Page 1

G R A P H I C

Portfoli o

D E S I G N

S U P U T R A

S U P A P ILLUSTRATION APPLICATION DESIGN TYPOGRAPHY MOTION GRAPHIC CERTIFICATE OF IDENTITY


HELLO!


‘‘ ฉันชื่อ สุพัตรา สุภาพ จบการศึกษาระดับปริญาญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอรกราฟก จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยฯ ฉันไดชวยงานคณะ ทั้งงานกีฬาสี การรับนอง และกิจกรรมทั่วไปที่ทางคณะจัดขึ้น ฉันมีสวนรวมในการทำกิจกรรมจิตอาสาทุกสิ้นเดือนอยางสม่ำเสมอ ซึ่งชวยใหฉัน ไดเรียนรูการทำงานดานการวางแผน การทำงานเปนทีม การแกปญหาและการตัดสินใจ ฉันเปนคนรอบคอบ มีเหตุผล มีความมุงมั่น เมื่อทำการใดแลวฉันจะตองทำใหสำเร็จ


RESUME'


HI THERE, NAME

: SUPUTRA SUPAP

BIRTHDAY : JULY 05,1996 GENDER

: FEMAIL

NATIONALLITY : THAI RELLGLON : CHRISTIAN GRADUATE : FINE ARTS , CG DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY 223/20 LADDA VILLE PRIVATE T.PIMOLRAT A.BANGBUATHONG NONTHABURI 11110

TEL . 095-9483865 EMAIL : SUPUTRA@HOTMAIL.COM

ISSUU

issuu.com/suputra sp

BEHANCE

INSTAGRAM

: SUPUTRA.SP

behance.net/suputra0507

FACEBOOK

: SUPUTRA SUPAP

SHOWREEL

showreel.io/suputra sp LINE

: SUPUTRA.SP

PINTEREST

: SUPUTRA SUPAP

LINKEDIN

linkedin.com/in/suputra-sp


ExPeRieNcE 2016 - 2020 BACHELOR OF FINE ARTS , CG

EduCATiON

2016 - PRESENT LOGO DESIGN FOR CLINIC

2015 CHEER LEADER OF SCHOOL

2014 - PRESENT VOLUNTEER WORK OF CHURCH

2013 CHEER LEADER OF SCHOOL

2013 - PRESENT CONTROL IT FOR THE CHURCH

2016-2020 BACHELOR OF FINE ARTS ,CG DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY BANGKOK

2013-2016 GRADUATED FROM PRIMARY SCHOOL PRAMAESAKOLSONGKROH SCHOL NONTHABURI

2006-2013 GRADUATED FROM HIGHT SCHOOL JARERNRAT UPPATHAM SCHOL NONTHABURI


SOlFwarE SkiLLs PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

DEsigN SkiLLs

AFTER EFFECT

ILLUSTRATION

LIGHTROOM

WEB DESIGN DRAWING

INDESIGN PHOTOGRAPHY

EduCATiON

VIDEO EDITING PHOTO EDITING

NOTEBOOK

MUSIC

VIDEO

SKETCHING

PHOTOGRAPHY

ATRS


CONTENT


ILLUSTRATION

1

APPLICATION DESIGN

5

TYPOGRAPHY

7

MOTION GRAPHIC

11

CERTIFICATE OF IDENTITY

15


ILLUSTRATION

1 ILLUSTRATION

1


ILLUSTRATION

Ris ona

Ris ona

LOGO RISHONA

Ris ona Dead Sea Wrinkle Improvement

TARGET GROUP 15 Y E A R O R M O R E

แรงบันดาลใจ

Dead Sea Wrinkle Improvement

STYLE:MODERN Dead Sea Wrinkle Improvement

Ris ona

Ris ona

Ris ona Ris ona

PRODUCT COSMETICS

หมายเลข 1 หมายถึงความมีเกียรติ มีวาสนา รักชื่อเสียงและศักดิ์ศรี มีอำนาจ มากบารมี มีจิตใจมักใหญใฝสูง มีทิฐิมานะดี เอื้ออารี ผูใหญเมตตาเจรจาอาจหาญ โกรธงายหายเร็ว มีความเชื่อมั่นสูง และมีความรับผิดชอบ

