Page 1

W środku: Mojamiłość miłość 44Moja

6 śółty jesienny liść

8 Do czytania

dokomórki komórki do

tyle mi opowiedział

po zmierzchu

obecnychczasach czasachtrudno trudWWobecnych no spotkać gimnazjalistę, chodzi o to, aby się łatwiej który nie posiadałby właporozumiewać? A moŜe wysnej komórki. Ale czy fakłącznie o tzw. szpan? tycznie chodzi A o to, abywysię porozumiewać? moŜe łatwiej porozumiewać? A łącznie o tzw. szpan? moŜe owyłącznie o tzw. chodzi to, aby się łatwiej szpan? porozumiewać? A moŜe wyłącznie o tzw. szpan?

Był słoneczny dzień, wiatr lekko powiewał koronami drzew. Wyglądały naprawdę bajecznie, z liśćmi, które z kaŜdym powiewem wiatru opadały na ziemi. Nikt nie pomyślałby, Ŝe ta jesień będzie taka wyjątkowa.

JeŜeli obejrzeliście juŜ film, a jeszcze nie czytaliście Zmierzchu, serdecznie Was do tego zachęcam. Nawet najistotniejsze momenty zostały w nim ukazane inaczej niŜ w ksiąŜce.

10 Co się nosi, czyli sezon 2009/2010 W tegorocznym sezonie jesień – zima modne będą róŜnego rodzaju bluzki z duŜymi graficznymi wzorami, swetry w serek, a takŜe tuniki z paskiem


2

OD REDAKCJI KREDĄ PISANE

Od nowa, od początku Nadeszły pochmurne dni i kaŜdy z Was z pewnością szuka dla siebie ciekawego zajęcia, które pomoŜe mu przezwycięŜyć jesienna chandrę. Wiele osób uprawia róŜne sporty, a niektórzy uwielbiają zaszyć się pod ciepłym kocykiem, zabrać ze sobą ciekawa ksiąŜkę bądź gazetę i zatracić się w marzeniach. Szczególnie tym ostatnim polecamy naszą gazetkę. Motywem przewodnim pierwszego w

Praca w gazetce jest niezwykle ekscy-

tym roku szkolnym numeru Kredą pisane jest

tującym zajęciem, ale takŜe pracochłonnym,

jesień. W numerze piszemy, jak radzić sobie z

wymagającym skupienia. Wszyscy mamy gło-

jesienną nudą. Znajdziecie tu takŜe kilka arty-

wy pełne świeŜych pomysłów, które cały czas

kułów o Waszych, a zarazem naszych zaintere-

napływają do naszych umysłów. Udało nam się

sowaniach. Cała redakcja intensywnie pracuje

odświeŜyć tytułową stronę gazetki, nadać jej

nad nowymi materiałami do kolejnych nume-

nowe logo i wprowadzić kilka innych dodat-

rów gazetki. Postaramy się, aby kaŜda jej na-

ków. To dopiero początek naszej współpracy.

stępna odsłona była coraz ciekawsza.

MoŜna powiedzieć, Ŝe ten numer jest

W tym roku nastąpiły duŜe zmiany.

naszym pierwszym wspólnym wytworem. Uwa-

Starsi uczniowie, którzy do tej pory współtwo-

ga, zaczynamy. Nawet jeśli nie wszystko, to

rzyli gazetkę, odeszli, ustępując miejsca no-

wiele od - nowa.

wym. Skład redakcji uległ radykalnej zmianie. MoŜe zacząć wszystko od nowa? Ale czy na-

Pozdrawiam!

