__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag Annual report 2015

pefa.com


Jaarverslag Annual report 2015

Pefa B.V. Visafslagweg 1 Scheveningen

pefa.com


4

5

Inhoud Raad van Commissarissen P.H.L.M. van de Meerakker, voorzitter J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

Directie G. Spek

Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie

6 12

Jaarrekening 22 Balans per 31 december 2015 Winst- en verliesrekening 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

22 24 26 28

Table of contents Supervisory Board P.H.L.M. van de Meerakker, chairman J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

Executive Director G. Spek

Pefa Jaarverslag 2015

Report by the Board of Supervisory Directors Report by the Executive Director

9 15

Financial statements

23

Balance sheet as at 31 december 2015 Income statement for the year 2015 Statement of cash flows for the year 2015 Notes to the financial statements

23 25 27 31

Pefa annual report 2015


6

7

Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2015 van Pefa B.V. Wij hebben met instemming kennisgenomen van het verslag van de directie. De jaar­ rekening is samengesteld door Baker Tilly Berk N.V., Goes. Wij stellen u voor de jaarrekening 2015 ongewijzigd vast te stellen. Tevens verzoeken wij u de directie voor het gevoerde beheer en beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht gedurende het verslagjaar 2015 décharge te verlenen. Pefa kijkt terug op een bijzonder jaar, waarin de onderneming in staat is geweest zich verder te ontwikkelen. De onderneming heeft aansprekende resultaten behaald, waarbij de aansluiting van de Nederlandse Mossel­veiling en van de Visafslag Lauwersoog B.V. op het netwerk van Pefa, het meest in het oog springen. Het resultaat uit gewone bedrijfs­ uitoefening is in 2015 hoger dan in 2014. Door een structurele toename van nieuwe projecten heeft Pefa ervaring opgedaan met nieuwe toeleveranciers van ICT diensten. De beschikbare liquiditeit stelde de onderneming in staat om in 2015 haar leningen aan de aandeelhouders af te lossen. In 2015 heeft Pefa een project gerealiseerd waarbij de traceerbaarheid van de vis binnen de visveiling gewaarborgd is. Iedere viskist wordt nu voorzien van een etiket waarop alle relevante traceerbaarheidsinformatie te vinden is. Daarnaast bevat dit etiket een code die door middel van een app te scannen is. Dit project is gerealiseerd met financiële steun van de Europese Commissie. De Raad van Commissarissen heeft in 2015 vier keer vergaderd met de directie. Buiten deze vergaderingen is door de directie met de leden van de Raad regelmatig individueel overleg gevoerd over actuele onderwerpen. De Raad heeft in een separate vergadering haar eigen functioneren geëvalueerd en heeft van gedachten gewisseld over haar samenwerking met en het functioneren van de directie.

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


8

9

Report by the Supervisory Board To the Annual Meeting of Shareholders We hereby present to you the annual accounts of Pefa B.V. for the year 2015, which have been compiled by Baker Tilly Berk N.V., accountants in Goes, as well as the report by the Executive Director. We recommend that you adopt the annual accounts for 2015 without modification and that you discharge the Executive Director for the management conducted and the Supervisory Board for its supervision during the year 2015. Pefa can look back on a positive year, in which it succeeded in developing further. The company achieved good results, the most striking of these being the linkage of Nederlandse Mosselveiling (the Dutch Mussel Auction) and of Visafslag Lauwersoog B.V. (Fish Auction Lauwersoog) to the Pefa network. The profit from ordinary business operations in 2015 exceeded that of the previous year. A structural increase in new projects yielded experience with new suppliers of IT services, and the cash generated enabled the company to repay its loans to the shareholders. In 2015, Pefa realised a project whereby the traceability of fish throughout the auctioning process can be guaranteed. Each fish crate is now fitted with a label including all relevant traceability information. The label also contains a code that can be scanned using a special app. This project was realised with financial support from the European Commission. In the course of 2015, the Board met four times with the Executive Director. In addition to these meetings, the Executive Director regularly held individual consultations with the Board concerning current topics. At a separate meeting, the board evaluated its own performance and discussed its cooperation with the Executive Director and his performance.