TIMING:4HOURS DESCRIBE - GENTLE - NUMBER1 - FRIENDLY

2


3

ILLUSTRATION

Charites clinic

Charites

Charites

clinic

Charites

clinic

clinic

LOGO CHARITES CLINIC PRODUCT BEAUTY CLINIC TARGET GROUP 25 - 30 Y E A R S O L D

Dead Sea Wrinkle Improvement

STYLE:LUXURIOUS

Dead Sea Wrinkle Improvement

Charites clinic

Dead Sea Wrinkle Improvement

Dead Sea Wrinkle Improvement

แรงบันดาลใจ

สวยเพรียวเรียวเปะ สวยแคใบหนาคงไมพอ ตองดูแลทุกสวนในรางกาย ซึ่งคลิกนิกที่นี่ดูแล ครบวงจรตั้งแตหัวจรดเทา ที่นี่จะทำใหทุกคนหุนดี ผิวเนียน หนาใส มีเสนหดึงดูดทุกสายตา การออกแบบโลโกจึงตองคำนึงถึงหุนสรีระ และทุกสวนในรางกายตองเปะ

TIMING:6HOURS DESCRIBE - QUALITY - SHAPE - DELUXE


ILLUSTRATION

4


5

APPLICATION DESIGN

2


APPLICATION DESIGN

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวประเทศไทย

แอพพลิเคชั่นนี้ถูกสรางเพื่อความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยวโดยมีแผนที่และขอมูลของของสัตวตางๆ รวมทั้งกิจกรรมพิชิตดวงตาทั้ง 9 คือ “สัตว 9 ชนิดที่คุณตองไดดู”

6


TYPOGRAPHY

3 FONT

7


TYPOGRAPHY

23 l Justin bieber

Justin bieber

3

l 24

25 l Justin bieber

Justin bieber

That’s how I roll

คอนเสิ ร์ตครั�งแรกในเมืองไทยของ จัสติน บีเบอร์

Justin bieber

หนุ่มผูเ้ ริ� มมีชื�อเสี ยงจากวิดิโอในยูทูบของ เขาเมื�อปี 2007 มีเส้นทางอาชีพที�ข� ึน ๆลง ๆ มาจนถึงปั จจุบนั เขาได้กลายเป็ น แบดบอย แห่งวงการเพลงป๊ อป ที�มีท� งั คนที�รักและ คนที�เกลียดจนนวนมาก แต่ยงั มีอีกด้านที� หลายคนอาจไม่เคยเห็นคือเขาเป็ นได้ช่วย เหลือโรงเรี ยนเด็กยากไร้บ่อยครั�ง

