Page 1

การวิเ คราะสือ ่ ประเภทต่า งๆ 1.นาย อมรเทพ กิตติมงคลคุณ 5541120008 2.นาย อภิสิทธิ์ วงษ์เนตร 5541120157 3.นาย ณัฐพล บุหรัน 5541120004 4.นาย ณัฐพล เผือกเจียม 5541120089


สื่อ วิท ยุ 

วิทยุกระจายเสียง (Radio) เป็นสื่อโฆษณาทีเ่ ข้าถึงกลุม ่ ผู้ ฟังได้อย่างกว้างขวาง เพราะผูฟ ้ งั สามารถรับฟังข่าวสารได้ทก ุ สถานที่ทก ุ โอกาส ไม่วา่ จะเป็นที่บ้าน ที่ทำางานหรือในรถ ดังนัน ้ โอกาสทีผ ่ ู้บริโภคจะได้รับข้อมูลข่าวสารการโฆษณา จึงมีโอกาส สูงกว่าสื่อชนิดอื่นๆ สถานีวท ิ ยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีอยู่ ทัว ่ ไป ทัง้ สถานีทส ี่ ่งกระจายเสียงครอบคลุมทัว ่ ประเทศและสถานี ทีส ่ ่งกระจายเสียง เฉพาะท้องถิ่น บางสถานียังส่งกระจายเสียง ตลอด24 ชั่วโมง ทำาให้การรับฟังวิทยุกระจายเสียงเป็นเรื่อง ประจำาวันของประชาชนทัว ่ ไป จึงนับเป็นโอกาสทีข ่ ่าวสารการ โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทัว ่ ถึง


ข้อ ดีข องสื่อ วิท ยุก ระจายเสีย ง มีห ลาย ประการ เช่น  1.มีการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง มีจำานวน

สถานีมาก ทำาให้สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้ฟังได้จำานวนมาก

 2.มีความรวดเร็วในการส่งข่าวสาร ทำาให้ผู้ฟังได้รับข่าวสาร

อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

 3.เป็นสือ ่ ที่มีผลทางจิตวิทยาสูง เพราะนำ้าเสียง ลีลาในการพูด

หรือเสียงประกอบ สามารถทำาให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี

 4.เป็นสือ ่ ที่มีคา่ ใช้จา่ ยตำ่า เมือ ่ เปรียบเทียบกับสือ ่ อื่น ๆ ทำาให้

สามารถสร้างความถี่และการเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก

 5.สามารถเลือกกลุม ่ ผู้ฟังได้ โดยเลือกโฆษณาในรายการหรือ

เวลาที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี


 6.เป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น ผู้โฆษณาสามารถปรับเปลี่ยน

ข้อความโฆษณาให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและ สถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

 7.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถรับ

ฟังได้ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้างขวางมาก

 8.ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟัง สร้างความใกล้ชิด ซำ้ายัง

พกติดตัวได้ตลอดเวลา

 9.สามารถฟังไปด้วยและทำางานอื่นไปด้วยได้


ข้อ จำา กัด ของวิท ยุก ระจายเสีย ง มีหลาย ประการ เช่น  1.    มีขอ ้ จำากัดด้านการสร้างสรรค์ ขาดการจูงใจด้านภาพ ไม่สามารถสาธิตการทำางาน

ของสินค้าหรือบริการได้

 2.   อายุของข่าวสารสัน ้ หากผู้ฟังพลาดรายการโฆษณา จะไม่สามารถย้อนมารับฟังได้

อีก

 3.    มีการแบ่งแยกกลุม ่ ผู้ฟัง เพราะมีรายการให้เลือกฟังมาก ผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้

หลายสถานี อาจทำาให้พลาดข่าวสารที่นำาเสนอ

 4.   มีความยุง่ ยากในการซือ ้ สือ ่ เนื่องจากมีจำานวนสถานีมาก ทำาให้ยากต่อการเลือกเวลา

และสถานี

 5.    ข้อมูลวิจัยผู้ฟงั มีจำากัด มีปญ ั หาในการวัดปริมาณผู้ฟงั ทำาให้ผู้วางแผนโฆษณาขาด