Michalina Sroka, redaktor naczelna

prawdę tego chcemy? Będziemy kontynuować pracę naszych koleŜanek i kolegów. Postaramy

LISTOPAD 2009 r.

się godnie ich zastąpić. Mamy nadzieję, Ŝe podołamy temu zadaniu. Kredą pisane. Pismo uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu Adres: ul. Dekutowskiego 17, 39-400 Tarnobrzeg Skład redakcji: Michalina Sroka (redaktor naczelna), Kamila Łazanowska, Katarzyna Stylska, Magdalena Tracz, Joanna Sobolewska, Adrian Cymer, Justyna Gorczyca, Katarzyna Zych, Magdalena Zielińska, Aleksandra Rozmus, ElŜbieta Warchoł, Gabriela Korczak, Dominika Matusiak, Anna Sałek, Jakub Słomka, Patryk Jakubik (grafika komputerowa), Karol Czech Adres internetowy: digitalpen@poczta.pl Opiekun: Krystyna Ujda


3

TEMAT NUMERU KREDĄ PISANE

Precz z jesienną melancholią! Jak przeŜyć jesień? Dni stają się powoli coraz krótsze. Liście opadają z drzew. Cały świat wokół nas zaczynają spowijać strugi deszczu. Na szczęście kaŜdy ma jakiś sposób, aby nie poddać się przygnębiającej aurze.

Fot. Kamila Łazanowska Jeszcze kilka tygodni temu, podczas letniej przerwy wakacyjnej, mało kto miał chęć do czytania ksiąŜek. Obecnie masz na to naprawdę duŜo czasu. Wieczory są długie, a nieustanne oglądanie telewizji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tej jesieni polecam najnowszą ksiąŜkę Marty Fox Karolina XL zakochana. Jak informuje wydawca, to dalszy ciąg przygód tytułowej bohaterki jednej z poprzednich powieści tej autorki (Karoliny XL), wraŜliwej dziewczyny, która poszukuje zrozumienia dla swojej inności, naiwnego spojrzenia na świat i prawa do popełniania błędów. To opowieść o przyjaźni, zakochaniu, a takŜe o sposobach walki z przemocą. Pamiętaj takŜe o tym, Ŝe jesienne popołudnia mogą sprzyjać rozwijaniu róŜnorodnych zainteresowań. Lubisz fotografować? Jeśli tak, to weź aparat i rób zdjęcia wszystkiemu, co ujrzysz. Sprawdzaj, które wyszły dobrze, a

nad którymi musisz jeszcze popracować. Wysyłaj je na konkursy, kto wie, moŜe wygrasz jakieś ciekawe nagrody. Podobnie jest z innymi zainteresowaniami: sportem, nauką, malowaniem czy gotowaniem. Wystarczy odrobina talentu, a co waŜniejsze szczerych chęci. Ustal dzień i godzinę, zaproś przyjaciół i moŜecie wybrać się na wycieczkę w nieznane. Na przykład rowerową. Zimą będziesz pozbawiony szans na zorganizowanie takich wypadów. Korzystaj więc z Ŝycia, póki jeszcze czas! A moŜe przy okazji spotkasz kogoś nowego? PrzecieŜ wszystko jest moŜliwe. Tegoroczna jesień ma być słoneczna, chociaŜ nie obędzie się bez deszczu. W dŜdŜyste dni nie bądź przygnębiony, tylko urządź imprezę domową. Poproś więc rodziców o zgodę i zacznij przygotowania. Pamiętaj jednak o odrobieniu wcześniej zadań domowych. Zadbaj takŜe o dobre samopoczucie i zdrowe odŜywianie się. Jak najwięcej czasu spędzaj na świeŜym powietrzu, najlepiej uprawiając sport. Zrób razem ze znajomymi zawody, na przykład siatkówki czy piłki noŜnej i przekonaj się, kto z was jest najlepszy w tej dziedzinie. Dzięki proponowanym zajęciom nie dopadnie Cię nuda nawet w najpochmurniejsze dni. Jesień upłynie szybko i zanim się spostrzeŜesz, nadejdzie śnieŜna zima.

