Page 1

'l) rr.,,, (,* r

OVERLEISE E tr w

H '&T;Í" Kortuyk*

o

l1

a

f È

R

t\

t" t

È

B

^u $ L

à -\--

l-r

&


Íïi1ly Frang Willem Bernard I Bernard II Jozef

,íó$"' a.'

Ridy

Br. Pol E. H. ,Bestuurder Hernig flonald

uhris Armand

125 erenPloren *


+

I Y I

Cverleie 10 februafi

I%5

?"terke en JYeterke,

ó

x,

qsl

Rrl

s *

t'/u uun blij ctat het nieuwjaar 1s, want r:u kan ik zeggen hoe g a a r n ei h U . . . e u . . . u z i e . Nu nag ik U een zalíg en gelukkig nj-euwjaar 1'ensen. Ik 'r'ensdat gij moogt gelukkig en gezond zíjxt, veel- leesgenot, geheel het jaar en nog vele jaren. (ge weet t'e1 sïaarom)Daarvoor bid ik al-1e dagen (natuurlijk) Ik zel.ÍJn best doen en mij goecigedragen in dit boekje om zo weinig mogelijk stekken te geven. Ook thuis zzl ík het ganse jaar mijn beste beentje voorzetten. (geloof êr maar nlet veel van, juffrouw heeft het zo op 't bord gesehrevenen tja Íe noesten het afschrijven) Cp scbool ztl i-k'net volle aandacht ]uisteren near de juffroun. (natuurlijk, want anQers krijg ik straf) Als Laatste 'qens (beter laat dan nooit) hoop ik voor U een voorspoedig jaar. Dit zíjn, beste Peter en Meter de wensenvan uw genegen pernelikker Snerf Ertianrel

(texte Írangals sur demande)

- 1-


,Í)nL///t^ '/"''7

//n

/-e1/en

.J

t.

-/t-'.

-p-.

.

|

tn -daLTUCI (._.4

-Ó nry

" BLli ciewessaanoie naarde top voert.. .. "

|

-/

Opf/O/ffU

!

0p het hoogste punt van een berg.,as stopt vU0r een garàge een oude víagen net een dampende radiator. De motorkap woi:dt opengegooicl. En ae garagiÉtTrobeerit cle oorzaak van cie kwaal te ontdekken. De chauÍ'f.eur, een jonge avonturier, komt eens een kijkje nemen" " Wat scheelt eraan, meent ge ?" vra:gt hij met een ti-kje ongerustheid, mtar veel ver trouwen in cie msrr van het vak. zegt de gafagist, tuee uren lang is deze motor aan het zwoegen om ooven op cie berg " kl, geraken, te en u zult wel weten, mijn i,reste, ciat het VE.ttLl,ÀSTlG;R IS TE KLIMMiÍir DAI{ fE DAl,El\ I I' Al1e rnènsen die in hèt leven rnóél.te cioen om hogerop te geraken, weten inoerdaad zeer goed dat klimmen een heeL stuk lastiger is .ran zlch te laten gaàn. lloe jong we cok zijn, vÍorden nietsverwezen1ijkóndatinhet1evendemoeitewaard is. Een ruasrheid die we zel-fs terugvlrrden in het evarrgeLie (Ut 7, 13 - 14) " Gact blrinen door de nauwe poort I want d.e neg naar ondergang is rijd en breed, en'velen zijn er die hem i-nslaan. lloe nauw is toch de poort en hoe smal de neg oie voert naar het leven. . . . " " Laat mij niet wi-jken, Heer, voor de moeil1jkheden in het leven, maer b11j de weg gaan dle naar de top voertl " ue bestuurder. ( Een topfiguur

:

Bij het verschijnen van cieze "Overfeise Echo" wil- onze ehirojeugd een oijzoncier.e hulde brengen aan Ziiine Eminentie Karciinaal CARIIJN. Door alJe moeilijkheden heen heeft hij gevoerd naar de hoogste en heerlijkste duizende jonge arbeiders bergtoppen van het jeug<i1even. Ook voor ons is hij een topfiguur en een leidsman.

A .-. -,

-2-

({

i


Sinds de dag dat ik kristen heb ik met iI gevochten, rne nukkig verzet en je rÍlllen bewijzen dat 1k je niet nodig had

cerd,

Ik heb je gezocht waar ik je niet kon vinden en me bloedig verwond aan de scherpe scherven van wat Gij nief zijt

aQ"'* y,

t,.s.L^rhus S\*"r-

/-L wtze Ik lreb Je doorenkrans gevlochten en ieder pin dieP ingedrukt ; ik'heb je besPot, besPogen door te zljn wat Gij niet bent.

, Ik heb de negen gevluchi; waarlangs gÍJ me wenktd en tt voecisel vertrapt dat Gij me glimlachend'boodt.

-3-

Thans hbb je je geuroken gebroken 1ig ik in uw aïlnen neer en ik hoor ull mond de heerlijkste roorden zingen : laat Mij thans 'n u BEGTNNEN J.Joogseng


,Yg**nenscrtop trtrr .tt'

M?

