Page 1

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Gimnazjum nr 5 w Lesznie

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 843), 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959).

Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno NIP: 697 198 49 24 Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985 https://gim5leszno.edupage.org/


SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I – WSTĘP ........................................................................................................................................................... 3 ROZDZIAŁ II – CELE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA ....................................................................................... 4 ROZDZIAŁ III – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIA .............................................................................................. 5 ROZDZIAŁ IV – JAWNOŚĆ OCEN ........................................................................................................................................ 10 ROZDZIAŁ V – DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMU NAUCZANIA DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA .................................. 11 ROZDZIAŁ VI – KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA .................................................................................................... 12 ROZDZIAŁ VII – EGZAMIN KLASYFIKACYJNY ...................................................................................................................... 13 ROZDZIAŁ VIII – ZASADY ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ ............................................................................... 15 ROZDZIAŁ IX – ZASADY POPRAWIANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ............................. 17 ROZDZIAŁ X – PROMOWANIE UCZNIÓW .......................................................................................................................... 18 ROZDZIAŁ XI – EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM............................................ 19 ROZDZIAŁ XII – ZASADY USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA GIMNAZJUM ........................................................ 25 ROZDZIAŁ XIII – NAGRODY I KARY ..................................................................................................................................... 29 ROZDZIAŁ XIV - EWALUACJA ............................................................................................................................................. 31 ROZDZIAŁ XV – ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO ............................................................................................... 32

2


ROZDZIAŁ I – WSTĘP

§1 1.

2.

Gimnazjum stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Nauczyciele gimnazjum wprowadzają ucznia w świat wiedzy naukowej, wdrażają go do samodzielności, pomagają mu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunków dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. Edukacja w gimnazjum powinna przede wszystkim: a) wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie; b) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia oraz wrażliwość na drugiego człowieka; c) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki, rozbudzać poczucie patriotyzmu oraz otwartości na świat; d) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej; e) rozwijać zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; f) kształcić umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

3


ROZDZIAŁ II – CELE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

§2 1.

2.

3.

4.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej; Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie; 3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania. W gimnazjum będą przede wszystkim oceniane wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o podstawy programowe MEN, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności jak: 1) wiedza i umiejętności niezbędne do zdania gimnazjalnego egzaminu; 2) umiejętności komunikacyjne: a) komunikacja werbalna w języku polskim i językach obcych, b) umiejętność poszukiwania i analizowania informacji, c) umiejętność posługiwania się komputerem, 3) umiejętności obywatelskie: a) umiejętność współpracy w grupie - klasie, b) odpowiedzialność, tzn.:  branie na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań,  umiejętność ponoszenia konsekwencji, c) komunikacja interpersonalna:  asertywność,  wyrażanie opinii, obrona stanowiska,  umiejętność rozwiązywania konfliktów, d) umiejętność i dyspozycje psychologiczne:  poczucie własnej wartości,  samoświadomość,  samodyscyplina,  motywacja,  elastyczność, dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych i problemowych.

4


ROZDZIAŁ III – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIA

§3 Wewnątrzszkolne zasady oceniania w gimnazjum zawierają: 1. 2. 3. 4. 5.

wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie dla odpowiednich przedmiotów nauczania, przedmiotowe zasady oceniania, informacje nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów (formy, częstotliwość, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów), ogólny system wystawiania oceny semestralnej, rocznej z ocen cząstkowych, informacje nauczycieli o sposobach powiadamiania rodziców o postępach (osiągnięciach) ich dzieci.

§4 1.

2. 3.

