Issuu on Google+

form


I nnocence is found I n the untended garden S ome form still remains


deen t e the gunten nd dde ed d h ggaaren d t n r u n tennd de ga e garrdthee r d r garden nt ga ndd e un a h t e d g e e heeduntettendd r- ga te ended garden tth ed d den r d d t te r e e a n n d n u a e t g de - heth engardune ed g d denend unutnet gared t n d nentheduen nt the d n n dn- d ee nd te n t un he tgended gaurd nt e t d e e d n t u n u n e u e e e t n n a t n e e d e mnt fnot tend d u d he n d rd th u h t u e r e dede gard gathrthe ufo uen ernmd n e r t he e nd th ga en rde nde n n n for t dmen anrtdend e t r e n t e a h e n m fa t g h d o d d he un de eden egu nt enrdtheedunte e de f t go n t h d r n r a t e e g e d r gad ed uten a d n u t m u n d n r a n n n u en g- e te n ed th te fo ugn t e n uente ded d t de eunntendg e n r n h n d m r ed t ue h n doer u gam f- orm e den h t n n ormndedgan f e t h d e ga ard r f t e e n e d n r n d e o d d h g n a t e n t ar n- rm t f un ee ga ar-r unte untent en nd de egdag ga arrde g d h g g n r u m o u e he n u de ga the ed ed tun nfdteendded gar-rde r r d a thteteeuntennd gth d n e t n n en deed u d e h t n t en e nud n ded garden d e rd r gna ed d tennt ed ega te n u rm m e h th t n e n en e d d rd r d a u ga g e e d e e ed t r t garde d he duthnten t teennd e unntte n the u un teanr- un d ga nte den d u e gda edded garden d e h uentueng d nde ded nd t h t thrddeeeunnten ed ne th eed duente ten en arden the h e d t gar ded gard n h r n t he g - e g n a rde rd dee tundn- en a g nt e u n en the den n h h t t t te d e a u n t r n e e u e d n e d te t n d nt n u e e t h g t th h e e un d en n d de a rd r t the a g d d e n d n h d e n n e e n t d n d e d e r n g e g arden th gua th de drdeen r- rde unte th un n-d e unt und e e n a a r r e e r n t a e u n t n e e h n g e g h h d r e aa e ga t e eed t ndde thhe unte n rden g rd ed ga ded en tth rd t ndde ga g g ddedg tenthneduednte rde den t n tdendede unedt d gard rden rdden - th ded den th d n a dneten-ded garrdde u a r t uun g u h nten eu gaunteetdhnd endne ddeed gagraddeen tthhgeau e un ed nde un ard g gar arde un d the tgeanr ded ed e n d d t n e h g d n e d e d t d e n d garden n untend u e h unde e t h g e n n e h e e u t t t d e nte en end th nte nd rdte etntheenun nnd th nd ded te rden e ugnatre tended ded nt uant tedneddedgagrarrdd ed arden t utnente ed gun t e he t n e e en e u d te n e r rd d n t a u t g e d d h u th ed e d e en e a n d rd n h d den edthe hgearden d ga dd gaurn deden ththe u gar nd ed un tende en tthhge untent ddeeed nd unt n nte e undg e t d u n h e d g e d e e edgarden u r e r n e e e d de d r rd a d d a e g ga t t n d a n e a g h de d h e ntteennetne ed th d ed gard t e un tent rden th nhe de unn-t rdd - t the tend th udn te he un egnntdede un the e un rden rm u d t n d garde h n n the t he h e e un u n e t d h n e e u d n e d t h u e n t e h e e a n n u e e n e nu teth d e d dehe g uend- ntended fo nt e u aurdnet tnh athrddeanrtdend en t rde he e un h n t t u t n e d r d t n ed h d h d r gn den eg tgh dguannte gudnen t theenthte t n n a g e r d e u nt n t e n e g d e e d d e m tdedee n n d u h g t e a d e en n d d e u r d n thgeardunte u r ar e d dg e n e r t e undt gteadnedden d f o he dthe d the h eded ten ed geandtehgneaerundgnednateedrnthdeedung nrtdened ga nde ardtthhe ugardeedn he e d t ded r d g e r n nrttte n h uannt t t a h n enten n the n ttth e d e e en g e n a d r g r rd t n a g u h e a u ee d u g a e u a r t d t d e n e d e t d e d e n e e r n e n d e n u n n n r a d d t n e n e g r d e d r e e n th e u th ded n e d a d ng e de g th d ththe un th d egnnadehed en redde g taenrd untaenrd dug e uun- - unten t tghathrde n the ntegaathrtrdhde e e th denthe uthnete t e n e d d u e n e n u t d n e n t t d d e n n t h e g n e ed da the e un e de ten n- rd u e e d nte ht egarrden d e e ed genargar ennn n e u d h u h d r e n t g d t n dde ed n t n d e d he e d u d uga ed thdeedarde en th rde nte n un dgagradennte ga rd ga rduden t gar end- ardenunatrdenuntenuundnttethne- tended - ntethe nteteded h e n e u t ne gunrt- endded g a n d e e d ga trgedtnhade edhe ed he u netne h he g t g n d etth g u n en d d en de d

