Page 1

S &oosnummer

'6í

OïOm6

\

$N ÈN\N

$s$

m

r

n

m

e


J- êsI]€À 1 achel I achel 1 achel

acneJachel achel achel,

acrte-L acnel. achel achel achel achel achel achel

acne-L act.lelachel achel achel- achel achel aci:el

aclleJ-

J. dcneJ

acrreJ- ê

aehel- achel ache hel achel achel hef achel- achel

] achel- acheL

l- achel achel ac

achel achel 1 achel achel 1 achel achel a

achel achel 9/ 4"n* 1 achel- achel ac./ e1 achel ache/

:heL achel achel.,z 1 achel- acbe,' L achel ache áchel achel áchel- achel acl 1 acheL achel 1 achel achel at L aciiel ache acl:el achel achel achel achel a acheL achel achel qehel I achel ache el achef achel ac.hel achel I achel achelI achel achel achel achel l- achel ache hel achel achel achel achel achel ac áchel achel- ac á.el- achel achel achel- aeLiel achel achel aehel- acheJ a -aci:e1 chel- achel achel achel- achel aehel aehel- ar achel

.t0 1

.chel

achel achel aeheL achel ache ac':el- achel achel achel achel- achel achel achel a chel achel a chel achel hel achel acheJ achel 1 achel- achel aehel- achel a acliel achel achel aehe 1 achel achel achel achel achel I aehel achel achel ac acheL ac hel achel achel achel achel hel achel achel- achel" achelchel ac ,' l- achel- acheL acheJ achel achel achel achel a 42Í eX. c hel a c t aghe-r achel achel aeheJ achel agh1l achel achel achel achel achel- achel achel achel aln1f u:fr Th:l

€ezS wlz&/z F':3'?,Í'


llll oCJ

r= FF nï= t[tJU

Ell È'

[ = rf,

rD IrJ : tt -tl

,00

trtI tt

I

ïEr

ilt-J: - :

a

IrltrLflotr I ëEË tr, OIE luDtr t t:

rI] é

Overleie 26 apríI

t6J

tu*,

,

Dit nunmer werci bijna een serj-eus nummer De vasten staat nog op ieciers gezicht te-IeZêD;..w6dachten zelf s voor de gelegenheld onze inkt te verdunnen en uitgemergeld tot -op j-n de al}ergrootste 10 bl{dilïden bescheiden heiri vcor U te verschijnen" Maar gelukkig heeft het chj-ronj-euws niet onder de vasten geleden en hebben, onzé uitgemergeicie correspondenten ons, geen vijgen na Pasen toegestuurd" Ieder kreeg

terug z'n plaatske en niemand heeft na die harde vasten te kl-asen Zo zuLt U nu niet neer i-n stilte en in boete uw lectuur moeten beperken maar kunt Urin de hoop van een nieuwe zomer veroberen wat er er te versfinden val-t Ik hoop van ganser harte dat deze 0verleise Echo U daarj-n noge hel-pen.. " de redactie

l'l

&RtA",*-


onze

beseuurderPasen is een feest van de rTrorgen0. Hebt ge al eens een zonsopgang meegemaakt. Heerlijk is ciat. Vredig en mstig verschijnt de nieuwe dag en verdri-jft met zijn licht de duisternis van de nacht. Parsen is de morgen, de eerste dag van <ie kristelijke tijd. Ook pasen is geen scliokkende gebeurtenis. Everi lief en rustig alE hèt roze-rnod aan de dageraad "scheen het eerste licht van de paasmorgen in de êLes omvatten{. van <re tereld, duisternis de mensen nog In die morgen is l(rÍstus verrezen. Heel vroeg i.n de morgen, terwijl sliepen, stond Hij op" En daaraa ging Hij stil één voor één zijn vrienden, zíjn modder en de vrouwen die Hem gevolgd rar€n zelf j-n de passie, bezoeken. groet" H1j kwam tot hen Aan hen bood hlj zijn verschijning aan als een vriendelijke een geschenk en een st1l als vriend, Hij schonk hen zljn aanwezigheid als een blij ge1uk. Met geen schj.ttering van stralen is Hij tot ons gekomen. Hij wilde de geleden schande en de oneer van Golgotha niet uitwj.ssen, Hij wilde de mensen niet verbluffen met een groots mirakel. En zo maakte Kristus van zijn verrj-jzenis, de eerste dag van de nieuwe tijden ; de dag van de liefcie. Paasdagen zouden het uorden, dagen van liefde, dagen van zi.jn komst, dagen dÍe heerlijk zijn als de Iente, fris en vriendelijk en vol geluk" 'ffij Ook nij leven i-n die paasdagen, ook in ons leven is Kristus binnengetreden. gaan door de duisternis van deze tijd als blijde paaskinderen, met het licht van de rnorgen i$ onze zie1. Zo verloopt heel ons feven in de voll-e frisheid van de prasmorgen <iie over de uereld gloort. fíij zijn kinderen van het lieht. Tlij staan in de morgen, fris in de lente I Itiij leven in de jubelende zekerheid van go<is veroverende komst. Pasen bracht ons temg voor God als een kind dat staat voor zijr Vadei:, samen met Krj.stus,

I Iten nhw,LenTe a


'rr

F

G #

/

bent , zuht U ult principe ons boekje varr achteraan ill Is U een intel-lectueelbeginnen te dccrbLaderen en dan z',lt U ons groctse reclame o" de bi.rrrenkant van de voorkaft ni-et eens bemerkt hebben. Maar misschien wist U het reeds : d5-t jaar gaan we voor tien dagen.op bivak naar AUTiELin de kempen.

