__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag Annual report 2016

pefa.com


Pefa B.V. Visafslagweg 1 Scheveningen


Jaarverslag Annual report 2016

pefa.com


4

Raad van Commissarissen P.H.L.M. van de Meerakker, voorzitter J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

Directie G. Spek

Supervisory Board P.H.L.M. van de Meerakker, chairman J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

Executive Director G. Spek

PEFA JAARVERSLAG 2016


5

Inhoud Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie

6 12

Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2016 Winst- en verliesrekening 2016 Kasstroomoverzicht 2016 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

20 26 28 32

Table of contents Report by the Supervisory Board Report by the the Management Board

9 15

Financial statements

21

Balance sheet as at 31 December 2016 Income statement for the year 2016 Statement of cash flow for the year 2016 Notes to the financial statements

21 27 29 35

PEFA ANNUAL REPORT 2016


6

Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2016 van Pefa B.V. Wij hebben met instemming kennisgenomen van het verslag van de directie. De jaarrekening is samengesteld door Baker Tilly Berk N.V., Goes. Wij stellen u voor de jaarrekening 2016 ongewijzigd vast te stellen. Tevens verzoeken wij u de directie voor het gevoerde beheer en beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht gedurende het verslagjaar 2016 decharge te verlenen. Pefa heeft in 2016 de groei van het voorgaande jaar weten te continueren en zelfs te ­overtreffen. De onderneming boekte noemenswaardige resultaten, waaronder het opleveren van succesvolle applicaties. Het nieuwe veilsysteem voor de Nederlandse Mosselveiling is hier een goed voorbeeld van: door Pefa is het sinds 2016 ook mogelijk om op afstand mosselen te kopen. Pefa Supply App, voor het eenvoudig verwerken van aanvoerinformatie, is eveneens een passende illustratie. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe buitenlandse veiling mogen verwelkomen in het netwerk; Stockholm is een aanwinst gebleken. Tevens is er veel vooruitgang geboekt op de ontwikkeling van Pefa Auction Clock, die naar verwachting in 2017 in gebruik zal worden genomen. In 2016 is de directie vier keer in beraad gegaan met de Raad van Commissarissen. Buiten deze vergaderingen is door de directie met de leden van de Raad regelmatig individueel overleg gevoerd over actuele thema’s. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig laten informeren over de voortgang van lopende projecten, de ontwikkelingen in de visserij en binnen de voor de onderneming van belang zijnde aangesloten veilingen in binnen- en buitenland. Bijzondere aandacht heeft de Raad van Commissarissen besteed aan de strategische positie van Pefa B.V. en de investeringen die nodig zijn om deze positie als grootste o ­ nline markt voor verse vis te behouden en in de toekomst verder te versterken.

PEFA JAARVERSLAG 2016


7

PEFA ANNUAL REPORT 2016


8

PEFA JAARVERSLAG 2016


9

Report by the Supervisory Board To the Annual General Meeting of Shareholders We are pleased to present the financial statements for 2016 of Pefa B.V. We have w ­ elcomed the Report of the Management Board. The financial statements have been compiled by Baker Tilly Berk N.V. of Goes, the Netherlands. We recommend that you approve the financial statements for 2016 as presented. We also request that you discharge the Management Board in respect of its management and policy pursued, and the Supervisory Board in respect of its supervision, during the financial year 2016. Pefa managed to continue last year’s growth trend, even surpassing it. The company reached a number of worthwhile achievements, including the delivery of successful ­applications. The new auction system for the Dutch Mussel Auction is a good example in this context: Pefa first made it possible in 2016 to make remote mussel purchases. Another telling example is Pefa Supply App, which makes it easy to process s­ upply ­information. The company also welcomed a new foreign auction to the network: Stockholm has ­proved to be an asset. Pefa has also made steady progress on ­developing Pefa Auction Clock, which is expected to be put into use in 2017. In 2016, the Management Board met with the Supervisory Board on four occasions. ­Outside these meetings, the Management Board regularly consulted with the m ­ embers of the Supervisory Board individually to discuss topical issues. In the reporting period, the Supervisory Board received regular updates about the status of pending projects and developments in the fisheries sector and in network-affiliated Dutch and foreign auctions that are relevant to the company. The Supervisory Board placed particular focus on the strategic position of Pefa B.V. and the capital expenditures that are required to maintain its position as the largest online platform for fresh fish and to build on this position in the future.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


10

De Raad is bijzonder te spreken over de toewijding van alle medewerkers en de directie, het daaruit voortvloeiende ­rendement voor de onderneming en is daarmee Pefa zeer erkentelijk voor dit verslagjaar.