,{ e4 at de jeugdcfubs de aandacht ga:nde houden, boeft geen betoog. Jeugdbladen, geen de ge"'one pers hebben el al heel wat inkt laten ovqr tÍjoschriften specialiseerde vloeien.

werd opWij hebben het in Kortri jk zo ver gekregen dat er een Jeugcigemeenschap jeugd jaar. een a1s vertrek? Dat is gericht voor de ouder dan 18 ïïaarom dj-e l-eeftijd punt moeilijk te recbtva:rd5-gen. Het is haast ondenkbaar dst iemand zich plots zal geÍnteresseerd voelen voor cl-ubnerking als, a1s hij 18 rordt. Daaromhopen wij over kort ook de jongeren aan bod te laten kom€n, maar daar komendan weer beel ea.t problenen vcoral van materiele aard, on het hoe*je. Weliswaar in de kinderscboenen, maar Er is een jeugdgemeensehapte Kortrijk. tot nu toe kenden. vrij hopen op een goede vêirt gezíen het sueces dat de activiteiten De bedoellng ervan ligt vooral in het laten groeien van een echte jeugdgemeenschap net het oog op het, vernr.imen van het levensinzicht. Aan de basis ligt cius weI een pedagogÍsehe bekommernisen niet, zoals sonmige buitensta:nders het wel graag ontspanningsgelegenheid. zouden wi11en, een antnoord op de drang naàr een fatsoenlijk De zaken staan immers zo dat er voor de leeftijctscategorie waarvoor ",ij iets aan jeugobewegingt het opbouwenzi-jn, praktisch geen plaats meer is in de traditionele naar ook dat het aantal ingeschreveDen bij de neinige jeugcic'ewegingenvoor deze heel gering zijn, voornarnelijk in de aglomeratles. leeftijd hier te Kortrijk was dus zo maar IIet opr5-chten van een jeugdgemeenschap gegrepen. een zekere noodzakeUjkheid betot de lucbt iTe mogenzelÍ's niet uit jeued de voor een dergerlijke forrnule. a1s de interesse biJ nij zien slulten, Hoe vordt de rerking in de jeugogemeenschapgezien ? Ik meen de activiteiten in een drietal reeksen te lnrnnen onderscheiden :

-4-


a" Het ontspanningsgedeelte raar het er inderdaa<r om gaat aan de jeugd een fatsoenlljke ontspar,ningsgelegenhei-d te bieden. b. De clubwerkÍng ; een aental jonge srensen engageren zich en ontrnoeten elkaar op een gemeenschappelijke inter-esêèyunt ; een grcot sueces op onze enqiete kenden i aanl-eren van dansen ; muzj-ek ., voornamefijk negro-spirituals en kl-assieke rnuziek, gesprehsgroepen enz... ttj-er ligt m.i. ook oe kern van de coëoucatie ; cie andere sexe te lererr kennen niet alleen als een alngename partner bij ontspanning, rnaar vooral a1s gespreks- en arbiedspartner. weerkerencie eulturele 0p regelmatige tijdstippen activiteitep vorïen het Laatste punt. . Van groot belang j-s'ook het feit dat de Seugcigerreerrschapniet bestuurd r,rordt van bovenuj-t. Det kan en mag ook nj-et. D= jonge nensen soeten voefen dat de jeugdgemeenschap staat of valt qoor hun cÉrecte nedewerking. ile taek van het bestuur is er voornamefijk een vàn ver"antwoordeligkheici tegenover de buitenrereld. Ile bestuursl-eden ze\Í zíjn al-lemaal ouciieicters en -leidsters van de cllverse jeugctbevegingen. Later kon ik op dat alles nog wel eens ten:g. Nu is het rnisschien wel interessant eens de jeugdgerneenschap te bekijken vanuit een strategiseh standpunt. Ire verhouding der sexe : man. 53 h vrouw. 47 7, BeroepscategordeËn : 50 '/" voor studerend,en, af gestudeerelen en bedienden. IE andere verscheidenheid. De leef tijri JO^'/" t zel-f standigen of arbeiderq : een ongeloofelijke 48 7' is 18 of 1! jaar , 39 7" is 20 - 23 jaar. 32 "h Èo*en uit een gezín van I of 2 kínderen t 31 7" uit een gezin van d.rie of vier kinderen t 31 7' uit een gezin van vijf oÍ meer kinderen. Uit qat a1les brigkt dat alle verhoudlngen uit de jeugdgemeenschap praktisch in even'richt zijn. Laten qe nu maar hopen dat het niet bij deze keer bJ-igft ciat j-k over jeugcigemeeschep de raag iets schrijven. Herrig

-5-

Vanwalle

:


r

oë +td

frr |r F rr{

\./'

Êrl A

v A\ v

lrJ

tt

N

I

Frr

Flr =

ï5

4 dr Christiaen helpt nu sinds enkele weken mee aan het opbouwend werk van onze nationafe vacierlancise verenj-gingr die sedert de l-aatste oorbij de fog - in Nato-verband - international-e faam tracbt te verkrijgen weet-du:itse bevolking Ldr René doet het ock a] bijna zeven maand en heeft al- acht keer mogen scliieten. Christiaen ook aI één keer. Hij seiroot te goed vond de kommadantren rie sergeant van de administraticve oiensten haci het door het raam van zijn bureel ook al gezien en gaf aan de lu:itenant cle raaci cj.e nieuseU.ng eens aan de luiten begrepen en hao het al oadelijk ant aan te oevelen. De korpora:l twee wehen fater zat Christiaen al met de pen op adminS.stratÍeve Faperassen te mikken. i{ij zit daar nu nog. Yolgende neek schieten ze nog eens en dan mag hij misschien weer graf ieken opstellen over- rie minimr:rnafwijking yàn c€Íl engelse dum-' dumkogel in een ameríkaanse bazcoka; die ze nu a}, tussen haakjest I over een hoek van 360" nebben kunnen <ioen schieten" Dat vind ik nu.eens juist-cie grootste vertrienste van het belgísche lI] leger in Nato-verban<i. Zdproberen altes eens anders en l-aten ncolt iets verLoren gaan. Zel:'s de waafse sergeanten geraakt men niet kwijt" ile grafieken van Christiaen we] ; naar ja, daar kan hij in feite ook niks aan doen. Ons leger heeft nu eenmaal een znak voor grafieken" Maar ondertussen is het leger toch weer gerust, Christiaen verde'l ook al- is het met digt voor hen cie luchtmachtbasis van Sijsele, grafieken. ;"$l

