Page 1

0,74 ëâ.

DP 99 / 30

DP 99 / 20

DP 99 / 40

DP 99 / 80

DP 99 / 60

DP 99 / 60

DP 99 / 60

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DP 99 / 60

DP 99 / 60

Doppio Classic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,85 ëâ.

DPCH 30

DPCH 22

DPCH 20

DPCH 40

DPCH 60

DPCH 80

DPCH 99

DPCH 10

DPCH 10

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DPCH 10

DPCH 10

DPCH 10

Doppio Chrom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DPS GOLD

Doppio Satin

DPS SILVER

1.09 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0,91 ëâ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.75 ëâ.

DPCHM 99

DPCHM 99

DPCHM 99

DPCHM 10

DPCHM 10

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DPCHM 10

DPCHM 10

DPCHM 10

Doppio Metal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.81 ëâ.

DPTM 1040

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DPTM 1020

DPTM 1030

Doppio Metal + Transparent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPT 1020

DPT 1021

DPT 1030

DPT 1031

DPT 1035

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DPT 1040

DPT 1060

DPT 1080

DPT 1099

Doppio Transparent

Doppio Metal + Satin

1.95 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DPSM Gold

DPSM Silver

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


FTCH 1099 FTCH 1040

FTCH 1020

FTCH 1021

FTCH 1030

FTS 1035

FTS 1031

FTS 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

FTCH 1060

0,90 ëâ.

FTS 1060

FTS 1080

FTS 1040

FTS 1099

FTS 1020

FTS 1021

Focus Transparent+Satin

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

FTCH 1031

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.30 ëâ.

FTCH 1080

FCH 10

FCH 22

FCH 30

FCH 20

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Focus Transparent+Metal

FTCH 1035

FG 10

FG 99

FS 10

- - - - - - - - - -

FCH 40

FCH 60

FCH 80

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

1.28 ëâ.

Focus Classic+Metal

FCH 99

0,79 ëâ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Focus Classic+Satin

FS 99

F 99 / 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - -

0,73 ëâ.

F 99 / 1020

F 99 / 1040

Focus Classic

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


FMCH 40

FMCH 22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 ëâ.

FMTCH 1035

FMTCH 1031

FMTCH 1030

FMTCH 1060

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

FMTCH 1080

FMTCH 1020

FMTCH 1021

FMTCH 1040

FMTCH 1099

Focus Transp.+ Metal Clip

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FS 1040

FS 1020 FMCH 20

FMCH 60

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

FMCH 80

FMCH 99

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

1.50 ëâ.

Focus Metal Clip

FMCH 10

1.04 ëâ.

- - - - - - - - - -

FMCH 30

FSCH Gold

- - - - - - -

Focus Satin+Transp.

FS 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - -

1.39 ëâ.

FSCH Silver

Focus Satin+Metal

Focus Satin + Metal Clip 1.71 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

FMCH Gold

FMCH Silver

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


COT 1040

COT 1021

COT 1020

COT 1035

COT 1031

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

COT 1030

COT 1060

COT 1080

COT 1099

Coco Transparent

COS Silver

COS Gold

- - - - - - - - - - Coco Transparent +Satin

0.66 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

COTS 1040

0.52 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

COTS 1020

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.74 ëâ.

Coco Satin

COTS 1030

CO 22

CO 20

CO 30

CO 60

CO 80

CO 40

CO 99

CO 10

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.48 ëâ.

Coco Classic

0.71 ëâ.

AT 1030 / 1099

AT 1031 / 1099

AT 1035 / 1099

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

AT 1020 / 1099

AT 1040 / 1099

Aston Transparent

AT 1060 / 1099

A 99 / 1030

A 99 / 1020

A 99 / 1040

A 99 / 1060

A 99 / 1080

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

AT 1080 / 1099

0.66 ëâ.

Aston Classic

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.71 ëâ.

- - - - - - - - - - - -

AT 1099 / 1040

AT 1099 / 1080

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

AT 1099 / 1060

AT 1099 / 1030

AT 1099 / 1020

Aston Transparent

0.75 ëâ.