ข้อมูลที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการซือ ้ เวลาวิทยุกระจาย เสียง เป็นสือ ่ โฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มผู้ บริโภคได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ทำาให้ขอ ้ มูลมีความทันสมัย สามารถสร้าง ความถี่ได้ดว ้ ยต้นทุนที่ตำ่า แต่มข ี ้อจำากัดในด้านภาพและอายุของข่าวสารที่สน ั้ ประกอบกับ การที่ผู้ฟงั มักทำากิจกรรมอื่น ๆ ไปด้วย ทำาให้ความสนใจในข่าวสารข้อมูลลดลง วิทยุ กระจายเสียงจึงเหมาะที่จะเป็นสือ ่ เสริมโดยการโฆษณาให้บอ ่ ยเพือ ่ เตือน ความจำา


สือ ่ หนัง สือ พิม พ์แ ละนิต ยาสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชน เป็นจำานวนมาก และมีระยะเวลากำาหนดออกที่แน่นอนเป็น ประจำาอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีราคาถูกและสามารถ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้บอ ่ ยครัง้ ตามความต้องการ หนังสือพิมพ์ จะมีเนื้อหาทั้งข่าวสาร บันเทิง สารคดี และเรือ ่ งราวต่างๆ ที่ เหมาะกับสาธารณชนแต่ละกลุ่ม เช่น หนังสือพิมพ์ดา้ น เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา บันเทิง เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ใช้ หนังสือพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสู่ ประชาชน


ข้อ ดีข องหนัง สือ พิม พ์  มีความคงทนถาวรเมือ ่ เปรียบเทียบกับวิทยุ โทรทัศน์ เมื่อผู้อ่านไม่

เข้าใจตอนใดก็สามารถย้อนกลับมา ทบทวนใหม่ได้ และสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ มีราคา ถูก สามารถซื้อหาได้ง่าย สามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่ม อาชีพ เพราะหนังสือพิมพ์มีหลายประเภท ประชาชนสามารถ ซื้อหาหนังสือพิมพ์ประเภทที่เหมาะสมกับความสนใจได้ หนังสือพิมพ์สามารถเสนอข่าวหรือรายละเอียดจำานวนมากได้ และ การเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์ สามารถทำาได้เป็นประจำาทุกวันหรือทุกสัปดาห์ได้ ดังนั้นประชาชน สามารถติดตามข่าวสารได้อย่าง สมำ่าเสมอและต่อเนือ ่ ง หนังสือพิมพ์มภ ี าพประกอบช่วยดึงดูดความ สนใจได้เมือ ่ เปรียบเทียบกับสื่อวิทยุ


ข้อ เสีย ของหนัง สือ พิม พ์  หนังสือพิมพ์มีช่วงอายุสั้น เช่น หนังสือพิมพ์รายวันก็จะมีขา ่ ว

เปลี่ยนทุกวัน หนังสือพิมพ์ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนที่ไม่รู้ หนังสือหรืออ่านไม่ออก และไม่สามารถเข้าถึงในพืน ้ ที่ ที่มก ี ารคมนาคมที่ไม่สะดวก หนังสือพิมพ์มล ี ักษณะที่ไม่นา่ อ่านเมื่อ เปรียบเทียบกับสื่ออืน ่ ๆ เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ถึงแม้หนังสือพิมพ์จะสามารถใส่ภาพประกอบได้แต่ก็มีลักษณะที่ไม่ สวยงามสะดุดตาม เนือ ่ งจาก ใช้กระดาษราคาถูกไม่มีคุณภาพ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จะเลือกอ่านเฉ พาะคอลัมภ์ที่ตนสนใจ ดังนั้นอาจไม่ได้รับข่าวสารที่อยู่คอลัมภ์ ที่ไม่ได้อ่านได้


นิต ยสาร  นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญ

นิตยสารมีรูปเล่มที่น่าสนใจเพราะมีความกระทัดรัด และสวยงาม มีระบบการพิมพ์ที่ประณีต ทำาให้นิตยสารเป็น สื่อที่ดึงดูดใจและจูงใจสำาหรับผู้อ่าน สามารถเข้าถึง กลุม ่ เป้าหมายได้อย่างดีเนื่องจากนิตยสารมีหลากหลาย ประเภท   ทำาให้สามารถเลือกตรงตามความต้องการของ กลุม ่ เป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ เช่น นิตยสารสำาหรับเด็ก คอมพิวเตอร์ กีฬา สตรี รถยนต์ การแพทย์ เป็นต้นนอกจาก นี้นิตยสารยังมีกำาหนดออกทั้งเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือ รายเดือน