A f t'

lr ,l

I

ra

a

,l

ÏOEvqLrl q

$ï.ff,

o# oH

lrk '2"-{1 .AV {Iz' \

è)r

-

A


Gru

hroepsleíd* zeít : -j

-/=

" ,..

denken we aan Kiro-Koneo...

tl

En zo zÍjn we weer volop i-n de. norrnale chirowerkíng. Ik rcíl van deze gelegenheid gebruik naken even het plan Telstar in het algemeen te beschourren" Wa;rron een plan Telstat ? tnze vraag uerd zeker aJ door U gestelO. qat een weelde we hier kennen, toegeÍfennèer rnen becienkt dat re hier a1les bezitten, uijde ouders, een goed grrcrganj.seeide beneging, een mooi uniform enz... enz... Andere chirogroepen in de onturikkelingslancien kenrren die weelde niet. Denken we in de eerste plaats aan kiro-kongo, naar ook aan'liaÍti, Filipijnen, Chrj.ro-Burundi enz... en *eten clat die jon5ens soms uren moeten marseheren on de zondag naar de chiro te konen. hij

Wel voor die vrienden uan over z* wil-l-en rie sparen want .vergeet niet. . . All-eèn die in de kou gezeten heeft weet hoe warrn het is bij de kashel.

heebben un leiaers al ui.tgelegcl hoe gespa:rd moet worden. Natuurlijk de burchtknapenleiciers Ven heb ik vernomen dat ze welqra zuLlen startten met de beloftewerking. &{ag ik vragen burchtknapen, goed mee te werken want het zal }astig maar aangenaam zijn. Ook de knapen met hun Duim-actie sens i-k geluk, jongknapen cie Voor moedig ik sterk hun boekjes err pr:ntjesactie aan. Ik hoop clat ze veel succes mag hebben en all-es rn kamaraadsehappelijke geest zal verlopen. Nu rnag ik natuurlijk de kerels niet vergeten rryant deze zouden protesteren" Wel de drie laatste zondagen i-s de stijl heel wat verbeterd nog een krak en alles is 0, K. De groepsl-eirier

PLAN TEI$MR 1


di-t rordt een rubriek vooral bestemd voor de ouders die belang hecbten aan de chi-ro en raden hen aan deze bladzijden niet over te slaan.

.t

ta'

dp aonaerdag21 januari

1965 werd een eerste vergadering in zijn reeks belegd : narnelijk de Oudersraad, Vcor deze vergadering- waren een tiental ouders uitgenodigd. 0m acht uw het doel stipt begon de vergadêring. E.H. Bestuurder verwelkomde de ouders en belichtte van deze oudersraad.. Hij beklemtoonde sterk dat de ouclersraad in geen enkeJ"e mate de is. Daarna ontvouwde taak van de leiderskring vervangt maar enkel een iaformatiebron onze bestuurcier het programma. bekeken worden, " - Eerst zaI de algemerre chironerking - Daarna zal over de kern en de bijzonciere aktivitelten gehandeld worclen" - Dan komen de vakantieaktiviteitea aan de beurt. gencrpen worden het licht over de vorrning van cie Vervolgens zal .jongens in cie Chirojeugd. . - En als slot : de organizatie van de beweging.

Lroch om tot de eigenlijhe bespreking over te gaan, werd door de Bestuurder voorgesteld of de oudersraad uit een vaste reeks ouciers zou bestaan of ieder maal andere. De ouders verkozen het treede, eraan toevoegde dat zo al-re ouclers eens de gelegeniieio zou krijgen in nauwer kontakt te treden met het ganse leicierskorps. Over dát eerste onderwerp werd het volgende opgemerkt, Punt I ; De algemene chirowerking. - Het begJ.n-uur on 2 uur serd over het algemeen goeo bevonden. - Maar over het sluitingsuur werd meer gelraat" De algemen ttensen waren dat voor de J.trn de chi-ro een einde zou nenen om 17 u, en om 1l u l+5 voor de B"ír,nen Ituapen. De Kerel-s on 19 u. . .' - Van de aanwezige leiders uit werd gevraagd aan de ouders êat de jongens neer B.Kn - I{n, - Kerels ) hun spelkledij zouden mee brenge+ B -f(vooral


