Page 1

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM NR 3 W TARNOBRZEGU

1


1. Cele szkolnego systemu oceniania: 1.1 Szkolny system oceniania opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami, ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 83. 1.2. Szkolny system oceniania ma na celu: a) systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, b) motywowanie ucznia do dalszej pracy, c) rozwijanie samooceny ucznia, d) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju własnej osobowości, e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, f)

umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Kryteria oceny ucznia: 2.1.Ocena szkolna jest informacją o wyniku uczenia się wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku. Znaczenie komentarza jest nieocenione. Cechy komentarza wartościowego: a) powinien być dla ucznia zrozumiały; b) życzliwy, pozytywny w odbiorze; c) konkretny, zwięzły; d) zindywidualizowany; e) komentujący osiągnięcia lub ich brak, a nie ucznia; f) zawierający wysokie oczekiwania, ale dopasowane do możliwości dziecka. 2.2.We wszystkich klasach gimnazjalnych poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania poszczególnych przedmiotów ocenia się w stopniach szkolnych. 2.3.Oceny klasyfikacyjne na koniec półrocza oraz na koniec roku szkolnego wystawiane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

2


Obowiązuje następująca skala ocen śródrocznych i końcoworocznych: OZNACZENIE

STOPIEŃ

CYFROWE

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dost.

3

dopuszczający

dp.

2

niedostateczny

ndst.

1

3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen szkolnych: a) Ocena celująca - przysługuje uczniowi, który reprezentuje poziom twórczy (wykraczający), tzn. wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i podejmuje wysiłek twórczego rozwijania swoich uzdolnień. Potrafi samodzielnie interpretować zdobyte informacje, dokonywać ich selekcji i oceniać je. Umie formułować pytania, a przy tym rozwiązywać postawione problemy. Wykorzystuje wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, jest w stanie łączyć w logiczną całość wiadomości zdobyte na innych, pokrewnych przedmiotach. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym. b) Ocena bardzo dobra - otrzymuje ją uczeń, który potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami na poziomie dopełniającym, tzn. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania przedmiotu dla danej klasy. Sprawnie posługuje się zdobytymi informacjami, umie łączyć wiadomości z różnych dziedzin i wykorzystywać je do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę. Chętnie podejmuje się dodatkowych zajęć. c) Ocena dobra - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu na określonym etapie szkolnej edukacji (poziom rozszerzający). Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne oraz teoretyczne. Inspirowany przez nauczyciela jest w stanie samodzielnie dojść do rozwiązania zadania o pewnym stopniu trudności. Umie wiązać przyczyny z ich skutkami. Na lekcjach wykazuje się aktywnością. 3


d) Ocena dostateczna - otrzymuje ją uczeń, który treści programowe opanował na poziomie podstawowym. Wykazuje się wiadomościami gwarantującymi, że w dalszym toku uczenia się będzie dokonywał stałych postępów. Przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela potrafi zrozumieć i rozwiązać typowe zadanie. Może natomiast mieć pewne problemy z łączeniem informacji w logiczne ciągi przyczynowo-skutkowe. Na lekcjach wykazuje się sporadyczną aktywnością. e) ocena dopuszczająca - otrzymuje ją uczeń, który treści nauczania opanował na poziomie koniecznym. Wykazuje się niepełną wiedzą i małymi umiejętnościami, ale obserwowane braki nie są w stanie przekreślić możliwości uzyskiwania przez ucznia podstaw wiedzy w danym zakresie. Wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenie. f)

Ocena niedostateczna - taką ocenę otrzymuje uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych poleceń. Nie jest w stanie wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznych informacji bądź też nie podejmuje prób w tym zakresie. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Obserwowane braki uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiadomości z danego przedmiotu.

