Page 1

G R A P H I C

Portfoli o

D E S I G N

S U P U T R A ILLUSTRATION APPLICATION DESGIN TYPOGRAPHY MOTION GRAPHIC CORPORATION IDENTITY

S U P A P

s


HELLO!


สวัสดี,

‘ ฉันชื่อ สุพัตรา สุภาพ จบการศึกษาระดับปริญาญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอรกราฟก จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยฯ ิฉันไดชวยงานคณะ ทั้งงานกีฬาสี การรับนอง และกิจกรรมทั่วไปที่ทางคณะจัดขึ้น ฉันมีสวนรวมในการทำกิจกรรมจิตอาสาทุกสิ้นเดือนอยางสม่ำเสมอ ซึ่งชวยใหฉัน ไดเรียนรูการทำงานดานการวางแผน การทำงานเปนทีม การแกปญหาและการตัดสินใจ ฉันเปนคนรอบคอบ มีเหตุผล มีความมุงมั่น เมื่อทำการใดแลวฉันจะตองทำใหสำเร็จ


RESU ME'


HI THERE, NAME

: SUPUTRA SUPAP

BIRTHDAY : JULY 05,1996 GENDER

: FEMAIL

NATIONALLITY : THAI RELLGLON : CHRISTIAN GRADUATE : FINE ARTS , CG DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY 223/20 LADDA VILLE PRIVATE T.PIMOLRAT A.BANGBUATHONG NONTHABURI 11110

TEL . 095-9483865 EMAIL : SUPUTRA@HOTMAIL.COM INSTAGRAM : SUPUTRA.SP FACEBOOK : SUPUTRA SUPAP

LINE

: SUPUTRA.SP

PINTEREST

: SUPUTRA SUPAP

ISSUU

issuu.com/suputra sp

BEHANCE

behance.net/suputra0507

SHOWREEL

showreel.io/suputra sp

LINKEDIN

linkedin.com/in/suputra-sp


EduCATiON ExPeRieNcE 2016 - 2020 BACHELOR OF FINE ARTS , CG

2016 - PRESENT LOGO DESIGN FOR CLINIC

2015 CHEER LEADER OF SCHOOL

2014 - PRESENT

2016-2020 BACHELOR OF FINE ARTS ,CG DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY BANGKOK

2013-2016 GRADUATED FROM PRIMARY SCHOOL PRAMAESAKOLSONGKROH SCHOL NONTHABURI

2006-2013 GRADUATED FROM HIGHT SCHOOL JARERNRAT UPPATHAM SCHOL NONTHABURI

VOLUNTEER WORK OF CHURCH

2013 CHEER LEADER OF SCHOOL

2013 - PRESENT

EduCATiON

CONTROL IT FOR THE CHURCH

NOTEBOOK

MUSIC

VIDEO

SKETCHING

s

PHOTOGRAPHY

ATRS


DEsigN SkiLLs ILLUSTRATION WEB DESIGN DRAWING PHOTOGRAPHY VIDEO EDITING PHOTO EDITING

SOlFwarE SkiLLs PHOTOSHOP ILLUSTRATOR AFTER EFFECT INDESIGN LIGHTROOM

s


ILLUSTRATION

1


‘ ฉันเริ่มทำงานเปนนักออกแบบอิสระตั้งแต ป 2559 เริ่มตนดวยการเปดรับออกแบบโลโกเปนหลัก โดยใหความเชื่อมั่นแกลูกคา ตองทำงานใหทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไมคางงาน และเก็บรายละเอียด เรียบรอย ดวยความตั้งใจ


Ris ona


LOGO RISHONA PRODUCT COSMETICS TARGET GROUP 15 Y E A R O R M O R E STYLE:MODERN TIMING:4HOURS DESCRIBE - GENTLE - NUMBER1 - FRIENDLY

