Page 1

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie

Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, ul. Gronowska 45, 64-100 Leszno NIP: 697 198 49 24 Tel. (+48) 65-527-11-30 lub 501047985 https://gim5leszno.edupage.org/


SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I – WSTĘP ........................................................................................................................................................... 3 ROZDZIAŁ II – ZAŁOŻENIA PROGRAMU ............................................................................................................................... 4 ROZDZIAŁ III – CELE PROGRAMU ........................................................................................................................................ 4 ROZDZIAŁ IV – MISJA SZKOŁY.............................................................................................................................................. 5 ROZDZIAŁ V – MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 5 W LESZNIE ................................................................................. 5 ROZDZIAŁ VI – ZAKRES PROGRAMU – ETAPY EDUKACYJNE................................................................................................ 6 ROZDZIAŁ VII – CELE WYCHOWAWCZE III ETAPU EDUKACYJNEGO .................................................................................... 6 ROZDZIAŁ VIII – ZADANIA WYCHOWAWCZE KLAS I – III GIMNAZJUM ............................................................................... 7 ROZDZIAŁ IX – ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI .......................................................................... 11 ROZDZIAŁ X – ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM .............................................. 11 ROZDZIAŁ XI – DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI ................................ 12 ROZDZIAŁ XII – ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW ..................................................................................................... 12 ROZDZIAŁ XIII – FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW W SYTUACJI ZAGROŻENIA .................................... 13 ROZDZIAŁ XIV – IMPREZY SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM ...................................................................... 13 ROZDZIAŁ XV – MOTYWACJA W WYCHOWANIU .............................................................................................................. 14

2


ROZDZIAŁ I – WSTĘP

Podstawa prawna opracowania Programu Wychowawczego Szkoły: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dn.7.09.1991 r. o Systemie Oświaty wraz z późniejszymi zmianami Powszechna deklaracja Praw Człowieka Konwencja o Prawach Dziecka.

Głównym celem nauczania jest wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i sprawności potrzebne do życia w zmieniającym się świecie. Cel ten należy realizować poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, a w szczególności kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, pobudzanie wyobraźni twórczej oraz wywoływanie pożądanych zmian w jego psychice i zachowaniu, a w konsekwencji kształtowaniu prospołecznej, otwartej na świat postawy. W tekście ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) czytamy: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości, ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” W odniesieniu do tego tekstu, wychowanie uczniów Gimnazjum nr 5 w Lesznie stawiamy na równi z wiedzą i umiejętnościami ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój osobowy. Staramy się kształcić takiego człowieka, który jest odpowiedzialny, zdyscyplinowany, otwarty na świat, umie zgodnie żyć z innymi i dla innych, jest świadomy swoich korzeni, szanuje siebie, otaczających go ludzi i przyrodę.

W wyniku szczegółowej analizy bieżącej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej w szkole, badań ankietowych uczniów, rodziców i nauczycieli, oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, analizy oczekiwań rodziców, zostały sformułowane cele wychowawcze szkoły, które w pierwszej kolejności są skierowane na kształtowanie odpowiedzialności, poczucia bezpieczeństwa, poszanowania dla innych i otaczającej nas przyrody.

3


ROZDZIAŁ II – ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Działania podejmowane przez szkołę mają za zadanie wspomagać i uzupełniać w tym zakresie rodziców. Wspomaganie rozwoju obejmuje zaspokajanie różnych potrzeb wychowanka. W naszej szkole stwarzamy warunki do zaspokajania ważnych potrzeb uczniów. Staramy się organizować proces kształcenia tak, by uczenie się było bezpieczne, aktywne, sensowne i angażujące całą osobę ucznia. Otaczamy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzież, która wychowuje się w niekorzystnych warunkach, przeżywa poważne problemy prowadzące do podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwoju, uzależnień. Podejmujemy wobec niej działania o charakterze wczesnej interwencji. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, wspieramy w kryzysowych sytuacjach. Uznaliśmy, że najważniejsze potrzeby uczniów, które powinna zaspokoić nasza szkoła, to: 1. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa. 2. Potrzeba poszukiwania wiedzy. 3. Potrzeba bycia w różnych rolach społecznych. 4. Potrzeba samoakceptacji. 5. Potrzeba uzyskiwania aprobaty i akceptacji. 6. Potrzeba budowania udanych relacji z innymi.