.1. tl

Voor deze d5-e geen Winkler Prins in tien del-en bezitten) vertel-len dat AcheL gelegen is tussen Achdiat Kathamj-hardja en deel 1rl-e kolorn van bovenvenneld lntelfectueel rrerk.

lri1 ik wil

loiis op oIz. 63

Acr;ef is eerr geneente in de belgische provincie Limburg. Gelegen tussen Houhalen en Eindhoven op 1 km, van de Nederl-andse en een 30- tal- van de Iruitse grens, telt Achel eep goéie 3"000 inwoners en is een kleine +.000 ha. groot. Gelegen op een vlakke sterk beboste zandbodemj.s lancibouwde hoofobezlgheid. Verder Ís Aehel historisch bekend om Eomeinse tunulussen ofte grafheuvels en een stoere burcht die dateert van de midcieleeuwen.Jn LÍmburg is het Achelse trapistenklcoster ondErgebracht in de " AcbeLsekluis 'r een volsaardig geprczen kaas-produeent geworden. 0m die scbaarse Winkl-er Prins-gegevens aan te vuilen trokken tijdens de vakantie ldr Budy en ldr Jozef voor een paar dagen naar " 't Beukenootje " om a1les op punt te stellen. Ziehier v'at ze allemaal meebrachten : Vooraleer aan de eigeniijke verkenning te beginnen, moeten we nog een verkeerde voorstelling van zaken betreffende oe ligging van on$ kanp uit de wereld helpen: n.m.1. Achel-dorp en Achel--statie vormenbei{e de gemeenterdaar Achel pet zijn bevolking zo uitgestrekt is" Ons kamp bevindt zich in Achelstatie. De ligging van ons kamp zel-:f z zoals zojuist gezegd nerd ligt ons kamp op

[-t ll

?'1 \ TOArí(t 7


een kleine

parochier die naar nen er ons zei de Laatste jaren een geweldige uitbreizowel als het kamp liggen beide op de grote baan naar Eindhoven, FoF fert< ":T. ft ( slechts 23 km van het kamp) terugkerende op oe keik, trèt :.s een gloednleune kerk en zeer modern, pas voltooid in '63, deze kerk zal enkele leiders van pius ï met verstomr'ring en woede slaan, nu ze moeten ervar€n dat er nog moderne keiken zijn die spijts a1le regeJs van een moderne archtitectuur (trm) nos [erken durven bouwei met een toren en met klokken . Laten we dit kerkgebouw uaar het is en draaien ons naar de kampplaats toe aan de overzijde van de baan en op een kl-eine 100 m van cie kerk" De gébouwen die behoren tot de kamPPlaats zijn typtsch-kernnisgtt d.w.z. ze zi-trn lang en laag gebouwd, (Ogn verdieping). Het zijn oude delen van een kempische hóeve en wie van àe lezers nog in het openluchtmuseum te Bokrijk zi-ja geweest, en er de oude kempische hoeven gezien heeft neet best nat ik hiermme bedoel" Alleen is er a1 lang geen strooien àak neer op, maar vervanger door een geïroon ; de muren zijn beslagen met hout zoaLs dj-t in vere kempische hoeven te zien j.s. Maar de ongerusie ouderi wit ik onrnicidellijk ger'ust stellenr als ze soms cienken aan onhygiënische gebouwen of mesthopen of andere zaken die op een hoeve thuis zijn naar zeker niet passen in een .leugdheem ; nel die zijn er is ons "i:eukenootjs"-ook niet. Wantlot voor twee jaar waÀ er j.adat jeugdheem een_noocikerk gevestigo en voor de noodkerk was er eén chiroheen gevestigd. De kampplaats bezit dus als gebouwe: drie iange en laag gebouwde vleulels -trèt waarvan we er één voll-edig en één gedeeltelijk mogen gebruiken, kamp zelf fs afgezet met draad en hagen terwijl het langs voor benevens een volleyterlein ook rn grote grasvlakte heeft die nog tot de grond van het heem behorêfi o Het bivak te AcheL wordt rïeer een knalbivak. Ite mogelijkheoen zijn er, de leider.s paraatrhet heem kant en klaar, de streek en omgeving iáiaa1 ; slechts uw i_nzet onroree$t "._ Zoa.Is U kunt opnaken wordt het wee:- een Top-bivak à 1a Westourer. Concreet gezíen, kcmt het.hier op neer : ' vertrek : dondervoormiddag 1 juli rond J u 30 en terug de zaterdagnarniddag 10 juli rond 6 uur" dit geldt voor alle :Í'delrngen, uitgenonen voor de J.rin die waarschijnlijk zond.agavond 4 jrrli terugkeren. Ook de kerels hc;uden Achel als basis, orn zich van tijd tot tijd eens te kunnen t,verzettentt


TÍat de kostprijs betreft, laten we het eventjes samenuitpennen. Wij moeten betalen : - ! overnachtingen en-verbiijf heemaan 12 t /nail dag .... -

10 dagen eten gar 45 f

/

nan /

dag o..o.o........s6..ooo.

' +, f ls de prijs zoals vorig jaar nerd vastgeteld na ons kamp te lïestouter toén nog net een index v:n 11817 punt ; nu echter al 12?16 punt" - T w e e m a avle r v o e r ( u l j n a 2 5 0 k m ) p e r t r e i n . . . . . ...... TOTAA],:

450-

r%P 150-

Wi-i kunnen seven B - F.indenvelzijn t 6 t /nan/ da7l - Papierslag

rc&

:

140 f /

nan /

...

.. ... o. o.. ... . c..

Ii!- lsisls!- gss-i- 129-I-:-399-€-=229-I:

Dtis jongens, SPAIIEN. - Natuurlijk voor de broers een supplemtaire afslag en voor de fl.írn een speelale prijs Íegens de kortere perlode. Die beide prijzen zuJlen l-ater defenitief medegedeeJdworden. ' Wii tillen er nog eventjes aan herinner€n dat onze spaardienst, onder flnancieel en admiaistratief beheer van Br. Pau]., elke zondagnamiddagopen is vanaf I u 30. (Celieve het geli nree vê geven order gesloten omslag met bedrag en naam erop vermeld) - We steunen er ook ten zeerste op dat iedereen zich een speluniform (polohemd) zou aanschaffen. Zo'n ding kost slechts rond áe 35 f (voor kerels echter + 65 t) g" 6sslain -oLci-.,irospelbroeken aan 6o t. TE BEsrET.ï,EN BïJ DE LErDEïis * LTEFSTz0 rrr,uc MocErrJK.

