Page 1

รายงาน เรื่ อง องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี จาก แหล่งการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ รายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 31103

จัดทําโดย 1. นางสาวสุ ดารัตน์ เศษวิโถ เขที่ 17 (F) 2. นางสาวอัจฉริ ยา สังกา เลขที่19 (F) 3. นางสาวจิราพร ไกรโสดา เลขที่ 21 (F) 4.นางสาวภูริตา ช่วงหาราช เลขที่ 23(F)

เสนอ คุณครู อาํ นาจ พรหมใจรักษ์ โรงเรี ยนกัลยาณวัตร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเขต 25


องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นระบบสนับสนุนการบริ หารงานการจัดการ และการปฏิบตั ิการของบุคคลไม่วา่ จะเป็ นระดับบุคคลระดับ กลุ่มหรื อระดับองค์การไม่ใช่มีเพียงเครื่ องคอมพิวเตอร์ เท่านั้นแต่ยงั มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสําเร็ จของระบบอีกรวม 5 องค์ประกอบ ซึ่ งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ คือ 1. ฮาร์ ดแวร์ หรื อ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศหมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบ ข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสําหรับเชื่ อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็ นเครื อข่าย เช่น เครื่ องพิมพ์ เครื่ องกราดตรวจ (Scanner) 2. ซอฟต์แวร์ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญประการที่สองซึ่งก็คือลําดับขั้นตอนของคําสั่งที่จะสั่งให้ฮาร์ ดแวร์ ทาํ งาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งานลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ ก่อน หน้านี้ ผูใ้ ช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ขอ้ ความเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั ซอฟต์แวร์ มีลกั ษณะการใช้งานที่ง่าย ขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย 3. ข้อมูล ข้อมูลเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลจาก แหล่งกําเนิดข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องมีการตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจําเป็ นจะต้องมี มาตรฐานเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรื อระดับองค์การข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็ นระบบ ระเบียบเพื่อการสื บค้นที่รวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ 4. บุคลากร บุคลากรในระดับผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ หาร ผูพ้ ฒั นาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็ น องค์ประกอบสําคัญ ใน ความสําเร็ จของระบบสารสนเทศบุคลากรมีความรู ้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ได้เต็มศักยภาพและคุม้ ค่ายิง่ มากขึ้น เท่านั้น ผูใ้ ช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามต้องการ 5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้หรื อของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็ นเรื่ องสําคัญ เมื่อได้พฒั นาระบบงาน แล้ว ขณะที่ใช้งานก็จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงลําดับขั้นตอนของคนและความสัมพันธ์กบั เครื่ อง ทั้งในกรณี ปกติ และกรณี ฉุกเฉิน เช่น การบันทึกข้อมูล การประมวลผล การปฏิบตั ิงานเมื่อเครื่ องชํารุ ดหรื อข้อมูลสู ญ หาย และ การทําสําเนาข้อมูลสํารองเพื่อความปลอดภัย และการทําเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชดั เจน


องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้ อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พทุ ออกมาใน ระบบสารสนเทศ 2.ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้ฮาร์ ดแวร์ ทาํ งาน 3.ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 4.เครื อข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน และ ช่วยการติดต่อสื่ อสาร 5.กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ 6. คน (People) เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดในระบบสารสนเทศ

กล้องระบบดิจิคอลเทคโนโลยีแอลซี ดี เป็ นกล้องระบบดิจิตอลระบบภาพคมชัดด้วยอุปกรณ์แสดงผลฟิ ล์มบางอินทรี ยเ์ ปล่งแสงหรื อโอ แอลอีดี (OLED : organic light-emitting diode) ที่ถูกสร้างขึ้น โดยมีความบางในระดับนาโนเมตรและถูกมา ใช้แทนภาพแบบแอลซี ดี (LCD : liquid crystal disply) ที่กาํ ลังนิยมใช้กนั มากสําหรับทีวจี อแบนหรื อจอภาพ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเทคโนโลยีแอลอีดี นี้ทาํ ให้จอภาพได้ภาพที่คมชัดมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างมากขึ้น


องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Advertisement