Page 1

Schansbouw

Spec t ac ul ai r es c hans env oors por t -enr ec r eat i ev eev enement en

Voor z i env anec ht es neeuw,i j sofbor s t el mat t en


Rec r eat i e Deschansenzi j nervoordi ver sesoor t enevenement en.Zekunnen wor denvoor zi envan“ echt e�sneeuw,i j sofbor st el mat t en ( kunst st ofmat t enmetdegl i j ei genschappenvansneeuw) . Br eedt e,hoogt eenl engt ekunnenwevoorel kdoel ei ndeenvoorel ke l ocat i eaanpassenzodatereenschansonst aatdi egeheelaanuw wensenvol doet .TevenskanGi gantbandenl ever envoordi ver se onder gr ondenom het( gl i j ) pl ezi ervanki nder enenvol wassenen compl eett emaken.I nover l egkandegehel eschanswor denaf gewer kt , vanboar di ngt oteencompl eetdecor !

MOGELI J KHEDEN Der ecr eat i eveschansenzi j nui t er mat egeschi ktvooronderander e: -Wi nt er evenement en -Pr et par ken -Fest i val s -Danceevenement en -Dor psevenement/St adsevenement -Bedr i j f sevenement en AANKLEDI NG Gi gantkandeschansenbekl edenmetdevol gendet ypeonder gr onden: Desneeuwopdeschanseni s geschi ktvooral l eevenement en, opel keschansvoorhetgehel e j aar .Hetgeef teenecht ewi nt er se ui t st r al i ngenheef tdezel f degl i j ei genschappenal secht e sneeuw!

Debor st el mati seen ui t st ekendeonder gr ondvoorde schans.Dezemat t enhebben dezel f degl i j ei genschappenal s echt esneeuwenzi j nt evens hethel ej aart egebr ui ken.

Dooreenecht ei j sl aagopde schansaant ebr engen,beschi kt uovereengewel di geat t r act i ei n echt ewi nt er sesf er en.Door mi ddelvaneenkoel syst eem bl i j f t heti j sopdegoedet emper at uur . Vooral l et echni schei nf or mat i ever wi j zenwi judoornaaronzewebsi t e: WWW. GI GANTPODI A. COM

Y o u r V i s i o n , Ou rP a s s i o n


Pr omot i e EenschansvanGi gantkanvoorbedr i j veneenui t st ekend pr omot i emi ddelzi j n.Deconst r uct i ei svaakeengoedebl i kvangeren kanvanal l ekant enaf gewer ktwor denmetpr omot i emat er i al envanuw bedr i j f .

Spor t Gi gantbi edtni etal l eenr ecr eat i eveschansenaan,maarook schansenvoorspor t wedst r i j den.Eenvoor beel dhi er vanzi j n‘ Bi gAi r ’ schansendi et ott i ent al l enmet er shooggebouwdkunnenwor den. Hetzi j nspect acul ai r eschansendi egeschi ktzi j nvoorpr of essi onel e wedst r i j den.Dezeschansenkunnenwor denvoor zi envansneeuwof bor st el mat t en.Dezewedst r i j dschansenzi j nmaat wer ken.


Voormeeri nf or mat i e: Neder l and: Gi gantSt ageBui l der s Post bus7 5520AAEer sel ( T)+31( 0) 497517771 ( F)+32( 0) 497518775 Bel gi e: Gi gantSt ageBui l der sBvba Wi ngepar k5B 31 10Rot sel aar ( T)+32( 0) 16238404 ( F)+32( 0) 16606304 www. gi gant podi a. com i nf o@gi gant podi a. com

Gigant International Schansen  

Folder over het schansaanbod van Gigant International