Aston Satin

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - 0.75 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

AS 1020

AS 1040

AS 1030

AG 1099

Aston Satin

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.73 ëâ.

C 80 - 1020

C 80 - 1040

C 80 - 1030

C 99 - 1020

C 99 - 1021

C 99 - 1030

C 99 - 1031

C 99 - 1035

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

C 99 - 1040

C 99 - 1060

C 99 - 1080

Cobra Classic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.79 ëâ.

CCG 10

CCG 99

CCS 10

CCS 20

CCS 22

CCS 30

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

CCS 60

CCS 99

CCS 80

CCS 40

Cobra Classic + Satin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.90 ëâ.

CTS 1020

CTS 1021

CTS 1040

CTS 1060

CTS 1080

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

CTS 1099

CTS 1030

CTS 1035

CTS 1031

Cobra Transparent + Satin

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - -

1.28 ëâ.

CCH 99

CCH 10

CCH 40

CCH 22

CCH 20

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

CCH 30

CCH 60

CCH 80

Cobra Classic + Metal

1.40 ëâ.

Cobra Satin+Metal

CSCH - Gold

CS 1020

CS 1030

CS 1040

Cobra Satin+Transperant

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

CSCH - Silver

1.04 ëâ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.31 ëâ.

CTCH 1020

CTCH 1021

CTCH 1035

CTCH 1030

CTCH 1031

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

CTCH 1060

CTCH 1040

CTCH 1080

CTCH 1099

Cobra Transparent + Metal

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.73 ëâ.

GX 80 / 1030

GX 80 / 1040

GX 80 / 1020

GX 99 / 1040

GX 99 / 1020

GX 99 / 1021

GX 99 / 1030

GX 99 / 1035

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GX 99 / 1031

GX 99 / 1060

GX 99 / 1080

Galaxy Classic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.79 ëâ.

GXCG 10

GXCG 99

GXCS 10

GXCS 99

GXCS 20

GXCS 22

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXCS 30

GXCS 60

GXCS 80

GXCS 40

Galaxy Classic + Satin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.28 ëâ.

GXCH 10

GXCH 40

GXCH 22

GXCH 20

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXCH 30

GXCH 60

GXCH 80

GXCH 99

Galaxy Classic + Metal

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.90 ëâ.

GXTS 1030

GXTS 1035

GXTS 1021

GXTS 1031

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXTS 1020

GXTS 1040

GXTS 1060

GXTS 1080

GXTS 1099

Galaxy Transparent + Satin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.31 ëâ.

GXTCH 1030

GXTCH 1035

GXTCH 1031

GXTCH 1020

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXTCH 1021

GXTCH 1040

GXTCH 1060

GXTCH 1080

GXTCH 1099

Galaxy Transparent + Metal

Galaxy Satin +Transparent 1.04 ëâ.

GXS 20

GXS 30

GXS 40

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Galaxy Satin + Metal

GXS SILVER

1.39 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXS GOLD

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 ëâ.

GXMT 1030

GXMT 1035

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXMT 1031

GXMT 1021

GXMT 1020

GXMT 1040

GXMT 1060

GXMT 1080

GXMT 1099

Galaxy Transparent + Metal clip

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GXCH 10

GXCH 20

GXCH 22

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXCH 30

GXCH 60

GXCH 80

GXCH 40

GXCH 99

Galaxy Classic + Metal clip

Galaxy Satin + Metal clip

1.51 ëâ.

1.71 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GXMS SILVER

GXMS GOLD

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Galaxy + INDIVIDUAL CLIP

- - - - - - - - -

Ìîäåë Galaxy ñ êëèïñ ïî èíäèâèäóàëåí ïðîåêò. ìàêñ. ðàçìåð íà êëèïñà: 45õ22 ìì.