Scheveningen, 29 mei 2017 De Raad van Commissarissen P.H.L.M. van de Meerakker, voorzitter J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

PEFA JAARVERSLAG 2016


11

The Supervisory Board would like to ­express its sincere a­ ppreciation to the ­Management Board and all ­employees for their commitment and Pefa’s resulting successful performance in the reporting period. Scheveningen, the Netherlands, 29 May 2017 Supervisory Board P.H.L.M. van de Meerakker, Chairman J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

PEFA ANNUAL REPORT 2016


12

Verslag van de Directie Pefa ontwikkelt We kunnen tevreden terugblikken op vorig jaar. Pefa ontwikkelde (zich) in 2016 goed zichtbaar. Zo zijn er verschillende applicaties gelanceerd. Tevens is het aantal veilingen ­gestegen. Bovendien is het vaste interne team uitgebreid met één, waardoor het totaalaantal medewerkers van Pefa op zeventien is komen te liggen: vijf zijn intern (4 FTE) en twaalf zijn extern ingehuurd (3,6 FTE) in 2016.

De groeiende lijst Inmiddels kunnen we vijftien aangesloten veilingen opsommen. Zoals aangekondigd in het Jaarverslag 2015 is vorig jaar de veiling Lauwersoog bij het netwerk van Pefa aan­ gesloten. Dit geschiedde in januari 2016. Eind van het jaar is de veiling Stockholm erbij ­gekomen. En daar zijn we best trots op. Deze jonge en moderne veiling is in n ­ ovember 2016 door vissers in het leven geroepen om zo dichter bij de afzetmarkt te zijn. De ­veiling staat bekend om z’n zoetwatervis, met name snoek en snoekbaars. Stockholm koos ervoor om vanaf de start met Pefa te veilen. Met succes. Vooral veel afstandskopers vanuit ­Nederland en België bieden op de kwaliteitsvissen uit Zweden. Want wat voorheen ­omslachtig te verkrijgen was, is nu zo gekocht. Om de veiling te ondersteunen - motiveren doet immers groeien - is Pefa naast de ­eerdergenoemde samenwerking ook (minderheids)aandeelhouder bij Stockholm ­geworden. En daar zijn we eveneens trots op.

Pefa Auction Clock In 2016 is er weer stevig aan Pefa Auction Clock gewerkt. Deze applicatie is in technisch en visueel opzicht een goede upgrade van de huidige veilingklok. Meerdere klokken tegelijkertijd kunnen hierbij heel overzichtelijk op één scherm worden bijgehouden. Dat is essentieel als een koper op meerdere plaatsen tegelijk wil inkopen. En omdat het aantal veilingen op Pefa blijft groeien, er dus meer aanbod ontstaat, wordt verwacht dat het inkopen op meerdere klokken ook gaat toenemen.

Pefa – Nederlandse Mosselveiling: een productieve samenwerking Zoals aangegeven in het Jaarverslag 2015 is de Nederlandse Mosselveiling aangeboden om aandeelhouder bij Pefa te worden. Er is in 2016 besloten om uitsluitend vanuit de vruchtbare klant-leveranciersrelatie te blijven opereren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw veilsysteem voor mosselen, welke Pefa heeft vervaardigd.

PEFA JAARVERSLAG 2016


13

138 dpi

“Want wat voorheen omslachtig te verkrijgen was, is nu zo gekocht.”

PEFA ANNUAL REPORT 2016


14

“What was difficult to come by earlier, is now at their fingertips.”

PEFA JAARVERSLAG 2016


15

Report by the the Management Board Development is the buzzword We can be satisfied with our achievements in the reporting period. Pefa developed well in 2016 and put itself in the spotlight by launching various applications. The number of ­auctions was on the rise as well. In addition, one person was added to the fixed internal team, bringing Pefa’s total headcount in 2016 to 17: five internal staff (4 FTEs) and 12 external hires (3.6 FTEs).

