Page 1

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 5 w Lesznie im. Arkadego Fiedlera

Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno NIP: 697 198 49 24 Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985 https://gim5leszno.edupage.org/


SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I – PODSTAWA PRAWNA .................................................................................................................................................................................................................................................3 ROZDZIAŁ II – ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ................................................................................................................................................................................................4 ROZDZIAŁ III – CEL GŁÓWNY.............................................................................................................................................................................................................................................................5 ROZDZIAŁ IV – CELE SZCZEGÓŁOWE .................................................................................................................................................................................................................................................5 ROZDZIAŁ V – WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI .................................................................................................................................................................................................................................5 ROZDZIAŁ VI – PLAN REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ......................................................................................................................................................................................6 ROZDZIAŁ VII – REALIZTORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH .....................................................................................................................................................................................12 ROZDZIAŁ VIII – ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ..........................................................................................................................................................................................................................12

2


ROZDZIAŁ I – PODSTAWA PRAWNA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Konwencja o Prawach dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11,poz.109). Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,poz. 535). Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24,poz. 198). Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10,poz.55). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnianiem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226). 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami. 15. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 sierpnia 2002r. w sprawie nauczania treści wiedzy o życiu seksualnym, określonych w podstawie programowej jako zajęcia edukacyjne: „wychowanie do życia w rodzinie”. 16. Statut Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie.

3


ROZDZIAŁ II – ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie zgodnie z podstawą programową, Programem Wychowawczym Szkoły oraz Statutem w oparciu o Priorytety MEN i Kuratora Oświaty. Głównym założeniem profilaktycznym naszej szkoły jest dążenie do rozwoju osobistego ucznia poprzez kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań przygotowujących go do uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym oraz kulturalnym. Ważne jest także wyposażenie uczniów w mechanizmy radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata, takimi jak brak tolerancji, agresja, zażywanie środków psychoaktywnych, brak kultury osobistej czy cyberprzemoc. Profilaktyka uznawana jest za ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Szczególnego znaczenia nabiera wśród młodych ludzi, u których kształtuje się między innymi hierarchia wartości, doskonalą się relacje z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności siebie oraz kształcą się skomplikowane procesy myślowe. Niniejszy Program Profilaktyczny to ogół działań mających na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny, ochronę uczniów przed zakłóceniami w rozwoju oraz podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Obejmuje przede wszystkim działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, czyli: promującej zdrowy styl życia, dostarczającej informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwiającej dokonanie racjonalnego wyboru, wspierającej rozwój psychologiczno-społecznych umiejętności zaspokajania potrzeb np. przynależności, miłości, umiejętności nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia, stwarzającej możliwości zaangażowania się w działalność pozwalającą na realizowanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, aktywności, sukcesu, pomoc uczniom mającym trudności w nauce praz sprawiającym problemy wychowawcze, budowanie wśród uczniów motywacji do nauki, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej. W ramach profilaktyki drugorzędowej podejmowane będą działania zmierzające do ujawniania i eliminowania możliwie najszybciej, wszelkiego rodzaju/ niedostosowań i zaburzeń osobowości, zanim nastąpi stan charakterystyczny dla danego zjawiska patologii. Program Profilaktyki powstał w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego: obserwacja uczniów, analiza frekwencji uczniów, analiza przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami, analiza sytuacji wychowawczej szkoły - analizę informacji wychowawczej w dziennikach lekcyjnych, analizę frekwencji rodziców na zebraniach organizacyjnych przez szkołę, analiza dokumentacji wychowawców klasowych i pedagoga szkolnego. Na podstawie tej diagnozy i kilkuletnich doświadczeń wytyczyliśmy obszary oddziaływań na terenie naszej szkoły: 1. Przeciwdziałanie używaniu przez młodzież substancji uzależniających: papierosów, e-papierosów (nikotyny), alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy oraz przeciwdziałanie wystąpieniu ewentualnych szkód, które te środki mogą wywoływać. 2. Przeciwstawianie się zjawisku agresji i przemocy poprzez propagowanie kulturalnego sposobu rozwiązywania sporów, wdrażanie mody na nie poddawanie się przemocy i agresji, aktywne wdrażanie systemu „Stop – Przemocy”. 3. Przeciwdziałanie trudnościom szkolnym, motywowanie uczniów do nauki – ograniczenie wagarów. Działania realizowane w ramach SPP dotyczą uczniów i osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkoły. Wszystkie działania związane z wybranymi obszarami skierowane będą do uczniów, nauczycieli i rodziców. Wychowawca klasy dokonuje wyboru zadań, metod i form realizacji dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży wynikających z diagnozy danej klasy. Szkolny Program Profilaktyki będzie systematycznie ewaluowany. Poszczególne elementy Szkolnego Programu Profilaktyki mogą ulegać modyfikacji.