ìèí. êîë-âî çà ïîðú÷êà: 3 000 áð. öåíèòå íà õèìèêàëêèòå Galaxy ñ èíäèâèäóàëåí êëèïñ çàïî÷âàò îò Galaxy classic+individual clip - 0.99 ëâ. öåíè çà èçðàáîòêà íà ìàòðèöà: ïðè 3000 áð. - 7840,00 ëâ. ïðè 5000 áð. - 5880,00 ëâ. ïðè 7000 áð. - 4900,00 ëâ. ïðè 10 000 áð. - 3920,00 ëâ. Ïðè ïðîÿâåí èíòåðåñ, ùå Âè áúäå èçãîòâåíà îôåðòà çà ðàçëè÷íèòå âàðèàíòè íà ìîäåë Galaxy + Individual clip


1.00 ëâ.

IS 30

IS 40

IS 20

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

IS Silver

IS Gold

IS Gold

Infinity Satin

IÌ 99 IÌ 20

IÌ 10

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

IÌ 10 IÌ 60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IÌ 30

IT 1040

IT 1021

IT 1020

IT 1035

IT 1031

IT 1030

IT 1060

IT 1080

IT 1099

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

IÌ 80

0.86 ëâ.

Infinity Transparent Chrom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.15 ëâ.

IÌ 21

Infinity Metal Clip

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

IÌ 40

0.82 ëâ.

Infinity Chrom

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


IMT 1031

IMT 1035

IMT 1030

IMT 1099

IMT 1020

IMT 1021

IMT 1080

IMT 1060

IMT 1040

Infinity Satin & Metal Clip

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.22 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Infinity Metal + Transparent

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IM IM SM SM IMS Gold G Si In o lv ld er fin it y M IMS Gold et al + C IMS Silver la ss ic IM IM IMS Silver M M 10 99 -

1.20 ëâ.

Infinity Transparent Metal Clip

1.30 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - -

Infinity Metal + Satin

2.24 ëâ.

IMTM 1040

IMTM 1060

IMTM 1080

IMTM 1030

IMTM 1020

IMTM 1021

IMTM 1031

IMTM 1035

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.52 ëâ.

D 99 / 10

D 99 / 40

D 99 / 80

D 99 / 60

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

D 99 / 30

D 99 / 22

D 99 / 20

D 99 / 21

Dream Classic

2.16 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


Dream Satin

DV 99 / 1020

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

DV 99 / 1030

0.59 ëâ.

DV 99 / 1031

D 20 / 80

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DTS 1030

DTS 1020

DTS 1040

D Gold 1099

Dsilver 1099

DS 1030

DS 1020

DS 1040

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DT 1040 / 1099

D 80 / 20

D 80 / 30

D 80 / 99

D 30 / 99

D 60 / 99

D 40 / 99

D 22 / 99

D 20 / 99

0.52 ëâ.

DV 99 / 1099

DV 99 / 1080

Dream Vario DT 1060 / 1099

DT 1080 / 1099

DT 1021 / 1099

DT 1020 / 1099

DT 1035 / 1099

DT 1031 / 1099

DT 1030 / 1099

DT 1099

Dream Transparent

DV 99 / 1060

DV 99 / 1040

DV 40 / 1099

DV 20 / 1099

DV 30 / 1099

DV 60 / 1099

DV 80 / 1099

Dream Classic 0.77 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Dream Transparent + Satin 0.73 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

0.57 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


G 99 / 60

G 99 / 21

G 99 / 20

G 80 / 20

G 20 / 80

G 99 / 22

G 99 / 60

G 99 / 40

DSS 1021

DSS 1020

DSS 1035

DSS 1031

DSS 1030

DSS 1060

DSS 1080

DSS 1040

Dream SoftTouch + Satin

G 80 / 30

G 80 / 99

G 40 / 99

G 60 / 99

G 99 / 10

G 30 / 99

Gladiator Classic

- - - - - - - - - - - - - -

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

G 99 / 30

D Soft 1040 / 1099

D Soft 1060 / 1099

D Soft 1080 / 1099

D Soft 1020 / 1099

0.98 ëâ.

G 20 / 99

G 10 / 10

G 99 / 99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D Soft 1030 / 1099

Dream SoftTouch 1.03 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

0.53 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.57 ëâ.

GV 1020 / 99

GV 1030 / 99

GV 1040 / 99

GV 99 / 1040

GV 99 / 1020

GV 99 / 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GV 99 / 1060

GV 99 / 1080

GV 99 / 1099

Gladiator Vario

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.59 ëâ.