แรงบันดาลใจ

หมายเลข 1 หมายถึงความมีเกียรติ มีวาสนา รักชื่อเสียง และ ศักดิ์ศรี มีอำนาจมากบารมี มีจิตใจมักใหญใฝสูง มีทิฐิมานะดี เอื้ออารี ผูใหญเมตตาเจรจาอาจหาญ โกรธงายหายเร็ว มีความเชื่อมั่นสูง มีความรับผิดชอบสูง และ ตรงไปตรงมา ไมออมคอม

s


Phedora Venture


LOGO PHEDORA VENTURE PRODUCT SOAP TARGET GROUP 18 - 25 Y E A R S O L D STYLE:MODERN TIMING:4HOURS DESCRIBE - SOLF - FRESH - CLEAN

แรงบันดาลใจ

ราชินีแหงนกน้ำ หรือนกอีแจว ( JACANAS ) สิ่งที่ทำใหมันโดดเดนเหนือนกน้ำอื่นๆ คือหาง ยาวสวยงามราวกับหางของไกฟา ดั่งสุภาษิต “ไกงามเพราะขก คนงามเพราะแตง”

s


Charites clinic


LOGO CHARITES CLINIC PRODUCT BEAUTY CLINIC TARGET GROUP 25 - 30 Y E A R S O L D STYLE:LUXURIOUS TIMING:6HOURS DESCRIBE - QUALITY - SHAPE - DELUXE

แรงบันดาลใจ

สวยเพรียวเรียวเปะ สวยแคใบหนาคงไมพอ ตอง ดูแลทุกสวนในรางกาย คลิกนิกที่นี่ดูแลครบวงจร ตั้งแตหัวจรดเทาที่นี่จะทำใหทุกคนหุนดี ผิวเนียน หนาใส มีเสนหดึงดูดทุกสายตา การออกแบบโลโก จึงตองคำนึงถึงสรีระของหุน โครงหนาและหนาผม ทุกสวนในรางกายตองเปะ

s


Marainne


LOGO PHEDORA VENTURE PRODUCT BODY LOTION TARGET GROUP 15 - 20 Y E A R S O L D STYLE:FLAMINGO TIMING:6HOURS

L P

DESCRIBE - SWEET - BRIGHT - CUTE

P S

T 1

แรงบันดาลใจ

สัตวที่มีสีออนหวานนารักๆ คงตองยกใหนก ฟลามิงโก ในป 2016 สีแพนโทนประจำปเปน สีพาสเทล ผูหญิงวัยรุนสวนมากชื่นชอบสีชมพู และติดตามเทรนดสีชมพู อะไรก็ไดขอใหเปนสี ชมพู นกฟลามิงโกจึงไดรับความนิยมมากทีเดียว

s

S

T

D -


OGO HEDORA VENTURE RODUCT OAP

ARGET GROUP 8 - 25 Y E A R S O L D TYLE:MODERN IMING:4HOUR

DESCRIBE SOLF FRESH CLEAN

2


โครงการ

สมาชิก

สวนสัตวเปดเขาเขียว

ในกลุมมี 6 คน ดิฉันทำหนาที่คิดคอนเซ็ป ออกแบบ กระจายงานสวนตางๆ ให สมาชิกในกลุม และควบคุมการทำงานทั้ง หมดจนเสร็จสิ้น

ปญหา

ระยาเวลา

การสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่

สถานที่ไมไดรับการสนับสนุน ไมมีโฆษณา แผนที่เดินทางซับซอน รายละเอียดไมชัดเจน

วัตถุประสงค

ตองการสรางความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยว โดยการสรางแอพพลิเคชั่นแผนที่และขอมูลของ ของสัตวตางๆ รวมทั้งกิจกรรมพิชิตดวงตาทั้ง 9 สัตวที่คุณตองไดดูสรางสรรคการเรียนรูใหแก เด็กๆและนักทองเที่ยวได

14 วัน โดยมีการลงสำรวจพื้นที่จริง

กลุมเปาหมาย เด็กอายุ 6-12 ป

สิ่งที่คาดหวัง

หวังวาจะเปนประโยชนและชวยอำนนวย ความสะดวกแกนักทองเที่ยวได


FONT

3


PLAYING WITH

192

FUTURA

7

BY MEANING

ABC DE FGH I JKLMNOPQR S T UVWXYZ O โทสต แปลวา ขนมปงปง A ปงขนมปงใหได TEXTURE ตามที่ตองการ เกรียมนิดๆ S ถายภาพนำมา DICUT เปน T ตัว T แลววางทับตนฉบับ. SUPUTRA SUPAP

