Page 1

.t

ffi

í"st)*

I:ï:

l'ï"Ë$

.:\

' ;='":fn*: o..f'.rrí

,"^i\'k

ffi

i:$g ue'èe íe\

"ï*'l!:

{.$:ff

CHIROJEUCD ELOOI

SINT

r

:t,966 Jaer3eo3

/l

o 8 i

OYERLEI n{

ronÍRIJX


2

{12 ebrouw<iin zweet en regen ucrdt ciit ctan rru-1merne6en , -/ en zoals U had gedaclrt en verwaclit is 't ciezeli'de z$sns ais numner acht. ïtlaar alvorens U cpnieuw te irwellen eerst even de der.de jaargangs-redactie voorstellen

:

De speelse tip-vingers van ' Ilernaar r staan onder. tt gezag van die tweede man daar on zijn anti-federaU-stisch gemoedgedoernd en tot in ïr.al]onië ' Fransten t genoend. 1,e derde man j-s onze I Jef t en die doet j.n feite niets naar ja, wj-e maakt hem dat eens diets. Wiete - rrumnervier - beroert zorel net ving,ers als tenen hei, potlood, teken-inkt en blote benen en ;,roduceert van tijci tot tijo teken-pni1len oie onze t Wim I dan mag opvullen. En on U nog een beetje neer te 'h"i1len' hebt.,endergelijke ' nullen , ' in pure en rreine onschuld neeral veertig bladzijden gevulci. 0€ - r€e ge noet toch maar durven, hé ! - 1-


-_.

I

L

't IÊ een oude nop ! van die dokwerkers dle om de tien seconden ne vÀoek negspeekten. Toevalllg komt daar een pastoor voorbij en zijn gewijde tromnelvllezen zinderen. Hlj vraagt dan ook l " Héla, makker, kent gij soms Jezus Kr{.stus nLet ? " En de ene doknerker tot de andere 3 " Sus, kende gij Jezus Kristur ? Er staan bÍer ene met zljn boterhammen. Ife zijn nu geen dokrerkers, maar re zouden blj die onschuldige mop een beetje verlegen moeten rorden... ! 0f... kent gij Jezus Kristus zo goed ? 8n... doet gij zoveel om hem te leren kennen ? Och, rk neet het we1 : ge zoudt wel rlillen maar hoe ? De beste manier om Adano of llill- Tura beter te leren kennen ls : er regelmatig mee ongaan. De beste rnanier on Kristus te leren kennen is : er regelnatig nee omgaan. hoe ge net Hemkunt omgaan? Probeer naar eens on beter te bidden. om regelnatig naar de mis te gaan om veehnrl_dlg te communiceïn I .: Ge weet toch tel

Àls je de wil noch de noed hebt om dat te doen, dan noet ook de paotoor blj bljgaan ; SPIJTIG I

ísute

d?a l'fl0r' De Bestuurder.

U voor-


ÁDHEflARDEBÁILLIE ï[r staan vcrslagcn bij hot plotsc on vrcsc}ljkr ovrr$dcn van dczc jonge nan. Do nrgen van dr Hrer kunncn r1j nÍct nagaan : Eij hcoft not aïLcs ZiJn wlJsolijko bedoclingrn cn vcrlcend hacht naar dc zraarto van hct lruis'dat rc to dragon hobbon . Voor vcbn is hrt hoongaan van Ádhrnar ..n zraar rn pijnll Jk vcrlirs. Sancn no!. zijn jongc rn golirfdr vrour kocstcrdo hij hot vcrlangcn rcn schoon gtzln op tr bourcn. oa lristclijk lhafir*mrd drzc nooic droon aan schmvrn grslagln. In óén slag kran oan rlndc aan hct gGluk van hct Jongr gpzln, dat nog grcn jaar gelodcn door do hwc}ljksbandon Íord samrngcbracht. 1n hom crn onvrrnooíban ncdorrrbr, ZÍJn vadrr rn bnocrs vrrlirzon voor sir nlrts tovcol of te zuaar las. Stccds ras hlj do ccrstc on dr laatstc aan do dlt han zo dicrbaar lcrkmlddon is bij dan ook zrÍarG arbcld van hr:n bcdrijf...Op ongeval on hct lcvcn gclioncn. door can pijnltjk BiJ zijn vclc jcugdvrLrndon vertckt ziJn smartoltjk vorschcidcn ook,dirp. aan slagcrhc5.d.Gaas zija jrugdbvrn hocft hlJ doorgrbracht rn toogorijd rroord.n rn zijn guïtc lach naaktcn hom vrlc Chlrobonrging.Zijn hartrlijko don.Allon hi.cldcn zovocl van lcidor Ad,hGnar... l[ogr do Srcr dit Jongc lcvcn, rijk vmsLrrd door ultnrnordr vrrdicnstrnl vaardcn tot hcil van zi.jn sohone zirl rn tot troost van al zijn gellrfdcn.

vGr- ' do vrbnaan-

ovcrgcnonon uit hct gcdachtc4isprrntJo

-3-


-----*

-\--

* gn rcer dit Jaar ztJn er verlolen voormrpen.Eler volgt de ltJst êrtan. De verlq:rea yoorf,crp€n kunnsn afgehaald aordag;Ltef,ot zo vlug rorden ltdrn ruogBltjFl! l&1 deze veïLoren voorrerp€n Ilggen

|tq

dl

trs4|. i.:.;.

-I3 paar kous€nr+ nog 5 enkelB -2 daesen -2 LJzeren drinkbussen + I 1n Plastbk -I paar laarzon + I paar ll'ttl.o Jó-bottoa -? paar turngloffcn + [ enkc].c -J raohandjes -I dooe zoep -I sahocnborst l -I sportzak -I bl,aulc aqerak(t1 1l o. -,f hruhrnharddoÈ8barcn zodr) .. -7 hsrddobn -I zrart# anorak(lhrn) -I rlttr pyJanaboek -I odulJ.jfJr -I alipje -I rion - l+-

uJn +


CVan nu af aan zal het lidgeld per tri.mester afgehaal worden"De vastgesteJ.de prÍjs per trinestor Ls 5o fr. per persoon"Doch de eerste trlnester za]- 6o fr" bedragen daar die IO fr; dJ.e caebiJ komt geldt als ÍnschriJving án de nationale ehÍrc, te Antwerpen.Ook lnrnnen degenen die zich rensen te vorzekeren er nog 15 fr; (p*t persoon) bÍjleggen.Men 1s ntot verplicht de verzekering te nenen"Dr treede en dordc trincstGr is het 50 fr. O Ean nfuur rcrkJaar : .en nleuwe vorn Want voortaan zal de 0hiro voor alle afdelingen eirdigen on 6u.3O Natuurlijk dat er voor Ledereen om 4 uur oetgelegeriheid zal- zíjn"Daar:voor zal er goedc koffie te ver}rijgen zijn tegen een bÍl]l-jko prijs s O f,r. We rekenen er dan ook op dat icdereon zJ.jn boterhammenzal bijhebben. a Ë j het ter pers€ gaan van de 0verleise Eeho vernamen we dat koeder SÍegfried benoend is te Burcht bij Antrrarpen.Gans de Chiro ze$darrk aan broeder Siegfried voor het vole rerk dab hÍj tijdens zíjn verblijf hier te KortrÍjk heeft gepresteerd. ( Chiropress ) O De chiro Ín vernleuning : de kogel is d.oor de kerk sMen kan in de Chiro konen van acht jaar en niet vroeger"DÉt komt doordat cr gsen jongkn" neer zíJn.Een nc*'-gmataÍlleerde ultleg over de vernieuwing ín hei algemoen kunt U lczen bij DITJES EN DATJES"IÍij raden het dan ook zeer sterk aan. O Een zvaav ongeluk trof ons te Helcbteren :Onze Chirovlag scbeurde,Dd"t traglseh cngeval staat. r:ltvoerÍg beschreven iu onze KRISKRá.SlGAIrÍI"Jntussen kunnen we met grote vreugde nelden dat er een rrieuuc groepsvlag reeds beeteld Ís geworden"

( rass)

O En rat U zeker niet had verwacht, s rerden reeds contacten aangeknoopt voor een blvakplaats van volgend jaar"Een twaal-ftal Ín totaal"Zo bijvoorbceld te Stere, Merkenvel-d e Oppoeteren enz..Daar qê nog ni.et ln de gelegenheid werden gesteld ze te bczoeken hopen wo toch zo vrotg rnogelijk meer nleuw te kurrren bezorgen,

-5-


ËTUFT,U OPZO

22 0045 00KTffuis!?

