Page 1

STATUT Gimnazjum nr 5 w Lesznie

Tekst ujednolicony dnia 01.10.2015r.

Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno NIP: 697 198 49 24 Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985 https://gim5leszno.edupage.org/


SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................................................................... 3 ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA GIMNAZJUM....................................................................................................................... 4 ROZDZIAŁ III – ORGANY GIMNAZJUM ................................................................................................................................. 6 ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA GIMNAZJUM...................................................................................................................... 11 ROZDZIAŁ V – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM ...................................................................................... 14 ROZDZIAŁ VI – UCZNIOWIE GIMNAZJUM ......................................................................................................................... 18 ROZDZIAŁ VII – RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) ......................................................................................................... 21 ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE .................................................................................................................. 22

2


ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. 2.

Gimnazjum nr 5 w Lesznie, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną. Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ulicy Gronowskiej 45. §2

1. 2.

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: „Gimnazjum Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie”. Na pieczęci używana jest nazwa „Gimnazjum Nr 5 im. A. Fiedlera w Lesznie”, na stemplu „Gimnazjum Nr 5 im. Arkadego Fiedlera, 64-100 Leszno, ul. Gronowska 45”. §3

1. 2.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Leszno. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. §4

1.

Gimnazjum działa z mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr IX/97/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 III 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 5 w Lesznie. §5

1.

Gimnazjum nosi imię Arkadego Fiedlera. §6

1.

Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

3


ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§7 „Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze – to zadanie i cel człowieka” Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych na jej podstawie, a w szczególności: 1.

W zakresie działalności dydaktycznej: a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, b) stwarza możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, d) wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia, e) rozwija zainteresowania uczniów poprzez: organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, sportowych, f) realizuje innowacje pedagogiczne, g) przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem mają pomnażać dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.

2.

W zakresie wychowawczym: a) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, b) współtworzy środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów, w oparciu o przyjęty: „Program wychowawczy Gimnazjum nr 5 w Lesznie”, c) kształtuje prozdrowotne warunki życia oraz pracy uczniów i nauczycieli, d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, e) przeciwstawia się jakimkolwiek przejawom agresji, przemocy, f) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, g) upowszechnia zasady, prawdy, tolerancji i sprawiedliwości, h) systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów, i) sprzyja postawom proekologicznym, j) kształtuje postawy patriotyczne, w tym również nastawione na rozwijanie treści o charakterze regionalnym, k) wskazuje konkretne formy współpracy młodzieżowej w ramach różnorodnych projektów i programów europejskich, l) budzi szacunek dla pracy, m) wdraża do dyscypliny i punktualności, W realizacji tego zadania, gimnazjum respektuje zasady: nauk pedagogicznych, przepisów prawa, chrześcijańskiego systemu wartości oraz uniwersalnych zasad etyki.

3.

W zakresie opiekuńczym: a) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) udziela, w miarę możliwości finansowej, doraźnej lub stałej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, c) zapewnia możliwość korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, d) organizuje zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, e) udziela organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie, f) otacza szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnych. 4


§8 1. 2.

3.

Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etycznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Zakwalifikowanie ucznia do nauki odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 1) przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w momencie zapisania ucznia do gimnazjum. W czasie trwania nauki może ono zostać zmienione. W trakcie roku szkolnego organizowane są 3-dniowe rekolekcje wielkopostne, podczas których nie odbywają się obowiązkowe zajęcia lekcyjne. Dopuszcza się, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem rekolekcji, organizowanie dla młodzieży dodatkowych zajęć nadobowiązkowych. §9

1. 2.

Gimnazjum organizuje zajęcia edukacyjne z przedmiotu - wychowanie do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach, chyba że rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej (Załącznik nr 2) rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. § 10

1. 2.

Dyrektor może zezwolić na indywidualny tok lub program nauki albo spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. § 11

1. 2.

Gimnazjum organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Ilość i rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych uwzględnia zgłaszane potrzeby przez uczniów i rodziców, możliwości kadrowe, bazowe i finansowe szkoły. § 12

1. 2.

Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział klasowy opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca prowadzi, w miarę możliwości organizacyjnych, swój oddział klasowy przez cały etap kształcenia. §13

1. 2.

Ocenianie postępów w nauce i zachowania odbywa się według obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wg zasad określonych w dokumencie: „Wewnątrzszkolne zasady oceniania”. Nauczyciele w procesie nauczania i oceniania biorą pod uwagę elementy oceniania kształtującego. §14

1. 2.

Klasy uczestniczą w wyjazdowych i stacjonarnych warsztatach motywacyjno-profilaktyczno-integracyjnych. Nauczyciele i wychowawcy organizują dla młodzieży inne wyjazdy i wyjścia służące rozwojowi edukacyjnemu, kulturalnemu, patriotycznemu, duchowemu, obywatelskiemu i sportowemu. §15

1. 2. 3. 4.

Gimnazjum umożliwia uczniom realizację Zespołowego Projektu Gimnazjalnego. Uczeń na prawo przystąpić do realizacji Projektu w ciągu trzech lat nauki w Gimnazjum. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. Szczegółowe kryteria realizacji Zespołowego Projektu Gimnazjalnego zawarte są w odrębnych przepisach (Załącznik nr 3)

5


ROZDZIAŁ III – ORGANY GIMNAZJUM

§ 16 1.

2.

Organami Gimnazjum są: a) Dyrektor gimnazjum, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem. § 17

1. 2.

Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy gimnazjum. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. § 18

1.

Zadania i kompetencje dyrektora obejmują w szczególności: A) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły: a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów, celem podjęcia uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, b) ustalenie na podstawie ramowego planu nauczania - szkolnego planu nauczania, w którym określa się dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin, c) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów, d) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum i sprawowanie kontroli jego realizacji, e) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, f) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów, z jednoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum, g) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, h) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach, i) podejmowanie decyzji o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, j) dopuszczanie do użytku Szkolnego Zestawu Programów. B) W zakresie spraw organizacyjnych : a) przygotowywanie projektów planów pracy gimnazjum, b) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć. C) W zakresie spraw finansowych: a) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, b) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół. D) W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą, b) organizowanie i wyposażenie gimnazjum w środki edukacyjne, sprzęt szkolny, c) organizowanie i nadzorowanie sekretariatu gimnazjum, d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych, 6


E)

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych, f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku placówki. W zakresie spraw porządkowych, bhp itp.: a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, b) ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycielskich zgodnie z „Regulaminem pełnienia dyżurów”, c) egzekwowanie ustalonego w placówce porządku oraz dbałości o estetykę szkoły, d) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony. § 19

1. 2.

3.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor: A) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, B) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum, C) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, D) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, E) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, w szczególności ustala: a) zasady i kryteria wyników pracy nauczyciela dla przyznania dodatku motywacyjnego, b) regulaminy pracy, premiowania i nadgodzin pracowników w gimnazjum, c) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący. § 20

1.

Dyrektor jest przedstawicielem gimnazjum na zewnątrz oraz w sprawach wynikających z „Ustawy o systemie oświaty” - organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu „Kodeksu postępowania administracyjnego”. § 21

1. 2.

Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał, niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. § 22

1. 2. 3.

W wykonaniu swoich zadań, dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Dyrektor, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki. Udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej szkoły oraz wnioski płynące ze sprawowanego nadzoru.

7


§ 23 1.

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. § 24

1.

Dyrektor gimnazjum, za zgodą Organu Prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor. § 25

1.

Tryb powiadamiania i odwoływania dyrektora określa „Ustawa o systemie oświaty” i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. § 26

1. 2.

3.

4.

5.

Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzenie planów pracy gimnazjum, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, d) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu oraz skreślenia ucznia z listy uczniów i jednoczesnego przeniesienia go do innego gimnazjum po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, e) podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia, który osiągnął pełnoletniość, z listy uczniów, f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, g) zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów, h) opracowanie i uchwalenie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, i) opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego dla gimnazjum i Programu Profilaktycznego dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego, j) opracowanie i uchwalenie Statutu lub jego zmian, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, k) podejmowanie uchwały, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników na 3 lata, l) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) roczną organizację pracy gimnazjum – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, e) Szkolny Zestaw Programów, f) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania funkcji kierowniczych. Rada Pedagogiczna ponadto: a) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących kierownicze stanowiska, b) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

8


§ 27 1. 2.

Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów, wspiera działalność statutową gimnazjum. Do kompetencji Rady Rodziców należy: a) występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, b) uchwalenie regulaminu swojej działalności, c) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły, d) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem przekazania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenia ich na potrzeby gimnazjum, e) współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego gimnazjum i uchwalenie ich w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, f) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, g) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, h) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, i) opiniowanie statutu gimnazjum, j) delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły. § 28

1. 2.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. Do zadań i kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy: A) Reprezentowanie interesów uczniów w zakresie: a) oceniania, klasyfikowania i promowania, b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. B) Występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum, w tym dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia radia, telewizji, szkolnej strony internetowej, e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, g) prawo do wyrażania opinii dotyczącej skreślenia ucznia z listy uczniów, h) opiniowaniu programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktycznego, i) opiniowaniu wewnątrzszkolnych zasad oceniania. § 29

1.

Na terenie gimnazjum obowiązuje uczniów stosowny, schludny strój, a podczas uroczystości strój galowy. Strój powinien licować z powagą szkoły samorządowej, chyba że jego charakter związany jest ze szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach. § 30

1.

Zasady współdziałania organów gimnazjum oraz zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami: a) działające w gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności, b) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, c) w posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor gimnazjum, pedagog lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego, 9


2.

d) w posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego bierze udział opiekun oraz inne zaproszone osoby, e) dyrektor gimnazjum, przed podjęciem ważnych decyzji, współdziała z organami szkoły, f) dyrektor przekazuje informacje i decyzje poprzez dzienniki zarządzeń. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na terenie szkoły: a) Dyrektor gimnazjum przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego. b) Dyrektor wydaje zalecenia statutowym organom, jeżeli ich działalność narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi uczniów. c) Jeżeli uchwały Organów Gimnazjum są sprzeczne z prawem lub ważnym interesem placówki, dyrektor zawiesza ich wykonanie i w terminie określonym w regulaminach uzgadnia z nimi sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Organowi Prowadzącemu i Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. d) Każdy z Organów może zwrócić się o wydanie opinii w spornej sprawie do Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, a w zakresie finansowych i administracyjnych - do Organu Prowadzącego. e) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie „Programu wychowawczego Gimnazjum Nr 5 w Lesznie” oraz „Programu profilaktycznego”, program ustala dyrektor, który obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

10


ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 31 1. 2. 3.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Podział roku szkolnego na okresy określone są w „Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania”. Jedynym dziennikiem obowiązującym w szkole jest dziennik elektroniczny. § 32

1.

2.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji Gimnazjum nr 5” opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem „Szkolnego planu nauczania” – do dnia 30 kwietnia każdego roku. W Arkuszu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. § 33

1.

2.

3. 4.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa „Tygodniowy rozkład zajęć” ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego „Arkusza organizacyjnego” z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Podstawową jednostką organizacji gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych „Szkolnym planem nauczania” i programem wybranym z zestawu dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. Liczba uczniów w oddziale jest zależna od posiadanych możliwości lokalowych i organizacyjnych. Szczegóły określa „Regulamin rekrutacji”. (Załącznik nr 4) Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa: a) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, b) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego, zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, c) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, d) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, e) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub – w wyjątkowych przypadkach – grup międzyklasowych. § 34

1. 2. 3. 4.

Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, zajęć warsztatowych, eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora. 11


§ 35 1.

2.

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów. § 36

1. 2.

Uczniowie, którzy powtarzają klasę, a ukończyli 15 lat i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą w porozumieniu z rodzicami, zostać skierowani do placówki przysposabiającej do pracy zawodowej. Dyrektor kieruje ucznia do takiej placówki, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. § 37

1.