Ocenianie ucznia w gimnazjum odbywać się będzie na podstawie: 1) stopni szkolnych - oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne (śródroczne oraz końcowo roczne) ustala się w stopniach według następującej skali:  stopień celujący – 6  stopień bardzo dobry – 5  stopień dobry – 4  stopień dostateczny – 3  stopień dopuszczający – 2  stopień niedostateczny – 1 Obowiązują także „plusy” (+) i „minusy” (-) przy ocenach cząstkowych, oprócz oceny niedostatecznej i celującej. Przy ocenie prac pisemnych nauczyciele zobowiązani są do stosowania następujących kryteriów oceniania: a) celujący: 100% maks. liczby punktów b) bardzo dobry: 91 – 99% maks. liczby punktów c) dobry: 75 - 90% maks. liczby punktów d) dostateczny: 50 - 74% maks. liczby punktów e) dopuszczający: 40 - 49% maks. liczby punktów f) niedostateczny: 0 - 39% maks. liczby punktów

§5 1.

Ustala się następujące kryteria oceniania. 1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  WIEDZA: a) jego wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń; b) łączy wiedzę z różnych przedmiotów; c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych;  UMIEJĘTNOŚCI: a) uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji i potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości; b) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji (odpowiednio do wieku); c) samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej; d) bierze aktywny udział w konkursach, w których wymagana jest wiedza przedmiotowa oraz odnosi w nich sukcesy; e) jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych;

5


f)

2)

3)

4)

5)

6)

wyraża samodzielny, krytyczny (stosownie do wieku) stosunek do określonych zagadnień; potrafi udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy; g) na lekcjach jest bardzo aktywny; h) angażuje się w różnorodne formy aktywności organizowane przez szkołę; i) laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  WIEDZA: a) w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy.; b) wykorzystuje różne źródła wiedzy; c) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach; d) łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów.  UMIEJĘTNOŚCI: a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; b) potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami; c) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; d) rozwiązuje zadania dodatkowe; e) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu; f) jest aktywny na lekcjach. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  WIEDZA: a) w zakresie wiedzy ma niewielkie braki; zna definicje, fakty i pojęcia; stosuje język przedmiotu.  UMIEJĘTNOŚCI: a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji; b) inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności; c) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe; d) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych; e) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych; f) wykazuje się aktywnością na lekcjach. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  WIEDZA: a) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna; b) zna podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.  UMIEJĘTNOŚCI: a) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; b) potrafi samodzielnie wykonać proste zadania; c) wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych; d) jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  WIEDZA: a) uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie.  UMIEJĘTNOŚCI: a) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  WIEDZA: a) w zakresie podstawowej braki są duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. 6


 UMIEJĘTNOŚCI: a) nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; b) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy; c) nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela; d) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki; e) braki uniemożliwiają edukację na następnym etapie nauczania.

§6 1.

Przyjmuje się następujące sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu: 1) dziennik elektroniczny, 2) arkusz ocen, 3) teczka wychowawcy klasowego.

§7 W gimnazjum obowiązują następujące zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności ucznia z danych przedmiotów: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Wystawione w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć: a) wiadomości (wiedzy) uczniów, b) stopnia opanowania przez nich umiejętności, uwzględnionych w podstawach programowych dla danej edukacji w ramach trzeciego etapu nauczania, Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe kryteria. Za sporządzanie poszczególnych kryteriów oceny odpowiadają nauczyciele przedmiotowi. Kryteria powinny być zatwierdzone przez dyrektora gimnazjum. Ocena stopnia opanowania umiejętności powinna w jak najszerszym stopniu uwzględniać aktywność ucznia i jego możliwości intelektualne. W celu motywowania ucznia do podejmowania dodatkowych wyzwań edukacyjnych oraz rozwijania pasji i zainteresowań, zaleca się podwyższenie oceny półrocznej lub rocznej z przedmiotów lub zachowania, laureatom konkursów od szczebla powiatowego wzwyż. Dotyczy to również osiągnięć sportowych i artystycznych osiąganych przez uczniów poza zajęciami szkolnymi pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków realizacji podstawy programowej w szkole.