6o1+0-


Een kroonwachtleiosters

schrijft

ons

I'iu is het dan eindelijk zo ver. i?e worden chiromeisjes - Wat betekent deze omekeer ? N-een, nj.et Í.ret txtifortn, dat is alleen maar het kenteken r-uiterlijk gezlen. Maar het is vooral haar geest wat in de 1 ste plaats de hoofdzaak is - een geest van diep geloof een durvende getuigenis een verovering voor e1k nèisje" iiet leven van het meisje is niet het kenteken van een uniÍorm, maar wel het teken al-s christin. Ltat leert ze ín de chiro onder vora van tucht - orde en gezond spel. Een rneisje is niet een voorwerp oat 365 dagen per jaar in een doos opgeoórgen zil, ze Eoet veigroeien met het leven van de groep en van de afdei-ing waar ze leert meisje zijn, voorbereiding tot haar verder feven Daaromis nu Chiro ze krijgen neer lnnerlijke vonn, wat het meisje vooral nodig heeft. Ze moet durven en slagen ook" Vooral nu in d.eze rr.moerige tijd, is ze soms verlaten van het veilige , een neisjesleven is gevoelig, ze heeft een gevoel dat zeer dj.ep gaat en ze heeft daarom vocral een diepe nood aan vriendschap, vertrouwelijkheid met vriendinnen en ne<ievoelen" Daaron is de beweging zo goed. Ook daarom hebben we bekwame l-eicisters nociig, oie open voor hun meisjes staan, die hun kunnen helpen waariet noet, niet all-een j.n de paar uurtjes de zondag, naar ook buiten deze tijd, moeten ze zi-ch kunnen geven en open staan voor haar ehironieisjes.

@@$SM/AEHT Chiro zoïTef jongens als meisjes, zowel lej-ders aLs lej.dsters. fuerkeo vol overtuiging voor eenzel-fde doel. lïe weten het, het zal- veeL werk kosten, maar geen inspanning zal ons te zwaar zijn. ïle weten dat rse er zul-len kornen, dat we nogen rekenen op de Overl-eise jongensgroep, op vele ouders, en sre danken hen, ",ant hun hulp zu11en vqe zeker niet rnisprijzen. Aan iedereen, leiders, ouders en leidsters, allen danken we want door hun hulp, hebben uij ook Beer niêuicre TÍerkkracht, U allen helpt ons om van de chi-ro, een beweging te maken al-s het moet. EEN ZIJN - CIiIEO - het moet iets buitengewoon worden, naast el-kaar afs zus en broer. lostr .lnnie


tiÍaarom niet eens zelf een spellétje in elkaar steken, waar iedereen veelgenoegen aan zal beleven" Wat heb je daar voor nodig ? Heel weinig hoor I 1) een plankje van zacht hout van

33 X ácm

2) zes ledige steksjesdoosjes. 3) negen duinspijkers. 4) één knj-kker, de lucifersdoosjes op Je spijkert het plankje zoals aangegeven op de dan onderstaande fi.guur" Je sehrijft in de qien doosjes van onderaan te 10, 2O, 30, tot beginnen de cijfers en met 60. Dan moet je vanaf de voor-

I 6on

I

I-?

I

da kant je knikker wegmil<Fenen trachten dat liggen ; dan hij in het doosje 6o tti;ft

heb je 60 punten of minder al naargelang liggen, het doosje waer je marbel 1n blijft Valt de narbef er echter uit dan heb je nuL punten. natuurlijk Je speelt 'net zoveel als je wilt. EIl' speelt om beurt één keer en tel-t alle puntèn samen. (Sci:rijf lieêt jullie pr:nten op een bord alles kan er wel eens ruzie komen] lYie het eerst 500 heefl, ',nint de wedstrijd en een tweede wedstrijd kan beginnen. Veel ge1uk.... (ult"vuur"

St Jozef Brugge)


IiOEKJE ONS PE]]ÀCOGISCH

A

de visi-es van de h, A" Kemne, Directeur van een kathofieke leeszaal te Utreeht, en van Mvr" Froceville-Van Rossum, schrijfst€r van ; "Kan rnijn dochter dit lezen" omdat zij tot dezelfde slotson komen als in een pedagogische studie die er verleden jaar moest naken, aurf is het aan daar qat verder op in te gaan te meer omdat' ik van de waarheid van die mening overtuigci ra:k door r,rijn lessen literain een meisjesretorica. tuurgesciriedenis I%2, bl;z. 2BO : Bernard Kemp schreef in n lrietsche lïarande en Belfort" als de onze gaat men meer rta:lrde hechten aan de oprechtheid van een "In een tijd visie."" dan aan de diepte en de nezenlijheid van de artistieke doch belijdenis het werk dat oprecirtheid als hoogste norm erkend, uordt bi;na uiteraard materiaal onderzoek" " voor een klinisch vn1. die sedert 1930, geDaarnee j-s heeJ- kort naar raak de rnoderne l-iteratuur, typeerd. Immers de literatuur bledt heel dikwijls een gedesintegreerd mensbeeld. Het wereldbeel-d van die auteurs, zell's de kathol.ieke, is soms erg pessimistiech" is daar niets verkeerd aan" Voor die auteurs is dat pessinisne niet 0p zichzelf naarden ongegrond. Het boek is neermalen de neersleg van beledigde nenslijke als gevolg van oorlog, atoombewapening e.d. Daarbij komt nog de grote belangsteldie veeLaL een cntluistering is van de echte, omdat de ling voor de sexual-iteit schrijvers zich inlaten met pathologische geva11en, en <iie bijna nooit beantwoorcien aan cie norel-e princj-pes. I$erken deze elementen nu schadelijk ? De onsehadelijkhei<i is nocit een 'fstor€nrie" elementen niet geÏngegeveno boek de Het is schadelijk als objectief tigreerd stationliteratuur) zijn in de leefbare wereld van het boek. ("f". Staan ï,e voor echte llteratuur, dan kunnen lte zo maar niet, zonder gevaar van