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego między dyrektorem gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. § 38

1.

2. 3. 4.

5.

6.

Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Przy bibliotece działa centrum multimedialne. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów Gimnazjum nr 5 mogą korzystać z biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego. Pomieszczenia biblioteki winny umożliwiać: a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę, c) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, d) korzystanie z komputera i programów multimedialnych. Do zadań bibliotekarza należy: a) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki, czytelni oraz centrum multimedialnego, b) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, c) organizowanie konkursów czytelniczych, d) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa, e) współpraca z nauczycielami, f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, g) zakup i oprawa książek, h) dbałość o powierzone mienie. Godziny pracy biblioteki i czytelni winny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych. § 39

W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w gimnazjum należy przestrzegać następujących reguł: 1. 2.

Na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie według opracowanego przez Dyrektora „Regulaminu pełnienia dyżurów”. Uczeń przebywa w sali lekcyjnej tylko w obecności nauczyciela, który jest zobowiązany dopilnować, by uczniowie po zajęciach opuścili salę lekcyjną, którą nauczyciel zamyka.

12


3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

13.

14.

Uczeń może być zwolniony ze szkoły przez wychowawcę lub dyrektora w czasie trwania zajęć tylko na wcześniejszą, pisemną prośbę rodziców umieszczoną w dzienniku elektronicznym z konta rodzica lub na karcie usprawiedliwień ucznia. Chory uczeń musi być odebrany z gimnazjum przez rodziców (prawnych opiekunów). Podczas zajęć realizowanych poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek, nauczyciele (organizatorzy) korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych, imprez, dyskotek, itp. odpowiada osoba prowadząca zajęcia. Organizacja imprez, dyskotek, wycieczek itp. wymaga zgłoszenia ich przez osoby prowadzące do dyrektora i uzyskanie stosownej zgody. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępuje go wyznaczony przez niego nauczyciel. Każdy nauczyciel i pracownik zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Każdy nauczyciel i pracownik oraz upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zapytać o cel pobytu i skierować klienta do sekretariatu szkoły. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi pielęgniarka szkolna. Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Uczeń udający się do gabinetu pielęgniarki i z niego powracający, zobowiązany jest powiadomić sekretariat szkoły lub wychowawcę (nauczyciela prowadzącego zajęcia). Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej ustalony jest na podstawie porozumienia z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pielęgniarka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych sytuacjach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia. Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 5 zostały ujęte w Procedurach interwencyjnych obowiązujących na terenie szkoły. (Załącznik nr 7)

13


ROZDZIAŁ V – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 40 1. 2. 3. 4.

W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i osób, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. Liczbę i rodzaj stanowisk pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor w ramach przyznanego przez organ prowadzący limitu etatów. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załączniki do umowy o pracę. § 41

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia. W ramach realizacji zadań pedagogicznych odpowiada za: a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami i odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, b) zapewnienie prawidłowego przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności realizację podstawy programowej z nauczanego przedmiotu, c) realizację obowiązkowych programów nauczania i przygotowanie na ich podstawie okresowych planów wynikowych, d) opracowanie kryteriów oceniania z wykładanego przedmiotu i poinformowania o nich uczniów i rodziców zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, e) stosowanie właściwych metod nauczania, w tym wykorzystywanie wybranych elementów oceniania kształtującego, f) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, g) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, h) kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji, i) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej, j) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, k) wspieranie rozwoju psychologicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, l) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, realizuje wnioski i zalecenia wynikające z opinii o uczniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, m) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami). Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie zgodnie z zapisami zawartymi w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. Nauczyciele uczestniczą czynnie w pracach Rady Pedagogicznej i realizują jej postanowienia i uchwały. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. § 42

1.

2.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, współdziałanie w jego realizacji oraz modyfikowanie w miarę potrzeb. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowe. Do ich zadań m.in. należą: a) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i sposobu badania osiągnięć oraz stymulowanie rozwoju uczniów, b) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych, 14


3. 4.

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Wszyscy nauczyciele współuczestniczą w tworzeniu i realizacji „Programu wychowawczego Gimnazjum” i „Programu Profilaktycznego”. § 43

1. 2. 3.