ROZDZIAŁ III – CELE PROGRAMU Ogólne Cele Wychowawcze:            

uświadomienie praw i obowiązków ucznia; uświadomienie praw człowieka; kształtowanie wysokiej kultury osobistej; kształtowanie szacunku dla siebie i innych; przestrzeganie wspólnie ustalonych norm zachowania; rozwijanie indywidualnych zainteresowań; zapoznanie uczniów z kulturą innych narodów; przekazanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych; przygotowanie do życia w klasie szkolnej, wspólnocie lokalnej, w państwie; uczenie szacunku dla dobra wspólnego i własności prywatnej; dbałość o zdrowie i rozwój sprawności ruchowej; kształtowanie troski o środowisko naturalne.

4


ROZDZIAŁ IV – MISJA SZKOŁY

Zakładamy, że Szkoła nasza, realizując swój Program Wychowawczy, nauczy:           

Kultury osobistej; Oceny własnych zachowań, odpowiedzialności za własne czyny; Szacunku dla siebie i innych, tolerancji; Życia w zespole (z innymi i dla innych); Miłości i przywiązania do rodziny, miejsca rodzinnego, swojego regionu i Ojczyzny; Szacunku wobec przyrody oraz życia w każdej postaci; Odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego; Prawidłowych zasad odżywiania i spędzania czasu wolnego; Radzenia sobie z agresją; Nie ulegania nałogom; Szacunku dla innych kultur i odrębności narodowych.

ROZDZIAŁ V – MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 5 W LESZNIE

W uczniach naszej szkoły będziemy rozwijać określone cechy. Ten „ideał wychowawczy”, jego właściwości są efektem naszego myślenia o dziecku i rozumienia jego natury. Chcemy, by nasz absolwent reprezentował następujące cechy.                

Posiadał wiedzę przedmiotową umożliwiającą kontynuowanie nauki w wybranym typie szkoły. Posiadał wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata (choroby, uzależnienia, degradacja środowiska naturalnego, przestępczość. Potrafił dokonać świadomego wyboru dalszej rogi kształcenia. Potrafił wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywani zadań i rozwiązywania problemów. Potrafił rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne. Potrafił się uczyć. Miał ukształtowane zainteresowania i system wartości. Odpowiedzialnie funkcjonował we współczesnym świecie. Dbał o zdrowie własne i innych ludzi. Jest uczciwy i odpowiedzialny. Ma poczucie własnej wartości. Okazuje szacunek innym ludziom. Cechuje się ciekawością poznawczą, przedsiębiorczością i kulturą osobistą. Jest gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Wykazuje postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Swym zachowaniem nie dyskryminuje innych ludzi.

5


ROZDZIAŁ VI – ZAKRES PROGRAMU – ETAPY EDUKACYJNE

ROZDZIAŁ VII – CELE WYCHOWAWCZE III ETAPU EDUKACYJNEGO

(klasy I – III gimnazjum)       

Uczeń swobodnie operuje własną wiedzą. Jest świadomy możliwości, jakie proponuje mu szkoła w aspekcie zdobywania wiedzy. Świadomie tworzy swój własny system wartości, oparty na ideach humanistycznych. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska. Rozwija w sobie postawę dialogu. Zna wartości humanistyczne. Zna różnice, jakimi charakteryzują się jego środowiska (wybiera sobie środowisko, które stymulują jego rozwój i potrafi uchronić się przed wpływem środowisk destrukcyjnych).  Dobiera właściwe środki wspomagające rozwój fizyczny.  Szuka swojego miejsca w kulturze europejskiej.  Dokonuje świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodowej. 6


ROZDZIAŁ VIII – ZADANIA WYCHOWAWCZE KLAS I – III GIMNAZJUM

ŚRODOWISKO sposób realizacji - Zajęcia warsztatowe. - Pogadanki ze specjalistami. - Spotkania prewencyjne. - Godziny wychowawcze w klasach. - Rozmowy z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

monitoring - zapisy w dzienniku, - zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa, - sprawozdania z pracy wychowawczej, - sprawozdania z działalności pedagoga i psychologa.

2.Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z uzależnień.

- Zajęcia warsztatowe. - Pogadanki ze specjalistami. - Spotkania prewencyjne. - Godziny wychowawcze w klasach. - Rozmowy z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

- zapisy w dzienniku, - zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa, - sprawozdania z pracy wychowawczej, - sprawozdania z działalności pedagoga i psychologa.

3.Przekazywanie wiedzy na temat środków odurzających.

- Zajęcia warsztatowe. - Pogadanki ze specjalistami. - Spotkania prewencyjne. - Godziny wychowawcze w klasach. - Rozmowy z pedagogiem, psychologiem szkolnym. -Pogadanki z wychowawcą. -Spotkania ze specjalistami.