garden the

untte ended

garde n

n de r ga d en de n e t arden the u ntendeund e garde th n

e th

I

u e h nt e ard arden the m f o

ed ga r

rm fo

for

orm

n the

he un ten d

ga rde n t he unt

ed ggaarrdddeen

un te

t he

he garden th d e d n unte

ga rde

nd ed

cen

no

In

tended garde n u e h n th den t ardune un e nden tend gar ded t e unten h tteended garde e u ed g n n t arde h ed t end e unt e the den u gar d nded nde nntde e he u n th d n den gar ed end unt he t the end en ga gar gardden ed ggar untrdend the en den ard ened a ded r d a g e d e n tgar tendg nte en tghard arden t e den he he u nt e nd ed ga rde n

he untentth

ce In ce no

D

UN

rm

fo

fo

mf

f or

rm

t he

en

ffo orrm fo o rm

fo

or m

rm

nd e

un te

t he

de n

fo ded g ard un en te t he n de d d ed ga unten rd d d nd garen ed ed n th arde e g d gteanrddee ga n rd en rd de the en n e - n th th e d r

rm

fo

rm

fo

t he n e d r te ed ga n

deedd ggarrdden n e t n the u

ded gard

den th the unten ded gar d

e

ed ga rden

ed ga rden

gar d

nded ga rd

n-

e th

en rd

ten de d

m

arrdden en t ntteennde ded ed ga garddeen ttended nte g d garhde euun n ded the un e u ed d t h e ugnnarte n th ten n d n rde e u n dt ed g the u the arden ded g nded gardeeunnttehne unten

th e

g n n n e a rd d g ded ga tene a n th rde gar un rden e un n the den ga tende tend un the rde te u n n e t he d g nde na r - d g a nd r d e n unte t he t he

n

ga

te un

n

he

te un

ed end unt

t he

t he

nt en de dg ar de n

fo rm f o

fo

the

n rde ga

den gar

ed nd

n rde ga

t den gar

th e u n t e n d ed gard

unte arden the

ed end unt the

ed nd

d e d ten

rm

e

I n n oc e n c e I n n oc

o n n I ence

ed end unt the

d e r g a n d a e d G r g The a den r d e d n e Untend The Untended Garden nce

form

ardunetegnnadredtthen d ngtended dhgearudenn tteend garhee u t h e un ndt de nte ed gar ntend

ce

g

cen

rm g en d en tthhe untteendedf ar d o gard r e m n nded ft h unte m for e m f uthe o n r m t en d ed g ard e n t

e ufo n t en d ed

FO

da arg rd rden th tthe he h e unte ntte n en nded g

n

no

FORM

ed t en d

e h e t t n u n the ded un-

e un

e n c e I n n oc

e

fo r m fo rm fofo orm rm rm fo m f o f f o for f or m rmrm f or m form m fo fo fo ed gard f or m f r e n r o t h m f e r u o n m t e n fo d e f d g o a r f d r e n m rm fo en th rm ded gard fo he unten rm fo form rm form form u - n r t en he fo ga de r nt n m u form n d e t t d h e e f t en n d u e un dg nt orm fo e r m t he a n f r orm de for m d f orm

e cenc

oc n n I

d ga ende e unt en t h d gard derden nded ten ga un ded he ten n te un rden th ggaarde ed

e I n n oc

enc

n I e

n I e nc

n u rde ga the ed nd den e u gar th n ed nd rde ga

c

oc e n c

n garde ended the e unt en ded d en th en de the nt en un rden den heeud gaurnt rd r ntent d a dega a d g thgae u ed g dnentht de en d ar ten t en ed g n d t he u nd de ten en thhee en th ungaernd thee d ard the nd ed g rden d ed en ga