อัลบั�มแรกของจัสติน My World ได้ออก จําหน่ายวันที� 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 "อีกสามซิงเกิล "One Less Lonely Girl Love Me, และ"Favorite Girl" ได้ออกจํา หน่ายบนไอทูนส์สโตร์และขึ�นอันดับชาร์จ ใน 40 อันดับของบิลบอร์ดฮอต 100 เพลง เพลง One Less Lonely Girl ได้เปิ ดตัว ในสถานีวทิ ยุและไต่ไปถึง 1 ใน 15 อันดับ อีพี มายเวิลด์ (My World) ผลงานชุดแรก ของแคนาดา และ สหรัฐอเมริ กา และได้ ของเขาจําหน่ายเมื�อวันที� 17 พฤศจิกายน รางวัลแผ่นเสี ยงทองคําในเวลาต่อมาส่ วน ค.ศ. 2009 มีซิงเกิลที�ประสบความสําเร็ จ อีพี มายเวิลด์ ก็ได้รางวัลแผ่นเสี ยงทองคํา ก่อนออกอัลบั�มคือเพลง "One Time" และ ขาวในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา One Less Lonely Girl ที�ติดท็อป 15 บน ชาร์ตฮอต 100ของแคนาดา และติดท็อป แผ่นเสี ยงเงินในอังกฤษ เพื�อการประชาสัม 20บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต 100[6] ต่อมาก็ พันธ์อลั บั�ม บีเบอร์ได้ออกงานเช่น mtvU's VMA 09 Tour, รายการ ได้มีอลั บั�ม My World 2.0 ออกจําหน่าย เมื�อวันที� 23 มีนาคม ค.ศ. 2010 และมีซิง The Dome ของยุโรป, YTV's The Next Star, The Today เกิลเช่น "Baby (Feat.ludacris)" ติดท็อป Show, The Wendy Williams 10บนชาร์ตบิลบอร์ด Show, Lopez Tonight, The บีเบอร์เกิดเมื�อวันที� 1 มีนาคม ค.ศ. 1994 Ellen DeGeneres Show, It's ณ ลอนดอน รัฐออนแทริ โอ และได้โตใน On with Alexa Chung, Good Morning , ChelseaLately, และ เมืองสแตรตฟอร์ด แม่ของเขาคือ แพดตี� แมลลิที (Pattie Mallette) อายุ 18 ปี ตอน BET's 106 and Park กับ ริ อานน่า นอกจากนั�นยังเป็ นแขกรับเชิญในราย ที�เธอได้มีลูกชาย แมลลิทีได้ทาํ งานด้าน สํานักงานโดยมีเงินเดือนตํ�าโดยเธอเลี�ยง การของ True Jackson, VP ในช่วงปี ดูบีเบอร์โดยตัวคนเดียว บีเบอร์กย็ งั ติดต่อ ค.ศ. 2009 จัสตินได้ร้องเพลงของ สตีวี วันเดอร์ Someday at Christmas กับพ่อของเขา เจเรมี บีเบอร์ และเมื�อเขา โตขึ�น บีเบอร์ได้เริ� มเรี ยนเปี ยโน, กลองชุด สําหรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา กีตาร์, และทรัมเป็ ต ด้วยตัวเองจนกระทัง� และสุ ภาพสตรี หมายเลขหนึ�งแห่ง สหรัฐอเมริ กา มิเชลล์ โอบามา ปี ศ.ศ. 2007 ตอนที�เขาอายุ 12 ปี บีเบอร์ ได้ร้องเพลง Ne-Yo ชื�อเพลง So Sick ใน ที�ทาํ เนียบขาวสําหรับวันคริ สต์ การแข่งขันร้องเพลงที�สแตรตฟอร์ด และ มาสในวอชิงตัน ดี.ซี. และออก ได้ที�สอง แมลลิท� ีได้โพสวีดีโอขึ�นเว็บไซต์ อากาศในวันที� 20 ธันวาคม ยูทูบเพื�อให้ครอบครัวและเพื�อนๆของเขา ค.ศ. 2009 บนสถานีโทร ได้ชม และเธอก็เริ� มโพสวีดีโอที�เขาได้ร้อง ทัศน์ช่อง TNT ของสหรัฐ เพลงอื�นๆ จนกระทัง� เขาเริ� มมีชื�อเสี ยงจาก อเมริ กา และยังร้อง เพลงในงาน เว็บไซต์น� ี จัสติน บีเบอร์ ได้เริ� มอาชีพนักร้อง จากการโพสวีดีโอ เว็บไซต์ ยูทูบ จนมีผู ้ จัดการในอนาคตของเขา สกูเตอร์ เบราน์ Scooter Braun ได้มาเห็นและนําบีเบอร ไปแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย พบกับอัชเชอร์ จนได้เซ็นสัญญาในนาม RBMG ของค่าย เพลง Island Records

Dick Clark's New Year's Rockin' Eve ร่ วมกับไรอัน ซีเครสต์ วันที� 31 ธันวาคม ค.ศ. 2009 บีเบอร์เป็ นพรี เซ็นเตอร์ในงาน the 52nd Grammy Awards ในปี 2010 ได้รับเชิญในการบันทึกเสี ยงในเพลง We Are The World for its 25th anniversary to benefit Haiti