passages wegcienken" lTe begaan een fout, vefirinking, dergelijke zefÍs een onrechtpassages uit het boek liehten" vaardigheid al-s we dergelÍjke Ik ben er in tegendeel we1 van overtui-gd dat het masochisme, de wreedheid, de kamp tegen het geloof in de zin van het bestaan veel- groter gevaar inhoudt dan de vrijmoedigheid op sexueel gebied. iioe staat cie jeugd nu tegenover dj-e boeken ? Voor de meesten heeft het predikaat "Voorbehouden" of " Af te raden " weinig aÍ'houoencie kracht. Zelfs nog meer 3 een boek van de Antwerpenaar Hugo Raes "Heme] en dier", dat om zijn aI1esbehaLve menselijke erotiek op de Belgische boekenrnarkt verboden is, wordt hier gelezen. ïk meen dat cie vrijmoedigheid door oe jeugd niet als een J-ast ervaren wordt. Het j.s veeleer een positieve waarde. ln dat verband stipt Hevr. Forcevil-le aan dat de houding van een tierrer "een houding van a-moraliteit is ; op die Leeftijd wordt nog geen keuze gemaakt : cie jonge mens is op zoek" tiij erkent nog geen waarheid. Hij beleeft zon<ier al een eigen standpunt in te nemen. " DaarÍn hebben de tieners het voor op de volwassenen. Vele pedagogen <1ie zich hieromtrent hebben uitgelaten zijn het erover eens dat de tieners heel nuchter op passages reageren waar de ouderen geen raaci mee te seten. . " jJ:rerom paken opvoeders er zich soms te gemakkelijk varraf met : "D3ar ben je te jong voor'r Vrcreger (0.E. Z) ireU ik al beweezd en aangetoond waarom ik xeinig geloof in het te jong zijn van een tÍener, en verbieden is toch zinneloos, orndat het boek toch gelezen wr-'rdt. t eid hier nu nlet uit af dat ik zo maar goecikeur dat een jong mens affes gaat, Lezen en dat wij aIfes l-aten gebeuren. Blijít het kind bij de merring dat het dat boek wil lezen, zelfs al heeft de opvoeder achterhaald welke de notieven zi-jn rÍaarom het dat boek u1l Lezen, en er openhartig heeÍ't op geantrtoord, ja, cian moet het maar. Idaar daarnee is de taak Wij rnoeten het kind leren dergevan de opvoeder niet ten einde. ftu begint zijll! lijke boeken l-ezen. Lectuur van dergelijke boeken biedt dus niet veel gevaar, als de opvoeder naar gepast optreedt. Dan wil nu nj-et zeéjgen dat wij onze kincieren vanaf morgen aan een dergelijke lectuur zullen overleveren. De oehoefte tot het lezen van die boeken moet er zj-jn, en die behoefte is een monent in de psycirische ontwikkeling van het kinci. Ite opvoeder rnoet op ciat ncment aanwezig zíjn, en dat zal 9 hij als hij geleerd heet't naar | kirro te luisteren" zi;n |


prcies ,/

eyt

aaa

$ea

WEGÏIIJZEA,- ÏNDELII{G CHIIiOJEUGD- PAPIEN.SIÀG"

* En nog zijp we niet uitgepraat over TOP '64. Op I en 4 april werd in de Vrije Ïechniscite Schclen te Kortri-jk een verbondelijke bijeenkomst van l-eiders gehoucien" Daar werci clan ook de Topfi}n afgeciraaid" AJ.le Leiciers van het verbond lïest*Vlaanoeren alsook de oudleiders waren uitgenodigd. Natuurlijk riuurde die film geen twee dagen (3/4 pprll) maar het verbond maakte er een verbondsweekend van, De zaterdag werd de langvenrachte topfilm afgedraai-d" fe voorstelling van die fi}a werd bijgewoonci door g"E.H" Peeters, nationale chiroproost, onze verbondstrlroost en burgemeester Lambrecht en natuurlijk".. chiromeisjes" " In de vorige Overleise Eeho wer<len de leiciende figuren van onze nationale chiro ïreergegeven. Nu gran we vErder. De lancisbonci (vl-aanse land) is ingedeeld in verbonden (U.u. verbonci r'ïest-fiLaanderen) Het verbond rordt dan lngerieeld in een aantal gewesten_(v.b. gewest Kortrijk) en het gewest is dan ingedeeld in parochiale groepen ( b"v. chirogrcep St Elooi) Daar de chiroleiders van Overleie nog dagelijks telefoontjes oud papler krijgt en de papierslag reeds gedaan is werd er besl-oten een speciale di-enst op te richten. Als U dan triporteur of twee, papier heeft draai dan 79120+ (256.64) I-;iefst op een zaterdag. dan zulfen Leden van onze speciale dienst in de eerstkomende dagen, of op de door U gewenste dag om het papier konen. Wij danken U b5-j voorbaat, en hopen dat wj.j zo, net uw vrj.endelijke hulp, de áo1ang begeerde top van de 20.000 kg. zrrLLen nogen overschrijden"


PEiiODIEK I/ERSCHIJNSEL VAI'I EEN TIEIiTAI BL:I,DZIJDEN, IS HET cENnE 't KATOENTJE, MAAR DÁN MET MEER TEKST EN IiTINDïR TEI,EI'iINGEIi, AttEg KRIS KLAS DOORELKAAR"

R.I.P behaagd tot Zich te roepen de De Heer heeft het eindelijk ziel-en van Zijn trouw ontsganningsprogramma 3 organisatorisehe

Dit melden U uret grote vreugde De leiders en aspirantleiders, De chirojongens, De chiromeisjes,

zijn zijn zijn

ouders zonen dochters

De Gregoriaanse plechtigheid gaat door op zondag 16 mei om 6 u in de St Elooiskring. Vergaderj.ng en plaatsbespreki.ng in het bovenverrneJd sterfhuis i'ioch bloemen, noch kransen vanaf 10 u in de voorr"niddag" all-een 15 f "