Inn

n the unte e d r I a g n e u c d n e e n d c d e e o d d n n rnte e a t nn g I n ded u e u c e n n e e e h t c h t t no nn

t ed ga r h d e ntend n e the the u u u rden n ten ed ga n d e d ga th rden th e u

no

ce

e c n e c o n n I e c

ed ga rd

c

e I n

n o c e

nce c I n n o c ence I nno

In

en

n e c o

I n n oc e n c e I n n oc e n c e

en t h gard

th

e

u


found

Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains Innocence is found In the untended garden Some form still remains

Innocence is

In the untended garden Some

form still remains


nnocence is found

n the untended garden

II

om

ef or m stil l re ma ins


INNOCENCE IS FOUND INTHEUNTENDEDGARDEN SOME FORM STILL REMAINS

MROF EMOS LLITS SNIAMER


ai garde d In th ins Inn Some d gard s found til remai garde d In th the unt ence is rm stil r d gard found I form nd e is fouform stil rnetm c ded is foun e fo e untende cence is en Some is found rden rema rm s n nce i n tende nded s foun nd In nnoc e e c Inno en Somed In the u Innocenceme form sutnil tended gnad In the unains Innoceen SomedfoIn the untInenocencecei nce is fosutil remainsgI arden Sonm th Inno gard s encee form st n i d a em ed gard is foun remains rden So d In the ce is fou stil rem ed gard is foun remains ins Inno e form tended e is fou sIntil remainsuntendedains InnocS r l i t en s e stil rem arden om the unmt a e form ntendInnocencee form stil tended gace is foun s InnocenSome form ntendInnocencee form stil m stil remaarden Somd In the uns Innocencome formfound In thfo n u I u g m e e o d m d r h h n S t t e e In In un ain ins ins en en om cen om ome for tended g ce is foun til remain garden S ence is Some e untend nce is fou form stil r g d garndce is founrdm stil remda garden Sfound In themains Innoform stil retemnded garndce is founrdm stil remda garden S e un d rm s ntended ains Innoced garden und In th s Innoce n Some untended en S cen n d e r t e e e r fo fo a e e e fo e un ins Innoc n Some e untend ocence is form stil en Som In the un ins Innoc n Some e untend tended g found In theemains Inneon Some Ifo d no ain m eu rde h he t n I nd til rema d garde nd In th ains Inn Some ed gard is found til rema d garde nd In th the un ence is rm stil r ed gard found n teh form stil reIn the unteInnnocencefoisrm stil renmtended gais found In ttil remainsdIngard u fo s i e fo e untend cence is en Som is found remains n Some In the u ocence e form s untende ome rden rem rm s rm s nce nce nde tend nde nd In nnoc s fou is fou Innoceen SomedfoIn the untInenocenceme form sutnil tended gnad In the unains Innoceen SomedfoIn the untInenocencecei nce is fosutil remainsgI arden Sonm th Inno gard s encee form stil ded gardece is foundemains Innarden Somund In the garden S In th n i d a em ed gard is foun remains rden So d In the ce is fou stil rem ed gard is foun remains ins Inno e form tended e is fou sIntil remainsuntendedains InnocS r l i t s untenins Innocene form stil rntended gcence is foe untendedce is founudnd In n ocenc e form d In the stil rem arden om m untend cence rm stil m untend cence rm stil a is foun nocen a m r r u g e o fo fo m h e S t d e e e r h e t n n l i I u n d t om In the ins Inno ome fo unten cence In theemains Innno Some fome form snded gardeeis found iIlnremains Inarden Somnce is founSome formuntendedcge is foundrm stil remgaarden Som In theemains Innofound In tahins Innocoecnence is form stil r ains Ingarden Som en Sfo a d d d e d m o r S n n n h e n t a m r u u u n n l e g i I n r r t r e o e I e t fo e fo e Inn e untse Innocencme form suntended gains Innoced gardenfound In theins Innocenen Some fountendedocence is foe form stiIlnnocencefoisrm stil rem endendocence isme form stteil nded garcde is foundstil remainosme form es untendendocence isme form stteil nded gardd garden S h t t n mainsarden Somthe untendIn n u I e r e e d o d n l m a n d m i i e e r h h h n n t s S n n s n i o n o t o t S t e I I e a I n n m a h d r m e s r u e n t i u S u S S n t e l n g n n n g s s n n s s e i c m I I m I I a fo t fo r ain garden d In the ins Inno Some d garde s found til remain garden d In the the unte ence is rm stil re d garde found In form s In the un nocenc rm stil tended s found til remain garden stil rem rden So me form tended s found til remain g nd In s Innoc ome fo untende ence is n Some found mains In Some fo n the un cence i form s tended e form ded ga rden So n the un cence i form s tended e is fouform stil rnetm c ded ce is foun stil rema d garden e untende ocence i e form s untended ce is foun n n e e c e o u n n n Som In the n e form tende d In th n ain arden S d In the ins Innoc d garde cence is rm stil re garden found I ins Inno n Some In the un den Som e unten ded ga found I ins Inno n Some In the un nocen m n e n e e I I o m h c c t s s S e o o r n n i i n l n n I n i t a n a n n e m e n I I s d d u o d d u m m r n r s n s e e e S a a fo u m n u n r r i i r ntended gce is foun stil rema e untendemains Innon Some fo untendednocence ism stil remaded gardee is foundended gar found In tnh the untennocence ism stil remaded gardee is found remains In is rm stil nded g ce is fo til rema til nded g ce is fo til rema garden nd In th fo s e m m r n h m u o e d In the ains In me for e unten nocenc the unt ence is found I ains In me for e unten nocenc form stil u In theains Innocne Some foisr found Inet