580109030043


23 l Justin bieber 3

หนุ่มผูเ้ ริ� มมีชื�อเสี ยงจากวิดิโอในยูทูบของ เขาเมื�อปี 2007 มีเส้นทางอาชีพที�ข� ึน ๆลง ๆ มาจนถึงปั จจุบนั เขาได้กลายเป็ น แบดบอย แห่งวงการเพลงป๊ อป ที�มีท� งั คนที�รักและ คนที�เกลียดจนนวนมาก แต่ยงั มีอีกด้านที� หลายคนอาจไม่เคยเห็นคือเขาเป็ นได้ช่วย เหลือโรงเรี ยนเด็กยากไร้บ่อยครั�ง

SUBJECT That’s how I roll

OBJECTIVE

ARTIST JUSTIN BIEBER

PRODUCT

การจัดเลเอาทหนานิตยสาร นิตยสาร

s


Justin bieber

l 24

That’s how I roll Justin bieber

อัลบั�มแรกของจัสติน My World ได้ออก จําหน่ายวันที� 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 "อีกสามซิงเกิล "One Less Lonely Girl Love Me, และ"Favorite Girl" ได้ออกจํา หน่ายบนไอทูนส์สโตร์และขึ�นอันดับชาร์จ ใน 40 อันดับของบิลบอร์ดฮอต 100 เพลง เพลง One Less Lonely Girl ได้เปิ ดตัว ในสถานีวทิ ยุและไต่ไปถึง 1 ใน 15 อันดับ อีพี มายเวิลด์ (My World) ผลงานชุดแรก ของแคนาดา และ สหรัฐอเมริ กา และได้ ของเขาจําหน่ายเมื�อวันที� 17 พฤศจิกายน รางวัลแผ่นเสี ยงทองคําในเวลาต่อมาส่ วน ค.ศ. 2009 มีซิงเกิลที�ประสบความสําเร็ จ อีพี มายเวิลด์ ก็ได้รางวัลแผ่นเสี ยงทองคํา ก่อนออกอัลบั�มคือเพลง "One Time" และ ขาวในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา One Less Lonely Girl ที�ติดท็อป 15 บน ชาร์ตฮอต 100ของแคนาดา และติดท็อป แผ่นเสี ยงเงินในอังกฤษ เพื�อการประชาสัม 20บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต 100[6] ต่อมาก็ พันธ์อลั บั�ม บีเบอร์ได้ออกงานเช่น mtvU's VMA 09 Tour, รายการ ได้มีอลั บั�ม My World 2.0 ออกจําหน่าย เมื�อวันที� 23 มีนาคม ค.ศ. 2010 และมีซิง The Dome ของยุโรป, YTV's The Next Star, The Today เกิลเช่น "Baby (Feat.ludacris)" ติดท็อป Show, The Wendy Williams 10บนชาร์ตบิลบอร์ด Show, Lopez Tonight, The บีเบอร์เกิดเมื�อวันที� 1 มีนาคม ค.ศ. 1994 Ellen DeGeneres Show, It's ณ ลอนดอน รัฐออนแทริ โอ และได้โตใน On with Alexa Chung, Good Morning , ChelseaLately, และ เมืองสแตรตฟอร์ด แม่ของเขาคือ แพดตี� แมลลิที (Pattie Mallette) อายุ 18 ปี ตอน BET's 106 and Park กับ ริ อานน่า นอกจากนั�นยังเป็ นแขกรับเชิญในราย ที�เธอได้มีลูกชาย แมลลิทีได้ทาํ งานด้าน สํานักงานโดยมีเงินเดือนตํ�าโดยเธอเลี�ยง การของ True Jackson, VP ในช่วงปี ดูบีเบอร์โดยตัวคนเดียว บีเบอร์กย็ งั ติดต่อ ค.ศ. 2009 จัสตินได้ร้องเพลงของ สตีวี วันเดอร์ Someday at Christmas กับพ่อของเขา เจเรมี บีเบอร์ และเมื�อเขา โตขึ�น บีเบอร์ได้เริ� มเรี ยนเปี ยโน, กลองชุด สําหรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา กีตาร์, และทรัมเป็ ต ด้วยตัวเองจนกระทัง� และสุ ภาพสตรี หมายเลขหนึ�งแห่ง สหรัฐอเมริ กา มิเชลล์ โอบามา ปี ศ.ศ. 2007 ตอนที�เขาอายุ 12 ปี บีเบอร์ ได้ร้องเพลง Ne-Yo ชื�อเพลง So Sick ใน ที�ทาํ เนียบขาวสําหรับวันคริ สต์ การแข่งขันร้องเพลงที�สแตรตฟอร์ด และ มาสในวอชิงตัน ดี.ซี. และออก ได้ที�สอง แมลลิท� ีได้โพสวีดีโอขึ�นเว็บไซต์ อากาศในวันที� 20 ธันวาคม ยูทูบเพื�อให้ครอบครัวและเพื�อนๆของเขา ค.ศ. 2009 บนสถานีโทร ได้ชม และเธอก็เริ� มโพสวีดีโอที�เขาได้ร้อง ทัศน์ช่อง TNT ของสหรัฐ เพลงอื�นๆ จนกระทัง� เขาเริ� มมีชื�อเสี ยงจาก อเมริ กา และยังร้อง เพลงในงาน เว็บไซต์น� ี จัสติน บีเบอร์ ได้เริ� มอาชีพนักร้อง จากการโพสวีดีโอ เว็บไซต์ ยูทูบ จนมีผู ้ จัดการในอนาคตของเขา สกูเตอร์ เบราน์ Scooter Braun ได้มาเห็นและนําบีเบอร ไปแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย พบกับอัชเชอร์ จนได้เซ็นสัญญาในนาม RBMG ของค่าย เพลง Island Records