§8 Uczeń jest oceniany za następujące rodzaje aktywności (obszary oceniania), tj. za: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

sprawdziany, testy, kartkówki, prace klasowe, prace pisemne, zadania domowe, prowadzenie zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, wypowiedzi ustne, dyskusje, scenki, symulacje, dramy, wykonywanie zadań indywidualnie i w grupie, prezentacje projektów, referatów, terminowość w przygotowywaniu i oddawaniu prac, kultura żywego słowa, estetyka pracy, inwencja twórcza, aktywność, prace nadobowiązkowe, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach, olimpiadach, 7


13. inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych zasadach oceniania.

§9 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną. Przyjmuje się następujące zasady poprawiania ocen niedostatecznych: 1. 2.

Odpowiedzi ustne, kartkówki, zadania domowe – termin poprawiania zawarty jest w kontrakcie nauczycieluczeń, Sprawdziany, testy, prace klasowe – uczeń indywidualnie umawia się z nauczycielem w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania oceny niedostatecznej.

§ 10 1.

2.

Uczniowie są na bieżąco informowani o osiąganych wynikach i postępach w nauce. Nauczyciel przedmiotu dba, aby oceny uzyskiwane przez uczniów były wpisywane systematycznie i niezwłocznie do dziennika elektronicznego. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru uzyskać co najmniej: a) trzy oceny cząstkowe, jeśli tygodniowy wymiar zajęć z przedmiotu jest mniejszy niż dwie godziny, b) cztery oceny cząstkowe, jeśli tygodniowy wymiar zajęć z przedmiotu jest mniejszy niż trzy godziny, c) sześć ocen cząstkowych w pozostałych przypadkach, d) raz w ciągu semestru uzyskać informację o ocenie z zachowania.

§ 11 1. 2. 3. 4.

Ustala się, że uczeń może wykonać w gimnazjum w ciągu tygodnia do 3 prac pisemnych sprawdzających. Nie dotyczy sprawdzianów wiedzy z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych. Każda praca klasowa jest zapowiedziana na co najmniej jeden tydzień przed planowanym terminem i poprzedzona informacją, która określi treści i umiejętności objęte diagnozą. Przyjmuje się, że na okres przerw świątecznych, ferii szkolnych nie będą zadawane uczniowi prace domowe. Dopuszcza się wykorzystanie tego czasu na uzupełnienie powstałych zaległości ze strony ucznia. Każdy uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych, tj.: 1) po co najmniej pięciodniowej nieobecności spowodowanej chorobą (braki uzupełnia w ciągu dwóch dni), 2) w sytuacjach losowych, bezpośrednio po dniu nieobecności pisemnie usprawiedliwionej przez rodziców (prawnych opiekunów), 3) w przypadku uczestnictwa ucznia w zawodach, olimpiadach, konkursach, projektach i programach, których współorganizatorem jest szkoła i innych uzasadnionych sytuacjach, 4) inne przypadki regulują kontrakty zawierane przez nauczycieli przedmiotu z uczniami.

§ 12 Prace pisemne są oddawane w następujących terminach: 1. 2. 3. 4. 5.

W ciągu dwóch tygodni – w przypadku prac pisemnych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem obejmujących materiał większy niż z trzech ostatnich lekcji. W ciągu tygodnia – w przypadku krótszych form – sprawdzianów obejmujących materiał z 3 ostatnich lekcji. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. W przypadku niewywiązania się nauczyciela z obowiązujących terminów decyzję o wpisaniu oceny podejmuje uczeń. Jeżeli nauczyciel nie oddał uczniom pracy klasowej lub sprawdzianu, nie może robić kolejnej pracy (powyższa zasada nie dotyczy kartkówek z 3 ostatnich lekcji). 8


6.

Nie zaleca się przeprowadzania większych form sprawdzania wiedzy uczniów na dwa tygodnie przed ostatecznym ustaleniem oceny śródrocznej lub rocznej.

§13 Przyjmuje się następujące sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci: 1. 2. 3. 4. 5.

Pisemne informacje (przedmiotowe zeszyty uczniów, dziennik elektroniczny). Zebranie wychowawcy klasy z rodzicami oraz konsultacje. Indywidualne spotkanie w gimnazjum. Rozmowy telefoniczne. Organizacja spotkań z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

9


ROZDZIAŁ IV – JAWNOŚĆ OCEN

§14 1. 2.