A growing list We now have 15 network-affiliated auctions. As announced in the Annual Report 2015, the Lauwersoog auction joined the Pefa network in January 2016. The Stockholm a­ uction followed suit at the end of the year. And that makes us rather proud. This new and contemporary auction was established by fishermen in November 2016 because they wanted a closer presence to the sales market. The auction is known for its freshwater fish, such as pike and zander. Stockholm opted for Pefa right from the start, and successfully so. It is remote buyers from the Netherlands and Belgium who place bids for the Swedish quality fish in particular. What was difficult to come by earlier, is now at their fingertips. To support the auction, Pefa has also taken a (minority) equity interest in the Stockholm auction. After all, motivation encourages growth. And that makes us proud as well.

Pefa Auction Clock We continued to work hard on Pefa Auction Clock in 2016. From a technical and visual perspective, this application forms an excellent upgrade of the current auction clock. It ­allows users to simultaneously monitor multiple auction clocks on the same screen. That is essential when a buyer wants to make purchases at multiple locations at the same time. Given that the number of network-affiliated continues to grow and supply is ­increasing, the use of multiple clocks to make purchases is also expected to rise.

Pefa and the Dutch Mussel Auction: a productive partnership As mentioned in the Annual Report 2015, the Dutch Mussel Auction was offered an equity interest in Pefa. It was decided in 2016 to continue our partnership based e­ xclusively on the productive client/supplier relationship. This has resulted in a new mussel auctioning system, which was produced by Pefa. This application was ­successfully put into use at the start of the mussel season (May 2016). From the very first sale, remote bids were placed on the mussels: a first in the sector. Pefa continued its development of the application shortly

PEFA ANNUAL REPORT 2016


16

Aan de start van het mosselseizoen (mei 2016) is deze applicatie met goed gevolg in gebruik genomen. Vanaf de eerste verkoop is er op afstand meegeboden op de mosselen: een primeur voor de sector. Kort na oplevering van de software is Pefa begonnen aan de doorontwikkeling. Op basis van gebruikersinput is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Een aanpassing aan het mobiele gebruik is daar een goed voorbeeld van. Nu is het veilsysteem op de smartphone of tablet nog gebruiksvriendelijker.

Pefa Supply App blijkt succesvol Juiste en transparante aanvoerinformatie is voor veilingen cruciaal. ’s Ochtends komen vissers binnen en wordt de vangst gewogen en gesorteerd. Voorheen werd dit op een weegbrief genoteerd en naar kantoor gebracht. Sinds 2016 kunnen veilingen met Pefa Supply App de aanvoerinformatie direct digitaal invoeren en dat zorgt voor een sneller en efficiënter proces op de werkvloer. Hiermee is deze data tevens betrouwbaarder én eerder beschikbaar voor de markt. Met het oog op de aanlandplicht voor vissers – en de administratie die daarbij komt kijken – biedt Pefa Supply App eveneens uitkomst.

Toename transacties Het Pefa netwerk is nog steeds groeiende. In 2016 heeft Pefa 576.000 verkooptransacties gefaciliteerd binnen het netwerk tegenover 540.000 in 2015. Ook het aantal afstands­ kopers is licht gestegen. Inmiddels geldt voor alle veilingen dat afstandskopen van ­essentieel belang zijn voor een goede marktwerking op de veiling.

Positieve financiële resultaten Pefa heeft 2016 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 128.000 tegenover € 96.000 in 2015. De opbrengsten zijn in 2016 gestegen naar € 1.128.000 ten opzichte van € 826.000 in 2015. Ook dit jaar zijn er investeringen gedaan ten bedrage van € 141.000 in softwareontwikkeling en ICT-infrastructuur. En er zijn aandelen gekocht in Stockholms Fiskeaktion AB, voor het bedrag van € 5.000.

Perspectief De ontwikkeling in de markt vereist dat Pefa innoveert: we willen tenslotte voorop blijven lopen. Daarom zal 2017 een grote upgrade met zich meebrengen. Zo wordt Pefa Auction Clock geïntroduceerd. In samenwerking met Danske Fiskeauktioner zal deze applicatie als eerste in Denemarken live gaan. Door concrete behoefte uit de markt voor mobiel inkopen is de afgelopen twee jaar ­grondig getest met een applicatie voor iPhone. Om in 2017 breed uit te zetten naar ­andere mobiele apparaten, lanceert Pefa een volgende versie van deze app én een nieuwe voor Android smartphones.

PEFA JAARVERSLAG 2016


17

after it was delivered. A number of changes were implemented based on user input. One such change involved the application’s mobile use. Now the auction system is even more user-friendly when used on a smartphone or tablet.