Dick Clark's New Year's Rockin' Eve ร่ วมกับไรอัน ซีเครสต์ วันที� 31 ธันวาคม ค.ศ. 2009 บีเบอร์เป็ นพรี เซ็นเตอร์ในงาน the 52nd Grammy Awards ในปี 2010 ได้รับเชิญในการบันทึกเสี ยงในเพลง We Are The World for its 25th anniversary to benefit Haiti

เนื�องจากในเหตุแผ่นดินไหวที�ประเทศเฮติ บีเบอร์ได้ร้องท่อนเปิ ดเพลง เช่นเดียวกับ ไลโอเนล ริ ชชี ในเวอร์ชนั ต้นตํารับ และ บันทึกเสี ยงโดยศิลปิ นวัยรุ่ นชาวแคนาดา

TARGET GROUP 15 - 20 Y E A R S O L D STYLE POP DANCE

TIMING:5HOURS DESCRIBE - NEON LIGHTS - COOL - FUN

s


ความเปนมา

ฟอนตชุดนี้ถูกออกแบบตามโจทยที่ไดรับ “ อึดอัด กระตาย ภาคใต ” ในการออกแบบนั้น จะตองวาดภาพหนึ่งภาพที่สื่อ ความหมายถึงโจทยได จากนั้นใหนําสิ่งที่วาดมา ออกแบบอักษร โดยในแบบอักษรนั้นจะตองใช ตรงกับภาพที่วาดมา หามทํานอกเหนือจากนั้น จึงเกิดเปนฟอนตชุดนี้ โดยใชชื่อฟอนตวา “ WAVE ” แปลวา คลื่นทะเล

แนวคิด

ฟอนตมีการผสมกัน 2 อยางคือคลื่นทะเลและสอม ถานึกถึงภาคใตคงหนีไมพนทะเลและอาหารอรอย จึงเลือกคลื่นทะเลเปนจุดเดน และใชสอมเปนตัว เสริม เพื่อใหฟอนตดูไมนาเบื่อเกินไป

การนำไปใช

สามารถใชเปนเฮดใหญๆ สำหรับโปสเตอรไดฟอนต มีความโคงมน อิสระ จึงเหมาะกับงานแฮนเมด เชน โปสเตอร สงกรานตหรือการออกแบบรายการ อาหารได