Justyna Gorczyca


4

OPINIE KREDĄ PISANE

Moja miłość do komórki W obecnych czasach cięŜko spotkać gimnazjalistę, który nie posiadałby własnej komórki. Ale czy faktycznie chodzi o to, by łatwiej się porozumiewać? A moŜe wyłącznie o tzw. szpan? Jak moŜna przeczytać w polskiej encyklopedii internetowej, Wikipedii, pierwszy prototyp telefonu komórkowego powstał w 1956 roku za sprawą szwedzkiej firmy Ericsson. WaŜył czterdzieści kilogramów, a kształtem przypominał walizkę. Urządzenie to kosztowało tyle, co samochód. Pierwszego sms-a wysłano w roku 1992, natomiast pierwsze dzwonki i melodyjki pojawiły się w 1999 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło i dzięki tym urządzeniom mamy o wiele więcej moŜliwości. Telefony to urządzenia niezwykle poŜyteczne. Dzwoniąc lub wysyłając sms-a, moŜna łatwo kogoś o czymś poinformować lub umówić się z wybraną przez siebie osobą, nie wychodząc z domu. Do dyspozycji mamy teŜ zwykle budzik, kalkulator, notatnik, zegarek. Zapomniałeś kluczy? śaden problem, wystarczy zadzwonić do mamy i zapytać, kiedy wróci. Nie wiesz, co masz zadane na następny dzień? Nie szkodzi, moŜesz przecieŜ zapytać o to kogoś z

Rys. Michalina Sroka klasy. MoŜesz teŜ w kaŜdej chwili dowiedzieć się, co słychać u rodzeństwa w innym mieście. Bo do tego właśnie, przynajmniej w teorii, słuŜy komórka. Praktyka wygląda juŜ trochę inaczej. Dziś telefony wyposaŜone są w róŜnego rodzaju bajery. Kamera i aparat to teraz wręcz pod-

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv dstawa, a dzięki kartom pamięci moŜna na telefonie zmieścić naprawdę wiele plików. Klapki, ekrany dotykowe, wysuwane klawiatury. Producenci aparatów wymyślają kolejne unowocześniania, a sieci telefoniczne prześcigają się w coraz to nowszych ofertach tanich rozmów. Nie ma w tym, oczywiście, nic złego, ale czy nie lepiej spotkać się z przyjacielem twarzą w twarz, gdy jest taka moŜliwość, niŜ rozmawiać z nim przez telefon? Taka rozmowa, po pierwsze, kosztuje, a po drugie nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. A co jeśli sam fakt posiadania komórki staje się dla jego uŜytkownika najbardziej istotny? Jej funkcje komunikacyjne przestają być sprawą waŜną, liczy się wyłącznie sam gadŜet. Komórki w szkole. To juŜ odrębna kwestia. Według zasad nie powinniśmy tu ich w ogóle uŜywać. Jak teŜ innych urządzeń elektronicznych. Powszechnie wiadomo jednak, Ŝe prawie nikt się do tych zakazów nie stosuje. Bywa, Ŝe telefon słuŜy dla zwyczajnego szpanu. Bo czyŜ, na przykład, Internet w komórce jest uczniowi naprawdę tak bardzo potrzebny? Jednak myślę, Ŝe nie warto z tej sprawy robić problemu. Obecnie komórki są tak rozpowszechnione, Ŝe ich posiadanie nie jest Ŝadnym wyróŜnikiem. Po prostu są, a to, czy mają więcej wad czy zalet naleŜy do oceny kaŜdego z nas. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł się uzaleŜnić od telefonu – jest to urządzenie codziennego uŜytku, tak samo jak telewizor, komputer, ekspres do kawy czy mikrofalówka. Aby nie ulec zagroŜeniom, które mogą nas, uŜytkowników komórek, dopaść, trzeba się z nimi po prostu, tak samo jak z komputerem czy telewizorem, obchodzić mądrze i z umiarem. Wtedy zaczniemy traktować komórki jako jeden z wielu wytworów techniki, który ma nam ułatwiać Ŝycie, a nie Ŝaden jej cud.