Pefa Supply App proves successful Having access to correct and transparent supply information is crucial for auctions. The catch is weighed and sorted in the morning after the fishermen have brought it in. The relevant information used to be jotted down on a weighing form and taken to the ­office. Since 2016, Pefa Supply App has allowed auctions to enter the supply information directly in digital form, which has streamlined processes on the workfloor. The app also makes this data more reliable and more readily available to the market. In addition, Pefa Supply App helps out with the landing obligation for undersized fish, which involves a fair amount of record-keeping.

Increase in number of transactions The Pefa network is continuing to grow. In 2016, Pefa facilitated 576,000 sales transactions within the network, up from 540,000 in 2015. The number of remote buyers rose slightly as well. Remote buying has now become an essential sales channel for all auctions.

Excellent financial results Profit for 2016 stood at € 128,000 against € 96,000 for 2015. Revenue also saw an increase in 2016, rising to € 1,128,000 from € 826,000 in 2015. Capital expenditures in software development and the ICT infrastructure amounted to € 141,000 in 2016. In addition, Pefa acquired an equity interest in Stockholms Fiskeaktion AB for an amount of € 5,000.

Outlook Developments in the market require Pefa to innovate: we want to continue to be p ­ ioneers. For this reason, 2017 will see a major upgrade. One of the market intro­ductions will involve Pefa Auction Clock. This application will first go live in D ­ enmark in partnership with Danske Fiskeauktioner. Responding to a concrete need in the market for mobile purchasing, we have conducted an in-depth pilot with an iPhone application for the past two years. In order to broadly roll out this application to other mobile devices in 2017, Pefa will launch the next version of this app and a new one for Android smartphones.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


18

Doordat de organisatie ontwikkelt, worden er andere eisen gesteld. Met de upgrade zoeken we naar een optimale balans ­tussen in- en externe medewerkers. Hierbij is tevens een vernieuwd kantoor essentieel, met meer ruimte en modernere werkplekken. Pefa zal goed blijven kijken naar waar de behoefte van de markt ligt en hierop anticiperen, zodat we onze positie als koploper behouden. Scheveningen, 29 mei 2017 Directie G. Spek

PEFA JAARVERSLAG 2016


19

The developing organisation is demanding a different approach. The upgrade is meant to strike the best possible balance between internal staff and external hires. In this process, it is essential that Pefa should relocate to a new office space, with more room and more modern ­workstations. Pefa will continue to monitor market requirements and capitalise on oppor­tunities so as to stay ahead of the market. Scheveningen, the Netherlands, 29 May 2017 Executive Director G. Spek

PEFA ANNUAL REPORT 2016


20

Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2016 €

31-12-2015 €

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

1

Ontwikkelingskosten Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa Materiële vaste activa

183.250

-

70.414

253.664

-

106.844

358.876

5.252

-

2

Gebouwen, machines en inventaris Financiële vaste activa

Groepsmaatschappijen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Handelsvorderingen

66.416

69.638

Overige vorderingen en ­overlopende activa

36.678

17.738

Liquide middelen

103.094 229.254

87.376 86.942

Totaal activa

698.108

533.194

PEFA JAARVERSLAG 2016


21

Balance sheet as at 31 December 2016 (after profit appropriation)

ASSETS

31-12-2016 €

31-12-2015 €

NON-CURRENT ASSETS Intangible fixed assets

1

Costs of development Prepayments on intangible fixed assets Tangible fixed assets

183,250

-

70,414

253,664

-

106,844

358,876

5,252

-

2

Property, plant and equipment Financial fixed assets

Participations in affiliated ­companies CURRENT ASSETS Receivables

Trade receivables

66,416

69,638

Other receivables and accrued assets

36,678

17,738

Cash and cash equivalents

103,094 229,254

87,376 86,942

Total assets

698,108

533,194

PEFA ANNUAL REPORT 2016


22

PASSIVA

€ EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal Agioreserve Wettelijke en statutaire reserves Algemene reserve

31-12-2016 €

31-12-2015 €

3 150.000 269.766 253.664 -125.259

150.000 240.975 548.171

390.975

KORTLOPENDE ­SCHULDEN

Handelscrediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en sociale lasten Onderhanden werk