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


10

11

De Raad heeft tweemaal met vertegenwoordigers van de aandeelhouders vergaderd. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig laten informeren over de voortgang van lopende projecten en de ontwikkelingen in de visserij en binnen de voor de onderneming van belang zijnde aangesloten veilingen in binnen- en buitenland. Bijzondere aandacht heeft de Raad van Commissarissen besteed aan de strategische positie van Pefa B.V. en de investeringen die nodig zijn om deze positie als grootste online marktplaats voor verse vis te behouden en in de toekomst verder te versterken. Ook zijn gesprekken gevoerd over de mogelijke toetreding van nieuwe aandeelhouders, die zijn aangesloten op het Pefa netwerk en hun relatie met de onderneming op deze wijze wensen te versterken.

The board met on two occasions with representatives of the shareholders. Also during the report year, the board regularly inquired about the progress of current projects and about developments in the fishing industry and within the major auction organisations that the company is affiliated with, both in the Netherlands and abroad.

De Raad spreekt zijn waardering uit en dankt de medewerkers en de directie van de onderneming voor de geleverde inspanningen en de bijzondere resultaten die in het verslagjaar zijn bereikt.

The Supervisory Board wishes to express its appreciation to both the employees and the Executive Director of the company for all their efforts and the special results attained in the report year.

Scheveningen, 5 maart 2016

Scheveningen, 5 March 2016

De Raad van Commissarissen P.H.L.M. van de Meerakker, voorzitter J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

Supervisory Board

Pefa Jaarverslag 2015

The Board also gave special consideration to the strategic position of Pefa B.V. and the investments needed to maintain its position as largest online market place for fresh fish and to strengthen this position further in the future. Meetings were also held on the possible accession of new shareholders, who are already connected to the Pefa network and who wish to intensify their relationship with the company in this way.

P.H.L.M. van de Meerakker, Chairman J.A. van Nieuwenhuijzen W. Visser

Pefa annual report 2015


12

13

Verslag van de Directie Bouwen aan verdere groei en verbreding van de dienstverlening Het jaar 2015 stond voor Pefa in het teken van verdere groei en verbreding van de dienstverlening. Er zijn diverse vernieuwende projecten uitgevoerd die bijdragen aan de rol die Pefa speelt in de vermarkting van verse vis in diverse Europese landen. Op deze manier heeft Pefa een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de onderneming in de komende jaren.

Nieuwe veilingen We zijn er trots op dat de Nederlandse Mosselveiling in Yerseke Pefa als leverancier heeft gekozen voor een nieuw te bouwen veilingsysteem. Aangezien de operationele processen in de mosselveiling wezenlijk afwijken van die van de visveilingen wordt een volledig nieuw systeem onwikkeld. Dit systeem zal voor aanvang van het mosselseizoen in 2016 in gebruik worden genomen. Door te kiezen voor Pefa kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring “vanuit de vis”, om ook in de mosselsector het afstandskopen te introduceren. Naast het veilingsyteem faciliteert Pefa de Nederlandse Mosselveiling ook op het gebied van kantoorautomatisering. Alle applicaties die de Mossel­veiling gebruikt worden door Pefa vanuit een beveiligde omgeving aangeboden. Voor Pefa is dit een logische ver­ breding van de dienstverlening. Het past goed bij de bestaande dienstverlening en maakt optimaal gebruik van technologie die vandaag de dag beschikbaar is. De verbreding naar de schelpdiersector is voor Pefa van strategisch belang. Om die reden heeft Pefa de Nederlandse Mosselveiling een optie verleend en de mogelijkheid gegeven om voor 2017 te besluiten om te participeren in Pefa. De garnalenafslag in Lauwersoog heeft eveneens voor Pefa gekozen. Vanaf 4 Januari 2016 vindt de verkoop van zowel vis als garnalen via het veilingsysteem van Pefa plaats. Ook de verdere administratieve afhandeling wordt volledig door Pefa gefaciliteerd. Met de garnalen uit Lauwersoog en de mosselen uit Yerseke zijn twee interessante producten (en veilingen) toegevoegd aan het aanbod op het netwerk van Pefa. Door de bij Pefa aangesloten kopers wordt hier met interesse op gereageerd.