Prnt 2 : De Kernwerking : Over de kern werd ook gesproken. Ib aanweáigen vonden i dit een oelangripke zaak. Funt 3 : Over de vakantie-aktiviteiten : Eerst kwan cle herstvakantie aan cie beurt. De kerstÍ'eest,jes vonden de ouders de gespaste aktj-viteit. Pasen met zijn traditone= 1e pápierslag vierd niet vergeten. Vele ouders leefden deze aktiviteit ten zeerste rrecie, mair voegden er arn tce als'ze oe jongens zien langs de straat op karren en bakÍ'ieten (triporteurs) dat ze sons vrel b:ng waren. En natur.rrlijk werd er ook gesproken over de grote vakantie 'ret het bivak. .{Jle ouders waren het eens dat dit niet te veï'Dangen wag en cirongen ean om een goed heem te nemen, waar het gezond wts in te ïÍonen. een krein zegje verklarrde de Punt 4 : Vc.rrrningvan de jongens in de chirojeugd,In bestuurder clat het Leioerskorps sons moeten vaststelten dat enkele jongens niet wiLlen volgen met gans de afdeling en de l-eiciers na veel- geduld geoefenci te heboen moeten ze1gen dat, ze (hoe spijtig ook) de chiio voor enkel-e veken mceten verfaten, vorrrring sl,rekenci, knamen volgencie lunten aan bod : De H. Mis Over de geestelijke vcoral de woensdag en cle vrijoag naar niet in unjJorm rls ook de oeloftewerkingen van de verschillende afuelingen. Over de opvoeoing verd meer gepraat" E"H. I:estuurder legcle pl:n Telstar uit(spe*raktle voor chiro 0verzee) ook i.n het spel steekt er opvoeding. Dit doen bli;heid, ka-'raraadschap en kranigheid. Ook enkele tijdschriften ko'anen a:n de bei.irt. 0ver Trouvr llerd de opmerking gema:lkt dat het een beetje tè'Antnerps en Lj-mburgs is. J 65 rras een lncier blad, een tienerblad, voor alfe'lcbreIs, aspiranten en leicters warm aanbevofen. Het plaatselijk blad "Overleise EeLro" knam ook ter sprake" Iedereen vsndt het een mooi en geslaagd tijdschrj-ft. Enkele cuders ventelden zelfs dat er bijna gevochten $íerci on het eerst te ïnogen l-ezen. Punt 5 : Een organisatie moet zeker zijn van zijn bijdrage. Zonder zaad in bet bakje gaat het noeilijk om een rronnale uerking door te voeren. Daaron gingen de ouders akkoord on de bijdrage in éón of tweemaal per jaar te betafen. Die bijdrag zal ten huize door de groepsleid,er ge-ond worden. Daarbij kopt nog natuurU-jk 40 f verzekeen 10 f voor de nationale chiro. ring (niet verplichtend) het bivak Terugker.end op nerd gediscussieerd over het al dan niet toelaten van een werd beaoekdag. Tenslotte nog r*at heen en weer geFraat over een oudersavond. Toen - qeinde afgeblazen. werd het


èa(íes:

&fry,t

, is" lllairt Vele mensen u{^*.n zich wel ggns af hoe de chiro in het a}gerneen ingericht hebben. En dit is, zotn machtige jeugcibereging'moet toch een degelijke inriehting geachte lezer(es), een naarheici als een koe" l-eiding bestaat uit de nationale prcost (Z.n.U. Peeters) en de Ib'hationale nationa1e@oJÍ)zíj,aord'enaangeste1ddoorZijneEninentiede Kardinaal. 1s belást .net het dagelijks bestuur van de beweging" Ee landsbondleiding zi1nestaffi1eiding,secretaris,penningmeester,propagantÉsten.en raads-Lecien" De l-ancisbondraad is bet algerneen leidend organisrne voor geheel de ber+eging" Hijwordt-ffiê!ffitde1anssbond1eiding,dediocesaneverbondsproostenendiocesane verbondsleioers" - Top '64, het naticnaal belljdenlsfeest bracht in de zomer van van de chirojeugd, vorig jaar zestigduizend chirojongens en chiromeisjes sanen in het stadioD te gefeest 'r'erd een veertj-g-nj-nuten-kl-eurenfilm Antwerpen. Over dit onvergetelijk De draaid. Áan cie eamera Gust Geens; de opmaak verzorgde E.H. Ward Bruyninch. gehad in heeft voor het eerst pla:ts nationale vertoning van die nj-eu'"e chirofilq vertoond. het paleis van Schone hunsten te Brussel. 0p 4 april .'ordt hij te Kortrijk - Ons lej-derskorps bestaat nu uit 1)+ leioers (naarvan tnee : ldr ltené en ldr Chirstiaen plicht hun nj-litaire vervullen. ) van deze 14 leiders zijn er acht die tijdens de ]aatste drie weekends naar een scholingscursus zijn gegaan. Dit al]es ten voordele van aIle chirojongens. - Langs deze weg wil de redaktie de achtbare fezers en l-ezeressen er attent op maken, nanneer zij " Iets ueten " oÍ' "een eventuele raad" kunnen geven, dj-t vor.,r ons altijd welgekomen is" U hoeft slechts hetgeen U nil zegger onder gesloten omslag mede voor geven met uw jongen met vernelding "0.E. -ldr Frans" erop. Dit natuurlijk te de overleise Echo. -