46.057 41.629 20.666

Overige schulden en overlopende passiva

41.585

Totaal passiva

PEFA JAARVERSLAG 2016

46.164 28.791 7.074 17.000 43.190 149.937

142.219

698.108

533.194


23

EQUITY AND LIABILITIES

€ EQUITY

31-12-2016 €

31-12-2015 €

3

Issued share capital Share premium reserve

150,000 269,766

Statutory reserves and reserves under the Articles of Association

253,664

General reserve

-125,259

150,000 240,975 548,171

390,975

CURRENT LIABILITIES

Trade payables Liabilities to other participations

46,057 -

46,164 28,791

Taxes and social security ­contributions

41,629

7,074

Projects in progress

20,666

17,000

Other liabilities and accrued expenses

41,585

Total equity and liabilities

43,190 149,937

142,219

698,108

533,194

PEFA ANNUAL REPORT 2016


24

PEFA JAARVERSLAG 2016


25

PEFA ANNUAL REPORT 2016


26

Winst- en verliesrekening 2016

Netto-omzet

4

Mutatie onderhanden werk Projectomzet

Geactiveerde eigen productie Productiewaarde

Overige bedrijfsopbrengsten

€ 992.059 17.604 1.009.663 118.562 1.128.225 -

Bedrijfsopbrengsten

€ 819.894 819.894 819.894 6.601

1.128.225

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Personeelskosten

2016 €

5

2015 €

826.495

210.850

97.011

288.948

247.525

Afschrijvingen op materiële vaste activa

138.526

138.097

Overige bedrijfskosten

336.612

245.939

Totaal bedrijfskosten

974.936

728.572

Bedrijfsresultaat

153.289 1.061

97.923 -2.373

Belastingen

154.350 -25.945

95.550 -

Nettowinst

128.405

95.550

Financiële baten en lasten Winst voor belastingen

PEFA JAARVERSLAG 2016


27

Income statement for the year 2016

Revenue

Movements in projects in progress Project revenues

Own production capitalised Production value

Other operating income

€ 4 992,059 17,604 1,009,663 118,562 1,128,225 -

Operating income

Depreciation Other operating expenses

€ 819,894 819,894 819,894 6,601

1,128,225

Work contracted out and other external expenses Employee benefits expense

2016 €

5

2015 €

826,495

210,850

97,011

288,948

247,525

138,526

138,097

336,612

245,939

Total operating expenses

974,936

728,572

Operating profit

153,289 1,061

97,923 -2,373

Taxation

154,350 -25,945

95,550 -

Net profit

128,405

95,550

Financial income and expense Earnings before taxation

PEFA ANNUAL REPORT 2016


28

Kasstroomoverzicht 2016 €

2016 €

2015 €

Kasstroom uit operationele ­activiteiten

Bedrijfsresultaat

153.289

97.923

89.821 41.331

136.655

Correcties voor

Afschrijvingen op immateriële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa

1 2

Mutaties werkkapitaal

Mutaties vorderingen Mutaties kortlopende schulden

-15.718 7.718 -8.000 276.441

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentebaten Rentelasten Belastingen

-64.902 45.693

1.938 -877 -25.945

-19.209 215.369 2.239 -4.612 -

-24.884 251.557

Kasstroom uit operationele ­activiteiten

-2.373 212.996

Kasstroom uit investerings­activiteiten

Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen van materiële vaste activa

1 -118,562 2 -22,718 -5.252

-81.219 -82.191 -

8.496

1.442

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-138.036

-161.968

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Agio in boekjaar Aflossingen op langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutaties in geldmiddelen

PEFA JAARVERSLAG 2016

28.791 -

-60.000 28.791

-60.000

142.312

-8.972


29

Statement of cash flow for the year 2016 €

2016 €

2015 €

Cash flow from operating activities

Operating profit

153,289

97,923

89,821 41,331

136,655

Adjustments for

Amortisation Depreciation

1 2

Changes in working capital

Movements receivables Movements in current liabilities

-15,718 7,718 -8,000 276,441

Net cash flow from business activities

Interest received Interest paid Taxation

-64,902 45,693

1,938 -877 -25,945

-19,209 215,369 2,239 -4,612 -

-24,884 251,557

Cash flow from operating activities

-2,373 212,996

Cash flow from investment activities

Investments in intangible assets Investments in tangible assets Investments in financial fixed assets Disposal of tangible fixed assets

1 -118,562 2 -22,718 -5,252 8,496

Cash flow from investment activities

-81,219 -82,191 1,442 -138,036

-161,968

Cash flow from financing activities

Share premium for financial year Repayments on longterm liabilities Cash flow from financing activities Movements in cash