4


ROZDZIAŁ III – CEL GŁÓWNY Wychowanie i kształcenie w atmosferze tolerancji i bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ IV – CELE SZCZEGÓŁOWE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pomoc w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich. Przeciwdziałanie uzależnieniom i profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnej technologii (telefonów komórkowych, komputera oraz Internetu). Zapobieganie agresji i przemocy. Edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia. Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym, motywowanie uczniów do nauki i kontrola realizacji obowiązku szkolnego. Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

ROZDZIAŁ V – WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI W ramach realizacji działań w zakresie profilaktyki szkoła współpracuje z:  Komendą Miejską Policji - Rewirem Dzielnicowych,  Sądem Rejonowym - Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „ALTERNATYWA”,  Poradnią profilaktyki i terapii „MONAR”,  Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,  Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,  Biurem ds Uzależnień,  Strażą Miejską,  Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,  inne, w zależności od potrzeb.

5


ROZDZIAŁ VI – PLAN REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Poniżej przedstawione działania skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów klas i ich rodziców. Wychowawca opracowując plan wychowawczy klasy powinien dostosować je do potrzeb swojego zespołu klasowego.

I. Kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich oraz pomoc w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych. ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia. Nauczenie uczniów tolerancji, poszanowania praw i godności człowieka.

Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, Programem Wychowawcy klas Profilaktyki, Programem Wychowawczym, WSO (z akcentem na prawa i obowiązki ucznia), zasadami oceniania, z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły (usprawiedliwiania, postępowania w sytuacjach kryzysowych, złamanie zakazu, np. palenia papierosów).

Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie – integracja grupy klasowej, pomoc w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych.

Przeprowadzenie dwudniowych wyjazdowych warsztatów integracyjnych - Poznajmy się wzajemnie Wychowawcy, pedagog, psycholog w klasach I (wrzesień/październik). Wspólne opracowanie norm i zasad współdziałania w klasie szkolny obowiązujące obie strony. Kontrakt zawarty miedzy wychowawcą a uczniami. Diagnozowanie stopnia integracji klasy i trudności wychowawczych (socjometria, rozmowy, ankiety, warsztaty, wycieczki szkolne). Zajęcia integracyjne.

Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich.

Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia w szkole.

zasad

bezpieczeństwa Wychowawcy klas

Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania.

Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie z obowiązującymi Wychowawcy klas dokumentami prawnymi (ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolności i Poznawanie swoich mocnych stron. bezpieczeństwa osobistego, zakaz dyskryminacji). Przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących obowiązków ucznia, odpowiedzialności za Wychowawcy klas i wszyscy Budowanie poczucia własnej wartości. ich lekceważenie. nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rodzinnym i szkolnym (współpraca z rodzicami szkole. w ramach imprez klasowych i szkolnych). Wskazywanie wzorców i autorytetów.

W razie zaistnienia sytuacji problemowej na terenie szkoły, konsekwentne postępowanie zgodne z Wychowawcy klas, wszyscy procedurami zachowania się w sytuacjach kryzysowych. nauczyciele, pedagog, psycholog, Konsekwentne stosowanie kar i nagród zgodnie z regulaminem szkoły. Dyrektor Szkoły

6


II. Przeciwdziałanie uzależnieniom i profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnej technologii (telefonów komórkowych, komputera oraz Internetu). ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

Poznanie wpływu szkodliwego działania środków odurzających (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, leków psychotropowych) na młodego człowieka a. organizm (procesy biochemiczne) b. osobowość (hierarchia wartości, obraz siebie). Zapoznanie uczniów z fazami uzależnienia. Przekazanie uczniom informacji o aktach prawnych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych na tematy poruszające tematykę uzależnień i asertywności z udziałem przedstawicieli różnych instytucji: „Nikotyna legalny narkotyk. E-papierosy”, „Asertywność” - klasy I, „Alkohol- droga donikąd” - klasy II, „Dopalacze” i „Wpływ narkotyków na mózg” - klasy III. Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów wynikowych. Gazetki informacyjne w klasach i gazetki informacyjne w holu szkoły.

Wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów; Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnej technologii (telefonów komórkowych, komputera oraz Internetu bezpieczeństwo w Internecie, rozpoznawanie i przeciwdziałanie cyberprzemocy).

Zapoznanie uczniów z istotą zakażenia się wirusem HIV, powodującym AIDS.

ODPOWIEDZIALNY Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele biologii, katecheta, profilaktycy, Dyrektor Szkoły

Konsekwentne zwalczanie nałogu palenia papierosów i e-papierosów przez uczniów Wychowawcy, profilaktycy oraz (systematyczne informowanie rodziców, stosowanie kar statutowych). Zgłaszanie na policję pedagog i psycholog szkolny. powtarzających się przypadków palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły. Dostarczanie konkretnych adresów i telefonów osób i instytucji zajmujących się pomocą dla Wychowawcy, pedagog i młodzieży. Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień psycholog szkolny, profilaktycy, Dyrektor Szkoły Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z telefonii komórkowej oraz komputera i Internetu w ramach zajęć profilaktycznych prowadzonych na godzinach wychowawczych we współpracy ze Strażą Miejską „Cyberprzemoc” i Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka „Seksting”. Współpraca z policją w ramach działań profilaktycznych oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z cyberprzemocą i używkami.

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele biologii, katecheta

Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród uczniów: „AIDS – przyczyny i sposoby zapobiegania”. Omawianie problemów związanych z AIDS na lekcjach biologii.

Wychowawcy, pedagog i psycholog

Nauczyciel katecheta, pedagog

Kształtowanie odporności na manipulację. Nauka postaw asertywnych - uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy. Zachęcanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu do czasu pełnoletności promowanie postawy trzeźwości.

Poznanie negatywnych konsekwencji wpływu grup nieformalnych – zajęcia „Sekty i nowe ruchy Wszyscy nauczyciele religijne” (w klasie III). Przeprowadzenie lekcji wychowawczych wspomagających rozwój osobowości ucznia oraz uczących Wszyscy nauczyciele sztuki asertywnego odmawiania. Obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych. Wszyscy nauczyciel Niedopuszczanie do przebywania na terenie szkoły osób obcych. Propagowanie wśród młodzieży życia bez używek - konkursy, aktywne formy spędzania wolnego czasu (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań).

7


III. Przeciwdziałanie agresji i przemocy ZADANIE Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole Integrowanie zespołów klasowych. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy Zapobieganie działaniom autodestrukcyjnym u uczniów. Zapoznanie uczniów z prawnymi skutkami przemocy Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy.

Doskonalenie technik hamowania i rozładowania agresji

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Jasne formułowanie zasad zachowania w społeczności uczniowskiej - opracowanie klasowych Wychowawcy, pedagog i kontraktów dotyczących eliminacji zachowań agresywnych. psycholog Zdiagnozowanie poczucia bezpieczeństwa przez uczniów na terenie szkoły (lekcje wychowawcze – ankieta, zajęcia integracyjne). Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów – analiza wpisów do dziennika elektronicznego Librus. Założenie kart obserwacji i monitorowanie zachowania uczniów przejawiających agresję. Prowadzenie interwencji i mediacji.