Pefa Jaarverslag 2015

“Het jaar 2015 stond voor Pefa in het teken van verdere groei en verbreding van de dienstverlening.”

Pefa annual report 2015


14

15

Report by the Executive Director Further growth and expansion of our services For Pefa the year 2015 meant further growth and expansion of its services. Various innovative projects were realised that contribute to the role that Pefa plays in the marketing of fresh fish in a number of European countries. In doing so, Pefa laid a solid foundation for the further growth of the company in the coming years.

New auctions We are proud of the fact that the Dutch Mussel Auction (Nederlandse Mossel­veiling) in Yerseke has turned to Pefa to create a new auctioning system. As the operational processes in mussel auctioning differ sub­stantially from those for the auctioning of fish, an entirely new system is being developed, to be implemented prior to the start of the 2016 mussel season. By enlisting the services of Pefa, the Dutch Mussel Auction will be able to make optimum use of Pefa’s fish-based knowledge and expertise in order to introduce distance purchasing to this sector. In addition to the new auctioning system, Pefa assists the Dutch Mussel Auction in the area of office automation. Pefa will provide the mussel auction with secure applications that it uses itself. For Pefa this constitutes a logical expansion of its services. It harmonises perfectly with its existing services and involves optimum use of currently available technology. The expansion into the shellfish sector is of strategic importance to Pefa. For this reason it has granted the Dutch Mussel Auction an option until 2017 to acquire a participation in Pefa.

“For Pefa, 2015 was characterised by further growth and expansion of its service provision.”

Pefa Jaarverslag 2015

The prawn auction in Lauwersoog has also opted for Pefa. As from 4 January 2016, sales of both fish and prawns take place via the Pefa auctioning system. Further administrative processing is also being handled entirely by Pefa. With this expansion of prawns in Lauwersoog and mussels in Yerseke, two interesting products (as well as auctions) have been added to the product range in the Pefa network. Buyers affiliated with Pefa have already reacted positively to this development.

Pefa annual report 2015


16

17

Pefa auction clock app

Pefa auction-clock app

De mobiele app van Pefa is vernieuwd. Naast de veilingklok is er nu ook een uitgebreid informatiesysteem in de app beschikbaar. Hiermee kunnen kopers zich snel en efficiënt laten informeren over alle relevante marktinformatie.

Pefa’s mobile app has undergone a major update. In addition to the auction clock, it now also features an extensive information system, enabling buyers to access all relevant market information rapidly and efficiently.

Met deze update is de app een volwaardig alternatief geworden voor gebruikers die niet altijd een computer tot hun beschikking hebben, maar toch de veilingen willen blijven volgen. Ook is het nu veel eenvoudiger om bijvoorbeeld buiten kantoortijden op de hoogte te blijven van de aanvoer-verwachtingen.

As a result of this update, the app is now a full-fledged alternative for users to follow the relevant auctions even when they do not have access to a computer. The app also makes it much easier, for example, to keep abreast of expected supplies outside office hours.

Fishtory

Fishtory

Met steun van de Europese Commissie heeft Pefa een project uitgevoerd waarbij alle vis op de Nederlandse Pefa veilingen voorzien is van een QR code, die het mogelijk maakt om de vis tot de bron (de visser) te kunnen traceren. Via een speciale app is het mogelijk om de QR code te scannen en zo de oorsprong van het product te achterhalen. Indien de app niet beschikbaar is kan de informatie ook via de website www.fishtory.eu opgevraagd worden.

With support by the European Commission, Pefa has realised a project for providing all fish auctioned by Pefa in the Netherlands with a QR code, making it possible to trace all fish back to its source (the individual fisherman). With a special app, the source of a given product can be traced by scanning the code. The same information can also be obtained from the website, www.fishtory.eu.

Dit project zorgt er niet alleen voor dat de desbetreffende visveilingen invulling geven aan de laatste Europese eisen op het gebied van traceerbaarheid. Er wordt ook een unieke mogelijkheid geboden aan de visketen om deze code ook in verdere stadia van de keten in stand te houden en zo zelfs de consument te voorzien van informatie over de oorsprong van het product.