ข้อ ดีข องนิต ยสาร นิตยสารมีรป ู เล่มสวยงาม มีระบบการพิมพ์ที่ประณีต จึงมี ความน่าสนใจและน่าอ่าน นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า หมายเฉพาะกลุ่มตามความต้องการขององค์การได้ เนื่องจาก นิตยสาร มีหลากหลายประเภท สามารถเสนอเนื้อหาสาระจำานวนมากและ ซับซ้อนได้เมือ ่ เปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ มีความคงทนถาวร ทบทวนข่าวสารได้ นิตยสารมีเนือ ้ หาสาระทีม ่ ีประโยชน์กบ ั ผู้ อ่าน นิตยสารสามารถสร้างหรือเปลี่ยนทัศนคติของผู้อ่านได้ ง่าย เช่น แฟชั่น เครือ ่ งแต่งกาย เนือ ่ งจาก นิตยสารมีภาพประกอบที่สวยงามและเหมือนจริง


ข้อ เสีย ของนิต ยสาร  ต้นทุนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เช่น

หนังสือพิมพ์ เพราะมีความประณีตสวยงามกว่า ขาด ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เนื่องจากนิตยสารไม่ได้ ออกรายวันเหมือนหนังสือพิมพ์ นิตยสารมักมีราคาแพง กว่าเมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ์ จึงทำาให้ประชาชนบาง กลุ่มไม่สามารถซื้อหาได้ นิตยสารมีจำานวนจำาหน่าย และเผยแพร่ค่อนข้างจำากัด จึงทำาให้ผู้ที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารน้อยกว่า เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ์


สื่อ อิน เทอร์เ น็ต

 สัง คมออนไลน์ (Social Media)คือ อะไร

 สำาหรับในยุคนี้ เราคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีคำาว่า Social Media ไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะพบเห็นมันอยูต ่ ลอดเวลา

ซึง่ หลายๆ คนก็อาจจะยังสงสัยว่า “Social Media” มันคืออะไรกันแน่ วันนีเ้ ราจะมารู้จักความหมายของมันกันครับ

 คำาว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึง่ ในที่นจ ี้ ะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน  คำาว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึง่ ก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น  ดังนั้นคำาว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บค ุ คลบนโลกนีส ้ ามารถมีปฏิสัมพันธ์โ้้ต้ตอบกันได้นั่นเอง

 พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิ สัมพันธ์กน ั จาก

เดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนือ ้ หาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อ เทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ทเี่ รียกว่า web application ซึง่ ก็คอ ื เว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือ โปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ


Google Group – เว็บ ไซต์ใ นรูป แบบ Social Networking


Wikipedia – เว็บ ไซต์ใ นรูป แบบข้อ มูล อ้า งอิง


MySpace – เว็บ ไซต์ใ นรูป แบบ Social Networking


Facebook -เว็บ ไซต์ใ นรูป แบบ Social Networking


MouthShut – เว็บ ไซต์ใ นรูป แบบ Product Reviews


Yelp – เว็บ ไซต์ใ นรูป แบบ Product Reviews


Youmeo – เว็บ ที่ร วม Social Network


Last.fm – เว็บ เพลงส่ว นตัว Personal Music


เว็บ Social Media แบ่ง ตามหมวด  หมวดการสื่อ สาร (Communication)  Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox  Internet forums: vBulletin, phpBB  Micro-blogging: Twitter,Plurk, Pownce, Jaiku  Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn,

MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply

 Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo  Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com


หมวดความร่ว มมือ และแบ่ง ปัน (Collaboration)  Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint  Social bookmarking: Delicious, StumbleUpon,

Stumpedia, Google Reader, CiteULike

 Social news: Digg, Mixx, Reddit  Opinion sites: epinions, Yelp


หมวด มัล ติม ีเ ดีย (Multimedia)  Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket,

SmugMug

 Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver  Art sharing: deviantART  Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype  Audio and Music Sharing: imeem, The Hype