เนื�องจากในเหตุแผ่นดินไหวที�ประเทศเฮติ บีเบอร์ได้ร้องท่อนเปิ ดเพลง เช่นเดียวกับ ไลโอเนล ริ ชชี ในเวอร์ชนั ต้นตํารับ และ บันทึกเสี ยงโดยศิลปิ นวัยรุ่ นชาวแคนาดา

l 26

บรรยากาศก่อนเริ� มงานนั�นดูคึกคัก คึกครื� นและเต็มไปด้วยสี สนั เนื�องจากเหล่าบีลีเบอร์ ต่างจัดเต็มทั�งแฟชัน� สุ ดจี�ดแบบเก๋ ๆ เสี ยงกรี� ดที�จดั มาแบบเต็มพลังรวมไปถึงอุปกรณ์การ เชียร์ของโปรเจ็คต่างๆที�พวกเขาต่างตั�งใจตระเตรี ยมมาเพื�อให้หนุ่มบีเบอร์ประทับใจ เช่น โปรเจ็คป้ายเชียร์ที�มีขอ้ ความเขียนว่า “จัสติน เรารักคุณ“ ที�เหล่าบีลีเบอร์เตรี ยมส่ ง ความรักนี�ให้จสั ตินได้เห็นในงานคอนเสิ ร์ต

จัสติน บีเบอร์ ได้ไปออกรายการหนึ�งและ ได้ให้สมั ภาษณ์เกี�ยวกับเรื� องการแสดงบน เวที VMA และนอกจากนี�กย็ งั แสดงเพลง What Do You Mean? ในรายการอีกด้วย ใครที�ได้ดูการแสดงของบีเบอร์บนเวทีงาน ประกาศรางวัล MTV Music Awards ประจําปี 2015 และได้เห็นบีเบอร์น� าํ ตาตก ตอนท้ายๆ ของการแสดง จัสติน บีเบอร์ ให้สมั ภาษณ์วา่ : d มันเป็ นความรู ้สึกที�ท่วมท้นมากนะสําหรับ ผมทั�งการแสดง ที�ผมเล่นผิดคิวไปบ้าง ก็ เลยผิดหวังนิดๆ และทุกๆคนก็สนับสนุน ผมมากเหลือเกิน เอาจริ งๆนะว่าผมไม่ได้ คิดว่าทุกคนจะซัพพอร์ตผมขนาดนี� ครั�ง ล่าสุ ดที�ผมไปงานประกาศรางวัล ผมโดน ผูค้ นโห่ดว้ ย ผมพยายามหนักมากสําหรับ อัลบั�มนี� และก็พยายามอย่างเต็มที�ในการ ที�จะเป็ นคนในแบบที�ผมอยากจะเป็ น พอ เข้ามาอยูใ่ นสถานการณ์น� ีช่วยไม่ได้จริ งๆ ที�จะต้องรู ้สึกว่าถูกผูค้ นตัดสิ นผมก็รู้สึกว่า ผมถูกผูค้ นตราหน้าไว้แล้ว และก็อยากจะ ลบคําสบประมาทนั�นให้หมด และก็อยาก จะทําในสิ� งที�ผมรักมากๆ ผมเลยทุ่มเททุก อย่างจนสุ ดตัว สิ� งที�พิเศษที�สุดสําหรับช่วงเวลาซึ�งๆตอน ท้ายการแสดงคือมันเป็ นความรู ้สึกที�ออก มาจากใจจริ งมันคือความจริ งเหมือนกับ ว่าผมต้องการจะทําให้ได้จริ งๆ

เข้าเรื� องชีวติ หัวเลี�ยวหัวต่อของบีเบอร์ ใน ช่วงหลายปี ที�ผา่ นมานี�ทุกๆคนคงได้เห็น การเปลี�ยนแปลงของบีเบอร์ต� งั แต่สมัยเด็ก จนถึงช่วงที�บีเบอร์ดูเสเพล มีแต่ข่าวยํา� แย่ ไม่เว้นแต่ละวัน จนถึงวันนี�ที�ดูจะกลับมา เป็ นผูเ้ ป็ นคน และเป็ นผูใ้ หญ่ข� ึนแล้ว จัสติน บีเบอร์ ให้สมั ภาษณ์วา่ : d จริ งๆก็คือผมมีคนแย่ๆอยูใ่ กล้ตวั เยอะมาก เพราะอย่างนั�นแหละ มันไม่ดีหรอกที�จะมี แต่เพื�อนแย่ๆนะ ผมเองต้องเผชิญกับช่วงเวลาที�ตอ้ งมีการ ตัดสิ นใจ ต้องเลือกว่าโอเคกับสิ� งไหนและ ไม่โอเคกับอะไร เราก็ตอ้ งลองผิดลองถูก ไปเรื� อยๆใช่ม� ยั ล่ะ แค่เพียงผมน่ะอยูท่ ่าม กลางแสงสปอทไลต์ ไม่วา่ จะทําอะไรๆก็ ถูกจับภาพตลอดเวลา และเหล่าปาปา รัซซี�กถ็ ่ายทุกช่วงเวลาของผมไปหมด