Gabriela Korczak


5

WYWIAD KREDĄ PISANE

Okiem debiutanta Witamy w naszym gimnazjum uczniów klas pierwszych i nauczycieli, którzy rozpoczęli właśnie swoją pierwszą pracę w Ŝyciu. Uznaliśmy, Ŝe warto dowiedzieć się, co myślą i jak czują się wśród nas. Dlaczego wybrałaś tę szkołę, a nie inną? Jest najbliŜej i cieszy się dobrą opinią. Jak się czujesz w nowej szkole? Ogólnie jest bardzo fajna atmosfera. Sympatyczni i sprawiedliwi nauczyciele. Uczniowie są koleŜeńscy i uprzejmi. Czy wolałabyś wrócić do dawnej szkoły? Raczej nie, tutaj jest lepsza atmosfera i młodzieŜ bardziej nowoczesna. Jak się uczysz? (śmiech) W miarę dobrze, staram się utrzymać jak najlepszy poziom, oczywiście w miarę swoich moŜliwości. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Fizyka. Lubię ścisłe przedmioty. Jaki jest twój ulubiony nauczyciel / nauczycielka? Mam wielu ulubionych nauczycieli. Wszyscy są bardzo serdeczni i wyrozumiali, choć zarazem wymagający. Jednak jeśli musiałabym kogoś wskazać, to wymieniłabym panią Kotulską i pana Dumę.

Nareszcie zostałem zrozumiany.

Aha... …

Z Sylwią z klasy I g rozmawiała Magda Tracz

Historie z bródką Pani w szkole pyta Jasia: - Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? - Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek? - Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. - To co mnie pani swoją bandą straszy?

*** Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka umieszczona obok mumii. - Tutaj jest napisane 2466 p.n.e. Co to moŜe znaczyć? - pyta kolegę. - To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka.

Rys. Dominika Matusiak

Kwiatki z zeszytów pierwszokla pierwszoklasistów Moja koleŜanka prawie nie schodziła z komputera. *** Niedługo Mały KsiąŜę znowu spotkał problem przeciętnego człowieka, a mianowicie przepracowanie.


6

NA SKRZYDŁACH FANTAZJI KREDĄ PISANE

śółty jesienny liść tyle mi opowiedział…

Fot. Kamila Łazanowska Był słoneczny dzień, wiatr lekko powiewał koronami drzew. Wyglądały naprawdę bajecznie, z wielokolorowymi liśćmi, które z kaŜdym powiewem wiatru opadały na ziemi. Nikt nie pomyślałby, Ŝe ta jesień będzie taka wyjątkowa. Przekroczyłam bramę parku. Słońce wyszło zza chmur i przez liście przedarło się do wnętrza parku. Przeszłam kilka kroków, nagle coś wewnątrz powstrzymało mnie przed pój-

ściem dalej. Widok, który stanął mi przed oczyma tak mnie poruszył, Ŝe przez kilka sekund zabrakło mi tchu. Wszystko wydawało się snem, dokładnie takim snem, który powinien trwać wiecznie. W parku słychać było szmer liści i śmiech dzieci, które właśnie biegły obok mnie ze swoimi pupilami. Po kilku minutach zapadła cisza, a słońce znów zaszło za chmury. Ruszyłam dalej. Przyszłam tu z zamiarem sfotografowania paru ciekawych okazów drzew i moŜe paru przechodniów. Usiadłam na ławce i zaczęłam fotografować zawiłe korony dębów. Niespodziewanie ktoś rzucił w moją stronę kamieniem, więc szybko odwróciłam się, a Ŝe siedziałam na krańcu ławki, zleciałam na ziemię. Nie był to przyjemny upadek. Zerknęłam na nogi, by sprawdzić, czy są całe. Dostrzegłam parę zadrapań, naprawdę nic powaŜnego. Cicho westchnęłam i wstałam, strzepując z siebie piach. Rozejrzałam się, szukając wzrokiem winowajcy. Był, a właściwie było ich dwóch. Dwóch chłopców w wieku około ośmiu lat. Jeden był dość wysokim brunetem, a drugi drobnym rudzielcem. - Smarkacze... - szepnęłam pod nosem. Zmierzyłam ich wzrokiem, a oni uciekli, śmiejąc się głośno. Prawie sapiąc ze złości schyliłam się po aparat, który cały czas leŜał koło ławki. Sięgając po niego, zauwaŜyłam coś niezwykłego. Wielobarwny, odznaczający się nietypowym kształtem liść. Większość ludzi po prostu by go zignorowała, lecz nie ja. Miał w obie coś, co mnie, artystkę, do niego przyciągało. Kształtem przypominał serce. Przez parę minut wpatrywałam się w niego oczarowana. Jednak po chwili coś we mnie drgnęło i szybko sięgnęłam po aparat, by


