Issuu on Google+

‫‪å"ñùú ïåùç ,äçéùá äáéùéä éãéîìú‬‬

‫‪óñåé ñãøô úáéùéá ú"ñ úñðëä‬‬

‫‪ôîò÷á ãåîéìä úúéëá íéãéîìú‬‬

‫‪ôîò÷á äúéëá íéøåäèä íéãéîìú‬‬

‫‪ôîò÷á äðéëîä éãéîúì úéãéñç äçéù‬‬

‫‪ä"ñùú ôîò÷á åäðçî ìò ùéà‬‬

‫שיעזרו ויחזקו את התלמוד תורה באמעריקא בכל מה דאפשר‪.‬‬

‫מדברי כ"ק מרן מהר"א זי"ע למשלחת אנ"ש בראשות הרה"צ מנאראל שליט"א‬ ‫‪+‬‬

‫הנני בזה בקריאה ובקשה מכל אחד ואחד מכם להתייצב לימינם לפעול ולהפעיל להצלחת המגבית‪.‬‬ ‫ובזכות החזקת המוסדות הק' תזכו לכל הברכות שבתנ"ך המיועדים לתומכי ומחזיקי תורה‪.‬‬ ‫)מדברי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במכתבו למען הצלחת מגבית השנתי תשס"ה(‬


Gilyon 38B