Zasady oceniania z religii są zgodne z §§ 4, 5, 7, 8, 9 niniejszego dokumentu. Ocenę śródroczną i roczną z religii oraz innych przedmiotów nieobowiązkowych uwzględnia się przy obliczaniu średniej ocen ze wszystkich przedmiotów.

§ 15 1. 2.

3.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu klasowym rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych programów nauczania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania, trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 16 1. 2.

3. 4.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel udostępnia prace klasowe rodzicom do wglądu na ich prośbę w czasie „konsultacji” i indywidualnych spotkań. Inne sposoby udostępniania rodzicom do wglądu prac klasowych, regulują przedmiotowe zasady oceniania. Nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca roku szkolnego. Kartkówki (sprawdzające wiedzę z 3 ostatnich lekcji) są wydawane uczniom na bieżąco. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10


ROZDZIAŁ V – DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMU NAUCZANIA DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA

§ 17 1.

2. 3.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Nauczyciel zobowiązany jest opracować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymagania na poszczególne oceny. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

§ 18 1.

2.

3. 4. 5.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych – należy w szczególności brać pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej lub przedsięwzięć artystycznych. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowywania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach lub braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego może dotyczyć, np. wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny kwalifikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11


ROZDZIAŁ VI – KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

§ 19 1.

Rok szkolny w gimnazjum składa się z dwóch semestrów.

§ 20 1. 2.

3. 4. 5.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Najpóźniej na 7 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

§ 21 1. 2.

Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określanych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zachowania. Najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

§ 22 1. 2.

Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne. Nauczyciele dokonują wpisu w dzienniku elektronicznym.

§ 23 1.

2.

3.

Na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie niedostatecznej poprzez dziennik elektroniczny. Wychowawca klasy informuje o przewidywanej ocenie niedostatecznej rodziców na zebraniu z rodzicami w podanym wcześniej terminie. Rodzic podpisuje się pod tą informacją na specjalnej karcie. W sytuacji nieobecności rodzica na zebraniu, informacja o ocenie przekazywana jest inną drogą (telefonicznie, listownie). Do podstawowych obowiązków rodziców i opiekunów należy utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami, czemu min. służą klasowe zebrania i konsultacje.

12


ROZDZIAŁ VII – EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 24 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne, a także dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania). Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), przy czym termin ten powinien przypadać w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego (w przypadku braku klasyfikacji rocznej) lub w ciągu miesiąca od zakończenia pierwszego półrocza (w przypadku braku klasyfikacji śródrocznej). Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 - 4.1, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; c) imię i nazwisko ucznia; d) termin egzaminu klasyfikacyjnego; e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §25 ust. 1. 13


16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §25 ust. 2 pkt 2.

14


ROZDZIAŁ VIII – ZASADY ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

§ 25 1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, c) imię i nazwisko ucznia, d) termin sprawdzianu, 15


e) zadania (pytania) sprawdzające, f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, b) imię i nazwisko ucznia, c) termin posiedzenia komisji, d) wynik głosowania, e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 12. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16


ROZDZIAŁ IX – ZASADY POPRAWIANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 26 1.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, c) termin egzaminu poprawkowego, d) pytania egzaminacyjne, e) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.

§ 27 1.

2.

Pytania z materiału całego roku szkolnego przygotowane przez nauczyciela egzaminującego na egzamin klasyfikacyjny oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w Rozdziale VIII, muszą obejmować zakres podstawowy i ponadpodstawowy. Odpowiedzi ucznia podczas części pisemnej i ustnej są oceniane wg. skali punktowej zamieszczonej w § 4. Pytania przygotowane przez nauczyciela egzaminującego na egzamin poprawkowy muszą pochodzić z poziomu podstawowego. Uczeń zdaje poprawkę w przypadku zaliczenia ponad 50% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej i ustnej.

