderen kant van de schaal bevindt. Dan vijlt nen met een kleine platte vijl de omtrek weg. Daarbij noet men de platte kant vrn de vijl tegen het karton a':ndrukken" 0m het ei in de lengte door te snijcien moet de opening in het karton natuurlÍjk ovai- vormi$gzijn. ( 7, ,o,,!t learnoo, ceaei aoeëen zia,/ VEEL GELUKermee ; verJ.iee voora] de moed niet of een tweede maal nislukt.

al-s het een eergte

o 0a

t"^1

.q)á

o

- rT -


IETS

V0 ti R

Dit

OUDERS"

Als U deze 0verl-eise Eeho in handen krijgtu is het sinterkLaasfeest reecis vemassend dichtbÍj" De goede Sint brengt steeds boeken mee voor zijn vriendjes, naar toch doet het ne steeds pijn te vernenen nelke kwateh de kinderen te ]ezen krijgen. Een kind heeft maar één norm om een boek te beoorclelen ; boeiend of nlet" Daaromhebben de ouders de pJ*icht hun kLnderen een boek te geven dat hen boeit, rsant anders lezen zlJ bel-emaaLniet" Maar er Ís vecl- neer dat de opvoeders moeten in aeht nemen. Geenzins mag de artistíeke raarde, het opvoedendeen vornende el-ement over het hoofd worden gezien, gebeurt. (ttijtt wat nu maar aJ. te dikwijls U zelf maar naar de aanhang welke de tekenverhalen geníeten, ) ï[ij zíj! ervan reeds overtuígd dat ons klnd moet J-ezenuwit het goede opstell-en sehri-jven. (zeer vcornamefaetor 1n het ondernijs) Uaar ik begrijp niet hi-i-i, hoe Íemand een opstel kan sehrijven met woorden als : boen, djing, fuiiitrt, bang, en andere onverantwoorde en verkeercle uj-tdrukki-ngen en taalwendingen. Veel-a&leest een kÍnd een tekenverhaaL uit gema&.zucht,want het moet aLl,een maar naar de pJ.aatjes kljken om het verhaaltje te volgen ; en nelk een verhaaltje dan nog.. " Meestal zÍjn die geconcentreerd rond de meest }age instinctieve niegingen bij de nens, als moord, overval, rooÍ' en branci" Dan laat ik nog in het nidden of de tekening zelf steecis esthetlseh verantwoord is" Maar kon, niet afl-e tekenverhal.en zijn wef zo slecht" uit staat echter vast, dat de klnderen er nÍet veel- baat bij hebben" F'laar afs Sinterkl-aas L0 boeken brengt, dan mag er wel een degelijk tekenverhaaf bij zijn. I\u ís echter veeL kaf bíj de jeugdliteratuw" Dat valt te betreuren, als ne neten cÀat de Jectur:r voor een kj.nd van belang is voor zijn psyehisehe ontplooing. Daarin lnrnnen banaLe jeugdboeken ; integendeel <le kinqeren rorden erdoor van de lectuur afgewend, omdat zij in het boek geen resonantieboden vj-nden voor wat er in hem omgaat" In de jeugdreeks van de Rej.naert of van de Prisms zijn er enkele zeer goede jeugdboeken. Eén gevaar is er mlssehien wel : Ce boeken in deze reeksen zijn met een kfein lettertype gedrukt, het papier is van geen a1 te beste kwai-iteit en er zijn ook reinig verluchtingen" Zo denk ik dat deze boekjes minder geschikt zijn om een kind te Jeren lezen, .. liens een kj"no de smaa&voor de leeiuur heeft, wijst U hen dan di-e reeksen aan.". zii .gullen er vÍnden aat ze verlangen. fÍij zijn nu toch beland bij het l-eren Lezen : een kinc! zaL niet lezen aLs zijn óuders niet lezen" In de meeste gevallen beginnen zij dan te lezen tijdens het middeLbaar onderwijs (gelukkig) maar zij hebben reed,s heel wat gemi-st" Waarom de T"V" niet eens uitschakel-en na de ni-eurnsberichtenen met gans het huisgezin een boek lezen of vertellen ?