"i; ínnen enige ti jd breekt neer die dag aan dat du.izenden vlamingen uit alle hoebn van illaanderen zullen samen stromen naar de ijzervlakte, om aan dietbne die zo ver van Vlaanderens geest staan te bewijzen dat het Vlaanderen van nu, IEET. Inderdaad duizenden naF de ijzerbedevaart is het voor velen een mysterie waarómer jaarlijks komen. Voor deze werd dit artikel geschreven en ook voor diegene die wat neer willen vernemen over de achtergrond van deze pleeÀiigheid" 0m de diepere betekenis te kennen van de i-jzerbedevaart, moeten we tenrg gaan tot de periode kort na de eerste wereldoorlog" Want gedurende dle oorLog rerd de tot het eigen Vlaansebewust zijn. vlaamse beweging gesticht en knam men stilaan De eerste daad van de jonge beveging nas het plaatsen van een eenvoudig zerk op de graven van de ge'sneuvelde vl-aamsesoldaten. Dit raren de zogenaamde" Kniisjes van de heldenhulde ". In 1!21+werd de eerste bedevaart naar de graven van de ijzer geoverheid honderden zerken van houden te Kaaskerke. Maar ín 1925 liet de militaire de graven weghalen, om ze tot gnrls te slaan en ze te gebruiken als onderlaag van enkele nieuwe banen. Daarop onstak een storm van protest doorhèen l/laanderen. En nog datzelfde jaar werd er besloten de boun aan te vangen van een monunent als openlijk cerherstel voor deze grove onbeschaamdheid,welke nogmaals de heersende menten opzichte van alLes rat vlaams 1s typeert" talltelt Toen de toren in 1930 voltooid ras, stond bij daar temidden de groene vlakte als een onvergetelijke hulde va;n een gans volk aan bet schoonste deel van zijn Jeugd die verspreid 14€ over kerkhoven of verzonken in het slljk van het slagveld. Want de mensen verenlld rond die toren relke alle kruisen van het gemarteld vlaanr deren in zj-ch droeg, voelden aan dat daar de'zinnebeelden van een offer rerden geborgen, een offer dat een zegen is geuorden voor ons volk, uit relk lijden onze kracht is gegroeid" _ 6 -


En geen vredesmonumentdat zo geliefd werd enzo,.. gehaat" want bij hen die haatten.bad het offer van de tienduizenden vlaarnse gesneuvelden geer ÍechtvaardÍgheidsgevoe] gekweekt" En in de donkere dagen toen de haat zegerierde en alles toegelaten was afs tt rnaar tegen vJaanderen ging, werd het ijzermonument gedynamiteerd, vakh:ridig en grondig I Docir zlj die het bevel tot de vernieling gaven en zieh bescherrndwisten, zij kenden vlaanderen niet. Hatelijke repressie-maatregelen , vervolging, gevangenis en de puinen van de vernielde toren werde4 de prikkel tot nieuw leven. Iie liefde zou sterker zijn dan de haat, wat door de haat vernield werd zou door de liefde ïÍee" opgebouwdworden" De ijzertoren zou herrijzen, forsàr en groter. Eerst werd op de puinenrdie boven de krypte van de vernielde toren beschuldigend getrrlgden, een groot heldentruÀdezerkgemetseld, zuiver *it, dragencie Ín znart <ie historj-sche Leuze aJ,t49 V0GBVLAAI'iDEniiN,\II,AA.I{DEREI{ M€''t de brokken VL)ORKRiSTUTS" yuin, met liefde sanengeraapt, bounde men de ?axpoort, zo r€es weer de l-euze " VLAAMERENEN DE VIEDE, " boven het slagveld aan de ijzer" Ieder jaar zag het toegestroomde volk op de bedevaartsweÍde hoe de torenr stilaan uit de grond lrerr€esg als een fevende hulde voor de velen die gestorven zÍjn voor VLAÀNDEREN en, als het zinnebeeld van de VLAAS'SE heropstanding van de joagste jaron. ZoaLs êIk jaar zal op -ct3eg ?3 ccgc+- ;p le bdevaartwoíde te kaaskerke plaato te reínig ziJn voor de duizende V3"amingen.

É0[ A

v

V

Itaar relltcht

Ís er nog juist plaata vootr U"""?g? Jozef Devoldere

wv'iM ilnn/'t**

lt-*-v'" i'ê/Y1\zY-=

l-.}#b-r

|

-1-

#


TSNI'T

a oo

- Ik versler mijn slaapkamer met eigen lerkjes. Neen, ornmijn slaapkamer te versieren noet je geen dure dingen kopen, het is veel prettiger zelf iets te makenen het dan op te hangen Ín ur kaner. Ja, dit is gemakkelLjk gezegd, maar nat ? Hler een voorbeeld" Moeder zal rel een eetbord hebben die ze niet meer gebruikt. Vraag dJ-e àan noeder. I.et rel de voorkeur gaat naar eerr nitte. ilen kaals trachten te bemachtigen lÉ ook geen probleem, laat staan voor lucifers, die je ook nodig hebt" Je neemt plaats aan taÍ'el" feg maar iets op oe tafel on ze in geen geval te beschadigen. U steekt de kaars aan en houdt ze 1n de hand. Ietnat schuins houden ls aan te raden omdat dan de gesmoÀtenras onnlddellijk regdrupt. Het eetbord neemt U in de andere hand. Nu zullen re dit eetbord znarten, door de vlanr van de kaars bljna tegen het eetbord te houden" Iru moet je opletten dat je de kaars niet te dicht hórdt of anders bekornt U blinkende plekken. U moet veel geduld hebben en het niet te vlug rilIen zwarten. WanneerU bLinkende plekken hebt, neemt U een vod en vervljderd deze door op dle piaatsen-te rrÍjven. Zo zal- de'blinkende plek maar ook het zrart verdrenen zljn" Dan maar opnieur zlarten en beter oppassen. Het moellljkste Ís dan ook de randen van de teljoor te zrarten, daar U toch bet eetbord moet vagthouden. Daar bestaat er ook een estetlcbe oplossing voor zoals U hier op de telcrÍng zLel" Natuuri-ijk dat je hierdoor de vod gebrrrikt. Nu kaa je beginnen aan de tekening. U neent een lucifer en tekent op'het znart. let er op dat niet teveel erop tekent en rat je erop tekent zeer duldelljk is" (Dus dikke lijnen en tracht Éltte vl-akken te hebben" ) Nu blaast U ook het stof, veroorza3kt door het tekenen, maar reg. Nu lsunt U natuurlljk dat ta.IhJe op het eelbord zo naar niet aan de muur hangen. Ten eerste hoe en ten twftde als er nu iemand tegen-loopt dan is je rerk naar den dulvel. Nu zullen petèorgen dat het werk niei reer Lan Ueschaáigdrorden lenziJ U het eetbord laat

-B-


I

và13€n. daarvoor hebben Ee " Vernis n nodig. Niet zoveel" U giet deze lak voorzichtig op.het bord, Want als U bet met een geut giet kan het rel gebeuren dat het zrart op die plaats terug sit nordt" Het is nu aan U te zorgen dat overal de Iak over kont. En oolr op de witte rand" Als het eetbord nu gans met lak over gegaan is giet U deze ríeg. (nen kan diezelfde lak een vijftal maal gebmiken, áiet meer, daar deze lak bevuild rordt door het znart op het eetbord. ). Zorg €rvoor dat U geen dikke laag rt vernis " op het eetbord hebt rant bij het drogen zou het een " pel " yormen die rimpels krijgt en allesbehalve mooi is. Nu lmnt U alles laten drogen , terni-jl U een net werk van ijzerdraad naakt om het rerk te kunnen ophangen. Hoe dat aetnerk te maken kunt U zien op de tekening hiernaast.