17


ROZDZIAŁ X – PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 28 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 6, 7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w gimnazjum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy gimnazjum. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uczeń kończy gimnazjum: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 2) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

18


ROZDZIAŁ XI – EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

§ 29 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. 11.

12.

13. 14.

W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; 2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków, nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy o systemie oświaty. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Opinia, o której mowa w ust. 6, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, z tym że: 1) w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; Opinię, o której mowa w ust. 7, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego . Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

19


15. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 16. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym , dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 17. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 14, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowanego przez komisję okręgową.

§ 30 1.

2.

3.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny; 2) nadzoruje przygotowanie pomieszczeń, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego; 4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów; 5) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego; 6) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego; 7) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w § 29 ust. 5; 8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; 9) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

§ 31 1. 2.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia Dla uczniów, o których mowa w § 29 ust. 5, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony.

20


§ 32 1.

2.

3. 4. 5. 6.

W przypadku gdy części egzaminu gimnazjalnego mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: 1) przewodniczący; 2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu oraz wychowawcy uczniów znajdujących się w sali.

§ 33 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 34 1. 2.

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

21


§ 35 1. 2.

3.

4. 5.

Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby będące obserwatorami egzaminu gimnazjalnego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.

§ 36 1.

2.

Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 Ustawy o systemie oświaty, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§ 37 1.

2.

3.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 38 1.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 39 1.

Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 22


2.

3.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). § 40

1.

2. 3. 4.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 41 1.

2. 3.

Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być: 1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

§ 42 1.

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

§ 43 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu gimnazjalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu gimnazjalnego. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 - 5, ustala dyrektor Komisji Centralnej. 23


§ 44 1. 2.

Zestawy zadań dla egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

24


ROZDZIAŁ XII – ZASADY USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA GIMNAZJUM

§ 45 1.

Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 2. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyżej lub ukończenie przez niego Szkoły. 4. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne 5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o kryteriach i zasadach oceniania zachowania. 6. Proponując ocenę, wychowawca winien kierować się nie tylko liczbą uwag pozytywnych i negatywnych, ale również ich ciężarem gatunkowym. 7. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o uzyskane opinie: a) własną o zachowaniu ucznia, b) samoocenę dokonaną przez ucznia, c) klasy, d) nauczycieli i pracowników szkoły . 8. Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za wystawioną ocenę zachowania. 9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od oceny w trybie określonym w § 25. 11. Ocena zachowania za ostatni semestr nauki jest oceną roczną. 12. Uczeń powinien być poinformowany o ocenie zachowania (na tydzień) najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. W przypadku ustalenia oceny nieodpowiedniej lub nagannej, informację o ocenie zachowania ucznia, przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia wychowawca klasy, w formie pisemnej poprzez dziennik elektroniczny.

§ 46 Kryteria ocen z zachowania 1.

2. 3.

Zachowanie oceniane jest w trzech obszarach: a) kultura osobista, b) zachowania społeczne, c) stosunek do obowiązków szkolnych. Ustala się ogólne kryteria na poszczególne oceny zachowania oraz Zestaw Zachowań Pozytywnych i Negatywnych, który jest ich uzupełnieniem. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałość o honor i tradycje szkoły, d) dbałość o piękno mowy ojczystej, e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 25


4.

5.

6.

7.

8.

