Page 1

OS ECOSISTEMAS OS

ELEMENTOS DUN ECOSISTEMAS

Un mar,un bosque...son lugares habitados por seres vivos e neles podemos distinguir tres compoñentes: O biótopo, formados polas partes non vivas dun lugar: o solo, as rochas, o aire, a auga... A biocenose que é o conxunto de seres vivos que hai no biótopo. As relacións que se establecen entre os distintos seres vivos da biocenose, e entre estes e o biótopo

OS SERES VIVOS DUN ECOSISTEMA Nun ecosistema hai seres vivos de moitos tipos. Por exemplo, no ecosistema mariño, golfiños, quenllas, baleas... Unha ESPECIE é un conxunto de seres vivos con características moi semellantes, que poden producirse en entre eles e ter descendentes con esas mesmas característica. (IARA 6º A)


OS SERES VIVOS ESTÁN ADAPTADOS AO ECOSISTEMA Os seres vivos dun ecosistema teñen unas características concretas,as adaptacións, que lles permiten vivir nel. Grazas ás adaptacións logran: ·Soportar as condicións do biótopo:obter osíxeno, desprazarse, conseguir auga...

·Relacionarse con outros seres vivos:alimentarse ou defenderse deles, asociarse con eles... As adaptacións son corporais ou de comportamento: ·Adaptacións corporais:Son partes do corpo que permiten facer unhas funcións concretas. Por exemplo:as aletas, permiten nadar... ·Adaptacións de comportamento:Son accións, como emigrar para evitar as baixas temperaturas, escavar un tobo para ter refuxio...

AS RELACIÓNSALIMENTARIAS NO ECOSISTEMA PRODUTORES, CONSUMIDORES E DESCOMPOÑEDORES Nun ecosistema, os aliméntanse doutros. Establecen relacións alimentarias. Dependendo da súa alimentación e das súas relacións alimentarias, os seres vivos dun ecosistema poden ser produtores, consumidores e descompoñedores. (MARÍA, 6º A)


OS PRODUCTORES Os produtores son organismos autótrofos. É dicir, seres vivos, como as plantas, as algas, e algunhas bacterias, que fabrican os seus propios alimentos. Estes seres son a base da alimentación de todo o ecosistema xa que son os únicos que fabrican alimentos. OS CONSUMIDORES Os consumidores son organismo ser heterótrofos e dicir que se alimentan doutros seres vivos. Poden ser: Fitófago: que se alimentan de plantas ou algas. Carnívoros ou depredadores: que se alimentan de animais. Omnívoros: que se alimentan de plantas e animais. Preeiros: que se alimentan de animais mortos. Son organismos consumidores os animais e algúns protoctistas. Exemplo:amebas OS DESCOMPOÑEDORES Os descompoñedores son organismos heterótrofos que se alimentan descompoñendo restos de seres . Ao descompoñelos obteñen: Substancias, que absorben e que utilizan para alimentarse. Minerais, auga e gases, que quedan no medio que os produtores empregan para fabricar os seus alimentos. Son os organismos descompoñedores os fungos e moitas bacterias. Dependendo de como sexa a súa alimentación e de cales sexan as súas relacións alimentarias,poden ser productores, consumidores e descompoñedores. (ANXO, 6ºA)


OUTRAS

RELACCIÓNS NO ECOSISTEMA

Ademais das relaccións alimentarias, os seres vivos establecen outras organismos da mesma especie e con organismos doutras.

relaccións cos

RELACCIÓNS ENTRE SERES VIVOS DA MESMA ESPECIE Distinguese en agrupacións e sociedades.

Agrupacións As agrupacións reunense moitos individuos para defenderse e para reproducirse. Os peixes forman bancos, as aves bandadas, os mamiferos, rabaños e mandas.

Sociedades As sociedades son grupos organizados con moitos individuos que realizan certas tarefas. As abellas forman sociedades con tres tipos de individuos. A raiña,a unica femia que se reproduce e pon ovos. Os abellóns, son os machos que fecundan as raiñas. As obreiras,son femias que non se reproducen. Consiguen alimentos coidan as crias e defenden o grupo. (CYNTHIA, 6º A)


OUTRAS RELACIÓNS NO ECOSISTEMA RELACIÓNS ENTRE SERES VIVOS DE DISTINTA ESPECIE Destacan 3: parasitismo , mutualismo e comensalismo O parasitismo Nela relaciónanse dúas especies:o parasito benefíciase da relación e o outro sae perxudicado. Por exemplo ,a carracha. O comensalismo Dous seres viven xuntos:un sae beneficiado e o outro non obtén nin vantaxes nin beneficios. Por exemplo ,as orquídeas. O mutualismo Nesta relación ,saen os dous beneficiados. Por exemplo ,o peixe paiaso e a anémona.

As miñas competencias TRABALLO EN EQUIPO. Formigas Uns nenos estan facendo un traballo sobre a sociedade das formigas. Repartéronse o traballo , Ana explicou como é unha formiga; Begoña falou sobre os tipos e Xoán fixo os debuxos

(MIGUEL, 6ºA)

OS ECOSISTEMAS  
OS ECOSISTEMAS  

RESUMEN, ECOSISTEMAS