4. 5.

Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum. Rodzice uczniów danego oddziału mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców tego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zmiana wychowawcy może też nastąpić na wniosek dotychczasowego wychowawcy, który wniesie do dyrektora stosowną prośbę. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4 nie są dla dyrektora wiążące. Dyrektor informuje na piśmie wnioskodawcę w terminie 14 dni o sposobie ich załatwienia. § 44

1.

2.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności gimnazjalnej, d) podtrzymywanie u wychowanków świadomości związanej z tradycją regionalną, e) realizacja zadań wynikających z planu doradztwa. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, b) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków, c) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy działań rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, d) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, e) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów klasy, także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), f) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  współdziałania z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, g) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają osobne przepisy, h) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków, a w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne, i) współdziała w organizowaniu poradnictwa oraz w udzielaniu uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki, o zawodach, w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawie wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia.

15


3.

4.

5. 6.

Wychowawca na bieżąco informuje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o postępach w nauce oraz zachowaniu członków zespołu klasowego organizując przynajmniej dwa razy w ciągu semestru spotkania z rodzicami oraz dokonując odpowiednich wpisów o terminie spotkania w dzienniku elektronicznym na co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem. Obowiązkiem wychowawcy jest powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o przewidywanych dla ucznia ocenach okresowych i rocznych zgodnie z trybem i terminami ustalonymi w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych placówek wspierających oraz pedagoga i psychologa szkolnego. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa szkolne). § 45

1.

2. 3. 4. 5.

Do zadań pedagoga w gimnazjum należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności: a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, b) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychologicznych uczniów, c) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom, d) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz koordynacja tej pomocy, e) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, f) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, g) udzielanie rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu dzieci, h) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa poprzez opracowanie planu doradztwa i jego koordynację, i) kontrola realizacji obowiązku szkolnego. Pedagog opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy. Dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pedagog powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie praw dziecka. W ramach realizacji zadań pedagog: a) może przeprowadzać wywiady środowiskowe, b) może korzystać z dokumentacji pozostającej w gestii gimnazjum, c) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami, jeżeli stan zagrożenia dobru dziecka uzasadnia takie współdziałanie.

§ 46 1.

Do zadań logopedy należy w szczególności: a) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, b) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej, c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowa głośnej i pisma, d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli, f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, g) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach, h) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji – dziennika logopedy.

16


§ 47 1.

Do zadań psychologa należy w szczególności: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, ich potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocne strony ucznia, b) diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju ucznia, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, zapewnienie uczniom doradztwo w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, e) wspieranie wychowawców klas w działalności profilaktyczno- wychowawczej wynikającej z programu wychowawczego szkoły, f) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, g) utrzymywanie kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania, h) udzielanie pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, i) udzielanie rodzicom porad umożliwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.

17


ROZDZIAŁ VI – UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 48 1.

2.

3. 4.

Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor przyjmuje z urzędu wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie. Dyrektor może przyjąć na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia spoza obwodu, jeżeli: a) pozwalają na to warunki organizacyjne, b) uczeń spełnia kryteria „Regulaminu rekrutacji” obowiązującego na bieżący rok szkolny. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną realizację obowiązku szkolnego. § 49

1.

2.

3.

Uczeń ma prawo do: a) znajomości programu nauczania, celów i zadań lekcji, zakresu materiału na sprawdzian, pracę klasową oraz kryteriów oceniania, b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, c) uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu problemów, d) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, e) korzystania w pełnym zakresie z praw wynikających z Zarządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, f) jawnej, obiektywnej i systematycznej oceny, g) korzystania z możliwości poprawienia oceny zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, h) znajomości na bieżąco ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, i) pisania nie więcej niż 3 prac klasowych tygodniowo i 1 dziennie (znajomości ich terminu z tygodniowym wyprzedzeniem), j) wykorzystania przerw świątecznych i ferii na odpoczynek, k) znajomości zasady prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń, uzyskania oceny za ich prowadzenie, l) korzystania z ulg związanych ze „szczęśliwym numerem” określonym w Regulaminie samorządu uczniowskiego, m) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, n) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, o) nietykalności osobistej, p) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, q) korzystania z pomieszczeń szkolnych i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, r) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły, s) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły, t) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z przepisami w sprawie stypendiów szkolnych. W przypadku łamania praw ucznia przez nauczycieli i pracowników szkoły – uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożenia skargi do dyrektora lub za jego pośrednictwem do Rzecznika Praw Ucznia (funkcję tę pełni wizytator Kuratorium Oświaty ds. przestrzegania praw w szkołach i placówkach na terenie województwa wielkopolskiego w Poznaniu). Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