g) okazywanie szacunku innym osobom. Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który: a) reprezentuje szkołę w konkursach szczebla gminnego i wyżej, b) godnie reprezentuje szkołę w środowisku i bierze czynny udział w jego życiu, c) wspiera działania swojego wychowawcy, d) w sposób twórczy wzbogaca tradycje szkoły, e) na tle klasy i szkoły wyróżnia się wysoka kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów, reprezentuje taką postawę również w środowisku, f) spełnia większość kryteriów na ocenę bdb. Ocenę BARDZO BOBRĄ otrzymuje uczeń, który: a) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, b) uczestniczy w życiu szkoły, c) dobrze wypełnia obowiązki szkolne, d) jest uczciwy sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, e) nie ulega nałogom, f) dba o kulturę słowa, g) dba o czystość i estetykę szkoły, h) stara się pomagać w nauce słabszym, i) wypełnia określone funkcje społeczne, j) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, k) przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania, l) nosi stosowny strój i nie używa podczas zajęć w szkole telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: a) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych (w tym frekwencja, a wszelkie braki stanowią wyjątek), b) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, c) bierze czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego, d) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, e) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, f) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, g) zauważa swoje błędy i potrafi z własnej inicjatywy je poprawić, h) szanuje prawa innych, i) jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną i innych, j) wyróżnia się aktywnością przynajmniej w jednej dziedzinie, k) nosi stosowny strój i nie używa podczas zajęć w szkole telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: a) nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia (sporadycznie), b) angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska, c) czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, d) nie zawsze zachowuje się taktownie i kulturalnie, e) poczuwa się do winny za wykroczenia regulaminowe, f) jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia, g) stara się naprawić wyrządzone przewinienia, h) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, i) uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości, j) nosi stosowny strój i nie używa podczas zajęć w szkole telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: a) ubiera się niestosownie w szkole, b) jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny i często używa wulgarnych słów, c) nie dba o higienę osobistą, d) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych, 26


9.

10.

11.

12.

13. 14.

e) odnosi się lekceważąco do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, f) nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem odpowiednich wyników w nauce, g) utrudnia prowadzenie zajęć, h) łamie przepisy regulaminowe, i) jest całkowicie bierny wobec spraw klasowych i szkolnych, j) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia lekcyjne (wagaruje), k) niszczy mienie szkoły, l) nie dba o swoje zdrowie. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: a) ulega nałogom i namawia lub zmusza do tego innych, b) narusza nietykalność osobistą i cielesną oraz godność innych, c) jest agresywny, d) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych, e) świadomie stwarza zagrożenie dla innych, f) wchodzi w konflikt z prawem, g) nie przejawia chęci poprawy postępowania (wagary, nałogi, nauka, agresja, przemoc, stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy stwierdza się picie alkoholu, kradzieży, rozboju, wymuszania, zażywania narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, e-papierosów, wychowawca lub dyrektor może obniżyć ocenę z zachowania do nagannej po uprzednim powiadomieniu rodziców. Usprawiedliwienia nieobecności muszą nastąpić w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienia są wpisywane przez rodziców lub prawnych opiekunów wyłącznie do dziennika elektronicznego z konta rodzica lub na karcie usprawiedliwień. Podstawą usprawiedliwienia może być także zwolnienie lekarskie. Uczeń, który w rażący sposób narusza postanowienia Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, na wniosek dyrektora lub wychowawcy może nie uczestniczyć w imprezach klasowych i szkolnych (np. dyskoteka, wycieczki, wyjazdy do kina). Uczeń sprawiający problemy wychowawcze podlega procedurom obowiązującym w ramach szkolnego programu STOP PRZEMOCY. Zestaw Zachowań Pozytywnych i Negatywnych: 1) Zachowania negatywne:  Przeszkadzanie nauczycielom na lekcji  Lekceważenie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły  Aroganckie odnoszenie się do otoczenia  Agresja słowna i fizyczna  Wymuszanie pieniędzy lub innych rzeczy  Wulgarne słownictwo  Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych (kino, wycieczka itp.)  Ściąganie na lekcjach lub zadań domowych (w tym gotowych prac z Internetu)  Niszczenie lub przywłaszczenie mienia prywatnego lub publicznego  Używanie lub namawianie innych do spróbowania używek: alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki, dopalacze, itp  Aprobata złego zachowania  Spóźniania  Wagary  Używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z procedurą przyjętą w szkole  Oszustwo, fałszowanie usprawiedliwień, kradzież dokumentów szkolnych,  Przynoszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi, narażanie własnego życia i zdrowia kolegów  Konflikt z prawem  Nieodpowiedni i niestosowny do sytuacji szkolnej wygląd zewnętrzny: wyzywający i prowokujący styl bycia i wyglądu. 2) Zachowania pozytywne:  Udział w olimpiadzie, konkursie lub zawodach sportowych 27