MOTION GRAPHIC

4


‘ ฉันรูสึกมีความสุขกับการไดลองทำงาน โมชั่น ไดสรางเรื่องราวที่อยากนำเสนอ สนุกกับลูกเลน ตางๆ และเปนประโยชนตออนาคต เพราะปจจุบันการ ทำรายการ การตัดตอคลิป ก็ลวนจำเปนตองมีโมชั่น กราฟกมาเสริมเพื่อใหวิดิโอดูสนุกยิ่งขึ้น

s


TITY

IDEN

5


July 25, 2017 Mr. Ernie English English Company 114 Laystall Street London Tel: 020 3189 4660 Email: melanie@londonmail.com

Dear

Finally, in the closing paragraph, briefly restate your purpose and why it is important. If the purpose of your letter is relate to yo ur an employment, consider ending your letter with your contact information and title if it not included on letterheaHowever, if the pur pose is informational, think about closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the quick and convenient way to relay daily business messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey iportant information. A carefully crafted letter presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool.To make sure you are writing the most professional and effective letter possible, use the busin ess letter format and template below and follow these basic usiness letter-writing. closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the qu and convenient way to relay daily busi ness messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey i portant information. A carefully crafted lett r presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool. To make sure you are writing right of the Font goo

Mr. English

The first paragraph of a typical business letter is used to state the main point of the letter. Begin with a friendly opening; then q uickly transition into the purpose of your letter. Use a couple of sentences to explain the purpose, but do not go into detail until the next paragraph. Beginning with the second paragraph, state the supporting details to justify your purpose. These may take the form of the back ground information, statistics or first-hand accounts. A few short paragraphs within the body of the letter should be enough to support your reasoning A few short paragraphs within the body of the letter should be enough. Finally, in the closing paragraph, briefly restate your purpose and why it is important. If the purpose of your letter is relate to yo ur an employment, consider ending your letter with your contact information and title if it not included on letterheaHowever, if the pur pose is informational, think about closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the quick and convenient way to relay daily business messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey iportant information. A carefully crafted letter presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool.To make sure you are writing the most professional and effective letter possible, use the busin ess letter format and template below and follow these basic usiness letter-writing. closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the qu and convenient way to relay daily busi ness messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey i portant information. A carefully crafted lett r presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool. To make sure you are writing right of the Font goo

usiness letter-writing. closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the qu and convenient way to relay daily busi ness messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey i portant information. A carefully crafted lett r presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool. To make sure you are writing right of the Font goo usiness letter-writing. closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the qu and convenient way to relay daily busi ness messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey i portant information. A carefully crafted lett r presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool. To make sure you are writing right of the Font goo usiness letter-writing. closing with gratitude for the reader’s time. E-mail may be the qu and convenient way to relay daily busi ness messages, but the printed business letter is still thepreferred way to convey i portant information. A carefully crafted lett r presented on attractive letterhead can be a powerful communication tool. To make sure you are writing right of the Font goo

17/4 Village Bamroongrat Road, ibulsongkram Sub-district, Muang District, Chiang Rai,

5

1

0

0

0

Sincerely,

Sincerely,

Suputra Supap

Suputra Supap Manager

Manager

100/1 Vibhavadi Rangsit Road, Ladyao Sub-district,Chatuchak District, Bangkok, 10900 Forecean@gmail.com FAX (042) 442024

100/1 Vibhavadi Rangsit Road, Ladyao Sub-district,Chatuchak District, Bangkok, 10900 Forecean@gmail.com FAX (042) 442024

100/1 Vibhavadi Rangsit Road, Ladyao Sub-district,Chatuchak District, Bangkok, 10900 Forecean@gmail.com FAX (042)4420242

17/4 Village Bamroongrat Road, ibulsongkram Sub-district, Muang District, Chiang Rai,

5

1

0

0

0

Suputra


สวัสดี,

THANK YOU


Portfolio suputra  

Hi there here is my portfolio take a look.

Portfolio suputra  

Hi there here is my portfolio take a look.

Advertisement