The project not only ensures that the fish auctions in question are compliant with the latest European requirements as to traceability. It also provides a unique opportunity to retain the code in subsequent stages of the chain and, as a result, to provide even the consumer with information on the product’s origin.

IT infrastructure ICT infrastructuur De continue beschikbaarheid van een stabiele en betrouwbare ICT infrastructuur is van essentieel belang voor de dienstverlening van Pefa. Bij het ontwerp en beheer van deze infrastructuur hanteert Pefa de hoogste beschikbaarheidsnormen. Om deze kwaliteitseisen te kunnen blijven waarborgen zijn er in 2015 diverse systemen vervangen. Daarnaast is er een nieuw datacentrum in gebruik genomen. Naast verbeterde facilitaire voorzieningen biedt dit datacentrum de mogelijk om de infrastructuur met meerdere internetproviders te verbinden, zodat de afhankelijkheid van één leverancier beperkt kan worden. De nieuwe hardware die geplaatst is, biedt de komende jaren voldoende capaciteit om de verdere groeiplannen van Pefa te faciliteren.

The permanent availability of a stable and reliable IT infrastructure is of crucial importance to Pefa’s service provision. In designing and maintaining this infra­ structure, Pefa employs the highest standards of availability. To be able to continue to guarantee these quality standards, a number of systems were replaced in 2015. A new data centre was also taken into use. In addition to improved facilities, the centre makes it possible to connect the infra­structure with various internet providers and thus to reduce dependency on a single supplier.The new hardware that has been put in place offers sufficient capacity to realise Pefa’s further growth plans for the coming years.

The Pefa network Pefa netwerk Het Pefa netwerk is nog steeds groeiende. In 2015 heeft Pefa 540.000 verkooptransacties gefaciliteerd binnen het netwerk. Ook het aantal afstandskopers is licht gestegen. Inmiddels geldt voor alle veilingen dat afstands­kopen van essentieel belang is voor een goede marktwerking op de veiling.

Pefa Jaarverslag 2015

The Pefa network continues to grow. In 2015, Pefa facilitated 540,000 sales trans­ actions across the network. The number of distance purchasers rose slightly. It is now standard for all auctions to include distance purchasing, thus ensuring optimum market conditions.

Pefa annual report 2015


18

19

Financiële resultaten

Financial results

Pefa heeft 2015 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 95.000. De omzet is in 2015 gestegen naar € 826.000 ten opzichte van € 627.000 in 2014. Daarnaast is € 163.000 geïnvesteerd in met name software­ontwikkeling en nieuwe ict infrastructuur.

Pefa concluded 2015 with an operating profit of €95,000. Turnover rose in 2015 to €826,000, compared to €627,000 in the previous year. Investments totalled €163,000, especially in software development and IT infrastructure.

Vooruitzicht

Outlook

Bij de aangesloten veilingen bestaat de wens om het backoffice systeem grondig te vernieuwen of te vervangen. Hier zal in 2016 mee gestart gaan worden. De bedoeling is dat er een solide basis gelegd wordt waarop de komende jaren verder gewerkt kan worden.

The wish has been expressed by the affiliated auction organisations to realise a thorough overhaul, or even replacement, of the back-office system. A start is to be made on this in 2016, with the aim of laying a solid foundation for further improvement in the coming years.

In 2016 is Pefa van plan om zich verder te verbreden op het gebied van kantoor­ automatisering voor de aangesloten veilingen. Deze dienst­verlening sluit vanuit techno­ logisch perspectief goed aan op de overige dienst­verlening. Door de schaalgrootte die Pefa thans heeft, bestaan er voor de veilingen mogelijkheden tot kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen.

In 2016, Pefa plans to continue expanding in the area of office automation for affiliated auction organisations. This service harmonises well with the rest of its service pro­ vision from a technological standpoint. Given Pefa’s present scale, a number of quality and efficiency improvements could be introduced to auctions.

Voor aanvang van het mosselseizoen in 2016 zal het nieuwe veilingsysteem van de Nederlandse Mosselveiling opgeleverd worden. De verwachting is dat dit de eerste periode na oplevering veel inzet van Pefa zal vragen.