- zapisy w dzienniku, - zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa, - sprawozdania z pracy wychowawczej, - sprawozdania z działalności pedagoga i psychologa zapisy w dzienniku, - zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa, - sprawozdania z pracy wychowawczej, - sprawozdania z działalności pedagoga i psychologa - zapisy w dzienniku, - zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa.

zadanie 1.Promocja zdrowego stylu życia poprzez: Kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów oraz postaw asertywnych.

4.Zapoznanie uczniów z przepisami na temat odpowiedzialności nieletnich wobec prawa.

5.Wzbudzanie motywacji do uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnych

- Zajęcia rekreacyjne i sportowe. - Warsztaty, zajęcia w ramach godzin wychowawczych w klasach. - Organizowanie imprez sportowych.

7.Kształtowanie postaw proekologicznych w tym kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

- Akcja Sprzątanie Świata. - Zbiórka surowców wtórnych. - Dzień Ziemi.

- zapis w dziennikach lekcyjnych, - informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

7.Uświadomienie uczniom znaczenia segregacji odpadów.

- Akcja Sprzątanie Świata. - Zbiórka surowców wtórnych. - Dzień Ziemi. - Organizowanie uroczystości szkolnych powiązanych ze świętami narodowymi. - Gazetki tematyczne. - Zajęcia dydaktyczne na lekcjach historii, wosu i języka polskiego. - Uroczyste apele.

- zapis w dziennikach lekcyjnych, - informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły. - zapis w dziennikach lekcyjnych, - informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

8. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, poprzez rozwijanie postaw patriotycznych, poznawanie historii własnej ojczyzny, wpajanie szacunku do symboli narodowych, uświadomienie znaczenia świąt narodowych, powiązanie tradycji narodowych z rodzinnymi.

7


9. Poznanie miejsca Polski w Europie poprzez uświadomienie uczniom wkładu Polski w kulturę europejską (tradycje niepodległościowe, polscy nobliści, wybitni naukowcy, artyści). 10.Budzenie zainteresowań sprawami dotyczącymi integracji europejskiej. 11. Upowszechnianie informacji związanych z Unią Europejską Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej 12.Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. 13.Umożliwienie zapoznania się z dorobkiem cywilizacyjnym i osiągnięciami gospodarczymi regionu. 14. Rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu o dorobek kulturalny i cywilizacyjny regionu. 15.Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

zadanie 1.Rozwijanie poczucia obowiązku i dyscypliny poprzez przypomnienie uczniom przepisów obowiązujących w szkole. (Poinformowanie rodziców o ich prawach i obowiązkach Zapoznanie wszystkich rodziców ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym). 2.Rozwijanie wrażliwości społecznej oraz poczucia solidarności ze wspólnotą „małej ojczyzny”. 3.Stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy wobec obowiązków społecznych.

- Konkursy szkolne i pozaszkolne. - Zajęcia dydaktyczne na lekcjach wos - Gazetki tematyczne. - Apele 11.11, 03.05.

- zapis w dziennikach lekcyjnych - informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły

- Konkursy szkolne i pozaszkolne. - Zajęcia dydaktyczne na lekcjach wos - Gazetki tematyczne. - Uroczyste obchody Dnia Europy. - konkursy szkolne i pozaszkolne - zajęcia dydaktyczne na lekcjach WOSu - gazetki tematyczne - uroczyste obchody Dnia Europy

- zapis w dziennikach lekcyjnych, - informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

- Uczestnictwo w konkursach i występach artystycznych. - Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, festynach itp. - Pogadanki tematyczne.

- sprawozdanie z imprez, - kronika szkolna.

- zapis w dziennikach lekcyjnych - informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły

- tematyka pogadanek, - zapis w dzienniku.

- Przygotowanie referatów, przewod- - regulaminy konkursów, ników i folderów, albumów, kronik. - tematyka pogadanek. - Artykuły do gazetki szkolnej. - Pogadanki tematyczne. - Konkursy, turnieje, quizy. - Zapoznanie z podstawowymi regu- - zapis w dzienniku. lacjami prawnymi w zakresie ochrony roślin i zwierząt (dzikich, domowych, hodowlanych). WSPÓLNOTA sposób realizacji monitoring - Pogadanki na godzinach wychowaw- - zapis w dzienniku, czych. - protokolarz zebrań, - Informacje na tablicach informacyjnych - zapisy w dzienniku pedagoga, psyi stronie internetowej szkoły. chologa. - Spotkania z rodzicami: indywidualne oraz ramach zebrań.

- Stosowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej w klasie, szkole, grupie itp. - Udział w akcjach charytatywnych.

- zapisy w dziennikach, - zapisy w dzienniku pedagoga, psychologa.