form stil rneded gardfo ome fo e unte nocen form s nded e is fo ome foIn the unteins Innoceonme form s den S r n d In In is S So So th th In e em em a oc n g n u e d fo e e a d den Sfound In tthil remainsrIdnen Some In the untse Innocenc s d i e t ar is foun stil rem arden S de ence is rem ed gard nocenc den Som the un cence ue form stidl red gardenis found Instil remainsce is foundremains InnInnocencee form stidl red gardenis found Instil remainsarden Som g n l i t e t d s s d i n n e i s a n u a d m e e e l e rm ended g ce rm Innocen form sti l remains den Som e unten nocenc me form ended g for nc me form tended g ce is fou stil rem nc nc d In ten ten gar noc the s In Inno Som end the unains Innoceen Sometfo nt nnocen is found Intil remains Inrden Somde In the unt stil remaeinuntendedence is fousntil remainsed gardennd In the unains Innocdeen Someefo u n I ains en Some e form sti nded gar und In th emains In arden So In the unt n So In the unns Innocen ome form e d m h n d I a m r d e n r m fou m stil re ded ga found In emains nocenc e form s nded g e is fou ome for nd In th ins Innoc e form e unten ce is fou m stil rem ded gar rm stil te m rd s s fo rm stil r nded g is found i e g ound stil remai garden S c fo en ome for e unten ence is rm stil r ains In n Som the unte nocenc arden S ce is fou til rema den Som nd In th Innocen ome for e unten Some ntended agarden Snod In the uInnnocenceoim c e nte e fo o d n m e r n I d e m fo unten s rden S nd In th s Innoc ome fo stil re d gard und In s In nded g Innocen e form s ded gar ce is fou remains arden S und In th garden In the u ntended ce is fou remains arden S und In theinus Innocenc n i n i a a m e m e S a m u n e r fo i ten n th ains ocene form stil ntended g ence is fo untendedce is foundnd In the us Innocene form stil ntended g ence is fo stil rema rm stil nded g ce is fo til rema arden me for untend nce is m stil re he unte mains en Som the unmains InnS n I l remen Some foIn the unteins Innoceonme form suntendeddggarden Sound In theains Innocne Some foisr found Inet form stil rneded gardfo d om n is fou remain Som the u s Innoc In the the u s Innoc e form e ocen r u gard e is found stil rema garden S und In the untende cence is form stil remded garde nocence rden SomIn the unteocence is me form stidl ed gardeenis found Instil remainnce is founildremains InsnInnocencmee form stidl ed gardeenis found Instil remaingarden Som rm Innoce form st remain den So e unten nocenc me form ended nc d ten ga s In Inn So en ocencSome formuntendedcence is fofound In themains Inneon Some fo he unt remainuntendedence is fousntil remainsed gardennd In the unains Innocdeen Somerefo ains en Some e form stil nded gar und In th emains In arden So In the unt m d rden und In the ains Inno cence is form stil reded gard is found In te form stil r m u c l i n a e o t m fo r r e g g n s t l i s t til r i nd d e form ed gard SomIn the unte cence is fo ains Inen Somenfod In the unnnocence me form s untendeS form se untendeednce is fou d s Innoen Some the untenInnocencegarden Som m e is foform stil rem m e n n e o i r o e d n a t m = n e n I I n o o n l d i m I u th n ains is fou en S Innoc d In th ome form stil reended gardis found Intil remainsuntendedce is foundme form sttended gacrence is fosutil remainsd garden iS und In d garde d In the cenceform stil retemnded garndce is founstil remains o n n the Innocen arden So In the un ains Inno me form untende ocence sthfoe untendeence is foun omeIn the unt Innocenceme form s I e the un Innoce e form ins und il remains arden So found stil remainsntended gce is foundrm stil remgarden So und In theemains Inn found In ains Innoc til remgaarden Som s ains den Som d In n m u r r s i t fo fo g e fo ntended ence is form stil rem m s ntended ocence is me form nd In the us Innocen n Some fountended cence is e form stil nocence rm stil rem ed gar m o d S e he u mains Inn garden Sonce is fou stil remain ed garde nd In the ains Innoden Som remains In Some fothe untend ed gardennd In the u ains Innocden Somethe untend d stil reuntended ins Innoceome form the untendence is fouform stil rem ed gare form stilded gardenis found InIn the untencence is fouform stil rnetm ed gaer is found In d d n n e e t a c S n I n e m e th stil rem arden found ins Inno Som the ugarden SoIn the untenInnocencee is found mains Innorden Somned In the us Innocenc a u remain re nc d e formuntendedngocence irsm stil remaded gardeen is found In ns s fournm stil remaai ins Innoceme form stiul ntendedogcence is fo til i e c m n the remains Inn Some fo the untens Innocenc r n ce ome fo stil rem den So d In the ains Inn ome fo s o n l n i I t n n i e I s a d d m ded gar is foun stil rem ains arden S me form nded gar e is foun stil rem garden S stil rem nten Innocenceome form ed g den So e unte nocenc me form ended m r d fo n ains garden S d In the rden Somde In the untetended gasr found In ttilhremains Ingarden Sod In the unt ndednce is fountended gace is foun d In the unnocence ime form s untendednce is foun noced In the unns Innocennce is founl remains Ingarden So und In theins Innoce foun stil remai ins Innoce e form sti ntended cence is fom stil rema form stil rema rden Som d In the u ains Inno Some for ga rem en foun e form endendocence isme form stteil nded gard t n u e h ains In en So the un rem ded gard found In untennocence is