The new auctioning system for the Dutch Mussel Auction is to be delivered prior to the start of the mussel season in 2016. This is expected to require a sub­stantial effort on the part of Pefa in the initial period.

De gestage omzetgroei op het Pefa netwerk zal zich naar verwachting het komende jaar verder ontwikkelen. Nog steeds zijn er nieuwe bedrijven die er bewust voor kiezen om niet langer met commissionairs te werken en de inkoop van verse vis via het veilsysteem van Pefa ‘in huis’ zelf ter hand te nemen. Wij verwachten daarom ook in 2016 een lichte toename van het aantal aangesloten kopers.

The steady growth within Pefa’s network is expected to continue in the coming year. There are still new companies that consciously opt to no longer work with brokers but to take the purchase of fresh fish into their own hands via the Pefa auctioning system. We therefore expect, in 2016 as well, a light increase in the number of affiliated buyers.

In algemene zin kan worden gezegd dat de gebruikers en stakeholders van Pefa een toenemende behoefte hebben om gedetailleerde informatie op digitale wijze te ontsluiten. Dit varieert van kopers die online toegang hebben tot transactie-informatie tot Europese overheden die bij veilingen geautomatiseerd informatie opvragen. Voor al deze gebruikers zal Pefa zich ook in 2016 inzetten om dit optimaal te faciliteren.

In a general sense it is fair to say that Pefa’s users and stakeholders feel a growing need to be able to access detailed information by electronic means. This ranges from buyers, who have online access to transaction information, to European governments that request automated information from auctions. In this coming year, Pefa intends to facilitate this in an optimum manner for all of these users.

Scheveningen, 5 March 2016

Scheveningen, 5 maart 2016 G. Spek, Directie

Pefa Jaarverslag 2015

G. Spek, Executive Director

Pefa annual report 2015


20

21

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


22

23

Balans per 31 december 2015

Balance sheet as at 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

(after profit appropriation)

ACTIVA

31-12-2015 €

31-12-2014 €

LANGLOPENDE ACTIVA

Materiële vaste activa

ASSETS

31-12-2015 €

NON-CURRENT ASSETS

1

358.876

333.563

Property, plant and equipment

1

358,876

333,563

KORTLOPENDE ACTIVA

CURRENT ASSETS

Vorderingen Handelsdebiteuren

69.638

11.428

Receivables Trade receivables

69,638

11,428

Overige vorderingen en overlopende activa

17.738

11.046

Other receivables, p ­ repayments and ­accrued income

17,738

11,046

Liquide middelen Totaal activa

87.376 86.942

22.474 95.914

533.194

451.951

PASSIVA

Cash and cash ­equivalents Total assets

87,376 86,942

22,474 95,914

533,194

451,951

EQUITY AND LIABILITIES

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst ­aandelen­kapitaal Agioreserve Algemene reserve

EQUITY

2 3 4

150.000 240.975 -

150.000 240.975 -66.759 390.975

Issued share capital Share premium reserve General reserve

2 3 4

150,000 240,975 -

324.216

LANGLOPENDE ­SCHULDEN

150,000 240,975 -66,759 390,975

324,216

-

60,000

NON-CURRENT ­LIABILITIES

Schulden aan ­aandeelhouders

-

60.000

KORTLOPENDE ­SCHULDEN

Loans from shareholders CURRENT LIABILITIES

Handelscrediteuren Schulden aan ­aandeelhouders

46.164 28.791

5.865 15.000

Trade payables Loans from shareholders

46,164 28,791

5,865 15,000

Overige schulden en overlopende passiva

67.264

46.870

Other liabilities, accruals and deferred income

67,264

46,870

Totaal passiva

Pefa Jaarverslag 2015

31-12-2014 €

142.219

67.735

533.194

451.951

Total equity and ­liabilities

142,219

67,735

533,194

451,951

Pefa annual report 2015


24

25

Winst- en verliesrekening 2015

Netto-omzet Overige bedrijfs­opbrengsten

Income statement for the year 2015

6

€ 819.894 6.601

Brutomarge

Uitbesteed werk en ­andere externe kosten Personeelsbeloningen Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten

2015 €

€ 626.935 -

826.495

2014 € Revenue Other operating income 626.935

97.011

14.356

247.525 138.097 245.939

244.421 138.191 195.747 592.715

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

97.923

34.220

Financiële baten en lasten

-2.373

-5.162

Resultaat voor b ­ elastingen Belastingen

95.550 -

29.058 -

Nettoresultaat

95.550

29.058

Pefa Jaarverslag 2015

Gross margin Work contracted out and other external expense

728.572

6

€ 819,894 6,601

Employee benefits expense Depreciation Other operating expenses Total operating expenses

2015 €

€ 626,935 -

826,495

2014 €

626,935

97,011

14,356

247,525 138,097 245,939

244,421 138,191 195,747 728,572

592,715

Operating profit Financial income and expense

97,923 -2,373

34,220 -5,162

Earnings before taxation Taxation

95,550 -

29,058 -

Net profit

95,550

29,058

Pefa annual report 2015


26

27

Kasstroomoverzicht 2015

Statement of cash flows for the year 2015 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Wijzigingen in werkkapitaal Kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden

2015 €

2014 €

97.923

34.220

136.655

138.191

-64.902 74.484

Cash flows from operating activities Operating profit Adjustments for: Depreciation Changes in working capital Movements in short term receivables Movement in current liabilities

39.303 -10.255 9.582 244.160 -2.373 241.787

Interest received/paid Cash flow from operating activities

-163,410 1,442

-116.072

Cash flow from investing activities Purchases of PPE Disposal of PPE Cash flow from investing activities

-28,791 -60,000

-88.791

-60.000

Cash flow from financing activities Share premium in financial year Dividend paid Repayments of long-term loans Cash flow from financing activities

Kasstroommutaties

-8.972

20.225

Movements in cash

Liquide middelen Stand per 1 januari Mutaties boekjaar Stand per 31 december

95.914 -8.972 86.942

75.689 20.225 95.914

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-163.410 1.442

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Agio boekjaar Uitgekeerd dividend Aflossing langlopende ­leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-28.791 -60.000

Pefa Jaarverslag 2015

-116.072 -161.968

240.975 -300.975

2014 €

97,923

34,220

136,655

138,191

-64,902 74,484

29.048 201.459 -5.162 196.297

Rentebaten/lasten Kasstroom uit operationele activiteiten

2015 €

39,303 -10,255 9,582 244,160 -2,373 241,787

29,048 201,459 -5,162 196,297

-116,072

-161,968

-116,072

240,975 -300,975 -88,791

-60,000

-8,972

20,225

95,914 -8,972 86,942

75,689 20,225 95,914

Increase/decrease in cash and cash equivalents Balance at beginning of fi­ nancial year Movements during finan Balance at end of financial year end

Pefa annual report 2015


28

29

Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening luidt in euro’s. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld bij de toelichting op de balanspost worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden verantwoord op basis van de periode-toerekeningsmethode. Winsten worden verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Activiteiten De activiteiten van Pefa B.V., dat gevestigd is in Scheveningen, bestaan met name uit het ontwikkelen en uitbaten van een elektronisch veilingsysteem voor de visserijsector.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of ver­vaardigingsprijs, inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde. Onderhanden werk Onderhanden projecten voor derden worden gewaardeerd tegen de kosten van de projecten vermeerderd met de toegerekende winst en onder aftrek van genomen verliezen en gefactureerde termijnen. Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project vindt geen winsttoerekening plaats. De kosten van het onderhanden werk bestaan uit de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die aan het onderhanden werk in het algemeen en aan het project kunnen worden toegerekend, en overige kosten die aan de klant ten laste kunnen worden gebracht op grond van de contractvoorwaarden.

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


30

31

Notes to the financial statements General The financial statements have been drawn up in accordance with the ­provisions of Part 9, Book 2 of the Netherlands Civil Code. The financial statements have been prepared in euros. The accounting policies for the balance sheet and income statement are based on historical cost. Unless presented otherwise at the relevant ­principle for the specific balance sheet item, assets and liabilities are v­ alued at the amounts at which they were acquired or in­curred. Income and ­expenses are accounted for on accrual basis. Profit is only included when realised on the balance sheet date. Losses originating before the end of the financial year are recognised if they have become known before preparation of the financial statements. Activities The activities of Pefa B.V., having its registered office at Scheveningen, the Netherlands, primarily consist of developing and operating an electronic auction system for the fisheries sector.