GF 1040 / 1099

GF 1021 / 1099

GF 1020 / 1099

GF 1035 / 1099

GF 1031 / 1099

GF 1060 / 1099

GF 1080 / 1099

GF 1099 / 1099

GF 1030 / 1099

Gladiator Frozen

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GT 1020

GT 1030

GT 1040

Gladiator Transparent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.73 ëâ.

GFG 1040

GFG 1020

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GFG 1030

GFS 1030

GTS 1030

GFS 1040

GTS 1040

GFS 1020

GTS 1020

Gladiator Transparent / Frozen + Satin

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


1.03 ëâ.

GSS 1020

GSS 1021

GSS 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

GSS 1031

GSS 1035

GSS 1040

GSS 1060

Gladiator SoftTouch + Satin

GSS 1080

GS 1030

GS 1020

GS 1040

GS 1099

GG 1099

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

0.77 ëâ.

Gladiator Satin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.49 ëâ.

SN 80 / 20 SN 22

SN 80 / 30 SN 30

SN 99 / 30 SN 40

SN 99 / 80 SN 60

SN 99 / 60 SN 80

SN 99 / 40 SN 20

SN 10

SN 99 / 20

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

SN 99 / 22 SN 99

SN 99 / 10

Shark Classic

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.55 ëâ.

SV 1030 / 99

SV 1020 / 99

SV 1040 / 99

SV 99 / 1040

SV 99 / 1060

SV 99 / 1080

SV 99 / 1020

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

SV 99 / 1030

SV 99 / 1031

Shark Vario

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.57 ëâ.

ST 1040

ST 1021

ST 1020

ST 1035

ST 1031

ST 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

ST 1060

ST 1080

ST 1099

Shark Transparent

0.74 ëâ.

Shark Satin

S Gold

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

S Gold

S Silver

SST 1040

SST 1020

SST 1030

STS 1030

STS 1020

STS 1040

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

S Silver

0.65 ëâ.

Shark Transparent + Satin

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.49 ëâ.

L 99 / 1099

L 99 / 1080

L 99 / 1060

L 99 / 1030

L 99 / 1031

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

L 99 / 1021

L 99 / 1020

L 99 / 1040

Luppo Classic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Luppo Transparent 0.57 ëâ.

LT 1099 / 1031 LT 1099

LT 1031

LT 1099 / 1030 LT 1030

LT 1099 / 1020 LT 1020

LT 1099 / 1040 LT 1021

LT 1099 / 1060 LT 1040

LT 1060

LT 1080

LT 1099 / 1080

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


LS 1040

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

LS 1020

LTS 1030

LTS 1020

LTS 1040

Transparent + Satin

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

0.74 ëâ.

Luppo Satin

- - - - - - - - - - - - - -

0.65 ëâ.

LS 1030

Luppo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.69 ëâ.

W 80 / 20

W 80 / 30

W 80 / 30

W 99 / 30

W 99 / 22

W 99 / 20

W 99 / 40

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

W 99 / 60

W 99 / 80

W 99 / 80

Winner Classic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.86 ëâ.

WT 1035

WT 1020

WT 1030

WT 1040

WT 1060

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

WT 1031

WT 1021

WT 1080

WT 1099

Winner Transparent Chrom

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


WF 1020

WF 1021

WF 1030

WF 1099

Winner Frozen Chrom

WF 1040

WF 1060

WF 1080

WF 1035

WF 1031

WF 1031

WCH 30

WCH 99 Gold

WCH 10

WCH 20

WCH 22

WCH 40

WCH 99 Gold

WCH 99 Gold

WCH 60

WCH 80

WCH 99

WCH 99 / 40

WCH 99 / 20

WCH 99 Gold

WCH 10 Gold

WCH 10 Gold

WCH 10 Gold

WCH 10 Gold

WCH 99 / 21

WCH 99 / 30

Winner Chrom 0.81 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.86 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


LOT 1040 / 1099

LOS 1099

LOS 1080

LOS 1060

LOS 1020

LOS 1040

LOS 1030

Lotus Satin

LOT 1099 / 1040

LOT 1060 / 1099

LOT 1099 / 1060

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

LO 99 / 1030

0.66 ëâ.