(tel3oor omgedraaid) Zoals U ziet zijn er sl-echts tsee stukken ijzerdraad nodig" De dikte mag dezelfde zijn . Hier is het sleehts om de konstrr:ktie van die twee stukken aan te tonen. Een rr oog tt maken om dan op de ne; gels te kunnen hangen. In elkaar vlechten" I

414444444

44

^44

-14^r^4444444^4

4^^^44^^44À-^À4

4^4

^À4

l^444^^44444

4!^l-44^4444441-441444^

Enkele weken geleden trad oud-ehiroleider trreddy Man in het hurelijk" aan Freddy en zi-jn lieftall-ig vrourtje tevens het allerbeste toe" 414+4

44444

^

4

!-44^

444^44^4-^14

- o ,-

lle wensen

'ul


a"kn,rarar{ ger& KortrlJk, zondag - 16 nei 065 - Da honderden dle dit jaar tradltlegetrour pend net eea zrart regenachem naar de overl.eloe poorten troklaen oB êr de acbtstc edltíe van de derdienJaaru oudc chlrogroep bJ-J tc ron€n koád9n opnfeur net een frlsse, Jeudigp en orÍgÍnele groep kannig maken en meteen toch eventJes bevrijd gerabn van de aLles - aangrljpende verkiezings-ettnosfeer, aplJts de aannezlgheid van ex- minister Dequae. Ita het testen van klank- en lishtregie en de koortsachtige seharink-capriolen had l-dr Jaak II de éer en het genoegenhet publiek deelgenoot te laten sorden aan het gedoe op iiét theater. De jongelingenkring is tijdens het festival een groot ..,. (onbeschrijflijk) Er r,eordtgeaplaudiseerd, gelaehen en de pauze gedronken en ïaarom zou men beko"nmerdzijn ? Zoals steeds kregen we ook dit Jaar een welgevuld progranma. Reeds van bij de J.Ifu met hun jazz-nummer " Stadsbremerrnuzikanten" viel de sanennerking opr en ne moeten 't zeggen het. ras vel een van de beste Overleise formaties net een toqn die doordringend, evenals de volksdansen, de verjongingsmachine en de rereldreis die schÍtterden vaá een strenge met enig solospel. Een afgewerkte perfecthej-d van een vertraagde f1lm en stijl het orff-ins'trumentarlurn bleven daertegen vlak. Fantasie en virtuorisiteit van deze lndividuiën ging hier verl-oren 1n discipline. Met benleurdheld rerd ook uttgekeken naar het optreden van de nj.euvqsteen r€eenste f orrnatie, n. n.1. de chlromeisjes. Positief was het optreden nel, toch dj-t ras vooral te danken aan de chlro. Ook moeten re nog de " Zonnetocht " alsook de " Topfilm " vermelden . Vandaag wordt Overl-eie en zijn jongelingenkring rreerom het nrstig gehucht van , altijd" De tenten en recfameborden volgen de huisnaarts-kerenden reporter \- l- Z"

uÁ cHTE&

-L0-

ata


idden onze kommerlozê jeugd,...

zeffs vijf of zes" 'lïe1 dan reet je raarschijnl-ijk wèl tat een bivak is. Heb je al één van die bivakken eens echt neegeleefdr'of ben je ze aLlenaal al vergeten En dlt laatste bivek te Hechtel dan ? 0f ben je afSekoeLd door de talnijke regenvlagen ï1en dagen verbleven we bosllggena (niet verwamen rnet postliggend) in onze "brousse" Jar schrlk niet 3 "onze brousse" maar dan een brousse Íaar blijheid, kranigheld en kanaraadschap heersste" Weinig mensen, tenzij onze l-ej.ders en kanaraden heÈbenvan al deze dlngen ktmnen genieten, daarvoor saren we te ver van al de andere vernijderd" Geen nood, lelclra staft opnieur.een chj.rojaar met een vernieuwde werking, nleuwe plannen en nog veel ander nieuld. Die blLjheld, kranighelci en kamaraadschapdie er op het bivak heersste moet je nu dubbel laten ultstralen in onze groep de zondagnamidoag,onze parochie, overal waar

-e

{amen je komt" Het is ook tijd geworden om nieute jongens mee te brengen naar de chiro" Ur kamaraad op scbool, een vriend in het gebuurte racht op utr aanbod on sanen eens net U Faar de chiro te komenen er dan te blijven. Doe het eens, ik ben zeker-ilat het lukt. Tot besluit kan ik zeggen dat re "SamenOrdorreg"zijn in de uitbour van de eigenlijke chi-rorerking en de beleving van onze beliJdenis. Ook de leiders ga€mmee met Urdus ls , het we1 degelÍjk "Samenndat re onderweg zi-jn, BU.jf niet achter, anders loop je verloren" Nu re samen thuis gekomenzijn van ons bivak, zo gaan re samen onderweg een prachtlg ..chirojaar tegemoet. - 11 -

? 2


IBEILIIIGENruhiok

at

van dc ouilleiders

GRABBELIINffiNrubnÍek van de oudlcidcrs

GRABBELLINC;EN

'

r

Íf et nas langi geleden dat ik nog bladzijden gekregen had en daar komennu plots nÍ;n twee oud-kerels Frans en Jef mijn(zieken) kamer binnengestapt en zonder verdere inleiding krijg j-k " tnee bladzijden tegen zaterdag ". " ï[aarover " vraag ik v1ug. " 0m het even " schokschoudepn ze alle tíee " fe komet vreugde. En men teksten tekort in de Overl-eise Echo " Ik.aanvaard nlJtt stref Drr tnee dagen later zit ik hj-er" 0p mijn ellebogen geleund en zuigend aan mijn stylo l-aat ik mijn gedachten temg gaan naar de groene vallei van rniJn chirojeugd S het worden plots levende herl-nnerlngen a1s fÍgrrren uit een schadurspel voor de B.K.N. En ja, ik meen die sil-ouetten te herkennen en het decor.. " Overleie, de broederschool en dan all-erlei tochten en bivakken doorheen i/laanderen. Ik zie voor me hoe we schuchter van wal staken met de .eerste Overlej.se Echo, enkele volletjes slechtgetypte medelingen en een zelfgemaakt vervolgverhaal waarin ldr fionald de nodlge orde schepte zodat"Jan" zijn eigen vragen n:iet beentnoordde. De film rolt verder af en het worden personen, oudere of jongere die allen een stuk overleise chi.rogeschiedenis geschreven hebben. Ldr André s eerste kampleider, de man die we elgenlijk de gehei.menvan de chiro bijbrachten" ldr !1rk: die iedereen, leiders"inbegrepen, meesleeptemet zrn boeiende vertelllngen" ldr Rrdy D. die langs de ehiro zowet een tneelingsbroer voer ÍrÉj werdt" Ldr Herwig met wie een kamp ntet mislukken kan. " .. en ldr Robert enzovoort . " . Ik zie Br. ffronino die niet graag naar Overleie kwam ldr lïilfried maar er een paar jaar J-ater nog minder graag van rleg grng, ik zie Br" André en in miJn verbeeldi.ng hoor ik nuziek op a1le soorten instrumenten die hij bespeelde. En Br" Slegfried, " . " o eêD koor zi-ngt chiroliedjes " Ik zle E.H. Crhyselende laatste hand leggen aan ".. ja, eigenlijk aan alLes... nas hij niet het begin en het einde... Immers van welke ci:iroaktiviteit Mijn beste Frans en Jef mijn trree bladzijden staan vol maar noch kan ik niet ophouden. Teveel- nonsen komenme* nog voor de geest : broekventjes van jongknapen dÍe nu a1 bi jna leider spelen hé Frans en Jef , Lieven en ltïillen.. " Dan zle ik ons plots neer vertrekken op mljn laatste trektoeht met' juJ.Iiê voorsleer ik een andere tocht begon"." Ik hoor mijn ma en met haarrhonderd bezorgde