7

NA SKRZYDŁACH FANTAZJI KREDĄ PISANE

go sfotografować i na zawsze uwiecznić jako - Nakazałem mu – kontynuował swą niecodzienny okaz przyrody. W tej chwili liść opowieść jesienny liść - by zgłosił się na polijakby drgnął i wydał z siebie dziwny dźwięk, cję, bo na pewno jest poszukiwany. Poszedł i podobny do westchnięcia. Spojrzałam na niego od tego czasu go nie widziałem...- stwierdził i nieco zdezorientowana, a zarazem wystraszopodniósł ledwo widoczną brew. na. Liść nie był do końca liściem. Miał oczy i Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, Ŝe usta, przypominał twarz człowieka. Wystraszocała się trzęsę. Z trudem po chwili opanowana prawie krzyknęłam, ale w ostatniej chwili łam drŜenie swego ciała. Przymknęłam oczy, zakryłam sobie usta. Liść uśmiechnął się do zastanawiałam się co powiedzieć. mnie przepraszająco. Otworzyłam szerzej oczy. - Ta historia jest poruszająca, ale co w - Kim, czym jesteś?! - zapytałam, prózwiązku z tym?- zapytałam wreszcie. bując się powoli uspokoić. Chciałbym, abyś - NiewaŜne kim odwiedziła Michała w domu Mój niezwykły rozmówca zalub czym jestem, waŜne milkł i spojrzał na mnie. Za- dziecka, gdzie się teraz znajduje i jest to, co mam ci do stanawiałam się, jaką mam porozmawiała z nim. Na pewno opowiedzenia... na teraz minę, ale po chwili po czuje się samotny i zagubiony. chwilę zamilkł, prostu przestało mnie to ob- Zgodziłabyś się na to? Proszę przyglądając mi się cię... Jest to dla mnie bardzo chodzić. uwaŜnie, jakby się bał, Ŝe waŜne. dostanę zawału serca. Zamrugałam nerwowo - Chcę, Ŝebyś pomogła pewnej osobie, powiekami, a dłonie znowu zaczęły mi drŜeć. chłopcu... Wysłuchasz mnie?- spojrzał na - Dlaczego niby miałabym to robić?mnie pytająco. Westchnęłam, byłam nadal w zastanawiałam się w myślach. - Ehmm..., ale szoku. Miałam ochotę uciec i schować się w jak rozpoznam tego chłopca? - zapytałam głodomu, ale ciekawość wygrała. śno, próbując mówić spokojnie. - Yhmm...- pokiwałam głową i załoŜy- Michał jest niskim blondynem o błęłam ręce na piersi. kitnych oczach i ma mocno zaczerwienione - Zacznę moŜe od tego, Ŝe opowiem ci policzki. Jest spokojny bystry, nie da się go jego historię. Urodził się jedenaście lat temu w pomylić z nikim innym – niezwykły liść zamrubiednej rodzinie. Ma pięcioro rodzeństwa. Niggał oczyma. dy nie powodziło im się zbyt dobrze, ale cieUśmiechnęłam się w duchu. - MoŜe nie szyli się, Ŝe są razem. To im wystarczyło. będzie tak źle?- pomyślałam. Chłopcy chodzili do jednej ze szkół, w której - Ale jak się spyta, od kogo o nim młodsze lub biedniejsze dzieci traktowano wiem, to co mam powiedzieć? – dociekałam gorzej. Chłopczyk, o którym mówimy, ma na dalej. Tak, naprawdę nie wiedziałam, z kim imię Michał... A więc Michał kochał swoją rorozmawiam. dzinę i lubił chodzić do szkoły, na dokuczająSpojrzałam w stronę liścia, ale zobacych mu kolegów w ogóle nie zwracał uwagi. czyłam tylko parę papierków po gumie do ŜuPewnego wieczoru, gdy wrócił do domu, ujrzał cia. pogotowie i policję. Okazało się, Ŝe podczas - NiemoŜliwe, abym sobie wszystko jego nieobecności ktoś się włamał do ich sama wymyśliłam ani tym bardziej śniła. - A mieszkania Rodzeństwo i rodzice stali się ofiawięc zwariowałam? Nie.., to się wydarzyło rami brutalnego napaści. Zdruzgotany chłonaprawdę, musiało... piec uciekł z miejsca zbrodni i przybiegł właPowoli dochodziłam do siebie. Ruszyśnie tu, na tę ławkę. Usiadł i zaczął płakać. Po łam w stronę wyjścia z parku. Nie obchodziło krótkim wahaniu zapytałem go, co się stało, a mnie juŜ to, czy wydarzenie przed chwilą było on opowiedział mi swoją historię. wymyślone czy nie. Jedno było pewne następMój niezwykły rozmówca zamilkł i spojnego dnia miałam w planach wybrać się do rzał na mnie. Zastanawiałam się, jaką mam domu dziecka w poszukiwaniu pewnego chłopteraz minę, ale po chwili po prostu przestało ca. Ola Rozmus mnie to obchodzić. Chciałam, aby opowiedział mi do końca dzieje Michała.