ความตื�นเต้นเริ� มต้นขึ�นเมื�อไฟในฮอลล์หรี� ลงภาพกราฟฟิ กสุ ดเท่ห์ฉายขึ�นมาบนจอที�อยู่ ด้านหลังก่อนจะเรี ยกเสี ยงกรี� ดกระหนํ�าด้วยความดีใจเมื�อฉากด้านหลังปรากฎเงา ของ เขา “จัสติน บีเบอร์” ลุคมาดเท่ห์ปรากฎพร้อมปี กใหญ่ที�อยูด่ า้ นหลังเขาเป็ นสัญญาณ ว่าเขาพร้อมโบยบินเพื�อมอบความสนุกให้กบั ทุกๆ คนแล้ว เพลงฮิตชื�อดังอย่าง All around the world ระเบิดความมันส์ข� ึนพร้อมเสี ยงร้องกระหึ� ม ดังไปทัว� ฮอลล์พร้อมรอยยิม� เสี ยงเชียร์ ก่อนเขาจะกล่าวทักทายบีลีเบอร์ชาวไทยอย่าง เป็ นกันเองต่อจากนั�นเขาจะจัดเพลงฮิตมาให้บีลีเบอร์ได้ชมกันอย่างต่อเนื�องไม่วา่ จะเป็ น เพลงจังหวะเร็ วๆที�ทาํ เอาขาแด๊นซ์นง�ั ไม่ติดที�ตอ้ งขยับตัวตามเสี ยงเพลงกันแบบมันส์สุดๆ ที�ทาํ สาวๆเคลิ�มกันถ้วนหน้านอกจากนั�นยังมีเพลงซึ� งๆอย่างเพลง Be alright ที�ความ หมายโดนใจมาพร้อมเสี ยงกีตา้ ร์โปร่ งในสไตล์อะคูสติก และเสี ยงร้องอันพร้อมเพียงของ จัสติน และบีลีเบอร์ของเขาที�ประสานกันได้อย่างน่าฟัง และเพลงหนึ�งที�ไม่พดู ถึงไม่ได้ ก็คือเพลง One less lonely girl ซึ�งจัสตินต้องเลือกแฟน คลับคนหนึ�งของเขาขึ�นมาร่ วมแสดงในเพลงนี�ใน คอนเสิ ร์ตบีลีฟทัวร์ของทุกๆประเทศ และแน่นอนประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน แฟนคลับสาวผูน้ ่ารักได้รับเกียรติเลือกขึ�นไปเป็ น One less lonely girl ของคํ�าคืนนี�สายตาและการแสดงออกในทุกท่วงท่าที�ดูโรแมนติก จนเชื�อว่าหัวใจของใครหลายคนคงจะเต้นไม่จงั หวะ เสี ยงกรี� ดดังกระหึ� มเมื�อเขากอดและ สวมมงกุฎดอกไม้ให้สาวน้อยผูโ้ ชคดี ปิ ดท้ายด้วยการยืน� มือมาให้เธอ จับเพื�อเดินเข้า หลังจากนั�นเขากลับออกมาอีกครั�งด้วยสองเพลงส่ งท้าย As long as you love me เพลงสุ ดฮิตที�ติดหลายชาร์ต และ Believe บทเพลงที�เขาตั�งใจส่ งมอบให้บีลีเบอร์ทุก คนแทนคํา ขอบคุณที�เชื�อในตัวเขา ไปหลังเวทีอย่างเป็ นกันเอง ยิง� เรี ยกความประ ทับใจจากคนดูได้เป็ นอย่างที�สุด ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านั�น เมื�อเหล่าบีลีเบอร์ส่งเสี ยงเรี ยกอังกอร์ให้เขา ออกมาอีกครั�ง เสี ยงเรี ยก“จัสติน” ดังไปทัว� ทั�งฮอลล์ก่อนเขาจะปรากฎ กายอีกครั�งด้วยเพลง Boyfriend พร้อมการถอดเสื� อด้านบน ออกแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื�อสุ ดซี�ด และรอยสักสุ ด เท่ห์ที�สะกดทุกสายตาของสาวๆไม่วา่ จะเป็ นรุ่ นเล็ก รุ่ นใหญ่ ที�อยากจะขึ�นไปกระโดดกอดหนุ่มจัสตินแน่นๆ กันทีเดียว! และช่วงเวลาแห่งความสุ ขนั�นก็ตอ้ งมีเวลา สิ� น สุ ดจัสตินได้เลือกบทเพลงที�ฮิตที�สุดในโลกการัน ตีดว้ ยยอดวิวที�สูงสุ ดกว่า 900 ล้านวิวในยูทูปอย่าง BABY มาร้องส่ งท้ายไปพร้อมกับบีลีเบอร์ทุกๆคนที�ประเทศไทยในวันนี� แม้ความสนุกจะจบลงไปแล้ว แต่เชื�อได้เลยว่าภาพความประทับใจ ภาพความรักที�เขา แสดงต่อบีลีเบอร์ที�เมืองไทย จะประทับอยูใ่ นใจใครหลายคนไปอีก