e c n e c o Inn In

d e d n e t n u

the

d n u o f is

n e d r a g

SOME FORM STILL REMAINS


Innocence

IS FOUND

s ain rem

Some

still

nedrag dednetnu eht nI


ound innocence

innocence


d

ne

a

n

un

I

d

te

d e

h


F SOME SNIAMER LLITS

E M O S STILL REMAINS


NNOCENCE found en ar untended garden em Innocence istill found remains Innocence is found ll In the untended garden In the untended garden Some form still remains Some form still remains


Innocence In the untended garden is found some form still remains


untended garden untended garden

untended garden

untended garden untended garden

untended garden

untended garden untended garden

untended garden untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

unte

untended ga

untended garden

untended garden

unte

untended ga

untended garden

untended garden

unte

untended ga

untended garden

untended garden

unte

untended ga

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

unte

untended ga

untended garden

untended garden

Form still remains

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden untended garden

untended garden

untended garden

untended garden untended garden

untended garden

Some

untended garden

is found

Innocence

untended garden

unt

untended g

untended garden

untended garden

untended garden

untended g

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden untended garden

untended garden

unten

untended ga

untended garden

unten


foun garden still Some

still is

In

form

garden

still

Some

untended still

is

In

nInocence found

still

In

gard

still re

me

Some

is

Some

form

is found

is

is

is

untended

In

the

is

form

found Some

the In form

the

found

Innocence

Some

untended

thefound

Innocence

In n o c e n c e In eht garden

found

In

is

Some

Some

the

still

form

found

untended Some

sti l l is

is In nInocence is In

found untended Innocence

ec n e c o n n I the is

form untended In

is


c c o n n e e In form

ntended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden denuntended untended gar

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untende

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended

den untended gar

uuntended ntended garden

untended garden

untended garden

untended garden

untended ga

untended garden


rden

d

n c ou n e d ce no is n f I ga In theuntende rem st or n i ill a S S me


Innocence ?

Copyright @ 2010 .b publications Designed by Benjamin Sim All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without any permission in writing from the publisher. Published by .b publications Typography 1 | Wil Colen NTU School of Art, Design and Media Printed in Singapore


.b

.b Publication


Haiku