            

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz Aktywny i czynny udział w uroczystościach, projektach i przedsięwzięciach szkolnych Zaangażowanie w pełnienie funkcji w szkole Zaangażowanie w pełnienie funkcji w klasie Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej Praca na rzecz szkoły z własnej inicjatywy Praca na rzecz klasy z własnej inicjatywy Efektywna pomoc koleżeńska Umiejętność taktownego uczestniczenia w dyskusji Osiąganie wyników w nauce maksymalnie dobrych w stosunku do swoich możliwości, punktualność Odwaga cywilna Kultura osobista (uczciwość, codzienna kultura słowa, powitania n – li pracowników szkoły, poszanowanie wyposażenia szkoły, respektowanie norm współżycia w grupie, tolerancja) Estetyczny ubiór i wygląd stosowny do sytuacji

§ 47 Każdy wychowawca wystawiając ocenę z zachowania musi dodatkowo przestrzegać następujących ustaleń: 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Jeżeli uczeń otrzymał w danym semestrze 2 pisemne upomnienie i 1 naganę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły włożone do akt ucznia, to ocena z zachowania takiego ucznia w danym semestrze nie może być wyższa niż poprawna. Jeżeli uczeń otrzymał w danym semestrze 2 nagany dyrektora szkoły na forum gimnazjum, które zostały wpisane do jego akt, to ocena z zachowania takiego ucznia w danym semestrze nie może być wyższa niż nieodpowiednia. W przypadku, gdy ocena wystawiona przez wychowawcę różni się o co najmniej o dwa stopnie od oceny wynikającej z ocen innych nauczycieli uczących w danej klasie, wychowawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojej oceny w oparciu o kryteria ocen zachowania uczniów. W ocenie zachowania ucznia należy uwzględnić pisemne opinie poradni i lekarzy. W przypadku wystawienia oceny nieodpowiedniej lub nagannej uczniowi, który z racji swoich dysfunkcji lub choroby jest pod opieką pedagoga szkolnego ocena taka wymaga akceptacji pedagoga szkolnego. Otrzymanie przez ucznia w ciągu dwóch kolejnych semestrów oceny nagannej z zachowania jest podstawową do przeniesienia do innej placówki. Uczeń może skorzystać z szansy poprawy i anulowania kar pisemnych poprzez zadośćuczynienie, prace społeczne i inne zobowiązania ustalone w pisemnym kontrakcie z upoważnionymi przez dyrektora pracownikami szkoły lub specjalnie do tego powołanymi zespołami.

28


ROZDZIAŁ XIII – NAGRODY I KARY

§ 48 1.

Uczeń może otrzymać nagrodę za rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzonych wynikami, wysoką frekwencją na zajęciach, wzorowym zachowaniem oraz za wybitne osiągnięcia w nauce - potwierdzone wynikami z konkursów i olimpiad.

§ 49 1.

Nagroda może być udzielona w następującej formie: a) pochwała wychowawcy wobec klasy, b) pochwała dyrektora gimnazjum na forum klasy i szkoły wraz z specjalnym listem, c) nagrody książkowe lub rzeczowe, d) nagroda pieniężna lub rzeczowa dla najlepszego absolwenta gimnazjum połączona z otrzymaniem tytułu: „Prymus Gimnazjum Nr 5 w Lesznie”, e) list pochwalny z podziękowaniem dla ucznia kl. III za aktywny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska w okresie 3 lat nauki.

§ 50 1.

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum a w szczególności za : a) niegodne zachowanie się ucznia w gimnazjum i poza nim, b) nieprzestrzeganie poleceń władz gimnazjum, nauczycieli, c) przejawy brutalności, wulgarności i nie przestrzeganie zasad współżycia w zespole, d) nieprzestrzeganie prawa do godności drugiego człowieka, e) łamanie przepisów bezpieczeństwa, godzenie w zdrowie drugiego człowieka, f) palenie tytoniu (w tym e-papierosów), picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających, g) niewłaściwe korzystanie z urządzeń elektronicznych, w szczególności z telefonów komórkowych, h) wandalizm i zabór cudzego mienia.