-12-


moeders vragen ; f'Heb je al1es mee. ". niet te vlug rijden". " en opletten.. " en heb Je het nlet te wann met die twee paar kousen en je grote schoenen" " en nijn pp zal. ook weI nlet de enige geweest zijn die voor de tocht nog gauÍ even de remnen vaË-t* zoontjes fieis nakijkt. " " En dan ons l-ratste bivak en die toeirt 1:ngs de schelde. En weer worden het figuren, nensen die op de voorgncnd treden dle om de chiro bekommerd Earen : de boeren bij qÍe we logeerden en oie ons zo gastvrij ontvj-ngen, de kokessen zonder nte het bivak geest de beeLden en springt de. film a,ft aan verlíezen".. Plots verbleken zeker zou rnijn vrrorn over mijn schouder meeleest, stellen we beide met Ik zit hier en tervijl verbijstering vast dat de twee bladzijden er vier geworden zijn"." doet Ja, mijn beste Frans en brave Jef : dat kont ervan als je een oud-chiroleioer ga gauw dit er tot van cie sil ik nog slot veriellea chiro. Ik nu maar ophoucien maar goede vaart met de Overlej-se Chlro, bouwt voort aan toevoegen B wij wensen ju1lie en mocht het gebeuren <iat je plots moe nordt of all-een de klauw van de lusteloos - .', heid jullie om de keel s1aát én de goestlng ju1lie beSluipt om het zinkend sehi.p te verlaten , we1 kom dan maar eens af, dan vertellen ne julIie hoe het j-n onze tijti ook af en toe kon storrnen"..

erbdp* o ///

t

6/€ cualy'b.

eel /d%/eE Ec?ze :

s

I

tt. ;,

L*F

h NT V'

t

ua,t

_13_

ru/ tu4


* VernÍeuwing in

fe

ehlro ? * Klnderrrelzijn -

Dank -

4hh;e,s,

In de chÍro is er de laatste tljd een grote vernieuwingsdrang te bespeurren. ''11 en nuchter bekeken zou het hier om gaan i Heel zakelijk nog over De jongknapen zorldeh volleciig " aÍ'geschaft " rÍorden. Dan blijven en leiders. brirehtknapen, knapen, kerels, aspiranten(lelders) De burehtknapen zouden gaan van acht (ous nen kan in de chiro komen van acht jaar af en nlet vróeger) tot tnaalf jaar. De knapen die volgen van twaalf tot veertien. De kereJs zouden dan gaan van veertlen tot en met (f+, 18) en nen eindigt dan de reeks zestien., Ean de aspiranten(leiders) van achttien êh'ouder met leideis bekijkt kan men rel de renkAJ-s men hu de leeftÍjd van enkele afdelingen Daaron In bij de burchtknapen (acht- ttaalf) brouwen {oonsen. Eljvoorbeeld woordje toelichting. Deze afdellng za1, en dat spreekt vanzelf, gesplitst Want zo zal worden in'twee scharen" Dat wil niet zeggen tlee afdelingen. bijvoorbeeld de openingsforrnatie, stijl zangstonde avondwijding tesanen gegeven lnorden. De spelen zullen per schaar gegeven ilorden. Deze van schaal van deze van schaar II (tien 1 (aeht tot tien) ,u1len dan ook verschillen en bljeenlelderkursussen twaalf) Deze geruchten die reeds in verschillende 1n het nu nieule chirokoursten werden besproken, zullen heel waarschijnlijk riehtlljnen heboen re echter nog niet nerkjaar toegepast Íorden" (officiëIe ontvangen) bij het K"lÍ.Z" aangel&En zoaLs vorlg jaar hebben we reer onze aa4slulting gevraagd" En tot onze grote vreugde kunnen we mefden dat re treerom aanvaard zijn" die tot enkel-e dagen voor zijn # Onze dank aan ldr Herwig, onze blvakleider toegewijd hebben aan de chilegerdienst, net afs 1dr Ronaldr, zich volledig ro tijden* ons blvak te lielchteren.

*

ditjes

en datjes ditJes

en datjes ditjes

en datjes ditjes

_ 1+-

en datjes ditjes

en datjes ditJes en datjer


Ó DE CHIKJLEID]}IG ZEIF' VOLIEDIG SAh{EI\GESTELD DEZE BIVAKKRÀNTIYERI.J MOR 'E CIÍ]FOJONGEIïS

nct

mc&we*iag

van oí.

6fed cr

mavtino .

Halve -fatnilie-C!.itntiltm te Hechtel Panoa ,2.,

t; 1,, ip;:.' '.;, [t'' l ;,;ij | :a: it..-!

,-

;'n'i)liti:

é

Vooreerst wiI ik U niet verkl-Eppen we$ een moeiom t.g e* geheerst heeft deze benaming te vinden voor ons nieuw groepsspel Men deed beroep op de families en ?*o onstotlden dan de hal-ve fami-Liespelen" Iedere halve familie mogst elf proeven goeci en vólledig vervullen om de fami.lÈeprijs te veroveren

dnylaílrVn

7oeàcrs

Taat

Een I ste proef bestond erin 20 m. te roei.en. Bíjj de 2 de. proef kreeg ieder oe bibber; rant men moest 1n een natte zak over tn 20 ctr brede pla'k wlppen glegen over een 70 cm diepe beek. Natuurli.jk ras er een knaap, 8.0" die vergat te wippen 0P de plank en ernaast kletste. In de derde prcef moest men in een h paal l i.5 { de tifl een aan-

aaac

3.

êoítetZ

.

tal neters bereiken met-kranten papier. Bij 1dr fionald nas het een cross met hindernissen. De 5 de proef nas In origlnele lepelkoers. Proef b en J waren paraconmandooefeningen. Aeht was iets vrat ik niet kan beschrijven. Proef t was 'n naterloopwedstrijd. Proef 1! bestoad erin pat.atten te jassen. De 11 de proef ras voor de vis-


Zoals U ziet waren er heel- uat tnterresali'e. proenerbÍj. Ik ril U toeh nel eens zeggen dat Jan &rsia en Johan BmSrnooghede beste ïaren van de kerels, dat.p.Saulrd'Ockler de beste rÍas van de knapeni^dat Chris Deelerq de beste was van de burchtknapen. Ytlebedanken natuurlljk nog cie inrichters van deze spelen, (Merci) mogenuit dit schit terend brein nog vele zulke initiatieven stromen" Idr.Jaak II O Bcgt C,EBEURD.. ". "

: !t. è nlettenr*#:ë' de }lJin JONGKNAAP derke met zin eierhoofd.

7

a

? ïn

cechctcn

s iaËlcil'cr

"@a2 a(

7

'^/ ac/ter ffeqer

%í,rot Offilih /

yan de De treede grote aktiviteit uas de uereld le famiïLiegr1en reis. Iedere gehalveerde familJ;le kreeg zijn nereldrelsticket en op startsein van bivaklelder Herrig mocht je vertrekken" Voor zorn reis die llep over Bern, Berlijn Moskorg CáÍro, Rio de Janeiro enzo. hadden ue allen het goede gedacht gekregen de trein te nemen en ríe namen die aLthans Ín onze verbeelding. Dat je maar moellijk over tt i j zerea..gordi$n geraakt, lnrnnen nu alle chirojongens van Overleie van neespreken rant toen rre deae wil1e1- den oversteken om naar Rusland te gean (Moskou) gebnrtkten de Rnssen de regentaktiek. Ja, dan zlJn re naar naar huis terug gekeerd, $aar ne elk een gratise wrijving op pnze rug kregen en in bed werden geSlaapwel I ldr.Frsns stopt.