Accounting policies for the balance sheet Property, plant and equipment Property, plant and equipment are stated at the lower of acquisition or m ­ anufacturing price inclusive of directly attributable costs, net of straight-line depreciation based on estimated useful life, and value in use. Work in progress Work in progress on construction contracts for third parties is valued at c­ onstruction contract costs incurred increased by the attributed profit and net of recognised losses and invoiced installments. If the gains a­ ssociated with a construction contract cannot be reliably estimated, no profit is attributed. Construction contract costs comprise the costs directly relating to the c­ onstruction contract, the costs that are attributable to construction c­ ontract activities in general and can be attributed to the contract and other costs that are chargeable to the customer under the terms of the contract.

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


32

33

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Daarna worden zij opgenomen tegen geamortiseerde kosten. De reële waarde en geamortiseerde kosten zijn gelijk aan de nominale waarde, rekening houdend met het risico van oninbaarheid bepaald op grond van individuele beoordeling.

Receivables Upon initial recognition, receivables are included at fair value, subsequent to which they are valued at amortised cost. The fair value and amortised cost equal the face value. Any provision for doubtful debts is deducted when deemed necessary. These provisions are determined based on an individual assessment of the receivables.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De rekening-courantschulden bij banken is opgenomen als schulden aan kredietinstellingen onder kort­lopende schulden.

Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents represent cash in hand, bank balances and de­posits with terms of fewer than twelve months. Current account overdrafts at banks are recognised within borrowings under the heading current liabilities.

Langlopende schulden Langlopende schulden bestaan uit rentedragende leningen en schulden die zijn opgenomen tegen geamortiseerde kosten.

Non-current liabilities Interest-bearing loans and liabilities are valued at amortised cost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Accounting policies for the income statement

Netto-omzet Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten in de verslagperiode onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Revenue Revenue represents amounts invoiced for goods and services supplied during the re­ porting period, net of discounts and value added taxes.

Bedrijfskosten Kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking h ­ ebben.

Operating expenses Costs are allocated to the reporting year to which the relate.

Kosten uitbesteed werk en overige externe kosten De kosten van uitbesteed werk en overige externe kosten worden toe­gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Work contracted out and other external expenses Costs of work contracted out and other external costs are allocated to the period to which they relate.

Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat vóór belastingen, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, niet-aftrekbare kosten en overige aftrekposten.

Taxation The corporate income tax liability is based on profit before taxation at the applicable tax rate, taking into account tax exemptions, non-deductible costs and other tax allowances.

Basis of preparation for the statement of cash flows Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Pefa Jaarverslag 2015

The statement of cash flows has been prepared according to the indirect method. The funds disclosed in the statement of cash flows consist of cash and cash equivalents.

Pefa annual report 2015


34

35

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


36

37

Notes to the balance sheet

Toelichting op de balans 1 Materiële vaste activa Overige vaste activa Stand per 1 januari 2015 Waarde Cumulatieve afschrijvingen

1 Property, plant and equipment € 848.578 -515.015

Other non-current assets Balance at 1 January 2015 Cost Accumulated depreciation

848,578 -515,015

Boekwaarde per 1 januari 2015

333.563

Carrying amount at 1 January 2015

333,563

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen

163.410 -136.655 -142.819 141.377

Movements Purchases Depreciation Disposals Accumulated depreciation on disposals

163,410 -136,655 -142,819 141,377

Totaal mutaties Stand per 31 december 2015 Waarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2015 Afschrijvingspercentage

25.313

869.169 -510.293 358.876 20%

Total movements Balance at 31 December 2015 Cost Accumulated depreciation Carrying amount at 31 December 2015 Depreciation rate

25,313

869,169 -510,293 358,876 20%

2 Geplaatst aandelenkapitaal

2 Issued share capital

Het maatschappelijk kapitaal van Pefa B.V. bedraagt € 500.000, verdeeld in 49.992 gewone aandelen, 16 prioriteitsaandelen en 249.992 4% cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale waarde van € 1. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 150.000 en bestaat uit één prioriteitsaandeel, 49.990 cumulatieve preferente aandelen en negen gewone aandelen.