28,791 -

-60,000 28,791

-60,000

142,312

-8,972

PEFA ANNUAL REPORT 2016


30

2016 €

2015 €

Mutatie geldmiddelen

Stand per 1 januari Mutaties boekjaar Stand per 31 december

PEFA JAARVERSLAG 2016

86.942 142.312 229.254

95.914 -8.972 86.942


31

2016 €

2015 €

Increase/decrease in cash and cash equivalents

Balance at beginning of financial year Movements during financial year Balance at end of financial year

86,942 142,312 229,254

95,914 -8,972 86,942

PEFA ANNUAL REPORT 2016


32

Toelichting op de jaarrekening GEGEVENS ENTITEIT Vestigingsplaats en inschrijving Handelsregister Pefa B.V. is gevestigd en houdt kantoor aan de Visafslagweg 1, 2583 DM in Scheveningen. Pefa B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27310765.

Algemene toelichting Beschrijving van belangrijkste activiteiten De activiteiten van Pefa B.V., gevestigd te Scheveningen, bestaan voornamelijk het ontwikkelen en exploiteren van een elektronisch veilingssysteem voor de visserijsector.

Algemene grondslagen Uitgangspunten voor grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden over het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of tegen de reële waarde ten tijde van de verkrijging. Indien geen ­specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de ver­ krijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn verwijzingen naar de toelichting opgenomen. Herrubricering immateriële vaste activa In de jaarrekening 2016 is een herrubricering opgenomen. Tot aan 2016 werden de ontwikkelingskosten van software verantwoord onder de materiële vaste activa. Op grond van nieuwe informatie worden deze kosten sinds 1 januari 2016 gerubriceerd onder de immateriële vaste activa. In overeenstemming met artikel 2:356 sub 2 BW is een statutaire reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten opgenomen onder het eigen vermogen.

Grondslagen voor de balans Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen.

PEFA JAARVERSLAG 2016


33

“Pefa zal goed blijven kijken naar waar de behoefte van de markt ligt en hierop anticiperen, zodat we onze positie als koploper behouden.”

PEFA ANNUAL REPORT 2016


34

“Pefa will continue to monitor market requirements and capitalise on opportunities so as to stay ahead of the market.�

PEFA JAARVERSLAG 2016


35

Notes to the financial statements ENTITY INFORMATION Registered address and registration number trade register The registered and actual address of Pefa B.V. is Visafslagweg 1, 2583 DM in Scheveningen. Pefa B.V. is registered at the trade register under number 27310765.

General notes Description of the most important activities of the entity The activities of Pefa B.V., having its legal seat at Scheveningen, primarily consist of the ­development and operation of an electronic auction system for the fisheries sector.

General accounting principles Description of the accounting standards used to prepare the financial statements The ­financial statements have been drawn up in accordance with the provisions of Title 9, Book 2 of the Dutch Civil Code and the Dutch Accounting Standards, as published by the Dutch Accounting Standards Board (‘Raad voor de Jaarverslaggeving’). Assets and liabilities are generally valued at historical cost, production cost or at fair value at the time of acquisition. If no specific valuation principle has been ­stated, v­ aluation is at historical cost. In the balance sheet and the income statement, r­ eferences are made to the notes. Reclassification of intangible fixed assets A reclassification has been incorporated into the financial statements for 2016. Until 2016, software development costs were classified as tangible fixed assets. Based on new information, the software development costs have been classified under intangible fixed assets with effect from 1 January 2016. In accordance with Section 356(2) of the Dutch Civil Code, a statutory reserve for capitalised costs of development has been ­recognised in equity.

Accounting policies for the balance sheet Intangible assets Intangible fixed assets are stated at historical cost less amortisation.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


36

Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte economische levensduur en bijzondere waardeverminderingen. Financiële vaste activa Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Het resultaat wordt bepaald als het in het boekjaar betaalbaar gestelde dividend, waarbij het dividend dat niet in contanten is uitgekeerd wordt gewaardeerd tegen de reële waarde. Vorderingen Bij eerste opname worden de vorderingen gewaardeerd tegen de reële waarde van de te ontvangen bijdrage, inclusief transactiekosten. Handelsvorderingen worden vervolgens gewaardeerd tegen de amortiseerde kostprijs. Voorzieningen voor dubieuze debiteuren worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en deposito’s met een looptijd van minder dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder het kopje kortlopende schulden. Liquide middelen worden verantwoord tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden Bij eerste opname worden kortlopende schulden verantwoord tegen de reële waarde. Kortlopende schulden worden vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, d.w.z. het ontvangen bedrag rekening houdend met opslagen en kortingen en onder aftrek van transactiekosten. Dit komt meestal overeen met de nominale waarde.