O Eln roorJr vaa danh vanrrgr Dlrk Errrlg , Lfuvrn , Roland , trllJy , Jdzot , u Jaak II voor dr bkkrro frittra dir zt op 18 jrÈL rrochtrn bÍnnrnsprJ-rn tlJdrng hun gO zo zlar zt virtkzaanhrdrn op dr vocjbracht.


q [tce is r in de ?, fa t"o

FÍ-ItrYT-

Flinstones, Jabbedabbedoe0" K&onk het in de bossen van Ileehtel" en daar trok Vader Fred (Br. Anriré) en moeder llhilna (l-cir Jozef ) en gans de familLie over de kenpische rÍegen aaar het berkenbos toe welke het eiddoel vas van deze familliedag" van Fater Herman over en zouden waarDocr onze rappe beentjes staken we de famillie als eerste in het Berkenbos toekornennant er ríaren twee families dle er sehíjnlijk ook naar ,toe trokken. Na ongeveer 6 tcrn"volgden we de spoorweg tot in Houhalen" Daardoor sneden rse vier km" van orue weg af" In Houthglen gekosienwaren we nofu vier kiloneters van onze bestemrning"Te Zolder llaD er een grote koolnijn en $e gingen ze, indien vle mochten, in de namiddag beziclrtigen" Toen we in het berkenbos aankwamenzagen *e een g4g!" speelplein" EÍeaten eerst en hadden dan een uurtje tijd om te spelen" it[e gingen vervolgens naar de kgo3rmijn, sraar tot onze spijt aangevraagdhebben, lTe mochten we niet binnen want we moesten het schri$telijk besloten. d:n verder 'te trekken maar ondertussen varen de twee anciere families reeds voor ons. ï{e hielden nog even stil voor een fritkraan en begonnendan aan onze temgtocht naar llechtel" 0n auto-stop te doen spiitoten wiJ oas in groepJeo" Maar vele t FlJ"ntetonekes ' haddea:goêR geluk en mochten te voet seerbrenrenbl moeder ïtilma koa met een auto terugkeren De lcampleider had ons gezegd dat se een cadeautje of,bloenen noehte+ kopen voor de koóksters en verp;eegsfure en dlt hebben ged.aan ( natuwlljlc ) tl$s kwanen FLII{ISTONES. de veí3ág aan ía Iíeehtel ; Juist bp tljd vqor de rdtzedíng "an Joban Mayeur.

5TM

_17_


Zï{AIBERS nï*Fiiïh*íiïï:li::H:*i iFï#rrï:

Zwamopnieuw. Maar nu moesten een drietaL Zwanberkenslossen (S:.c) Ze serden altijd opníeuw opgewacht docr de anderen. T/ader Sap zag tn fri.tuur en kreeg er 't sap van in de nond" Na zes kil-ometer, terug een korie halte. Chris BnrSrnooghevond het blijkbaar een mooie garage toen hij ze daar stond te bezien" Nog een laatste inspanning zegden de leiders nog twee kiLometers. Die twee kllometers var€n een verkorting van zes kifoneters. Dat was omdat-de burchtknapen nog fn laatste inspanning zouden doen. 't lïas de laatste en de langste. Plots rie" nen vanop een mast..: n rt Pelterke in het zieht" tt Daar speelden we enkele uren en we keerden terug in auto-stop, Af spraak aan de duinen, naar met el-f was dat eea beetje moeilijk, daaron splitsten ?re ons in vier groepjes" Ldr Jacques I en zijn groep konden natuurlijk niet aan de duinen stoppen en deden dit aan het kamp. 0n U u 30 ksamense thuis, aLlen doodmpe"" We konden g-eenpap meer zeggen ( zeg dan soep ) maar we konden nog roepen 3 " Zwambers, zwamzwam" ,. It Piet

RUBBLESOOO

28 hadcien wij ook onze 0p rroen famiU-edag. " ïÍij tf" dat wanen de nuggeiieze naam hadden wij gekozen zif,tero. de dag op van de halve familiespelen. i{eusden. We kwanen rond 12 h in de St had als vadeirBr. Po1 en Onze familie irarascliooL waaf se smakelijk onze bote ldr Robert trltug. Iïe gingen rnen opaten. De ferels brachten dan een be als-oompie, zoek aan cie boer waarbij er enkeJe gesla- naar Heusden en on een korterre weg te nemen stapten wij over de spoorveg, pen i:adden met de Tupdag" Samen zijn we Daar zag plots fn ruggezifter de groep gaan spelen op het speelplein tot 3 h I5 van de die voor ons opsÈep-' !Íaar se dan met drie farail-ies naar huis "Flinstonelt' vertrokl<en" Aan de eerste friture zijn we ten. fiond twaalf uur kwamen wij toe te allemaaL gestopt" Dan hebben we ons ver - Heusden, waar wij samen met de hrbbels aten, speelden en samen naar huls gindeeLd om j"n auto-stop naar de bivakgen" plaats te gaan. In Muggezjfter. - l3 .Tan Vaeouier. ïfoensdag 28 ju1i om B u 30 weroen de g

pen in farnil-ies irrgedeeld" Ik was bij de Pater en we gingen naar het speelplein v


leeÉ-

éa ffih,e&t"€z

'

0p de morgen van het ,ue:rtrekr'giÁg gans de bende met moéd op stap.,,

Toen we na gegeten te hebben aan ,- cie poort stonden te wachten, vernamenrÍe na een hal-f uur wachten dat we aan de verkeerde poort,waren. En de juist poort ras een half uur verder.Celulrkig zagen re daaar eea dilcb. ofieier en hÍJ vreg of regeschreven hadden on dlt domein te nogen bezoeken.Weantuoorden ?an ja en toonde de papierenoDeze telefoneerde naar de kazerne en even 'later las daar een jeep net ? !ll.Po's Eergt trcégen le een fiLn t,e zrien over de luch-bnaebt.Nu feden ve ret een bus het doneÍn af.lïe zagen vele vliegers en radars"Ook lerd cr ons uitleg verscbaft en.laegen re yelc doeunentatie van de luclrtnaeht" Plots raÈ ér atrar-ngAJ-lesoLdatea rierpen zleh op de grond en Ia'gen schieteneklaar. Daar reden JvraehtTíagên.voorbij en naar men ons z*!'j vervoerden deze zeer .gevaarlÍjke '. bonnen"Ook onze busiÈbestc stoppen" lan reflen ïíe naar eeit hangar raar ' ze de. v)ie gtuigên hergtcllea" Ook mochton re deze van binnen bekijken" Na dit bezoek gS"ngenre in auto-stopJ aaar huisq , Parmenti"er Jaa. - 19

"ftf

Fáapr dhí alfeh

De dinedag van het bivak Ías het avondstrÉl. On aeht uur begon het en het eindigde om tien uur víjftien.Het spel bestond uit kaaftjes over te brengen naar een bepaal-de.persoon"We hadden elk een nunmsrcAls eea leider dÍe rondliep in het bos dlt nunmet zag schreef bij het opren zo verloor men een punt"Ik sas naar éénnaal opgesehreven"Ánderen neermaalg. rerd er gefloten,ï[e verOn tien uur vijftien zamelden vooraan in het bos"Daarna taÊ er avondnijding en het plezier Ías uit(sic) Doeh re sliepeg allen goed en raren de volgende norgen reer fít$ E7 D. dag na hrt brruchtr EvangclÍr ovrr l[arÍa Magdahna"Een jongknaap tot dr dirnstlcldore -IpÍdtr ,rk brn mijn handdotk knijt" -utff . nicts jongcn, droog U af, met uÍ or6n; I GEVONDEN : Tusstn Hcchtel rn lblchtcrtnocn lucbtnatrag - ï nrtor 8O tang oa ,O cm" bmrd" - Konnerk : &strerpt .

r tE X00P ;rcn luchtnatras -I nrter 8O laug cn 50 en" brrcd. *Kab6ork sGrstprpt.