,J-B-


fla?'it(:tr ,Ytít

,(+ 'q

16

i

wtsrt

r2.l/

De meeste programmars lonen de noeite niet om aJ- die kqátbare tÍjd van tiu kinderen eraan te verspillen. Ik vind het stupÍed de kinderen eraan te gewennente kijken naar b"v" 'oDekat op de kocrdon en andere al.s zi.j hun tijd nuttig kirnnen doorkrrengennet het lezen van een degelijk boek, waarin ze voldaan zcuden zijn in aILe behoeften" Tot sLot nog dit" Hoe dikwijls get'eurt het niet dat kÍnderen met boeken zitten die zij niet aan kunnen ? R'.rk hun di"e boeken niet uÍt de herden met de woorden s * " Je kan dit nog niet verstaan A].s een kind het boek ter hand neemt dan doet het dit veelal- on te vofcloen aan een bepaalde behoefte die op dat ogenblik aceuut is"

De stofkdt of de ti,tel- suggeren dat daar missehlen beweonze ogen te openen naar digíng te vinden is. Daerom hebben wij niet aLJeen o.e plicht moeten ervoor zorgen dat het }cl"nd dan ook bevredigd wordt. is voor verstandelijke Slant het gaat hier on een nieuwsgÍerigheid die essentieel ontvan het kind" wikkeling Als zij dan ondervinden dat vader of moeder daartegenover begrijpend staan, en dat zij veel beter dan d,at boek -bet kind kunnen helpen dan mogen de ouders gerust

zijn vbor het ogenblik dat de grote sÈBrn komt" De kj-ncieren bebben dan de juiste neg gcvonden. \ Zotgen wlj ervoor dat onze kindererr enkel-e degelijke boekjes in handen krijgen. Cnze kinderen zi.jn er te ne] ?oor om cie afneners te zijn van uitgevers & dÍe naar als enig doel hebben gedrukt papi-er op de marlit te brengen. Cnze vfaamse jeugd heeft nood aan degelijÊe opvoeding op het gebied van Leetuur" Ilernig. _tg-

_i=

/€>


WÁMMffiffiffiffiffiWffi

AJs nier.rs probleem voor KNAPEI,ien KIXIELSril ik een rrraag steLlen dle een vriend mlj eens voor de voeten wierplTG vriffi-Íí namelijk een moáelspoornegbouwer(zoals broeder André/ en hij heeft eens een etuk spoorbaan ineengeknutseld van volgende vor'm:

Ge benerkt dat er een foiromotief voorhanden j-s met 2 nagens die zÍch respeetievelijk op de plaatsen Ar Br 0. aan het punt D bemerkt ge een tunnel di.e een beetje aan de naulÍe kant io, zodat alleen de Jokomoti.ef er door kan, doch geen Íagens" (zoiets zou bij br" André natuurlijk niet voorval-len" ) ttu vroeg die vriend van mij de 2 ragene van plaats te verwissel-en met behulp van de lokonotlef en zo dat de lokonotief terug op zijn plaats A komt" Zouden de knapen en de kerels mij kunnen helpen en er evennel voor te zorgen dat er zo weinj.g mogelijk gekopíefd nordt" (ft bedoeL Eagens en Lokomotief aan elkaar koppeJ-ennatuurlijk, ) Gelieve duidelijk te beschrS-jven rat er moet gedaan wordenu desnoods met een tekeningtje"

ryer k o-P-s ff"tï,:?-ïH,ïïï*"i:ï:;:"1ï:d:#: $ïLï"3:"i:J::'"iï:' natÍsch aan.

-20-

' ai-:'^.:.-:::-.-Á


loor de BURC,IíTKNAPEN heb ik een noordpuzzel in elkaar geflanst. lÍieronder ziet ge 18 omschrijvingen van roorden en aIs ge er de juiste woorden voor in de plaats stelt en de Juiste volgorde behoudt dan vornen de beglnletters de naan van een grote kerkelÍjke feestdag. ffier gaan re dan : L" Zo noent men del leden van de bl_aure afdelíng. 2: Dit is de voornaam van de leider die in het leger is. 3: Deze overleden broeder rordt in [ortrijk vereerd. 4: Oat rookt E"H. Soens het llefst van al_] l: Een van de beesten die een leider op U juli opmerkte. 6: Dat lraalt iedere Cblrojongen sfzonáags. 7: Dit beloofde Pierke als ge regelnatig de groepsmls bljroont. s"-8: oe rode afdeling" 9: Oe naan van een interessant contactblad. 10 Een vaa de plaatsen die ge aandeed t tljdens de ronde van Frankrljk van tt blvak. IL'Deze plechtigle1d gebeurde tljdens de openingsformatie van 27 - 1O-- '63 J2' Zo noende men één der kooksters op het blvaÈ in Loulse-Marl-e. 13: Naan van onze bestuurderf. 1+: De leider dÍe de dikste aardappelsehllren kon produeeren. U: Uert vaa ijskreen die de Jongknapen graag aten. L5: Zo 1s de voornaan van één dei Vanheeis. 11: Dft 1s het knapenvendel die paterskleren nodig had voor het bivakvuur. 1Br Daar roont de tante van brot4er André. Me r k

o P

;

Voor lenand die bet vorig nummergelezen heeft (aandachtig) de oplossing nlet erg moeiUjk.