§ 51 1.

W gimnazjum stosowane są następujące kary: a) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, b) upomnienie lub nagana dyrektora na forum klasy, c) praca społeczna na rzecz szkoły i lokalnego środowiska po uzgodnieniu z Rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz zawarcie kontraktu, d) wezwanie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na rozmowę, e) upomnienie lub nagana dyrektora na forum szkoły, f) wyłączenie z imprez klasowych, gimnazjalnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi, g) przeniesienie ucznia uchwałą RP do innej równorzędnej klasy w tym gimnazjum, h) skreślenie ucznia z listy uczniów, z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły przez kuratora oświaty.

29


§ 52 1.

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. § 53

1.

Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, uczeń, na wniosek dyrektora gimnazjum, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum. § 54

1.

O rodzaju i przyczynach zastosowania kary, udzielający kary obowiązany jest w ciągu 7 dni powiadomić rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia pisemnym zawiadomieniem, które może zostać przesłane za pośrednictwem poczty. § 55

1. 2. 3.

Od zastosowanej kary przysługuje odwołanie się, które może wnieść uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) w ciągu 14 dni od daty jej zastosowania. Odwołanie w formie pisemnej przekazane zostaje przez wychowawcę klasy do dyrektora gimnazjum. Dyrektor gimnazjum, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ma prawo: a) anulować karę, jeśli została zastosowana niezgodnie, z postanowieniami statutu gimnazjum, b) utrzymać karę w mocy, c) zastosować karę niższą, d) zawiesić wykonanie kary, po uzyskaniu poręczenia wychowawcy klasy, na czas określony, nie krótszy niż l semestr, przy czym po upływie tego czasu, jeśli zachowanie ucznia ulegnie poprawnie, zastosowaną karę uważa się za anulowaną.

30


ROZDZIAŁ XIV - EWALUACJA

§ 56 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Po każdym zakończonym roku szkolnym Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) jest poddawane weryfikacji. WZO na bieżąco podlega monitorowaniu i ewaluacji. W procesie monitorowania WZO bierze udział specjalnie powołany zespół nauczycieli. W procesie ewaluacji WZO biorą udział: a) uczniowie (poprzez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach samorządu uczniowskiego), b) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami), c) nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań). Wszystkich zmian w WZO dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania będą podlegały ewaluacji i ewentualnej modyfikacji.

31


ROZDZIAŁ XV – ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

§ 57 Elementami oceniania kształtującego są: 1.

2.

3. 4.

Cele lekcji: 1) Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (na każdej lekcji). 2) Sprawdza, czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć) i czy zostały osiągnięte (pod koniec zajęć). 3) Uczniowie mogą uczestniczyć w formułowaniu celów lekcji. Wymagania, zwane także „NaCoBeZu”: 1) To kryteria osiągania celów (również oceny), czyli na co będziemy zwracać uwagę. 2) Formułowane na podstawie celów. 3) Informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał. 4) Są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania. „NaCoBeZu” jest obowiązkowe dla wymagających zapowiedzenia prac klasowych i sprawdzianów, może być również formułowane do lekcji, prac domowych projektów i innych aktywności ucznia. Informacja zwrotna: 1) Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy, który zawiera wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. 2) Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi przed zleceniem zadania.

32


Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) obowiązujące w Gimnazjum nr 5 zaopiniowane przez: Radę Rodziców w dniu --------------------------------

Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) obowiązujące w Gimnazjum nr 5 zaopiniowane przez: Samorząd Uczniowski w dniu ---------------------------------

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia-------------------------------------- wchodzi w życie z dniem---------------------------------------

Za Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie Dyrektor Marek Pawełkiewicz …………………….. (data i podpis)

Za Radę Rodziców Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie ……………………… (data i podpis) Za Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie ........................... (data i podpis)

33

Wzo