74aKlL ---it

Is wonderlijk om zien welke reaetiq een nochtans zo simpel en onnozeL soord als "Vertelling" kan uitlokken" las was het woord de mond uit of een jabbedabbedoe kreet. steeg r.it de menigte (longknapen) en stornenderhand werd een hoek van de speelpLaats j-ngenomen. Langzaam kwam de Leirier aangestapt, wat sou i

nu vertellen

. zou

geleerd dat één en één tqe

is" Een nog neteliger v Moest hi voor onze leider. toegeven dat hij niet kon rekenen of moest hij uijs= maken dat Br. André verkee rÍas. "0h" zel hij nonchanlant, "heb ik gezegË.dat het dr was ?tt "Ja, leider kl-inkt

het in koorrot is verkeerd hé ?" Wel zegt de leider tt is zeker verkeerd, één en óén is drie, pardon twee" Men geloofde het, gelukkl maar. Waarorn zouden ze het

duim

zuigen ? 0nmogelijk er zat niets in dat op inspiratie geleek. Het begin van de vertelU-ng liep niet zonder incidenten" ïedereen wilde zo dicht mogelijk bij de leider zitten" dlhier een trap, al-hinder een duw met de gebruikelijke aus en oew kreten, r:ok tranen komen te pas" Eindelijk kan de verterLing beginnen. t' een doodse stil-te is " Er was eens.. . ingetreden, de stilte voor de storrn. Pl-otseling een piepfijn stemmentje : "bl.der is het echt gebeurd ?" l{aarlijk een moeil-ijke vraag voor de leider in kwestie, " Zeker jongen heel echt gebeurd, zo waar als één en één cirie Ís. " Grote verbazing bij de schare jongknapen. Een schuchter stemmetje maakt een serieuse opmerking. " Lei-der, Iir. Ándré heeft ons

trouwens aiet geloven. Eén ogenblikje zit de lelder in gedachten verzonken" 'rJ-eider, is het al gedaan" vroeg een jongknaap angstig. Wat een vraag, rk was nog nlet eens begonnen. Zo gaat het verhaal verder met al zi.jn l:oogtepunten en rijn laagtepunten" De fantasie van de Leider krijgt weer vrije teugel en de vragen komen op de neest onverrachtste ogenblikken. El-k wei-k een vragen ???? Angstlg zie ik de dag tegemoet wapneer de jongknaap een nadere inl-ichting za:-. vragen nopens de Vietnamese crisis. Spaar ons ciaarvan. Van een jongknaap kan men toch a]1es verrnashten" ljlen zegt soms. de waarheid komt uit de ki-nderrnond, de leiders wéten er'vast en zeker van mee te

spreken. Wet een j ongknapenleider

l'1

toch bel-even kan"


ovÊRzt*+Í HrsroRrscH

17. qgy

)

Overlej-e t 5 - 6 - t april" iirie dagen volstonden dus om rnet de kl-assiek gevroi"den en triporteurs steekkarren Overfeie enkele kilo's iichter te maken. Onze chiro hieLd voor 't eerst een papierslag ín L955 en haalde toen 3.!J' kilc binnen.

I n 1 9 56 ... . .

4 .3 2 0 :<g .

!,e57"..." 1958,..."

J.226kg" 6.860 t<g.

'v1 zoooo

Lg5g" ". . .

rz B9or<e.

f960.....

15"190 kg.

t%+"....

ri"So r.ë. 5o"o J- '-:e-41i--i--'i'--

J

í%;:..'..... ri.{tóË. t 7 . 4 9 o k e . l/', Y .

->n-;-l

lsoool-

O|

i

,rí

:i

ttÈ

ii

,sÍ

ii

,r,

ti

,ri

!i

,êo

i- i--l--

\i

íó,

iI

,6L

'i,

,ía

-!';'',-i---"

i,,.n i

",? Zoal-s U kunt merken gaat het hier om een functie vq y = $ë x' - I en*bijgevolg moetenne volgencÍ jaar theoretisc! 2O.22Okg hebben" Dus nensen, lees oit jaar nog rnéér gazetten dan vorig jaar" Dank aan allen die karren, triporteurs, garages, veranciafs, koor<ien, spi-erkraebt stuiten, bier en vooral papier bereidwj-llig ter beschikking stelden"


? a-

EUïfHï-I@ I

I Dit berichtje geldt niet alleen voor burchtI knapen rnaer voor al-1e afdelingen" jeugdboeken werd,en Er werd een speeiale ehrrobibliotheek opgerícht" Verschillende aangeschaft o.a. avonturen- wetensehappelijke- detbetier?e- en zo neer"". De bibliotheek is open na de slotformatie, cirEz.van J.J u l+5 tot 18 u 30" Ë{e raden al de ehirojongens ten zeerste aan de boeken te }enen, want er zíjn er voor i-eders Leefti.jd : vaa t^rurehtknaper tot kerels, aspiranten en Jeiders" Het (Trouw, Gloed) totaal- der boeken bedraegt nu reeds 309 boeken en tijdschríften en binnenkort komen er nog een l+O-taf boeken bij" Ook zijn er specifleke chirotijdschriften en boeken, zodat, vooral de oudere afdelingen, de chiro meer zull-en leren keru:en" En om dan nog meer boeken te lctinnen aansehaffen zal voor elk uitgeleend boek 1 f als bJ-jcirage worden gevraagd. Het uitgeleend boek mag één seek in het bezit van de Lezel blijven" En toon U een echte chirojongen, houdt ze netr.

PLAN

TELS-TAR

:;:

s[T.rds4eAlq unq do Bul.repugut

Onze Pierkens hebben fli-nk hun best ge tijdens de spaaraktie voor hun broertjes en zusjes van over zee" We behaal-cienefkens 172 f , Prociat Í,l'.