Grondslagen voor de winst- en verliesrekening Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bruto-opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten behaald op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden gerealiseerd. Opbrengstverantwoording Netto-omzet omvat de opbrengsten uit de levering van goederen en diensten en ­inkomsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden, na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

PEFA JAARVERSLAG 2016


37

Property, plant and equipment Tangible fixed assets are valued at historical cost or production cost including directly attributable costs, less straightline depreciation based on the expected future life and impairments. Financial assets Participations over which no significant influence can be exercised are valued at ­historical cost. The result represents the dividend declared in the reporting year, in which process dividend not distributed in cash is valued at fair value. Receivables Receivables are initially valued at the fair value of the consideration to be received, including transaction costs. Trade receivables are subsequently valued at amortised cost. Provisions for bad debts are deducted from the carrying amount of the receivable. Cash and cash equivalents Cash at banks and in hand represent cash in hand, bank balances and deposits with terms of less than twelve months. Overdrafts at banks are recognised within debts to lending institutions under current liabilities. Cash at banks and in hand is valued at nominal value. Current liabilities On initial recognition, current liabilities are recognised at fair value. After initial ­recognition, current liabilities are recognised at amortised cost, i.e. the amount ­received taking into ­account premiums or discounts and net of transaction costs. This is usually the nominal value.

Accounting policies for the income statement Accounting principles for determining the result The result is the difference between the realisable value of the goods/services p ­ rovided and the costs and other charges during the year. The results on transactions are recognised in the year in which they are realised. Revenue recognition Net turnover comprises the income from the supply of goods and services and r­ ealised income from construction contracts after deduction of discounts and suchlike and of taxes levied on turnover.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


38

Personeelskosten De aan het personeel uit te betalen beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden in de winst- en ­verliesrekening verwerkt. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat in de winsten verliesrekening, na aftrek van compen­ sabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

Grondslagen voor het ­kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De in het kasstroomoverzicht opgenomen liquide middelen bestaan uit de geldmiddelen met uitzondering van de deposito’s met een looptijd van langer dan drie maanden.

PEFA JAARVERSLAG 2016


39

Employee benefits expense Benefits payable to employees are recognised in the income statement on the basis of the employment conditions. Taxation Tax on the result is calculated based on the result before tax in the income ­statements, taking account of losses available for setoff from previous financial years and exempt profit components, plus nondeductible costs.

Accounting policies for the cash flow statement Cash flow statement The cash flow statement has been p ­ repared using the indirect method. The cash items disclosed in the cash flow statement ­comprise cash at banks and in hand except for deposits with a maturity longer than three months.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


40

Toelichting op de balans 1 Materiële vaste activa Ontwikkelingskosten

Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa

Totaal

€ -

€ -

€ -

494.039

-

494.039

Herrubricering cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-269.116

-

-269.116

Investeringen Afschrijvingen Desinvestering verkrijgingsprijs Desinvestering cumulatieve afschrijvingen

48.148 -89.821 -145.453 145.453

70.414 -

118.562 -89.821 -145.453 145.453

Balansmutatie

183.250

70.414

253.664

Stand per 31 december 2016 Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2016

396.734 -213.484 183.250

70.414 70.414

467.148 -213.484 253.664

20%

0

Boekwaarde per 1 januari 2016 Mutaties Herrubricering verkrijgingsprijs per 1 januari

Afschrijvingspercentage

PEFA JAARVERSLAG 2016


41

Notes to the balance sheet 1 Materiële vaste activa Costs of development

Prepayments on ­intangible fixed assets

Total

€ -

€ -

€ -

494,039

-

494,039

Reclassification of accumulated amortisation as at 1 January

-269,116

-

-269,116

Investments Amortisation Disposals of purchase price Disposals of accumulated amortisation

48,148 -89,821 -145,453 145,453

70,414 -

118,562 -89,821 -145,453 145,453

Balance movements

183,250

70,414

253,664

Balance as at 31 December 2016 Purchase price Accumulated amortisation Book value as at 31 December 2016

