Page 1

Gimnazjum w Świerzawie prezentacja stworzona w ramach projektu pod tytułem: „Papier, puszki, szkło czyli recycling na wesoło”

NOWE PRAWO ODPADOWE


Ile produkujemy śmieci? •

W Polsce co roku powstaje ok. 12 ton odpadów komunalnych,

Na wysypiska trafia 86.6% odpadów, a tylko 2,8% podlega recyklingowi,

Zgodnie z wymogami przepisów, polskie gminy mają osiągnąć do 2020r. 50 % poziom recyclingu odpadów opakowaniowych, do 2013r. ograniczyć o min. 50% odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania


Struktura polskich odpadów Skład odpadów na terenach miejskich (procent wagowy):

Skład odpadów na terenach wiejskich (procent wagowy):

• Organiczne i zielone 33,3%

• Organiczne i zielone 35,6%

• Papier i karton 19,2%

• Inne 27,3%

• Tworzywa sztuczne 15,1%

• Tworzywa sztuczne 10,3%

• Szkło 10,0%

• Szkło 10,0%

• Inne 8,2%

• Mineralne 6,0%

• Mineralne 3,2%

• Papier i karton 5,0%

• Metale 2,6%

• Metale 2,4%

• Wielkogabarytowe 2,6%

• Tekstylia 2,1%

• Tekstylia 2,3%

• Wielkogabarytowe 1,3%

• Niebezpieczne 1,0%

• Niebezpieczne 1,0%


80 % odpadów w naszych pojemnikach to cenne surowce, które można przetworzyć


Segregacja odpadów

PLASTIK NALEŻY WRZUCAĆ: • plastikowe butelki po napojach, wodach mineralnych, sokach, oznaczone symbolem PET, • pojemniki po chemii gospodarczej (np. po płynie do mycia naczyń), pojemniki po kosmetykach (np. po szamponie), • folie opakowaniowe i worki, reklamówki. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolu, • butelek po olejach i smarach, • opakowań po klejach i rozpuszczalnikach, • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, • pojemników po farbach i lakierach.

PAPIER NALEŻY WRZUCAĆ: • gazety, prospekty, • papier do pisania, zeszyty, książki, • torebki papierowe, • kartony, pudełka, tekturę. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • opakowań kartonowych po napojach, sokach i papierosach, • opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, • kalki technicznej, papieru zabrudzonego, tłustego, • prospektów foliowanych i lakierowanych • katalogów.


Segregacja odpadów

SZKŁO NALEŻY WRZUCAĆ: • butelki po sokach, winie, piwie • i innych napojach, • słoiki po dżemach i przetworach, • opakowania szklane po pokarmach dla dzieci, • stłuczkę szklaną bez nakrętek, kapsli, korków. • NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • luster, szkła okiennego i zbrojonego, • wyrobów ze szkła kryształowego, • zakrętek, kapsli, korków, • porcelany, ceramiki, • żarówek, świetlówek, • płytek ceramicznych, doniczek, • kineskopów, naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc, itp.)

ODPADY ORGANICZNE I ZIELONE NALEŻY WRZUCAĆ: • odpady ogrodowe: liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, chwasty, resztki warzyw i owoców, kora drzew, słoma i siano, • odpady kuchenne: resztki warzyw i owoców, • suche pieczywo, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, • papier, trociny, obornik, popiół drzewny. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • metal, plastik, szkło, • pieluchy, podpaski, • resztki budowlane, • worki z odkurzacza, • odpady zawierające chemikalia.


Przyszłość należy do społeczeństwa recyklingu Zasada 3R • • •

Reduce – ograniczaj konsumpcję niepotrzebnych produktów Reuse – użyj ponownie, powtórnie wykorzystaj, nadaj zużytym przedmiotom nowe funkcje, Recycle – recykluj, segreguj.


Na czym polega nowy system: 1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina 2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. 3. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu. 4. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.


Na czym polega nowy system: 5. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości. 6. Gmina może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. placówek handlowych, usługowych, podmiotów publicznych. 7. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji).

8. Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem. Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane.


Na czym polega nowy system: 9. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów. 10. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną. 11. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.


Na czym polega nowy system: 12. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na jednym osiedlu (rejonie) wszyscy właściciele nieruchomości będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina. 13. Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców o zasadach składania deklaracji i nowych warunkach funkcjonowania systemu. 14. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.


Korzyści z wprowadzonych zmian:  Objęcie wywozem i segregacją odpadów wszystkich nieruchomości na terenie gminy lub miasta.  Możliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnych punktów selektywnego zbierania odpadów.  Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.  Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.


Harmonogram wprowadzania zmian wynikających z ustawy:  1 stycznia 2012 r. – wejście w życie znowelizowanej ustawy. Gminy uruchamiają no-wy rejestr firm odbierających odpady.  Do 30 kwietnia 2012 r. – firmy odbierające odpady komunalne zobowiązane są złożyć do gminy pierwsze sprawozdanie z dotychczas prowadzonej działalności;  1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu go-spodarki odpadami. Z wojewódzkiego planu wynikać będzie do jakiej instalacji trafią odpady wytwarzane przez mieszkańców danej gminy.  do końca 2012 r. – gminy zobowiązane są podjąć szereg uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie (w tym w sprawie stawek opłat, szczegółowych


Harmonogram wprowadzania zmian wynikających z ustawy:  od 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.  do 31 marca 2013 r. - gminy zobowiązane są złożyć do Marszałka Województwa pierwsze sprawozdania o sposobie wywiązywania się z zadań nałożonych na gminę.  1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.


Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o postępowaniu z odpadami zapraszamy na serwis www.smiecenieodpada.pl oraz www.facebook.com/smiecenie.odpada Znajdują się tam: • informacje gdzie można pozbyć się śmieci • co zrobić z odpadami problemowymi • nowe prawo odpadowe • ciekawe wydarzenia, konkursy, sondaże • ciekawe wydarzenia, konkursy, sondaże • wywiady, artykuły, teksty i zdjęcia nadesłane przez użytkowników • materiały do pobrania


Dziękujemy za uwagę

Nowe prawo odpadowe  
Nowe prawo odpadowe  

ustawa śmieciowa

Advertisement