-

I CiEZOCHT ;l''Hartrr }romgrsttoLdc,vrÉI doorroolrtc nrt Íïltcr voorziona afgrlokto on vcrstoptc dirnsthídcrs-pi. jp.


rírÉr-

/4 -uíw:u('J

g(á,

.

a

url

I'ilê vertrokhen-danuit Kortri jk naar Gent om Zuivere dropping uas het eigenlijk niet. 8 u 23 i Aan het venster van de trcin h'ing- We nerden 'n twaalf kilometer verrier geen êr gele blaadjes naarop geschreven s voerd. Daar kreeg j.eder vendel een kaarV00RBEH0UDEN nESERt/gaan de groep : Chi tje met drie. steden erop. Langp die stero Overleie" In die wagen mochten WIJ alden mcegten we terugkeren en er zoveelleen plaats nemen. lïe zongen en vertelden mog€11jk gegevens verzanelen over de grapjes" Plots ging de deur open. Er kvrarn kerk en het stadhuis. Ons eerste ciorp een man binnen gans i-n ft zvart met.'n ke- las Ellikon. Daarvoor moesten ne 'n hee] p.l op zijn hoofd. Die man nas de conducsin.l fsrugkeren. Daar kwamenue de pas teur" Híj kwamde kaartjes knippen. Te toor Èegen op reg r.aat z'n kerk. Oat Gent moesten we op een andere trein. lïe trof vel goed en zo kondep we vlug veel 'Il[e gingen langs 'n trap naar beneden om op gegevens verzarneleu. schetsten de het spoor te komen van Gent naar Bmssel" kerk en dan sloeg het twaalf uur. De trein reed gewoonlijk aan 130 km per U. l[e zetten ons op de benn en begonnet onI'e Brussef moesten we door 'n tunnel van ze boterhammenop te peuzelen. Dan trokwel één kilcmeter lang, Te Sphaarbeek zaken we naar Meeunen; Daar velzamelden gen we het Antoniurn. Het station te Bruswe het rneest gegevens. Na het schetsen sel is zéór groot. Dan reden we naar Lan- van de kerk en het stadhui.s besloten ne den" Van Landen naar Hasselt. Te llasselt auto-stop tê doen. Dat mocht wel niet na.menwe de bus naar de karnpplaats. maar nasr onze nening zouden ne anderg telaat komen. In Helchteren aangekomen Als, ue. de trein vergelijken met een auto rian zijn er veel versehille,:r. Er zijn stelden ne vast dat de pastoor niet geen verkeersl-ichtq.noch agenten" De thuls was. En daar de onderpastoor betrein rijCt veel vlugfger. Er is neer zoek had verza-nneldenEe dus niet veel plaats in de trein enz"""" gegevens. In auto-sfqP- gingen we naar de duinen , vaar de algemene verzameling was. We hebben een leuke dag geDescheemaeker Jan. Stefaan Boone. had. - to ----_à


.t

was als volgt. i.e start Eas aan ons heem, vervolgens draaide men naar het brugje, dan in vogelvfucht naar cie bank in het water. Vervolgens moest men wippen over de zelfgemaakte brug, waar natuurlijk een paar knapen in het sater viel-en. Dan liepen ze qllen zeer snel naar de stevige loopbrug" Tïe moesten de boswegeJ,"i-n,die ui'tkwam op de weg naar de plank, daarna de plank over en naar de aankomst. Natuurlijk waren er een paar sl-achtoffers van het water" Voor 't eerst hadden we Boone Johan die bij de nochtans helpende ldr &:dy en het helpende paar burcbtknapen in de beek viel-" Het kon niet anders of Dirk. Canelbeke ontmoette ook het nater. Hij sprong net al a'n gewicht op de bank maar onderglng hetzelfde l-ot als zijn partner, Johan. ls eindi-gde de cross.

-?arq Ê EqZ'

Bij de knapen zoals bij de andere afdelingen Ías er ook een nachtspel. Het nachtspel bestond erin een kring, die gemalkt als van kocrden en gespannen ïraren rond de bo"len, te vinden. In die kring stonden 1dr lf1lIem, 1dr Rpnald, en pater Herrnan. Voor de aanvang van het spel kr"eeg ieder een leventje. In die kring lagen vier blaadjes naarop men de leventjes moest leggen. 0p de blaadjes stonden de namen van de vendels geschreven. De Va.lndelwacht won di-t spel en daardoor ook de algemene rmgschikking. Het Tías een prettig nachtspel. Jammer dat het zo

vlug voorbij

was.

Pinoy Bruno

"{OMCttrNflflP

Vandendriessche Martin"

a ZUAI

rt

AJ.le jongens staan netjes gelijnd j-n de Í'orrnatie, de j.kn ook. llij staat er ietwat dromerig bij, al-sof het gehele gedoe hem niet het minste aangaat. " CÊef acht " twintÍg versehiJ-l-ende bewegingen, één stilstand. De jongknaap heeft niets gehoord" Hij zit met zijn verbeelding in de wolken. Zonder enige moeite ontdekt hij een airto orin lsat later een pantserllagen. Een formatie startfighters brengt zijn verbeelding op 'n ander vlak.en schept voor hesr heeL nat problenen. Maar de verbeel-ding lost voor heurtall-esrop. Een kreet van'àoiets als "Trouwrfrukt hen uuit zijn gedachten terug" Iedereen kljkt gespannen naar ornhoog en instinctief rapt hij en na. Langzaam gaat een geel-zwarte vlag onrhoog (neen, geen leuwenvlag maar tn echte chirovlag) ne vlag hangt in de top, het wachtwoord -ordt geroepen en de bestuurder geeft zljn prtleg. De JKn. dentt rleer aan wat anders, iets raar hij op dit ogenblÍk niet moet aan denken. Wat valt er te eten ? Plots een geroep van "..vendelfomatie voor 10p, voor 20p. enz.. De J.írn staat gans al1een. itij icijkt nog even naar onhoog naar de wolkentrein en de wapperende banier en blij -'zr- om deze nieu-e dag gaat hij naar de feider"


