Page 1

Issue 2 January 2011

การประกอบเสื้อพลัมเมอรบล็อคแบบแยกชิ้นสวนได รหัส SNV จาก FAG เสื้อพลัมเมอรบล็อค SNV ของ FAG ไดถูกออกแบบมาใหมีขนาดตรงตามมาตรฐาน ISO113, DIN736 และ DIN739 ทําใหเสื้อรุนนี้สามารถใชทดแทนเสื้อพลัมเมอรบล็อคยี่หออื่นๆ ในตลาดได ตลับลูกปนที่เหมาะสมในการใชงานกับ เสื้อพลัมเมอรบล็อคแบบนี้ ไดแก ตลับลูกปนเม็ดโคงสองแถว ตลับลูกปนเม็ดกลมสองแถวแบบปรับแนวไดเอง ตลอดจนตลับ ลูกปนเม็ดกลมรองลึก สามารถติดตั้งโดยตรงบนเพลาหรือ เปนตลับลูกปนรูเรียวติดตั้งบนปลอกปรับขนาดก็ได

ตัวเสื้อพลัมเมอรบล็อครุนใหมจะมีรูเกลียวสองรูสําหรับติดตั้งหัวเติมจาระบี และอีกหนึ่งรูสําหรับระบายจาระบีออก และจะถูกสงมาพรอมกับอุปกรณเสริมไดแก หัวอัดจาระบีแบบเรียวพรอมฝาปด และหัวอัดจาระบีแบบปุมพรอมฝาปด ซึ่ง สามารถติดตั้งไดอยางงายดาย รวดเร็ว ตามความตองการของลูกคา พรอมทั้งขนาดรูเสื้อที่ถูกผลิตในคาพิกัดความเผื่อชั้น G7 เพื่อใหตลับลูกปนขยับไดงายขึ้น ซึ่งทําใหการติดตั้งตลับลูกปน สามารถกําหนดตําแหนงไดอยางแมนยํามากขึ้นดวย สวนตอทาย ที่เปนตัวอักษร F เปนการบงชีว้ า เปนตัว เสื้อรุนใหมที่มีรูเกลียวสําหรับการอัดและระบายจาระบี

Page 1 of 5


ขอไดเปรียบของตัวเสื้อพลัมเมอรบล็อค SNV -

งายตอการเก็บสตอก เนื่องจากเสื้อหนึ่งเบอรสามารถใชไดกับเพลาหลายขนาด ทนทานตอการใชงานหนัก สามารถใชรวมกับซีลไดหลายประเภท เชน Two-Lip Seal, V-Ring Seal, Felt Seal, Labyeinth Seal หรือ Taconite Seal ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน ใชแหวนกําหนดตําแหนงขนาดเทากันสองอันใสดานขางตลับลูกปนทั้งสองดานเพื่อกําหนดตําแหนงตลับลูกปนใหอยู ตรงกลางเสื้อ และเปนการกําหนดตําแหนงตลับลูกปนในแนวแกนเพลา (Locating) พื้นผิวราบเรียบที่ฐาน ทําใหสามารถขึ้นโครงสรางรองรับเพิ่มเติมที่ดานขางของเสื้อ เพื่อไมใหตลับลูกปนเคลื่อนที่แม จะมีแรงกระทําจากดานขาง เจาะรูเพิ่มเติมไดงาย ตามจุดบอกตําแหนงที่ถูกกําหนดไวบนเสื้อ เพื่อสําหรับติดตั้ง Monitoring System, สกรูจับ ยึด หรือสลักแบบตางๆ ผิวดานนอกถูกเคลือบดวยสีเทาอมฟาเปนมาตรฐาน (RAL7031) สามารถเคลือบทับดวยสารตางๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการปองกันการกัดกรอนได

Page 2 of 5


วัสดุ ตัวเสื้อพลัมเมอรบล็อค SNV ถูกผลิตขึ้นมาจากเหล็กหลอเทา EN-GJL-HB215 เปนมาตรฐาน โดยมีความสามารถในการ รับแรงสูงอยูแลว แตหากผูใชงานตองการเสื้อที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีก ก็สามารถเลือกใชเสื้อที่ผลิตขึ้นจากเหล็กหลอเหนียว EN-GJS-400-15 โดยจะเปนการผลิตตามความตองการพิเศษของลูกคาเทานั้น

ซีลและฝาปด ซีลและฝาปดจะถูกประกอบเขาตามรองในตัวเสื้อทั้งสอง ดาน โดยทางบริษัทแชฟฟเลอรมีซีลและฝาปดแบบตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการลูกคา ดังนี้ a) b) c) d) e) f) g)

DH , Double Lip Rubber Seal DHV , V-Ring Seal FSV, Felt Strip Seal TSV, Labyrinth Seal TCV, Taconite Seal DKV, End Cover DKVT, End Cover ทนความรอนสูง

ซีลยางขอบคู DH Seal เปนซีลแบบสองชิ้นทํามาจาก Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR) สําหรับงานที่มี ความเร็วเชิงเสนไมเกิน 13 เมตรตอวินาที สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิ -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส และยอมใหมีการเบี่ยงเบน ของเพลาไดถึง 0.5 องศาทั้งสองทิศทาง