The authorised share capital of Pefa B.V. is € 500,000, divided into 249,992 ordinary shares, 16 priority shares and 249,992 4% cumulative preference shares, with a value of € 1 nominal each. The issued share capital amounts to € 150,000 and comprises one priority share, 49,990 cumulative preference shares and nine ordinary shares.

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


38

39

3 Agioreserve

3 Share premium reserve

Op 28 maart 2014 hebben de aandeelhouders besloten om een geleend bedrag van € 240.975 (drie leningen van € 80.325) om te zetten in agio op de gewone aandelen.

On 28 March 2014, the shareholders resolved to convert € 240,975 in loans (three loans of € 80,325) into share premium on the ordinary shares.

4 Algemene reserve

4 General reserve

Stand per 1 januari Winstbestemming Dividend ten laste gebracht van algemene reserve Stand per 31 december

31-12-2015 € -66.759 95.550

31-12-2014 € -95.817 29.058

-28.791

-

-

-66.759

Voor zover de algemene reserve dit toelaat, wordt in eerste instantie dividend uitgekeerd op de cumulatieve preferente aandelen. De resterende verplichting met betrekking tot de uitkering van dividend op de preferente aandelen bedraagt per ultimo 2015 circa € 19.209.

Balance at 1 January Appropriated profit Dividend charged to general reserve Balance at 31 December

31-12-2015 € -66,759 95,550 -28,791 -

31-12-2014 € -95,817 29,058 -66,759

The general reserve allowing, the dividend payable on the cumulative preference shares will be distributed first. The remaining obligation of preference dividend at year-end of 2015 amounted to approximately € 19,209.

Commitments and contingencies Niet in de balans opgenomen posten Leaseverplichtingen Dit heeft betrekking op een leaseverplichting voor een kantoor van United Fish Auctions N.V. De leaseovereenkomst heeft een duur van vijf jaar en loopt van 1 augustus 2009 tot 31 december 2014. Na 31 december 2014 wordt de leaseovereenkomst telkens met een jaar verlengd. De huur bedraagt € 1.299,58 per maand.

Lease obligations This item relates to a lease obligation for the lease of the office of United Fish Auctions N.V. The lease is for a period of five years and ran from 1 August 2009 to 31 December 2014. After 31 December 2014, the lease agreement is renewed for a subsequent period of one year every year. The rent amounts to € 1,299.58 per month.

5 Revenue 5 Netto-omzet

Abonnementen kopers Activiteiten Onderhoudscontract ­veilingen SBC-veilingen Abonnementen leveranciers Overig

Pefa Jaarverslag 2015

2015 € 440.131 143.669 138.838 48.160 14.752 34.344 819.894

2014 € 410.823 14.855 135.439 37.200 13.242 15.376 626.935

Subscriptions taken out by buyers Performed activities Maintenance contract with auctions SBC auctions Subscriptions taken out by suppliers Other

2015 € 440,131 143,669 138,838 48,160 14,752 34,344 819,894

2014 € 410,823 14,855 135,439 37,200 13,242 15,376 626,935

Pefa annual report 2015


40

41

Gemiddeld aantal werknemers

Average headcount

In 2015 had Pefa gemiddeld 3.6 werknemers in dienst. Er waren geen werknemers in het buitenland actief.

In 2015, Pefa had 3.6 employees on average. Pefa did not have any e­ mployees outside the Netherlands.

Scheveningen Pefa B.V.

Scheveningen, the Netherlands

G. Spek Directie

G. Spek Executive Director

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa B.V.

Pefa annual report 2015


42

43

Pefa Jaarverslag 2015

Pefa annual report 2015


Grafisch ontwerp OPZET, Santpoort-Zuid Juni 2016

pefa.com Visafslagweg 1 2583 DM Scheveningen the Netherlands www.pefa.com

Profile for Gijsbert Spek

Pefa Annual Report 2015  

Pefa Annual Report 2015  

Advertisement