Page 1

Na sjednici Predsjedništva Gimnastičkog Saveza Crne Gore (GSCG) odžanoj 21.02.2015 godine u Budvi usvojena je

STRATEGIJA RAZVOJA GIMNASTIKE U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2015 - 2019

BUDVA, 21.02.2015 god.


SADRŽAJ

METODOLIGIJA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA GIMNASTIKE U CRNOJ GORI PROBLEMI I STANJE GIMNASTIČKOG SPORTA U CRNOJ GORI STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI POSTAVLJENIH CILJEVA AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA GIMNASTIKE U CRNOJ GORI (tabelarni prikaz)


Vodeći se smjernicama Nacionalnog programa razvoja sporta Vlade Crne Gore, Gimnastički Savez Crne Gore (GSCG) utvrđuje strateške ciljeve razvoja gimnastičkog sporta u Crnoj Gori u okviru Strategije razvoja gimnastike u Crnoj Gori. METODOLIGIJA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA GIMNASTIKE U CRNOJ GORI Metodologija izdrade Strategije razvoja gimnastičkog sporta u Crnoj Gori zasnovana je na principima – strateškim načelima na kojima se zasniva ukupni razvoja sporta u Crnoj Gori, a to je: predstavljanje Crne Gore u svijetu afirmišući njenu kulturu i jačanje nacionalne kohezije; razvijanje i jačanje tolerancije i jednakosti svih građana; fizički i mentalni razvoj djece i omladine; dostupnost sporta svima bez obzira na različitosti; pravo na zdravstvenu zaštitu; podsticanje i razvoj svih oblika slobode; razvoj i primjena naučnih saznanja; institucionalna i funkcionalna saradnja sportskih subjekata na svim nivoima. Zakon o sportu definiše predmet, pojam i djelatnost sporta, načela na kojima se zasniva sport i obaveza primjene sportskih pravila (nacionalnih i međunarodnih sportskih organizacija i institucija). Pored toga, Zakon se zasniva na najboljim međunarodnim iskustvima i prati evropske propise i standarde u razvoju sporta u Crnoj Gori. Oblast sporta u Crnoj Gori definiše se kao djelatnost od javnog interesa. Definisan je način i mjere ostvarivanja javnog interesa, utvrđivanje i način donošenja Nacionalnog programa sporta i opštinskog programa sporta, stoga i GSCG određuje ciljeve razvoja gimnastike u Crnoj Gori. PROBLEMI I STANJE GIMNASTIČKOG SPORTA U CRNOJ GORI Kako bi se identifikovali glavni problemi gimnastičkog sporta u Crnoj Gori i definisali strateški ciljevi njegovog razvoja, a usljed nedostatka jedinstvene baze podataka, osnovu za izradu ovog dokumenta predstavljala je ekspertska ocjena kompetentnih osoba. Na osnovu ekspertskih ocjena, relevantnih bibliografskih izvora, kao i empirijski prikupljenih podataka, izveden je veliki broj zaključaka koji su bili osnov za definisanje stanja gimnastičkog sporta u Crnoj Gori i odgovarajućih aktivnosti na realizaciji postavljenih strateških ciljeva. Kao i ostali sportovi u Crnoj Gori, gimnastika u Crnoj Gori treba da se zasniva na principima i standardima koji su utvrđeni u Evropskoj povelji o sportu, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvenciji UN-a o pravima djeteta, Međunarodnoj konvenciji protiv dopinga u sportu, Evropskoj konvenciji o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, Olimpijskoj povelji, Paraolimpijskoj povelji, Evropskom kodeksu o sportskoj etici, Deklaraciji o sportu, toleranciji i fer-pleju, kao i na pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.


STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA Strateški ciljevi razvoja crnogorskog sporta su, prije svega, nastojanje vaspitanja nove generacije (počev od predškolskog doba) koja će, na kraju osnovnog vaspitanja i obrazovanja, biti ,,sportski pismena“ i kao takva dodatno osposobljena da i sama utiče na integracije Crne Gore u evropske i svjetske, ne samo sportske, tokove. U cilju daljeg razvoja i unapređivanja sistema sporta u Crnoj Gori utvrđuju se sljedeći strateški ciljevi razvoja: - uspostavljanje sistema sporta u skladu sa međunarodnim propisima; - razvoj i unapređivanje fizičkog vježbanja djece u predškolskim ustanovama, jačanje školskog i studenskog sporta i uspostavljanje funkcionalnog sistema školskih i studenskih sportskih takmičenja; - planiranje izgradnje i održavanje sportskih objekata; - stvaranje uslova za vrhunsko sportsko postignuće; - uspostavljanje transparentnog sistema finansiranja sporta iz javnih i privatnih izvora i kontrola korišćenja dodijeljenih sredstava; - uspostavljanje mehanizama za povećanje obima bavljenja sportom svih građana, kao i povezivanje aktivnosti sa ekološkim i turističkim projektima, programima i strategijom održivog razvoja; - depolitizacija sporta; - jačanje autonomije sportskih saveza u regulisanju unutrašnjih odnosa i određivanju pravaca razvoja svih sportova; - unapređivanje stručnog rada u sportu; - unapređivanje zaštite svih učesnika u sportu; - ustanovljenje sistema praćenja razvoja sporta; - uspostavljanje sistema licenciranja u sportu; - omasovljavanje učešća građanja u rekrativnom vježbanju i različitim aktivnostima kroz sistem ,,Sport za sve“; - unapređivanje postojećeg sistema obrazovanja stručnog i naučnog kadra za potrebe sporta i podsticanje primjene naučnih rezultata u sportskoj praksi; - poboljšanje uslova za bavljenje sportom u jedinicima lokalne samouprave; - unapređivanje prostornih, stručnih i administrativnih kapaciteta COK i nacionalnih sportskih saveza; - podsticanje masovnosti ženskog sporta; - smanjenje svih oblika nasilja u sportu i povećanje bezbjednosti na sportskim priredbama; - jačanje uloge medija u promociji bavljenja sportom; - promovisanje volonterizma u sportu. Uzimajući u obzir da je strateški razvoj i unapređivanje sistema gimnastičkog sporta i sa njim povezanih aktivnosti složen i dugoročan proces, Strategija razvoja gimnastike u Crnoj Gori obuhvatiće period od 2015. do 2019. godine, to jest period od naredne četiri godine.


AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI POSTAVLJENIH CILJEVA 1. Dugoročna saradnja sa Crnogorskim Olimpijskim Komitetom COK, Upravom za mlade i sport i Ministarstvom prosvjete Crne Gore, preko kojih se ostvaruje javni interes u sportu; 2. Dugoročna saradnja sa Međunarodnom Gimnastičkom Federacijom FIG (International Gymnastics Federation (FIG)) i Evropskim Gimnastičkim Savezom UEG (Union Europeenne De Gimnastique (UEG)) kao relevantnim međunarodnim i Evropskim institucijama u gimnastici, u cilju dobijanja organizacije nekog od značajnih takmičenja pod njihovim pokroviteljstvom kao i apliciranje na projekte vezane za dodjelu pomoći za podsticanje razvoja gimnastičkog sporta u Crnoj Gori; 3. Medijska popularizacija i omasovljenje, bez kojih se ne mogu očekivati značajniji pomaci u gimnastičkom sportu Gimnastika je nepoznat sport u Crnoj Gori,treba je predstaviti široj javnosti da bi se povećalo interesovanje za gimnastički sport u cjelini. 4. Pomaganje u otvaranju gimnastičkih klubova na sjeveru Crne Gore, obzirom da trenutno u GSCG ne postoji ni jedan evidentiran gimnastički klub na tom području; 5. Unaprijeđivanje sportske infrastrukture; 6. Obrazovanje i nauka u gimnastici: licenciranje sportskih stručnjaka i unapređivanje sistema usavršavanja stručnog kadra u oblasti gimnastike; 7. Sufinansiranje putem konkursa i programa za unapređivanje gimastičkog sporta u Crnoj Gori.


AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA GIMNASTIKE U CRNOJ GORI (tabelarni prikaz) 1. Dugoročna saradnja sa Crnogorskim Olimpijskim Komitetom COK, Upravom za mlade i sport i Ministarstvom prosvjete Crne Gore; CILJ

Ostvarivanje javnog interesa u sportu;

AKTIVNOSTI

Usklađenost propisa koji uređuju oblast sporta u Crnoj Gori sa propisima EU i strateškim ciljevima razvoja gimnastike u Crnoj Gori

INDIKATOR

Donošenje i poštovanje pravnih akata iz oblasti sporta. Stvaranje uslova za uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja gimnastike u Crnoj Gori

NOSIOCI AKTIVNOSTI

IZVORI FINANSIRANJA

GSCG Klubovi

GSCG Klubovi

VREMENSKI OKVIR

2015-2019

2. Dugoročna saradnja sa Međunarodnom Gimnastičkom Federacijom FIG (International Gymnastics Federation (FIG)) i Evropskim Gimnastičkim Savezom UEG (Union Europeenne De Gimnastique (UEG)); CILJ

AKTIVNOSTI

Dobijanje organizacije nekog od značajnih takmičenja pod njihovim pokroviteljstvom kao i apliciranje na projekte vezane za dodjelu pomoći za podsticanje razvoja gimnastičkog sporta u CG

Saradnja i komunikacija sa FIG i UEG

INDIKATOR

NOSIOCI AKTIVNOSTI

Dobijena organizacija GSCG takmičenja. Klubovi Dodjeljena pomoć. COK Uprava za mlade i sport Ministartsvo prosvjete CG

IZVORI FINANSIRANJA

VREMENSKI OKVIR

GSCG Klubovi COK Uprava za mlade i sport Ministartsvo prosvjete CG

2015-2019


3. Medijska popularizacija i omasovljenje; CILJ

AKTIVNOSTI

Predstaviti gimnastiku široj javnosti da bi se povećalo interesovanje za gimnastički sport u cjelini

Pripremanje i održavanje internet sajta i facebook profila Klubova i GSCG. Medijsko praćenje dešavanja u gimnastičkim klubovima i GSCG.

INDIKATOR

Pokrenut sajt i fb. Veća zainteresovanost medija i sportskih institucija u državi i inostranstvu za gimnastiku u CG.

NOSIOCI AKTIVNOSTI

IZVORI FINANSIRANJA

VREMENSKI OKVIR

GSCG PR PR Klubova COK Udruženje sportskih novinara CG

GSCG Klubovi

2015-2019

NOSIOCI AKTIVNOSTI

IZVORI FINANSIRANJA

VREMENSKI OKVIR

GSCG COK Ministarsvo prosvjete CG Uprava za mlade i sport Zavod za zaposljavanje CG

GSCG COK Ministarsvo prosvjete CG Uprava za mlade i sport Zavod za zaposljavanje CG

2015-2019

4. Otvaranju gimnastičkih klubova na sjeveru Crne Gore; CILJ

Promocija i afirmacija gimnastike na sjeveru Crne Gore

AKTIVNOSTI

Zainteresovanim sportskim subjektima pomoci pri otvaranju Kluba

INDIKATOR

Otvoren gimnasticki Klub/Klubovi na sjeveru CG


5. Unaprijeđivanje sportske infrastrukture; CILJ

Stvoriti uslove za sistemsko planiranje izgradnje i adaptacije sportske infrastrukture.

AKTIVNOSTI

Definisanje prioriteta u izgradnji i adaptaciji sportske infrastrukture. Plan nabavke sprava i program izgradnje infrastrukture

INDIKATOR

Formirana lista prioriteta. Nabavka sprava. Izgradnja infrastrukture

NOSIOCI AKTIVNOSTI

IZVORI FINANSIRANJA

VREMENSKI OKVIR

GSCG Klubovi COK

GSCG Klubovi COK

2015 - 2019

NOSIOCI AKTIVNOSTI

IZVORI FINANSIRANJA

VREMENSKI OKVIR

GSCG COK

GSCG COK

2015 - 2019

NOSIOCI AKTIVNOSTI

IZVORI FINANSIRANJA

VREMENSKI OKVIR

GSCG Klubovi

GSCG Klubovi

2015 - 2019

6. Obrazovanje i nauka u gimnastici; CILJ

Unaprijeđen postojeći sistem obrazaovanja stručnog i naučnog kadra

AKTIVNOSTI

Permanenetno obrazovanje sudijskog i trenerskog kadra GSCG

INDIKATOR

Broj licenciranih trenera i sudija

7. Sufinansiranje putem konkursa i programa za unapređivanje gimastičkog sporta u Crnoj Gori; CILJ

Stvaranje uslova za uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja gimnastike u Crnoj Gori

AKTIVNOSTI

Izrada predloga za sufinansiranje

INDIKATOR

Izrađen predlog za sufinansiranje


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.