Wychowawcy, pedagog i psycholog Wychowawcy, pedagog i psycholog

Ścisła współpraca z rodzicami w celu jak najszybszego zdiagnozowania stanów emocjonalnych Wychowawcy, wszyscy uczniów oraz przejawów społecznego wykluczenia. nauczyciele, pedagog i psycholog Zorganizowanie spotkań dla uczniów z pracownikami Straży Miejskiej na temat: Pedagog, psycholog szkolny, „Odpowiedzialność karna nieletnich” w celu ukazania konsekwencji zachowania niezgodnego z przedstawiciel Straży Miejskiej ogólnie przyjętymi normami. Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez prowadzenie lekcji wychowawczych Wychowawcy, pedagog i poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Zwrócenie psycholog, nauczyciel informatyki uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego (cyberprzemoc, seksting). „Wulgaryzmy...czy na pewno bez konsekwencji?”- pogadanka

Dostarczanie uczniom wiedzę na temat Zajęcia wychowawcze na temat radzenia sobie z agresją własną i cudzą, stresem, asertywnością, Wychowawcy, pedagog i sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i konfliktami i sytuacjami trudnymi, dyskryminacją jednostki – realizacja programu profilaktycznego psycholog, zagrożeniem. „Stop przemocy!” (klasy I i II) Wdrażanie uczniów do samokontroli i autorefleksji. Uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy rozwijanie empatii

Reagowanie na przejawy agresji i przemocy. Wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; Ukazanie konsekwencji zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami.

Zajęcia na lekcjach wychowawczych - ćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacjach konfliktowych Wychowawcy typu: zła ocena, niesprawiedliwa uwaga, itp. Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi instytucjami wspomagającym Wychowawcy, pedagog i rodziców i uczniów zagrożonych niedostosowaniem. psycholog, Zapoznanie rodziców i uczniów z możliwością uzyskania pomocy i wsparcia przez instytucje wspierające rodzinę. Realizowanie zadań wynikających z udziału szkoły w programie „Szkoła bez przemocy” Wychowawcy klas, wszyscy Wyciąganie konsekwencji za postępowanie niezgodne z zapisami zawartymi w WSO - zgłaszanie na nauczyciele, pedagog, psycholog, policję występujących przypadków agresji na terenie szkoły, prowadzenie interwencji i mediacji. Dyrektor Szkoły Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring (kamery) szkoły i aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych. Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji w szkole. Wszyscy nauczyciele i pracownicy 8


IV. Edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia. ZADANIE Promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów). Radzenie sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Preferowanie form aktywnego wypoczynku, propagowanie i rozwój sportu szkolnego: zajęcia Nauczyciele wf., wychowawcy, pozalekcyjne, organizowanie masowych imprez sportowych np. „Dzień sportu”, wyjazdy na basen, wszyscy nauczyciele, pedagog i wycieczki rowerowe, organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, rajdów, wyjazdów psycholog szkolny integracyjnych. Zachęcanie uczniów do codziennej aktywności fizycznej. Udział szkoły w akcji „Trzymaj formę”. Zachęcanie uczniów do szeroko rozumianej aktywności - udziału w konkursach, zawodach sportowych, wolontariacie, rozwijania własnych zainteresowań, uczestnictwa w codziennym życiu szkoły.

Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. Kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania.

Lekcje wychowawcze poświęcone dbałości o zdrowie, stresowi i radzeniu sobie z nim, oraz higienie Wychowawcy, pedagog i osobistej. psycholog szkolny, nauczyciele Zajęcia na temat problemów związanych z okresem dojrzewania: „Dojrzewanie”. biologii i wychowania do życia w rodzinie, Opanowanie podstawowych zasad komunikacji Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Wychowawcy, pedagog i oraz wdrażanie do zasad bhp na co dzień. Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy. psycholog, nauczyciel EdB Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

Zapobieganie działaniom autodestrukcyjnym u uczniów.

Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki o konieczności ochrony Wszyscy nauczyciele środowiska i ekologii. Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, zbieranie surowców wtórnych itp. Przybliżenie młodzieży i rodzicom problematyki związanej z zaburzeniami łaknienia - anoreksja, Wychowawcy, pedagog i bulimia i zdrowym odżywianiem – zajęcia „Zdrowe odżywianie a zaburzenia w odżywianiu – psycholog szkolny anoreksja, bulimia”.