8

PÓŁKA Z KSIĄśKAMI KREDĄ PISANE

Do czytania po zmierzchu

Rys. Michalina Sroka

W Polsce pierwsze wydanie bestsellerowej sagi Zmierzch, napisanej przez amerykańską pisarkę Stephanie Meyer pojawiło się juŜ w roku 2007. Powieść doczekała się swojej ekranizacji, co autorce przyniosło jeszcze większą sławę. Utwór ukazuje zakazaną miłość wampira do zwykłej śmiertelnej dziewczyny. Główna bohaterka Isabella Swan przeprowadza się do Forks, do ojca. Rodzice jakiś czas temu się rozwiedli. Dziewczyna całkowicie róŜni się od miejscowej młodzieŜy, jest bardzo dojrzała jak na swój wiek. Wkrótce obiektem jej westchnień staje się Edward Cullen. Wampir Ŝywiący się krwią zwierząt. Z początku unika on Belli, ale juŜ niedługo przejrzy na oczy i odwzajemni uczucia nowej znajomej. Wszystko układa się po myśli zakochanych aŜ do chwili, gdy inny grasujący w okolicy klan wampirów (znacznie groźniejszy, gdyŜ Ŝywi się głównie krwią ludzi) nie zacznie mieć chrapki na pannę Swan. Cullenowie, chcąc, by dziewczynie nic się nie stało, wywoŜą ją daleko od miasta. Tu dostaje wiadomość od wampira