-JaÀ uea suo uËÀ ue8fl;u1 óua3ue.rq

KLEURIn/trDsTRUD weet U De uitsl-ag van de kleurwedstrijd

-U,g&a+ uo uêop e1 SuguuerÍsu1uaa

reeds, Maar de leÍdars willen nog iedereen die ueegádaan heeft, en dat zijn er een dikke proficiat twintig, wensen.En wa U nog niet wist, de jury heeft nogal gezseet om af die kunstwerkjes te schj-f

aeiil sue8uo! lsaau aTp NgZg( "NgÀ

suea ue8uTTap;le êïTÈ uBe dao.rdo elelceds uaa loop êTaïrsÀg oJTt{C


0p 2 mei 1965 zvlten cie bgrc khàiren hun bel-ofte afleggen voor de Heer" We wensen de burchtknapen die moeciig de zonnetocht vol-ieciÍg hebben gevolgd reecis op vcorhand 'n clÍkke proficiat. Tevens hopen we oat ze nu een echte burchtknaap nogen zi-jr,]T KENfiLEDËN WEERéXD

A

0.: B nei 1!6! gaan cnze 12 keruleden op "bivak" Vertrek de zateroagnamicioag en aankomst de zondagvoormiddag. irr is slaapgelegenheici voorzien Fi.i een nestvl-aamse boer. zufien de Op gepaste tijo kernl-eoen de nodige infichtingen verkri-jgen. *

oÍrDERtAvor{D

A1 onze Pi-erkens hebben f voor ons ouder de repetities Íeest medegemaakt. Dat ver dient een echte profieiat" Gans het nummer i-s nu reeds gekend zodat ríe naar weinig meer moeten repeteren.

Zoals de vorige jaren hadden we papierslag " Hij begon maandag en einoigde doncierdag. Ik werkte in 3 depots. &1:andag ging ik met Tanghe en Farrnetier meer riinsdag met ldr Jaak 2u 's namiddags werkte ik rnet mfn broers, woensdag kregen we in een fabriek belgiscge sta tsbia-

%n Voor het eerst deed ik serieus mecie aan de papierslag" Hijn werk bestond erin sanen met ldr ,Tilly, ldr Robert en Eric Vacluier van het a:ngebrachte papier pakjes te lle maken en biriden in cie zaal van de St Elooiskring. begonnen met goede nced en tegen de niddag van de eerste rlag ríaren we al ver en al-les was bijna opgeknapt" 0m 13 u. begonnen we terug op te stapelen en te bincien tot I s avonds. iioe rapper we werkten hoe meer papier er' aangebracht werd. Doch toen 's avonds de autor s van ldr Êudy en Pieter Lernaitre toe kwamen van de anciere depots vergingen we haast in 't papier" De dinsdag veranderde ik van depot" Wat was ik moe bijna te moe om mij te wassen toe ik thuiskwam. Doch ts ancierendaags moest 1.k naar 't zlekenhuis en voor mj-j was de papierslag voorbij. Donderdagavond elndigde de papierslag met 'n gezellig samenzijn voor de he1pers... Maar ongelukkelijk was ik er niet bij"


F, T]EVOLDTR

E

:

KNAPEN /@rfenfzaetrcn í

Die maandag was het neer niet te best, doch dat nerd over 't hoofd gezlen. I[ij kregen Ove leie toegeschreven bij de ve : de knaBi-nnenkort ; j.ets nieuws in onze afdeling deling. Karren en bakÍ'ietsen penproeven" Na de kerels en burchtknapen volgen de nerden ons door vrierrden i-n knapen en ge noogt er gerust in zijn het zal even leen gegeven" Het raren onze goed zijn" lTat eT za za1 gebeuren ? Eigenlijk is dat vervoermiddelen" De eerste een gheim, maar we neten dat er veel knapen nj.et ploegen verJrókken naar Pius zuLJen rusten eer ze weten wat er aehter steekt" waar ze hun depots betrokken Daarom lichten nij eventjes een sluier op, om de erb eraan begonnen" Hetzelfde Eerst de geberude in Overleie" A.ls men vreetgier*ge kwikbenen gerust te stellen. theoretische proeven net o.m. 8.H.8"0" dan nog naeen straat begon vertrok de ên,z..o de praktische : atletiek tuurli.ik kar vergezeld van een balcfie

belpers. en rret een vijftal De eerste darr verliep tamelij kalm. Tijdens de rnlddag van tueede dag stelde MÍjnheer

Parmetier voor om papier van de depots af te halen. 41 het papier werd opgestape

j-n de St ElooiskrÍng. Ied.eree pronostj.keelde, de ene dacht dat er ninder papier nas dan verleden jaar de anderen dac ten er anders over.

Tijdens de papierslag hebberi ne veel plezier gemaakt maar ook' hard gewerkt" Donderdag werd het papier afgeha:ld. Er werden drie kamions geladen" Tot ieders

verbazj-ng hadden

meer dan vcrig jaar. 17"490 ke

KAMP

Hallo... knapen... kwi-kreporter 007 roept U op ! Ha1lo... zoafs onze kwÍkbeentjes uef weten gaan Íe dit jaar op bivak naar Acliel en bij ons sordt het iets speciaals, het uordt een knafbÍvak. lliegene onder onze knapen die op karnpzijn geweest te Tíestouter weten wel wat dit betekent" In een der volgende zondagen za den tot de pleclitige aanstelling liier voJ.Sen dan hun narnen :

er overgegaan ilorder vendel-leiders"

Piet Mayeur, Boone Johan, Luc Debo, Vanhalst Godfried, Stefaab Boone, Po1 en Filip Devol-den.en Vannieusenborgb Franei s. - Kt'tixÊerclren