Page 3 of 5


ขั้นตอนการติดตั้งตัวเสื้อพลัมเมอรบล็อค SNV 1. แยกสวนเสื้อพลัมเมอรบล็อค ทําความสะอาดและตรวจสอบสภาพพื้นผิว 2. ยึดตัวเสื้อสวนฐานในตําแหนงที่ตองการ ในขั้นตอนนี้ใหยึดหลวมๆไวกอน 3. ติดตั้งตลับลูกปนเขากับเพลา และเติมจาระบีในชองวางของตลับลูกปนใหเต็ม 4. ทาจาระบีที่ซีลครึ่งลางในสวนที่สัมผัสกับเพลา แลววางลงในรองของตัวเสื้อสวนฐาน 5. ประกอบเพลาที่ติดตั้งตลับลูกปนไวแลวลงในตัวเสื้อสวนฐาน ประกอบแหวนกําหนดตําแหนงทั้งสองดาน (สําหรับ

ดานกํากับตําแหนงเพลา หากเปนดานลอยตัวไมตองใชแหวนกําหนดตําแหนง แตควรจัดวางตลับลูกปนไวที่กึ่งกลาง ของตัวเสื้อเชนกัน) ในกรณีที่เปนการใชงานแบบมีฝาปดหนึ่งดานจะประกอบซีลเพียงหนึ่งชิ้น ดานตรงขามให ประกอบฝาปด DKV ลงในรองของตัว เสื้อสวนฐาน 6. ปรับแตงตําแหนงตัวเสื้อสวนฐาน และขันยึดโบลทใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด 7. เติมจาระบีใหเต็มในชองวางของตัวเสื้อสวนฐาน 8. ทาจาระบีที่ซีลครึ่งบนในสวนที่สัมผัสกับเพลา ประกอบซีลเขาที่สวนบนของตัวเสื้อ 9. ประกอบตัวเสื้อสวนบนเขากับตัวเสื้อสวนฐาน ขันยึดโบลทใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด 10. ประกอบหัวอัดจาระบี โดยมีขอกําหนดที่สําคัญดังนี้ - สําหรับตลับลูกปนเม็ดโคงสองแถว ใหประกอบหัวอัดจาระบีเขากับรูเกลียวที่อยูตรงกลางดานบนของเสื้อ (เนือ่ งจาก ตลับลูกปนชนิดนี้จะมีรองเติมจาระบีที่รองกลางของแหวนนอก ทําใหจาระบีเขาสูเม็ดลูกกลิ้งไดโดยตรง) - สําหรับตลับลูกปนเม็ดกลมสองแถวแบบปรับแนวไดเอง ตลับลูกปนเม็ดโคงแถวเดียว และตลับลูกปนเม็ดกลมรองลึก ใหประกอบหัวอัดจาระบีเขากับรูเกลียวที่อยูดานขางแทน

Page 4 of 5


ทั้งนี้ ในการติดตั้งหนางานจริง ขอใหผูใชงานระวังเรื่องการติดตั้งแหวนกําหนดตําแหนงดวย หลายๆครั้งผูใชงานไดสั่งซื้อ อุปกรณเปนชุดครบสมบูรณ แตในการติดตั้งจริง หากมีการใชแหวนกําหนดตําแหนงทั้งสองดานของเพลา จะทําใหตลับลูกปน ทั้งสองตลับถูกยึดแนนอยูบนเพลาทั้งสองดาน เมื่อเดินเครื่องจักรเพื่อใชงานจะไมมีดานที่ใหตัว เพื่อรองรับการขยายตัวใน แนวแกนของเพลาเนื่องจากความรอนได ซึ่งจะสงผลเสียตออายุของตลับลูกปนในทันที สําหรับการใชงานตลับลูกปนรูเรียวบนปลอกปรับขนาด หรือปลอกสวมเพลา (Adaptor or Withdrawal Sleeve) นั้นมีวิธีการติดตั้งที่สําคัญที่ผูใชงานไมควรละเลย เพือ่ ทีจ่ ะ ไดมั่นใจไดวาตลับลูกปนรูเรียวนั้นไดถูกติดตั้งไมแนนจนเกินไป หรือไมหลวมจนเกินไป รวมถึงการเลือกใชจาระบีหลอลื่นที่ถูกตอง และปริมาณในการเติม รวมถึงชวงระยะเวลาใน เการเติมจาระบีที่เหมาะสมจะสงผลใหตลับลูกปนสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น ในฉบับ ตอๆไปเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการติดตั้งตลับลูกปนรูเรียว และการใชงานจาระบีกันครับ

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ บริษัทแชฟฟเลอร (ประเทศไทย) จํากัด อาคารเอ็กเชนจทาวเวอร ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร 02 697 0000 E-mail address: fis.th@schaeffler.com

Page 5 of 5

News Letter Vol.001-1  
News Letter Vol.001-1  

FAG & INA Bearing (P.S.M. Bearing Co.,Ltd)