LOT 1099 / 1099

LOT 1099 / 1080

LOT 1080 / 1099

Lotus Transparent LO 99 / 1099

LO 99 / 1020

LO 99 / 1080

LO 99 / 1040

LO 99 / 1060

Lotus Classic

LOT 1099 / 1020

LOT 1020 / 1099

LOT 1099 / 1030

LOT 1030 / 1099

WS 40

WS 40

WS 20

WS 20

WS 30

WS 30

WS Silver

WS Silver

WS Gold

WS Gold

Winner Satin 0.99 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.74 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.71 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.87 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

P 99 / 30

Primo Classic

P 99 / 20

P 99 / 80

P 99 / 60

P 99 / 40

- - - - - - - - - - - - - -

NS 1080

Nemo Satin NT 1099 / 1060

NT 1099 / 1080

NT 1099 / 1040

NT 1099 / 1030

NT 1099 / 1020

NT 1021 / 1099

NT 1020 / 1099

NT 1030 / 1099

NT 1031 / 1099

NT 1035 / 1099

NT 1060 / 1099

NT 1080 / 1099

NT 1040 / 1099

Nemo Transparent

NS 1060

NS 1040

NS 1030

NS 1020

NS 1099

N 80 / 1020

N 80 / 1030

N 80 / 1040

N 80 / 1040

N 80 / 1040

N 99 / 1040

N 99 / 1020

N 99 / 1030

N 99 / 1060

N 99 / 1080

Nemo Classic 0.70 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.76 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.57 ëâ.

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.78 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

PS 40

PS 20

Primo Classic + Satin

PS 30

PT 1099 / 1030

PT 1099 / 1020

PT 1099 / 1040

PT 1099 / 1099

PT 1099 / 1080

PT 1099 / 1060

PT 1099 / 1031

PT 1099 / 1035

PT 1099 / 1035

PT 1099 / 1035

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.60 ëâ.

Primo Transparent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Primo Satin

0.79 ëâ.

er

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Si lv

PTS 1040

PTS 1030

PTS 1020

PST 1020

PST 1030

PST 1040

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

PS

0.81 ëâ.

Primo Transparent + Satin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.43ëâ.

SL 80

SL 40

SL 30

SL 60

SL 20

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

SL 99

SL 22

SL 10

Slim Classic

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.43ëâ.

SL 80 / 30

SL 80 / 30

SL 80 / 20

SL 80 / 20

SL 99 / 80

SL 99 / 60

SL 99 / 20

SL 99 / 30

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

SL 99 / 40

SL 99 / 22

SL 99 / 10

Slim Classic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.46ëâ.

SLT 1060

SLT 1099

SLT 1040

SLT 1035

SLT 1031

SLT 1030

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

SLT 1020

SLT 1021

SLT 1080

Slim Transparent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.68ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Si lv er

SL S

G ol

d

Slim Satin

SL S

SLST 1020

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

0.59ëâ.

SLST 1040

SLST 1030

SLTS 1020

SLTS 1040

SLTS 1030

Slim Transparent + Satin

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


Mico Silver

Mico White Bis 0.34ëâ.

- - - - - - - - -

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cleo Rubber

Cleo Silver 0.38ëâ.

- - - - - - - - -

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Cleo Color

0.38ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.43ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Arte Rubber

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Arte Silver

0.45 ëâ.