4. Jeżeli bieżące wiadomości i umiejętności ucznia przekraczają wymagania zawarte w kryteriach danej oceny, wówczas uczący może przy niej postawić znak plus (+). Dopuszcza się stosowanie znaków plus przy ocenach: dostateczny, dobry, bardzo dobry. Skala ocen cząstkowych przedstawia się następująco: OZNACZENIE

STOPIEŃ celujący plus bardzo dobry bardzo dobry plus dobry dobry plus dostateczny

CYFROWE 6 +5 5 +4 4 +3

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

4


5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w

wywiązywanie

się

z

nałożonych

obowiązków,

a

niewrodzone

predyspozycje

czy uzdolnienia. 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a)

wymaganiach

edukacyjnych

niezbędnych

do

uzyskania

poszczególnych

ocen

śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, b)

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

c)

warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel obniża wymagania dydaktyczne w stosunku do ucznia, u którego zaobserwowano

deficyty

rozwojowe

uniemożliwiające

sprostanie

wymaganiom

programowym w danym zakresie. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań następuje na podstawie orzeczenia. 9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach ucznia związanych z uczestnictwem w tych zajęciach. 10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawonściami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5


13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. 14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie gimnazjum. 15. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 16. Sposoby dokonywania oceny wiadomości i umiejętności ucznia: 17.1 Oceniając pracę ucznia nauczyciel uwzględnia: a) odpowiedzi ustne ucznia, b) odpowiedzi pisemne ucznia (kartkówki, prace klasowe, testy, referaty, dyktanda itp.), c) prace domowe ucznia, d) umiejętności praktyczne ucznia (np. wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków na ich podstawie, czytanie nut, wykresów, map itp.), e) umiejętność sporządzania notatek przez ucznia, f) umiejętność korzystania przez ucznia z różnorodnych źródeł wiedzy (np. opracowań naukowych, słowników, leksykonów i encyklopedii, prasy, radia, telewizji, Internetu itp.), g) aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych. 17.2Pod pojęciem zadania klasowego rozumie się dłuższą formę sprawdzenia wiadomości ucznia, obejmującą większą partię materiału nauczania i trwającą nie krócej niż jedną pełną godzinę lekcyjną. W danej klasie w ciągu jednego tygodnia nauczyciele różnych przedmiotów nie powinni organizować więcej niż dwa zadania klasowe. Każde zadanie klasowe należy zapowiedzieć co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 17.3 Po zapoznaniu się z oceną pracy klasowej z danego przedmiotu uczeń starannie ją poprawia, a następnie zwraca uczącemu nauczycielowi, który przechowuje ją na terenie szkoły. Na wyraźne życzenie rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek udostępnić im do wglądu klasówkę ucznia i ustnie umotywować postawioną przez siebie ocenę. 17.4 Pod pojęciem kartkówki rozumie się krótszą formę sprawdzenia wiadomości ucznia, trwającą około10 - 15 minut i obejmującą niewielką partię materiału. Jeżeli nauczyciel ma na celu sprawdzenie bieżących wiadomości uczniów (tzn. zdobytych w trakcie trzech ostatnich lekcji), może kartkówki nie zapowiadać. 17.5 Ilość prac klasowych i kartkówek. a) blok humanistyczny język polski •

minimum 3 prace klasowe w semestrze (w tym dyktando); 6


każdy uczeń ma sprawdzone co najmniej 2 prace domowe (formy dłuższe);

przynajmniej raz w semestrze odpowiada ustnie;

kartkówki (2) z jednej lub ostatnich trzech lekcji mogą być zastąpione odpowiedzią ustną;

co najmniej raz w semestrze uczeń recytuje zadany utwór lub jego fragment.

religia •

minimum 3 prace klasowe w semestrze ( lub po każdym dziale);

każdy uczeń ma sprawdzoną jedną pracę w semestrze;

przynajmniej raz odpowiada ustnie;

na koniec każdego semestru ma sprawdzony zeszyt;

powinien znać podstawowe zasady wiary – z nich może być odpytany w całym roku szkolnym.

historia •

po każdym dziale jest praca klasowa;

po 3 omówionych tematach może nastąpić sprawdzenie bieżących wiadomości uczniów w formie pisemnej (kartkówka trwająca 10 – 15 minut).

języki obce •

minimum 2 prace klasowe w semestrze;

przynajmniej jedna odpowiedź ustna;

po 3 omówionych tematach może się odbyć kartkówka.

plastyka •

3 prace manualne w semestrze;

jedno zadanie domowe;

jedna wypowiedź ustna ( wiadomości teoretyczne).

muzyka •

jedna odpowiedź ustna w semestrze;

jedna pieśń;

raz na rok ma sprawdzony zeszyt.

b) blok matematyczno-przyrodniczy •

uczniowie piszą prace klasowe po zrealizowaniu na lekcjach materiału z danego działu (prace pisemne trwające 45 minut);

w trakcie realizacji materiału z danego działu piszą przynajmniej jedną kartkówkę zapowiedzianą lub nie;

7


kartkówka może dotyczyć wiadomości oraz umiejętności, które uczeń zdobywał podczas 2 – 3 ostatnio realizowanych tematów;

przynajmniej raz w semestrze uczeń odpowiada ustnie.