-10-


NI BIJVOEGSELB]J OVERUTISEECh0 7. VEnSLAGENEN METEIELINGIN DIT ÏS mli KOSTEIOOS VIN]]T U HIER KRIS KRAS DOORELKAAN. werd alngevraagd in de oudersraad rerd I Zoals telken Jare zal tijclens de eerde JeÍderskr5.ng besloten een chirospalr ste week van de parsvakarrtie, ík citeer clienst op te richten. Het voornarrste doel uit een vorige 0.8- " Een roemrijke paervan is te sl,aren voor het bivak. Eoe kan pierslag" doorgaen. Dsaromvragerr we de men spar€n ? Van zoha'lst de jongens toekoÍlensen '!ret veel papier ncg wat geduld rnen larnnen ze hun spaargeld .fgeven :tan Br. te oefenen en deze "ret vieinig (papier) Pol tot 14 u. lioe noet het geld binnenge reeds te oeginnen opstapelen" (En zobracht worden ? Onder G&SIOTEN o'rrs1ag. Op de als U r':arrschijr[ijk reetis vleet begint voorkant van de omslag schrij$t nen naamen oe p?asvakantió twèe yreken vóór pasen.) voornaamvan de Jongen plus het bedrag dat * V:ln hut l-eiderskoips uit srerd gevraagd er insteekt, le ouders tekenen dan ook nog mede, te del-en dat wanneer bepaelcie jonop de vocrzijde. Na cie slotfon:tie krijgen gens vroeger moeten veftrekken, deze rn ze dap een spiarkaart ciie .ze thr:-is kunnen brieÍ'je van thuis zouden medebrerrgen. voorleggen. Bi.j eenvolgende marl s1,sren te kunnen rit on zekere moeilijkheden brengt men de sparrkaart natuurlijk ureer mee tijciens een spelnamiddag"

lZoals 'door

voorzièn

*0m het zoals de rneeste chi-rogroe;en te {oen, * Van nu af aar: eindig6 de chiro om heeft de leiderskring i.,resloten,"'et au.vt'es lJ u ti5' voor B.l.n en Kn.- De J. KN iets van de oudersraad, een jaarli;ks i:edrag voor voor 1,7 u en de kerele om 19 u. l5.dmaatschap,op basis van J fr. per zonclag, persponlijk door onze groepsleioer zrl wor->k .den afgeha:l-d. l{aar daarover ontvarrgt U wel- r (vervolgmed.p . 1 7 ) lBdra een meer gedetailleerde circul-at""j EI ,, _

ttr


"ts.1;.

W"'

0/urth..

t een boekje in een hoekje van een gezellig lokaal, welke jongen blijft daar ongg voelig vooro Daarom onze grote inzamellngsactie. Elke jongen heeft ti,uis een of ander jeugdtijoschrift zoals rt kapoentje, Ohee, Zonneland e\2". " Eenmaal gelezen geraakt dit vlug in de kachel of tussen het papier voor de papierslag. Mag ik een voorsteL doen ? líIanneer U ur gelezen hebt, bewaar het zorgtijdschrift vuJ-dig en brengt het dan nee naar de chi.ro. Een andere jongen zal het cok nog gaarne

]ezen. Iïanneer i.edereen eens extla zijn best cioet dan zuflen we na\ebn Éorte tijd een rijke keuze hebben aan tijdschriften. Iedere jongen zal- er zijn gaaing vincren. Het_ gebeurt ook wel- dat men in het jeugdboeken bezit is van specifieke tekenverhalen ,(zoals Suske c. Wiske) ofandere en die men na twee of driemaal gelezen íe hebben nooit meer bekijkt" Deze zíjn ook nelkom" Indien je mag van uw oud,ers brerig ze maar mee. Misschlen bezitten de jongknapen binnekort hun eigen bi-bliotheek. #

aaa

Een punt. Een goed punt ? Een strafpunt ? Een puntvormig voorwerp, Index verhoogd met 0, 33 punt. 'yYerk punt is het nu feitelijk ? Kom laten YÍenà dit ai.l-es een punt zetten en opnieuwI beginnen" I De jongknapen beginnen een I f antastische punteninzame-

ling" Alle punten, uitgenomen strafpunten, konen in aanmerking, historia, Arti-s, kuiÍ' je, Soubry enz... De jongens dj-e 1n een bepaalc punt verzamefen zulien ook kunnen ruilen met hun karnaraden. ti[at za1 r'ren nu aanvangenmet aI deze punten. lYannceerwe er vol-J2-

doende bezitten, zuflen die uitgewj-ssefd worden in chromi-'s b.v" We schafen ons een album aan en gezamelijk plakken ne die in. De volle albums komen terecht in onnatrrurlijk bibliotheek" Ook aLl-er hande chrorno's ( Jaeques, c6té d, or, enz,.. ) worden aanvaard. Ieoereen rekent op uw medewetrhing vor-r dit alles"


*

*

*

+-lt

*Jr

#

Je

*

le

rÊ +

JÊ *

,íB EHT KN

*

llet nieuwe werkjaar is alweeï een goeie trj-mester ver... En voor ons staat er ïÍeer heel wat voor de boeg. * vanaf zonciag l-4 febrrrarj- starten we met onze ZONI,iETOUTiTnerking, die zoals U weet, om Jouter menslijke redenen niet voor Kerstmis kon gegeverrworden. i,ater meer erOVef

.

:F.

* Vorige week startten we met ons 2 de deel van onze wereldreis. Iborlopig staan de hofknapen aan de leiding met 1605 p. op de voet gevolgd door de lefLaarts net f6OO p en d,e schildknapen net 7590 p" De klausaerts sluiten de rij met 1480 p. Lre roed niet verliezen want.. Vergeet niet dat óén nieuwe burchtknapp Uw vendel 150 p rijker maakt. * Onze kern draaj.t reeds op volie toeren er, vorige maand kwanen Matton Carl en Declercq Chrj.s onze gelecieren I vervoegen, zod.al, de kern thans uj-t 10 leden bestaat.

