Page 1

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 W LESZNIE

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2010 Nr 156, poz. 1046) 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź mieć charakter interdyscyplinarny. 3. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego. 4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu. 5. Projekt realizowany jest najpóźniej w klasie trzeciej w terminie do końca maja danego roku szkolnego. 6. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach liczących nie mniej niż 2 osoby, a opiekunem jest nauczyciel – autor tematu projektu. 7. Uczniowie mają prawo zgłoszenia tematu projektu na tych samych zasadach co nauczyciele. 8. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami, którzy zastali wskazani przez uczniów jako opiekunowie poszczególnych projektów, dokonują analizy zgłoszonych przez uczniów tematów pod kątem możliwości ich realizacji. 9. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami, których projekty wybrano, dopuszcza je do realizacji. 10. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy osób z zewnątrz. 11. Dyrektor szkoły wskazuje termin prezentacji projektów. 12. Nauczyciele w terminie do 31 października każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest wg wzoru nr 1. (wzór nr 1) 13. W terminie do 10 listopada dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza w sekretariacie szkoły. 14. Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela - opiekuna projektu opracowuje Plan Pracy Zespołu wg wzoru nr 2. (wzór nr 2) 15. W przypadku, gdy uczeń w wyznaczonym terminie nie złoży deklaracji udziału w projekcie, dyrektor zleca mu samodzielne wykonanie projektu na jeden z tematów dostępnych w Szkolnej Bazie Projektów. 16. Oceny projektu dokonuje trzyosobowa komisja. 17. W skład komisji oceniającej wchodzą: opiekun projektu, przedstawiciel samorządu uczniowskiego oraz dyrektor lub osoba wskazana przez dyrektora.


18. Maksymalna wartość punktowa dla zespołu przyznana przez jednego oceniającego to 10 punktów. 19. Ocena końcowa ma charakter średniej punktowej zaokrąglonej do pełnej wartości dokonanej przez wszystkich oceniających. Zapis zostaje potwierdzony w Arkuszu Oceny Projektu (wzór nr 3) 20. Projekt uznaje się za zaliczony, jeśli uzyska co najmniej 40% z ogólnej ilości punktów. 21. Każdy uczeń biorący udział w projekcje dokonuje samooceny zgodnie z Kartą Samooceny (wzór nr 4) 22. Wszyscy członkowie zespołu realizującego projekt uzyskują tę samą ocenę, która może zostać zamieniona na ocenę cząstkową z przedmiotu, z którego projekt był realizowany. 23. Jeśli projekt posiadał charakter interdyscyplinarny, opiekun projektu wskazuje przedmiot, którego treści dominowały w projekcie. 24. Kryteria oceny projektu: a) zrozumienie przedstawionego materiału oraz jego korelacja z tematem – 3 pkt (0,1,2) b) stopień wykorzystania dodatkowych materiałów – 2 pkt (0,1,) c) ocena samodzielności przekazywanych treści – 2 pkt (0,1) d) zainteresowanie słuchaczy tematem – 3 pkt (0,1,2) 25. Ostateczna ocena projektu kończy się stwierdzeniem: uczestniczył(-a)//nie uczestniczył(-a) w projekcie, które umieszczone zostaje na świadectwie ukończenia gimnazjum wraz z informacją o temacie realizowanego projektu. 26. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 27. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 28. W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w realizacji projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu do tego przeznaczonym wpisuje się „ zwolniony/-a”.

Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno NIP: 697 198 49 24 Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985; https://gim5leszno.edupage.org 2

Załącznik nr 3 procedury realizacji projektów gimnazjalnych  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you