- Organizowanie prac społeczno-użytecznych dla klasy, szkoły, miasta. - Nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce i pracy. - Promocja postaw prospołecznych (prezentacja na gazetce ściennej, wywiady i

- scenariusze akcji społecznych, - gazetka szkolna, - tablica sukcesów uczniowskich.

8


4.Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią poprzez rozwijanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. 5.Rozwijanie samorządności uczniowskiej, poprzez uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za estetykę szkoły, organizację uroczystości i akcji szkolnych. Kultywowanie tradycji szkoły. zadanie 1.Uświadamianie istoty norm zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz kształcenie umiejętności ich wykorzystania dla obrony siebie i innych. 2.Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym „małej ojczyzny”. 3.Rozwijanie umiejętności świadomego i jawnego wyrażania własnych opinii i poglądów oraz zajmowania stanowiska w istotnych dla wspólnoty lokalnej sprawach. 4.Uświadamianie konieczności działania zgodnie z prawem i stosowania demokratycznych procedur.

artykuły w gazetce szkolnej, zapisy w kronice szkolne. - Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. - Pogadanki i dyskusje. - Organizowanie i udział w akcjach i uroczystościach.

OSOBOWOŚĆ sposób realizacji - Pogadanki, dyskusje, debaty. - Kontakty z pedagogiem szkolnym.

- zapis w dzienniku, - Regulamin Samorządu Uczniowskiego. - zapisy w dzienniku.

monitoring - zapis w dzienniku, - zapis w dzienniku pedagoga.

- Udział w życiu demokratycznym szkoły (samorząd klasowy i szkolny, organizacje szkolne itp.).

- sprawozdanie z wyborów do Samorządu Szkolnego.

- Udział w wyborach do samorządu klasowego, szkolnego. - Wybór opiekuna samorządu szkolnego. - Publiczne wystąpienia na forum klasy, szkoły. - Pogadanki, dyskusje, debaty, negocjacje. - Udział w wyborach i głosowaniach. - Prowadzenie kampanii wyborczych do organów samorządowych szkoły.

- zapisy w dziennikach lekcyjnych, - informacje na stronie internetowej szkoły.

5.Rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez propagowanie czytelnictwa, kształtowanie umiejętności świadomego odbioru dzieł kultury oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem. 6.Zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy poprzez kształtowanie właściwego podejścia do nauki, zapobieganie powstawania i pogłębiania się zaległości w nauce.

- Pogadanki, godziny wychowawcze, spotkania, odwiedziny w bibliotece szkolnej, zajęcia lekcyjne. - Wycieczki klasowe, szkolne do kina, teatru i muzeum.

- zapisy w dziennikach lekcyjnych. - karty wycieczki. - informacje na stronie internetowej szkoły. - karty biblioteczne.

- Praca aktywnymi metodami edukacyjnymi i wychowawczymi. - Praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym. - Zajęcia wyrównawcze.

- zapisy w dziennikach.

7. Motywowanie uczniów do nauki w tym wspieranie uczniów zdolnych.

- Organizowanie różnorodnych konkursów, wystaw, akcji. - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

- zapisy w dziennikach, - informacje na stronie internetowej szkoły.

9

- sprawozdanie z wyborów szkolnych, - zapis w dzienniku.


8. Prowadzenie doradztwa edukacyjno- zawodowego, celem uświadomienia uczniom własnych predyspozycji i możliwości związanych z dalszym kształceniem i wyborem zawodu. Dostarczenie wiedzy na temat struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 9. Świadome wkraczanie w dorosłość poprzez rozwijanie umiejętności odpowiedzialności za własne działania. 10. Świadome wkraczanie w dorosłość poprzez kształtowanie poczucia tolerancji dla wszelkiej odmienności.

- Zajęcia warsztatowe w klasach. - Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (w klasie III gimnazjum). - Zajęcia z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej lub psychologiem.

- zapisy w dziennikach, - informacje na stronie internetowej szkoły.

- Zajęcia w ramach godzin wychowawczych, wos.

-zapisy w dziennikach.

- Zajęcia w ramach godzin wychowawczych, wos.

-zapisy w dziennikach.

11. Świadome wkraczanie w dorosłość poprzez rozwiązywanie problemów związanych z dojrzewaniem.

- Realizacja treści wynikających z Wychowania do życia w rodzinie, w ramach godzin wychowawczych i biologii.

-zapisy w dziennikach.

12. Świadome wkraczanie w dorosłość poprzez kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk interpersonalnych we własnej rodzinie. 13. Świadome wkraczanie w dorosłość poprzez przybliżanie zagadnień związanych życiem płciowym człowieka

- Realizacja treści wynikających z Wychowania do życia w rodzinie, w ramach godzin wychowawczych i biologii.