I L

rnen 0nderweós

--ftytllavl h.Jfl'ILlg|T

O " AJs jonge kr{.stcnon sarrn ondrrwrg naar dt Ho.r." lu Als Jongo noasan , san n ondrrrrg naar de volrassrnheld, vo1 wrugdr rn -3otdc wí1" ons DïIRVENÍnzotton on ons bvon SMEN gchoon to bourln.' Dat ras dr crrU-Jke poging raaraan r. san n I0 dagea grrrrkb brbbrn. plaate grzocht Í.a opcl, tnlrbocht, Dat hrbbon wo op dr cerst karvll, actlrpuntoa e n cuchari --,WL-zagdè-óóEl6er sttrvÍoriae " op .en van d1r gadorhraardlgr rrgendagcn aan dr proost r prinst glj zoker dat het zo grnakkrËjk is ...?"IH,. hrt.julst ras rcct Ík al nírt "Cir mo6rr naar 1n írdcr goval tras het ionad dir goed "op Íog" ras on 1n do Jrdstr-rtchtlng te startcno Dit ras zo irts als hrt ontdrkkcn van ocn rijshcld dir plotst}lng voor ons staat, futs dat orrst rat moct brzi.nlcn on daarna plots klaar to zirn b5.J onzo cersto schuchtert pogl.ng, iots dat ons oon ' dur* in dc rug grcft on nct vrol nrord dc hindernissrn to ovcrnrlnnen dio opgcstapcld liggan ln onszrlfo ooorr daarna vol vrcugdc lats dichtor blJ do ardrron to komon. fudardaads zo gênakkcltjk ls hct nfutl Dearon hrbbcn rc op blvak oók gavraagd : bogln ar nict rorkloos aanrn .n rÉrt trvrel hooL op jG vorkrwÍl dc strÍJd net Jczclf nlot ninnen op óón dag rn ook nict op I0 dagcn, naar gocf ur G0EDEllï.L . Zondrr do zakcn nu tc roosklcurig gaan tc bcklJkcn nogpn w. na ons bivak eerl;ijk voor onszclf boshdton ; dlc gocdc w1l hebbcn we zckcr en vast gckr"cgen, daaron nas hct goed in Hocbtol als broêrs sanon ondcrrrg tr zijn" Na die I0 dagcn ziJn wc gclukkig cn bllj locr thuis geraakt, maar laat dozc thulskonst gcon.ttaankonst' zljn dio ons do kans gocft on rscr rlk oas oigcn ttpcugclingskt" tc volgon, Aan de start vbn hot nisut kampjaar vrrschijnon r. sanGn op ..n rrrinà wrg mt hct vaste brscf ; f'ht hct nlet zó gomakpoging kcttjk ÍE " maar ook : "dat lodcn rerlijko do nocíto raard ig en ons dÍrp gclukkrg naakt, omdat zc aan ons lcvon de juisto zln gcoftX Áan U alltn van gansêr harto : n Vecl gocdo mood cn kranigo durf op do verdon tochtl' Pator Eor'nan" -22-

[rrl [] L-l Ll FL_J


SAIIEN ONDEruÍEG ; Ect gaat €r nu nÍrt on allo nogclijko fouten en tcko'rtoa op tc sommenen te bcoprekea.. Dat doon re als voorbcreíding op ons volgend bivak.Waar het hirr on gaat J.s rrel dc bcIovÍ.ng van ons raihtnoord" Onzo bívakppooet hseft op GGn schittorerrlc narÉcr ons lcdcrs blvaldag stof gcgevên om dat thbna uit tê Íerken. llaar hot brlangrijksto lrían wcJ.'ln zÍjn slotroonl. r : IÍc zijn iderdaad I0 dagan sanen ordarreg gereest"!íaar nu nog6n rij or gcen punt aehter plaateonrrent als ro Íderdaad ons rachtroord erastig beLeefd hobbcn dan 1s hot ons rel opgevallon dat uij inderdaad nog heel vcraf zija" l{u nooten wlj bicr op gverlei. ons dag op dag inspannon on sanen orderweg tc blljven on ons idiaal tc kunnen reaLl8êrên" !fu noct 1k onkcl nog aïLr ncns.n bcdanken die enlger matc ertoo hrbbcn bijgedragea dat ons blvak gcwordon 1s Íat het ras. Voora1 nag ik dan onzc krukenploog rict vorgs-geprscntecrd ten ; Marj.o-roosrMario-Thétèsc, Marie-Boos cn Di.rK.Wat ziJ brbben, is fornidabel.Onzc nann n waren vol lof ovor hun srrk , rn ook dc rcÍrdgr oudcrg dlo hon aan hct rrrk hebbcn goziln. l[aar MartÍD. nag ik ook nÍot vorgctcn.Mct rcn raakzaan oog slocg ze alles gado, on tocb naar tr voorkonsn dat er icnanl zou ztok rordrn"Dat ru bij dargrlijko ÍoÊr9oostandlgheden gcen ziekcn hcbbon gohad is rcl haar uark geweost. , . Aan aILr jonggno die mct ons zijn nccgcr.rst cn.ook de adercn Íou 1k vragcn dat zíj zÍch vanaf vbrdaag necr zoudcn inspannen oB ons bivak van volgcd Jaar nog botcr tc nakcn dan dat.van dÍt J'aar.

1dr Errrig

_23_


dic hct nog nlet moehten réten, fe f3-5aar-or.dc Chlro-v1ag van dc cvcn oudó chirogroep van Overlelc W/308 hceft zijn Cblro-lrrenigezÍGn . Het gebeulde op bivak- tusscn HEchtcl ca Hclchtor',en - op cên plaats net àId coórdinaten 207604 op stefkaar+,25 c ïÍ4.5 AI,LF.SNOCHTAI'IS EnG N0BMAÁL

CI08zij

qEEFÍ DF DI3,I3Í!SIDER zti LtsDrE o? _-- En ycl'?ct ! LrCtr z,lt

f*

v

\1

n"

w (

,:!S


ONtEt?f?íttN

Zottreí

ilFtEL/NítLêlO€at

'eo

;j url*Y

tYaní

ERe - t4/tlf?€tt

- --

-cl a

W FV =-

-

r ,0 -u?

-tc- ta''3 t rÍtrÊ zt t

vtweftoí

-,


*rbrhgez: W Azn alle ledert van't brak

n :peciaal woord van dank niLlen wij richten tot de hel-c ploeg die onstond voor het goede verloop van het bivak" Een specj-ale proficiat aan ldr Herwig die spijts zijn kort verLof er toch aan hield a1s kampJeider het kampnee te maken, Hoeveeluren en dagen.van'voorbereiding zofn kamp vraagt kunnen se ons rnpoeilijk voorstellen" DaaromeeD welgemeendedank, Herwig. 0f dÉcd U het a1s inleiding tot het soldatenleven ? I ? ".. Ook aI cie Leiders die een deel van ons verlof opgeofferd hebben voor onze jongens zeggen re dank. Ook gij had kunnen terken .omgeld te verdienen maar nee, gij zijt nog edelroedig gengeg on onze jongens enkele dagen gezonde vrcugde te laten genj-eten. Ví1j mogenook onze keukenprincessen niet vergelen. Wij weten wat het i-s voor een groot gezin de keuken te verzorgen, maar voor zbln bende, die van de gozonde lucht goedc eetlust krijgt, blefstukken braden dat is nog rat anders. Aan allen zonder uitzondering, onze nelgemeendedank. lïe mogen ook onze sympatieke broeders en de blvakproost niet vergeten. Ze staan gans het jaar in de klas met een bende jong volk, maar zc vincien toch dat er nog twee weken bijkunnen on nog met jonge snaken er op uit te trekken, Het weder vas wel spelbreker dit jaar maar we mogenniet vergeten crat onze jongens toch een aangenaamkamp meegemaaktbebben, niettegenstaande een wankel brugske en buitelingen in de beek" En of de thuisblijvers spijt hebben. Nogmaals on te sIui.ten, onze uel-gemegndedank aan allemaal voor nat de chlro voor onze jongens doet. De ouders van vier Boontjes l-

en de fffukr ktukrrplorg

lb leiders hebben rníjn zaklamp gebruikt. We gingen ook naar de dginen. ïn de duinen speelden re Cowboyen Indiaan. tre zljn ook naar Bokrljk ge- 2 6 ueest" De bnrskwamld' te laat.

eerst op bivak" Wat ras ik bliJ. Ik sliep tree nachten boven. Ik heb een kamion geÍonnen" A1s wij


(trtrítrnír(naur-

fe weet natuurlijk nlet wat 'het'wilzeggen want dit 1s c h i n e e s .. . " Dit ril zeggen : Declercq Chris, Dit rtas nu een rechtstreekse reportage van de Olyfpische sf,elen te Hechtel 196.{ tot in Mexico f968. Declercq Chris"

SPORTI/ERELD *'#"61fr* ,roly 6AA2 '''''€Pl IíE€HTEL

/

a bo""htrnÀpen' organiseerden een olSrnpiade" Er .was een beetje van a3-lès. F vakken Íaren : roeienr'zwen. balletje smijtenr. .nen, hoogsprln gelt vergr{g"n, (6om) ,-,c1erq en cross sprint ne;rfuordhouders reren : De:Parmetler'Jaa, Chrisi'r 0{Nei11 Bernard, Bnqrn* ooghe Cbrls, Matton 0a11.