OdV -


EN

NK STA @P

d AO

MAGHT

DENK

NNN

PAPIER

Ila )( glazen te hebr.,en geledigd op de I Ze stelden zj-ch tevreden met een "katwasje" gezondheid (en de kosten) van Z.E.H. I tussen de 1efie bierglazen en gingen dan op Bestuurder vertrokken de :xoegezuoegdeI zoek naar eten. Langs het raam kwanen ze op

l-eiders naar huis. Hee] onopvaliend glipten

twee van hen achter

I straat en tot de concluÉle dat 0verleie vb[.r

de scher- | zevep uur niet

nen zonder dat lemand zich van hun

uit

bed was"Toen ze noodgedwon-

I g"o terug keerden merkten ze dat de eonci.erge

af-eicezigheid rekenschap gaf" Daar -'' I zijn rondtoer reeds had gedaan en dus het open wachten ze het einde af van de K.lï.B. I raa:1 nu gesloten was. Wat die brave man daar-

besprekingen. In <1ejeggdzaal klonken I bij nog lange tijd een afwisseling van voll-e en lege bierglazen" Uiteincielij{ werrien dan toch de stoeJen rnet veel fawaai opzij geschoven, de lichten

uitgedraaid en operatie

heef t gegromrneldover de slorciigheid van

in het algemeen en van deze van I chiroleiders Overleie j-n het bijzonder zal we1 altiir verJamrner I Maar dat een gesloten I bcrgen blijven. I raarn geen bezweren oplevert voor een doorsnee-

de deuren dichtgegrendeld I leider

werd daarmee ook afdoend bewezen. Ze

" Slaapzak " nam een aan- I klauterden

vang. Er werd naar alfe rnogelijke

romrnel gezocht om de harde tcnéef-

dan maar lusitg

over de muur en

I kwanen zo toch ter bestemmi-ng"Uit Godsvrueht | (fees

: verveling)

gingen ze dan maar naar de

planken wat te verzachten. Uiteinde-

| nis van 7 uur en zo heeft Overl-eie dan het

lijk deed het zaniimannetje zijn werk en de twee daders sliepen de slaap

1 zeldzaam geluk gekend van ttee ongeïïassen en te a:nschouwen. I ongeschoren chirolei<iers

der rrechtvaardigen. Toen ei:rdelijk de "Roode tiorgenzon t"'ljfeJachtig in

I I

te daders des Delicts

het oosten bforik, en haar beeld zich PLnFÍ9ftA1'{BIEDING zevenkleurig in elke dauwdruppel weerl I spiege1de'..(copyrightii.Concienee)|Luid"shand1angerontnaekten ze aLlebei en k'ramen tot, Rijke l u"ra'i.trbinnenbandstopper. de eonclusie dat ze gans ae nach,l :ge'f,pgeáu"n ti;aens papiéis1ag. oog hadden dichtgedaan.

ervaring


"I(fru5rocrr,o ïfln EEN Ktw5 - TocHr

I' Neerrïuw fiets, boterhammen en dr gaen 'net ken mee naar de chiro"i{ij al-l-e kerels een f ietstochtje naken" " een fietsZo werden we verwittigd, tochtje met eten en drinken kon toch zo kfein niet zijn, enfin, het was niet zo slecht, we konqen dan onze benen eens reppen ïíe zoucien echter spoedig ondervrnden dat dit "-benen reppen" r.rat zwaar uit viel. De tocht ging immenr rraar de kluÍsberg. ïrlat samen een 30-tal kiloneters naakte, met op het einde een zware bekrinrn lïij vertrokken om t h. Alles ging goed, het weer viel nee, het was aa genaam te rijden" -Sa te Heestert wat Eerust te bebben hervatten we de tocht met fri-ssen moed die echter a1 gauw in onze schoenen zonk, YIe zagen immers de kluiberg als een dreigende boog voc,r ons" Toen begon het, vanaf het begin reeds daalde onze snelhei tot een ampeï€ 5 krn t er uur" Cnze groepsleider Ih:dy, die niet'met ons was gestart, naar ons had Íngehaald, was afgestapt om te zien of iedereen wel meekon. " Coerage, we zin der bikaast" moedi de hij ons aan, en naarfijk ue .geraakten er op" Na wat uitgerust te

hebben zetten we onze fietsen Tregen f begonnenïíe aan een cross, alsoí we I nog niet moe genoeg rÍaren.

K

I

later verdwaal-den ïre nog en werden door de eigenaa: en we uitgekaíferd de boswachter . i{e namen het nog al luchtig op, vertel-den enkg!ffrmoppen zodat het gauw tijd werd orn te vertrekken" en een kl-eine reira het vierui^rtje paratie konden we de terugtocht aanvatten.

Bnrynooghe

Johsn.

ililR ilil[ ilil1

papierslag begonnen. Iedereen nas op post tot zelfs de kLeinste toe. En de hanuen uit de mouTrennu, wij begonnen aan de omhaling. Het ging van huis ti.t huis overal werden rÍe goed onthaald, er Earen zelfs huÍzen waar we moesten terugkeren met volgeladen karnen. Het weder was cok best, zodat ons goed hurneur in toyfor:n was. ZeLf gaf een oude heer zijn pas uj-tgelezen krant. In sonrnige buizen kregen rce zel-fs papier oat reeds een hele tijd in de ke1der gej.egen had, qaar de schimmel op lag" Onze paplerslag duurde zovlat drj-e dagen en ge moogt me geJoven of nlet we heboen er veeL pret aan beleefd"

::5 rÓ

ï |

Ig

E5s' ?"

Gr.1y$Ielcker

gtr

It


)s Unokre0tbivrk L oeetlfrainii, t' I.le dennen roepen ons, d" I zier te maken I neern dan lente iokt ons weer." I die raad : " BLIJF THUIS. " Itu het weer lente is en hetl trïant een kerelsbivak is weer kan regenen, rvordt hetl meer dan een vakantie en wel tijd even te praten o- J een pretmakerij, het is ver ons bivak. IVIaarhou ;e I méér , veel méér. i{ang je nu vast, kerel, in oit num-l niet een vals beeld op van mer gêan rve eens zien wat I een bivak, naer l-aten ne uw leiders van uw kamp ver-l moed vinden om te peseffen dat avontuurtjes en geesïàchien t Denk Ï[ niet : * Verd.orie, van als ve dé I| tigheden ni-et thuis horen een chirobivak. 0p de snuit van de l-eirier zien I op plaats eerste VRAiGTeen spreekt die maar over : I kerel-sblvak en ÊEE'T niet. Verwaehten en kerelsplicht I 't gen niet altijd Zal enz.,. alsof er maardat I plezierig en lijk zijn, bestaat in de chireo-r' I Inderdaad kerel, maar waar I maar hard en zoncier r-reedostart het weer : Kerel wordJtgen. Daarom zaf kamaraad je niet geboren, je moet jel schap op een kerelsbivak deartoe vorïnen" iin dit is I meer dan nociig zijn het is meer dan een l-outere tekstrl er onmisbaar. Een kerefshet is het grote kerelsprinf kamp is een TÀ.AIllIhG om ci-pe waar heel onze afdelinp IIEER KiiIsTli'i te vorden, niet van die termen mee staat of valt" I Schrik j-s je het óén groot realisrne Kerel, als sJechts naar I de chiro en op bivak trekt I in rserkeJijkheici. orn je te amuserenen p1e -