- Klauwaerts : Parrnetj-er Fan, Brrqrnooghe Chris, - IeLaerts : Dursin Pol, 0r Neil-l Bernard. - iiofknapen ; Tanghe Luc, DescheemaekerJan en Decle Chris. en Matton 0ar1. - Schildknapen ; Dendievel Arrnand, Halsberghe Luc en

f Vcor enkele weken zijn ook de burchtknapen ven sta

Op 1l+ febmani zullen de PÍérkens in aansluiting met gegaan met br:n voorberejhet Gulden Verhaal, van stavoor onze OudersÀsord. Als U pel lopen met de Zcr:netocht. steeds op de repetities arnOok de langverrnachte B. KNproeven zulJen daarin gewezig zult zijn, eozdt het iets fijn, dat hebt U reeds, rnengd zíjn" Deze proeven behopen de leiders, kunnen ner- staan uit geestelijke en ken. lichamelijke proeven. En zoEen dikke profiei.at voor B. aLs U reeds weet kunt U door deze zes neken instnrcties Luc Tanghe aie een nieuw ]-id nm1. Chris Quartier, meebrachtl IF belof$el3 - schild krijgen. I

,r%

EN NUCTITENE ZAKJTLIJKE IJTE* RÀIRE ONTBOEZEMINC.EN VAN EEN SCHILDKNAAI. Zoals elk jaar hadden ïÍe ons kerstfeestje" !ïe begonnennet vendel-forrnatie " Daarna vertelde ldr f'rans een Kerstverhaal" kir Jaak en Lctr Willy verzorgden de kringspelen ; dat nas .. plezant. Na de kringspelen volgde een kerstvertoning I ons vendel behaalde het hoogst aantal pwrten. Daarna kwamen de pannekoeken aan de béurt i hm... lekler" Een verloting knanoer ook : natuurlljk niets Tot sJ-ot hadden we de l4og verwachte kerstbóompluk, . Armand D.


'l

,,

&lnreen

alds ,ro//aGte . . n

Ve bugo*en met wat kringspelen n"rn.l. chiro-1 trvíst, de koning van Siam en negerboks. ïíanneer ïve ríonnen ín de negerboks kregen ríe een lotje. De jongens hadden al veel gegeten. Ilet waren goe de pannekoekenook" We hadden dan nog wat krlngspelen, ook hadden we dan nog een mooi lang kerstverhaal. Dan was €r ook nog kerstboompluk. Dat waren pakjes dat elke jongen moest meebrengen, Het ging allenaal eerlijk door" ïiíe hadden dan ook nog loterij, dat varen met de lotjes dat we gefionnen hadden in de spelen" Het was een gelukspel, De prijzen waren boeken en cbocoladen" De jongens die al te veel boeken hadden moesten hun lotjes die ze nog haqden weggeven

u^-t xegr

aan hun kameradenr'anderszouden deze jongens ook niets meer hebben. Iedereen was voldaan en ging blijgemoed naar huis. c-D-

I

^t t

.t

rr(

$RFÊ

,F a

Yet" {ier

àn

"w;m I

v

HE .-

utw uru

u\ El. urr r>

(

:

,\

Chrísttaan /

o o c o o o e


IS\Tá.IDTNT.OO af+ **t

Ichocoladevoorzienbij een 1+

*:1"_y:"]1",::l^go:1. jaar voor de Inal:l^:"1_

;:+-iàu'-ai- | | rect "_'i,"íéi"""ii; van'wal gestoken | "?t... tot kl*ls:p"l:l bij- I | ":l fuT I -.+i": vaneleàinatie nog | 'I:lP_11i"".90:9: k?"i1s:" |

l % 5 í s b e g o n""J"r'gua""n, nen.0nze|s.ake1ijkekopkoffie]lla|

veel tochten, pro.eu::^"o

andereinteressalt.:p::,

1:::.,1i:":i-h::f,l-l:^Ï:dersstaf van de kfï:f-

deling eennieuw*y::"u' in o:",i:^* uitgedacht dat ons.

staat zal steu."rj^p::I

'staan met in contact te dejongens. ^_ Meer tucht, _-r^_r^-a nateriaal en

|

| .overbleven.

I y:f

Na een

{!sef

y:l:l.g:

ldr [Íil]-em. Na de spanning kwamde ontspanning rnet een snakelijke hap onder ong" Vele sand'riehen moesten eraan geloven tot onze stoet van 130 stuks helemasl verciwenennas. Voc;r ieder was eveneensegn s t

,"t "ï"rt"" "Jj-r"i"aà-io"p"o ;;;-r""delvredstrijd. Het prin

;;;"';;-ilï;ilË';irï

fiii; ,'rrrouw,, ;;il uit knapen De van | cius opdrachterl krijgen

| ,uu"o

naarhet goedor min_ J:?f:l!') | ;;i verschl]le1{e g:""henkjes ggschelkj s goed á"t-go*d aer verrnrlten ernuo, verrnrlÍ"n er:van, zzuf I| verschi]1"1q" I| eioe jes i;; --Ëankbrief uitgereikt |I "ilq:liiiltS: _r1i:l?f |I = v'Eun' ltrarnaar huiir.rur-D. ontevreden Ir vrorden. "---.-

,

l

"