Machine, Last.fm, ccMixter


สื่อ ใหม่  New Media                  สื่อใหม่ คือ การรวมตัวของสื่อมวลชนเดิมอันได้แก่ หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการ  ทำางาน ซึ่งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต ตัดต่อ นำาเสนอ                       สื่อใหม่ ยังรวมถึง การนำาเสนองานในระบบ Interactive ต่างๆ  นอกเหนือจากการนำาเสนองานโดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อแล้ว ยังมีการนำาเสนอ  งานทัง้ ด้าน CD-ROM, Interactive Television, Broadband, DVD   ตลอดจนการนำาเสนองานในนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมกันทำางาน  ระหว่างสื่อ( Media) และ เทคโนโลยี (IT)


สื่อ ป้า ยโฆษณาทุก ประเภท ป้ายโฆษณา คือ สื่อประเภทหนึ่งที่สามารถให้ ข้อมูลเกีย ่ วกับตัวสินค้า หรือการแนะนำาให้คนอื่นรู้จักสินค้า ผ่านรูปภาพ ถ้อยคำาที่สั้น กระชับ โดดเด่น ไว้สำาหรับเผย แพร่ในที่สาธารณะ สามารถเข้าถึงกลุม ่ คนได้มาก และนับได้ ว่าเป็นสื่อโฆษณาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการใน ปัจจุบันอีก ด้วย


ประโยชน์ข องป้า ยโฆษณา เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า สื่อในการโฆษณามี หลากหลาย แต่ทำาไมสินค้าหลายประเภทถึงเลือกใช้ป้าย โฆษณาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ หากใครมีคำาถามนี้อยู่ใน สมอง มาอ่านข้อมูลส่วนนี้กน ั แล้วจะรู้ว่าประโยชน์ของ โฆษณามีมากกว่าที่คิดหลาย เท่าทีเดียว


 1) ดึง ดูด ความสนใจได้ด ี

ป้ายโฆษณาดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสือ ่ อีก หลายประเภท เนือ ่ งจากป้ายโฆษณามีขนาดใหญ่ ตัวอักษรขนาดใหญ่นน ั่ เอง  2) เข้า ถึง กลุ่ม เป้า หมายได้ม าก

โฆษณารถยนต์ หากต้องการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้ถึง รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด พื้นฐานอาจจะต้องเป็นคนมีฐานะ มีรถขับอยู่ แล้ว ดังนั้นป้ายโฆษณาชิ้นนีอ ้ าจติดเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตาม ทางด่วน เพื่อให้เห็นอย่างทั่วถึงครบทุกด้าน  3) ต้น ทุน ตำ่า

การทำาป้ายโฆษณาช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และถ้าป้ายทำาจาก วัสดุที่มีคุณภาพก็ยิ่งอยู่ได้นาน คุ้มมากขึ้น


ประเภทของป้า ยโฆษณา 1) ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรือ บิลบอร์ด (Billbord) คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามทางถนนทั่วไป บนอาคารสูง สี่ แยก สะดุดตา ดังรูป


2) ป้ายโฆษณาทางเท้า หรือ คัตเอาท์ (Cut out) คือป้าย ขนาดไม่ใหญ่มาก มองเห็นในระดับสายตา เช่น ป้ายหาเสียง นักการเมือง ป้ายโฆษณาหน้าร้าน เป็นต้น ดังรูป


3) แผ่นภาพโปสเตอร์ (Poster) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มี ลักษณะเป็นแผ่นเดียว พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่างๆ สามารถ นำาไปแปะตามที่ต่างๆ ได้ ดังรูป


4) ป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต หรือ แบนเนอร์ (Banner) คือ ป้าย/ภาพโฆษณาขนาดต่างๆ ที่ติดอยู่ตาม เว็บไซต์ต่างๆ


สิง่ ที่ต ้อ งคำา นึง ก่อ นลงมือ ทำา “ป้า ย โฆษณา ”  1) วัสดุของป้ายโฆษณา  2) ขนาดของป้ายโฆษณา  3) ข้อความในป้ายโฆษณา  4) การออกแบบป้ายโฆษณา  5) ทำาเลทีต ่ ั้งป้ายโฆษณา

การวิเคราะสื่อประเภทต่างๆ  

DRU Education

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you