Jamesa, który przekazuje Belli, Ŝe porwał jej matkę. Dziewczyna, chcąc ją ratować, ucieka Cullenom. Niedługo potem rodzice Edwarda po raz drugi przyjdą jej z pomocą… Po powrocie do szkoły para wybiera się na bal absolwentów. Dziewczyna podejmuje waŜną decyzję: tak jak ukochany zostanie wampirem. Edward jednak na to się nie godzi.. KsiąŜka, mimo Ŝe opowiada o wampirach, tak naprawdę ukazuje głębszy problem nieszczęśliwej miłości, z którą boryka się wiele nastolatek. JeŜeli obejrzeliście juŜ film, a jeszcze nie czytaliście Zmierzchu, serdecznie Was do tego zachęcam. Nawet najistotniejsze momenty zostały w nim ukazane inaczej niŜ w ksiąŜce.

ElŜbieta Warchoł


9

SPOTKANIA KREDĄ PISANE

Marta Fox w Tarnobrzegu 21 października 2009 roku w serbinowskiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z pisarką ksiąŜek dla młodzieŜy, panią Martą Fox. Spotkanie z tarnobrzeskimi czytelnikami autorka rozpoczęła od opowieści o swoim Ŝyciu osobistym, okraszając je ciekawymi anegdotami na temat wnuka Pawełka. Przede wszystkim mówiła jednak o swojej twórczości pisarskiej. Jak się okazało, pisanie powieści młodzieŜowych przychodzi autorce z łatwością, nie ma teŜ problemów z tworzeniem powieści dla dorosłych. JednakŜe – co mocno podkreśliła – wierzy w bardzo cięŜką pracę. Jak stwierdziła, zdarza się jej czasem poczuć weną twórczą i wówczas szybko siada do pisania kolejnej

ksiąŜki. Potem przyszedł czas na zadawanie pytań. Zadawaliśmy je z pewną dozą nieśmiałości, ale wkrótce przekonaliśmy się, Ŝe pani Marta Fox to osoba bardzo miła i chętnie odpowiadała na wszystkie zadawane jej pytania. Spotkanie dla nas, czytelników, było cennym przeŜyciem, poniewaŜ po raz pierwszy w Ŝyciu mieliśmy okazję poznać autorkę interesujących powieści nie za pośrednictwem biogramu w podręczniku szkolnym, lecz bezpośredniej rozmowy.

Katarzyna Stylska

Warto wiedzieć Marta Fox pisze głównie dla Tematem jej utworów są dzieci i nastolatków, które dojrzewania przeŜywają trudności.

młodzieŜy. problemy w okresie nie lada

Autorka w swoich ksiąŜkach opisuje pojedynczych bohaterów, ale takŜe środowisko, w jakich dorastają, a więc ich rodzinny dom, szkołę. Warto podkreślić, Ŝe jest przy tym bardzo odwaŜna, tematy uznawane do tej pory za literacko niezręczne odsłania z całą ostrością. KsiąŜkę "Coraz mniej milczenia" napisała na podstawie autentycznych relacji, zajęła się w niej analizą zaburzonych związków między dorosłymi, opiekunami i ich dziećmi. Podobny wątek moŜna znaleźć takŜe we wcześniejszych utworach Marty Fox, na przykład w "Magdzie.doc”, powieści dostępnej w naszej szkolnej bibliotece. Najpopularniejsze ksiąŜki

Na zdjęciu: Marta Fox Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej pisarki. pisarki to między innymi: ”Batoniki always miękkie jak deszczówka”, „Do rana daleko”. Te i inne jeszcze dzieła pisarki bez problemu poŜyczycie w bibliotece na Serbinowie. Najnowsza powieść Marty Fox nosi tytuł „Kobieta zaklęta w kamień”.

Katarzyna Stylska

Marta Fox w Internecie Zainteresowanych twórczością Marty Fox odsyłamy do jej strony internetowej. Oto adres: http://martafox.republika.pl. Oprócz bibliografii pisarki i szeregu ciekawych informacji biograficznych o autorce znaleźć tam moŜna liczne zdjęcia i wywiady prasowe. Marta Fox od trzech lat prowadzi teŜ własny blog (http://marta-fox.blog.onet.pl), swoje spostrzeŜenia i refleksje notuje w nim z duŜą systematycznością.