Het vendel

dat

gint

met'ken, want deze keer deelt rnen -- speluitslag noÊ '..- -r op 'n | "-- de

aoa* rla -A,AI{DACHT voortaaa gaat de AAI{DACHT: voortaan zullen dus r r í ^ - l - _ | _ 6 9 q v $|v | i n g È n i e u s e m a n t e r : u i " g e d a c h t niet meer donkern niet tneer door door op oq_don; lig"l::'u^lo:1"::_ru:.:ï"l\:'l I ten daarmeeop het einde een ander:.9u4 derdag maar maar op andere op e.en q:ff* I van de maand" I d i e IUi za\ zal m e d e s e d e e l d rorden. norden-l die medegedeeld Gedurende het kerstverlof Voor de kern is Èevens een hadoen ne ook ons k-ersttotaal vernieuwd programma, u"^P1f31_Pidat zar verlopen in in het het kakazal verlopen l:":1,!1i | 9"t | na allen ÍErren aanwezig. aer van van echte echte der de de vorming vorming van van I I Eerst nerd eeo vertelling en tweede manvendelleiders beluisterË, gegeven door nen. organj_satie

[n de loop vandezemaand

ffi;-onze irrginieur ldr Roi;;á"

luet deze gura-bii*ij""

--.".^- f,^- ^- ^^.^ L^---ardan ep een bepaalde zul]en

tijd

prijzen

mee bkomen yÍor-

den. Voor alle inlichtinEen

i";; eensaandachtighet artif"f

ih ,,TrouÍ,,


H

in elke andere aÍde_ ,(oals ling, ging cok bij Oe kere-is het jaarlijks kerstfeestje plaats" liet begon met een avondrnis in St'El-ooi" Daarna trokken de twaalf opgekomen ke'rels naar het 3eugàirean waar ldr Robert hun opÍlachtte net een moderne kerstvertelling, Het verhaal handefde over cie oorlog ; n. m"I over inge slotepi' Cneri-kanen dj.e Ín f9ii4 ronri de tijd van Kerstmis zitten ingesloten

tus

-l

pagina is beel moeilijk ín een luttle tf "t een'overzicht te geven van de Beloftewerking zoafs die bij de kerels gevoerd lrordt. Daarom behandelen wij vooreerst het doel van de BeloftewerkLng , Zoals in elke afdeling van de chiro, hebben de Kerel-s ook een belcftewerking; met dit ene verschil dat bij onze afdeling het. doel van de verking, meer slaat op de uitbours van een l-evenshouding. die hen in hun verddr leven noet helpen, een persoonlS.jke houding aan te nemen" Zu1ke houding zou hen of beter stelt hen in de gelegenheid hun kageloof a1s een volsaardig lid te betholiek

leven. Ilet, is de bedoeling vau de kerelsbe-

-16

lofter.:erking, de kerels te vorrnen en Lslrvan hun later 1e{9n. dén in voorbereiding Het is dan ook een steeds terugkerend ciiscussiepunt nrn1. "Hoe staat een kerel hier tegenover als een volwaardig katholiek. r' lTant het is immers j.n deze jeugdjaten dat de basis getegd wordt van een fevensu.rtbouro van iedere kerel en iedereen kent 'qrel die oude vlaarnse spreuk : doe Hansje ver" Ilat Hansje niet leert, jaren nroet ge inmers, keerd.t' In die gevrerkt om het go?de' worden schanf'd en boven goeds naar in, er veel en steêkt en aan rijpen het te ]aten brengen te geven? hoeksteen als te de kerels mee


ffits/s -

van hun later leven waarop zi zull-en steunen en zíehzelt verder opbouwen. beoogt veel De beloftewerking meer, dan een intense doorgevoerde werking gedurende die vier weken. llat nerd ook beLrepen door het Nationaalboofdkwartier van de Chiro, die de kerelsrnil-itie instel-de ; om de beloftewerking te kunnen spreiden over een geheel jaar, met al-s cresendo een nieuw doornaken van de speclf iekd belof tererking met de pas overgeko'nen nj.euwe kerels in dg afdeling. 0f een verdere in de 2 de pIà{ts voortzetting vaà de beloftewerking onder de

het Senest. Nagr'ráat is nog toekonstmruièíxén scbor,n muziek.

vervoJg medede-Lingen.. . t Voor de kerels zijn nieulre sporthernder in de handelgebracht. Ze kunrien dit bestelien aan de groepsl-eider. Gelieve dan ook de schouderbreecite te vermel-den. - aanbevofen. I Yolgens het agentschap Belga ons herft medegedeefd is de redactie van de "Overleise Echo" rnèt tn knaapje vermeerderd, -Deze t' Bleu " aldus het agentschap, heeft als naam : Efi-Ilem te tekenen,.. en rt 1ukt. efi-j Bn4rnocghe. ...erl-probeert van onze kant wensen : Veel Geluk, I Dank zij het tekenverhaal verschenen in Overleise Echo instanties open gegaan zes" Zijn de ogen van de officiel-e en heboen zij besloten zo spoedig rnogelijk toelating te geven tot het omvormenvan de kroonwacht in chiromeisjes" Ytrarrschijntijk reeds volgend jaar" Jabbedabbedoe I l. (neuter f Voor diesene onder de kerel-s die zich ríensen te aboneren inllaats vàn op Trouu" Het kost 3, fr. voor een op FEi gans jalrgang" llit tienerbLad verschijnt om de twee maanden" HiJ-l-en de betrokken kerels hun naam oFgeven aan één van de l-eiders. o'rtrerrt het opengaan van de poort van fÉ On alle twijl'efs cie lrroeoerschool- de zondag weg te nemen. is er rcsloten dat ze (de poort) om l-3 u 30 stipt opengaat'" Voor de liefhebbers...

)

S.M. Gcussaert Christiaan D e p l M .L " T " / 3 " R " Dorpsti"aat Sijsele

S"M" FenéKetel-s stannr. 64/ 3+.U9 +3 a,/ a batalj " ,z EIok 4 Kamer 2 Hawk. LornbardziiÊe.