"Je staat in dienst van de gemeenschap, Dus ieder kerel is vocr jou een kamaraad" Zo staat het in Uw keure, - oe leefregel van el-ke kere],4 lJn gij kerel weet ook weL dat zonder kamaraadschap een bÍvak zaL misluk]'.en. Kamaraadschap is de gave waaraan wij de jonge kristenen van nu erkennen" Ifant vlat is karnaraadschalt Enriers dan fraastenliefde. Denk aan de kamaraad naast U en ons bi-vak wordt een succes" Kerefs , denki nu niet dat gsns het kamp een harde trainig wordt, en uTÍ leiders alle plezier en vennaak uit een bj-vakprogramrna geschrapt hebben" trit is ni-et zo, maar en tucht rnj.staan zelf s stijl niet op een bj-vak (fm)" Voor tochten, commandotochten aIL-round test, en zelfs bosspelen. Tot in Aehel


1. PA.{RDESFfiLNG" R'{

C

N

E

e D A l-l o I

K

Ê

M

rN

L

a

P

H

(

lndien U vanult één cier vrkjes van het diagram door mi-ddel van de bekende paardesprong verder gaat. vindt U de namen van drle Europese hoofdsteden. Welke ?

k

N o T o K

Àl-È={*,sfff

2. Visitekaartie Deze jongeman heeft wel een zeer repre santatieve f unctie.

íot"*-?o? Door uit e1k vakje steeds één letter te nemenkunt U de vier verborger beroePen vinden.

Fíel-ke drie gezegden zijn deze tekening ultgebeeld

&Wl-l

1n 2


NEBUSRAAISEL

.P!

lïelk gezegde is hier in beeld gebraeht ?

Èrl 6" nnnusRAtDsEi,

H=T

L Io,r

Ziet U nelke zegswijze hier beeld gebraeht is ?

j.n

Welk wocrd wordt door de telcening uitgebeeld ?

AliTlro0aDElr,l- Kopenhagen, London, Stockhol-ur" 2 " Propgandaleider 3 " Snid, arts, gids, bode. l,

+ . Na regen komt zonneschijn Blaffende honden bijten niet. Hoge bomen vengen veel slind.

l-21

I

5" 0p één been kan men niet Iopen. 6" Oog om oog, tand om tand. 1. Vensterbank"

wt 1+*"*3t'tl"(^L WJí4tltoftlL '/ V".r"r*' A-frtt""' 1


9"t*/rrr"

9 Ă rukt olles4o@ l--1

l22f


ALOTMENEBINNENFIUIS.VERSIERINo ,, PLASTISCHT I4UUR' , WOER-en DEURBEKLËDIN6

r f,

PJ/oh,,6o K"tt//Antz*ott

l<rzhElL f-.r3 |

e51


firiqinel';e Ko^^uniegetchork n iuwe|otrt

e,ihter t^t?wnrhtn

A@_ Ïverlciotlraaf6í Wftr$ 'nl 01.JT ct5


//rdt 1n&,rszarsL

4&r/ffi (b/LKrtr* de

Kop,n WillYlqfi8 2'/s,/uk/ f

fu

Ylenensteenweg te/ 203, 97 60 KoRTR'.lt< et6

75-


C(4nte{,e'KndLerc

DE60ululÊm ,28

fum,ut-on Áou/o

%cmrlt&,;uwt 57 oLatL

l--,?-l


44elaalcmltnacfie iZmt'o

GllunĂ­nium lr/,, kont"lyoorten

Kun^ttzmeo/nt7 rt.tc4o.

tt

fr

#nhho^z-qnr ( /ftizhru/

f"62. Kaa2ne - tul,//t.//z

t27 t,l

l


iciteit -zeefdruL allepubl

- schi rke n lde n^e behanq

â&#x201A;Źrfez fi"artte o)-

lnL

't0fut{nilk, a 222,51,


?"Ur-(

rffiru,

(nm-r1urue: ./c

G=LPffiRE= OM

,t.' nnZ&'Z :

íí

Ko+É"{L

nycnoRorEKcuze ulw z/í"/"btl*z

sn Hho,ea -

l29

l


lrEttFbffKN6 FIRMA

PVB,A. n 0,,,^ae?f

6'r,hrtryktel,21z,sz rohryítr,


cTnm Arorl-q4fu1

,&รก

& au#fi

fr'

,r, fu/'Zn*{{{r

I


EDING I{EREN".JOI{OEI.I5Ifl

u

6ltfonf-frr;ltuilt-F*Al1

-

o

'f,1,

gtfl rl swt a +

lqt


ruíilt^a,

www* ng g', Werc"qhpp, Vk,ioetve6,

l[t[ffi#f;'' líhunl,li,ren ,

u fu5.rtQe:lí,,*L^ !'íf,íffi*

l'tltfoan'torcó


Geasuns\BEL Spgn#tas VEgR^aEIX

E,DESWWnEEliE W'iln$*5Kpt4@,


qnd,rk"w ' *0h #&" a

))

. vlnrutewgc&oemew

- vnoÍ.n\eng"4"*nen

-kínd.e%sc4,0enem

Q+,*k7a ''DE

UW'di'1ae))

STEN

d.fu'zyne&íe2 oyEnlEEsmnflT KORTRnK v3

c16


\"/-,'.'f"*t

n Lotrytmt.ulir/ttL aílt4tcr€/*

l

.e .

',ed<

n^aÁlL I

ií*t

.Deeolu*e-

Qlaerleiestraat

J$rrriL

t0

eaí

Overleise Echo april 1965 - Paasnummer  

Overleise Echo april 1965 - Paasnummer