การออกแบบนิตยสารและการการจัดวางแบบหนา (Layout) ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับการจัดคอนเสิรตของนักรองหนุม จัสติน บีเบอร ใชหลักการออกแบบใหเขากับแนวเพลงของศิลปน ทั้ง ปอป อารแอนดบี และแดนซฮอลล สีที่ใชในการออกแบบนั้นมาจากอัลบั้ม Purpose ซึ่งเปนใหมลาสุด

8


9

TYPOGRAPHY


TYPOGRAPHY

การออกแบบฟอนตภายใตโจทย “ อึดอัด กระตาย ภาคใต ” ถูกสราง ขึ้นดวยแรงบันดาลใจจากจังหวัดภูเก็ตที่มีทะเลสวน อาหารอรอย การ ออกแบบจึงใช คลื่นทะเลซึ่งหมายถึงภาคใต หูของกระตาย และความ ทึบแนนคือความอึดอัดนำมาผสมผสานกันจนเกิดเปนฟอนต “Wave”

10


MOTION GRAPHIC

4 MOTION GRAPHIC

11


MOTION GRAPHIC

Dracula untold Directed by Gary Shore Produced by Michael De Luca Screenplay by Matt Sazama Burk Sharpless Based on Dracula by Bram Stoker Starring Luke Evans Dominic Cooper Sarah Gadon Art Parkinson Charles Dance Music by Ramin Djawadi Cinematography John Schwartzman Edited by Richard Pearson Production company Legendary Pictures Michael De Luca Productions

12


13

MOTION GRAPHIC

"What Can I Do" The Corners


MOTION GRAPHIC

การออกแบบโมชั่นกราฟกสำหรับมิวสิควิดีโอเพลง “ What can I do ” ซึ่งเปน เพลงมีทำนองดนตรีนารัก สดใส การออกแบบจึงใชความเรียบงายสบายตาสีสดใส เนื้อเพลงชัดเจน อานรูเรื่อง ใชกราฟกไมมากแตดูเพลินไมนาเบื่อเพราะจะเนนการ เคลื่อนไหวของตัวอักษรใหนาสนใจ ขึ้นเปนคำๆ ตามเนื้อรองและจังหวะ

14


CERTIFICATE OF IDENTITY

5 of I dent ity

15


CERTIFICATE OF IDENTITY

16


17

CERTIFICATE OF IDENTITY


THANK YOU


S U P U T R A

S U P A P

GRAPHIC DESIGNER

Portfolio graphic designer (DPU)  

ถ้าคิดว่าวันนี้ดีที่สุดแล้ว เชื่อสิพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม งานออกแบบก็เช่นกัน "งานออกแบบไม่มีที่สิ้นสุด"

Portfolio graphic designer (DPU)  

ถ้าคิดว่าวันนี้ดีที่สุดแล้ว เชื่อสิพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม งานออกแบบก็เช่นกัน "งานออกแบบไม่มีที่สิ้นสุด"

Advertisement