I Voor diegene die zich wi]len aboneren op " Trouw " wordt het de hoogste tijd. GelÍéve het bedrag van 65 fr aan 4e hoofd leicier af te geven"

-u-


wK* .q\(

a o

a gÊ3ÍE

veÍ

a

-

z'-

A/,

oo te pas;*x.,'\

rt

zvrals

qPcDe

r.:

Bb

'

'ir weRc

r*il ëêrt tlPPaL. zi.r êR íëêtt Pirrsv 4êÊN Kcuia tu iu' tt , otrrt zÍ7 él q€ 1êêrè XêaF-Yt .t DAn JENDëL flts Èw LêrEtJ Pif nt U zif; lrLS ER zotv

, \

Dt &Ê,tÍV ,s - --

9la hlc

. oE rÍr 'Í

'

an

SuecHTKrrtrtE.l

ó

*',

f 1-

,

,eDÊRêÊn Knil zo'n Pil ÍN zfrv .iCrlAíH aEtgcr(r.l 11 N eer aPPc. --- J ll zoe.t

-q

ffRRRreíoen, fte t.

ílt< )'K ex utQ(E eÍcll A??ELs q.t* I

! |[a'o* orr eorreue

^. r.'

e

-r8-

li


@

n,v.a.

Hej-de vond geen leeuwentong. hij

weten.

liYat U dient te weten, is, dat uit de letters van deze fraaie zin een beroemd cornponist en die van een zijner bekenste symfoniên kan gelrormd 'rorden. ïIie is deze, en wel-ke symfonie ?

(uaaoqlae6 uoir 31npn1) ;6 A1 de ktinkers van vclgendezin z,j.jn verarJ"";ï"#f ;i Í";i"J 0, Kunt U de oorspronklijke tekst opschrijven. Do loroor on klos vortol-do do jcngons con mooo vorhool. 0r rsos slochts óón jongon doo noot loostordo on do ondoro trochto to vorstoron. Dozo noóft do loroor don oon do door gozot. [t]e

medekU-nkers nu zijn

verv?ngen door Y. Kunt U de volgende zin op haar poot,jes

zetten. Ye yeeuy iy eey yeyaayyijy yiey

(.rap 1[a6.reeaa8uea sr !Àneaï eA )X

Juist of niet ? - Perzen behoren tót iret blanke ras - Een olijf is een vrucht -

Een bij sterf't, a1s hij heeít gestoken. Diamant .is het hardste gesteente dat bestaat Een-inseet heeft zes poten" republiek San Marino 1s wereld" kieinste Mozes ïvas geen vol-bl-oetl Jood Een mierenleeuv is een leeuw die van ni-eren l-eeft El-k oier kan één of ander geluid maken ïfater krimpt a]-s het bevriest.

'+Tn loz .ra{eg - '+Joo^ p1n1e8 uaeB l8trerq e.IJE"rT8rree : pTnTaFuêJoTp - oernf - 1s1n[uo - lslnfuo - 1s1n[uo - lsgnfuo - n+ -a: m. : +P" ! . . : +- " i -ni ê T ? 1Ê - n c r n f ?sgnf - ?sïng:

- 19-


- zeefdruk allepublnrireir bthury *l'ildrr"rrl.rn

%t

{"rnaïtte

í/ Korft/(-"._ filnt 7fu,onlnloan -2L-


/wfiffi.., DRUKKERIJ

MORUITGnNG I(ORÏRIJK Wanrnytraet 2t'

ri

2077t oe 26

_22_


0&e {"&nzatzen

DE GOUDEN GM$ Orrrlrri*ir, 28 l6rt*'Á"

%o*et - en hr*A{"/roÍtt

-

ta*#en

Hoo\.+ehoenen ffi 5 1

oa)tr rs.blrrlln'nd"n

-23_

*

*fle

'

Iolo4s

' ezt


BINNENHUI5l/ERsIERIN6 fiLoTIlENE - , VLOTRêN }EURBEKLEDING NUUR PLRSïI5IHT -

I

I

f, oe

-2+-


AU"s va*'dt 5"1tCI2t,

-2

'lt -7

\ \

/rĂ­rJ" .\ero&tnp. OtwM

4futgtt*

-25-


?À* O*fu 4/eníÍÁ óén í"7V'* íe

l0ffle Groonlnghe gr/rrt '/

)t'"/t/*i-

{

"/' 203'17 tot. 60 Konrnux l,lenensteenweg -


REUZE

KOOPJES

vJrouÍíenschoenen : nanssehoenen

sCHOENEN

kinder.sehoenen :

/IAN SPOTPRVZEN

t

t5 gB 149 1gBf rg9 ?25 249 t 40 75 98 J-l+9f

10 /" op AL de andere artikelen

)l

l ) )

6ROTE

KEUS

|lorvoer JPnnmilrnfi {({{

RUBB TRflRTIKTLEIIï3 ovERrEtgsrRnnr 7s

Konrnyx

t

qeSl


È'JÁ-ft,*r,,

MITANLCONSTRUCTIERLUI{INIUI'I " lrlhffi$Tn1L

t'

{a,1tefroorter7

KUNST5I{EDERU

Pnb,o,

hberyheQÁ*

Recoile(fenctraat52 Kortr#tgteir*r&

Krurne r

115,+2

oe t2

Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer  
Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer  

Overleise Echo februari 1965 - Nieuwjaarsnummer

Advertisement