Zapobieganie problemom związanym z wczesną Dostarczenie wiedzy o AIDS i HIV – zajęcia „ Zakażenie AIDS I HIV” i „Choroby zakaźne przenoszone Wychowawcy, pedagog i inicjacją seksualną wśród młodzieży drogą płciową”. psycholog, nauczyciele biologii dostarczenie wiedzy o AIDS i HIV . Uwrażliwienie na to, iż przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w dziedzinie seksualnej jest krzywdzące.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy – program prozdrowotny dla dziewcząt przeprowadzany Wychowawcy, pedagog i przez Sanepid i pielęgniarkę szkolną (zajęcia „Zdrowe piersi” i „Rak szyjki macicy”). psycholog, nauczyciele biologii

9


V. ZV. Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym, motywowanie uczniów do nauki i kontrola realizacji obowiązku szkolnego. ZADANIE Zapewnienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej i warunków życia (ankieta, rozmowy). Otoczenie Wychowawcy, nauczyciele, szczególną opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, organizowanie pomocy materialnej pedagog, psycholog (darmowych posiłków, refundacji wypoczynku dla dzieci, podręczników, stypendiów i zasiłków socjalnych). Udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy na terenie miasta rozmowy indywidualne.

Wypracowanie sposobów utrzymania kontaktów Przeprowadzić diagnozę określającą rozmiar problemu eurosieroctwa. Objęcie opieką „euro Wychowawcy, pedagog, rodziców ze szkołą w chwili pobytu za granicą. sierot”. Rozmowy z rodzicami przebywającymi za granicą, pisemne oświadczenia o sposobie psycholog, kontaktu: szkoła-rodzice; rodzice-szkoła. Motywowanie uczniów do osiągania celów życiowych i zainteresowania nauką. Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. Poznawanie zasad higieny uczenia się. Rozpoznanie problemów rozwojowych uczniów. Niwelowanie niepowodzeń szkolnych

Motywowanie uczniów do wzmożonego wysiłku intelektualnego poprzez pozytywne wzmacnianie - rozmowy indywidualne. Uatrakcyjnianie lekcji poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania. Stosowanie oceniania kształtującego (ok). Zajęcia z zakresu metod efektywnego uczenia się. Rejestr uczniów z opinią PPP i monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w opiniach PPP. Indywidualizacja procesu nauczania i oceniania - respektowanie przez nauczycieli zaleceń opinii i orzeczeń w procesie dydaktycznym - wyrównywanie szans, działania korekcyjne.

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog,

Wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, wskazywanie alternatywy dla nudy Aktywizowanie uczniów. Dostarczenie wiedzę na temat alternatywnych sposobów organizowania życia.

Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych (udział uczniów w konkursach przedmiotowych). Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach kół zainteresowań umożliwiających zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań, hobby na zajęciach Wszyscy nauczyciele, wychowawczych i przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych. Prezentowanie osiągnięć uczniów: wystawa prac, występy uczniów, prezentacja dyplomów i pucharów ( witryna w holu szkoły). Promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie Włącznie uczniów biernych do większej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej do aktywnego spędzania wolnego czasu. (konkursy, olimpiady, zawody, imprezy klasowe i szkolne). Zwiększenie samooceny u uczniów.

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności. Elementy motywacji w systemie Wszyscy nauczyciele, oceniania. Nagrody na koniec roku szkolnego. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery do Częstsze stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy (przed klasą, na zebraniach rodziców –również nauki i pobytu młodzieży w szkole. w formie pisemnej). Nauczenie aktywności w pomaganiu i bezinteresownym działaniu na rzecz potrzebujących Kontrola realizacji obowiązku szkolnego. Ograniczenie rozmiarów absencji.

Kwesty i akcje charytatywne („Podziel się dobrem”, „Spichlerz dobroci”, „Ozłacamy Kasisi”). Pedagog, psycholog, wychowawcy Działalność wolontariatu, pomoc koleżeńska w nauce. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć edukacyjnych. Systematyczne sprawdzanie obecności Wszyscy nauczyciele, wychowawcy na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Monitorowanie absencji uczniów. Rozpoznanie przyczyn 10


Przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie o dyscyplinę. Zapobieganie takim zjawiskom jak: wagary, awersja szkolna, uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego

Pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w nauce.

Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich znaczącej roli w procesie dydaktycznowychowawczym

nieobecności ucznia w szkole. Systematyczna kontrola obecności uczniów wagarujących w porozumieniu z rodzicami. Konsekwentne stosowanie zasad WSO dotyczących frekwencji. Spotkania informacyjne z rodzicami i zwrócenie ich uwagi na prawną odpowiedzialność za i wobec niepełnoletniego dziecka. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów związanych z nierealizowaniem przez dzieci Wychowawcy klas, pedagog i obowiązku szkolnego – niezwłoczne, bieżące pisemne lub telefoniczne informowanie rodziców o psycholog , nauczyciele nieobecnościach dziecka na zajęciach lekcyjnych, stała wymiana informacji przez „zeszyty obecności”, egzekwowanie usprawiedliwień za nieobecności w wyznaczonym terminie, poinformowanie rodziców o konsekwencji wagarowania oraz procedurach działania w przypadku uczniów wagarujących. Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy na podstawie arkusza o stanie wychowawczym Wychowawcy klas, pedagog i klasy. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz sprawiającym problemy wychowawcze. psycholog, nauczyciele Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych: organizowanie pomocy koleżeńskiej, przydzielanie do zajęć wyrównawczych, konsultacje. Uczulenie rodziców na korzyści płynące z bliskiego kontaktu z dziećmi (rozmowy, zainteresowanie Wychowawcy klas, pedagog i problemami szkolnymi dziecka, zauważenie nawet drobnych sukcesów, właściwa motywacja, psycholog, nauczyciele angażowanie w życie domowe).

VI. Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Dostarczenie wiedzy o możliwościach dalszego kształcenia

Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa - zorganizowanie prezentacji Pedagog, psycholog, wychowawcy oferty szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkoły – Targi edukacyjne.

Przygotowanie do podjęcia decyzji o dalszej drodze kształcenia - poznawanie swoich mocnych stron, uzdolnień i talentów

Warsztaty w ramach poradnictwa zawodowego - w klasach II i III na temat dróg do zdobycia Pedagog, psycholog, wychowawcy wykształcenia, wyboru zawodu, służących samopoznaniu oraz poznaniu własnego potencjału edukacyjnego i zawodowego. Przeprowadzenie ankiet predyspozycji zawodowych i ich indywidualna analiza z uczniami.

Motywowanie uczniów do stawiania sobie pozytywnych celów życiowych i konsekwentnego dążenia do nich

Porady indywidualne dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia dla uczniów i rodziców,

Dostarczenie wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy.

Psycholog, pedagog

Zorganizowanie spotkań dla chętnych uczniów na temat autodiagnozy preferencji i zainteresowań Psycholog, pedagog zawodowych - zajęcia indywidualne w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dostarczenie wiedzy o własnych zdolnościach, Udzielanie bieżących informacji dotyczących zasad rekrutacji - ogłoszenia, rozmowy indywidualne. Pedagog, psycholog, wychowawcy, zainteresowaniach i ograniczeniach zdrowotnych Współpraca z lekarzem medycyny pracy – badania uczniów. nauczyciele informatyki przy wyborze dalszego kierunku kształcenia. Informowanie o dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych - gazetki informacyjne. 11


Kształtowanie umiejętności prezentowania własnej osoby.

Współpraca z OHP w celu kontynuacji nauki przez uczniów mających duże trudności w nauce i Pedagog, psycholog, wychowawcy powtarzających klasę (pomoc w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów).

ROZDZIAŁ VII – REALIZTORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka. 1. 2.

3.

4.

Dyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych: a. dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację). Pedagog i psycholog, jako realizatorzy działań profilaktycznych: a. organizują działania i poszczególne programy profilaktyczne, b. koordynują ich realizację. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych: a. podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców, b. jest wzorem konstruktywnych zachowań. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych: a. aktywnie współpracują ze szkołą, b. biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki, c. uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

ROZDZIAŁ VIII – ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

W Szkolnym Programie Profilaktyki zgodnie z wynikami ewaluacji szczególny nacisk położono na: przeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza na uzależnienie od palenia papierosów, profilaktykę agresji i przemocy, prowadzenie zajęć warsztatowych służących samopoznaniu oraz poznaniu własnego potencjału edukacyjnego i zawodowego, wzrost motywacji szkolnej, integrację klasy i promowanie zdrowego trybu życia.

12

Szkolny program profilaktyki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you