18


a)

uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu gimnazjum, b) zachować w czasie zajęć lekcyjnych należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w stosownym czasie, gdy uczeń zgłosi taki zamiar, c) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest stawić się w sali, w której odbywają się zajęcia, d) rodzice zobowiązani są dokonać usprawiedliwienie nieobecności dziecka poprzez dziennik elektroniczny lub kartę usprawiedliwień najdalej tydzień po powrocie ucznia do szkoły. Po tym terminie godziny pozostaną nieusprawiedliwione. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach, e) uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać zadania domowe, f) godnie reprezentować szkołę, znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje, g) dbać o ład i porządek, a w szczególności przestrzegać procedur interwencyjnych oraz regulaminów, h) naprawiać wyrządzone szkody materialne wspólnie z Rodzicami (prawnymi opiekunami), i) zobowiązany jest do noszenia stosownego stroju, zarówno codziennego jak też galowego, j) dbać o kulturę słowa i zachowania w gimnazjum i poza nim. Na terenie szkoły, przed zajęciami i po ich zakończeniu oraz reprezentując szkołę na zewnątrz, zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, gości, uczniów oraz innych osób. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów, k) wystrzegać się szkodliwych nałogów, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, l) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. § 50 1.

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach. § 51

1.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły określone są w Procedurach korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Gimnazjum nr 5. (Załącznik nr 5) § 52

1. 2.

3.

W gimnazjum obowiązuje system nagradzania i karania uczniów. Uczeń otrzymuje nagrodę za: a) rzetelną naukę, b) wzorową postawę uczniowską, c) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, d) dzielność i odwagę. Rodzaje nagród i sposoby ich przyznawania: a) pochwała wychowawcy klasy, b) pochwała dyrektora gimnazjum udzielona na forum klasy, c) pochwała dyrektora gimnazjum udzielona na forum szkoły, d) nagroda książkowa lub rzeczowa za osiągnięcia w konkursach, e) nagrody przyznawane decyzją Rady Pedagogicznej, f) nagroda książkowa lub rzeczowa za działalność w organizacjach szkolnych przyznawana na wniosek opiekuna organizacji, g) nagroda pieniężna lub rzeczowa dla najlepszego absolwenta gimnazjum połączona z otrzymaniem tytułu „Prymus Gimnazjum Nr 5 w Lesznie”. Nagroda ta przyznawana jest uczniowi, który na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał:  najwyższą średnią ocen wśród absolwentów danego rocznika, 19