396,734 -213,484 183,250

70,414 70,414

467,148 -213,484 253,664

20%

0

Book value as at 1 January 2016 Movements Reclassification of purchase price as at 1 January

Amortisation rate

PEFA ANNUAL REPORT 2016


42

PEFA JAARVERSLAG 2016


43

PEFA ANNUAL REPORT 2016


44

2 Materiële vaste activa Stand per 1 januari 2016 Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen

869.162 -510.286

Boekwaarde per 1 januari 2016

358.876

Mutaties Herrubricering boekwaarde immateriële vaste activa per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Desinvestering verkrijgingsprijs Desinvestering cumulatieve afschrijvingen

-224.923 22.718 -41.331 -40.002 31.506

Balansmutaties

-252.032

Stand per 31 december 2016 Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2016

357.840 -250.996 106.844

Afschrijvingspercentage

20%

3 Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van Pefa B.V. bedraagt EUR 500.000, verdeeld over 249.992 gewone aandelen, 16 prioriteitsaandelen en 249.992 4% cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 1. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt EUR 150.000; iedere aandeelhouder heeft 1 prioriteitsaandeel, 49.990 cumulatief ­preferente aandelen en negen gewone aandelen.

PEFA JAARVERSLAG 2016


45

2 Tangible fixed assets Balance as at 1 January 2016 Purchase price Accumulated depreciation

869,162 -510,286

Book value as at 1 January 2016

358,876

Movements Reclassification of book value of intangible fixed assets as at 1 January Investments Depreciation Disposals of purchase price Disposals of accumulated depreciation

-224,923 22,718 -41,331 -40,002 31,506

Balance movements

-252,032

Balance as at 31 December 2016 Purchase price Accumulated depreciation Book value as at 31 December 2016

357,840 -250,996 106,844

Depreciation rate

20%

3 Issued share capital The authorised share capital of Pefa B.V. amounts to EUR 500,000, divided into 249,992 ordinary shares, 16 priority shares and 249,992 4% cumulative preference shares, with a nominal value of EUR 1 each. Issued share capital amounts to EUR 150,000 and ­comprises 1 priority share, 49,990 cumulative preference shares and 9 ordinary shares for each shareholder.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


46

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Leaseverplichtingen Dit betreft een leaseverplichting voor de huur van het kantoor van United Fish Auctions N.V. Het huurcontract beslaat een periode van vijf jaar, van augustus 2009 tot en met 31 december 2014. Na 31 december 2014 wordt het huurcontract steeds per jaar met een jaar verlengd. De huur bedraagt EUR 1310 per maand.

4 Netto-omzet

Kopers abonnementen Verrichte activiteiten Onderhoudscontract veilingen SBC veilingen Leveranciers abonnementen Overig

2016 € 482.868 219.712 165.112 81.510 15.197 27.660 992.059

2015 € 440.131 143.669 138.838 48.160 14.752 34.344 819.894

5 Gemiddeld personeelsbestand Het gemiddeld aantal werknemers in 2016 bedraagt 4,00 (in fte’s). In 2015 was dit 3,60. Er zijn geen werknemers actief in het buitenland.

PEFA JAARVERSLAG 2016


47

Off-balance-sheet rights, obligations and arrangements Lease obligations This concerns a lease obligation for the lease of the office of United Fish Auctions N.V. The lease agreement spans five years, from August 1, 2009 to December 31, 2014. After 31 December 2014, the lease agreement will be continued for a subsequent period of one year at a time. The rent is EUR 1,310 per month.

4 Revenue

Subscription buyers Performed activities Maintenance contract auctions SBC auctions Subscription suppliers Other

2016 â‚Ź 482,868 219,712 165,112 81,510 15,197 27,660 992,059

2015 â‚Ź 440,131 143,669 138,838 48,160 14,752 34,344 819,894

5 Average headcount In 2016, Pefa employed 4.00 FTEs on average; in 2015, this number was 3.60 (in FTEs). Pefa did not have any employees outside the Netherlands.

PEFA ANNUAL REPORT 2016


Beeldmateriaal het Nederlands Visbureau Pefa Grafisch ontwerp OPZET, Santpoort-Zuid Juli 2017

pefa.com Visafslagweg 1 2583 DM Scheveningen The Netherlands www.pefa.com

Profile for Gijsbert Spek

Pefa Annual Report 2016  

Pefa Annual Report 2016  

Advertisement