-zapisy w dziennikach.

- Realizacja treści wynikających z Wychowania do życia w rodzinie, w ramach godzin wychowawczych i biologii.

- zapisy w dziennikach.

10


ROZDZIAŁ IX – ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Współtworzenie z rodzicami programu wychowawczego szkoły. Rozpoznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły (ankiety, rozmowy). Przygotowanie i przeprowadzanie ankiety mającej na celu zdiagnozowanie środowiska domowego uczniów. Zaangażowanie szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom dysfunkcyjnym. Przydział funkcji dla rodziców w organizowaniu życia klasy. Wspieranie wychowawczych wysiłków rodziców poprzez pedagogizację, profilaktykę trudności wychowawczych i terapię pedagogiczną. Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy (pomoc w organizowaniu wycieczek , imprez klasowych i szkolnych, konkursów i innych uroczystości itp.). Stworzenie rodzicom warunków do właściwej współpracy wychowawczej: życzliwej i miłej atmosfery, intymności rozmowy, zachowania tajemnicy. Współdziałanie w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz budowanie wzajemnego zaufania.

ROZDZIAŁ X – ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Ustalanie potrzeb i priorytetów szkoły oraz możliwości ich zaspokojenia przez organ prowadzący. Współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie niesienia pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Działania profilaktyczne i terapeutyczne organizowane wspólnie z Urzędem Miasta Leszna, w tym Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa,” Komendą Policji w Lesznie, Wydziałem ds. Nieletnich, Strażą Miejską itp. (programy profilaktyczno-wychowawcze). Współpraca z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (wspólne działania wspomagające rodziny w problemie oraz rodziny ubogie i niewydolne wychowawczo). Współdziałanie w zakresie edukacji obywatelskiej uczniów oraz popularyzacji wartości demokratycznych i samorządowych. Organizowanie różnych form bezpośrednich kontaktów szkoły z organami władzy samorządowej (m.in. z samorządami mieszkańców).

11


ROZDZIAŁ XI – DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI

PROCEDURY

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

- uczestnictwo w zajęciach logopedycznych, - uczestnictwo w zespołach wyrównawczych, - indywidualna pomoc nauczyciela w ramach odpowiedzialności za drugiego człowieka, - pomoc koleżeńska – samopomoc koleżeńska, - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, -zajęcia o charakterze terapeutycznym, - opieka psychologiczno-pedagogiczna, - udział w programach profilaktycznych, - zauważać talenty + zespoły zainteresowań, - pomoc materialna + rzeczowa, - zapewnianie opieki, wyżywienie.

- badania w poradniach specjalistycznych, - MOPR, - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Komenda Policji – Wydział ds. Nieletnich oraz Rewir dzielnicowych w Gronowie -Miejska Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Urząd Miasta Leszna, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - parafia.

ROZDZIAŁ XII – ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW 1.

Koła zainteresowań: a. przedsiębiorczości b. LOK c. historyczne d. chemiczne e. matematyczne f. szachowe g. języka angielskiego FC h. języka hiszpańskiego i. fizyczne j. dziennikarskie k. informatyczne l. fotograficzne m. Szkolny Klub Odkrywców n. Klub wolontariusza

12


2.

3.

Zajęcia sportowe: a. siatkówka b. koszykówka c. piłka nożna d. tenis e. taekwondo Organizacje:

ROZDZIAŁ XIII – FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW W SYTUACJI ZAGROŻENIA 1. 2. 3. 4. 5.

Ocena, diagnoza sytuacji dziecka. Otoczenie opieką, udzielenie wsparcia emocjonalnego. Udzielenie pomocy materialnej. Pomoc w realizowaniu obowiązku szkolnego. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę.

ROZDZIAŁ XIV – IMPREZY SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Klasowe obchody Dnia Chłopaka. Akcja Sprzątanie Świata. Pasowanie na ucznia klas I gimnazjum. Święto Komisji Edukacji Narodowej. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Mikołajki szkolne. Wigilie klasowe. Rocznica obchodów Powstania Wielkopolskiego. Szkolne Walentynki. Klasowe obchody Dnia Kobiet. Dzień Ziemi. Konstytucja 3 Maja. Dzień Europy. Szkolne Uroczystości Dnia Dziecka. 13


17. Pożegnanie absolwentów. 18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

ROZDZIAŁ XV – MOTYWACJA W WYCHOWANIU

Oceny z zachowania ustalane są w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Opracowano: Na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 lit. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) Rada Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia uchwalić Program wychowawczy obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli. „Program Wychowawczy realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

14

Program wychowawczy  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you