4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

 wzorową ocenę zachowania,  średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania wyższą niż 5,0,  co najmniej oceny dobre z poszczególnych przedmiotów nauczania. h) list pochwalny z podziękowaniem dla ucznia kl. III za aktywny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska w okresie trzyletniej nauki w gimnazjum. Nagrody finansowane są z budżetu gimnazjum oraz przez Radę Rodziców. Uczeń może otrzymać karę za naruszenie Statutu oraz przekraczanie powszechnie obowiązujących norm współżycia. Rodzaje kar: a) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, b) praca społeczna na rzecz szkoły i lokalnego środowiska po uzgodnieniu z Rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz zawarcie kontraktu, c) upomnienie lub nagana dyrektora na forum klasy, d) nagana dyrektora na forum szkoły, e) zobowiązanie ucznia do podpisania kontraktu w obecności rodziców/prawnych opiekunów, f) wyłączenia z imprez klasowych, gimnazjalnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi, g) przeniesienie ucznia, uchwałą Rady Pedagogicznej do równoległej klasy, h) skreślenie ucznia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły przez Kuratora Oświaty. Skreślenie ucznia z listy, z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły następuje na wniosek dyrektora po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną, zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły na przyjęcie skreślonego ucznia. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach, gdy uczeń: a) wchodzi w kolizję z prawem, b) demoralizuje innych uczniów, c) przebywa na terenie gimnazjum w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków, d) dopuszcza się aktów przemocy i agresji zarówno fizycznej oraz psychicznej, e) ukończył 18 rok życia. O zastosowaniu kary decyduje odpowiednio wychowawca lub dyrektor - po wysłuchaniu zainteresowanego. Kary wymienione w ust. 6. mogą być zawieszone na podstawie poręczenia: a) Samorządu Uczniowskiego, b) wychowawcy klasy, c) Rady Rodziców. Poręczenie należy złożyć na piśmie do dyrektora w ciągu 3 dni od daty nałożenia kary. Decyzję o zwieszeniu kary podejmuje: a) dyrektor w odniesieniu do kary wymienionej w ust. 6 pkt. g. b) Kurator Oświaty w odniesieniu do kary wymienionej w ust. 6. pkt. h. Gimnazjum informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze poprzez dokument potwierdzający przyznanie nagrody lub kary lub wpis w dzienniku elektronicznym. W stosunku do ucznia gimnazjum, który osiągnął pełnoletniość stosuje się odrębną procedurę zapisaną w dokumencie: „Procedury skreślania z listy uczniów pełnoletniego ucznia w Gimnazjum nr 5 im. A. Fiedlera w Lesznie. (Załącznik nr 6) § 53

1.

W sprawach spornych ustala się, co następuje: a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie. Na prośbę zainteresowanych stron w rozmowach może uczestniczyć pedagog lub psycholog szkolny, c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

20


ROZDZIAŁ VII – RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 54 1.

2.

Do podstawowych obowiązków Rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy: a) zapisanie dziecka do gimnazjum do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową, b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. Do innych obowiązków Rodziców należy: a) wspieranie procesu nauczania i wychowania, b) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, c) systematyczne zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez szkołę za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych uzgodnionych z rodzicami form, podpisywanie wszelkich uwag i ocen w zeszytach przedmiotowych lub pracach pisemnych typu sprawdziany, prace klasowe, d) bieżące usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności, na karcie usprawiedliwień lub za pomocą dziennika elektronicznego z konta rodzica. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców, e) odbiór chorego dziecka z gimnazjum, f) udzielenie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej placówce. § 55

1.

2.

3. 4.

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: a) znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych w danej klasie i szkole, b) znajomości „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania” i przedmiotowych zasad oceniania, c) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce swego dziecka, d) kontaktów z wychowawcą i nauczycielami podczas organizowanych przez szkołę spotkań i konsultacji, e) porad pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego, f) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, g) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, h) wyrażania opinii i wniosków dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli – dyrektorowi oraz Kuratorowi Oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. Spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w semestrze, wg. podanego harmonogramu. Za pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz gimnazjum rodzice mogą otrzymać list pochwalny.

21


ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56 1.

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. § 57

1.

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. § 58

1. 2.

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa Organ Prowadzący na mocy odrębnych przepisów. § 59

1.

2.

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum jest Rada Pedagogiczna, która przygotowuje projekt zmian i przedstawia go do uchwalenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. § 60

1.

Dyrektor Gimnazjum zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

22


Statut obowiązujący w Gimnazjum nr 5 zaopiniowany przez: Radę Rodziców w dniu -------------------------------Samorząd Uczniowski w dniu ---------------------------------

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia-------------------------------------- wchodzi w życie z dniem---------------------------------------

Za Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie Dyrektor Marek Pawełkiewicz …………………….. (data i podpis)

Za Radę Rodziców Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie ……………………… (data i podpis) Za Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie ........................... (data i podpis)

23

Statut  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you