Fill Classic

0.38 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Fill Classic Bis

0.39 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fill White

0.38 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Fill Color

0.40 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fill Color Bis

0.39 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.40 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Fill Bright

Fill Solid

0.38 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.41 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

New Vito Color

- - - - - - - - - - -

New Vito

0.41ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Maxx Solid

0.41ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Maxx Black

Maxx White

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.42ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Maxx White Bis

Maxx Mix

0.45ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Maxx Bright

0.49 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Maxx Cristal

0.49 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Maxx Color

0.49 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grand Solid

0.45 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.57ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Grand Classic

Grand Classic Bis

0.45 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Grand Mix

0.53 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grand Color

0.57ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Grand Bright

0.57ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grand Color Bis

0.57ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.49 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Grand White

Grand Cristal

0.57 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Grand TS

0.57 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Igo Color

0.55 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Slim Viva

0.55 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slim Viva Color

0.55 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.45 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Tibi Classic

Tibi Soft

0.53 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Tibi White

0.45 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tibi Rubber

0.38 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Tibi Silver

0.43 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tibi SR

0.45 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.47 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Starco White

Starco Metallic

0.49 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Starco Color

0.50 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Starco Lux

0.69 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Eve Silver

0.53 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eve White

0.53 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


0.55 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Viki White

Viki Silver

0.56 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Festo White

0.53 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Festo Silver

0.55 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Rino Color

0.92 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Rino Silver

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tito

0.61 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


- - - - - - - - - - - - - -

Neo Frozen

0.35 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

0.35 ëâ.

Neo Bis

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

0.29 ëâ.

Polo

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Polo First

ìèí. êîë-âî 100 áð.

0.15 ëâ.

ÍÀ ÑÊËÀÄ - ÄÎ ÈÇ×ÅÐÏÂÀÍÅ ÍÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀÒÀ

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

ÍÀ ÑÊËÀÄ - ÄÎ ÈÇ×ÅÐÏÂÀÍÅ ÍÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀÒÀ

Elegance

Coil 0.15 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

ìèí. êîë-âî 100 áð.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Duo

0.84 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 1000 áð.


Sonic

- - - - - - - - - - - - - -

1.64 ëâ.

Ìåòàëíè Õèìèêàëêè

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Noa

1.64 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.81 ëâ.

Xeno

åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Winn Silver

1.81 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Winn Color

1.81 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Winn Black

1.81 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 500 áð.


Ìåòàëíè Õèìèêàëêè - - - - - - - - - - - - - -

Veno Pen

1.81 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Veno Rubber

1.94 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Sann

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.16 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Yoco

2.67 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Wood

2.80 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Joa Eco

5.61 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 500 áð.


Ìåòàëíè Õèìèêàëêè

4.31 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Vesa Pen Silver

Vesa Pen Color

4.31 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Irjo

5.61 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Joa

5.61 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 500 áð.


Ìåòàëíè Êîìïëåêòè (â öåíèòå íå ñà âêëþ÷åíè êóòèè) Veno Set êîìïëåêò õèìèêàëêà è àâòîìàòè÷åí ìîëèâ

3,97 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Veno Style êîìïëåêò õèìèêàëêà è ïèñàëêà

Vesa Set êîìïëåêò õèìèêàëêà è ðîëåð

5.61 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

8,62ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Mirro êîìïëåêò õèìèêàëêà è ïèñàëêà

14.92ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 200 áð.


Å

0,43 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

Êóòèè çà õèìèêàëêè / êîìïëåêòè (öåíèòå íå âêëþ÷âàò ïèøåùèòå ñðåäñòâà îò ñíèìêèòå)

PL 12

0,99 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

PL 02

1.08 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PL 01 C

1.12 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

KA 06

2.16 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ME 17

4.01 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 200 áð.


Êóòèè çà õèìèêàëêè / êîìïëåêòè (öåíèòå íå âêëþ÷âàò ïèøåùèòå ñðåäñòâà îò ñíèìêèòå)

KA 03

3.88 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

green

grey blue

red

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

red

blue

4.74 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

green

black

SK 02 KA 04

4.74 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

ãîëÿìà ïîäàðú÷íà êóòèÿ ñ âúçìîæíîñò çà îêîìïëåêòîâàíå ñ êàëúô SK02

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PL 21

5.61 ëâ. åä. öåíà áåç ÄÄÑ

Âñè÷êè öåíè ñà çà 1 áð. áåç ïå÷àò è áåç ÄÄÑ. Ïîñî÷åíèòå öåíè ñà âàëèäíè çà êîëè÷åñòâà íàä 200 áð.

Ball-Pens  

ballpens - plastic and metal