17.6 Oceny z prac klasowych nauczyciele wpisują do dziennika szkolnego czerwonym długopisem w odpowiedniej rubryce dziennika. 17.7 Prace klasowe ucznia mogą być punktowane, przyjmuje się wówczas następujące kryteria ocen:

% punktów możliwych do zdobycia

Ocena

0 - 34 % punktów

niedostateczny

35 - 50 % punktów

dopuszczający

51 - 70 % punktów

dostateczny

71 - 89 % punktów

dobry

90 - 100 % punktów

bardzo dobry

17.8 Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o każdej ocenie pracy ucznia. 17.9 Na wyraźną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją w pełni uzasadnić. 18 Zasady poprawy oceny przez ucznia: 18.1 Poprawa bieżącej oceny pracy ucznia następuje w wyniku uzyskiwania przez niego lepszych stopni z kolejnych wypowiedzi ustnych i prac pisemnych. 18.2 W

szkole

przeprowadza

się

sprawdziany

wiadomości,

egzaminy

poprawkowe

i klasyfikacyjne. 18.3 Sprawdziany wiadomości, egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne przeprowadzają komisje szkolne, które każdorazowo powołuje dyrektor szkoły wyłącznie na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Każdy tego typu egzamin lub sprawdzian wiadomości składa się z części ustnej i pisemnej. Wymóg ten nie dotyczy egzaminu oraz sprawdzianu wiadomości z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Z wymienionych przedmiotów egzamin lub sprawdzian wiadomości ma formę ćwiczeń praktycznych. 18.4 W skład szkolnych komisji egzaminacyjnych wchodzą: 8


a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor (przewodniczący), b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący), c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (członek komisji). 18.5 W skład komisji sprawdzającej wiadomości ucznia wchodzą: a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innego gimnazjum prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 18.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony przez dyrektora szkoły z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. W takiej sytuacji jako osobę egzaminującą dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole. W przypadku, gdy szkoła nie zatrudnia drugiego nauczyciela danej specjalności, rola egzaminatora może zostać powierzona nauczycielowi z innej szkoły, o ile wyrazi na to zgodę dyrektor tej drugiej szkoły. 18.7 Jeśli uczeń nie zgadza się z oceną śródroczną lub roczną wystawioną przez swojego nauczyciela i potrafi szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko, ma prawo ubiegać się sprawdzian wiadomości. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, natomiast sprawdzian wiadomości przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ponieważ nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia (rodzica/opiekuna prawnego) o ocenie na siedem dni przed jej zatwierdzeniem, wniosek o ponowne ustalenie oceny, by usprawnić tok pracy rady pedagogicznej, powinien wpłynąć do dyrektora szkoły przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, co umożliwi natychmiastowe ustalenie składu komisji, terminu sprawdzianu i jego przeprowadzenie. 18.8 Powołana komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Ustalone przez komisję oceny nie mogą być niższe niż ocena ustalona wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 18.9 Egzamin poprawkowy przysługuje uczniowi, który na koniec roku szkolnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch przedmiotów. Podanie w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń składa u dyrektora szkoły nie później niż na jeden dzień przed datą posiedzenia rady klasyfikacyjnej. Termin egzaminu poprawkowego dyrektor

9


szkoły wyznacza w ostatnim tygodniu wakacji. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego powinien być znany jego wynik. 18.10

Nauczyciel może nie klasyfikować ucznia z danego przedmiotu, jeśli ma ku temu

uzasadnione podstawy: w ciągu całego szkolnego półrocza uczeń opuścił co najmniej 50% zajęć lekcyjnych, w trakcie których realizowano treści programowe tego przedmiotu, i w związku z tym nie uzyskał tylu ocen cząstkowych, by na ich podstawie uczący mógł jednoznacznie określić jego zasób wiedzy. 18.11

Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne

i nie został sklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych przedmiotów szkolnych, przysługuje prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z tych przedmiotów. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Podanie w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego musi wpłynąć do dyrektora szkoły nie później niż na jeden dzień przed datą posiedzenia rady klasyfikacyjnej. 18.12

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Wynik egzaminu klasyfikacyjnego powinien być znany przed rozpoczęciem nowego szkolnego półrocza lub nowego roku szkolnego. 18.13

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla w/w uczniów nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z: techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyka, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 18.14

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 18.15

Jeżeli uczeń nie został sklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich

obowiązkowych przedmiotów szkolnych i nie potrafi wykazać się usprawiedliwieniem nieobecności, a wystąpił do dyrektora szkoły z podaniem o egzamin klasyfikacyjny, wówczas zgodę na taki egzamin musi wyrazić rada pedagogiczna. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala

dyrektor

szkoły.

Wynik

egzaminu

klasyfikacyjnego

powinien

być

znany

przed rozpoczęciem nowego szkolnego półrocza lub nowego roku szkolnego. 10


18.16

Ze sprawdzianu wiadomości egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych sporządza

się zawsze protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu (sprawdzianu), pytania egzaminacyjne (sprawdzające), wynik egzaminu (sprawdzianu) oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. 18.17

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego

bądź klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, dyrektor szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed datą planowanej rady klasyfikacyjnej. może ustalić dodatkowy termin egzaminu. Uczeń, który nie zgłosi się po raz kolejny na egzamin poprawkowy bądź klasyfikacyjny, traci prawo do takiego egzaminu. 18.18

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 18.19

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 18.20

O proponowanej przez nauczyciela ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń nie może

dowiedzieć się później niż siedem dni przed datą posiedzenia rady klasyfikacyjnej. 18.21

Jeśli nauczyciel przewiduje, że śródroczną lub roczną pracę ucznia oceni

jako niedostateczną, wówczas o tym fakcie musi poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed przewidywanym terminem rady klasyfikacyjnej. 18.22

Uczeń, który w drugim półroczu znacznie poprawił swoje wyniki w nauce może

uzyskać wyższą o dwa stopnie ocenę końcową z danego przedmiotu. 17. Zasady promowania uczniów gimnazjum. 17.1.Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który nie uzyskał stopnia co najmniej dopuszczającego, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 17.2.Uczeń klasy trzeciej gimnazjum uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania na koniec roku szkolnego uzyskał oceny klasyfikacyjne, co najmniej dopuszczające, przystąpił do egzaminu gimnazjalnego i zrealizował projekt edukacyjny. 17.3.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego powtarza ostatnia klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

11


17.4.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego cyklu edukacyjnego promować ucznia, który z jednego przedmiotu uzyskał ocenę niedostateczną. Pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. Taką warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen oraz na świadectwie szkolnym. Uczeń promowany warunkowo w następnym roku szkolnym ma obowiązek nadrobić zaległości. 17.5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganna ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 17.6.Uczeń promowany z wyróżnieniem powinien uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. 18. Sposoby informowania rodziców o wynikach szkolnej pracy ucznia. 18.1. Podstawową formą uzyskiwania przez rodziców (prawnych opiekunów) informacji na temat szkolnej pracy ucznia są zebrania klasowe i osobisty kontakt z nauczycielem na terenie szkoły. 18.2. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przeprowadzenia w ciągu jednego roku szkolnego co najmniej czterech zebrań klasowych z udziałem rodziców (prawnych opiekunów). 18.3. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się następujące formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o szkolnych wynikach ucznia: − adnotacja w zeszycie, − korespondencja listowna, − rozmowy w domu ucznia, − kontakt telefoniczny, − Internet. 18.4. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni liczyć się z faktem, że nauczyciele nie są w stanie udzielić im drogą telefoniczną szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat postępów ucznia w nauce. 18.5. Bliższych informacji o postępach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać podczas szkolnych dyżurów nauczycieli, które szkoła organizuje w pierwszym tygodniu każdego parzystego miesiąca (np. październik, grudzień, kwiecień, czerwiec – pierwszy wtorek). Dyżury trwają godzinę zegarową.

12

Wewnątrzszkolny system ocenianania  

Wewnątrzszkolny system ocenianania Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu

Advertisement