1s

JONGI$APEII. fu jongknapen kuranen tbans helpen een vlag te veroveren dle rerd verstopt. op de tekening de jongknaap di.e probeert bij de rlag te sluipen. ïÍe1ke neg moet d5.e Jongen volgen ? Ileet gij het ??? ïekeni.ng : zíe blz. 22. 0n de overlÉlse Echo niet te gcbenden : teken zorgvuldlg net doorschlJnend papler de tekening over. Ge ziet

.l:,'


W

'/,' t -

-2" -.iJ

l

tt.-

is * Celíeve noeilijk

rnogelijk deel te nenen aan cle prijskamp. De vragen zijn zo talrijk zulfen z Í j n , en boe neer inzendiggen, hoe nooier de prijzen

- De antwoorden moeten blnnen zijn afdelingsleider " - Men mag neerder.e oplossingen betaald men 1 f"

vóèr 1 januari

niet

1!64 en worden afgegeven qan cie

of antwooroen binnenbrengen,

doch voor ieder antwoord

- Voor ledere af'deling is er een prijs yoorzieg, 0nder de juiste inzendirrgen wordt de winnaar van iedere aÍ'de11nguitgeloot oie dan ziin pri j s:4Fnde Chiro zal kritjgen? :.'- 22-

,.t;t


w

WNffiT - dat ldr

a

ïfíIIy- aan een cacao-complex lijdt

o

o

?

- dat Ldr René van plan is te verhuizen naar St. Pius X ; die doorbrave lej-der kan het ecenvoudÍg niet verkroppen dàt St .Èiooi verloor in de j eugdkastanj ef e esten. dat de bnoederschool

verjaard

is

3 J25 jaar

reuzewerk.

dat leider Robert tijdens het sctrrijven van het verslag over de jeqdkastanjefeesten zijn fantasie een hééI kJein b eetje heeft laten terkcn.

Dat leider Robert óS uitnodiging van de "Thimes" binnenkort naar fugeland reist, om engelse teksten 'lheer letterlijk" te leren vertafen . cursus volgt in het valsehermDat leider Bernard II een schriftel-ijke springên en birrnenkort zal optreden in Ripcord. Dat tijdens de reportersproef van de knapen men vaststelde dat begiJntjes liever Kortrijks spreken dan A.B.N. Dat ]eider Fil1p nee (mochtt rijden rrct de kerels in de fiêtsralIy, en dat het dan nog die Leider vas die de enige ras die prijs had van zijn groep ( Ou tautste of 1Je prijs. ) Dat Sinterklaas een nieure sehrlJfnachlne zal brengêD'... ttrrpfouten maakt ??? . (.Eet nordt hoog g&frir-^/tijd...)

één die minder

_?36


OPSOUIN] SN ST VEW@ ilRWUNILA (hemden) ITNIFoRMEIq

illaat 30/31

prijs

32/33 3\-/35/36 3il38/39 \o/+1 4z/'*

SPEEtHryDE& ( polohemden)

!32,-

r35,162,r75,rB5,zeo,-

naat,36/39 \2/+5 \B/St 54

prijs 30e35,4j,47,-

lI,IïoRMitt{ ( bloe zen)

Das+dasring3

prijs 115rnaat,2J Jê5,30/31 fito,32/33/3+

ring aÍzonderiijk FIEESWIMP&I

SFORTKEhT}.;KENS

Zllveren

knapen per stuk

8r-

kerels

9r-

Noot vag de oesteldienst

:

30r:

5rWr-

:

RING

maat49 - 58 59 - 65

:

90,93,-

FONOPLATEII( cbiroliederen)

prijs 99r3 - voor de bestel-ling varr uniformen geU.eve de schouderbreedte op te geven. - omnllle van financiêlie redenen vragen ne dat nen bij bestelling op voorhand zou betalen.

een

-2+-24-

Overleise echo november 1963 - kristuskoningnummer  
Overleise echo november 1963 - kristuskoningnummer  

Overleise echo november 1963 - kristuskoning

Advertisement