10

SPOTKANIA KREDĄ PISANE

Co się nosi, czyli sezon 2009/2010 W tegorocznym sezonie jesień – zima modne będą róŜnego rodzaju bluzki z duŜymi graficznymi wzorami, swetry w serek, a takŜe tuniki z paskiem w pasie. Nie bójmy się postawić na Ŝywe kolory, to one będą najmodniejsze. Nadal na topie pozostaną spodnie – rurki oraz legginsy. Powodzeniem cieszyć się będą duŜe torby na szerokich paskach, z kolorowymi wzorami. Modna będzie kratka o róŜnej szerokości, zwłaszcza na bluzkach, a przede wszystkim na kurtkach i płaszczach. Taki strój dopełnimy, dodając kolorowe chustki lub długie naszyjniki. To co napisałam, dotyczy ubioru dla dziewczyn. A co włoŜą na siebie chłopcy? W ich szafach powinny znaleźć

www.fashiontimes.it się róŜnego rodzaju szerokie i kolorowe koszulki oraz koszule, ale takŜe obszerne bluzy. Tym, którzy nie lubią się ubierać tak odwaŜnie, proponuję sweter o stonowanym kolorze z małym wycięciem przy szyi. Spodnie powinny być szerokie, ale nie do tego stopnia, Ŝeby się za

Projekt DG www.nimony.

człowiekiem ciągnęły.

Kasia Stylska


11

MUZYKA KREDĄ PISANE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Hit! This is it

Czy wiesz, Ŝe… Słowo rock pochodzi z języka angielskiego i znaczy tyle co skała, jest skrótem od rock and roll. Wszystkie style rockowe charakteryzują się brzmieniem opartym o róŜnego rodzaju gitary (basowe, elektryczne, akustyczne), instrumenty klawiszowe i perkusję. Muzykę rockową grają zazwyczaj zespoły. Najsławniejsze polskie zespoły rockowe to: Rythm and Blues, Czerwono – Czarni, Breakout. Za prekursora polskiego rocka uwaŜa się Franciszka Walickiego, świetnego muzyka estradowego. Jakub Słomka

Kuba poleca This is it it - ścieŜka dźwiękowa do

Britney Spears: 3

filmu Michaela Jackson’s

Rihanna: Did it again Agnieszka Chylińska: Nie mogę Cię zapomnieć

ŚcieŜka dźwiękowa do filmu oprócz albumowych i singlowych wersji największych przebojów Michaela, które pojawiły się na próbach do koncertów przed występami w londyńskiej O2 Arena, dodatkowo zawiera wcześniej niepublikowany utwór, zarejestrowaną w 2009 roku piosenkę tytułową This Is It w wersji podstawowej oraz nagranej z udziałem orkiestry. Wydanie limitowane płyty to podwójny zestaw CD z 36 stronicową ksiąŜeczką zawierającą unikatowe, wcześniej niepublikowane fotografie oraz 4 bonusami audio w postaci 3 znanych piosenek Michaela w wersjach demo, a takŜe za zaprezentowany po raz pierw szy, recytowany przez Króla Popu i napisany przez niego wiersz Planet Earth!

Betonce; Lady Gaga: Video Phone Ciara featuring Missy Elliott: Work Jessica Mauboy: Let me be me Basshunter: I promised myself

Jakub Słomka nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Instrumenty podobne do dzisiejszych nnnnn gitar istniały juŜ w staroŜytności. Samo słowo gitara wywodzi się z języka arabprezentowany po raz pierwszy, recytoskiego. niego

Jakub Słomka


12

Rys. Dominika Matusiak

HUMOR KREDĄ PISANE

Kredą pisane nr 1 - 2009/10  
Kredą pisane nr 1 - 2009/10  

Gazetka Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu

Advertisement