5PORil4Aí{$EIY !I í

een 1and. De klauwaerts : Dp vendels hadclen natuurlljk de, Árabieren, 'de leH.aerts ; de' chinezen, en de Ade-

0p bivak hadden ne,,natuurliJk tn speurtoeht. Hij begon-met slecht weder en eindigde met goed neder. 'Eoeien " " AJs alles Íëriotrien vlas óàtstond er natuurDe &Iauraerts waren biJ Br. PoI. lljk'veel tnisi. Ze. zeiden-'vanaï1és,gb hebt zie, ee Langs 'rruspoorwegdachten re dat hebt la, !e bebt, gezeuq$. Haar nr: rrget ,ge niet sie er re. ver$páráld ra:ren. Gelukkig rao 'lïeet gè tt aJ..? Ja.r,'dat spreekt vanfewonnen heeft. dat van-*iet. We aten dan oo& ze7Í t de chinezeh, re4t et st{at. altijfl geschreve4_í'" langs de aporen. Rond áes uur kwarnen we thuis. " De chineze4 zi-jn de sterkstË trr lrereld, niemand, ' Annand Dendl6ve1. kan'hen verslaan. tt, laei'ts jongel

l de IndÍanen.'. t$e hadden elk ons volkslied. El deed één din! zeer graag-Gn dat Eas natuurliJk

{ Daar zit raarheid iri nànt ge. z:let het nu. De hoofdman tan de chinezen (de vendellei4er) kreeg de vlag - tsaa/', ' en neet'gp hoe hiJ heet z K1 E_fíË.

*.e1*vcrsta rr nij ook nfut aan dat vr tr láat z5-Jnrrttribbon portank .g.nqlg grstopt lange dr baan,. on tr rustln" t


frfuelsM

i"*t

M^*{M^^

am ^7

ons bj-vak meldde de l-eider het morgenprogramma,.Na de openingsformatie en het eten begon de opstelling en het aanleggen van de hindenrissen voor de grote cross der ker"els" Na de kommelgespannen te hebben werd een bank als bindernis ln de beek gezet TÍaar we dan over moesten" Na de beeksprong knam de sprint naar het einde. De beeksprong aan het hokje van de broeders bezorgde ons allen een tqeede en van sommS-ge zelJs 'n derde doop. Na de cross volgde de ioeiwedstrijd waarvan geen tijden opgenomen werden rnaar uel een plaats gegeveD. Hier eindigde Josson als eerste terwijl in. de cross de ereplaais ging naar Eris V" Eric Vacquier.

le

4rá fu.rZ

bz/

fJ-

tttl

orhrTtnf{

Na het sport volgde een rlsti.ge namiddeg traar1n alJ.e kerels brm spu1len klaarmarkten voor het vertrek op TUP-dag. een !q 4 uur volgde stevige schotel boterhammenen daarna ver trokken ne, Het Storrgvendel-moest overnachten bij een boer in lieusden, onder leidlng van ldr fiobert. Het lViklngsvendel trok onder de leiding van ldr Jozef naar Overpelt raar we in de tent noesten overnachten, Blj de boer. aangekomensloegen vle de tent op" 0m t h 30 l-iepen te met ttee man nog een drieknartier ver on brood en Jam te haLen. 09_10 | 30, na het eten maakten ue de slaapplaats in orde en tegen traal-f rnrr lagên we allen te ronken. Na een rusilge nacht kwamenrre één voor één naar peneden. Idr Jozef aIs laatste, want hlj nas hefemaal langs achteren gekropen om een goed overzicht te hebben over al zijn kerels en om goed aan zijn " menten " te kunnen. Na de afnas van ts avonds rerd het ontbijt klaargemaakt. Cacao met boterhammen" Eieren bij de boer halen en aardappelen naar de winkel" ldr Jozef bracht ondertussen de tent in orde en llubert zorgde voor het vïrur" Xa Eáx smakelljk mlddagmaal nerden'de nrgzakken gemaakt en de tent afgebroken. 0n 2 uuf stonden ne startklaar om te vertnekken en na een laatste groet aan íle boer verlieten vÍe onze camping en trokken naar Overpelt. Vandaar vertrokken we in auto-stop naar huÍs. Erlc Vacquler"

-28-

----

'*


,.\l/,

j4-12 4 ï'IeIk spreek*oord brengt de rebus tot rritdnrkking

?

\ l /r/

--A'----*

-r'

ldg-H:+

bg

'lsaq sTnqx xsafi lsoo

lk Neemt U uit elk diererr ?ormen,

woord steeds een letter',

dan kunt U met cieze l-etters

een vi-ertal-

- sTn$l - saod - sEsH - Jeêg'

Door uít eJ-k cler rJtooraen steeos één Letter gevorm<i worden.

te nemen la:nnen er vÍJf

plaatsnamen

WRPEN ornïBi{ - uessg - JaÀog - 3ee.:4 - ueua&

Nfrveu

QRoes M€S rararararararararararara rararararararararararar rarararararararararar rararaxaralarararara rararararararararar rararararanararara

rararararararaarar

,17 \-

tu

r


xuuslet ?/Í í zltqff c-

uurueikentl? /r'

'Yo ,+.hrÁu-f /

7\ERL]ESTRAAT S7K)RTRnK @10+.57 -70

-


:[9Ft.' q1

sfrvypug ilapuCIrrt7, Fmppya"taflv-1, , uln-/,talury

apu!

[rwperco1],Jg ,P rt lrv+*wlrrdu

nrywo

t urt{L. phr] aovgtf, lootltz


fliln *r"# Wrnr _ a

[fuítwgn

* wtal4lffitt&€,

-Kindezset

6+ffi

))

ekt

en

,#M,fue.b

sTERKE ZAAL dO \'

OVËRI"E/ËsMAÁT:ffi KAffiRIIK


. VERSIERING, /'T"F,ENEf\IË EIÀIIV6NH[,il5 ylfll[]R'. qt DË|ÍRBEI(LEDINi PtA5Tí5CHË VL05R

I

(

I

60 # ,Ceu/lulf^firr^f êí,'


9Str_

.t,

v!ryryl cfr ryww \

.贸' 谩.

-*\ .-.

Wry

w @tL


GnnsF{ArÍDEL

SpEsGnLs \ftgRaH/x

E.DE$EÍíEEW TË,i_" Llv,14

MMHAMELSTf,Aru fuirl'il


qru$nl誰wr C+w^" M Menemsfe &' I enwed


íile áfu^mpo

eqr

BEMUDENgêB

OVERtEil 2& KCI[ryTRUK ESTR,

fu* 5z ffift


*f%Urq'/^til'

fu-g/ít 111 o

uíg

-40-


9,*ffi )rl

:

Fil illNlfiPllll lHlFLl[[Lllll ,IO Kr/RTR,K 5T,AI'IAiy|/SLAAN NE"LIËR


HtfftN " J0 INSKLIDIl\16


. $ot".rr."'. ,.

l-i-:+l:,

zrrtrtrylrtttfu

.:i*""*""r-Vííft.t"*

íJrï"i;r

Y

-//

' ^í

,* *":.

::'Ë

(//

\-?

'i:ï ..1

Fà:"Jeï. r"tt:

:.._

[1.ï.+." Én nQ'"'o

[:i

ttït

,Aut. i..,,*

:;L

^ tn -8,*,0ag ryW ":: 'ïrThr?. ;rt"Wl aïft .i: -r r.í\r,i ^t]r.r

.*'>ír

,--)^

r rÀ

2- -^

,. - -t

j*ï;t ^t.'

Overleise Echo augustus 65 - Bivaknummer  
Overleise Echo augustus 65 - Bivaknummer  

Overleise Echo augustus 65 - Bivaknummer

Advertisement